Anda di halaman 1dari 15

SCE EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI BAHAGIAN B Penulisan Akademik Secara Individu (40%) Pilih satu lokasi dan s esies

s !an" s esi#ik ( #lora atau #auna)$ Bincan"kan %a"aimanakah di ertin"katkan$ Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan yang terletak di Kuala Gandah memberi fokus kepada pemuliharaan dan pemeliharaan gajah. Pemuliharaan ex situ yang dijalankan di sini adalah bertujuan untuk mengekang berlakunya kepupusan kepada spesis haiwan tersebut. Peranan fungsi Konservasi Ex-situ Jabatan PE !"#"$%& adalah untuk meran'ang( mengurus( mengendali dan menyelaras program dan aktiviti pembiakan spesies hidupan liar yang menyumbang ke arah konservasi dan komersil. Proses pembiakan hidupan liar se'ara ex-situ memerlukan perkhidmatan rawatan hidupan liar( aplikasi bioteknologi( pengurusan genetik serta penyelidikan. emuliharaan #lora dan #auna di&alankan di lokasi terse%ut$ 'adan"kan %a"aimana roses emeliharaan dan emuliharaan terse%ut da at

Peta #okasi

ZURIATUN ASHIKIN SCE 4Q| PENULISAN AKADEMIK

SCE EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

Gambar ) * Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Pusat ini juga merupakan tempat perlindungan bagi beberapa ekor gajah denak dan liar. Kawasan ini dibina pada tahun )+,+ dengan suasana yang menyamai h-bitat asal bagi spesis gajah .Gambar /0. Pusat Pemuliharaan Gajah Kebangsaan Kuala Gandah juga mempunyai matlamat untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan orang ramai mengenai an'aman dan tekanan yang dihadapi oleh gajah di 1alaysia. 2elain itu( pusat pemuliharaan ini menggalakkan kajian dan penyelidikan berkaitan teknik pemindahan semula dan konservasi gajah. 3apat dilihat( melalui usaha konservasi ini( gajah-gajah yang terbiar dan yang telah kehilangan habitat dapat dibantu dan diselamatkan dari an'aman mangsa pemburuan dan kematian.

Gambar / 2ejak /4 tahun yang lalu( sebanyak lebih daripada 564 ekor gajah liar berjaya dipindahkan di mana proses pemindahan ini adalah bertujuan untuk meminimumkan risiko ZURIATUN ASHIKIN SCE 4Q| PENULISAN AKADEMIK 2

SCE EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI kepupusan yang berterusan. Pusat ini mempunyai beberapa ekor gajah tempatan yang dibawa masuk daripada $hailand dan 1yanmar. Pusat ini juga memelihara anak-anak gajah yang ditinggalkan oleh ibunya untuk memastikan anak-anak gajah yang ditinggalkan oleh ibunya terus hidup. Gajah %sia kini dikategorikan sebagai spesies yang kian teran'am dengan anggaran yang kurang daripada )(/44 ekor gajah liar di 2emenanjung 1alaysia. 1elindungi gajah %sia se'ara langsungnya membantu melindungi ribuan jenis spesies lain yang terdapat dalam lingkungan habitat gajah tersebut. Gajah membuka denai-denai dan menumbangkan pohon-pohon yang menjadi sumber makanan semula jadi yang sangat diperlukan untuk haiwan yang lebih ke'il umpama jentolak semula jadi( serta menyebarkan biji-bijian di dalam najisnya. 7alau bagaimanapun disebabkan oleh kekurangan habitat( gajah kini terpaksa men'ari makanan di kawasan pinggir hutan yang telah bertukar rupa menjadi kawasan perladangan dan penempatan manusia. 3i sini( terdapat juga gajah yang dilatih bagi menghiburkan para pelawat .Gambar 80. 3i sini( pelawat diberi peluang untuk merasai pengalaman memberi makan .Gambar 50 dan menunggang gajah. Para pelawat juga digalakkan untuk menonton dokumentari yang berkaitan dengan pemindahan gajah.

Gambar 8

Gambar 5

1elalui program pendidikan sebegini( adalah diharapkan kesedaran untuk memelihara dan memulihara flora dan fauna dapat diterapkan dengan lebih mendalam kepada masyarakat. %lam sekitar turut memainkan peranan yang penting di dalam kehidupan harian kita. %lam sekitar yang tidak ter'emar memberikan kita satu suasana yang selesa dan menyegarkan. 3i samping memberi keselesaan kepada manusia( ia juga sedikit sebanyak akan menjejaskan aktiviti-aktiviti pembangunan negara sekiranya alam sekitar di negara kita tidak dijaga dengan ZURIATUN ASHIKIN SCE 4Q| PENULISAN AKADEMIK 3

SCE EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI baik. Kesimpulannya( pemeliharaan muka bumi perlu dijalankan bagi menjamin keharmonian hidup. Justeru( semua lapisan masyarakat haruslah bekerjasama dan saling membantu dalam memelihara alam sekitar supaya kebersihan alam sekitar dapat ditingkatkan dalam kehidupan kita. Jabatan Perlindungan !idupan #iar dan $aman &egara .PE !"#"$%&0 merupakan pertubuhan kerajaan yang bertanggungjawab menjaga( mengurus dan memelihara hidup liar dan taman negara di 2emenanjung 1alaysia. 1enurut laman web http*99www.wildlife.gov.my9( Jabatan Perlindungan !idupan #iar dan $aman &egara diberi kuasa untuk menggeledah( menangkap dan menyiasat( pengeluar lesen-lesen tertentu( kesalahan dan sebagainya. "ni bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap hidupan liar di 1alaysia. Peranan fungsi Konservasi Ex-situ Jabatan PE !"#"$%& adalah untuk meran'ang( mengurus( mengendali dan menyelaras program dan aktiviti pembiakan spesies hidupan liar yang menyumbang ke arah konservasi dan komersil. Proses pembiakan hidupan liar se'ara ex-situ memerlukan perkhidmatan rawatan hidupan liar( aplikasi bioteknologi( pengurusan genetik serta usa penyelidikan. Pemuliharaan ini dijalankan di beberapa tempat yang telah saya lawati seperti di "nstitut :iodiversiti( #an'hang( Pusat Konservasi Gajah di Kuala Gandah dan juga $aman di :ukit engit. Pusat Perlindungan !idupan #iar Krau terletak di Kuala Gandah( Pahang. Kuala Gandah menjadi tarikan kerana wujudnya Pusat Pemuliharaan Gajah &egara. 3i sini terdapat )/ ekor gajah termasuk dua ekor gajah yang berumur ;4 tahun. Pusat Perlindungan Gajah Kuala Gandah di Pahang( memberikan pelawat peluang untuk mempelajari dengan lebih lanjut mengenai haiwan ini serta memberi pengalaman menunggang gajah di persekitaran hutan. 1enurut jangkaan( terdapat hanya kira-kira )(/44 ekor gajah %sia liar( atau Elephus 1aximus yang tinggal di 1alaysia dan pusat ini merupakan satu-satunya tempat yang berfungsi memindahkan gajah liar yang telah kehilangan habitat semulajadinya. Gajah-gajah yang ada di sini telah diselamatkan dari tempat-tempat di 2emenanjung 1alaysia di mana manusia dan gajah tidak boleh hidup dengan baik. %ntara yang menarik di $aman merak( burung unta dan sunbear. 1erentasi kawasan perlindungan usa ialah semasa sesi usa( $aman %lam pada memberi makan rusa. 3unia !aiwan di taman ini juga menawarkan tarikan lain seperti burung laluan pejalan kaki pula terdapat pelbagai jenis herba dan tumbuh-tumbuhan seperti $ongkat %li( Ka'ip <atimah dan 54 lain-lain herba yang boleh didapati di hutan hujan. Gajah tergolong dalam <amili Elephantidae( =rder Probos'idae( gajah merupakan mamalia darat yang terbesar dan boleh dijumpai di %frika dan %sia. Gajah %sia boleh ZURIATUN ASHIKIN SCE 4Q| PENULISAN AKADEMIK 4

SCE EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI membesar sehingga ketinggian /.6 hingga 8 m pada paras baru dan men'e'ah berat sehingga 6(444 kg. :erbanding gajah %frika( hanya gajah jantan sahaja bergading. 7alau bagaimanapun terdapat juga gajah jantan yang tidak bergading dan dikenali sebagai makhna. Gajah mempunyai kulit yang kasar setebal 5 sm tetapi sangat sensitif. Gajah sering mandi debu untuk mengelakkan penyakit kulit dan jangkitan parasit. Gajah juga sering menyembur badannya dengan air atau berendam dalam air bagi menyejukkan badannya. Kipasan teliga gajah yang lebar juga berfungsi sebagai sistem penyejukan ketika 'ua'a panas. 1akanannya terdiri daripada buah-buhan( daun( pu'uk( kulit pokok dan akar daripada pelbagai jenis tumbuhan. Pada awal kurun ke-/4( terdapat lebih daripada )44(444 ekor Gajah %sia. %nggaran tepat sai> populasi gajah sukar diperolehi. 2e'ara kasarnya dianggarkan terdapat diantara 84(444 hingga 64(444 ekor Gajah %sia di seluruh dunia( )4 kali ganda lebih kurang berbanding gajah %frika. Gajah %sia hidup dalam kumpulan antara 8 hingga 54 ekor dan diketuai oleh seekor gajah betina yang paling tua. Gajah betina melahirkan seekor anak( kadangkala dua( selepas bunting selama /) bulan. %pa yang unik dalam sistem sosial gajah ialah lakuan yang dipanggil allomothering( di mana semua gajah betina akan bersama-sama menjaga anak gajah walaupun bukan anaknya. Gajah jantan akan meninggalkan kumpulan apabila mula matang dan mengikuti kumpulan gajah jantan lain atau menunggal. Gajah jantan matang hanya akan men'ari gajah betina apabila tiba masa untuk mengawan. B()N*( P+G,+ *-*PHAN.

'ommon Name/ :orneo Pygmy elephant .Eng0 Gajah .:ahasa 1alaysia0 &enek9#iman .=rang 2ungai language0 ZURIATUN ASHIKIN SCE 4Q| PENULISAN AKADEMIK 5

SCE EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Scienti#ic Name/ Elephas maximus borneensis Ha%itat/ #owlands and valleys Status/ Endangered Po ulation/ ?@nknownA estimated to be less than )(644 mostly in 2abah( 1alaysian :orneo Br* 77< 1alaysia 3ianggarkan 2emenanjung 1alaysia masih mempunyai populasi gajah sebanyak )(//4 hingga )(5C4 ekor berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Jabatan Perlindungan !idupan #iar dan $aman &egara .PE !"#"$%&0 menerusi program inventori dan juga aktiviti pemantauan bermula /444 hingga /44/. $aman &egara mempunyai populasi gajah terbesar di 2emenanjung 1alaysia dengan anggaran /+4 D 864 ekor gajah. "ni disebabkan $aman &egara merupakan kawasan perlindungan terbesar dan menjadi kawasan pelepasan utama gajah-gajah yang dipindahkan daripada kawasan-kawasan lain yang bermasalah sejak tahun )+,8.

ZURIATUN ASHIKIN SCE 4Q| PENULISAN AKADEMIK

SCE EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

1enurut badan pemuliharaan tertua di dunia( "nternational @nion for the Bonservation of &ature ."@B&0( gajah mengalami an'aman kepupusan yang sangat tinggi. Pemburuan haram( kemusnahan habitat dan konflik dengan manusia adalah an'aman utama kepada gajah %sia. %n'aman-an'aman ini terus Konflik meningkat kerana merupakan populasi 'abaran manusia di dunia habitat semakinmeningkat. Gajah-manusia utama kerana

gajah diubah menjadikawasan pertanian( termasuklah tanaman kelapa sawit( gajah %sia semakin meningkat danmemakan tanaman( justeru membawa kepada konflik yang ganas dengan manusia. %pabila gajah makan atau memijak tanaman( atau men'ederakan atau membunuh orang(petani terdorong untuk bertindak balas sama ada dengan membunuh gajah itu sendiri atau dengan membantu pemburu haram. 3i seluruh %sia( pemburu terus menjadikan gajah sebagai sasaran( serta mengambilkesempatan ke atas permintaan yang berterusan untuk gading-gading mereka. Populasi gajah %sia telah menurun dengan ketara dalam tempoh beberapa dekad kebelakangan ini( dan spesies itu dianggap teran'am apabila risiko yang sangat tinggi terhadap kepupusan haiwan ini dalam hutan. Konflik antara manusia dan gajah .!EB0 meningkat se'ara mendadak dan telah menjadi salah satu isu utama dalam ZURIATUN ASHIKIN SCE 4Q| PENULISAN AKADEMIK 7

SCE EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI menyelamatkan gajah %sia yang teran'am. $ambahan pula kebanyakan negara-negara yang mempunyai gajah %sia yang dian'am dengan pemburuan se'ara haram. 1anusia beranggapan pemangsaan .predation0 gajah-gajah liar dapatmembantu kehidupan petani. :iasanya petanipetani desa berpendapatan rendah dan kerosakan yang dilakukan gajah-gajah ini sedikit sebanyak telah mengganggu mata pen'arian keluarga mereka. 3emi menjaga kawasan pertanian mereka seluruh komuniti petani berpindah ke tempatlain terutama pada musim menuai. Gajah bukanlah mahu men'ari makanan di kawasan komuniti manusia semata-mata( tetapi ia tertarik pada alkohol. 1ereka menyerang dan memusnahkan suatu perkampungan apabila mereka menghidu pemburuan .brewing0 alkohol di suatu-suatu kawasan. 2uatu kumpulan gajah mampu memusnahkan seluruh kampung sekelip mata dan ini mengan'am kehidupan manusia. 2tatus perlindungan terhadap gajah antaranya ialah di peringkat antarabangsa gajah disenaraikan sebagai spesies yang teran'am dalam "@B& ed 3ata :ook dan #ampiran ) di dalam Bonvention on "nternational $rade in Endangered 2pe'ies of 7ild <lora and <auna.B"$E20. 3i 2emenanjung 1alaysia( gajah diperlindungi di bawah %kta Perlindungan !idupan #iar &o. ;C( )+;/( di mana adalah menjadi kesalahan untuk menembak( membunuh( memiliki atau memiliki sebahagian daripada anggota gajah. Jika didapati bersalah denda maksimum ialah ialah maksimum ialah 18(444( dan9atau 8 tahun penjara. Jika ianya gajah betina( denda maksimum 18(644 dan9atau / tahun penjara. 2esiapa yang men'ederakan( men>alimi( 16(444( dan9atau 8 tahun penjara. 1C(444( dan9atau 8 tahun C bulan penjara. :agi gajah yang tidak matang denda

membiarkannya kelaparan atau mengurung gajah dalam kandang yang tidak sesuai untuk kesihatannya boleh dikenakan denda maksimum sehingga kepada nyawa manusia akan didenda sehingga :arang siapa mendatangkan kemarahan atau ke'ederaan yang boleh mendatangkan bahaya 16(444 dan9atau 8 tahun penjara.

%n'aman-an'aman utama terhadap gajah antaranya kehilangan dan fragmentasi habitat adalah an'aman utama terhadap populasi gajah di 2emenanjung 1alaysia. 2ehingga )+,4-an banyak kawasan hutan pamah( iaitu habitat utama gajah( telah dibuka dan ditanam dengan kelapa sawit dan getah. 1alah banyak lagi kawasan hutan telah dibuka untuk membina lebuhraya dan kawasan empangan. 2elain itu aktiviti pembalakan juga an'aman utamanya di mana gajah-gajah ini kehilangan habitat. !abitat yang semakin menge'il telah memaksa gajahgajah keluar men'ari makanan di luar daripada habitatnya. Keadaan ini banyak menimbulkan konflik antara gajah dan manusia. Pada masa dahulu( renjer Jabatan PE !"#"$%& akan menembak mati gajah-gajah konflik ini. &amun begitu( kini gajah-gajah yang terlibat akan ZURIATUN ASHIKIN SCE 4Q| PENULISAN AKADEMIK 8

SCE EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI ditangkap dan dipindahkan. 3i seluruh dunia( gajah diburu untuk mendapatkan gadingnya. Gajah juga diburu se'ara haram untuk dijual kepada >oo atau sebagai binatang peliharaan peribadi. 2ungguhpun an'aman ini kurang berbanding dengan kehilangan dan fregmentasi habitat( pemburuan haram gajah masih menjadi an'aman kepada populasi gajah di 2emenanjung 1alaysia. #angkah-langkah pemuliharaan yang sedia ada antaranya ialah Jabatan PE !"#"$%& telah menjalankan pelbagai aktiviti yang menyumbang kepada pemuliharaan gajah dan menguruskan 54 kawasan perlindungan di seluruh 2emenanjung 1alaysia dengan keluasan ;(6)5 km persegi. Penubuhan taman &egara ialah kawasan perlindungan yang terbesar( iaitu 5(858 km persegi yang merangkumi negeri Pahang( Kelantan dan $erengganu. 3alam tahun /448( kerajaan negeri Perak juga telah mengwar-war akan mewartakan kawasan !utan 2impan :elum( seluas )();6 km persegi sebagai $aman &egeri 3i- aja :elum dan ini menjanjikan prospek yang baik untuk pemuliharaan gajah di Perak. Pada tahun )+;5( Jabatan PE !"#"$%& telah menubuhkan @nit $angkapan Gajah yang bertanggungjawab menangkap dan memindahkan gajah-gajah yang berada dalam situasi konflik ke habitat yang lebih selamat seperti di $aman &egara( hutan-hutan simpan dan $aman &egeri. Bontohnya di Kenyir. #ebih 644 ekor gajah telah berjaya ditangkap di negeri Pahang( $erengganu( Perak( Perlis( Kedah( &egeri 2embilan dan Johor dan dipindahkan sama ada ke $aman &egara .Pahang( Kelantan( $rengganu0( $aman &egeri 3i- aja :elum( Perak atau $aman &egara Endau ompin( Johor. Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan .PKGK0 Kuala Gandah( Pusat Konservasi Kepelbagaian :iologi di negeri-negeri dan Eoo 1elaka juga menjalankan program pendidikan konservasi dan program-program kesedaran awam termasuklah mengenai gajah. 2elain daripada itu program kesedaran awam khusus untuk gajah dijalankan setiap hari di PKGK( Kuala Gandah. :eberapa program penyelidikan gajah juga telah dijalankan oleh pegawai penyelidik Jabatan PE !"#"$%& atau dengan kerjasama penyelidik-penyelidik dari luar negara sejak tahun )+C4an lagi. 2kop penyelidikan yang utama ialah ekologi gajah, populasi, taburan dan pengurusan konflik gajah-manusia. Jabatan PE !"#"$%& juga menjalankan kajian pergerakan gajah yang telah dipindahkan ke $aman &egara dengan mengunakan satelit transmiter. Pada tahun /446( Jabatan PE !"#"$%& telah memulakan program pemantauan penguatkuasaan yang dikenali sebagai Pemantauan Pem%unuhan Haram Ga&ah (,I0*). 3ipelopori oleh B"$E2( program ini menggunakan kaedah pengumpulan data dan sistem pengurusan yang standard bagi seluruh negara-negara %sia yang mempunyai gajah. 1aklumat yang dikumpulkan akan digunakan untuk pengurusan gajah di 1alaysia. ZURIATUN ASHIKIN SCE 4Q| PENULISAN AKADEMIK 9

SCE EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

#angkah-langkah bagi meningkatkan pemeliharaan dan pemuliharaan adalah dengan menerapkan nilai-nilai sayangi alam sekitar dalam pengajaran yang berkaitan. !al ini demikian kerana pelajar akan dapat belajar serta lebih memahami apa yang telah berlaku pada negara kita( 1alaysia. 2elain itu( kaedah ini juga mampu menyedarkan masyarakat 1alaysia terutamanya dari kalangan pelajar tentang kepentingan alam sekitar. masyarakat pada hari ini agak mementingkan kebendaan walaupun sedikit. 3engan mengadakan peruntukkan khas( pastinya banyak kha>anah dan harta bersejarah negara dapat dipulihara dan dipelihara. Kaedah ini tidak memungkin kerugian negara kerana melalui kaedah ini kha>anah bersejarah yang penting dapat dijaga dan dipulihara. $erdapat beberapa 'adangan yang disarankan untuk penambahbaikan pemuliharaan gajah liar ini. %nataranya ialah perlu lebih banyak penyelidikan tentang gajah untuk lebih mengetahui kaedah yang lebih rasional dan efektif sama ada se'ara in-situ atau ex-situ. Penyelidikan terhadap pindah juga perlu dilakukan untuk ketahui pergerakan( kesesuaian( dan pembentukan kumpulan gajah-gajah tersebut dengan menggunakan teknologi peman'ar satelit. 2elain itu perlu adanya kerjasama yang erat dengan badan-badan konservasi antarabangsa seperti "@B& ."nternational @nion <or $he Bonversation of &ature and &atural esour'es0( 10

ZURIATUN ASHIKIN SCE 4Q| PENULISAN AKADEMIK

SCE EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 77< .7orld 7ild #ife <or &ature0. 2emua projek pertanian perlu dibuka se'ara bersepadu dan tidak bertaburan dalam blok-blok yang ke'il. !al ini untuk mengatasi gajah-gajah liar yang terperangkap. Pihak Kerajaan &egeri juga perlu mengambil kira dan memasukkan kepentingan konservasi gajah ke dalam peran'angan pembangunan tanah. Kita juga boleh mengadakan pertandingan pada peringkat sekolah terutamanya dan kebangsaan. %ntara aktiviti yang dijalankan pada hari tersebut ialah pertandingan mewarna( melukis( dan menulis essei. :agi peringkat kebangsaan pula aktiviti pada hari itu seperti pertandingan menulis essei peringkat umur remaja hingga dewasa( mengadakan satu slod di televisyen seperti dokumentari tentang gajah. %ktiviti ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat dan yang paling memberi kesan terhadap murid sekolah rendah tentang gajah liar. 2elain itu mengadakan hebahan kepada orang ramai tentang gajah liar dengan memberi penerangan( mengedarkan risalah( iklan di televisyen( radio mahupun media 'etak seperti surat khabar dan majalah. 1asyarakat juga perlu ada rasa memahami persekitaran gajah-gajah dan keperluannya. 1embina kempen kesedaran dengan pengenalan subjek nyata berkaitan gajah liar di peringkat rendah( menengah( universiti dan juga masyarakat dewasa. 1engetat dan menguatkuasakan undang-undang berkaitan pemeliharaan dan pemuliharaan alam. 1embentuk sebuah 2uruhanjaya Gajah #iar yang akan menguruskan segala permasalahan gajah-gajah tersebut. Pemuliharaan dan pemeliharaan gajah liar amat perlu dilaksanakan kerana gajah liar antara spesies haiwan yang teran'am. 2ekiranya gajah liar ini pupus bererti generasi akan datang tidak akan mengenali gajah dan hanya boleh dilihat melalui gambar mahupun televisyen sahaja. 2eterusnya( aktiviti pembalakan yang berleluasa akan memberikan kesan buruk kepada gajah-gajah di hutan. 2ekiranya aktiviti ini tidak dapat dikawal( gajah-gajah ini akan kehilangan habitat dan sumber makanan. =leh itu(beberapa usaha telah dilakukan seperti membanteras aktiviti pembalakan se'ara haram dan membuat hutan simpan di tempat-tempat tertentu untuk memastikan gajah terjaga dengan rapi. 2elain itu aktiviti( penguatkuasaan undang-undang terhadap pemburuan haram juga perlu diperketakkan. Pemburu haram ini tiada perasaan kasih sayang terhadap haiwan. 1ereka ini dengan disewenang-wenangnya akan membunuh gajah. "ni kerana sifat fi>ikal pada gajah mempunyai nilai komersial yang memberi pulangan yang mewah. !asil daripada pembunuhan gajah ini( mereka akan mengambil tanduk( tapak kaki( kulit dan gigi. @ntuk menangkap pemburu haram ini( pihak berkuasa seperti Jabatan Perhilitan diperluaskan untuk membanteras masalah ini. 2elain itu mengenakan denda terhadap sesiapa yang memiliki barang daripada hasil gajah. "ni kerana disebabkan permintaan yang tinggilah( maka gajah menjadi mangsa pemburu haram. ZURIATUN ASHIKIN SCE 4Q| PENULISAN AKADEMIK 11

SCE EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2ekiranya pemuliharaan tidak dijalankan( akan berlakunya kesan-kesan yang tidak diingini. %ntaranya kehidupan flora dan fauna mudah terjejas sekiranya habitat semulajadi mereka diubahsuai ataupun dimusnahkan akibat daripada kegiatan pembangunan yang tertumpu kepada aktiviti pelan'ongan dan rekreasi. Gajah merupakan haiwan herbivor. 2ebarang ganguan terhadap populasi gajah akan memberi kesan pada hidupan lain. Gajah membuka denai-denai dan menumbangkan pohon-pohon yang menjadi sumber makanan semula jadi yang sangat diperlukan untuk haiwan yang lebih ke'il umpama jentolak semula jadi( serta menyebarkan biji-bijian di dalam najisnya. Generasi akan datang tidak berpeluang mengenali gajah. Gajah %sia kini dikategorikan sebagai spesies yang kian teran'am dengan anggaran yang kurang daripada )(/44 ekor gajah liar di 2emenanjung 1alaysia. 2ekiranya ia tidak dipulihkan( generasi akan datang tidak berpeluang untuk mengenali spesies ini. 2umber daripada gajah juga tidak dapat dimanfaatkan se'ara berterusan. 1anusia menggunakan gading gajah dalam perubatan. 1elalui pemuliharaan gajah( manusia dapat mengetahui populasi gajah dengan terperin'i. =leh itu manusia dapat menggunakan sumber daripada gajah dengan sebaiknya tanpa menjejaskan populasi gajah. Penemuan baru juga mendapati bahawa najis gajah boleh digunakan untuk menghasilkan kertas. 2e'ara tidak langsung( ia dapat menjimatkan penggunaan bahan mentah dalam penghasilan barang keperluan harian seperti kertas.

BAHAGIAN ' Penulisan )e#lekti# Secara individu (10%) %nda dikehendaki membuat satu penulisan refleksi. Penulisan refleksi anda perlu merangkumi aspek yang berikut* i0 Pengalaman anda semasa melakukan tugasan ini..Proses sebelum( semasa dan selepas menjalankan aktiviti0. ZURIATUN ASHIKIN SCE 4Q| PENULISAN AKADEMIK 12

SCE EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI ii0 1asalah yang dihadapi semasa menjalankan tugasan dan bagaimana

mengatasinya. iii0 2ejauh mana pengalaman anda dalam menjalankan tugasan ini mampu meningkatkan kefahaman anda tentang pemeliharaan dan pemuliharaan biodiversiti. Pada )5hb 1a' /4)8 iaitu hari Khamis yang lalu( saya dan rakan-rakan kelas 5F dan 5 kami telah mengadakan satu lawatan sambil belajar ke 2tesen Penyelidikan < "1 1ata %yer. #awatan ini dijalankan bertujuan untuk membuat penyelidikan tentang biodiversiti. %tas kerjasama ketua kumpulan 5F dan 5 bersama-sama pensyarah iaitu Pn. &ormee %bd ahman dan En. $aufik( lawatan ini akhirnya berjaya dengan selamatnya. 2ebelum lawatan diadakan( kami menghadapi kesulitan tentang permohonan mengadakan lawatan daripada pihak pengarah "PG. $etapi masalah ini selesai atas kerjasama pensyarah. 2emasa lawatan( kedatangan kami ke sana sedikit menge'ewakan kerana kami tidak dibenarkan menaiki titian kanopi atas sebab-sebab keselamatan. $itian kanopi ini di bawah penyelenggaraan. 2elepas lawatan ini( saya menghadapi kesukaran untuk membuat tugasan amali 8. "ni kerana bagi pendapat saya tidak banyak maklumat yang berguna yang boleh saya gunakan untuk menyiapkan amali 8. 1asalah yang saya hadapi untuk membuat laporan tentang lawatan ini iaitu pada amali 8. 1aklumat yang saya perolehi untuk menyiapkan tugasan ini tidak men'ukupi. 2aya juga 'uba untuk men'ari maklumat tambahan di laman sesawang tetapi masih menghadapi kesukaran. $etapi saya beruntung dengan mengadakaan lawatan ke 2tesen Penyelidikan < "1 ini sedikit sebanyak memberi saya pengetahuan mengenai pokok jati. 3i sana kami banyak di ajar tentang kaedah penanaman pokok jati dari segi struktur tanah( iklim( asal usulnya mahupun nilainya. 2aya juga dapat melihat pelbagai jenis keratan pokok jati mengikut tahun. 3i sebabkan pokok jati mempunyai keistimewaan semula jadi tidak hairanlah pokok jati mempunyai nilai komersial yang tinggi. @ntuk mengatasi masalah menyiapkan tugasan( saya telah memilih pusat pemuliharaan yang lain iaitu pusat pemuliharaan gajah di Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan yang terletak di Kuala Gandah( Pahang( Pusat pemuliharaan ini bayak yang saya perolehi maklumat mengenainya di laman sesawang. 3engan menjalankan tugasan ini mampu meningkatkan kefahaman saya tentang pemeliharaan dan pemuliharaan biodiversiti. @ntuk makluman saya baru pertama kali mengetahui bahawa sebenarnya 2emenanjung 1alaysia juga terdapat tempat pemuliharaan gajah. 2angkaan saya tempat pemuliharaan gajah hanya terdapat di 2abah. $etapi mungkin di sebabkan kurangnya promosi dan kurangnya pemba'aan saya tidak mengetahuinya. 2elain itu ZURIATUN ASHIKIN SCE 4Q| PENULISAN AKADEMIK 13

SCE EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI saya juga dapat mempelajari spesies-spesies gajah di %sia. &ama gajah dalam bahasa orang sungai juga dapat saya ketahui. Kalau sebelum ini saya tahu gajah hanya ada di >oo tetapi apabila men'ari maklumat mengenai gajah saya baru tahu bahawa rupa-rupanya gajah banyak terdapat di hutan 2emenanjung 1alaysia. "ni juga memberi kesedaran pada saya tentang an'aman terhadap gajah-gajah ini. 1emang gajah-gajah ini merupakan haiwan liar tetapi ia perlu diselamatkan supaya gajah-gajah ini tidak akan pupus. 2ekiranya ada kesempatan saya ber'adang akan mengadakan lawatan sambil belajar bersama-sama dengan murid sekolah ke Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan ini. 2upaya dapat menerapkan nilai kemanusiaan kepada haiwan yang teran'am ini.

)u&ukan

Konservasi ex-situ gajah. 3iperolehi pada )6 1a' /4)8( daripada http*99konservasigajah.blogspot.'om9/4))9)49konservasi-ex-situ-gajah.html Kesan Sekiranya Gajah Diabaikan. 3iperolehi pada )6 1a' /4)8( daripada http*99konservasigajah.blogspot.'om9/4))9)49kesan-sekiranya-gajah-diabaikan.html ZURIATUN ASHIKIN SCE 4Q| PENULISAN AKADEMIK 14

SCE EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Portal asmi Kementerian 2umber %sli dan %lam 2ekitar .& E0. Pusat KOnservasi Gajah Kebangsaan. 3iperolehi pada /4 1a' /4)8( daripada http*99www.nre.gov.my91alay9EkoPelan'ongan9Pages9PusatKonservasiGajahKebangsa an.aspx 2uhai>a 2huib. ./4)/0. Program Pemuliharaan Ex-situ Gajah Asia. 3iperolehi pada /) 1a' /4)8( daripada http*99www.slideshare.net92uhai>a2huib)9program-pemuliharaan-ex-situ $emerloh. ./44,0. Pusat Konservasi gajah Kebangsaan Kuala Gan ah! Pahang. 3iperolehi pada /) 1a' /4)8( daripada http*99temerlohpahang4,.blogspot.'om9/44,9469gajahpusat-konservasi-gajah-kebangsaan.html

ZURIATUN ASHIKIN SCE 4Q| PENULISAN AKADEMIK

15