Anda di halaman 1dari 23

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

1.0

Pengenalan

Hubungan industri merupakan salah satu proses yang melibatkan interaksi manusia dalam organisasi, khasnya antara pihak pekerja dan pihak majikan. Ia dinamakan hubungan industri kerana mengambil sempena zaman perkembangan di mana munculnya teori-teori dan bermulanya organisasi buruh sebagai usaha mengimbangi kuasa pemilik-pemilik industri yang semakin menekan golongan pekerja dan melayan para pekerja seperti hamba abdi.

Sebaliknya, zaman perindustrian konsep ini telah diubah dengan menekankan kepada hubungan yang lebih baik dan tersusun antara pekerja dan majikan kerana wujud organisasi formal dengan sistem gaji, upah dan faedah-faedah pekerjaan yang lebih tersusun. Kemunculan berbagai organisasi juga menyebabkan golongan pekerja mempunyai pilihan sama ada untuk kekal ataupun berhijrah ke organisasi lain dan ini meningkatkan kuasa tawar menawar di pihak ketiga. Ini menyebabkan organisasi merasa bimbang akan kehilangan seorang pekerja yang baik dan berkualiti dan seterusnya menjaga hubungan diantara keduanya dengan baik.

2.0

Definisi Kesatuan Sekerja alaysia didefinisikan dalam !kta Kesatuan Sekerja "#$# sebagai alaysia. enurut

Kesatuan sekerja di

satu persatuan atau gabungan majikan atau pekerja yang bekerja di

peruntukan akta ini, keahlian sesuatu kesatuan sekerja dalam sektor swasta hendaklah terdiri daripada pekerja atau majikan dalam ketukangan, pekerjaan atau industri yang tertentu atau yang seakan-akan sama . %ekerja-pekerja menyertai kesatuan sekerja kerana

No. Matrik 193978

"

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

mereka sedar bahawa secara kolektif mereka akan berada dalam kedudukan yang membolehkan mereka meminta gaji yang lebih dan syarat-syarat pekerjaan yang lebih baik. &ebbs dalam History o !rade "nions# menjelaskan objektif kesatuan sekerja adalah memperbaiki atau sekurang-kurangnya berusaha mengekalkan kondisi pekerjaan yang sedia ada '%aynter, "#()* "+,. Kesatuan sekerja bukan hanya berminat mengenai kehidupan ahli-ahli mereka semasa waktu bekerja tetapi juga secara meluas menggalakkan kerajaan meluaskan perundangan dan memperkenalkan polisi-polisi yang akan memberi faedah kepada pekerja-pekerja pada amnya. -leh itu akti.iti-akti.iti kesatuan sekerja mempunyai tiga cabang. Ia memberi tumpuan kepada majikan indi.idu dan layanan majikan terhadap pekerja-pekerja mereka, mengenai isu-isu kebangsaan yang lazim kepada semua majikan dan memberi kesan kepada semua pekerja serta mewakili pekerja-pekerja indi.idu yang memohon bantuan mereka. Kesatuan-kesatuan sekerja tersebut dengan dana-dana yang mencukupi juga cuba memberi kemudahan secara langsung kepada ahli-ahli mereka dalam bentuk kursus latihan, biasiswa, kemudahan bercuti dan skim-skim insuran.

3.0

Fungsi kesatuan sekerja

Kuasa pekerja yang dikumpulkan daripada indi.idu memberi manfaat kepada setiap ahli dalam perundangan ekonomi, perundangan kerja, perubahan sosial dan kepuasan diri. Kesatuan memberi balik tanggungjawab yang diamanahkan oleh indi.idu dengan harapan setiap ahli mendapat apa yang dikehendaki. /erdapat beberapa sebab untuk menganggotai kesatuan sekerja antaranya ialah*

No. Matrik 193978

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

3.1

Motif ekonomi

1konomi sentiasa menjadi dorongan di mana sahaja. Keadaan hidup yang lebih baik menjadi pilihan pekerja dan cara untuk mendapatkan apa yang diingini ialah dengan menyertai kesatuan sekerja yang ditubuhkan. elalui kesatuan, mereka dapat

memperbaiki syarat-syarat perkhidmatan pekerjaan yang lebih baik dan memuaskan. 2ontohnya tuntutan kenaikan gaji oleh Kongres Kesatuan %ekerja-%ekerja 3i 3alam %erkhidmatan !wam '2uepacs, awal tahun yang lalu telah menyebabkan kerajaan bersetuju untuk menaikkan kadar gaji baru kepada kakitangan kerajaan seluruh negara.

eningkatkan kekuatan perundingan pekerja di mana pekerja mempunyai kuasa apabila bergabung dan kuasa untuk berunding dengan majikan berkaitan syarat-syarat pekerjaan yang lebih baik. endapatkan faedah yang ditawarkan oleh majikan sepertimana /42

yang menyediakan pendidikan kesatuan dan latihan, 5416 menyediakan perlindungan insuran, 54%& memberi biasiswa kepada anak-anak ahli dan 54%2I& menyediakan pampasan kepada keluarga ahli yang meninggal dunia, banjir, kebakaran atau mala petaka yang lain.

3.2

Motif sosial

Hidup berkumpulan menjadikan setiap indi.idu merasa diri mereka mendapat sokongan dan bantuan. 7usteru, dalam kesatuan ini mereka juga mempunyai motif sosial iaitu*

No. Matrik 193978

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

a) Keperluan untuk dipunyai dalam kumpulan teori !irarki keperluan) 3alam kumpulan, hubungan yang rapat, minat dan keperluan sosial yang sama memberi semangat kepada pekerja untuk membina faedah yang lebih banyak seperti polisi insuran, pusat jagaan dan lain-lain faedah. 2ontohnya /42 menyediakan faedah yang diberikan

merupakan keperluan sosial yang diperlukan oleh pekerja.

") Pengaru! rakan seja#at %erlu beberapa ahli untuk mendapatkan pengiktirafan supaya dapat mendorong pekerja lain menyertai kesatuan bagi menyokong akti.iti rakan sejawat.

$) Memperli!atkan daya kepimpinan emberi peluang kepada pekerja mengamalkan sifat-sifat kepimpinan dalam hirarki kesatuan. Seterusnya dapat membantu rakan sejawat untuk membaiki syarat-syarat dan keadaan pekerjaan.

%.0

Peranan Kesatuan Sekerja

3i negara ini, kesatuan sekerja telah memainkan peranannya dengan agak berkesan dalam membela nasib pekerja-pekerja. Kongres Kesatuan %ekerja-pekerja dalam %erkhidmatan !wam dan 7abatan Kerajaan '241%!2S,, misalnya, buat pertama kali dalam sejarahnya telah berjaya dalam usaha memperolehi penyelarasan gaji dalam tempoh tiga tahun berbanding sebelum ini yang mengambil masa hampir lima tahun. 241%!2S juga telah mengesyorkan supaya mulai "##9, kerajaan mengenakan tindakan terhadap ketua-ketua jabatan yang membenarkan terlalu banyak kakitangan bercuti

No. Matrik 193978

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

panjang semasa musim perayaan hingga menjejaskan urusan pejabat. /urut menjadi harapan 241%!2S ialah tuntutan supaya jadual gaji matriks yang dilaksanakan di bawah skim Sistem Saraan 6aru 'SS6, dimansuhkan. 5amun, di sebalik kejayaan yang sedikit ini, masih banyak lagi ruang di mana kesatuan sekerja boleh berperanan dengan lebih aktif. Isu mengenai hak-hak sama rata pekerja wanita, misalnya masih belum dapat ditangani dengan sewajarnya. 6alakrishnan '0))8, menyatakan fokus kesatuan sekerja adalah seperti memperluaskan ruang antara pembahagian pendapatan dengan kekayaan dalam masyarakat,

memperkembangkan sektor informal dalam pasaran buruh, kemerosotan keselamatan dalam sistem pekerjaan, upah benar dan faedah minimum pekerja menurut kehendak undang-undang, isu pengangguran dan guna tenaga, peningkatan dari segi kadar kemiskinan, hilangnya ciri demokrasi dan juga hak kesatuan sekerja di tempat kerja, penswastaan tanpa mengambil kira kesan-kesan sosial terhadap golongan pekerja dan peningkatan marginal pekerja terutamanya pekerja wanita, golongan pekerja asing dan peningkatan buruh kanak-kanak dalam pasaran buruh.

%.1

Menangani isu pekerja #anita

Kesatuan sekerja perlu melihat kepentingan peranan wanita dalam pergerakan kesatuan sekerja. &anita masih lagi kurang dalam jawatan kepimpinan dan kurang dibenarkan mengambil bahagian dalam membuat keputusan terutamanya di peringkat atasan. -leh itu kesatuan sekerja perlu mencadangkan kepada kerajaan dan majikan-majikan supaya mengiktiraf bahawa hak-hak wanita adalah juga hak-hak asasi manusia. /erdapat kini ramai ibu tunggal yang bekerja yang terpaksa menyara ramai anak. /ibalah masanya

No. Matrik 193978

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

kesatuan sekerja menghulurkan bantuan di samping mencadangkan kerajaan supaya menangani isu ibu tunggal itu secara lebih drastik dengan memperkenalkan dan menguatkuasakan undang-undang yang melindungi pekerja wanita daripada keganasan dan penderaan seksual di tempat kerja. 6agi ibu-bapa yang bekerja di tempat yang sama, penyediaan pusat jagaan kanak-kanak diperlukan di tempat kerja supaya hubungan kasihsayang di antara mereka dapat dijalinkan dalam masa yang lebih panjang.

%.2

Penetapan gaji minimum dan gaji maksimum

/erdapat perbezaan yang ketara di antara gaji terendah dalam sektor swasta dan sektor awam meskipun jenis pekerjaan dan deskripsi tugas hampir sama. Kesatuan sekerja boleh berperanan menangani masalah ini dengan meminta kerajaan menetapkan gaji minimum yang melebihi : 9$) kerana pendapatan yang kurang daripada itu tidak memungkinkan pekerja di bandar menikmati kehidupan yang selesa berikutan peningkatan kos sara hidup saban tahun. Setakat ini belum ada cadangan daripada pihak kesatuan sekerja mengenakan gaji maksimum ke atas pihak pengurusan. 3i 7epun, misalnya, gaji seorang pengurus tidak jauh bezanya dengan gaji seorang pemandu teksi. 3engan itu, perasaan materialistik dan iri hati dapat dikurangkan dan rakyat dapat meningkatkan produkti.iti. Kesatuan sekerja boleh menyediakan garis panduan penetapan gaji minimum dan maksimum dengan meminta ahli-ahlinya yang mempunyai taraf akademik yang tinggi menjalankan kajian menentukan keadaan sebenar kedudukan buruh di menguatkan sokongan terhadap permintaan itu. alaysia bagi

No. Matrik 193978

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

%.3

Mem"antu menangani kega#atan ekonomi

Kesatuan sekerja boleh membantu kerajaan menangani krisis ekonomi yang melanda negara dengan menyertai 7awatankuasa 6ertindak 5;empertahankan Kedaulatan

1konomi 5egara '/indakan, dengan meneruskan kempen yang digelar <6elanja 6erhemat Kita Selamat= . 2ara lain, kesatuan sekerja boleh mengadakan sendiri kempenkempen menyedarkan ahli-ahlinya mengenai kegawatan ekonomi dan mendorong mereka membeli barangan perlu sahaja selain meningkatkan amalan membeli barang tempatan dan menjimatkan tenaga seperti elektrik, petrol dan air.

!pa yang dikhuatirkan dalam krisis ini ialah majikan membuang pekerja dengan alasan kegawatan ekonomi. 7ika hal seperti ini berlaku, kesatuan sekerja boleh mengambil tindakan supaya pampasan yang sewajarnya diperolehi oleh pekerja yang malang itu dan majikan menyediakan pilihan pekerjaan di tempat lain. Isu penamatan pekerja asing pula perlu ditangani dengan adil supaya pihak luar tidak memandang negara ini sebagai hanya pandai menjemput pekerja asing bekerja di sini dan menghalau mereka bila tidak diperlukan.

%.%

Memper$epatkan penyelesaian pertikaian perdagangan

enurut statistik 7abatan %erhubungan Industri bilangan pertikaian perdagangan yang berlaku adalah melebihi ()) kes setiap tahun dan hanya sekitar lebih daripada $)) yang dapat diselesaikan. -leh kerana itu terdapat lebih kurang 0)) kes yang terpaksa dibawa ke tahun berikutnya untuk diselesaikan. 3alam hal ini kesatuan sekerja boleh meminta kerajaan mempercepatkan penyelesaiannya dalam jangka masa singkat dengan

No. Matrik 193978

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

mencadangkan penilaian semula dan pindaan jika perlu, kepada !kta %erhubungan Industri "#9(.

%eranan dalam Koridor :aya

ultimedia Salah satu agenda utama negara ialah

mewujudkan masyarakat bermaklumat yang boleh mengguna dan mencipta sistem teknologi maklumat yang boleh meningkatkan keberkesanan pentadbiran kerajaan menerusi kerajaan elektronik, sekolah bistari dan sebagainya. 3alam hal ini, kesatuan sekerja boleh berperanan dengan meminta ahli-ahlinya mendokong cita-cita kerajaan dengan mempelajari komputer dan mendalami pengetahuan tentang teknologi maklumat. Kesatauan sekerja boleh meminta kerajaan menambahkan peruntukan pinjaman membeli komputer dan memberikan subsidi kepada pekerja bawahan yang berpendapatan kecil untuk membeli komputer. !hli-ahli kesatuan yang berkemahiran dalam penggunaan komputer sewajarnya melatih pekerja-pekerja yang tidak berpengetahuan tentangnya secara sukarela ataupun dengan mengenakan sedikit bayaran.

%.&

Pasaran "uru! di masa !adapan

3unia kini berubah dengan begitu pantas. /eknologi baru dicipta dan globalisasi telah berlaku hampir di seluruh dunia. Kadar perubahan pantas yang berlaku ini menyebabkan masalah-masalah yang berlaku hari ini tidak lagi boleh diselesaikan dengan kaedah penyelesaian dahulu. 2ara produk baru dikeluarkan mengalami perubahan yang besar. Ini bermakna tenaga kerja di pasaran buruh menghadapi cabaran-cabaran baru. %ergerakan kesatuan sekerja harus bertindak sebagai pemandu dalam membantu mewujudkan masyarakat pekerja yang berilmu multifleksibel yang berupaya menukar maklumat

No. Matrik 193978

>

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

kepada ilmu pengetahuan yang boleh digunakan dalam pelbagai cara

untuk

pembangunan produk, memasarkannya, menyediakan penjagaan yang lebih baik kepada golongan tua dan sebagainya.

%ekerja yang berilmu akan menjadi sumber terpenting bukan lagi pemilikan modal. Sumber ini akan dikaitkan dengan indi.idu pekerja. %ekerja-pekerja yang berilmu tidak lagi dibayar mengikut jam tetapi berdasarkan bagaimana kreatifnya mereka menjalankan sesuatu tugas. 3alam hal ini, kesatuan sekerja boleh berperanan dengan meminta majikan meyediakan peluang-peluang yang lebih bagi pekerja melanjutkan pelajaran ke uni.ersiti dan menghantar mereka berkursus supaya dapat menyerap pengetahuan mengenai teknologi-teknologi baru.

&.0

Penu"u!an Kesatuan Sekerja.

3i dalam tugasan ini, saya telah memilih untuk menubuhkan kesatuan sekerja kakitangan 1pic ?alley. Kesatuan sekerja ini ditubuhkan pada tahun "#>) iaitu setahun selepas penubuhan syarikat 1pic ?alley Sdn. 6hd. yang terlibat di dalam sektor perumahan dan hartanah. Ianya beroperasi di Seberang %erai %ulau %inang di mana pada awal

penubuhannya mempunyai keanggotaan seramai 8)) orang. /ujuan penubuhan kesatuan sekerja kakitangan 1pic ?alley ini adalah untuk memberi panduan kepada pekerja atau majikan untuk menubuh dan mendaftarkan kesatuan sekerja mengikut kehendak di bawah !kta Kesatuan Sekerja "#$#. 3i bawah !rtikel ")'",'c, %erlembagaan alaysia,

Kon.ensyen I@- 5o.#> dan Seksyen > dan # !kta Kesatuan Sekerja "#$#, pekerja dan

No. Matrik 193978

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

majikan di

alaysia

adalah bebas menubuhkan pertubuhan bagi membolehkannya

menikmati keistimewaan sebagai sebuah kesatuan sekerja yang sah. &.1 Kesatuan Sekerja Kakitangan 'pi$ (alley KSK'()

3i negara ini, kesatuan sekerja telah memainkan peranannya dengan agak berkesan dalam membela nasib pekerja- pekerja. Salah satu kesatuan sekerja yang telah ditubuhkan adalah Kesatuan Sekerja 1pic ?alley 'KSK1?, yang bernombor pendaftaran '89">($4,. 6adan milik penuh 1pic ?alley Sdn. 6hd. ini telah ditubuhkan pada ei "#>) dan

mula beroperasi pada -gos "#>". KSK1? telah diamanahkan untuk menjaga dan memperjuangkan kebajikan kakitangan yang terlibat di dalam sektor hartanah dan pembinaan , meningkatkan pengetahuan sebagai kumpulan pakar serta menyediakan dan menguruskan akti.iti perundingan. KSK1? memberi sepenuh perhatian kepada peranan ini dan dilaksanakan dengan professional selari dengan hasrat kerajaan yang ingin menyediakan perkhidmatan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Kerja- kerja perundingan yang dijalankan merangkumi tiga bidang berikut* iiiiiiSains dan !lam Sekitar Sosial dan %embangunan /eknologi aklumat dan Komunikasi

Sebagai sebuah syarikat perundingan yang menawarkan perkhidmatan perundingan pelbagai bidang, KSK1? didaftarkan di bawah Kementerian %erumahan dan Kerajaan /empatan. KSK1? juga berdaftar dengan Syarikat %erumahan 5egara 6erhad 'S%56, sebagai penyedia khidmat pakar teknikal. KSK1? melaksanakan sistem pentadbiran dan

No. Matrik 193978

")

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

pengurusannya sebagai yang terbaik dan kualiti yang terjamin sehingga berjaya memperolehi sijil pengiktirafan IS- #))"*0))>. &.2 Prosedur Menu"u! Kesatuan Sekerja

%ada langkah pertama untuk menubuhkan kesatuan sekerja kakitangan 1pic ?alley ini, pihak kesatuan telah memanggil pekerja untuk mengadakan mesyuarat penubuhannya. 7umlah kehadiran adalah tidak dihadkan tetapi perlu seberapa ramai yang boleh. 3i dalam mesyuarat penubuhan ini, beberapa perkara yang perlu dilaksanakan semasa mesyuarat penubuhan ini adalaha seperti berikut * i, melantik <%engerusi Sementara= dan <%encatat penubuhan. ii, iii, i., ., .i, .ii, embincangkan secara ringkas tujuan penubuhan kesatuan sekerja. enetapkan skop keahlian kesatuan sekerja enetapkan kadar yuran masuk dan yuran bulanan enetapkan nama dan alamat berdaftar kesatuan sekerja embincangkan dan meluluskan peraturan-peraturan kesatuan sekerja elantik !hli 7awatankuasa yang terdiri daripada %engerusi, Setiausaha, 6endahari dan empat orang !hli 7awatankuasa. ereka boleh dipilih dengan cara init= dalam mesyuarat

angkat tangan. Syarat-syarat untuk menjadi pegawai mengikut seksyen 09 dan seksyen 0> !kta Kesatuan Sekerja "#$# ialah *a, Seorang warganegara
No. Matrik 193978

alaysia ""

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

b, /elah bekerja bagi tempoh lebih daripada satu tahun dalam mana establishment, trade, pekerjaan atau industri di mana kesatuan sekerja itu ada kaitan c, /idak pernah menjadi ahli eksekutif mana-mana kesatuan sekerja yang mana pendaftarannya telah dibatal atau di tarik balik di bawah seksyen "$'",'b,'i.,, '., atau '.i, atau di bawah mana-mana undang-undang yang telah dimansuhkan d, /idak menjadi seorang pegawai atau pekerja sesuatu parti politik e, /idak pernah disabitkan oleh mana-mana mahkamah undang-undang mengenai pecah amanah, pemerasan atau intimidasi atau suatu kesalahan yang pada pendapat Ketua %engarah menjadikannya tidak layak untuk menajdi sebagai pegawai kesatuan sekerja itu atau f, 3ia bukan seorang bankrap. .iii, iA, @ain-lain hal %enutup.

%ada langkah kedua penubuhan kesatuan sekerja kakitangan proton ini pula, kesatuan perlu mematuhi beberapa prosedur untuk mendaftar kesatuan. !ntara prosedurnya adalah seperti berikut *a, b, engisi 6orang %ermohonan '6orang 6, enyediakan dokumen-dokumen berikut kepada 7abatan Hal 1hwal Kesatuan Sekerja, tidak lewat dari 8) hari selepas tarikh penubuhan *No. Matrik 193978

"0

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

i, ii, iii, i., ., .i, .ii,

Surat permohonan B 0 salinan init esyuarat %enubuhan B 0 salinan

Senarai pekerja yang hadir B 0 salinan Senarai pekerja yang menyokong penubuhan kesatuan sekerja B 0 salinan 6uku %eraturan 6ercetak B " naskhah 6orang permohonan '6orang 6, B + salinan 6orang %raecipe bersetem hasil : 8).)) B " salinan

&.3

Pengiktirafan Kesatuan Sekerja.

%engiktirafan Kesatuan Sekerja merupakan aspek yang penting dibawah perhubungan perusahaan di alaysia. Sesebuah kesatuan sekerja mesti mendapatkan pengiktirafan

daripada majikan sebelum kesatuan berkenaan boleh mempelawa majikan untuk memulakan perundingan kolektif. %rosedur dan proses tuntutan pengiktirafan adalah diperuntukkan di bawah Seksyen #, !kta %erhubungan %erusahaan "#9( '!%% "#9(, dan %eraturan-peraturan di bawahnya.

&.%

)"jektif Pengiktirafan Sese"ua! Kesatuan Sekerja

%engiktirafan oleh majikan terhadap sesebuah kesatuan sekerja merupakan pra-syarat sebelum kesatuan berkenaan boleh menjemput majikan untuk mengadakan perundingan

No. Matrik 193978

"8

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

kolektif. %engiktirafan ke atas kesatuan sekerja membolehkan sesebuah kesatuan itu berfungsi sebagai badan atau ejen yang mewakili para pekerja dalam meningkatkan hubungan kerjasamaserta perhubungan perusahaan yang harmoni dan kondusif di tempat pekerjaan.

&.&

Perundangan Mengenai Skop Per#akilan Kesatuan Sekerja

Sesebuah kesatuan sekerja tidak boleh menuntut pengiktirafan berkaitan pekerja-pekerja yang digajikan dalam kapasiti pengurusan, eksekutif, kerahsiaan atau keselamatan. Sekiranya majoriti daripada keahliannya terdiri daripada pekerja-pekerja yang bukan digajikan dalam mana-mana kapasiti tersebut.

&.*

Kriteria +ntuk Mem"eri Pengiktirafan. kesatuan sekerja melibatkan kriteria-kriteria seperti kelayakan

%engiktirafan

'competency, kesatuan sekerja iaitu sama ada kesatuan berkenaan layak untuk mewakili pekerja-pekerja di sesebuah tempat pekerjaan 'establishment, atau di dalam tred atau jawatan atau industri. Keahlian kesatuan tersebut diliputi oleh skop yang ditetapkan dibawah perlembagaan kesatuan. Kesatuan keahlian iaitu sama ada kesatuan tersebut mempunyai majoriti '$)C D " orang pekerja, di kalangan pekerja-pekerja yang hendak diwakilinya.

&.,

-angka!.langka! Mengemukakan /untutan Pengiktirafan "+

No. Matrik 193978

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

Sesebuah kesatuan sekerja berdaftar boleh menuntut pengiktirafan seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen #'0,, !%% "#9(. /untutan hendaklah dikemukakan dalam 6orang !. satu salinan asal 6orang ! berserta satu salinan %erlembagaan Kesatuan hendaklah dihantar secara pos berdaftar kepada majikan dan satu salinan kepada Ketua %engarah %erhubungan %erusahaan alaysia 'K%%% ,.

&.0

/anggungja#a" Majikan /er!adap 1otis /untutan 2orang 3)

ajikan hendaklah mengambil satu daripada langkah-langkah berikut dalam tempot 0" hari dari tarikh notis tuntutan pengiktirafan iaitu sama ada mengiktiraf kesatuan sekerja secara sukarela atau jika pengiktirafan tidak diberi, memaklumkan pihak kesatuan secara bertulis sebab-sebab mengapa pengiktirafan tidak diberi atau apabila sesebuah kesatuan sekerja menerima makluman di bawah perenggan 9." 'ii, atau majikan gagal memberikan sebarang jawapan, kesatuan hendaklah dalam tempoh "+ hari dari tarikh penerimaan maklumbalas majikan dibawah perenggan 9." 'ii, atau berakhirnya tempoh 0" hari di bawah perenggan 9." mengemukakan aduan secara bertulis kepad K%%% , kegagalan kesatuan berbuat demikian akan menyebabkan tuntutan pengiktirafan ini dianggap telah ditarik balik.

&.4

/indakan

5ang

Dilarang

Semasa

Diadakan

Prosiding

/untutan

Pengiktirafan

No. Matrik 193978

"$

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

ajikan adalah dilarang mengisytiharkan sekat masuk 'lock-out, atau menamatkan pekerjaan mana-mana pekerjanya kecuali atas alasan-alasan tattertib 'misconduct,. %ihak kesatuan pula dilarang daripada melancarkan apa-apa tindakan perusahaan seperti mogok atau piket. *.0 /a#ar.Mena#ar Kolektif Collective Bargaining)

!kta %erhubungan %erindustrian "#9( telah memdefinisikan tawar-menawar kolektif sebagai suatu perundingan dengan tujuan untuk mencapai perjanjian kolektif. %erjanjian kolektif pula didefinisikan sebagai perjanjian bertulis yang dicapai antara pihak majikan dengan pihak kesatuan sekerja berhubungan dengan syarat-syarat dan peraturan-peraturan pekerjaan atau yang berkenaan dengan hubungan antara kedua-dua pihak ini. %ada umumnya, tawar-menawar kolektif merupakan satu proses yang membolehkan wakil-wakil pihak majikan dan pihak kesatuan sekerja bertemu dengan niat jujur untuk merundingkan suatu perjanjian buruh. %erjanjian buruh ini akan mengandungi peruntukan-peruntukan tentang gaji dan upah, jumlah jam bekerja dan keadaan kerja. ;aji dan upah bermakna segala bentuk pampasan langsung dan jumlah jam bekerja merangkumi lamanya hari kerja, masa rehat dan cuti tahunan. Keadaan kerja pula melibatkan faktor-faktor keselamatan, layanan penyeliaan dan faktor-faktor alam persekitaran kerja yang lain. 6iasanya masalah berkaitan dengan gaji, upah dan keadaan pekerjaan dapat di selesaikan dengan perundingan secara kolektif. !sas hubungan majikan dan pekerja yang berkesan adalah tawar-menawar dengan niat jujur. %erundingan dengan niat jujur bererti kedua-dua pihak yang berunding mesti menghantar wakil ke meja perundingan untuk berkomunikasi dan berunding dengan

No. Matrik 193978

"9

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

tujuan hendak mencapai suatu persetujuan. 2adangan satu pihak harus di balas dengan cadangan balas oleh pihak yang satu lagi dan kedua-dua pihak harus bersedia untuk bertolak ansur dan berusaha mencapai suatu persetujuan. 5amun begitu, kedua-dua pihak tidak semestinya menerima cadangan yang di kemukakan oleh pihak yang satu lagi. /atacara perundingan kolektif di berikan dalam Seksyen "8 !kta %erhubungan %erindustrian. %roses tawar-menawar kolektif melibatkan tahap-tahap yang tertentu seperti persediaan sebelum berunding, tawar-menawar, penyelesaian dan ratifikasi persetujuan serta penyelesaian apabila menghadapi kebuntuan dalam perundingan. !kta Kesatuan Sekerja dan %erhubungan Industri "##0 menghuraikan perundingan sebagai segala yang berkaitan dengan* /erma dan keadaan pekerjaan atau keadaan fizikal di mana pekerja di tempatkan untuk bekerja.
iiiiii...i.ii-

i-

%enggantungan atau penamatan pekerjaan atau tarikh pekerjaan pekerja. %embahagian kerja atau tugas. 3isiplin !hli atau bukan ahli kesatuan sekerja Kemudahan atau urusan rasmi kesatuan sekerja. %erundangan dan perundingaaaan tentang pengiktirafan kesatuan sekerja. Kesan Perjanjian Kolektif

*.1

Sesuatu perjanjian kolektif yang telah mendapat perakuan mahkamah akan disifatkan sebagai suatu award dan mengikat pihak-pihak dalam perjanjian termasuk dalam manamana kes apabila suatu pihak itu adalah kesatuan sekerja majikan-majikan, kesemua ahli
No. Matrik 193978

"(

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

kesatuan sekerja yang terlibat dalam perjanjian , pengganti, pemegang serah hak atau penerima pindahan mereka serta kesemua pekerja yang bekerja atau yang diambil bekerja kemudiannya dalam pengusahaan atau sebahaian daripada pengusahaan yang berkaitan dengan perjanjian berkenaan. %erjanjian kolektif meliputi semua pekerja termasuk yang bukan ahli kesatuan sekerja pekerja. Ini adalah untuk memastikan keseragaman syaratsyarat perkhidmatan bagi semua pekerja. Sesuatu perjanjian kolektif yang telah tamat atau ditamatkan tidak lagi mengikat ke atas kedua-dua pihak. 3i samping itu, selagi perjanjian tidak berkahir atau ditamatkan, semua pihak tetap terikat dengan perjanjian itu tidak kira sama ada berlaku pertukaran dalam perniagaan seperti perniagaan bertukar tangan, dijual atau di pajak atau diwarisi tetapi kesan perjanjian kolektif akan diteruskan oleh majikan baru. Kesan perjanjian kolektif juga tetap mengikat semua pihak walaupun kesatuan yang menandatangani perjanjian itu telah dibatakan pendaftarannya. Seperkara juga yang harus diingat bahawa perjanjian kolektif tidak menggantikan suatu kontrak pekerjaan indi.idu sebaliknyaia menjana perjanjian tersebut. Ini adalah berdasarkan keputusan mahkamah yang menyatakan bahawa seksyen "( '0, !%% telah menjelaskan bahawa perjanjian kolektif antara majikan dan kesatuan pekerja bukanlah kontrak perkhidmatan antara majikan dan pekerja-pekerjanya tetapi suatu model persetujuan yang harus diikuti. Hubungan antara perjanjian kolektif dan kontrak pekerjaan juga dijelaskan oleh mahkamah perusahaan bahawa kewajipan antara majikan dan pekerja hendaklah hasil daripada suatu kontrak indi.idu tetapi isi kandungan kewajipan-kewajipan tersebut hendaklah secara keseluruhannya ditetapkan melalui proses perundingan kolektif. *.2 /indak "alas majikan ter!adap kesatuan

No. Matrik 193978

">

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

Kesatuan sekerja dilihat daripada perspektif positif dan negatif oleh majikan. 6iasanya, kekuatan kesatuan sekerja ialah berjaya dalam konflik yang dibuat secara terbuka dengan majikan seperti yang berlaku di %erancis iaitu mogok pekerja kereta api. Selagi permintaan mereka tidak ditunaikan oleh majikan, mogok akan diteruskan. !pabila kerajaan bersetuju dengan beberapa tuntutan kesatuan, para pekerja kembali bekerja dan perkhidmatan pengangkutan awam kereta api pulih seperti sedia kala. %ertelingkahan secara terbuka tetapi terkawal dapat mengurangkan tempoh konflik kerana kedua-dua pihak, pekerja dan majikan dapat mengawal keadaan. !pabila 2uepacs memohon bonus diberikan kepada kakitangan kerajaan tetapi tidak dapat, 2uepacs masih cuba mencari penyelesaiannya. %ermintaan kesatuan sekerja bagi sesuatu isu kadang kala diterima dengan senang hati. !pabila majikan mendapati prestasi organisasi sangat

memberangsangkan, mereka memikirkan bentuk penghargaan yang boleh diberikan kepada pekerja. 6iasanya kesatuan sekerja memohon kenaikan gaji, bonus atau kebajikan pekerja yang lebih baik. 7ika permintaan berpatutan, majikan akan tunaikannya dengan mudah. Suasana yang lebih mudah ialah wujud kerjasama di antara kesatuan sekerja dan majikan. Kerjasama ini pasti membantu pekerja dan majikan meningkatkan kualiti dan produkti.iti masing-masing. Kedua-dua pihak mendapat manfaat yang berkekalan. *.3 6ara majikan meng!alang kesatuan

3i sesetengah negara, majikan akan mencari jalan menghalang kesatuan sekerja bertindak kerana imej yang dibawa kesatuan sekerja membawa trauma kepada majikan. Keadaan ini amat mencemaskan jika kesatuan sekerja merancang mengadakan demonstrasi atau mogok. Ini kerana satu sebab* mencemarkan imej majikan seterusnya menjejaskan produkti.iti organisasi. 7adi, bagi mengelakkan kesatuan sekerja Enaik

No. Matrik 193978

"#

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

kepalaE dengan membuat tuntutan yang melampau, ada beberapa cara yang digunakan oleh majikan seperti* i. ii. bayar gaji dan faedah lebih baik libatkan pekerja dalam pembuatan keputusan, laksana polisi sistem terbuka secara efektif iii. i.. tawarkan latihan, pembangunan dan jaminan tempoh jawatan mengembangkan perasaan percaya dan setia dalam organisasi dengan cara pihak pengurusan mendapatkan maklum balas terhadap ketidakpuasan pekerja terhadap organisasi. 2ontohnya kilang-kilang elektronik di alaysia. ajikan berjaya mengelakkan

pekerjanya mempunyai kesatuan selama "$ tahun. @angkah yang diambil oleh mereka ialah* i. ii. iii. i.. .. .i. ,.0 bayaran gaji berpatutan khidmat nasihat kepada pekerja yang bermasalah keadaan tempat kerja yang selamat menjaga kebajikan pekerja seperti sambutan hari lahir tempat makanan yang bersih dan berhawa dingin -sediakan pengangkutan percuma pergi dan balik Kesimpulan

Satu kesimpulan yang boleh dibuat ialah peranan kesatuan sekerja adalah penting dalam menjaga kepentingan tiga pihak iaitu pekerja, majikan dan kerajaan bagi meningkatkan

No. Matrik 193978

0)

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

produkti.iti dan kualiti hidup supaya negara dapat membangun dengan pantas dalam merialisasikan wawasannya. %ergerakan kesatuan sekerja berpendapat bahawa pekerjapekerja bukan semata-mata faktor pengeluaran. ereka sewajarnya dihargai sebagai

rakan kemajuan dan perlu dilayan berdasarkan pengiktirafan dan status mereka dalam masyarakat. Kesatuan sekerja berharap kerajaan dan majikan tidak meminta kesatuan sekerja menjadi rakan hanya pada waktu-waktu sukar dan mengenepikan atau mengabaikan pekerja-pekerja apabila keadaan ekonomi memuncak.

No. Matrik 193978

0"

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

7ujukan 2uku 2hamsuri Siwar, Surtahman Kastin Hassan F 5orshamliza 2hamsuri '0))$,. $kono%i Malaysia. &'th ed(, Selangor* %earson alaysia Sdn. 6erhad. )e%ba*a Penyelidikan "ndan*+undan*. '0))8,. !kta Kesatuan Sekerja "#$# '!kta 090, F peraturan-peraturan 'hingga ")hb Gebruari 0))8,, %etaling 7aya* International @aw 6ook Ser.ices. Kamal Halili Hassan, "##), Hubun*an "ndan*+"ndan* Ma,ikan dan Peker,a, Kuala @umpur* 3ewan 6ahasa dan %ustaka.

2he &an /akwa 2he &an !bu 6akar, 0))8, -e.i%.inan M!"/ dan Hubun*an Perusahaan Di Malaysia, Shah !lam* Karisma %ublications Sdn. 6hd.

K. :ajkumar, 0))", Panduan Mudah "ndan*+"ndan* Buruh Malaysia , Selangor* %elanduk %ublications ' , Sdn. 6hd.

Majala! !zizan 6ahari. '!pri,"##8,. De0an Masyarakat1Ber%ulanya $ra Baru -esatuan 2eker,a. 8"')+,,p.0>-0#. %arausraman, 6. '!pril,0))),. De0an $kono%i3 4.akah hara.an sebenar kesatuan seker,a. )9')$8),,p8"-80. %arausraman, 6. '-gos,0))$,. De0an $kono%i3 -esatuan seker,a ,adi .en*hubun* .eker,a+%a,ikan. )#')$#+,,p+8-+$. :ahaiza Ismail. ' ei,0))$,. De0an Masyarakat3 Ber%ulanya $ra Baru -esatuan 2eker,a.)#')$#+,,p+8-+$. 8nternet
1. 5ue.a5s.blo*s.ot.5o%6

0. www.mohr.go..myHpdfH'>,C0)KewanganI".pdf 8. http*HHrepo.uum.edu.myH+$0H"H umtajIHassan.pdf

No. Matrik 193978

00

GMGM 3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

+. http*HHbahanbahan.wordpress.comH0))(H""H)#Hkesatuan-sekerja-perlu-diuruscekapH

No. Matrik 193978

08