Anda di halaman 1dari 60

FINIS

GLORIAE
MUNDI
Fulcanelli
1999
1
SUMARIO
Prefacio: Jacques d'ARES
FINIS GLORIAE MUNDI
Inroducci!n
Fu"cane""i: Finis G"oriae Mundi
# La in$ersi!n de "os %o"os
# E" secreo a"qu&'ico
# Errores so(re e" su)eo de "os sa(ios
# La *a("a de Es'era"da
# Las resisencias de "a 'aeria
# Ni '+s ni 'enos
# Mu"i%"icaci!n
Nota introductoria, Jacques dAres
,onfieso -a(er'e quedado sor%rendido #. no es %ara 'enos/ inc"uso de(o decir que
'e qued0 esu%efaco# cuando a fina"es de )u"io de 1111 reci(& una "ar2a cara
fec-ada a 34 de )u"io de 1111 a "a que se ad)una(a un 'anuscrio que ""e$a(a %or
&u"o Finis G"oriae Mundi5 6usqu0 in'ediaa'ene "a fir'a de esa cara . 'i
sor%resa se 'u"i%"ic! cuando "e& "a 7"i'a "&nea:
Suyo, Fulcanelli - Frater Adeptus Heliopolitensis.
,iera'ene conoc&a 'u. (ien "a o(ra fir'ada 8Fu"cane""i8 2racias a 'i fie" a'i2o
Eu2enio ,anse"ie a quien u$e e" -onor #. des%u0s e" %"acer# de enconrar %or
%ri'era $e9 en 11:; 2racias a Pau" Le ,our/ cuando .o en&a nue$e a<os5
Me acorda(a de "a %ri'era frase de" Prefacio de Eu2=ne ,anse"ie a "a se2unda
edici!n de Las Moradas Fi"osofa"es/ escria en fe(rero de 114> . %u("icada en 11?@
en "as ediciones ,-a'%s E".s0es O'niu' Lieraire5 *ano '+s cuano que e"
fundador de esa edioria"/ Jean La$ric-/ que se -a(&a casado con Sonia 6enAousA./
una a'i2a de 'i 'adre/ -a(&a sido e" edior de Pau" Le ,our5 A ra$0s de ese 7"i'o
fue ade'+s co'o Eu2=ne ,anse"ie -a(&a conocido 8LBO'niu' Lieraire85
Me %er'io recordar esa %ri'era frase:
8Las Moradas fi"osofa"es que ene'os e" -onor de %ro"o2ar de nue$o no de(&a ser e"
7"i'o "i(ro de Fu"cane""i5 ,on e" &u"o de Finis G"oriae Mundi CE" fin de "a 2"oria
3
de" 'undoD eEis&a una ercera %are que su auor reir! . que -u(iese e"e$ado "a o(ra
did+cica a "a ri"o2&a a"qu&'ica '+s eEraordinaria8
Eu2=ne ,anse"ie 'e -a(&a dedicado esa se2unda edici!n5
8A Jacques dBAres/ co'o esi'onio de fie" afeco/
esa o(ra que .a conoce (ien/ . en "a que un Fi"!sofo#Ade%o
eEa'ina %ara nuesro si2"o "a ,iencia que consiu.e
e" funda'eno 'aeria" de "a Fi"osof&a a"ane5
A$enida de "os ,a'%os E"&seos/
ese $iernes 1 de se%ie'(re de 11?@5
E5 ,anse"ie85
De -ec-o .o .a conoc&a no s!"o Las Moradas Fi"osofa"es sino i2ua"'ene E" 'iserio
de "as ,aedra"es/ -a(i0ndo"as "e&do en su %ri'era edici!n/ una . ora dedicadas %or
Eu2=ne ,anse"ie a Pau" Le ,our C*u$e "a suere insi2ne de $i$ir )uno a Pau" Le
,our desde 11:: -asa su 'uere en 114;D5 Esos $o"7'enes desa%arecieron cuando/
en 'i %resencia/ e" auor de La era de Acuario sufri!/ un re2isro de "a Gesa%o que
se ""e$! un n7'ero i'%orane de o(ras de su (i("ioeca5
Pau" Le ,our -a(&a sido e" %ri'ero en "os 'edios fi"os!fico#eso0ricos de "a 0%oca en
rese<ar E" 'iserio de "as caedra"es en enero de 113F/ en "a re$isa AEscu"a%e en "a
que co"a(ora(a5 I2ua"'ene a%areci! un a'%"io resu'en de Las Moradas Fi"osofa"es
fir'ado %or Pau" Le ,our en 11:15
La cara de" 34 de )u"io a '& diri2ida e'%e9a(a as&:
8Mu. querido Jacques:
8Ge aqu& una 'anera 'u. %aricu"ar de fe"iciaros en $uesro sanoH es%era'os sin
e'(ar2o que e" don que re%resena no %ese en a(so"uo so(re $uesra conciencia5
Ge'os decidido en$iaros nuesra 7"i'a o(ra5 No es/ aunque ""e$a e" 'is'o &u"o/ "a
que reira'os a nuesro "ea" . 'u. (uen disc&%u"o Eu2=ne ,anse"ie/ -ace .a de eso
'+s de F@ a<os5 Nos %areci! enonces que si -a(&an ""e2ado "os si2nos de -acer
%7("icos e" 'odus o%erandi de "a $&a seca/ "os ie'%os no esa(an/ Ia.J/ oda$&a
'aduros %ara des$e"ar arcanos de" ars (re$is5 Nuesra %rudencia fue a'%"ia'ene
confir'ada %or "a ""e2ada . creci'ieno de esa %"a2a in'unda que fue e" na9is'o58
#1#
M+s ade"ane "a 'is'a cara %recisa:
8As& que -e'os $ue"o a %oner en e" (asidor nuesro Finis G"oriae Mundi "i(erado
de "as escorias de "a ineE%eriencia . eniendo en cuena "as '+s recienes "ocuras
-u'anas5 Pu("&que"a Kd5 a su con$eniencia/ %ues nos es %enoso $o"$er so(re
nuesras %ro%ias -ue""as $o"$iendo a o'ar e" no'(re de Fu"cane""i que drena .a
de'asiadas qui'eras ro'+nicas %ara que nuesra serenidad se 'anen2a5 Pero co'o
:
sin duda sa(e Kd5/ e" )ura'eno de Ge"i!%o"is nos i'%one e" de(er de a.udar .
cuidar/ . no %ode'os susraernos a" 'is'o %or '+s ie'%o5 Sin e'(ar2o no inene
conacarnos5 ,o'o "os ani2uos Rosacruces %er'anece'os $isi("es e in$isi("es .
nadie ""e2ar+ -asa nosoros %or si'%"e curiosidad/ ni inc"uso %or necesidades de "a
ense<an9a/ a foriori %ara inenar for9arnos a ser$ir inereses que rec-a9a'os5 Es %or
"o que -e'os esco2ido ese 'edio infor'+ico %ara ""e2ar a Kd5/ '+s se2uro %ara
nuesro anoni'ao que un en$&o es%ecia" cu.o se""o %ro%orcionar&a a"2unos indicios
a quienes quisieran )u2ar a deeci$es de "o ocu"o58
En efeco e" 'anuscrio/ aco'%a<ado %or "a cara/ 'e ""e2! %or Inerne a ra$0s de"
,enre Euro%0en des M.-es L L02endes de" cua" so. uno de "os Presidenes de
-onor5 *en2o "a de(i"idad de %ensar que "o uno eE%"ica "o oro5 En 'i o%ini!n/ esa
$&a ""a'ada infor'+ica %uede rans'iir/ . rans'ie/ ano "o 'e)or/ di2a'os "o que
$iene de" Es%&riu/ co'o "o %eor/ es decir "o sa+nicoH dic-a anino'ia consiu.e a
'is o)os una de "as caracer&sicas '+s f"a2ranes de ese 8fin de "os ie'%os8 Cque no
iene nada que $er con "o que a"2unos ""a'an 8e" fin de" 'undo8D . e""o en re"aci!n
esrec-a con "os eEos sa2rados5
Me %"ane0 "a %re2una Ma cu+" de esas dos cae2or&as %erenece e" 'anuscrio que
'e -a sido en$iadoN Su "ecura 'e -i9o co'%render que esa o(ra %erenec&a sin
duda a"2una %osi("e a "a %ri'era cae2or&a/ a "a de" Es%&riu5
La fec-a de 34 de )u"io/ fiesa de" a%!so" Sania2o e" Ma.or/ en que se en$i! ese
'anuscrio e$idene'ene no es foruia %ueso que e" %ere2rina)e a Sania2o de
,o'%ose"a re$ise incuesiona("e'ene un car+cer a"qu&'ico/ siendo "a
ransfi2uraci!n e" fin 7"i'o de ese $ia)e5
Pero e" -ec-o de que esa fec-a sea "a de 'i sano %ar!n no eE%"ica(a
suficiene'ene %or qu0 era .o quien -a(&a sido esco2ido %ara reci(ir ese don/ .o
que nunca -a(&a ra(a)ado e" -orno5 Kerdad es que nunca -e sido a)eno a "as
%reocu%aciones a"qu&'icas . -e ido res $eces a ,o'%ose"a %or diferenes ca'inos5
Ade'+s/ recuerdo $einicinco %ro2ra'as de radio que -ice en "a O5R5*5F5 OIner#
Karie0s/ )u"io 11?;# con e" c0"e(re ,o'%a2non de "a *our de France Raou" Ker2e9/
con e" &u"o MEs+n $i$os/ son de %iedraN Rea"i9a'os un $erdadero %ere2rina)e
sa"iendo de" Mon Sain Mic-e" %ara aca(ar en ,o'%ose"a/ %resenando .
co'enando a" %asar "os '+s i'%oranes edificios crisianos que )a"onan e"
%ere2rina)e5 En Nore Da'e de Paris/ 'irando a" c0"e(re %ersona)e escu"%ido en e"
'eda""!n de "a %uera cenra" a "os %ies de ,riso que Fu"cane""i dice que re%resena
"a a"qui'ia/ e" %eriodisa que nos enre$isa(a 'e %re2un! a que'arro%a: 8Para Kd5/
Jacques dBAres/ Mqu0 es "a a"qui'iaN8 Le res%ond& in'ediaa'ene: 8Para '& "a
a"qui'ia es "a ciencia de "a $ida85 A" d&a si2uiene/ ,anse"ie que -a(&a escuc-ado "a
e'isi!n 'e e"efone! %ara decir'e: 8Jacques/ con eso -a dado Kd5 "a 'e)or
definici!n de "a a"qui'ia85
;
De -ec-o/ "a cara de Fu"cane""i 'e da(a "a res%uesa en su 7"i'o %asa)e:
8No 'e %re2une Kd5 de'asiado so(re "as ra9ones que 'oi$aron "a e"ecci!n
un+ni'e de su %ersona %ara reci(ir ese de%!sio/ son de "o '+s senci""o5 Esco2er a
uno de "os -erederos en e" are de nuesro fie" ,anse"ie/ no -u(iese de)ado de ai9ar
fasidiosas en$idias/ rencores . dudas %er)udicia"es a su ra(a)o5 ,onoce'os .
-onra'os "a ine2ridad de Kd5 . en Kd5 $e'os a" -eredero de Pau" Le ,our . de
P-i"eas Le(es2ue quienes su%ieron aco2er . a"enar a nuesro %ro%io a"u'no cuando
se enconr! s!"o en su "a(oraorio5 Reci(a Kd5 en conra%arida ese don de confian9a
de" que esa'os se2uros que Kd5 sa(r+ -acer (uen uso85
Me $& o("i2ado a reconocer "o (ien fundado de "a ar2u'enaci!n5 *ano '+s cuano
que -a(&a conocido a P-i"eas Le(es2ue en "a 'is'a 0%ocaH . fue Pau" Le ,our quien
"o %uso en conaco con e" Maesro de Sa$i2nies/ -asa e" %uno de que 0se fue e"
e)ecuor esa'enario de P-i"eas Le(es2ue5
Una %ri'era %re2una 'e $ino enonces a" es%&riu: M%od&a descu(rirse quien se
ocu"a(a ras e" seud!ni'o de Fu"cane""iN Desde 113?/ . '+s es%ecia"'ene desde
1131/ a<o de "a a%arici!n de "a se2unda -o)a de" r&%ico de Fu"cane""i/ no -an de)ado
de a(ordarse oda c"ase de -i%!esis sin %rue(a a"2una se2ura e inc"uso sin nin27n
indicio serio/ conradic-as "as unas %or "as oras5 IA"2unos inc"uso se -an are$ido a
-a("ar de ca'e"oJ I,a"idad co'o "a de Fu"cane""i nos 2usar&a ener"a '+s
frecuene'eneJ Pero su(ra.ar0 que cuando des%u0s de res 'i"enios se %"anea "a
cuesi!n de sa(er si Go'ero -a eEisido . se2ui'os sin res%uesa/ nos $e'os
o("i2ado a consaar "a eEisencia de "a I"&ada . "a Odisea/ o(ras a "as que se reconoce
un enor'e iner0s5 I2ua" ocurre con "a o(ra fir'ada %or Fu"cane""i5 Esa o(ra cu.o
$a"or es incuesiona("e es+ a-& . -a sido escria %or una 'ano -u'ana CMo %or $arias
'anosND
Por 'i %are sie'%re %ens0 que E" 'iserio de "as caedra"es . Las 'oradas
fi"osofa"es eran "a eE%resi!n escria/ (a)o e" no'(re de Fu"cane""i/ de" ,o"e2io de "os
Ger'anos de Ge"i!%o"is/ de "os que se rec"a'a(a Eu2=ne ,anse"ie disc&%u"o
inconesa("e de" Ade%o5 Pues (ien/ en "a cara de en$&o de" 'anuscrio que aqu& se
%resena se %recisa a 'i inenci!n: 8Se%a Kd5 a'(i0n que no so'os en nuesro
o%7scu"o sino e" -era"do de" ,o"e2io de "os Ade%os85 Lo que confir'a
%erfeca'ene 'i inuici!n5
Por a<adidura/ esa (7squeda o(sinada de un auor idenifica("e 'e %arece $ana .
concerniene so"a'ene a" 8-a(er8 'ienras que en esas circunsancias s!"o de(er&a
conar 8e" Ser85 Ade'+s son consaa("es nu'erosas conradicciones CMqui9+s
$o"unariasND que no %ueden reso"$erse5 Me $iene a" es%&riu una de e""as5 Se dice .
escri(e -a(iua"'ene que Fu"cane""i -a(r&a reirado su ercer 'anuscrio )usa'ene
ras "a %u("icaci!n %or e" edior Jean Sc-e'i Ca" que -e conocido %ersona"'eneD de
"a %ri'era edici!n de Las 'oradas fi"osofa"es en 1131/ . que Fu"cane""i -a(r&a
4
desa%arecido en 11:@5 A-ora (ien/ e" 'is'o Eu2=ne ,anse"ie escri(e en e" %ri'er
%+rrafo de su Prefacio a "a %ri'era edici!n de" Miserio de "as caedra"es/ fec-ada en
Ocu(re de 1134/ "as si2uienes "&neas:
8E" auor de ese "i(ro no es+/ desde -ace .a 'uc-o ie'%o/ enre nosoros5 E"
-o'(re se -a (orrado5 S!"o f"oa su recuerdo85
Dic-o de ora 'anera/ con$iene (uscar sie'%re e" Es%&riu . no "a "era5 Era %ues
necesario inenar ase2urarse Oen "a 'edida de "o %osi("e# que ese Finis G"oriae
Mundi esa(a efeci$a'ene . de 'anera esrica en "a "&nea de Fu"cane""i5 P que %or
"o ano era de" 'is'o auor5 La "ecura aena 'e -a con$encido que era en efeco
de" Ade%o Fu"cane""i5
En %ri'er "u2ar $o"$e'os a enconrar en ese eEo consideraciones incuesiona("es
so(re "a e$o"uci!n de nuesras ci$i"i9aciones que )usifican a'%"ia'ene e" &u"o de
"a O(ra5 Pa era as& -ace seena a<os/ %ero "a ace"eraci!n de "a -isoria se -a
a'%"ificado de a" 'anera que se co'%rende que e" auor -a.a $ue"o 8a %oner so(re
e" (asidor8 su o(ra5
A coninuaci!n/ se27n e" '0odo .a ui"i9ado en "as dos o(ras %recedenes/ se dan
indicaciones %reciosas so(re e" 8'odus o%erandi8/ $e"adas inencionada'ene co'o
se de(e/ %ara des$e"ar "os arcanos de" ars (re$is #"o que nunca se -a(&a -ec-o# a
quienes inenan a%roEi'arse a" Ade%ado5 Mi" dea""es $ienen a confir'ar en cada
%+2ina "a idenidad de %ensa'ieno a ra$0s de "as res o(ras de" Maesro/
consa+ndose sin e'(ar2o una %ro2resi!n en "a a'%"iaci!n de ese %ensa'ieno
desde E" 'iserio de "as ,aedra"es -asa Finis G"oriae Mundi "o que 'e %arece de
una "!2ica ina"era("e en funci!n de" fin %rofundo de esa 'a2isra" ri"o2&a5
Para '& es+ fuera de cuesi!n ana"i9ar o co'enar odos "os e"e'enos a%asionanes
que es'a"an esa o(ra inc"uso si/ en a"2unos dea""es/ ser&a %osi("e sor%renderse ane
a"2unas for'u"aciones5 Esa ref"eEi!n s!"o 'e concierne a '&5 Por e" conrario/ e"
"ecor descu(rir+ un co'enario (asane eEraordinario de "a *a("a de es'era"da5
I2ua"'ene res%eco a" secreo a"qu&'ico %odr&a ref"eEionarse en "a frase si2uiene:
8E" de(er de un a"qui'isa consise -o. en re$e"ar "o que "os "adrones -an ro(ado .
%ro%orcionar a sus $&ci'as "os 'edios de ase2urar su %ro%ia sa"$a2uardia85 *a'(i0n
en "o concerniene a "a fec-a CND de" 8fin de "a 2"oria de" 'undo8/ cuando Fu"cane""i
escri(e: 8Si/ co'o -e'os escrio/ con$iene ""e2ar a "a -ora su%re'a con san2re fr&a/
nunca reco'enda'os asusar a "os %ue("os con %a%arruc-as ni fec-ar con una -ora
oa"'ene -u'ana e" fin de "os ie'%os5 Para e" a"qui'isa con que 2use "as
%ri'icias de e""o cuando "a ro'%ea resuene en su criso"85
Resu"a que Fu"cane""i 'e conf&a su 7"i'o ra(a)o e" 'is'o a<o de" cenenario de"
naci'ieno de su disc&%u"o Eu2=ne ,anse"ie5 Eso no 'e %arece una casua"idad5
?
Mienras da "a i'%resi!n que a"2unas %ersonas se co'%"acen en 'ini'i9ar #es "o
'enos que se %uede decir# e" con)uno de "a o(ra de ,anse"ie/ %ienso que ese Finis
G"oriae Mundi $iene %or e" conrario a su(ra.ar "a i'%orancia de sus ra(a)os5
,o'o '&ni'o con$iene reconocer su a%oraci!n eEraordinaria %ara 'anener en
ese 'aeria"isa si2"o QQ "a *radici!n -er'0ica que ana i'%orancia u$o a "o
"ar2o de "os si2"os5 E""o 'e recuerda "a ref"eEi!n que Ren0 A""eau -i9o en un
(anquee que .o -a(&a or2ani9ado en -onor de Eu2=ne ,anse"ie con 'oi$o de su
>@ cu'%"ea<os/ de%"orando que no ense<aran "a -isoria de "a A"qui'ia en "a
Uni$ersidad5 E" 'aesro de Sa$i2nies "o -a -ec-o a su 'anera rans'iiendo "o
esencia" de "a *radici!n/ %er'iiendo as& que a"2unos %rosi2a'os '+s o 'enos
fe"i9'ene sus in$esi2aciones en ese erreno eEce%ciona"5
Un (uen n7'ero de nuesros cone'%or+neos . es%ecia"'ene a"2unos
in$esi2adores . diri2enes/ no son '+s que 8es%ecia"isas8 "o que es 'u. 2ra$e en
una 0%oca en "a que odos "os do'inios de "a $ida se enrecru9an a esca"a 'undia"5
,arecen de ese 8es%&riu de s&nesis8 %ro%io de quienes a%"ican "a c0"e(re f!r'u"a
orare/ orare e "a(orare Cre9a/ re9a . ra(a)aD . $o"$i0ndose a%rendices de (ru)o no
%ueden asir "as consecuencias de "a %rofunda ransfor'aci!n de" 'undo que
%adece'os5 E" nue$o eEo de Fu"cane""i es %aricu"ar'ene re"e$ane a" res%eco en
"a inroducci!n de Finis G"oriae Mundi5
Esas consideraciones se inscri(en %erfeca'ene ano en "a "&nea de "as ref"eEiones
de P-i"eas Le(es2ue en su noa("e Au de"R des 2ra''aires . en e" con)uno de su
o(ra/ co'o en "as de Pau" Le ,our C'uero en 114;D eE%resadas en su '+s c0"e(re
"i(ro LBEre du Kersau e "e %"us %roc-e a$enir de "B-u'ani05 Por ciero ese "i(ro
reu$o %aricu"ar'ene "a aenci!n de Eu2=ne ,anse"ie5 A 'enudo "o sac+(a'os a
co"aci!n en nuesras c-ar"as asociando a" 'is'o e" %ensa'ieno de P-i"eas Le(es2ue
quien/ a su 'anera/ fue un incuesiona("e %recursor en "a 'aeria5 Pau" Le ,our .
P-i"eas Le(es2ue se co'%"e'ena(an %erfeca'ene5
E" "ecor co'%render+ as& %or qu0 Fu"cane""i 'e considera(a co'o e" -eredero
es%iriua" de Pau" Le ,our . P-i"eas Le(es2ue cu.as o(ras se inscri(en
%erfeca'ene en "a "&nea %re%araoria de ese Finis G"oriae Mundi/ &u"o
%erfeca'ene re$e"ador5
#3#5

As&/ "a ri"o2&a de Fu"cane""i for'a un odo %erfeca'ene co-erene . es nor'a" que
ese "i(ro escrio en "a ur2encia sea e" 7"i'o que fir'e Fu"cane""i5
*eniendo en cuena "o que %recede . aendiendo a su acua"idad 'e con$enc&
r+%ida'ene de "a necesidad de %u("icar esa ercera %are5 Pero Ma qui0n confiar"aN
,ono9co $arios ediores/ "a 'a.or %are a'i2os/ enre "os cua"es a"2unos son
es%ecia"isas en e" erreno de "a A"qui'ia5 M,!'o e"e2irN *o%0 con "a 'is'a
dificu"ad que Fu"cane""i %ara esco2er e" de%osiario de su 7"i'a o(ra/ ,onsiderando
F
e" -ec-o de que e" eEo 'e ""e2! a ra$0s de" siio Inerne de" ,enre Euro%0en des
M.-es e Le2endes #:# 'e diri2& naura"'ene a su Presidene/ Jean Marc Sa$ar./ 0"
'is'o edior en e" errenos de" -er'eis'o de ca"idad/ a"e)ado de "os 82randes
'ona)es co'ercia"es85 Ade'+s/ conociendo su ine2ridad %ersona" desde -ace
'uc-o 'e %areci! nor'a" confiar"e ese 'anuscrio co'o una 8anorc-a8 radiciona"
. 0" -a ace%ado rea"i9ar esa area/ %or "o que "e eso. a2radecido5
En ese 'is'o es%&riu 'e %er'io %recisar que no %erci(ir0 nin27n derec-o de
auor5 La %u("icaci!n de ese "i(ro 'e %arece sa"uda("e/ "o que co'%rende
%erfeca'ene e" edior Li(er Mira(i"is5
Ga2o $oos %orque e" "ecor %ueda rea"i9ar en s&/ 2racias a "a 8,iencia de "a Kida8 e"
equi"i(rio %erfeco si'(o"i9ado %or "a Es'era"da -eEa2ona"/ "o que sin duda "e
%er'iir+/ a sus es%a"das %ero de 'anera %osii$a/ %arici%ar en "a reno$aci!n de"
'undo5 Fu"cane""i . su disc&%u"o Eu2=ne ,anse"ie/ Ade%os e)e'%"ares no desea(an
ora cosa5
JA,SUES DB ARES
Presidene de -onor de"
,enro Euro%eo de Mios . Le.endas5
15# En e" 'is'o orden de ideas se %odr&a e$ocar "a ora %"a2a que fue e" co'unis'o esa"iniano5
Poni0ndo"o en %ara"e"o con e" na9is'o (asar&a/ des2raciada'ene/ con co'%arar e" n7'ero de
$&ci'as de cada "ado5 *odo e""o for'a %are ine2rane de "as innu'era("es "ocuras -u'anas de
nuesro si2"o QQ/ que Fu"cane""i no %od&a enu'erar de 'odo eE-ausi$o5
35# La re%roducci!n de" cuadro de Ka"d0s Lea" Finis G"oriae Mundi %uede -a""arse en inerne5
:5# ,enre Euro%0en des M.-es e L02endes :
LBi"e de "a ,i0/ 11@@@ ,arcassonne O *e"5 : T@;5?>53453@1?
FaE : T@;5?>5F15>@5:;
-%:UUVVV5'ne5frUcarcasun
>
IN*RODU,,IWN
No es cosu'(re que un Ade%o $ue"$a a co2er "a %"u'a des%u0s de -a(er
franqueado su %ro%ia rans'uaci!n . s!"o ra9ones i'%eriosas que %onen en )ue2o e"
desino de "a -u'anidad enera -an %odido con$encernos %ara que ro'%a'os esa
re2"a/ -a(iua"'ene inque(rana("e/ . a(andone'os e" 'ano de si"encio con e" que
se cu(re quien %asa %or "as ascuas de" F0niE5
Si uno de nuesros disc&%u"os/ a sa(er/ nuesro "ea" se2uidor Eu2=ne ,anse"ie/ cre.!
o%oruno dar a"2una $ana resonancia 'undana a" no'(re que a(andera(a nuesra
o(ra a7n inco'%"ea/ que esa ni<er&a sir$a -o. a" 'enos co'o se""o a "a ad$erencia
que/ ene'os que -acer en esos d&as u'u"uosos en "os que e" -o'(re es+ co'o
sus%endido enre e" a(is'o . "a re2eneraci!n . en "os que e" error ser&a "iera"'ene
faa"5 Esa o(ra no es e" 'anuscrio que una $e9 reira'os de "as 'anos de" querido
,anse"ieH aque" ani2uo ra(a)o/ i'%erfeco/ no -u(iera sino eEra$iado sino a quien
(usca/ co'o (usca'os nosoros 'is'os durane un ie'%o: fue arro)ado a "as ""a'as
sin re'ordi'ienos5 IInsonda("e %resunci!n "a de" -o'(reJ *u$i'os "a audacia de
escruar e" fin . "a reno$aci!n de "os ie'%os anes que se -u(ieran o%erado en
nuesro %ro%io criso" . que "a eE%eriencia nos ense<ara "as 7"i'as sui"e9as de" are5
Sin e'(ar2o/ "a -u'anidad -a a"can9ado un u'(ra" de "os '+s %e"i2rosos/ so(re
cu.a %roEi'idad .a -a(&a'os -ec-o una ad$erencia sin a'(i2XedadesH reiera'os
%ues/ con "a insisencia que eEi2e "a in'inencia de" %e"i2ro/ "as necesarias
ad$erencias que qui9+s "e e$ien adenrarse '+s %or ca'inos en "os que "a %erdici!n
ser&a irre$ersi("e5
E" Sr5 6er2ier u$o orora "a cores&a de -acerse eco de "as ad$erencias que "e
-ici'os en su ie'%o/ cuando sus co"e2as . 0" 'is'o raa(an de desencadenar "as
considera("es ener2&as encerradas en "a esrucura %rofunda de "a 'aeria #1#5 Los
-o'(res de ciencia eran enonces ni<os 'ara$i""ados aunque nosoros no en&a'os
i"usi!n a"2una so(re e" a"cance de su area5 La ciencia 'oderna -a $ue"o -o. a
enconrar nu'erosos secreos a"qu&'icos sin que ese e'%arena'ieno cada $e9 '+s
esrec-o -a.a 2enerado en "os nue$os so%"adores "a acuidad de conciencia . "a
disci%"ina es%iriua" necesaria %ara diri2ir "a O(ra5 Ade'+s de "os ries2os de
naura"e9a f&sica sie'%re %resenes con ocasi!n de una 'ani%u"aci!n desconsiderada
de deer'inadas fuer9as/ "os efecos de esos e)e'ane)es so(re "os %ro%ios
in$esi2adores ./ %oco a %oco/ so(re "as %o("aciones -u'anas en su con)uno/
%odr&an re$e"arse nefas&si'os inc"uso anes de ser descu(ieros %or conciencias
arofiadas5 E" are de" K5I5*5R5I5O5L5 eEi2e una %rudencia de "a cua" %uede e'erse
que es0n fa"os quienes se de)an do'inar %or "a e(riedad de su %ro%io %oder/ si si2ue
siendo co'%"ea'ene eEerno ./ %or e""o/ i"usorio5
1
A(ordar "as e'i("es cuesiones de" fin . "a reno$aci!n de "os ie'%os si2nifica/
%arad!)ica'ene/ sondear "os or&2enes5 ,uando reco2i'os a Eu2=ne ,anse"ie "as
"&neas de'asiado a%resurada'ene escrias a" res%eco/ "as eE%"oraciones
arqueo"!2icas no -a(&an des$e"ado sino una &nfi'a %are de "a oscuridad que rodea e"
naci'ieno de" -o'(re5 A-ora e" asuno se -a ac"arado a condici!n de ener en
cuena odos "os daos de un %ro("e'a '+s co'%"e)o de "o que %ens+(a'os5 Las
ense<an9as de "a %a"eono"o2&a -an (arrido qui'eras %ara enfrenarnos a" 'iserio5
Se27n "os ra(a)os de "os Srs5 Yi"son/ ,ann . SoneAin2 so(re e" ADN 'iocondria"
#3#/ -a(r&a que %ensar en a%roEi'ada'ene 4@5@@@ a<os de si"encio enre "a a%arici!n
(io"!2ica de" -o'(re ""a'ado 8'oderno8 #nuesra -u'anidad# . sus %ri'eras
eE%resiones 'ediane -erra'ienas . e" are ru%esre5 La -u'anidad no se -a(r&a
$ue"o -acia "a ransfor'aci!n de "a 'aeria sino 'u. ard&a'ene5 MSu0 fueron esos
8a%roEi'ada'ene 4@5@@@ a<os8 que re%resenan una $ue"a de rueda de" Gran A<o
%recesiona"N MNos a%roEi'a'os a" fin de "a se2unda $ue"a de rueda co'%"e'enaria
que/ %or e" conrario/ $i$e e" -er$idero de "as o(ras -u'anasN So'eidos a "a
i'%"aca("e $erificaci!n de" criso"/ "as re$e"aciones rans'iidas %or "as radiciones
una niide9 que (arre cua"quier es%ecu"aci!n %ura'ene ine"ecua"5 Nos -a(&a'os
ad-erido a "a docrina de "as cuaro Edades cre.endo a" Li(ro de Danie"/ confir'ado
%or Ges&odo enre "os 2rie2os . %or "os -ind7es5 Esa docrina es $er&dicaH %ero
oda$&a -ace fa"a de enender"a de ora 'anera que co'o un en2rana)e 'ec+nico
%ues no consise sino en un desarro""o c!s'ico de deer'inadas fases de "a O(ra o su
in$ersi!n5 En ese erreno una co'%rensi!n %arcia" o eEcesi$a'ene si'%"isa ser&a
'+s %e"i2rosa que "a $u"2ar i"usi!n 'eaf&sica de" %ro2reso "inea" o de "as
e$o"uciones a" a9ar5
Nos es %aricu"ar'ene %enoso consaar que a"2unos de nuesros ani2uos disc&%u"os
-an cedido a "a enaci!n de una "ecura "inea" o de una iner%reaci!n esrec-a de "os
cic"os e'%ora"es que re2u"an e" desino de" cos'os5 Sin e'(ar2o "os -a(&a'os
ad$erido: 8Los Fi"!sofos ase2uran e""os 'is'os que nunca -a("an '+s oscura'ene
que cuando %arecen eE%resarse con %recisi!nH as& su a%arene c"aridad en2a<a a
quienes se de)an seducir %or e" senido "iera"/ . no $erifican en a(so"uo si coincide o
no con "a o(ser$aci!n/ con "a ra9!n . con "as %osi(i"idades de "a naura"e9a8 #:#
ILos eEra$iados -u(ieran %odido co'%ro(ar si "a in$ersi!n de "os %o"os/ a" co'o se
"a i'a2inan "e.endo con "a fe de" car(onero nuesra eE02esis de" o(e"isco de
Dan'arin#sous#*i2eauE o(edece a esas 7"i'asJ Aeni0ndose a" are de" %a%a2a.o/
au'enaron "as i"usiones de "os -o'(res de ine"i2encia escasa ./ des2raciada'ene/
conri(u.eron a refor9ar "as '+s ur(ias aci$idades de so%"adores que inenan
a%ro%iarse de una funci!n de'i7r2ica %ro%ia'ene "uciferina5 No es nuesra
inenci!n %oner aqu& de 'anifieso cada uno de sus errores/ . "a ui"i9aci!n que -an
-ec-o de nuesro no'(re nos de)a indiferenes: %ero i'%ora recificar "o que "os
a%rendices (ru)os -an e'%e9ado que/ en "a fina %una de "a -0"ice c&c"ica/ endr&a
consecuencias inca"cu"a("es5
1@
Ese "i(ro/ escrio desde "a ur2encia/ ser+ e" 7"i'o que fir'ar+ Fu"cane""i5 O)a"+
%oda'os ras eso/ -a(iendo cu'%"ido e" de(er que nos incu'(e/ $o"$er a enrar en e"
Si"encio de" ade%ado . no o(rar '+s que se27n "as $&as que requiere ese esado5

15# Jacques 6er2ier . Louis PauVe"s/ Le Main des Ma2iciens CE" Reorno de "os 6ru)osD5 Par&s
11?15
35# A""an ,5 Yi"son/ Re(ecca ,ann . MarA SoneAin2/ ZMioc-ondria" DNA L Gu'an
E$o"uion[/ Naure/ $o"5 :34/ 11>F5
:5# Les De'eures P-i"oso%-a"es/ o'o 3/ %a25 3@> de "a :\ edici!n5
11
Finis Gloriae Mundi
E" -os%ia" de "a Sana ,aridad de Se$i""a conser$a un 'u. curioso cuadro de Juan
de Ka"d0s Lea" que no dudare'os en ca"ificar co'o fi"os!fico5 Ese %inor de" si2"o
QKII/ cone'%or+neo de ]ur(ar+n . Muri""o/ re%resena co'o e""os "o que "os
cr&icos de are consideran "os %rinci%ios de" rea"is'o es%a<o"/ e" cua" cone'%"a
i'%"aca("e'ene "as 'iserias 'aeria"es . 'ora"es de ese ie'%o5 Es%a<a a%enas
-a(&a %asado e" Si2"o de Oro ./ arruinada %or "as 2uerras/ %erd&a una ras oras sus
ricas %ro$incias de" nore de Euro%a: sus conquisas a'ericanas .a no (asa(an %ara
ase2urar"e "a su%re'ac&a5 ,on e" oro . "a %"aa de" Per7 %arece -a(er reco2ido en
esas ierras "e)anas un 2uso (+r(aro %or "a 'uere . "a crue"dad ./ 'ienras "as
naciones euro%eas -ac&an "a 2uerra fina'ene/ ra9a(an e" 'a%a de *endre #1# . se
%re%ara(an %ara "a (uc!"ica/ Es%a<a eEa"a(a "a inquisici!n/ encend&a "os auos de fe
. %erse2u&a con e" 'is'o ri2or a sus sa(ios . a sus '&sicos5 Pese a e""o/ . a" i2ua"
que en e" reso de Euro%a/ f"orecieron escue"as de a"qui'isas en Sania2o de
,o'%ose"a . en Se$i""aH sin e'(ar2o de(ieron o%erar en una c"andesinidad casi
oa"/ encu(ieros %or (oicas/ o indusrias %ara %re%arar "os co"ores necesarios a "os
%inoresH "os -ida"2os o "os 'on)es que insa"aron sus -ornos en e" inerior de
casi""os . con$enos u$ieron que enconrar una ra9!n %"ausi("e %ara frenar "as
-a("adur&as/ %or "o 2enera" "a fa(ricaci!n de re'edios/ %ues su esado no "es %roe2&a
conra una acusaci!n de (ru)er&a o de -ere)&a que in'ediaa'ene "es -a(r&a
conducido a "a -o2uera o a "a c+rce"5 Por "o ano no enconrare'os ni en Ga"icia ni
en Anda"uc&a esas co'%osiciones 'io"!2icas o si'(!"icas que nos -e'os
co'%"acido en descifrar en Las 'oradas fi"osofa"es5 Los arisas es%a<o"es .
es%ecia"'ene Juan Ka"d0s Lea" rans'iieron "os secreos de "a o(ra a ra$0s de
e'as re"i2iosos ./ '+s rara'ene/ %icarescos5 Finis G"oriae Mundi re%resena/ sin
duda a"2una a" res%eco/ e" 'ensa)e '+s aca(ado de "a escue"a -er'0ica se$i""ana5
Enci'a de una cri%a donde .acen/ en aa7des a(ieros/ res cuer%os en diferenes
esadios de a%arene desco'%osici!n/ "as nu(es se a(ren so(re una 'ano e"e2ane .
casi fe'enina 'arcada %or "os esi2'as de "a %asi!n/ que iene una (a"an9a cu.os
dos %"ai""os des(ordanes se equi"i(ran i'(rados con "as %a"a(ras ni '+s ni 'enos5
De"ane de una esca"era d0(i"'ene a"u'(rada que %arece su(ir -acia un 'undo '+s
aco2edor/ qui9+s e" 'is'o 'undo de" que sa"e "a 'ano fa&dica/ "a "ec-u9a de
Miner$a $e"a "a 'ea'orfosis de "os cad+$eres5 En %ri'er %"ano .ace un o(is%o con
ca%a . 'ira de oro 'u. %+"ido/ casi ("ancas/ que oda$&a 'aniene su (+cu"o de oro
13
enre sus 'anos cru9adas so(re e" %ec-o/ en ano que e" ercio%e"o escar"aa que
cu(re e" aa7d se des2arra . co'ien9a a de)ar $er "a 'adera de ro("e de "a que es+
-ec-o5 En se2undo %"ano/ "a ca(e9a a "os %ies de" %ri'er %ersona)e/ re%osa un
ca(a""ero que/ co'o aesi2ua "a (andera que "o cu(re/ %ereneci! a una de "as
!rdenes re"i2iosas 'i"iares/ ,a"ara$a/ San Juan o Sania2o que fueron/ ano en
senido %ro%io co'o fi2urado/ a$an9adi""a de "a Reconquisa5 E" ercer aa7d/
co'%"ea'ene a" fondo/ no coniene sino un esque"eo sin ari(uos/ a "os %ies de"
cua" se a'ononan -uesos . cr+neos desenca)ados5 De"ane de" o(is%o/ una fi"aceria
ser%enea descuidada'ene %or e" sue"o . ""e$a esas %a"a(ras: Finis G"oriae Mundi5
E" con)uno de "a escena es+ (a<ado %or una "u9 %ur%7rea que/ '+s que i"u'inar/
a%enas i<e "as nu(es fu"i2inosas en "as que se funden "as %aredes de" se%u"cro5
La 'a.or&a de "os -isoriadores de" are no -an $iso en ese "ien9o sino una a"e2or&a
'ora": "as $anidades de" 'undo no %asan "a u'(a . es+n condenadas a "a
%odredu'(re/ -asa e" anoni'ao de" osario fina"5 La (a"an9a en "a que se a'ononan
"os ari(uos de "os no("es %ersona)es acosados en su 7"i'o sue<o endr&a e" senido
de" (&("ico Man0/ ece"/ %-ares5 Esa iner%reaci!n/ que %or ciero no co'%ari'os/
no eE%"ica nin2una de "as sui"e9as de" cuadro/ de "os '+s su2erenes en cuano a "a
"ecura a"qu&'ica que de(e -acerse de 0"H si "o iner%rea'os as& a%arece enonces
co'o una o(ra 'a.or de" fi"!sofo qu&'ico que se2ura'ene fue Ka"d0s Lea"5
Los %"ai""os de "a (a"an9a %arecen %erfeca'ene equi"i(rados/ aunque una 'irada
aena descu(rir&a un "i2ero so(re%eso en e" de "a derec-a/ que coniene "os s&'(o"os
"i7r2icos . es+ sus%endido enci'a de" cuer%o de" ca(a""ero5 Porque aqu& "os
s&'(o"os es+n cru9ados: so(re e" o(is%o $e'os "os s&'(o"os de "a ca(a""er&a/ .e"'o/
%erro . )o.as 'arcadas con un cora9!n escar"aa/ 'ienras que enci'a de" ca(a""ero
disin2ui'os una eso"a/ un %an e'%e9ado/ un "i(ro/ un a"'ire9 de crisa" con su
'a9o/ . e" cora9!n ro)o re'aado %or "a cru95 Ese ca'(io de %"ai""os a "a -ora de "a
%esada de "os cora9ones . "a dis%osici!n in$erida de "os dos %ersona)es desi2nan una
$&a 'u. %oco e$ocada en "os escrios a"qu&'icos/ a "a que nosoros 'is'os no
dedica'os sino escasas a"usiones/ conocida co'o $&a rea"5 Rai'undo Lu"io/ a"
consa2rar"e e" Ars 6re$is no descri(e sino sus %rinci%ios . de 'anera
%aricu"ar'ene oscura5 Si esa $&a %er'ie conse2uir r+%ida'ene "a Piedra/ su
%r+cica es de "as '+s %e"i2rosasH e" do'inio de "as 'edidas . equi"i(rios es esencia"
a e""a en cada 'o'eno de un ra(a)o rea"i9ado e'i("e'ene a cie2as5
Los -+(ios "i7r2icos ("ancos que $ise e" o(is%o no se ""e$an sino en dos 0%ocas/
Na$idad . Pascua/ e" naci'ieno de" ni<o . "a resurrecci!n/ que ranscurren a'(as en
e" seno de "a ne2rura de una 2rua5 Los Padres 2rie2os de "a i2"esia .a esa("ecen "a
ana"o2&a enre "a u'(a . e" naci'ieno/ "as $endas que en$ue"$en a" reci0n nacido .
"as que 'anienen e" sudario5 En Na$idad/ Dios 'uere %ara nacer -o'(re "i'iadoH
durane "a Se'ana Sana ese 7"i'o 'uere %ara que en "a 'a<ana de Pascuas sur)a
en su %erfecci!n e" -o'(re#Dios5
1:
Lo que aqu& se nos 'uesra con un si'(o"is'o crisiano fue conocido %or "os
e2i%cios cuando re%resena(an a Pa- aado en "a 'ina O'uere de" Neer .
naci'ieno a" 'undo (a)o "a for'a "i'iada de una %iedra o%aca# . "i(erado des%u0s
%or "a "eona SeA-'e/ ""a'a $i$a . de$oradora5 Esa se2unda o%eraci!n de 'uere .
resurrecci!n de(&a ""e$arse con "a 'a.or %rudencia %ues si SeA-'e esca%a(a a"
conro"/ "a %oencia de Pa-/ "i(erada de'asiado (rusca'ene/ se $o"$&a de$asadora
co'o "o -a co'%rendido 'u. (ien/ 7nica enre odos "os e2i%!"o2os/ "a se<ora Is-a
Sc-Va""er de Lu(ic95 Es a'(i0n "o que -an descu(iero a "o "ar2o de ese si2"o "os
sa(ios ao'isas5 No "os denosare'os %or -a(er inenado "eer "as -o)as '+s inernas
de" Li(er Naurae/ %ero nos %arece eEraordinaria'ene "a'ena("e que su %ri'era
%reocu%aci!n -a.a sido "a %uesa a %uno de "a (o'(a A5
Si e" cuadro de Ka"d0s Lea" iene un senido 'u. %reciso en cuano a"
%erfecciona'ieno de "os 'ea"es/ . aca(a'os de $er %or "as indicaciones "i7r2icas
que "as dos o%eraciones que a(ren . aca(an e" ra(a)o se %arecen %ero cru9an sus
si2nificados/ "a e"ecci!n de "os %ersona)es i'%"ica una ad$erencia de "as '+s ocu"as
que -u(iera sido/ co'o '&ni'o/ ino%oruno des$e"ar c"ara'ene anes de -o.5
Ke'os a un o(is%o/ a un ca(a""ero . a un -o'(re sin ari(uos %aricu"ares/ que
de(e'os su%oner ca'%esino o aresano: esa'os ane "as res !rdenes/ oraores/
(e""aores . "a(oraores5 En e""os "eere'os "a a"e2r&a de "as res o%eraciones que
aca(an "a o(ra en "a 'aeria: reco2ida de" es%&riu ce"ese/ co'(ae de "as dos
naura"e9as/ -u'i"de ra(a)o en "a oscuridad/ cada una de "as cua"es necesia "a $irud
de cada uno de "os res esados5 Se raa a'(i0n de "as res 'aesr&as necesarias a"
o(rero en "a conduca de" are/ "a de" ars sacer/ "a de "a iniciaci!n ca(a""eresca o ars
re2is/ fina"'ene "a de" co'%a2non rea"i9ado o 'a2iserio5 ,on esa e"ecci!n Ka"d0s
Lea" su2iere que/ a una 'a.or esca"a/ "os %rocesos a"qu&'icos se a%"ican a "as
sociedades -u'anas5/ re$e"aci!n que enonces no %od&a osarse sino (a)o e" 'ano de
una 'ediaci!n re"i2iosa5 O(ser$e'os a" res%eco que en "a sociedad 'edie$a" "os
'aesros reconocidos de "as res !rdenes u$ieron derec-o a ""e$ar ("as!nH no esa(a
en e" es%&riu de "a 0%oca/ a" 'enos 'ienras no se eEra$i! de(ido a a'(iciones
eEa2eradas o 'ercani"es/ )erarqui9ar "as !rdenes a se'e)an9a de "as casas r&2idas
a%arecidas en "a decadencia de "a India5 E" 'is'o Ma-a(-araa reconoce que "a
%erenencia a "as casas no se deri$a de" so"o naci'ieno sino/ en %ri'er "u2ar/ de"
e'%era'eno a" co'o "o defin&an "os escrios a.ur#$0dicos5 Las !rdenes
radiciona"es %oseen una 'arca $isi("e so(re "as 'is'as $irues/ que en a"qui'ia
""a'a'os sa"/ a9ufre . 'ercurio5
Ese 7"i'o secreo de Ger'es/ a sa(er/ "a a%"icaci!n de" are a "as sociedades
-u'anas/ no de(&a des$e"arse nunca/ ni inc"uso en "a rans'isi!n ora" de" 'aesro a"
a%rendi9/ anes de que e" arisa no "a -u(iera descu(iero %or "a o(ser$aci!n
'inuciosa de su criso" . de "a naura"e9a5 Pero/ Ia.J/ en ese si2"o a"2unos -an cre&do
ainado arrancar "os $e"os de Is-ar '+s (ien que inciar"e a un desnuda'ieno
%ro2resi$o en e" curso de su (a)ada a "os infiernos de Eres-Ai2a"5 Ese descenso
e$ocado %or e" K5I5*5R5I5O5L de "os fi"!sofos #3# se $e en e" cuadro (a)o "a for'a de
1;
"a esca"era $i2i"ada %or "a "ec-u9a de Miner$a/ %+)aro cu.a 'irada %enera "a
oscuridad/ faro %ara "a ra$es&a de "a noc-e esencia"5
Noe'os que "a "ec-u9a se 'aniene a "a a"ura de "os %"ai""os de "a (a"an9a di$ina5
Juan de Ka"d0s Lea" insise so(re "a necesidad de" equi"i(rio/ de una re2u"aci!n de
"os %rocesos . "a 'ano ce"ese que sosiene "a (a"an9a indica c"ara'ene que esa
re2u"aci!n de(e $enir de "o a"o/ de "a %are .a su("i'ada de "a 'aeria/ de" -o'(re/
o de "a naura"e9a/ %ueso que aunque "a 'ano ""e$e "os esi2'as de "a Pasi!n/ %arece
"a 'ano de una 'u)er5 La naura"e9a enonces/ cuando cu'%"iera su Pascua/ esar&a
en su %erfecci!n5 Pero aqu& reside un arcano e'i("e que oda$&a es ino%oruno
des$e"ar '+s c"ara'ene5
No carece de consecuencias que "os -o'(res de ciencia/ conraria'ene a esa
%rudencia co'%"ea'ene fi"os!fica/ -a.an de)ado e" conro" de su o(ra a "os nue$os
%r&nci%es de "a %o"&ica5 Los Ade%os de" %asado sie'%re %usieron en 2uardia a sus
disc&%u"os conra e" a%eio de rique9as . %oder de "os re.es5 La a"qui'ia de "as
sociedades -u'anas que su2iere Ka"d0s Lea" si2ue "as 'is'as $&as que e"
%erfecciona'ieno de "a 'aeria 'inera" . sa(e'os qu0 dificu"ades acarrea "a
eE%"osi!n accidena" de" criso"H sa(e'os a qu0 rau'ais'os/ %or usar un "en2ua)e
cone'%or+neo/ se eE%one e" 8"a(oraor8 . cu+n "ar2a . %enosa ser+ "a curaci!n que
"e %er'ia $o"$er a e'%e9ar e" ra(a)o en e" "a(oraorio5 Arro)ar "a (o'(a A so(re
Giros-i'a no s!"o fue cri'ina" %or "os sufri'ienos inf"i2idos a "as $&ci'as direcas/
sino a'(i0n %or "a con'oci!n en e" a"'a . en e" es%&riu de "a -u'anidad que de
e""o resu"!5 E" cri'en se 'u"i%"ic! %or die9 %or "a fec-a esco2ida/ e" ? de a2oso/
fiesa "i7r2ica de "a *ransfi2uraci!n de "a que e" fo2ona9o a!'ico re%resena(a una
fa"sificaci!n "iera"'ene dia(!"ica5 Sue/ a coninuaci!n/ "os sa(ios -a.an enconrado
"os 'edios de re2u"ar "a aci$idad de SeA-'e %ara fa(ricar e"ecricidad no corri2e
ese %ri'er se&s'o5 Por a-& -a(r&a que -a(er e'%e9ado si "o que $erdadera'ene se
quer&a era rea"i9ar a esca"a indusria" "o que "os fi"!sofos no inena(an a "o "ar2o de
oda su $ida '+s que so(re a"2unas on9as de 'aeria5 Ga. que su(ra.ar ade'+s que
en "as cenra"es nuc"eares "a o(ra casi no $a '+s a""+ de" esado %re%araorio/ de a-&
"a acu'u"aci!n de anos des-ec-os en$enenados cu.a acua" 8reirada8 no es '+s
que una farsa siniesra5 Puede es%erarse sin duda que/ con una 'a.or eE%eriencia/
con e" en$e)eci'ieno de "as cenra"es . "a necesidad de su(siuir"as/ "os sa(ios
ao'isas enconrar+n 'aneras '+s can!nicas de aca(ar e" ra(a)o que an
i'%rudene'ene -an e'%e9ado5
Desde "a %ri'era eE%eriencia de Ru-eford en 1113 -asa "os ace"eradores 2i2anes
de %ar&cu"as co'o "os de" ,ERN o "os de 6rooA-a$en/ "os f&sicos se -an conenado
con ro'%er "a 'aeria %ara descu(rir su esrucura inerna5 No son sino (o'(ardeos
$io"enos "as '+s de "as $eces 'ediane f"u)o de neurones/ que $ienen a a"erar "a
de"icada arquiecura de "os n7c"eos a!'icosH con e" c-oque "os f&sicos consi2uen
efeci$a'ene rans'uaciones/ (ien de "os cuer%os aacados/ (ien de "as 'is'as
%ar&cu"as5 No -a sido sino 'u. reciene'ene cuando se -an dado cuena que %od&an
14
reci(ir una res%uesa de "a 'aeria %erur(ando "i2era'ene . con (a)a ener2&a "os
equi"i(rios inernos de" +o'o aunque esa inno$aci!n Ode -ec-o esa recu%eraci!n
de "a ciencia de "os fi"!sofos# oda$&a no -a franqueado "a %uera de "os "a(oraorios5
La indusria de "as cenra"es nuc"eares si2ue ui"i9ando aun (o'(ardeos '7"i%"es
%ara arrancar ener2&a a "os cuer%os es%on+nea'ene inesa("es que es+n en e" "&'ie
de "as %osi(i"idades de equi"i(rio de "a naura"e9a5 En "os cic"orones 2i2anes ese
'0odo eEi2e .a a"es ener2&as que no se %ueden .a conse2uir sino ro'%iendo "os
en"aces de "a ""a'ada fuere que ase2ura "a co-esi!n de "os quarAs5
Las $&as can!nicas de "a a"qui'ia/ si "as raduci'os a" "en2ua)e de "a ciencia
cone'%or+nea ciera'ene 'enos %o0ica que "os s&'(o"os ui"i9ados %or "os
ani2uos %ero i2ua"'ene %recisa . ace%a("e/ aunque e""o no "e 2use a quienes
confunden "a radici!n con "os enca)es ani2uos/ ac7an so(re "a fuer9a ""a'ada
e"ecrod0(i"5 Nuesro are es un are 'usica"/ afir'a(an "os fi"!sofos/ cosa que
recuerda e" "a7d co"ocado der+s de" a"'ire9 en e" %"ai""o derec-o de "a (a"an9a de"
cuadro de Ka"d0s Lea" . que nos 'uesra '+s c"ara'ene una c0"e(re i"usraci!n
inerca"ada en una o(ra de Ro(er F"udd #:#5 Es %or "o ano un are de resonancias .
no de c-oques/ . "as ineracciones enre "a ca%a e"ecr!nica res%onsa("e de "as
reacciones qu&'icas ordinarias . "a arquiecura nuc"ear se o(ienen 'odu"ando esas
resonancias5 Go. no $aci"a'os en re$e"ar"o c"ara'ene5 Ser&a $ano 2uardar e" secreo
%or a'or a" secreo 'ienras que e" secreo es+ eE%ueso en "as %u("icaciones
es%ecia"i9adas de qu&'ica#f&sica e inc"uso/ a $eces/ en "as re$isas de $u"2ari9aci!n
que cada cua" %uede enconrar en su Aiosco de %rensa Ser&a -asa cri'ina" 2uardar un
conoci'ieno ca%a9 de a.udar a ara$esar e" %e"i2roso ca(o a" que conduce a "a
-u'anidad "a %uesa en o(ra a 2ran esca"a de "a 0cnica de "os c-oques5 La a%erura
a"qu&'ica de "a 'aeria que esa("ecen esas resonancias a ni$e" de" n7c"eo $a
aco'%a<ada/ en deer'inadas $&as/ %or una aci$idad $io"ena/ descria co'o e"
co'(ae de "os dra2ones 'io"!2icos/ a" que es %reciso a(so"ua'ene do'inar .
conenerH %ero esa $io"encia de reacci!n no iene nada que $er con "a de "a $io"aci!n
que re%resena e" '0odo de" Sr5 Ru-eford . sus 0'u"os5
Sin e'(ar2o/ %ueso que aqu& se raa de "a $&a (re$e/ de(e'os %oner en 2uardia a
quienes en2an "a area de reo'ar e" ra(a)o . ""e$ar"o a 0r'ino5 La eE%"osi!n de"
criso"/ o %ara "as cenra"es nuc"eares "o que -o. se ""a'a con e" eufe'is'o
8eEcursi!n de" cora9!n[ o 8s&ndro'e de ,-ina8 no es e" 7nico %e"i2ro conra e" que
cree'os necesario %reca$erse5
Ko"$a'os a" cuadro de Ka"d0s Lea"5 E" aa7d de" o(is%o es+ a%i9ado %or una e"a
cu.o co"or ro)o %odr&a e$ocar "a Piedra fi"osofa" . que sin e'(ar2o se des-ace en
)irones/ 'ienras que e" %re"ado %arece %erificado en un esado que no es ni "a
desco'%osici!n de "as carnes ni su oa" re$ia"i9aci!n5 Ese esado/ en "a 'aeria/ se
raduce %or una crisa"i9aci!n de'asiado a%resurada cu.a co"oraci!n su%erficia"
%uede en2a<ar a" (uscador/ . que en e" A%oca"i%sis de Juan es+ si'(o"i9ado %or "a
Prosiua de $esido escar"aa5 Le)os de ase2urar "a %erfecci!n de "a O(ra/ esa
1?
ra'era disfra9ada )usa'ene con "os oro%e"es rea"es arae "as i'%ure9as . no
a"i'ena a nadie sino a e""a 'is'a5 As&/ odo corre e" ries2o de fi)arse en un 0Easis/
sin %arici%ar '+s en "a e$o"uci!n de "a naura"e9a . so'eido 7nica'ene a una "ena
de2radaci!n5
Los fi"!sofos insis&an so(re "a necesidad de a%resurarse "ena'ene . de se2uir "as
$&as de "a naura"e9a5#;# La a%arici!n de "a Prosiua escar"aa sie'%re si2nifica que
uno se -a a"e)ado de "os ca'inos naura"es5 As& que de(e'os reierar nuesras
ad$erencias: "a enaci!n ser+ ano 'a.or %ara "os que %racican una ciencia sin
conciencia . no -a("a'os aqu& sino de conciencia 'ora"5 Sie'%re es %e"i2roso
o()ei$ar aque""o que se oca/ de creerse a'o de fuer9as cie2as en e" inerior de
esrucuras ineres5 Du 2"eic-s de' Geis den du (e2"eic-/ res%onde Mefis!fe"es en
e" se2undo Fauso/ 8e %areces a" es%&riu que conci(es8: IA. de quien no conci(a
'+s que un es%&riu %erificado . no una Piedra $i$aJ
E" arisa no -ace sino re%roducir a esca"a '+s reducida e" %roceso que sir$e de (ase
a "o que "os ani2uos ""a'a(an reine2raci!n o ransfi2uraci!n5 No discuire'os aqu&
"as iner%reaciones eo"!2icas dadas a esos 0r'inos que/ 'u. a 'enudo/ no
raducen sino "a inca%acidad de" %rofano de anici%ar e" fin a" que iende "a naura"e9a
enera5 S!"o "os Ade%os/ "os Sa(ios . "os Sanos conocen su si2nificaci!n eEaca
%ero/ co'o dice e" A%!so" 8"a creaci!n enera 2i'e con "os do"ores de" %aro85 No
so'os due<os de ca'(iar a nuesro ano)o "as $&as inscrias %or e" Arisa di$ino en
"a esrucura &ni'a de cada +o'o de" uni$erso5 E" re"ao de "a ca&da en "a radici!n
)udeocrisiana o "os co'enarios so(re e" Aa"i#.u2a en e" Kedana -ind7 'uesra que
eEisen %oencia"idades secundarias cu.a eE%resi!n desordenada no ""e$a sino a
ca""e)ones sin sa"ida5
Esas %oencia"idades secundarias ienen su %a%e" a dese'%e<ar en deer'inadas
ea%as de" %roceso c!s'ico5 L"a'ar"as de'asiado %rono o de'asiado arde/ o creer
que a"can9ar"as %or una es%ecie de aa)o sin ase2urar "a %re%araci!n de "a 'aeria
(asa %ara ase2urar "a concreci!n de "os sue<os de in'ora"idad/ de o'ni%oencia/ o
de ciencia infusa/ -e aqu& e" 'edio '+s se2uro %ara ""e2ar a "as a(erraciones de "as
que "a Prosiua/ %or su %arecido con "a Piedra/ es e" e)e'%"o '+s es%ecacu"ar5 En "a
0%oca en "a que %ina(a Ka"d0s Lea"/ "a ci$i"i9aci!n es%a<o"a se -und&a a causa de
una crisa"i9aci!n de "a )erarqu&a ec"esi+sica . de "a confiscaci!n de "a O(ra %or "os
oraores . (e""aores que de)a(an a "os "a(oraores en e" desen"ace de una 'uere sin
recursos si'(o"i9ado %or e" esque"eo casi descarnado de" ercer aa7d5 Aunque
re$esidos de "os co"ores de "a O(ra/ "os %ri'eros no ""e2an a "e$anarse de "a u'(a/
. "os cuaro cr+neos de" osario/ co'%"ea'ene a" fina" de" se%u"cro/ no es+n enci'a
sino de un 'on!n de -uesos %e"ados5 S!"o "os e'("e'as ""e$ados %or "os %"ai""os de
"a (a"an9a iene e" frescor de "a $ida5 Sin e'(ar2o/ un ra.o de "u9 i"u'ina "a frene
de" 7"i'o 'uero/ co'o %ara indicar que/ a'(i0n %ara 0"/ se es%era "a resurrecci!n5
1F
Los cuaro cr+neos de" osario re%resenan "as cuaros edades 'ueras/ e" fin de un
cic"o .a aca(ado . o"$idado5 Si nos fi)a'os en c!'o e" %inor -ace )u2ar "a "u9 en e"
se%u"cro/ co'%rendere'os c!'o se o%era "a re2eneraci!n de" 'undo5 Pero anes nos
es %reciso eEa'inar e" quino cr+neo que a%enas se di$isa ras de "os cuaros que odo
e" 'undo %uede $er . conar5 En "a o(ra qu&'ica/ "os cr+neos as& dis%uesos
corres%onden a "os cuaro e"e'enos . e" quino a "a quinaesenciaH sin e'(ar2o
ene'os que insisir oda$&a so(re e" -ec-o de que son e"e'enos 'ueros/ reducidos
a" esado de osa'enas5 Esa afir'aci!n c-ocar+ a "os a%rendices que creen que "a
quinaesencia es aci$a desde su se%araci!n de "o que Ger'es ""a'a(a "o denso o "o
es%eso5
Sin e'(ar2o/ . %or %ri'era $e9 re$e"are'os uno de "os secreos de" are '+s
ce"osa'ene 2uardados/ cuando se quiere %rose2uir "a o(ra '+s a""+ de so"a
re2eneraci!n 'inera" . aca(ar"a %"ena'ene/ "a 'is'a quinaesencia de(e ser
%urificada . se%arada de "as su%erf"uidades 'ora"es5 E" arisa inerfiere %"ena'ene
con su criso"/ Muc-os %rinci%ianes co'%renden que as& "a 'aeria ra(a)ada "es
ra(a)a rec&%roca'ene . "es -ace %asar de" esado %rofano a" de Ade%o5 Ese no es
sino un as%eco de" arcano5 La %ri'era quinaesencia o(enida/ aunque
indiferenciada/ ""e$a en s& co'o "a si2naura de" o%erane . es 0" quien/ %or
resonancia/ inroduce "as su%erf"uidades que oda$&a ""e$a consi2o5 Por "o ano
oda$&a queda %or rea"i9ar en s& 'is'o una 7"i'a %urificaci!n %ara no inroducir
'+s 20r'enes de 'uere en e" e"e'eno $ia"5
L"e2aron "os ie'%os de re$e"ar ese secreo 'a.or5 Ga("ar c"ara'ene de 0" no
au'ena e" ries2o %ues se raa de una (arrera infranquea("e5 Suien quisiera %asar"a
sin %urificar esas 'ondaduras no -ar&a sino $o"$er conra s& 'is'o "a %oencia de "a
%ri'era quinaesencia/ quinaesencia 'or&fera/ . sufrir&a sus caasr!ficos
conra2o"%es5 Sa(e'os que "as %oencias 'i"iares -an escruado "os escrios
a"qu&'icos %ara enconrar en e""os re'edios que "es %roe)an de sus %ro%ias ar'as .
que a"2unos/ en$a"enonados %or "os 0Eios o(enidos so(re %eque<os %aricu"ares/
acarician es%eran9as de'i7r2icas5 Sue encuenren aqu& "a '+s cariai$a de "as
ad$erencias5 No (asa con -a(er fa(ricado a"27n oro %oa("e ca%a9 de in$erir "os
efecos fisio"!2icos de una irradiaci!n a!'ica %ara re'ode"ar e" uni$erso a
con$eniencia5
6a)o su %resene for'a/ "os cr+neos/ o "os e"e'enos/ %odr&an %erdurar -asa -acerse
%o"$o5 E" esado de 'uere en su 7"i'o esadio es an esa("e . es0ri" co'o e" de "a
Prosiua5 La "u9 de "a resurrecci!n no "es a"can9a direca'ene/ qui9+s 0sa (a<e
cuer%os 'o'ificados %ero en "os que 'ora e" %rinci%io de "a carne/ e" 2er'en de "a
re$ia"i9aci!n5
*a" consaaci!n su'inisra "a ""a$e %ara co'%render "as cuaro edades radiciona"es5
En e" Li(ro de Danie"/ "a sucesi!n de "os cuaro 8reinos8 se aca(a %or "a irru%ci!n de
"a %iedra arro)ada desde e" cie"o/ que $iene a que(rar su encadena'ienoH en "a
1>
'io"o2&a n!rdica odo se er'ina %or e" 8ie'%o de "os "o(os8 #4# . e" es%anoso
conf"ico de" ra2nar^A/ e" 8desino de "as Poencias8H e" As$esa iran& a'(i0n
descri(e e" co'(ae c!s'ico en e" curso de" cua" "os se<ores de "as inie("as ser+n
$encidos definii$a'ene5 Ni Ges&odo ni "os -ind7s %recisan co'o se rea"i9a e" %aso5
La 'a.or&a de "os eE02eas/ desde -ace un si2"o/ -an conc"uido en e" o("i2ado .
sucesi$o descenso desde "a Edad de Oro -asa "a de Gierro/ . a"2unos auores que
%racican sincera'ene e" are de Ger'es inc"uso se -an -ec-o eco de a"es
es%ecu"aciones a(sracas/ en conra de odo "o que -a %odido ense<ar"es su %ro%io
criso"5 Se27n e""os/ e" fin de "a Edad de Gierro $e a%arecer odas "as %oencia"idades
8in7i"es8H ano "a naura"e9a co'o "a -u'anidad a"can9an enonces un esado de
desa2re2aci!n . de cona'inaci!n que es enador confundir con e" so"$e a"qu&'ico5
Des%u0s de "o cua"/ 'ediane un caac"is'o o %or "a $aria '+2ica de un -ada -asa
aqu& (ien si"enciosa se %roduce de 2o"%e e" ascenso -acia e" Oro %ara un nue$o cic"o
de de2eneraci!n5 E" Sr5 Ren0 Guenon -a conse2uido a" 'enos ""e2ar a con$encer a
sus "ecores/ -asa e" %uno de que .a ni se %"anea cone'%"ar "a radici!n fuera de"
cuadro as& ra9ado5
Sin duda e" Sr5 Guenon conoc&a (ien "os eEos de" Kedana %ero -e'os o(ser$ado
con frecuencia que si'%"ific! a(usi$a'ene "os eEos que "e fueron rans'iidos5
Nos %arece "a'ena("e sin e'(ar2o que "os a"qui'isas eE%eri'enados %or su
%r+cica en e" "a(oraorio no -a.an recificado esa a%roEi'aci!n in2enua5 Nos es
%reciso %ues re%eir"o: e" arisa no -ace sino i'iar a "a naura"e9a . sus 'odos
o%eraorios son "os de" cos'os5 Inc"uso ad'iiendo que "a 7"i'a de esas edades sea
una %urefacci!n/ ser&a eEraordinaria'ene ins!"io $er sur2ir de e""a "a ierra de
so%e!n sin e" ra(a)o de "a se2unda . "a ercera o(ra5 Si cree'os a" %rofea Danie"/
insruido en oda "a ciencia a$0sica en "a 'is'a core de "os re.es 'edos/ e
ins%irado de Dios/ Mqu0 es "o que nos descri(e eEaca'eneN Las cuaro edades o "os
cuaro reinos que se encadenan/ %erdiendo en cada ea%a %are de su no("e9a . de su
$ia"idad/ no $ue"$en sino ras -a(er sido 2o"%eados %or "a Piedra5 ,eden e" siio a "a
'ona<a que aca(a ""enando odo e" es%acio5 E" sue<o de Na(ucodonosor no descri(e
%or "o ano un %roceso c&c"ico naura" sino una de esas a(erraciones an+"o2as a "a de
"a Prosiua de "a que -a("+(a'os '+s arri(a . que se a"e)an de "as $&as de "a
naura"e9a5 La ine"uca("e de2eneraci!n de "as 8cuaro edades8 fir'a un des$&o de "a
O(ra que/ si "o de)a'os desarro""arse/ no %uede conducir '+s que a" 'on!n de
-uesos %e"ados %inados %or Ka"d0s Lea"5 ,uando ese %roceso se desencadena
accidena"'ene es 'u. dif&ci"/ %or no decir i'%osi("e/ iner$enir anes que -a.a
a"can9ado uno de sus 0r'inos5 En ese 'o'eno/ e" esado ca!ico que se %roduce
de)a '+s 'ar2en a" arisa . enonces se ofrecen ane 0" $arias $&as de recificaci!n
cu.o eco enconra'os en "os fi"!sofos de "a Edad Media . en "os auores +ra(es #4#5
Por ora %are/ no aconse)a'os ora 0cnica en e" criso" a "os i'%rudenes que se
-u(ieran sa"ido sin querer de "as re2"as de" are . que esu$ieran (ien arre%enidos de
e""o5
11
Una de esas $&as/ "ena %ero (asane se2ura consise en 8re'onar8 de edad en edad
-asa $o"$er a enconrar "as condiciones que %re$a"ec&an anes de" error de
'ani%u"aci!n5 A coninuaci!n -a. que $o"$er a e'%e9ar en e" (uen senido e" ra(a)o
inaca(ado5 Danie" e$oca ora %osi(i"idad que consise en ui"i9ar "a Piedra .a
o(enida en oro criso" %ara que se incor%ore "a 'aeria desco'%uesa5 Pero des%u0s
ser+ necesario %urificar de nue$o esa Piedra au'enada si no -u(iera a"can9ado un
2rado suficiene de %erfecci!n5 En fin/ una de "as so"uciones ser+ de)ar o(rar a "a
naura"e9a/ . es "o que descri(e e" ra2nar^A: "as fuer9as diso"$enes se co'(aen
-asa e" a2oa'ieno/ %ero/ %orque a" 'is'o ie'%o es+ en o(ra e"
%erfecciona'ieno de" uni$erso/ %uede a%arecer una 'aeria nue$a . e" ra(a)o
e'%e9ar %or su %rinci%io5 E" %arecido su%erficia" de ese %roceso con "a o(ra a" ne2ro
-a en2a<ado sin e'(ar2o a '+s de un fi"!sofo5
Un %asa)e de" Desidera(i"e/ ari(uido no sin a"2una ra9!n a Nico"+s F"a'e"/ que
disin2ue cuaro co"ores en "a O(ra/ %odr&a inducir a error a" no aeno . -acer"e
%ensar que "a su(ida de "as edades re%resena e" ca'ino a"qu&'ico en cua"quier
circunsancia: 8Nuesra a2ua o'a cuaro co"ores %rinci%a"es: e" ne2ro co'o e"
car(!n/ e" ("anco co'o "a f"or de "is/ e" a'ari""o %arecido a" co"or de "as %aas de"
es'ere)!n . e" ro)o %arecido a" co"or de" ru(&85 Su(ra.e'os que si se raara de "os
co"ores si'(!"icos de "as edades/ -a(r&a que in$erir e" a'ari""o de" (ronce o "a!n .
e" ("anco de "a %"aa5 En $erdad e" co"or a'ari""o que $iene a des"i9arse enre "a
se2unda . "a ercera o(ra re%resena "a rea"i9aci!n en $&a (re$e/ en "a cua" no se de(e
eEa"ar "a Piedra '+s a""+ de un a9afranado c"aro/ a causa de "a %oencia de "a
o%eraci!n que/ si esca%ara a" conro" de" arisa/ %odr&a de$asar '+s que su
"a(oraorio5 La "e.enda (udisa cuena que e" re. A9oAa/ -a(i0ndo"a ""e$ado a"
naran)a/ qued! an es%anado que %ro-i(i! que nadie en su reino "e i'iara . que'!
"os eEos cu.as indicaciones "e -a(&an %er'iido a"can9ar ese %uno5
Es necesario reafir'ar"o $i2orosa'ene: "a a%arici!n de" cic"o de "as cuaro edades es
sie'%re consecuencia de un error/ de "o que e" G0nesis descri(e co'o %ecado
ori2ina"5 A" i2ua" que "a Prosiua escar"aa/ %ero de 'odo inesa("e . %or "o ano
'+s f+ci"'ene recifica("e/ se raa de un accidene que sucede cuando se quiere
co2er un aa)o . sa"arse una ea%a necesaria5 En e" criso" se %ierde e" ie'%o ./ a
'enudo/ a<os de ra(a)o se $ue"$en $anos5 Pero una fa"sa iner%reaci!n de "os cic"os
de "as cuaro edades o/ %eor/ "a enaci!n de conse2uir un esado esa("e anes de que
e" fruo es0 'aduro/ son de "o '+s e'i("e en a"qui'ia -u'ana5 ,uando "os %inores
de" Renaci'ieno re%resena(an a Ad+n . E$a a" %ie de" +r(o" de 8"a ciencia de" (ien
. de" 'a"8 "es -ac&an ender "a 'ano -acia un fruo oda$&a $erde5 E" %ri'er error
%ide "a ""e2ada de" caac"is'o/ su%oni0ndo"o necesaria'ene sa"$adorH %or "o 2enera"
no 2enera sino sufri'ienos in7i"es5 E" se2undo/ "a $o"unad de sa"ir de" ie'%o
-is!rico sin que nada -a.a sido adquirido/ .a -a %erificado a ci$i"i9aciones eneras
de "as que no quedan sino 'ura""as cu(ieras de arena . u'(as saqueadas5 Las
ci$i"i9aciones/ una $e9 ""e2adas a "a decadencia de "as cuaro edades/ o crisa"i9adas
en "a Prosiua escar"aa/ desa%arecen %ara sie'%re susiuidas %or oros %ue("os5
3@
E" fin de ese si2"o $e resur2ir )unas a'(as enaciones/ "a de aca(ar "a ci$i"i9aci!n
8occidena"8 con una riunfa" sa"ida de "a -isoria . "a de ace"erar un %roceso de
de2eneraci!n con "a es%eran9a de a"can9ar 'ec+nica'ene/ 2racias a" caac"is'o/
a"2una nue$a Edad de Oro5 La con)unci!n de esos %e"i2ros con un do'inio
inco'%"eo de "as %oencias de SeA-'e#Pa- %odr&a arrasrar a "a -u'anidad a un
desasre irre%ara("e5 Aforunada'ene eEisen "&'ies a "o que es+ %er'iido a"
-o'(re . en a(so"uo "e es %er'iido rans2redir"os5 E" auor de" Li(ro de Jo( -a("a
c"ara'ene de e""o cuando escri(e: 8Aqu& se %ara e" or2u""o de us o"as8/ . e" Sa"'isa
insise: 8Pusise un "&'ie/ e" cua" no %asar+n8 Pero si/ co'o en e" cuadro de Ka"d0s
Lea"/ "a iner$enci!n di$ina es indis%ensa("e a "a re2u"aci!n c!s'ica/ 'ienras '+s
%rofunda'ene -iera e" desequi"i(rio/ '+s duras ser+n "as osci"aciones que ""e$en "os
%"ai""os a su %osici!n !%i'a5 ,o'o "o %resini! no sin a"2una %rofundidad e" Sr5
6er2ier/ e" 'io de "a A"+nida

a" co'o "o descri(en "os ocu"isas . no$e"isas
desde -ace un si2"o/ aunque e$oca re'oos rau'ais'os co"eci$os/ a'(i0n
ad$iere de un %osi("e fuuro caasr!fico que/ des2raciada'ene/ a"2unos se dedican
a -acer que $en2a5
15# *endre CernuraD es un %a&s i'a2inario ideado %or no$e"isas franceses de" QKII5 Le$anaron e"
u!%ico 'a%a con una o%oni'ia a"e2!rica5
35# Kisia Ineriore *errae Recificando In$eniens Occu"u' La%ide'5 Su i"usraci!n '+s eE%"&cia
se encuenra en "a o(ra de 6asi"io Ka"enin Les Dou9e ,"efs de "a P-i"oso%-ie5
:5# Ro(er F"udd/ Uriusque ,os'i Gisoria/ 1?1F5 La i"usraci!n 'uesra "as di$isiones de" 'an2o
de una $io"a5
;5# En "a i"usraci!n de" duod0ci'o e%i2ra'a de "a Su_e ,-i'ique/ reo'ada de "a se2unda
edici!n de" Aa"ana fu2iens de Mic-e" Maier/ se $e a" fi"!sofo %ro$iso de una "inerna/ %erse2uir
"as -ue""as de "a naura"e9a/ fi2urada %or una ninfa/ que "e %recede en e" ca'ino5 Por ano/ es "a
o(ser$aci!n de "os %rocesos naura"es . su descifra'ieno "o que de(e 2uiar a" arisa/ . no
cua"quier idea %reconce(ida so(re e" 'undo5
31
45# Z*ie'%os rudos en e" 'undo Oadu"erio uni$ersa"# ie'%o de -ac-as/ ie'%o de es%adas O"os
escudos es+n -endidos# ie'%os de e'%esad/ ie'%os de "o(os Oanes que e" 'undo se
des'orone# nadie Onadie se sa"$ar+5[ K^"us%a/ esrofa ;45 LBEdda Po0ique5 Fa.ard/ Par&s 11135
La In!ersi"n de los #olos
,uando co'ena'os (re$e'ene e" o(e"isco de Da''arin#sous#*i2eauE/ "o
descifra'os %ariendo de "as Escriuras . de "a radici!n 2rie2a que ase2uran que e"
'undo %asa(a a"ernai$a'ene %or e" a2ua . e" fue2o %urificadores a iner$a"os que
nosoros afir'a'os de 8'i" doscienos a<os85 E$idene'ene no -a(&a que o'ar
ese n7'ero a" %ie de "a "era . no 0ra'os i2noranes -asa e" %uno de %ensar que un
di"u$io O. so(re odo e" di"u$io (&("ico# -u(iera de$asado e" %"anea so(re "os a<os
F@@5 Aunque ace%e'os "os esi'onios de" cronisa Gre2orio de *ours/ se27n e" cua"
"os dos si2"os durane "os que "os re.es de "a %ri'era ra9a reinaron so(re "os Francos
$ieron nu'erosos rasornos c"i'+icos . c!s'icos co'o auroras (orea"es so(re "a
`rdenas . ca&das de 'eeorios ardienes en e" 2o"fo de Mor-i(an/ o e" -undi'ieno
de" (osque de A$ranc-es que for'! "a (a-&a de" Mon Sain#Mic-e"/ esas
con$u"siones "i'iadas no %ueden co'%ararse a una %urificaci!n ine2ra" de nuesro
2"o(o5 Nos ru(ori9a'os de ener que %recisar %unos an e"e'ena"es/ %ero "as 2"osas/
cuando %or a9ar su%i'os de e""as/ nos %usieron en un esado 'e9c"a de -i"aridad . de
furor5 No -a(r&an 'erecido sin e'(ar2o ni unas "&neas de recificaci!n %7("ica si no
-u(ieran conri(uido a 'anener "a es%era 'a"sana de un caac"is'o in'inene/
es%era eEacer(ada a"es a%rendices de'i7r2icos que no son sino so%"adores aunque/
Ia.J/ so%"adores 'u. %e"i2rosos5
MSu0 es un a<o a "os o)os de un a"qui'isa que si2ue "as ense<an9as de "a naura"e9a/
sino un cic"o que a(arca "a oa"idad de" 9od&acoN Por "o ano as& se ca"cu"ar+n/
se27n "as necesidades/ e" a<o so"ar . e" a<o %recesiona"/ "os a<os %"anearios . "os
a<os dracon&icos que ri2en "os ec"i%ses . a'(i0n esos "ar2u&si'os a<os que recorre
e" So" ne2ro . que "os 2rie2os desi2na(an con e" 'io de Fae!n5 Los 'i" doscienos
a<os que e$oc+(a'os . cu.a unidad no -a(&a'os %recisado/ equi$a"&an %or "o ano
a una e"e$aci!n de" 9od&aco a "a %oencia . %erfecci!n de "as cenenas/ un '&ni'o
si'(!"ico a "a 'anera de" Li(ro de Danie" o de" A%oca"i%sis cuando San Juan -a("a
de "os 'i" doscienos sesena d&as durane "os cua"es e" ni<o 'ac-o ser+ a"i'enado
en e" desiero5
*oda$&a no -a(&a'os $iso e" 7"i'o ca'(io en nuesro criso" . nuesros co'enarios
se2u&an siendo ri(uarios de "as inceridu'(res . %ers%eci$as de nuesra 0%oca5
,uando en$ia'os a Eu2=ne ,anse"ie e" 'anuscrio de Las 'oradas fi"osofa"es "os
2e!"o2os aca(a(an )usa'ene de descu(rir/ inscria en "a 'e'oria de "as rocas/ "a
eni2'+ica a"ernancia de" nore . e" sur 'a2n0icos a "o "ar2o de "as eras5 Es+(a'os
33
inc"inados a %ensar que se'e)ane in$ersi!n no se eE%"ica(a nada '+s que %or "a
in$ersi!n de "a esfera enera so(re su e)e/ "o que no %od&a de)ar de esar aco'%a<ado
%or caac"is'os es%anosos5 A"qu&'ica'ene/ "as in$ersiones 'a2n0icas que
a'(i0n iner$ienen en e" criso" se o(ser$an '+s c!'oda'ene en "a $&a (re$e que
en odas "as oras5 O%erando/ u$i'os "a in'ensa sor%resa de co'%ro(ar que si e"
ca'%o se ransfor'a(a a"rededor de "a 'aeria que se esa(a ra(a)ando/ e""o no
i'%"ica(a faa"'ene so(resa"os con$u"si$os sensi("es5 P -a(iendo descu(iero
des%u0s "a ciencia 2eo"!2ica "os 'iserios de" fue2o cenra" de una 'anera '+s
%recisa/ sa(e'os que "a in$ersi!n de "os %o"os 'a2n0icos no si2nifica e"
derru'(a'ieno de "a 'asa %"anearia5 La do("e -e"icoide de" o(e"isco de
Da''arin#sous#*i2eauE no si'(o"i9a %or "o ano "a 'arc-a a%arene So" co'o
i'%rudene'ene -a(&a'os su%ueso/ sino/ en re"aci!n con e" 'o$i'ieno enero
-acia e" +%eE/ "a do("e rosca 'a2n0ica inerior de nuesro 2"o(o . "a for'aci!n
e'%ora" de un era%o"o5
Esos conoci'ienos son sin e'(ar2o recienes5 Un ar&cu"o de "os Srs5 Ka"e .
,ouri""o descri(e con ine"i2encia "a -isoria 2eo'a2n0ica de nuesro %"anea .
a"2unas de sus causas5 S!"o "e fa"a sacar "as conc"usiones de "o que -an %ueso ane
"os o)os de" "ecor5 En "os dia2ra'as $e'os que "as in$ersiones de" %o"o se suceden
r+%ida'ene . que des%u0s cesan durane "ar2os %er&odos de a%roEi'ada'ene cien
'i""ones de a<os so"ares/ o sea un cuaro o una esaci!n de "a roaci!n 'edia de
nuesra 2a"aEia5

,uando des%u0s de se'e)anes a"os "os %o"os ree'%renden su dan9a/
"a %a"eono"o2&a nos ense<a que esa nue$a %uesa en 'arc-a coincide con una
reno$aci!n dr+sica de f"ora . fauna . que i2ua"'ene es a-& donde %arecen siuarse
"as con$u"siones $o"c+nicas 2enera"i9adas . "as inundaciones %urificadoras5 Dos de
esos %aros -an sido fec-ados con una %recisi!n suficiene . e" fin de" se2undo $io "a
eEinci!n de "os 2randes saurios de "a era secundaria5
Des%u0s de "a a%arici!n de "a -u'anidad acua"/ . aunque nos enconre'os en una
fase de a"ernancia r+%ida a esca"a 2eo"!2ica/ "a *ierra no -a conocido '+s que una
(re$e in$ersi!n5 Ge'os ca"cu"ado "a fec-a a%roEi'ada 2racias a "os dia2ra'as de "os
se<ores Ka" . ,ouri""o: e" 'o$i'ieno que $o"$i! a co"ocar e" %o"o 'a2n0ico en
"os a"rededores de" nore 2eo2r+fico u$o "u2ar -acia e" >5@@@ anes de Jesucriso/ o
sea/ en e" 'is'o ie'%o en que "a -u'anidad de)! ras e""a "a $ida sa"$a)e de "os
ca9adores n!'adas %ara do'esicar a" ani'a"/ cu"i$ar e" sue"o/ edificar "as %ri'eras
ciudades/ . as&/ consruir e" 2er'en de "as 2randes ci$i"i9aciones -is!ricas5 La
coincidencia no es un si'%"e a9ar: si2nifica que durane e" (re$e ie'%o en que "as
"&neas de fuer9a de" ca'%o 'a2n0ico erresre se ensanc-a(an co'o una rosa
'&sica/ e" -o'(re se des%er! a una conciencia su%erior5 Sin duda ardar+ odo e"
ie'%o de" cic"o si2uiene en raducir en sus o(ras ese des%erar5
Escruando as& e" %asado de "a *ierra/ "os 2e!"o2os/ a" i2ua" que "os f&sicos que
sondean "as %rofundidades de "os +o'os/ $ue"$en a descu(rir a"2unos fra2'enos de
"os secreos de" Gran Are cu.a naura"e9a es e" criso" . e" Arisa/ e" ,reador 'is'o5
3:
Aunque "as esca"as de ie'%o sean incon'ensura("es/ e" ri'o de "a in$ersi!n de "os
%o"os 'a2n0icos erresres re%roduce con eEaciud sor%rendene "o que se $e en "a
$&a (re$e5 Mi" a<os son %ara Dios un d&a/ dicen e" sa"'isa . e" a%!so"5 As& %ues/ e"
Arisa creador conduce su O(ra c!s'ica se27n "a $&a (re$e5 E" ra(a)o de"
a"qui'isa en "as $&as '+s "enas/ aunque es '+s f+ci" de do'inar/ inroduce una
"i2era des$iaci!n r&'ica res%eco a "as $&as de "a naura"e9a/ des$iaci!n que -a. que
corre2ir 'ediane nu'erosas %urificaciones de "a Piedra5 Mienras '+s se a%roEi'a
e" ri'o a" 'o"de di$ino/ '+s sensi("es ser+n "as fases i"u'inadoras co'%ara("es a"
des%erar neo"&ico5
,ada una de "as in$ersiones de" %o"o 'a2n0ico se aco'%a<a/ a "o que %arece/ %or
%erur(aciones c"i'+icas . de "os sue"os5 Gacia "os a<os 1@5@@@ anes de Jesucriso/
cuando se inicia e" 'o$i'ieno de in$ersi!n/ fue e" fin de "a 7"i'a era 2"acia"H "os
(ancos de -ie"o rerocedieron 'ienras que "as a2uas 'arinas crec&an
%ro2resi$a'ene . su'er2&an "as 9onas "iora"es5 A-ora (ien/ se27n e" esi'onio de
P"a!n/ 0sa es a'(i0n "a fec-a dada %or "os sacerdoes de Sais a" "e2is"ador
aeniense So"on %ara "a desa%arici!n de "a A"+nida5
A %rinci%ios de ese si2"o oda$&a %od&a'os creer e" re"ao de" 2ran fi"!sofo que
siua(a "a is"a 'ara$i""osa de "a A"+nida 8'+s a""+ de "as co"u'nas de G0rcu"es8 .
que "e ari(u&a una su%erficie 8'a.or que Asia . Li(ia )unas85 E" esfuer9o de "os
arque!"o2os nos -a con$encido que "os sacerdoes de Sais no en&an sino un
conoci'ieno %arcia" de sus %ro%ios arc-i$os . que confund&an dos caac"is'o de
a"cances inco'%ara("es5 La "uc-a de "os a"anes con "os %ri'eros aenienses/ "os
e)0rcios die9'ados %or "os 'are'oos/ e inc"uso "a reuni!n anua" de "os %r&nci%es
ienen que $er con aconeci'ienos 'uc-o '+s recienes: "a eE%"osi!n de "a is"a
$o"c+nica de Sanor&n5 La eru%ci!n de Sanor&n/ '+s 'or&fera que "a de" araAaoa
su'i! a E2i%o . Asia Menor en una oscuridad de $arios d&as/ 'ienras que una o"a
de doscienos o rescienos 'eros de a"ura aso"a(a "as cosas de" Medierr+neo
oriena"5 La (ri""ane ci$i"i9aci!n 'inoica no $o"$i! a recu%erarse . "os aqueos/ anes
de o%onerse a *ro.a/ i2ua"'ene de(i"iada/ -icieron ri(uarios a "os %r&nci%es#
'ercaderes de" E2eo5 Pero '+s a""+ de ese caac"is'o reciene/ "a 'e'oria de "as
con$u"siones oc0anas . de un -undi'ieno sucedido 'i"enios anes 8'+s a""+ de "as
co"u'nas de G0rcu"es8/ oda$&a i'%era(a en e" e'%"o de Sais5 Podr+ raarse de"
caac"is'o que a(ri! e" esrec-o de Gi(ra"ar de(ido a "a su(ida de "as a2uas
oce+nicas . a "a aci$idad s&s'ica que aco'%a<aron "a in$ersi!n de "os %o"os5
O(ser$e'os que en esa 'is'a 0%oca a'(i0n se %rodu)o "a in'ersi!n de" de"a de"
E7fraes %or "a creaci!n de" Go"fo P0rsico5
La A"+nida que naufra2! con ocasi!n de esa ru%ura/ fuese is"a o cosa/ Msusena(a
.a una ci$i"i9aci!n co'%ara("e a "as que de(&an f"orecer %oserior'ene en e"
conorno de" Medierr+neoN *oda$&a en nuesros d&as es i'%osi("e ener "a 'enor
cere9a a" res%eco5 Pero "a A"+nida que desde -ace un si2"o reco'%onen "os %oeas/
"os no$e"isas . "os ocu"isas eE%resa una an2usia %re'onioria '+s (ien que una
3;
'e'oriaH %oco i'%ora que se adorne con "as 2a"as de" Renaci'ieno $eneciano/ con
"as sui"e9as de 6i9ancio o que resuene en "as caraco"as 'arinas de anossosH
condensa odas "as ci$i"i9aciones desa%arecidas %or -a(er querido rans2redir e"
"&'ie a"qu&'ico de" que -a("+(a'os anes/ "a ui"i9aci!n de una quinaesencia
'anc-ada de i'%ure9as5 *odos "os auores que enonan su cano de 'uere coinciden
so(re ese %uno esencia": "a A"+nida se que(r! %orque sus sacerdoes#'a2os
a(usaron de sus %oderes so(re "a naura"e9a . "as a"'as5 E" Sr5 6er2ier $e&a en ese
'io una 8resaca de fuuro8 . e" anici%o de" desino de nuesra %ro%ia ci$i"i9aci!n/
%ero cuando escri(&a esas "&neas %ocos sa(ios . oda$&a 'enos %o"&icos conced&an e"
'enor cr0dio a "as ciencias radiciona"es5 Su ad$erencia ca&a en e" $ac&o5
Go. no ocurre as&5 *odas "as ciencias 'odernas se a%roEi'an %e"i2rosa'ene a "a
a"qui'ia5 Deci'os %e"i2rosa'ene %ues e" %re)uicio de "a es%ecia"i9aci!n "as -ace
descu(rir de nue$o (ri9nas dis%ersas de" conoci'ieno -er'0ico . "as a"e)a de "a
s&nesis/ 7nica que %er'ie a(ordar con suficiene conciencia . %rudencia "os
as%ecos '+s %e"i2rosos de" are5 Los a"qui'isas que nos %recedieron u$ieron e"
discerni'ieno de no o%erar sino so(re %eque<as canidades de 'aeria/ no %orque
enonces "os insru'enos de "a(oraorio fueran de'asiado %ri'ii$os sino %orque
sa(&an -asa donde e" ra(a)o era conro"a("e %or e" -o'(re i'%erfeco5 Si
necesia(an 'a.ores canidades de e"iEir/ co'o "e suced&a a "os '0dicos en ie'%os
de %ese/ re%e&an e" ra(a)o/ sie'%re se27n sus fuer9as/ -asa que co'%"ea(an sus
reser$as5 Los e$an2e"isas que esi'onian "a ransfi2uraci!n de ,riso/ nos dicen que
"os disc&%u"os ca.eron rosro a ierra/ inca%aces de so%orar "a inensidad de "a "u9
que de b" e'ana(a/ . que "a 'anifesaci!n de ese fue2o . esa c"aridad de c"aridades
no dur!/ ni siquiera/ e" ie'%o de que Pedro %ronunciara una frase5 I'a2ine'os e"
desencadena'ieno de un fue2o 'enos %erfeco %ero i2ua"'ene inenso/ . que
i'%rudenes so%"adores "o 'anu$ieran durane 'eses %orque fuera/ %or su 'i'a
i'%erfecci!n/ '+s so%ora("e555
La dificu"ad de "a a"qui'ia consise en "a 'edida necesaria . en "a 2raduaci!n de
esos fue2os secreos que/ si %ueden ""e$ar a 0r'ino "a rans'uaci!n/ a'(i0n
%ueden %ro$ocar "a eE%"osi!n de" criso"/ "a a%arici!n de" cic"o de "as cuaro edades o
e" de "a Prosiua5 ISue ra9!n iene Juan de Ka"d0s Lea" en conceder un "u2ar cenra"
de su cuadro a "a %onderaci!nJ/ Ini '+s ni 'enosJ Mir+ndo"o (ien/ '+s $a"e que e"
fue2o sea de'asiado d0(i": e" a%rendi9 nada conse2uir+/ o esados a(erranes que
$o"$er+n con (asane ra%ide9 a "a 'aeria 'uera ordinaria5 La fa"a de %aciencia/ o
"a $o"unad de o(ener resu"ados i'a2inados de ane'ano . 'u. "e)os de "as
%oencia"idades de re2eneraci!n de "a naura"e9a/ o/ en fin/ "a "oca sed de %oder
de'i7r2ico/ conducen 'u. a 'enudo a ""e$ar "os fue2os '+s a""+ de "o necesario/
co'o si su inensidad %a"iase "a in'adure9 de "a O(ra5 La 7"i'a de "as a'as de casa
sa(e que au'enando e" ca"or de su %"anc-a %ara quiar una arru2a reca"cirane corre
e" ries2o de osar e" e)ido . que/ si insise/ "a que'adura ser+ irre'edia("eH en ese
caso '+s $a"e 'o)ar "a ro%a . secar"a sua$e'ene5 Pero "as "ecciones de esa
sa(idur&a %r+cica son qui9+s "as '+s dif&ci"es de -acer co'%render a so%"adores
34
%oderosos/ %oderosos de . en ese 'undo/ e'(ria2ados con sus %asiones .
a"i'enados %or odas "as qui'eras que en e" %rofano e$oca e" 0r'ino 'is'o de
a"qui'ia5
En e" si2"o de Luis QIK "os so%"adores so<a(an con ""enar sus s!anos de 'onedas de
oro e i2ua"ar as& e" $ano es%"endor de "os re.esH "as necesidades de -o. son a%enas
'enos in2enuas %ero considera("e'ene '+s siniesras5 Son e" %oder ocu"o so(re e"
a"'a de" 'undo usando indisina'ene %ara conse2uir"o "as ar'as ri$ia"es de "a
%o"&ica o "a econo'&a . conoci'ienos %rocedenes de una ciencia fra2'enada5 Por
una %are se osa ocar a" 2er'en de "a $ida . fa(ricar con fines errorisas $irus de
efecos incura("es con "a 'edicina ordinaria/ a"2unos an fu"'inanes que ni siquiera
"a 'edicina uni$ersa" endr&a ie'%o de acuarH %or ora se si'u"a "a in$ersi!n de "os
%o"os 'a2n0icos o se rea"i9an disorsiones so(re e" ca'%o erresre %ara ""e$ar a "as
'uc-edu'(res a esados de -i%nosis/ de dis%oni(i"idad 'edi7'nica o de furor
cie2oH se oca de"i(erada'ene "a re2u"aci!n de "os c"i'as . "os ie'%os: Fina"'ene
se %er$iere "a eur2ia . se in$ocan 'onsruos que inc"uso "os '+s de2enerados
'a2os asirios no se -a(r&an are$ido a sacar de sus -onduras a(isa"es5 Los '&icos
a"anes se arries2a(an a esas %r+cicas de2radanes a "a "u9 de" d&aH "os so%"adores
rea"es de esos ie'%os a2re2an a "a %er$ersi!n de "as %r+cicas/ "a de" secreo5


3?

El Secreto Alqu$%ico
Recorda'os -a(er escrio: 8La a"qui'ia no es oscura sino %orque es+ escondida5
Los fi"!sofos que quisieron rans'iir a "a %oseridad "a eE%osici!n de sus docrinas .
e" fruo de sus ra(a)os se 2uardaron 'uc-o de di$u"2ar e" are %resen+ndo"o en
for'a co'7n/ %ara que e" %rofano no %udiera %enerar"o8#1#5 Esa re2"a de disi'u"o
dur! si2"os/ si no 'i"enios/ sin que nin27n fi"!sofo "a rans2rediera5 E"
'aneni'ieno de" secreo/ "a ui"i9aci!n de una "en2ua oscura/ "os s&'(o"os . "a
c+(a"a fon0ica de "os que -e'os dado (asanes e)e'%"os en nuesras o(ras
%recedenes/ se )usifica(an %or "a disancia enre "os conoci'ienos a"qu&'icos . "as
%reocu%aciones de" 'undo5 *oda$&a en "a %ri'era 'iad de ese si2"o %od&a'os
decir: 8La qu&'ica es "a ciencia de "os -ec-os/ co'o "a a"qui'ia es "a de "a causas8#
3#5 Ga(&a que 'anener e" $e"o so(re "os arcanos '+s funda'ena"esH e" uso de "a
qu&'ica en "os -orrores de "a 2uerra de rinc-eras no %od&a sino inducirnos a
si"enciar e" erri("e %oencia" que se a2a9a%a(a en "as %rofundidades de "a 'aeria
'+s -u'i"de5
Poserior'ene "a ciencia 'oderna -a franqueado "os "&'ies que "a se%ara(an de "a
a"qui'ia . co'ien9a a ineresarse %or "as causas '+s que %or "os efecos %ura'ene
'aeria"es5 En re$isas de di$u"2aci!n -e'os $iso descri%ciones de nuesros
%eque<os %aricu"ares e inc"uso a"2unas fases de "a o(ra5 En a" siuaci!n .a no es 7i"
usar un "en2ua)e si'(!"ico/ ano 'enos cuano que e" uso %er$erso cu.a enaci!n
e'&an "os fi"!sofos/ -a ""e2ado a ser un )ue2o diario de "as %oencias 'i"iares . de
sus ser$icios es%ecia"es5 A"2unos a"qui'isas inc"uso se aferran a "as 'e+foras
radiciona"es %or es0ica/ o %ara conser$ar "as c"a$es de "a "ecura de "os raados
ani2uos/ %ero eso no es sino e"e2ancia de "os dandies #:#5 No i2nora'os "a
necesidad de %reser$ar "os %ocos secreos 7"i'os que si2uen siendo oscuros %ara "a
ciencia %rofana . no ene'os "a inenci!n de faci"iar e" ra(a)o a "os desrucores/
%ero %ara o(edecer a" es%&riu que ani'a(a a "os ani2uos fi"!sofos/ "os ie'%os
acua"es eEi2en/ '+s que "era 'uera/ -a("ar a"o . c"aro5 ,uando e" "adr!n .a es+
en "a casa de nada sir$e %oner cerro)os a "as %ueras5
E" secreo se $ue"$e un 'ano de so'(ra en e" que se en$ue"$en quienes/ (ur"ando
"as %recauciones de "os a"qui'isas de" %asado/ -an descifrado "os indicios que
de)aron/ 2racias a "os ra(a)os de "os ao'isas . "os (i!"o2os5 Mienras que "as
3F
ecuaciones de esos 7"i'os . "os s&'(o"os 'io"!2icos de "os ani2uos Ade%os no
sean co'%rendidos sino %or un %u<ado de -o'(res/ aque""os (andidos se reser$ar+n
e" %oder que da "a co'%rensi!n de "as causas . reducir+n a "os %ue("os a "a %eor de
"as ser$idu'(res/ "a de" a"'a5 Su casa or2u""osa raa de reinar desde una fora"e9a
ineE%u2na("e/ rodeada de "o que Sir Yinson ,-urc-i"" ""a'a(a 8una 'ura""a de
'eniras5 Escri(ir en "en2ua oscura fora"ecer&a sus 'ane)osH e" de(er de un
a"qui'isa consise -o. en re$e"ar "o que "os "adrones -an ro(ado . %ro%orcionar a
sus $&ci'as "os 'edios de ase2urar su %ro%ia %roecci!n5
Ke'os c"ara'ene "a dificu"ad de "a area %ues no (asa con "an9ar ad$erencias
co'o a"2unos "o -acen .a5 E" arisa descu(re en su "a(oraorio que enre su ser . "a
susancia que -ier$e a (or(oones en su criso" se esa("ece un "a9o esrec-o/
es%iriua"/ e'ociona" . f&sico5 ,o'%rue(a a ra$0s de "os o(s+cu"os que encuenra "o
que de(e e'%"ar o recificar en s& 'is'o %ara se2uir siendo ca%a9 de conducir a"
'inera" -acia su %erfecciona'ieno/ . en e""o radica a 'enudo "a "a(or '+s dura5
A%rende/ sin caerse/ a ro9ar "os a(is'os de "a sinra9!n cuando "as e'anaciones
'a2n0icas $ienen a %erur(ar e" equi"i(rio de su %sique5 M,!'o/ %ues/ %ro%oner
co'o re'edio esa "ar2a . dif&ci" ascesis a -o'(res ordinarios a "os que
arificia"'ene se i'%onen condiciones %arecidasN La i2norancia/ "a incredu"idad/ "a
dificu"ad de" ra(a)o "os re%e"er+n/ ano '+s cuano que no es+n acosu'(rados a "a
ca"idad de "a inros%ecci!n que se necesia5 Pero e" a"qui'isa sa(e a'(i0n cuano
resise "a 'aeria si/ %or inad$erencia/ fuer9a su e$o"uci!nH %or "o ano esa
resisencia es "a que -a. que fa$orecer5
E" secreo a"qu&'ico no se "i'ia a "a necesidad de a"e)ar "as a"'as 'a"$adas de un
%oder que no de(e ui"i9arse sino con e" 'a.or de "os res%eos5 Las 'e+foras de
a'or con "as que "os ani2uos fi"!sofos es'a"a(an sus escrios raducen e" 2rado de
ini'idad que se esa("ece enre e" arisa . su o(ra . que nin2una ecuaci!n %uede
eE%resar5 San Maeo/ eE%"icando "as ense<an9as de ,riso so(re "a 'ona<a/ se -ace
in0r%ree de e""o: 8,uando reces/ enra en u cuaro/ cierra "a %uera . re9a a u Padre
que 'ora en e" secreo85 P Ka"en&n Andreae %recisa en "as 6odas Su&'icas que
,-risian RosenAreu9 co'ee una fa"a 'irando a Kenus desnuda sin -a(er sido
in$iado a e""o5 So(re esas (odas con$iene eEender e" %udor . e" si"encio/ 7nico que
%er'ie que se rea"icen $erdadera'ene5 Duda'os 'uc-o que so%"adores con
inenciones de'i7r2icas %uedan a"can9ar "a inensidad de se'e)anes es%onsa"es5 Su
re"aci!n con "a 'aeria no sa(r&a ref"e)ar sino su $o"unad de esc"a$i9ar"aH "a raan
co'o a esc"a$a/ no co'o a a'ane ./ si consi2uiese arrancar"e (asane su'isi!n
%ara e$iar -acer"a es0ri"/ no o(endr+n casi2+ndo"a sino una %iedra i'%erfeca/
ca%a9 sin duda de o%erar a"2una ransfor'aci!n en "a esrucura 'e+"ica/ %ero 'u.
a"e)ada de "a 'edicina de "os sa(ios5 Para a"can9ar "a %erfecci!n de "a o(ra endr&an
que curar en %ri'er "u2ar "a "e%ra de" or2u""o5 A-ora (ien: "a 'edicina i'%erfeca/ si
""e2a a a'inorar durane a"27n ie'%o "as decre%iudes cor%ora"es o a re%arar "os
accidenes que a'ena9an "a $ia"idad de" -o'(re/ aca(a sie'%re %or $o"$erse conra
su %ro2enior5
3>
La "e.enda de Fauso "o i"usra a(undane'ene: e" recurso a Mefis!fe"es/ que se
%resena a s& 'is'o co'o 8e" es%&riu que sie'%re nie2a8 no "e %rocura sino "a
i"usi!n de "a eerna )u$enud/ -asa "a ca&da fina" en e" es%ano . e" de"irio5 E" no'(re
de Mefis!fe"es fue consruido a %arir de una c+(a"a fon0ica en 2rie2o: ,o'ien9a
%or "a ne2aci!n _o5 A coninuaci!n %ode'os o&r "a ra&9 .o:/ fuuro de" $er(o
.ooo que si2nifica afir'ar/ aconse)ar o 'andar: e" %oder que -ace ref"e)ar se $e
ne2ado inc"uso anes "o 2use5 E" fin de" no'(re consru.e un susani$o so(re e"
$er(o __.e/ -acer or2u""oso5 Si "as consecuencias de" ""a'a'ieno a Mefiso son
e'i("es %ara e" i'%rudene a"qui'isa que "o e$oca en "a deses%eraci!n de sus
fracasos/ en e" criso" desencadenan un caac"is'o inconro"a("e: ._:o:/ "a
naura"e9a/ o 'e)or "a fuer9a de creci'ieno inerno se eEacer(a en __./ se a(ra9a
a __.eq/ e" ornado/ de donde %rocede nuesra %a"a(ra if!n5 Ade'+s ._:
desi2na e" so%"o/ e" $ieno o "a arro2ancia5 Suien sie'(ra $ieno reco2e e'%esades/
dice "a sa(idur&a %o%u"ar5 Lo que %ro'ee e" es%&riu ne2ador no ser&a ora cosa sino
una ro'(a de fue2o que se $ue"$e co'o un casi2o %re%arado %or "a )usicia di$ina
conra quien inena i'%oner"a a" uni$erso5
Se raa en efeco de" a(ra9o %urificador de" que -a("a e" a%!so" Pa("o cuando/ a"
e$ocar "os 7"i'os d&as/ dice que odos no 'orir+n %ero que odos ser+n ca'(iados .
que/ %ro(adas "as o(ras/ e" -o'(re ser+ sa"$ado co'o a ra$0s de" fue2o5 Pero
'ienras no "e ""e2ue "a -ora fi)ada a "a *ierra e" cic"!n &2neo no %odr+ eEenderse .
no -ar+ sino de$orar a quienes/ en su or2u""o/ "o -a.an e$ocado5 IFir'es %ues "os
cora9onesJ Los fa"sos %rofeas -a("an de %a9 cuando -a(r&a que ar'arse %ara e"
co'(ae . aerrori9an a "os d0(i"es anunciando ""a'as que no que'ar+n '+s que a
"os que "as desencadenan5 6asa de co'eas de"e0reos/ de 'eeorios erranes/ de
esaciones es%acia"es "ocas -asa que e" `n2e" no -a.a desen$ainado "a es%ada de"
Juicio5 MNo es+ escrio que nin2uno sa(e e" d&a/ ni "a -ora/ s!"o e" Padre que es+ en
"os cie"osN I6asa de raiciones a" $ie)o Nosrada'us5 b" 'is'o Mno i'%uso si"encio
a "os or2u""osos . a "os necios5 Si/ co'o -e'os escrio/ con$iene ""e2ar a "a -ora
su%re'a con san2re fr&a/ nunca -e'os reco'endado asusar a "os %ue("os con
%a%arruc-as ni fec-ar con una -ora oa"'ene -u'ana e" Fin de "os ie'%os5 Para e"
a"qui'isa (asa con que 2use "as %ri'icias de e""o cuando "a ro'%ea resuene en su
criso"5


15# Les De'eures P-i"oso%-a"es/ o'o I %a25 1;F de "a :\ edici!n5
35# I(&de' %5114
:5# Ge'os quedado 2raa'ene sor%rendidos "e.endo a Aor=ne/ Le La(oraoire a"c-i'ique/
*r0danie"/ Par&s 11>1/ %or "a incisi$a c"aridad con "a que 2u&a a "os ne!fios/ sin )a'+s so(re%asar
"os "&'ies de "a %rudencia5
31
&on'usiones re'erentes al Su(eto de los Sa)ios
En odo ie'%o "os a"qui'isas -an o%erado so"a'ene so(re "a 'aeria 'inera"5 En
eso ene'os '+s que una re2"a de" are5 No %orque "a a"qui'ia no %ueda o%erar
so(re oras 'aerias/ .a -e'os $iso que se a%"ica a" 2o(ierno de "as sociedades
-u'anas5 Pero "a ins%iraci!n di$ina que cre! a "os %ri'eros 'aesros de"
-er'eis'o/ si "es %er'ii! disfruar e" conoci'ieno en oda inocencia/ no -a
"e$anado "a %ro-i(ici!n so(re e" +r(o" de "a $ida5 A"2unos (oicarios -an sa(ido
su%erar "as receas es%a2&ricas . sacar de "as %"anas re'edios rea"'ene
quinaesencia"es5 No conoce'os sino a res que/ so(re e" $e2ea"/ -a.an %racicado
se27n "os %rinci%ios de" are de Ger'es . de)ado a"2unos raados: Gide"2ard $on
6inen/ Parace"so ./ en ese si2"o/ Ar'and 6ar(ou"5 Si -u(o '+s/ . sos%ec-a'os que
"os -u(o enre "os 2randes '0dicos +ra(es . )ud&os a"es co'o Ge(er o I(n aa"du'/
ra(a)aron en un secreo '+s a(so"uo que "os fi"!sofos qu&'icos . no "e2aron a "a
%oseridad nada '+s que "as receas de %eque<os %aricu"ares 7i"es que no
necesia(an una iniciaci!n '+s %rofunda5
Maesros se'e)anes son oda$&a '+s raros que "os Ade%os de" Are 'e+"ico5 Si
reci(en %er'iso %ara ra(a)ar e" $e2ea" es %orque Dios dio %ri'ero "os fruos . "as
-ier(as co'o a"i'enos a "os ani'a"es . a" -o'(re . co"oc! a Ad+n en e" )ard&n de"
Ed0n 8%ara cu"i$ar"o . 2uardar"o8 co'o se dice en e" G0nesis5 ,uando ,a&n inen!
$o"$er a e'%e9ar esa o(ra $e2ea" fuera de" Ed0n no consi2ui! sino ofrendas
i'%uras . sus descendienes Ju(a" . *u(a" ,a&n u$ieron que "i'iarse a" are de "a
'7sica . de "os 'ea"es5 Sin e'(ar2o $e'os que No0 %"ana "a $id a" sa"ir de" Arca
./ con "a in$enci!n de" $ino/ se dedica a una "a(or '+s cercana a "a A"qui'ia que a
"a so"a es%a2iria5 Nin27n -i)o de Ger'es fue nunca auori9ado a %racicar so(re e"
ani'a" ni inc"uso so(re secreciones de seres $i$os: "os 'enruos/ "ec-e/ orinas o
"+2ri'as que enconra'os en "os eEos a"qu&'icos de(en enenderse co'o
eE%resiones 'eaf!ricas de "as eEudaciones 'inera"es5
:@
Gasa e" si2"o QKIII "a %ro-i(ici!n se eEend&a inc"uso a "a ciencia %rofana/
"i2era'ene sua$i9ada sin e'(ar2o %ueso que "e era "&cio a "os es%a2irisas . a "a
'a.or %are de "os aresanos usar cueros/ orinas/ -uesos/ 2rasas ./ en conados casos/
san2re de ani'a"es sacrificados %ara "as necesidades de" -o'(re #1#5 No esa(a
%er'iido ir '+s a""+ de" %er'iso/ dado %or Dios des%u0s de" Di"u$io %ara ase2urar "a
su(sisencia de una -u'anidad des%ro$isa de sus recursos aneriores/ de usar "as
(esias %ara su a"i'enaci!n/ 0r'ino que -a. que enender en e" senido de
necesidades $ia"es5 Los "i(erinos que se rec"a'a(an 8de "as "uces8 u$ieron e"
'0rio de rec-a9ar nu'erosas su%ersiciones . ra(as acu'u"adas %or "os usos/ "a
%ere9a o "a inco'%rensi!n de "as ani2uas re2"as5 *a'(i0n u$ieron "a i'%rudencia
de des-acerse de "os "&'ies que Dios %on&a ane "os %asos de" -o'(re ./ enre e""os/
"a %ro-i(ici!n de i'%u"sar "as in$esi2aciones so(re "os $i$os '+s a""+ de "as
necesidades5 Las eE%eriencias de Ga"$ani no ser$&an ni a "a 'edicina ni a "a f&sica
nacieneH en e"ecricidad Ko"a fue '+s 7i"5 *oda$&a no eran sino acos ais"ados5
,uando a fines de" 7"i'o si2"o $i'os que "os '0dicos rene2a(an de" )ura'eno de
Gi%!craes %ara/ so %reeEo de in$esi2aci!n/ a%"icar $erdaderas oruras e"0cricas a
"os inernos de asi"os . %risiones/ %or no -a("ar de "os ani'a"es $i$os/ co'%rendi'os
que "a ciencia %rofana se a%roEi'a(a a" a(is'o5 No se nos dio nin2una se<a" de que
Dios -u(iera "e$anado "a %ro-i(ici!n de ocar e" `r(o" de "a $ida5
Ad'ia'os/ a" "&'ie eEre'o/ que '+s $a"e ensa.ar nue$os 'edica'enos so(re "os
cu"i$os $ira"es in 8$iro8 que no de enrada en "os -os%ia"esH ad'ia'os a'(i0n
que se %rue(en "os re'edios en raas o 'onos5 *a"es sacrificios %ueden )usificarse
%or e" a"i$io que de(ido a e""o endr+n "os enfer'os5 Pero cuando oruran cone)os en
"as f+(ricas de cos'0icos o descere(ran 2aos %ara esa("ecer "os ri'os de" sue<o/
.a conocidos en e" -o'(re %or '0odos '+s sua$es/ "a )usificaci!n no es '+s que
una -i%ocres&a5 MA qui0n -ar+n creer que "acar e" ca(e""o de "as 'u)eres es una
necesidad $ia"N ,uando se i'%"anan e"ecrodos en e" cere(ro de ani'a"es . seres
-u'anos %ara diri2ir su co'%ora'ieno 'ediane "a e'isi!n de ondas -er9ianas/
-e'os confesar que "a ui"idad de esa esc"a$iud esca%a a nuesra enendi'ieno5
Auori9ando a raar a" $i$o a se'e)an9a de" 'inera"/ "os sa(ios se ransfor'an
insensi("e'ene en $erdu2os5 La %ro-i(ici!n di$ina en&a co'o %ri'era fina"idad
i'%edir esas a(o'inaciones %or "as que e" -o'(re/ '+s que 2anar/ %ierde su
curiosidad insacia("e5
,ada cua" sa(e que con "a in2enier&a 2en0ica se franquea e" 7"i'o "&'ie: co'o
%rue(a "os an2usiosos de(aes de "e2is"adores . co'i0s 0icos5 Los (i!"o2os
fa(rican nue$os $irus co'o "os es%a2irisas -ac&an oro . se "es %odr&a a%"icar e"
refr+n que %reendes que eso es '+s f+ci" de -acer"o que de des-acer"o5 M,!'o se
-an are$ido "os '0dicos a $io"ar su )ura'eno '+s so"e'ne/ -asa e" %uno de
(uscar ar'as de eEer'inio anes que re'edios a" sufri'ieno -u'anoN
ISue no se nos di2a que se raa de "os 7"i'os so(resa"os de" Aa"i#.u2a/ de una
necesaria 'anifesaci!n de "a de2eneraci!n c&c"icaJ No5 Esa rans2resi!n $a 'uc-o
:1
'+s "e)os que e" desorden de una decadencia5 Lo que $e'os es una a"qui'ia
in$erida que se a%roEi'a %e"i2rosa'ene a" %ecado conra e" es%&riu5 Suienes
asienes a se'e)anes a(o'inaciones a'ononan car(ones en ascuas so(re su %ro%ia
ca(e9a5 Si "o2ran conse2uir de "os %ue("os/ no "a %asi$idad %resene que no raduce
sino "a i'%oencia de "os 'is'os %ara des-acerse de un %u<ado de de'iur2os
de'enes/ sino e" aseni'ieno de su cora9!n/ ser+ e" fin de" %"anea5 Enonces s&/
s!"o enonces/ e" di"u$io de fue2o caer+/ o a"27n asro errane desruir+ con un
c-oque e" nido de escor%iones que se -a(r+ $ue"o "a *ierra5 Gu(ieran (asado die9
)usos %ara sa"$ar a Sodo'a/ . %or )usos A(ra-+' enend&a no seres %erfecos ni
sanos sino -o'(res cu.o cora9!n se ne2ara a $io"ar a "os +n2e"es5 Lo se co'%or!
co'o un ca'%esino asuo %ero no -a(&a %erdido e" res%eo de s& 'is'o ni de "os
de'+s . sa(&a donde siuar "os "&'ies %uesos ane "os -o'(res5 En ese senido
enconrar&a'os %ara deener "a 'ano di$ina '+s de die9 )usos5
La in2enier&a 2en0ica no es+ sino en sus ("asfe'aorios (a"(uceos %ero/ .a desde
a-ora/ no se raa de un sa(er e'%&rico5 Sin e'(ar2o "e fa"a e" conoci'ieno esencia"
fuera de" cua" odo ineno de o(ra a"qu&'ica se des$iar+ faa"'ene -acia "a
in$ersi!n si e" fracaso re%eido no $iene a %oner"e 0r'ino: "a re$e"aci!n di$ina de "a
%erfecci!n que es %reciso a"can9ar5 E" -er'eisa que raa de rea"i9ar "a Gran O(ra
sa(e desde e" 'o'eno que enciende su %ri'er fue2o que (usca "a quinaesencia5 Si
no u$iera sino una %re'onici!n $a2a de su naura"e9a/ se 2u&a %or "os escrios de "os
ani2uos . "as indicaciones de sus 'aesros5 Gasa "os arc-i'isas de ana<o
inena(an o(ener oro . %"aa/ arrancar"os de "a 'ena de "os cuer%os $u"2ares/
sa(iendo %or ru'ores que eran "os '+s no("es de "os 'ea"es5 La %ro-i(ici!n de
ra(a)ar so(re 'aeria ani'a" iene co'o coro"ario "a i2norancia en "a que odos
esa'os de "o que si2nificar&a "a %erfecci!n de ese reino/ . de" %ro.eco di$ino so(re
ranas/ sa"a'ones/ 2aos/ %erros/ (a""enas o )irafas5
Los 'ios su'erios o 2rie2os . e" 'idras- -e(reo conienen ad$erencias a" res%eco/
que no %ueden ser '+s c"aras/ so(re "o que -a. que es%erar de un ra(a)o
desconsiderado so(re e" $i$iene5 *ia'a/ _o o Li"i- si'(o"i9an "a 'aeria 'ariE de
"os or&2enes5 ,uando sa"e de su re%oso ras e" fin de su ie'%o/ %or accidene o %or
re$ue"a/ no en2endra sino 'onsruos +$idos de $ida -u'ana co'o -idras/ 2or2onas/
$a'%iros o qui'eras5 Enre "os su'erios -ac&a fa"a que se reunieran "os dioses %ara
aca(ar con e""o5 Los 2rie2os de)a(an e" ra(a)o de 'aar 'onsruos a "os -0roes/
nacidos de "a uni!n de un dios . una 'ora"5 No se %odr&a afir'ar 'e)or que "as
fuer9as -u'anas no (asan %ara des-acer "as %roducciones an+rquicas de "a 'ariE
$ic i'%rudene'ene "i(eradas5 De)e'os que se eEiendan "as %"anas rans20nicas5
Si sus efecos se re$e"aran 'ora"es Mc!'o ase2urarnos/ inc"uso arrancando odas "as
%"anas conocidas/ que nin27n %o"en no rans'iir+ "os 2enes su%ernu'erarios a
a"2una $ariedad sa"$a)e/ o que nin2una a(e)a no "as "i(ar+N5 La -idra de Ler'a a"
'enos -acia crecer odas sus ca(e9as de" 'is'o cuer%o5

:3
La $ida es un odo/ cosa que -an $ue"o a descu(rir "os eco"o2isas Cno -a("a'os de
"os 'o$i'ienos %o"&icos sino de "os sa(ios que esudian "a i'(ricaci!n de "os reinos
. "os cic"os naura"es de ransfor'aci!nD5 Los 2enes inroducidos en e" 'a&9 %ara
a"e)ar de 0" "os insecos 8%arasiarios8 ienen co'o %ri'era consecuencia inciar a
dic-os %ar+sios a 'odificar sus %ro%ios 2enes %ara coninuar a"i'en+ndose5 De uno
en oro/ de res%uesa en res%uesa/ Ma qu0 'undo ""e2are'osN Nadie sa(r&a %redecir"o
. nadie %uede anici%ar "as 'uaciones correcoras que eEi2ir+ "a coninuaci!n de"
Orden di$ino/ -o'(re inc"uido5 M,u+ndo se enender+ que e" `r(o" de "a $ida fue
eri2ido %ara %roe2ernos . no %or un ca%ric-o ir+nicoN
Nuesros %ro%!sios no son "os de "os 8radiciona"isas8 %erificados %ara quienes "a
sa(idur&a consise en $o"$er a "os 'odos de $ida o %ensa'ieno . a "as 0cnicas
conocidas %or sus a(ue"os5 IPensando as& -a(r&a que co(i)arse en iendas de %ie"es .
fa(ricar cuc-i""o de s&"eEJ E" esfuer9o des%"e2ado %ara consruir ci$i"i9aciones/
au'enar "os conoci'ienos . "as 0cnicas/ '+s (ien de(e arrancarnos 2rios de
ad'iraci!n5 *ana in2eniosidad/ ano $a"or . ra(a)o %aciene no son $anidad . .a
-e'os eE%resado en oros siios cuana esi'a nos 'erecen "os sa(ios %rofanos5 La
%ro-i(ici!n de "a que -a("a'os no si2nifica que Dios %refiera a "os i2naros: si no
-u(iera querido sino un ani'a" su%"icane M-a(r&a %ueso ana curiosidad en e"
-o'(reN Nuesros %ri'eros %adres reci(ieron e" do'inio de odos "os reinos
inferiores ./ %or "o ano/ "icencia %ara descu(rir "as "e.es que ri2en e" cos'os . que
e" ,reador insiu.! 'ediane 8n7'ero/ %eso . 'edida85 La 'is'a co'%"e)idad de "a
urdidu'(re eco"!2ica no de(e desani'ar de su esudio5
E" %ro("e'a de "a %ro-i(ici!n . su rans2resi!n es '+s sui" que una si'%"e (arrera
'ora"5 Pre2unado %or "os saduceos so(re "a resurrecci!n 'ediane una casu&sica
en2a<osa res%eco a" 'ari'onio/ ,riso res%onde con una frase a "a que con$iene
dar odo su a"cance: e" -o'(re/ dice/ se $o"$er+ e" i2ua" de "os +n2e"es5 Le incu'(e
rea"i9ar %ara s& . %or "a naura"e9a un ra(a)o an20"ico cu.a a"qui'ia no nin2una ora
cosa sino su anici%aci!n o 2er'en5 Una o(ra se'e)ane no %uede -acerse a cie2as5
No s!"o nada %uede -acerse sin conocer e" fin . e" de" $i$iene/ re%i+'os"o/ oda$&a
no -a sido re$e"ado/ sino que/ %or a<adidura/ -a. que afronar e" %e"i2ro de "a
quinaesencia i'%ura5 La eE%eriencia adquirida en e" ra(a)o so(re "os 'ea"es nos -a
con$encido de "a dificu"ad de esa 7"i'a %urificaci!nH ocar a "a $ida eEi2e '+s
%ure9a oda$&a/ '+s de "a que e" -o'(re acua" %uede so%orar sin %erecer5
Ese es e" senido de "a %ro-i(ici!n . de "a %resencia de" A-eru( de es%ada f"a'&2era
de"ane de" +r(o" de "a Kida5 E" -o'(re no %uede franquear su (arrera de ""a'as sino
en "a 'edida en que $ue"$a a enconrar "a esaura an20"ica que fue "a su.a en e"
Para&so5 Pero esa "i'iaci!n e'%ora"/ fruo de "a ca&da . de" oscureci'ieno de"
a"'a/ no es+ inscria en %are a"2una de" -o'(re ni de" uni$erso an2i("eH Dios no -a
quiado de nuesra naura"e9a "a %ro'esa de" are rea" so(re odos "os reinos5 La
%ro-i(ici!n es%e)ea ane e" -o'(re co'o un -ori9one infinio '+s (ien que co'o "a
'ura""a de una fora"e9a en "a que esu$iera encerradoH %or "o ano nadie %uede
deer'inar c"ara'ene donde se encuenra e" "&'ie/ a" i2ua" que un ni<o que
::
a'%oco %uede enconrar e" esoro a" %ie de" arco iris5 Sin e'(ar2o un %aso de '+s .
"a es%ada se a(air+5 La ra9!n/ "a %rudencia/ e" res%eo a "a naura"e9a . a "a $ida cu.o
"a(oreo/ %asoreo . ser$icio son "a %ri'era $ocaci!n de" -o'(re/ resu"an "a 2u&a '+s
se2ura en esos %ara)es/ con "a cere9a de que Dios no nos %er'iir+ $o"$er a enrar
en e" conciero an20"ico anes de que "a 7"i'a %urificaci!n no nos -a.a -ec-o di2nos
de e""o5 Sa"$o qui9+s %er'iir %or un ie'%o a "os sedienos de rans2resi!n "a
i"usoria fa'i"iaridad de "os a"os +n2e"es de "as inie("as5
En ese %uno ,riso e$oca "a %ar+(o"a de "as 6odas5 Para eEa'inar "a suere de"
-o'(re rec-a9ado de "a sa"a de" (anquee/ considere'os "os in$iados reca"ciranes
. "a in$iaci!n a odos "os "isiados/ 'endi2os . sa"eadores/ que a" 'enos nos de)a
nin2una i"usi!n so(re nuesro $a"or5 En "os %a&ses de Oriene/ . 'u. es%ecia"'ene
en Judea es e" no$io quien $ise a sus in$iados con un -+(io nu%cia" cuando enran
en "a casa/ una 7nica "i2era . ("anca/ e)ida con -i"os de oro o %"aa/ que cu(re "os
$esidos ordinarios o "os susiu.e %ara que nin2uno de "os con$idados %ase
$er2Xen9a si es %o(re o %ara que no inene ""a'ar "a aenci!n con ro%as osenosas5
Por "o ano aqu0" a quien e" Re. sor%rende sin esa 7nica de "u9 es que se -a ne2ado
a ""e$ar"a cuando "e fue ofrecida5 Pero Mqu0 es e" $esido de "u9 sino e" si2no de "a
%urificaci!nN Nos "as -a(e'os con un "adr!n que raa de disfruar de "as
ca%acidades an20"icas/ $ue"as a dar a" -o'(re/ sin consenir en %asar %or "a
%urificaci!n/ es decir %or e" fue2o de" A-eru(/ . que/ %or "o ano/ re-7sa %racicar "a
inocencia5 Si consi2uiera e$iar "a ""a'a de" Guardi+n . $o"$er a enrar ro'%iendo
'uros o ""a$es/ su suere ser&a %eor que "a condici!n 'e9c"ada de" -o'(re acua":
ser+ aado/ es decir/ que en 0"/ en su naura"e9a/ ser+n in-i(idas "as ca%acidades
an20"icas %oencia"es/ . ser+ arro)ado a "as inie("as eEeriores/ %or "o ano %ri$ado
de oda re$e"aci!n eso0rica5 Nada nos ase2ura que a" esado de(a ser definii$o/
%ero anes de $o"$er a enconrar "a ine2ridad de su -u'anidad/ de(er+ %ro(ar
induda("e'ene que ace%a so'eer su cora9!n . su $o"unad a" fue2o de" `n2e"5


:;
15# S!"o "os inureros de Israe" %od&an/ sin araer so(re su ca(e9a "a c!"era ce"ese/ ("anquear "a
"ana en "a san2re de" corderoH %ero en ese caso se raa(a de una %r+cica %rof0ica5
La *a)la de Es%eralda
Desde que e" %residene *ru'an 'and! "an9ar so(re Giros-i'a "a %ri'era (o'(a A/
in7i" desde e" %uno de $isa esra02ico %ueso que e" Ja%!n/ eEan2Xe/ se %re%ara(a
%ara rendirse/ rendici!n que no se ade"an! sino unos d&as/ adquiri'os "a ceridu'(re
que un 2ru%o de -o'(res %erse2u&a secrea'ene un fin '+s eEi2ene que er'inar "a
2uerra5 E" Sr5 *ru'an . sus conse)eros no s!"o quer&an %ro(ar su %ro.eco 'ora" en
condiciones rea"es sino ase2urar a" 2o(ierno a'ericano una su%re'ac&a sin
%arici%aci!n . %ro(ar"o a "os o)os de" 'undo5 No co'%rendi'os e" a"cance eEaco
de su %ro.eco que %od&a %asar enonces %or "a a'(ici!n de una nue$a Ro'a en e"
i'%erio occidena"5 A "o "ar2o de "os decenios si2uienes odo e" %"an se $o"$i! c"aro
a nuesros o)os %ues se ins%ira(a esrec-a'ene en e" '+s coro . esencia" de "os
escrios a"qu&'icos/ "a *a("a de Es'era"da5
Re"ea'os %or "o ano ese eEo 'a.or %ara co'enar "as ada%aciones -ec-as en
e""a con e" fin de 2o(ernar orienada'ene a "as sociedades . %ara e" desarro""o de "as
ciencias5

Es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero:
Lo que est abajo es como lo que est arriba y lo que est arriba es como lo que
est abajo; por estas cosas se hacen los milagros de una sola cosa. Y como todas las
cosas son y provienen de U!, por la mediaci"n de U!, as# todas las cosas son y
provienen de esta cosa $nica, por adaptaci"n.
La unidad/ susrao de oda cosa/ fue %resenida desde "a ani2Xedad %or "os fi"!sofos
-ind7es . 2rie2os co'o "o aesi2uan "os U%anis-ad . e" Poe'a de Par'0nides5 E"
senido %rofundo de esos eEos -a sido desarro""ado en nu'erosos co'enarios . no
insisire'os en e""o5 Los f&sicos que conoci'os anes de "a 2uerra "e da(an e" no'(re
de ca'%o uniario . deses%era(an enconrar"o 'ediane sus c+"cu"os . co'%render
sus efecos5 Por nuesra %are ni a"ena'os ni desa"ena'os sus esfuer9os en ese
senido5 Karios de esos sa(ios/ conscienes de "as a'ena9as que -ac&an %esar so(re
:4
e" 'undo "as con$u"siones de A"e'ania . "a crisa"i9aci!n de fuer9as oscuras/
so<a(an enonces en unifor'ar "as sociedades -u'anas en una 'is'a ci$i"i9aci!n
%ac&fica que fuera co'o e" ref"e)o de" ca'%o uniario de "a 'aeria5 Eran/ .a "o
-e'os dic-o/ ni<os des"u'(rados %or "a "u9 de" U'(ra"/ i2noranes de "os %e"i2ros .
des(ordanes de enusias'o5 Se %re%ara(an/ co'o en "os cuenos de -adas/ a $encer
a" "o(o %ara $i$ir fe"ices e" reso de sus d&as5 M,!'o conci(ieron anas i"usiones
so(re "o que fer'ena(a desde decenios en "as sociedades inici+icas occidena"es
con "as que a"2unos de e""os se -a(&an sin e'(ar2o re"acionadoN M,!'o %udieron
enre2arse a "os )efes 'i"iares . %o"&icos a'ericanos/ no aados de %ies . 'anos
sino corriendo . reo9ando co'o ni<os ras e" f"auisaN Los %ri'eros ra(a)os en "os
que se "os e'%"e! $ersa(an so(re e" ca'%o uniario5 ,o'o -a(&a'os %re$iso fueron
$anos5 Las raras confidencias de" Sr5 Rosen/ asisene de" %rofesor Einsein/
confidencias que nos -an sido conadas/ da(an cuena de" a(andono de "as
in$esi2aciones a causa de erri("es accidenes de "os que no co'%rend&an nada . que
sus ecuaciones no -a(&a %er'iido %re$er5 Los su'inisradores de fondos/ a"'iranes
de "a Na$. o direcores de a2encias creadas eE %rofeso . de%endienes de"
Secreariado de Defensa/ eEi2ieron secreo . ais"aron a odos "os esi2os5 Sin
e'(ar2o/ si e" ca'%o f&sico resis&a a odos sus esfuer9os/ "a idea de "a unificaci!n de
"os -o'(res se a(r&a %aso . "os accionisas de "a indusria -ac&an sus c+"cu"os/
seducidos 'enos %or "a es%eran9a de que se aca(aran "as 2uerras que %or "a
%ers%eci$a de un i'%erio 'undia" in$isi("e a" ser$icio de A'0rica5
MFue enonces cuando a"2unas 'enes fe(ri"es se dieron cuena de "a si'i"iud enre
"as %reocu%aciones de "os sa(ios . "os %ri'eros $ers&cu"os de "a *a("a de Ger'es/ o
.a acaricia(an "a a'(ici!n de re'ode"ar e" 'undo 8reconci"iando8 radici!n .
'odernidad que "a 'a.or %are de "os e%&2onos de" esoeris'o se dedica(an a
se%arar cuando no a o%onerN No ene'os res%uesa a esa %re2una5 E" esoeris'o
occidena" a%arec&a desde fina"es de" oro si2"o co'o un ca'%o cerrado en e" que se
enfrena(an $o"unades . %ro.ecos que de radiciona" no en&an sino "a a%ariencia .
de "os que e" na9is'o ofrec&a e" '+s "a'ena("e de "os es%ec+cu"os5 If+usicas
"ocurasJ A" 'enos -asa enonces esas qui'eras (u""&an en $asos cerrados/ en "as
rasiendas de "i(rer&as %o"$orienas o en "os sa"ones %ri$ados de renisas 'ueros de
a(urri'ieno5 Pero "a a$enura na9i dio a 'uc-os de que e" %oder esa(a a" a"cance
de "a 'ano de "os audaces5 La sinarqu&a de" Sr5 A"$e.dre/ que en sus or&2enes no era
sino una %+"ida i'iaci!n de "a sociedad 'edie$a"/ o'a(a e" senido de una
dicadura ocu"a de 8su%eriores desconocidos8 . odo so%"ador insi2nificane/ %or
%oco que se -u(iera ro9ado con "os rios '+2icos de 'oda/ se sen&a e" a"'a de un
,a2"iosro5

El %ol es su padre...
En 11;:/ ras "os fracasos %arcia"es so(re "os ra(a)os de" ca'%o uniario/ e" iner0s
ref"u.! -acia "as ener2&as inra#a!'icas5 A decir $erdad .a -a(&an $iso "a "u9/ a"
'enos so(re e" %a%e"/ $arios ensa.os de 8%i"as8 . odo "o que reen&a a "os sa(ios
:?
%ara inenar "i(erar "a ener2&a de Pa- era e" e'or a "a reacci!n en cadena5 La cara
de" Sr5 Einsein a" %residene Roos$e" sir$i! de %reeEo5 IGa("ad de -uesos a "os
%erros/ de (o'(as a "os 'i"iares . "os $er0is 2ru<ir de 2usoJ5 La coninuaci!n es
conocida de odos5 E" Sr5 O%%en-ei'er/ ciando ane e" fo2ona9o "os $ersos de"
Ma-a(-araa #1# #8Si de re%ene a%areciera en e" cie"o e" res%"andor de 'i" so"es/ su
(ri""o no -ar&a sino a%roEi'arse a "a 2"oria de ese es%ec+cu"o8# confir'a(a a "os
o)os de "os a%rendices de'iur2os "a eEaciud de "a *a("a de Es'era"da5 Fa"a(a
oda$&a que ese so" conce(ido %or "as 'anos de" -o'(re a%areciese a" 'undo en e"
es%"endor de sus nu(esH nuesros rufianes sa(&an su 6i("ia . su sa"'o 1>: 8De sus
narices sa"&a -u'o . de su (oca un fue2o de$orador555 De"ane su.o/ nu(es de "as que
sa"&an re"+'%a2os/ 2rani9os . car(ones de fue2o5558 As& e" %residene *ru'an orden!
(o'(ardear Giros-i'a . Na2asaAi %ara que se $iera que "os ra.os . "a %oencia de
"os asros .a no %erenec&an a" ]eus o"&'%ico sino a "os -o'(res/ a a"2unos -o'(res5

... y la luna su madre
Aca(ada "a 2uerra . do'inado e" so" nuc"ear/ se ineresaron in'ediaa'ene %or "os
ra(a)os de" Sr5 $on 6raun . %or %erfeccionar sus K35 La carrera de" es%acio a"can9!
su %uno cu"'inane cuando dos asronauas e'(uidos en sus escafandras dieron
a"2unos %asos %or nuesro sa0"ie5 Una iner%reaci!n an "iera" %odr&a no ser sino
ra(a)o de so%"ador %ero su %r+cica %arece '+s reorcida5 La 8conquisa8 de "a Luna
fue a(andonada %oco ie'%o des%u0s de esa (urda 'arc-a5 Sin duda no es%era(an
de e""a sino una -ue""a si'(!"ica en e" a"'a de "as 'asas5 A" i2ua" que con "a (o'(a
de Giros-i'a/ un aco osenoso de(&a %ersuadir a "os -o'(res de su do'inio so(re
"as %oencias c!s'icas e i"usionar"os con que/ a coninuaci!n/ odos %arici%ar&an de
un %ro.eco que/ en "os -ec-os/ se reser$a(an e""os5

El viento lo ha llevado en su vientre.
De" $ieno/ a" i2ua" que con "a Luna/ -icieron una "ecura "iera" . se dedicaron a
coninuaci!n a conro"ar "os c"i'as reeniendo "as 'asas de aire 'ediane 8'uros de
ondas8 "e$anados so(re coninenes eneros/ an+"o2os a" confina'ieno 'a2n0ico
de "os f"u)os de %ar&cu"as en "os 2randes ace"eradores5 Las %ri'eras eE%eriencias/ en
11F4 . F?/ esca%aron a odo conro" durane $arios 'eses5 Las se2undas/ en 11>:/
u$ieron 'e)ores resu"ados %ero no se "e$an! su secreo aunque circu"aron ru'ores
en "as uni$ersidades5 La conra%arida socia" de" do'inio de "os $ienos se radu)o en
un ineno de conro"ar "a o%ini!n/ "o que Kir2i"io ""a'a(a fa'a $o"ans/ an '!$i" .
fu2a9 co'o "a (risa5

La tierra es su nodri&a y su receptculo.
:F
Para ase2urar e" reorno a a"2una 'aeria densa decidieron enonces fa$orecer "os
ra(a)os so(re "o $i$iene . "a in2enier&a 2en0ica de "a que -e'os dic-o odas "as
reser$as que nos ins%ira5
Las cuaro cias que a(ren ese $ers&cu"o de "a *a("a de Es'era"da cu.os
co'enarios en acos aca(a'os de descri(ir corres%onden en una "ecura a"qu&'ica
can!nica a "os cuaro e"e'enos/ en un orden eEra<o: fue2o/ aire/ a2ua . ierra/ en e"
que a"ernan "o sui" . "o denso/ "o ca"iene . "o fr&o5 Su(ra.e'os "a %ro2resi!n de "os
0eres -asa e" aca(a'ieno de "a cor%orificaci!n/ corres%ondienes a "os cuaro
%ri'eros d&as de" G0nesis5 La O(ra di$ina de "a creaci!n re$e"ada %or e" Gran
Ger'es si2ue esrec-a'ene e" 8cic"o8 de "as cuaro Edades/ edad de oro de" So"/
edad de %"aa de "a Luna/ edad de (ronce de "os -0roes err+icos cu.as correr&as
%oseen "a "i(erad de" $ieno/ edad de" -ierro densificado a" '+Ei'o5 E" "ecor
co'%render+ 'e)or %or qu0 "a a%arici!n de esos cic"os ras e" fin de" %roceso de "a
,reaci!n si2nifica que se co'ei! un error5 Efeci$a'ene/ desde que "a
densificaci!n 'aeria" de" cos'os se aca(! no era necesario .a se2uir '+s ade"ane5
Ad'ia'os inc"uso que/ %or ana"o2&a/ ese cic"o se a%"ique a "as ci$i"i9acionesH
de(er&a resu'ir su naci'ieno %ero/ una $e9 que o'an cuer%o M%ara qu0 desruir"as
. $o"$er a e'%e9ar ad "i(iu' "a 2eneraci!n de a(orosN Pese a" a(surdo de
se'e)ane rueda "oca 2irando sin fin/ %odr&a'os ad'iir un cic"o as& si "a ense<an9a
si "a ense<an9a de Ger'es se deu$iera a-&H %ero des%u0s de -a(er co'enado
(re$e'ene esa %ri'era ea%a de "a O(ra di$ina e inroducido a su disc&%u"o a "a
cone'%"aci!n de "os or&2enes/ descri(e 'uc-as oras o%eraciones5
La a%arici!n ines%erada de "as cuaro edades en e" criso" iende a re-acer
naura"'ene "o que/ %or accidene/ fue de'asiado des-ec-oH o/ a $eces/ a o(ener e"
8casi2o8 de una cor%orificaci!n de'asiado eEre'ada5 Sin e'(ar2o/ en "a -isoria
de "as ci$i"i9aciones ocurre que inroduce una creaci!n rea"/ aunque s!"o conoce'os
un e)e'%"o/ que se eEiende a "o "ar2o de $arios 'i"enios a %arir de" des%erar
inducido %or "a 7"i'a in$ersi!n de "os %o"os5 ,uando se eEa'inan ie'%os '+s
coros/ a%arece in'ediaa'ene a"27n furor san2rieno o "a des'esura de" or2u""o/ .
""e$a a una 0%oca a "a $e9 ca!ica . %erificada cu.a sa"ida 8naura"8/ .a "o -e'os
dic-o/ se rea"i9a %or "a $io"encia de un %eque<o Ra2nar^A5 Aqu& fue %"anificado .
%ro2ra'ado %or de'iur2os %er$eridos que %arecen -a(er co'%rendido su senido
%ri'ero . %reend&an i'%oner a" 'undo/ fuera de" ie'%o 'arcado %or e" ,reador/
una recreaci!n de "a ci$i"i9aci!n an+"o2a a "a 8re$o"uci!n neo"&ica85 Nin27n
a"qui'isa -a inenado en su criso" una %arecida inducci!n for9ada/ a" 'enos
nin2uno -a("a de e""a/ . nos %arece ra9ona("e %ensar que no conducir+ a 8un 'undo
nue$o8 sino a" desorden acosu'(rado5
Su(ra.e'os a'(i0n "as equi$a"encias si'(!"icas r&2idas . no fi"os!ficas
inroducidas enre "os e"e'enos . "as %r+cicas socia"es5 A" fue2o corres%onde "a
:>
ener2&a de" +o'oH a" a2ua "unar "a conquisa es%acia" asi'i"ada a una na$e2aci!nH a"
aire "os c"i'as . "a o%ini!nH a "a ierra "os seres $i$os5 Nada de esa c"asificaci!n
-a(r&a sido ad'iida %or "os ani2uos %orque disri(u.e e"e'enos -eer!c"ios
(asane ar(iraria'ene/ %ero "a enconre'os -asa en "as 'e+foras %o%u"ares o
enre "os no$e"isas5 En cua"quier caso es sof&sica co'o -u(iesen %roc"a'ado con
nosoros "os ani2uos 'aesros5

El 'adre de todo, el (elesma del mundo universal, est aqu#. %u )uer&a o su potencia
permanece entera si es hecho tierra.
,on esas frases Ger'es *ris'e2iso resu'e . co'ena e" esado de "a ,reaci!n
aca(ada5 Pero nuesros de'iur2os "o -an enendido no co'o e" re%oso de" s0%i'o
D&a/ sino co'o una insrucci!n %ara coninuar su o(ra . %ueso de "o que se raa(a
era de 8con$erir en ierra8/ -an a%"icado su fuer9a a -acer a%arecer seres ineEisenes
-asa enonces/ nue$os $irus en (io"o2&a/ cuer%os su%er%esados en f&sica .a que/ %or
$enura/ su are no "es %er'ie susciar es%ecies '+s a""+ de" %ri'er 2rado esrucura"
de cor%ori9aci!n5 Las (acerias o "as %"anas rans20nicas no son sino or2anis'os
'odificados/ no criauras in0dias5

%eparars la tierra del )uego, lo sutil de lo espeso, suavemente, con gran industria.
*ana es "a c"aridad de esa frase %ara un a"qui'isa co'o fue "a dificu"ad que
u$i'os %ara co'%render co'o "a iner%rea(an e""os %ara sus %ro%ios fines5 Se%arar
"o sui" de "o es%eso enconra(a un senido en eor&a de "a infor'aci!n/ con "a
disinci!n enre -ard Ces%esoD . sof Csui"D5 En "o que res%eca a "a ierra . a" fue2o
Mse raa(a de ais"ar "a (io"o2&a de "a f&sicaN Mde o%oner "as dos 0cnicas de
'ani%u"aci!n de" +o'o/ "a fisi!n de "os e"e'enos %esados que sir$en %ara %roducir
"a ener2&a do'0sica/ . "a fusi!n/ ana"o2on de" fue2o ese"ar/ reser$ada %ara "a
(o'(a GN Esa 7"i'a so"uci!n eE%"icar&a %or qu0 "as in$esi2aciones so(re "a fusi!n
conro"ada fueron desa"enadas sise'+ica'ene/ aunque no fuera sino ne2ando a "os
in$esi2adores "os su(sidios . "os "a(oraorios necesarios %ara su %uesa a %uno5 Una
a" desafecci!n carece de senido econ!'ico: e" -idr!2eno a(unda en "a naura"e9a
'ienras que e" uranio no se encuenra sino en escasa 'inas . eEi2e cosos&si'os
%rocesos de eEracci!nH a'%oco se )usifica %or "os ries2os arrosrados %ues "a fisi!n
%roduce des-ec-os 'ora"es que -a. in'ediaa'ene que de%osiar/ $i2i"ar o $o"$er
a ransfor'ar5 La a(erraci!n de esa %o"&ica no -a de)ado de sor%render a nu'erosos
sa(ios a "os que sie'%re se "es ne2! una eE%"icaci!n cre&("e5

%ube de la tierra y baja del cielo, y recibe la )uer&a de las cosas superiores y de las
cosas in)eriores.
:1
Suienquiera que se -a.a inc"inado so(re "os escrios a"qu&'icos co'%render+ que e"
%asa)e descri(e "a ascensi!n de" +2ui"a de "a que nosoros 'is'os -e'os -a("ado
$arias $eces5 A-ora (ien/ e" +2ui"a fi2ura en e" escudo de "os Esados Unidos ./
desde "a ca&da de "os i'%erios de Euro%a/ es inc"uso "a 7nica %oencia que oda$&a "a
""e$a5 EEoerica'ene/ en "a sucesi!n de "o2ros osenosos desinados a fi)ar en e"
a"'a de "os %ue("os esrec-as a"e2or&as a 2uisa de s&'(o"os/ "a consrucci!n de "a
"an9adera es%acia" . sus idas . $enidas %7("icas res%onder&an a "as eEi2encias de su
i"usorio %ro2ra'a5 De 'anera '+s secrea $e'os aqu& . a""+ inenos %or a"iar "a
ecno"o2&a '+s 'aeria" a o%eraciones '+2icas confundidas con e" cie"o es%iriua"5
Pa no se conenan con diri2ir "a o%ini!n 'ediane "a %rensa o "a e"e$isi!n/ raan de
%enerar "os cere(ros 'ediane ondas %ara ordenar "os %ensa'ienos '+s &ni'os
co'o si cada ser -u'ano no fuera sino una acoaci!n de "i'aduras de -ierro enre
"os %o"os de" i'+n5

*s# tendrs la gloria del mundo y toda oscuridad se alejar de ti
No des%recie'os nunca a esos 'aesros ocu"os de "a a"qui'ia f+usica5 A i'iaci!n
de "os sa(ios ra(a)an en ese 'undo %ero no %or 0" ni siquiera con 0"5 Si (uscaran "a
2"oria en e" senido ordinario de" 0r'ino/ no se cu(rir&an con un $e"o de secreo casi
oa"'ene o%aco/ %oco %ro%icio a eEa"ar "as $anidades5 La 2"oria/ enre "os ani2uos/
no es sino una ener2&a de "u9/ a "a que "os 'a2os %ersas ""a'a(an e" E$arna-/ "a
'is'a que 'anifes! ,riso durane su ransfi2uraci!n5 M,!'o as%irar a" ni'(o de
esa 2"oria a "a $e9 que se rec-a9a se2uir "os ca'inos de "a re$e"aci!n di$ina .
rea"i9ar so(re s& "as %urificaciones '+s e"e'ena"esN MSu0 es %ues esa 2"oriae 'undi
si no se "a eniende ni en e" senido eEo0rico ordinario ni en su $erdadero si2nificado
es%iriua"N Aca(a'os de $er que inenan a2ru%ar . ordenar "os cere(ros %ara -acer
de e""os a"o)a'ienos indi$idua"es de un a"'a 7nica/ de una es%ecie de oqoq_
cu.o %rofea %reend&a ser no ad$en&a sino a" fin de "os ie'%os/ co'o un ca"der!n
'usica" de" fin de "os ie'%os/ su sur2i'ieno en nada reduc&a "a "i(erad %ersona"5
En su es%&riu se raa(a de una fusi!n de a'or e ine"i2encia an+"o2a a"a que "os
e!"o2os '+s fia("es -an descrio co'o re"aciones riniarias de Dios5 No nos
corres%onde )u92ar "o (ien fundado de "as afir'aciones de "os e!"o2os: "as
re$e"aciones de "as que nos -e'os (eneficiado . sin "as cua"es nuesra "a(or
a"qu&'ica -u(iera sido $ana/ no concern&an sino a "a %erfecci!n de "a 'aeria . a "a
%urificaci!n de nuesra %ro%ia naura"e9a5 E" o%i'is'o de" %adre *ei"-ard de
,-ardin/ "a i'a2en "inea" . sua$e que se -ac&a de "a e$o"uci!n no nos -an
con$encido nunca ./ si "a noosfera a "a que ""a'a(a con oda su es%eran9a $isionaria
-a de rea"i9arse un d&a/ duda'os que sea anes de "a for'aci!n de "os nue$os cie"os .
"a nue$a ierra anunciados %or San Juan5
Pero una noosfera i'%uesa %ara eE%"oar su %oencia '+2ica o decu%"icar "a
inuici!n ine"ecua" de a"2unos fa"sos de'iur2os es+ e'%arenada con "a $io"aci!n
de "os +n2e"es que "e cos! a Sodo'a desa%arecer (a)o e" fue2o . e" a9ufre5 Pues es
;@
efeci$a'ene a" +n2e" e'(rionario que -a. en e" -o'(re a quien quieren des$iar de
su $ocaci!n 7"i'a/ a 'enos que no en2an "a )acancia de ""e2ar a ser "os 7nicos
-o'(res $erdaderos en$iando a "os de'+s a un ca""e)!n sin sa"ida/ si'%"es c0"u"as de
una '+quina %ensane esc"a$i9ada5 M+s 2ra$e oda$&aH si nos a%roEi'a'os a"
(ri""ane . "ocua9 sa0"ie arificia" %re$iso %ara "a enrada en un fa"acioso ercer
'i"enio/ "as di$a2aciones a"enadas en orno a" ec"i%se de" 11 de a2oso de 1111/
%arecer&a que se -u(ieran fi)ado una fec-a %ara riunfar/ "o que "es o("i2a a
inensificar su %resi!n so(re "as 'asas5 IPura "ocura ese %ared!nJ Un a%rendi9 se da
cuena desde sus %ri'eros errores . desde sus %ri'eras dece%ciones que a"e)arse de
"as $&as de "a naura"e9a rerasa "a o(ra cuando no o("i2a a $o"$er a e'%e9ar"o odo
desde e" %rinci%io5 Pero e" or2u""osos ni $e ni o.e . %or '+s que "a 'aeria "e -u.a
%er'anene'ene en su criso"/ 0" conin7a -asa que odo se ro'%e
irre'edia("e'ene enre sus 'anos ./ de $ue"a/ "e ro'%e a 0"5
No ire'os '+s ade"ane en e" co'enario de "a *a("a es'era"dina5 Pues e""os 'is'o/
-a2an "o que -a2an/ no a"can9ar+n nunca ni siquiera "a i"usi!n de "a $erdadera fuer9a/
fuere de oda fuer9a que $encer+ oda cosa sui" . %enerar+ oda cosa s!"ida a "a que
e" ,os'o%o"ia ""a'a/ 'u. acerada'ene/ "a Sa" de "a ierra #3#5 La quinaesencia/
en sus as%ecos oros que 'inera"es/ 'ora '+s a""+ de "a es%ada de" A-eru(5 IFinis
2"oriae 'undiJ En e" cuadro de Ka"d0s Lea"/ "as nu(es cu(ren "a 7"i'a "u9 . s!"o se
a(ren %or arri(a/ des$e"ando "a %7r%ura que re$ise "a 'ano di$ina . sin e'(ar2o
naura"5
Reci(iendo esa re$e"aci!n/ e" a"qui'isa sincero ""e2ar+ sin duda a"2una a su fin/ .
"a $erdadera G"oriae Mundi re%osar+ so(re 0"5 Sin e'(ar2o/ "a o(ra %osi("e a"
-o'(re/ inc"uso en su %"eniud/ no 'anifiesa sino "a es%eran9a de "as cosas %or
$enirH co'o "os Ma2os en e" %ese(re o Sa"o'!n consru.endo e" *e'%"o endr+ que
de%osiar su $erdadero esoro en e" a"ar in$isi("e de Aqu0" ane quien oda carne
2i'e de error en sus eEra$&os o i2norancia %ri'era/ de a'orosa A"e2r&a cuando
-a(iendo cu'%"ido su %are de "a o(ra . sin %oder deer'inar de ane'ano ni e"
ie'%o ni "a -ora/ cone'%"e no .a "a a%erura de "a 'aeria/ sino "a de "os ,ie"os . "a
c"aridad de Su G"oria5 IP qu0 necio ser&a quien %refiriese "a 2"oria $ana de ese
'undo a" Don di$ino '+s "u'inoso a7n que e" car(unc"o de "os sa(iosJ


;1
15# Ma-a(-araa/ "i(ro KI5 O(ser$e'os que esos $ersos no se a%"ican a "as Zerri("es ar'as de
Indra[/ sino a "a ransfi2uraci!n de aris-na5 Para e" Sr5 O%%en-ei'er/ e" fu"2or 'ora" de "a (o'(a
era "a re$e"aci!n de "a 2"oria de "a 'aeria5 *oda$&a no sa(&a nadie cua"es ser&an "as consecuencias5
35# Se-on/ "es oeu$res de ,os'o%o"ia5 *raducci!n de Anoine du Ka"5 Par&s 1??1
La Resistencia de la Materia

Ni "a *a("a de Es'era"da ni "a sucesi!n de re2&'enes que descri(e Ireneo Fi"a"eeo#
1# %ueden i'%onerse a "a fuer9a5 La a"qui'ia se diferencia de "a ciencia eEo0rica en
que res%ea "os ie'%os de 'aduraci!n %ro%ios de "a 'aeria en %aro5 Una reacci!n
qu&'ica ordinaria se %roducir+ a %oco que se %on2an en %resencia "os cuer%os
necesarios sean cua"es fueren "os "u2ares/ "os 'o'enos . "as canidades a raar: "o
que %ri'ero se o(ser$a en e" u(o de ensa.o se a%"icar+ de 'anera id0nica/ con
a"2unas %recauciones/ en "as cu(as indusria"es5 La a"qui'ia -a de ener en cuena "a
inerde%endencia uni$ersa"H odo no es re%roduci("e en cua"quier 'o'eno5 E" Muus
Li(er 'uesra "a reco2ida de" roc&o ane "os o)os de un carnero . de un oro/
e'("e'as e$idenes de "os 'eses so"ares %ri'a$era"es en e" -e'isferio nore: fuera
de" coro %er&odo en que su(e "a sa$ia/ en que "a $e2eaci!n se $i2ori9a . se
'u"i%"ica/ e" roc&o indis%ensa("e a "os es%a2irisas carecer&a de fuer9a . nada se
-ar&a %or 'ediaci!n su.a5 Sin e'(ar2o/ en "as cercan&as de Ka"%ara&so una reco2ida
en a(ri" no ser$ir&a de nada %ueso que a""& "a %ri'a$era e'%ie9a en Se%ie'(re5 P
no -a("a'os sino de "as condiciones esaciona"es de "a es%a2iria . de "a fa(ricaci!n
de re'edios $e2ea"es de un are de (oicarios que/ %or e'inene'ene res%ea("e .
7i" que sea/ no eEi2e "a d0ci'a %are de %recauciones que requiere e" are de
Ger'es5
Mienras '+s (re$es sean "as $&as %racicadas/ '+s au'ena "a canidad de 'aeria5
Si no se o'a "a %recauci!n de fraccionar"a . de o%erar cada $e9 so(re %eque<as
'asas/ reierando e" ra(a)o o si'u"aneando $arios criso"es/ '+s sui" es esa 'aeria
. '+s aeno -a de esar e" arisa a "as f"ucuaciones de "as condiciones c!s'icas5
,onoce'os una 2ran)a de %o""os en Poiou que una deer'inada se'ana %erdi! odas
"as cr&as5 *odos "os %o""os %resena(an 'a"for'aciones "ea"es a" ro'%er e" cascar!n5
;3
Los %ro%iearios ""a'aron a su co'%a<&a de se2uros que en$i! a sus 'e)ores
eE%eros quienes no %udieron eE%"icar esa 'uaci!n re%enina '+s que %or un f"u)o
%aricu"ar'ene inenso/ indeeca("e con 'edios ordinarios/ de radiaci!n c!s'ica5
E" ca'%esino fue inde'ni9ado de sus %0rdidas . a-& qued! e" asuno5 Si e" a"qui'isa
no $i2i"a e" 'enor si2no %rocedene de su criso" %ara recificar e iner$enir
in'ediaa'ene %uede %erder en unos insanes odo un a<o de ra(a)o a causa de
esos i'%ondera("es5 Inc"uso "os fu2ii$os esados de 2racia que fa$orecen "a o(ra
de(en ara%arse a" $ue"o si se quieren conso"idar sus (eneficios5
La eEre'a sensi(i"idad de "a 'aeria ra(a)ada eEi2e anos cuidados co'o un (e(0
./ co'o 0"/ re2u"a su creci'ieno %or inf"uencias '+s 'iseriosas que e" cic"o re2u"ar
de "os re"o)es5 Nadie se are$er&a a dar co'ida s!"ida a" %eque<o cu.os dienes
oda$&a no -an sa"ido5 Si es (ueno conocer de ane'ano "as fases de "a o(ra/ de nada
sir$e %ro$ocar arificia"'ene un r02i'en %"aneario si e" %recedene no -a ""e2ado a
0r'ino %or e" 'o$i'ieno %ro%io a "a naura"e9a de" su)eo de "os sa(ios5 A foriori
ser&a $ano %ensar en a(rir una 'aeria sin %re%arar o cu.a %re%araci!n no se -u(iera
co'%"eado5 En fin/ una de "as ra'%as/ . no de "as 'enores/ es que cua"quier
'aeria ra(a)ada can!nica'ene co'o su)eo de "os sa(ios %uede dar resu"ados
%aricu"ares a"enadores/ ciero/ %ero i"usorios/ inc"uso . so(re odo si esos se
%arecen a" resu"ado es%erado -asa e" %uno de confundirse con 0"5 Los 'aesros
ani2uos son 'u. c"aros so(re ese %uno: "a rans'uaci!n de" %"o'o en oro no
(asa %ara afir'ar que se -a conse2uido "a Piedra5
La a%"icaci!n for9ada de "a *a("a de Es'era"da a" co'o "a -e'os $iso desarro""arse
desde -ace 'edio si2"o nunca -a enido en cuena e" ada2io a"qu&'ico se27n e" cua"
odo es+ $i$oH %or e" conrario "a $ida fue raada co'o una cosa inere o 'ec+nica5
As& que duda'os que "os de'iur2os -a.an a%rendido "as "ecciones de "as resisencias
que sin fa"a "es -a o%ueso su 'aeria/ (ien sean e"e'enos 'inera"es (ien
sociedades -u'anas5 La unificaci!n %o"&ica de" %"anea/ su %ri'era ea%a/ no se
%rodu)o '+s cuando se cre! "a ONU que -o. %ese a que e""os "a es%era(an de "a
noosfera i'%uesa . %ese a sus esfuer9os %or so"dar a "os %ue("os . -acer a("a rasa
de "as idenidades cu"ura"es 'ediane e" o"$ido/ insidioso ano co'o $o"unario/ de
"a -isoria anerior de "a %uesa en %ie de sus %ro.ecos/ es decir/ de anes de 111;5
Asisi'os %or e" conrario #. e" 'o$i'ieno no cesar+ de a-ondarse# a" resur2i'ieno
de "a 'e'oria %ro%ia de "os %ue("os5 La uni!n %"anearia se -ar+ un d&a . sin duda a"
fin de "a era %resene/ %ero ser+ sinf!nica . no 'on!dica/ . '+s es%iriua" que
%o"&ica5
Para"e"a'ene a "a *a("a de Es'era"da "os fa"sos de'iur2os ui"i9aron oros eEos
a"qu&'icos sin co'%render"os '+s5 MPor qu0 e" %residene *ru'an quer&a "a 2uerra
fr&a que Sa"in #3# no desea(a enonces sino %orque sus conse)eros -a(&an "e&do "os
co'enarios so(re e" co'(ae de "as dos naura"e9as a" a(rir "a 'aeriaN ISi -u(ieran
;:
%rose2uido "a "ecura -asa e" finJ En esa "uc-a -er'0ica no -a. nin27n $encedor/
"os dos ad$ersarios/ eEenuados . desruidos/ ceden e" siio a" cuer%o nue$o .
$i2oroso que reco2e sus dos -erencias5 Pero e""os no quisieron en 'anera a"2una ese
$+sa2o/ a%osaron %or un $encedor/ A'0rica/ %ensando que 'ediane su $icoria
a(sor(er&a "as ener2&as $ia"es . "os recursos de "a Rusia a2oada Cco'o induce a
creer"o una %ri'era "ecura de" co'(ae de "a R0'ora . "a Sa"a'andra descrio %or
Sa$inien de ,.rano 6er2eracD #:# . e""a 'is'a ser&a e" $ie)o a"ea . e" nue$o reo<o5
In fine no -an conse2uido sino "e$anar odos "os %ue("os conra ese inso"ene
$a'%iro5 Si -u(ieran "o2rado e" $erdadero fin de" co'(ae/ acua"'ene no
so(re$i$ir&an ni Rusia ni "os Esados Unidos o/ '+s eEaca'ene/ ni "a econo'&a de
Esado ni e" ca%ia"is'o5 A'(os se -a(r&an -undido %ara de)ar siio a un 'odo de
%roducci!n . de ca'(io enera'ene nue$o cu.as for'as nadie %uede i'a2inar5
,osas se'e)anes -an sucedido a "o "ar2o de "a -isoria5 Ro'a/ %er%euada %or
6i9ancio/ . Persia se enfrenaron -asa a2oar rec&%roca'ene sus fuer9as5 So(re "a
ruina de sus i'%erios ana2!nicos %udo crecer "a 'ara$i""osa ci$i"i9aci!n +ra(e que
res%"andeci! -asa e" si2"o QKII . con! con anos sa(ios . arisas anes de su
acua" decadencia5 I2ua"'ene e" i'%erio ""a'ado ro'ano sur2i! de "a desrucci!n
'uua de ,ara2o . "a Re%7("ica de Ro'u"us5 Por no -a(er co'%rendido esa
necesidad de" are/ A'0rica se %re%ara e" desino de "a or2u""osa Asiria conra "a que
se $o"$ieron )unos "os %ue("os o%ri'idos . saqueados . que/ %ese a su a%arene
%oder/ u$o que ceder e" %ueso a "os 'edos5 Sin e'(ar2o/ e" re"ao (&("ico de Jon+s
qu0 a"ernai$a 'enos %e"i2rosa se ofrece ane e""a: "a $ue"a a "a -u'i"dad/ e"
a(andono $o"unario de "a %ree'inencia5 N&ni$e "a asiria no cedi!/ %or des2racia/ a
"as ad$erencias di$inas '+s que en ese re"ao i'a2inario de" que sa(e'os a-ora que
no fue %ueso en "as Escriuras sino %ara in$iar a 'a.or discerni'ieno a "as
%oencias fuuras5
A" 'enos/ si es que consi2ue 'anenerse/ 0se es e" desino que "e acec-a5 Ge'os
$iso que "os de'iur2os "e -an asi2nado e" %a%e" de "as +2ui"as5 Fi"a"eeo/ de acuerdo
en ese %uno con odos "os auores/ "i'ia sus $ue"os a siee o a nue$e5 L"e$ar esa
fase '+s ade"ane no conduce sino ano de" su("i'ado co'o de" co'%os5 Por %oco
que sea o%erai$a "a equi$a"encia si'(!"ica que e""os -an i'%ueso/ o(sinarse en
%ro'o$er a "os Esados Unidos %or enci'a de "as de'+s naciones no ""e$ar+ sino a
su esa""ido %ues e" a"'a e2re2!rica de" Esado federa" no %odr+ 'anenerse '+s a""+
de su co-esi!n5 Por "o ano -a(re'os de asisir a "a dis%ersi!n de "os Esados que "o
consiu.en . .a $e'os si2nos anunciadores con "a for'aci!n de un 'o$i'ieno
inde%endenisa en *eEas5 De'asiado 'a" ""e$ada/ "a eE%eriencia conduce
se2ura'ene a "a eE%"osi!n de" criso" . .a "o esa'os $iendo a2riearse5
Ade'+s %ode'os %redecir ese esa""ido %or ora $&a5 ,on ocasi!n de "a Guerra de"
Go"fo e" 'ode"o esra02ico fue conce(ido %ara cu'%"ir 'ediane arificio "a %rofec&a
de" +n2e" Ga(rie" en e" ca%&u"o oca$o de" Li(ro de Danie": 8Un 'ac-o de ca(r&o
;;
$en&a de "a %are de %oniene so(re "a -a9 de oda "a ierra/ e" cua" no oca(a "a ierra/
. en&a aque" 'ac-o de ca(r&o un cuerno noa("e enre sus o)os8 . 'ac-aca a" cier$o
o a" carnero de "a $isi!n sin que ese 7"i'o %ueda resisir ni enconrar sa"$ador5
Gu(iera sido %reciso oda$&a que ese carnero de creci'ieno arro2ane re%resenase
a 6a(i"onia5 Danie" %recisa (ien que su $isi!n u$o "u2ar en Susa #;# . que e" ani'a"
esa(a en "a ora ori""a de" r&o U"ai/ acua"'ene e" aarun/ es decir/ en Persia5 Inc"uso
si ese r&o dese'(oca -o. en e" de"a co'7n de" *i2ris . e" bufraes/ "a ori""a o%uesa
a Susa/ -asa "a conf"uencia/ se encuenra en Ir+n . no en IraA5 Es $erdad que e"
no'(re de" r&o U"ai si2nifica en "en2uas se'ias e" de$asador . que en e" Sa"'o 1:?
6a(i"onia se $e ca"ificada de de$asari95 Ad'ia'os co'o ace%a("e esa "ecura
ca(a"&sica aunque "a considere'os 'u. dudosa5 Sin e'(ar2o/ "a coninuaci!n de "a
%rofec&a -a(r&a de(ido -acer ref"eEionar a "os esrae2as que $ieron en e" %eque<o
IraA "a encarnaci!n de "a 6a(i"onia de" A%oca"i%sis: 8P esando en su 'a.or fuer9a
de" c-i$o $encedore aque" 2ran cuerno fue que(rado . en su "u2ar sur2ieron oros
cuaro cuernos -acia "os cuaro $ienos de" cie"o85
Nadie )ue2a i'%rudene'ene con "os s&'(o"os aci$os5 En "os escrios . %inuras de
"a ani2Xedad e" cuerno sie'%re -a desi2nado "a ca%acidad de crecer5 Por e""o es %or
"o que se co"2a(a una ca(e9a de (ue. )uno a "os ca'%os o a "a enrada de "as fincas/
o %or "o que se re%resena(a a "as diosas de "a naura"e9a eniendo en sus (ra9os e"
cuerno de "a a(undancia/ des(ordane de fruos/ es%i2as . f"ores5 Los co'enarios de"
+n2e" a Danie" so(re e" senido de "a $isi!n e$ocan a "os o)os de un -isoriador "a
conquisa de Persia %or A"e)andro . e" des'e'(ra'ieno de su i'%erio en "os cuaro
reinos -e"en&sicos5 Pero "os 'ode"os %rof0icos es+n inscrios fuera de" ie'%o
-is!rico . se a%"ican cuando se dan "as condiciones requeridas co'o -e'os $iso
%ara e" cic"o de "as cuaro edades5 Ari(uir a "os Esados Unidos e" %a%e" de 'ac-o
ca(r&o occidena" o/ '+s eEaca'ene/ -acer de esa naci!n e" cuerno que a2ru%a
odas "as fuer9as de "a coa"ici!n era/ %or "a 'is'a 'a2ia de "os s&'(o"os/ in$ocar
so(re e""a "a cu+dru%"e roura5 En "a 0%oca de A"e)andro %asaron $eine a<os enre "a
$icoria de Ra(e"es . e" %rinci%io de "a %arici!n de" i'%erio/ que ""e$! oda$&a die9
a<os5 No de(e'os considerar esos n7'eros co'o iner$a"os a(so"uosH %ero
reen2a'os "a ra%ide9 con "a que se ro'%e e" cuerno 7nico de" 'ac-o ca(r&o %ueso
que se -ace en 'enos de una 2eneraci!n des%u0s de" riunfo5 Las re2"as sucesorias
e"eci$as de" %residene de "os Esados Unidos no %reser$ar+n su i'%erio secreo/ ni
su ine2ridad/ de "as causas inscrias en "os cie"os an20"icos5 Los -erederos de
A"e)andro no %udieron 'anenerse/ no %or fa"a de co'%eencia o %or de(i"idad
%ersona"/ sino %orque "es fue reirado e" se""o di$ino de" %oder . %or e""o no %udieron
o(ener e" reconoci'ieno indis%ensa("e de" a"'a de "os %ue("os5
Si Euro%a es asi'i"a("e desde ese %uno de $isa a "a coa"ici!n 'acedonia/ ser+ "a
%ri'era en reirarse de "a 9ona de inf"uencia a'ericana5 Por ciero asisi'os a "os
%ri'eros esre'eci'ienos de esa reirada sea con "a (i"iosa 2uerra de" (ue. . "a
;4
'osa9a o/ '+s 2ra$e'ene/ con "a decisi!n de consruir un e)0rcio inde%endiene
de" Paco A"+nico5 Los oros reinos -e"en&sicos fueron consruidos a"rededor de "as
ca%ia"es de A"e)andro5 ,o'o A'0rica no -a ras"adado "as su.as fuera de su sue"o/
a%ose'os ra9ona("e'ene %or NeV PorA/ ,-ica2o o Da""as/ . San Francisco5
E" cuerno de" 'ac-o ca(r&o se quie(ra no %orque -a.a e'%rendido "a conquisa de
"as ierras de" carnero/ sino %orque no -a sa(ido 'oderar su ra(ia en desruir"o5
Danie" dice: 8Se a'ar2a conra 0"85 Los escriores que e"e$aron "a a$enura de
A"e)andro a "a di'ensi!n de "a e%o%e.a "e re%roc-aron odos "a c!"era cie2a . %asar
%or enci'a de" equi"i(rio que "os 2rie2os ""a'a(an _oxo/ "a )oro(a5 Es e" '+s
es%a<o"/ e" eEceso conra e" que %one en 2uardia Juan de Ka"d0s Lea"5 ,uando en "as
$&as secas o (re$es e" arisa no sa(e 'edir e" furor de" r02i'en de Mare no o(iene
sino "a %iedra f"a'eada . %rosiuida ./ ade'+s/ e" criso" se ro'%e %or "a $io"encia de
"a o%eraci!n5 Los '+s sa(ios so(eranos de "a ani2Xedad/ cuando edifica(an
i'%erios/ se %reocu%a(an %or res%ear en e""os "as cuaro %ares es%acia"es/
corres%ondienes a "os cuaro (arrios de "as ciudades . a "as cuaro funciones5 As&
Sar2!n de A2ade se -i9o no'(rar re. de "as cuaro re2iones5 La unidad se -ac&a en e"
cenro/ ana"o2on de "a quinaesencia5 En e" 'o'eno de su inroni9aci!n/ "os re.es
de *ara o de" quino reino de Ir"anda/ que radiciona"'ene ase2ura(an "a co-esi!n
de oda "a is"a/ %on&an e" %ie so(re una %iedra ""a'ada Lia Fai"5 Si e" %reendiene era
"e2&i'o/ "a %iedra 2ria(a . se -end&a/ e'%ora" . si'(!"ica'ene/ en cuaro %ares
que re%resena(an "os cuaro reinos . "as cuaro is"as de" Nore de donde/ se27n "a
"e.enda/ -a(&an descendido "os *-uaa de Danan5 Des%u0s de se'e)ane iniciaci!n/
e" re. de" cenro nunca '+s renuncia(a a" senido de su funci!n unificadora . a"
res%eo que de(&a a "as cuaro %ares de Ir"anda5 Pero cuando e" _oxo de"
so(erano "e ""e$a(a a o"$idar e" senido de "a cenra"i9aci!n/ cuando iende a a%"asar
. unifor'ar en $e9 de a unir/ e" 'is'o eEceso de "a co-esi!n que %reende conse2uir
%ro$oca "a eEi2encia eE%"osi$a de" cuaernario de" que -a(&a o"$idado que -a(&a
sa"ido5
Pueso que A'0rica/ e'%u)ada a "a _oxo %or so%"adores inso"enes/ se co'%ora
res%eco a "os cuaro coninenes co'o ni e" 'is'o A"e)andro nunca os!/
%roscri(iendo -asa "a di$ersidad de 'aneras en e" are de $i$ir/ en $erdad s!"o ser&a
)usicia que %or e""o sufra e" casi2o de" que "os +n2e"es son 2aranes &ne2ros5 A
'enos que su %ue("o esco)a "a cariai$a a"ernai$a ofrecida %or Jon+s5
15# E.r0n0e P-i"a"=-e/ LBenr0e Ou$ere au Pa"ais Fer'0 du Roi5 A'serda' 1??F
35# Su %ro%io iner0s "e ""e$a(a a (uscar "a (ene$o"encia de "os A"iados/ . %or ano a concesiones
in-a(iua"es %ara o(ener e" sos0n que "e -u(iera %er'iido reconsruir r+%ida'ene una Rusia
arruinada %or "a in$asi!n a"e'ana/ . %or e" esfuer9o de 2uerra que u$o que su'inisrar %ara
;?
ase2urarse "a $icoria de Sa"in2rado5 No oor2a'os nin27n saisfeci a" dicador so$i0icoH no es
'enos ciero que fue e" Sr5 *ru'an quien/ de"i(erada'ene/ endureci! e" ono en 11;F . denunci!/
sin decir"o c"ara'ene/ "os acuerdos de Pa"a fir'ados %or su %redecesor5 Se %iense "o que se
%iense de ese %eriodo de "a -isoria que/ %or nuesra %are/ cone'%"a'os con i2ua" desa%e2o
fi"os!fico que cua"quier oro/ "os -ec-os son "os -ec-os5
:5# Sa$inien de ,.rano 6er2erac ZGisoire des OiseauE[ en LBaure 'onde 1??F
;5# O(ser$a'os que "a $isi!n u$o "u2ar en una de "as res ciudades sa2radas de" i'%erio %ersa5
Parsa2ades- re%resena(a e" ori2en de "a dinas&a aque'0nidaH Pers0%o"is/ ora Parsa2ades-
diferene a "a que "os -isoriadores de)aron su no'(re 2rie2o %ara disin2uir"a de "a %ri'era/ fue "a
ca%ia" rea" de" %ue("o %ersaH Susa/ o 'e)or/ S-fs-/ -a(&a sido "a ani2ua ca%ia" de" i'%erio de
E"a'/ . si'(o"i9a(a "a uni!n de "as ci$i"i9aciones de" ,reciene F0ri" (a)o "a 02ida de ,iro/ que
odos reconoc&an co'o e" Zun2ido de" Se<or[ . e" )uso %roecor de "os %ue("os5
Ni %+s ni Menos
Aca(a'os de $er cu+"es son "os eEcesos que 'anci""an "a o(ra de "os de'iur2os
a'ericanosH %ero "a (a"an9a que %esa "as funciones . "os cora9ones en e" cuadro de
Ka"d0s Lea" %one en 2uardia a" a"qui'isa con i2ua" fuer9a conra "as carencias5 E"
'u. cariai$o ,."iani/ en su Ger'es des$e"ado cuena co'o/ en un sue<o
'ara$i""oso . error&fico/ "a ninfa "e auori9a/ ras "a a%erura de "a 'aeria a ser$irse
de "os dos $asos que conienen "as susancias necesarias a" ra(a)o de" arisa5 ,on
e""as ""ena a duras %enas dos (oca"es de crisa"5 EEa'inando a coninuaci!n esa
%ri'era reco2ida su conse)era "e -i9o ese re%roc-e: 8Uno de us (oca"es coniene
'+s 'aeria andr!2ina de "a que e -ace fa"a/ %ero no -as co2ido (asane es%&riu
asra"/ necesias infinia'ene '+sH ./ co'o dice Arna"do de Ki"ano$a/ %ara e""o -ace
fa"a a(undancia de a2ua/ de es%&riu desi"ado85 La i'ide9 en reco2er ese es%&riu
ese"ar desde e" %rinci%io de "a o(ra -a ""e$ado a" fracaso a 'uc-os a%rendices5 No
sin ra9!n "os ani2uos dieron e" no'(re de es%&riu a ese a2ene i'%ondera("e/
$iendo for'ado a" uni$erso/ a" i2ua" que a" -o'(re/ de un :eoo an2i("e/ de una
:ooo o a"'a reo9ona/ sede de "as e'ociones . de "a ra9!n inferior/ . de un
qe_ o es%&riu que P"a!n/ en su c0"e(re 'e+fora/ considera e" conducor de"
carro5 Es "o que confir'a e" a%!so" Pa("o cuando disin2ue e" -o'(re carna"/ en e"
que so"o ac7an :eoo . :ooo . e" -o'(re es%iriua" o no0ico/ e" cua" 8)u92a
de odo . no es )u92ado %or nadie85

;F
Sin e'(ar2o en "a $isi!n 2rie2a/ inc"uso e" des%erar no0ico era insuficiene si no
esa(a (a<ado %or un So%"o 'iserioso ""a'ado q_ooH "os -ind7es -a("an de 0"
en sus U%anis-ad/ co'o/ %or e)e'%"o/ en "a aaus-iaAg: 8Po so. e" so%"o/ asi'&"a'e/
que so. e" S& consciene/ a "a duraci!n $ia"/ a "o in'ora"555 Por e" so%"o se a"can9a
en efeco "a in'ora"idad en ese 'undo . %or "a conciencia "a ideaci!n $erdadera8
La 'is'a disinci!n eEis&a en "os auores "ainos enre cor%us/ 'ens/ . s%irius5
La ci$i"i9aci!n occidena" %arece -a(er %erdido a fina"es de "a Edad Media esas
nociones an c"aras %ara 2rie2os . "ainos5 Los e!"o2os confundieron %arcia"'ene
"as 'ens con e" a"'a ./ %oserior'ene/ e" 0r'ino es%&riu -a desi2nado
indisina'ene e" so%"o . di'ensi!n no0icaH "os arqui'isas "o a%"icaron a "os
a"co-o"es . a oros %roducos $o"+i"es de "a desi"aci!n5 Lue2o "os fi"!sofos 8de "as
"uces8 $ieron en 0" "a ra9!n a%"icada a "a o(ser$aci!n de fen!'enos5 Fina"'ene "os
e!sofos de" 7"i'o si2"o "o asi'i"aron a "o que "os f&sicos ""a'a(an e" 0er/ cu.o
car+cer de consrucci!n co'%"ea'ene i"usoria . a %oseriori de'osraron en 1>>1
"as eE%eriencias de "os se<ores Mic-e"son . Mor"e.5 M,!'o e$iar des%u0s de anos
'a"enendidos que un %rinci%iane/ en sus %ri'eras "ecuras de "os escrios
a"qu&'icos/ no se for'e una o%ini!n err!nea de" es%&riuN Me)or ser&a %ensar que e"
0r'ino es $o"unaria'ene $a2o %ara $e"ar un secreo de" are . no eEra$iarse so(re
una idea %reconce(ida5
EE
No %od&an de)ar de a%arecer oras confusiones enre "os f&sicos/ quienes desde
%rinci%ios de ese si2"o se 'ara$i""a(an con e" %arecido enre "o que descu(r&an en e"
"a(oraorio . "os ani2uos sa(ios/ de "os que a "o "ar2o de sus esudios "es -a(&an
dic-o que no eran sino esi'onios %o"$orienos de "os sue<os . qui'eras de ie'%os
%re"!2icos5 E" an 'iserioso 8es%&riu8 de" que -a("a(an "os ani2uos 'aesros Mno
ser&a "a ri%"e radiaci!n que e'ana(a de "as sa"es de uranio o de radio/ an
-er'osa'ene (aui9adas %or Pierre . Marie ,urie en 1>1>/ que %arecen desafiar "as
"e.es de "a er'odin+'icaN MO "a %a"a(ra desi2nar&a ca'%os de "os que e"
e"ecro'a2neis'o no era sino un e)e'%"o/ a"es co'o "os ra.os Q descu(ieros %or
e" Sr5 Roe2en en 1>14N Suienes enonces ra(a)a(an en e" criso" no desde<aron
so'eer "a 'aeria/ en "as diferenes fases de su ransfor'aci!n/ a" es de "a %"aca
foo2r+fica o de acercar a e""a "a a2u)a de una (r7)u"a5 Nosoros 'is'os nos
dedica'os enonces a esas $erificaciones/ no enconrando en "as 'is'as nada que
%udiera conradecir a "os fi"!sofos qu&'icos cu.as "ecciones se2u&a'os5
A a"2unos se "es ocurri! enonces "a idea de que "a a"qui'ia/ a" co'o -a(&a sido
rans'iida de edad en edad %or "os Ade%os dis%ersos desde "a ,-ina a" ani2uo
E2i%o/ %od&a no ser sino "a 'e'oria oscurecida de una ciencia '+s ani2ua . '+s
co'%"ea/ e" eco aenuado de una ci$i"i9aci!n co'%ara("e a "a que "os f&sicos
conri(u&an a -acer nacer5
E" Sr5 6er2ier da en sus o(ras nu'erosos e)e'%"os de %arecidas es%ecu"aciones5 En
%ri'er "u2ar se -a(r&a ocu"ado e" sa(er a consecuencia de un 'a" uso desrucor
;>
cu.o -orror es conado %or e" Ma-a(-araaH des%u0s de 11;4/ e" ar'a fu"2urane de
Indra/ a" i2ua" que e" fue2o . e" a9ufre $eridos so(re Sodo'a . Go'orra e$oca(an
-asa "a e$idencia e" fo2ona9o a!'ico5 Poserior'ene/ a 'edida que esa %reendida
ci$i"i9aci!n se (orra(a de "a 'e'oria de "os %ue("os/ se -a(r&a dado un senido
'&sico a eE%resiones que .a no se co'%rend&an5 Los 'is'os a"qui'isas no -a(r&an
o(enido "a %iedra fi"osofa" sino si2uiendo a" %ie de "a "era insrucciones . receas
sin dis%oner de" cuadro e!rico necesario a "a co'%rensi!n de su "a(or/ condenados a
re%eir co'o cie2os "as o%eraciones descrias %or sus anecesores5
La "e.enda 8a"ane8 as& re$ia"i9ada fue sin duda 7i" co'o ad$erencia %ara dar
a"2una conciencia de su res%onsa(i"idad a quienes 'ane)a(an fuer9as en e" "&'ie de
"o que e" -o'(re %uede conro"ar5 Sui9+s -a conri(uido a i'%edir que "os 2o(iernos
desencadenen oro conf"ico 'undia"5 Pero a'(i0n iene e" efeco %er$erso de
'anener "as confusiones so(re e" s%irius asra"is necesario a "a o(ra . de)ar creer a
"os que se eEra$ia(an que no consis&a sino en un efeco de ca'%o que/ a "o '+s/
induc&a en e" cere(ro -u'ano esados de conciencia su%eriores a" esado ordinario de
$i2i"ia5 Dic-os esados/ aunque o(enido %or ener2&as '+s (ien f&sicas que sui"es
%arec&an de%ender a sus o)os de una au0nica su("i'aci!n . consiuir e" secreo
a"qu&'ico %or eEce"encia5 Se -a(&an dado/ si nos are$e'os a decir"o dos 2o"%es con
una so"a Piedra/ rans'uar "a 'aeria . 2enerar un su%er-o'(re5
No saque'os de e""o "a conc"usi!n a%resurada de que "os de'iur2os a'ericanos
fueran o sean a2n!sicos5 MNo -an sido a" %rinci%io nuesros -er'anos de cienciaN
Pero una conce%ci!n de'asiado esrec-a de Dios . de su O(ra i'%"ica a $eces
esra2os que e" ae&s'o/ saisfec-o con "os deseos ani'a"es5 8Gi)ios/ 2uardaos de "os
&do"os8 ad$er&a San Juan a" fin de su Pri'era E%&so"a5 Los co"onos ""e2ados de
In2"aerra a fina"es de" si2"o QKII %erenec&an en su 'a.or %are a secas ca"$inisas
%erse2uidas en e" reinoH con e""os a'(i0n e'i2raron a"2unos es%&rius '+s "i(res/
aunque a'(i0n '+s raros5 La necesidad en "a que se $ieron de ofrecer 2aran&as a "as
ciudades que "os o"era(an i'%ri'i! en sus descendienes una %are de" %esi'is'o
%uriano -acia "a naura"e9a/ esa es%ecie de dua"is'o 'oderado que oor2a a" dia("o
'+s %oder so(re seres . cosas de "os que en rea"idad iene5 Si %or "a ca&da de Ad+n/
%ensaron/ "a 'uere -a enrado en e" 'undo/ es %or "o ano e" ori2en de "a eseri"idad
de "os 'ea"es co'o de "a crue"dad de "os ani'a"es %ri$ados de ra9!n . de "a 'a"dad
de" -o'(re5 San A2us&n/ que fue 'aniqueo/ $e&a en "a 2racia di$ina una
so(renaura"e9a/ "a 7nica ca%a9 de %a"iar "as de(i"idades inr&nsecas de "a naura"e9a
-u'ana5 ,a"$ino ""e$! esas ideas a" eEre'o/ -asa %reender que odo "o que Dios
no sa"$ara ser&a condenado ./ co'o ,riso dice que 8'uc-os son "os ""a'ados %ero
%oco "os e"e2idos8/ conc"u.eron conra oda ra9!n que e" cos'os/ a(andonado a s&
'is'o/ no conducir&a sino a" desorden5 As& que sie'%re -a(r&a que redi'ir a "a
naura"e9a sa"$o que se a2re2ara a e""a una 2racia su(sancia" que Dios no -a(r&a
disri(uido '+s que con una a$ariciosa %arsi'onia5
;1
A(ordar "a a"qui'ia en se'e)ane coneEo es eEraordinaria'ene %e"i2roso5 Por una
%are "os fi"!sofos -er'0icos reco'iendan se2uir "as $&as de "a naura"e9aH %or ora
afir'an que sin e" don de Dios que re$e"e a" arisa co'o o%erar su ra(a)o ser+ $ano5
E" %ri'er ada2io %arec&a inad'isi("e a 2ene educada en e" %urianis'oH e" se2undo
no %od&a si2nificar sino una e"ecci!n %ersona" a "a cua" no %od&an susraerse si -a(&an
reci(ido a"2una "u9 so(re e" are . o(enido un %ri'er resu"ado5 *a'%oco
necesia(an ""e$ar e" ra9ona'ieno 'u. "e)os %ara asi'i"ar ese don de Dios a una
2racia so(renaura" i'%uesa no a" -o'(re sino a "a 'aeria5 A"i'enados en "as
uni$ersidades de" Nue$o Mundo de "ecuras (&("icas . ciencias naura"es/ aque""os a
"os que ""a'are'os "os esudianes de a"qui'ia de 6oson no dis%on&an en e" si2"o
QIQ %ara 2uiar su ra(a)o sino de a"2unos raados i'%orados a %recios enor'es ./
des2raciada'ene/ no %arece que "e.eran "os auores '+s cariai$os5 E" ca"a'ioso
Do' Perne. %asa(a %or %ro%orcionar "as ""a$es de" "en2ua)e a(sruso de "os -i)os de
Ger'es/ 'ienras que no -ac&a sino a2re2ar en$idiosas ra'%as a "os "a9os .a
%uesos %or su 'aesro Ireneo Fi"a"eeo5 Guiados/ si %ode'os decir"o/ %or a"es
%sico%o'%os/ nuesros )!$enes arisas no i(an a correr en oda inocencia sino de
sinsa(or en sinsa(or -asa que "os eEos de "os -ind7es "es fueron accesi("es5 P/
"ue2o/ odo se 'e9c"a(a/ "a *a("a de Ger'es . "a de Gore(: "a "e. de Mois0s . "a de
"a naura"e9a/ a'(as conce(idas co'o una 2racia consrici$a/ co'o e" casi2o di$ino
necesario %ara e$iar "a ca&da en e" a(is'oH "a e"ecci!n de "os sanos . "os arisas
enre "os -o'(res . "a de "a Piedra enre "os 'inera"es5 Enend&an que "a %er"a
%erfeca no se conse2u&a sino a" %recio de innu'era("es escorias5 ,iera'ene se
%od&a es%erar de "a rans'uaci!n fina" "a sa"$aci!n de esos des-ec-os rec-a9ados a
"o "ar2o de" %roceso de e"ecci!nH %ero %ri'ero -a(&a que a"i'enar e" 2er'en de "a
Piedra a eE%ensas de odo ese considera("e reso5
Ge'os %ueso %er'anene'ene en 2uardia a nuesros a"u'nos conra se'e)ane
iner%reaci!n de "os escrios -er'0icos . en eso no -e'os sido ni e" 7nico ni e"
%ri'ero5 Los a%rendices de 6oson a'%oco fueron "os 7nicos eEra$iados %or "a
insisencia de Fi"a"eeo en no e'%"ear '+s que e" $aso %recioso cuando descri(e $&as
o fases de "a o(ra donde e" ra(a)o so"o iene a"2unas %osi(i"idades de ser re'aado
en e" $aso $i"5 En $erdad/ 'ienras '+s (re$e es una $&a/ '+s $u"2ar %arece "a
'aeria necesaria5 Perfeccionar e" oro ordinario %ara -acer"o fi"osofa" eEi2e '+s
ra(a)o . ie'%o que %arir de 'inera"es inferiores5 En a"qui'ia -u'ana es odo e"
senido de "a %ar+(o"a de" fariseo . e" %u("icano5 E" %ri'ero da 2racias %or su
%erfecci!n . no cesa de co'%arar"a con "o que $e a"rededor su.o 'enos "o2rado
Mc!'o ace%ar&a "a a%erura que "o des-ar&a/ aunque no fuera '+s que un ie'%o/
%ara 2anar un esado '+s e"e$adoN E" se2undo se sa(e en "o '+s (a)o de "a esca"a .
%or "o ano no iene anas resisencias que $encer5 Pero sin "a a%erura/ 7nica que
-ace de una 'aeria un $aso . un reci%iene Mc!'o reco2er e" es%&riu asra"N
E" error de Fi"a"eeo/ a%"icado a "a a"qui'ia socia" que -an querido ensa.ar "os
de'iur2os -erederos de "os a"qui'isas 6oson/ "es -a ""e$ado a $er en A'0rica e"
2er'en +ureo de "a Piedra que rans'uar&a a "a -u'anidad5 Pero esa so"iciud
4@
res%eco a "a 8naci!n e"e2ida8/ ade'+s de que "es -a -ec-o defender odas "as (a)e9as
. saqueos dicados %or e" iner0s de a"2unos indusria"es . financieros/ "es i'%idi!
%roceder $erdadera'ene a "a a%erura de su farisaica 'aeria5 Por ora %are/
asi'i"ando e" es%&riu asra" a "a 2racia di$ina a" co'o "a conce(&a e" %urianis'o/ es
decir eE%resada %or una "e. consrici$a . %or "a i'%osici!n/ co'o una esa'%i""a/ de
una so(renaura"e9a/ e" 'e)or ser$icio que esa A'0rica %od&a %resar a "a 'aeria $i"
o a "os des-ec-os de "a o(ra #e" reso de" 'undo# era/ cre.eron/ so'eer"o a a"27n
8nue$o orden 'undia"85 E" resu"ado %re$isi("e fue que no reco2ieron sino 'u. %oco
es%&riu asra" $erdadero/ 'u. insuficiene %ara "a 'enor o%eraci!n $erdadera'ene
a"qu&'ica5
,."iani/ es su %ri'era o%eraci!n/ nos dice -a(er e'%a%ado %ro2resi$a'ene de
es%&riu asra" "as dos naura"e9as 'e+"icas . %recisas que con 0" ""e2! a -acer 8f"oar
"a 'aeria85 ,uando a coninuaci!n %rocede a "a %ri'era se%araci!n -a("a de secar 8a
"a "u9 so"ar8 e" cuer%o '+s s!"ido5 En eso coincide curiosa'ene con "os esi'onios
de "os 2randes asceas de" desiero que descri(en "as o%eraciones de" es%&riu
neu'+ico so(re e" a"'a . que a'(i0n e'%"ean "a 'e+fora de" a2ua %ara "os
consue"os de" Es%&riu Sano5 P "a de" deseca'ieno . "a aride9 %ara "os a.unos
i'%uesos desde "o a"o a "a :ooo5 *ano esos sanos 'aesros de "a $ida es%iriua"
co'o "os fi"!sofos qu&'icos %recisan que no sir$e %ara nada ra(a)ar una 'aeria en
ano que no -a reci(ido ese roc&o $ia"5 La sequedad de" desiero no es aci$a '+s
que so(re un a"'a a(iera a" qe_ . ""ena de q_oo que "a des%iera a "a $idaH
un a"'a seca %or "a ani2ua sequedad de "a 'uere "o 7nico que -ar&a ser&a
acaronarse co'o un cuero o"$idado en e" fondo de un 2ranero5 Esa re2"a $a"e %ara
odas "as 'aerias5 Por "o ano si se osa ra(a)ar e" a"'a co"eci$a de "a -u'anidad
Icu+no '+s de(er&a in$ocarse . reco2er con e" 'a.or cuidado ese Es%&riu de" que
-a("a e" E$an2e"io %ara $erer"o so(re e""aJ
Los a%rendices de 6oson no -an i2norado %or co'%"eo esa necesidadH %ero
%arecen -a(er confundido "os diferenes es%&rius de "os que -a("an "os eEos
a"qu&'icos a cu.a co"ecci!n . descifra'ieno -an dedicado odos sus esfuer9os
desde 11;4/ %er%euando "a confusi!n inicia" enre a"'a/ es%&riu no0ico . es%&riu
neu'+ico/ enre ani'a/ 'ens . s%iriusH en "a 'aeria enre es%&riu . ca'%o
uniario5 Es sa(ido que cuando e" arisa co'ee e" error que a%una ,."iani . no
reco2e a" %rinci%io sino una canidad de'asiado )usa de es%&riu asra"/ eEisen
$arias deri$aciones %ara -acer"o crecer5 No discuire'os aqu& de e""as %ues e""o
%odr&a au'enar "as confusiones que aca(a'os de e$ocar5 Socia"'ene/ "as %ri'eras
consecuencias de esa carencia fueron "o que e" Sr5 Gauc-e ""a'! e" 8desencano de"
'undo8 de" que equi$ocada'ene -ac&a res%onsa("e a "a cu"ura 8)udeo#crisiana8 en
su con)uno5 E" deseca'ieno no es e" resu"ado sino de una conce%ci!n de'asiado
esrec-a . de'asiado dua"isa de esa radici!n5 Pero nuesros de'iur2os/ d+ndose
cuena que corr&an e" ries2o de ra(a)ar una 8'aeria8 de'asiado seca/ (uscaron e"
equi$a"ene de" auEi"iar que se ui"i9a en "a o(ra 'inera"5 Fa$orecieron %ues e"
desarro""o de docrinas . %r+cicas desinadas se27n e""os a %er'iir "a efusi!n de"
41
a"'a . a %re%arar"a %ara "o que e""os cre&an ser "a aco2ida de" es%&riu5 En e" si2"o
QIQ a"enaron e" es%iriis'o OIen in2"0s s%iriua"is'J# %ara aa)ar "a %ro2resi!n de"
ae&s'oH en '7sica "a NeV A2e se (enefici! de sus fa$ores5 En a'(os casos
co2ieron un suced+neo de" a2ua de $ida/ suced+neo qui9+s e'o"iene %ero en caso
a"2uno $ia"i9ane5 Saurada de esa a2ua inere/ "a 'aeria no a%a2a e" ardor de sus
sed . a'%oco iene "a fuer9a %ara reci(ir e" roc&o $erdadero5
En "a Gisoria $e'os ci$i"i9aciones que se %ierden %or fa"a de Es%&riu5 Los ani2uos
eruscos/ %ue("o (asane a'a("e en sus or&2enes si cree'os "os frescos de "as
u'(as/ "o susiu.eron %or e" rio . "a 'inucia en "a adi$inaci!n5 La inquieud que
esa %r+cica no %od&a de)ar de susciar au'en! %ro2resi$a'ene -asa que "as ares
nos 'uesras a ese %ue("o in$adido %or Gor2onas . 2enios de$oradores .
sucu'(iendo (a)o e" %eso de sus errores5 A"2o de e""o %as! a ro'a donde eso o'!
"a for'a de eEa"aci!n de "o )ur&dico inc"uso en e" cu"o de "os dioses5 E" Sr5 aer0n.i
su(ra.a con )use9a a" esudiar "a re"i2i!n ro'ana que no i'%"ica(a ni 'io"o2&a ni
are: odo fue o'ado %resado a "os 2rie2os en "a 0%oca de Au2uso/ cuando e" 2ran
%oea Kir2i"io (usc! sus 'ode"os en Go'ero5 Anes de 0"/ fuera de a"2unos cuenos
so(re "as a$enuras de G0rcu"es/ odo "o re"i2ioso se concenra(a en "as pietas/ un
con)uno de o("i2aciones se'i#riua"es o "e2a"es . 'edio 'ora"es cu.o res%eo se
%ensa(a que (asa(a %ara saisfacer a "os dioses . ase2urar "a (uena 'arc-a de "a
ciudad5 Es sa(ido en qu0 desorden se -undi! "a Re%7("ica ro'ana . e" %ri'er ie'%o
de" i'%erio/ %ese a" reino "u'inoso de Au2uso/ anes que "a dinas&a de "os
Anoninos $iniera a dar"e for'a de nue$o5
E" 'is'o desorden/ que acec-a a oda sociedad a "a $e9 desecada/ so'eida a"
i'%erio %uni""oso de" re2"a'eno/ %ri$ada de "a esencia $ia" de "a fe . ra(a)ada %or
suced+neos %ura'ene %s&quicos/ es+ creciendo %ri'ero en A'0rica/ "ue2o/ %or "as
coacciones que 0sa i'%one/ en e" con)uno de" 'undo occidena"5 Se -a %reendido
enconrar "a causa de esos 'a"es en "o que "os soci!"o2os en2"o(an (a)o e" no'(re
anomia/ en e" desarro""o de "a ciencia %rofana o en e" (aru""o de "a '+quina
indusria"/ en "a su%re'ac&a de "a econo'&a so(re "a %o"&ica ./ reciene'ene/ en e"
in$eno de "os ordenadores5 IFrus"er&as odo esoJ Ni ro'anos ni eruscos se ser$&an
de "a 'ec+nica/ no in$enaron "a (o"sa ni "a e"ecr!nica/ . sus sociedades a'(i0n
ca.eron en "a an2usia/ "a or2&a . "a %0rdida de" 2uso de $i$ir5 *nomia $iene de
oqeoe que si2nifica sin "e./ sin cosu'(re o sin 'anera de ser/ %ero a'(i0n
sin %aso5 La de"iescencia de "as esrucuras socia"es or2+nicas en %ro$ec-o de"
desorden o de "o que "a ciencia 'oderna ""a'ar&a enro%&a/ $iene de "a %0rdida de "os
%asos de" a"'a/ es decir/ de" $erdor nuricio/ de "a es'era"da de "os fi"!sofos5 En "os
ro'ances 'edie$a"es e" re'edio de "a ierra 2ase/ es decir/ seca . es0ri" a causa de
un error en e" co'(ae/ e" 2o"%e do"oroso/ se encuenra en "a (usca de ese Gria" a"
que ,-r0ien de *ro.es nos descri(e co'o un ru(& . Yo"fra' $on Esc-en(ac- co'o
una es'era"da5 Ge'os discuido suficiene'ene esos co"ores de "a Piedra o de "a
Sa" en nuesras o(ras %recedenes . no "o raare'os aqu&5 Los s&'(o"os de" $erdor .
43
de" f"a'ear a'(i0n se encuenran en e" Ars (re$is o en e" Ars 'a2na de Rai'undo
Lu"io . en "os auores %oseriores5
Las sociedades ani2uas afecadas %or "a anomia no %udieron $o"$er a "e$anarse
-asa que se o'! conciencia . fue %aene "a carencia de Es%&riu5 Las $e'os
enonces a2oar uno a uno odos "os susiuos/ re"i2iones de 'iserios/ 2nosis/ secas
. "os '+s eEra<os cu"os/ . as%irar en esas fuenes e" d0(i" -i"o de a2ua de $ida que
"as 'is'as %od&an dar5 ,uando %or fin ""e2aron/ a ra$0s de "a i2"esia a7n naciene/ a
una fuene '+s a(undane/ se reno$aron con e""a -asa e" %uno que "os -isoriadores
diferencias dos ci$i"i9aciones casi -eero20neas anes . des%u0s de ,onsanino5
Occidene s encuenra en un %uno en que "a sed co'ien9a a -acerse (asane inensa
%ara ser %erci(ida/ en que "os %ue("os (uscan "a 'enor 2oa de $erdor %ara
conener"a5 La 'u"i%"icaci!n de secas/ %r+cicas/ o era%ias 8sua$es8 recuerda a "as
a%readas 'uc-edu'(res en "os e'%"os de AsA"e%ios/ "a i'%oraci!n de "os
(udis'os o de "os .o2as de "a India es una r0%"ica de "a aco2ida %or Ro'a de "as
escue"as de "os 'iserios de *racia o Asia 'enor/ o de" cu"o a "a diosa de E"eusis5
,o'o en e" i'%erio de "os %ri'eros si2"os/ "as auoridades %o"&icas %asan sin sa(er
%or qu0 de "a desconfian9a re%resi$a a "a o"erancia/ qui9+s %orque en se'e)ane
sequ&a/ "a conciencia de "a sed %are de" %ue("o/ a" i2ua" que en e" criso" "a a$ide9
co'ien9a en "o '+s &ni'o de "a 'aeria5 Es i'%osi("e %redecir cuano durar+ esa
fase ni "as for'as eEacas que re$esir+H ir+n desde "os cu"os de"iranes . "os
ine2ris'os '+s o(usos -asa "as '+s sa(ias 2nosis/ sin %oder a%arar de su ese"a
"as 'a2ias %er$ersas ni "as %ro$ocaciones a "as inie("as5 *odo "o que nos ense<a "a
eE%eriencia -is!rica es que nada deendr+ esa (7squeda desordenada/ nada/ ni
"e.es/ ni %ersecuciones/ ni discurso raciona" o 'ora"/ ni enaciones su%erficia"es de
(ienesar/ ni %resiones '+2icas raando de cana"i9ar"as/ 'ienras "os %ue("os no
-a.an $ue"o a enconrar "a Fuene $erdadera . no se -a.an saciado en e""a5 Pero
cuando -a.an 2usado esa a2ua/ se $er+ que "as $ie)as esrucuras ideo"!2icas/
socia"es/ %o"&icas/ econ!'icas/ inc"uso re"i2iosas/ -a(r+n sido ransfor'adas en
%rofundidad/ . eso $a"e a'(i0n %ara "as i2"esias/ for9adas a a(andonar sus
su%erf"uidades ane "a %oencia de" f"u)o que "as ara$esar+5 Son "os ie'%os que
%rofei9an Oseas . Joe": 8Fue2o consu'i! "as %ares de" desiero . ""a'a a(ra9!
odos "os +r(o"es de" ca'%o5 Las (esias de" ca'%o (ra'ar+n a'(i0n -acia i/
%orque se secaron "os arro.os . e" fue2o consu'i! "os %asos de" desiero85 8Sus
o(ras "es i'%edir+n $o"$erse a su Dios %orque e" es%&riu de fornicaci!n es+ en
'edio de e""os . no conocen a" Se<or555 ,on su 2anado/ %eque<o . 2rande/ andar+n
(uscando a" Se<or/ . no "o -a""ar+n85 Enonces $iene e" conse)o de in$ocar a Dios:
8Des%u0s de eso derra'ar0 'i Es%&riu so(re oda carne85 Esas %rofec&as de" D&a
de" Se<or/ que aca(a . renue$a e" 'undo/ ienen $a"or de 'ode"o %ara oda
re$i$ificaci!n/ en "a 'aeria . en "as ci$i"i9aciones5 La Fuene no es reconocida '+s
que %or "a Sed/ . "a sed no ac7a sino cuando a"can9a un 2rado de inensidad
suficiene/ ai9ada no %or "a sequedad sino %or e" recuerdo de "a frescura de "as a2uas5
4:
Gasa a-& s!"o ser+n %ro(adas "as fuenes '+s a(erranes %ues no se so%orar&a $erdor
'+s $erde ni a2ua '+s &2nea5
As& co'o e" i'%erio de ,onsanino no a(andon! "os "o2ros de "a ci$i"i9aci!n
ro'ana a" ransfor'arse/ "a ci$i"i9aci!n acua" no de(er&a a%arar sus
descu(ri'ienos cien&ficos . 0cnicos %ara reci(ir a" Es%&riu5 *ras su efusi!n/ "os
senidos . "os fines asi2nados a "os conoci'ienos 'odernos se $er+n sin duda
reorienados5 Pero ser&a 'u. eEra<o . %er)udicia" que desa%arecieran5 No fue e"
crisianis'o de" i'%erio e" que condu)o a una re2resi!n/ %or ciero 'enos i'%orane
de "o que se cree/ en "a %are occidena" ras "a %arici!n -ec-a %or e" e'%erador
*eodosio5 Fueron "as desrucciones en2endradas %or "as 2uerras sucesorias . "a
a'(ici!n de Ai"a/ des%u0s "as quere""as de "os re.es francos5 En e" nore de "as
Ga"ias donde fueron %aricu"ar'ene $io"enas se %erdieron 'uc-os sa(iosH en e" sur/
sa"$ado -asa e" si2"o KIII/ se conser$aron "as ares . "as ciencias/ a" i2ua" que en
Ir"anda5 Pensar que "a reno$aci!n es%iriua" (arrer&a "as de nuesro ie'%o es creer
oda$&a que es en e""os donde reside e" %ecado de" si2"o . "a ra9!n de" deseca'ieno/
ce2arse en "a coincidencia de -ec-os . confundir"a con sus causas/ sie'%re '+s
sui"es . %rofundas de c!'o "as co'%rende e" %rofano5


Multi,licaci"n

La 2ran O(ra/ cuando es ""e$ada can!nica'ene . cuando e" arisa a"can9a su fin/ no
se deiene en "a o(enci!n de "a Piedra5 A coninuaci!n es necesario se2uir con e"
ra(a)o %ara %urificar"a . afinar"a5 A cada una de esas $ue"as de rueda e" ie'%o de
e"a(oraci!n es '+s coro5 *u$i'os "a curiosidad de 'edir "a duraci!n de "as $ue"as
de rueda con un %oco '+s de eEaciud que "as indicaciones de "os auores que nos
%recedieron5 Kar&a '+s que "o que osci"a "a $e"ocidad de "as reacciones si'%"e'ene
qu&'icas/ aunque "a %ro2resi!n de una $ue"a de rueda a "a si2uiene %arece o(edecer
a una "e. eE%onencia" decreciene se27n e" ie'%o/ creciene se27n "a $e"ocidad5
Pueso que "os a"qui'isas reco'iendan se2uir "as $&as de "a naura"e9a/ a'(i0n
u$i'os "a inuici!n de co'%arar esos %ar+'eros con "os que se des%renden de"
esudio de "a e$o"uci!n c!s'ica o de "a a%arici!n de "os seres $i$ienes #1#5 ,o'o
-a(&a'os %ensado de enrada son "os 'is'os5 As& o(u$i'os una confir'aci!n
su%"e'enaria de que "a $erdadera Gran O(ra es "a que ""e$a e" Arisa Di$ino so(re
e" cos'os que b" -a creado . que no cesa de %erfeccionar5
,onsaa'os sin e'(ar2o una diferencia enre "o que e" a"qui'isa iene "a
o%orunidad de o%erar en su criso" . "o que -ace e" 7nico $erdadero Arisa5 ,uando
4;
conduci'os "a 'aeria a su %erfecci!n de(e'os "i'iarnos/ a "o '+s/ a die9 $ue"as
de ruedaH "a Piedra se $ue"$e enonces an sui" . an $o"+i" que nin27n reci%iene
'aeria" %uede .a conener"a . se difunde en odo e" uni$erso %asando as& '+s a""+ de
"a iner$enci!n de nuesro are #3#5 Pa a "a se2unda $ue"a de rueda si no a "a ercera/
no iene "a so"ide9 de" crisa" sino "a ("andura de "a ceraH a "a quina o(ene'os un
"&quido ./ '+s se "a reiera/ '+s $o"+i" se $ue"$e5 Esas ransiciones de fase/ %or
e'%"ear e" "en2ua)e de "a ciencia 'oderna/ no o(edecen a "as "e.es ordinarias/ no
de%ende a%enas ni de "a e'%eraura ni de "a %resi!n eEerior/ sino de "a %ure9a de
ese cuer%o i'%osi("e de co"ocar en "a a("a de Mende"eie$5 Lo que '+s se %arece en
e" uni$erso a nuesras $ue"as de rueda/ enre dos ea%as de "a creaci!n/ -a su%erado
desde -ace 'uc-&si'o "as die9 reieraciones fa&dicas sin que su 'aeria se $o"ai"ice5
La O(ra c!s'ica %arece %oseer dos co'%onenes e'%ora"es: una c&c"ica . %eri!dica/
ora eE%onencia"5 Si se2ui'os en nuesra *ierra "a cur$a o(enida eEa'inado "a
diferenciaci!n de "as es%ecies o(ene'os "os daos/ o '+s eEaca'ene "as -orqui""as
de "os daos/ de "os 2randes descu(ri'ienos que 'odifican %rofunda'ene "as
sociedades -u'anas/ co'o "a a%arici!n de "a a2ricu"ura/ "a escriura/ "a ui"i9aci!n
de "os 'ea"es o "a a(sracci!n fi"os!fica en e" senido ordinario de" 0r'ino5 Una
ercera co'%onene enra en )ue2o/ "a que -e'os e$ocado 'osrando que "os
'ode"os re$e"ados %or "os %rofeas se a%"ican a di$ersos 'o'enos de "a -isoria5
Ser&an 'ode"os ine'%ora"es que se esa("ecen %ara corre2ir un error co"eci$o o
%ara ase2urar "a ransici!n enre diferenes fases de "a O(ra5
La -u'anidad es+ en e" %er&odo cr&ico de "a cur$a eE%onencia"5 Gasa a-ora/ una
$ue"a de rueda de" Gran Arisa se des%"e2a(a a "o "ar2o de $arias 2eneraciones .
anerior'ene inc"uso so(re $arios si2"os o 'i"enios5 Desde -ace %oco duran 'enos
que "a $ida de un -o'(re/ "o que si2nifica que/ en una fec-a inca"cu"a("e de(ido a "as
-orqui""as de "a $ariaci!n %ero re"ai$a'ene %r!Ei'a/ de" orden de $eine a reina
a<os/ e" %roceso se $o"$er+ "iera"'ene eE%"osi$o5 No se raa de "a enrada en "a era
de Acuario rec"a'ada a 2randes $oces %or "os que no ienen en cuena '+s que e"
co'%onene c&c"ico5 E" a<o %recesiona" no ara$iesa 8si2nos8 i2ua"es sino "as
conse"aciones rea"esH Piscis/ Acuario/ ,a%ricornio for'an/ $isos desde "a *ierra/ un
odo i'(ricado co'o "as esca'as de "a oru2a/ -asa un %uno a" que "a enrada de"
%uno $erna" en Acuario no endr+ "u2ar sino -acia e" 31@@ . "a sa"ida definii$a de
Piscis -acia e" 35F@@5 Eso de "o que -a("a'os es e" nudo crucia" de "a co'%onene
eE%onencia"5
Los inenos acua"es %or raer esa eEce%ciona" ransici!n de fase a una fec-a '+s
saisfacoria %ara "a ra9!n inferior/ 1111 en e" que esa'os o 3@@@ que es una cifra
redonda de" ca"endario/ no ienen senido a"2uno5 E" a<o 1 ca"cu"ado %or Deis e"
Menor a %arir de "as indicaciones -is!ricas de "os E$an2e"ios fue un esfuer9o $ano:
a-ora se sa(e que se equi$oc! %or "o 'enos en res a<os/ si no en seis o siee5
,onando a %arir de" $erdadero naci'ieno de ,riso/ e" a<o 3@@@ ser&a de -ec-o e"
a<o 3@@: o 3@@?555 Pero de)e'os aqu& esas inco-erencias %ueri"es5 La so'(ra de "as
44
cosas %or $enir de "as que -a("a e" a%!so" Pa("o se %ro.ecan a 3@ o :@ a<os con
(asane fuer9a so(re "a -u'anidad %ara que cada cua" siena .a su insisene roce5
La -u'anidad corre -acia una eEce%ciona" rans'uaci!n cu.a naura"e9a nadie
conoce5 MEs "a que "os %rofeas de" Ani2uo *esa'eno ""a'a(an e" D&a de" Se<orN
E" 0r'ino se a%"ica en "as Escriuras a cada una de "as iner$enciones di$inas/ a cada
$e9 que e" Arisa ac7a direca'ene so(re su criso" c!s'ico/ desde "os "&'ies
i'%uesos a "a arro2ancia de un %ue("o -asa e" D&a 7"i'o en que "a 'is'a
esrucura es%acio#ie'%o ser+ que(ranada . ransfor'ada5 Gacia "o que $a'os ser&a
'+s (ien -acia e" D&a de" Go'(re/ "a a%arici!n de "a quinaesencia (a)o "a for'a
%ro%ia a nuesra naura"e9a5
Esa ransici!n es ano '+s cr&ica cuano que de%ende ano de "a -a(i"idad de"
Arisa Di$ino co'o de nosoros . de nuesro aseni'ieno5 Por e""o es %or "o que
nos %arecen an %oco o%orunos "os esfuer9os de'i7r2icos desordenados que -e'os
denunciado a "o "ar2o de esas %+2inas5 Ka"e 'i" $eces '+s de)ar acuar a "a
naura"e9a que raar de for9ar"a: "as resisencias que no %ueden de)ar de a%arecer
conra esa %resi!n %ar+sia -acen '+s %e"i2roso/ . qui9+s '+s do"oroso/ e" %asa)e
crucia"5 Inc"uso e" fracaso no es+ eEc"uido5 No si2nificar&a "a desrucci!n de "a
-u'anidad ni "a %0rdida de odas sus adquisiciones Oaunque -a. ries2o de re2resi!n
0cnica si "as 2uerras se 'e9c"an en e" asuno# %ero s& "a %0rdida de "a ensi!n
es%iriua" acu'u"ada desde "os or&2enes de" 'undo5 No %ensa'os que "as cosas
""e2uen -asa a-&5 *odo 'uesra %or e" conrario/ e'%e9ando %or "a %ro"iferaci!n de
secas . fa"sos %rofeas/ que "a sed es%iriua" es de'asiado %rofunda %ara que e"
r+nsio fracase co'%"ea'ene %or desecaci!n . fa"a de fer'eno5
En a"es fases crucia"es ocurre en e" "a(oraorio que "as fuer9as en %resencia sean
de'asiado i'%oranes %ara "a ca%acidad de resisencia ano de" $aso a"qu&'ico
co'o de" criso" que "o coniene . que odo eE%"oe5 Pero e" $aso de "a naura"e9a fue
%re$iso %or a" Arisa di$ino en funci!n de su O(raH inc"uso "a ca&da ad+'ica no
%od&a des"i2ar su co-esi!n funda'ena"5 No e'e'os %ues en a(so"uo e"
aniqui"a'ieno ni de "a -u'anidad ni de "a *ierra que "a ""e$a %ues eso ser&a dudar de
"a Sa(idur&a '+s que eerna que dio ser . de$enir a "a creaci!n . cu(ri! con sus a"as
e" caos anerior a "a "u95 La 7nica cosa que -e'os de e'er/ si eEc"ui'os "a def"aci!n
es%iriua" o "a eE%"osi!n/ ser&a que "as resisencias nos -a2an e" %aso in7i"'ene
do"oroso o que "a quinaesencia o(enida conen2a oda$&a de'asiadas
su%erf"uidades i'%uras5
En ese senido e" a"qui'isa .a se 2uarda de %edir de'asiado a su 'aeria/ aunque
oda$&a %ueda inenar "as 7"i'as recificaciones5 Pero "o que nos a%arece en nuesro
criso" no es sino "a %ro'esa de "as cosas %or $enir que s!"o e" Arisa di$ino conoce
%erfeca'ene5 Iner$enir con una co'%rensi!n "i'iada de" %roceso c!s'ico so(re
"o que no %uede ser sino Su O(ra ser&a si'u"+nea'ene e'eridad "oca . $anidad de
$anidades5 Nadie %uede creerse ra9ona("e'ene ""a'ado a un ra(a)o se'e)ane/
4?
inc"uso si %iensa -a(er reci(ido "uces %aricu"ares so(re "a conducci!n de "a O(ra5 En
un a" D&a/ esas "uces no ser&an sino i"usi!n5
De(e'os %recisar un %uno esencia" de esa conducci!n de "a o(ra co'o ad$erencia
cariai$a a quienes roe "a a'(ici!n de'i7r2ica/ so(re odo si creen que ""e$an a"
'undo -acia un (ien su%erior . (u""en con "a indi2naci!n de E"&as -acia "os id!"aras5
,uando e" Arisa e'%ie9a e" %roceso a"qu&'ico se27n una $&a can!nica si2ue un
ca'ino ra9ado e in'ua("e ./ sin e'(ar2o/ "o -ace en co'%"ea "i(erad5 Una fuene
de "os errores acu'u"ados %or "os fi"!sofos a%rendices a'ericanos que no -e'os
cesado de denunciar en esa o(ra %odr&a de(erse a "a raducci!n in2"esa de $&a
can!nica %or ru"e Va.5 E" 0r'ino can!nico $iene de" 2rie2o xoqeq que no es
sino "a i'%oraci!n a esa "en2ua de" acadio +an,n/ que si2nifica ca<a/ a 'enos que
"a %a"a(ra sea '+s arcaica oda$&a . %roceda de" su'erio5 En un %a&s de de"as fa"o
de +r(o"es/ "os arquiecos de "os e'%"os ui"i9a(an una ca<a %ara rea"i9ar sus
'edidas . de ese +an,n es de donde $iene en "&nea reca "a ca<a de "os co'%a<eros
consrucores5 En %rinci%io se raa %ues de una re2"a#%ar!n . no de una "e. )ur&dica5
La a"qui'ia -a conser$ado e" senido %ri'ero de" 0r'ino: una $&a can!nica es en
%ri'er "u2ar una 'anera de o(rar cu.as 'edidas son conocidas . %ro(adas5 Ni '+s
ni 'enos5
Los o(is%os que ui"i9aron e" 0r'ino canon %ara desi2nar "as decisiones
disci%"inarias de "os conci"ios oda$&a enend&an e" senido %ri'ii$o5 No usaron "eE/
e" re2"a'eno escrio . consrici$o %ues sa(&an que no -ac&an '+s que indicar
'edidas )usas dicadas %or "a eE%eriencia es%iriua" . que -a(&an reci(ido "a
auoridad de %adres/ conse)eros o %eda2o2os . no de "e2is"adores5 E" si2nificado de"
ru"e in2"0s se a%roEi'a/ des2raciada'ene/ '+s a "a "eE ro'ana/ co'%"ea'ene
eEerior/ que a" canon/ si'%"e 'edida 7i"5 M+s -a(r&a $a"ido raducir $&a can!nica
%or sandard Va.5
E" arisa en su "a(oraorio es "i(re/ oa"'ene "i(re de su o(raH %ero 2racias a e""o
a%rende a disin2uir "o %osi("e e "o i'%osi("e5 Nada "e i'%ide inenar fundir acero
en una cocina de 2as sin %re%araci!n nin2una ni 'o"er crisa" de roca con sus dienes
co'o si fuera una a$e""ana/ %or a(surdo e in7i" que eso sea5 Pero raducir canon %or
ru"e equi$a"e a susiuir "a disinci!n enre %osi("e e i'%osi("e %or "a de %er'iido .
%ro-i(ido5 Esas o(ser$aciones son $+"idas %ara "a ciencia %rofanaH en a"qui'ia son
esencia"es I. '+s cuando se a%"ican a "a O(ra de" Arisa di$inoJ La *ora- dada %or
Dios a Mois0s se27n co'enario de odos "os ra(inos . Padres de "a I2"esia era una
$&a can!nica/ una 'edida es%iriua" . riua" o%erai$a . no una o("i2aci!n/ ni inerna
ni eEerna5 Si se -u(iera raado de una i'%osici!n inerior esar&a urdida en nuesra
'is'a naura"e9a a" i2ua" que "a 2ra$iaci!n for'a "a eEura de" es%acioH si -u(iese
sido dicada co'o una "eE eEerior a%re'iane . casi2adora Mc!'o %ensar que no se
-u(iera creado su %o"ic&a . que e" casi2o no -a.a se2uido in'ediaa'ene a "a
%ri'era rans2resi!nN MGa(r&a so(re$i$ido e" %ro%io Mois0s/ 0"/ que aca(a(a de
reci(ir 2ra(ado so(re "as *a("as de %iedra "a senencia 8no 'aar+s8/ . que orden! "a
4F
'aan9a de res 'i" -o'(res en e" ca'%oN MNo fue e" error de Mois0s enender una
re$e"aci!n di$ina so(re "os co'%ora'ienos '+s 7i"es a" creci'ieno es%iriua" de"
-o'(re co'o una "e. de" Fara!n/ co'o "a disinci!n enre %er'iido . %ro-i(idoN5
En cuano a "as 8"e.es de "a naura"e9a8/ "as que son aci$as en e" inerior de "os
e"e'enos de" xe:oe/ -o'(re inc"uido/ su conoci'ieno . su res%eo disin2uen
sie'%re "o %osi("e de "o i'%osi("e5
Desde "a %re-isoria e" -o'(re -a ra9ado senderos en (osques . 'ona<asH sa(e %or
ra9!n que '+s $a"e se2uir"os que %erderse "e)os de" ca'%a'eno a" que raa de
""e2ar o diri2irse direca'ene a un %reci%icio5 Nin27n 2u&a iracundo . dicaoria" "e
%ro-&(e sa"irse de "a sendaH es 0" quien reconoce "a ui"idad de" ra9ado esa("ecido
%or sus ane%asados5 Pero e" -o'(re es "i(re/ "i(re de a(rir nue$os ca'inos/ "i(re de
reo9ar en "os %rados que "os (ordean . de o"er en e""os "as f"ores5 ,uando en
a"qui'ia usa'os "a 'e+fora de "a $&a o e" ca'ino/ . cuando "a ca"ifica'os de
can!nica/ enende'os %roceso de(ida'ene caa"o2ado . cu.as dificu"ades fueron
reconocidas . (a"i9adas5 Nada nos ase2ura que "os -er'eisas -a.an se2uido .
descrio odas "as $&as %osi("es5 Pero ene'os "a cere9a/ nacida de "a eE%eriencia de
odos "os arisas/ que a%ar+ndose de esas $&as can!nicas qui9+s se encuenren
nue$as 'aneras fecundas de o%erar/ aunque '+s se2ura'ene se enconrar+n
%e"i2ros/ ca""e)ones sin sa"ida o ca'inos que no ""e$an sino a "a in$ersi!n es%iriua"
de'on&aca5
E""o no i'%ide que "a "i(erad de "a %ersona/ que de(e eE%resarse en su
enca'ina'ieno a"qu&'ico/ sea inoca("e5 La disci%"ina %ersona" a "a que se so'ee
e" arisa %or ra9!n no iene nada de auocensura5 ,o'o an (ien "o dice Jean#Aure"
Au2ure""e:

%ic alii, quos e-periendo, ma-ima rerum
.isere jam decuit summo quaesita labore,
*ngustum per iter, recto de tramite nunquam,
/uas prius ingressi declinavere, nec ante
0esinere optarunt, lucit quam tangere laetis
(andem e-optatum longo post tempore )inem
8En cuano a "os oros/ aque""os a "os cua"es/ %or su %r+cica/ con$ino considerar de
ane'ano "o que ser&a/ a" fina"/ "a '+s 2rande de "as cosas (uscadas %or su ra(a)o/
esco2ieron %asar %or e" sendero esrec-o en e" que %ri'ero se -a(&an e'%e<ado/ sin
nunca a%ararse de "a "&nea reca que %asa enre "os aa)os ni deenerse anes de" fin/
"es fue as& %osi("e a"can9ar %or fin con a"e2r&a/ ras un "ar2o ie'%o/ "o que
es%era(an85 #:#
Por "o ano se %"e2aron a "a re2"a o a" canon de" are %orque se -a(&an fi)ado su fin
ras -a(er %resenido/ %or ra9!n . no %or o("i2aci!n 'ora"/ %or e"ecci!n "i(re . no a
"a fuer9a5 Au2ure""e no deni2ra "os aa)os/ no "os %ro-&(e a" a"u'no/ si'%"e'ene
su(ra.a su inui"idad %ara e" que quiere conse2uir "a Piedra5 A esos aa)os nosoros
4>
"os ""a'a'os %aricu"ares5 No conducen a" fin %ero nada %ro-&(e a" arisa eE%"orar
a"2unos a" %asar/ aunque no sea sino %ara %erfeccionar su conoci'ieno de "a
naura"e9a o )a"onar %ara "a %oseridad "os que no ""e$an a nin2una %are5 Pero e"
ie'%o "e es+ conado a" -o'(re Suien quiere ""e2ar co'%render+ con su ra9!n que
'+s $a"e "i'iar/ inc"uso a(andonar oa"'ene "os $a2a(undeos %ara consa2rar sus
fuer9as a (uscar "a %er"a %reciosa5 Las re2"as de" are/ sacadas de "a eE%eriencia de
"os ani2uos -er'eisas . de "a re$e"aci!n di$ina no son '+s que un cor%us de
conse)os %r+cicos %ara e$iar %erderse/ nunca ora cosa5 ,o'o e" c!di2o de
circu"aci!n raan de %re$enir "os accidenes ./ si nos aene'os a e""os/ de -ec-o
au'enan "a "i(erad de "os $ia)eros . no de odos co"eci$a'ene sino de cada uno
en su %ersona5
*a'(i0n "a 'aeria %osee su "i(erad/ que "os f&sicos 'odernos -an reconocido .
eE%eri'enado co'o %rinci%io de inceridu'(re o/ 'e)or/ de indeer'inaci!n5
Mienras '+s se asciende %or "os reinos/ '+s au'ena esa "i(erad5 En e" %ri'er
ca%&u"o de" G0nesis e" Arisa di$ino o%era se27n res 'odos5 Donde "ee'os 8En e"
%rinci%io Dios cre!5558/ usando un $er(o a'(i0n "&cio %ara "as o(ras de" -o'(re/ "os
ra(inos )ud&os nos dicen que en -e(reo bar/ que no a%arece sino en ese eEo .
nunca '+s en ora %are/ 2uarda odo su 'iserio %ues no %uede ener '+s que un
su)eo: Dios5 S!"o a coninuaci!n b" dice . "o que no'(ra a%arece en e" 'undo en
%aro/ des%u0s b" se%ara o/ '+s "iera"'ene/ disin2ue5 Los '+s 2randes
co'enarisas %iensan que ese $er(o bar desi2na e" don de ser "i(re5 No es
ui"i9ado en efeco sino en res ocasiones: en e" 'o'eno de "a creaci!n de" caos
%ri'ordia"/ cuando "a a%arici!n de "os ani'a"es/ cuando nace e" -o'(re5 Enre "os
dos %ri'eros bar/ en cada uno de "os D&as/ Dios 8$io que era (ueno8/ a%ro(aci!n
casi %asi$a o cone'%"ai$a/ des%u0s de" se2undo bar . %oserior'ene ras e" ri%"e
bar que suscia "a -u'anidad/ Dios (endice su criaura . %one as& en e" uni$erso un
se""o o%erai$o que "e %er'ie a 0se 8crecer . 'u"i%"icarse85 En esa (endici!n
reside oda "a Gran O(ra5
41
15# No %or e""o nos ad-eri'os a "as docrinas dar$inisas5 Pero ano co'o esa iner%reaci!n/
a%enas cien&fica . de una indi2encia 'eaf&sica "a'ena("e no reiene un se2undo nuesra aenci!n/
ano '+s de(en ser escruados a "a do("e "u9 de" are . de "as re$e"aciones '+s sa2radas "os -ec-os
confir'ados/ es decir/ "a ransfor'aci!n de" uni$erso de era en era/ "a de "a *ierra . "a de "os seres
$i$os que %ora en su seno/ se27n e" %roceso de una O(ra di$ina que so(re%asa . ransciende "a
ine"i2encia de" -o'(re5
35# Sui9+s fuera conce(i("e una und0ci'a $ue"a de rueda/ si %udi0ra'os ec-ar una 'ano/ co'o
en "a f&sica nuc"ear/ de" confina'ieno 'a2n0ico5 Pero ade'+s de que "a 'ani%u"aci!n necesaria
%ara insa"ar"o )uso a" insane de "a ec"osi!n de" Gue$o %"anean dificu"ades que -asa a-ora nos
%arecen insa"$a("es/ se raar&a de" 7"i'o "&'ie5 *odo nos indica que ni siquiera un a2u)ero ne2ro
sa(r&a reener"a en una duod0ci'a $ue"a5
:5# Ioannis Aure"ii Au2ure""i P5 Ari'inensis/ ,-r.so%oeia e Geronico/ 6asi"ae/ 141>5 Ge'os
raducido ese %asa)e %orque "a raducci!n en $ersos c"+sicos que de(e'os a Franhois Ga(er/
'uesra a nuesros o)os "a inco'%rensi!n de su si2nificado -er'0ico5
?@