Anda di halaman 1dari 10

TAKSONOMI SOLO (S-Structure, O- Observed, L-Learning, O-Outcomes)

1.

Taksonomi SOLO merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk menentukan level respon siswa terhadap suatu pertanyaan matematika.

2.

Taksonomi SOLO merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk pengkategorian kesalahan dalam menyelesaikan soal atau pertanyaan Matematika.

3.

Taksonomi SOLO merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk menyusun dan menentukan tingkat kesulitan atau kompleksitas suatu soal atau pertanyaan matematika.

4.

Selain kelebihan tersebut, Watson juga berpendapat bahwa taksonomi SOLO dan peta respon sangat cocok digunakan dalam kontek yang terjadi dalam pengajaran termasuk bagaimana pertanyaan atau soal disusun. Menurut Collis, kegunaan taksonomi SOLO untuk menyusun butir soal dan untuk interpretasi respon siswa sangat nyata. Dalam tulisan lain Collis berpendapat bahwa pendekatan model respon dari taksonomi SOLO sangat berguna bagi pendidik dan peneliti untuk mendiskripsikan level penalaran siswa yang berkaitan dengan tugas-tugas.

Deskripsi tentang taksonomi SOLO terdiri dari lima level yang dapat menggambarkan perkembangan kemampuan berpikir siswa. Berikut deskripsi dari masing-masing level berdasarkan taksonomi SOLO:

1. Prastruktural
di sini siswa hanya memperoleh bit informasi tidak berhubungan, yang memiliki organisasi dan tidak masuk akal.

2. Unistructural
koneksi sederhana dan jelas yang dibuat, tapi signifikansi mereka tidak digenggam.

3. Multistructural
sejumlah koneksi dapat dibuat, tapi meta-hubungan antara mereka yang tidak terjawab, seperti signifikansi mereka untuk keseluruhan.

4. Relasional
siswa sekarang mampu menghargai arti dari bagian-bagian dalam hubungannya dengan keseluruhan.

5. Extendede Abstract
si murid melakukan koneksi tidak hanya dalam wilayah subjek tertentu, tetapi juga di luar itu, mampu melakukan generalisasi dan mentransfer prinsip-prinsip dan idea-idea yang mendasari contoh spesifik.

ANALISIS KESILAPAN NEWMAN Kaedah Newman / Newman Error Analysis Digunakan untuk mengenal pasti punca kesilapan & kesalahan murid-murid khususnya dalam penyelesaian masalah Sebagai prosedur asas diagnostik Ujian rujukan kriteria hendaklah diberi keutamaan & dilakukan secara formatif Guru membantu murid berdasarkan tahap penguasaan mereka dalam 5 fasa Newman Error Analysis 5 fasa Newmans Error Analysis: 1. Pembacaan/Reading: Murid boleh membaca masalah matematik. Di peringkat ini,murid perlu keupayaan untuk membaca dan memahami masalah matematik bahasa yang berbeza. Murid-murid sering melakukan kesilapan kerana salah faham terma, simbol, perkataan atau frasa dalam soalan (tidak dapat memahami istilah-istilah Bahasa Inggeris). Sering kali murid-murid tidak boleh membaca, melafazkan atau enggan untuk membaca masalah perkataan. Kebolehan membaca semula soalan kepada diri sendiri dengan senyap dan meminta bantuan guru jika terdapat perkataan yang tidak difahami. 2. Pemahaman/Comphrehension: Memahami terma (tidak dapat memahami maksud syarat-syarat dalam perkataan masalah dan operasi matematik).Di peringkat ini, murid-murid perlu untuk mengaitkan masalah perkataan kepada konsep matematik. Masalah timbul apabila murid-murid tidak dapat memahami istilah atau frasa dalam perkataan masalah. Mereka tidak dapat menunjukkan tumpuan utama / tidak diketahui dan maklumat masalah. Tidak dapat memahami dan mengaitkan segi operasi matematik dan konsep (tolak, naik, turun, kongruen, simetri ... ..). Apabila mereka mempunyai masalah dengan perbendaharaan kata, kadangkadang mereka rasa erti yang melibatkan operasi matematik dan terma. 3. Transformasi/Transformation: Kebolehan untuk mendapatkan jawapanTransformasi mental dari Masalah bercerita Hukuman untuk Matematik dan Pemilihan Strategi Matematik yang sesuai . Selepas membaca, pemahaman dan memahami, murid-murid harus dapat mengubah perkataan masalah kepada ayat matematik yang betul

termasuk simbol-simbol dan operasi. Murid biasanya keliru dan tidak dapat menulis simbol-simbol dan operasi yang relevan yang berkaitan dengan syaratsyarat dalam perkataan masalah. Mereka menghadapi kesukaran dalam tafsiran masalah perkataan. 4. Kemahiran proses/Process Skill Menggunakan kemahiran proses untuk strategi yang dipilih bagi masalah Matematik ayat dan algoritma.Menghadapi Kesukaran dengan pengiraan dan proses.Tiada kemahiran untukmenyelesaikan masalah bercerita, tiada memperoleh kemahiran menyelesaikanbercerita. Murid juga kurang mahir keupayaan menyelesaikan masalah tersebut dan kemudiannya memberitahu guru apa yang dia (murid) fikirkan . Di peringkat ini, murid-murid perlu untuk mengaitkan masalah perkataan kepada ayat matematik, operasi matematik, kemudian diikuti dengan pengiraan yang sesuai(Algoritma). Murid-murid yang mempunyai kesukaran untuk mengenal pasti tidak diketahui dan tidak mampu untuk menggantikan yang tidak diketahui ke dalam perumusan algebra . Murid-murid lemah yang sentiasa keliru, ketidakpastian dengan operasi yang terlibat.Mereka menghadapi kesukaran dalam keseluruhan proses pengiraan, masalah terutama yangpanjang dan diajar. Murid-murid yang lemah dan purata mempunyai masalah dalam kemahiran proses, tidakmemperolehi kemahiran penyelesaian masalah, miskin konsep matematik dan pemikiranyang kurang matematik. Biasanya murid-murid yang lemah akan skip proses pengiraan kemahiran. Mereka meninggalkan ia dan dan akhirnya meneka jawapannya. 5. Pengenkodan/Encoding: Pengiraan dan Kodkan Jawapan Di peringkat ini, pelajar mengekodkan jawapan kepada masalah.Murid perlu memahami fakta, konsep dan prosedur matematik.Murid perlu tulis semua jawapan yang mungkin menggunakan istilah yang betul dan simbol-simbol. Cari matematik yang bermakna). Murid juga lemah kerana mengalami kesukaran dengan proses mental dan tiada kebolehan menulis jawapan dengan betul .

Perbezaan Ujian Rujukan Norma dan Ujian Rujukan Kriteria

Perkara
Konsep

Ujian Rujukan Norma


Ujian yang relatif yang menggambarkan prestasi kumpulan murid dalam graf yang normal.

Ujian Rujukan Kriteria


Ujian rujukan yang menentukan peringkat pencapaian individu berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. i. Menentukan tahap penguasaan sesuatu kemahiran yang telah dipelajari mengikut kriteria yang telah ditentukan. Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keputusan ujian.

Tujuan

i. Membandingkan prestasi antara murid atau kumpulan. ii. Menentukan murid sama ada lulus, gagal, cemerlang dan sederhana. iii. Memilih murid untuk tujuan ii. pengiktirafan sijil

Ciri-ciri Soalan

Bermula dengan soalan yang mudah kepada lebih sukar dan mempunyai diskriminasi yang tinggi

Soalan yang hampir sama peringkat kesukaran dengan berpandukan objektif pelajaran.

Ciri-ciri ujian

Penentuan pangkat, gred bagi menentukan kelulusan murid pelbagai peringkat.

Tiada gred ditetapkan dan memadai penyataan lulus gagal.

Kandungan cakupan

Meliputi topik pembelajaran yang lebih luas

Tertumpu kepada topik-topik tertentu yang lebih khusus.

Contoh ujian

Peperiksaan akhir penggal, UPSR, PMR, SPM, STPM

Ujian pendek, tugasan, latihan, soal jawab dalam bilik darjah.

UJIAN DIAGNOSTIK Definasi ujian diagnostik :Adalah satu alat pengukuran yang membolehkan guru pemulihan khas mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terpeinci yang dihadapi oleh seseorang murid. Tujuan ujian diagnostik :1. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru mengenalpasti secara khusus kesulitan- kesulitan yang dihadapi oleh murid. 2. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran. 3. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan-kawasan kesukaran yang dihadapi oleh murid. 4. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru merancang satu program pengajaran yang khusus pada individu atau kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik. 5. Ujian diagnostik bertujuan membolehkan guru merancang dan membina program dan bahan bantu mengejar yang bersesuaian mengikut tahap murid. Membina Ujian Diagnostik 1. Sebelum membina sesuatu ujian diagnostik, beberapa perkara utama perlu ditentukan : 1.1.Objektif ujian 1.2.Kemahiran yang hendak diuji 1.3.Bagaimana hendak menguji individu / kumpulan. 1.4.Siapa yang hendak diuji sasaran. 2. Ujian yang dirancang dengan teliti, cermat dan sempurna dapat memberikan penilaian yang lebih adil terhadap murid pemulihan. Oleh itu, borang JPU perlu disediakan.3. Ujian berbentuk lisan dan bertulis lebih sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi oleh murid dalam pembelajaran. 4. Kemahiran tersebut mestilah telah diajar sebelum ia diuji. Kemahiran tersebut hendaklah disusun dari senang ke susah. 5. Item yang hendak dibina berdasarkan kemahiran yang telah diperincikan terlebih dahulu. Pelaksanaan dan Panduan Mentadbir ujian diagnostik 1. Ujian diagnostik hendaklah dilaksanakan setelah guru mengenal pasti murid-murid yang

dipilih mengikuti program pemulihan Bahasa Melayu. 2. Ujian diagnostik lisan dijalankan secara individu, sementara ujian diagnostik bertulis dijalankan secara kumpulan kecil tidak melebihi empat orang dalam satu masa. 3. Oleh sebab ujian ini disediakan mengikut turutan kognitif yang paling rendah kepada yang paling tinggi pengetahuan, pemahaman, penggunaan, maka hendaklah dimulakan dengan ujian lisan dan di ikuti dengan ujian bertulis. 4. Ujian ini hendaklah diberhentikan sekiranya seseorang yang di uji itu didapati gagal menjawab semua item dengan betul dalam TIGA kemahiran berturut-turut. 5. Setiap jawapan murid dalam ujian lisan hendaklah direkodkan. 6. Keputusan ujian diagnostik dapat memberi panduan kepada guru untuk menyusun satu program pengajaran kepada murid tersebut. 7. Berikan masa yang cukup kepada murid untuk menjawab soalan supaya mereka dapat menjawab dengan tenag dan selesa. 8. Markah uijan yang diberi tidak penting, tetapi yang penting ialah keterangan-keterangan atau data-data yang diberi cara mana murid belajar. 9. Semua jawapan hendaklah diteliti oleh guru supaya guru tahu apa yang murid tidak tahu dan di manaa kesilapan mereka. 10. Setiap kesalahan dan kesilapan murid hendaklah direkodkan untuk menjadi panduan kepada guru pada satu masa yang lain. Analisis ujian diagnostik 1- Jumlah kesalahan setiap kemahiran yang dilakukan oleh murid hendaklah direkodkan dalam borang analisis. 2- Hasil analisis ujian diagnostik menjadi asas kepada guru untuk merancang Rancangan Pengajaran Kumpulan (RPK

UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN Rasional: Dalam proses awal pembelajaran kanak-kanak, kemahiran landasan yang kukuh amatlah penting. Justeru itu ujian pengamatan patut diberikan kepada murid-murid untuk melihat faktor kesukaran murid dalam penerimaan pengajaran bacaan. Apa itu pengamatan: 1- Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. Pemgamatan ini berkait rapat dengan pemikiran kita. 2- Pengamatan ialah satu kemahiran yang boleh dikembang dan dipelajari. Sungguhpun ia berkait rapat dengan darjah kecerdasan seseorang kanak-kanak itu, tetapi ia boleh diajar kepada kanak-kanak lemah supaya dapat membantu mereka dalam pembelajaran. 3- Pengamatan ialah kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. 4- Pengamatan berkait rapat dengan pemikiran manusia. Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalamanpengalaman lalu. 5- Mengikut pendapat Ruth Srang dalam bukunya Reading Diagnosis and Remediation beliau mengatakan pengamatan merupakan satu proses yang bergantung kepada kognitif dan kederaan. Proses ini penting kepada pembelajaran terutama dalam pembinaan konsep yang dialami oleh kanak-kanak. 6- Janet W Learner(1971) dalam bukunya Children With Learning Disabilities telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pancaindera ataupun mekanisma yang mentafsirkan sesuatu pergerakan pancaindera dengan kuasa intelek. Objektif Ujian Pengamatan: Menerusi ujian ini guru dapat mengesan masalah yang dihadapi oleh murid dalam ; 1- Mengecam orentasi kedudukan, persamaan atau perbezaan bentuk, corak, saiz, warna, huruf, nombor, suku kata dan perkataan.

2- Menentukan sesuatu saiz, jarak, kri ke kanan serta hubungan antara satu objek objek yang lain. 3- Mengingat kembali, menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk, corak, huruf, nombor, suku kata, perkataan dan ayat. 4- Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke kanan, atau ke bawah dan dari bawah ke atas. 5- Memahami dan mengingati sesuatu mengikut turutan- Sequencing. 6- Memahami dan berupaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Komponen Ujian Pengamatan: 1- Diskriminasi yang sama ( Discrimination Sameness) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri persamaan yang terdapat pada objek, bentuk, corak, warna, nombor, huruf dan sebagainya, 2- Diskriminasi yang ganjil dan tidak sama ( Discrination of differences) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri perbezaan yang terdapat pada objek, bentuk, corak, warna, nombor, huruf dan sebagainya, 3- Diskriminasi saiz ( Discrimination of size) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan saiz sesuatu objek, bentuk, corak, warna, nombor, huruf dan sebagainya, 4- Diskriminasi kedudukan ( Position in space) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan keudukan sesuatu objek, bentuk, corak, warna, nombor, huruf dan sebagainya, 5- Koordinasi Motor mata tangan. Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelaraskan pergerakan motor-mata-tangan dan fahaman arah kiri, kanan dan sebagainya. 6- Pertalian jarak (Spatial Relationship) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengagak sesuatu saiz , jarak kiri ke kanan serta antara satu hubungan objek dengan objek-objek yang lain. 7- Mazing Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah melalui aktiviti mencari

jalan keluar daripada mudah kepada yang susah. 8- Turutan ( Sequencing) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengingati dan menyusun semula aktiviti-aktiviti bersiri. 9- Rajah latar belakang / Benda tersembunyi ( Figure Ground) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu maslaah abstrak.