Anda di halaman 1dari 4

NAMA AHLI KUMPULAN: MD ZAIDI BIN ZULKIFLI MARSHIDAH BINTI MAT JOHOR ROSHAIDAR BINTI ABDULLAH (M20122001713) (M20122001711)

(M20122001721)

ULASAN JURNAL PEMBAHARUAN PENDIDIKAN UNTUK INTEGRASI NASIONAL: PENGALAMAN DI MALAYSIA BARAT

Jurnal yang bertajuk Pembaharuan Pendidikan Untuk Integrasi Nasional: Pengalaman di Malaysia barat telah ditulis oleh Bee Lan Chan Wang menyatakan tentang Intergrasi Nasional dan entingnya embaharuan endidikan untuk integrasi nasional! Menurut enulis" Integrasi nasioanal merujuk ke ada dua as ek iaitu Integrasi struktur dan Intergrasi olitik! #alam masyarakat yang elbagai etnik budaya" setia etnik mem unyai erbe$aan bukan sahaja dari as ek agama dan bahasa teta i juga dalam endidikan" %iri-%iri ekerjaan dan status ekonomi! Integrasi struktur berlaku a abila setia etnik tidak lagi &okus ke ada struktur yang tertentu" teta i a a jua ekerjaan dan sistem ekonomi yang mem unyai er%am uran yang baik dalam ke elbagaian etnik! Intergriti olitik ula" bangsa yang mem unyai elbagai etnik akan lebih bersatu hanya a abila anggota masyarakat dalam a a jua kum ulan etnik mem unyai kesetiaan terhada negara se ertimana kesetiaan mereka terhada kaum atau bangsanya sendiri! 'ementara itu" enulis turut menyatakan endidikan turut memainkan eranan enting dalam memastikan integrasi nasional da at direalisasikan! Pen%a aian akademik menentukan status ekerjaan sesebuah bangsa! Peranan yang dimainkan oleh sekolah dalam integrasi

olitik tidak dilaksanakan se%ara terang-terangan dimana ianya lebih rumit a abila keluarga
1

tidak ter engaruh dengan isu olitik! (erajaan mengambil berat tentang isu olitik di sekolah di mana ihak kerajaan %uba membuat embaharuan dalam silibus kurikulum dan

kokurikulum serta menga)al objekti& dalam setia silibus! Isu tentang bahasa erantaraan dan ke erluan bahasa kedua dan ketiga adalah enting dalam masyarakat yang elbagai etnik! 'esungguhnya isu bahasa tidak hanya melibatkan identiti etnik kerana bahasa adalah melambangkan sesebuah budaya" dan ianya juga untuk ke uasan etnik dengan memilih satu bahasa sebagai bahasa rasmi semestinya mengurangkan keseimbangan menda atkan ekerjaan! ersaingan dalam

L*+*, B-L*(*N. '-J*,*/ #*N P-,(-MB*N.*N P-N#I#I(*N

Menurut sejarah" endidikan telah berkembang berdasarkan sistem ekonomi setia kaum %ontonya masyarakat %ina lebih tertum u atau melibatkan diri dalam erniagaan"

masyarakat melayu lebih ke ada ertanian dan masyarakat india lebih ke ada erladangan! Masyarakat tamil menda at endidikan di sekolah yang dibina di k)asan di estet" manakala masyarakat %ina menda at endidikan di ka)asan bandar! Masyarakat melayu semasa $aman british didedahkan ke ada endidikan inggeris adalah untuk memudahkan mereka berkhidmat sebagai ela is ke ada kerajaan sebgai orang tengah antara British dan masyarakat melayu! 'emasa kemerdekaan tanah melayu struktur ekerjaan bagi o ulasi masyarakat di tanah melayu adalah mengikut erbe$aan etnik masing-masing dimana 012 ekerjaan di sektor ekerja di sektor

kerajaan dan lebih kurang 345

ertanian adalah masyarakat melayu

manakala dalam bidang embuatan embinaan dan erlombongan telah di elo ori oleh 345 masyarakat kaum %ina! Manakala terda at tidak keseimbangan masyarakat india dalam bidang ertanian dimana 352 tenaga buruh aksa dan di erkhidmatan kerajaan berkhidmat sebagai emandu dan 332 di ka)asan bandar! 'ele as erang dunia kedua ada tahun 1671 dida ati
2

engiktira&an ke ada

eranan

endidikan" memainkan

eranan dalam membangunkan

kese aduan bangsa dimana

endidikan untuk bangsa Melayu sistem sekolah 8enakular

ditukar ke ada sekolah kebangsaan dimana sekolah ini mengambil elajar dari ada semua kum ulan etnik dan menggunakan garis anduan menggunakan dua bahasa iaitu melayu dan inggeris dan tem oh ersekolahan sehingga tahun enam! Namun demikian %adangan tersebut tidak dilaksanakan teta i ditukar ke ada sistem sekolah kebangsaan bersatu diba)ah ka)alan ber usat yang lebih besar! Memandangkan sekolah inggeris adalah satu-satunya sekolah yang mem unyai en%am uran etnik ramai ber enda at baha)a bahasa inggeris erlu kekal

sebagai bahasa rasmi dan masyarakat melayu boleh lahir dari ada sekolah inggeris! Pihak kerajaan telah memudahkan engambilan elajar melayu disekolah menengah Bahasa inggeris! (emudahan dan kakitangan juga telah ditubuhkan semata-mata untuk orang melayu! 'emua usaha menggalakkan kemajuan mem unyai ke utusan dimana ada tahun 1679 endidikan bagi masyarakat melayu elajar melayu disekolah menengah

berjumlah seramai 10::: orang berbanding 79::: elajar %ina! Pada tahun 1609 meningkat ke ada 311::: orang berbanding masyarakat %ina iaitu 105::: orang!

P-NIL*I*N +-,/*#*P /*'IL P-MB*/*,U*N P-N#I#I(*N ,e&ormasi endidikan di malaysia barat telah banyak berkembang dan memberi

eluang untuk orang melayu bagi semua eringkat! +ambahan ula dengan engambilan dan romosi masyarakat melayu dalam sektor kerajaan dan ekerjaan dalam sektor s)asta! Pada masa kini engangguran dalam kalangan orang Melayu semakin tinggi disebabkan ersaingan dalam menda atkan ekerjaan yang memerlukan kelayakaan yang lebih tinggi!

(-'IMPUL*N Pembaharuan yang direka untuk embaharuan struktur intergrasi melalui en%a aian endidikan da at meningkatkan intergrasi nasional dan menyatu adukan semua bangsa! Walau bagaimana un" enggunaan satu bahasa rasmi iaitu bahasa melayu disekolah dan

uni8ersiti da at mengelakkan halangan ke ada er aduan kaum dalam sistem sekolah yang berbilang bangsa!