Anda di halaman 1dari 15

ISI KANDUNGAN

NO. 1.0 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 4.0

PERKARA PENGENALAN PENGHAYATAN KARYA AGUNG PEMIKIRAN (MESEJ DAN ISI) ESTETIK NILAI BUDAYA DAN PANDANGAN HIDUP TEKNIK PENGAJARAN

MUKA SURAT 1 3 3 4 5 8 !

CONTOH AKTI ITI DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

5.0 ".0

PENUTUP RUJUKAN

13 14

S#$%$& A. 1.0 PENGENALAN Karya menurut Kamus Dewan Edisi Keempat membawa maksud buatan atau ciptaan sesuatu. Manakala Agung pula membawa maksud paling besar, terutama, tertinggi, teristimewa dan terkemuka. Maka dengan ini Karya Agung boleh diertikan sebagai ciptaan atau buatan pengarang. Karya agung merupakan hasil karya-karya terbaik yang ber aya meninggalkan impak ataupun kesan seni, ilmu, !alsa!ah, budaya dan sosial yang kekal kepada ingatan serta kesedaran kepada pembaca. Karya agung ialah karya klasik yang telah meninggalkan kesan budaya, pemikiran, pandangan dan !alsa!ah hidup yang berkekalan dalam ingatan bersama sesuatu bangsa. Karya itu dapat dianggap sebagai pembentuk dan cermin budaya dan tamadun bangsa yang melahirkan karya itu. "nsur yang terdapat dalam karya agung ini merangkumi mutu, nilai ketamadunan dan nilai kemanusiaan. Karya-karya agung ini melambangkan keunggulan daya cipta sesuatu bangsa itu untuk membina serta membentuk tradisi dan identity yang tersendiri. Karya agung dapat membantu kita memahami serta mempela ari tamadun dunia yang termasyur seperti tamadun #reek, tamadun $arsi dan sebagainya. %etiap bangsa tamadun mempunyai karya agung tersendiri. &ika bangsa 'usia berbangga dengan War and Peace karya (eo )olstoy, $erancis berbangga dengan karya 'obespiere iaitu Equality. 'akyat Amerika pula berbangga dengan karya-karya hebat mereka daripada Ernest *emingway seperti Old Man and The Sea dan +arewell )o Arms. %eperti bangsa asing, bangsa Melayu uga mempunyai karya agung yang tersendiri. Antara karya agung Melayu seperti Hikayat Hang Tuah, Tuhfat al-Nahfis dan sebagainya. $enghasilan karya sasterawan dan seniman ,aman dahulu mempunyai pengaruh yang sangat besar sehingga mampu di adikan ru ukan bagi -egara lain dan mempunyai nilainya yang tersendiri. Karya-karya agung ini di adikan sebagai ru ukan serta panduan samada dikekalkan atau dicerna oleh generasi berikutnya sehinggalah hasilnya men adi tradisi dan warisan bangsa sehingga kehari ini. Karya Agung Melayu adalah karya yang dapat melambangkan keunggulan daya cipta seniman, penulis dan pemikir bangsa melayu pada ,aman dahulu untuk menggambarkan 2 yang terutama, tertinggi dan teristimewa daripada seseorang

idealism, nilai, pandangan hidup, adat, budi, kesedaran moral dan .isi bangsa dan masyarakatnya melalui bentuk sastera dan seni yang mempunyai nilai yang tinggi sehingga memaksa ia memberikan kesan seni, budaya dan !alsa!ah kekal sepan ang ,aman dalam minda kolekti! bangsa Melayu. )amadun Melayu sepan ang ,aman banyak sekali dibentuk dan diwataki oleh tradisi sastera ini. Karya agung diilhamkan dalam pelbagai bentuk samada ianya berbentuk pepatah, sa ak, cerpen, pantun dan sebagainya. /anya dilisankan dalam bentuk bahasa Melayu, iaitu tidak mengambil kira kelompok bangsa0etnik dalam kawasan Dunia Melayu, tidak kiralah samada ianya orang Melayu di %emenan ung )anah Melayu, orang melayu 1runei, orang Minangkabau, orang Aceh dan lain-lain yang menghasilkan karya tersebut. Kedudukan geogra!i serta berlainan etnik tidak men adi masalah. )idak kira dimana asalnya dunia Melayu ini, dan ianya mampu mencetuskan budaya luar biasa, unsur-unsur pemikiran, sistem nilai dan kepercayaan, !alsa!ah atau pandangan hidup bangsa Melayu turun menurun. Dalam tugasan ini, saya memilih karya no.el %hahnon Ahmad yang berta uk 'an au %epan ang &alan sebagai sebuah karya agung untuk diulas. -o.el ini adalah antara yang terbaik hasil karya %hahnon Ahmad. %eterusnya dalam tugasan kedua, saya akan memberikan contoh akti.iti yang boleh dilaksanakan dalam penga aran bahasa Melayu bagi menerapkan ciri-ciri yang terdapat dalam karya agung tersebut.

2.0 KEKUATAN KARYA RANJAU SEPANJANG JALAN 3

2.3

$emikiran 4mese dan isi5

$engarang iaitu %hahnon Ahmad menggunakan pelbagai cara dan beliau berpegang kepada satu haluan pemikiran iaitu untuk melahirkan apa yang terlintas di dalam !ikirannya kepada sebuah bentuk karya. %ememangnya no.el 'an au %epan ang &alan sebuah no.el yang sangat menarik kerana terdapat pelbagai kon!lik yang berlaku dan uga peristiwa yang berlaku sangat menyayat hati para pembaca. Ran au Se!an ang "alan dianggap sebagai salah satu no.el kemuncak daripada kegiatan penulisan no.el %hahnon Ahmad. Ran au Se!an ang "alan ini telah pun diter emahkan ke dalam bahasa /nggeris oleh Adibah Amin dengan udul N# Har$est %ut A Th#rn& Manakala panel The Sydney M#rning Herald pada tahun 3678 telah menempatkan no.el ini sebagai satu daripada 39 no.el yang memikat hati untuk tahun 3672. Kehebatan no.el ini sehingga pernah di adikan teks sastera untuk tingkatan enam untuk beberapa tahun malah telah di!ilemkan pada tahun 36:8 oleh Dato; &amil %ulong. Kisah 'an au %epan ang &alan ini berkisar tentang keperitan penduduk kampung 1anggul Derdap. /aitu sebuah kampung tradisional yang pada masa itu hidup dengan !lora dan !auna dimana masyarakatnya hidup ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang iaitu bergelut dengan selut dibawah terik matahari demi menyambung hidup dengan bertani. -o.el ini %hahnon selaku penulis menceritakan gambaran isu masyarakat. )ema kemiskinan diton olkan dengan baik dan ber aya membawa pembaca menyelami penderitaan serta kepayahan yang dilalui oleh golongan miskin ini. 1eliau telah ber aya mengetengahkan isu-isu kemiskinan di kampungnya. $enulis uga menceritakan kepercayaan kolot penduduk kampung yang menyebabkan mereka sukar mendapat pembangunan dan ma u. $enulis uga menon olkan sikap penduduk yang mudah menyerah kalah pada nasib apabila ditimpa kesusahan. 1eliau tidak hanya menceritakan tentang kemiskinan, namun beliau uga telah mengetengahkan dilema golongan petani apabila hasil tanaman mereka iaitu padi rosak diserang ketam. %hahnon uga mengambarkan bertapa pentingya tanaman padi kepada penduduk kampung 1anggul Derdap biarpun dalam no.el ini hanya diceritakan melalui watak (ahuma dan &eha anak beranak saha a. %hahnon ingin mengambarkan keperluan beras kepada masyarakat agar mereka tidak kebuluran. 1iarpun pemikiran mereka pada masa itu masih miskin, namun pada masa kini, siapa yang ra in dia akan ber aya. %hahnon memilih untuk menceritakan isu-isu kemiskinan dalam no.el ini kerana beliau sememannya sudah sebati dengan penderitaan akibat kemiskinan. 1eliau lahir dari keluarga 4

yang miskin, malah mempunyai sanak saudara yang miskin, sehinggalah beliau men adi cikgu kepada murid-murid yang miskin, pendek kata beliau melalui alan kemiskinan dalam meniti hidup. $enceritaan dalam no.el ini telah menyentuh hati pembaca seolah dapat merasai kedai!an kehidupan golongan petani. 1eliau ternyata suka memberikan pandangan serta ulasan secara telus. 1eliau ingin mencanang kepada golongan atasan bahawa keperitan hidup golongan petani yang susah tidak pernah mereka hiraukan. %ikap beliau yang re.olusioner telah ber aya mengangkat martabat masyarakat miskin di negara ini. %umbangan %hahnon yang paling agung ialah beliau seorang penulis yang sensasi terhadap peristiwa yang berlaku di dalam dan luar lingkungan masyarakatnya. 1eliau melopori sikap Malay $ower 4*am,ah *amdani dan <eti Aktar=29975. >.% *udson uga men elaskan bahawa sastera tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat kerana karya tidak akan men adi agung ika tidak men ela ah alam masyarakat dan kehidupan manusia sedalam-dalamnya. 2.2 Estetika

$erkataan estetika berasal dari perkataan ?unani iaitu 'aisthesis( yang membawa makna kepekaan. /stilah ini memberi tumpuan hanya kepada hal-hal yang bersangkutan dengan ungkapan indah dan keindahan. )eori estetik menumpukan kepada hal-hal berkenaan rasa keindahan dalam sesebuah hasil seni ciptaan manusia seperti sesebuah hasil karya, tidak kira apa saha a bentuk seni. /stilah estetik mula diperkenalkan oleh Ale@ander 1aumgarten 4373A37B25, seoarang ahli !alsa!ah &erman. Estetik adalah sebahagian daripada bidang ilmu !alsa!ah yang luas. Konsep estetik ialah konsep yang agak lewat sedikit kelahirannya dalam !alsa!ah. Konsep ini wu ud sebagai akibat daripada rancaknya perbincangan tentang teori keindahan dan teori seni yang merupakan ta uk kembar dalam se arah pemikiran manusia. $ada pendapat saya, no.el )Ran au se!an ang "alan ini merupakan sebuah no.el yang mengandungi nilai estetika atau nilai keindahan yang tinggi. /anya adalah sebuah lakaran kisah hidup masyarakat yang begitu tabah dan sabar dalam men alani kehidupan yang penuh dengan dugaan dan cabaran tergambar menerusi no.el ini. >alaupun penceritaan kehidupan (ahuma dan keluarganya melalui hari-hari yang penuh kesukaran dan menghadapi cabaran dalam pertanian sawah padi, namun mereka masih lagi mampu berpegang kuat kepada a aran agama iaitu agama /slam. Mereka berdoa dan berserah kepada Cada dan Cadar dalam men alani kehidupan mereka. 1agi saya, no.el ini sangat sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat 5

kerana no.el ini mengandungi pelbagai nilai murni malah isi kandungannya uga bernas dan ber!aedah kepada masyarakat. Dalam no.el ini, %hahnon telah memilih nilai kemiskinan sebagai estetika dan kepengarangan beliau. 1eliau amat meminat nilai kemiskinan kerana melalui nilai tersebut beliau melihat kesederhanaan, ketaCwaan, kesabaran, keiklasan, ke u uran dan kekudusan seseorang. 1eliau merasakan kemiskinan itu suatu yang murni. 1eliau mengaitan kemiskinan dengan ksengsaraan. 1ukan hanya semata kemiskinan ekonomi dari sudut material saha a sehingga ada yang salah beranggapan bahawa orang miskin ini malas berusaha. Drs %idi #a,alba 436:25 mengatakan bahawa nilai tersebut adalah bersi!at unggul. /a merupakan satu idea tau konsep. Kerana ia lebih bersi!at abstrak dan tidak dapat disentuh oleh pancaindera. Mohd ?uso! *asan 436695, uga mengakui bahawa se*agai se#rang Melayu+ Shahn#n Shahn#n ,e,entingkan kese ahteraan *angsanyase*agai se#rang ,anusia+

,e,!er uangkan !ers#alan-!ers#alan ke,anusiannya+ dan se*agai se#rang isla,+ Shahn#n ,e,!erhe*atkan !ers#alan-!ers#alan de,i ,e,!erke,*angan syiar isla,. )ernyata %hahnon ber aya mengadun dengan elas dan terang serta tidak memualkan pembaca dengan konsep kemiskinan dalam no.el Ran au Se!an ang "alan ini. -ilai estetika dan kepengarangan beliau sangat elas. Konsep kemiskinan yang di!okus adalah nilai-nilai kesederhanaan agar pembaca lebih memahami nilai kemiskinan itu dari sudut yang berbe,a. &elas sekali, %hahnon menampilkan dirinya sebagai pengarang dan masyarakat desa yang begitu cintakan akan desa dan warga desanya melalui karya kreati!. 2.8 -ilai 1udaya dan $andangan *idup

%hahnon Ahmad menghasilkan no.el ini berasaskan pengaruh pengalaman setempatnya yang dilalui dari kaca mata masyarakat, dan dia mem!okuskan penduduk kampung yang mengalami masalah kemiskinan. Kesempatan beliau berada dalam kontek itu, membolehkannya mengolah kembali gambaran tersebut melalui proses mediasi dengan memperincikan watak, plot serta teknik penceritaan supaya lebih menyegarkan dan menimbulkan rasa keinsa!an kepada pembaca. Menurut *am,ah *amdani dan <eti Akhtar &a!!ar 42997D335 Ran au Se!an ang "alan memberi kesempatan kepada beliau untuk melihat persoalan kemiskinan kaum tani serta memperlihatkan dari segi perhubungan manusia dengan alam sekeliling 4termasuk haiwan, tumbuhan, tanah-tanih atau hutan5 serta hubungan semua itu dengan )uhan yang men adikannya. Dalam no.el ini uga, alam sekitar semula adi dihadirkan dalam bentuk 6

bencana yang mewu udkan persaingan sengit antara spesis, sama ada tumbuhan dengan tumbuha, tumbuhan dengan manusia, haiwan dengan haiwan, atau haiwan dengan manusia yang menimbulkan kon!lik. Ran au Se!an ang "alan menon olkan dilemma kon!lik persekitaran sosial iaitu masalah kemiskinan yang berpusar pada keluarga (ahuma dan &eha bersama tu uh anak perempuan mereka. /aitu dalam penceritaan ini, ia berkisar tentang kehidupan (ahum dan &eha serta anak-anak mereka. $eker aan bertani adalah titik pencarian reski mereka yang diwarisi se ak nenek moyang lagi, malah menurut Md. %alleh ?aapar hasil selenggara oleh %a!ian *ussain e.t all. 436:AD3675 mereka uga adalah golongan petani yang penuh dengan kemiskinan sehinggakan mereka tidak pernah termimpi untuk men adi petani yang lebih baik dengan pandangan moden. %hahnon uga mengambarkan penduduk kampungnya pada masa itu bersikap kolot. Kontek kemiskinan khususnya para petani men adi nadi kepada pengarang dengan mengaitkannya melalui persekitaran yang terpaksa berdepan dengan pelbagai masalah sesuai dengan peker aan itu yang dilihatnya masih kuat diker akan oleh sesetengah penduduk Melayu. 1iarpun pendapatan yang diperoleh tidak seberapa sedangkan mereka terpaksa membanting tulang yang begitu sukar untuk membuahkan hasil. /a seperti yang digambarkan pada petikan dibawah iaitu terpaksa berdepan dengan binatang perosak seperti burung tiak dan uga kemusnahan alam seperti ban ir. Eleh itu, ruang kontek yang mempengaruhi pengarang membolehkannya mengungkap terhadap apa yang dialami oleh masyarakat setempat yang membicarakan persoalan tentang kemiskinan sepertimana gambaran terhadap keluarga (ahuma. Fampuran kesan-kesan penghayatan dan uga simbolik ditopok-tambahkan bagi melahirkan keadaan melankolik pada kaca mata pembaca yang seterusnya dapat menimbulkan rasa kemanusiaan masyarakat pada nasib golongan petani. Eleh itu, elaslah terbukti bahawa sesebuah teks yang dihasilkan pengarang bukanlah lahir dari idea bernasnya semata-mata, malah men adikan peristiwa persekitarannya sebagai salah satu bentuk penulisan bagi membentuk sebuah teks yang bernilai. Dalam mere!leksikan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan itu melalui karya sastra, seorang pengarang menerapkan suatu !ilter halus berdasarkan nuraninya, sebagaimana menurut )eeuw 436:9D8:5 Melalui !ilter itu pengarang menyaring berbagai-bagai hal dalam masyarakat dan akan memberikan penilaiannya terhadap berbagai-bagai sudut yang dianggapnya men adi suatu perkaitan dengan dunia sosial dalam kontek realiti. Maka, adalah tidak benar sekiranya seseorang pengarang hanya menggunakan idea geniusnya semata-mata. 7

S#$%$& B. 3.0 TEKNIK PEMBELAJARAN

Menurut Kamus Dewan 4edisi keempat5, teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti mu,ik, karang-mengarang dan sebagainya. Menurut Edward M. Anthony mende!inisikan 8

teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu menga ar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Mengikut Kamaruddin * . *usin G %iti *a ar * . Abdul A,i, dalam bukunya $enga ian Melayu ///= Komunikasi 1ahasa, teknik boleh dide!inisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik dar ah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu ob ekti!. )eknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahanbahan penga aran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. )eknik yang dipilih haruslah se a ar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti. Mengikut A,man >an Fhik 436:75 teknik itu apa yang dilihat dalam bilik dar ah. Kalau guru menga ar bahasa dengan menggunakan alat-alat komunikasi canggih dalam makmal bahasa, maka itu satu teknik. )u uan sesuatu teknik yang guru aplikasikan di dalam bilik dar ah ialah untuk rasa menarik ingin tahu minat murid murid, akan mengekalkan ta uk perhatian, atau isi serta membangkitkan yang akan dan sesuatu pela aran

sedang dilaksanakan.

4.0

AKTI ITI DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

)erdapat pelbagai bentuk akti.iti yang boleh diterapkan dalam penga aran bahasa Melayu terutamanya bagi murid sekolah rendah. 1erpandukan ciri-ciri yang telah kita perolehi dalam soalan pertama, saya akan mencadangkan dua akti.iti bagi penerapkan ciri tersebut dalam penga aran bahasa Melayu. %aya mencadangkan dua akti.iti iaitu permainan bahasa dan bercerita. %aya memilih akti.iti ini berdasarkan murid lebih suka bela ar sambil bermain dan ini 9

akan memberikan suasana gembira di dalam kelas. Murid uga akan lebih berminat dan memberikan ker asama yang baik. $endekatan ini digunakan untuk murid tahun B sekolah rendah. ') P()*$'&$& +$,$-$ )eknik permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempela ari bahasa melalui teknik permainan ianya memberi peluang kepada pela ar memperolehi latihan intensi! pembela aran bermakna dan sebagai alat diagnostik. Fontoh akti.iti= M(*+(&./0 P()0$.$$& Eb ekti!= %upaya murid mahir membentuk perkataan daripada huru!-huru! yang diberi. Di samping itu, murid akan memahami dan mengingati perkataan yang dipilih. 1ahan= Kad yang mengandungi huru! tertentu. Fara bermain= 1erkumpulan (angkah= 3. %etiap kumpulan pela ar diberi senarai perkataan yang tidak betul susunan e aannya. 2. Mereka dikehendaki menyusun huru!-huru! yang diberi supaya membentuk perkataan yang betul e aannya. 8. $eruntukan masa tertentu untuk setiap soalan yang diberi.

Kad yang diberi= BARAS KETNU SHAUA AHBTA LKCAE

ITCA

IKMNSI

&awapan= 10

BARAS: SABAR LKCAE: CEKAL

KETNU: TEKUN ITCA: CITA

SHAUA: USAHA IKMNSI: MISKIN

AHBTA: TABAH

$enggunaan kad kata di atas diambil daripada ciri-ciri dalam no.el Ran au Se!an ang "alan karya agung %hahnon Ahmad. -o.el tersebut berkisar tentang kemiskinan dan keperihan penduduk kampong yang bersusah payah mencari re,eki dengan bertani. %ebagai guru, saya memilih kata tersebut untuk murid memahami akan erti setiap kad kata tersebut dan mengambil iktibar dan panduan melalui kad tersebut. %etiap kumpulan murid akan ditanya erti kad tersebut bagi mereka. /ni secara tidak langsung dapat memupuk sikap baik tersebut kedalam diri murid. Akti.iti yang di alankan sangat berman!aat kerana=

Kebanyakan akti.iti yang di alankan akan menggunakan membaca dan menulis. /anya akan melatih murid untuk menulis dan membaca dengan lebih lancar. $ermainan bahasa mempunyai hala tu u yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan +alsa!ah $endidikan Kebangsaan khususnya. *ala tu u ini diinterpretasikan melalui ob ekti! tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu =

merangsang interaksi .erbal pela ar menambah ke!asihan dan keyakinan menyediakan konteks pembela aran bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan

'') B()1()'.$ )eknik ini merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian murid.(atihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat 11

disampaikan. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dikalangan murid. Fontoh akti.iti= %aya sebagai guru akan bercerita dengan menggunakan kata, !rasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik, elas dan teratur. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer. "ntuk menerapkan ciri yang terdapat dalam karyan agung, saya memilih perenggan daripada no.el Ran au Se!an ang "alan yang memberikan makna serta impak pada emosi pembaca iaitu saya mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan penga aran dan gaya bahasa. $etikan daripada no.el 'an au %epan ang &alan. "Mati hidup dan susah senang dipegang oleh Allah swt" /tulah pegangan yang tersemat kemas dalam iwa dan diri anak tani, (ahuma dan isterinya &eha. Memiliki 3A relung sawah, hidup mereka sepenuhnya bergantung kepada padi. 1agi mereka, hidup dan mati mereka adalah padi-padi itu, yang mengisi perut mereka sekeluarga, yang mengenyangkan dan membesarkan anak-anak yang seramai tu uh orang. )anpa padi, mereka akan kelaparan. Anak mereka akan kelaparan. *idup petani seperti mereka sememangnya beran au. Ada saha a u ian dan masalah mendatang, seolah-olah menghalang padi mereka tumbuh subur, masak menguning. %elain daripada serangan ketam yang beribu, yang memusnahkan batang anak padi, mereka berhadapan dengan bahaya ular, serangan belalang, burung tiak, ada masanya mereka berperang dengan bencana alam. *u an yang menenggelamkan sawah. Atau mungkin kemarau yang mengeringkan sawah. %emuanya di tangan )uhan. Mereka cuma mampu berusaha mencari penyelesaian. Dan berdoa. (ahuma lelaki. Kudratnya besar. %e ak dulu &eha sentiasa membantu suaminya. Dia tahu sawah dan padi itu sangat bermakna bagi suaminya, (ahuma. A al maut di tangan )uhan. (ahuma di emput menghadap /lahi. )inggal &eha seorang bersama tu uh orang anak. ?ang paling tua, %anah, baru berusia 3B tahun. ?ang pergi tetap pergi. *idup mesti diteruskan. &enah

12

mengambil peranan (ahuma. 1erusaha. 1ersungguh-sungguh. %awah mesti diba ak. $adi mesti di semai, ketam mesti di lawan, semuanya dia harus lakukan. )anpa (ahuma.

%ayangnya kepada (ahuma tinggi melangit. %ering sa a dia termimpi-mimpikan (ahuma. %erangan ketam yang memaksa dia bersama anaknya %anah dan Milah berperang di tengah sawah tanpa tidur, tanpa rehat, akhirnya mengubah &eha men adi seorang yang hilang kewarasan. Kudratnya tidak sekuat (ahuma. &iwanya tidak seteguh (ahuma, lalu &eha gila. 1agaimana nasib sawah yang 3A relungH Apakah nasib anak-anaknya yang tu uhH (ahuma sudah ditelan tanah. &eha pula hanya tahu men erit dan memekik. %ebuah kisah yang penuh pancaroba, ran au sepan ang alan. *idup sememangnya begitu. %elalunya susah, senang cuma sekali-sekala. III Keberkesanan teknik bercerita ini adalah= %elain itu, bercerita uga men adi alat untuk memberikan penga aran, pengetahuan serta perkongsian pengalaman. Kaedah bercerita ini sesuai digunakan oleh guru pemulihan untuk di adikan alat bantu menga ar semasa sesi pemulihan. *al ini kerana, sedikit sebanyak guru pemulihan akan dapat membantu murid menguasai kemahiran bahasa di samping membantu mereka dalam penguasaan 8M. )eknik bercerita merupakan satu teknik untuk menyalurkan sesuatu maklumat melalui perkataan, gambar dan bunyi yang sering kali dilakukan melalui teknik impro.isasi. Ferita atau narati! telah lama dikongsi dalam setiap budaya sebagai hiburan, pela aran, penyampaian budaya dan menyampaikan nilai-nilai kepada masyarakat. *al ini akan men adikan sesuatu cerita itu berguna kepada murid serta masyarakat dan seterusnya bidang pendidikan dapat melahirkan murid-murid yang mampu membantu dalam pembangunan negara kelak. 5.0 PENUTUP )ugasan ini memberikan banyak peluang kepada saya untuk mempela ari sesuatu yang baru seperti karya agung. &ika sebelum ini saya hanya berpeluang menghayati karya sastera sewaktu menuntut di sekolah menengah. )ugasan penghayatan karya agung ini dapat 13

membantu saya membuat ulasan karya no.el 'an au %epan ang &alan hasil karya %hahnon Ahmad. Dalam tugasan ini uga saya berikan beberapa contoh akti.iti yang boleh diterapkan dalam penga aran bahasa Melayu. %aya menerapkan ciri-ciri yang terdapat dalam karya agung %hahnon Ahmad dalam penga aran 1ahasa Melayu. Dengan adanya tugasan ini, saya dapat membantu saya untuk memahami dan mempela ari sub ek $enghayatan Karya Agung ini dengan lebih baik.

".0

RUJUKAN

14

Asmah *a i Emar. 429395. Ka ian dan Perke,*angan %ahasa Melayu .edisi kedua/. Kuala (umpur, Dewan 1ahasa dan $ustaka. *am,ah *amdani. 436695, N#$el-n#$el Malaysia dala, Kritikan. Kuala (umpur= Dewan 1ahasa dan $ustaka. Kementerian $endidikan Malaysia. 429985. Sukatan Pela aran Kurikulu, %erse!adu Sek#lah Rendah %ahasa Melayu. Kuala (umpur, $usat $erkembangan Kurikulum. Mohd ?uso! *asan. 4367A5.Strengenge0 Si,*#lis,e K#nflik Nilai. Kuala (umpur= Dewan 1ahasa. Mohd ?uso! *asan. 4366J5. K#leksi Ter!ilih Sastera1an Negara0 Shahn#n Ah,ad. Kuala (umpur, Dewan 1ahasa dan $ustaka. 'aminah *a i %abran. 436:J5. Kaedah Penga aran %ahasa Malaysia. Kuala (umpur, $enerbitan +a ar 1akti %dn 1hd. %hahnon Ahmad. 436BB5. Ran au Se!an ang "alan, Kuala (umpur= $enerbitan "tusan Melayu 4M5 1hd. %hahnon Ahmad 436635. Sastera se*agai Seis,#graf Kehidu!an. Kuala (umpur= Dewan 1ahasa dan $ustaka, %hahnon Ahmad 436:25. N#$el-n#$el Malaysia dala, Kritikan .ant#l#gi *ersa,a/, Kuala (umpur= Dewan 1ahasa dan $ustaka. "mar &unus 436735. 2lasan dan Ka ian Ran au Se!an ang "alan. Kuala (umpur= $ustaka Melayu 1aru.

15