Anda di halaman 1dari 26

LOMPAT TINGGI

PENGENALAN Acara Lompat Tinggi adalah salah satu daripada acara olahraga yang diminati dan sentiasa mendapat perhatian ramai. Lompat Tinggi mula diperkenalkan dalam tahun 1887 dan dalam tahun 1896 acara Lompat Tinggi telah diperkenalkan dalam sukan Olimpik. Acara ini menjadi perhatian ramai kerana pelbagai gaya lompatan digunakan oleh para atlit. alam acara Lompat Tinggi! seseorang atlit memerlukan kebolehan semula jadi! bagi melaksanakan satu lompatan yang baik hendaklah bergantung kepada diri atlit itu sendiri iaitu dari persediaan "i#ikal dan mental. Terdapat beberapa gaya dalam acara Lompat Tinggi seperti berikut $% i& ii& iii& i/& /& 'aya 'unting ()cissors& 'aya *astern +ut%o"" 'aya 'uling ,arat (-estern .oll& 'aya 'uling 0elana ()traddle& 'aya 1osbury 1lop alam gaya%gaya di atas! gaya guling (straddle& dan gaya "osbury "lop telah diperkenalkan bagi mendapatkan lompatan yang tinggi.

SEJARAH Tidak dapat dipastikan apakah lompat tinggi pernah disenaraikan dalam )ukan Olimpik 2uno seperti lompat jauh. Ada setengah pendapat mengatakan acara lompat tinggi ini pernah dijadikan acara dalam sukan tersebut! tetapi tidak kurang pula pihak yang mena"ikannya. +atatan tera3al tentang lompat tinggi ialah pada abad ke%19 apabila satu pertandingan diadakan bagi menentukan siapa antara segolongan pro"esional di *ngland yang mampu melompat paling tinggi. Ti/endale berjaya melompat setinggi 1.84 meter. Lompatan yang dibuat oleh peserta itu merupakan yang paling tinggi bukan sahaja dibandingkan di kalangan peserta yang mengambil bahagian dalam pertandingan itu malah ketika itu belum pernah ada orang lain yang melompat setinggi itu. ,agaimanapun cara lompatan yang dilakukan pada masa itu jauh berbe#a dengan lompatan yang dilakukan oleh atlit pada masa sekarang. 0alang yang digunakan hanyalah seutas tali yang diikat pada dua batang kayu yang dipacak pada tanah. +ara membuat lompatan ialah dengan merapatkan kedua%dua kaki sambil badan melompat pada kedudukan statik atau menegak! menjadikan peserta seakan%akan melompat pada kedudukan berdiri dan menegak. 2emudiannya beberapa cara dan kaedah lompatan dicipta dan diperbaiki dari semasa ke semasa! yang berdasarkan kepada peraturan dan undang%undang yang turut berubah serta keadaan%keadaan tertentu. +ontohnya pada suatu ketika pelompat tidak dibenarkan menyentuh tanah dengan tangan sebelum kaki mendarat dan begitu juga kepala pelompat tidak boleh melepasi palang sebelum kaki melepasi palang. 0eningkatan lompatan yang mampu ditunjukkan oleh para peserta menyebabkan tempat mendarat terpaksa diletakkan dengan tilam atau alas tebal yang lembut. )ebelumnya hanya pasir digunakan. 2ini lompat tinggi merupakan salah satu acara bahagian padang dalam sukan olahraga yang terus dijadikan acara dalam setiap perjumpaan olahraga di pelbagai peringkat. alam pertandingan yang diadakan pada tahun 1861! seorang berbangsa )cotland! -illiam

0ada peringkat a3al )ukan Olimpik gaya yang digunakan ialah gaya statik dengan lompatan menegak. 'aya pelana mula digunakan oleh peserta%peserta *ropah! manakala gaya lentang diperkenalkan oleh peserta Amerika )yarikat dan menjadi teknik lompatan paling diminati khususnya di kalangan pelompat tinggi Amerika ketika itu. 'aya gunting yang kebanyakan digunakan oleh peserta lompat tinggi Asia mula diperkenalkan pada tahun%tahun suku pertama abad ke%56. alam membincangkan acara lompat tinggi ini! satu nama yang tidak harus dilupakan ialah ick 1osbury iaitu seorang pelompat tinggi dari Amerika )yarikat yang bertanggungja3ab bukan sahaja memperkenalkan teknik lompatan terbarunya malah telah bertanggungja3ab mempopularkan acara ini dalam )ukan Olimpik tahun 1968 di 7e8ico. 0eristi3a ini begitu penting sehinggakan 9AA1 terus bersetuju menamakan teknik lompatan yang diperkenalkan oleh beliau sebagai lompatan 1osbury atau 1osbury 1lop. )ebelum gaya "lop diperkenalkan terdapat satu gaya yang dikenali sebagai gaya guling pelana ()tradle& telah diperkenalkan oleh :im )te3art dari ;ni/ersiti o" )outhern +ali"ornia dalam 2ejohanan <ational +ollege dalam tahun 1946. Tetapi yang mempopularkan gaya ini ialah Les )teers dari Oregon. engan ketinggiannya 6 kaki 1.= inci beliau telah berjaya melepasi dan melompat setinggi 6 kaki 11 inci. <amun begitu orang yang pertama berjaya melepasi 7 kaki dalam dunia ialah +harles umas dari Amerika dalam 2ejohanan Olimpik 19=6 dengan lompatan setinggi 7 kaki 6.4 inci. PERALATAN alam acara lompat tinggi ini memerlukan ka3asan dan peralatan khusus untuk membolehkan lompatan diadakan sebagai salah satu acara olahraga. 0enganjur sesuatu kejohanan olahraga hendaklah memastikan semua ini disediakan sebelum pertandingan dimulakan. Antara peralatan%peralatan yang diperlukan adalah seperti berikut $% i) Tiang lompat tinggi ua batang tiang diperlukan dan tiang%tiang ini tidak boleh diubah%ubah semasa pertandingan sedang dijalankan. :ika perlu diubah umpamanya kedudukan!

hendaklah dilakukan selepas tamat satu pusingan yang melibatkan semua peserta. 2edua%dua tiang ini hendaklah mempunyai alat bantuan khusus bagi membolehkan tiang ditegakkan tanpa mudah dijatuhkan. ii) Palang lompat tinggi 0alang lompat tinggi hendaklah diperbuat sama ada daripada kayu! logam ataupun bahan yang sesuai dengan berbentuk bulat atau segitiga. 0anjang palang hendaklah sesuai dengan jarak kedua%dua tiang yang dipasangkan. 0alang ini akan diletakkan pada tiang menerusi alat sokongan khas. )okongan ini hendaklah mudah dinaikkan atau diturunkan pada tiang. iii) Kawasan mendarat 0ada peringkat a3al acara lompat tinggi dijalankan! pihak penganjur kurang memberi perhatian kepada ka3asan mendarat. Lama kelamaan dengan adanya beberapa teknik lompatan dan pendaratan tertentu! adalah perlu disediakan tempat pendaratan yang se3ajarnya. )ebelum beberapa teknik atau gaya lompatan diperkenalkan! ka3asan pendaratan hanya terdiri daripada suatu ka3asan khas yang diisikan dengan pasir lembut yang lembap. 2ini! ka3asan mendarat bagi acara lompat tinggi ini digunakan tilam atau pengalas lembut bergetah dan hendaklah berbentuk segiempat. Tilam atau pengalas lembut ini hendaklah ditempatkan betul% betul selepas kedua%dua tiang lompat tinggi. Tilam berspring atau bergetah boleh digunakan asalkan sesuai untuk pendaratan peserta. i ) Pita peng!"!r 0ita pengukur adalah untuk mengukur ketinggian lompatan yang berjaya dilakukan oleh setiap peserta. ;kurang hanya dibuat sekali sebelum lompatan dimulakan selepas palang dinaikkan. 2ini! dalam acara lompat tinggi alat pengukur elektronik digunakan bagi menjadikan proses pengukuran dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

PRINSIP#PRINSIP $IOMEKANIK %ALAM A&ARA LOMPAT TINGGI )ecara amnya terdapat beberapa aspek prinsip mekanik dalam acara%acara sukan termasuk olahraga. 0rinsip%prinsip mekanik yang terlibat dalam acara lompat tinggi ini dibincang dengan ringkas $% a) Pergera"an Terdapat dua jenis pergerakan iaitu $% i& ii& 0ergerakan 7endatar (Linear 7otion& 0ergerakan 7enegak (>ertical 7otion&

engan ringkas! seseorang atlit perlu meminda pergerakan mendatar kepada pergerakan menegak. A ? 0ergerakan 7endatar , ? 0ergerakan 7enegak + ? >ektor .esultant Lari landas menghasilkan pergerakan mendatar A Lonjakan dari lari landas di point @ menghasilkan pergerakan menegak ,. Aasil gabungan pergerakan mendatar dan pergerakan menegak

mengakibatkan layangan dalam bentuk parabola +. ') Moment!m Aalaju dan momentun adalah konsep%konsep penting dalam kemahiran sukan. 7omentum adalah hasil darab jisim dan halaju iaitu kuantiti pergerakan yang dikandung oleh sesuatu jasad. Lebih meningkat halaju atau lebih berat jisim! maka momentum jasad itu akan bertambah. 9a juga boleh dipindahkan dari sebahagian badan ke seluruh badan misalnya hayunan atau kilasan kaki bebas dengan kuat pada "asa lonjakan dalam lompat tinggi supaya dapat menghasilkan momentun yang lebih untuk memba3a badan pada takat yang lebih tinggi. melonjakkan badan ke atas. 0ergerakan lengan dan bahu juga menolong

() %a)a Sentri*!gal aya )entri"ugal aya )entripetal aya 9kut Tangan )elain daripada pergerakan mendatar dan menegak terdapat juga daya sentri"ugal. Apabila sesuatu jasad melakukan pergerakan dalam bentuk suatu bulatan! pada hakikatnya terdapat satu jenis daya yang bertindak ke arah pusat bulatan itu dan satu lagi daya yang sama 3ujud dalam arah yang bertentangan. aya yang bertindak ke luar dikenali sebagai aya )entripetal. 2edua%dua daya ini dilaksanakan hanya apabila ada geseran pada bumi di pusat bulatan. )ekiranya terdapat suatu daya sentri"ugal sedang bertindak kepada pusat bulatan dan tidak terdapat geseran pada pusat itu! maka daya ini akan dilepaskan pada titik bulatan yang tertentu dan memecut dalam bentuk tangen pada pusat bulatan itu. d) P!taran 0ergerakan%pergerakan putaran bertujuan mendapat layangan merentasi palang adalah dua jenis iaitu BdirectC dan BinderectC. 0utaran BdirectC dicapai semasa atlit ada kontrak dengan bumi manakala putaran BindirectC semasa atlit tidak mempunyai kontrak dengan bumi. 0utaran BindirectC dicapai dengan memba3a masuk dengan kuat kaki bebas setelah lonjakan untuk menambah lagi daya sentri"ugal. e) Gra iti dan P!sat Gra iti )atu daripada prinsip yang sangat penting adalah daya gra/iti bumi yang berkesan pada atlit dan bagaimana atlit itu boleh memindahkan pusat gra/iti pada badannya supaya memperolehi lompatan yang paling berjaya. 2etinggian yang boleh dicapai dengan jumlah daya yang sama sekiranya pusat gra/iti ditempatkan rapat kepada bahagian atas palang. -alau bagaimanapun gaya%gaya yang membolehkan penempatan pusat gra/iti seperti ini juga melibatkan atlit%atlit mendarat dalam posisi yang mencemaskan. :asad%jasad A dan , yang kedudukannya menegak didapati pusat gra/iti masing%masing agak jauh di atas palang. 7anakala dalam jasad +! terdapat kedudukannya yang leper membolehkan pusat gra/ity adalah sangat hampir pada palang.

TEKNIK#TEKNIK LOMPATAN Teknik Gaya Gunting 7enjelang abad ke%19! seorang berbangsa Amerika bernama 7ike )3eeney telah mencadangkan lompat tinggi jni gunting ini sebagai pilihan dari hadapan sebelum ini. Lompatan gunting bermaksud peserta akan melepasi palang pada sebelah kaki dan dengan segera diikuti dengan kaki yang sebelah lagi hampir pada ketika yang sama! sambil melepaskan keseluruhan tubuh melepasi palang. Teknik ini telah ditiru oleh seorang :erman bernama 0ierre Le3den yang kemudiannya terus mempopularkan gaya ini. Teknik lompatan ini menjadi ikutan para peserta lompat tinggi ketika itu. 0ergerakan dalam lompatan cara gunting itu adalah seperti berikut $ i. ii. iii. i/. 0eserta membuat larian dari sudut kiri atau kanan lorong larian mengikut keselesaan sendiri. 0eserta membuat lompatan dengan mengangkat dan melepasi kaki hadapan diikuti dengan kaki sebelah lagi. 2etika kaki hadapan berada di atas palang! kaki yang sebelah lagi menendang ke atas! menyebabkan dada berputar ke arah lompatan. 0eserta mendarat dengan menggunakan sebelah kaki atau kedua%dua beah kaki tanpa menjatuhkan badan. 'aya gunting ini bertahan selama tempoh antara 0erang unia 0ertama

( 191D ? 19D= &! malah menjadi satu ? satunya cara yang digunakan oleh hampir semua peserta yang mengambil bahagian dalam kejohanan sukan terbesar seperti )ukan Olimpik. Teknik Western Roll Teknik lompat gaya gunting telah diperbaharui untuk memberi keselesaan kepada peserta dan yang lebih penting lagi untuk mendapatkan ketinggian maksimum dari lompatan tersebut. )eorang rakyat Amerika! 'eorge Aorrine telah mencipta gaya baru dalam gaya lompatan lompat tinggi. alam teknik ini! peserta akan membuat lompatan dengan keseluruhan badannya hampir rata dengan palang! iaitu pada bahagian sisi badannya sama ada sisi kiri atau kanan. 0ergerakan

peserta sepanjang lompatan melalui teknik ini dinamakan putaran ( roll & dan dikenali sebagai -estern .oll! sebutan daripada tempat asal Aorrine! iaitu dari pantai ,arat Amerika )yarikat. aripada lompatan menggunakan ini! Aorrine menjadi orang pertama yang melepasi 5 meter iaitu pada 18 7ei 1915! di 0alo Alto! +ali"ornia. )elepas itu gaya lompatan -estern .oll terus menjadi ikutan para peserta lompat tinggi ketika itu. 0enggunaan gaya lompatan yang baru ini menyebabkan rekod baru dicipta dari semasa ke semasa. Aal ini menjadi lebih mudah dengan setiap peserta berusaha pula memperbaiki teknik ini supaya lebih mudah dan dapat meningkatkan ketinggian lompatan. Teknik Gaya Plana Terdapat empat "asa utama dalam teknik melompat gaya plana yang berturutan di antara satu sama lain! iaitu pendekatan larian landas! lonjakan! kedudukan badan atas palang ( penerbangan & dan pendaratan. Pendekatan larian landas 0endekatan larian landas untuk melompat mempunyai beberapa tujuan seperti berikut $ i. untuk membentuk penukaran optimum pergerakan mendatar serta mendapatkan sokongan kepada sudut untuk melonjak dengan kekuatan yang maksimum. ii. iii. 7endapat rentak dan corak larian yang lancar. 7embolehkan peserta memperolehi sudut yang sesuai untuk membuat lonjakan. 0endekatan larian dalam gaya plana adalah mengikut garis lurus hingga ke tempat membuat lonjakan. Larian dibuat dengan langkah yang panjang! iaitu biasanya antara lima hingga tujuh langkah. 0eserta akan berlari dengan bahagian tumit kaki terlebih dahulu mencecah lantai gelanggang sebelum dipindahkan ke hujung kaki. alam gaya plana! bahagian ? bahagian badan peserta akan melepasi palang lompatan! lorong terbang ( "light path & mestilah dijauhkan sedikit dari palang. Tujuannya supaya bahagian terakhir badan peserta dapat dika3al daripada terkena palang. Oleh itu sudut yang sesuai selalu digunakan ialah di antara =5 ? D= darjah.

)ebelum mendapatkan

larian landas! kaki yang selesa dan kuat untuk

melonjak atau tumpuan hendalkah dipastikan. 9ni boleh ditetapkan dengan menyuruh atlit membuat lompatan gunting melintasi palang. Altit mula berlari dari sebelah kiri tiang tegak ( iaitu pelompat yang akan melompat dengan kaki kiri &. )etiap langkah ke arah palang seakin panjang dan juga pusat gra/ity juga semakin rendah. 0endaratan kaki juga semakin jauh ke hadapan badan semakin hampir dengan palang. 'erakan peha adalah agak tinggi ke depan. )emasa melangkah tumit kaki menyentuh bumi terlebih dahulu diikuti oleh tapak kaki lain. Langkah kedua sebelum melonjak adalah langkah yang panjang sekali dan seketika itu bahu diba3a ke depan. )emasa langkah ini di ambil! kaki bebas 9 hanyun & diba3a ke depan dalam keadaan agak bengkok. :arak larian boleh ditentukan dengan menandakan satu bulatan berjejari =6 cm berhampiran dengan tiang tegak! iaitu tiang kiri bagi pelompat yang melonjak dengan kaki kiri atau sebaliknya. Letakkan kaki lonjakan di tengah bulatan ini dan lari ke hadapan pada sudut 46 darjah. Lima atau tujuh langkah dari tengah bulatan sudah memadai. Tandakan langkah terakhir iaitu langkah lima atau tujuh. )eterusnya lari kembali kearah palang dan pastikan langkah terakhir memijak tempat yang sama. :ika langkah itu tidak konsisten! penyesuaian dibuat. Akhirnya ukur jarak antara = atau 7 langkah. ;kuran ini boleh digunakan pada masa latihan yang akan dating.

Lonjakan )ebelum melonjak! peserta perlu merendahkan pusat gra/ity badannya. Teknik melakukannya perlu betul kerana ia boleh menjejaskan kelajuan larian. Lutut kiri dibengkokkan pada langkah terakhir larian! dan tangan dihayunkan ke belakang serta tumit kaki pasak badan dalaam keadaan condong ke belakang. 0ada langkah terakhir ini peserta mesti bersedia untuk mula melonjak keatas palang. Apabila kaki kanan ( depan & mula dihayun ke atas! tangan yang dibelakang tadi turut ikut serta.

2etika inilah kaki kiri ( belakang & akan membuat lonjakan sekuat yang mampu. Tindakbalas kepada penekanan dan daya gerak ke atas! pertukaran gaya lonjakan kaki dan penyerapan hentakan mestilah berlaku dengan pantas. Kedudukan badan atas palang. alam kebanyakan kes! tangan adalah bahagian yang pertama sekali melintasi palang! diikuti oleh kaki depan. 2aki depan yang mendatar di atas palang hendaklah menga3al pergerakan bahagian badan yang lain untuk diba3a melepasi palang. 2etika badan mula melepasi palang! kaki kiri iaitu kaki belakang dibengkokkan serapat yang boleh utnuk mengelakkan dari terkena palang. Tangan kiri dirapatkan ke dada. )ebaik sahaja separuh badan melepasi palang! peserta akan menjunamkan kepala dan bahunya ke arah tilam mendarat. 9ni akan membantu pergerakan pinggang berada dalam posisi yang betul untuk meseluruhan badan melepasi palang. 2aki belakang tidak perlu menendang ke atas tetapi cukup sekadar mengekalkan posisi bengkoknya . Pendaratan )elepas berjaya melompat melepasi palang! peserta terus menuju ke ka3asan pendaratan. 0eserta akan memusingkan badan dari posisi mengiring kepada posisi melentang dengan jatuhan badan ke atas tilam mendarat. Teknik Gaya Lentang ( Fosbury Flop ) 'aya lentang ( "lop & merupakan teknik lompatan yang paling akhir diperkenalkan oleh seorang ahli lompat tinggi yang berasal dari Amerika )yarikat iaitu ick 1osbury pada tahun 1968. Lompatan ini sangat sesui untuk atlit lompat ari tinggi yang mempunyai larian yang pantas tetapi kurang daya lonjakan kaki.

kajian yang dibuat oleh pakar%pakar menunjukkan baha3a penggunaan daya untuk melonjak adalah selama 6.1D saat untuk gaya lentang berbanding 6.55 saat untuk gaya plana. alam gaya lentang atau 1osbury 1lop ini! terdapat empat "asa yang perlu oleh seseorang pelompat iaitu "asa penujuan! "asa lonjakan! "asa layangan! "asa pendaratan.

Fasa penujuan ( larian landas ) 1asa penujuan adalah sangat penting untuk mendapatkan lompatan yang sempurna. Terdapat dua "aktor yang mempengaruhi lari landas yang akan memba3a seseorang atlit lompat tinggi pada satu tahap yang paling sesuai untuk melakukan "asa lonjakan seterusnya. 1aktor%"aktor itu adalah $% i& 2elajuan $% Atlit dikehendaki berlari secepat mungkin tetapi dengan halaju

yang terka3al. 9a akan mengambil masa yang lebih lama untuk melintasi palang kerana tinggi palang. ii& Arah +% Atlit hendaklah menuju ke arah palang pada sudut 56 darjah hingga 46 darjah dari satah tegak palang. alam gaya "lop ini di bahagian akhir lari landas atlit perlu mengubah arahnya pada satu lengkongan. 9ni dilakukan untuk mendapat daya sentri"ugal yang sangat penting bagi gaya "lop. Terdapat tiga gaya lari landas yang sering digunakan dalam gaya "lop seperti berikutE i& ii& iii& Lari lengkung dari mula! lari landas untuk mendapat kepantasan yang optima seperti ick 1osbury. ,ermula lari secara lurus kemudian melencong pada empat langkah terakhir. )ecara lari atas garisan lurus menuju ke palang. alam "asa ini juga peserta membuat larian untuk memperolehi daya yang tinggi untuk membuat lonjakan! :arak larian untuk membuat lompatan bergantung kepada ketinggian peserta dan keberkesanannya membuat lonjakan. isebabkan dalam gaya ini peserta akan melompat secara membelakangi palang lompatan! maka teknik larian juga berbe#a dari gaya plana. +orak larian pada kebiasaannya adalah berbentuk garisan lengkung. Larian yang mengikut lengkungan akan menghasilkan daya centri"ugal iaitu daya cenderung untuk keluar dari pusat putaran. aya ini akan membantu melempar badan peserta ke atas palang apabila membuat lonjakan. :ejari lengkungan ( jika

menjadi bulatan & ketika mengambil larian biasanya lebih kurang 6 meter. )ai# jejari lengkungan ini adalah bergantung kepada ketinggian peserta dan kebiasanya berlari pada jarak tersebut. ,iasanya pelompat mengukur tujuh hingga sembilan langkah larian. 0eserta biasanya mengukur jumlah langkah dengan mengira langkahnya sambil berlari bermula dari tempat permulaan lonjakan di hadapan palang. 2aki yang digunakan untuk melonjak hendaklah diletakkan pada tanda permulaan lengkungan. )etelah hampir kepada lengkungan kedua! hendaklah menambahkan kelajuan untuk melompat. Larian melengkung inilah yang menyediakan pelompat melepasi palang bahagian dahulu. +ara menentukan penujuan gaya 1osbury 1lop adalah seperti gambar rajah di ba3ah $

Fasa lonjakan Apabila pelompat berada tiga atau empat langkah sebelum mula melonjak serta sudah ada tendersi untuk melayangkan badan ke atas palang maka pengukuhan posisi badan dan gaya belari digabungkan bersama. Apabila hampir dengan tempat untuk melonjak! kaki yang akan melonjak seharusnya berada di posisi selari dengan palang lompatan. 2eadaan ini akan menempatkan badan peserta di posisi yang baik untuk mengelakkan badan daripada terkena palang apabila sudah melompat. 'aya tangan sangat penting untuk membantu mengangkat badan peserta ketika melompat. 'aya ini hampir serupa seperti dalam gaya plana. 2etika pelompat bergerak di langkah terakhir larian! kedua belah tangan dihayunkan ke

belakang. 0eserta akan memulakan pergerakan melompat dengan memba3a kaki belakang ke hadapan serta mengangkat kaki dengan peha selari denagn permukaan gelanggang. 2aki hadapan ( kaki yang kuat atau yang digunakan untuk melonjak & mula menujah badan ke atas. Tangan dihulurkan ke atas untuk memandu atau menga3al pergerakan badan ke atas palang. 2aki yang akan melonjak hendaklah berada dalam posisi seperti gambarajah di ba3ah$

Ra,a- .

2edudukan kaki semasa melonjak

Fasa layangan. )elepas keseluruhan badan telah dilonjak ke atas! maka pelompat akan cuba melentikkan badannya utuk melepasi palang. 2edua%dua belah tangan diluruskan selari dengan rusuk badan. 2aki dibiarkan bebas untuk memudahkan pelompat melenturkan badan iaitu bahagian pinggang. Lenturan atau lentikan badan ini akan membantu bahagian punggung pelompat melepasi palang. 2etika ini badan pelompat berbentuk huru" B : B. Apabila badan mula mendarat! pelompat akan menarik lutut ke hadapan di mana kedua belah kaki diluruskan ke atas. 0ergerakan ini perlu pantas dan berterusan dengan pendaratan ke tilam mendarat. 9ni adalah penting mengelakkan bahagian betis dan tumit daripada terkena palang dan ia juga sebagai persediaan untuk pendaratan.

)ebaik sahaja peserta melayang di udara! pusat gra/iti badan turut berubah. Tubuh akan berpusing di keliling pusat gra/iti dalam satu laluan parabola. 0eserta cuma bolah menambah kelajuan rotasi ini dengan menggerakkan pinggulnya. 0enjimatan momentum ini akan membolehkan pelompat menambahkan kelajuan rotasi dengan memendekkan tuas melalui pergerakan lengan dan kaki yang merapati pusat gra/iti. 2epala dan belakang perlu melepasi bar terlebih dahulu. 2epala haruslah

didongak ke atas. )ebaik sahaja bahu melepasi palang! gerakkan kepala ke belakang. 9ni menyebabkan pinggul dan terangkat lalu membentuk arch. Apabila pinggul telah melepasi bar! angkat hamstring ke atas. 9ni dilakukan melaui merendahkan pinggul ke ba3ah. 0ergerakan ini menyebabkan lutut terangkat dan membolehkannya berada dalam posisi yang lebih baik untuk melepasi bar. )etelah itu! luruskan kaki. alam pergerakan ke ba3ah selepas itu! perlahankan rotasi melalui tangan yang terbuka ke luar. 9ni bagi membantu proses mendarat. 7endaratlah dengan belakang bukannya tengkuk.

Ra,a-/0

1asa clearance

Fasa pendaratan

)erentak dengan mengangkat kaki ke atas! pelompat menarik kepala daan dadanya ke arah kaki. 2edua%dua belah tangan diangkat ke atas dan pelompat mendarat di atas bahagian belakangnya ( tulang belikat &. alam "asa ini badan atlit setelah melepasi palang sedang jatuh dari tinggi ke bumi. :enis daya yang dihasilkan adalah daya kinetik yang makin jatuh makin )eseorang atlit ketika ini mesti menyediakan dirinya dengan bertambah.

mengadakan kedua lutut jauh dan dagunya rapat pada dada. 7ulutnya mesti ditutup supaya tidak tergigit lidah. ;ntuk mengurangkan hentakan maka atlit mesti cuba mendarat pada bahunya. )ekiranya tenaga kinetik terlampau! ia dikehendaki melakukan gulingan ke belakang untuk menyerap hentakan impact. LATIHAN#LATIHAN PERSE%IAAN 1/ Lati-an Garisan 0alang lompatan diletakkan di atas lantai gelanggang. 0endekatan melompat pada sudut D= darjah digunakan. 2aki dihayunkan kehadapan dan lompatan dibuat melintasi palang dengan pendaratan kaki yang sama. 2esesuaian latihan ini adalah untuk peserta yang baru mempelajari gaya ini. ./ Lati-an Pergera"an Ka"i 0alang lompatan diletakkan kira%kira satu meter tinggi dari lantai. )udut D= darjah digunakan untuk melompat dengan tiga langkah larian. Latihan melompat melepasi palang dilakukan dan pendaratan masih dilakukan dengan menggunakan kaki hadapan. (Latihan pendaratan juga boleh dilakukan serentak dengan latihan menaikkan palang dan tilam digunakan untuk mendarat&. 2/ Lati-an Kepantasan %an Ke"!atan Ka"i Larian boleh dibuat beberapa langkah dan melompat serta menendang sesuatu objek yang digantungkan. 0erlakuan dalam latihan ini hendaklah dilakukan dengan berhati%hati kerana ia agak merbahaya. 0/ Lati-an Melon,a"

0alang diletakkan lebih tinggi di bahagian kaki dan direndahkan di bahagian kepala pelompat. engan cara ini! pelompat dapat menguji keupayaan kakinya untuk membuat lonjakan yang lebih bertenaga. 3/ Lati-an G!lingan $adan 2edudukan palang adalah lebih tinggi di bahagian kepala dan direndahkan di bahagian kaki pelompat. 2eadaan ini akan membolehkan pelompat membuat gulingan badan pada aras yang lebih tinggi. 0ergerakan badan akan mendahului pergerakan kaki yang berpusing di atas palang. +ara mendarat yang betul boleh dicapai melalui latihan ini. LATIHAN ANS4R MAJ4 Gaya Straddle Langkah !

0erkara utama yang perlu diberi perhatian ialah menentukan kaki lonjakan. 2aki yang menjadi pilihan adalah kaki yang dirasakan terkuat! selesa dan mudah melakukan lonjakan apabila melakukan lompatan. Langkah " ! Adakan beberapa barisan menghadap sesuatu tanda yang telah disediakan di atas tanah. Larian dilakukan dan terus loncat ataupun melompat di atas kaki yang telah dipilih untuk membuat lonjakan. Langkah # ! 0engasingan dilakukan bagi pelompat yang menggunakan kaki kiri dan kaki kanan. 2edudukan pelatih pula ialah! pelompat yang menggunakan lonjakan kaki kanan berada di sebelah kanan mengadap palang manakala pelompat yang menggunakan lonjakan kaki kiri berada di sebelah kiri mengadap palang. Langkah $ ! 0ada permulaannya tali getah hendaklah digunakan sebagai menggantikan palang agar memberi keyakinan kepada pelatih. 9katan sesuatu tanda seperti kain

putih di tengah%tengah tali getah itu tadi. 9anya bertindak sebagai penanda bagi pengamatan tahap lompatan. Langkah % ! Arahan diberikan agar pelatih bergerak ke arah hadapan. 9ni diikuti dengan arahan agar kaki dihayun bebas setinggi yang boleh supaya dapat menyentuh penanda yang telah diikat pada tali getah tadi. 2etinggian ukuran tali getah dimulakan daripada paras pinggang sehinggalah paras bahu. Lang"a- 5 + Apabila sampai pada tahap ini! penerangan teknik yang paling sesuai untuk melakukan akti/iti bagi gaya ini adalah seperti berikut E% a& 2edudukan badan hendaklah disandarkan ke belakang. b& 2aki yang digunakan untuk lonjakan dihulurkan sejauh yang boleh ke hadapan. c& 2edua%dua belah tangan digerakkan ke belakang badan. d& 0ada masa yang sama kaki ditendang sebebasnya ke atas dengan kencang dan dipandu dengan kedua%dua tangan yang dihayunkan ke atas. 0enerangan tentang aksi lonjakan menegak ke atas dapat dicapai dan penekanan perlu ditegaskan kepada lonjakan ke atas. loncatan tegak dahulu perlu ditegaskan. 9ni belum lagi aksi bagi memutar melintasi palang. ,agi aksi layangan tidak perlu dipedulikan lagi! hanya

Langkah & ! 2esemua straddle. Langkah ' ! Langkah seterusnya ialah memperkenalkan aksi peringkat putaran. langkah di atas dilakukan dipraktikan ditali getah yang

menggantikan palang.

7aklumkan baha3a gaya yang dipraktikan adalah gaya

2edudukan sekarang adalah berpasangan. putaran diperkenalkan dan dilakukan.

)atu demonstrasi cara membuat

alam setiap pasangan! pelompat akan

menendang sebelah kaki ke atas. 0enyokong atau pembantu kepada pelaku akan

memegang pergelangan kaki sebelah lagi. 0erkara yang harus ditegaskan dan ditekankan ialah badan haruslah diangkut ke ba3ah. 2epala perlu direndahkan! manakala tangan diturunkan. Langkah ( ! ,angku panjang disediakan dan diletakkan di sisi tilam. )atu langkah diambil di atas bangku. 2aki dihayunkan bebas ke atas dan jatuhan ialah di atas tulang belikat di atas tilam. ,angku dikeluarkan. ;lang latihan. Langkah ) ! ,ila teknik ini telah dikuasai! barulah diperkenalkan langkah atau teknik larian landas. 9anya menggunakan = hingga 7 langkah mengikut keselesaan. Gaya Fosbury Flop Langkah ! Langkah ini bertujuan memberi peluang kepada atlit untuk menghayati rasa semasa mendarat. 9a bertujuan untuk memberi keyakinan kepada mereka untuk melakukan akti/iti%akti/iti seterusnya. 0elajar ditunjukkan dengan demonstrasi cara menjatuhkan badan di atas belakang. 0erlu disediakan sebuah kotak yang lebih tinggi daripada ka3asan mendarat. 9anya diletakkan di sisi ka3asan tilam atau tempat pendaratan. 0elajar atau atlit diarahkan untuk berdiri di ats kotak itu dengan keadaan badan yang lurus dan tegak. 2emudian badan dijatuhkan ke belakang. Akti/iti ini diulang beberapa kali untuk keyakinan seterusnya. ;ntuk meneguhkan ansur maju langkah ini! pelajar diberitahu untuk menjatuhkan badan di bahagian belakang bahu. agu hendaklah dirapatkan pada dada. 0erlu ditegaskan baha3a tangan hendaklah dihayunkan ke belakang. ;ntuk peneguhan! semasa akti/iti ini! ianya dapat dijayakan dengan menggunakan sebiji bola (sai# bola sepak&. 0erlakuannya ialah dengan memegang bola tersebut dan semasa jatuhan! bola itu dibaling ke belakang serentak dengan tangan dihayun. 9ni bertujuan untuk hayunan tangan yang lebih mantap. hendaklah dalam keadaan kangkang sedikit. Langkah " ! )emasa akti/iti ini! kaki

2otak yang lebih rendah sedikit daripada akti/iti langkah 1 digunakan. )egala perlakuan dan akti/iti adalah seperti dalam langkah 1. 0elajar dikehendaki dan diarahkan untuk membuat lonjakan sedikit. 9a bertujuan untuk mengangkat badan. 'unakan tali getah dan ini akan memberi keyakinan semasa membuat lonjakan dengan kedua belah kaki. Langkah ini perlu diulang beberapa kali untuk peneguhan dan keyakinan.

Langkah # : 2otak dalam langkah 5 digantikan dengan bangku yang lebih rendah lagi. 0elajar dikehendaki membuat lonjakan dengan sebelah kaki iaitu kaki lonjakan. 0engasingan pelajar yang menggunakan kaki lonjakan yang berlainan perlu diasingkan di kiri dan kanan tempat melompat. alam keadaan berjalan! mereka dikehendaki memijak bangku tersebut dengan kaki lonjakan sambil melonjak dan menghayun kaki sebebas%bebasnya ke atas dan melompat. 0erlu ditekankan bahaya tangan perlulah dihayun seperti dalam langkah 5. )etelah beberapa kali dicuba! barulah tali getah tadi digantikan dengan palang yang sebenar. Langkah $ ! 0enumpuan dalam akti/iti ini ialah menitikberatkan perkara yang bersabit dengan layangan. i& ii& 2aki yang paling dekat dengan palang hendaklah di kilas bebas untuk mendapatkan daya putaran pada badan. ,adan hendaklah dilengkungkan ketika berada di atas tali getah supaya mendapat gaya dan ketinggian yang baik dan sempurna. )elepas didapati akti/iti ini dapat dicapai! barulah palang digunakan untuk merasai suasana sebenar acara lompat tinggi gaya ini. Langkah % ! alam langkah ini! pelajar diarahkan untuk membuat lompatan yang sebenar. )ebagai bantuan untuk akti/iti dalam langkah ini! satu garisan untuk lari landas dengan lengkungan disediakan. 0alang hendaklah berada di paras yang rendah. 0ada mulanya pelajar akan mencuba dengan menggunakan empat atau lima

langkah larian landas. 9ni cuba beberapa kali. 2emudian palang akan ditinggikan sedikit demi sedikiti sekiranya lompatan berjaya dilakukan. )elepas itu! lakuan untuk akti/iti yang sama tetapi dengan menggunakan lari landas 9 hingga 11 langkah. 0ada akti/iti ini! larian hendaklah dilakukan dengan agak laju. PENEGASAN %AN PEMERHATIAN 1. isiplin peraturan dan giliran! serta disiplin melakukan gerakan 3ajib diberi perhatian dan penegasan. 5. )emasa sesuatu akti/iti sedang dijalankan! guru atau jurulatih perlu memerhati dan membuat penerangan kepada atlit jika ada sesuatu perkara yang boleh memperbaiki lagi lakuan dalam lompatan. 4. 0elajar%pelajar yang lain adalah digalakkan untuk memerhati lakuan rakannya untuk mendapat teknik yang betul dan dapat memberi perhatian sekiranya ada perlakuan yang memerlukan teguran untuk memperbaiki kesalahan. $4TIR#$4TIR MENGAJAR Lompat tinggi terbahagi kepada D "asa yang utama iaitu$ 1. 1asa penujuan ( Approach & 5. 1asa lonjakan ( Take%o""& 4. 1asa layangan ( ,ar +learance & D. 1asa 0endaratan ( Landing & Fasa penujuan 0enujuan atau larian landas merangkumi larian lurus dan larian lengkung ( +ur/ed & alam larian lurus lebih kurang 4 hingga 6 langkah diambil. )emasa larian lurus! belakang badan di tinggikan ( upright runk & Tambahkan kelajuan larian dengan langkah yang lebih besar dan kuasa. +ondongkan ke dalama semasa larian lengkung! ,ahu yang di dalam lengkung lebih rendah daripada bahu yang di dalam lengkung. Teruskan penambahan kelajuan larian.

Fasa Lonjakan Langkah yang terakhir lebih pendek. 2aki lonjak mesti ! mesti mendarat cepat aksi B acceleration B Tumit arah ke ka3asan mendarat. 2aki tidak sepatutnya selari dengan hadapan ka3asan mendarat. 2aki yang bukan kaki lonjak dinaikkan cepat ke kedudukan hori#ontal dan mengekalkan kedudukan begitu. Tangan dihayun ke atas ketinggian kepala dan kekalkan kedudukan.

Fasa Layangan )elepas melonjak! teruskan degan kaki yang bukan kaki lonjak dalam kedudukan hori#ontal. 'erkkan tangan kiri sebagai pendahulu melepasi palang. Angkat pinggul semasa melepasi palang. Apabila pinggul sudah melepasi palang! dengan cepat kepala mendekati dada. Fasa Pendaratan 7endarat dengan keseluruhan belakang dan disokong dengan tangan. :arakkan lutut semasa mendarat.

PERAT4RAN#PERAT4RAN %I %ALAM A&ARA LOMPAT TINGGI Pertandingan 1. 5. 'iliran peserta%peserta membuat percubaan akan dijalankan dengan undian. )ebelum pertandingan bermula! hakim%hakim akan mengumumkan kepada peserta%peserta ketinggian lompatan permulaan dan juga ketinggian yang akan dinaikkan setiap kali berakhirnya satu%satu pusingan sehingga hanya seorang pemenang sahaja yang tinggal! atau terdapat keadaan seri bagi tempat pertama. 7elainkan seorang peserta sahaja yang tinggal.

a& 0alang tidak boleh dinaikan kurang daripada 5 +7! bagi setiap pusingan. b& 0enambahan bagi kenaikkan palang tidak boleh dibenarkan. i dalam pertandingan bercampur yang dikelolakan diba3ah peraturan 15.1 (a&! (b& dan (c&. )etiap ketinggian yang ditambah adalah 4 +7! sehingga tamat pertandingan. 4. D. =. 0eserta mestilah melonjak dengan sebelah kaki. )ebaik sahaja pertandingan dimulakan! para peserta tidak dibenarkan menggunakan landas lari ataupun ka3asan melonjak untuk latihan. )eorang peserta gagal jika$ a& )etelah melompat! palang tidak berada di atas cagak%cagak pengalasnya kerana aski peserta tersebut ketika melompat b& 7enyentuh bumi terrmasuk ka3asan mendarat di belakang kedua%dua tiang tersebut dengan sebrang bahagian badannya tanpa melompat melepasi palang tersebut. -alau bagaimanapun jika ketika melompat peserta itu menyentuh ka3asan mendarat dengan kakinya dan pada hemat hakim! tidaklah menjadi satu sebab untuk dianggap sebagai gagal. 6. )eorang peserta boleh mula melompat setinggi mana yang disukainya keatas ketinggian permulaan dan boleh melompat sesuka hatinya di paras%paras tinggi yang berikutnya. Tiga kali kegagalan berturut%turut tidak kira dimana sahaja kegaglan itu berlaku! akan menyingkirkan peserta tersebut dari membuat lompatan lagi! melainkan dalam keadaan seri di tempat pertama. Tujuan peraturan ini adalah untuk membolehkan seseorang peserta bertindak menolak giliran melompat kedua dan ketiga pada ketinggian tertentu ( setelah gagal lompatan pertama atau kedua & masih boleh melompat pada ketinggian berikut. :ika seseorang peserta tidak melompat di sesuatu ketinggian! ianya tidak lagi boleh melompat pada ketinggian itu! melainkan jika terdapat seri. 7. )ebatang penguku ketinggian yang baru hendaklah dibuat sebelum para peerta melompat pada ketinggian tersebut. i dalam hal pemecahan rekod%rekod! hakim%hakim mestilah memeriksa ukuran ketinggian palang

yang diletakkan pada ketinggian rekod mestilah mengukur sekali sebelum percubaan pemecahan rekod seterusnya sekiranya palang itu disentuhi. NOTA+ Aakim%hakim hendaklah memastikan sebelum memulakan pertandingan baha3a muka depan dan ba3ah kayu palang dapat dikenali dan kayu palang itu hendaklah sentiasa diletakkan dengan muka yang sama ke atas dan ke hadapan. 8. -alaupun sesudah semua peserta gagal! kecuali seorang masih melompat! maka ia tidak layak lagi meneruskan pertandingan. 2etinggian seterusnya adalah ditetapkan oleh peserta%peserta tersebut setelah berbincang dengan hakim atau re"eri berkenaan. NOTA/ 9. 16. 9ni tidak termasuk acara%acara bercampuran. Lompatan yang terbaik dari semua lompatan diambil dalam keadaan seri untuk tempat pertama. Lompatan yang terbaik dari semua lompatan bagi tiap%tiap peserta akan dikira termasuk lompatan yang diambil dalam keadaan seri untuk tempat pertama. Landas Lari %an Kawasan Melompat 11. :arak minimum bagi landas lari ialah 1= cm! kecuali di dalam pertandingan. 0ertandingan di ba3ah peraturan 15.1 (a&! (b& dan (c& di mana jarak minimumnya ialah 56 m. 15. 14. i mana keadaan mengi#inkan jarak minimum landas hendaklah berukuran5= m. +uram keseluruhan maksimum landasan dan ka3asan melompat tidak boleh melebihi 1 5=6 ke arah bahagian tengah palang. Landasan di tapak tempat melonjak hendaklah rata. :ika tikar digunakan semua. .ujukan dalam peraturan mengenai rata balapan atau ka3asan melompat hendaklah rata dengan permukaan tikar 1D. 0enanda. ? seseorang peserta boleh menggunakan satu atau dua penanda ( yang disahkan atau disediakan oleh 0ihak :a3atankuasa 0engelola & bagi membantu di dalam larian dan lompatannya. )ekiranya penanda seperti itu tidak disahkan! peserta itu boleh menggunakan pita pelekat tetapi bukan kapur atau sebarang bahan seperti itu! ataupun sebarang benda yang boleh meninggalkan kesan yang kekal.

Alat#alat/ 1=. Tiang%tiang. )ebarang jenis tiang boleh digunakan kejorFtegar. +agak% cagk hendaklah dipasng dengan kemas kepada tiang%tiang! Tingginya tiang%tiang ini mestilah melebihi maksimum ketinggian ke mana kayu palang boleh dinaikkan dengan sekurang%kurangnya 16 mm. :arak diantara tiang%tiang tidak boleh kurang daripada D.66 meter dan tidak lebih daripada D.6D meter. 16. Tiang%tiang tidak boleh dianjakkan se3aktu pertandingan dijalankan! melainkan padaa pendapat re"eri bha3a tempat melonjak atau ka3asan mendarat tidak lagi sesuai digunakan. 17. 0alang. alam keadaan seperti ini! perubahan hanya dilakukan setelah sesuatu pusingan diselesaikan. 2ayu palang hendaklah diperbuat daripada bahan seperti G "iber glassH! logam atau lain%lain bahan yang sesuai! berbentuk bulat pada keratan rentasnya kecuali di kedua%dua hujungnya. 0anjang keseluruhan palang tersebut ialah D.66 m ( lebih kurang 5 cm &. ,erat maksimumnya ialah 5 kg. 'aris bahagian bulatnya ialah 46 mm. 0alang tersebut hendaklah mengandungi tiga bahagian%bahagian berbentuk bulat panjang dan dua bahagian hujung! setiap satu berukuran lebar 46 ? 4= mm dan panjang 1= ? 56 cm bagi tujuan diletakkan di atas cagak tiang. Aujung palang hendaklah licin dan kukuh. Aujung palang tidak boleh disalut dengan getah atau dengan apa juga bahan lain yang akan mengakibatkan lebih pergeseran di antara hujung palang dan cagak. 0alang ini tidak boleh menyentuh apabila diletakkan di atas tempatnya. Lenteruan yang dibolehkan ialah paling maksimum 5 cm. 0enga3asan! gantungkan timbangan seberat 4 kg di tengah%tengah palang ketika berada di tempatnya. 2emungkinan ianya akan menyentuh 7 cm maksimum. KESALAHAN 6ANG $IASA $ERLAK4 SEMASA LOMPATAN 1& 0ermulaan larian yang terlalu laju dan mengurangkan kelajuan pada 4 langkah terakhir. 5& Langkah lari landas terlalu pendek hingga menyebabkan atlit terpaksa membuka langkah semasa melencong. 4& :arak tempat melonjak terlalu dekat dengan palang. 9ni menjadikan jarak penujuan terlalu pendek dan terlalu kecil sudutnya.

D& 0eserta menggunakan kedua belah kaki untuk melonjak ketika mula melompat. =& Tidak mengekalkan posisi menegak menyebabkan kepala dan bahu terlalu dekat dengan palang semasa melonjak. 6& Terlalu cepat membengkokkan badan ke palang. 7& 7enjunam ke arah palang atau melonjak terlalu dekat. 8& 2aki belakang terkena palang kerana hayunan lutut tidak diselesaikan dengan cara melipat tumit. 9& Lengkungan badan tidak sempurna semasa layangan. 16&7endongak ke belakang yang keterlaluan atau tidak membengkokkan kaki dan mendongak semula di "asa pemulihan. 11&)ebelum badan melepasi palang! bahagian%bahagian badan menyentuh atau termasuk ke sebelah ka3asan mendarat. LANGKAH#LANGKAH KESELAMATAN 1& 0elajar perlu memanaskan badan terlebih dahulu untuk mengelak kecederaan. 5& 0astikan tempat daratan atau tilam yang digunakan untuk mendarat selamat. 4& Tiang hendaklah diletakkan di tempat yang rata agar tidak bergoyang atau mudah jatuh. D& 0alang mestilah diletakkan di belakang tiang menghadap tempat daratan supaya ia jatuh ke ba3ah bila disentuh dan tidak menyekat peserta lompatan. KESIMP4LAN Lompat tinggi mempunyai urutan sejarah dan perkembangan yang menarik. )etelah melalui pelbagai #aman dan kejohanan! banyak perubahan berlaku dari segi undang%undang! teknik! gaya dan tercipta pula pelbagai kaedah untuk memajukan lagi acara lompat tinggi. )ecara keseluruhannya! setiap atlit perlu melihat dan memahami acara lompat tinggi yang kompleks ini. )egala teknik yang dipelbagaikan dan ansur maju yang dipecahkan untuk lebih mudah memahaminya. Apa yang lebih mustahak ialah perlu diadaptasikan ilmu dan pemahaman sains sukan dalam acara lompat tinggi. 0emahaman dan amalan tentang pemakanan atlit juga banyak membantu kejayaan dalam lompat tinggi. Apatah lagi

dengan perancangan sistem latihan yang teratur dan juga diadakan pelbagai sesi untuk memantapkan atlit. )egala bentuk latih tubi yang diadakan adalah untuk mengukuhkan kekuatan teknikal acara ini dan peluang untuk membuat kesilapan dapat diminimakan.