Anda di halaman 1dari 30

TAJUK DEFINISI %ENDA%AT

Kokurikulum Secara amnya, kokurikulum adalah aktiviti dan pengalaman pendidikan yang dilak anakan di luar !ilik dar"ah atau ecara tidak #ormal$ &$ Tim!alan %erdana 'enteri merangkap 'enteri %ela"aran 'alay ia, Tan Sri 'uhyiddin (a in) Kementerian %ela"aran 'alay ia *K%'+ akan memantapkan lagi aktiviti !adan !eruni#orm yang di"alankan di ekolah kerana ia mem!erikan ke an po iti# ke ata pela"ar$ %ergerakan pengakap merupakan contoh ter!aik tentang ke"ayaannya dalam melahirkan pela"ar yang le!ih !erdikari dan edia !erhadapan egala kemungkinan$ K%' entia a memikirkan cara untuk mema"ukan lagi !idang kokurikulum kerana didapati emua kegiatan ini dapat mem!erikan !anyak #aedah kepada pela"ar elain men"adi yarat untuk ke univer iti$ ,eliau meminta i!u !apa upaya tidak menghalang anak mereka daripada menyertai kegiatan kokurikulum$ Untuk memeriahkan lagi ukan ekolah, ke"ohanan olahraga ekolah akan di"adikan acara kemuncak pada etiap aktiviti ukan ekolah$ K%' akan menggerakkan u aha ecara !e ar-!e aran !agi menghidupkan emula aktiviti ukan di ekolah yang elama ini kurang di!eri perhatian dan ingin melihat etiap pela"ar ekurangkurangnya akan mengam!il !ahagian dalam atu atau dua ukan di ekolah$ .$ /ichard ,radley melalui !ukunya Havard Rules: Untuk mema uki Unver iti 0avard, iaitu univer iti ter!aik dunia, kelulu an akademik aha"a tidak memadai$ 1alon "uga perlu mempunyai ciri eperti ahli mu2ik, ainti , u aha3an, ahli ukan, dan e!againya yang !ertara# dunia$ &$ 0al ini adalah kerana kokurikulum merupakan 3adah paling !erke an untuk mereali a ikan Fal a#ah %endidikan Ke!ang aan terutama dalam kontek melahirkan pela"ar eim!ang dari egi "a mani, emo i, rohani, intelek dan o ial yang ha il akhirnya me3u"udkan um!er manu ia !erkemahiran tinggi di 'alay ia$ .$ ,idang kokurikulum mempunyai pel!agai #aedah kepada individu, ma yarakat, dan negara$ 0al ini demikian kerana kokurikulum merupakan elemen kedua elepa akademik dalam mengha ilkan pela"ar yang er!a !oleh$ Dengan adanya aktiviti !er ukan, !erper atuan, !eruni#orm, kemahiran !erkomunika i dan memimpin, pen"anaan idea dapat ditingkatkan$ 4$ Aktiviti kokurikulum "uga dapat men"ana kreativiti dan kemahiran pela"ar di amping dapat menim!a pel!agai ilmu tam!ahan$ 5$ Selain itu, aktiviti kokurikulum "uga dapat melak anakan pem!entukan di iplin dan mem!ina kendiri yang mantap$ Kepentingan kegiatan kokurikulum memang tidak dapat dina#ikan$ 7leh itu, ha rat !aik K%' hendaklah di am!ut !aik upaya i tem pendidikan negara tidak lagi !erorienta ikan peperik aan emata-mata$ 0al ini elara dengan ha rat kera"aan untuk mem!angunkan modal in an yang eim!ang, cerda , ihat, dan !ermoral, yang men"adi tera pem!angunan /'K-8$ ,idang kurikulum dan kokurikulum aling !erkait rapat bagai isi dengan kuku, ekaligu men"adi tera !agi meningkatkan keupayaan dan ke!olehan pela"ar mencapai kecemerlangan yang eim!ang dalam kedua- dua !idang ter e!ut$

FAEDA0

KESI'%U6AN

%E/I,A0ASA

TAJUK DEFINISI

Alam Sekitar ,erda arkan Kamu De3an, alam ekitar ialah egala-gala yang ada di langit dan !umi$ Dikatakan !aha3a .9$:; daripada kelua an muka !umi diliputi tum!uh- tum!uhan yang !er#ung i untuk menyerap kar!on diok ida dan "uga e!agai pengukuh truktur tanah daripada !encana alam, terutama tanah runtuh dan haki an$ Demi ke elamatan emua, pen"agaan alam ekitar ecara yang !erke an amatlah penting$ ,agi mencapai matlamat ter e!ut, ma yarakat yang terdidik tentang kepentingan alam ekitar hendaklah dilahirkan$ 6angkah tera3al !ermula dari rumah, !ertepatan dengan hadis nabi yang bermaksud, anak ibarat kain putih, ibu bapalah yang mencorakkannya. &$ Selain menghilangkan tekanan, aktiviti tam!ahan mi alnya tayangan #ilem tentang alam ekitar !oleh menam!ahkan ilmu pengetahuan pela"ar tentang alam ekitar dan eteru nya ke edaran mereka tentang kepentingan alam ekitar dapat ditingkatkan$ .$ Aktivit !ergotong- royong mem!er ihkan alam ekitar ecara tidak lang ung dapat menanamkan ke edaran dan memupuk pera aan tanggung"a3a! anggota ma yarakat terhadap alam ekitar$ &$ I!u !apa hendaklah memperlihatkan tindakan yang !ertanggung"a3a! dan ayang akan alam ekitar$ Se!agai contoh i!u !apa tidak haru mene!ang pokok atau memu nahkan tum!uh- tum!uhan tanpa e!a!$ .$ Di ekolah, guru eharu nya memainkan peranan dengan menyerapkan aplika i nilai murni dalam penga"aran dan pem!ela"aran$ Ini dapat dilak anakan melalui aktiviti perkemahan atau pengem!araan di hutan$ Ketika !erada di hutan, pela"ar !oleh di!eri ilmu pengetahuan tentang pe ie #lora dan #auna, terutama oleh pega3ai hutan$ 4$ %er atuan dan kela! tertentu di ekolah !oleh mengadakan aktiviti tam!ahan, mi alnya tayangan #ilem yang !erkaitan dengan alam ekitar, khu u nya tentang hutan dan penghuninya$ 5$ Anggota ma yarakat "uga hendaklah mengadakan aktiviti gotongroyong mem!er ihkan alam ekitar dari ema a ke ema a$ =$ %enguatkua aan undang- undang yang edia ada dipercayai dapat mem!endung ma alah untuk mem!e!a kan alam ekitar daripada pencemaran$ Akta >on Ekonomi Ek klu i# &8?5 haru lah digunakan etakat yang diperlukan dan mengenakan denda yang le!ih tinggi kepada mereka yang didapati !er alah mencemar laut, pantai, atau memu nahkan rim!a !elantara$ :$ 'edia ma a perlu memainkan peranan untuk mendedahkan maklumat untuk meyedarkan anggota ma yarakat tentang kepentingan men"aga alam ekitar$ 9$ Selain itu, penggunaan penyaman udara hendaklah dikurangkan, kecuali "ika !enar- !enar diperlukan$ %enggunaan alat penyaman udara pada kenderaan dapat digantikan dengan penggunaan ventilator udara dan mem!uka tingkap ema a memandu$ ?$ Selain menghadkan aktiviti pem!alakan, kera"aan negeri "uga di arankan agar menanam emula pokok e!agai langkah pemuliharaan emula hutan$ 8$ %rogram Alam Sekitar %ertu!uhan %,, *UNE%+ telah !anyak mengadakan konven yen dan !eker"a ama dengan pertu!uhan !ukan kera"aan dalam melak anakan pro"ek yang !erkaitan dengan alam ekitar$ &@$ %el!agai kempen diadakan mi alnya, Kempen 1intailah alam Sekitar dan Kempen 'a yarakat %enyayang hendaklah diteru kan dengan mengadakan aktiviti peraduan menuli e ei, cerpen, a"ak, meluki po ter dan lain- lain epan"ang kempen !erlang ung$ U aha untuk mendidik anggota ma yarakat agar le!ih !ertanggung"a3a! terhadap alam ekitar merupakan u aha murni yang tidak haru dipandang rendah$ %eranan itu tidak mampu dimainkan oleh kera"aan emata- mata,

%ENDA%AT

FAEDA0

6AN<KA06AN<KA0

KESI'%U6AN

TAJUK DEFINISI %ENDA%AT

,erekrea i ,erekrea i merupakan terapi emula "adi untuk mengekalkan kecerga an #i2ikal dan kecerda an minda$ Aktiviti rekrea i meliputi aktiviti darat dan marin$ &$ ,erda arkan ka"ian Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN!, ha il Ka"ian %enduduk dan Keluarga 'alay ia keempat *K%K'-5+ mendapati !aha3a alah laku ocial dalam kalangan rema"a menun"ukkan peningkatan mendadak dalam tempoh &@ tahun lalu$ Angka dan pertam!ahan itu agak mem!im!angkan dan emua pihak haru memikirkan kaedah yang paling e uai untuk mengelakkan ma alah ini daripada men"adi le!ih eriu $ .$ 'enurut !uku Pelancongan dan Rekreasi "ingkatan # dan $, keunikan um!er alam emula "adi yang terdiri daripada #lora, #auna dan !entuk muka !umi, akan menentukan "eni aktiviti rekrea i$ 'enurutnya lagi, rekrea i !erorienta ikan um!er adalah eperti ka"ian alam, perkhemahan, mengem!ara, memancing, !erkayak dan mem!uru$ /ekrea i !erorienta ikan aktiviti pula adalah eperti perla3anan ukan, per em!ahan mu2ik, teater, eni dan kra#$ &$ %eluang yang ter edia hari ini e3a"arnya digunakan e!aik-!aiknya oleh golongan rema"a !agi mengi i ma a terluang$ 0al ini !ukan aha"a penting untuk mengekalkan kecerga an #i2ikal dan kecerda an minda, tetapi mampu menyuntik elemen po iti# dalam diri e eorang rema"a, eperti meningkatkan keyakinan diri, mem!aiki kelemahan diri, mem!entuk ketahanan diri elain mem!entuk "ati diri$ .$ /ekrea i yang dilakukan ecara teratur, ama ada dilakukan ecara !er eorangan ataupun !erkumpulan, mampu mengelakkan rema"a daripada ter"e!ak dalam aktiviti tidak ihat yang hanya akan mero akkan ma a hadapan mereka$ 4$ %em!inaan pu at rekrea i !ukan aha"a !ertu"uan untuk melahirkan ma yarakat 'alay ia yang ihat dan cerda , tetapi untuk mem!antu mengelakkan golongan rema"a daripada ter!a!it dalam ge"ala tidak ihat$ 5$ ,erekrea i, elain !er#ung i menyihatkan !adan, mem!erikan ke ihatan yang !aik, minda yang cerda dan men"auhkan diri daripada ge"ala o ial yang tidak ihat, "uga mampu mendidik rema"a untuk le!ih ter!uka dari egi minda dan pergaulan eandainya aktiviti rekrea i dilakukan ecara !erkumpulan$ =$ Ke empatan !ertemu dengan rakan !aharu, eperti ketika mendaki gunung, !erkayak dan merenta hutan, dapat mem!antu mem!entuk ah iah diri rema"a yang !aik, eperti !ela"ar untuk !ergaul, menghormati e ama rakan, menerima dan mem!erikan pandangan, dan yang paling penting, menga"ar mereka untuk tidak mementingkan diri endiri$ :$ Dengan menyertai pertu!uhan atau aktiviti !erkumpulan, rema"a !ukan aha"a terdedah kepada per ekitaran !aharu, eperti !ertemu rakan !aharu, !ahkan akan mem!entuk ke e#ahaman, mengenal nilai per aha!atan, dan mempunyai ka ih ayang$ 9$ ,erekrea i "uga mem!antu perkem!angan p ikologi rema"a$ Se!agai rema"a yang menu"u alam kede3a aan dan perlu mem!uat pilihan untuk menentukan ma a hadapan mereka, !ia anya mereka telah ada arah tu"u atau pilihan$ ?$ Selalunya dengan menyertai program rekrea i ecara !erkumpulan, rema"a "uga akan didedahkan kepada a pek kerohanian$ Semua hal ini ecara tidak lang ung akan mem!antu meningkatkan motiva i diri dan menilai diri erta manghargai u ia rema"a dengan e!aik- !aiknya$ /ema"a hari ini eharu nya menggunakan akal untuk menikmati u ia rema"a yang amat ingkat ini tanpa men ia- iakannya$ 'a a rema"a hanya ekali$ Silap mem!uat percaturan, ke annya eumur hidup$ <unakanlah dan i ilah u ia rema"a dengan e!aik-!aiknya agar !ukan aha"a men"adi ke!anggaan kepada diri dan keluarga, malah kepada !ang a, negara dan agama$

FAEDA0

KESI'%U6AN

TAJUK DEFINISI

%ermainan Tradi ional Umumnya, permainan tradi ional meru"uk kepada permainan !udaya yang !er i#at tradi i dan diamalkan oleh e uatu ma yarakat untuk atu tempoh yang tertentu$ %ermainan ini meliputi pel!agai "eni dan !entuk eperti !atu erem!an, congkak, ga ing, guli, galah pan"ang, epak raga, epak !ulu ayam, ketiting, konda- kondi, "ala itik, 3au, ga ing, re!ana, kertuk, tarik upih, enapang !uluh, cop tiang, laga !i"i getah dan !anyak lagi$

%ENDA%AT

FAEDA0

&$ %ermainan tradi ional eperti "uga permainan moden dapat mem!ina #i2ikal, mental dan emo i e eorang$ Se eorang yang akti# dalam permainan la2imnya mempunyai !entuk !adan yang cantik dan ah iah yang !aik$ .$ %ermainan tradi ional !ukan aha"a men"adi kegiatan riadah, !ahkan mempunyai #ung i pendidikan dan o ial$ %ermainan ter e!ut dapat merapatkan interak i o ial, mananamkan nilai ker"a ama dan ke"u"uran, !er#ikiran kriti dan mengatur trategi erta !eker"a e!agai atu pa ukan$ 4$ ,ermain permainan tradi ional ecara per eorangan ataupun !erpa ukan dapat mempererat hu!ungan ama ada dalam kalangan pemain ataupun anggota keluarga dan penduduk kampung$ 5$ 'elalui permainan dan pertandingan, para pemain !ukan aha"a !erhi!ur dan !erpe ta, !ahkan pada 3aktu yang ama memperkukuh hu!ungan dan ikatan o ial e ama mereka$ Tega nya, kalah atau menang tidak men"e"a kan hu!ungan mereka$ =$ %ermainan yang dimainkan ecara !erpa ukan pula ecara lang ung menanamkan ikap dan nilai ker"a ama$ Tanpa ker"a ama ahli pa ukan, permainan tidak dapat dilang ungkan dengan !aik, apatah lagi untuk mencapai kemenangan$ :$ Setiap permainan "uga menuntut pemainnya !er#ikir untuk mengatur trategi dan memilih teknik yang ter!aik untuk menang$ Tindakan ini ecara lang ung menga"ar rema"a upaya melakukan e uatu dengan !aik atau !i"ak ana$ %endek kata, permainan tradi ional udah pun mempunyai un ur pem!angunan modal in an$ 9$ %ermainan tradi ional "uga merupakan atu cara !agi e eorang anak atau rema"a di o iali a ikan agar apa!ila de3a a, mereka men"adi anggota ma yarakat yang !aik, iaitu orang yang ihat dan !erakhlak !aik$ 1orak hidup tradi ional yang le!ih !era a kan ker"a kera dan ker"a ama dalam kalangan penduduk kampung menuntut ta!iat dan nilai ter e!ut ditanam le!ih a3al kepada anak rema"a$ ?$ Kemunculan, perkem!angan dan penye!aran permainan tradi ional yang edemikian men"adikan permainan ini me ra pemain dan me ra ma yarakat$ Tidak ada un ur negati# pada permainan ini eperti mem!erikan tekanan, kecederaan, ketagihan, ataupun per!uatan yang tidak !ermoral$ 8$ Di iplin diri dan nilai yang ada pada permainan itu le!ih !erke an mem!ina #i2ikal, mental, dan emo i rema"a$ 7leh itu, rema"a lalu tidak !egitu ter"erumu dalam kegiatan tidak ihat eperti merokok, menagih dadah, men"adi mat rempit, dan terli!at dengan "enayah dan kegiatan yang tidak !ermoral$ 1ara yang paling !aik dalam mem!ina rema"a adalah penyediaan ruang untuk mereka !ermain$ Dalam kontek inilah permainan tradi ional angat penting dihidupkan dan dikem!angkan !er ama- ama permainan dan ukan moden$ %ermainan moden di perhe!at kerana dipertandingkan pada peringkat dunia, manakala permainan tradi ional dihidupkan dan men"adi permainan orang ramai

KESI'%U6AN

TAJUK DEFINISI

,log ,log ialah ingkatan daripada blog %eb- i tilah yang pertama kali digunakan oleh John ,arger pada penghu"ung &889$ ,eliau menggunakan i tilah blog %eb untuk meru"uk kepada ekelompok pemilik laman 3e! peri!adi yang ering mengema kinikan catatan mereka ecara !erteru an elain turut dimuatkan dengan rangkaian ke laman 3e! lain yang dianggap menarik atau men"adi minat mereka untuk dikong i dengan pelayar internet$

%ENDA%AT

6AN<KA06AN<KA0

&$ Tuli lah e uatu yang tidak terlalu peri!adi i#atnya$ I i kandungan !log ter e!ut haru lah mampu mencapai khalayak pem!aca yang diingini$ %a tikan "uga tema !log itu tidak lari melalui etiap entri$ 'i alnya, "ika mahu menuli tentang promo i ekolah, aktiviti yang di ertai ekolah, dan cerita- cerita menarik yang !erlaku ekitar ekolah ama ada mengenai pela"arnya, gurunya, ataupun e iapa aha"a yang !oleh di"adikan ikti!ar$ .$ Entri !log "uga tidak haru menyerang peri!adi e iapa, apatah lagi mengecam pentad!iran ekolah dan perkara- perkara yang tidak enak didengar$ Sekiranya ada e uatu yang tidak memua kan hati, entri tentang ekolah hendaklah dituli dalam !entuk komen yang kon trukti# !er erta idea yang !oleh mem!antu memper!aik ekolah ter e!ut$ 4$ %emilik !log itu "uga haru lah ra"in melayari !log orang lain, terutama ekali yang mempunyai tema yang hampir- hampir ama dan meninggalkan A"e"akA di !log ter e!ut$ 0al ini !ermakna pemilik !log !oleh meninggalkan e!arang komen yang menarik dan memungkinkan pengun"ung lain yang mem!aca komen ter e!ut A inggahA ke !lognya pula$ 5$ 1ara lain tentulah dengan meletakkan pautan laman !log lain yang di#ikirkan menarik$ ,log yang dipautkan itu pula nanti !oleh meletakkan pautan dilamannya pula$ 1ara pertukaran pautan ini elalunya !erke an dalam mempromo i dan mempopularkan !log$ =$ Apa!ila ada komen tentang e uatu perkara di !log, pemiliknya haru lah mem!ala komen ter e!ut$ 0al ini "uga akan menye!a!kan orang lain datang kem!ali untuk melihat komenkomen !ala dan dengan itu menye!a!kan !log itu akan ering dila3ati$ :$ 'engekalkan cara tuli an yang !erna dan menarik pa tinya men"adi tarikan kepada pengun"ung !log untuk kem!ali emula mem!aca entri- entri yang !aharu$ 9$ Selain daripada memiliki !log yang !er i#at peri!adi, e eorang pem!log !oleh memiliki le!ih daripada atu !log$ 1u!a !ina atu lagi !log yang khu u untuk !ertukar- tukar nota pela"aran$ 'i alnya anda mempunyai atu teknik untuk mengingati #ormula matematik ataupun ain $ Teknik ter e!ut !oleh diperkenalkan melalui !log ter e!ut$ ?$ Namun !egitu, "angan letak maklumat peri!adi eperti alamat rumah, nom!or tele#on atau no akaun !ank di !log kerana maklumat ter e!ut !oleh di alahgunakan oleh mereka yang !erniat "ahat$ 8$ Dalam etiap entri, pa tikan "uga maklumat ter e!ut tidak didedahkan dengan tidak enga"a$ 1ontohnya, pemilik !log tidak menyatakan di mana dia tinggal, tetapi !erda arkan tuli annya, pem!aca dapat meneka !aha3a dia tinggal di ka3a an 0o pital Ampang dan di !lok mana pang apurinya$

TAJUK DEFINISI

,an"ir 'ega ,an"ir ememangnya e uatu yang lumrah di negara- negara yang yang terletak di >on Ekuatorial$ >on ini akan mengalami hu"an le!at ecara !erteru an pada mu im tengku"uh$ %ada mu im tengku"uh, angina 'on un Timur 6aut mem!a3a hu"an le!at di %antai Timur Semenan"ung, Sa!ah dan Sara3ak$ Apa!ila ter"adi limpahan hu"an yang luar !ia a yang !erteru an, maka !erlakulah !an"ir mega eperti yang dialami pada tahun &8:9 dan &89&$ &$ 'enurut laporan Ja!atan 'eteorologi dan Ka"i 1uaca luaran e"uk yang !erpunca daripada tekanan tinggi di Si!eria mengaki!atkan peningkatan kela"uan angina timur !arat di 6aut 1hina Selatan lalu meningkatkan penumpuan erta ricih angina iklonik di rantau ini terma uk di Selatan Semenan"ung 'alay ia$ Keadaan ini telah menye!a!kan hu"an le!at di Johor, %ahang, Negeri Sem!ilan dan 'elaka yang me3u"udkan !an"ir kilat !e ar$ .$ Firman Allah SBT dalam urah al- /um ayat 5& yang !ermak ud) A Telah tim!ul pel!agai !ala !encana di darat dan di laut dengan e!a! apa yang telah dilakukan oleh tangan manu iaC *tim!ulnya demikian+ kerana Allah hendak mera akan mereka e!ahagian daripada !ala an per!uatan- per!uatan !uruk yang mereka telah lakukan, upaya mereka kem!ali *in a# dan !ertau!at+A$ &$ Fenomena !an"ir yang kian meningkat adalah aki!at ta!iat manu ia yang tamak halo!a dan kurang mem!erikan tumpuan kepada kepentingan a3am$ %er!uatan mereka emakin memudaratkan alam ekitar dengan peranc2ngan pem!angunan yang kurang empurna dan penguatkua aan yang lem!ap$ .$ Di 'alay ia !an"ir mega yang !erlaku !aru- !aru ini khu u nya di Johor adalah aki!at pem!alakan ecara !e ar- !e aran yang penga3alannya !ertam!ah ukar$ 'enurut laporan !e!erapa pertu!uhan !ukan kera"aan, dalam tempoh dua tahun ini pem!alakan haram !e ar- !e aran !erlaku di hutan impan ,ekok$ 4$ %em!angunan yang tidak le tari turut mengundang !an"ir kilat mega$ Balaupun dalam pro"ek pem!angunan yang meliputi pro"ek perumahan dia"i!kan penilaian ke an alam ekitar, namun penguatkua aannya ma ih !oleh diper oalkan$ &$ Dengan memelihara dan memulihkan alam ekitar dan mem!uat perancangan yang rapi untuk menghadapi !encana alam erta mengadakan perundangan dan penguatkua aan yang !erke an tahap kero akan dapat dikurangkan$ .$ 'e3a"i!kan pema"u perumahan untuk mem!uat kolam atau ta ik !agi menampung air apa!ila !erlaku !an"ir$ Ka3a an air ini !oleh di"adikan tempat impanan air "ika !erlaku kemarau erta !eriadah$ 4$ Setiap rumah diadakan y tem menuai air hu"an$ Dalam i tem ini, di!ina aluran tadahan air atau paip yang mem!a3a air ke dalam tangki ema a hari hu"an$ Air ini !oleh digunakan untuk mem!a uh dan menyiram tanaman$ 5$ Si tem perparitan "uga perlu dinaikkan tara# upaya air akan dera mengalir dan mengurangkan ma lah !an"ir$ =$ %ihak media haru mem!uat liputan tentang ungai !agi mema tikan ungai- ungai di negara kita mampu menglirkan airnya yang dera $ :$ Kempen cintai ungai kita perlu diteru kan dan diperhe!atkan$ 9$ In titut penga"ian tinggi perlu mena3arkan penga"ian dalam !idang alam ekitar erta pengkhu u an dalam pencegahan dan penguru an !an"ir$ Se!agai 3arga yang !ertanggung"a3a! kita haru !er ama- ama men"aga dan memulihara alam ekitar$ Ka"ian- ka"ian haru entia a diadakan untuk meningkatkan kemampuan kita untuk mencegah dan menguru kan !an"ir$ Namun yang paling utama ialah ke edaran dan ker"a ama emua pihak terhadap

%ENDA%AT

%UN1A

6AN<KA06AN<KA0

KESI'%U6AN

TAJUK DEFINISI

/ukun Negara /ukun Negara mempunyai lima prin ip iaitu Kepercayaan Kepada TuhanC Ke etiaan Kepada /a"a dan NegaraC Keluhuran %erlem!agaanC Kedaulatan Undang-undang erta Ke opanan dan Ke u ilaan yang merupakan antara re ipi ke"ayaan negara dalam menyatupadukan rakyatnya$ &$ 'enurut mantan 'enteri %enerangan, Datuk Seri A!dul Kadir Sheikh Fad2ir ) /amai dalam kalangan kita yang tidak ingat atau mudah untuk mela#a2kan /ukun Negara kerana mungkin ia tidak penting di e!a!an negara kita udah aman makmur$ A Komenkomen daripada orang ramai, &@@ peratu tak tahu apa /ukun Negara, ama ada golongan tua atau muda$ Ini ka"ian ecara ram!ang yang kita !uat$ Kita mendapati rakyat pel!agai kaum telah melupakan /ukun Negara$ 'elupakan mak ud dan maknanya$ Antara petun"uk yang kita dapati rakyat melupakan /ukun Negara apa!ila kita telah mula mempertikaikan kepentingan, !udaya dan agama kaum lain,A katanya$ .$ Tim!alan %erdana 'enteri, Datuk Seri Na"i! Tun /a2ak ketika melancarkan kempen ter e!ut di %u at Konven yen Antara!ang a %utra"aya *%I11+, !erkata prin ip /ukun Negara yang dilancarkan pada 4& 7go &89@ !ertu"uan me3u"udkan perpaduan dalam kalangan rakyat upaya mereka dapat hidup le!ih !erdi iplin$ Namun, !eliau !erkata, di iplin !ukan hanya !era a kan undangundang dan peraturan tetapi di iplin diri yang tinggi tanpa ka3alan pihak lain$ &$ Kempen itu !ertu"uan untuk mem!eri pendedahan !erteru an mengenai pentingnya /ukun Negara e!agai tonggak perpaduan rakyat 'alay ia pel!agai kaum$ .$ Tu"uannya untuk meningkatkan pemahaman, ke edaran dan penghayatanrakyat terhadap prin ip /ukun Negara e!agai tera dan landa an kehidupan dalam mem!entuk "ati diri rakyat 'alay ia$ 4$ Jika diamalkan dan dihayati ecara !erteru an, /ukun Negara akan men"adi perpaduan !agi rakyat 'alay ia untuk memupuk emangat etia ka3an dan kecemerlangan dalam hidup !erma yarakat dan !ernegara$ 5$ /ukun Negara menetapkan mahu mencipta atu ma yarakat yang adil, upaya kemakmuran negara dapat dinikmati !er ama ecara adil dan ak ama$ =$ 6ima prin ip /ukun Negara e!enarnya aling !erkait rapat antara atu ama lain$ Kepercayaan Kepada Tuhan antara lain menerapkan !aha3a kepercayaan !eragama !oleh mengukuhkan ikatan e ama !ang a 'alay ia !agi men"adikan !ang a !ermaruah dan mempunyai "ati diri tinggi$ :$ Tahap ke etiaan tinggi yang di!erikan kepada ra"a dan negara pula amat !er e uaian kerana ra"a ialah lam!ang perpaduan negara$ 9$ %rin ip ketiga /ukun Negara, Keluhuran %erlem!agaan pula menekankan akan kepentingan rakyat untuk menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran erta kemuliaan %erlem!agaan Negara kerana ia adalah um!er perundangan negara yang tertinggi$ ?$ %rin ip Ke opanan dan Ke u ilaan menerangkan mengenai kepentingan perlakuan yang opan dalam kalangan rakyat kerana ia penting dalam men"aga hu!ungan !aik ma yarakat pel!agai kaum di negara ini$ Seharu nya kita percaya !etapa murninya cita- cita /ukun Negara ini$ 'alah !ukan aha"a rakyat 'alay ia menginginkannya, e iapa pun di eluruh dunia akan mengakui ideali menya$

%ENDA%AT

FAEDA0

KESI'%U6AN

%E/I,A0ASA

TAJUK DEFINISI

,er!udi ,aha a 'enurut Kamu De3an Edi i Keempat, A !er!udi !aha aA !ermak ud !erkelakuan !aik, tingkah laku yang !aik dan opan antun$ AAmalanA pula !ermak ud e uatu yang dilak anakan, diker"akan e!agai atu ke!ia aan$ Daripada takri#an ter e!ut, "ela lah !aha3a !er!udi !aha a ialah cara kehidupan harian eperti cara kita !ertutur dan !erinterak i dengan e iapa aha"a di ekeliling kita$ 1ara ini udah eme tinya cenderung ke arah perlakuan yang po iti#$ DatoD Seri A!dullah Ahmad ,ada3i menyatakan !aha3a e!elum amalan murni ini mero ot, eharu nya peranan kendiri, keluarga dan "uga ma yarakat amat penting$ 6angkah ini !ertepatan dengan I lam 0adhari yang telah diperkenalkan oleh !eliau$ Kon ep I lam 0adhari mem!erikan keutamaan kepada pem!angunan perada!an manu ia$ &$ Sikap po iti# eperti !er!udi !aha a !ukan aha"a dapat mengeratkan ilaturrahim !ahkan "uga dapat menyemaikan !e!enih perpaduan dan muhi!ah dalam kalangan ma yarakat yang !er!ilang ra dan agama di negara ni$ &$ Ke i!ukan i!u !apa dalam mencari re2ki hidup dan mem!uru dunia ke!endaan a!an hari ehingga mereka yang ering ter!elenggu dek tekanan hidup terlepa pandang akan kepentingan ka ih ayang dan ke!a"ikan anak-anak merupakan antara punca !erlakunya kepincangan dan ke!o!rokan akhlak rema"a kita pada hari ini$ .$ Kekurangan didikan moral dan agama, y tem pendidikan dan in titu i ma yarakat yang terlalu mengutamakan atau mengagung-agungkan ke"ayaan dan kecemerlangan akademik emata-mata tanpa mem!erikan perhatian yang eim!ang kepada perkem!angan "a mani, emo i, rohani dan intelek anak- anak rema"a turut merancakkan ke!erlelua aan ge"ala ocial dalam kehidupan ehari- hari$ 4$ Umumnya ma yarakat hari ini le!ih menekankan a pek ke!endaan atau meteriali me$ 0al ini ekali gu meminggirkan nilai- nilai moral eperti !er!udi !aha a, hormat- menghormati, !ertolak an ur dan e!againya$ 5$ <e"ala ocial dan ke"adian "enayah a!an hari terpapar di akh!ar tempatan$ 0al ini demikian kerana !erlakunya pertem!ungan kedua- dua !udaya yang amat !er!e2a iaitu, pertem!ungan !udaya Timur dengan !udaya ,arat dek 2aman milieu ini$ =$ Di e etengan ka3a an taman perumahan amalan tolongmenolong dan emangat gotong- royong udah mula goyah$ 0al ini !erlaku lantaran ikap ma yarakat yang terlalu menge"ar keme3ahan dan mengagulkan cara ke!aratan$ &$ I!u !apa dan guru- guru haru lah !erganding !ahu dengan ma yarakat untuk ama- ama memainkan peranan yang penting dalam mem!entuk peri!adi anak- anak rema"a yang !oleh dii!aratkan eperti ehelai kain putih yang mudah menerima dan eteru nya mengamalkan nilai- nilai !udi !aha a yang terpu"i$ .$ /ema"a "uga perlu didedahkan nilai- nilai kepimpinan yang !aik dan !er!udi di amping mengutamakan keme raan dan emangat ker"a kera , gigih !eru aha, telu , amanah, teladan yang !aik, !erhemah, adil dan !erintegriti erta !antumem!antu untuk mencapai matlamat pa ukan atau organi a i$ 4$ Syarikat pengangkutan a3am eperti !a , tek i, monorel, dan 6/T haru lah menggunakan kenderaan mereka e!agai plat#orm untuk mendidik ma yarakat ke arah menerapkan nilai- nilai !er!udi !aha a dengan melekatkan pel!agai iklan

%ENDA%AT

FAEDA0

%UN1A KE%IN1AN<AN

6AN<KA06AN<KA0

TAJUK DEFINISI

'en"adi %ela"ar %intar %ela"ar pintar meru"uk kepada pela"ar yang pintar dalam emua mata pela"aran dan entia a memperoleh keputu an cemerlang dalam etiap u"ian dan peperik aan yang didudukinya$

%ENDA%AT

1A/A 'ENJADI %E6AJA/ %INTA/

&$ Untuk men"adi pela"ar pintar, anda haru merancang "adual !ela"ar anda$ %erancangan cara !ela"ar yang telilti dapat mem!antu anda !ela"ar dengan kon i ten ekaligu mem!antu anda memperoleh ke"ayaan yang cemerlang$ .$ Se!agai pela"ar, anda haru mengelakkan diri daripada mem!uat ker"a yang tidak !er#aedah$ Anda perlu memak a diri anda untuk mem!erikan tumpuan epenuhnya ema a guru edang menga"ar$ 4$ Untuk mengata i kelemahan diri, anda perlu menghadiri kela tui yen atau kela tam!ahan$ Dengan menghadiri kela edemikian, anda akan memperoleh le!ih ke#ahaman tentang e uatu yang dira akan ukar di#ahami, dan eteru nya mem!antu anda untuk !ela"ar dengan le!ih yakin$ 5$ Setiap kali !erlakunya pro e mem!aca, anda haru ikut erta dengan aktiviti !er#ikir, menuli , menganali i , mem!uat e uatu penyu unan, mengkritik dan mem!uat ke impulan$ Anda "uga haru ra"in ke perpu takaan untuk mendapatkan !uku ter!aharu$ Setiap kali mem!aca, anda haru mengingatinya dan mem!uat catatan ringka $ =$ %ela"ar pintar "uga mempunyai i#at kepimpinan, mem!uat ker"a dengan "u"ur dan amanah, dan !erketerampilan$ Untuk men"adi pela"ar yang mempunyai keyakinan diri anda perlu mengata i kelemahan diri endiri$ :$ Dalam etiap pro e komunika i, anda perlu !er edia untuk menyampaikan idea yang !erna dengan menggunakan !aha a yang !etul, mudah di#ahami, dan padat dengan i i dan keterangan maklumat yang relevan$ %ela"ar pintar dan cerda perlu di!eri keyakinan dan kepercayaan terhadap ke!olehan diri$ 'ereka hendaklah di!im!ing upaya ke!olehan luar !ia anya dapat dipertahankan dan dikekalkan$ Keperihatinan guru terhadap pela"ar ter e!ut akan dapat memupuk keyakinan diri dalam diri mereka endiri$

KESI'%U6AN

%E/I,A0ASA

TAJUK DEFINISI

0idupan 6iar 0idupan liar pada amnya dide#ini ikan e!agai merangkumi emua hai3an liar daripada kumpulan mamalia, reptilian, am#i!ia, !urung, ikan, inverte!rata, terma uk "uga tum!uh- tum!uhan liar$ Se!anyak .?: pe ie mamalia, 94: pe ie !urung, 5@: pe ie am#i!ia dan reptilia dan le!ih daripada &@@,@@@ pe ei erangga telah dapat direkodkan$ ,ak kata Ketua %engarah Ek ekuti# BBF 'alay ia, Datuk Dr$ 'ikail Kavanagh A!dullah, A Kita tidak me3ari i !umi ini daripada nenek moyang kita tetapi dipin"am oleh anak kita$ 7leh itu, kita perlu men"aganya dengan !aik dan mengem!alikannya dalam keadaan yang empurna agar mereka dapat menikmati apa- apa yang dikecap oleh kita pada ma a akan datangA$ &$ Antara #aktor utama kepupu an hidupan liar ini ialah kepercayaan turun- temurun manu ia$ 0ai3an liar dipercayai mampu memulihkan tenaga !atin, menguatkan ketahanan hu!ungan ek ual, a3et muda, mera3at akit kronik dan men"adi lam!ang tatu $ .$ Kepupu an "uga turut diaki!atkan oleh kepe atan pem!angunan negara$ Kepe atan pem!angunan ini memu nahkan ha!itat emula "adi hai3an- hai3an ini$ Ka3a an hutan yang elama ini men"adi tempat tinggal hidupan liar teru diterokai oleh manu ia untuk di"adikan ka3a an indu tri dan pertanian$ &$ %E/0I6ITAN di!eri kua a untuk menggeledah, menangkap dan menyia at, pengeluar le en- le en tertentu, ke alahan dan e!againya di !a3ah Akta %erlindungan 0idupan 6iar No$ 9:$ .$ %ihak penguatkua a lain eperti %a ukan <erakan Am *%<A+, Unit %encegahan %enyeludupan *U%%+, dan ka tam turut !erperanan dalam menghalang penyeludupan hai3an ek otik ke negara ini di pintu ma uk dan empadan$ 4$ Kera"aan Negeri Sa!ah e!agai contoh telah menga ingkan ka3a an tanah untuk memelihara hidupan liar e!agai u aha menyeim!angkan eko i tem$ Kita tidak me3ari i !umi ini daripada nenek moyang kita tetapi dipin"am oleh anak kita$ 7leh itu, kita perlu men"aganya dengan !aik dan mengem!alikannya dalam keadaan yang empurna agar mereka dapat menikmati apa- apa yang dikecap oleh kita pada ma a akan datang$

%ENDA%AT

FAKT7/FAKT7/ KE%U%USAN

6AN<KA06AN<KA0 'EN<ABA6 KE%U%USAN

KESI'%U6AN

%E/I,A0ASA

TAJUK DEFINISI

Nilam %rogram Nilam merupakan ingkatan daripada Nadi Ilmu Amalan 'em!aca$ %rogram ter e!ut di"alankan di emua ekolah rendah dan menengah mulai tahun &888$ %u at Sum!er %endidikan Negeri *%S%N+ dan ,ahagian Teknologi %endidikan *,T%+, Kementerian %ela"aran, dipertanggung"3a!kan melak anakan dan memantau program itu$ Ia "uga merupakan ga!ungan aktiviti galakan mem!aca yang di ertai pengiktira#an kepada kumpulan a aran$ Ka"ian FrankSmall E A ociate !agi %erpu takaan Negara 'alay ia pada tahun &88: tentang ta!iat mem!aca menun"ukkan adanya per!e2aan ketara antara kadar litera i dengan ta!iat mem!aca rakyat 'alay ia$ Balaupun kadar litera i negara !erada pada tahap yang !aik, iaitu 84 peratu , kadar !acaan tidak memua kan, iaitu ekadar ?9 peratu $ Ka"ian itu mendapati !aha3a rakyat 'alay ia mem!aca dua !uah !uku etahun$ Ketua %engarah %ela"aran, Datuk Alimuddin 'ohd Dom, dalam 'a"li Anugerah Nilam %eringkat Ke!ang aan .@@? !erkata, amalan mem!aca ialah a a ker"a pem!angunan dan penyelidikan yang mengha ilkan ri!uan ciptaan untuk kema lahatan dan perada!an manu ia e"ak dahulu hingga kini$ 'enurut Jaa#ar A!dul /ahim, man#aat yang diperoleh melalui pem!acaan e tetik, yakni kepua an dan nikmat mem!aca, dapat mem!i"ak anakan emo i$ %em!acaan mmendidik pera aan halu dan mem!entuk kecerda an emo i, e!agaimana yang terungkap dalam !uku Daniel <oleman, Emotional Intelligence$ %emupukan kecerda an intelek dan emo i melalui pem!acaan "u teru mem!entuk peri!adi pela"ar yang eim!ang$

%ENDA%AT

FAEDA0

6AN<KA06AN<KA0 %E'ANTA%AN %/7</A' NI6A'

&$ 'eminta pela"ar mem!aca elama lima minit e!elum pela"aran dimulakan etiap hari$ Baktu ketiadaan guru atau 3aktu gantian tidak ditinggalkan ko ong, tetapi guru pengganti meman#aatkan 3aktu ter e!ut dengan pem!acaan$ Sema a rehat, pela"ar yang !erketerampilan yang dilantik e!agai /akan %em!aca Nilam diminta !ercerita kepada rakan e!aya dan adik tahap atu$ .$ %ihak yang menetapkan enarai !ahan !acaan %u at Sum!er perlu A!erpera aan eperti anak mudaA dan memilih !acaan yang dapat mengumpan pela"ar untuk memin"amnya$ ,ahan ter e!ut memenuhi cita ra a rema"a, tetapi tetap memiliki !aha a yang !aik, !er eni, !erilmu, dan !ermaklumat, dan di"alin nilai terpu"i$ 4$ Seiring dengan kepe atan teknologi, program itu tidak menghalang pem!acaan !uku dalam !entuk digital, e- !uku dan !ahan daripada cakera padat atau yang dimuat turun daripada Internet yang !er!entuk alinan cetak atau alinan lem!ut*digital+$ Balaupun tidak dicetak pada kerta , medium ter e!ut ma ih meli!atkan pro e mem!aca tek $ 5$ 'engua ai kemahiran mem!aca panta $ Antaranya, mem!aca ecara im!a an dan luncuran$ Kini terdapat teknik !aharu, mi alnya photoreading, yang menggunakan poten i diri dan minda individu$ =$ %rogram Nilam perlu menyerapkan kemahiran !ela"ar yang lain, mi alnya mengenal !uku * eperti ter!itan, cetakan, "ilid, dan !lur!+ dan kemahiran meru"uk$ Kemahiran ter e!ut mem!erikan nilai tam!ah kepada pela"ar$ :$ <uru perlu men"adi contoh pem!aca e"ati yang edia !erkong i ha il pem!acaannya, malah edia memin"amkan !uku kepada pela"arnya$ <uru ialah penye!ar ilmu dan peneladan yang ter!a!it ama menggalakkan murid ecara lang ung dan tidak lang ung ema a menga"ar$ 9$ %rogram Nilam mem!erikan pengiktira#an dalam !entuk hadiah, i"il, kepada pela"ar yang terli!at e!agai galakan dan dorongan untuk mem!aca e!anyak- !anyaknya, !ia anya pada 0ari %enyampaian

TAJUK DEFINISI %ENDA%AT

%eperik aan

&$ 'enurut 0a3ard <ardner, manu ia dianugerahi lapan Akepel!agaiankepintaran pemikiranA .$ 'ohd (u u# 0a an pula mem!ahagikan pemikiran kepada 56$ Salah atu pemikiran yang haru ada pada eorang pela"ar ialah pemikiran lahir, iaitu pemikiran kecemerlangan, ke!itaraan, kegemilangan dan ke!i"ak anaan$ 4$ ,u rah 0a"i 'aulah !erpendapat !aha3a #aktor ke"ayaan e eorang itu ditentukan oleh ke ihatan$ 5$ 'enurut Ahmad Fad2li (u o#, manu ia ialah e"eni hidupan atau organi ma yang hidup ecara !iologi dan mempunyai tuntutan !iologi yang me ti dipenuhi$ &$ %ro e pem!ela"aran dipengaruhi oleh ua ana dan keadaan per ekitaran$ Di rumah, i!u !apa hendaklah merancang upaya ua ananya kondu i# dan dapat mem!antu dan merang ang pem!ela"aran anak dengan le!ih !erke an$ .$ 'enyediakan "adual 3aktu harian yang dapat diikuti$ /ancanglah "adual 3aktu yang #lek i!el dan ele a untuk diikuti$ 4$ 'em!uat nota yang i tematik yang mem!antu pro e pem!ela"aran dan pengingatan$ Ada empat "eni nota yang dapat di ediakan untuk memudahkan pro e pem!ela"aran$ 1ontohnya, peta minda dapat mem!antu pela"ar le!ih mudah mengingat$ 5$ %ela"ar yang tidak ihat udah pa ti tidak mampu !ela"ar atau mem!uat ulangka"i dengan !erke an$ 7leh itu, pela"ar perlu men"aga ke ihatan diri dan mental upaya dapat !er#ung i dengan le!ih !aik lagi$ =$ %erkara lain yang perlu di!eri perhatian ialah entia a !er#ikiran po iti#$ %ela"ar perlu mem!ayangkan !aha3a mereka dapat men"a3a! oalan yang di!erikan dan !ukan men"angkakan kegagalan$ :$ ,ela"ar dan mem!uat per ediaan mengikut ukatan pela"aran e!agai panduan !ela"ar$ %erkara itu men"adi keme tian$ Sekiranya pela"ar tidak mengetahui ta"uk yang perlu di!aca untuk per ediaan peperik aan, mereka me tilah mendapatkan ukatan pela"aran atau !ertanya kepada guru$ 9$ 1ipta cara !ela"ar ter endiri upaya pela"ar !era a le!ih ele a dan mendapat ha il yang le!ih !aik$ ?$ Kepentingan ok igen dalam kehidupan harian$ Dengan !er!ekalkan udara yang !er ih, e eorang itu menerima ok igen !agi pro e pengok igenan yang !erlaku dalam el !adan dan otak$ 8$ 'enerima hakikat !aha3a peperik aan perlu dan tidak dapat dielakkan$ 7leh e!a! itu, "anganlah u ah hati kerana emua orang yang !ela"ar di ekolah akan menghadapi peperik aan$ &@$ ,agi yang !eragama I lam, em!ahyang lima 3aktu merupakan perkara yang 3a"i!$ Selepa em!ahyang, !erdoalah kepada Allah upaya diterangkan hati, dikuatkan memori, di ihatkan !adan, dimurahkan re2eki dan di!erikan ke"ayaan yang cemerlang dalam peperik aan$ &&$ 'emohon doa re tu daripada i!u !apa e!elum pergi ke de3an peperik aan$ 1iumlah tangan mereka dan mohonlah doa re tu mereka$ Si tem pem!ela"aran yang cemerlang, komprehen i# dan !erke an akan mem!uahkan ha il yang !aik$ Setiap pela"ar yang menghayati dan mengamalkan aranan yang di!erikan, di ertai doa re tu i!u !apa dan ta3akal, akan memperoleh ke"ayaan$ 1u!a pela"ar renungkan ungkapan "kebenaran tanpa perancangan akan ditewaskan oleh kebatilan yang berperancangan". 'ak ud ungkapan itu ialah !etapa he!at atau !i"ak ekalipun e eorang itu dalam pemikirannya dan

KAEDA0 'EN<0ADA%I %E%E/IKSAAN

KESI'%U6AN

%E/I,A0ASAF UN<KA%AN

TAJUK DEFINISI

,aha a mem!ina Negara ,ang a %erkataan Negara ,ang a terdiri daripada dua perkataan, iaitu negara dan !ang a$ Negara ering ditakri#kan e!agai atu unit politik yang mempunyai kadaulatan, tanggung"a3a! dan kua a untuk men"alankan hal eh3al pentad!iran endiri$ %erkataan !ang a pula meru"uk kepada atu ke atuan manu ia yang hidup dalam e e!uah negara$ 'aka, !era a kan pengga!ung"alinan itu, negara !ang a dapat di#ahami e!agai kom!ina i ma yarakat dan negara yang !er#ung i dalam 3ilayah yang mengkhu u per empadannya$ ,aha a 'elayu dalam kontek 'alay ia, i tilah itu meru"uk kepada !aha a yang di e!ut dalam dokumen perundang- undangan negara, iaitu %erlem!agaan %er ekutuan dan Akta ,aha a Ke!ang aan &8:4F :9$ 'enurut I mail 0u ein, pada mulanya !aha a 'elayu hanya merupakan atu daripada .@@ !aha a dalam rumpun !aha a kepulauan 'elayu dan !ukan pula !aha a yang penting$ Tunku A!dul /ahman %utra, %erdana 'enteri pada 3aktu itu, !erkata !aha3a A adalah 3a"ar !aha3a e!agai atu negara mem!angun kita memerlukan atu !aha a kepunyaan endiri$ Jika !aha a ke!ang aan tidak diadakan, negara kiata akan ketiadaan nya3aA$ %endapat <arvin dan 'athiot yang mengatakan !aha3a #ung i im!olik e uatu !aha a yang tandard ialah #ung i penyatuan$ Dengan kata lain, !aha a dapat men"adi alat yang menghu!ungkan penutur pel!agai dialek !aha a yang ama, dan dengan hal demikian, menyatukan mereka ke dalam atu ma yarakat !aha a$

%ENDA%AT

FUN<SI ,A0ASA 'E6A(U

&$ Antara peranan yang dapat dimainkan oleh ,aha a 'elayu iaitu memiliki ma yarakat yang !er atu padu tanpa !erlaku e!arang pemi ahan atau di krimina i daripada a pek !aha a, terma uklah e!agai !aha a ke!ang aan, !aha a ra mi, !aha a ilmu dan !aha a perpaduan$ .$ Se!agai !aha a ke!ang aan$ Selain #aktor ke3i!a3aannya e!agai lingua &ranca e"ak 2aman !er2aman, !aha a 'elayu dipilih kerana ciri pertuturannya yang agak eragam dan !ilangan penuturnya yang !anyak$ 4$ 'enurut %erlem!agaan %er ekutuan, &@ tahun e uadah merdeka, !aha a 'elayu dipertim!angkan men"adi !aha a ra mi yang tunggal$ 'ak ud Ara miA itu ialah A apa-apa "uga mak ud kera"aan, ama ada kera"aan %er ekutuan ataupun kera"aan negeri, dan terma uklah apaapa mak ud e uatu pihak !erkua a a3amA$ 5$ Fung i !aha a 'elayu e!agai !aha a ilmu ama pentingnya dengan #ung inya e!agai !aha a ra mi pentad!iran$ 0al ini demikian kerana penggunaan !aha a pengantar pendidikan, e!agaimana yang termaktu! dalam Da ar %endidikan Ke!ang aan, !ertu"uan memenuhi #ung i !aha a ra mi$ =$ ,er!anding dengan !aha a lain, ternyata !aha3a !aha a 'elayu layak dimarta!atkan e!agai !aha a perpaduan$ 0al ini demikian kerana !aha a kaum !umiputera lain di Sa!ah dan Sara3ak tidak mempunyai tradi i !aha a tuli an atau ke u a teraan !ertuli yang cukup lama untuk di"adikan !aha a pengantar$ 7leh e!a! itu, dengan adanya !e!erapa #ung i ter e!ut, !aha a 'elayu mampu memainkan peranan yang !e ar dalam pro e pem!inaan negara !ang a yang ma"u !era a kan acuan endiri e!agaimana yang diidamkan dalam Ba3a an .@.@$

KESI'%U6AN

%E/I,A0ASA

TAJUK DEFINISI

Keyakinan Diri Tidak emua orang mempunyai keyakinan diri yang tinggi ecara emula "adi$ Ke!anyakan orang perlu !eru aha kera untuk lahir e!agai individu yang !erkeyakinan dalam menempa ke"ayaan dalam hidup$ Keyakinan diri amat penting dalam etiap a pek kehidupan$ 'enurut pakar p ikoterapi dan pengarang !uku Super 1on#idence, <ael 6inden#ield, tidak !anyak individu di dunai ini yang !erani menon"olkan i#at yakin dan tega mereka$ Si#at ini tam!ah !eliau lagi, hanya tertanam dalam diri e eorang yang !i"ak mencungkil Aharta karunA ini untuk di"adikan landa an dalam mengukir ke"ayaan$ &$ Anda yakin !aha3a anda tidak mempunyai kekurangan apa-apa !er!anding dengan orang lain kerana anda ialah makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Tuhan di ata muka !umi ini, ama eperti orang lain "uga$ .$ Anda pa ti, "ika orang lain !oleh melakukan e uatu perkara yang po iti#, mengapa anda tidakG Anda !olehH 4$ Anda perlu mengenal pa ti kekurangan atau kelemahan yang ada dalam diri anda dan anda perlu !eru aha untuk memper!aikinya$ 5$ Anda me ti !erani untuk melakukan e uatu perkara atau mengam!il e uatu keputu an yang po iti#$ Jangan !era a takut atau teragak- agak untuk melakukannya$ =$ Anda haru elakkan ama ekali ikap malu yang tidak !ertempat kerana anda akan ketinggalan dalam !anyak hal yang !er#aedah "ika teru !er ikap edemikian$ :$ Anda me ti ering tampil kema dan entia a !er iap edia untuk melakukan e uatu yang !er#aedah$ Anggaplah diri anda adalah yang ter!aik pada ketika itu$ 9$ Anda haru meakukan enaman ringan e!elum melakukan e uatu$ ,ukankah !adan yang ccerga akan mengha ilkan otak yang cerda G ?$ Anda me tilah !er angka !aik dengan etiap tindakan atau tuga yang telah anda am!il, iaitu tidak terlalu memikirkan ma alah atau rintangan yang !akal ditempuhi$ Anda perlu entia a men"angkakan dan memikirkan ha il yang !aik yang akan anda peroleh daripada tindakan anda$ 8$ Anda haru mem!entuk per onaliti yang !aik, mi alnya cara !er"alan, cara !ercakap atau cara !erinterak i$ Ketika !erinterak i dengan orang lain, anda perlu entia a mem!erikan perhatian dan memandang tepat pada mata erta 3a"ah orang itu$ &@$ Anda perlu ingat elalu !aha3a A ma a itu le!ih !ernilai daripada ema A$ Jangan uka !erlengah atau !ertangguh dalam melak anakan e uatu tuga atau perkara yang !aik$ Jangan !iarkan pera aan negati# lahir dalam minda ehingga menyekat diri anda untuk melakukan peru!ahan ke arah yang po iti#$ ,erilah ruang kepada pemikiran yang po iti#$ Se!enarnya etiap orang mempunyai kekuatan rohani dan "a mani untuk men"adi eorang yang !er"aya$ 1uma, tahap keyakinan diri yang men"adi motiva i yang penting untuk mengu!ah ikap dan minda e eorang$ %epatah Inggeri ada mengatakan !aha3a "apa-apa yang anda lihat dalam diri anda, itulah juga yang akan anda peroleh ". Ertinya, "ika anda !era a !aha3a anda mempunyai keyakinan yang tinggi, maka udah pa ti anda memperolehinya$

%ENDA%AT

KUN1I 'E',INA KE(AKINAN DI/I

KESI'%U6AN

%E/I,A0ASAF %E%ATA0

TAJUK DEFINISI

Alumni Alumni e!agai ma yarakat yang memiliki hu!ungan khu u dan ikatan !atin yang i time3a terhadap ekolah, memiliki peranan dan tanggung"a3a! yang kha dan i time3a pula$ Alumni "uga !oleh digerakkan peranan mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan di ekolah kerana mereka pernah mera akan layanan "a a pendidikannya$

%ENDA%AT 1A/A SU',AN<AN &$ 'em!erikan um!angan pemikiran untuk mencari kon ep dan cara ker"a meningkatkan mutu pendidikan$ .$ Sum!angan latihan atau maklumat yang diperlukan 3arga ekolah$ 4$ 'em!erikan okongan moral dan ke3angan !agi memenuhi keperluan ekolah dalam peningkatan mutu$ 5$ 'em!erikan !ia i 3a kepada pela"ar yang !erpre ta i !aik tetapi tidak mampu dari egi ekonomi$ =$ 'enghu!ungkan ekolah dengan pihak tertentu yang dapat mem!erikan um!angan$ &$ Se!agai 3adah yang ter u un untuk mem!olehkan !eka pela"arnya meli!atkan ecara akti# mem!antu meningkatkan mutu pendidikan di ekolah lama ma ing- ma ing$ .$ Alumni e!agai alah atu petaruh *stakeholder+ ekolah tentu a"a memiliki keupayaan dan digerakkan untuk mem!erikan um!angan yang tidak kecil terhadap ekolah$ 4$ 'ereka !oleh diharapkan untuk mem!antu dari egi !antuan pengelolaan penguru an, peningkatan um!er manu ia terma uk ta# dan pendidik, y tem kepimpinan dan organi a i, komunika i dan ker"a ama$ Sudah ti!a ma anya !agi ekolah meli!atkan emua pihak yang !erkepentingan, terutama stakeholders untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak dapat dicapai dengan ha il u aha atu kelompok aha"a, e!aliknya memerlukan ker"a ama emua pihak$

FAEDA0

KESI'%U6AN

%E/I,A0ASA

TAJUK DEFINISI %ENDA%AT

Anak- anak 'enonton TI

'enurut American Academy o# %ediatric *AA%+, kanak- kanak di Amerika Syarikat mengha!i kan ma a kira- kira 5 "am ehari untuk menonton televi yen *TI+ 3alaupun AA% mem!erikan gari panduan !aha3a kanakkanak tidak epatutnya mengha!i kan le!ih daripada . "am ehari menonton televi yen$ &$ Kerap kali "uga un ur kegana an dipaparkan e!agai e uatu cara yang !erke an untuk mendapatkan e uatu yang diingini$ Secara puratanya, reama" di Amerika yang !eru ia &? tahun telah !erke empatan untuk menonton ekurang- kurangnya .@@,@@@ un ur kegana an melalui TI$ .$ TI "uga kerap memaparkan cerita yang mengandungi tingkah laku yang !eri iko tinggi yang digam!arkan e!agai e uatu yang !ia a$ 4$ %akar dalam !idang ke ihatan ering mengaitkan ma alah o!e ity atau kegemukan dengan menonton TI$ 0al ini demikian kerana ema a menonton TI, kanak- kanak !ia anya duduk dalam keadaan tidak akti# dan kerap pulamakan makanan ringan eperti kacang, kentang goreng, dan e!againya$ 5$ Kanak- kanak yang !eru ia ? tahun tidak memahami !aha3a iklan itu !ertu"uan untuk men"ual produk$ Kanak-kanak yang !eru ia le!ih daripada ? tahun "uga perlu diingatkan tentang tu"uan iklan itu$ Kadang- kadang mereka keliru antara iklan dengan cerita yang ditonton, le!ih-le!ih lagi ekiranya produk yang diiklankan itu menggunakan 3atak- 3atak daripada rancangan yang diminati mereka$ &$ 1u!a elakkan daripada meletakkan TI di !ilik tidur anak- anak anda$ Tutup TI ema a makan$ Jadikan tontonan TI e!agai gan"aran ata e uatu u aha yang dilakukan oleh anak-anak anda$ .$ 1u!a 3u"udkan ehari tanpa TI dalam e!ulan atau duam minggu ekali upaya dapat mengha!i kan ma a yang !erkualiti !er ama ahli keluarga$ 4$ Semak "adual rancangan TI !agi rancangan yang dapat ditonton ekeluarga, iaitu rancangan yang tidak ada un ur kegana an, ek !e!a , ada nilai kekeluargaan dan e!againya$ 5$ Duduk e!entar !er ama anak- anak untuk menilai rancangan yang ditonton$ =$ ,erikan komen tentang apa- apa yang anda khuatiri !oleh mengelirukan anak- anak anda$ Anda "uga mungkin perlu mem!erikan pen"ela an$ Sama eperti media ma a yang lain, TI "uga merupakan um!er pengetahuan dan maklumat yang !aik ekiranya pengguna menggunakannya ecara !erhemah$yang penting, kita perlu edar !aha3a kita mempunyai pilihan untuk menonton atau tidak rancangan J rancangan yang di iarkan itu$ Sama eperti media ma a yang lain, TI "uga merupakan um!er pengetahuan dan maklumat yang !aik ekiranya pengguna menggunakannya ecara !erhemah$yang penting, kita perlu edar !aha3a kita mempunyai pilihan untuk menonton atau tidak rancangan J rancangan yang di iarkan itu$ Tepuk dada, tanyalah akal fikiran dan buatlah pilihan yang bijak.

KESAN- KESAN

6AN<KA06AN<KA0 %EN<ABA6AN

KESI'%U6AN

%E/I,A0ASA

TAJUK DEFINISI

'endidik Anak-Anak 'em!e arkan anak-anak merupakan tuga yang paling meca!ar dan anda !era a eolah- olah tidak !er edia untuk melak anakan tuga itu ama ada dalam u ia muda atau de3a a$

%ENDA%AT

1A/A- 1A/A

&$ Kanak- kanak mula mem!ina keyakinan diri apa!ila i!u !apa mem!antu meningkatkan keyakinan itu melalui nada uara, !aha a !adan, dan etiap paparan pera aan yang anda tun"ukkan kepadanya$ .$ %endekatan yang le!ih !erke an adalah dengan menun"ukkan !aha3a anda melihat, anda tahu dan edar etiap kali dia melakukan e uatu yang !aik$ Jangan kedekut angat untuk mem!erikan hadiah, pelukan, dan pu"ian yang eolah- olah memiliki kua a magi untuk mem!entuk ikap anak- anak anda eperti yang anda inginkan$ 4$ Di iplin adalah penting dalam etiap rumah$ 'atlamat di iplin adalah untuk mem!im!ing anak- anak memilih tingkah laku yang diterima dan !ela"ar menga3al diri$ 'e3u"udkan peraturan di rumah akan mem!antu anak- anak memahami apa- apa yang anda harapkan daripada mereka$ 5$ Kanak- kanak yang kurang mendapat layanan i!u !apa kerap melakukan ke alahan tingkah laku kerana ecara tidak edar, mereka ingin mendapatkan perhatian anda$ %a tikan anda mem!erikan perhatian kepada anak-anak rema"a apa!ila mereka cu!a mem!eritahu anda e uatu yang ter!uku di hati atau apa- apa ma alah peri!adi mereka$ =$ Tun"ukkan contoh yang !aik untuk menyemai nilai aling menghormati, keramahan, ke"u"uran, terti!, dan !ertolak an ur$ 6ayanlah anak- anak anda eperti layanan yang anda inginkan daripada orang lain terhadap anda$ :$ %a tikan anda men"ela kan harapan anda terhadap anak- anak$ Sekiranya ada ma alah dalam mem!erikan pen"ela an itu, cu!a gunakan !aha a yang mudah di#ahami mereka dengan contoh- contoh yang e uai$ ,erikan cadangan dan pilihan yang ada$ ,er!incang dengan hati yang ter!uka dan tidak alah menerima pandangan anak-anak ekiranya !oleh dipertim!angkan$ 9$ Tingkah laku anak-anak !anyak dipengaruhi oleh per ekitarannya$ 7leh itu, anda dapat mengu!ah tingkah laku anak- anak anda dengan mengu!ah per ekitaran atau ua ana di rumah$ ?$ Sekiranya anda terpak a !erhadapan dengan anak- anak rema"a untuk menyele aikan ma alah, elakkan daripada menuduh, mengkritik, atau enga"a mencari ke alahan mereka$ 8$ Ketahuilah had ke!olehan anda e!agai i!u !apa yang penyayang dan !erdedika i$ Jangan menaruh harapan yang terlalu tinggi terhadap keluarga anda ehingga anda tidak dapat mencapainya$ 'emang ukar untuk melak anakan cara eperti ini, seperti menarik rambut di dalam tepung.

KESI'%U6AN %E/I,A0ASA