Anda di halaman 1dari 10

PEMBELAJARAN BERASASKAN KONTEKSTUAL

PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASIONAL / SENARIO

PEMBELAJARAN BERASASKAN KONSTRUKTIVISME

PEMBELAJARAN BERASASKAN PERMAINAN

PEMBELAJARAN

PENGAPLIKASIAN PENDEKATAN PENGAJARAN BAHASA

KEMAHIRAN
KEMAHIRAN BELAJAR CARA BELAJAR

KEMAHIRAN KAJIAN MASA DEPAN

KEMAHIRAN KECERDASAN PELBAGAI Rajah 5.0

KEMAHIRAN BERFIKIR

Pengaplikasian Pendekatan Pengajaran Bahasa

TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME a) Konsep dan skema merupakan struktur kognitif yangberfungsi ke arah perkembangan mental murid. b) Asimilasi ialah proses kognitif dalam penganalisian bahasa. c) Akomodasi ialah proses pembentukan dan pemantapan konsep serta skema bebas. d) Ekuilibrium ialah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. DEFINISI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME a) Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menjurus kepada kajian tentang cara-cara manusia belajar. b) Pembinaan pengetahuan baharu oleh murid dengan menguji idea menerusi pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

APLIKASI CIRI KONSTRUKTIVISME a) Matlamat dan objektif pembelajaran bahasa perlu difahami oleh murid. b) Pembinaan pengetahuan sesuatu aspek bahasa diutamakan. c) Kepelbagaian perspektif isi kandungan tentang sesuatu aspek bahasa didedah dan digalakkan kepada murid. d) Guru memainkan peranan sebagai pembimbing, pemantau, jurulatih, tutor dan pemudah cara.

MODEL PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME


a) Orientasi : Menarik perhatian dan minat murid serta memotivasikannya. b) Cetusan Idea : Soalan yang diajukan murid mendorong untuk berfikir. c) Penstrukturan Semula Idea : Mengkoordinasikan pemikiran murid untuk memiliki pemikiran bercapah. d) Aplikasi Idea : Membuka ruang kepada murid mensintesiskan pengetahuan yang diperoleh. e) Refleksi : Memberikan fokus kepada penilaian tentang kefahaman murid.

PEMBELAJARAN BERASASKAN KONSTRUKTIVISME

CIRI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME


a) Menyusun atau menstrukturkan pengajaran dan pembelajaran berasaskan persekitaran idea utama. b) Pembelajaran dahulu atau pengetahuan sedia ada penting untuk pembelajaran baharu. c) Guru wajar menimbulkankeraguan atau persoalan mencabar dalam minda untuk meneroka jawapan. d) Mengajar murid cara belajar menggunakan metakognitif dan metamemori. e) Pembelajaran adalah usaha sama kognitif antara guru dengan murid atau murid dengan murid. f) Guru perlu mengukur kefahaman murid tentang maklumat yang disampaikan dalam pengajaran.

DEFINISI PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL a) Kedekatan usaha murid mencerap bahan-bahan pelajaran dalam situasi nyata, selain mewujudkan rangkaian motivasi untuk menghubungkan pengetahuan dengan penyerapan. b) Pembentukan sistem pembelajaran yang diasaskan kepada penelitian kognitif, afektif dan psikomotor.

PEMBELAJARAN BERASASKAN KONTEKSTUAL

TUJUAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL a) Menyediakan pembelajaran konkrit dengan melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on, iaitu pemikiran dan pengalaman guru untuk memberikan kefahaman kepada murid. b) Menghubungkan isi pengajaran dengan dunia sebenar selain wujudnya proses interaksi erat antara murid dengan murid. c) Menjadikan situasi di dalam bilik darjah sebagai simulasi kepada persekitaran luar. d) Guru menghubungkaitkan pengajaran dalam konteks pengalaman hidup. e) Guru memberikan pendedahan, penemuan dan penciptaan kepada murid.

CIRI-CIRI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL a) Aplikasi iaitu murid-murid didedahkan dengan pengaplikasian aktiviti-aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. b) Kerjasama iaitu pembelajaran dalam konteks berkongsi dan berkomunikasi antara satu sama lain. c) Pemindahan pembelajaran iaitu pengajaran dalam konteks penyaluran pengetahuan oleh guru. d) Penglibatan murid-murid secara maksimum iaitu guru berpotensi untuk menarik minat mereka terhadap sesuatu isi pelajaran. e) Usaha yang efisien dan sesuai diaplikasikan dalam setiap langkah pengajaran sama ada semasa set induksi, langkah pengajaran atau penutup.

Rajah 5.2 DEFINISI PEMBELAJARAN SITUASIONAL / SENARIO

Pembelajaran Berasaskan Kontekstual PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASIONAL / SENARIO PRINSIP PEMBELJARAN SITUASIONAL / SENARIO

a) Pernyataan lisan yang bukan sahaja merangkumi unsur kefahaman mendengar serta penggunaan bunyi bahasa dalam pola-pola nada dan intonasi yang betul, sebaliknya meliputi pemilihan katakata dan elemen-elemen infleksi termasuk penyusunannya supaya tergambar makna yang tepat. b) Berlandaskan teori bahasa struktural dan behavioris dianggap sesuai untuk pembentukan kemahiran lisan murid. c) Memerlukan murid sebagai penutur menguasai beberapa kemahiran kecil untuk memahami, mengingat serta menyebut sistem bunyi dan struktur yang betul.

a) Pengajaran kemahiran bertutur memerlukan pelbagai usaha guru yang kompleks. b) Setiap tindak balas pertuturan yang betul perlu diberikan peneguhan supaya diulangi. c) Murid tidak boleh bertutur dengan lancar jika mendengar pertuturan orang lain sahaja. d) Berikan murid peluang dan ruang untuk bertutur.

Rajah 5.3 DEFINISI PEMBELAJARAN BERASASKAN PERMAINAN

Pembelajaran Berasaskan Situasional / Senario CIRI-CIRI PEMBELAJARAN BERASASKAN PERMAINAN

a) Memberikan peluang kepada murid untuk mengemukakan pendapat selain menyesuaikan perlakuan diri dengan orang lain. b) Sebagai penentu utama terhadap perkembangan sahsiah, daya cipta, kestabilan emosi dan perkembangan sosial serta intelek.

a) Syarat dan peraturan permainan mendorong persaingan sihat. b) Permainan mewujudkan hubungan yang rapat antara tindakan. c) Murid berpeluang melakukan sendiri aktiviti dan permainan. d) Murid berpeluang menilai keputusan mereka.

PEMBELAJARAN BERASASKAN PERMAINAN


KEBAIKAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PERMAINAN PRINSIP PEMBELAJARAN BERASASKAN PERMAINAN

a) Memberi peluang kepada murid memperoleh latihan secara intensif. b) Mendiagnosis atau melakukan bedah siasat terhadap pencapaian murid. c) Menimbulkan situasi pembelajaran yang menggembirakan murid. d) Memupuk kemampuan saling bersaing dalam kalangan murid.

a) Permainan yang dipilih perlu memenuhi kehendak psikologi murid. b) Guru perlu peka dengan objektif sesuatu permainan. c) Setiap permainan perlu memberikan sumbangan yang besar terhadap peningkatan tahap berbahasa murid. d) Penerangan tentang peraturan dan syarat permainan adalah perlu.

DEFINISI BELAJAR CARAPermainan BELAJAR Rajah 5.4 KEMAHIRAN Pembelajaran Berasaskan


a) Aspek penting dalam pembelajaran khususnya dalam trend pendidikan bestari. b) Berasaskan beberapa strategi, kaedah, teknik dan pendekatan tertentu. c) Merupakan penentuan bahan yang optimum kepada pemerolehan dan pemprosesan maklumat.

KEMAHIRAN BELAJAR CARA BELAJAR

KOMPONEN KEMAHIRAN BELAJAR CARA BELAJAR

KEMAHIRAN MENDENGAR Melibatkan kefahaman dan pemprosesan maklumat yang didengar KEMAHIRAN MEMBACA Melibatkan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis

KEMAHIRAN MENULIS Melibatkan kemahiran menulis dengan cepat dan tulisan yang ditulis boleh dibaca semula. KEMAHIRAN MENCATAT NOTA Aktiviti merekodkan fakta, maklumat dan isi-isi penting.

KEMAHIRAN MENGINGAT Mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang berlaku.

DEFINISI KECERDASAN PELBAGAI

KEMAHIRAN KECERDASAN PELBAGAI

KEPENTINGAN PENGAPLIKASIAN KECERDASAN PELBAGAI

Kebolehan seseorang untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar.

RAMLAH DAN MAHANI (2004) : a) Kebolehan individu dalam berfikir atau menaakul untuk menyesuaikan diri dengan sesuatu persekitaran.
THOMAS DAN JOHN (2005) : a) Potensi biopsikologi untuk memproses maklumat yang boleh digunakan dalam set budaya demi menyelesaikan sesuatu masalah yang baharu.

KECERDASAN PELBAGAI HOWARD GARDNER

a) Menjadi petunjuk kepada potensi murid. b) Menjadi petunjuk kepada guru untuk merancang pengajaran. c) Membolehkan guru menjalankan pengajaran mengikut 8 kecerdasan. d) Membangunkan aspek akademik dan kokurikulum murid. e) Membangunkan bakat dan kebolehan murid. f) Mempelbagaikan cara penilaian.

Kinestetik Visual - Ruang Interpersonal Naturalis Intrapersonal Muzik Verbal - Linguistik Logik - Matematik

DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR

PRINSIP-PRINSIP KEMAHIRAN BERFIKIR

Kecekapan murid dari segi penggunaan akal dalam melaksanakan proses berfikir. BEYER (1988) : Proses menilai, membuat keputusan dan keaslian sesuatu pengetahuan. ENNIS (1985) : Satu pemikiran tajam dan munasabah yang difokuskan bagi menentukan apa-apa yang hendak dibuat.

a) Sentiasa bersikap positif terhadap semua jenis kemahiran berfikir. b) Berfikir mudah secara peringkat-peringkat. c) Mengikis perasaan ego jika inginkan setiap kemahiran berfikir dapat dimanfaatkannya. d) Sentiasa menukarkan arah otak berfikir sama ada secara logik, kreatif ataupun lateral. e) Menggunakan pelbagai kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

KEMAHIRAN BERFIKIR KLASIFIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR


Konvergen

JENIS KEMAHIRAN BERFIKIR


Kemahiran Berfikir Kreatif

Divergen

Kemahiran Berfikir Analitikal

Reflektif

Kemahiran Berfikir Kritikal

DEFINISI KEMAHIRAN KAJIAN MASA DEPAN

TUJUAN KEMAHIRAN KAJIAN MASA DEPAN DIGUBAL

Supaya murid dapat :

Merupakan perancangan strategi saintifik untuk melatih murid berfikir tentang masa depan secara berkaedah, bermakna dan bertanggungjawab.

KEMAHIRAN KAJIAN MASA DEPAN

a) Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal-hal masa depan. b) Melakukan kajian dan menguruskan maklumat tentang hal-hal masa depan. c) Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal masa depan.

PRINSIP KEMAHIRAN KAJIAN MASA DEPAN

KOMPONEN KEMAHIRAN KAJIAN MASA DEPAN

Kemahiran Asas a) b) c) d) Prinsip perubahan Prinsip berpandangan jauh Prinsip perancangan strategik Prinsip pengupayaan

Kemahiran Khusus

Rajah 5.8

Kemahiran Kajian Masa Depan