Anda di halaman 1dari 8

NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 4 Bidang Tajuk Standard Kandungan : : : Nombor dan Operasi Tambah dalam Lingkungan 100

000 Murid dibimbing untuk: 2.1 Mengaplikasikan penambahan sebarang dua hingga empat nombor. Murid berupaya untuk: (i) Menambah sebarang dua tiga dan empat nombor hingga lima digit hasil tambahnya hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi termasuk membuat anggaran.

Standard Pembelajaran

Masa: !0 minit Fasa 1. Persediaan "emerhatian dan #nalisis Cadangan Aktiviti a)Minta seorang murid melambung dadu sebanyak $ kali dan %atat nombor yang diperolehi. b)Minta murid kedua melambung dadu sebanyak & kali dan %atatkan nombor yang diperolehi. %)Minta murid untuk menambah nombor pertama dengan kedua dengan kaedah yang mereka tahu. a) Murid diminta memilih tiga kad nombor. b) Minta murid menyebut nombornombor tersebut dan menulis ayat matematik penambahan. %) Murid menambah mengikut strategi .tambah berpalang/(,%tra%h #ddition) dengan bantuan guru. ST!AT"# $TAMBA% B"!PA&A'#( Cadangan Komunikasi 'aling dadu dan %atat nombor yang kamu perolehi. Tambahkan nombor pertama dengan kedua dan dapatkan (a)apan. 'agaimana %ara kamu menambah* 'in%angkan. #pakah yang dapat kamu perhatikan* #dakah %ara ini berbe7a dengan strategi pengiraan kamu tadi* #dakah ia membantu kamu untuk menambah dengan tiga nombor dan empat nombor* 'in%angkan.

2. maginasi "en(anaan +dea

,intesis +dea

& 01 22 3 01 &0 41 $ 3! 5 3 60 10 41 2 3 0 0 1

')MB)! *A' )P"!AS : TA%+' , "enerangan guru: "enambahan bermula dari rumah .sa/ (3 5 3 8 1! ) 9akilkan tanda palang untuk 1 dan tuliskan ! (ke%il ) di sebelah nombor 3 (! 5 4 8 11 ) 9akilkan tanda palang 1 dan tuliskan 1 (ke%il ) di sebelah nombor 4. Tuliskan 1 sebagai hasil tambah di petak (a)apan .sa/. :igit 2 ditulis di ruang puluh me)akili 2 palang. ;lang penambahan ini untuk nilai tempat puluh ratus ribu dan puluh ribu. d) ;lang akti<iti dengan penambahan melibatkan & nombor. -. Perkembangan "enambahbaikan a)Murid dibimbing menyelesaikan soalan di atas menggunakan .ST!AT"# P"'AMBA%A' B"!T '#KAT/ &123 5 1& 4$3 5 3614 8 Menilai #pakah yang dapat kamu perhatikan* #dakah strategi ini membantu kamu untuk menyelesaikan operasi penambahan* 'in%angkan.

4 4 8

3 7 9

2 5 1 2 8

8 8 7 3

01 09 6 + 1 2 8 0 0 3

b);lang kaedah ini untuk tambah & nombor.

a)Murid diminta duduk dalam

Tambahkan

NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 4 ,. Tindakan "elaksanaan #malan 'erterusan kumpulan. =umpulan pertama diminta memutarkan sekali roda dan %atatkan nombor yang diperolehi. Minta dua kumpulan lagi memutarkan roda untuk dapatkan nombor kedua dan ketiga. b)Murid men%ari (a)apan dalam kumpulan dengan strategi yang telah di a(ar. nombor-nombor yang telah diperolehi dengan pelbagai strategi penyelesaian. 'in%angkan (a)apan yang telah diperolehi. #dakah sama dengan (a)apan kumpulan lain*

Pentaksiran

'erdasarkan kepada keupayaan murid men(a)ab soalan di Lembaran =er(a yang diberi. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

'ilai dan Sika0 "MK

Terapkan si>at berker(asama terutama se)aktu melakukan akti<iti dalam kumpulan. =reati<iti dan ino<asi

')MB)! *A' )P"!AS : TA%+' , C)'T)% !)*A A1A B. 2 FASA T '*AKA' 3

C)'T)% &"MBA!A' K"!1A K+MP+&A'.

NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 4

?unakan pelbagai strategi penyelesaian bagi setiap soalan. 'il. 1 Nombor #yat matematik ,trategi penyelesaian

&

')MB)! *A' )P"!AS : TA%+' , &embaran kerja 1 @ari hasil tambah setiap yang berikut menggunakan sekurang-kurangnya dua strategi penambahan yang kamu tahu. Tun(ukkan (alan ker(a kamu. 1. 24 30$ 5 & 62& 5 12 &64 8

2.

3 01$ 5 21 $!& 5 12 003 8

1.

10 360 5 642 5 4 &11 5 1$ 3!! 8

&.

1! &40 5 23 124 5 & 433 5 12 1&! 8

$.

14 &!4 5 2! 106 5 ! 3!3 8

NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 4 &embaran kerja 2 ,elesaikan penambahan berikut menggunakan papan kira diba)ah. Tun(ukkan (alan kira menggunakan )arna yang berbe7a bagi setiap soalan.

1. 4 100 5 1200 5 100 8

2. 12 &00 5 2 100 5 1 100 5 200 8

1. 3 &00 5 1000 5 &00 5 1 100 8

&. 6 100 5 &00 5 & $00 8

$. 10 200 5 1100 5 2&00 52000 8

!. ! 200 5 & 000 5 1!00 5 1 100 8

4. 11 200 5 100 5 1200 8

')MB)! *A' )P"!AS : TA%+' ,

!100 4100 3100 6100

!200 4200 3200 6200

!100 4100 3100 6100

!&00 4&00 3&00 6&00

!$00 4$00 3$00 6$00

!!00 4!00 3!00 6!00

!400 4400 3400 6400

!300 4300 3300 6300

!600 4600 3600 6600

4000 3000 6000 10000

10100 10200 10100 10&00 10$00 10!00 10400 10300 10600 11000 11100 11200 11100 11&00 11$00 11!00 11400 11300 11600 12000 12100 12200 12100 12&00 12$00 12!00 12400 12300 12600 11000 11100 11200 11100 11&00 11$00 11!00 11400 11300 11600 1&000 1&100 1&200 1&100 1&&00 1&$00 1&!00 1&400 1&300 1&600 1$000 1$100 1$200 1$100 1$&00 1$$00 1$!00 1$400 1$300 1$600 1!000