Anda di halaman 1dari 23

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 Sifat sifat dan gaya Kepimpinan Dalam Organisasi Awam

1.0 PENGENALAN Kepimpinan adalah situasi dimana seseoarang individu mampu mempergaruhi dengan cara mendorong dan memujuk dengan cara tersendiri, usaha ini untuk mencapai matlamat dan Kepimpinan boleh objektif yang tertentu oleh permimpin tersebut.

didefinisikan sebagai suatu proses yang mempergaruhi

kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas supaya mereka rela bergiat dan berusaha kearah pencapaian organisasi tersebut. Dengan ini, kepimpinan juga melibatkan pihak lain sama ada pekerja bawahan yang diberi tangungjawab atau para pengikut. Para pengikut juga turut membantu pemimipin dan mewujukan proses kepimpinan mentakrifkan status

melalui kesanggupan mereka

menerima pengagihan kuasa yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan pengikut. Para pemimpin mempunyai autoriti untuk memberi arahan keatas kegiatan pengikutnya. Manakala pengikutnya pula mengikut arahan dari pemimpin mereka. Kepimpinan juga boleh dijelaskan sebagai kemahiran dan sifat

semulajadi, sesuatu yang dimiliki oleh seseorang individu atau hubungan antara manusia(Andrews & Herschel,1996.). Ramai para sarjana menyatakan bahawa kepimpinan merupakan keupayaan

pemimpin mempergaruhi orang bawahanya untuk melakukan sesuatu yang mereka sebenarnya tidak mahu melakukan. Pemimpin tidak dapat dipisakan dari kelompok, akan tetapi boleh dipandang sebagai suatu posisi dengan potensi

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN 1

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 tinggi dilapangan. Dalam hal ini, Krech dan Crutchfield memandang bahawa dengan kebaikan dari kedudukannya yang khusus dalam kumpulan ia berperanan sebagai agen primer untuk penentuan struktur kumpulan, suasana kumpulan, tujuan kumpulan, ideology kelompok, dan aktiviti kelompok. Terdapat pelbagai definisi berkaitan dengan kepimpinan di dalam organisasi. Melalui definisi - definisi yang diberikan, jelas bahawa menunjukkan kepimpinan memerlukan kualiti yang tertentu dan peranan kepimpinan itu sendiri amat

penting dalam menentukan kejayaan kumpulan yang di pimpinnya. Kepimpinan juga merupakan aspek yang penting di dalam sesuatu organisasi memandankan pemimpin bertanggungjawab menunjukkan arah yang perlu dilalui oleh pengikut atau orang bawahannya.

2.0 KEPIMPINAN DAN ORGANISASI Dalam sesuatu organisasi yang mempunyai proaktif matlamat memberi masing, untuk kepada

mencapaikannya,

pemimpin

penekanan

keberkesanan gaya kepimpinannya pada Seseorang yang memegang jawatan yang

pekerja dalam organisasi tersebut. tinggi dalam oragnisasi tetapi

mereka mampu mempergaruhi organisasi kearah pencapaian matlamat yang telah ditetapakan. Kepimpinan ini juga boleh diklasifikasikan sebagai berasakan kemampuan memimpin menggunakan kebijaksanaan, kemahiran,

penagalaman, karisma dan sebagainya. Menurut Singh (2003), pengurus yang Berjaya merupakan mereka yang secara konsisten menunjukkan prestasi yang cermelang dan berada pada ranking terbaik dalam penilaian prestasi mereka dari

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 kedua - dua aspek kualitatif( seperti sikap terhadap pelanggan, keupayaan pemimpin, dan sebagainya) dan kuantitatif (seperti sasaran jualan, audit dan sebagainya). Kepimpinan memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi. Di dalam sesebuah organisasi, setiap pekerja memerlukan motivasi daripada pemimpin atau pengurus untuk melaksanakan

sesuatu tugasan yang diberikan oleh pihak atasannya. Melalui Teori Kepimpinan Laluan Matlamat (Path Goal Theory) yang diperkenalkan oleh Robert House, telah mencadangkan Bahawa tingkah laku pemimpin seharusnya dilihat

sebagai suatu tindakan yang boleh memotivasikan pekerja. Dengan ini pemimpin akan memahami bahawa pekerja akan mempunyai motivasi sama ada dalam

keadaan merasa berkemampuan untuk mencapai sesuatu tugas yang diberikan atau mereka dapat menjangkakan hasil kerja yang akan disiapkan. Justeru , seseorang pemimpin menghadapi cabaran untuk menggunakan gaya kepimpinan terbaik bagi menemukan titik keperluan motivasi pekerja. Pemimpin perlu meneydiakan elemen elemen yang difikirkan dapat mengisi keperluan pekerja bagi mencapai bagai Matlamat Mengariskan mencapai matlamat organisasi. Teori Laluan empat gaya kepimpinan yang boleh

tentang

dimanfaatkan untuk memotivasikan pekerja di dalam organisasi : I. Kepimpinan berorientasikan arahan (Diective Leadership) Satu jenis pengajaran gaya pengurusan yang disifatkan oelh seorang sepatutnya

pemimpin yang memberitahu kakitangan bawahan apa yang mereka

lakukan dan bagaimana untuk melaksanakan tugas tugas yang

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN 3

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 dijangkakan. Gaya arahan kepimpinan mungkin berguna untuk pengurus dalam perniagaan di mana kakitangan bawahan pekerjaan yang mereka mempunyai

tidak dikhusus dan kerana itu mereka memerlukan

bimbingan yang lebih banyak untuk mengelakkan ketidakpastian. Pemimpin memberi sesuatu arahan mengenai sesuatu tugasan serta menerangkan mengenai apakah harapannya berkaitan tugas tersebut. Pemimpin juga turut memberikan arahan mengenai sesuatu tugasan serta menerangkan

mengenai apakah harapannya berkaitan tugas tersebut. Pemimpin juga turut memberikan rahan mengenau apakah harapannya berkaitan tugas tersebut. Pemimpin juga turut memberikan arahan mengenai bagaimana tugas itu boleh disempurnakan dan juga penetapan waktu yang diperuntukan untuk meneyelesaikannya. Arahan yang baik disampaikan kepada pekerja secara spesifik spaya pekerja mendapat gambaran awal dan kepafahaman yang jelas utnuk memulakan Sesuatu tugasan yang diberikan. II. Kepimpinan berorientasikan sokongan (Supportive Leadership) Kepimpinan ini dikaitkan dengan cara cara pengurusan yang menetapkan matlamat yang mencabar , membantu peningkatan, dan menjangka bertujuan dalam laithan, menekankan laku ini

tahap prestasi tertinggi. Tingkah

untuk mewujudkan suasana kerja yang menyenangkan kepada

pekerja. Di samping itu, pemimpin juga melayan pekerja tanpa berdasarkan status social dan turut menghormati status kedudukan mereka. Gaya kepimpinan ini mampu mewujudkan suasana mesra agar pekerja bermotivasi bagi melaksakan sesuatu tugasan.

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 III. Kepimpinan berorientasikan penyertaan (Particpative Leadership) Gaya yang ditunjukan ini pula merujuk kepada pemimpin yang mengalu alukan penyertaan pekerja untuk mereka berkongsi menetapkan sesuatu keputusan. Pemimpin memberi lepuang untuk rundingan kepada pekerja agafra mereka dapat menuyumbangkan idea serta pandangan mereka. Begitu juga dengan peluang untun meningkatkan cadangan dalam sesuatu keputusan berdasarkan persetujuan organisasi. Sebagai pekerja, mereka diberi kebebasan untuk mencadangkan pandangan dan pendapat mereka

untuk membuat keputusan mengenai beberapa aspek tertentu, ia akan meningkatkan motivasi kepada pekerja, dengan mengandaikan bahawa pihak pengurusan serius menimbanhgkan cadangan mereka. Ia sudah tentu mempunyai kesan yang sangat positif terhadap prestasi kerja berpasukan di samping menyumbang kepada persekitaran kerja yang baik, dan produktiviti.

IV.

Kepimpinan Leadership)

berorientasikan

pencapaian

(Acievement

Oreinted

Kepimpinan dengan gaya ini memberikan cabaran kepada pekerja untuk melasanakan tugasan pada peringkat tertinggi dan juga menguji kemampuan mereka. Pemimpin akan sentiasa mencari peningkatan dan pencapaian yang berkesinambungan. Hal ini dilakukan oleh pemimpin dengan menyatakan keyakinan yang tinggi bahawa pekerja mempunyai kemampuan untuk

mencapai matlamat bagi cabaran tersebut.

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN 5

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 Di dalam Teori Laluan Matlamat, pemimpin perlu mengarah (directive) jika sesuatu tugasan yang dihadapi adalah kompleks. Sekiranya tugasan digunakan dan jika pekerja mempunyai keinginan ke arah kecekapan berganda, gaya berorientasikan pencapaian(achievement oriented) boleh dimanipulasikan. Gaya berasaskan penyertaan (participative) pula digunakan bagi pekerja yang memerlukan kawalan. Teori Laluan Matlamat tidak mengokong seseorang pemimpin untuk

menggunakan hanya satu gaya kepimpinan sahaja. Sebaliknya terbuka kepada penggunaan pelbagai gaya mengikut kesesuaian situasi. Akan tetapi, ia lebih tertumpu kepada pemberian motivasi kepada pekerja agar mereka lebih bersemangat untuk melaksankan tugas dengan sempurna. Aspek kepimpinan adalah elemen yang sangat oenting dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi atau jabatan. Pemimpin berperanan membentuk organisasi yang berkesan dari pelbagai sudut, terutamanya dalam

memotivasikan pekerja. Motivasi pekerja pelru diperbaharui dari semasa ke semasa agar pencapaian tugasan dalam organisasi terus meningkat, berkesinambungan dan berterusan.

3.0 KEPIMPINAN YANG BERKESAN Keperibadian seseorang pemimpin adalah salah satu faktor kerjayaan sesebuah organisasi yang dipimpin olehnya. Oleh itu, pemimpin kepimpinan yang baik akan membantu organisasi menjadi cemerlang melalui aktiviti Pemimpin yang baik dan cemerlang dan adalah mampu pemimpin kepimpinannya. yang mampu

menyediakan
6

halatuju

organisasi

mempergaruhi

perlakuan

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 pengikutnya. Pemimpin juga mempunyai visi dan matlamat yang jelas, mampu menjangka masa depan, mampu mengatur oragnisasi dengan kreatif dan mampu memberi rahan dengan jelas. Sesebuah oragnisasi boleh dimajukan dan kemajuannya berpunca daripada kepimpinan pihak pengurusan. Keupayaan memupuk kerjasama antara pengurusan dan pekerja di dalam pelabagai aktiviti. Ramai individu yang boleh menajdi pentadbir tetapi tidak semua daripada

mereka boleh menjadi pemimpin. Pemimpin yang berkaliber memerlukan ciri ciri positif untuk dirinya diiktiraf sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang baik bukan lahir dengan sendirinya tetapi diperolehi melalui pengalaman, latihan berterusan dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Memimpin sesebuah organisasi bukanlah satu tugas yang mudah. Sungguhpun begitu, bersama sama gabungan ilmu, pengetahuan, personality dan visi, kepimpinan bukanlah satu misi yang mustahil bago setiap orang yang mahu menjadi seorang pemimpin yang Berjaya. Seseorang pemimpin berkesan sentiasa melihat kerjayaan organisasinya sebagai satu usaha yang berterusan antara dirinya dengan semua anggota dalam organisasi tersebut. Kepimpinan yang berkesan dikatakan mampu memberi kepuasan kepada

pengikut dan keadaan ini akan menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. Pekerja akan bekerja bersungguh sungguh sehingga objektif organisasi tercapai. Tekanan dan hukuman yang diberikan kepada pengikut akan dapat meningkatkan produktiviti dalam janka masa yang pendek tetapi dalamjanka masa panjang pekerka akan menimbulkan reaksi negative dan melahirkanrasa tidak puas hati dan bersikap menentang.

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN 7

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 Mengadakan perbincangan dan membuka pelauang kepada pekerja untuk mengemukakan idea idea baru kepada sesuatu perancangan yang dibuat merupakan langkah yang baik bagi pemimpin untuk meningkatkan kepuasan kerja. Pengikut atau orang bawahan akan lebih terdorong untuk bekerja kuat dan berdedikasi. Ciri cir yang lazim ada pada kepimpinan yang berkesan ialah semangat yang tinggi. Seseorang pemimpin haruslah mempunyai cita cita, ketabahan, ketekunan, tekad, daya usaha, tenaga dan hasrat untuk Berjaya. Kejujuran dan integrity juga diperlukan oleh seorang pemimpin dimana mempunyai sikap terbuka, boleh dipercayai, jujur dan boleh diharakan. Selain itu, dorongan kepimpinan juga penting bagi pemimpin. Mereka mempnyai hasrat yang tinggi mahu mempergaruhi individu lain supaya menyokong usaha mencapai tujuan matlamat yang sudah ditetapkan oleh pemimpin. Ciri ciri kepimpinan lain adalah keyakinan diri yang tinggi terhadap keupayaan diri sendiri. Kepintaran seseorang pemimpin juga diperlukan kerana pemimpin berupaya menggabungkan dan mentafsirkan maklumat maklumat yang banyak bagi memimpin sesebuah organisasi. Antara lain, mempunyai ilmu pengetahuan dan kepakaran yang cukup dalam yang dipimpin, kreativiti yang membolehkan pemimpin berupaya mencipta idea idea baru yang berguna dan mempunyai inovasi yang tinggi serta fleksibiliti bagi memastikan pemimpin

berupaya menyesuaikan diri dengan keperluan pengikut dan keperluan situasi serta masa.

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 4.0 GAYA KEPIMPINAN Gaya kepimpinan merupakan cara seseorang pemimpin menggunakan kuasa yang dimilik sebagai alat untuk mempergaruhi pekerja suapya bekerja kuat untuk mencapai objektif organisasi. Berikut merupakan lima jenis gaya kepimpinan : 4.1 Kepimpinan Demokratik Gaya kepimpinan demokratik juga dikenali sebagai gaya penglibatan bersama. Menurut Blake & Mouton (1964), stail kepimpinan demokratik dikenali juga sebagai pemimpin yang mengalakkan kesemua kakitangannya melibatkan diri dalam organisasinya. Kepimpinan jenis ini mengalakkan pekerja untuk terlibat sama dalam proses membuat keputusan. Semua maklumat yang melibatkan pekerja akan disalurkan dan melibatkan

mereka ketika membuat keputusan dan menangani sesuatu masalah secara bersama. Kepimpinan jenis ini mengalakkan pekerja untuk terlibat sama dalam proses membuat keputusan. Semua maklumat yang melibatkan

pekerja akan disalurkan dan melibatkan mereka ketika membuat keputusan dan menangani sesuatu masalah secara bersama. Seseorang pemimpin

yang demokratik akan membantu pekerja menilai prestasi masing masing berdasarkan pelan pembangunan yang dibangunkan bersama. Pemimpin ini juga akan membenarkan pekerja membuat sasaran masing masing. Peluang diberi kepada setiap ahli organisasi untuk memberikan pendapat atau pandangan sebelum sesuatu keputusan diambil. Ianya juga mengalakkan semua pekerja untuk meningkat dan

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN 9

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 membangunkan kebolehan diri dan kerjaya masing masing serta turut

memberi peluang untuk kenaikan pangkat dan tanggungjawab yang lebih berat. Pengiktirafan dan galakkan juga diberikan mengikut pencapaian pekerja. Antara kebaikan yang diperolehi daripada kepimpinan demokratik adalah

pekerja lebih bermotivasi, berkomitmen tinggi dan lebih bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuat secara bersama dengan pemimpin. Pemimpin demokratik juga lebih bertimbang rasa dan sentiasa memberi

galakkan dan penerangan kepada ahli ahlinya mengenai kerja kerja yang perlu dilakukan. Penglibatan pemimpin dalam proses kerja boleh

dioptimumkan dengan mengambil kesempatan ini untuk menyemai nilai nilai murni ke dalam jiwa ahli ahlinya. Gaya kepimpinan demokratik memberi banyak faedah jika digunakan pada masa dan situasi berikut: Pengurus mahu semua pekerja tahu dan mendapat maklumat terhadap apa - apa perkara yang memberikan kesan kepada mereka. Membenarkan pekerja berkongsi dalam membuat keputusan dan mencari jalan penyelesaian. Juga sesuai digunakan bagi memberi peluang kepada pekerja untuk membagun dan meningkatkan pembangunan personality dan

kepuasan kerja. Masalah yang besar dan komplek yang memerlukam banyak input untuk menyelesaikannya. Perubahan yang perlu atau penyelesaian masalah yang boleh

10

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 memberi kesan kepada pekerja. Bagi mengalakkan kerja berpasukan dan penglibatan bersama. Manakala gaya kepimpinan demokratik tidak sesuai digunakan apabila: Mempunyai masa terhad bagi mendapatkan input daripada semua orang. Jika pengurus mendapati dengan melakukannya sendiri lebih mudah dan efektif. Jika kesilapan tidak dapat diterima atau diberi kelonggaran. Apabila pengurus merasa terancam jika menggunakan gaya kepimpinan ini. Apabila melibatkan keselamatan pekerja

Oleh itu, kepimpinan demokratik perlu digunakan pada masa yang sesuai supaya aktiviti kepimpinan menjadi membawa kepada banyak kebaikan membawa kepada masalah yang lebih berkesan. Kepimpinan demokratik tetapi jika disalah gunakan ia akan berat. Pemimpin yang mempunyai

keperibadian yang bersifat demokratik ini digemari oleh pekerja kerana sikap mereka yang banyak bertolak ansur dan sentiasa membantu pekerja mereka yang banyak bertolak ansur dan sentiasa membeantu pekerja mereka. Oleh yang demikian setiap pemimpin seharusnya mempunyai sedikit sebanyak karate yang baik yang boleh yang boleh diikuti di dalam kepimpinan demokrtik ini

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN 11

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 4.2 Kepimpinan Autokratik Kepimpinan yang mengamalkan gaya kepimpinan autokratik mempunyai misi dan visi yang jelas apa yang jelas terhadap organisasi. Pemimpin jenis ini tahu dengan jelas apa perlu dilakukan dan bagaimana ia harus dilakukan. Kebiasaannya, pemimpin autokratik akan membuat keputusan secara

bersendirian dengan mengambil hanya sedikit input daripada pekerja lain ataupun tiada langsung. Proses membuat keputusan juga tidak kreatif. Pemimpin menetapkan kesemua polisi dalam organisasi. Jenis kepimpinan ini hanya sesuai diaplikasikan dalam situasi yang memerlukan keputusan dicapai dalam masa yang sangat singkat atau di mana pemimpin tersebut lebih berpengetahuan daripada pekerja dalam sesuatu perkara. Pemimpin autokrasi lebih cenderung untuk memimpin dan menggunakan kuasa secara paksaan, mengkritik apabila dirasakan dan mereka suka mendominasi. Gaya ini memperlihatkan satu bentuk kuasa mutlak di mana setiap orang bawahan mesti menerima kesan akibat daripada keputusan yang dibuat sama ada arahan dan

baik atau buruk. Pemimpin autokratik lebih banyak memberi

sentiasa menentang sebarang bentuk pujian atau kritikan membina. Pemimpin jenis ini juga jelas memaksa pengikut membuat sesuatu tanpa mengambil kira keperluan individu. Mereka tidak prihatin dengan perasaan

dengan perasaan pengikut. Oleh itu mereka selalunya tidak gemari dan pengikut melakukan sesuatu kerja atas dasar takut (motivation by fear). Adolf Hitler merupakan satu contoh pemimpin yang mengamalkan gaya

kepimpinan autokratik. Kepimpinan belaiu secara perlahan lahan telah

12

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 menghakis kebebasan awam. Kepimpinan beliau secara perlahan lahan telah menghakis kebebasan awam. Walaupun pengaruh Hitler diakui sangat kuat dan Berjaya untuk jangka masa pendek, namun untuk jangka masa pendek, namun untuk matlamatnya. Malah jangka masa panjang Hitler gagal mencapai

Hitler juga turut dikenang sebagai antara pemimpin

yang paling kejam dalam sejarah kepimpinan dunia. Ini jelas menunjukkan bahawa kepimpinan autokratik sesuai digunakan apabila sesuatu keadaan sedang meruncing dan memerlukan keputusan yang cepat dan jelas. Di dalam organisasi, pemimpin autokratik diperlukan apabila keputusan ingin dicapai dengan segera ataupun pada saat yang genting. Walaupun kebanyakkan pekerja kurang selesa dengan pemimpin seperti ini, namun mereka diperlukan untuk memastikan operasi organisasi berjalan lancar. Hal ini kerana, pekerja terpaksa mengikut arahan yang diberikan walaupun mereka tidak suka untuk melakukan pekara tersebut berbanding dengan keputusan

kepimpinan demokrasi yang lebih banyak bertolak ansur dan diambil dengan tempoh masa yang lebih lama.

4.3 Kepimpinan Laissez Faire (kebebasan) Pemimpin laisez faire jarang melibatkan diri dalam proses kerja dan membiarkan subornat membuat keputusan. Mereka tidak begitu berminat dengan urusan yang diamanahkan kepadanya. Kepimpinan ini mungkin boleh Berjaya sekiranya subordinat mempunyai kepakaran yang tinggi dalam bidang masing masing. Walau bagaimanapun ia biasanya akan

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN 13

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 mengakibatkan subordinat terbabit mempunyai motivasi rendah. Pemimpin yang mengamalkan stail kepimpinan laissez faire tidak begitu berminat dengan urusan yang diamanahkan kepadanya dan kuasa yang ada padanya tidak digunakan. Pemimpin seperti lepas tangan di mana kebebasan diberi sepenuhnya kepada kelompok menentukan matlamat, teknik dan kaedah bekerja. Pemimpin hanya campur tangan apabila diterima pelangga Gaya kepimpinan ini melibatkan penyertaan pemimpin yang sangat sedikit. Pemimpin lasses faire memberikan sepenuh kebebasab kepada ahli ahlinya untuk mengendalikan kerja mereka. Pemimpin sedemikian memberi kebebasan untuk menentukan matlamat mereka tersendiri serta cara cara mencapainya. Antara ciri ciri kepimpinan laissez faire adalah: Subordinat bergantung kepada diri sendiri sepenuhnya tanpa penjelasan dariapada pemimpin. Subordinat perlu bersedia untuk bertanggungjawab membuat keputusan. Subordinat perlu mempunyai tolenransi yang tinggi untuk melaksanakan kepelbagaian tugas. Subordinat perlu berupaya untuk memahami dan mengenal pasti objektif organisasi. Subordinat perlu mempunyai pengalaman untuk berhadapan dengan

sebarang masalah dan mampu menyelesaikannya. Gaya kepimpinan ini agaj popular dan seriang diamalkan namun demikian ia
14

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 tidak realistik dan tidak matang berhadapan dengan situasi di mana perkembangan pesat sedang beralaku pada masa kini apabila kualiti, keberkesanan, inovasi dan teknologi sangat diberi perhatian. Gaya kepimpinan ini mungkin berkesan sekiranya setiap ahli atau pekerja bawahan yang matang yang mempunyai kepakaran dan bermotivasi tinggi dalam menjalankan tugas yang diberikan. Walaubagamanapun, dalam kes kes yang melibatkan ahli yang mempunyai kepakaran yang rendah, organisasi tersebut telah kenalpasti sebagai kurang baik dalam menangani masalah dan kurang kepuasan bekerja. Kumpulan pekerja seperti ini turut merasa tertekan dan menunjukkan mutu kerja yang rendah kerana kurang berdisiplin. Motivasi ahli ahli yang berada di bawah kepimpinan laissez faire juga berada ditahap yang rendah. Secara ringkasnya, produktiviti, hubungan sesame ahli, perubahan persekitaran dan inovasi adalah rendah apabila berada di bawah kepimpinan laissez faire.

4.4 Kepimpinan Transformasional Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang cuba untuk mengenal pasti keperluan pengikut dan cuba meningkatkan keperluan itu ke peringkat motivasi dan kematangan yang lebih tinggi dan pada masa yang sama cuba memenuhi

keperluan potensi kakitangan. Penglibatan keseluruhan seperti emosi, intelek dan moral diantara pemimpin dan pengikut akan menggalakan pengikut

membentuk keupayaan diri mereka. Bentuk kepimpinan ini mengikat pemimpin 208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN 15

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 dan pengikut dalam satu proses perubahan yang akan mempergaruhi keseluruhan prestasi organisasi dan sekaligus menghasilkan persekitaran yang produktif dan inovatif. Kepimpinan tranformasional bertindak sebagai pemangkin perubahan dan bukan berubah untuk bertindak balas sahaja. Pemimpin seperti ini selalunya

mengamalkan tingkah laku yang mengalakkan kakitangannya supaya bertindak dengan lebih yakin terhadap kemampuan diri tanpa seliaan atau arahan dan pemimpin mampu mempergaruhi pekerja secara luar biasa. Pemimpin traformasional cuba memotivasikan kakitangannya untuk melipat gandakan usaha mereka berbanding prestasi biasa. Prestasi biasa kakitangan diperolehi berdasarkan keyakinan biasa mereka untuk mencapai matlamat yang diharapkan. Peningkatan atau penambahan usaha ini boleh dicapai dengan adanya usaha pemimpin untuk meningkatkan kesedaran dan keprihatinan kakitangan terhadap kepentingan dan matlamat organisasi. Pemimpin juga perlu menjelaskan cara untuk mencapai matlamat dan meningkatkan kesedaran diri tentang pentingnya organisasi. Peninkatan terhadap kesedaran tentang pentingnya prestasi

organisasi terhadap pekerja adalah perlu bagi memastikan pekerja sentiasa berusaha untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Pemimpin akan sentiasa memberikan dorongan yang tinggi kepada pengikutnya supaya mereka sentiasa peka dengan keadaan sekelilin dan situasi semasa. Terdapat
16

ada

tiga

cara

seorang

seorang

pemimpin

transfomasional

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 memotivasikan pekerja, iaitu dengan cara mendorong pekerja untuk lebih menyedari erti penting hasil usaha dan mendorong pekerja untuk mendahulukan kepentingan kelompok di samping meningkatkan keperluan pekerja yang lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri. Ciri ciri pemimpin transformasi seperti berikut: Karisma menyediakan wawasan dan misi, meningkatkan maruah, hormat dan kepercayaan. Semangat - meletak dan menyebarkan matlamat yang mencabar yang ingin dicapai secara bersama. Menggerakkan Intelek menggalakkan kecerdasan, rationality, dan pragmatik. Memberi Perhatian memberikan perhatian yang menyeluruh secara personal, bimbingan dan nasihat. Kepimpinan transformasional dianggap sebagai kepimpinan yang paling berkesan pada masa kini kerana ia dapat meningkatkan motivasi pekerja untuk melaksankan tugasan yang diberikan kepada mereka. Sifat sifat yang ada pada pemimpin transfomasional memberi inspirasi kepada pekerja dan

sekaligus dapat meningkatkan prestasi kerja mereka. Pekerja merasa ragu ragu mengenai kepimpinan yang diberikan kerana mereka telah diberikan penerangan yang jelas oleh pemimpin berkenaan. Pekerja juga akan lebih berinovasi dan sentiasa melontarkan idea idea mereka untuk membuat penyelesaian bersama dalam mempertinkatkan prestasi 208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN 17

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 organisasi. Pemimpin ini selalunya akan disegani oleh pengikut kerana karekteristik yang dibawa oleh mereka dapat menarik perhatian orang disekelilingnya tidak kira sama ada pemimpin tersebut lelaki mahupun wanita. Oleh itu, pada masa kini ramai pemimpin yang cuba untuk mengaplikasikan jenis kepimpinan ini supaya organisasi mereka dpat dikembangkan daripada segala aspek. 4.5 Kepimpinan Trasaksional Ciri ciri kepimpinan transaksional terdiri daripada dua aspek, iaitu ganjaran kontigen , dan pengurusan eksepsi. Kepimpinan transaksional adalah gaya ini

kepimpinan yang seriang digunakan oleh banyak organisasi. Kepimpinan

percaya bahawa hukuman dan ganjaran dapat memotivasikan pekerja. Kepimpinan ini juga menganggap bahawa apabila pekerja atau orang bawahan bersetuju untuk melakukan tugasan tertentu , maka mereka memberi kuasa kepada ketua mereka. Pemimpin mengawal dan mempunyai kuasa keatas orang bawahan dan pekerja mereka. Matlamat utama pekerja ialah untuk mematuhi perintah pengurus mereka. Dalam kepimpinan transaksional juga pemimpin

mempunyai hak untuk menghukum pekerja bawahan jika prestasi mereka tidak mencapai tahap yang telah ditetapkan. Di dalam kepimpinan ini, dua aspek

utama yang diberi penekanan adalah hukuman dan ganjaran. Pendapat ini di sokong oleh Darussalam Abu Bakar(2007) yang menyatakan Dalam Kepimpinan Transaksim hadiah dan hukuman adalah di antara sumber motivasi manusia. Sesetengah pemimpin suka memberikan ganjaran. Sekiranya
18

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 mereka mendapati pekerja mereka melakukan tugasan dengan baik atau yang cemerlang, maka pekerja tersebut akan diberi

menunjukkan prestasi

ganjaran setimpal. Selalunya

ganjaran akan diberikan dalam bentuk wang,

hadiahm bonus gajidan sebagainya. Sebaliknya, jika pekerja menunjukkan prestasi yang kurang baik maka mereka setimpal. Pemimpin percaya bahawa akan diberikan hukuman dan hukuman yang ganjaran dapat kepada

memotivasikan pekerja untuk melaksanakan tugasan yang diberikan mereka.

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN 19

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 5.0 Kesimpulan Seorang pemimpin yang ingi Berjaya seharusnya iaitu memastikan bahawa tingkah laku yang mengambil tidakan berikut diamalkan itu bertujuan

mengimbangi kepentingan matlamat organisasi dan keberkesanan perhubungan dengan orang bawahan. Tingkah laku yang diamalkan itu hendaklah

bersesuaian dengan situasi. Pemimpin seharusnya mengembangkan dan mengamalkan kemahiran kemahiran tertentu seperti kemahiran membangun kumpulan yang efektif, kemahiran penggambaran (delegating), kemahiran

asertive kemahiran mrenasang orang bawahan dan sebagainya. Sesebuah organisasi yang bagik memerlukan seoarang pemimpin yang dapat mempergaruhi ahli ahli dalam organisasi tersebut kearah mencapai tujuan dan matlamat. Oleh itu, kepimpinan adalah proses yang sangat berkaitan dengan

pengaruh di mana seseorang itu Berjaya mempergaruhi mereka yang dipimpin supaya mengubah sikap dan tingkah laku mereka. Kepimpinan ialah tenaga yang paling penting di sebalik kerjayaan dan organisasi, dan dengan itu

organisasi tersebut tidak akan mencapai kejayaan tanpa kepimpinan yang berkesan. Kepimpinan berkait rapat dengan motivasi. Hal tersebut dapat

dilihat dari keberhasilan seorang pemimpin dalam mengerakkan orang lain dalam mencapai kewibawaan, dan tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung kepada dalam diri

juga pimpinan itu dalam menciptkan motivasi

setiap orang bawahan, mahupun keatas pimpinan itu sendiri. Melalui perbincangan mengenai gaya kepimpinan pemimpin. Di dapati bahawa tiada satu kepimpinan yang spesifik yang dapat diamalkan oleh seseorang
20

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 pemimpin untuk menjadikan kepimpinannya berkesan. Hal ini adalah kerana, jenis kepimpinan adalah bergantung kepada situasi semasa dan situasi pengikut. Oleh itu, semua jenis kepimpinan mempunyai keistimewaan yang tersendiri.

pemimpin perlu bijak menyesuaikan jenis kepimpinan mereka dengan keadaan sekeliling. Kemahiran dan kualiti kepimpinan juga adalah antara ramuan yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin. Melaluinya, pemimpin bukan sahaja berkebolehan memipin, tetapi yang lebih penting ialah kepimpinan pemimpin tersebut diyakini serta diiktiraf oleh para pengikutnya, malah warga organisasi keseluruhannya. Oleh itu pemimpin seharusnya menunjukkan karekteristik yang baik dan bersesuaian supaya pengikut mudah untuk menerima perkara yang disampaikan oleh pemimpin dan yakin dengan kepimpin mereka. Pemimpin harus memberikan petanda bahawa beliau adalah orang yang dapat dipercayai (Larson.2004).

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN 21

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 6.0 Rujukan Benkhoff , Birgit, 1997, Ignoring Commitment is Costly: New Approaches Establish The Missing Link Between Commitment and Performance, Jounal of Human Resources, Vol 50.No. 6 Darussalam Abu Bakar (2007). Komunikasi Kepimpinan : Menangani Cabaran Global. Petaling Jaya: Prentice Hall. Andrew, P.H., Herschel, R. T. (1996) Organizational Commnuication: Empowerment in a Technological society. Boston, MA: Houghton Mifflin Krech,D.;Crutchfield,R (1974). Elements of psychology, Knopf Larson C. U. (2004). Persuasion: Reception and responsibility. Canada: Thompson Learning. Singh, K. (2003). Women managers. Journal of Management Research, 3(1), 3143. Nurhelmi Ikhsan (2008, Mei 03). Kepimpinan Autokratik, Kepimpinan Demokratik Dan Kepimpinan Laissez-Faire dan Kesannya Terhadap Pengurusan Organisasi. Capaian pada Mei 07,2012, daripada http://www.pmm.edu.my/jke3/index2.php? option=com_docman&task=doc_view&gid=131&Itemid=54 Dian Wahyu Utami (2009, Disember 25). Gaya Kepemimpinan dalam Organisasi. Capaian pada Mei 05,2012, daripada http://dbrainstorms97.blogspot.com/2009/12/gaya- kepemimpinan-dalamorganisasi.html

22

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN

Kepimpinan dalam pengurusan awam GMGM3023 Blake, R.; Mouton, J. (1964). The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence. Houston: Gulf Publishing Co., The University of Michigan.

208105 MOHD TAMIZI BIN HASSAN 23