Anda di halaman 1dari 25

MAKALAH CERAMAH ( Tugas Kuliah Aktif Pendidikan Agama Islam )

Oleh KARINA ZULKARNAIN 1314121 !"

#URU$AN A%ROT&KNOLO%I 'AKULTA$ P&RTANIAN UNI(&R$ITA$ LA)PUN% 2 14

KATA P&N%ANTAR

$egala *u+i han,a milik Allah $-T. $hala/at dan salam selalu te01u0ahkan ke*ada Rasulullah $A-. 2e0kat lim*ahan dan 0ahmat3N,a *en,usun mam*u men,elesaikan tugas makalah ini guna memenuhi tugas mata kuliah Agama Islam. Agama se4agai sistem ke*e01a,aan dalam kehidu*an umat manusia da*at dika+i melalui 4e04agai sudut *andang. Islam se4agai agama ,ang telah 4e0kem4ang selama em*at 4elas a4ad le4ih men,im*an 4an,ak masalah ,ang *e0lu diteliti5 4aik itu men,angkut a+a0an dan *emiki0an keagamaan mau*un 0ealitas s6sial5 *6litik5 ek6n6mi dan 4uda,a. $a,a u1a*kan te0ima kasih ke*ada 76sen )atakuliah Pendidikan Agama Islam5 4a*ak I0. 8i. ).A. $,amsul A0if5 ).$1.5Ph.7. ,ang telah mem4e0ikan 4im4ingan dan dukungan ke*ada sa,a5 sehingga tugas makalah ini da*at te0selesaikan dengan 4aik. $a,a 4e0ha0a*5 sem6ga makalah ini da*at 4e0guna 4agi sia*a sa+a5 se4a4 intisa0i da0i makalah ini me0u*akan salah satu s,i9a0 agama ,ang /a+i4 disam*aikan ke*ada selu0uh umat manusia. $elaku *en,usun5 sa,a m6h6n maaf ,ang setulus3tulusn,a a*a4ila makalah ini memiliki 4an,ak keku0angan5 se0ta sa,a ha0a*kan k0itik dan sa0an ,ang mem4angun da0i semua *ihak demi *en,em*u0naan tugas makalah ini.

2anda0 Lam*ung5 13 #anua0i 2 14

Ka0ina Zulka0nain

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Masalah Tujuan Hidup Muslim 1.2 Latar Belakang Masalah Fungsi Hidup Muslim 1.3 Latar Belakang Masalah Peranan Hidup Muslim BAB II Capaian Kompeten i 2.1 Tujuan Diskusi Tujuan Hidup Muslim 2.2 Tujuan Diskusi Fungsi Hidup Muslim 2.3 Tujuan Diskusi Peranan Hidup Muslim BAB III Ha il dan Pem!aha an 3.1 Tujuan Hidup Muslim 3.1.1 Diskusi Kelompok 3.1.2. Kesimpulan Hasil Diskusi 3.2 Fungsi Hidup Muslim 3.2.1 Diskusi Kelompok 3.2.2 kesimpulan Hasil Diskusi 3.3 Peranan Hidup Muslim 3.3.1 Diskusi Kelompok 3.3.2 kesimpulan Hasil Diskusi BAB I" Ke impulan dan Sa#an .1 Kesimpulan .2 !aran DAFTAR P$STAKA

BAB I PENDAH$L$AN

%&%

Lata# Bela'an( Ma alah Tu)uan Hidup Mu lim Tu+uan 8idu*. 7ua kata ini memang singkat ta*i dua kata ini adalah kata ,ang *aling

4e0*enga0uh dalam *6la kehidu*an sese60ang da0i dia lahi0 sam*ai meninggal. )anusia hidu* tentu sa+a mem*un,ai tu+uan. #ika se60ang manusia sudah tak *un,a tu+uan hidu* maka mati le4ih 4aik 4agin,a. Ka0ena hidu*n,a *asti akan mende0ita se04a te06m4ang3am4ing 6leh semua ketidak *astian ,ang akan te0us datang mengham*i0in,a. )anusia ,ang tidak *un,a tu+uan hidu* la,akn,a sam*ah ditengah lautan ,ang te06m4ang am4ing 6leh 6m4ak kesana dan kema0i tak +elas a0ahn,a. A0tin,a +ika manusia tak *un,a tu+uan hidu* maka *astilah men+adi manusia ,ang mudah di*e0mainkan 6leh 60ang lain5 te0utama 6leh setan3setan te0kutuk ,ang nam*ak mau*un tak nam*ak mata ,ang tu+uan setan itu sendi0i adalah men+e0umuskan manusia kedalam kesengsa0aan dan ke4inasaan tan*a u+ung. A*alagi se4agai se60ang muslim ha0us mem*un,ai tu+uan ,ang +elas dan *aten aga0 selamat didunia dan diakhi0at. #angan sam*ai se60ang muslim salah tu+uan hidu*n,a ka0ena 4isa 4e0aki4at fatal dunia akhi0at. 7alam Al :u0;an di+elaskan 4ah/a manusia di1i*takan 6leh Allah $/t han,a untuk menga4di ke*ada3N,a. )enga4di dalam a0tian se1a0a sungguh3sungguh <hanif) me0en1anakan 5 melaksanakan *e0intah3N,a dan men+auhi la0angan3N,a. Pe0intah itu 4isa 4e0u*a i4adah mahdhah dan 4isa +uga i4adah g6i0u mahdhah. Kedua ma1am i4adah ini *ada dasa0n,a tidak da*at di*isah3*isahkan5 dia men,atu dalam di0i *0i4adi se60ang muslim. )elaksakan kedua i4adah te0se4ut se1a0a 4e0im4ang 5 utuh dan saling mendukung adalah tu+uan hiu* se60ang muslim. )elaksanakan kedua ma1am i4adah te0se4ut ,ang disesuaikan dengan kemam*uan dan tuntunan ,ang 4ena0 da0i Rasulullah sa/ akan mem4e0ikan dam*ak *6sitif dalam mem4entuk *e0ilaku muslim seha0i3ha0i. 7am*ak te0se4ut sesuai dengan tingkat kemam*uan *engalaman i4adah manusia dan sesuai *ula dengan kehendak Allah $/t. Namun demikian5 0ealitas kehidu*an kita menun+ukan 4ah/a se4agian 4esa0 muslim 1ende0ung untuk memisahkan i4adah dengan kehidu*an dunia/i. )e0eka 4e0*enda*at 4ah/a a,ng dikatakan i4adah han,alah se4atas i4adah mahdhah sa+a se*e0ti shalat5*uasa5 =akat5 ha+i5 dan lain3lain5 sedangkan i4adah ,ang 4e0hu4ungan dengan kehidu*an dunia di*e0se*sikan se4agai aktifitas ,ang 4ukan te0masuk dalam 0uang lingku* atau 0anah <d6main)i4adah ke*ada Allah $/t. Ke1end0ungan se*e0ti ini sudah menda0ah daging 4ahkan telah mengaka0 se1a0a salah ka*0ah di kalangan kita5 dan *emahaman se*e0ti itu 1ende0ung di/a0iskan da0i satu gene0asi ke gene0asi 4e0ikutn,a se1a0a t0adisi6nal. 8al ini mengaki4atkan kita +auh te0tinggal da0i kehidu*an dunia/i se4agai /ahana menu+u kema+uan kehidu*an ,ang di+an+ikan 6leh Allah $/t. Pada =aman Rasulullah $a/ dan *a0a saha4at5 umat islam 4e0usaha melaksanakan a+a0an atau isi Al3 >u0;an se1a0a 4ena0 dan men,elu0uh dalam segala segi kehidu*an se60ang muslim 4eta*a*un ke1iln,a disetia* saat dan di setia* tem*at. 7engan meningkatkankualitas i4adah 0itual<mahdhah)5 maka akan mem4e0ikankekuatan 0uhaniah dalam di0i sese60ang dan selan+utn,a

akan meningkatkan kekuatan lahi0i,ah untuk mem*e04aiki kualitas kehidu*an dunia/in,a. 7engan *e0kataan lain se60ang muslim se,6g,an,a memandang4ah/a kehidu*an dunia ini se4agai suatu medan *e*e0angan ,ang ha0us dimenangkan 6lehn,a dan sekaligus se4agai lading menum4uhkan amal shalih untuk 4ekal kehidu*an akhi0at. Tu+uan hidu* manusia dalam *andangan islam telah te01antum dalam a,at su1i Al3 :u0;an. 2ukan han,a 0umusan tu+uan hidu*n,a sa+ ,ang di1antumkan 5 akan teta*i 4agaimana 1a0a men1a*ain,a *un +uga se1a0a +elas dise4utkan. Pada kesem*atan ini melalui m6dul 4ahan diskusi5 kita men164a untuk memahami dengan 1a0a menganalisis tu+uan hidu* muslim dalam Al3:u0;an dan me0umuskan 4agaimana 1a0a menga*likasikan a,at te0se4ut dalam kehidu*an n,ata kita seha0i3ha0i.

%&*

Lata# Bela'an( Ma alah Fun( i Hidup Mu lim

Pada dasa0n,a5 akhlak ,ang dia+a0kan Al :u0;an te0hada* lingkungan 4e0sum4e0 da0i fungsi manusia ,aitu se4agai khalifah. Kekhalifahan menuntut adan,a inte0aksi anta0a manusia dengan sesaman,a dan manusia te0hada* alam. Kekhali"ahan mengandung arti *enga,6man5 *emeliha0aan5 se0ta *em4im4ingan5 aga0 setia* makhluk men1a*ai tu+uan *en1i*taann,a. 7alam *andangan akhlak Islam5 sese60ang tidak di4ena0kan mengam4il 4uah se4elum matang5 atau memetik 4unga se4elum meka05 ka0ena hal ini 4e0a0ti tidak mem4e0i kesem*atan ke*ada makhluk untuk men1a*ai tu+uan *en1i*taann,a. Ini 4e0a0ti manusia dituntut untuk mam*u mengh60mati *06ses3*06ses ,ang sedang 4e0+alan5 dan te0hada* semua *06ses ,ang sedang te0+adi. ?ang demikian menganta0kan manusia 4e0tanggung +a/a45 sehingga ia tidak melakukan *e0usakan5 4ahkan dengan kata lain5 @$etia* *e0usakan te0hada* lingkungan ha0us dinilai se4agai *e0usakan *ada di0i manusia sendi0i.A 2inatang5 tum4uhan5 dan 4enda34enda tak 4e0n,a/a semuan,a di1i*takan 6leh ALLA8 $-T. 7an men+adi milik3N,a5 se0ta semua memiliki kete0gantungan ke*ada3N,a. Ke,akinan ini menganta0kan sang muslim untuk men,ada0i 4ah/a semuan,a adalah @umatA Tuhan ,ang ha0us di*e0lakukan se1a0a /a+a0 dan 4aik. Ka0ena itu dalam Al>u0an ditegaskan 4ah/a B @Dan tidaklah #inatang$#inatang %ang ada di #umi dan #urung$#urung %ang ter#ang dengan kedua sa%apn%a& melainkan umat$umat 'juga( seperti manusia...A <:$. Al3An;am CDE B 3F) 2ah/a semuan,a adalah milik Allah5 menganta0kan manusia ke*ada kesada0an 4ah/a a*a*un ,ang 4e0ada di dalam genggaman tangann,a5 tidak lain ke1uali amanat ,ang ha0us di*e0tanggung+a/a4kan. @$etia* +engkal tanah ,ang te0ham*a0 di 4umi5 setia* angin ,ang 4e0hem4us di uda0a5 dan setia* tetes hu+an ,ang te01u0ah da0i langit akan dimintakan *e0tanggung+a/a4ann,a5 manusia men,angkut *emeliha0aan dan *emanfaatann,aA5 demikian kandungan *en+elasan Na4i $a/. tentang "irman$)%a dalam *l+ur,an -

@Kemudian kamu pasti akan ditan%ai pada hari itu tentang kenikmatan '%ang kamu peroleh(.A <At3Takatsu05 C1 2EB F) 7engan demikian manusia 4ukan sa+a dituntut aga0 tidak al*a dan angkuh te0hada* sum4e0 da,a ,ang dimilikin,a5 melainkan +uga dituntut untuk mem*e0hatikan a*a ,ang se4ena0n,a dikehendaki 6leh Pemilik <Tuhan) men,angkut a*a ,ang 4e0ada di sekita0 manusia. @Kami tidak men.iptakan langit dan #umi serta %ang #erada di antara keduan%a& ke.uali dengan 'tujuan( %ang hak dan pada /aktu %ang ditentukanA <:$ Al3Ah>af C4DEB 3). Pe0n,ataan ALLA8 ini mengundang selu0uh manusia untuk tidak han,a memiki0kan ke*entingan di0i sendi0i5 kel6m*6k5 atau 4angsa5 dan +enisn,a sa+a5 melainkan +uga ha0us 4e0*iki0 dan 4e0sika* demi kemaslahatan semua *ihak. Ia tidak 46leh 4e0sika* se4agai *enakluk alam atau 4e0laku se/enang3/enang te0hada*n,a. )emang5 istilah *enaklukan alam tidak dikenal dalam a+a0an Islam. Istilah itu mun1ul da0i *andangan mit6s ?unani ,ang 4e0angga*an 4ah/a 4enda34enda alam me0u*akan de/a3de/a ,ang memusuhi manusia sehingga ha0us ditaklukkan. ?ang menundukkan alam menu0ut Al :u;0an adalah ALLA8. )anusia tidak sedikit *un mem*un,ai kemam*uan ke1uali 4e0kat kemam*uan ,ang dianuge0ahkan Tuhan ke*adan,a. @Mahasu.i *llah %ang menjadikan '#inatang( ini mudah #agi kami& sedangkan kami sendiri tidak mempun%ai kemampuan untuk itu.A <:$. A=3Zukh0uf C43EB 13) #ika demikian5 manusia tidak men1a0i kemenangan5 teta*i kesela0asan dengan alam. Keduan,a tunduk ke*ada Allah5 sehingga me0eka ha0us da*at 4e0saha4at. Al :u0;an menekankan aga0 umat Islam meneladani Na4i )uhammad $a/. ,ang mem4a/a 0ahmat untuk selu0uh alam <segala sesuatu). Untuk men,e4a0kan 0ahmat itu5 Na4i )uhammad $a/. 4ahkan mem4e0i nama semua ,ang men+adi milik *0i4adin,a5 sekali*un 4enda34enda itu tak 4e0n,a/a. @NamaA mem4e0ikan kesan adan,a ke*0i4adian5 sedangkan kesan itu menganta0kan ke*ada kesada0an untuk 4e0saha4at dengan *emilik nama. Ini 4e0a0ti 4ah/a manusia da*at memanfaatkann,a dengan se4aik34aikn,a. Namun *ada saat ,ang sama5 manusia tidak 46leh tunduk dan me0endahkan di0i ke*ada segala sesuatu ,ang telah di0endahkan Allah untukn,a5 4e0a*a *un ha0ga 4enda34enda itu. Ia tidak 46leh di*e04udak 6leh 4enda34enda itu. Ia tidak 46leh di*e04udak 6leh 4enda34enda sehingga meng604ankan ke*entingann,a sendi0i. )anusia dalam hal ini dituntut untuk selalu mengingat3ingat5 4ah/a ia 46leh me0aih a*a*un asalkan ,ang di0aihn,a se0ta 1a0a me0aihn,a tidak meng604ankan ke*entingann,a di akhi0at kelak.

Ke4an,akan kita tidak men,ada0i tentang fungsi hidu*n,a5 dan se4agian lagi mungkin tidak mengetahui sama sekali tentang itu. Aki4at ketidaktahuann,a tentang funsi hidu*n,a men,e4a4kan sese60ang tidak memiliki gai0ah untuk hidu*. 2ahkan5 ,ang le4ih menge0ikan lagi adalah adan,a angga*an 4ah/a hidu* ini se4agai suatu 4e4an ,ang amat 4e0at ,ang ha0us sege0a diakhi0i. Namun5 tidaklah demikian haln,a 4agi kita ,ang men,ada0i se1a0a 4ena0 tentang fungsi hidu*n,a. 8idu* ini se4ena0n,a sangatlah mena0ik dan menggai0ahkan ka0ena memang se4agai salah satu anuge0ah utama dan sangat 4e0ha0ga da0i Allah $/t. Ke*ada manusia. 2ahkan di

anta0a kita ada ,ang 4e01ita31ita ingin hidu* selama3laman,a untuk memfungsikan di0in,a se4gaimana ,ang diha0a*kan 6leh Allah $/t. )a0ilah kita lihat5 a*a se4ena0n,a fungsi hidu* se60ang muslim itu menu0ut *andngan Al :u0an.

%&+

Lata# Bela'an( Ma alah Pe#anan Hidup Mu lim *e0anan da*at dia0tikan se4agai a*a ,ang diha0a*kan 6leh *ihak lain ,ang seha0usn,a

dilakukan 6leh sese60ang. Pihak lain ,ang dimaksudkan di sini da*at 4e0a0ti Tuhan <Allah $/t) dan se1a0a k6lektif da*at 4e0u*a mas,a0akat5 lem4aga s61ial kemas,a0akatan atau 4ahkan indiGidu <*e060angan) Kita men,ada0i se*enuhn,a 4ah/a tidak ada se60ang *un ,ang da*at hidu* sendi0ian ka0ena k6d0ati manusia memang se4agai makhluk s61ial. 7alam ken,ataan seha0i3ha0i 4an,ak ditemui 60ang360ang ,ang se1a0a senga+a atau tidak senga+a mem4iasakan hidu*n,a mela/an sunnatullah atau mela/an a0us5 ,aitu dengan mem4uda,akan *6la hidu* indiGidualistis se4agaimana kita saksikan di nega0a3nega0a Hma+u; <sekule0) atau di k6ta3k6ta 4esa0 di Ind6nesia. P6la hidu* se*e0ti ini +ust0u mem4uat me0eka st0ess5 te0*6+6k5 4ahkan men,ulitkan di0i sendi0i. )enga*a demikianI #a/a4ann,a adalah ka0ena me0eka mela/an fit0ah hidu*n,a se4agai makhluk ,ang meme0lukan 60ang lain atau ka0ena me0eka mela/an tuntutan s61ial atau ha0a*an s6sialn,a.

BAB II CAPAIAN K,MPETENSI

*&%

Tu)uan Di 'u i Tu)uan Hidup Mu lim Tu+uan diskusi atau kuliah aktif ini adalah aga0 mahasis/aB a. 7a*at menge0ti tu+uan hidu*n,a 4e0dasa0kan *emahaman te0hada* Al :u0an. 4. 7a*at men+elaskan *e04edaan anta0a tu+uan hidu* muslim dengan tu+uan hidu* manusia lainn,a. 1. 7a*at men+elaskan *enge0tian i4adah ke*ada Allah $-T.

*&*

Tu)uan Di 'u i Fun( i Hidup Mu lim Tu+uan diskusi atau kuliah aktif ini adalah aga0 mahasis/aB a. )am*u men+elaskan *enge0tian fungsi hidu* muslim 4. )am*u men+elaskan *enge0tian 0rahmatan lil 1alamin2. 1. )am*u mengha,ati fungsi hidu*n,a se4agai *em4a/a 0ahmat 4agi sekalian alam.

*&+

Tu)uan Di 'u i Pe#anan Hidup Mu lim Tu+uan diskusi atau kuliah aktif ini adalah aga0 mahasis/aB a. )emahami *e0anan hidu*n,a se4agai se60ang muslim dalam kehidu*an di dunia sesuai dengan tuntunan Al :u0 an. 4. )am*u me0umuskan *enge0tian 0khali"ah "il ardh2 dalam hu4ungann,a dengan *engel6laan *6tensi alam 0a,a ini 1. )am*u men+elaskan 1a0a *endekatan ,ang digunakan untuk men,ada0kan umat se4agai khalifah di muka 4umi.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

+&% 3.1.1

Tu)uan Hidup Mu lim 7iskusi Kel6m*6k Ada*un hasil diskusiJ+a/a4an da0i *e0tan,aan ,ang didiskusikan *ada kuliah aktif

mengenai t6*ik Tujuan Hidup Muslim adalah se4agai 4e0ikut B a. 7engan mem*e0hatikan $u0at Ad=3Zaa0i,aat <"1) B "D5 Al3'atihah <1) B "3K5 Al32a>a0ah <2) B F33F45 Al3A;0aaf <K) B K33K45 8uud <11)B " 3"2 dan D1. A*akah tu+uan hidu* se60ang muslim I Tu+uan hidu* se60ang muslim ,ang utama adalah !e#i!adah-men.em!ah 'epada Allah S/T& $u0at Ad=37=a0i,aat <"1) B "D 7an Aku tidak men1i*takan +in dan manusia melainkan su*a,a me0eka men,em4ah3Ku.

$u0at Al 'atihah <1) B "3K 8an,a ke*ada3)u kami menga4di dan han,a ke*ada3)u kami meminta *e0t6l6ngan 2im4ing < anta0 )lah kami < memasuki ) +alan le4a0 dan luas < ,aitu ) +alan 60ang 60ang ,ang telah &ngkau anuge0ahi nikmat ke*ada me0eka 4ukan < +alan ) ,ang dimu0kai dan 4ukan < *ula +alan ) 60ang 60ang ,ang sesat

$u0at Al 2a>a0ah <2) B F33F4 7an <ingatlah)5 ketika Kami mengam4il +an+i da0i 2ani Is0ail <,aitu)B #anganlah kamu men,em4ah selain Allah5 dan 4e04uat 4aiklah ke*ada i4u 4a*a5 kaum ke0a4at5 anak3anak ,atim5 dan 60ang360ang miskin5 se0ta u1a*kanlah kata3kata ,ang 4aik ke*ada manusia5 di0ikanlah shalat dan tunaikanlah =akat. Kemudian kamu tidak memenuhi +an+i itu5 ke1uali se4ahagian ke1il da0i*ada kamu5 dan kamu selalu 4e0*aling. 7an <ingatlah)5 ketika Kami mengam4il +an+i da0i kamu <,aitu)B Kamu tidak akan menum*ahkan da0ahmu <mem4unuh 60ang)5 dan kamu tidak akan mengusi0 di0imu <sauda0amu se4angsa) da0i kam*ung halamanmu5 kemudian kamu 4e0ik0a0 <akan memenuhin,a) sedang kamu mem*e0saksikann,a.

$u0at Al A;0af <K) B K33K4 7an <Kami telah mengutus) ke*ada kaum Tsamud sauda0a me0eka $haleh. Ia 4e0kataBA -ahai kaumku5 sem4ahlah Allah5 sekali3kali tidak ada Tuhan 4agimu selain3N,a. $esungguhn,a telah datang 4ukti ,ang n,ata ke*adamu da0i Tuhanmu. Unta 4etina Allah ini men+adi tanda 4agimu5 maka 4ia0kanlah dia makan di 4umi Allah5 dan +anganlah kamu mengganggun,a5 dengan gangguan a*a*un5 maka kamu ditim*a siksaan ,ang *edih @. 7an ingatlah 6lehmu di /aktu Tuhan men+adikan kamu *engganti3*engganti <,ang 4e0kuasa) sesudah kaum Aad dan mem4e0ikan tem*at 4agimu di 4umi. Kamu di0ikan istana3istana di tanah3tanahn,a ,ang data0 dan kamu *ahat gunung3gunungn,a untuk di+adikan 0umahL maka ingatlah nikmat3nikmat Allah dan +anganlah kamu me0a+alela di muka 4umi mem4uat ke0usakan.

$u0at Al A;0af <K) B F"3FD 7an <Kami telah mengutus) ke*ada *enduduk )ad3,an sauda0a me0eka $,uai4. Ia 4e0kataBA -ahai kaumku5 sem4ahlah Allah5 sekali3kali tidak ada Tuhan 4agimu selain3 N,a. $esungguhn,a telah datang ke*adamu 4ukti ,ang n,ata da0i Tuhanmu. )aka sem*u0nakanlah taka0an dan tim4angan dan +anganlah kamu ku0angkan 4agi manusia 4a0ang34a0ang taka0an dan tim4angann,a5 dan +anganlah kamu mem4uat ke0usakan di muka 4umi sesudah Tuhan mem*e04aikin,a. ?ang demikian itu le4ih 4aik 4agimu +ika 4etul34etul kamu 60ang360ang ,ang 4e0iman @. 7an +anganlah kamu duduk di tia*3tia* +alan dengan menakut3nakuti dan menghalang3 halangi 60ang ,ang 4e0iman da0i +alan Allah5 dan menginginkan aga0 +alan Allah itu men+adi 4engk6k. 7an ingatlah di /aktu dahulun,a kamu <4e0+umlah) sedikit5 lalu Allah mem*e04an,ak <+umlah) kamu. 7an *e0hatikanlah 4agaimana kesudahan 60ang360ang ,ang 4e04uat ke0usakan.

$u0at 8ud <11) B " 3"2 7an ke*ada kaum Aad <Kami utus) sauda0a me0eka 8ud. Ia 4e0kataB @-ahai kaumku5 sem4ahlah Allah5 sekali3kali tidak ada 4agimu Tuhan selain 7ia. Kamu han,alah mengada3adakan sa+a. -ahai kaumku5 aku tidak meminta u*ah ke*adamu 4agi se0uanku ini. U*ahku tidak lain han,alah da0i Allah ,ang telah men1i*takanku. )aka tidakkah kamu memiki0kan <n,a)IA 7an <dia 4e0kata)B @-ahai kaumku5 m6h6nlah am*un ke*ada Tuhanmu lalu 4e0tau4atlah ke*ada3N,a5 nis1a,a 7ia menu0unkan hu+an ,ang sangat de0as atasmu5 dan 7ia akan

menam4ahkan kekuatan ke*ada kekuatanmu5 dan +anganlah kamu 4e0*aling dengan 4e04uat d6sa.A

$u0at 8ud <11) B D1 7an ke*ada Tsamud <Kami utus) sauda0a me0eka $haleh. $haleh 4e0kataB @-ahai kaumku5 sem4ahlah Allah5 sekali3kali tidak ada 4agimu Tuhan selain 7ia. 7ia telah men1i*takan kamu da0i 4umi <tanah) dan men+adikan kamu *emakmu0n,a5 ka0ena itu m6h6nlah am*unan3N,a5 kemudian 4e0tau4atlah ke*ada3N,a. $esungguhn,a Tuhanku amat dekat <0ahmat3N,a) lagi mem*e0kenankan <d6a ham4a3N,a).A

4. 7engan mem*e0hatikan $u0at Ad=3Zaa0i,aat <"1) B ""3"F5 maka 4agaimana Anda da*at menghu4ungkan atau me0umuskan 0elasi <hu4ungan) anta0a #erd3ikir dan #eriman *ada a,at ""5 ri3ki *ada a,at "K3"F5 dan kekuatan tangguh *ada a,at "F dengan #eri#adah kepada$Ku *ada a,at "D I

$u0at Ad=37=a0i,aat <"1) B "" 7an teta*lah mem4e0i *e0ingatan5 ka0ena sesungguhn,a *e0ingatan itu 4e0manfaat 4agi 60ang360ang ,ang 4e0iman.

$u0at Ad=37=a0i,aat <"1) B "K3"F Aku tidak menghendaki 0e=eki sedikit*un da0i me0eka dan Aku tidak menghendaki su*a,a me0eka mem4e0i Aku makan. $esungguhn,a Allah 7ialah )aha Pem4e0i 0e=eki ?ang )em*un,ai Kekuatan lagi $angat K6k6h.

$u0at Ad=37=a0i,aat <"1) B "D 7an Aku tidak men1i*takan +in dan manusia melainkan su*a,a me0eka men,em4ah3Ku. #uga mem*e0hatikan 0laa ta,#uduuna illallaah2 dalam a,at F3 su0at Al32a>a0ah dengan #er#uat #aik kepada 4#u Bapak& kaum kera#at& anak %atim& dan orang miskin <manusia selu0uhn,a)5 kemudian 4a0u tunaikan shalat dan tunaikan 3akat. 2agaimana Anda da*at men+elaskan *enge0tian 4e0i4adah ke*ada Allah $/t. dalam a,at ini dengan *0estasi manusia I

$u0at Al 2a>a0ah <2) B F3 7an <ingatlah)5 ketika Kami mengam4il +an+i da0i 2ani Is0ail <,aitu)B #anganlah kamu men,em4ah selain Allah5 dan 4e04uat 4aiklah ke*ada i4u 4a*a5 kaum ke0a4at5 anak3anak ,atim5 dan 60ang360ang miskin5 se0ta u1a*kanlah kata3kata ,ang 4aik ke*ada manusia5 di0ikanlah shalat dan tunaikanlah =akat. Kemudian kamu tidak memenuhi +an+i itu5 ke1uali se4ahagian ke1il da0i*ada kamu5 dan kamu selalu 4e0*aling.

1. 7engan mem*e0hatikan a,at "

dengan "1 dan "2 su0at 8uud <11)5 Allah $/t.

menghu4ungkan #eri#adah kepada *llah !/t. dengan menurunkan rahmat <dalam a,at ini misaln,a 4e0u*a hu+an) dan menam#ah kekuatan <manusia) sekaligus Allah $/t. men,u0uh kita aga0 jangan #er#uat dosa. 7engan demikian5 maka a*akah 4ena0 *enge0tian i#adah kepada *llah !/t. le4ih 4an,ak ditekankan *ada *en1a*aian *0estasi <ahsanu 1amala atau amalan ,ang te04aik) dan tingkah laku <akhlakul karimah) manusia di dunia I

$u0at 8ud <11) B " 3"2 )aka sege0alah kem4ali ke*ada <mentaati) Allah. $esungguhn,a aku se60ang *em4e0i *e0ingatan ,ang n,ata da0i Allah untukmu. 7an +anganlah kamu mengadakan tuhan ,ang lain di sam*ing Allah. $esungguhn,a aku se60ang *em4e0i *e0ingatan ,ang n,ata da0i Allah untukmu. 7emikianlah tidak se60ang 0asul*un ,ang datang ke*ada 60ang360ang ,ang se4elum me0eka5 melainkan me0eka mengatakanB A Ia itu adalah se60ang tukang sihi0 atau 60ang gila @.

3.1.2. Kesim*ulan 8asil 7iskusi a. Tu+uan hidu* se60ang muslim 7a0i kesim*ulan diskusi da*at dita0ik kesim*ulan 4ah/a tu+uan hidu* se60ang muslim adalah B 1. Tu+uan hidu* se60ang muslim ,ang te0utama adalah 4e0i4adah ke*ada Allah ka0ena Allah telah 4e0fi0man @..7an tidaklah Aku 1i*takan +in dan manusia ke1uali utuk 4e0i4adah ke*ada3Ku. @ +adi da*at kita ketahui dan kita *ahami 4ah/a manusia di1i*takan untuk 4e0i4adah5 dan +in +uga 4e0i4adah ke*ada3N,a5 4e0a0ti a*a4ila kita tidak 4e0i4adah ke*ada Allah5 maka de0a+at kita le4ih 0endah da0i *ada #in.

2. Relasi J hu4ungan anta0a 4e0d=iki05 4e0iman5 0i=ki dan kekuatan tangguh dengan 4e0i4adah ke*ada3Ku adalah 4e0d=iki0 adalah suatu media 4agi 60ang ,ang 4e0iman untuk le4ih mendekatkan di0i ke*ada Allah $-T dan +uga untuk menenangkan hati 60ang360ang ,ang 4e0iman. 2e0=iki0 +uga me0u*akan salah satu 1a0a 4agi kita untuk mens,uku0i atas segala a*a ,ang telah dianug0ahkan ke*ada kita. 2e0=iki0 akan mem4uat kita le4ih me0asa dekat ke*ada Allah dan Allah *asti akan mem4e0ikan ke4aikan ke*ada kita +ika kita te0us 4e0=iki0 *ada3N,a. 7engan 4e0d=iki05 kita akan selalu mengingat Allah di mana *un kita 4e0ada sehingga hati kita *un men+adi tenang5 se0ta Allah *un akan selalu me0ahmati5 mem4e0i *etun+uk5 dan me0idhai setia* langkah kita dalam men1a0i 0e=eki3N,a. Allah $-T ,ang maha mem*un,ai kekuatan ,ang k6k6h5 tangguh5 dan *em4e0i 0e=eki. Allah tidak akan meminta a*a*un da0i 1i*taan3N,a. Kekuatan dan kekuasaan Allah tidak akan *e0nah 4e0ku0ang. Allah meme0intahkan 1i*taan3N,a untuk 4e0i4adah ke*ada3N,a. I4adah mem4utuhkan iman ,ang kuat dan kekuatan ,ang tangguh5 dan untuk menguatkan iman kita5 kita ha0us 4e0d=iki0 untuk mengingat Allah s/t. $emakin tinggi iman kita5 maka semakin kuat i4adah kita untuk Allah5 maka Allah akan memudahkan 0e=eki ke*ada 60ang ,ang 4e0iman dan 4e0ta>/a ke*ada3N,a dan ,ang selalu mengingatn,a dan 4e0i4adah ke*ada3N,a.

3. 7engan mem*e0hatikan su0at Al32a>a0ah a,at F3 da*at kita am4il kesim*ulan 4ah/a kita se4agai se60ang muslim di*e0intahkan 6leh Allah untuk 4e04uat 4aik ke*ada 60ang tua5 ke0a4at5 anak3anak ,atim5 dan 60ang3 60ang miskin5 kita +uga disu0uh untuk 4e0tutu0 kata ,ang 4aik5 melaksanakan salat5 dan menunaikan shalat ,ang 0elasin,a kita ha0us 4e04uat 4aik ke*ada semua dan teta* men+aga i4adah kita ke*ada Allah.

Penege0tian 4e0i4adah ke*ada Allah menu0ut a,at ini adalah 4isa kita *ahami 4e0sama 4ah/a dalam a,at ini adalah 4ah/asan,a dalam hidu* kita disu0uh untuk tidak han,a menge0+akan i4adah mahdah sa+a ,aitu han,a shalat5 4e0*uasa5 4e0=iki05 dan 4e0d6;a sa+a5 namun kita ha0us +uga melaksanakan i4adah ghai0u mahdah ,aitu 4e04uat 4aik ke*ada 60ang tua5ke0a4at5 anak3anak ,atim5 dan 60ang360ang miskin5 se0ta 4e0tutu0 kata ,ang 4aik.

4. Penge0tian i#adah kepada *llah !/t. le4ih 4an,ak ditekankan *ada *en1a*aian *0estasi <ahsanu 1amala atau amalan ,ang te04aik) dan tingkah laku <akhlakul karimah) manusia di dunia I 2ena05 i4adah ke*ada Allah le4ih ditekankan ke*ada amalan ,ang 4aik ka0ena kita ha0us selalu menge0+akan amalan dengan se4aik mungkin dan tidak menge0+kakann,a dengan setengah3setengah dan 0elasin,a a*a4ila kita telah melaksnakan i4adah

dengan se4aik34aikn,a maka tentu sa+a segala tindak tunduk *e04uatan ,ang kita ke0+akan akan selalu 4aik ka0ena semua ,ang kita ke0+akan akan sesuai dengan tuntunan agama Allah5 sehinggan,a tidak mungkin a*a4ila sese6*0ang ,ang i4adahn,a 4aik namun *e0ilakun,a 4u0uk ka0ena kedua hal itu 4e0+alan 4e0i0ingan se1a0a seim4ang.

+&*

Fun( i Hidup Mu lim

3.2.1 7iskusi Kel6m*6k a. A*a fungsi hidu* se60ang muslimI Pe0hatkanB $u0at Al An4i,a <21)B 1 K dan An Nahl <1D) B F!

$u0at Al An4i,a <21)B 1 K @7an tiadalah Kami mengutus kamu5 melainkan untuk <men+adi) 0ahmat 4agi semesta alamA.

$u0at An Nahl <1D) B F! @<7an ingatlah) akan ha0i <ketika) Kami 4angkitkan *ada tia*3tia* umat se60ang saksi atas me0eka da0i me0eka sendi0i5 dan Kami datangkan kamu <)uhammad) men+adi saksi atas selu0uh umat manusia. 7an Kami tu0unkan ke*adamu Al Kita4 <Al :u0;an) untuk men+elaskan segala sesuatu dan *etun+uk se0ta 0ahmat dan ka4a0 gem4i0a 4agi 60ang3 60ang ,ang 4e0se0ah di0iA.

4. A*a *enge0tian da0i rahmatan lil alaminI Pe0iksalah se1a0a seksama dan ta0ik kesim*ulan da0i $u0at An Naml <2K) B 1K31! $u0at An Naml <2K) B 1K31! @7an dihim*unkan untuk $ulaiman tenta0an,a da0i +in5 manusia dan 4u0ung5 lalu me0eka itu diatu0 dengan te0ti4 <dalam 4a0isan)A. 8ingga a*a4ila me0eka sam*ai di lem4ah semut 4e0katalah seek60 semutB @-ahai semut3 semut5 masuklah ke dalam sa0ang3sa0angmu5 aga0 kamu tidak diin+ak 6leh $ulaiman dan tenta0an,a5 sedangkan me0eka tidak men,ada0iAL maka dia te0sen,um dengan te0ta/a ka0ena <mendenga0) *e0kataan semut itu. 7an dia 4e0d6aB @?a Tuhanku5 4e0ilah aku ilham untuk teta* mens,uku0i nikmat )u ,ang telah &ngkau anuge0ahkan ke*adaku dan ke*ada dua 60ang i4u 4a*akku dan untuk

menge0+akan amal saleh ,ang &ngkau 0idhaiL dan masukkanlah aku dengan 0ahmat3)u ke dalam g6l6ngan ham4a3ham4a3)u ,ang salehA.

1. 2agaimana me/u+udkan fungsi te0se4ut dalam kehidu*an kita seha0i3ha0i di dunia iniI Pe0hatikan $u0at Al 2a>a0ah <2) B 21FL An Nisaa <4) B1K"L Al An;am <D) B 1"4L Al A;0af <K) B "DL ?usuf <12) B "33"KL dan ?unus <1 ) B 21324. $u0at Al 2a>a0ah <2) B 21F $esungguhn,a 60ang360ang ,ang 4e0iman5 60ang360ang ,ang 4e0hi+0ah dan 4e0+ihad di +alan Allah5 me0eka itu mengha0a*kan 0ahmat Allah5 dan Allah )aha Pengam*un lagi )aha Pen,a,ang.

$u0at An Nisaa <4) B1K" Ada*un 60ang360ang ,ang 4e0iman ke*ada Allah dan 4e0*egang teguh ke*ada <agama)3 N,a5 nis1a,a Allah akan memasukkan me0eka ke dalam 0ahmat ,ang 4esa0 da0i*ada3N,a <su0ga) dan lim*ahan ka0unia3N,a. 7an menun+uki me0eka ke*ada +alan ,ang lu0us <untuk sam*ai) ke*ada3N,a.

$u0at Al An;am <D) B 1"4 Kemudian Kami telah mem4e0ikan Al Kita4 <Tau0at) ke*ada )usa untuk men,em*u0nakan <nikmat Kami) ke*ada 60ang 4e04uat ke4aikan5 dan untuk men+elaskan segala sesuatu dan se4agai *etun+uk dan 0ahmat5 aga0 me0eka 4e0iman <4ah/a) me0eka akan menemui Tuhan me0eka.

$u0at Al A;0af <K) B "D 7an +anganlah kamu mem4uat ke0usakan di muka 4umi5 sesudah <Allah)

mem*e04aikin,a dan 4e0d6alah ke*ada3N,a dengan 0asa takut <tidak akan dite0ima) dan ha0a*an <akan dika4ulkan). $esungguhn,a 0ahmat Allah amat dekat ke*ada 60ang360ang ,ang 4e04uat 4aik.

$u0at ?usuf <12) B "33"K

7an aku tidak mem4e4askan di0iku <da0i kesalahan)5 ka0ena sesungguhn,a nafsu itu selalu men,u0uh ke*ada ke+ahatan5 ke1uali nafsu ,ang di4e0i 0ahmat 6leh Tuhanku. $esungguhn,a Tuhanku )aha Pengam*un lagi )aha Pen,a,ang.

7an 0a+a 4e0kataB @2a/alah ?usuf ke*adaku5 aga0 aku memilih dia se4agai 60ang ,ang 0a*at ke*adakuA. )aka tatkala 0a+a telah 4e01aka*31aka* dengan dia5 dia 4e0kataB @$esungguhn,a kamu <mulai) ha0i ini men+adi se60ang ,ang 4e0kedudukan tinggi lagi di*e01a,ai *ada sisi kamiA.

2e0kata ?usufB @#adikanlah aku 4endaha0a/an nega0a <)esi0)L sesungguhn,a aku adalah 60ang ,ang *andai men+aga5 lagi 4e0*engetahuanA.

7an demikianlah Kami mem4e0i kedudukan ke*ada ?usuf di nege0i )esi0L <dia 4e0kuasa *enuh) *e0gi menu+u ke mana sa+a ia kehendaki di 4umi )esi0 itu. Kami melim*ahkan 0ahmat Kami ke*ada sia*a ,ang Kami kehendaki dan Kami tidak men,ia3n,iakan *ahala 60ang360ang ,ang 4e04uat 4aik.

7an sesungguhn,a *ahala di akhi0at itu le4ih 4aik 4agi 60ang360ang ,ang 4e0iman dan selalu 4e0tak/a.

$u0at ?unus <1 ) B 21324 7an a*a4ila Kami me0asakan ke*ada manusia suatu 0ahmat5 sesudah <datangn,a) 4aha,a menim*a me0eka5 ti4a3ti4a me0eka mem*un,ai ti*u da,a dalam <menentang) tanda3tanda kekuasaan Kami. KatakanlahB @Allah le4ih 1e*at *em4alasann,a <atas ti*u da,a itu)A. $esungguhn,a malaikat3malaikat Kami menuliskan ti*u da,amu. 7ialah Tuhan ,ang men+adikan kamu da*at 4e0+alan di da0atan5 <4e0la,a0) di lautan. $ehingga a*a4ila kamu 4e0ada di dalam 4ahte0a5 dan melun1u0lah 4ahte0a itu mem4a/a 60ang360ang ,ang ada di dalamn,a dengan tiu*an angin ,ang 4aik5 dan me0eka 4e0gem4i0a ka0enan,a5 datanglah angin 4adai5 dan <a*a4ila) gel6m4ang da0i segena* *en+u0u menim*an,a5 dan me0eka ,akin 4ah/a me0eka telah te0ke*ung <4aha,a)5 maka me0eka 4e0d6a ke*ada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan ke*ada3N,a semata3mata. <)e0eka 4e0kata)B @$esungguhn,a +ika &ngkau men,elamatkan kami da0i 4aha,a ini5 *astilah kami akan te0masuk 60ang360ang ,ang 4e0s,uku0A. )aka setelah Allah men,elamatkan me0eka5 ti4a3ti4a me0eka mem4uat ke=aliman di muka 4umi tan*a <alasan) ,ang 4ena0. -ahai manusia5 sesungguhn,a <4en1ana) ke=alimanmu akan menim*a di0imu sendi0iL <hasil ke=alimanmu) itu han,alah kenikmatan hidu* dunia/i5 kemudian ke*ada Kami3lah kem4alimu5 lalu Kami ka4a0kan ke*adamu a*a ,ang telah kamu ke0+akan. $esungguhn,a *e0um*amaan kehidu*an dunia/i itu5 adalah se*e0ti ai0 <hu+an) ,ang Kami tu0unkan da0i langit5 lalu tum4uhlah dengan su4u0n,a ka0ena ai0 itu tanam3tanaman

4umi5 di anta0an,a ada ,ang dimakan manusia dan 4inatang te0nak. 8ingga a*a4ila 4umi itu telah sem*u0na keindahann,a5 dan memakai <*ula) *e0hiasann,a5 dan *emilik3 *emilikn,a mengi0a 4ah/a me0eka *asti menguasain,a5 ti4a3ti4a datanglah ke*adan,a a=a4 Kami di /aktu malam atau siang.5 Lalu Kami +adikan <tanam3tanamann,a) laksana tanam3tanaman ,ang sudah disa4it5 seakan3akan 4elum *e0nah tum4uh kema0in. 7emikianlah Kami men+elaskan tanda3tanda kekuasaan <Kami) ke*ada 60ang360ang ,ang 4e0fiki0.

3.2.2

Kesim*ulan 8asil 7iskusi

a. 'ungsi 8idu* $e60ang )uslim 'ungsi hidu* se60ang muslim se*e0ti ,ang telah dise4utkan dalam al3>u0;an adalah se4agai rahmatan lil ,alamin ,aitu men+adi 0ahmat 4agi semesta alam. )en+adi 0ahmat 4agi selu0uh alam dalam hal ini ha0uslah dengan 4e0*ed6man ke*ada tuntunan agama.

4. Penge0tian @Rahmatan lil HalaminA @Rahmatan lil HalaminA maksudn,a adalah kehadi0ann,a mem4a/a ke4aikan dan ketent0aman 4agi selu0uh alam5 men+aga keindahan dan keamanan selu0uh alam se0tta tidak 4e04uat ke0usakan dengan 1a0a ,ang semena3mena. 7an +uga kita tidak di46lehkan untuk men,akiti makluk lain tan*a alasan ,ang +elas atau han,a untuk kesenangan semata. 7an kita +uga sangat dila0ang 6leh Allah untuk men,akiti makluk5 seke1il semut *un kita tidak 46leh mem4unuh dan men,akitin,a tan*a alasan5 ka0ena makluk seke1il semut *un me0u*akan makluk 1i*taan Allah ,ang selalu *atuh ke*ada3N,a dan *asti di1i*takan 6leh Allah +uga untuk mem4e0ikan manfaat ke*ada umat manusia.

1. Pe0/u+udan 'ungsi 8idu* $e60ang )uslim 2e0dasa0kan a,at3a,at te0se4ut5 da*at di sintesis 4agaiamana 1a0a me/u+udkan fungsi kita se4agai se60ang muslim. Ma0a me/u+udkan fungsi kita se4agai muslim adalah B 2e0iman dan 4e0ta>/a ke*ada Allah $-T )en+aga ketent0aman dan kese0asian alam tidak me0usak dan menghan1u0kan a*a3a*a ,ang telah Allah anug0ahkan ke*ada kita. 2e0d6;a dan 4e0se0ah di0i ke*ada Allah. 2e0hi+0ah dan 4e0+ihad di +alan Allah $-T. 2e0*egang teguh *ada agama Allah.

2e04uat ke4aikan anta0sesama manusia dan makhluk 1i*taan3N,a Tidak 4e04uat ke0usakan di muka 4umi. $enantiasa selalu 4e0d6a ke*ada Allah s/t. $elalu 4e0s,uku0 te0hada* nikmat ,ang ia 4e0ikan. Pandai men+aga di0i <menahan ha/a nafsu). )enuntut ilmu dan mengamalkan ilmu di +alan3N,a.

+&+& Pe#anan hidup Mu lim 3.3.1 7iskusi Kel6m*6k Ada*un hasil diskusiJ+a/a4an da0i *e0tan,aan ,ang didiskusikan *ada kuliah aktif mengenai t6*ik Peranan Hidup Muslim adalah se4agai 4e0ikutB a. 7alam su0at Al32a>a0ah <2) B 3 5 Alah $/t. menegaskan akan men+adikan manusia se4agai khalifah di muka 4umi. a.1. #ika kita *e0hatikan lan+utan su0at te0se4ut dalam a,at 315 325 335 345 dan sete0usn,a maka a*akah hu4ungan anta0a khali"ah dengan asmaa, <nama3nama) dan aliimun hakiim <)aha )engetahui dan )aha 2i+aksana)I $u0at Al32a>a0ah <2) B 3 33K Ingatlah ketika Tuhanmu 4e0fi0man ke*ada *a0a )alaikatB A $esungguhn,a Aku hendak men+adikan se60ang khalifah di muka 4umi @. )e0eka 4e0kataBA )enga*a &ngkau hendak men+adikan <khalifah) di 4umi itu 60ang ,ang akan mem4uat ke0usakan *adan,a dan menum*ahkan da0ah5 *adahal kami senantiasa 4e0tas4ih dengan memu+i &ngkau dan mensu1ikan &ngkauI @Tuhan 4e0fi0manBA $esungguhn,a Aku mengetahui a*a ,ang tidak kamu ketahui @. 7an 7ia menga+a0kan ke*ada Adam nama3nama <4enda34enda) selu0uhn,a5 kemudian mengemukakann,a ke*ada *a0a )alaikat lalu 4e0fi0manBA $e4utkanlah ke*ada3Ku nama 4enda34enda itu +ika kamu memang 60ang360ang ,ang 4ena0NA )e0eka men+a/a4BA )aha $u1i &ngkau5 tidak ada ,ang kami ketahui selain da0i a*a ,ang telah &ngkau a+a0kan ke*ada kamiL sesungguhn,a &ngkaulah ?ang )aha )engetahui lagi )aha 2i+aksana @.

Allah 4e0fi0manBA -ahai Adam5 4e0itahukanlah ke*ada me0eka nama3nama 4enda ini @. )aka setelah di4e0itahukann,a ke*ada me0eka nama3nama 4enda itu5 Allah 4e0fi0manBA 2ukankah sudah Ku katakan ke*adamu5 4ah/a sesungguhn,a Aku mengetahui 0ahasia langit dan 4umi dan mengetahui a*a ,ang kamu lahi0kan dan a*a ,ang kamu sem4un,ikanIA

7an <ingatlah) ketika Kami 4e0fi0man ke*ada *a0a malaikatBA $u+udlah kamu ke*ada Adam5 @maka su+udlah me0eka ke1uali I4lisL ia enggan dan tak4u0 dan adalah ia te0masuk g6l6ngan 60ang360ang ,ang kafi0.

7an Kami 4e0fi0manBA -ahai Adam5 diamilah 6leh kamu dan iste0imu su0ga ini5 dan makanlah makanan3makanann,a ,ang 4an,ak lagi 4aik di mana sa+a ,ang kamu sukai5 dan +anganlah kamu dekati *6h6n ini5 ,ang men,e4a4kan kamu te0masuk 60ang360ang ,ang =alim.

Lalu keduan,a digelin1i0kan 6leh s,aithan da0i su0ga itu dan dikelua0kan da0i keadaan semula dan Kami 4e0fi0manB @Tu0unlah kamuN $e4ahagian kamu men+adi musuh 4agi ,ang lain5 dan 4agi kamu ada tem*at kediaman di 4umi5 dan kesenangan hidu* sam*ai /aktu ,ang ditentukanA.

Kemudian Adam mene0ima 4e4e0a*a kalimat da0i Tuhann,a5 maka Allah mene0ima tau4atn,a. $esungguhn,a Allah )aha Pene0ima tau4at lagi )aha Pen,a,ang.

a.2. #uga a*a hu4ungan anta0a khali"ah dengan hudan <*etun+uk) *ada a,at 3F I $u0at Al32a>a0ah <2) B 3F Kami 4e0fi0manB @Tu0unlah kamu da0i su0ga ituN Kemudian +ika datang *etun+uk3Ku ke*adamu5 maka 4a0angsia*a ,ang mengikuti *etun+uk3Ku5 nis1a,a tidak ada kekha/ati0an atas me0eka5 dan tidak <*ula) me0eka 4e0sedih hatiA. a.3. A*a *e0anan hidu* ,ang diha0a*kan dilaksanakan 6leh se60ang muslim I 4. 7alam su0at An3Naml <2K) B D 3D15 Allah $/t. menegaskan *en1i*taann,a dan mem4e0ikan 4e04agai 0ahmat5 kemudian mem*e0tan,akan B *pakah di samping *llah !/t. ada tuhan %ang lain 5 7emikian +uga dalam a,at D25 Allah $/t. menegaskan 4ah/a Dia memperkenankan do,a& dan menjadikan kamu se#agai khali"ah di #umi +uga mem*e0tan,akan B *pakah di samping *llah !/t. ada tuhan %ang lain 5 Kemudian dise4utkan 4ah/a B *mat sedikitlah kamu #erd3ikir. 7emikian +uga dalam a,at D3 dan D4. 2agaimana anda da*at menghu4ungkan atau men1a0i 0elasi mengenai hal3hal ,ang ditegaskan 6leh Allah $/t. tentang B @Pen1i*taan langit dan 4umi dan *em4e0ian 0ahmat3N,a5 mem*e0kenankan d6;a5 dan men+adikan kamu se4agai khalifahA di satu sisi dengan *e0tan,aan B @A*akah di sam*ing Allah $/t. ada tuhan lain I 7an amat sedikitlah kamu 4e0d=iki0 IA di sisi ,ang lain.

$u0at An Naml<2K) B 1K31! 7an dihim*unkan untuk $ulaiman tenta0an,a da0i +in5 manusia dan 4u0ung5 lalu me0eka itu diatu0 dengan te0ti4 <dalam 4a0isan). 8ingga a*a4ila me0eka sam*ai di lem4ah semut 4e0katalah seek60 semutB @-ahai semut3 semut5 masuklah ke dalam sa0ang3sa0angmu5 aga0 kamu tidak diin+ak 6leh $ulaiman dan tenta0an,a5 sedangkan me0eka tidak men,ada0iA maka dia te0sen,um dengan te0ta/a ka0ena <mendenga0) *e0kataan semut itu. 7an dia 4e0d6aB @?a Tuhanku5 4e0ilah aku ilham untuk teta* mens,uku0i nikmat )u ,ang telah &ngkau anuge0ahkan ke*adaku dan ke*ada dua 60ang i4u 4a*akku dan untuk menge0+akan amal saleh ,ang &ngkau 0idhaiL dan masukkanlah aku dengan 0ahmat3)u ke dalam g6l6ngan ham4a3ham4a3)u ,ang salehA.

1. 7alam su0at 8ud <11) B D15 Na4i $haleh As. )eminta kaummn,a untuk 4e0i4adah ke*ada Allah $/t. dan menegaskan 4ah/a 7ia telahB $u0at 8ud <11) B D1 7an ke*ada Tsamud <Kami utus) sauda0a me0eka $haleh. $haleh 4e0kataB @-ahai kaumku5 sem4ahlah Allah5 sekali3kali tidak ada 4agimu Tuhan selain 7ia. 7ia telah men1i*takan kamu da0i 4umi <tanah) dan men+adikan kamu *emakmu0n,a5 ka0ena itu m6h6nlah am*unan3N,a5 kemudian 4e0tau4atlah ke*ada3N,a. $esungguhn,a Tuhanku amat dekat <0ahmat3N,a) lagi mem*e0kenankan <d6a ham4a3N,a).A 1.1. )en1i*takan kamu <manusia) da0i 4umi <tanah). 1.2. )em4e0ikan ke/a+i4an ke*ada manusia se4agai *emakmu0 4umi. 1.3. )en,u0uh manusia selalu 4e0istighfa0 dan 4e0tau4at. 1.4. )en,atakan dekat dengan manusia dam mem*e0kenankan d6a. Kemudian *e0hatikan su0at Al3An;am <D)B 1D"5 di situ kita temui *e0tan,aan Dia menjadikan khali"ah di muka #umi dan menegaskan se#agian manusia derajatn%a le#ih tinggi dari se#agian %ang lain. )enga*a se4agian manusia ,ang sama3sama 4e0*e0an se4agai khalifah di muka 4umi de0a+atn,a 4isa le4ih tinggi da0i ,ang lain I Pe0hatikan su0at Al3An;am <D ) B 1D 3 1D25 dan 8ud <11) B D15 a*a hu4ungan anta0a 4e0d6a dan 4e0d=iki05 4e0istighfa05 dan 4e0tau4at se0ta memakmu0kan 4umi <:$. An3Naml 2K B D23D3 ) aga0 manusia mam*u 4e0*e0an se4agai khalifah Allah $/t. di muka 4umi I su0at Al3An;am <D ) B 1D 31D2

2a0angsia*a mem4a/a amal ,ang 4aik maka 4agin,a <*ahala) se*uluh kali li*at amaln,aL dan 4a0angsia*a ,ang mem4a/a *e04uatan ,ang +ahat maka dia tidak di4e0i *em4alasan melainkan seim4ang dengan ke+ahatann,a5 sedang me0eka sedikit*un tidak diania,a <di0ugikan). KatakanlahBA $esungguhn,a aku telah ditun+uki 6leh Tuhanku ke*ada +alan ,ang lu0us5 <,aitu) agama ,ang 4ena0L agama I40ahim ,ang lu0usL dan I40ahim itu 4ukanlah te0masuk 60ang360ang ,ang mus,0ik @. KatakanlahBA $esungguhn,a shalatku5 i4adatku5 hidu*ku dan matiku han,alah untuk Allah5 Tuhan semesta alam $u0at 8ud <11) B D1 7an ke*ada Tsamud <Kami utus) sauda0a me0eka $haleh. $haleh 4e0kataB @-ahai kaumku5 sem4ahlah Allah5 sekali3kali tidak ada 4agimu Tuhan selain 7ia. 7ia telah men1i*takan kamu da0i 4umi <tanah) dan men+adikan kamu *emakmu0n,a5 ka0ena itu m6h6nlah am*unan3N,a5 kemudian 4e0tau4atlah ke*ada3N,a. $esungguhn,a Tuhanku amat dekat <0ahmat3N,a) lagi mem*e0kenankan <d6a ham4a3N,a).A $u0at An3Naml 2K B D23D3 Atau sia*akah ,ang mem*e0kenankan <d6a) 60ang ,ang dalam kesulitan a*a4ila ia 4e0d6a ke*ada3N,a5 dan ,ang menghilangkan kesusahan dan ,ang men+adikan kamu <manusia) se4agai khalifah di 4umiI A*akah di sam*ing Allah ada tuhan <,ang lain)I Amat sedikitlah kamu mengingati <N,a) Atau sia*akah ,ang memim*in kamu dalam kegela*an di da0atan dan lautan dan sia*a <*ula) kah ,ang mendatangkan angin se4agai ka4a0 gem4i0a se4elum <kedatangan) 0ahmat3N,aI A*akah di sam*ing Allah ada tuhan <,ang lain)I )aha Tinggi Allah te0hada* a*a ,ang me0eka *e0sekutukan <dengan3N,a). d. Rumuskan 4e4e0a*a langkah 4agaimana 1a0a mengefektifkan *e0anan hidu* se60ang muslim 4e0dasa0kan hasil analisis dan sintesis *ada 4uti0 a5 45 dan 1 I 3.3.2 Kesim*ulan 8asil 7iskusi a. )anusia se4agai khalifah di muka 4umi a.1. hu4ungan anta0a khali"ah dengan asmaa, <nama3nama) dan aliimun hakiim <)aha )engetahui dan )aha 2i+aksana) Pada *en1i*taan manusia <adam) se*e0ti ,ang telah di1e0itakan dalam a,at te0se4ut 4ah/a Allah telah menga+a0kan ke*ada na4i Adam nama3nama 4enda5 maksud da0i nama3 nama 4enda dalam a,at ini adalah ilmu *engetahuan5 +adi setelah di1i*takann,a adam 6leh Allah5 7ia menga+a0kan 4e04agai ilmu *engetahuan ke*ada Adam ,ang sam*ai saat ini kita kem4angkan dan kita kuasai. Allah mem4e0ikan ke*ada kita *engetahuan dengan 4aik aga0

kita 4isa men+alan *e0anan hidu* kita se4agai khali"ah atau *emim*in di muka ini dengan se4aik34aikn,a.

a.2. hu4ungan anta0a khali"ah dengan hudan <*etun+uk) 8u4ungan anta0a khali"ah dengan hudan5 ,aitu dalam men+alankan *e0anan hidu* se4agai se60ang *emim*in di muka 4umi ini kita ha0us 4e0*ed6man ke*ada al3>u0;an dan hadist ,ang telah Allah 4e0ikan dan di/asiatkan 6leh 0asul ,ang 4e0fungsi se4agai *ed6man dan *etun+uk hidu* 4agi manusia aga0 4isa hidu* dengan 4ena0 sesuai dengan atu0an dan ketentuan agama dan dalam men+alankan *e0anann,a se4agai *emim*in di muka 4umi ini dengan se4aik34aikn,a tan*a +auh da0i agama dan tidak mem4uat Allah mu0aka ke*ada kita.

a.3. *e0anan hidu* ,ang diha0a*kan dilaksanakan 6leh se60ang muslim Pe0anan hidu* ,ang ha0us dilaksanakan se60ang muslim dan diha0a*kan da*at dilaksanakan dengan se4aikn,a adalah B 91. $e4agai ham4a Allah kilta ha0us senantiasa 4e0i4adah ke*ada3N,a me+alankan segala *e0intah dan men+auhi semua la0angan3N,a. 2. 'ungsi manusia se4agai khalifah di muka 4umi ini adalah men+aga ketent0aman dan kedamaian di muka 4umi5 4e04uat ke4aikan ke*ada semua5 4ela+a0 dan menga+a0kan ke4aikan.

4. 2ah/a tiada ila <Tuhan) selain Allah. 7ia lah ,ang men1i*takan alam semesta 4ese0ta isin,a. Allah se4agai Zat ,ang )aha Pen1i*ta telah men1i*takan langit dan 4umi 4ese0ta selu0uh isin,a. Allah me0u*aka Tuhan ?ang )aha &sa5 7ia tidak mem*un,ai sekutu dan tidak *ula 4e0anak5 allah adalah tuhan ,ang satu3satun,a dan senantiasa mengu0us selu0uh makluk 1i*taan3N,a. 7ia +uga me0u*akan Zat ?ang )aha Kuasa dan )aha Penga4ul d6;a setia* ham4a3N,a5 dan 7ia lah ,ang telah men+adikan manusia se4agai khalifah di muka 4umi ini dan men+adikan manusia dengan segala kele4ihann,a di4andingkan dengan makluk lain utnuk menguasai dan men+adi *emim*in di muka 4umi ini. Tidak ada tuhan selain Allah5 7ialah tuhan satu3satun,a ,ang da*at mengu0us semua makluk an kehidu*an. Namun *ada ken,ataann,a manusia di muka 4umi ini amat sedikit sekali 4e0s,uku0 ke4an,akan da0i kita lalai akan segala nikmat ,ang telah Allah 4e0ikan dan te0lu*a akan kekuasaan3N,a dan tidak sedikit dianta0a kita ,ang me0*esekutukan Allah dengn ,ang lain dan men,6m46ngkan di0i.

1. 7alam su0at 8ud B D1 telah ditegaskan 4ah/a Allah telah B

1. )en1i*takan manusia da0i 4umi 2. )em4e0ikan ke/a+i4an ke*ada manusia se4agai *emakmu0 4umi. 3. )en,u0uh manusia selalu 4e0istigfa0 dan 4e0tau4at 4. )en,atakan dekat dengan manusia dan mem*e0kenankan d6;a. 7an +uga dalam al3>u0;an telah dise4utkan 4ah/a Allah telah men+adikan khalifah di muka 4umi5 dan manusia telah te0*ilih se4agai khalifah di muka 4umi5 manusia di*ilih 6leh Allah ka0ena memiliki ilmu *engetahuan5 akal *iki0an5 se0ta telah di4e0ikann,a ha/a dan nafsu se0ta hati ,ang mem4uat de0a+at manusia le4ih tinggi da0i makluk lain. Anta0a manusia ,ang satu dengan manusia lainn,a 4isa sa+a memiliki de0a+at ,ang le4ih tinggi hal ini dise4a4kan *e04edaan keimanan dan keta>/aan,a ke*ada Allah dan +uga ka0ena *e04edaan tingkatan ilmu *engetahuan ,ang dimilikin,a.

d. Langkah3langkah dalam mengefektifkan *e0anan hidu* se60ang muslim ialahB 1. $elau 4e0i4adah dan mendekatkan di0i ke*ada Allah se4agai *en1i*ta selu0uh alam. 2. )en,ada0i fungsi dan tugasn,a se4agai ham4a Allah 3. Tidak mem*e0sekutukan Allah 4. 2e0=iki0 dan selalu mengingat Allah. ". )en+adikan Rasulullah se4agai *ed6man dan *anutan D. )en+adikan al3>u0;an se4agai *etun+uk 4agi kehidu*an. K. )en,ada0i fungsi se4agai 0ahmat 4agi selu0uh alam. F. )en+aga hu4ungan 4aik dengan semua !. )en+aga keamanan dan ketent0aman 4umi. 1 . )en+aga dan melindungi selu0uh makluk 1i*taan Allah.

BAB I" KESIMP$LAN DAN SARAN

0&%&

Ke impulan Ada*in kesim*ulan da0i makalah ini ,aituB

1. Tu+uan hidu* se60ang muslim adalah 4e0iman ke*ada Allah $-T. 2. Pe0anan manusia di dunia ialah $e4agai Khalifah5,aitu se60ang *emim*in. 3. Ada*un fungsi se60ang hidu* muslim adalah 0ahmat 4agi selu0uh alam semesta5 dimana islam me0u*akan agama ,ang damai. 4. 'ungsi hidu* se60angmuslim adalah tidak mengingka0i nikmat5 dan 4e0*egang teguh *ada Al O :u0;an dan As sunnah. ". )e,akini 4ah/a )uhammad adalah utusan Allah dan 4e0se0ah di0i ke*ada Allah D. Tu+uan5 fungsi5 dan *e0anan hidu* ha0uslah di+alankan se1a0a seim4ang dengan 4e0*ed6man ke*ada tuntunan a,at3a,at al3>u0;an aga0 tidak salah dalam melangkah. K. $e60ang muslim +ika mengikuti *etun+uk O *etun+uk ,ang di4e0ikan 6leh Allah $-T ke*ada umatmanusiadan umat te0se4ut mengikuti *etun+uk te0se4ut5 maka Allah $-T men+amin 4ah/a umatmuslim te0se4ut tidak akan *e0nah 0agu dan tidak akan *e0nah takut *ada a*a*un5 ke1uali *ada Allah $-T. F. $e4agai khalifah di muka 4umi ha0uslah 4e0imanke*ada Allah $-T dengan mengikuti segala *e0intahn,a dan men+auhi segala la0angann,a. !. Pe0ananhidu* ,ang diha0a*kan se60ang muslim adalah 4e0i4adah ke*ada Allah $-T dan selalu 4e0+uang untuk mengikuti *etun+uk O *etun+uk Allah $-T5 ka0ena dengan 4e0iman dan 4e0ta>/a ke*ada Allah $-T5 maka manusia me0u*akan makhluk ,angsangat mulia dihada*an Allah $-T. 2e0i4adah ini 4ukan han,a asal O asalan teta*i +uga ha0us diLakukan dengan sungguh3sungguh 4aik sunah a*alagi /a+i4.

0&* Sa#an

Ada*un sa0an ,ang ingin disam*aikan *enulis ,aituB

1. Alangkah 4aikn,a +ika /aktu untuk 4e0diskusi le4ih lama dika0enakan mate0i O mate0i ,ang ditu+ukan kandungann,a 1uku* luas. 2. 7iha0a*kan diskusi aktif ini +ika 4e0+alan te0us ka0ena akan 4e0manfaat 4agi mahasis/a itu sendi0i5dimana mahasis/a akan aktif dalam suatu diskusi dan t0am*il dalam 4e04i1a0a. 3. 7iskusi aktif ini akan mem4e0i 4an,ak sekali manfaat untuk mahasis/a itu sendi0i.

DAFTAR P$STAKA

Al3:u0an dan Te0+emahann,a. 1!! . 7e*a0temen Agama RI dan Ke0a+aan $audi A0a4ia. 1133 hlm. 2intang5 #aka0ta5 <1!!K)5 Tu+uan dan 'ungsi Kehidu*an )uslim di 7unia5 UII5 ?6g,aka0ta A=i=5 ).A. 1!!". )emahami dan )endalami A+a0an Al3:u0an #ilid IA. 2angkit 7a,a Insana. Mi+antung5 #aka0ta. 132 hlm.
http://faedah-fms03.blogspot.com/2013/06/peran-fungsi-dan-tujuan-agama-dalam.html