Anda di halaman 1dari 182

Fihrasat

1. 2. 3. 4. . %. 7. ). $. Khutbah Abdul Razak Kashani .. 3 Khutbah Ismail Haqqi .. 7 Muqadimah 12 Permata Hikmah Ilahi dalam Kalimat Adam .. 1 kejamakan Adam sebagai insan kamil dengan tasybih total Permata Hikmah Ins!irasi dalam Kalimat "#ith .. 2$ subjektiviti inspirasi ain tsabit Permata Hikmah "ubbuhiah dalam Kalimat &uh ..44 ghalabah tanzih dengan maratib tasybih Permata Hikmah 'uddusiah dalam Kalimat Idris . ( kategorisasi wujud dengan teori nombor . Permata Hikmah Muha#min*+,kstasi- dalam Kalimat Ibrahim % keakraban jaringan asma mengkayakan mod ekstasi Permata Hikmah Haqqiah dalam Kalimat Ishaq %( kesahihan khayal iaitu keaqlian ghaib 1(. Permata Hikmah Aliah dalam Kalimat Ismail % syarat ridha dan diridhai dalam ubudiah 11. Permata Hikmah Ruhani dalam Kalimat .akub %7 syarat nawafil untuk khawas 12. Permata Hikmah &ur dalam Kalimat .usu/ .%$ teori asbab dan takwil umum 13 14 1 1% 17 Permata Hikmah Ahadiah dalam Kalimat Hud 7$ tauhid afaal pada mizaj tarakum Permata Hikmah 0utuh dalam Kalimat "alih )7 pengwujudan objek dalam tauhid afaal Permata Hikmah 'alb dalam Kalimat "#uaib . $1 taraqqi dalam bolak balik qalb Permata Hikmah Kekuatan dalam Kalimat 1uth $7 meninggalkan tasaruf alamat kesempurnaan marifat Permata Hikmah 'adar dalam Kalimat 2zair . 1(1 zauq takwin termasuk sirr qadar

1) 1$ 2( 21 22 23 24 2 2% 27 2) 2$ 3(

Permata Hikmah &ubu33ah dalam Kalimat Isa 1(% mukjizat hayat kesubughan nubuwwah Isa Permata Hikmah Rahman dalam Kalimat "ulaiman ...11% penanggungan kerajaan tanpa hisab Permata Hikmah 4u5ud dalam Kalimat 6aud 124 wujud yang dikehendaki kekhalifahan Allah Permata Hikmah &a/as dalam Kalimat .unus .. 13( penghormatan jiwa yang diciptakan atas suwarNya Permata Hikmah 7haib dalam Kalimat A#ub .. 133 iftiqar harmonis dengan ain qadha Permata Hikmah 8alal dalam Kalimat .ah#a .137 munzir qahar al Jalal Permata Hikmah Malik dalam Kalimat 9akari#ah . 13$ kesungguhan jihad pada usul Permata Hikmah 2ns dalam Kalimat Il#as 143 tafaquh aqal mujarrad atas fikir asbab Permata Hikmah Ihsan dalam Kalimat 1ukman . 14$ penelitian amalan tidak mensyirikkan Allah Permata Hikmah Imamiah dalam Kalimat Harun 1 2 mendirikan millah dengan siasah inklusif Permata Hikmah Ketin::ian dalam Kalimat Musa ..1 ) lisan umum nubuwwah berganding basirah sirr qadar Permata Hikmah "amad dalam Kalimat Khalid 171 jangan mensia2kan syarat Permata Hikmah 0ardiah dalam Kalimat Muhammadiah .. 173 budaya tinggi nikah batin ! hayatun thayyibatun dan solat

FUSUS AL HIKAM
Ibn Arabi dengan petikan daripada syarah Abdul "azak #ashani dan syarah Ismail $aqqi %ursavi mengikut terjemahan %ulent "auf Khutbah Abdul Razak Qashani "e:ala !u5i ba:i Allah #an: Ahad !ada zat&#a dan kibrit&#a ; #an: 4ahid !ada si/at&#a dan asma&#a ; #an: tertin::i dari!ada berbilan:an den:an kerana !erbilan:an nisbah dan !enentuan . 6ia berta5alli den:an ahadiah&#a dalam su3ar ak3an+/en<mena dan katsrah . =idak ada katsrah !ada mazahir dan asma *seban#akkatsrah&#a dan tidak ada !en:ulan:an dalam sequen ta5alli&#a . 6ia ta5alli den:an zat&#a untuk zat&#a *maka- tern#atalah haqaiq dan a#an . 6ia men5adikan *a#an dan haqaiq- hi5ab 3a5ah&#a melalui 3u5ud&#a . 6ia men:a5ar kami melalui ilmu&#a ; den:an mem!ersaksikan kami akan zat&#a den:an bersaksikan *&abi sa3- . "ala3at dan salam atas <ran: #an: terhim!un !adan#a se:ala martabat 3u5ud se>ara 5umlah ; di5adikan !ada tan:ann#a kun>i2 :haib dan di3ah#ukan ke!adan#a su!a#a men#ebarkann#a . Iaitu &abi Muhamad sa3 #an: telah diberi 5a3ami? kalam su!a#a den:ann#a disem!urnakan bebera!a thai/ah umat dan se:ala >i!taan da!at men:etahui lati/ah2 hukum . 6ikhatamkan den:ann#a ; a!a #an: di!erletakkan dari!ada kesem!urnaan ; akan alam tak3in dan ibda? . 6idabit den:an 3u5udn#a nizam kulli berkenaan den:an asna/ dan s!esis . 8u:a atas ahlin#a ; sahabat2n#a dan !en:ikut2n#a #an: men:kas#a/kan hi5ab dari!ada 5amal 3a5ah&#a #an: baki . Kea:un:an&#a ber:emilan:an men>en:an:kan sehin::a hari !ertemuan . Ada!un kemudian ; sesun::uhn#a zaman adalah sin:kat bentan:ann#a dan n#aris tidak teran:kat den:an inkis#a/ al Haq akan selindun:n#a . "edan:kan al Haq *senentiasa- bernatiqah !ada lisan khalq tentan: asrar&#a dan #an: batil terha!us den:an suluhan an3ar&#a . Haqiqat men:hendaki baha3a dik<#akkan sutrahn#a ; men>etuskan dalam setia! !enden:aran su!a#a men:hadaskan akhbarn#a . =elah men:hada! ke!ada aku satu 5emaah dari!ada ka3an2 #an: benar dan murni ; !emilik /utu3ah dan !enunai 5an5i dari!ada ahli ir/an dan tahqiq . Mereka #an: dibantu ina#ah *Allah- den:an tau/iq ; khasn#a tuan #an: mulia ; alim ; ari/ ; mu3ahid ; muhaqiq ; matahari millah dan din ; qud3ah !emilik #akin ; Muhamad ibn Muslih #an: mas#hur den:an :elaran al =abrizi *@ "#amsudin =abrizi A :uru Rumi- #an: telah dikurniakan Allah den:an kerana a!a #an: ada !adan#a dan di!erlihatkann#a bebera!a kesembun#ian&#a ; su!a#a aku s#arahkan ba:i mereka kitab &usus al $ikam #an: dinisbahkan ke!ada s#aikh #an: kamil ; mukamil ; lautan #an: amat luas ; !en:hidu! millah dan din ; Abu Abdullah Muhamad ibn Ali #an: dikenal seba:ai Ibn Arabi al =ai? al Hatim al Andalusi ; m<:a2 Allah mensu>ikan ruhn#a dan mem!erban#akkan dari sisi&#a !embukaann#a .

6en:an s#arat atas aku su!a#a tidak men#embun#ikan sesuatu dari!ada 5auhar khazanahn#a dan men#atakan a!a #an: mun:kin dari!ada !erkara #an: sulit dalam selindun: dan rumusann#a . Aku telah setu5ui !ermintaan mereka dan memalin:kan kekan:an himmah aku ke!ada memudahkan !en>a!aian ilmu ba:i mereka ; den:an beri5tihad dalam men:huraikan la/az kitab seqadar #an: di!ermudahkan ke!ada aku <leh Allah =aala dari!ada /ahaman #an: benar dan te!at ; den:an ber!e:an: ke!ada Allah dalam men>eburi !erkara #an: menarik ke>enderun:an aku . "esun::uhn#a ia adalah se!alin: !a#ah !erkara #an: diqasadkan tuntutan manusia ; hal keadaan memintai&#a su!a#a tidak membiarkan aku !ada !erkara #an: aku minta ke!ada&#a . 6an su!a#a memelihara aku den:an ilham&#a #an: benar dari!ada tasaru/ aqal dan hadas aku . 6an su!a#a men>am!akkan dalam hati aku a!a #an: 6ia telah men>am!akkan ke!ada <ran: #an: 6ia men>am!akkan . 6an memelihara aku dari!ada kesila!an dan ke:elin>iran !ada !erkara #an: aku tuntut dari!ada&#a dan menemuin#a . Aku telah mendahulukan sebelum kalam *s#arah- ti:a muqadimah #an: meli!uti usul &usus al $ikam ; dan inilah kalimatn#a . Pertama : Pada Tahqiq Haqiqat Zat Ahadiah Haqiqat al Haq #an: dinamakan den:an zat ahadiah bukan selain dari!ada 3u5ud semata2 . =idak dis#aratkan la ta?#in dan tidak dis#aratkan ta?#in . Ia !ada diri&#a adalah tersu>i dari!ada si/at dan asma B tidak ba:in#a si/at ; resam dan asma . 6an tidak 5u:a iktibar katsrah !ada mana satu 3a5ah . Ia bukan 5auhar dan bukan aradh ; kerana 5auhar mem!un#ai mahi#ah #an: bukan 3u5ud #an: den:ann#a ia terbeza dari!ada selainn#a dari!ada mau5udat . Aradh !un sedemikian . Cersama demikian ; *5auhar- berkehendak ke!ada tem!at #an: di3u5udkan untuk didudukin#a . A!a #an: selain dari!ada al 4a5ib ; maka ia adalah 5auhar atau!un aradh . 4u5ud #an: sebenar bukan dari!ada selain al 4a5ib . "etia! dari!ada 3u5ud muqa#ad mau5ud den:an al 4a5ib ; bahkan ia !ada iktibar haqiqat lain dari!ada iktibarn#a !ada ta?#in . =idak ada sesuatu selain&#a !ada haqiqat . 6en:an kerana demikian 3u5ud&#a adalah ain zat&#a dan a!a #an: selain 3u5ud adalah adam semata2 . Al 4u5ud tidak berha5at !ada !embezaan&#a dari!ada adam ke!ada na/i !en>e:ahan !erk<n:sian kedua dalam sesuatu ; kerana adam bukan a!a2 semata2 dan adam tidak menerima . 8ika tidak nes>a#a sele!as !enerimaan ia men5adi 3u5ud #an: diadamkan . "e!ertimana adam semata2 tidak menerima 3u5ud ; 5ika satu dari!ada keduan#a menerima k<ntran#a ; nes>a#a ia men5adi k<ntran#a !ada realiti dan demikian adalah mustahil . Penerimaan men:kehendaki !erbilan:an dalamn#a sedan:kan tidak ada !erbilan:an !ada haqiqat 3u5ud . "ebenarn#a #an: menerima keduan#a adalah a#an dan ah3al a#an #an: tsabit !ada alam aqli ; #an: zahir den:an 3u5ud dan terselindun: den:an adam .

"etia! sesuatu #an: di3u5udkan den:an 3u5ud maka ainn#a lain dari!ada 3u5udn#a dan ia tidak sedia 3u5ud . 8ika tidak ; maka a!abila 3u5ud ; maka ba:i #an: *baru3u5ud ada 3u5ud sebelum 3u5ud 3u5ud *baru-n#a . .an: 3u5ud !ada zatn#a senentiasa ter3u5ud dan 3u5udn#a adalah ainn#a . 8ika tidak nes>a#a mahi#ahn#a selain dari!ada 3u5ud dan ia tidak ter3u5ud . 8ika tidak maka a!abila ia 3u5ud ; nes>a#a ba:i 3u5ud *baru- 3u5ud sebelumn#a dan demikian adalah mustahil . .an: 3u5ud den:an zatn#a 3a5ib ber3u5ud den:an ainn#a ; tidak den:an !e3u5udan selain dari!adan#a . Ia mendirikan se:ala #an: 3u5ud selainn#a kerana ia ter3u5ud den:an 3u5ud . 8ika tidak nes>a#a ia bukan sesuatu semata2 . 6ia terka#a den:an zatn#a dari!ada se:ala sesuatu dan se:ala sesuatu i/tiqar ke!ada&#a ; al Ahad ; al "amad ; al 'a##um B . Apakah tidak cukup bahawa "abb kamu adalah saksi atas setiap sesuatu '(al #uran) Kedua : Pada Bayan Haqiqat Asma dan Ketidak-sudahannya Ketahuilah baha3a zat al Haq =aala !ada dirin#a menuntut baha3a ilmu&#a tentan: zat&#a adalah den:an ain zat&#a ; bukan den:an satu su3ar tambahan atas zat&#a . Ilmu&#a tentan: zat&#a menuntut ilmu&#a tentan: se:ala sesuatu ; atas a!a #an: ada !adan#a dalam zatn#a . 6emikian tuntutan dinamakan mas#i?ah . Adakala disebutkann#a seba:ai iradat ; akan teta!i iradat lebih khusus dari!adan#a . Ini kerana iradat adakala tertakluk den:an tambahan dan kekuran:an men:ikut keadaan hadas ; !enzahiran dan kelilin: !ada enDir<n !enzahiran di alam tin::i dan rendah dalam !r<ses i5ad dan i?dam . Iradat tertakluk den:an i5ad dan tidak berlaku iradat melainkan *men:ikut- a!a #an: dituntut mas#i?ah a3al ; se!ertimana diis#aratkan ke!adan#a dalam !ermata 1<kman #an: membin>an: keumuman mas#i?ah dan kekhususan iradat . Maka nisbah si/at zat ahadiah ke!ada su3ar ilmiah #an: tertentu sele!as ta?a#un a3al ; #an: sabit ba:i 5auhar a3al adalah nisbah asma . Ini kerana setia! nisbah adalah si/at ; dan zat bersama mana satu si/at adalah asma . A3al2n#a adalah nisbah ilmiah #an: den:ann#a tertentulah a#an . Akan teta!i ilmu tidak ter:ambar melainkan den:an ha#at . Ha#at ; ilmu ; iradat ; qudrat ; sam? ; basar dan kalam adalah si/at2 utama . "e:alan#a adalah nisbah zat dan a!abila diiktibarkan ke!ada zat terhasillah asma #an: tu5uh #an: dinamakan "#aikh dalam al &utuhat al *akiyyah seba:ai imam #an: tu5uh . 9at den:an kerana nisbah ini menentukan 5auhar a3al maka terzahirlah !en:3u5udan; ke!ertamaan ; !en>i!taan ; ke!rinsi!an ; suruhan dan se:ala asma #an: dinisbahkan ke!ada !emulaan . Asma tu5uh #an: a3al dinamakan asma ilahi ; dan #an: kedua dinamakan !en:ikut kerana ia men:ikuti #an: a3al . =erzahirlah den:an ta?#in 5auhar a3al #an: darin#a ber>ambah haqiqat2 a#an ; nisbah zat ke!ada setia! #an: ditentukan se>ara ilmiah . Cerbilan:an nisbah adalah kerana berbilan:an haqiqat ; ah3aln#a dan ahkamn#a ; maka berbilan:lah asma dan si/at ; iaitu asma rububiah dan hadrat asma !ada hadrat 3ahidiah .

Ca:i setia! asma dari!ada #an: tu5uh ada satu nisbah ke!ada setia! ain . Maka ba:i zat ; berkenaan den:an setia! ain ; terda!at satu asma . 6emikian a#an 5u:a adalah asma kerana ia ain zat dalam ta?#in . Ca:i setia! ain ke!ada 5uzuk2n#a dalam alam *zahir- ada satu nisbah bersama hadas #an: tidak terbilan: . Maka asma Allah =aala tidak terbilan: . Kerana demikian di3asa/kann#a seba:ai tidak terkira . Ia menuntut ke3u5udan alam ; bahkan ia adalah malakut alam ; #an: Allah seba:ai al Malik al Haq mentadbirkan muluk alam den:ann#a . "etia! asma adalah Rabb malakut #an: adalah tuntutan Rabb ; #an: den:ann#a Allah =aala mentarbiahkan ak3an . Ketahuilah baha3a asal ini san:at2 berman/aat untuk men:huraikan keban#akan /usus dalam kitab . Allah 5u:a #an: memberi !etun5uk . Ketiga : Pada Bayan Syaan Ilahi Ketahuilah baha3a s#aan ilahi dan urusan tadbir adalah !erkara #an: berdaurah . "esun::uhn#a hadrat ahadiah a!abilah ia kehendaki ta?#in a3al dan ain 3ahdah #an: dinamakan !ada lisan ahli zauq seba:ai barzakh antara ahkam 3a5ib dan mun:kin #an: melen:ka!i kedua !ihak ; adalah zat ahadiah !ada iktibar s#uun asma !ada hadrat ilahiah dan 3ahidiah . 6emikian ain adalah al 'alam al A?la . Cer>aban: darin#a aqal #an: ban#ak #an: han#a diketahui Allah ; kemudian nu/us dan a/lak . Cerlebih kuran: martabat mereka !ada !en:li!utan men:ikut berlebih kuran: aqal #an: darin#a mereka dilim!ahkan ; dan sedikit atau ban#ak 3asithah antaran#a den:an zat . 6inamakan Aqal A3al seba:ai al 'alam al A?la ; dan dinamakan &a/s Kulli seba:ai 1auh Mah/uz ; kerana terukir !adan#a a!a #an: dilim!ahkan dari!ada 'alam atasn#a dari!ada ilmu2 dan ukiran #an: ter>etak dalam a/lak . A!a #an: !adan#a terukir su3ar hadas 5uzuk zamani ; se:alan#a adalah 1auh 'adar . Ia terhenti !ada anasir kemudian kembali ke!ada *barzakh- den:an tarkib dan miza5 dalam su3ar ma3alid #an: ti:a den:an maratibn#a ; sehin::a sam!ai ke!ada manusia #an: ter>elu! den:an se:ala maratib . 8ika manusia menin:kat den:an ilmu dan amal dan dia bersuluk sehin::a terhenti !ada u/uq #an: tertin::i dan dia kembali ke!ada barzakh #an: men:him!unkan se!ertimana dia telah turun dari!adan#a ; maka dia akan sam!ai ke!ada hadrat ilahi . 6an bersi/at den:an si/at2 Allah men:ikut qadar ba:in#a dari!ada mun:kin dan terdahulu ilmu tentan:n#a !ada ketika ta?a#un ainn#a . 6ia akan ter>iri den:an a!a #an: men:ukuhkan dari!ada asma ilahi #an: adalah kun>i :haib&#a dan akan menilik !ada a!a #an: terda!at dalam demikian khazanah dari!ada ilmu . =idak baki antaran#a dan antara hadrat ahadiah satu hi5ab ; maka den:an ahadiah 5amakn#a terhubun:lah dia den:an barzakh #an: men:him!unkan dan bersambun:anlah dia den:an n<khtah ahadiah dan len:ka! ba:in#a dairah 3u5ud . 6ia adalah a3al !ada iktibar haqiqatn#a dan akhir den:an terhenti se:ala ahkam ke!adan#a . 6ia sebaha:ian dairah ; !ada kedudukan n<khtah #an: terhenti dairah itu den:ann#a ke!ada a3aln#a .

"e:ala mau5udat seum!ama satu dairah di mana manusia adalah n<khtahn#a #an: akhir bersama dia satu 5uzuk alam . 6iseru!akan alam seba:ai >in>in kerana sesun::uhn#a *alam- adalah satu halaqah . 6ari se:i manusia dari!ada 5umlah 5uzuk alam ; terukir den:an ukiran ilmu #an: terda!at !ada Hazirat Ilahi ; di5adikan seba:ai sirr asma&#a serta si/at&#a dan disem!urnakan den:ann#a alam se:alan#a ; ditas#bihkan*n#a- den:an !ermata >in>in . Al Haq =aala men:ikut asma&#a #an: baik2 mentadbirkan urusan 3u5ud den:an kehendak asma2 ini akan ak3an alam . 6an mentarbiahkan den:an asma #an: berhubun:an ; iaitu asma rububiah kesemuan#a ; melalui !erkara2 #an: berha5at ke!ada asma ini ; menuntutn#a ; men:emban:kann#a dan men#am!aikann#a ke!ada kamalatn#a #an: adalah makna2 asma ilahi dalam insan kamil #an: sam!ai ke!ada haqiqat ilahi ; kemudian asma ilahi #an: akan mentarbiahkann#a sehin::a bersi/at den:ann#a . Ida/at dan !erkemban:an ini adalah s#uun ilahi . Kemudian den:an zat&#a diambil alih rububiah demikian manusia dan dibantun#a den:an se:ala asma&#a . Maka manusia ini akan men#embah&#a den:an ibadat #an: sebenar den:an ubudiah zati . =idak ada qurbah di sebalik ibadat ke!ada Allah .

Ringkasan Khutbah Ismail Haqqi Bursavi "e:ala !u5i dan s#ukur ke!ada&#a #an: adalah !embuka khazanah rahmat dan kemuliaan . +ia yang memberi setiap sesuatu tabiatnya kemudian membimbingnya . (al #uran) 6ia men:khususkan setia! anbi#a den:an !ermata hikmah dan men5adikan diri mereka saksi ; burhan ; !etun5uk dan nass ke!ada 3ahidiah hu3i#ah&#a . 6ia men5adikan Adam men:ikut ime5&#a seba:ai ruhn#a ; iaitu tem!at zahir asma dan kesatuan si/at rububiah . Melalui Adam mun>ul !en::ila! #an: len:ka! ; !en::ila!an ; !ensaksian dan burhan kelen:ka!an dan ta/sil ; iaitu mula2 zahir !ada Adam nubu3ah #an: n#ata . Kemudian ; dari!ada anak >u>un#a zahir salsilah kenabian bersama s#ariat men:ikut rububiah asma semasa #an: mentadbir ; #an: adalah usuln#a . Kemudian a!abila Muhamad sa3 !emilik asma azham termasuk nubu3ah amm #an: mutlak ditabalkan men:ikut a#at E ,ada hari ini Aku sempurnakan untuk kamu din kamu (al #uran) B din ; nubbu3ah ; ilmu dan !enzahiran telah menemui kelen:ka!an dan kesudahann#a iaitu dikhatam den:an 3u5ud 5asmani . "ele!as 3a/at ; beliau tidak berhenti dari membantu !e3arisn#a dari!ada ke3ila#ahan mutlakn#a bersama ketentuan2 berkenaan den:an ahadiah hu3i#ah serta 3ila#ah dan ilmu #an: ter:abun: dalam rahsia se:ala s#ariat . Kemudian mun>ul Muhamad bin Ali ibn Arabi ra ; khatam 3ila#ah Muhamad #an: ditun5uk &abi sa3 dalam satu mim!i akan kitab &usus al $ikam ; dia disuruh men#ebarkann#a ke!ada umatn#a iaitu mereka #an: membenarkan kelen:ka!an s#ariat su!a#a mereka da!at men:ambil iktibar dari!ada >aha#a ilmu 3ila#ah mutlak Muhamad .

=idak men>a!ai rahsian#a melainkan se:elintir !e3aris Muhamad #an: sam!ai maqam khatam Muhamad dan 3ahidiah hu3i#ah se:ala2 ; dan ini han#a mun:kin den:an rabitah *+essential bindin:- . Han#a dalam keadaan !e3aris dan ubudiah #an: len:ka! da!at diusahakan s#arah kitab ini dalam bahasa =urki untuk man/aat umum . Atas tu5uan men5elaskan kitab ini dan menun5uk ke!ada k<m!leksiti maknan#a didahulukan s#arahan den:an dua belas usul . Usul Pertama E pada menjelaskan bahawa -yaikh Ibn Arabi adalah khatam wilayah *uhamad . Ketahuilah baha3a &abi sa3 membaha:ikan ilmu ke!ada ti:a baha:ian E *1- A!a #an: Allah men:a5arn#a dan men#uruhn#a su!a#a men#ebarkann#a *2- A!a #an: diturunkan ke!adan#a men:ikut !ersediaan nubu3ahn#a teta!i dilaran: men#ebarkann#a *3- A!a #an: tidak diberi ke!adan#a semasa dak3ahn#a su!a#a dia tidak bimban: den:ann#a ; iaitu ilmu qadha ; qadar ; sirr taqdir ..dan ilmu tentan: 3ila#ah Muhamad #an: len:ka! . Asma berbeza antara satu sama lain . Kehendak nubu3ah adalah zahir iaitu menerima 3ah#u dari!ada Allah melalui !erantaraan dan memandan: ke!ada tas#bih ; katsrah ; hu55ah dan tarbiah . Kehendak 3ila#ah adalah batin den:an menerima dari!ada Allah tan!a !erantaraan . Men#ambun:kan kedua asma #an: berla3anan adalah khas untuk Allah dan insan kamil #an: men#eru!ai barzakh antara keduan#a . =u5uan &abi sa3 men#uruh "#aikh men#ebarkan kitab ini adalah su!a#a mereka #an: terbaik di kalan:an umatn#a #an: mentasdiqkan hukum se>ara h<listik da!at membenarkan ke3ila#ahann#a den:an men:him!unkan antara zahir dan batin ; mun:kin dan 3a5ib ; nubu3ah dan 3ila#ah .. .. su!a#a men5adi insan kamil . "#aikh Ibn Arabi adalah !en:ikut usul Muhamad dan hukum Ahmad ; !e3aris #an: kamil #an: menerima ilmu Allah melalui &abi sa3 atau se>ara lan:sun: melalui !erhubun:an zati dan satu 5ihat khas . Usul Kedua E pada menjelaskan alam tanzih . 7haib mutlak adalah tanzih dari!ada se:ala nisbah #an: b<leh di/ahamkan melainkan nisbah ke5amakan mutlak #an: len:ka! . =a?a#un a3al adalah kun>i hadrat asma . Ama? adalah hadrat ke5amakan asma dan si/at dan bersi/at 3ahidiah . =a?a#un kedua men5an:kau qaus #an: 3a5ib iaitu :halib asma dan nisbah rububiah dan qaus mun:kin iaitu :halib ime5 mun:kin dan haqiqat tas#bih . Insan kamil ta?a#un antara kedua baha:ian ini dan men:hubun:i keduan#a . A3al kemun>ulan tas#bih adalah al 'alam al ?Ala . Usul Ketiga E pada menjelaskan asma dan sifat Allah . Asma adalah 6ia seba:aimana 6ia ada namun asma bukan 6ia . Antara asma ada #an: meru5uk ke!ada hu3i#ah ; si/at dan a/aal&#a . Allah dan Rahman adalah dua asma #an: men#eluruhi dan men:atasi se:ala asma #an: lain . "e:ala asma den<tasi hu3i#ah namun tidak se>ara te!at tan!a insan kamil se!erti &abi sa3 . 6ia den<tasi Allah se>ara te!at seba:ai ke5amakan se:ala asma dan tem!at zahir se:ala asma tas#bih&#a . "i/at Allah adalah 5enis 3a5ib atau!un ne:ati/ . "i/at 3a5ib terbaha:i dua ; #an: len:ka! ; men#eluruh dan men:him!unkan se:ala2 iaitu imam #an: tu5uh *ha#at ; ilmu ; iradat ; qudrat ; sama? ; basar dan mutakalim - dan #an: tidak len:ka! se!erti khalq dan razik .

Usul Keempat E pada menjelaskan ayan tsabit . A#an tsabit ta?a#un dari!ada /aidh aqdas dalam ilmu Allah dan melalui /aidh qudus men5anakan !<tensi mun:kin ; #an: adalah ime5 a#an tsabit ; bersama mulazim dan <b5ekn#a !ada zahir . "e:ala ime5 tas#bih dan mazahir alam mun:kin adalah ime5 a#an tsabit atau ime5 asma dan si/at . 8u:a dinamakan a3am seba:ai mahi#ah . Usul Kelima E pada menjelaskan hadrat yang lima . =idak terbilan: hadrat ilahi teta!i dari se:i ada lima alam maka terda!at lima hadrat . Hadrat :haib mutlak #an: meli!uti hadrat a#an tsabit dan haqiqat2 ilmu berla3anan den:an hadrat indera dan s#uhud atau!un alam muluk dan tas#bih serta ke5ahatan . Antara keduan#a adalah hadrat misal mutlak . Hadrat 5abarut adalah antara hadrat misal mutlak den:an hadrat :haib mutlak . Antara hadrat misal mutlak dan hadrat s#uhud adalah hadrat misal relati/ atau alam tidur . Hadrat ke5amakan kelen:ka!an insan men:andun:i kelima2 hadrat . Hadrat keenam adalah hadrat insan kamil . Usul Keenam E pada menjelaskan wujud dan insan kamil . 4u5ud adalah ahad dan mazharn#a adalah alam . Catinn#a adalah asma dan barzakh #an: men:hubun:i asma den:an alam adalah insan kamil . Ada harm<ni melalui 5ihat amm dan ta/sil antara hu3i#ah Allah den:an hu3i#ah insan kamil dan ilmu Allah den:an ilmu insan kamil . "ebe:itu antara al 'alam al A?la dan ruh insan kamil dan lauh mah/uz dan qalb insan kamil . Ce:itu 5u:a antara Arsh# dan 5asmani insan kamil den:an Kursi dan na/s insan kamil . 6ar5at insan kamil adalah seba:ai barzakh antara lautan 3a5ib iaitu asma dan haqiqat rububiah den:an lautan mun:kin . 6en:an kedudukan ini dia la#ak seba:ai khali/ah dan murs#id . 6ar5at #an: adna *lebih dekat- adalah dar5at su!erFlen:ka! iaitu hadrat 3ahidiah #an: adalah maqam /ana Muhamad . Insan kamil terletak !ada dar5at na/s natiqah manusia . Anbi#a mem!un#ai kekuatan ruhani dan a3li#ah mem!un#ai kekuatan zauq . Usul Ketujuh E pada menjelaskan huruf dan kalimat . Kelakuan ilahi dian::a! seba:ai martabat ta?a#un #an: tertin::i dan setia! kelakuan dinamakan huru/ al :haib . "ebelum 3u5ud ; 5ika ditilik kelakuan ini bersama kelazimann#a maka dinamakan kalimat :haib . 8ika ditilik !enzahiran kelakuan ini tan!a kelazimann#a ; han#a a!<sisi kedua dimensi maka dinamakan huru/ 3u5ud . A!abila diambil kira kelazimann#a maka dinamakan kalimat 3u5ud . =a?a#un huru/ adalah melalui ta?a#un ilmu . Huru/ al :haib adalah !ermulaan ta?a#un <b5ek . Usul Kelapan E pada menjelaskan nubuwah ! kerasulan dan wilayah . &ubu3ah terbaha:i dua . .an: batin iaitu men:ikut sabda &abi sa3 E Aku se<ran: nabi sedan:kan Adam antara air dan tanah . Kedua #an: zahir ; #an: terbaha:i dua ; iaitu nubu3ah den:an 5alan tertentu dan se>ara umum . &ubu3ah men:ikut 5alan tertentu terbaha:i dua ; iaitu den:an memba3a 5alan baru seba:ai rasul atau den:an 5alan !eribadi . Kerasulan terbaha:i dua iaitu nubu3ah #an: umum ; len:ka! dan mutlak dan #an: !eribadi ; tidak len:ka! dan berkait . Kerasulan Muhamad sa3 adalah umum ; len:ka! dan mutlak sedan:kan kerasulan dari Adam ke Muhamad adalah berkait . Ini kembali ke!ada d<main asma *semasa #an: mentadbir- serta !ersediaan umat mereka . $

&ubu3ah !en5elasan terbaha:i dua . Pertama se>ara lan:sun: dari!ada Allah melalui ke3ila#ahan . 6alam ini tidak ada 5alan dan hukum baru . G<nt<hn#a nubu3ah Khidr as #an: ta?a#unn#a se>ara 3ahidiah dan tertutu! ; antara iman dan nubu3ah den:an 5alan tertentu . &ubu3ah den:an 5alan tertentu ter!utus teta!i nubu3ah !en5elasan tidak akan ter!utus . Ke3ila#ahan adalah /ana hamba dalam 3u5ud Allah . 4ali adalah hamba mutlak . Ke3ila#ahan terbaha:i dua ; #an: batin dan len:ka! iaitu 3ila#ah Muhamad ; dan #an: zahir . .an: zahir terbaha:i dua ; #an: umum dan !eribadi . .an: umum terbaha:i dua iaitu ke3ila#ahan anbi#a dan rasul se5ak Adam as dan ke3ila#ahan aqtab . Ke3ila#ahan !eribadi terbaha:i dua ; 3ila#ah Muhamad #an: len:ka! dan !eribadi ; khas ke!ada Muhamad sa3 dan !e3arisn#a . Aqtab sele!as &abi sa3 men:him!unkan 3ila#ah umum #an: len:ka! den:an 3ila#ah Muhamad #an: len:ka! dan !eribadi . Insan kamil #an: kembali dalam keadaan ter5a:a adalah !emim!in men:ikut a#at E Inilah jalan aku ! aku menyeru kepada "abb kamu dengan basirah ! aku dan mereka yang mengikuti jalan aku. (al #uran) ' 4ila#ah umum terkun>i den:an Isa as dan 3ila#ah !eribadi Muhamad #an: taa#un !ada qaba qausaini terkun>i den:an Mahdi as sedan:kan 3ila#ah Muhamad #an: len:ka! terkun>i den:an !e3aris Muhamad sa3 #an: !alin: sem!urna ; len:ka! dan tahqiq !ada barzakh iaitu "#aikh Ibn Arabi . Makna kekun>ian 3ila#ah adalah zahir kesem!urnaan batin dan zahir sintesis serta inti!ati 3ila#ah dalam kemun>ulan 5asmani manusia dan kemanusiaan . 6an tidak ter!utus 3ila#ah !eribadi tan!a !erantaraan . Usul Kesem ilan E pada menjelaskan ilmu zahir dan batin dan keterpaduan keduanya A!a #an: zahir dikenal melalui #an: zahir dan a!a #an: batin melalui #an: batin . Ilmu zahir ada dua baha:ian . Pertama makna zahir al 'uran dan kedua #an: terhasil dari!ada !an>a indera . Ilmu batin ada dua 5u:a ; !ertama batin al 'uran iaitu tauhid ; sirr ilahi dan haqiqat al :haib . Kedua adalah indera batin dan qu33ah ruhani . Adalah 3a5ib untuk kemun>ulan manusia ; #an: di>i!takan men:ikut ime5 Allah ; baha3a dia mem!un#ai ke5amakan kedua ilmu ini . 2mat Musa as tidak mensaksikan al Haq dalam !en#aksian #an: :haib sedan:kan umat Isa as tidak mensaksikan al Haq dalam !en#aksian #an: zahir . Kesem!urnaan Muhamad sa3 terletak !ada men:him!unkan zahir dan batin !ada taha! men:hubun:kan dua qaus 3a5ib dan mun:kin ; iaitu !ada dar5at insan kamil dan khali/ah . Usul Kesepuluh E pada menjelaskan keutamaan muhabbah . Hubb Allah men:alir ke!ada se:ala maqam dan melaluin#a zahir se:ala sesuatu . Ia adalah asal dan inti!ati maqam Muhamad #an: adalah !ermulaan >i!taan . "abda &abi sa3 E Jika kamu kasih kepada Allah ! ikutilah aku ' Allah mengasihi kamu ' (al #uran) "e!ertimana !enzahiran adalah melalui muhabbah ; kembali 5u:a adalah melalui muhabbah . *k<menE den:an muhabbah >i!taan men5adi kemun>ulan harm<nis.-

1(

Usul Kese elas E pada menjelaskan tariq salik ! dan maqam mursyid . Kesem!urnaan manusia tidak terba#an: melainkan den:an !ensu>ian hati dari!ada !erkara2 #an: ter>ela dan dari!ada se:ala #an: berkait den:an tas#bih . 8alan lurus #an: !alin: dekat adalah 5alan tauhid . Ia han#a ter>a!ai melalui !erantaraan 3ila#ah Muhamad #an: umum sele!as ter!utus anbi#a dan rasul . 6ar5at insan kamil adalah !ada maqam lebih dekat dari!ada qaba qausaini diikuti den:an kamalat Muhamad ; hadrat 3ahidiah kemudian 3ila#ah Muhamad . Pada mana satu masa han#a ada se<ran: #an: men5adi mazhar ta?a#un ilahi dan dia adalah qutub se:ala qutub . Pen:ikut 5alan #an: sebenar membezakan antara dar5at ahli haqiqat sedan:kan zindiq tidak dan kekal dalam hairan . Gubalah men>ari 5alan dari se<ran: murs#id #an: >an::ih dan 3ali #an: len:ka! . "embahlah Rabb kamu sehin::a kamu sam!ai ke!ada #aqin . Manusia terbaha:i ti:a . Pertama 5enis <ran: kiri #an: han#a men:enali kehidu!an dunia . Kedua 5enis <ran: kanan #an: berusaha untuk akhirat . Keti:a muqarabun #an: men#aksi den:an basirah dan #aqin ; zauq dan ikhlas . Mereka tidak terhi5ab dari!ada men#aksikan ke5amalan ahadiah dalam men#aksikan ime52 dunia dan akhirat . Khidmat mereka ke!ada hamba2 Allah adalah atas suruhan al Haq su!a#a membimbin: mereka dan mensu>ikan mereka sam!ai maqam tauhid . Usul Kedua elas E pada menjelaskan bantuan dari azali hingga abadi daripada haqiqat *uhamad ' Haqiqat Muhamad tidak lain dari!ada kehim!unan asma Allah . "ebelum kemun>ulan manusia ; dalam kemun>ulan #an: terdahulu ; !ada hadrat haqiqat dan makna ; dan hadrat ruh ; haqiqat Muhamad telah men:hulur bantuan ke!ada anbi#a dan a3li#a dan mukmin den:an !en5a:aan terhada! makna dan ruh . Kemudian dari!ada kemun>ulan Adam as ia telah memban:unkan bebera!a umat #an: berlainan dan mazhar anbi#a ; men:ikut ime5 hukum din #an: berlainan . 6en:an kemun>ulan &abi sa3 len:ka!lah din Allah !ada !enzahiran dan kezahiran . "ele!as 3a/atn#a !ara qutub adalah mazhar kelen:ka!an haqiqatn#a dan >ermin ruhn#a #an: len:ka! sehin::a hari qiamat .

11

FUSUS AL HIKAM
Muqadimah "e:ala !u5i ba:i Allah *1- #an: telah menurunkan *2- hikam *3- atas qulub kalim *4melalui thariq ahadiah #an: lurus dan terdekat * - dari!ada maqam #an: aqdam *%- . &amun berbeza millah dan ide<l<:i kerana !erbezaan umat .*7- Cermula sela3at Allah atas sumber !en:hulur himmah *)- dari!ada khazanah 5ud *$- dan kemuliaan *1(-; den:an qaul #an: benar dan !alin: adil *11- ; Muhammad dan atas ahlin#a dan salam . (/) I$ kerana telah mengangkatkan aku kepada maqam *uhammad dan jalan zat beserta kelengkapan ahadiah(0keunikan) dan kepada asal zauq anbiya yang tersebut dalam kitab ini yang tajuk besarnya berkenaan dengan wilayah *uhammad yang khas ! untuk menjelaskan hikmah dan asrar yang dikhususkan kepada anbiya ' (2) I$ melalui wahyu ! ilham ! ilqa dan kasyaf (1) I$ jamak hikmah 2 $ikmah mengikut -adrudin 3unyavi dalam 0ukuk adalah jabbar aqal pada perkara2 ilmiah ( seperti teori)! lengkap dengan kelaziman2nya bersama yaqazah tentang usul2 yang menghadkan . (4) I$ jamak kalam ! iaitu sirr potensi apa yang wujud ! di sini merujuk kepada anbiya ' ,ewaris anbiya di kalangan pewaris *uhammad senentiasa ada ' (5) I$ thariq ahadiah adalah thariq pihak peribadi tanpa perantaraan melainkan hubungan dengan zat pada maqam aqdam dengan cara yang peribadi berbanding thariq rububiah dan hadrat uluhiah daripada maqam qadim (6) I$ iaitu hadrat ahadiah kesemua hadrat asma dan haqiqat *uhammad (7) I$ yang ditarbiahkan anbiya mengikut hikmah daripada hadrat asma masing2 (8) I$ qudrat nafs dan ruh dalam menuntut satu kamalat sesuai dengan hal orang yang memerlukan himmah itu (9) I$ tanpa mengira apakah penerima layak mendapatinya atau meminta (/:) I$ bergantung kepada permintaan dan kelayakan (//) I$ daripada qurbah nafilah dalam sebaik2 bahasa 2 qaul merujuk kepada peringkat pra;wujud seperti 3<N dalam . sesungguhnnya qaul 3ami apabila 3ami menghendaki sesuatu(al #uran)2 kalam merujuk kepada peringkat wujud = Ada!un kemudian ; maka sesun::uhn#a aku melihat Rasulullah sa3 dalam satu mim!i *12- #an: berlaku ke!ada aku !ada akhir se!uluh hari Muharam !ada tahun %27H di Mahrusah; 6ams#iq . *12- I$ dalam mimpi itu "asulullah saw menunjuk kepadanya imej misal hikmah yang diturunkan ke dalam hati anbiya dari ahadiah zat yang mengandungi segala nisbah asma dan sifat ' %arangsiapa kurang dalam kepercayaan ! ilmu ! hal atau maqam tidak menyaksikan Nabi saw melainkan sebagai imej perhubungannya dengan beliau ' Jika dalam tindakan dan ilmu dia benar2 mengikuti Nabi saw dan warisan hal dan maqam adalah sempurna maka apa yang dia melihat dalam tidur ! tidur mendalam atau antara tidur dengan yaqazah akan sempurna dan benar ! lengkap dalam personifikasi dan representasi ' +alam keadaan ini adalah benar dia berkata dia telah melihat Nabi saw ' ,englihatan meliputi penglihatan melalui mata ! khayal ! representasi ! aqal atau ilmu ! iaitu dengan ain al bashirah ' *ubashirah lebih luas daripada mimpi ! termasuk ilqa ! deklarasi atau melalui malaikat . 12

Pada tan:an beliau terda!at satu kitab kemudian dia berkata ke!ada aku E Kitab ini ; &usus *13- al $ikam *14- . Ambillah ia dan keluar den:ann#a *1 - ke!ada manusia su!a#a mereka da!at man/aat den:ann#a . *1%- Aku telah ber5a3ab E Aku den:ar dan taat ke!ada Allah ; rasul&#a dan ulul amri di kalan:an kami . *17*13- I$ tempat2 ukiran simbol asma yang adalah khatam khazanah *14- I$ satu buku yang mengandungi potensi hikmah berhubungan dengan asma yang diturunkan ke dalam hati setiap insan kamil yang tersebut di dalamnya ' *1 - I$ suruhan ini menunjuk bahawa -yaikh Ibn Arabi adalah pewaris kamal bagi kejamakan khatam wilayah *1%- I$ kerana di kalangan manusia ada yang mempunyai potensi kekamalan dan akan mendapat manfaat daripadanya ' *17- I$ pada tahun /::1$ Ismail $aqqi semasa bertugas sebagai askar memerangi pemberontakan orang >allachia ! -g +anube ! pada satu waktu fajar dia diselubungi tidur dan telah melihat Nabi saw duduk dikelilingi satu kumpulan wali ' ?iba2 dia diberi al #uran yang dibukainya dan turut dibacainya di bawah didikan dan pengesahan Nabi saw ' %eliau meniup ke dalam hatinya haqiqat al #uran dan sirr dan lataif al &urqan sehingga dia tenggelam dalam ilmu dan dapat menjawab apa yang dipersoalkannya ' 3emudian dia telah diberi talkhis al #uran oleh $azrat $usain ' *engingati tragedi $adrat $usain dia telah terjaga ' Aku membenarkan kein:inan ini den:an men:ikhlaskan niat dan qasad ; dan berhimmah semata2 untuk men#atakan kitab ini se!ertimana beliau telah men:hadkann#a ke!ada aku tan!a tambahan atau !en:uran:an .*1)- 6an aku meminta Allah su!a#a men5adikan ba:i aku dalam usaha ini dan dalam se:ala ah3al aku dari!ada hamba2&#a #an: s#aithan tidak mem!un#ai sulthan atas mereka .*1$*1)- I$ himmah yang bersifat unik tanpa hulul campakan syaithan dan tujuan2 nafs *1$- I$ mereka yang menghimpunkan kejamakan segala kamalat ilahi dan tasybih ! telah melengkapkan dan menghasilkan darjat2 yaqin pada kelengkapan dan kamalat insan dan telah sampai darjat syuhud . dan kekhalifahan yang tertinggi dalam potensi mereka .' 6an men:khaskan aku dalam se:ala #an: tan:anku merakamkan ; lisanku men#ebut dan 5inanku men#im!an ; den:an >am!akan #an: su>i *2(- dan tiu!an ruhani *21dalam r<n::a na/s *22- den:an bantuan !ada !eme:an:an *23- sehin::a aku men5adi !enter5emah *24- bukan !en:hakim *2 - . *2(- I$ tanzih yang suci daripada jamak hadrat asma *21- I$ daripada hadrat ahadiah *22- I$ pedalaman nafs dan luar daripada hati ! iaitu tempat hawa nafs dan waswas syaithan *23- I$ dengan pengukuhan pemegangan dan campakan suci ! rongga nafs akan menjadi tempat tiupan ruhani ' @ampakan dan tiupan adalah daripada pedalaman hati dan daripada pedalaman nafs kepada luaran hati . *24- I$ pewaris ilmu *2 - I$ mengikut pendapat peribadi

13

"u!a#a sesia!a #an: bertum!u ke!adan#a dari!ada ahli Allah ; sahibul qulub *2%akan #aqin baha3a kitab ini dari!ada maqam taqdis ; dan tanzih dari!ada aradh na/s #an: dimasuki talbis . *2%- I$ mereka yang mengikuti jalan kejamakan kekamalan ahadiah ! bukan mereka yang tenggelam dalam pembukaan jamal ! fana dalam satwah jalal atau mereka yang khusus dengan zauq juz;i asma yang terkait ' Aku hara! baha3a al Haq a!abila 6ia menden:ar d<a aku ; telah!un men5a3ab seruan aku ; maka tidaklah aku @ menemui melainkan a!a #an: di>am!akkan ke!ada aku dan aku tidak !erturunkan dalam tulisan ini melainkan a!a #an: diturunkan ke!ada aku . Cukanlah aku se<ran: nabi atau!un rasul akan teta!i aku se<ran: !e3aris *27- #an: memba5ak untuk akhiratku . *27- I$ ilmu anbiya adalah kurnian Allah ' ,ewarisan yang sebenar juga melalui kurnian ' 6ari!ada Allah mereka menden:ar dan ke!ada Allah mereka kembali A!abila kamu telah menden:arn#a sim!anlah a!a #an: Allah memberi ke!adamu Kemudian huraikann#a den:an ke/ahaman 6alam tuturan #an: !adat dan terhim!un Kemudian berilah ia ke!ada !enuntutn#a dan 5an:an men>e:ah Inilah rahmat #an: meluasi kamu maka luaskanlah . *2)*2)- I$ ilmu dan hikmah dalam kitab ini adalah sintesis daripada ilmu tauhid berkenaan dengan kategori zauq dan adab insan kamil ' Apa yang dikehendaki Allah dengan penghantaran Nabi saw sebagai rahmat sekalian alam adalah untuk membangkitkan manusia daripada dalal kepada haqiqat yang sebenar ' +arjat tauhid anbiya berkemuncak dengan kurnian rahmat ini dan termasuk dalam tauhid zat yang dibincang kitab ini ' Aku berhara! dari!ada Allah baha3a aku antara mereka #an: dibantui kemudian terbantu dan membantukan ; dan dikaitkan den:an s#ariat Muhammad #an: mensu>ikan kemudian terkait dan men:kaitkan . 6an su!a#a kami terhim!un dalam :<l<n:ann#a se!ertimana telah di5adikan kami dari!ada umatn#a . A3al2 a!a #an: al Malik men>am!akkan atas hamba dari!ada demikian adalah E

14

ermata Hikmah Ilahi dalam Kalimat Adam *1(kejamakan Adam sebagai insan kamil dengan tasybih total) *1- I$ Adam menghimpunkan ahadiah kejamakan rububiah dan ketunggalan iaitu penzahiran kamalat insan ilahi pada kejamakan ahadiah ' Ilah iaitu penzahiran ahadiah kejamakan ilahi tidak terbenar tanpa sesuatu yang mengenali ilah ' ?asybih diciptakan daripada Aqal 3ull ! maka segala sesuatu hanya mazhar satu asma sehingga sampai kepada manusia ' Adam adalah bapa manusia dan khatam suwar segala tasybih ' Iaitu kejamakan suwar asma dalam Aqal 3ull yang batin ! zahir pada manusia dengan Adam ' 3erana ilah terbenar pada zahir melaluinya ! Adam dikhaskan dengan hikmah ilahi ' 3etahuilah bahwa basirah ada tiga jenis ' ,ertama basirah zat iaitu pada peringkat taayun awal dalam ahadiah amaA di mana segala tasybih dan nisbah asma fana . hanya ada Allah dan tidak bersamaNya sesuatu ' 3edua basirah asma pada alam penzahiran asma ' 3etiga basirah dalam jamak tasybih yang menghimpunkan kedua basirah di atas ' +engan kerana kejamakan ahadiah asma ! lisan al $aq telah berkata Aku khazanah yang tersembunyi dan Aku kasih bahawa ia dikenali ' !adhilat "a#har Al Haq "ubhanahu berkehendak su!a#a dilihat a#an asma&#a melalui !ihak asma&#a #an: baik2 #an: tidak terbilan: ; dan 5ika kamu kehendaki katakanlah E su!a#a dilihat ain&#a ; dalam satu kaun #an: men:him!unkan *2- #an: melen:ka!i se:ala urusan *3- kerana ia bersi/at den:an 3u5ud *4- ; dan menzahirkan melaluin#a sirr&#a * - ke!ada&#a . *2- I$ penzahiran bergantung kepada tapak penzahiran dan alam ! yang adalah tempat penzahiran tinggi dan rendah 2 tanpa Adam ! (alam) seumpama badan yang mati dan tidak bersifat wujud total ' ?asybih total ! kerana kejamakan dan kemutlakannya ! adalah sesuai sebagai mazhar asma dan zat ' *3- I$ urusan penzahiran ayan asma dan basirah ayan *4- I$ hanya tasybih total disifatkan dengan wujud iaitu insan kamil yang menyeluruhi dan hadir dalam urusan penzahiran ' * - I$ ayan asma dalam ghaib al ghuyub ' Ayan asma adalah cermin yang kamal untuk asma dan tempat ukiran nisbah zat ' @ermin tasybih total melengkapi segala cermin ayan ' "esun::uhn#a !en:lihatan sesuatu akan dirin#a den:an dirin#a tidak seum!ama !en:lihatan dirin#a dalam !erkara #an: lain #an: men5adi seba:ai >ermin ba:in#a . *%- "esun::uhn#a 6ia menzahirkan diri&#a ke!adan#a dalam satu su3ar #an: di<lahkan tem!at tilik *7- . *%- I$ Allah tidak memerlukan mazhar untuk melihat zatNya sendiri ' ,englihatan di sini merujuk kepada ayan asma dalam cermin tasybih total ' *7- I$ +ia menzahirkan diri dengan satu sifat dalam setiap ain asma dalam cermin tasybih total '

Ia antara !erkara #an: belum !ernah zahir ba:i&#a tan!a 3u5ud tem!at ini dan tan!a ta5alli&#a ba:in#a .*)*)- I$ jika tempat zahir mempunyai sifat kejamakan dan ahadiah seperti tasybih total dan tidak mempunyai kecenderungan tertentu dan jihat khas yang menghuraikan apa yang datang daripada al $aq ! maka penzahiran al $aq akan bersifat total ! iaitu mengikut suwar al $aq dan kejamakan zat dalam barzakh insan kamil ! yang tidak menghalangNya daripada kewajiban haqiqatNya 2 kerana (insan kamil)= tidak mempunyai kecenderungan tertentu dan jihat khas ! supaya dia zahir dengan suwar jamak asma serta kamalat zat dan suwar asma serta sifat yang sememangnya dalam zat ' Allah telah me3u5udkan se:ala alam seba:ai 3u5ud lemba:a #an: harm<nis tan!a ruh dalamn#a ; um!ama >ermin #an: tidak :ila! .*$- Antara s#aan hukum ilahi baha3a 6ia tidak men#ediakan satu tem!at melainkan semestin#a ia menerima ruh ilahi ; diibaratkan den:an tiu!an ke dalamn#a . Ia bukan lain dari!ada terhasil !ersediaan *1(- demikian su3ar #an: harm<nis untuk menerima lim!ahan ta5alli #an: daim #an: tidak !ernah terhenti dan tidak akan berhenti . *$- I$ iaitu tasybih yang tidak total sebelum penerimaan penzahiran total dengan ruh manusia ' *1(- I$ yang maujud dalam ayan tsabit A!a #an: baki *untuk bi>ara- adalah qabil ; #an: tidak berasal melainkan dari!ada /aidh aqdas *11- . "e:ala urusan ini adalah dari!ada&#a ; !ermulaann#a dan !en:habisann#a B dan kepadaNya kembali segala urusan (//0/21) se!ertimana ia bermula dari!ada&#a . *12*11- I$ iaitu tajalli zat ' Ayan tsabit dan haqiqat2 ilmu adalah qabil bagi faidh qudus ' *arifat ilmu taayun melalui faidh aqdas ..''''yang adalah kemunculan al "ahman dalam hadrat ilmu dan syuhud ' *12- I$ permulaannya adalah tajalli zat dalam ayan tsabit yang adalah nisbah ilmiah ' 3emudian taayun bersama ayan tsabit dan persediaan tempat penzahiran al $aq secara total dan menjadikan alam dengan pembukaan asma ' Asma rububiah menentukan tempat penzahiran tasybih ' Khususiah Adam Keadaan men:hendaki !en::ila!an >ermin alam ; maka ter5adilah Adam seba:ai ain !en::ila!an demikian >ermin *13- dan ruh demikian su3ar *14- . *13- I$ Adam menghimpunkan dalam dirinya urusan kewajiban dan wujud yang taayun kepada hadrat al $aq dari hadrat kejamakan ' Insan kamil sebagai jamak sintesis segala martabat mungkin mengandungi segala taayun mungkin ' 3emunculan insan kamil adalah kemunculan yang paling luas dan menghimpunkan ! qabil yang paling kamal ! dan melaluinya penggilap dan penggilapan yang kamal ' *14- I$ Al $aq zahir dengan alam dalam suwar kamal kerana alam mengikuti suwar Adam yang adalah suwar al $aq ' -uwar al $aq adalah ruh suwar alam '

1%

Para malaikat *1 - antara sebaha:ian qu33ah demikian su3ar ; iaitu su3ar alam #an: diibaratkan !ada istilah qaum seba:ai insan kabir . Para malaikat ba:in#a se!erti qu33ah ruhani dan hissi #an: terda!at dalam kemun>ulan insan . *1%*1 - I$ mereka adalah ruh quwwah yang wujud melalui suwar jasmani hissi dan juga quwwah nafs dan quwwah Aqal #udus ' *ereka menyampaikan taayun rububiah dan kesan al $aq kepada alam jasmani ' Apabila ruh ini dikuatkan dengan nur al $aq dan penyampaian dan penzahiran nur serta mencetuskan taayun nisbah rububiah dan asma mereka dinamakan malaikat ' *1%- I$ iaitu menunjukkan keterhadan martabat malaikat yang bercita2 kepada kekhalifahan ' $anya Adam adalah mazhar suwar al $aq dan cermin kejamakan asma ' "etia! qu33ah dari!ada su3ar ini terhi5ab den:an dirin#a . Ia tidak melihat ada #an: lebih utama dari!ada zatn#a .*17- "esun::uhn#a !adan#a *1)- ada san:kaan keahlian ba:i setia! !eranan #an: tin::i dan kedudukan #an: teran:kat di sisi Allah . Ini kerana !adan#a ada sintesis antara a!a #an: kembali darin#a ke!ada !ihak ilahi dan ke!ada !ihak haqiqat haqaiq dan ; dalam kemun>ulan *insan kabir- #an: men:andun:i a3sa/ ini ; ke!ada a!a #an: dituntut =abiat Kull #an: men:andun:i se:ala qabil alam ; tin::i dan rendah . *1$*17- I$ manusia tidak mengetahui bahawa penzahiran kejamakan al $aq ! pembukaan dan taayun padanya adalah mengikut khususiahnya ' ,enzahiran total hanya berlaku pada sesuatu yang total ' Bang total ada tiga martabat ' ,ertama kejamakan total dan ahadiah ' 3edua alam termasuk insan kamil ' 3etiga ahadiah kejamakan kemanusiaan total di mana kenampakan kejamakan adalah kamal dengan mengandungi wahyu yang memadukan kejamakan dengan tafsil ! qudrat dengan tindakan kerana kejamakan dalam setiap insan kamil berkuasa penuh dan senentiasa aktif penuh mengikut martabat ' *1)- I$ quwwah suwar alam *1$- I$ pihak ilahi adalah hadrat ahadiah yang adalah asal asma iaitu kejamakan ilahi ! yang mutlak ! aktif ! efektif ! tinggi dan wajib pada zat ' $aqiqat haqaiq adalah hadrat kemungkinan iaitu kejamakan tasybih ! yang relatif ! pasif ! rendah dan menerima wujud ' ?abiat 3ull adalah ahadiah kejamakan ilahi dan tasybih ' 3edudukan yang tinggi dalam kejamakan hadrat mungkin bersifat dengan keubudian total di bawah rububiah asma dan menjadi mazhar total untuk asma ' Ini tidak dikenali aqal melalui 5alan bandin: /ikir ; bahkan teknik !erse!si ini tidak ter5adi melainkan den:an kas#a/ ilahi ; den:ann#a dikenali a!a asal su3ar alam #an: menerima ar3ah . *2(*2(- I$ ?abiat 3ull adalah penzahiran haqiqat yang aktif dalam suwar ' Ia tidak tertentu kepada jasad dan terlibat suwar aqal ! ilmu ! khayal ! otak ! cahaya ! ruh dan suwar ilahi ' -uwar haqiqat tinggi adalah suwar asma rububiah dan haqiqat kewajiban' *addah suwar ini adalah amaA "abb dan apa yang menggerakkan suwar ini adalah ahadiah kejamakan haqiqat zat dan penzahiran ketunggalan ini adalah ?abiat 3ull '

17

-uwar tinggi adalah suwar haqiqat ruh aqal ! ruh nafs dan ruh malaikat muhaymin dan materianya adalah cahaya wahyu ' -uwar rendah adalah suwar haqiqat mungkin dan nisbah tasybih ' Ini terbahagi dua ' Bang tinggi adalah suwar alam amr ... alam misal ! misal relatif dan alam barzakh ' -uwar rendah tasybih adalah suwar alam ajsam ' Ini terbahagi dua ! yang tinggi adalah suwar Arshy dan 3ursi ! aflak dan yang rendah adalah jenis dan yang berkait dengan jenis ' Ini terbahagi dua ' Bang tinggi adalah suwar udara dan api ' Bang rendah adalah suwar di mana air dan tanah mengatasi udara dan api ' Ini terbahagi tiga iaitu ! suwar galian ! pokok dan haiwan ' -etiap alam ini mempunyai individu yang tidak terbilang ' ?abiat adalah satu haqiqat yang mengandungi segala suwar ini sebagai material kepada kesemua suwar ini dan sebagai penggerak segala suwar ' Asal suwar alam yang mengandungi alam arwah adalah ?abiat 3ull ' 3asyaf ada beberapa jenis ' Jenis aqli adalah melalui permata ($ijr baht; >aliyullah=) yang adalah mutlak dalam tarbiah disposisi dan pemikiran ' Jenis nafs ! yang berlaku kepada mereka yang bebas daripada disposisi nafs melalui zuhud dan mujahadah sehingga terkoyak hijab ' Jenis ruhani ! yang berlaku selepas kasyaf aqli dan nafsi ' Jenis rabbani berlaku melalui wahyu . jumlah banyaknya mengikut bilangan hadrat asma ' Bang tertinggi adalah wahyu bersangkutan dengan zat ! yang memberi kasyaf haqiqat haqaiq dengan segala martabatnya ! kasyaf nafs al "ahman bersama haqiqat Aama .dan kasyaf haqiqat ?abiat 3ull ' ?abiat 3ull adalah mazhar taayun zat ilahi ! namun haqiqatnya adalah haqiqat kejamakan ahadiah suwar aktif dan pasif dalam alam tasybih dan rububiah ' 3erana ia payah dikenali ! fahamannya hanya berlaku pada kasyaf zat ' A!a #an: disebutkan dinamakan insan dan khali/ah . Ada!un keinsanann#a maka kerana keumuman kemun>ulann#a dan !en:li!utann#a akan se:ala haqiqat *21- . *21- I$ iaitu dia berkenalan (muAnis) dan intim (maAnus) dengan jamak haqaiq ' ?idak ada sesuatu seumpama insan kerana kemunculannya umum kepada kemunculan total ' ?idak ada sesuatu dalam kemunculan alam yang tidak mempunyai asal atau perumpamaannya dalam insan ' ,enerimaan insan adalah paling total daripada segala jamak penerimaan ' Insan terkaya daripada alam dan berdikari sebagai mazhar kejamakan ahadiah zat dan mazhar keindividuan taayun asma ! sedangkan alam tidak berdikari tanpa insan ' 6ia ba:i al Haq !ada kedudukan !u!il ke!ada mata #an: den:ann#a ter5adi !enilikan dan inilah dinamakan !en:lihatan . "esun::uhn#a den:ann#a al Haq menilik makhluk&#a dan merahmati mereka .*22- 6ia adalah insan #an: hadas dan azali *23- . Kemun>ulann#a daim dan abadi .*24- 6ia kalimat #an: membezakan dan men:him!unkan *2 *22- I$ suwar makhluq umpama tidak bernyawa dan mempunyai ruh sebelum zahir insan kamil 2 dengannya ia hidup dan wujud ' *23- I$ hadas pada jasad atau suwar generik dan azali pada ruh atau suwar ilmiah ' *24- I$ haqiqat insan sebagai cermin ain zat al wahid dengan individuasi pada segala martabat ' +ia ketunggalan jamak awal ! juga keunikan jamak al jamak dan jamak al tafsil

1)

*2 - I$ antara taayun kewajiban dan taayun mungkin 2 Adam sebagai tasybih total adalah sempadan yang membezakan dan menghimpunkan ' 1en:ka!lah alam den:an 3u5udn#a . 6ia ba:i alam se!erti !ermata ba:i >in>in ; iaitu tem!at ukiran dan alamat #an: den:ann#a ra5a men:khatamkan khazanahn#a .*2%Allah menamakann#a khali/ah kerana ini ; kerana dia memelihara makhluq&#a se!ertimana khatam memelihara khazanah . "ela:i kekal khatam ra5a atas khazanah tidak se<ran: !un akan berani membukakann#a melainkan den:an izinn#a . 6ia men5adikann#a seba:ai khali/ah untuk memelihara alam ; maka alam tidak terhenti dari!ada !emeliharaan sela:i insan kamil ini daim dalamn#a . *27*2%- I$ 3erana Allah menjadikan Adam mengikut suwarNya ! suwar kejamakan asma muncul dalam Adam ' Ia juga penentuan maqam *uhammad ! yang pada hadrat itu (0suwar kejamakan asma) dan kerana demikian (0kemunculannya pada Adam) menjadi hikmah yang turun ' Alamat hikmah ilahi (Adam) adalah keunikan jamak asma ! yang menghimpunkan segala asma sokongan dan sifat kontradiksi ! dengan kerana serba;kaitan jamak keunikan dan zat ' *27- A"3 memelihara dengan hikmah ahadiah dan wahdaniah asma ' I$ insan kamil pada batin adalah ruh dan asal khazanah alam ! dan pada suwar zahir adalah khatam khazanah ' =idakkah kamu lihat baha3a a!abila dia hilan: dan lu>ut dari!ada khazanah dunia ; tidak akan kekal dalamn#a a!a #an: al Haq telah men#im!an dalamn#a dan a!a #an: terda!at dalamn#a akan keluar . Caha:ian2n#a akan ber>am!ur aduk dan se:ala urusan akan ber!indah ke akhirat . Kemudian dia akan men5adi khatam atas khazanah akhirat se>ara abadi dan sarmad . *2)- "e:ala a!a #an: terda!at dalam su3ar ilahi dari!ada asma ; zahir dalam kemun>ulan insan ini . 6ia men::abun:kan martabat inklusiDiti dan sintesis !ada 3u5ud ini . *2$*2)- I$ kemunculan alam ini tidak kekal atau baki ' 3emunculan akhirat adalah kekal dan baki kerana terdiri daripada cahaya dan ruh ' Ia lebih penuh dan perkasa ' *2$- I$ penzahiran haqiqat asma mengikut mazhar adalah juz;i ! tetapi pada insan kamil penzahiran adalah unik ! total dan kamal ' ?ahap evolusi insan ini terbeza daripada suwar spesis lain dalam alam kerana dia menggabungkan segala suwar tanzih dan tasybih Pengajaran daripada Tentangan "alaikat 6en:ann#a terdirilah hu55ah Allah =aala atas malaikat ; maka in:atlah .*3(- "un::uh Allah mem!erin:atkan kamu melalui selain kamu B tilik dari mana datan: *kebinasaan- ke atas <ran: #an: didatan:in#a . "esun::uhn#a malaikat tidak sedar tentan: im!likasi kemun>ulan khali/ah ini *31-; dan tidak sedar a!a #an: dituntut kehadiran al Haq dari!ada ibadat zat .*32*3(- I$ mereka tidak mengetahui jamak asma ! hanya yang khusus kepada mereka ' *31- I$ iaitu zahir khalifah adalah mengikut suwar alam dan batinnya mengikut suwar al $aq ' *32- I$ iaitu ridha kepada hadrat mazhar (kemunculan insan) di bawah rububiah jamak asma selepas asma zahir pada mazhar yang paling kamal ' Ibadat zat pada hadrat al $aq adalah khususiah kemunculan insan kamil '

1$

"esun::uhn#a tidak se<ran: men:etahui dari!ada al Haq melainkan a!a #an: diberin#a zat *diri-n#a . *sub5ektiDiti ilmu- =idak ba:i malaikat sintesis Adam dan mereka tidak sedar tentan: asma #an: dikhaskan ke!adan#a ; #an: den:ann#a dia memu5i&#a dan mensu>ikan&#a . Mereka men:etahui baha3a Allah mem!un#ai asma #an: ilmun#a tidak sam!ai ke!ada mereka ; maka mereka tidak da!at memu5i&#a dan mensu>ikan&#a den:ann#a . A!a #an: kami sebutkan telah men:atasi mereka dan hal ini telah berhukuman atas mereka sehin::a mereka telah berkata tentan: kemun>ulan Adam E Apakah 3amu akan menjadikan pada bumi sesuatu yang akan merosakkannya ' (201:) Ini tidak lain dari!ada tentan:an #an: berlaku di kalan:an mereka . A!a #an: mereka katakan !ada haq Adam adalah keadaan a!a #an: mereka !adan#a bersama Allah . 8ika bukan kerana binaan mereka mendatan:kan demikian mereka tidak akan berkata !ada haq Adam a!a #an: mereka telah katakan sedan:kan mereka tidak sedar . 8ika mereka men:enali diri nes>a#a mereka akan men:etahui ; dan 5ika mereka men:etahui nes>a#a mereka akan ter!erlihara .*33*33- I$ malaikat yang disebutkan ini di bawah malakut Aqal 3ull dan #alam al AAla yang memuji Allah dan mensucikanNya dengan asma tanzih ! iaitu malaikat tinggi atas daripada tujuh petala langit ' %ukan malaikat muhaymin yang luar daripada hukum Aqal 3ull dan istihlak dalam Jalal al Jamal ' +an bukan malaikat bumi ' Mereka tidak akan mem!erlekehkan sehin::a melebihi !ada mendak3ah a!a #an: ada !ada mereka dari!ada mentasbihkan dan mensu>ikan&#a . Pada Adam terda!at asma ilahi #an: tidak terda!at !ada malaikat dan mereka tidak mentasbihkan dan mensu>ikan&#a seba:aimana dilakukan 5amiah Adam . Al Haq telah me3asa/kan a!a #an: telah berlaku untuk kami merenun:in#a dan mem!ela5ari adab bersama Allah =aala su!a#a kami tidak mendak3ah a!a #an: kami telah realisasikan dan han#a mem!er<lehi se>ara berkaitan . Ca:aimana kami b<leh memutlakkan !ada dak3ah dan men:ammkan !ada a!a #an: tidak dikuasai dan diketahui ; nes>a#a terbuka aib kami . Inilah !en:a5aran ilahi #an: al Haq melatih hamba&#a #an: beradab ; !er>a#a dan khali/ah . K$nsep Kulli dan Hu ungan al Haq dengan Khalq Kemudian kami kembali ke!ada hikmah . Kami kata E Ketahuilah baha3a !erkara #an: kulli 5ika sekali!un tidak 3u5ud seba:ai <b5ek luaran den:an sendirin#a ; namun ia b<leh ditaaqulkan dan diketahui tan!a s#ak dalam zihin .*34- Ia adalah !erkara batin dan tidak terhenti seba:ai <b5ek 3u5ud #an: :haib .*3 - Ca:in#a hukum dan kesan atas se:ala a!a #an: mem!un#ai 3u5ud <b5ekti/ . Cahkan ia adalah sumbern#a tidak lain ; makna aku ; sumber se:ala #an: mem!un#ai 3u5ud <b5ekti/ . Ia tidak henti seba:ai <b5ek mental !ada dirin#a . Ia zahir seba:ai <b5ek luaran se!ertimana ia batin seba:ai <b5ek mental. *34- I$ jika zahir sebagi objek nescaya ia menjadi relatif dan tidak bersifat total dan mutlak ' *3 - I$ perkara jamak yang mutlak seperti wujud ! ilmu dan hayy adalah haqiqat mutlak ' 2(

"andaran se:ala <b5ek luaran ke!ada !erkara kulli ini ; #an: tidak mun:kin dit<lak dari!ada aqal dan tidak mun:kin 3u5udn#a seba:ai <b5ek luaran ; adalah sandaran 3u5ud #an: den:ann#a terhentilah !erkara kulli ini seba:ai <b5ek mental . "ama sa5a demikian <b5ek luaran ber3aktu atau tidak ber3aktu ; nisbahn#a ke!ada !erkara kulli ini adalah satu .*3%- Hukum <b5ek luaran meru5uk ke!ada !erkara kulli men:ikut a!a #an: dituntut haqiqat demikian <b5ek se!ertimana nisbah ilmu ke!ada alim dan ha#at ke!ada <ran: #an: hidu! . Ha#at ada satu haqiqat #an: b<leh di/ahamkan dan ilmu satu haqiqat #an: b<leh di/ahamkan berlainan dari!ada ha#at ; se!ertimana ha#at berbeza dari!ada ilmu . *3%- I$ iaitu penzahiran perkara kulli pada objek adalah mengikut mazhar Kemudian kami kata tentan: al Haq baha3a 6ia mem!un#ai ha#at dan ilmu ; iaitu 6ia Ha## dan Alim . 6an kami kata tentan: malaikat baha3a ia mem!un#ai ha#at dan ilmu ; iaitu ia ha## dan alim . 6an kami kata tentan: manusia baha3a dia mem!un#ai ha#at dan ilmu ; iaitu dia ha## dan alim . Haqiqat ilmu adalah satu dan haqiqat ha#at adalah satu dan nisbah keduan#a ke!ada #an: berilmu dan hidu! adalah sama . 6an kami kata !ada ilmu al Haq baha3a ia adalah qadim dan !ada ilmu manusia baha3a ia adalah hadas . *37*37- I$ kerana keduanya perkara total dan penzahiran perkara total adalah mengikut mazhar ' Ilmu tidak difahamkan melainkan sebagai total dan mutlak ' Candin:kanlah hukum #an: terbit dari kerana *!erbezaan- sandaran !ada haqiqat ini . Perhatikanklah rabitah antara k<nse! dan <b5ek luarann#a . "e!ertimana hukum ilmu atas <ran: #an: mendirikan ilmu baha3a dikatakan !adan#a baha3a dia alim ; hukum atas #an: disi/atkan den:an ilmu baha3a ilmu itu hadas !ada haq hadas dan qadim !ada haq qadim . Maka 5adilah setia! #an: dihukumkan den:ann#a dihukumkan atasn#a .*3)*3)- I$ ilmu pada objek menghukumkan atas objek sebagai alim ! sedangkan ilmu yang dizahirkan objek mengikut objek ' Maklum baha3a !erkara kulli ; 5ika sekali!un maqul namun tidak mau5ud <b5ekn#a teta!i mau5ud hukumn#a ; se!ertimana dihukumkan atasn#a a!abila dinisbahkan ke!ada <b5ek luaran . Ia menerima hukum <b5ek luar teta!i tidak menerima ta/sil dan !embaha:iaan kerana demikian tidak mun:kin ba:in#a . Ia !ada zatn#a dalam setia! #an: disi/atkan den:ann#a se!erti kemanusiaan dalam setia! indiDidu dari!ada s!esis #an: khas ini . Kemanusiaan tidak ber>eraian dan berbilan:an den:an !erbilan:an indiDidu dan tidak len#a! k<nse!n#a . *3$*3$- I$ makna perkara kull adalah nisbah adam zat objek luaran pada tahap lenyap dalam zat al $aq seperti hayy dan ilmu ' -uwar dalam alam misal yang dianggap para Israqiyun sebagai perkara total ! dikira zahir sebagai objek dalam alam suwar ' Rabitah antara <b5ek luaran den:an #an: tidak mem!un#ai 3u5ud luaran adalah sabit dan ia sesuatu nisbah adam . Rabitah antara <b5ek luaran ; satu den:an #an: lain lebih mudah di/ahami kerana dalam se:ala keadaan ada !en:him!un iaitu 3u5ud luaran . 21

Pada sana tidak ada !en:him!un namun 3u5ud rabithah tan!a !en:him!un maka den:an !en:him!un semestin#a lebih kuat dan benar . =idak s#ak baha3a #an: hadas ; sabit hadasn#a dan i/tiqarn#a ke!ada !en:hadas untuk men:hadaskann#a kerana ia mun:kin !ada dirin#a . 4u5udn#a adalah dari!ada selain dirin#a dan ia berabitah ke!ada !en:hadasn#a den:an rabitah i/tiqar . "emestin#a #an: disandarkan ke!ada&#a adalah 3a5ib al 4u5ud !ada zat&#a ; terka#a !ada 3u5ud&#a den:an dirin#a dan tidak beri/tiqar . 6ialah #an: memberi 3u5ud den:an zat&#a ke!ada hadas ini ; 5usteru ia ternisbah ke!ada&#a . A!abila #an: 3a5ib menuntut #an: mun:kin !ada zatn#a 5adilah mun:kin itu 3a5ib . *4(*4(- I$ kewajiban dan limpahan adalah wajib kerana zatNya ' +alam &utuhat Ibn Arabi berkata 3etahuilah bahawa al amr adalah al $aq dan khalq dan ia adalah wujud mahd dan daim ! mungkin adalah mahd dan daim ! adam adalah mahd dan daim ' >ujud mahd tidak menerima adam selama2nya dengan tidak terbilang penolakannya ! adam mahd tidak menerima wujud ! mungkin mahd menerima wujud dengan asbab dan adam dengan asbab selama2nya ' >ujud mahd adalah Allah ! tidak lain dan adam mahd adalah yang tidak mungkin tidak lain ' *ungkin mahd adalah alam tidak lain ' +arjat terletak dalam tangan wujud mahd dan adam mahd ' +ikaitkan wajib dengan zat kerana selagi zat objek tidak wajib objek itu tidak akan wujud ' A!abila sandarann#a untuk zatn#a adalah ke!ada #an: menzahirkann#a ; maka dituntut baha3a ia adalah atas su3arn#a !ada se:ala #an: dinisbahkan ke!adan#a dari!ada asma dan si/at selain ke3a5iban !ada zat . "esun::uhn#a #an: demikian tidak sah !ada hadas 5ika sekali!un telah 3a5ib 3u5udn#a . 4u5udn#a adalah den:an selain dirin#a bukan den:an dirin#a . Kemudian ketahuilah kerana urusan itu ; se!ertimana #an: kami telah katakan baha3a !enzahirann#a adalah den:an su3ar&#a ; Allah =aala telah tun5ukkan kami ke!ada ilmu tentan:&#a su!a#a menilik !ada hadas dan men#ebut baha3a 6ia mem!erlihatkan kami a#at2&#a dalam hadas ; maka kami men:ambil dalil den:an kami tentan:&#a . Maka tidak kami 3asa/kan&#a den:an sesuatu melainkan kami 5u:a mem!un#ain#a melainkan ke3a5iban zat #an: khas . Kerana kami men:etahui&#a den:an diri kami dan dari!ada kami ; kami menisbahkan ke!ada&#a se:ala a!a #an: kami nisbahkan ke!ada kami . 6en:an demikian telah datan: khabar ilahi melalui lisan tar5uman ke!ada kami ; di mana 6ia telah me3asa/kan diri&#a ke!ada kami den:an kami . A!abila kami mensaksikan&#a ; kami mensaksikan diri kami dan a!abila 6ia mensaksikan kami 6ia mensaksikan diri&#a . *41*41- I$ Allah mensifatkan diri kepada kami dengan sifat kami ' 3ami adalah suwar nisbah asma dan sifat yang mensifatkanNya ! yang zahir pada kami seperti hayat ! ilmu ! iradat dan qudrat ' Per e#aan al Haq dengan Khalq =idak s#ak bah3a kami ramai !ada indiDidu dan s!esis ; dan kami 5ika sekali!un !ada satu haqiqat #an: men:him!unkan kami ; namun kami men:etahui se>ara !utus baha3a terda!at !emisah #an: den:ann#a terasin: setia! indiDidu dari!ada #an: lain . 8ika bukan kerana demikian tidaklah terda!at katsrah dalam satu . 22

"e!erti demikian 5u:a ; 5ika sekali!un kami di3asa/kan !ada se:ala 3a5ah den:an a!a #an: 6ia 3asa/kan diri&#a ; namun semestin#a ada !emisah dan ia tidak lain dari!ada i/itiqar kami ke!ada 3u5ud dan keber:antun:an 3u5ud kami atas&#a kerana kemun:kinan kami dan keka#aan&#a dari!ada seum!ama a!a #an: kami i/tiqar ke!adan#a . Maka den:an ini sah ba:i&#a azali dan qidam #an: terna/i darin#a kea3alan #an: ba:in#a !embukaan 3u5ud dari adam . Kea3alan ini tidak dinisbahkan ke!ada&#a bersama keadaan&#a al A3al . 6an kerana ini dikatakan !ada&#a al Akhir . 8ika kea3alan&#a adalah a3al 3u5ud kaitan ; tidak sah 6ia #an: akhir ba:i *3u5udmuqa#ad kerana tidak ada akhir ba:i munkinat #an: tidak terbilan: . "esun::uhn#a 6ia #an: akhir kerana kembali se:ala urusan ke!ada&#a sele!as dinisbahkan demikian urusan ke!ada kami . 6ia al Akhir dalam ain kea3alan&#a dan al A3al dalam ain keakhiran&#a . *42*42- I$ +ia al Awal dan batin pada la taayin dan al Akhir dan zahir pada taayin ' Kemudian ketahuilah baha3a al Haq me3asa/kan diri&#a seba:ai zahir dan batin . 6ia telah men5adikan alam :haib dan alam s#ahadah su!a#a kami idrak #an: batin dalam :haib kami dan #an: zahir den:an s#ahadah kami . 6ia 3asa/kan diri&#a den:an ridha dan marah dan me3u5udkan alam #an: ditakuti dan dihara!kan . Maka kami takut kemarahan&#a dan hara! keridhaan&#a . 6ia me3asa/kan diri&#a den:an 5amal dan 5alal dan men5adikan kami berkeadaan haibah dan uns . "e!erti demikian se:ala a!a #an: dinisbahkan ke!ada&#a =aala dan dinamakan den:ann#a . 6iibaratkan !asan:an2 si/at ini den:an dua tan:an #an: berta3a5uh dari&#a ke!ada men>i!takan insan kamil . 6ia adalah !en:him!un se:ala haqiqat alam dan i/radn#a . Alam adalah s#ahadah sedan:kan khali/ah adalah :haib . *43*43- I$ makna dua tangan adalah suwar al $aq dan suwar alam ' Adam adalah tasybih yang paling total ! lengkap dan kamal dan mazhar yang paling besar ! umum dan tinggi ' Adalah mustahak bahawa khalifah Allah mengikut suwar +ia yang diwakilinya ! dan sama wajib dia mengikut suwar alam yang dia menjadi khalifah atasnya ' Adam sesuai sebagai mazhar jamak asma kerana kejamakan ketunggalan ruhnya ! dan sesuai dengan alam kerana keperbilangan ketunggalan anggotanya ' 6en:an makna ini al "ulthan terhi5ab se!ertimana disebutkan dan al Haq me3asa/kan diri&#a den:an hi5ab zulmani iaitu 5isim tabii dan hi5ab nurani iaitu ar3ah lati/ . Alam terdiri dari!ada #an: kasar dan #an: halus dan ia sendiri adalah hi5ab atas dirin#a . Ia tidak idrak al Haq se!erti idrak&#a diri&#a dan tidak terhenti dalam hi5ab #an: tidak teran:kat bersama ilmun#a baha3a ia terbeza dari!ada !e3u5udn#a kerana i/tiqarn#a .=idak ada baha:ian ba:in#a dalam ke3a5iban !ada zat #an: han#a untuk 3u5ud al Haq #an: ia tidak akan idrak selama2n#a . 6ari se:i ini al Haq tidak terhenti dari!ada tidak maklum !ada ilmu zauq dan s#uhud kerana tidak ada ta!ak ba:i hadas dalam demikian *ke3a5iban- .

23

Allah tidak men:him!unkan untuk Adam den:an kedua tan:an&#a melainkan untuk !emuliaan . Kerana ini 6ia telah berkata ke!ada Iblis E Apakah yang mencegah kamu daripada bersujud kepada apa yang Aku telah ciptakan dengan kedua tangan Aku '(18076) Adam bukan lain dari!ada ain !en:him!unan&#a akan dua su3ar iaitu su3ar alam dan su3ar al Haq ; dan keduan#a adalah tan:an al Haq .*44- Iblis han#a satu 5uzuk dari!ada alam . =idak terhasil ba:in#a kehim!unan ini . *4 *44- I$ haqiqat Adam ! uns ! memerlukan iqtidal dan baik taqwim ! kelaziman tidak terkhusus kepada pernyataan sebelah ! dan jamak antara tanzih serta keesaan dengan devolusi dan non;devolusi ' = *4 - I$ Iblis adalah suwar ananiyyah (keakuan yang bersebelahan) dan berpaling daripada keyaqinan mutlak ' ,ertentangan ini nyata dalam kemunculan manusia juga dengan pembinaannya lebih bergantung kepada tanah dan air bersamaan haqiqat ! suwar ! kuasa dan ruhaninya melazimkan samahah ! taat ! penerimaan ! harmonis ! kepercayaan ! istiqamah ! wibawa ! khullah ! diam ! tawadhuk ! ubudiah ! lawwamah ! ilmu dan latif ' ,embinaan Iblis lebih daripada api bersamaan haqiqatnya melazimkan besar;diri ! kejahatan ! tipu ! jabbar ! kekurangan dan hasad ' $aqiqatnya bertentangan menyeluruh dengan sujud ' Kerana inilah Adam men5adi khali/ah . 8ika dia bukan !ada su3ar !ihak #an: dia men::antikan !ada a!a #an: dia men::antikan&#a !adan#a dia tidak akan la#ak seba:ai khali/ah . 8ika tidak dalamn#a se:ala a!a #an: ada dalam alam ; dan a!a #an: dituntut rak#at2 #an: dia di5adikan khali/ah atas mereka ; dia tidak akan men5adi khali/ah . =idak sah men5adi khali/ah melainkan insan kamil ; maka Allah telah membina su3arn#a #an: zahir dari!ada haqiqat2 alam dan su3ar2n#a . 6ia membina su3arn#a #an: batin atas su3ar&#a =aala . Kerana demikian 6ia telah berkata tentan:n#a E Aku adalah !enden:arann#a dan !en:lihatann#a .*Hadis 'udsi- 6ia tidak berkataE Aku matan#a dan telin:an#a . *4%*4%- I$ insan kamil dinamakan alam saghir dengan merujuk kepada suwar zahirnya bukan suwar batinnya ' "e!erti demikian !ada setia! #an: 3u5ud dalam alam ; *6ia zahir- den:an qadar a!a #an: dituntut haqiqat demikian mau5ud . =idak ba:i sesuatu se:ala a!a #an: ada !ada khali/ah dan dia tidak melebihi mereka melainkan kerana keterhim!unann#a . 8ika bukan kerana sir#an al Haq dalam se:ala mau5udat melalui su3ar&#a ; alam tidak akan mem!un#ai 3u5ud . "e!ertimana 5ika bukan kerana demikian haqaiq iaitu k<nse! kulli ; tidak akan zahir hukum !ada <b5ek zahir . Kerana haqiqat ini alam i/tiqar ke!ada al Haq untuk 3u5udn#a . Kesemua i/tiqar dan tidak terka#a . Ini adalah kebenaran a!a #an: aku telah katakan ; bukan kina#ah . A!abila aku men#ebut tentan: #an: terka#a tan!a i/tiqar !adan#a ; Maka kamu tentu men:etahui sia!a #an: aku katakan itu . "e:alan#a berabitah den:an al Kull dan tidak ba:in#a !er!isahan dari!ada&#a . Pe:an:lah a!a #an: aku katakan .*47-

24

*47- I$ alam iftiqar kepada Allah untuk wujud dan al $aq iftiqar kepada alam bukan untuk wujud tetapi kerana mazhar haqiqat kelaziman dan nisbah rububiah adalah alam ! iaitu ada iftiqar kepada asma ' 3etahuilah ! falak ilahi yang total adalah empat pertama la taayun ! kemudian taayun awal yang nyata pada awalnya dengan Nafs al "ahman ' ,ada peringkat ini telah ada rabitah jamak kull asma dengan kull haqiqat alam dan jamak kull haqiqat alam dengan jamak kull asma ' Kamu telah men:etahui hikmah kemun>ulan 5asad Adam ; maknaku su3arn#a #an: zahir dan kemun>ulan ruh Adam ; maknaku su3arn#a #an: batin ; iaitu al Haq dan khalq . 6an kamu telah men:etahui !embinaaan martabatn#a ; iaitu kehim!unan #an: den:ann#a dia la#ak men5adi khali/ah . Adam adalah na/s #an: satu #an: darin#a di>i!takan s!esis ini ; insan kamil . 0irman&#a E >ahai manusia ! bertaqwalah kepada "abb kamu yang telah menciptakan kamu daripada nafs yang satu dan menciptakan daripadanya pasangannya (48) ! dan membiakkan daripada keduanya lelaki dan perempuan yang ramai '(40/) *4)- I$ $awa adalah kata jamak kepada hawaya ! maknanya bersatu ' +ia diciptakan atas suwar Adam mengikut disposisi tabiinya ' +ia dari pihak kiri kerana ruh adalah dari pihak kanan ! dan berlengkung mengikut haqiqat tabiat ' Makna /irman&#a E %ertaqwalah kepada "abb kamu ialah E 5adikan a!a #an: zahir dari!ada kamu seba:ai !erisai ba:i Rabb kamu dan 5adikan a!a #an: batin dari!ada kamu ; iaitu Rabb kamu seba:ai !erisai ba:i kamu . "esun::uhn#a !ada urusan >ela dan !u5i ; 5adilah !erisai&#a dalam !en>elaan dan 5adilah 6ia !erisai kamu dalam ke!u5ian su!a#a kamu men5adi se<ran: #an: beradab dan berilmu . Kemudian 6ia telah mem!erlihatkan Adam a!a #an: 6ia telah letakkan dalamn#a . 6emikian di5adikan dalam dua :en::aman&#a . 7en::aman #an: satu dalamn#a alam dan :en::aman #an: lain Adam dan anak >u>un#a den:an men5elaskan martabat2 mereka dalamn#a . Kalimat Hikmah An iya A!abila Allah =aala mem!erlihatkan aku !ada sirr aku atas a!a #an: 6ia telah letakkan dalam imam ini ; ba!a #an: terbesar ; aku telah men5adikan dalam kitab ini sebaha:ian a!a #an: 6ia telah men:hadkan ke!ada aku . Cukan se:ala a!a #an: aku alami ; kerana demikian tidak termuat dalam kitab bahkan dalam alam #an: 3u5ud sekaran: !un . Maka antara a!a #an: aku saksikan dari!ada a!a #an: aku telah letakkan dalam kitab ini ; se!ertimana dihadkan <leh Rasulullah sa3 ; adalah hikmah ilahi dalam kalimat Adam iaitu bab ini . Kemudian hikmah ins!irasi dalam kalimat "#ith merujuk kepada kurnian ilahi dan ilmu yang ditanamkan dalam lubuk hati -yith ! iaitu perkembangan Nafs al "ahman atas mahiyah dan kepenerimaan ' Kemudian hikmah subbuhiah dalam kalimat &uh yang dengan ghalabah sifat subbuh telah menjadi rasul yang pertama ' +ia menuntut umatnya supaya mentauhidkan 2

Allah dan mentanzihkanNya daripada sebarang syirik ' Cauq Nuh adalah aqal dan nafs ' Kemudian hikmah quddusiah dalam kalimat Idris yang zauqnya aqal quddus ' +ia bersih daripada alam mizaj dan bergaul dengan malaikat dan arwah ! dan wujud sebelum Nuh ' Kemudian hikmah muha#mi#ah *ekstasi- dalam kalimat Ibrahim yang senentiasa mencari jamal al $aq ' +ia fana daripada dirinya dalam nur anwar Allah dengan tajalli jamal al Jalal ' (Dvolusi manusia) bermula dengan Adam yang menjamakkan segala asma ! kemudian -yith dengan kurniaan (perkembangan) pada zat dan asma ! kemudian kurniaan tajrid (Idris) dan tanzih (Nuh) ' 3emudian Ibrahim sebagai cermin pertama zahir sifat tsubutiah untuk menyempurnakan ilmu ' Namun khillahnya masih mempunyai hijab ' Kemudian hikmah kebenaran dalam kalimat Ishaq iaitu dengan perkembangan alam khayal yang benar ' +ia menyerupai doa untuk ilmu asrar asma . Kemudian hikmah ketin::ian dalam kalimat Ismail kerana dia menyerupai doa yang mengandungi kelengkapan *uhammad ' Kemudian hikmah ruhani dalam kalimat .akub iaitu mengandungi ketentuan din yang mempunyai dua wajah ' -atu politik untuk memelihara fungsi alam dengan baik dan tadbir mengikut urusan umum ' Bakub menyerupai contoh kebersihan yang layak untuk Arshy ' Kemudian hikmah nur dalam kalimat .usu/ menjelaskan haqiqat alam misal mutlak dan perkembangan nurnya ' Ia taayun antara wujud mutlak dan adam ' Nur adalah sifat ainnya ' %entangan alam misal mutlak atas hadrat khayal pada haqiqatnya adalah sejenis nur ' Nur adalah sesuatu yang tidak difahami tetapi dengannya difahami sesuatu ! berbanding diyaA ' Alam misal mutlak adalah zauq dan kasyaf Busuf dan dia diberi ilmu takwilnya ' Kemudian hikmah ahadiah *+keunikan- dalam kalimat Hud . Ahadiah mempunyai tiga darjat ' ,ertama ahadiah zat iaitu ahadiah mutlak sepertimana dalam #ul $uwa Allahu Ahad ' (al #uran) di mana ahadiah adalah zat ' 3edua ahadiah asma dan sifat ! di mana ahadiah adalah sifat bukan zat ' 3etiga ahadiah afaal atau ahadiah rububiah yang dikhaskan kepada $ud ' Kemudian hikmah /utuh *+!embukaan- dalam kalimat "<leh . 3eesaan rububiah membawa kepada futuh zat ahadiah ' Kemudian hikmah qalb dalam kalimat "#uaib iaitu seruan kepada keadilan yang zahir pada hati ' Ia suwar kejamakan ketunggalan antara zahir dan batin ' Iqtidal jasad dan keadilan nafs datang darinya ' Kemudian hikmah !en:uasaan dalam kalimat 1ut supaya dia bertindak dengan himmah dan tasaruf '

2%

Kemudian hikmah taqdir dalam kalimat 2zair yang minta diperkenalkan sirr qadar ' -eseorang akan mengenal hikmah qadar dan sirrnya hanya selepas dia bersandar kepada rukun yang kukuh iaitu berpegang dengan Allah dan wujud dengan wujud Allah ' <zair mengenal sirr qadar selepas mati dan kembali hidup semula . Kemudian hikmah keteran:katan dalam kalimat Isa yang membersihkannya daripada kaitan tasybih dan menghidupkan nisbahnya dengan Allah ' Isa mengenal sirr qadar! bahkan dia menghidupkan yang mati dengan sandaran qadar ' *engenali sirr qadar adalah satu antara tangga keterangkatan Isa dan padanya zahir keterangkatan sepenuhnya ' Kemudian hikmah rahmat dalam kalimat "ulaiman yang diberi Allah tasaruf atas segala alam bersama kebesaran ! dominasi dan kefahaman yang menyeluruh ' Ini kerana padanya dilengkapkan asrar rahmat yang peribadi dan umum ' $anya seorang yang telah diangkatkan Allah dan sampai kepada pertemuan dua qaus layak zahir dengan kekhalifahan dan taayun seperti -ulaiman ' Kemudian hikmah 3u5ud dalam kalimat 6aud kerana wujud lengkap dalam suwar manusia sebagai khalifah ' 3ekhalifahan Adam tidak termasuk kerasulan ' +aud adalah orang pertama selepas lengkap syarat maqam kamal ! yang dilengkapkan tashkir dan kekhalifahan serta diberi mulk ! hikmah dan nubuwah ' Asbab wujud adalah perkembangan Nafs al "ahman ' Kemudian hikmah na/s dalam kalimat .unus yang adalah mazhar sifat kelengkapan ' -ifat ini milik kesemua manusia ' Nafs manusia dalam lautan jenis berhubungan dengan nafs haiwan jenis ikan ' Kemudian hikmah :haib dalam kalimat A#ub iaitu hatinya ghaib daripada alam indera dan memasuki hadrat ghaib uluhiah ' -eorang yang mencapai darjat Nafs 3ull mengetahui asrar alam ghaib ' Kemudian hikmah 5alal dalam kalimat .ah#a . Cahir padanya haibah ! limpahan ! zuhud daripada dosa dan segala yang tidak bersih kerana ghalabah atasnya jalal ' $ikmah ghaib membawa kepada kesedaran jamal dalam jalal ' 3epada sesiapa yang mengenal semua ini akan ditajalli kepadanya satwah ( kekuasaan) ! azamah ( keagungan) dan jalal sepertimana ditajalli kepada Bahya jalal dalam jamal ' Kemudian hikmah !emilikan dalam kalimat 9akari#a ! iaitu diperkuatkan himmahnya ' -ebab batin adalah lebih kuat pada makna dan hukum ' ,enghuni alam amar lebih lengkap ! kuat dan berkesan daripada penghuni alam khalq ' $anya selepas satwah wahyu menghilangkan haibah dan jalal hamba baru muncul penzahiran sifat uluhiah dan milik melalui kewujudan al $aq ' Kemudian hikmah uns *intimasi- dalam kalimat Il#as yang diangkat kepada malaikat walau berhubungan baik dengan manusia ' Kemudian hikmah ihsan dalam kalimat 1uqman ;

27

Kemudian hikmah keimaman dalam kalimat Harun iaitu melalui perantaraan berbanding Ibrahim yang dilantik Allah secara langsung ' Imam *ahdi juga adalah tanpa perantaraan kerana dia khalifah Allah ' ($adis) ' Eisi dan ihsan adalah antara kewajiban imam ' Kemudian hikmah ulu3i#ah dalam kalimat Musa kerana empat usul ' ,ertama dia rasul secara langsung kepada ramai manusia ' 3edua dia diberi ?aurat melalui zatNya tanpa perantaraan ' 3etiga dia dekat kepada maqam jamak yang khas dan diberi pengalaman bersama 3hidr supaya mengetahui perbezaan taayun iradat dengan taayun nizam ' 3eempat kerasulannya mempengaruhi ramai rasul ' Kemudian hikmah samad dalam kalimat Khalid kerana umatnya merujuk kepadanya dalam segala urusan yang penting ! untuk nasihat dan penanganan ' Allah ?aala mengangkatkan bala yang melanda umatnya dengan doanya ' Kemudian hikmah /ardhiah dalam kalimat Muhamad ! iaitu mempunyai sifat jamak dan kefarduan ' Ia devolusi pertama zat kefardhuan mengandungi devolusi tanzih ! tasybih ! maarif dan wujud ' Atasnya tidak selain zat ahadiah mutlak yang tanzih daripada apa2 devolusi ' Permata setia! hikmah adalah kalimat #an: dinisbahkan ke!adan#a . Aku telah rin:kaskan a!a #an: aku sebut dalam kitab ini ke!ada had a!a #an: sabit dalam kitab induk . *4$- Aku mene!ati a!a #an: dirasmikan ke!ada aku dan berhenti !ada a!a #an: dihadkan ke!ada aku . 8ika sekali!un aku berkehendak tambahan atas demikian tidak akan aku berda#a . "esun::uhn#a hadrat men>e:ah demikian . Allah #an: memberi ke5a#aan ; tidak ada Rabb melainkan&#a . *4$- I$ *artabat kitab induk terhimpun dalam lima ' ,ertama taayun awal ' 3edua Aama rububiah ' 3etiga 3itab *ubin untuk al *udabbir iaitu Aqal Awal dan al #alam al AAla ' Aqal Awal adalah 3itab *ubin dan induknya adalah haqiqat haqaiq tasybih ! iaitu Aama rububiah ' 3eempat adalah 3itab *ufasil ! iaitu Fauh *ahfuz pada hukum dan Nafs 3ull pada marifat dan taayun ' 3elima adalah asma pencipta langit ' Apa yang tersebut dalam kitab ini adalah apa yang tsabit dalam kitab induk mengikut jalan kefardhuan kejamakan haqiqat *uhammad ! tidak sebanyak mana yang terdapat dalam hikmah kitab induk ' *artabat ini adalah martabat barzakh azhim ! milik khatam anbiya ! yang menghadkan apa yang terhad daripada martabat itu kepada wilayah khas '

2)

ermata Hikmah Ins!irasi dalam Kalimat S"ith (subjektiviti inspirasi ain tsabit) Persediaan untuk Permintaan Ketahuilah bah3a !emberian dan !en:har:aan #an: zahir dalam kaun atas tan:an hamba atau dari selain tan:an mereka terbaha:i dua ; iaitu !emberian zat atau !emberian asma *1- dan terbeza !ada sisi ahli zauq . Ada antaran#a #an: diminta se>ara tertentu ; ada #an: diminta tidak se>ara tertentu dan ada #an: tidak diminta ; sama sa5a !emberian itu !ada zat atau asma . *1- I$ pemberian al $aq apabila diiktibarkan dari segi sumbernya dinamakan pemberian zat ! dan apabila diiktibarkan dari segi perbilangan suwar pemberian dalam penerima dan dari kerana penerima dinamakan pemberian asma ' Ada #an: tertentu se!erti se<ran: berkata E 4ahai Rabb ; berilah aku sedemikian . Iaitu dia menentukan sesuatu !erkara dan tidak terlintas ba:in#a selain itu . .an: diminta se>ara tidak tertentu se!erti se<ran: berkata E Cerilah aku a!a #an: Kamu tahu !adan#a ada kebaikan ba:i aku B tan!a menentukan setia! 5uzuk zat #an: diminta a!akah !emberian itu halus atau kasar .*2*2- I$ yang halus adalah jenis ruhani dan yang kasar adalah jenis jasmani atau nafsani ' A"3 pemberian zat adalah tanpa wasithah Peminta terbaha:i dua . "atu :ru! terban:kit untuk meminta kerana tabiat ber:esa2 E sesungguhnya manusia diciptakan bergesa2 ' (/70// ) *3- 7ru! #an: lain terban:kit untuk meminta kerana men:etahui baha3a di sana ada bebera!a !erkara di sisi Allah #an: terdahulu ilmu&#a tentan:n#a baha3a ia tidak ter>a!ai melainkan den:an meminta . Mereka berkata E Mudah2an a!a #an: kami minta dari!ada .an: =er!u5i adalah sebe:ini . *4*3- I$ mereka tidak mengetahui kecenderungan mereka pada mana satu waktu *4- I$ mereka meminta dengan sikap berjaga2 ! boleh dikeluarkan makna bahawa kencenderungan grup ini sesuai dengan hal mereka dan mereka mengetahui kecenderungan mereka ' Permintaann#a adalah sesuatu !en:a3asan atas munkinat kerana dia tidak tahu a!a #an: ada dalam ilmu Allah dan a!a #an: ada !adan#a dari!ada !ersediaan untuk !enerimaan . * - Antara !en:etahuan #an: !alin: rumit adalah berte!atan !ada setia! saat tentan: !ersediaan sese<ran: !ada demikian saat . *%- &amun 5ika <ran: itu tidak diberi !ersediaan untuk meminta nes>a#a dia tidak akan meminta . *7* - I$ jika yang mencetuskan permintaan itu adalah daripada tabiat gesa2 persediaannya mungkin harmonis atau tidak ' Jika harmonis ! adalah wajib ia berlaku dan jika tidak ia tidak akan berlaku ketika itu ' Jika persediaannya yang mencetuskan permintaan ! tentu apa yang diminta akan berlaku ! dan peminta akan seronok tanpa menyuarakan permintaannya ' *%- I$ hanya mungkin bagi insan kamil *7- I$ namun seseorang tidak sedar tentang persediaannya pada setiap waktu '

2$

"e5auh !en>a!aian ahli hudur *#an: meminta- #an: tidak mem!un#ai seum!ama ilmu ini ; baha3a dia men:etahui !ersediaann#a !ada ketika !emberian . "esun::uhn#a mereka men:etahui den:an hudur mereka a!a #an: al Haq memberi ke!ada mereka !ada ketika itu dan baha3a mereka tidak menerima melainkan kerana ada !ersediaan . 7ru! ini terbaha:i dua E Pertama mereka #an: men:etahui dari!ada !enerimaan mereka tentan: !ersediaan mereka . *)- .an: kedua men:etahui dari!ada !ersediaan mereka a!a #an: mereka terima . Caha:ian ini lebih len:ka! !ada mari/at !ersediaan dalam :ru! ini . *$*)- I$ mereka mengenali persediaan mereka secara umum daripada apa yang datang kepada mereka dan yang mereka terima ' *$- I$ ahli hudur mengetahui melalui kasyaf ! alam makna dan ain tsabit persediaan mereka secara umum daripada khususiah persediaan asal mereka ' Antara :ru! ini ada #an: meminta bukan kerana hendak men>e!atkan dan bukan kerana ada kemun:kinan . Mereka minta han#a kerana men><nt<hi suruhan Allah dalam /irman&#a =aala E *intalah kepada Aku ! nescaya Aku memperkenankan doa kamu ' (4:06:) 6ia adalah hamba #an: murni . Ca:i hamba ini tidak ada a!a2 himmah !ada a!a #an: dia minta ; #an: tertentu atau!un tidak . Han#a san#a himmahn#a !ada men><nt<hi suruhan !en:hulun#a . A!abila haln#a menuntut !ermintaan ; dia meminta kehambaan dan a!abila dituntut ta/3idh dan sukut ; dia diam . "esun::uhn#a A#ub dan selainn#a telah diu5i dan mereka tidak meminta&#a su!a#a men:an:kat a!a #an: 6ia telah melanda mereka den:ann#a . Kemudian hal mereka !ada zaman #an: lain menuntut baha3a mereka meminta su!a#a dian:kat #an: demikian ; lalu Allah !un men:an:katkann#a . *1(*1(- I$ iaitu dalam meminta dan diam seorang hamba akan memelihara adab

Pen>e!atan a!a #an: diminta atau !erlambatan adalah men:ikut qadar #an: tertentu ba:i !ermintaan itu di sisi Allah . 8ika !ermintaan itu berkebetulan den:an 3aktun#a di!er>e!atkan !erkenann#a . A!abila 3aktun#a ditan::uhkan ; a!akah dalam dunia atau!un di akhirat ; ditan::uhkan !erkenann#a . =eta!i tidak *ditan::uhkan!erkenan den:an E 1abaika B dari!ada Allah .*11- Hendaklah kamu memahami . *11- I$ jika diketahui bahawa kecenderungan hamba akan zahir satu hari nanti ! akan dimulakan persediaan untuk penerimaan yang lengkap bersama sikap ' Ada!un baha:ian #an: kedua ; iaitu men:ikut kata kami E antaran#a a!a #an: diberi tan!a !ermintaan B maka makna #an: dikehendaki den:an meminta adalah den:an la/az . "ebenarn#a semestin#a !ermintaan itu berlaku a!akah den:an la/az ; hal atau!un !ersediaan . *12*12- I$ jika ketiga2 ini berlaku serentak permintaan itu akan sangat2 dipercepatkan ' ,ersediaan ada dua jenis ' ,ersediaan juzuk yang terlatih seperti seorang yang mempunyai penerimaan dan keupayaan yang tinggi untuk sesuatu perkara ' ,emberian atas persediaan ini tidak ditangguhkan '

3(

,ermintaan atas persediaan kull yang tidak terlatih seperti penzahiran kelengkapan ! kesan atau taayun asma dan seperti wujud kharij bagi ayan tsabit ' Ini juga tidak ditangguhkan ' "e!ertimana tidak ada !u5i mutlak semata2 melainkan dalam la/az ; maka !u5i den:an makna semestin#a dikaitkan den:an hal . .an: memban:kitkan kamu ke!ada memu5i Allah adalah a!a #an: dikaitkan ke!ada kamu den:an asma tindakan atau asma tanzih . Persediaan hamba tidak disedari hamba itu . 6ia men#edari hal kerana dia men#edari m<ti/n#a iaitu haln#a . Persediaan adalah !ermintaan #an: !alin: tersembun#i . *13*13- I$ permintaan dengan lafaz diketahui peminta dan orang lain ' ,ermintaan dengan hal diketahui pemiliknya ' ,ermintaan dengan persediaan tidak diketahui pemiliknya pun ! hanya Allah saja yang mengetahui ' "esun::uhn#a mereka ini ter>e:ah dari!ada meminta kerana ilmu mereka tentan: keterdahuluan qadha Allah . Mereka telah men#ediakan tem!at untuk menerima a!a #an: datan: dari!ada&#a . Mereka telah :haib dari!ada na/s dan aradh mereka . Su jekti%iti Ilmu Antara mereka ini ; ada #an: men:etahui baha3a ilmu Allah =aala tentan: se:ala hal mereka adalah keadaan mereka !adan#a ketika sabit ain mereka sebelum 3u5ud luaran . Mereka men:etahui baha3a al Haq tidak akan memberin#a melainkan a!a #an: diberi ainn#a ; den:an kerana ilmu&#a tentan:n#a ; iaitu a!a #an: dia bersedia atasn#a dalam keadaan sabitn#a . Mereka men:etahui dari mana terhasil ilmu Allah tentan: mereka . *14*14- I$ iradat al $aq tertakluk dengan ilmuNya ' ,ada ilmu Allah sesuatu yang tertentu tidak akan taayun melainkan mengikut qadar yang tertentu kepadanya ' =idak ada :ru! ahli Allah #an: lebih tin::i dan lebih kas#a/ dari!ada :ru! ini . Mereka adalah :ru! #an: meneliti sirr qadar . *1 - "atu baha:ian men:etahui se>ara i5mal *1%- dan #an: lain men:etahui se>ara ta/sil . .an: men:etahui se>ara ta/sil lebih tin::i dan len:ka! dari!ada #an: men:etahui se>ara i5mal . 6ia men:etahui a!a #an: ada dalam ilmu Allah tentan:n#a ; a!akah den:an !emberitahuan Allah =aala akann#a den:an a!a #an: ainn#a memberi ke!ada&#a *17- atau den:an kas#a/ a!a #an: ada dalam ain sabitn#a bersama trans/<rmasi hal atasn#a #an: tidak berhenti2 .*1)- Ini lebih tin::i kerana dia !ada ilmun#a tentan: dirin#a !ada kedudukan ilmu Allah tentan:n#a kerana !en:ambilan adalah dari!ada sumber #an: satu . *1 - I$ sirr qadar adalah suwar cara sesuatu diketahui dalam ilmu Allah ' *1%- I$ iaitu dengan iman dan burhan *17- A"3 dengan campakan subbuhi apa yang ada dalam ainnya sedangkan dia terhijab daripada ainnya *1)- I$ jika hamba itu seorang nabi dia akan diberitahu malaikat atau diwahyukan ke dalam hatinya sedangkan auliya diberi ilham dalam hati ! iaitu dengan inayah pada hadrat ilmu al $aq ' Ini berbeza daripada ilmu yang didapati melalui taraqqi kepada ain tsabit '

31

Jika dia diberi kasyaf jamak ayan tsabit melalui taayun zat al Ghaib ! dan melalui ilmu pensabitan kefarduan dalam jamak haq mutlak dan dalam mungkin yang ghaib 2 dan dia mengenali ain tsabitnya dan sama2 meneliti pada sumber asal dan martabat wujud dan cara2 syuhud ain tsabitnya bersama hal ! mahiyah ! mulazim dan aradh dengan segala yang sangkut;paut ! bahawa segalanya adalah daripada al $aq di dunia dan di akhirat ! bahawa segalanya daripada ain tsabitnya yang adalah sumber ilmu al $aq tentangnya kerana ain tsabit dalam wujud al $aq sama dengan al $aq dan kerana ia bukan lain ! dia akan menilik tentang dirinya dan tentang orang lain secara tafsil apa yang tsabit dan apa yang tahqiq dalam wujud mereka dan suasana hidup mereka ' Melainkan baha3a !ada !ihak hamba ia adalah ina#ah dari!ada Allah dari dahulu la:i dan ia adalah antara 5umlah hal ainn#a #an: !emilik kas#a/ ini akan men:etahui a!abila Allah =aala mem!erlihatkann#a atas demikian ; iaitu hal ainn#a . &amun bukan dalam keluasan makhluk a!abila Allah mem!erlihatkann#a hal ainn#a ; #an: atas ain itu di!erlakukan su3ar 3u5udn#a ; baha3a dia melihat dalam hal ini a!a #an: al Haq melihat !ada ainn#a ketika ia adam . Kerana demikian adalah nisbah zat ba:i ain #an: tidak mem!un#ai su3ar . *1$*1$- I$ ,erbezaan ilmu al $aq dengan ilmu hamba sabit dengan dua cara ' ,ertama ilmu hamba adalah inayah daripada al $aq kepadanya dan kedua ilmu ayan tsabit ketika adam khas kepada al $aq ' 6en:an kerana qadar ini ; kami kata sesun::uhn#a ina#ah Allah telah *teta!kanterdahulu ba:i hamba ini den:an kesamaan ini !ada menda!atkan ilmu . 6en:an sebab ini /irman Allah =aala E . sehingga 3ami mengetahui (al #uran) *2(- dan ia adalah satu kalimat #an: tersan:at benar maknan#a ; tidak seba:aimana di3ahamkan <leh mereka #an: bukan dari!ada mas#rab ini . *2(- I$ ilmu berkenaan dengan sifat dan asma ! objek dan tafsil adalah mengikut penzahiran semasa yang tidak dikenali melainkan pada ketika penzahiran ' 3ebaruan ilmu ini tidak melibatkan pembaruan pada ilmu zat ' ,ada ahadiah zat !alim!ilmu dan maklum adalah sama ' A"3 mutakalim menjadikan yang hadas satu sifat takluk ilmu bukan sifat ilmu ' =u5uan !enanzih baha3a di5adikan demikian hadas !ada ilmu kerana takluk . Inilah 3a5ah tertin::i ba:i mutakalim dalam taaqul !ada masaalah ini . 6ia mensabitkan ilmu seba:ai tambahan atas zat ; kemudian men5adikan takluk ke!ada ilmu tidak ke!ada zat .*21- 6en:an kerana ini dia ter!isah dari!ada ter:<l<n: seba:ai muhaqiq ahli Allah #an: memilik kas#a/ dan 3u5ud . *21- I$ apa yang hadas bertakluk dengan alim ! bukan dengan haqiqat ilmu yang adalah sama dengan zat ' Ilmu yang zahir daripada ayan tsabit adalah sesuatu yang kembali kepada ilmu yang tsabit pada keadaan ayan tsabit dalam adam ! dan ini bukan tambahan atas zat '

32

Kemudian kami kembali ke!ada !emberian dan kami kata baha3a !emberian adalah dari zat atau asma . =a5alli zat tidak melainkan den:an su3ar !ersediaan <ran: #an: dita5alli ke!adan#a . "elain dari!ada demikan tidak berlaku . Maka #an: dita5alli ke!adan#a tidak melihat selain su3arn#a dalam >ermin al Haq ; dia tidak melihat al Haq dan tidak mun:kin dia melihat&#a bersama ilmun#a baha3a dia tidak melihat selain su3arn#a melainkan dalam&#a . "e!erti >ermin !ada alam n#ata a!abila kamu melihat satu su3ar atau su3ar kamu dalamn#a kamu tidak melihat >ermin ; bersama ilmu kamu baha3a kamu tidak akan melihat a!a2 su3ar atau su3ar kamu melainkan dalamn#a . Allah men#atakan demikian seba:ai misal * - B mendirikann#a untuk ta5alli zat&#a su!a#a #an: dita5alli ke!adan#a men:etahui baha3a dia tidak melihat&#a . 6an !ada sana tidak ada ><nt<h atau !en#amaan #an: lebih te!at ba:i !en:lihatan dan ta5alli dari!ada ini . G<balah ketika kamu melihat su3ar dalam >ermin untuk melihat 5irim >ermin ; kamu tidak akan melihatn#a bila2!un . "eten:ah mereka #an: memahami sedemikian berkenaan den:an su3ar >ermin telah berkata baha3a a!a #an: dilihat dalam >ermin terletak antara !en:lihat dan >ermin . Ini setin::i2 a!a #an: dikuasai . .an: benar adalah a!a #an: kami katakan dan kami ber!e:an: den:ann#a . *22- =elah kami 5elaskan ini dalam al 0utuhat al Makki#ah . *- Nett satu istilah al #uran yang merujuk kepada pembelajaran secara analojikal bukan lojikal ! sesuatu yang patut didekati dengan langsung dan basirah ' *22- A"3 apa yang dilihat dalam cermin al $aq adalah suwar penglihat bukan suwar al $aq jika sekalipun zat al $aq mentajallikan kepada penglihat dengan suwarNya bukan dengan suwar cermin ' A!abila kamu merasai ini ; kamu telah merasai tu5uan #an: tidak ada tu5uan lebih dari!adan#a !ada hak makhluq . 6an 5an:an kamu tamak dan susahkan diri untuk menin:kat ke!ada #an: lebih tin::i dari!ada dar5at ini . *23- =idak ada usul di sana dan sele!asn#a tidak ada melainkan adam semata2 . Maka 6ia adalah >ermin kamu dalam !en:lihatan kamu akan diri kamu dan kamu >ermin&#a dalam !en:lihatan asma&#a . 6an bukanlah asma melainkan ain&#a se!ertimana kamu ketahui . Ada !er>am!uran dalam !erkara ini dan kesamaran . *24*23- I$ darjat tertinggi dalam musyahadah al $aq adalah selepas mengenali ain tsabit kamu ' Apabila kamu bersatu dengan ain tsabit kamu ! kamu akan melihat al $aq tanpa tafaraqah sebagai individu *24- A"3 apa yang dilihat bukan ain al $aq dalam suwar hamba di mana hamba menjadi cermin al $aq ! dan bukan ain hamba dalam suwar al $aq di mana al $aq menjadi cermin hamba ' Antara kami ada #an: 5ahil tentan: !erkara ini dalam ilmun#a ; dan berkata E Kelemahan dari!ada men>a!ai /ahaman *sebenar- adalah /ahaman *#an: benar- . Ada #an: men:etahui dan tidak berkata demikian dan inilah qaul lebih tin::i . Ilmun#a tidak men>etuskan !adan#a kelemahan ; teta!i ia men5adikann#a diam ; tidak memberin#a kelemahan .

33

6ia adalah alim tentan: Allah #an: lebih tin::i. Ilmu ini tidak la#ak melainkan ba:i khatam rasul dan khatam a3li#a . =idak se<ran: anbi#a dan rasul melihatn#a melainkan dari!ada mis#kat khatam rasul . 6an tidak se<ran: 3ali melihatn#a melainkan dari!ada mis#kat khatam a3li#a . *2 *2 - I$ pewaris maqam ini mensaksi bahawa dia zahir daripada taayun awal dengan segala asma dan sifat rububiah .'ain tsabitnya tidak terkhusus secara juzuk .dan terhimpun padanya fahaman yang total tentang ahadiah '' segala ayan tsabit harmonis padanya iaitu dia sama dengan kull ayan dan haqaiq al haqiqat ' >ahyu yang diturunkan kepadanya dengan penerimaan yang mengikut ain tsabit dirinya dan penerimaan singularnya yang kull mutlak adalah wahyu singulariti kelengkapan kull ' +alam wahyu ini dia menyaksikan dengan zahirnya zahir dan batin Allah ! dan dengan batinnya menyaksikan zahir dan batin Allah .' +ia adalah taayun ahadiah potensi dan tanzih daripada keterhadan ' +iberinya fahaman tujuan ilmu ! diam dan ketidak;hairanan ' Ini khusus dalam azali dan abadi kekamalan haqiqat insan *uhammadi ' 3ull yang ada pada Adam adalah suwar singulariti mazhar jamak anasir dan insan ! iaitu suwar kull al kull ' 3ull selepas tafsil adalah penzahiran insan kamil sebagai anbiya dan awliya sehingga sampai kepada khatam zahir dan batin ' ,ada martabat ini terdapat kull afaal hamd dan singulariti kull kamalat al $aq dan zat '= Nubuwwah adalah darjat penzahiran insan kamil dengan darjat singulariti kull ini ' 3hatam anbiya adalah yang mempunyai kamalat totaliti singulariti ini ' Jika kull kamalat dan singulariti kull hamd adalah batin maka ia adalah wilayah ' 3hatam wilayah mempunyai totaliti kamalat haqiqat makna batin daripada totaliti singulariti haqiqat dan kemakhlukan ' 3hatam wilayah *uhammad yang khas adalah totaliti singulariti yang peribadi ' Jika singulariti itu adalah singulariti totaliti alam ! iaitu ruh batin totaliti singulariti kamalat insan ! maka ia adalah Isa ! khatam wilayah amm ! "uh Allah dan 3alimat Allah ' -emestinya nama haqiqat totaliti singulariti kamalat insan adalah *uhammad ' -uwarnya menghimpunkan ruh dan makna bersama lawazim ! khususiah dan aradh dan penghimpunan ini adalah ahadiahnya ' -etiap anbiya adalah mazhar satu asma khas ' -egala anbiya dan awliya menerima ilmu batin daripada darjat khatam wilayah *uhammad ! secara khas dengan binasa segala tasybih dan khatam darjat kull dalam penerimaan ' Anbiya menerima nubuwwah daripada darjat qaba qausaini' "ehin::a se<ran: rasul !un tidak melihat ketika dia melihat melainkan dari!ada mis#kat khatam a3li#a . "esun::uhn#a risalah dan nubu33ah ; maknaku nubu33ah tas#rik dan risalahn#a telah !utus keduan#a . *2%- =eta!i 3ila#ah * IH E Muhammad tidak ter!utus selama2n#a . Maka rasul2 dari keadaan mereka a3li#a tidak melihat melainkan dari!ada mis#kat khatam a3li#a maka ba:aimana <ran: #an: kuran: dari!ada mereka di kalan:an a3li#a . *2%- I$ seorang nabi adalah perantara Allah dengan umatnya ' +ia mengambil daripada khatam anbiya mutlak apa yang sesuai untuk umatnya ! namun melalui kewilayahannya daripada misykat khatam wilayah ! dan ini mengikut lima jenis (A) hikmah khas yang tidak umum pada umatnya (%) hikmah yang berhubungkait dengan umatnya (@) hikmah khas untuk umatnya tetapi tidak umum (+) hikmah

34

yang melibatkan umatnya (D) hikmah yang khas untuk umatnya yang tidak menonjol pada nabi itu ' Nubuwwah hukum telah terputus tetapi dari segi wilayah ! nubuwwah tahqiq dan penjelasan tidak terputus kerana Allah menamakan diriNya dengan al >ali ' Ilmu sirr qadar adalah daripada wilayah khas *uhammad ' 3hidr bukan pada darjat khatam wilayah *uhammad tetapi adalah pada darjat wilayah fard ' Antara mazhar wilayah *uhammad ! yang paling kamal adalah qutub zamannya ! ifrad dan khatam wilayah *uhammad ' 8ika sekali!un khatam a3li#a men:ikut !ada hukum a!a #an: didatan:kan <leh khatam rasul dari!ada tas#rik namun demikian tidak men>ela maqamn#a dan tidak men#alahi a!a #an: kami !e:an:i . *27*27- I$ khatam wilayah *uhammad bukan al *ahdi dan bukan Isa ' >ilayah umum bermula dengan Adam dan berakhir dengan Isa ' Ada awliya yang mewarisi Ibrahim ! *usa dan Isa ' -elepas khatam awliya semua awliya mengambil daripada khatam wilayah *uhammad ' -elepas khatam wilayah umum iaitu Isa tidak akan ada awliya lagi ' ,erbezaan hukum *uhammad dengan hukum anbiya yang lain pada darjat al $aq ! jika ada ! adalah pada keumuman faidh hukum *uhammad ! penyerapan dengan khususiah ! kebersihan bumi sebagai tempat sujud ! jawami al kalim ! bantuan melalui makna iaitu targhib kepada jamal ! miftah khazanah dan khatam nubuwwah dengan penerimaan hukum anbiya sebelumnya ' Ibn Arabi mengkhabarkan dalam al &utuhat &asal 65 Aku berada di *ekkah tahun 599$ dan melihat dalam satu mimpi bahawa al 3aabah dibina dengan bata emas dan perak ' Aku menghadap pihak dinding Baman dengan +amsyik ' %angungannya lengkap dan aku sedang memandang jamalnya ' ,ada penjuru dekat pihak +amsyik ada kekosongan dua bata! satu emas di atas dan di bawah perak ' Aku melihat diri mengambil kedua tempat kosong ini sebagai bata emas dan perak "esun::uhn#a dia !ada satu 3a5ah lebih rendah se!ertimana dia !ada 3a5ah #an: lain lebih tin::i . *2)*2)- I$ kurang dari segi menerima hukum daripada khatam anbiya ' Febih tingginya dari segi khatam anbiya menerima daripada misykat khatam wilayah ' *azhar khatam wilayah pada darjat kejamakan total tidak ada wujud kharij ' Jika Allah hendak menzahirkan ilmu khas kepada khatam anbiya dari segi batinnya +ia akan menzahirkannya melalui suwar khatam wilayah daripada pewaris kamal khatam nubuwwah ' 3hatam anbiya semasa berkait dengan nisbah tasybihnya mengambil daripada mazhar ruh tinggi seperti Jibril dan apabila menghadap kepada mazhar suwar misal dan suwar indera ! akan menerima wahyu daripada wajah peribadi al $aq di mazhar itu ' +ia menyaksi kemakhlukannya dan haqiqatnya ' +alam syuhudnya hukum mazhar terangkat ' Nabi saw tidak pernah terkeluar daripada ubudiah mutlak dan melihat aspek al $aq dalam segala sesuatu '

=elah zahir dalam zahir s#ariat kami a!a #an: men:uatkan a!a #an: di!e:an:i kami ; dalam kelebihan 2mar ra !ada ta3anan Cadr dalam hukum tentan: mereka dan dalam kisah !<linasi !<k<k tamar . =idak lazim ba:i <ran: kamil baha3a dia terbaik dalam se:ala sesuatu dan !ada setia! martabat . "esun::uhn#a #an: di!andan: mereka adalah kelebihan dalam martabat ilmu tentan: Allah ; !adan#alah tuntutan mereka . Ada!un hadas kaun maka tidak ada keter:antun:an khathir mereka den:ann#a .*3(- 0ahamilah den:an betul a!a #an: aku katakan . *3(- I$ awliya di bawah jabbar asma al %atin yang mencenderungkan mereka kepada hukum qadha dan qadar dan iradat Allah ' Cerkata Khidr as ke!ada &abi Musa as E "esun::uhn#a aku atas satu ilmu #an: Allah telah men:a5arkan aku #an: kamu tidak men:etahui tentan:n#a . 6an kamu atas satu ilmu #an: Allah telah a5arkan kamu #an: aku tidak men:etahui . "e!ertimana &abi sa3 telah memberi ><nt<h temb<k bata #an: sem!urna melainkan tem!at satu bata dan dia adalah demikian bata . &amun dia tidak melihat ada tem!at k<s<n: ; melainkan se!ertimana dia telah berkata iaitu tem!at satu bata sa5a . Ada!un khatam a3li#a maka semestin#a ba:in#a mim!i #an: sama ; iaitu melihat a!a #an: &abi sa3 telah ><nt<hkan dan melihat !ada temb<k tem!at k<s<n: untuk dua bata iaitu bata emas dan !erak . Kemudian dia melihat dua bata #an: temb<k itu kekuran:an dari!adan#a ; iaitu bata !erak dan emas untuk men#em!urnakan temb<k itu . "emestin#a dia melihat dirin#a !adan den:an tem!at kedua bata . Khatam a3li#a adalah kedua bata itu #an: den:ann#a disem!urnakan temb<k . *31*31- I$ khatam anbiya tidak dizahirkan dengan hukum wilayah dan bata berkenaan dengan wilayah tidak dipernampakkan kepadanya ' 3hatam wilayah semestinya dizahirkan dengan asrar zat al $aq dan kewilayahannya menjadi khatam . "ebab #an: me3a5ibkan dia melihat kedua bata itu adalah baha3a dia !en:ikut s#ariat khatam rasul !ada zahir ; iaitu tem!at bata !erak dan s#ariat adalah zahirn#a bersama a!a #an: berikutan dari!ada hukum . "e!erti itu 5u:a dia men:ambil lan:sun: dari!ada Allah dalam sirr a!a #an: !ada su3ar zahir harm<nis den:an s#ariat . Ini kerana dia melihat sesuatu seba:aimana ia ada dan semestin#a dia melihat sebe:ini . 6ia adalah tem!at bata emas !ada batin ; kerana dia men:ambil dari!ada sumber #an: malaikat men:ambil darin#a semasa me3ah#ukan ke!ada rasul . 8ika kamu /aham a!a #an: aku is#aratkan sun::uh telah hasil ba:i kamu ilmu #an: berman/aat . (3omen Nabi saw lebih banyak menjelaskan zahir syariat kepada umatnya pada zaman kontroversi ilmu zahir dan batin syariat diperjelaskan khatam awliya pada zaman timbul kontroversi tahqiq ilmu batin ') "etia! nabi se5ak Adam sehin::a nabi terakhir ; tan!a ke>uali ; men:ambil dari!ada mis#kat khatam anbi#a sa3 ; 5ika sekali!un terkemudian 3u5ud 5asmanin#a . "esun::uhn#a &abi sa3 3u5ud den:an sebenarn#a ; sabdan#a Aku se<ran: nabi semasa Adam di antara air dan tanah . *Hadis- "elainn#a dari!ada !ara anbi#a tidak men5adi nabi melainkan semasa diban:kitkan .

3%

"ama 5u:a den:an khatam a3li#a ; dia 3ali semasa Adam antara air dan tanah . 6an selain dia dari kalan:an a3li#a tidak men5adi 3ali melainkan sele!as terhasil s#arat2 3ila#ah !ada bersi/at den:an akhlak Allah . Ini kerana Allah dinamakan 3ali #an: maha ter!u5i . Perhubun:an khatam rasul ; dari !ihak 3ila#ahn#a ; ke!ada khatam a3li#a adalah sama den:an !erhubun:an anbi#a dan rasul ke!adan#a . 6ia 3ali ; rasul dan nabi . Khatam a3li#ah adalah 3ali dan 3aris #an: men:ambil dari!ada asal ; men#aksikan se:ala martabat . 6ia satu hasanat dari!ada hasanat khatam rasul Muhammad sa3 ; !endahulu 5emaah dan !en:hulu anak Adam !ada !embukaan bab s#a/aat . *32*32- A"3 semasa Nabi saw kekal zahir dengan syariat pada maqam risalah ! dia tidak zahir kewilayahannya dengan ahadiah zat supaya melaksanakan tugas hadi kepada mereka yang layak ' 3hatam wilayah adalah satu antara hasanat khatam nubuwwah ! melainkan khatam awliya adalah khalifah Allah bukan khalifah rasul ' -yafaat dikhatamkan dengan khatam anbiya kerana tidak ada keperluan orang lain selepasnya ' 6ia *&abi sa3- telah menentukan satu hal #an: khas bukan umum *33- dan !ada hal #an: khas ini dia mendahului asma Allah . *34*33- A"3 tidak diberi khususiah ini kepada selainnya . I$ ($adis aku penghulu anak Adam pada membuka pintu syafaat ) iaitu kepenghuluannya merujuk khas kepada pembukaan pintu syafaat bukan dalam semua perkara ' *34- I$ iaitu mengikut tiga cara ' ,ertama ! haqiqat *uhammad pada taayun awal bersama Nafs al "ahman membawa syafaat mengeluarkan haqaiq daripada adam kepada wujud ' 3edua ! asma dan haqaiq al ghaib memberi syafaat kepada mazahir yang tersimpan dalam Aqal 3ull iaitu darjat pertama wujud *uhammadi ' 3etiga ! kerana wujudnya sama dengan wujud Nafs al "ahman dia memberi syafaat kepada segala alam mengikut darjat kesediaan penerima ' *elalui wujudnya kesilapan di tutupi ! kebatilan dihilangkan dan kesempurnaan gilap dan penggilapan berlaku ' ,intu dakwah dan syafaat dibuka dengan wujudnya dan dalam kemunculan ini pintu dakwah melalui nubuwah ditutup dengannya ' "esun::uhn#a al Rahman tidak memberi s#a/aat di sisi al Muntaqim untuk ahli bala melainkan sele!as s#a/aat !ens#a/aat .*3 - &abi M<hd sa3 telah mem!er<lehi ke!en:huluan dalam maqam ini . *3%- "esia!a #an: /aham tentan: martabat dan maqamat tidak !a#ah atasn#a kalam seum!ama ini . *3 - I$ al "ahman tidak memberi syafaat pada permulaan adalah supaya hukum pensyafaatan asma lain diperlakukan terdahulu ' Ini akan menampakkan maratib pensyafaatan ' (16) I$ #alb *uhamad adalah mazhar Allah dan wujudnya adalah mazhar al "ahman ' "ahmat Allah mendahului kemurkaanNya ' ?elah datang yang haq dan terhapus yang batil '

37

Anugerah Ilahi dan Anugerah al &ahman Ada!un anu:erah asma ; ketahuilah baha3a anu:erah Allah =aala ke!ada makhluq&#a adalah rahmat dari&#a ke!ada mereka dan se:alan#a adalah melalui asma . Ada!un rahmat #an: murni se!erti rizqi #an: ta##ib dalam dunia ; ia tidak dihisab !ada hari akhirat . 6emikian diberi al Rahman dan ia adalah anu:erah rahmani . Ada!un rahmat #an: ber>am!uran se!erti minuman ubat #an: diben>i #an: !eminumann#a men:akibatkan kesembuhan maka ia adalah !emberian ilahi . *37- =idak mun:kin men#an:kut !emberian ilahi ke!ada&#a tan!a melalui tan:an !en5a:a asma . *3)*37- I$ melalui al $akim yang memandang kepada apa yang paling tepat dan sesuai *3)- I$ dinamakan anugerah ilahi kerana dipersesuaikan kepada persediaan penerima dengan mengambil kira kelaziman asma ' *inuman ubat yang dibenci adalah satu anugerah ilahi bukan anugerah rahmani kerana tercampur dengan disposisi tabii dan anugerah itu tidak murni . Adakala Allah memberi ke!ada hamba melalui tan:an al Rahman dan dimurnikan untukn#a !emberian itu dari!ada !er>am!uran #an: tidak men#enan:kan tabiat !ada ketika !emberian ; atau!un tidak ter>a!ai matlamat dan seum!ama demikian . Adakala diberi dari tan:an al 4asi? maka !emberian itu umum . *3$Atau dari tan:an al Hakim maka dilihat ke!ada a!a #an: lebih !atut !ada ketika itu . Atau atas tan:an al 4ahib ; maka diberi nikmat tan!a takli/ atas <ran: #an: dianu:erahi den:an :antian s#ukur atau!un amal . Atau!un atas tan:an al 8abbar kerana melihat ke!ada sekitaran dan a!a #an: mustahak ba:i !enerima .*4(*3$- I$ mengumumi segala hal ! tabiat ! ruh ! zahir dan batin penerima ' *4(- I$ yang membaiki kerosakan ! menghilangkan kekurangan dan bala Atau!un atas tan:an al 7ha//ar ; maka di!andan: ke!ada kedudukan dan keadaan hamba . 8ika hamba dalam hal !atut seksa dilindun:in#a dari!adan#a . Atau dalam keadaan tidak !atut seksa ; maka dilindun:in#a dari!ada hal #an: !atut seksa . Ini dinamakan maksum ; diutamakann#a dan mah/uz dan selain demikian #an: bermakna sama . Pemberi adalah Allah dari se:i 6ia adalah !en#im!an a!a #an: ada di sisi&#a dari!ada se:ala sim!anan . 6ia tidak men:eluarkann#a melainkan men:ikut qadar #an: diketahui atas tan:an asma #an: dikhaskan untuk demikian urusan . Maka setia! sesuatu diberi >i!taann#a atas tan:an al Adil dan ikh3ann#a . Asma Allah tidak terbilan: B ini kerana ia diketahui melalui a!a #an: mun>ul dari!adan#a ; dan a!a #an: mun>ul tidak terbilan: 5ika sekali!un b<leh dikembalikan ke!ada usul #an: terhad . Iaitu asma induk atau!un hadrat asma . *41Pada haqiqat tidak ada di sana melainkan satu haqiqat sa5a #an: menerima se:ala nisbah dan ida/at ini ; #an: dikina#ahkan den:an asma ilahi . *41- I$ dinamakan asma zati seperti $ayy ! Alim ! *urid ! #abil ! #adir ! Jawad dan -oal '

3)

&amun haqiqat membenarkan baha3a ba:i setia! asma ; #an: zahir tan!a keterbilan:an ; mem!un#ai satu haqiqat #an: den:ann#a ia terbeza dari!ada asma #an: lain . *42- Haqiqat #an: den:ann#a terbeza setia! asma adalah re/eren asma itu sendiri ; bukan a!a #an: !adan#a 5atuh !erk<n:sian . *42- I$ perbilangan dalam asma adalah kerana kewajiban zat ' ,erbezaan haqiqat asma tidak boleh diperhatikan ! hanya perbezaan pemberian ' "e!ertimana !ada !emberian ; di mana setia! !emberian berbeza dari!ada #an: lain den:an keindiDiduann#a 5ika sekali!un dari!ada satu usul . Maklumlah baha3a ini bukanlah ini #an: lain ; dan sebab demikian adalah !erbezaan asma . 6an tidak ada dalam hadrat ilahi ; den:an keluasann#a #an: tidak terbandin: ; sesuatu #an: diulan:kan !ada asaln#a . Ini adalah satu kebenaran #an: b<leh di!e:an: . *43*43- I$ limpahan ilahi adalah zatiyun bagi al >ajib al >ujud ' Ilmu anu:erah ini adalah ilmu "#ith as dan ruhn#a berlan5utan ke!ada setia! <ran: #an: berkata2 tentan: seum!ama ini dari!ada se:ala ar3ah melainkan ruh khatam kerana dia tidak didatan:kan kelan5utan melainkan dari!ada Allah ; tidak dari!ada mana satu ruh dari!ada ar3ah . Cahkan dari!ada ruhn#a dilan5utkan ke!ada kesemua ar3ah . *44*44- I$ apabila seorang wali zahir ! apakah semasa zaman nabinya atau selepas dan dia tergolong dalam umat nabi yang terkemudian ! namun ruhnya adalah terdekat degan nabi yang dia pewaris asmanya ' -yith adalah permulaan anugerah ilahi dan mana satu wali yang sahib ilmu anugerah dibantu daripada ruh -yith ! melainkan khatam anbiya dan khatam awliya ' >alaupun anugerah ilahi melimpah daripada hadrat ilahi namun ia datang dari darjat ilahi dan hadrat totaliti ' 6ia *+ruh khatam- tidak taaqul demikian tentan: dirin#a !ada zaman tarkib 5asad anasirn#a . 6ari se:i haqiqatn#a dan martabatn#a dia alim berkenaan se:ala demikian tentan: ainn#a *4 - ; teta!i dari se:i tarkib anasirn#a dia 5ahil . 6ia alim dan 5ahil ; iaitu menerima si/at2 k<ntra se!ertimana asaln#a *4%- menerima si/at k<ntra se!erti al 8alil ; al 8amil ; al 9ahir ; al Catin ; al A3al dan al Akhir . Khatam a3li#a sama den:an al Haq bukan lain !ada haqiqat . *47*4 - I$ sebagai pembantu ruhani kepada kesemua ruh lain . *4%- I$ iaitu huwiyah al Ahad yang menerima sifat kontra ! di mana tasybih menjadi mutlak dan kesemua sifat kembali kepada al $aq ' *47- I$ dengan perbezaan dari segi mutlak dan relatif ' Maka dia men:etahui dan tidak men:etahui ; men>a!ai dan tidak men>a!ai ; men#aksi dan tidak men#aksi . 6en:an ilmu ini; dia dinamakan "#ith #an: bermakna !emberian . Pada tan:ann#a kun>i !emberian men:ikut ke!elba:aian :ru! dan nisbah .*4)*4)- I$ ilmu inspirasi dan ilmu anugerah mula zahir dengan -yith ! juga ilmu persamaan dan perlawanan '

3$

"esun::uhn#a Allah memberikann#a ke!ada Adam seba:ai !emberian a3al dan 6ia tidak memberikan ke!ada Adam melainkan dari!adan#a . Anak adalah sirr ba!an#a ; dari!adan#a dia keluar dan ke!adan#a dia kembali *4$- . Ca:i <ran: #an: taaqul dari!ada Allah ; tidak datan: ke!ada Adam sesuatu #an: :harib .* (*4$- I$ -yith adalah pemberian kepada suwar insan yang pertama ' -yith adalah suwar efusi ilahi ! satu anugerah inspirasi dan sirr suwar singulariti jamak asma ' +ia adalah sirr kemunculan anasir dan ilahi Adam ' * (- I$ setiap orang hanya mengambil daripada ain tsabitnya dan haqiqat ilmunya tentang kecenderungan asli zatnya = -yith sebagai anugerah kepada Adam adalah suwar persediaan Adam dan sirr haqiqatnya bukan asing ' "emua !emberian dalam kaun adalah men:ikut :a#a ini .* 1- =idak ada dalam sese<ran: sesuatu dari!ada Allah ; dan tidak dalam sese<ran: sesuatu dari!ada selain dirin#a .* 2* 1- I$ wujud yang limpah dari Allah adalah zati bagi wujudNya dan penerimaannya mengikut kecenderungan asal penerima dan khususiah zatnya . * 2- I$ kepelbagaian pada penerima bukan kerana hulul ' A"3 jika sekalipun suwarnya bermacam2 ' =idak setia! <ran: men:enali ini ; dan baha3a se:ala urusan adalah demikian ; melainkan sese<ran: dari!ada ahli Allah . 8ika kamu men5um!ai se<ran: #an: men:enali demikian ber!e:an:lah den:ann#a . 6ia sumber ke5ernihan tentan: khulasah*+intisari- kha3as al kha3as dari!ada umum ahli Allah . * 3* 3- I$ yang umum naik saksi tentang tauhid yang mempunyai 16 maqam ' Bang khawas memandang kepada wahdah ' 3hawas al khawas memandang wahdah dalam katsrah ' 3hulasah khawas al khawas memandang katsrah pada wahdah ' Bang paling jernih daripada khulasah memandang wahdatul wujud ' Mana satu !emilik kas#a/ #an: men#aksi satu su3ar #an: mem!ertemukan ke!adan#a a!a #an: tidak !ernah ada di sisin#a maari/n#a dan men:hadiahkan ke!adan#a a!a #an: belum !ernah di!e:an:in#a ; maka demikian su3ar adalah ainn#a bukan selainn#a . * 4- . 6ari!ada !<k<k na/sn#a dia men:uti! buah #an: dibelan#a se!erti su3ar #an: zahir dari!adan#a ketika berde!anan 5isim #an: :ila! ; ia tidak selainn#a . * 4- I$ ain tsabitnya zahir kepadanya dalam cermin al $aq ' -uwar yang dilihat bukan Allah kerana yang kull tidak termuat dalam yang juzuk . Han#asan#a tem!at atau!un hadrat #an: dalamn#a dia melihat su3ar na/sn#a mem!amerkan ke!adan#a den:an !embelekan !ada satu 3a5ah men:ikut haqiqat demikian hadrat . "e!ertimana <b5ek besar zahir dalam >ermin ke>il seba:ai ke>il atau >ermin !an5an: seba:ai !an5an: dan #an: ber:erak seba:ai ber:erak .

4(

Adakala diberi akas su3ar itu dari!ada satu hadrat #an: khas .* - Adakala diberi ain a!a #an: zahir dari!adan#a di mana kanan su3ar membetuli kanan !en:lihat .* %6an adakala #an: kanan mene!ati #an: kiri . Inilah #an: biasa den:an >ermin ; iaitu satu adat umum . Adat ter>arik a!abila kanan mene!ati kanan dan zahir akas . * 7"e:ala ini adalah dari!ada !emberian haqiqat hadrat ; #an: dita5allikan dalam hadrat itu #an: kami telah reduksi ke!ada kedudukan >ermin . * - I$ seperti seorang melihat suwar mukanya dalam air ! iaitu al $aq zahir dalam khalq sebagai khalq ' * %* 7- I$ apabila yang terkait tanzih daripada kaitan ! fana daripada dirinya . dan menyaksikan dirinya dalam yang *utlak . Persediaan dan Penerimaan Caran:sia!a men:enal !ersediaann#a dia akan men:enal !enerimaann#a ; teta!i tidak semua #an: men:enal !enerimaann#a men:enal !ersediaann#a melainkan sele!as !enerimaan 5ika sekali!un dia men:enaln#a se>ara i5mal . &amun seten:ah ahli nazar #an: memilik aqal #an: dai/ men:haruskan ; den:an kerana sabit di sisi mereka baha3a Allah adalah !elaku a!a #an: dikehendaki&#a ; atas Allah a!a #an: men#alahi hikmah dan ini bukan a!a #an: sebenar . * )- Kerana ini mereka !alin: ke!ada mena/ikan imkan dan mensabitkan #an: 3a5ib !ada zat dan 3a5ib kerana #an: lain .* $* )- I$ mereka tidak setuju bahawa anugerah ilahi adalah mengikut persediaan ' *ereka mahu mentanzihkanNya daripada sebarang kelemahan dan tidak nampak bahawa kehendak Allah bergantung kepada ilmuNya ' Iradat Allah adalah mengikut keperluan ilmu dan hikmah ' * $) I$ mereka cuba membuktikan bahwa hanya ada yang wajib kerana zat ! iaitu wujud Allah dan kerana yang lain ! iaitu wujud alam ' Para muhaqiq mensabitkan imkan dan men:enal hadratn#a ; a!akah !erkara #an: mun:kin ; dan dari mana ter5adi mun:kin kerana ia !ada ainn#a 3a5ib 3u5ud den:an #an: lain .*%(- 6ia men:enal dari mana sah atas mun:kin ?#an: lain? #an: menuntut ke3a5iban ba:in#a . =idak men:etahui ta/sil ini melainkan ulama Allah #an: khas . *%(- I$ yang mungkin adalah wujud tertentu dan hadratnya adalah alam intelek ' Ia mungkin kerana tertentu dengan nur wujud dan wajib kerana bersama wujud al $aq ' *ungkin dalam intelek adalah mungkin mutlak ' *ungkin dalam wujud adalah satu nisbah yang tidak wujud antara wujud dan tak;wujud ' >ujud adalah mahd(0mutlak)! daim dan tidak berkurangan ' ?asybih adalah mungkin mutlak ! daim dan tidak berkurangan ' Adam adalah mutlak ! daim dan tidak berkurangan ' *ungkin mutlak dari azali dan abadi menerima wujud kerana satu sebab atau menerima tak;wujud kerana satu sebab ' Allah adalah wujud mutlak dan bersama tasybihNya tidak lain daripada kull juzuk ' +ia lain kerana ahadiah jamak kemutlakanNya tertentu kepadaNya ' >ujud muqayyad mungkin sama dengan wujud al $aq ' -etiap mungkin adalah mungkin kerana ketentuan individu dan ia wajib dari segi haqiqat huwiyahnya ' 41

Khatam "aulud Akan dilahirkan <ran: terakhir dari!ada s!esis manusia men:ikut 5e5ak "#ith ; den:an memba3a asrarn#a . =idak ada sele!asn#a kelahiran untuk s!esis ini maka dia adalah khatam maulud .*%1*%1- I$ iaitu taayun daripada persediaan kamalat anbiya dengan individuasi sebagai insan kamil pada mazhar asma ' ?aayun pertama adalah pada darjat efusi ! dengan aspek zat atau asma ' ,enzahiran anugerah asma adalah dalam alam ketentuan ' ,enzahiran zat adalah dalam alam totaliti ' Adam adalah mazhar ahadiah jamak asma dan nafs wahid ' -yith adalah mazhar ilmu anugerah ruhani dan khatam efusi ' -elepas darjat efusi ! individuasi pada darjat asma jamak insan bermula taayun dengan Nuh bersama taayun pembukaan tanzih ' -elepas penzahiran kesemua asrar tasybih kepada perumpamaannya pada darjat Nuh ! dia menjadi suwar jamak tanzih ahadiah wahid dan mazhar asma yang memerlukan tanzih ' 3emudian darjat quddus berindividuasi pada Idris ' $aqiqat tsubut berindividuasi pada Ibrahim dan zahir singulariti jamak kamalat dalamnya ' 3eimaman Ibrahim ternyata dalam keturunannya sehingga ke -ulaiman yang mempunyai darjat penzahiran ahadiah kamalat asma ' -ulaiman adalah mazhar al "ahman yang pada aspek yang terbaik mewajibkan penzahiran wujud secara umum ' +engan +aud dan -ulaiman kepimpinan disempurnakan ' -elepas -ulaiman darjat jamak batin zahir pada anbiya ' 3amalat dakwah batin zahir pada Isa ' 3emudian pada darjat jamak asma dan ahadiah jamak zat pada maqam singulariti kamal barzakh ! nizam penzahiran lengkap dengan *uhammad ' 3emudian suwar kekamalan dan kelengkapan singulariti kejamakan pada darjat batin dan wilayah bermula dengan Ali Abu ?alib yang adalah Adam awliya ' *azhar ahadiah jamak insani! iaitu haqiqat jamak kelengkapan wilayah ilahi dan pewaris *uhammad ! zahir pada mazhar ahadiah kull insani kerana wilayah amm telah dikhatam oleh Isa ' +arjat khatam anugerah ilahi zahir pada akhir maulud insan jenis ini iaitu akhir mazhar kamalat ilahi insan ' +arjat manusia yang paling rendah bagi manusia adalah qalb ! tempat pembukaan ilahi dan mazhar kamalat asma ' *anusia yang jatuh daripada darjat ini tidak mempunyai sifat ilahi dan hukum kewajiban ' #alb adalah anak ruh dan khatam segala kemunculan ' +arjat khatam kemunculan lebih rendah daripada darjat khatam wilayah mutlak iaitu Isa ' (A"3 qalb adalah tempat tajalli sifat ilahi dan mazhar perbilangan asma yang adalah sumber pemberian ' ,enerima adalah nafs -yith ' #alb adalah pemelihara nafs dan tidak tajarud sungguh daripada takluk badan jika sekalipun tajarud daripada hulul dalamnya ! melainkan ia pada martabat ruh ' Inilah sebab muncul mazhab tanasukh iaitu maad jasmani pada sahib syariat dan namus AghaHazimun dan kepada mereka dinisbahkan Isyraqiyun ')

42

*anusia selepasnya tidak mempunyai pegangan hukum wajib dan sifat ilahi ' *ereka dimenangkan sifat nafs dan dominasi hukum mungkin ' 3hatam bapa pada spesis ini adalah al *ahdi ' 6ilahirkan bersaman#a se<ran: kakak #an: akan keluar sebelumn#a dan dia keluar sele!as kakakn#a ; den:an ke!alan#a di ba3ah kaki kakakn#a . *%2*%2- I$ isyarat bahawa mazhar asma adalah zahir pernyataan anugerah ' Anugerah asma adalah jamak asma afaal dan penerimaan zati ! iaitu pada darjat perempuan ' Anugerah zat adalah pada darjat lelaki ' 3epalanya !iaitu jamak ahadiah khalal(0mesra) dengan asma afaal dan penerimaan zati 2 juga kekuatan dan ruh asma adalah kerana mesra ini = +arjat penerimaan taayun sebelum tahqiq darjat afaal '-yarat sifat afaal adalah ahadiah jamak dan ini tidak berada pada perempuan= Namun tidak terhenti anugerah ilahi secara mutlak ! kerana Allah senentiasa memberi anugerah ' Apa yang terdapat dalam khatam keturunan -yith adalah suwar tasybih ilahi yang adalah terakhir suwar kamalat ahadiah anugerah ilahi ' +alam kemunculan insan ! anak yang terakhir adalah qalb dan kakaknya adalah nafs haiwani yang adalah tabii kepada badan ' Nafs sebagai penerima muncul sebelum qalb yang adalah pelaku ' 3epala lelaki iaitu tempat paling kuat haqiqat -yith terletak pada kaki nafs ! iaitu tempat paling lemahnya ! iaitu keadaan paling harmonis qalb dan nafs ' -yith sendiri lahir kemudian sebagai kembar kakaknya ' 6ia akan lahir di "ind ; bahasan#a bahasa ne:aran#a .*%3(61) A"3 kalam mereka dan agama mereka adalah pada martabat akhir kumpulan keinsanan! kerana para hakim yang bermazhab tanasukh tidak diambilkira selepasnya ' Kemandulan akan berleluasa di kalan:an lelaki dan !erem!uan dan ban#ak berlaku !ersetubuhan tan!a kelahiran . 6ia akan men#eru mereka ke!ada Allah teta!i tidak di!edulikan . A!abila dian:katkann#a dan !ara mukmin zamann#a ; <ran: #an: baki akan bertindak se!erti binatan: ; tidak men:halalkan #an: halal dan men:haramkan #an: haram . Mereka akan bertindak men:ikut hukum tabiat ; iaitu s#ah3at tan!a aqal dan s#ariat . Atas merekalah akan terdiri qiamat . *%4*%4- A"3 tidak berdiri qiamat melainkan atas yang sejahat2 manusia '( $adis) +ia berdakwah kepada ilmu tajalli asma dengan tariqat khas daripada martabat khatam rasul tetapi tidak dijawab kerana terputus faidh ruhani ' Namun iman mereka tidak terjejas kerana mereka tidak menolak dan ingkar kerana dakwahnya harmoni dengan pendapat mereka ' Ini diisyaratkan dengan I dan para mukmin zamannya ' +ia wali yang terkhir dan muncul selepas Isa ' *anusia mengmbil manfaat dengan kamalatya dan maarifnya '

43

ermata Hikmah Subbuh dalam Kalimat #uh (ghalabah tanzih dengan maratib tasybih) Tan#ih dan Tasy ih Ketahuilah baha3a tanzih di sisi ahli haqiqat berkenaan den:an Allah adalah sama den:an men:haddkan dan men:kaitkan&#a . Hran: #an: mentanzihkan&#a adalah 5ahil atau!un sahib adab #an: buruk a!abila dia memutlakkan tanzih ba:i&#a dan ber!e:an: den:ann#a . Hran: #an: ber!e:an: den:an s#ariat ; #an: mukmin a!abila dia mentanzihkan&#a dan berhenti !adan#a dan tidak nam!ak selain dari!ada demikian ; dia telah buruk adab dan memb<h<n:i al Haq dan rusul as ; sedan:kan dia tidak sedar . 6ia berkha#al baha3a dia telah berhasil teta!i sebenarn#a dia dalam keham!aan . 6ia se!erti se<ran: #an: beramal den:an seten:ah dan ka/ir tentan: seten:ah . =entun#a diketahui baha3a bahasa s#ariat ilahi ; a!abila berkata tentan: al Haq =aala den:an a!a2 u>a!an ; akan mendatan:kan u>a!an itu ke!ada <ran: ramai den:an ma/hum #an: terutama . "etia! ma/hum #an: lain #an: b<leh di/ahamkan dari!ada 3a5ah2 demikian la/az akan didatan:kan se>ara khas ; dalam mana satu bahasa !un men:ikut !en:istilahan demikian bahasa . Al Haq mem!un#ai !enzahiran khas dalam setia! makhluq . 6ia #an: zahir dalam setia! #an: di/ahamkan dan #an: batin dari!ada setia! /ahaman . Melainkan /ahaman <ran: #an: ber!e:an: baha3a alam adalah su3ar&#a dan hu3i#ah&#a iaitu 6ia adalah al 9ahir . "e!ertimana 6ia adalah ruh a!a #an: zahir iaitu batinn#a ; maka nisbah&#a ke!ada a!a #an: zahir dari!ada su3ar alam adalah nisbah ruh #an: mentadbirkan su3ar . "e!ertimana diambilkira dalam hadd insan batinn#a dan zahirn#a ; maka sedemikianlah ba:i setia! #an: dihaddkan . Al Haq dihaddkan den:an se:ala hadd ; sedan:kan su3ar alam tidak da!at didabitkan dan tidak da!at dilin:ku!i atasn#a . =idak diketahui hadd setia! su3ar dalamn#a melainkan atas qadar a!a #an: terhasil !ada setia! alam dari!ada su3ar itu . Kerana demikian di5ahilkan hadd al Haq . "esun::uhn#a tidak diketahui hadd&#a melainkan den:an ilmu berkenaan hadd setia! su3ar . Men:hasilkan ini adalah mustahil maka hadd al Haq adalah mustahil 5u:a . "e!erti demikian sesia!a #an: mentas#bihkan&#a dan tidak mentanzihkan&#a ; maka dia telah men:kaitkan&#a dan men:haddkan&#a dan tidak men:enali&#a . "esia!a men:him!unkan dalam mari/atn#a antara tanzih dan tas#bih dan me3asa/kan&#a den:an dua 3asa/ ini se>ara i5mal ; dia telah men:enali&#a se>ara i5mal tidak se>ara ta/sil . Mari/at se>ara ta/sil adalah mustahil kerana tidak da!at dilin:ku!i se:ala su3ar dalam alam . "e!erti itu 5u:a dia men:enal diri se>ara i5mal tidak se>ara ta/sil . * - miza5 tarakum &uh

44

Kerana demikian &abi sa3 telah men:ikatkan mari/at al Haq den:an mari/at na/s den:an sabdan#a E %arangsiapa mengenal dirinya sesungguhnya dia telah mengenali "abbnya ' ($adis) 0irman Allah =aala E 3ami akan memperlihatkan mereka ayat2 3ami dalam ufuq ( iaitu apa yang terkeluar daripada kamu) dan dalam diri mereka ( iaitu ain kamu ) sehingga jelas kepada mereka ( iaitu penglihat) bahawa ia adalah yang benar(dari segi kamu adalah suwar al $aq dan +ia adalah ruh kamu ')(4/051) Kamu ba:i&#a se!erti su3ar 5asmani ba:i kamu . 6ia ba:i kamu se!erti ruh #an: mentadbirkan 5asad kamu . Hadd ini melen:ka!i zahir dan batin kamu . "u3ar #an: kekal a!abila ruh #an: mentadbirkann#a len#a! tidak kekal seba:ai insan ; teta!i dikatakan !adan#a baha3a ia satu su3ar #an: men#eru!ai su3ar insan . 6an tidak ada beza antaran#a den:an su3ar dari!ada ka#u atau batu dan tidak dikatakan !adan#a nama insan melainkan se>ara ma5az bukan haqiqi . =idak mun:kin al Haq len#a! dari!ada su3ar alam bila!un . Hadd uluhiah milikn#a se>ara haqiqi bukan ma5az se!erti hadd insan a!abila dia masih hidu! . "e!ertimana zahir su3ar insan memu5i den:an lisann#a atas ruh dan na/sn#a #an: mentadbirkann#a ; Allah telah men5adikan su3ar alam bertasbih den:an memu5i&#a akan teta!i kami tidak memahami tasbihn#a . Ini kerana kami tidak melin:ku!i a!a #an: ada dalam alam dari!ada su3ar . "e:ala adalah bahasa al Haq #an: men:u>a!kan !u5i atas al Haq dan kerana demikian mereka berkata E -egala puji kepada Allah ! "abb sekalian alam '(/0/) Iaitu ke!ada 6ia kembali se:ala akibat !u5i B 6ialah #an: memu5i dan 6ialah #an: di!u5i . *1- A"3 memuji secara tafsil dan dipuji secara jamak 8ika kamu berkata den:an tanzih kamu telah men:kaitkan&#a 6an 5ika kamu berkata den:an tas#bih kamu telah men:haddkan&#a 6an 5ika kamu berkata den:an keduan#a kamu berkata te!at 6an kamu adalah imam dalam maari/ dan sa##id "esia!a #an: berkata den:an keduaan dia adalah mus#rik 6an sesia!a #an: berkata den:an i/rad dia adalah mu3ahid . 8a:a2 tentan: tas#bih 5ika kamu dualis 6an 5a:a2 tentan: tanzih 5ika kamu mu/arid Kamu bukan 6ia &amun kamu 5u:a 6ia Kamu melihat&#a dalam ain se:ala urusan Cebas dan 5u:a terkait Seruan 'uh anding Seruan "uhammad 0irman Allah =aala E ?idak ada sesuatu seumpamaNya !iaitu mentanzihkan ; dan +ia *aha *endengar dan *aha *elihat (4202/) iaitu mentas#bihkan ' 6ia mentanzihkan dan menun::alkan . 8ika &uh men:him!unkan antara dua dak3ah ini nes>a#a qaumn#a men:ikutin#a . 6ia men#eru mereka se>ara n#ata ke!ada #an: zahir . Kemudian men#eru mereka se>ara rahsia ke!ada batin .

6ia berkata ke!ada mereka E *intalah ampun daripada "abb kamu ! sesungguhnya +ia *aha ,engampun (7/0/:) dan berkata Aku menyeru qaum aku pada malam dan siang ! tetapi seruan aku tidak menambahkan pada mereka melainkan lari dari kebenaran '(7/05;6) 6ia men#ebut tentan: qaumn#a baha3a mereka !ekak terhada! seruann#a B ini kerana mereka men:etahui a!a #an: 3a5ib atas mereka dari!ada menerima seruann#a . 2lama Allah men:etahui !erkara #an: &uh men:is#aratkan ke!adan#a !ada hak qaumn#a dalam memu5i mereka den:an u>a!an >elaan . 6ia men:etahui baha3a qaumn#a tidak men5a3ab seruann#a kerana /urqan #an: terda!at dalamn#a ; sedan:kan keadaan mereka adalah quran *+him!unan- bukan /urqan . "esia!a #an: didirikan dalam quran tidak akan ><nd<n: ke!ada /urqan 5ika sekali!un /urqan terda!at dalam quran . "esun::uhn#a quran men:andun:i /urqan teta!i /urqan tidak men:andun:i quran . Kerana ini ; tidak dikhususkan den:an quran melainkan &abi sa3 dan umat ini #an: adalah sebaik2 umat #an: dikeluarkan untuk manusia . Cer!e:an: den:an E tidak ada sesuatu seumpamaNya B dihim!unkan bebera!a urusan dalam satu urusan . 8ika &uh mendatan:kan seum!ama a#at ini !ada la/az nes>a#a mereka akan menerima seruann#a . "esun::uhn#a *&abi sa3- mentas#bihkan dan mentanzihkan dalam satu a#at bahkan dalam seten:ah a#at . &uh men#eru qaumn#a !ada malam dari se:i aqal mereka dan ruhani mereka kerana ia :haib . 6an !ada sian: hari dia men#eru mereka dari se:i zahir su3ar dan 5asmani mereka . 6ia tidak men:him!unkan dalam seruann#a seum!ama E tidak seumpamaNya sesuatu B maka batin mereka #an: en::an /urqan ini men5adikan mereka bertambah 5auh . Kemudian &uh berkata berkenaan dirin#a baha3a dia telah men#eru mereka su!a#a 6ia men:am!uni mereka ; bukan mendedahkan *aib- mereka . Mereka memahami demikian dari!adan#a dan kerana demikian qaum &uh telah meletakkan 5ari mereka !ada telin:a dan menutu!i diri den:an kain mereka . Ini adalah su3ar sutrah #an: dia men#uruh mereka ke!adan#a ; mereka men5a3ab den:an tindakan bukan den:an !ersetu5uan . 6alam E tidak ada sesuatu seumpamaNya B ada !ensabitan seum!amaan dan !ena/iann#a . Kerana ini &abi sa3 telah sabda tentan: dirin#a baha3a dia telah diberi 5a3ami? al kalim . 6ia tidak men#eru qaumn#a malam dan sian: ; teta!i men#eru mereka ke!ada malam semasa sian: ; dan ke!ada sian: semasa malam . &uh telah berkata den:an hikmah ke!ada qaumn#a E +ia akan menghantarkan langit kepada kamu dengan hujan lebat ! iaitu maari/ *+un:ka!an2- aqli dalam makna dan k<nse!2 s!ekulati/ ; dan memperkuatkan kamu dengan harta (7/0//) ; iaitu den:an a!a #an: men>enderun:kan kamu ke!ada&#a .

4%

A!abila kamu >enderun: ke!ada&#a kamu akan melihat su3ar kamu dalam ke>enderun:an itu . Caran:sia!a berkha#al baha3a dia telah melihat&#a sesun::uhn#a dia tidak men:enal ; dan sesia!a antara kamu men:enal baha3a dia melihat na/sn#a maka dialah #an: ari/ . 6en:an ini terbaha:i manusia ke!ada mereka #an: alim tentan: Allah dan #an: tidak alim tentan:&#a . (*ereka mengikuti orang yang ) anaknya (dan hartanya tidak menambahkan pada mereka melainkan kerugian ''al #uran ) adalah nati5ah #an: terhasil ba:i mereka dari!ada nazar /ikir mereka . "edan:kan ilmu tentan: !erkara #an: mustahak terhenti atas mus#ahadah dan ini 5auh dari!ada nati5ah /ikir . Pernia:aan mereka tidak memba3a untun: ke!ada mereka . A!a #an: ada !ada tan:an mereka #an: dikha#al baha3a ia milik mereka hilan: . =eta!i ia *iaitu ilmu- sabit !ada !en:ikut Muhammad B dan disuruh mereka mena/kahkan dari!ada a!a #an: 6ia men5adikan mereka khali/ah atasn#a . 6en:an &uh ; disuruh qaumn#a su!a#a 5an:an men:ambil selain 6ia seba:ai 3akil ; iaitu 6ia mensabitkan milik ba:i mereka teta!i !er3akilan !adan#a diserahkan ke!ada Allah . Pen:ikut Muhammad men5adi !en::anti ke!ada qaum &uh . Milik adalah ba:i Allah dan 6ia teta! 3akil mereka . Milik demikian itu adalah milik seba:ai khali/ah . 6en:an ini al Haq men5adi ra5a se:ala kera5aan ; se!erti dikatakan =irmizi . I$ mereka layak menjadi khalifah kerana sedar tentang kebergantungan milik mereka ' (komen perkembangan kompleksiti konsep milik) +an mereka melakukan satu tipu daya yang amat besar (7/022) 6ak3ah ke!ada Allah adalah satu ke!erda#aan terhada! #an: didak3ahkan kerana 6ia tidak adam !ada !ermulaan sehin::a !erlu din#atakan tu5uan E aku menyeru kepada Allah ; ini diri ke!erda#aan E atas basirah ' 6en:an ini &abi sa3 telah mem!erin:atkan baha3a se:ala urusan kembali ke!ada&#a . 'aum &uh telah men5a3abn#a den:an ti!u da#a seba:aiman dia men#eru mereka . Kemudian datan:lah umat Muhammad dan dia ketahui baha3a dak3ah ke!ada Allah bukan dari se:i hu3i#ah&#a teta!i dari se:i asma&#a . 0irman Allah =aala E $ari 3ami menghimpunkan mereka yang bertaqwa kepada al "ahman beramai2 ' (/9085) 6ia telah mendatan:kan huru/ halatu5u *ke!ada- dan men:hubun:kann#a den:an asma . Kami !un telah men:etahui baha3a alam terletak di ba3ah selen::araan satu asma #an: me3a5ibkan atas mereka su!a#a bertaq3a . 'aum &uh telah berkata dalam ke!erda#aan mereka E Jangan kamu tinggalkan tuhan2 kamu ' Jangan tinggalkan >add ! -uwaA ! Baghuts ! BaAuq dan Nasr '(7/022) "esun::uhn#a a!abila mereka menin::alkann#a mereka akan 5ahil tentan: al Haq seqadar a!a #an: mereka tin::alkan dari!ada demikian . Kerana ba:i al Haq dalam setia! #an: disembah ada satu 3a5ah #an: dikenali sesia!a #an: men:enalin#a ; dan 5ahil tentan:n#a sesia!a #an: 5ahil .

47

Pada !en:ikut Muhamad E dan "abb kamu telah qadha bahawa kamu tidak menyembah melainkan +ia ! iaitu Rabb kamu telah men:hukumkan . "i alim men:etahui sia!a #an: disembah dan dalam mana satu su3ar 6ia zahir sehin::a disembah . "esun::uhn#a !er!isahan dan !erbilan:an se!erti an::<ta dalam su3ar indra3i dan se!erti qu33ah makna3i dalam su3ar ruhani . Maka tidak disembah selain Allah dalam setia! #an: disembah . "arta at Sem ahan .an: terendah adalah <ran: #an: men:kha#alkan ketuhanan !ada <b5ek sembahann#a . 8ika bukan kerana kha#alan ini dia tidak akan men#embah batu dan tidak selainn#a . Kerana ini /irman&#a E 3atakanlah kepada mereka Namakanlah mereka yang kamu sembah (/1011) 8ika mereka menamakann#a nes>a#a mereka akan menamakann#a seba:ai batu ; !<k<k atau bintan: . 8ika ditan#a mereka E "ia!a #an: kamu sembah @ &es>a#a mereka akan ber5a3ab E =uhan . Mereka tidak akan berkata E Allah atau tidak ada =uhan . Hran: #an: tertin::i tidak berkha#al bahkan berkata E Ini adalah tem!at ta5alli ilahi ; adalah !atut dibesarkann#a dan tidak >uai . .an: terendah ; iaitu sahib kha#al berkata E ?idak kami sembah mereka melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat2nya '(1901) .an: tertin::i #an: alim berkata E -esungguhnya ?uhan kamu adalah ?uhan yang satu ! maka serahkan diri kepadaNya (22014) di mana 6ia zahir . +an berilah berita gembira kepada mukbit ! iaitu mereka #an: telah memadamkan a!i tabiat mereka . Mereka berkata E =uhan B mereka tidak berkata E =abiat . -esungguhnya mereka telah menyesatkan ramai (7/024) ! iaitu men:herankan mereka den:an mem!erbilan:kan .an: ,sa melalui 3a5ah dan nisbah . +an janganlah 3amu menambahkan bagi orang zalim ! iaitu !ara !en:ikut Muhammad #an: menzalimkan diri dari!ada 5umlah #an: ter!ilih #an: di3ariskan al Kitab ; satu :<l<n:an #an: didahulukan atas :<l<n:an #an: sederhana dan mereka #an: berlumba2 !ada keba5ikan ; melainkan kesesatan ! iaitu melainkan keheranan Muhammadi . *Para Muhammadi berkata-E =ambahkan ba:i aku keheranan*3- dalam Kamu *Hadis- . -etiap kali ia berterangan untuk mereka ! mereka berlaluan dalamnya ! dan apabila gelap atas mereka ! mereka berdiri '(202:) Hran: #an: heran !er!usin:2an . 7erakan ber!usin:2 adalah sekelilin: qutub ; tidak terle!as dari!adan#a ' *3- Nett keadaan di mana penuntut mendapati jalan2 pemikiran saling bercanggahan yang menyebabkan dalam penuntut satu kesungguhan yang mematah; luluhkan perkotak;katikan pemikiran sehingga membawa kepada jamak dan tajalli al $aq ' Ada!un sahib thariq #an: ber!an5an:an ; ber><nd<n: luar dari!ada maqsud den:an menuntut a!a #an: dia berkha#alan seba:ai 5alan ke!ada&#a . Ca:in#a ada *!ermulaan- Idari!ada I dan Ike!ada I dan a!a #an: antara keduan#a . "edan:kan sahib !usin:an tidak ada !ermulaan #an: melazimkan Idari!adaI dan tidak 5u:a !en:hu5un: sehin::a terhukum atasn#a Ike!adaI . Ca:in#a 3u5ud #an: len:ka! . 6ialah #an: diberi 5a3ami? kalam dan hukum .

4)

+engan kerana kesilapan mereka (al #uran) ! dan ia adalah a!a #an: tertulis ba:i mereka ; mereka ten::elam dalam lautan ilmu berkenaan den:an Allah ; iaitu keheranan . Mereka dimasukkan ke dalam a!i dalam ain air . 0irman Allah !ada !en:ikut Muhammad E apabila lautan dipanaskan (al #uran).kemudian mereka tidak mendapati penolong selain Allah (7/025) ' 6ari dulu la:i Allah !en<l<n: mereka ; kemudian mereka binasa dalam&#a selama2n#a . 8ika 6ia men:eluarkan mereka ke!ada !antai ; iaitu !antai tabiat ; nes>a#a mereka akan diturunkan dari!ada dar5at #an: teran:kat ini . 6ari dulu la:i se:alan#a milik Allah dan den:an&#a ; bahkan ia 6ia 5u:a . &uh telah men#eru den:an E Rabb . 6ia tidak berkata E =uhan . Ca:i Rabb ada kesabitan . "edan:kan tuhan berubah men:ikut asma . -etiap hari +ia dalam urusan (55029) . 6ikehendaki den:an Rabb !ensabitan tal3in kerana tidak sah selainn#a . Jangan 3amu tinggalkan atas muka bumi (al #uran) B dia berd<a atas mereka su!a#a termasuk dalam !erut bumi . Ca:i !en:ikut Muhammad E 8ika kamu mele!askan satu tali ke dalam !erut bumi nes>a#a ia akan 5atuh atas Allah . *Hadis%agiNya apa yang ada dalam langit dan apa yang ada dalam bumi '(al #uran) Jika kamu ditanamkan dalamn#a ; kamu dalamn#a den:an 6ia seba:ai zhara/ kamu . 3ami akan kembalikan kamu ke dalamnya dan daripadanya kamu akan dikeluarkan kali yang lain (2:055) ; untuk *men:alami- !erbezaan 3u5ud . Hran: ka/ir menutu! diri den:an !akaian mereka dan mensumbatkan 5ari2 mereka ke dalam telin:a mereka kerana menuntut sutrah B kerana dia men#eru mereka su!a#a 6ia men:am!unkan mereka dan !en:am!unan itu sutrah . (Jangan tinggal atas muka bumi ) seorang pun ; sehin::a ada man/aat umum se!ertimana dak3ah !un telah men5adi umum . "esun::uhn#a 5ika Kamu tin::alkan mereka ; iaitu Kamu men#eru mereka kemudian menin::alkan mereka nes>a#a mereka akan men#esatkan hamba2 Kamu den:an men:herankan mereka . Kemudian mereka akan terkeluar dari!ada ubudiah ke!ada a!a #an: ada dalam diri mereka dari!ada asrar rububiah . Mereka akan melihat diri seba:ai rabb sele!as selama ini melihat diri seba:ai hamba . Mereka hamba #an: bersi/at rabb. *ereka tidak akan melahirkan (al #uran)! iaitu tidak akan men:hasilkan dan menzahirkan melainkan ke/u5uran B menzahirkan a!a #an: terselindun: dan ka/ir iaitu melindun:kan a!a #an: zahir sele!as !enzahirann#a . Mereka menzahirkan a!a #an: terselindun: kemudian melindun:kann#a sele!as !enzahirann#a . Hran: #an: memandan: men5adi heran dan tidak men:enali qasad si /a5ir dalam ke/u5urann#a dan si ka/ir dalam keka/irann#a ; sedan:kan han#a satu <ran: . >ahai "abbku ! ampunilah aku (al #uran) iaitu selindun:kanlah aku dan selindun:kan kerana aku ; su!a#a di5ahilkan maqam aku dan qadar aku se!ertimana di5ahilkan qadar Allah dalam /irman Kamu E dan mereka tidak mengqadarkan Allah dengan qadar yang sebenar (609/)

4$

*6an selindun:kanlah- kedua ibu ba!a aku ; #an: aku adalah nati5ah dari!ada keduan#a iaitu aqal dan tabiat ; dan sesia!a #an: memasuki rumah aku ; iaitu hati aku hal keadaan mukmin ; membenarkan a!a #an: ada dalamn#a dari!ada akhbar ilahi . Ia adalah a!a #an: na/s mereka men:hadaskan . *"elindun:kanlah 5u:a- !ara mukmin #an: berban:sa aqal dan mukminat #an: berban:sa na/s . 6an 5an:anlah Kamu menambahkan ba:i <ran: zalim dari!ada zulmat ahli :haib #an: terke!<n: belakan: hi5ab zulmani ; melainkan kebinasaan ; su!a#a mereka tidak men:enal diri mereka dan kerana men#aksikan 3a5ah al Haq de!an mereka . Ca:i !en:ikut Muhammad E -etiap sesuatu binasa melainkan wajahNya (28088) "esia!a berkehendak men:etahui asrar &uh maka atasn#a menin:kat dalam /alak &uh *4-. Ia terda!at dalam kitab kami ?anazulat *osul . *4- Nett falak matahari

ermata Hikmah Qudus dalam Kalimat Idris Ketinggian Tempat dan "arta at Ketin::ian mem!un#ai dua nisbah E ketin::ian tem!at dan ketin::ian martabat . Ada!un ketin::ian tem!at E 3ami mengangkatkannya kepada tempat yang tinggi ' (/9057) =em!at tertin::i #an: sekelilin:n#a ber!usin: *tan::un:an- alam a/lak adalah /alak matahari . Padan#a adalah maqam ruhani Idris as . 6i ba3ahn#a ada tu5uh a/lak dan di atasn#a tu5uh a/lak B ia adalah #an: kelima belas . .an: atasn#a adalah /alak #an: merah iaitu Marikh *+Mars- ; /alak Mus#tari *+8u!iter-; /alak Kahi3an *+"aturn- ; /alak Manazil ; /alak Atlas ; /alak Curu5 ; /alak Kursi dan /alak Arsh# . .an: di ba3ah adalah /alak 9uhrah *+8u!iter- ; /alak Katib *+Mer>ur#- ; /alak Culan ; s/era atsir ; s/era ha3a ; s/era air dan s/era tanah . 6ari se:i ia adalah qutub se:ala a/lak ia adalah !ada tem!at #an: teran:kat . Ada!un ketin::ian martabat ; maka ia adalah untuk kami ; makna aku !en:ikut Muhammad . 0irman Allah =aala E kamu adalah yang tertinggi dan Allah bersama kamu (47015) !ada tem!at tin::i ini . 6ia tertin::i dari!ada tem!at teta!i tidak dari!ada martabat . Pada ketika takut !ara !en:a3al dari kalan:an kami ; 6ia telah men:irin:kan kebersamaan&#a den:an /irman E dan +ia tidak akan mengurangkan kamu pada pahala amalan kamu (al #uran)' Amalan menuntut tem!at sedan:kan ilmu menuntut martabat ; maka 6ia telah men:him!unkan untuk kami dua keteran:katan ; ketin::ian tem!at den:an amalan dan ketin::ian martabat den:an ilmu . Kemudian untuk mentanzihkan !erk<n:sian kebersamaan&#a ; 6ia ber/irman E -ucikanlah nama "abb kamu yang *aha ?inggi (870/) dari!ada !erk<n:sian #an: makna3i ini . Antara !erkara #an: san:at a5aib adalah keadaan insan seba:ai <b5ek #an: tertin::i ; iaitu insan kamil . =eta!i tidak dinisbahkan ketin::ian ke!adan#a melainkan se>ara berikutan ke!ada tem!at atau martabat tin::i iaitu satu manzilah . Ketin::iann#a bukan kerana zatn#a . 6ia tin::i kerana ketin::ian tem!at dan ketin::ian martabat. Ketin::ian adalah kerana kedua ini . Ketin::ian tem!at se!erti /irman&#a E Al "ahman bersemayam atas Arshy (7054) 6an ia adalah setin::i2 tem!at . Ada!un ketin::ian martabat ; se!erti /irman&#a E segalanya binasa melainkan wajahNya (28088)2 dan kepada +ia kembali segala urusan (//0/21) 2 apakah ada tuhan selain Allah = (al #uran) A!abila Allah =aala ber/irman E dan 3ami mengangkatkannya kepada satu tempat yang tinggi (al #uran) ! 6ia telah men5adikan ketin::ian seba:ai naat ke!ada tem!at . 6an a!abila 6ia ber/irman ke!ada !ara malaikat E -esungguhnya Aku akan menjadikan di muka bumi satu khalifah (201:) maka ini adalah ketin::ian martabat .

6ia telah ber/irman tentan: malaikat *iaitu ke!ada Iblis- E apakah kamu takabur atau kamu daripada kalangan yang tinggi2 ' (18075) 6ia telah men5adikan ketin::ian untuk malaikat . 8ika ini adalah kerana keadaan mereka malaikat nes>a#a kesemua malaikat termasuk dalam ketin::ian ini . Maka a!abila ini tidak amm bersama !erk<n:sian mereka seba:ai malaikat ; kami ketahui baha3a ketin::ian ini adalah ketin::ian martabat di sisi Allah . "ama 5u:a kekhali/ahan di kalan:an manusia . 8ika ketin::ian mereka den:an kekhali/ahan satu ketin::ian zat nes>a#a ia adalah untuk setia! insan . A!abila ia tidak amm kami ketahui baha3a demikian ketin::ian adalah kerana martabat . Ketinggian Allah Antara asma&#a adalah .an: Maha =in::i . =in::i berbandin: den:an sia!a sedan:kan tidak ada di sana melainkan 6ia B 6ia adalah Maha =in::i kerana zat&#a . Atau berbandin: den:an a!a ; sedan:kan ia tidak lain dari!ada&#a . Ketin::ian&#a adalah kerana diri&#a . 6ari se:i 3u5ud 6ia adalah ain se:ala #an: mau5ud . .an: dinamakan hadas #an: tin::i kerana zatn#a ; bukan lain melainkan 6ia . 6ia tertin::i bukan atas ketin::ian idha/i . A#an #an: adam ; #an: sabit dalam&#a tidak !ernah men:e>a!i bau 3u5ud ; dan ia teta! !ada keadaann#a bersama !erbilan:an su3ar mau5udat . .an: ain adalah satu dari!ada a!a #an: terhim!un dalam !erhim!unan . 4u5ud katsrah dalam asma adalah dari!ada nisbah #an: adalah !erkara adam . =idak ada ain selain ain #an: adalah zat . Maka 6ia tertin::i kerana diri&#a bukan den:an idha/at . 6ari se:i ini ; tidak ada dalam alam ini ketin::ian idha/at ; teta!i 3a5ah2 3u5ud #an: berbeza keutamaan . Ketin::ian idha/at 3u5ud dalam ain #an: satu dari se:i 3a5ah #an: berbilan:an . Kerana demikian kamu berkata !adan#a 6ia !ada haqiqat dan bukan 6ia sekira2 terhad ke!ada a!a #an: tertentu ; kamu dan bukan kamu . Cerkata Kharraz ra ; satu 3a5ah dari!ada 3a5ah2 al Haq dan satu lisan dari!ada lisan2 al Haq ; ketika beru>a! dari na/sn#a E baha3a Allah tidak dikenali melainkan den:an men:him!unkan&#a den:an *si/at2- #an: berla3anan !ada hukum . 6ia adalah .an: A3al ; .an: Akhir ; .an: 9ahir dan .an: Catin . 6ia ain a!a #an: zahir dan ain a!a #an: batin !ada ketika !enzahirann#a . =idak ada di sana sesia!a #an: melihat&#a melainkan 6ia ; dan tidak ada di sana sesia!a #an: batin ke!ada&#a . 6ia zahir ke!ada diri&#a ; batin dari!ada&#a . Iaitu #an: dinamakan Abu "aid al Kharraz dan selain demikian dari!ada nama2 hadas . .an: batin berkata E Cukan B a!abila #an: zahir berkata E Aku . 6an #an: zahir berkata E Cukan B a!abila #an: batin berkata E Aku . Ini berlaku !ada setia! !erla3anan ; sedan:kan #an: men:u>a! adalah satu . 6ia adalah ain !enden:ar ; men:ikut a!a #an: disabda &abi sa3 E *dan 6ia men:am!unkan - a!a #an: dihadas na/s sendiri .*Hadis- Maka na/s #an: berhadas dan #an: menden:ar hadisn#a ; #an: men:etahui a!a #an: ia hadas sendiri .

Ain adalah satu 5ika sekali berbeza hukum dan tidak ada 5alan ke!ada 5ahil terhada! misal ini kerana setia! insan men:etahui dari!ada dirin#a . 6ia adalah su3ar al Haq . Cer>am!uran se:ala urusan dan zahir !erbilan:an den:an #an: satu dalam martabat #an: maklum . .an: satu telah me3u5udkan bilan:an dan bilan:an menta/silkan #an: satu . =idak zahir hukum bilan:an melainkan den:an #an: dibilan:kan . .an: berbilan: itu ada #an: adam dan ada #an: 3u5ud !ada luar. Adakala sesuatu adam dari se:i indera sedan:kan ia 3u5ud !ada aqal . "emestin#a ada bilan:an dan #an: dibilan:kan . "emestin#a ada satu #an: men:emban:kan !embilan:an dan den:ann#a bilan:an berkemban:an . "etia! martabat bilan:an mem!un#ai satu haqiqat se!erti sembilan seba:ai ><nt<h dan se!uluh sehin::a ke ba3ah dan ke atas sehin::a in/initi ; namun haqiqatn#a seba:ai n<mb<r bukan diri !en5umlahan . =eta!i tidak ter>erai dari!adan#a nama !erhim!unan me3akili bebera!a un::ulan . 6ua adalah satu haqiqat tersendiri ; dan ti:a satu haqiqat dan seterusn#a ; 5ika sekali!un se:alan#a satu *5enis seba:ai bilan:an- . =idak ain sesuatu dari!adan#a ain sesuatu #an: lain . Pen5amakan *satu2- men>a!ai haqiqat *bilan:an itu- . 6i!e:an: den:an keunikan setia! haqiqat ba:i setia! bilan:an dan dihukum den:an keunikan 5enis atas demikian haqiqat . 6alam !enda!at ini zahir dua !uluh martabat #an: tersusun . 6an kamu tidak terelak dari!ada mensabitkan ain a!a #an: dina/ikan di sisi kamu den:an kerana zatn#a .* Caran:sia!a men:enali a!a #an: kami teta!kan !ada bilan:an ; baha3a !ena/ian adalah ain !ensabitan ; men:etahui baha3a al Haq #an: tanzih adalah khalq #an: tas#bih ; 5ika sekali!un terbeza khalq dari!ada al Khaliq . Isun#a khaliq #an: makhluq dan makhluq #an: khaliq . "e:ala demikian adalah dari!ada ain #an: satu ; bukan ; bahkan 6ia Ain .an: "atu dan 6ia u#un #an: berbilan:an . Renun:ilah a!a #an: kamu lihat . Cerkata*anak Ibrahim- E >ahai bapaku lakukanlah apa yang kamu disuruh ' (170/:2) Anak adalah ain ba!an#a ; maka dia tidak melihat dia men#embelih selain na/sn#a . 6ia telah men/id#ahkann#a den:an sembelihan #an: besar dalam su3ar kibas tertentu ; indiDidu #an: zahir den:an su3ar insan . 6ia zahir den:an su3ar anak ; tidak bahkan den:an hukum anak ; <ran: #an: adalah ain ba!a . +ia telah menjadikan daripadanya pasangnnya *4+1- . Maka dia tidak nikah selain dari!ada na/sn#a . 6ari!adan#a mun>ul sahabat dan anak sedan:kan #an: berurusan adalah satu dalam bilan:an . "ama 5u:a den:an tabiat dan a!a #an: zahir dari!adan#a. Kami tidak melihatn#a berkuran:an den:an kerana a!a #an: zahir dari!adan#a dan ia tidak bertambahan den:an adam a!a #an: telah dizahirkan selain dari!adan#a dan a!a #an: zahir dari!adan#a bukan selain dirin#a . "esuatu ketentuan bukan ain a!a #an: zahir ; kerana !erbezaan su3ar men:ikut hukum atasn#a . .an: ini se5uk dan kerin: dan #an: itu !anas dan kerin: . Keduan#a terhim!un !ada *si/at- kekerin:an dan berbeza !ada *si/at- selainn#a . Cukan ; bahkan ain *#an: satu- itu adalah tabiat .* - Alam tabiat adalah bebera!a su3ar dalam satu >ermin . Cukan ; bahkan ia su3ar #an: satu dalam >ermin #an: berba:ai2 .

* - A"3 penghimpun segalanya adalah tabiat yang memelihara dalam keperbilangan jihat ! kejamakan yang unik ' ?abiat adalah haqiqat al $aq yang zahir dalam alam aqal dalam suwarnya bersepakaian dengan taAayunnya yang kulli ' =idak ada di sana melainkan keheranan kerana ter!isah2 !enilikan . =eta!i sesia!a #an: men:enali a!a #an: kami katakan tidak heran . 8ika dia bertambahan ilmu ; maka ia bukan selain dari!ada hukum tem!at . =em!at adalah ain a#an tsabit dalamn#a @* - 6en:an ke!elba:aian al Haq !ada tem!at ta5alli maka !elba:ailah hukum atas al Haq #an: menerima setia! hukum . =idak men:hukum atas al Haq melainkan ain a!a #an: 6ia ta5alli dalamn#a . =idak ada di sana melainkan *!r<sesini . * - A"3 sepertimana dalam "abb tambahkanlah aku pada ilmu ! tambahkan aku pada keheranan ! maka ilmu si arif dalam kedua masyhad sekaligus kembali kepada ain tsabit bukan kepada al $aq ' Al Haq adalah khalq den:an 3a5ah ini ; ambillah iktibar 6an 6ia bukan khalq !ada 3a5ah lain ; in:atilah "esia!a men:etahui a!a #an: aku kata basirahn#a tidak akan lemah =idak men:etahuin#a melainkan se<ran: #an: mem!un#ai !en:lihatan 8amak dan mu/araqah ; ainn#a satu ; 6an ia ; !erbilan:an tidak kekal dan tidak hilan: .an: tin::i den:an sendirin#a adalah #an: mem!un#ai kesem!urnaan #an: melen:ka!i se:ala urusan 3u5ud dan nisbah adam di mana tidak mun:kin baha3a tidak ada !adan#a a!a2 naat dari!adan#a ; sama saha5a ia ter!u5i !ada uru/ ; aql dan s#ariat atau!un ter>ela !ada uru/ ; aql dan s#ariat . 6emikian tidak melainkan khas untuk #an: dinamakan Allah A!a #an: tidak dinamakan Allah se>ara khas ; dari!ada a!a #an: adalah tem!at ta5alli ba:i&#a atau satu su3ar dalam *al Haq- ; maka 5ika ia tem!at ta5alli semestin#a berlaku !erbezaan kelebihan antara tem!at2 ta5alli . 8ika ia satu su3ar dalam *al Haqmaka demikian su3ar adalah ain kesem!urnan zat ; kerana ia adalah ain a!a #an: zahir dalam al Haq . A!a #an: dimilik <leh #an: dinamakan Allah adalah #an: dimilik demikian su3ar . =idak dikatakan ia adalah al Haq dan tidak 5u:a dikatakan ia bukan al Haq . Abu 'asim al 'asi# telah men:is#aratkan dalam 3hilaA NaAlayn ke!ada ini den:an katan#a E "esun::uhn#a setia! asma ilahi di!ernamakan den:an se:ala asma ilahi dan berna?at den:an na? atn#a . 6emikian di sini ; baha3a setia! asma menun5uk ke!ada zat dan ke!ada makna #an: terletak ba:in#a ; dan demikian makna menuntut demikian asma . 6ari se:i ia !etun5ukn#a ke!ada zat ia menun5uk ke!ada kesemua asma dan dari se:i !etun5ukn#a ke!ada makna #an: ia bertun::alan den:ann#a ; ia terbeza dari!ada selainn#a se!erti Rabb dan Khaliq ; Musa3ir dan seterusn#a . Asma adalah ain #an: dinamakan dari se:i zat ; dan asma bukan zat dari se:i makna #an: khas ke!adan#a #an: terletak ba:in#a .

A!abila kamu telah /aham ketin::ian #an: kami telah sebutkan ; kamu akan men:etahui baha3a ia bukan ketin::ian tem!at atau!un ketin::ian martabat . Ketin::ian martabat khas ke!ada 3ila#ah urusan se!erti sultan ; hakim ; 3azir ; qadhi dan se:ala #an: di5a3atkan ; tidak kira a!akah !en5a3at mem!un#ai kela#akan atau tidak untuk demikian 5a3atan . Ketin::ian kerana si/at bukan sedemikian . Adakala se!alin: alim manusia dihukumkan atasn#a <ran: #an: mem!un#ai 5a3atan !en:hakiman 5ika sekali!un dia se5ahil manusia . Ini adalah ketin::ian martabat den:an kerana hukum men:ikut tem!at ; bukan ketin::ian !ada dirin#a . A!abila ter!e>at ; hilan:lah keteran:katann#a sedan:kan #an: alim tidak sedemikian .

ermata Hikmah Muha"min$%kstasi dalam Kalimat Ibrahim "esun::uhn#a dinamakan Ibrahim seba:ai khalil kerana dia ditembusi dan dika3ali den:an se:ala si/at zat ilahi . Cerkata !en#air E Kamu telah tembuskan tem!at !er5alan ruh aku Kerana demikian dinamakan khalil seba:ai ka3an #an: ra!at . "e!ertimana 3arna menembusi <b5ek #an: ber3arna dan men5adi aradh ke!ada 5auharn#a . Ia bukan se!erti tem!at dan <b5ek !ada tem!at itu . Atau tembusan al Haq akan 3u5ud su3ar Ibrahim . "etia! hukum sah dari kerana demikian se!erti telah disebutkan . "esun::uhn#a setia! hukum mem!un#ai mauthin #an: menzahirkann#a dan hukum tidak melam!aui mauthinn#a . =idakkah kamu melihat baha3a makhluq zahir den:an si/at al Haq ; dari #an: a3al ke!ada #an: akhir . "e:ala *si/at al Haq- itu benar !ada <b5ek se!ertimana si/at muhadas benar ke!ada al Haq . "e:ala !u5i ba:i Allah ; akibat !u5i !emu5i dan #an: di!u5i kembali ke!ada&#a . 6an ke!ada&#a kembali se:ala urusan ; iaitu men:umumi #an: ter>ela dan #an: ter!u5i ; dan tidak ada di sana melainkan #an: ter!u5i dan #an: ter>ela . Ketahuilah sesun::uhn#a tidak sesuatu menembusi sesuatu #an: lain melainkan ia termuat dalamn#a . .an: menembus iaitu nama ba:i !elaku ; terhi5ab den:an #an: ditembusi ; nama ba:i !enerima . .an: ditembus adalah zahir dan !elaku adalah batin dan terselindun: . .an: menembus adalah makanan ba:i #an: ditembusin#a ; se!erti air #an: meresa! dalam bulu biri2 kemudian ia membesar berkemban: . 8ika al Haq adalah zahir ; maka makhluq terselindun: dalam&#a dan #an: makhluq adalah se:ala asma al Haq ; !enden:aran&#a dan !en:lihatan&#a dan se:ala nisbah dan idrak&#a . 8ika makhluq adalah zahir ; maka al Haq terselindun: dan batin dalamn#a . Al Haq men5adi !enden:aran makhluq ; !en:lihatann#a ; tan:ann#a ; kakin#a dan se:ala qu33ahn#a se!ertimana datan: dalam khabar sahih . 8ika zat tertan::alan demikian nisbah ia tidak men5adi tuhan . &isbah ini dihadaskan a#an *tsabit- kami dan kami men5adikan&#a ; kerana *sika!- mem!ertuhankan kami ; seba:ai tuhan . 6ia tidak akan dikenal sehin::a kami dikenali . "abda &abi sa3 E -esiapa mengenali dirinya sesungguhnya dia mengenali "abbnya ($adis) ! dan dia makhluq #an: !alin: alim tentan: Allah . "eten:ah hakim termasuk Abu Hamid al 7hazali mendak3ah baha3a dikenali Allah den:an tan!a tilik ke!ada alam dan ini adalah ralat . Cetul kamu men:enali zat #an: qadim dan azali teta!i kamu tidak men:enali baha3a ia adalah tuhan sehin::a kamu men:enali a!a #an: di!ertuhankan kerana ia dalil ke!ada&#a . Kemudian sele!as ini ; dalam hal #an: kedua 6ia memberi kamu kas#a/ baha3a al Haq sendiri adalah ain dalil atas diri&#a dan ke!ada uluhiah&#a . 6an alam bukan selain ta5alli&#a dalam su3ar a#an mereka #an: tsabit ; #an: mustahil 3u5ud zahir tan!an#a . 6an baha3a al Haq berba:ai2 dan tasa3ur men:ikut haqiqat a#an tsabit ini dan haln#a . Ini sele!as ilmu tentan:&#a dari!ada kami baha3a 6ia adalah tuhan kami .

Kemudian datan: kas#a/ #an: lain dan zahir ke!ada kamu su3ar kami dalam al Haq . Kemudian seten:ah kami zahir ke!ada seten:ah kami dalam al Haq ; dan seten:ah kami men:enali seten:ah #an: lain dan terbeza seten:ah kami dari!ada #an: lain . Antara kami ada #an: men:enali baha3a mari/at ini berlaku untuk kami melalui kami dalam al Haq . 6an ada #an: 5ahil tentan: hadrat #an: !adan#a berlaku mari/at ini melalui kami ' Aku berlindung dengan Allah daripada termasuk dalam golongan jahil ' (2067) 6en:an kedua kas#a/ bersama ; 6ia tidak men:hukum atas kami melainkan melalui kami . Cukan bahkan kami #an: men:hukum atas kami melalui kami teta!i dalam&#a . 6en:an kerana demikian /irman&#a E Allah mempunyai hujjah yang terlengkap (60/49) iaitu atas <ran: #an: terhi5ab a!abila mereka berkata ke!ada al Haq E Kena!a Kamu melakukan demikian dan demikian den:an kami B terhada! a!a #an: tidak mua/aqat den:an tu5uan mereka . Maka dikas#a/kan den:an mereka !ada betis ; iaitu urusan #an: !ara ari/in men:kas#a/kann#a di sini . Mereka melihat baha3a al Haq tidak melakukan ke atas mereka a!a #an: mereka dak3ahkan 6ia melakukan . Caha3a demikian adalah dari!ada mereka kerana 6ia tidak men:etahui tentan: mereka melainkan seba:aimana mereka berada . 7u:urlah hu55ah mereka dan kekal hu55ah Allah #an: terlen:ka! . 8ika kamu berkata E A!akah /aedah dalam /irman&#a E jika +ia kehendaki nescaya +ia memberi petunjuk kepada sekalian kamu (60/49) ' Kata kami ; 5ika di sini adalah huru/ !en>e:ahan kerana ada !en>e:ah *sedia ada- . Maka 6ia tidak berkehendaki melainkan urusan #an: sedia ada . Ain mun:kin menerima sesuatu dan k<ntran#a dalam hukum dalil aqal . .an: mana satu antara dua hukum akan berlaku ; demikian adalah a!a #an: tersedia dalam #an: mun:kin dalam keadaan tsabitn#a . Makna E nes>a#a 6ia memberi !etun5uk ke!ada sekalian kamu B adalah meneran:kan ke!ada kamu . =idak semua mun:kin dalam alam dibukakan mata basirahn#a untuk idrak a!a #an: !ada na/sn#a seba:aimana ia ada . Antara mereka #an: alim dan #an: 5ahil . Allah tidak berkehendak *dulu kala- ; maka 6ia tidak memberi !etun5uk ke!ada semua ; dan 6ia tidak berkehendak *sekaran:- dan !ada masa akan datan: . Ca:aimana 6ia berkehendak sesuatu #an: tidak akan 5adi . Kehendak&#a adalah ahadiah *+keunikan- keter:antun:an . Ia satu nisbah #an: men:ikuti ilmu . Ilmu adalah satu nisbah #an: men:ikut #an: maklum dan maklum adalah kamu dan eh3al kamu . Ilmu tidak berkesan atas maklum *se>ara i5mal- ; bahkan maklum memberi bekas atas ilmu . Maklum memberi ilmu dari!ada dirin#a tentan: a!a #an: ada dalam ainn#a . "esun::uhn#a khitab ilahi datan: men:ikut a!a #an: sesuai den:an kum!ulan sasaran khitab dan a!a #an: s!ekulasi aqal membenarkan . Khitab tidak datan: men:ikut a!a #an: ditun5uki kas#a/ . Kerana demikian <ran: mukmin ramai dan #an: ari/ sedikit ; iaitu ahli kas#a/ .

=idak di antara kami melainkan dia mem!un#ai maqam #an: maklum . Ia adalah keadaan kamu dalam tsubut kamu #an: kamu zahirkan akann#a dalam 3u5ud kamu . Ini 5ika tersabit ba:i kamu 3u5ud . 8ika sabit 3u5ud untuk al Haq bukan ba:i kamu ; maka hukum adalah ke!un#aan kamu tan!a s#ak dalam 3u5ud al Haq . 8ika sabit baha3a kamu di3u5udkan maka hukum adalah ke!un#aan kamu tan!a s#ak. 8ika !en:hakim adalah al Haq maka *hukumn#a- bukan melainkan lim!ahan 3u5ud ke atas kamu . Maka 5an:an memu5i melainkan diri kamu . 6an 5an:an men>ela melainkan diri kamu . =idak baki ba:i al Haq melainkan !u5i melim!ahkan 3u5ud kerana demikian adalah ke!un#aan&#a bukan ke!un#aan kamu . Kamu makanan&#a seba:ai *mazharhukum dan 6ia makanan kamu den:an memberi 3u5ud . =a?a#un atas&#a a!a #an: ta?a#un atas kamu . 2rusan adalah dari!ada&#a ke!ada kamu ; dan dari!ada kamu ke!ada&#a melainkan kamu dinamakan mukala/ iaitu #an: di!ertan::un:5a3abkan . 6ia tidak mem!ertan::un:5a3abkan kamu melainkan den:an a!a #an: hal kamu minta ke!ada&#a untuk ditakli/kan dan den:an a!a #an: sedia ada !ada kamu . 6ia tidak dinamakan mukala/ ; iaitu di!ertan::un:5a3abkan ; kerana tidak ada tan::un:an atas&#a se!ertimana kamu tidak dinamakan #an: mem!ertan::un:kan . 6ia memu5i aku dan aku memu5i&#a 6ia men#embah aku dan aku men#embah&#a 6alam satu hal aku mendekati&#a Pada a#an aku men:in:kari&#a 6ia men:enali aku sedan:kan aku men:in:kari&#a 6an aku men:enali&#a kemudian mensaksikan&#a Ca:aimana den:an keterka#aan "edan:kan aku membantu&#a dan men::embirakan&#a Kerana demikian al Haq me3u5udkan aku Kemudian aku men:enali&#a dan me3u5udkan&#a 6en:an demikian datan: hadis berkenaan kami 6an ter>a!ai maqsud&#a !ada aku . Sunnah "enjamu Tetamu 6en:an kerana Ibrahim as mem!un#ai martabat ini ; #an: den:ann#a dinamakann#a seba:ai khalil ; dia telah mensunnahkan men5amu tetamu . Ibn Masarra telah men:hubun:kann#a den:an Mikail untuk urusan rizqi .* - 6en:an rizqi diberi makan <ran: #an: menerima rizqi . Rizqi menembusi zat #an: diberi rizqi ; di mana tidak kekal sesuatu dalamn#a melainkan ia menembusin#a ; kerana makanan men:alir ke!ada se:ala baha:ian #an: diberi makan ; kesemuan#a . * - E I$ Arshy ditanggung pentadbir ! iaitu Adam dan Israfil untuk suwar ! Jibril dan *uhamad untuk ruh ! *ikail dan Ibrahim untuk rizqi ! *alik dan "idhwan untuk perjanjian dan apa yang dijanjikan . 6i sana *iaitu !ada al Haq- tidak ada baha:ian2 maka semestin#a Ibrahim menembusi se:ala maqamat ilahi #an: diibaratkan den:an asma dan terzahir den:ann#a zat&#a 8alla 3a Ala . )

Kami milik&#a se!ertimana tersabit dalil kami 6an kami 5u:a milik kami =idak ba:i&#a selain ke5adian aku Maka kami ba:i&#a se!ertimana kami ba:i kami Ca:i aku dua 3a5ah ; 6ia dan aku 6an tidak ba:i&#a Aku den:an aku Akan teta!i !ada aku satu mazhar&#a Maka kami ba:i&#a se!erti bekas . Allah #an: ber/irman a!a #an: benar dan 6ialah #an: menun5uk 5alan .

ermata Hikmah Haqqiah dalam Kalimat Ishaq Keutamaan Ta( ir "impi =ebusan nabi den:an sembelihan *hai3an- seba:ai qurban ba:aimana embekan kibas sebandin: riuh manusia Allah #an: Maha A:un: telah membesarkann#a seba:ai ina#ah Ke!adan#a atau!un ke!ada kami ; aku tidak men:etahui mana satu =idak ada s#ak baha3a lembu dan unta lebih berhar:a =eta!i ia ke ba3ah dari!ada sembelihan kibas seba:ai qurban Alan:kah baikn#a aku tahu ba:aimana :anti 9at diri kibas akan khali/ah al Rahman =idakkah kamu tahu baha3a dalam suruhan *qurban- tersusun Perlunasan #an: memba3a keuntun:an dan kekuran:an #an: memba3a keru:ian =idak ada khalq lebih tin::i dari!ada 5amad Kemudian !<k<k atas qadar 3azann#a Kemudian #an: memiliki ha3ass sele!as !<k<k dan kesemuan#a ari/ 6en:an khaliqn#a melalui kas#a/ atau keteran:an burhan Ada!un #an: dinamakan Adam maka dia muqa#ad 6en:an aqal dan /ikir dan kalun: iman 6en:an ini berkata "ahlun dan muhaqiq se!erti kami *Kerana kami dan mereka !ada manazil ihsan "esia!a #an: men#aksikan !erkara #an: aku telah saksikan Akan berkata se!erti kata aku dalam sembun#i atau teran: * - Nett bahawa yang jamad lebih besar irfannya dan taatnya kepada Allah ' 8an:an kamu !edulikan kata #an: men#alahi kata kami 5an:an kamu tanamkan benih dalam bumi #an: k<ntan: Mereka #an: !ekak dan kelu #an: didatan:kan berkenaan mereka untuk !enden:aran kami <leh #an: maksum dalam nas al 'uran . Ketahuilah ; m<:a2 Allah membantu kamu dan kami ; baha3a Ibrahim as telah berkata ke!ada anakn#a -esungguhnya aku telah melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelih kamu ' (170/:2) Mim!i adalah hadrat kha#al kemudian dia !un tidak menta?birkann#a . A!a #an: zahir dalam su3ar anak Ibrahim dalam mim!i adalah kibas dan Ibrahim membenarkan mim!in#a . Maka Rabbn#a telah menebuskan anakn#a dari!ada 3aham Ibrahim den:an sembelihan #an: besar #an: adalah ta?bir mim!in#a di sisi Allah #an: Ibrahim tidak sedar . =a5alli su3ar dalam hadrat kha#al berha5at ke!ada ilmu #an: lain . 6en:ann#a diidrakkan a!a #an: dikehendaki Allah den:an demikian su3ar .

%(

=idakkah kamu melihat ba:aimana &abi sa3 telah bersabda ke!ada Abu Cakar dalam ta?bir mim!i E Kamu telah betul sebaha:ian dan salah sebaha:ian . Kemudian Abu Cakar telah mintan#a memberitahun#a a!a #an: te!at dan a!a #an: salah ; teta!i &abi sa3 tidak berbuat be:itu . 0irman Allah =aala ke!ada Ibrahim as semasa men#erun#a E >ahai Ibrahim ! kamu telah membenarkan mimpi itu ' (170/:5) 6ia tidak ber/irman E Kamu telah benar !ada mim!i itu baha3a ia adalah anak kamu . Ini adalah kerana dia tidak menta?birkann#a . Cahkan dia meme:an: den:an zahir a!a #an: dia lihat sedan:kan mim!i menuntut ta?bir . Kerana demikian al Aziz telah berkata E jika kamu dapat mentaAbirkan mimpi ' (/2041) Makna ta?bir adalah !er!indahan #an: harus dari!ada su3ar #an: dilihat ke!ada !erkara #an: lain . 1embu meru!akan bilan:an tahun dalam susah dan senan: . 8ika benar dalam mim!i nes>a#a dia telah men#embelih anakn#a . "esun::uhn#a dia telah membenarkan mim!i itu baha3a demikian *su3ar- adalah ain anakn#a . =eta!i !ada sisi Allah ia bukan melainkan sembelihan #an: besar dalam su3ar anakn#a . Kemudian 6ia telah menebuskann#a a!abila berlaku dalam zihin Ibrahim as a!a #an: men5adi tebusan sebenarn#a di sisi Allah . Ha3ass telah tasa3urkan sembelihan dan kha#al telah mentasa3urkan anak Ibrahim as . 8ika dia melihat kibas dalam kha#al ; nes>a#a dia menta?birkan den:an anakn#a atau den:an !erkara lain . Kemudian 6ia telah ber/irman E -esungguhnya ia benar2 satu ujian yang nyata ' (170/:6) iaitu satu u5ian dalam ilmu ; a!akah dia men:etahui a!a #an: dituntut mauthin mim!i dari!ada ta?bir atau tidak . 6ia men:etahui baha3a mauthin kha#al menuntut ta?bir teta!i dia telah lu!a dan tidak menunaikan haq mauthin dan sebab itu telah membenarkan mim!i itu . * - fungsi khayal Ibrahim tidak begitu cekap kerana dia pelopor mizaj aqrabiah ' $ubungan dengan satu peristiwa yang emosi menguatkan tarbiah mengawasi ghalabah khayal ' "e!ertimana telah dilakukan <leh =aqi ibn Mukhallad ; sahib Musnad . 6ia telah den:ar dalam khabar #an: sabit di sisin#a baha3a &abi sa3 telah bersabda E "esia!a melihat aku dalam tidur sesun::uhn#a dia telah melihat aku dalam 5a:a . "esun::uhn#a s#aithan tidak da!at men><nt<hi su3ar aku .*Hadis- 6ia telah melihat &abi sa3 dalam satu mim!i memberin#a minum susu . 6ia telah membenarkan mim!in#a dan >uba memuntah kemudian terus memuntah susu . 8ika dia menta?birkan mim!in#a nes>a#a dita?birkan ilmu . Maka Allah telah haramkan atasn#a ban#ak ilmu atas qadar a!a #an: dia telah minum . =idakkah kamu lihat baha3a &abi sa3 telah didatan:kan dalam mim!i den:an satu bekas susu . "abdan#a E Kemudian aku telah minumn#a sehin::a ia keluar dari!ada kuku aku . Kemudian aku telah memberi #an: berlebihan ke!ada 2mar . 6ikatakan E 4ahai Rasulullah ; a!akah #an: kamu tak3ilkan akann#a . "abdan#a E Ilmu . *Hadis6ia tidak tin::aln#a seba:ai susu men:ikut su3ar #an: dia melihat kerana ilmun#a tentan: mauthin mim!i dan a!a #an: dituntut dari!ada ta?bir .

%1

"esun::uhn#a diketahui baha3a su3ar &abi sa3 #an: disaksikan ha3ass tertanam di Medinah dan baha3a su3ar ruhn#a dan lathi/ahn#a tidak disaksikan se<ran: !un melalui <ran: lain dan tidak 5u:a dirin#a . "etia! ruh be:itu 5u:a . Ruh &abi sa3 ber5asad ke!adan#a dalam tidur den:an su3ar 5asadn#a !ada masa dia mati . =idak dikuran:kan dari!adan#a sesuatu!un . 6ia adalah Muhammad sa3 #an: dilihat dari se:i ruhn#a ; dalam su3ar 5asad #an: men#eru!ai a!a #an: terkubur . =idak mun:kin ba:i s#aithan bertasa3ur den:an su3ar 5asadn#a seba:ai satu !emeliharaan dari!ada Allah ke!ada !en:lihat . Kerana ini ; sesia!a melihatn#a den:an su3ar ini men:ambil dari!adan#a se:ala a!a #an: disuruhn#a ; dilaran:n#a atau men:khabarkan ke!adan#a se!ertimana dia men:ambil dari!adan#a dalam kehidu!an dunia !ada hukum . Iaitu men:ikut !etun5uk la/az a!akah ia nas ; zahir ; mu5mal atau a!a sa5a . 8ika dia memberin#a sesuatu ; maka demikian sesuatu harus dita?birkan . 8ika berlaku !ada ha3ass se!ertimana dalam kha#al maka demikian mim!i tidak ada ta?bir . 6en:an qadar ini dan atasn#a Ibrahim dan =aqi ibn Mukhallad telah ber!e:an: . Keutamaan Tajalli Aqal Kerana mim!i mem!un#ai dua 3a5ah ini Allah telah memberitahu kami ; !ada a!a #an: 6ia lakukan ke!ada Ibrahim dan !ada a!a #an: 6ia /irman ke!adan#a ; akan adab semasa 6ia men:urniakann#a maqam nubu33ah . Kami men:etahui baha3a dalam mim!i kami akan al Haq =aala dalam su3ar #an: dit<lak dalil aqal baha3a ia mesti dita?birkan den:an haq s#ariat ; a!akah !ada haq hal !en:lihat atau!un haq tem!at #an: dia melihat&#a atau!un keduan#a . 8ika dalil aqal tidak men<lak su3ar itu kami kekalkann#a !ada a!a #an: kami lihat se!ertimana kami melihat al Haq dalam akhirat ; sama sa5a a!a su3ar !un . Ca:i al 4ahid al Rahman !ada setia! mauthin "u3ar ; a!akah #an: tersembun#i dan #an: zahir 8ika kamu kata E inilah al Haq B kamu telah berkata benar 8ika kamu kata E !erkara lain B kamu !enta?bir . Hukum&#a bukan !ada satu mauthin dan tidak !ada #an: lain . =eta!i ia memba3a al Haq ke!ada khalq A!abila 6ia ta5alli ke!ada mata Aqal men<lak den:an burhan berturut2 &amun diterima a!abila ta5alli !ada aqal dan 6alam a!a #an: dinamakan kha#al dan Disi #an: sahih Cerkata Abu .azid ra !ada maqam ini E 8ika Arsh# dan a!a #an: dikandun:n#a di:andakan seratus 5uta kali ; terletak dalam satu hu5un: dari!ada hati si ari/ ; dia tidak akan merasain#a . Ini menun5ukkan keluasan Abu .azid terhada! alam a5sam . Cahkan aku kata E 8ika a!a #an: tidak terbilan: 3u5udn#a ditaqdirkan terhad 3u5udn#a dari kerana ain *tsabit- #an: me3u5udkann#a ; dan ia terletak dalam satu hu5un: hati si ari/ ; dia tidak akan merasain#a .

%2

"esun::uhn#a telah sabit baha3a hati meluasi al Haq teta!i ia tidak disi/atkan seba:ai ter!enuh . 8ika ia diisikan nes>a#a ia akan ter!enuh . Abu .azid !un !ernah kata demikian dan kami telah mem!erin:atkan den:an kata kami E 4ahai Pen>i!ta benda2 dalam diri&#a Kamu men:him!unkan se:ala #an: kamu >i!takan Kamu men>i!takan a!a #an: tidak terbilan: 3u5udn#a 6alam Kamu ; maka Kamu #an: "em!it dan #an: 1uas Alan:kah a!a #an: Allah telah >i!takan *dalam hati aku=idak sin:sin: ke>emerlan:an /a5arn#a "esia!a #an: meluasi al Haq ; dia tidak sem!it terhada! khalq Maka ba:aimana urusan ini 3ahai #an: menden:ar . Pemeliharaan Himmah 6en:an 3aham setia! insan men>i!takan dalam qu33ah kha#aln#a a!a #an: tidak ada 3u5ud ba:in#a melainkan dalam kha#al . Ini satu !erkara umum . Ari/in men>i!takan den:an himmah a!a #an: ada 3u5ud luaran ; !ada tem!at himmah . Akan teta!i himmah itu tidak b<leh berhenti memeliharan#a dan lemah dari!ada menan::un: !emeliharaan a!a #an: di>i!takan . Cilamana berlaku atas si ari/ lu!a memelihara a!a #an: dia >i!takan ; demikian makhluq akan hilan: . Melainkan si ari/ itu telah mendabitkan se:ala hadrat maka dia tidak akan lu!a se>ara mutlak bahkan semestin#a ada satu hadrat #an: dia mensaksikann#a . A!abila si ari/ men>i!ta a!a #an: dia >i!takan den:an himmahn#a dan dia mem!un#ai kelen:ka!an ini ; zahir demikian makhluq den:an su3arn#a dalam kesemua hadrat dan 5adilah su3ar itu salin: memeliharakan . A!abila dia lu!a akan satu hadrat atau bebera!a hadrat sedan:kan dia masih saksi satu hadrat den:an memeliharakan a!a #an: ada !adan#a dari!ada su3ar #an: di>i!takann#a ; ter!eliharalah se:ala su3ar den:an kerana !emeliharaan su3ar #an: ada !ada hadrat #an: tidak dilu!ain#a . Ini kerana lu!a tidak meratai bilamana!un ; tidak !ada umum atau!un khas . "esun::uh#a aku telah men5elaskan di sini satu rahsia #an: ahli Allah tidak berhenti >emburu atas seum!aman#a dari!ada ditilik ; den:an a!a #an: ada dalamn#a #an: men#alahi dak3ah mereka baha3a mereka al Haq . "esun::uhn#a al Haq tidak lu!a sedan:kan hamba semestin#a lu!a sesuatu ini atau!un sesuatu #an: lain . 6ari se:i !emeliharaan atas a!a #an: dia >i!takan ; adalah ba:in#a untuk berkata E Aku al Haq . Akan teta!i !emeliharaann#a terhada! >i!taann#a tidak se!erti !emeliharaan al Haq . Kami telah !un men5elaskan !erbezaann#a . 6ari se:i kelu!aann#a tentan: su3ar dan hadratn#a ; terbeza hamba dari!ada al Haq . "emestin#a 5u:a ada !erbezaan a!a #an: kekal !emeliharaann#a den:an !emeliharaan satu hadrat dari!ada hadrat #an: tidak dilu!ai . Ini !emeliharaan se>ara keterkandun:an . Pemeliharaan al Haq atas a!a #an: 6ia >i!takan tidak be:itu . Cahkan !emeliharaan&#a atas setia! su3ar adalah se>ara ta?#in .

%3

Masaalah ini #an: aku khabarkan tidak !ernah ditulis se<ran: dalam kitab ; tidak aku dan selain aku ; melainkan dalam kitab ini . Ia adalah satu keunikan untuk 3aqtu sekaran: . 6an 5an:anlah lu!akann#a . "esun::uhn#a hadrat #an: !adan#a kamu kekal hadir dalamn#a bersama su3ar um!aman#a seum!ama al Kitab . 0irman Allah tentan:n#a E 3ami tidak meninggalkan sesuatupun daripada al 3itab (6018) iaitu ia men:him!unkan a!a #an: telah berlaku dan #an: belum berlaku . =idak akan men:enali a!a #an: kami katakan itu melainkan dia se<ran: quran dalam dirin#a . "esun::uhn#a <ran: #an: bertaq3a ke!ada Allah ; di5adikan ba:in#a /urqan . Ia seum!ama a!a #an: kami katakan dalam masaalah ini !ada a!a #an: membezakan hamba den:an Rabb. 0urqan ini #an: !alin: tertin::i sekali . Ada 3aqtu hamba men5adi Rabb tan!a s#ak 6an ada 3aqtu hamba men5adi hamba sebenarn#a 8ika dia hamba dia men5adi luas den:an Allah 8ika men5adi Rabb dia berkehidu!an terhim!it 6ari keadaann#a hamba dia melihat ain na/sn#a 6an >ita2n#a meluas dari!adan#a tan!a s#ak 6ari keadaann#a Rabb dia melihat khalq kesemuan#a Menuntut dari!adan#a dari!ada hadrat muluk dan malak 6ia lemah dari!ada *memberi a!a #an:- mereka tuntut den:an zatn#a Kerana demikian kamu melihat seten:ah ari/in menan:is 8adilah hamba Rabb 5an:an 5adi Rabb hamba&#a Kemudian kamu terba3a ter:antun: dalam a!i dan leburan

%4

ermata Hikmah Aliah dalam Kalimat Ismail &idha dan )iridhai Ketahuilah baha3a #an: dinamakan Allah adalah ahad+uniti !ada zat dan kull+t<tal !ada asma . =idak ada ba:i setia! mau5ud dari!ada Allah melainkan a!a #an: men5adi Rabbn#a #an: khas ; dan mustahil baha3a dia mem!un#ai Rabb #an: adalah al Kull . Ada!un ahadiah ilahiah maka tidak ada ba:i sesuatu dalamn#a a!a2 baha:ian ; kerana tidak dikatakan ba:i sesuatu dalamn#a sesuatu dan ke!ada #an: lain dalamn#a sesuatu ; kerana ahadiah tidak menerima !embaha:ian . Ahadiah&#a adalah satu 5amak kesemua se>ara !<tensi . .an: baha:ia adalah <ran: #an: diridhai di sisi&#a . 6an tidak ada di sana melainkan <ran: #an: diridhai di sisi Rabbn#a ; kerana rububiah&#a kekal keranan#a. Maka dia diridhai di sisi&#a dan baha:ia . Kerana ini "ahlun telah berkata E "esun::uhn#a ba:i rububiah satu sirr . Ia adalah kamu ; iaitu tertu5u ke!ada semua a#an . 8ika ia zahir nes>a#a rububiah men5adi batal . 6ia telah men::unakan huru/ E 5ika ; satu huru/ #an: menun5ukkan !en>e:ahan kerana ada satu !en>e:ah lain . Maka sirr itu tidak akan zahir dan tidak akan batal rububiah ; kerana tidak ada 3u5ud untuk ain melainkan den:an Rabbn#a . Ain senentiasa di3u5udkan maka rububiah senentiasa tidak batal . "etia! #an: diridhai dikasihi . "etia! #an: dilakukan #an: dikasihi dikasihi . Maka kesemuan#a diridhai kerana tidak ada !erbuatan ba:i ain ; bahkan !erbuatan itu adalah kerana Rabbn#a dalamn#a . Ain bertenan:an kerana disandarkan !erbuatan itu ke!adan#a . Ia ridha den:an a!a #an: zahir dalamn#a dan !adan#a dari!ada !erbuatan Rabbn#a hal keadaan diridhai demikian !erbuatan . Ini kerana !elaku dan tukan: *sesuatu adalah- <ran: #an: ridha terhada! !erbuatann#a dan kra/n#a . "esun::uhn#a !erbuatann#a dan kra/n#a menunaikan haq ainn#a . 0irman&#a E +ia memberi setiap sesuatu bentuk kejadiannya ! kemudian memberinya petunjuk (2:05:) ' Iaitu 6ia men5elaskan baha3a 6ia telah memberi setia! sesuatu bentuk ke5adiann#a ; dan ia tidak menerima kuran: . Ismail as den:an !er5um!aann#a akan a!a #an: kami telah sebut ; diridhai di sisi Rabbn#a . "e!erti demikian setia! mau5ud diridhai di sisi Rabbn#a . =idak lazim baha3a setia! mau5ud #an: diridhai men:ikut a!a #an: kami telah teran:kan ; diridhai di sisi Rabb hamba #an: lain . 6ia tidak men:ambil rububiah melainkan dari!ada #an: Kull+=<tal tidak dari!ada #an: 4ahid asma . =idak ta?a#un ba:in#a dari!ada #an: Kull melainkan a!a #an: munasabah den:ann#a iaitu Rabbn#a . =idak se<ran: men:ambil dari se:i ahadiah&#a ; kerana itu ahli Allah di>e:ah dari!ada ta5alli dalam ahadiah .

8ika kamu melihat&#a den:an&#a ; maka 6ialah #an: melihat diri&#a dan 6ia tidak berhenti dari!ada melihat diri&#a den:an diri&#a . 8ika kamu melihat den:an diri kamu maka akan hilan: ahadiah kerana kamu . 8ika kamu melihat 6ia den:an 6ia dan den:an kamu ; akan hilan: ahadiah 5u:a ; kerana kamu bukan ain #an: dilihat ke!adan#a . "emestin#a 3u5ud satu nisbah #an: menuntut dua !erkara ; iaitu !en:lihat dan #an: dilihat . Maka hilan:lah ahadiah . 8ika sekali!un 6ia tidak melihat melainkan diri&#a den:an diri&#a dan maklum dalam 3aqa/ ini baha3a 6ia adalah !en:lihat dan #an: dilihat ; namun tidak sah ba:i #an: diridhai baha3a dia diridhai se>ara mutlak ; melainkan a!abila se:ala a!a #an: zahir !adan#a adalah dari!ada !erbuatan #an: diridhai !adan#a . Kelebihan Ismail atas selainn#a dari!ada a#an adalah den:an a!a #an: al Haq mena?atkann#a den:ann#a ; iaitu keadaann#a dirihai di sisi Rabbn#a . "e!erti demikian setia! na/s #an: muthmainnah ; dikatakan ke!adan#a E kembalilah kepada "abb kamu ' Ia tidak disuruh kembali melainkan ke!ada Rabbn#a ; #an: men#erun#a dan dia men:enali&#a dari!ada al Kull ; hal keadaan E meridhai dan diridhai ! dan masuklah ke dalam golongan hamba Aku (89028) dari se:i a!a #an: ada !ada mereka dari!ada maqam ini . Hamba #an: disebut di sini adalah setia! hamba #an: men:enali Rabbn#a =aala dan tertum!u ke!ada&#a den:an tidak menilik ke!ada Rabb *<ran:- lain ; bersama ahadiah ain dan semestin#a demikian . +an masuklah syurga Aku ! #an: adalah sutrah Aku . "#ur:a Aku bukan lain dari!ada kamu dan kamu men5adi sutrah Aku den:an zat kamu . Aku tidak dikenali melainkan den:an kamu se!ertimana kamu tidak 3u5ud melainkan den:an Aku . "ia!a #an: men:enali kamu men:enali Aku . *&amun- Aku tidak dikenali *den:an sebenarn#a- maka anta !un tidak dikenali . A!abila kamu masuk s#ur:a kamu telah memasuki diri kamu dan kamu men:enali diri kamu den:an !en:enalan lain ; bukan !en:enalan ketika kamu men:enal Rabb kamu den:an mari/at kamu akan na/s kamu . Kamu men5adi sahib dua mari/at ; mari/at tentan:&#a dari se:i kamu dan mari/at tentan:&#a den:an kamu dari se:i 6ia bukan dari se:i kamu . Kamu hamba dan kamu rabb ke!ada 6ia .an: kamu ke!ada&#a dan dalam&#a adalah hamba Kamu adalah rabb dan hamba Ke!ada 6ia #an: ke!ada&#a ada !er5an5ian dalam khithab "etia! aqad #an: di!e:an: sese<ran: 6ihuraikan aqad dari!ada selainn#a Allah ridha den:an hamban#a dan mereka diridhai dan meridhai&#a . Kedua hadrat salin: men:hada!i den:an dua !enerimaan #an: seum!ama . &amun #an: seum!ama adalah berla3anan kerana dua !erum!amaan !ada haqiqat tidak berhim!un ; 5ika tidak keduan#a tidak akan terbeza . =idak ada di sana melainkan a!a #an: terbeza . =idak ada di sana seum!amaan ; tidak dalam 3u5ud seum!amaan dan tidak dalam 3u5ud !erla3anan . "esun::uhn#a 3u5ud adalah satu haqiqat dan sesuatu itu tidak akan men#alahi dirin#a %%

=idak kekal melainkan al Haq ; tidak kekal se:ala ke5adian =idak ada di sana #an: dihubun:kan dan tidak di sana #an: di!isahkan 6en:an demikian telah datan: ken#ataan burhan ; maka tidak aku melihat 6en:an mata aku melainkan ain&#a a!abila 5elas !ersaksian aku +emikian adalah untuk orang yang takut akan "abbnya B * iaitu salin: ridhai meridhai - adalah kerana ilmu hamba tentan: !erbezaan *hamba den:an RabbKe5ahilan tentan: a#an dalam 3u5ud menun5uk kami ke!ada !erbezaan ini menurut a!a #an: didatan:kan <ran: alim . "un::uh berlaku !erbezaan antara hamba dan berlaku !erbezaan antara Arbab . 8ika tidak berlaku !erbezaan ; nes>a#a asma ilahi #an: satu akan b<leh dita/sirkan !ada se:ala 3a5ahn#a den:an a!a #an: menta/sirkan asma #an: lain . "edan:kan #an: Maha Mem!erkasakan tidak dita/sirkan den:an .an: Men:hinakan dan seum!ama demikian . Akan teta!i 6ia adalah 6ia dari 3a5ah ahadiah ; se!ertimana kamu berkata !ada setia! asma baha3a ia menun5uk ke!ada zat dan ke!ada haqiqatn#a sendiri sedan:kan #an: dinamakan adalah satu . .an: Maha Mem!erkasakan adalah .an: Men:hinakan dari se:i a!a #an: dinamakan ; tidak dari se:i dirin#a dan haqiqatn#a . "esun::uhn#a ma/hum berbeza dalam /ahaman !ada setia! satu dari!ada keduan#a . 8an:an kamu tilik ke!ada al Haq 6an >eraikan&#a dari!ada khalq 6an 5an:an kamu menilik ke!ada khalq 6an !akaikann#a den:an selain al Haq . =anzihkan&#a dan tas#bihkan&#a Cerdirilah !ada tem!at kebenaran 8adikan diri dalam 5amak 5ika kamu kehendaki 6an 5ika kamu kehendaki dalam !er!isahan Kamu akan memenan:i kesemua sekali!un semua men#atakan ke5a#aan Kamu tidak akan /ana dan baqa 6an tidak akan mem/anakan dan membaqakan . =idak disam!aikan ke!ada kamu 3ah#u dalam keterlainan dan kamu tidak men#am!aikan &ahsia "emuji Pu5i adalah atas kebenaran 5an5i bukan kebenaran an>aman . Hadrat ilahi menuntut !u5ian #an: ter!u5i kerana zat . Maka di!u5i atasn#a den:an kebenaran 5an5i bukan kebenaran an>aman bahkan den:an men5an:kaui an>aman . 0irman&#a E +an jangan kamu sangka Allah menyalahi janjiNya kepada rasulNya '(/4047) 6ia tidak ber/irman E dan an>aman&#a B bahkan ber/irman bah3a 6ia men5an:kaui ke5ahatan mereka bersama 6ia men:an>am terhada! demikian . 6ia memu5i Ismail kerana dia benar !ada 5an5i . "esun::uhn#a :u:ur #an: mun:kin dalam haq al Haq * - kerana !ada mun:kin ada tuntutan !emberat . * - A"3 wajib +ia benar pada janji

%7

=idak kekal melainkan ketun::alan #an: benar !ada 5an5i 6an tidak ba:i an>aman al Haq ain untuk menilik 8ika mereka memasuki kediaman kesen:saraan "esun::uhn#a mereka berlazat2an den:an nikmat #an: berbeza 6ari!ada s#ur:a #an: selama2n#a ; namun urusann#a adalah satu Antara keduan#a ada !erbezaan ta5alli 6inamakan azab kerana kemanisan rasan#a 6emikian adalah se!erti kulit ; di mana kulit adalah !elindun:. ( ) Nett "ububiah berkenaan dengan kehidupan semulajadi ! yang jauh lebih kompleks daripada sains ekoloji ' 3onsep tenaga hayat ! menangani proses 0 kaitan dengan perubatan Islam 0@ina

%)

ermata Hikmah Ruhani dalam Kalimat &akub "endirikan )in 6in ada dua ; din di sisi Allah dan di sisi <ran: #an: men:enali al Haq =aala dan <ran: #an: kenal <ran: #an: men:enali al Haq . 6an din di sisi khalq #an: Allah men:ambil kira akann#a . 6in di sisi Allah =aala adalah din #an: di!ilih&#a dan ia diberi&#a martabat #an: tin::i atas din khalq . 0irman Allah =aala E dan Ibrahim telah mewasiatkan dengan din kepada anak2nya ! demikian juga Bakub >ahai anak2 aku ! sesungguhnya Allah telah memilih untuk kamu din ini ! maka jangan kamu mati melainkan kamu orang Islam (20/12) ! iaitu tunduk ke!ada&#a . Istilah din didatan:kan den:an ali/ dan lam #an: bermaqsud de/inisi dan keterkenalan . Maka ia satu din #an: terkenal ; iaitu /irman&#a =aala E sesungguhnya din di sisi Allah adalah Islam ' (10/9) iaitu ketundukan ; maka din adalah ibarat ketundukan kamu . 6in di sisi Allah adalah s#arak #an: kamu tunduk ke!adan#a . 6in adalah ketundukan dan namus adalah s#arak #an: Allah =aala telah s#ariatkan . "esia!a #an: bersi/at den:an tunduk ke!ada a!a #an: Allah telah s#ariatkan untukn#a maka dialah #an: berdiri den:an din dan mendirikann#a ; iaitu men:emban:kann#a se!ertimana kamu mendirikan s<lat . Hamba adalah tem!at men:emban:kan din . Al Haq adalah !eletak hukum . Ketundukan adalah ain !erbuatan kamu dan din adalah dari!ada !erbuatan kamu . Kamu tidak berbaha:ia melainkan den:an a!a #an: adalah dari!ada kamu . "e!ertimana !erbuatan kamu mensabitkan ba:i kamu kebaha:iaan ; sebe:itu 5u:a asma ilahi tidak mensabitkan melainkan !erbuatan&#a . Ia adalah kamu dan se:ala hadas . 6en:an kerana keberkesanan&#a dinamakan ilah dan den:an kesan kamu ; kamu dinamakan berbaha:ia . Allah =aala meletakkan kamu !ada manazil&#a a!abila kamu mendirikan din dan tunduk ke!ada a!a #an: 6ia s#ariatkan untuk kamu . Aku akan membentan: !ada demikian ins#a Allah =aala se>ara #an: memberi /aedah sele!as men5elaskan din di sisi khalq #an: Allah men:ambilkira 5u:a . +an din itu semata2 untuk Allah ' (8019) Kesemuan#a dari!ada kamu bukan dari!ada&#a melainkan asaln#a . 0irman Allah =aala E dan rahbaniah ! mereka mengada2kannya (57027) iaitu na3amis hikmah #an: tidak didatan:kan rasul #an: terkenal !ada umumn#a ; adalah dari sisi Allah men:ikut thariq khas ; #an: terkenal !ada uru/ . A!abila mua/aqat hikmah dan maslahah #an: zahir dalamn#a den:an hukum ilahi !ada maqsud !erletakan s#ariat ilahi ; Allah akan men:ambilkirakann#a se!ertimana diambilkira&#a akan a!a #an: 6ia s#ariatkan di sisi&#a . &amun Allah tidak menuliskann#a atas mereka . Allah membuka antara&#a den:an hati mereka !intu ina#ah dan rahmah dari !ihak #an: mereka tidak sedari . 6ia men5adikan dalam hati mereka sika! membesarkan a!a #an: mereka s#ariatkan ; dan menuntut den:an demikian keridhaan Allah ; tambahan atas tariq nubu33ah #an: dikenali den:an de/inisi ilahi .

%$

0irman&#a E dan mereka tidak memeliharanya ! iaitu mereka #an: mens#ariatkann#a; dan dis#ariatkan ba:i mereka ; dengan sebenarnya 2 melainkan untuk mencari keridhaan Allah '(57027) 6emikian adalah a!a #an: mereka iktiqadkan . 3emudian 3ami memberi kepada yang beriman daripada mereka pahala mereka tetapi kebanyakan mereka ! iaitu mereka #an: dis#ariatkan ke!ada mereka ibadat ini adalah orang fasiq ; terkeluar dari!ada tunduk ke!adan#a dan mendirikan haqn#a . "esia!a #an: tidak tunduk ke!adan#a tidak tunduk ke!ada&#a ; !ens#ariatn#a den:an a!a #an: diridhai&#a ; sedan:kan !erkara itu menuntut ketundukan . Pen5elasann#a baha3a mukala/ bertunduk den:an mua/aqat atau men#alahi . Ada!un #an: mua/aqat dan taat ; maka tidak ada bi>ara !adan#a kerana >uku! 5elas . Ada!un #an: men#alahi ; sesun::uhn#a dia menuntut den:an khila/n#a ; !en:hakiman atasn#a dari!ada Allah den:an satu antara dua !erkara . A!akah men5an:kauin#a den:an maa/ atau membalas demikian ; dan semestin#a berlaku satu antara kedua ini ; kerana !erkara itu benar !ada dirin#a . Maka dalam mana satu keadaan !un sah baha3a al Haq menunduk ke!ada hamba&#a men:ikut !erbuatann#a dan hal #an: ada !ada hamba . Iaitu hal mem!un#ai !en:aruh . 6ari demikian din men5adi !embalasan iaitu :antian den:an a!a #an: men::embirakan dan a!a #an: tidak men::embirakan . Allah meridhai mereka dan mereka ridha denganNya (9708258022) ini balasan #an: men::embirakan . -esiapa yang zalim daripada kamu ! 3ami akan merasakannya azab ' (250/9) ini balasan #an: tidak men::embirakan . 6an 6ia 5u:a men5an:kau ke5ahatan mereka B ini balasan mereka . Maka sah baha3a din adalah balasan . "e!ertimana din itu adalah Islam dan Islam adalah ain ketundukan ; maka dia telah tunduk ke!ada a!a #an: men::embirakan dan a!a #an: tidak men::embirakan . Ini adalah !er>aka!an ahli zahir dalam bab ini . Ada!un sirrn#a dan batinn#a ; maka *hamba - adalah satu ta5alli dalam >ermin 3u5ud al Haq . =idak kembali ke!ada munkinat dari!ada al Haq melainkan k<ntribusi zat mereka ke!ada hal mereka . "esun::uhn#a ba:i hamba dalam setia! hal satu su3ar ; su3arn#a berbeza men:ikut hal dan ta5alli berbeza men:ikut hal . Kesan atas hamba men:ikut a!a #an: sedia ada . =idak #an: memberi hamba kebaikan melainkan dia sendiri ; dan tidak #an: memberi hamba a!a #an: tidak baik melainkan dia sendiri . Cahkan dialah !emberi nikmat zatn#a dan !en:azabn#a . 8an:an dia men>ela melainkan dirin#a dan 5an:an dia memu5i melainkan dirin#a . %agi Allah hujjah yang kemuncak (60/49) dalam ilmu&#a tentan: mereka ; kerana ilmu men:ikuti *<b5ek #an:- maklum . Kemudian sirr #an: atas dari!ada ini dalam seum!ama masaalah ini baha3a munkinat !ada asaln#a adalah dari!ada adam . =idak ada melainkan 3u5ud al Haq den:an su3ar hal eh3al a!a #an: ada !ada munkinat !ada dirin#a dan ain tsabitn#a . "esun::uhn#a kamu men:etahui sia!a #an: berlazatan dan sia!a #an: berkesakitan . Aqibat #an: men:ikuti setia! hal dinamakan balasan *+uqubah- dan kesudahan *+iJqab- . Ia di!akai !ada #an: baik dan #an: buruk ; melainkan !ada uru/ dinamakan !ada #an: baik seba:ai !ahala dan !ada #an: buruk seba:ai seksa .

7(

6en:an kerana ini dinamakan atau dis#arahkan din den:an adat ; kerana kembali ke!ada hamba a!a #an: dikehendaki dan dituntut haln#a . Maka din adalah adat . Cerkata se<ran: !en#air E se!erti din kamu den:an ibu Harith #an: ke>il ; iaitu se!erti adat kamu . A!a #an: di/ahamkan dari!ada adat adalah baha3a dikembalikan sesuatu !erkara ke!ada haln#a *#an: terdahulu- . 6an ini tidak berlaku !ada sana *iaitu !ada din- . "esun::uhn#a adat adalah !en:ulan:an dan ia *kekal- satu k<nse! ; sedan:kan #an: berlaku adalah !en#eru!aan dalam su3ar . * * - A"3 tajalli2 yang serupa kepada satu haqiqat ! bukan pengulangan tajalli Kami men:etahui baha3a 9aid sama den:an 2mar dalam keinsanan ; teta!i keinsanan tidak berulan: . 8ika ia berulan: nes>a#a ia akan berbilan: sedan:kan ia satu haqiqat sa5a dan #an: satu tidak men5adi berbilan:an den:an sendirin#a . 6an kami men:etahui baha3a 9aid bukan 2mar !ada !ers<naliti . 6iri 9aid bukan diri 2mar . 6ari!ada kesedaran 3u5ud !ers<naliti !ada keduan#a ; kami kata !ada indera telah berulan: !ersamaan ini . 6an kami kata !ada hukum #an: sahih E tidak berulan:. =idak ada di sana !en:ulan:an balasan !ada satu 3a5ah dan ada di sana !en:ulan:an !ada satu 3a5ah . "e!ertimana di sana ada balasan !ada satu 3a5ah dan di sana tidak ada balasan !ada satu 3a5ah . "esun::uhn#a balasan 5u:a satu hal munkinat . 2lama #an: men:ka5i bidan: ini lalai tentan: masaalah ini . "esun::uhn#a ia dari!ada sirr qadar #an: men:erasi se:ala khalq . Hukum Iradat Ketahuilah baha3a se!ertimana dikatakan !ada tabib baha3a dia khadam tabiat . "e!erti itu 5u:a dikatakan !ada rasul dan !e3arisn#a baha3a mereka khadam suruhan ilahi !ada umum . &amun se>ara realiti mereka khadam ke!ada ah3al munkinat . Khidmat mereka adalah antara 5umlah ah3al mereka #an: sedia ada semasa sabit a#an mereka . Renun:ilah kea5aiban ini Melainkan baha3a khadam #an: dituntut di sini adalah mereka #an: terhenti !ada a!a #an: dirasmikan tuann#a a!akah se>ara hal atau dalam !er>aka!an . "esun::uhn#a sah dikatakan tentan: tabib baha3a dia khadam tabiat 5ika dia bertindak atas hukum membantun#a . Adakala tabiat mendatan:kan dalam 5isim !esakit miza5 #an: khas ba:in#a dinamakan !en#akit . 8ika tabib membantu tabiat nes>a#a bertambah sakit si !esakit . "esun::uhn#a tabib men>e:ah tabiat kerana menuntut kesihatan . Kesihatan 5u:a dari!ada tabiat den:an men:emban:kan miza5 lain #an: men#alahi miza5 ini . Maka tabib bukan khadam tabiat teta!i berkhidmat untuk tabiat dari se:i *ba:i tabib- 5isim !esakit tidak sihat dan dia tidak da!at men:ubahkan miza5 !esakit melainkan den:an tabiat 5u:a . Maka !ada haq tabiat ; tabib berusaha den:an 3a5ah khas bukan umum ; kerana a!a #an: umum tidak sah+sihat dalam seum!ama masaalah ini . =abib men5adi khadam teta!i bukan ke!ada tabiat . "e!erti demikian rasul dan !e3aris dalam khidmat mereka ke!ada al Haq . Al Haq mem!un#ai dua 3a5ah !ada hukum dalam ah3al mukala/ . Cerlaku urusan hamba men:ikut a!a #an: dituntut iradat al Haq . 6an ter:antun: iradat al Haq terhada! urusan itu men:ikut a!a #an: dituntut ilmu al Haq . 71

=er:antun: ilmu Allah tentan: urusan itu men:ikut a!a #an: diberitahu <b5ek dari!ada zatn#a . Maka tidak zahir <b5ek melainkan den:an su3ar *zatn#a- . Rasul dan !e3aris adalah khadam suruhan ilahi den:an iradat *umum- ; bukan khadam iradat Allah *#an: khas- 6ia men<lak suruhan ilahi ; dalam menuntut kebaha:iaan untuk mukala/ . 8ika dia berkhidmat ke!ada iradat ilahi *khas- nes>a#a dia tidak memberi nasihat ; dan dia tidak akan bernasihat den:an iradat *umum- . Rasul dan !e3aris adalah tabib akhirat ke!ada na/s #an: tunduk ke!ada suruhan Allah a!abila disuruhn#a . 6ia melihat ke!ada suruhan&#a =aala dan melihat ke!ada iradat&#a =aala ; dan dia melihat&#a adakala men#uruhn#a den:an a!a #an: men#alahi iradat&#a . 6an tidak akan berlaku melainkan a!a #an: dikehendaki&#a . "uruhan !un be:ini . 6ia berkehendak a!a #an: 6ia suruh dan ia berlaku . 6ia tidak kehendak berlaku a!a #an: 6ia suruh akann#a !ada <ran: #an: disuruh ; maka tidaklah ia berlaku !adan#a . Ini dinamakan mukhala/ah dan maksiat . Rasul adalah mubali:h . Kerana ini &abi sa3 telah bersabda E %eruban aku dengan kerana -urah $ud dan ikhwannya ' ($adis) kerana a!a #an: berkenaan den:ann#a dari!ada /irman&#a beristiqamah ! sepertimana kamu disuruh ' (//0//2) 6ia tidak tahu a!akah dia disuruh den:an a!a #an: bermua/aqat iradat maka ia akan berlaku ; atau den:an a!a #an: tidak bermua/aqat iradat maka ia tidak akan berlaku . =idak se<ran: men:etahui hukum iradat melainkan sele!as berlaku a!a #an: dikehendaki . Melainkan <ran: #an: Allah telah men:kas#a/kan mata basirahn#a dan dia men>a!ai a#an munkinat dalam keadaan sabitn#a den:an sebenarn#a . Kemudian dia men:hukum men:ikut a!a #an: dia melihat . Ini adakala berlaku ke!ada satu2 manusia !ada bebera!a 3aktu ; tidak se>ara berturutan . "abda &abi sa3 E ?idak aku mengetahui apa yang akan dilakukan dengan aku dan dengan kamu '($adis) 6ia telah men#atakan ada hi5ab ; maqsudn#a baha3a dia menilik ke!ada urusan #an: khas * - tidak lain . * - A"3 seperti marifat Allah ! tauhid ! perkara2 akhirat seperti qiamat ! kebangkitan dan balasan '

72

ermata Hikmah #ur dalam Kalimat &usu' Prinsip *ahyu Hikmah nur ini membentan:kan nurn#a !ada hadrat kha#al .* - Ia adalah a3al !rinsi! 3ah#u di kalan:an ahli ina#ah . Cerkata Ais#ah ra E A3al a!a #an: berlaku ke!ada Rasulullah sa3 dari!ada 3ah#u ialah mim!i #an: benar . 6ia tidak melihat mim!i melainkan ia datan: seum!ama sin:sin:an subuh . .. =idak ada ketersembun#ian !adan#a . * - A"3 ada lima hadrat untuk al $aq dalam pembukaanNya ! iaitu hadrat zat ! hadrat sifat dan asma iaitu hadrat uluhiah ! hadrat afaal iaitu hadrat rububiah ! hadrat misal dan khayal ! hadrat hawass dan musyahadah Ke!ada sini sam!ai ilmun#a ; tidak lebih . Pan5an: masa &abi sa3 dalam demikian adalah enam bulan ; kemudian datan: malaikat . Ais#ah tidak men:etahui baha3a &abi sa3 telah berkata -esungguhnya manusia tertidur ! apabila mereka mati mereka akan terjaga '($adis) "etia! a!a #an: dilihat &abi sa3 dalam keadaan #aqazah adalah dari!ada demikian 5enis sekali!un berbeza haln#a . Ais#ah ra berkata enam bulan ; bahkan se!an5an: umurn#a di dunia adalah dalam demikian !er!eksti/ . "esun::uhn#a ia mim!i dalam mim!i . "etia! a!a #an: datan: dari !ers!ekti/ ini maka ia adalah a!a #an: dinamakan alam kha#al . Kerana ini ia dita?birkan ; iaitu !erkara #an: !ada dirin#a mem!un#ai su3ar sedemikian zahir den:an su3ar #an: lain . Maka !enta?bir ber!indah dari!ada su3ar #an: dilihat !emim!i ke!ada su3ar #an: sebenarn#a 5ika dia te!at . "e!ertimana ilmu zahir dalam su3ar susu ; maka di!indah dalam tak3il dari!ada su3ar susu ke!ada su3ar ilmu ; iaitu tem!at tak3il su3ar susu adalah su3ar ilmu . Pada kebiasaann#a &abi sa3 ketika di3ah#u ke!adan#a ; dia dian:katkan dari!ada ha3ass ; diselindun:i dan :haib dari!ada !ara hadirin . A!abila berlalu dia kembali sediakala . Maka dia tidak idrak 3ah#u melainkan dalam hadrat kha#al teta!i dia tidak dikatakan tertidur . Ta( ir Khayal "e!erti demikian a!abila malaikat bermisalan lelaki ; demikian dari!ada hadrat kha#al ; kerana ia bukan lelaki teta!i malaikat . Ia masuk su3ar manusia dan dita?birkan <leh !enilik #an: ari/ hatta dia sam!ai ke!ada su3ar #an: sebenarn#a . "abdan#a E Ini Jibril ! dia datang kepada kamu untuk mengajar kamu din kamu ' ($adis) 6ia !ernah bersabda E ,ergi panggil lelaki itu kembali ' ($adis) 6ia menamakann#a lelaki den:an kerana su3ar #an: dia zahir dalamn#a untuk mereka . Kemudian dia bersabda E Ini Jibril '($adis) Iaitu dia men:ambil iktibar su3ar #an: adalah tem!at kembali ta?bir lelaki ini . 6ia benar dalam kedua qaul . Cenar tentan: <b5ek !ada mata ha3ass dan benar baha3a ini adalah 8ibril ; kerana dia adalah 8ibril tan!a s#ak . Cerkata .usu/ as E -esungguhnya aku melihat sebelas kawakib ! matahari dan bulan ' Aku melihat mereka sujud kepada aku ' (/204) 6ia melihat saudara lelakin#a seba:ai 73

ka3akib dan melihat ba!an#a dan emak saudaran#a dalam su3ar matahari dan bulan . Ini dari !ihak .usu/ . 8ika dari !ihak #an: dilihat ; nes>a#a !enzahiran saudaran#a dalam su3ar ka3akib dan ba!a dan emak saudaran#a dalam su3ar matahari dan bulan di!erlihatkan ke!ada mereka . Mereka tidak mem!un#ai ilmu tentan: a!a #an: dia lihat ; kerana idrak .usu/ adalah dalam khazanah kha#aln#a . .akub men:etahuin#a ketika dia >eritakan ke!adan#a ; den:an berkata E >ahai anakku ! jangan kamu menceritakan mimpi kamu kepada saudara kamu ! nanti mereka merancang satu komplot terhadap kamu ' (/205) Kemudian dia telah mele!askan anak2n#a dari!ada k<m!l<t dan men#an:kutkann#a den:an s#aithan . Ini bukan melainkan satu k<m!l<t 5u:a . 6ia berkataE -esungguhnya syaithan adalah terang2 musuh manusia '(/205) iaitu den:an !ermusuhan #an: zahir . Kemudian .usu/ berkata !ada akhir urusan E Ini adalah takwil mimpi aku dari dahulu ' -esungguhnya "abb aku telah menjadikannya benar (/20/::) iaitu menzahirkann#a ke dalam alam ha3ass sele!as berada dalam su3ar kha#al . "abda &abi sa3 tentan: !erkara ini E *anusia tidur sungguh '($adis) Kata .usu/ E -esungguhnya "abb aku telah menjadikannya benar ' (/20/::) adalah !ada manzil <ran: #an: melihat dalam tidurn#a baha3a dia telah 5a:a dari!ada mim!i #an: dia melihat kemudian dia menta?birkann#a sedan:kan dia tidak tahu baha3a dia masih dalam tidur ; mata !un tidak terbuka la:i . Kemudian a!abila dia benar2 ban:un dia berkata E Aku melihat sedemikian dan sedemikian . "e<lah2 aku ter5a:a dan mentak3ilkann#a den:an sedemikian . Ini seum!ama #an: demikian . Renun: ba:aimana beza idrak &abi sa3 dan idrak .usu/ as !ada akhir urusann#a di mana dia berkata E Inilah takwil mimpi aku dari dahulu ' -esungguhnya "abb aku telah menjadikannya benar ' (/20/::) Maknan#a se>ara ha3ass dan meman: sediakala !un se>ara ha3ass kerana kha#al selama2n#a tidak memberi melainkan melalui ha3ass . =idak ba:i kha#al selain melalui ha3ass . Renun:i ba:aimana mulia ilmu !e3aris &abi sa3 . Aku akan membin>an:kan la:i tentan: hadrat ini den:an lisan .usu/ al Muhammadi ; su!a#a kamu da!at merenun:in#a ; ins#a Allah =aala . Alam se agai Bayang al Haq Kami berkata E Ketahuilah a!a #an: dikatakan tentan:n#a seba:ai selain Allah atau!un #an: dinamakan alam ; ia !ada nisbah ke!ada al Haq se!erti ba#an: ke!ada sese<ran: ; iaitu ia adalah ba#an: Allah . Ia *+Ca#an:- adalah ain nisbah 3u5ud ke!ada alam ; kerana ba#an: mau5ud tan!a s#ak dalam ha3ass . Akan teta!i mesti ada di sana sesuatu #an: dari!adan#a zahir demikian ba#an: . "ehin::a 5ika ditaqdirkan adam sesuatu #an: dari!adan#a zahir demikian ba#an: !un ; ba#an: itu b<leh dik<nse!sikan 3alau!un tidak 3u5ud !ada ha3ass . Cahkan ia terda!at seba:ai !<tensi dalam zat al Haq #an: dinisbahkan ke!adan#a ba#an: itu .

74

=em!at zahir ba#an: ilahi #an: dinamakan alam sesun::uhn#a adalah a#an munkinat . Atasn#a terbentan: ba#an: ini . 6iidrak dari!ada ba#an: ini men:ikut a!a #an: terbentan: atasn#a dari!ada 3u5ud zat ini . * - =eta!i ia diidrak melalui asma nur . =erbentan: ba#an: ini atas a#an munkinat dalam su3ar :haib #an: ma5hul . * - A"3 zat mutlak =idakkah kamu lihat baha3a ba#an: ><nd<n: ke!ada ke:ela!an menun5uk ke!ada a!a #an: ada !adan#a dari!ada ketersembun#ian kerana 5auh munasabah antaran#a den:an indiDidu #an: ia men5adi ba#an:n#a . 8ika sekali!un indiDidu itu !utih ba#an:n#a 5enis :ela! 5u:a =idak kamu lihat :unun: a!abila 5auh dari!ada mata !en:lihat ; ia zahir seba:ai hitam . Adakala 3arna ainn#a lain dari!ada 3arna #an: diidrakkan ha3ass . 6an tidak ada di sana melainkan illat ke5auhan . 6an se!erti kebiruan lan:it . Ini a!a #an: dinati5ahkan <leh ke5auhan di dalam ha3ass !ada 5isim #an: tidak bersinar . "e!erti demikian ; a#an munkinat tidak bersinar kerana ia maJdum 5ika sekali!un bersi/at den:an tsubut . Ia tidak bersi/at den:an 3u5ud kerana 3u5ud itu nur . &amun !ada 5isim #an: bersinar ; ke5auhan men5adikann#a ke>il !ada ha3ass 5u:a . Ini kesan #an: lain dari!ada ke5auhan . Ha3ass tidak idrakn#a melainkan seba:ai <b5ek ke>il sedan:kan ia !ada ainn#a lebih besar dari!ada demikian qadar ; bahkan ban#ak kali la:i . "e!ertimana diketahui den:an dalil baha3a matahari seum!ama bumi !ada 5irim seban#ak seratus enam !uluh enam kali sedan:kan !ada ha3ass ia han#a seqadar 5irim !elam!un: seba:ai ><nt<h ; dan ini kesan ke5auhan 5u:a . Maka tidak diketahui tentan: alam melainkan seqadar a!a #an: diketahui dari!ada ba#an: . 6an di5ahilkan tentan: al Haq seqadar ke5ahilan tentan: indiDidu #an: dari!adan#a mun>ul demikian ba#an: . Maka dari se:i alam adalah ba#an: ke!ada al Haq ; al Haq dikenali ; dan dari se:i di5ahilkan tentan: a!a #an: ada dalam demikian ba#an: dari!ada su3ar indiDidu #an: mana ; ba#an: itu terbentan: dari!adan#a ; maka di5ahilkan tentan: al Haq . Kerana demikian kami kata E al Haq maklum ke!ada kami dari satu 3a5ah dan ma5hul ke!ada kami dari satu 3a5ah . 0irman&#a E ?idakkah kamu melihat kepada "abb kamu bagaimana +ia membentangkan bayangan ! jika +ia kehendaki nescaya dijadikannya terhenti (25045) iaitu alam berada dalam&#a seba:ai !<tensi . Cer/irman&#a E al Haq tidak semestin#a ta5alli ke!ada munkinat sehin::a menzahirkan ba#an:an . 6an ia akan se!erti baki munkinat #an: tidak zahir ba:in#a ain+<b5ek dalam 3u5ud . 3emudian 3ami menjadikan matahari sebagai dalil atas bayang ! iaitu asma&#a al &ur ; #an: kami telah sebutkan . * - 6an ha3ass mensaksikan kedalilan matahari kerana ba#an:an tidak mem!un#ai ain tan!a nur . 3emudian 3ami menggengamkannya balik kepada 3ami dengan genggaman yang mudah ' ( ) "esun::uhn#a 6ia men#im!ankann#a balik kerana ia ba#an:an&#a dan zahir dari!ada&#a ' dan kepadaNya kembali segala urusan ' ( ) Maka alam adalah 6ia bukan lain . "e:ala a!a #an: kamu idrakkann#a maka ia adalah 3u5ud al Haq dalam a#an munkinat . 6ari se:i hu3i#ah al Haq ; alam adalah 3u5ud al Haq . 6an dari se:i !erbezaan su3ar dalam alam ; alam itu a#an munkinat . 7

"e!ertimana tidak hilan: dari!adan#a bersama !erbezaan su3ar ; nama ba#an:an ; se!erti itu 5u:a tidak hilan: dari!adan#a bersama !erbezaan su3ar nama alam atau selain dari!ada al Haq . 6ari se:i ahadiah *+keunikan- keadaann#a seba:ai ba#an:an ia adalah al Haq kerana ia adalah satu #an: unik . 6ari se:i berbilan:an su3ar ia adalah alam . Guba /ahami dan memastikan a!a #an: aku telah 5elaskan ke!ada kamu. 8usteru urusan itu adalah seba:aimana aku telah sebut ke!ada kamu ; maka alam adalah sesuatu #an: di3ahamkan dan tidak mem!un#ai 3u5ud haqiqi . Ini adalah makna kha#al iaitu terkha#al ke!ada kamu baha3a ia adalah satu !erkara #an: tambahan #an: berdiri den:an sendirin#a luar dari!ada al Haq . =eta!i ia bukan sedemikian sebenarn#a . =idakkah kamu melihat ba#an:an !ada ha3ass ; #an: bersambun:an den:an <b5ek #an: ia terbentan: dari!adan#a . Adalah mustahil ba:i ba#an:an ber>erai dari!ada demikian !erhubun:an kerana adalah mustahil sesuatu ber>erai dari!ada zatn#a . Maka kenalilah ain kamu ; sia!a kamu ; a!akah hu3i#ah kamu ; a!akah nisbah kamu ke!ada al Haq ; den:an a!akah kamu al Haq dan den:an a!akah kamu alam dan lain ; bukan&#a dan la/az2 #an: sebandin: . Pada ini ulama berbeza !erin:kat ; #an: alim dan #an: lebih alim . Al Haq a!abila dinisbahkan ke!ada ba#an:an khas ; ke>il atau besar ; murni atau tersan:at murni adalah se!erti nur a!abila dinisbahkan ke!ada hi5abn#a terhada! !en:lihat ; ia ber3arnaan den:an 3arna hi5ab sedan:kan !ada dirin#a ia tidak ber3arna . 6en:an >ara ini ; kamu b<leh melihat* #an: atas- seba:ai memberi ><nt<h haqiqat kamu den:an Rabb kamu . 8ika kamu kata nur itu hi5au kerana ka>an#a hi5au kamu benar dan s#ahid *+saksikamu adalah ha3ass . 8ika kamu kata E "esun::uhn#a ia bukan hi5au ; bahkan tidak mem!un#ai 3arna se!ertimana dibuktikan dalil ; kamu benar . "aksi kamu adalah nazar aqal #an: sahih . &ur ini terbentan: dari!ada ba#an:an iaitu ain ka>a maka ia adalah ba#an:an nurani kerana kemurnian ka>a . "e!erti demikian den:an <ran: kami #an: telah men>a!ai al Haq ; zahir su3ar al Haq !adan#a den:an lebih 5elas dari!ada !ada <ran: lain . Antara kami ada #an: al Haq men5adi !enden:arann#a ; !en:lihatann#a dan se:ala qu33ahn#a dan an::<tan#a ; den:an alamat #an: telah din#atakan s#arik #an: men:khabarkan dari!ada al Haq . Cersama ini mau5ud ain #an: men5adi ba#an:an . Kata :antinama Kn#aL kembali ke!ada ba#an:an . Hamba lain tidak sedemikian . &isbah hamba ini lebih dekat ke!ada 3u5ud al Haq dari!ada nisbah hamba selainn#a . Kese a an al Haq 8usteru !erkara in adalah men:ikut a!a #an: kami telah teta!kan ; ketahuilah baha3a kamu adalah kha#al dan se:ala a!a #an: kamu idrak #an: kamu katakan baha3a ia bukan kamu adalah kha#al . 4u5ud se:alan#a adalah kha#al dalam kha#al . 4u5ud al Haq sesun::uhn#a adalah Allah ; al Haq ; khasn#a dari se:i zat&#a dan ain&#a tidak dari se:i asma&#a . Ini kerana asma mem!un#ai dua ru5ukan . "atu ke!ada ain&#a iaitu ain #an: dinamakan . Kedua a!a #an: menun5uk ke!ada sesuatu asma #an: men>eraikan ia dari!ada asma #an: lain dan membezakan keduan#a . 7%

6i mana al 7ha/ur dari!ada al 9ahir dan al Catin . 6an di mana al A3al dari!ada al Akhir . "esun::uhn#a telah 5elas ke!ada kamu ba:aimana setia!a asma adalah sama den:an asma #an: lain ; dan ba:aimana ia berbeza dari!ada asma #an: lain . Pada a!a #an: den:ann#a satu asma sama den:an #an: lain ; asma itu adalah al Haq ; dan !ada a!a #an: asma berlainan ; asma itu adalah al Haq #an: dikha#alkan ; #an: kami sedan: membin>an:kann#a . Maha "u>i #an: tidak ada dalil ke!ada&#a melainkan diri&#a ; #an: tidak sabit kaun&#a melainkan den:an ain&#a . .an: Catin adalah adam semata2 . "esia!a terhenti bersama !erbilan:an dia bersama alam dan asma ilahi dan asma alam . "esia!a berhenti bersama ahadiah dia bersama al Haq dari se:i zat&#a #an: terka#a dari!ada alam bukan dari se:i uluhiah&#a dan su3ar&#a . A!abila ahadiah zat terka#a dari!ada alam maka keterka#aan&#a sama den:an keterka#aan zat dari!ada nisbah asma ke!adan#a kerana asma milikn#a . "e!ertimana asma menun5uk ke!ada zat ; asma menun5uk ke!ada #an: dinamakan #an: lain ; #an: din#atakan <leh kesan asma itu . 3atakanlah Allah adalah ahad '(//20/) dari se:i ain&#a . Allah adalah al -amad (//202) dari se:i sandaran kami ke!ada&#a . +ia tidak beranak (//201) dari se:i hu3i#ah&#a dan kami ; dan +ia tidak diberanakkan (//201) sama ; +an tidak ada seorang pun yang setara denganNya '(//204) sama . Ini adalah naat&#a . 6ia menun::alkan zat&#a den:an /irman E Allah ahad . Kemudian 6ia zahirkan !erbilan:an&#a den:an naat&#a #an: maklum di sisi kami . Kami beranak dan diberanakkan dan kami bersandar ke!ada&#a dan seten:ah kami setara den:an seten:ah #an: lain . .an: 4ahid ini tanzih dari!ada naat ini . 6ia terka#a dari!adan#a se!ertimana 6ia terka#a dari!ada kami . =idak ada ba:i al Haq nisbah melainkan surah ini ; iaitu "urah al Ikhlas dan kerana demikian ia diturunkan . Ahadiah Allah dari se:i asma ilahi #an: menuntut akan *keberadaan- kami adalah ahadiah !erbilan:an . Ahadiah Allah dari se:i keterka#aan&#a dari!ada kami dan asma adalah ahadiah ain dan keduan#a di!an::il al Ahad . Ambiltahulah demikian . Maka Allah tidak me3u5udkan ba#an:an dan men5adikann#a su5ud ber:erak dari!ada kiri ke kanan melainkan seba:ai dalil ke!ada kamu dan ke!ada&#a . "u!a#a kamu men:etahui sia!a kamu dan a!akah nisbah kamu ke!ada&#a dan nisbah&#a ke!ada kamu . "ehin::a kamu men:etahui dari mana dan den:an mana satu haqiqat ilahi a!a #an: selain Allah bersi/at den:an ke/akiran kull ke!ada Allah ; dan den:an ke/akiran relati/ den:an i/tiqar seten:ahn#a* - ke!ada seten:ah . 6an sehin::a kamu men:etahui dari mana dan den:an mana satu haqiqat al Haq bersi/at den:an keterka#aan atas manusia dan dari!ada alam . 6an alam bersi/at den:an keterka#aan iaitu sebaha:iann#a terka#a dari!ada sebaha:ian #an: lain !ada 3a5ah #an: men5adi ain a!a #an: ia i/tiqar ke!ada baha:ian #an: lain la:i . *<rt<:<naliti alam- "esun::uhn#a alam i/tiqar ke!ada asbab tan!a s#ak !ada zatn#a . Asbab #an: !alin: besar ba:i alam adalah kesebaban al Haq dan tidak ada kesebaban al Haq #an: alam i/tiqar ke!adan#a melainkan asma ilahi . 77

"eluruh alam i/tiqar ke!ada setia! asma ilahi ; a!akah dari!ada alam se!ertin#a atau ain al Haq . Ia adalah Allah ; bukan selain dari!ada&#a . Kerana demikian /irman&#a >ahai manusia ! kamulah yang berkehendak kepada Allah ! dan +ialah yang *aha 3aya dan *aha ?erpuji ' (150/5) Maklum baha3a antara kami seten:ah i/tiqar ke!ada seten:ah . Asma kami adalah asma Allah =aala kerana kami i/tiqar ke!ada&#a tan!a s#ak . Ain kami sebenarn#a adalah ba#an:an&#a bukan lain . 6ia adalah hu3i#ah kami * !ada 3a5ah ahadiah- ; dan bukan hu3i#ah kami * !ada iktibar taJa#un dan idha/at - . "un::uhn#a kami telah sediakan 5alan ba:i kamu ; maka berilah !erhatian .

7)

ermata Hikmah Ahadiah dalam Kalimat Hud Haq dalam Khalq "esun::uhn#a ba:i Allah ada 5alan #an: lurus .an: zahir ; tidak tersembun#i ke!ada <ran: a3am Ainn#a terda!at dalam #an: besar dan #an: ke>il .an: 5ahil den:ann#a dan #an: alim Kerana ini ; rahmat&#a meluasi se:ala sesuatu ; .an: amat kuran: bernilai dan #an: besar nilain#a ?idak ada suatu yang melata pun melainkan +ialah yang memegang ubunnya ! sesungguhnya "abb aku berada pada jalan yang lurus ' (//056) "etia! #an: ber5alan berada atas 5alan Rabb *1- #an: lurus . 6ia antara mereka #an: tidak dimarahi ; dari 3a5ah ini ; dan antara mereka #an: tidak sesat . *1- I$ wahdatul wujud ada tiga peringkat pertama ahadiah zat ataupun keunikan Allah 2 kedua ahadiah asma dengan perbilangan sifat 2 ketiga ahadiah rububiah atau tauhid afaal ! iaitu tajuk bab ini ! yang berkaitan langsung dengan huwiyah zat ' "e!ertimana kesesatan adalah aradh ; se!erti itu 5u:a kemarahan ilahi adalah aradh . =em!at kembali adalah rahmat #an: meluasi se:ala sesuatu dan ia adalah terdahulu . "etia! #an: bukan al Haq melata dan mem!un#ai ruh . =idak ada di sana sesuatu #an: melata den:an sendirin#a ; sesun::uhn#a ia melata den:an kerana #an: lain . Ia melata den:an hukum menurut !ihak #an: berada !ada 5alan #an: lurus . "esuatu itu tidak men5adi 5alan melainkan dilalu atasn#a . A!abila khalq mendekati kamu "esun::uhn#a al Haq mendekati kamu 6an 5ika al Haq mendekati kamu "esun::uhn#a khalq tidak men:ikuti .aqinilah kata kami !adan#a Kata aku kesemuan#a adalah benar =idak ada kaun sesuatu #an: mau5ud .an: kamu melihat #an: tidak mem!un#ai u>a!an . =idak ada khalq #an: mata melihat Melainkan ainn#a haq Akan teta!i se>ara tersembun#i dalamn#a Kerana ini su3arn#a adalah benar . Ketahuilah baha3a ilmu zauq ilahi #an: terhasil ba:i ahli Allah berbeza men:ikut !erbezaan qu33ah #an: den:ann#a terhasil zauq itu ; bersama keadaann#a kembali ke!ada ain #an: satu .* - "esun::uhn#a Allah =aala ber/irmanE Aku adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar ! matanya yang dengannya dia melihat ! tangannya yang dengannya dia menghentam dan kakinya yang dengannya dia berjalan ' ($adis #udsi) *ms %% - I$ ain tsabit seseorang itu ! huwiyah zat pada orang itu atau huwiyah mutlak

7$

6ia men#ebut baha3a hu3i#ah&#a adalah ain an::<tan#a #an: adalah ain hamba . Hu3i#ah adalah satu sedan:kan an::<ta adalah berbeza . "etia! an::<ta mem!un#ai ilmu dari!ada ilmu zauq #an: dikhaskan <leh ain #an: satu ; #an: berbeza men:ikut !erbezaan an::<ta . "e!erti air #an: adalah satu haqiqat #an: berbeza !ada rasa kerana berbeza tem!at takun:n#a . Antaran#a ada #an: ta3ar dan lazat ; ada #an: masin dan !ahit ; sedan:kan ia air dalam semua keadaan tidak berubah dari!ada haqiqatn#a 5ika sekali!un berubah !ada rasa . Hikmah Tauhid A+aal Hikmah ini adalah dari!ada ilmu kaki . 0irman Allah =aala tentan: !emakan #an: mendirikan kitab&#a E dan daripada bawah kakinya ' (5066) "esun::uhn#a thariq #an: adalah 5alan #an: lurus adalah !erlaluan atasn#a dan ber5alan dalamn#a . 2saha tidak terlaksana melainkan den:an kaki . =idak menati5ahkan !ersaksian ini ; atas !en::en::aman ubun den:an tan:an !ihak #an: berada !ada 5alan lurus ; melainkan /ann #an: khas dari!ada ilmu zauq . 3ami akan menghalau mereka yang durhaka (/9086) iaitu mereka #an: berhaq maqam #an: mereka dihalau ke!adan#a den:an an:in belakan: #an: den:ann#a Allah membinasakan mereka !ada na/s . 6ia men::en::am ubun mereka sedan:kan an:in #an: men:halau mereka ke 5ahannam adalah ain ha3a #an: mereka berbiasa den:ann#a . 8ahanam adalah ke5auhan #an: di3ahamkan mereka . A!abila mereka dihalau ke sana ; terhasil ba:i mereka ain qurbah ; dan hilan: ke5auhan #an: dinamakan 5ahanam !ada haq mereka . Mereka men>a!ai nikmat qurbah dari se:i keberhakan ; atas sebab mereka <ran: #an: berd<sa . 6ia tidak memberi mereka maqam zauq ini #an: lazat dari !ihak anu:erah ; bahkan mereka men:ambiln#a den:an kerana a!a #an: dituntut haqiqat mereka berdasarkan amalan #an: mereka telah lakukan . Mereka telah berusaha dalam amalan mereka atas 5alan Rabb #an: lurus ; kerana ubun mereka !ada tan:an !ihak #an: mem!un#ai si/at ini . Mereka tidak ber5alan den:an kerana na/s mereka . "esun::uhn#a mereka ber5alan den:an hukum 5abbar * sehin::a sam!ai ke!ada ain qurbah . +an 3ami lebih dekat kepadanya ! akan tetapi kamu tidak melihat '(56085) "esun::uhn#a *si ma#it- melihat *di akhirat- ; kerana dibuka !enutu! *mata- dan !en:lihatann#a ta5am . * ms %7- I$ jabbar ini merujuk kepada kecenderungan dalam ain mereka =idak dikhaskan satu ma#it dari!ada #an: lain ; iaitu tidak *dikhaskan ma#it seba:ai#an: baha:ia !ada uru/ dan #an: sen:sara . dan 3ami lebih dekat kepadanya daripada urat leher (5:0/6) 6an tidak dikhaskan satu manusia dari!ada #an: lain . Ada!un qurbah ilahi ke!ada hamba ; ia tidak tersembun#i dalam khabar ilahi . =idak ada qurbah lebih dekat dari!ada hu3i#ah&#a men5adi ain an::<ta hamba dan qu33ahn#a . Hamba bukan selain dari!ada an::<ta dan qu33ah ini . 6ia adalah satu kebenaran #an: disaksikan !ada khalq #an: di3ahamkan .

)(

Khalq adalah sesuatu #an: b<leh dita?aqulkan dan al Haq dirasai ; disaksikan di sisi mukmin dan ahli kas#a/ dan 3u5ud . Ca:i selain dari!ada dua :<l<n:an ini ; al Haq di sisi mereka b<leh dita?aqulkan dan khalq disaksikan . Mereka ini adalah !ada kedudukan air #an: masin dan !ahit . 7<l<n:an #an: !ertama !ada kedudukan air ta3ar #an: lazat #an: senan: !eminumann#a . Maka manusia terba:i dua :<l<n:an . Antara mereka ada #an: ber5alan atas satu thariq #an: dia kenali 5alan dan hu5un:n#a .=hariq ini !ada haqn#a adalah 5alan #an: lurus . Antara mereka ada #an: ber5alan atas thariq teta!i 5ahil tentan:n#a dan tidak men:etahui hu5un: 5alan . Inilah ain thariq #an: dikenali :<l<n:an di atas . "i ari/ men#eru ke!ada Allah atas basirah dan #an: tidak ari/ men#eru ke!ada Allah den:an !en:ekaitan dan ke5ahilan . Ini satu ilmu #an: khas #an: datan: dari!ada serendah2 #an: terendah . Ini kerana kaki adalah baha:ian ba3ah !ada se<ran: . .an: lebih rendah dari!adan#a adalah a!a #an: di ba3ahn#a dan ia tidak lain dari!ada thariq . Maka sesia!a men:enali Allah seba:ai ain thariq men:enali masaalah ini den:an sebenarn#a . Padan#a 8alla 3a Ala berlalu dan bermusa/ir kerana tidak ada #an: maklum melainkan&#a . 6ia ain salik dan musa/ir B tidak ada alim melainkan&#a . Maka sia!a kamu . Kenalilah haqiqat kamu dan thariq kamu "esun::uhn#a telah 5elas ke!ada kamu urusan ini atas lisan !enter5emah 5ika kamu /aham . Ia adalah lisan #an: benar maka tidak akan memahamin#a melainkan <ran: #an: ber/ahaman benar . "esun::uhn#a ba:i kebenaran ban#ak nisbah dan 3a5ah #an: berbeza2 . =idakkah kamu lihat Ad iaitu qaum Hud B ba:aimana mereka berkata E inilah awan yang akan menurunkan hujan bagi kami (46024) Mereka baik san:ka terhada! Allah . dan +ia pada zhan hambaNya terhadapNya ($adis #udsi) 6ia memes<n: mereka dari!ada qaul ini dan men:khabarkan mereka a!a #an: lebih len:ka! dan tin::i !ada qurbah . "esun::uhn#a a!abila 6ia menurunkan hu5an ke atas mereka ; demikian adalah huzuz bumi dan !en:airan ke!ada !<k<k . Maka mereka tidak berhubun:an den:an nati5ah hu5an itu melainkan dari!ada 5auh . 6ikatakan ke!ada mereka E bahkan ia adalah apa yang kamu tuntut dipercepatkan ' 6ia menta/sirkann#a den:an /irman&#a E angin yang dalamnya azab yang amat menyakitkan ' 6i5adikan an:in seba:ai satu is#arat ke!ada a!a #an: ada dalamn#a dari!ada kerehatan ba:i mereka . Kerana an:in ini mele:akan ruh mereka dari!ada haikal #an: :ela! ; tem!at !er5alanan #an: sukar ; dan hi5ab #an: hitam !ekat . 6alam an:in ini ada azab ; iaitu !erkara #an: mereka men:an::a! azab a!abila mereka merasain#a . Han#asan#a ia men#akitkan mereka kerana ter!isah dari!ada a!a #an: dibiasakan mereka ; maka dikhabarkan seba:ai azab . "ebenarn#a a!a #an: berlaku ke!ada mereka lebih dekat dari!ada a!a #an: mereka kha#alkan .

)1

Bang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah "abbnya ! maka jadilah mereka tidak kelihatan lagi melainkan (bekas) tempat tinggal mereka ' (46025) iaitu ban:kai mereka #an: diimarakan ruh mereka #an: sebenar . Maka hilan:lah dari!ada mereka kebenaran nisbah #an: khas ini . Mereka kekal atas haikal mereka dalam kehidu!an #an: dikhaskan ke!ada mereka dari!ada al Haq ; den:ann#a kulit ; tan:an dan kaki berkata2 ; bersama azab !ukulan dan azab !aha #an: dikhabarkan nas ilahi tentan: se:alan#a . &amun Allah =aala telah me3asa/kan diri&#a den:an >emburu . Antara ke>emburuan&#a adalah !en:haraman se:ala /a3ahish . Cukan /ahishah melainkan a!a #an: zahir * - Ada!un !erkara ke5i #an: batin maka ia disandarkan ke!ada <ran: #an: dizahirkann#a ke!adan#a . * - A"3 daripada apa yang wajib diselindungkan 2 ia juga daripada jumlah sirr rububiah ' ?elah dikatakan bahawa membongkarkannya adalah kufur' A!abila diharamkan /a3ahish ; iaitu men>e:ah kamu dari!ada men:etahui haqiqat a!a #an: kami sebutkan ; baha3a 6ia adalah ain se:ala sesuatu ; diru5uk ke!adan#a den:an >emburu . Keterlainan *+:hair- adalah kamu dan ke>emburuan *+:hirahadalah kerana ada keterlainan . Kerana keterlainan dikatakan E Penden:aran itu adalah !enden:aran si 9aid . =eta!i si ari/ berkata E Penden:aran adalah ain al Haq. "e>ara demikian a!a #an: baki dari!ada qu33ah dan an::<ta . =eta!i tidak setia! <ran: men:enali al Haq . Manusia berlebih kuran: dan terbezalah martabat dan 5elaslah sia!a #an: lebih dan #an: kuran: . Kisah Bermimpi Hud Ketahuilah a!abila al Haq menam!akkan aku dan mem!ersaksikan aku akan a#an rasul&#a as dan anbi#a&#a kesemua mereka ; dari Adam sehin::a Muhammad sa3 dalam satu !ersaksian semasa aku berada di G<rd<ba !ada tahun )%H tidak ber>aka! den:an aku se<ran: dari!ada thai/ah itu melainkan Hud as dan dia men:khabarkan aku sebab mereka berhim!un . Aku melihatn#a se<ran: lelaki #an: besar ; se:ak ; lembut bi>ara dan ari/ tentan: se:ala suruhan dan kas#a/ !adan#a . 6alil aku atas kas#a/n#a *s#ahidn#a den:an/irman Allah =aala ?idak daripada binatang yang melata melainkan +ia menggenggam ubunnya ' -esungguhnya "abb aku atas jalan yang lurus (//056) ' Mana ada satu khabar :embira untuk khalq #an: lebih besar dari!ada ini . Kemudian antara hadiah Allah ke!ada kami baha3a dihubun:kan !er>aka!an ini ke!ada kami dari!ada&#a dalam al 'uran . Kemudian !en5amak kull ; Muhammad sa3 telah melen:ka!kann#a ; den:an a!a #an: dia telah khabarkan dari!ada al Haq baha3a 6ia adalah ain !enden:aran ; !en:lihatan ; tan:an; kaki dan lisan . Ini semua ain ha3ass ; dan qu33ah ruhani adalah lebih qarib dari!ada ha3ass . * - * Hran: #an: in:kar- ber!ada den:an #an: lebih 5auh dan terhad dari!ada #an: lebih dekat dan ma5hul !ada hadd . * 71- I$ suruhan yang dilaksanakan adalah terhad ! nawafil kerana Allah tidak terhad dan membawa kepada qurbah secara tabii

)2

Al Haq menter5emahkan ba:i kami ; !er>aka!an nabi&#a Hud ke!ada qaumn#a ; seba:ai khabar :embira ke!ada kami . &abi sa3 menter5emahkan dari!ada Allah !er>aka!an&#a seba:ai khabar :embira ke!ada kami ; maka sem!urnalah ilmu dalam dada mereka #an: diberi ilmu ; dan tidak ada yang mengingkari ayat2 3ami melainkan qaum kafir ' (29047) Mereka men#embun#ikan a#at2 itu 5ika sekali!un men:enalin#a kerana hasad ; hina dan zalim . Insan Ka ir Kami tidak melihat sama sekali ; dari sisi Allah !ada haq&#a =aala ; dalam mana satu a#at #an: diturunkan&#a atau khabar dari&#a #an: sam!ai ke!ada kami !ada !erkara #an: kembali ke!ada&#a =aala ; melainkan ada !en:ehadan ; men#atakan tanzih atau tidak . Pertama E al A?ma tidak atasn#a ha3a dan 5u:a tidak ba3ahn#a . 6an al Haq dalamn#a sebelum men>i!takan a!a2 . Kemudian 6ia ber/irman baha3a 6ia bersema#am atas Arsh# . Ini 5u:a !en:ehadan . * * 71- I$ Ibn Arabi berkata bahawa orang yang mengenali Allah secara tidak lengkap melihat bahawa ketidak terhadan Allah dihadkan ' %ahawa di atas al AAma tidak ada hawa dan tidak juga di bawahnya ' >alaupun banyak ayat dalam al #uran merujuk kepada keterhadan Allah namun kita mesti mengatasi fahaman ini ' Kemudian 6ia ber/irman baha3a 6ia turun ke!ada lan:it dunia ; dan ini !en:ehadan . Kemudian 6ia ber/irman baha3a 6ia di lan:it dan bumi dan 6ia bersama kami di mana sa5a kami berada ; sehin::a 6ia men:khabarkan ke!ada kami baha3a 6ia ain kami . Kami terhad ; maka 6ia tidak me3asa/kan diri&#a melainkan den:an hadd . 6an /irman&#a E laisa kamitslihi syaiun (0tidak seumpamaNya sesuatu ) ; adalah satu hadd 5u:a 5ika kami men:ambil ka/ seba:ai *huru/- tambahan . "esia!a terbeza dari!ada #an: terhad dia 5u:a terhad kerana dia bukan ain #an: terhad itu . * Kemutlakan dari!ada kaitan adalah satu kaitan . .an: mutlak terkait den:an kemutlakan ba:i <ran: #an: memahami . * - A"3 kalam ini didatangkan untuk menolak waham tanzih ! kerana urusan yang diwasafkan al $aq lebih besar daripada apa yang diwahamkan dalam tanzih wahmi dan lebih luas daripada kaitan fikri ' 3erana al $aq dalam tanzih tidak terbeza daripada sesuatu sehingga berhajat kepada pembezaan ! dan dalam pengehadan +ia tidak terkait dengan hadd khas sehingga terhimpit dan dihadkan ' 8ika kami men5adikan ka/ den:an makna um!ama ; sesun::uhn#a kami telah men:ehadkan&#a . 8ika kami men:ambil E tidak seum!ama&#a sesuatu ; den:an makna mena/ikan um!amaan ; kami kembali ke!ada ma/hum dan khabar sahih baha3a 6ia adalah ain se:ala sesuatu . 6an ia terhad 5ika sekali!un berbeza hadd setia! sesuatu . Maka 6ia terhad den:an hadd setia! #an: mem!un#ai hadd . * Maka tidak dihadkan sesuatu melainkan ia men5adi had ke!ada al Haq . * - I$ iaitu hadd relatif sedangkan definisiNya sebagai jumlah segala yang terhad bermakna +ia tidak terhad kerana jumlah itu tidak terhad ' 6ia nadi se:ala #an: dinamakan makhluk dan >i!taan baru . 8ika bukan sedemikian ; ba:aimana sah suruhan 3u5ud kerana 6ia ain 3u5ud . 6ia memelihara setia! sesuatu den:an zat&#a dan tidak meletihkan&#a !emeliharaan sesuatu . )3

Pemeliharaan&#a akan se:ala sesuatu adalah !emeliharaan&#a akan su3ar sesuatu itu su!a#a ia tidak men5adi lain dari!ada su3ar&#a . 6an tidak sah melainkan ini . 6ia !en#aksi dari!ada !en#aksi ; dan #an: disaksikan dari!ada #an: disaksikan . Alam adalah su3ar&#a dan 6ia Ruh alam dan !entadbirn#a ; iaitu alam adalah Insan Kabir . 6ia adalah kaun se:alan#a 6ia adalah al 4ahid .an: mendirikan diri aku den:an diri&#a Kerana demikian aku kata 6ia makan 4u5ud aku makanan&#a Kami meniru&#a dalam&#a dari!ada&#a 8ika kamu melihat dari se:i !erlindun:an #an: aku mintai Peng,ujudan Alam 6en:an kerana tan::un:an ini 6ia berna/as dan dinisbahkan na/as itu ke!ada al Rahman . 6en:an al Rahman 6ia merahmatkan !en:3u5udan su3ar alam #an: dituntut nisbah ilahi ; #an: kami telah katakan ia adalah zahir al Haq kerana 6ia al 9ahir . 6ia batinn#a kerana 6ia al Catin . 6ia #an: a3al kerana semasa itu alam belum ada dan 6ia #an: akhir kerana ain alam han#a semasa zahirn#a . Maka al Akhir adalah ain al 9ahir dan al Catin adalah ain al A3al . 6ia men:etahui se:ala sesuatu kerana 6ia alim berkenaan sendiri&#a . A!abila 6ia me3u5udkan su3ar dalam na/as ; dan zahir kesulthanan nisbah #an: diibaratkan tentan:n#a den:an asma ; sahlah nisbah ilahi ba:i alam dan alam ternisbah ke!ada Allah . 0irman&#a E Hari ini Aku :u:urkan nisbah kamu dan men:an:katkan nisbah Aku. Iaitu Aku men:an:kat dari!ada kamu nisbah kamu ke!ada diri kamu dan mem!erkukuhkan kamu !ada nisbah ke!ada Aku . 6i manakah <ran: taq3a #an: men:ambil Allah seba:ai !elindun: ; di mana al Haq adalah !enzahir mereka iaitu ain su3ar mereka #an: zahir . * 74 IH - Mereka adalah sebesar2 manusia ; !alin: berhak antara mereka dan !alin: kuat di sisi sekalian . * 74 - I$ seorang tidak menjadi hamba dengan sifat nafsnya tetapi dengan sifat "abbnya Adakala <ran: taq3a adalah <ran: #an: men5adikan dirin#a seba:ai !elindun: ba:i al Haq den:an su3ar&#a * 7 IH - . Kerana hu3i#ah al Haq adalah qu33ah hamba ; ter5adi a!a #an: dinamakan hamba seba:ai !elindun: a!a #an: dinamakan al Haq adalah !ada !ensaksian ; sehin::a terbeza alim den:an #an: tidak alim . 3atakanlah ! apakah sama mereka yang mengetahui dan mereka yang tidak mengetahui ' -esungguhnya mereka yang ingat adalah ulul albab (1909) ' Mereka merenun: ke!ada lubb sesuatu ; iaitu ke!ada a!a #an: dituntut dari!ada sesuatu . * 7 - I$ hamba melindungi al $aq daripada disifatkan dengan kekurangan Hran: #an: kuran: tidak mendahului <ran: #an: >emerlan: . "e!erti itu <ran: :a5i tidak men#amai hamba . Kerana al Haq adalah !elindun: ke!ada hamba !ada satu 3a5ah dan hamba adalah !elindun: ke!ada al Haq !ada satu 3a5ah ; maka katakanlah tentan: kaun a!a #an: kamu kehendaki . 8ika kamu kehendaki katakanlah ia adalah )4

khalq . 8ika kamu kehendaki katakanlah ia adalah al Haq . 6an 5ika kamu kehendaki katakanlah ia adalah al Haq dan khalq . 8ika kamu kehendaki ia bukan haq !ada se:ala 3a5ah dan bukan khalq !ada se:ala 3a5ah . 8ika kamu kehendaki katakanlah E 6emikian adalah men:hairankan . "esun::uhn#a telah 5elas a!a #an: dituntut den:an martabat2 #an: kamu tentukan . 8ika bukan kerana !en:ehadan tidaklah !ara rasul men:khabarkan tentan: !erubahan al Haq !ada su3ar dan mereka tidak me3asa/kan&#a den:an !en::u:uran su3ar dari!ada diri&#a . =idak mata melihat melainkan ke!ada&#a 6an tidak 5atuh hukum melainkan atas&#a . Kami adalah untuk&#a ; den:an&#a dan dalam kedua tan:an&#a . "esun::uhn#a dalam setia! hal kami berada di sisi&#a . 6en:an kerana ini ; 6ia diin:kari ; dikenali ; ditanzihkan dan di3asa/kan . Maka sesia!a melihat al Haq dari!ada al Haq dalam al Haq den:an ain+mata al Haq maka demikian adalah ari/ . "esia!a melihat al Haq dari!ada al Haq dalam al Haq den:an mata dirin#a maka demikian bukan ari/ . "esia!a tidak melihat al Haq dari!ada al Haq dan tidak dalam al Haq dan menun::u untuk melihat&#a den:an mata dirin#a maka dia 5ahil dan terhi5ab . Ke etulan Aqidah Pada 5umlahn#a semesti setia! <ran: mem!un#ai aqidah tentan: Rabbn#a #an: den:ann#a dia kembali ke!ada&#a dan dia menuntut&#a dalamn#a . A!abila al Haq ta5alli ke!adan#a dalam aqidah itu dia men:enali&#a dan meneta!kan&#a . 8ika 6ia ta5alli ke!adan#a dalam selain aqidahn#a dia akan men:in:kari&#a dan berlindun: dari!ada&#a . "ebenarn#a dia buruk adab terhada!&#a sedan:kan dia *merasai- di sisi dirin#a baha3a dia telah baik adab . Pemer>a#a tidak beriktiqad aqidah itu melainkan kerana a!a #an: di5adikan dalam na/sn#a . Ilah dalam iktiqad adalah den:an !en5adian . Mereka tidak melihat melainkan na/s mereka dan a!a #an: mereka 5adikan dalam na/s . =iliklah ke!ada martabat manusia dalam ilmu men:enai Allah . Ia adalah ain martabat mereka dalam ruk#ah !ada hari qiamat . "esun::uhn#a aku telah memberitahu kamu sebab #an: me3a5ibkan demikian . 8a:a2lah dari!ada terkait den:an satu aqidah khas dan ka/ir den:an selainn#a kemudian hilan: dari!ada kamu ban#ak kebaikan . Cahkan hilan: dari!ada kamu ilmu tentan: a!a #an: sebenarn#a . 8adikan diri kamu ha#ula ke!ada su3ar se:ala #an: diiktiqadkan . "esun::uhn#a Ilah =abaraka 3a =aala lebih luas dan lebih a:un: dari!ada disekat dalam satu aqad dan tidak dalam aqad #an: lain . "esun::uhn#a 6ia ber/irman E 3e mana kamu berpaling ! di sanalah wajah Allah (20//5) 4a5ah sesuatu adalah haqiqatn#a . 6ia mem!erin:atkan hati ari/in su!a#a a3arid kehidu!an dunia tidak men#ibukkan mereka dari!ada tuntut kehadiran seum!ama ini . "esun::uhn#a hamba tidak men:etahui !ada mana satu na/as di>abut n#a3an#a . Adakala di>abutn#a semasa lalai ; maka tidak 5adi dia sama den:an <ran: #an: di>abut n#a3a semasa hadir hati .

"esun::uhn#a hamba #an: kamil ; bersama ilmun#a tentan: ini ; lazim ba:in#a dalam su3ar zahir dan hal #an: berkaitan ; ta3a5uh dalam s<lat ke!ada !ihak al Mas5id al Haram dan beriktiqad baha3a Allah !ada qiblatn#a semasa s<latn#a . Ia seten:ah dari!ada martabat al Haq dalam /irman&#a E maka kemana saja kamu berpaling di sanalah wajah Allah '(20//5) Pihak al Mas5id al Haram antaran#a dan dalamn#a 3a5ah Allah . Akan teta!i kami tidak berkata baha3a 6ia di sana saha5a . Cahkan teliti a!a #an: kamu idrak dan lazimkan adab dalam men:hada!i !ihak al Mas5id al Haram . 1azimkan adab den:an tidak men:adakan sekatan 3a5ah han#a !ada demikian tem!at #an: khas bahkan ia antara 5umlah ketem!atan #an: dihada!kan !en:hada! . "esun::uhn#a telah 5elas ke!ada kamu dari!ada Allah baha3a 6ia berada !ada ketem!atan setia! 3a5ah . =idak ada di sana melainkan iktiqad dan setia! iktiqad adalah betul . "etia! #an: betul dibalaskan . "etia! <ran: #an: dibalaskan berbaha:ia . "etia! <ran: #an: berbaha:ia diridhai tentan:n#a 3alau!un diseksa satu zaman dalam alam akhirat . "esun::uhn#a ahli ina#ah demam dan sakit sedan:kan kami men:etahui baha3a mereka ahli haq #an: berbaha:ia dalam kehidu!an dunia . Antara hamba Allah ada #an: diheret demikian sakit dalam kehidu!an akhirat di satu tem!at #an: bernama 5ahanam . Cersama ini tidak se<ran: dari!ada ahli ilmu ; #an: dikas#a/kan haqiqat sebenar ; mera:ui baha3a mereka mem!un#ai nikmat #an: khas dalam demikian alam . A!akah den:an hilan: sakit #an: mereka alami dahulu ; kemudian dian:katkann#a dari!ada mereka ; maka 5adilah nikmat mereka kerehatan dari!ada demikian kesakitan . Atau nikmat #an: terasin: #an: tambahan ; se!erti nikmat ba:i ahli 5annah dalam 5annah . Allah 5u:a #an: lebih men:etahui .

)%

ermata Hikmah Futuh dalam Kalimat Salih Antara a#at2 adalah a#at2 tun::an:an 6emikian adalah kerana !erbezaan mazhab Antara mereka ada #an: berdiri bersama tun::an:an den:an kebenaran Antara mereka ada #an: men#erbu den:ann#a melan:kahi tanah tandus Ada!un #an: berdiri mereka adalah ahli ain 6an mereka #an: men#erbu adalah <ran: te!ian 6atan: ba:i setia! mereka dari!ada&#a Pembukaan :haib&#a dari se:ala !ihak * antara tindakan #an: a5aib adalah tindakan tun::an:anSuruhan Allah atas Kapasiti *ujud - jek Ketahuilah ; m<:a2 Allah memberi kamu ke5a#aan ; baha3a suruhan i5ad terbina atas /ardiah *+ketun::alan- . Ca:i /ardiah ada keti:aan iaitu ia terdiri dari!ada ti:a ke atas . =i:a adalah /ardu #an: !ertama . Atas hadrat ilahi ini 3u5ud alam . 0irman Allah =aala E sesungguhnya kata 3ami tentang sesuatu ! apabila 3ami menghendakinya ! 3ami katakan kepadanya 3<N maka jadilah ia ' (/604:) 9at ini adalah zat iradat dan qaul . 8ika bukan kerana zat ini dan iradatn#a ; iaitu nisbah ta3a5uh bersama !en:khususan untuk tak3in sesuatu urusan ; kemudian /irman&#a ketika demikian ta3a5uh K2& ke!ada demikian sesuatu ; nes>a#a tidak ter5adi sesuatu itu . Kemudian zahir ke/arduan #an: berti:a 5u:a dalam demikian <b5ek ; dan den:an *ada- ke/arduan !ada !ihak <b5ek sah tak3inn#a dan !ensi/atnn#a den:an 3u5ud . Iaitu ke<b5ekti/ann#a ; !enden:arann#a dan !en:ikutann#a akan suruhan !entak3inn#a su!a#a 3u5ud . Maka bersetentan:an ti:a den:an ti:a. Pertama zat <b5ek #an: tsabit ketika adamn#a men:imban:i zat !en5adin#a ; !enden:arann#a men:imban:i iradat !en5adin#a dan !enerimaan <b5ek men:ikuti a!a #an: disuruh atasn#a dari!ada tak3in men:imban:i qaul&#a E K2& ; maka 5adilah ia . Kemudian dinisbahkan tak3in ke!ada <b5ek . 8ika bukan dalam ka!asitin#a ada tak3in den:an sendirin#a ketika itu ; nes>a#a <b5ek tidak ter5adi . Maka <b5ek ; sele!as dari!ada belum ada ; tidak men5adikan ; ketika suruhan tak3in ; melainkan dirin#a . Al Haq =aala mensabitkan baha3a tak3in sesuatu adalah dari!ada <b5ek bukan al Haq dan #an: ba:i al Haq !adan#a han#a suruhan&#a se>ara khas . Kerana ini 6ia telah khabarkan tentan: diri&#a dalam /irman&#a E sesungguhnya kata 3ami kepada sesuatu ketika 3ami menghendakinya bahawa 3ami berkata kepadanya 3<N ! maka jadilah ia ' Iaitu dinisbahkan tak3in ke!ada diri sesuatu itu atas suruhan Allah .

)7

6ia benar dalam /irman&#a dan inilah /ahaman #an: sebenar . Cerkata se<ran: !esuruh #an: ditakuti dan tidak dilan::ar !erintahn#a ke!ada hamban#a E Cerdiri . Kemudian hamba itu!un berdiri men><nt<hi suruhan tuann#a . =uan hamba tidak terlibat dalam berdirin#a hamba melainkan !ada suruhan ke!ada hamban#a su!a#a berdiri . Cerdiri adalah dari!ada tindakan hamba bukan tindakan tuan . .$jik Tak,in Asal tak3in terdiri dari!ada keti:aan ; iaitu dari!ada ti:a /akt<r !ada kedua belah !ihak ; !ihak al Haq dan !ihak khalq . "edemikian berlaku !ada men:eluarkan makna dalam !embuktian . "emestin#a dalam !embuktian baha3a ia dibina atas ti:a */akt<r- den:an nizam khas dan s#arat khas . Ketika terda!at demikian semestin#a ada nati5ah . Garan#a baha3a !emikir men#usun daliln#a dari!ada dua muqadimah . "etia! muqadimah men:andun:i dua /ardu ; maka 5adilah em!at /ardu . "atu dari!ada /ardu ini diulan:kan dalam kedua muqadimah su!a#a b<leh dihubun:kan satu muqadimah den:an muqadimah #an: lain se!erti dalam nikah . Maka 5adilah /ardu itu ti:a tidak lain kerana ada !en:ulan:an satu /ardu dalam kedua muqadimah . A!a #an: dituntut akan 3u5ud ; a!abila berlaku tertib ini dalam 3a5ah #an: khas ; iaitu rabithah muqadimah den:an #an: lain den:an !en:ulan:an demikian /ardu #an: satu #an: sah mem!un#ai keti:aan . "#arat #an: khas adalah baha3a hukum adalah lebih umum dari!ada illat atau seum!ama illat *!ada keumuman- . Ketika terda!at ini *nati5ah- akan benar . 8ika tidak demikian ; nizamn#a akan men:eluarkan nati5ah #an: tidak benar . Ini terda!at dalam alam ; ><nt<hn#a sandaran !erbuatan ke!ada hamba tan!a a!a2 nisbah ke!ada Allah . Atau!un sandaran tak3in #an: kami sedan: bin>an:kan ke!ada Allah semata2 sedan:kan al Haq tidak men#andarkann#a melainkan ke!ada sesuatu #an: dikatakan ke!adan#a E K2& . G<nt<h *nizam #an: sah- ; a!abila kami berkehendak membuktikan baha3a 3u5ud alam atas asbab ; maka kami berkata E "etia! sesuatu #an: hadas mem!un#ai sebab. Iaitu terda!at dua k<nse! E hadas dan sebab . Kemudian kami katakan dalam muqadimah #an: lain E Alam ini hadas . Iaitu telah diulan:kan k<nse! hadas . K<nse! keti:a adalah alam . Maka nati5ahn#a adalah baha3a alam mem!un#ai sebab dan zahirlah dalam nati5ah a!a #an: disebutkan dalam muqadimah #an: terdahulu iaitu sebab . 4a5ah khas adalah !en:ulan:an hadas dan s#arat khas adalah keumuman illat . Illat dalam 3u5ud hadas adalah sebab. Ia adalah umum dalam hadas alam dari!ada Allah ; iaitu hukum *sabit sebab untuk ke5adian alam- . Maka kami men:hukumkan atas setia! hadas baha3a ia mem!un#ai sebab dalam muqadimah kubra ; sama sa5a demikian sebab sama umum den:an hukum atau hukum lebih umum dari!adan#a dan sebab dimasukkan diba3ah hukum . &ati5ah dalam kedua kes ini adalah benar .

))

Bukti Hukum Ketigaan 9ahir 5u:a hukum keti:aan !ada !en5adian makna #an: dituntut dalam !embuktian . Asal tak3in adalah keti:aan . Kerana ini ; hikmah "alih as dizahirkan Allah den:an men:akhirkan balasan atas qaumn#a ti:a hari ; den:an 5an5i #an: tidak akan didustakan . &ati5ahn#a benar ; iaitu 5eritan #an: Allah membinasakan mereka den:ann#a . *ereka terpelanting berpagi2 dalam rumah mereka ' (//067) Hari !ertama 3a5ah qaum men5adi kunin: . Pada hari kedua ia men5adi merah dan !ada hari keti:a men5adi hitam . A!abila sem!urna ti:a hari sahlah !ersediaan dan zahir ke5adian /asad !ada mereka . 6inamakan demikian !enzahiran seba:ai kebinasaan . Kekunin:an 3a5ah mereka #an: sen:sara bersetentan:an den:an ke>erahan muka mereka #an: berbaha:ia men:ikut /irman Allah =aala E wajah2 pada hari itu bercerahan (8:018) dari!ada !erkataan su/ur iaitu !enzahiran . Kekunin:an 3a5ah !ada hari !ertama adalah !enzahiran alamat <ran: sen:sara di kalan:an qaum "alih . Kemudian didatan:kan bersetentan:an den:an 3arna merah #an: ada !ada mereka ; /irman Allah =aala tentan: mereka #an: berbaha:ia E dalam keadaan berketawa *)(+3$- . Ini kerana berketa3a adalah antara asbab #an: melahirkan kemerahan !ada 3a5ah dan ia !ada <ran: baha:ia adalah kemerahan kedua !i!i . Kemudian di5adikan bersetentan:an den:an !erubahan kulit <ran: sen:sara men5adi hitam ; /irman Allah =aala E dalam keadaan bergembira . Iaitu kesan #an: terda!at !ada 3a5ah mereka #an: :embira se!ertimana kesan kehitaman !ada 3a5ah mereka #an: sen:sara . Kerana inilah 6ia ber/irman tentan: kedua :<l<n:an ini den:an !erkataan bus#hra ; iaitu 6ia ber/irman ke!ada mereka den:an /irman #an: berkesan !ada kulit mereka ; di!alin:kan kulit itu ke!ada 3arna #an: kulit itu belum !ernah bersi/at den:ann#a terdahulu . 0irman&#a tentan: mereka #an: berbaha:ia E "abb mereka mengkhabarkan kepada mereka tentang rahmat daripadaNya dan ridhwan ' (902/) 6an tentan: mereka #an: sen:sara E maka +ia mengkhabarkan mereka tentang azab yang pedih (9014) Kemudian berkesan !ada kulit setia! :<l<n:an ini a!a #an: terhasil dalam na/s mereka akibat demikian kalam . =idak zahir !ada luar mereka melainkan hukum a!a #an: berketeta!an dalam batin mereka dari!ada a!a #an: di/ahamkan . Hran: selain mereka tidak terkesan se!ertimana tidak ter5adi tak3in melainkan dari!ada mereka . *ilik Allah juga kemuncak hujjah ' (60/49) "esia!a /aham hikmah ini dan meneta!kann#a dalam dirin#a dan men5adikann#a sesuatu #an: disaksin#a ; dia akan merihatkan dirin#a dari!ada takluk den:an selainn#a . 6ia men:etahui baha3a tidak datan: ke!adan#a baik atau!un 5ahat melainkan dari!ada dirin#a sendiri . Maksud aku den:an baik adalah a!a #an: mua/aqat den:an tu5uann#a ; #an: bersesuaian den:an tabiatn#a dan miza5n#a . Makna aku den:an 5ahat adalah a!a #an: tidak mua/aqat tu5uann#a dan tidak sesuai den:an tabiat dan miza5n#a .

)$

"ahib !ensaksian ini akan mendirikan keuzuran untuk se:ala #an: mau5ud dari!adan#a 5ika sekali!un mereka tidak membuat uzur . 6ia men:etahui baha3a se:ala keadaann#a adalah dari!ada dirin#a ; se!ertimana kami telah sebutkan terdahulu baha3a ilmu adalah men:ikuti #an: maklum *+<b5ek- . 6ia akan berkata ke!ada dirin#a a!abila datan: sesuatu #an: tidak mua/aqat tu5uann#a E 7en::amkan kedua tan:an kamu dan kemb<n:kan kedua !i!i kamu . Allah ber/irman #an: sebenar dan membimbin: ke!ada 5alan #an: lurus .

$(

ermata Hikmah Qalb dalam Kalimat S"uaib Keluasan /al Ketahuilah baha3a qalb ; makna aku ; qalb !ara ari/ tentan: Allah adalah dari!ada rahmat Allah dan ia lebih luas dari!ada rahmat . "esun::uhn#a qalb meluasi al Haq 8alla 8alal&#a sedan:kan rahmat&#a tidak meluasi&#a . Ini adalah !er>aka!an umum dalam bab is#arat . "esun::uhn#a al Haq adalah #an: memberi rahmat ; bukan #an: menerima rahmat ; maka tidak ada hukum ba:i rahmat dalam&#a . Ada!un is#arat dalam !er>aka!an <ran: kha3as ; maka Allah telah me3asa/kan diri&#a den:an &a/s *al Rahman- iaitu dari!ada !erna/asan . 6an baha3a asma ilahi adalah ain #an: dinamakan ; dan bukan melainkan&#a . "esun::uhn#a asma menuntut sumban:an mereka dari!ada haqaiq ; dan haqaiq #an: dituntut asma bukan melainkan alam . 2luhiah*1- menuntut sesuatu untuk disembah dan rububiah *2- menuntut #an: di5adikan Rabb . 8ika tidak maka tidak ada ain ba:i *asma- melainkan den:an&#a !ada 3u5ud dan taqdir . Al Haq dari se:i zat&#a adalah terka#a dari!ada alam ; teta!i rububiah tidak mem!un#ai hukum ini . Maka kekallah urusan antara a!a #an: dituntut rububiah dan a!a #an: !atut ba:i zat #an: terka#a dari!ada alam . Pada haqiqat dan !ensi/atan rububiah bukan melainkan ain zat ini . *1- A"3 hadrat asma *2- A"3 hadrat afaal daripada asma Kerana sesuatu urusan berubah men:ikut hukum nisbah ; khabar telah mendatan:kan a!a #an: al Haq me3asa/kan diri&#a den:ann#a tentan: !rihatin atas hamba&#a . A3al2 a!a #an: dina/askan dari!ada rububiah den:an na/as&#a #an: dinisbahkan ke!ada al Rahman adalah den:an !en5adian alam #an: dituntut <leh rububiah den:an kerana haqiqatn#a serta se:ala asma ilahiah . Maka sabit dari!ada 3a5ah ini baha3a rahmat&#a meluasi se:ala sesuatu termasuk al Haq iaitu rahmat&#a lebih luas dari!ada qalb atau men:imban:in#a dalam keluasan . Kemudian kamu 5u:a men:etahui baha3a al Haq =aala ; se!ertimana sabit dalam hadis sahih ; berubah !ada su3ar ketika ta5alli . 6an a!abila qalb meluasi al Haq =aala ; ia tidak meluasi bersama&#a selain&#a dari!ada makhluq ; se<lah2 6ia memenuhi qalb . Makna ini baha3a a!abila qalb melihat ke!ada al Haq ketika ta5alli&#a ke!adan#a tidak mun:kin ia melihat ke!ada selain&#a bersama&#a . Keluasan qalb ari/in adalah se!ertimana dikatakan Abu .azid Cisthami E 8ika Arsh# dan a!a #an: ia men:andun:i di:anda se5uta kali dan diletakkan dalam satu !en5uru dari!ada !en5uru qalb ari/in ; nes>a#a dia tidak akan merasain#a . 8unaid telah berkata den:an makna #an: sama E A!abila hadas dihubun:kait den:an al 'adim ; tidak berkekalan kesan dari!ada hadas . 'alb #an: meluasi al 'adim ba:aimana ia merasai baha3a hadas itu 3u5ud .

$1

Su,ar Tajalli pada /al Kerana ta5alli al Haq berbeza2 dalam su3ar ; maka se>ara darurat qalb berkeluasan dan berkesem!itan men:ikut su3ar #an: atasn#a 5atuh ta5alli ilahi . "esun::uhn#a tidak diutamakan <lehn#a a!a2 sesuatu dari!ada su3ar #an: !adan#a 5atuh ta5alli itu . "esun::uhn#a qalb ari/in atau insan kamil adalah !ada kedudukan !ermata !ada >in>in . Permata tidak melebihi >in>in bahkan men:ikut qadarn#a dan bentukn#a #an: bulatkah ; em!at se:i ; enam se:i ; la!an se:i dan selain demikian ; kerana tem!atn#a dalam >in>in adalah seum!aman#a bukan lain . Ini sebalik a!a #an: diis#aratkan ke!adan#a <leh satu kum!ulan #an: ber!enda!at baha3a al Haq berta5alli atas qadar !ersediaan hamba ; ia bukan se!erti demikian . "esun::uhn#a hambalah #an: menzahirkan ke!ada al Haq atas qadar su3ar #an: al Haq ta5alli ke!adan#a dalam su3ar itu . *K<menE =a5alli al Haq adalah umum ; !enerimaan hamba adalah men:ikut !ersediaan hamba .Pen5elaan masaalah ini adalah baha3a Allah mem!un#ai dua 5enis ta5alli . =a5alli :haib dan ta5alli s#ahadah . Antara ta5alli :haib adalah !emberian !ersediaan ke!ada qalb . Ia adalah ta5alli zat #an: haqiqatn#a adalah :haib . Ia adalah hu3i#ah #an: !atut ba:i&#a den:an /irman&#a tentan: diri&#a E 6ia . =idak berhenti 6ia ba:i&#a se>ara berkekalan hin::a abadi . A!abila terhasil ba:i qalb !ersediaan ini dita5alli ke!adan#a ta5alli s#uhudi dalam *alam- s#ahadah . Kemudian qalb melihat&#a !ada su3ar a!a #an: dita5alli ke!adan#a se!ertimana kami telah sebutkan . Maka 6ia =aala #an: memberi qalb !ersediaan den:an /irman&#a +ia yang memberi setiap sesuatu khalqnya kemudian memberi petunjuk ' (2:05:) Kemudian 6ia men:an:katkan hi5ab antara&#a den:an hamba&#a dan dia akan melihat&#a dalam su3ar iktiqadn#a tentan: al Haq . 6ia adalah ain iktiqadn#a . 'alb tidak saksi dan 5u:a mata selama2n#a melainkan su3ar iktiqadn#a tentan: al Haq . "u3ar al Haq #an: terda!at dalam iktiqad adalah a!a #an: qalb meluasi . 6ialah #an: ta5alli ke!ada qalb kemudian ia men:enali&#a ; maka mata tidak melihat melainkan al Haq #an: diiktiqadkan . =idak ada ketersembun#ian dalam ke!elba:aian iktiqad . "esia!a #an: men:kaitkan&#a men:in:kari&#a !ada selain a!a #an: dia men:kaitkan&#a den:ann#a dan meneta!kan&#a !ada a!a #an: dia men:kaitkan&#a den:ann#a a!abila 6ia ta5alli ke!adan#a . "esia!a men:itlakkan&#a dari!ada kaitan tidak memun:kirkan&#a ; dan meneta!kan&#a !ada setia! su3ar !erubahan&#a . 6ia memberikann#a ; dari!ada dirin#a ; seqadar su3ar a!a #an: 6ia ta5alli ke!adan#a dalam su3ar itu ; sam!ai a!a #an: tidak terhin::a . "esun::uhn#a su3ar ta5alli tidak mem!un#ai hin::a #an: !adan#a terhenti *ke!elba:aian- . "e!erti demikian ilmu berkenaan den:an Allah . =idak ba:in#a kesudahan #an: !adan#a terhenti si ari/ . Cahkan dia si ari/ dalam setia! zaman+ketika ; menuntut tambahan ilmu berkenaan den:an&#a E "abbku tambahkanlah aku pada ilmu ' (2:0//4) 2rusan ini tidak berkesudahan dari!ada kedua !ihak *ta5alli al Haq dan tambahan ilmu !ada hamba - . Ini *berlaku- a!abila kamu ber!enda!at E haq dan khalq . $2

Keterkaitan Tajalli A!abila kamu tilik ke!ada /irman&#a E Aku adalah kakin#a #an: den:ann#a dia ber5alan ; dan tan:ann#a #an: den:ann#a dia memukul dan lisann#a #an: den:ann#a dia berkata2 *Hadis- dan ke!ada selain demikian dari!ada qu33ah dan tem!atn#a iaitu an::<ta badan #an: tidak ter!isah2 . Kemudian kamu berkata E 2rusan ini kesemuan#a adalah haq B atau E urusan ini kesemuan#a adalah khalq . Maka ini adalah men:ikut satu nisbah dan haq adalah men:ikut satu nisbah sedan:kan ain adalah satu . Ain su3ar a!a #an: dita5alli adalah ain a!a #an: sebelum ta5alli itu . 6ialah #an: berta5alli dan #an: dita5allikan ke!ada&#a . 1ihatlah ba:aimana a5aib urusan Allah dari se:i hu3i#ah&#a dan dari se:i nisbah&#a ke!ada alam berkenaan haqaiq asma&#a al Husna . "ia!akah di *!eristi3a- sana dan a!akah di *!eristi3a- sana Ain *#an: 3u5ud- di *!eristi3a- sana ia adalah *diri !eristi3a- di sana "esia!a #an: men:umumkan&#a telah men:khususkan&#a 6an sesia!a #an: men:khususkan&#a telah men:umumkan&#a =idak sesuatu ain bukan ain #an: lain . Maka nur ainn#a adalah zulmatn#a "esia!a lalai tentan: ini menda!ati dalam dirin#a duka =idak men:enali a!a #an: kami katakan melainkan hamba #an: berhimmah 0irman&#a E sesungguhnya pada demikian adalah peringatan bagi sesiapa yang mempunyai qalb ' (5:017) iaitu kerana berb<lakFbalikn#a dalam !elba:ai su3ar dan si/at . 6ia tidak ber/irman E ba:i sesia!a #an: mem!un#ai aqal . "esun::uhn#a aqal men:kaitkan dan men:hadkan sesuatu urusan ke dalam satu naat . =eta!i haqiqat sebenarn#a en::an dihadkan . Maka ia bukan !erin:atan ke!ada mereka #an: mem!un#ai aqal . Mereka adalah sahib iktiqad #an: men:ka/irkan seten:ah mereka akan seten:ah . Mereka salin: melaknat dan tidak ada !embantu ba:i mereka . "esun::uhn#a ilah #an: diiktiqadkan tidak mem!un#ai hukum !ada ilah #an: lain #an: diiktiqadkan . "ahib sesuatu iktiqad akan mem!ertahankann#a ; iaitu !ada urusan #an: dia iktiqadkann#a !ada ilahn#a dan dia akan membantu ilahn#a . =eta!i #an: dalam iktiqadn#a tidak membantun#a . Kerana ini tidak ada ba:in#a kesan !ada iktiqad <ran: #an: bertembun: den:ann#a . "e!erti demikian #an: bertembun: !un tidak menda!at bantuan dari!ada ilah #an: ada dalam iktiqadn#a dan kesemua mereka tidak mem!un#ai !embantu . Al Haq mena/ikan bantuan ke!ada ilah iktiqad #an: berdasarkan ketun::alan ; setia! #an: diiktiqadkan men:ikut sem!adann#a . .an: dibantu adalah him!unan *!e:an:an- dan #an: membantu adalah him!unan *!eme:an: iktiqad #an: sama- . Pengetahuan /al Al Haq di sisi ari/in adalah #an: dikenali ; #an: tidak diin:kari . Ahli ke!ada #an: dikenali di dunia adalah 5u:a ahli ke!ada #an: dikenali di akhirat . Kerana ini 6ia ber/irman E kepada sesiapa yang mempunyai qalb ' (5:017) 6ia men:etahui !erubahan al Haq dalam su3ar melalui !erubahan alam@ dalam bentuk . $3

6ia men:enali dirin#a melalui dirin#a dan dirin#a tidak selain hu3i#ah al Haq . =idak ada sesuatu dari!ada kaun #an: telah 5adi atau!un #an: akan 5adi #an: bukan hu3i#ah al Haq ; bahkan ia adalah ain hu3i#ah . 6ia adalah ari/ ; alim dan !eneta! dalam su3ar ini . 6an dia tidak ari/ dan tidak alim dan dia !en:in:kar terhada! su3ar #an: lain . Habuan <ran: #an: men:enali al Haq dari!ada ta5alli dan s#uhud dalam ain ke5amakan adalah men:ikut /irman&#a E bagi sesiapa yang mempunyai qalb ; ke!elba:aian dalam b<lakFbalik *qalb- ari/ . Ada!un ahli iman ; mereka adalah <ran: taqlid #an: bertaqlidkan anbi#a dan rasul ; !ada a!a #an: mereka khabarkan dari!ada al Haq ; bukan <ran: #an: bertaqlid sahib /ikiran #an: mentak3ilkan akhbar #an: diterima den:an menan::un:kann#a atas dalil aqliahn#a . Maka mereka ini #an: bertaqlidkan rasul adalah mereka #an: dikehendaki dalam /irman&#a E atau dia menumpukan pendengaran (5:017) ; ke!ada a!a #an: didatan:kan akhbar ilahiah tentan: sunnah anbi#a . Mereka #an: menum!ukan !enden:aran adalah saksi #an: sedar akan hadrat kha#al dan !en:unaann#a . "abda &abi sa3 tentan: ihsan E baha3a kamu men#embah Allah se<lah2 kamu melihat&#a . *Hadis- dan E Allah berada !ada qiblat <ran: #an: s<lat .*Hadis- . Kerana demikian dia dinamai <ran: #an: bersaksi . "esia!a #an: bertaqlid sahib tilik dan /ikir dan berkait den:ann#a maka dia bukanlah <ran: #an: menum!ukan !enden:aran . "esun::uhn#a <ran: #an: menum!ukan !enden:arann#a semestin#a men5adi saksi ke!ada a!a #an: kami telah sebutkan . "ela:i dia belum men5adi saksi ke!ada a!a #an: kami sebutkan maka dia bukanlah <ran: #an: dikehendaki dalam a#at ini . Cahkan mereka adalah <ran: #an: di!erkatakan dalam /irman&#a E ketika mereka yang diikuti melepaskan diri daripada mereka yang mengikut (20/66) ' "edan:kan rasul tidak sekali2 mele!askan diri dari!ada ikutan <ran: #an: men:ikuti mereka . "edarilah 3ahai ka3anku a!a #an: aku telah sebutkan ke!ada kamu dalam hikmah qalb ini . Ada!un !en:khususann#a den:an "#uaib ; maka ia adalah kerana >aban:n#a tidak terhad . "etia! iktiqad adalah satu >aban: maka kesemua iktiqad adalah >aban: . "emasa terb<n:kar !enutu! ; a!a #an: terb<n:kar adalah men:ikut a!a #an: diiktiqadkan sese<ran: . Adakala terb<n:kar a!a #an: berlainan dari!ada a!a #an: diiktiqadkan dalm hukum . 0irman&#a E terdedah kepadanya daripada Allah apa yang mereka tidak pernah mengambil kira (19047) . Keban#akann#a berlaku dalam hukum se!erti Muktazila #an: beriktiqad keterlaksanaan an>aman atas !emaksiat a!abila dia mati tan!a taubat . Maka a!abila dia mati dan dirahmati di sisi Allah ; di mana terdahulu ina#at ba:in#a baha3a dia tidak akan diseksa ; dia menda!ati Allah Maha Pen:am!un dan Maha Pen:asih ; maka terdedah kepadanya daripada Allah apa yang mereka tidak pernah mengambil kira ' Ada!un tentan: hu3i#ah ; seten:ah hamba ber5azam dalam iktiqad mereka baha3a Allah sedemikian dan sedemikian . Maka a!abila terb<n:kar !enutu! dia melihat su3ar a!a #an: diiktiqadkann#a . Ia benar dan dia men:iktiqadkann#a . Kemudian terburai ikatan dan hilan: iktiqad men5adi ilmu tentan: a!a #an: disaksikan .

$4

"ele!as !ena5aman !en:lihatan tilik #an: lemah tidak kembali la:i . Kemudian akan bermula ba:i seten:ah hamba ke!elba:aian ta5alli dalam su3ar semasa ruk#ah . Ini kerana ta5alli tidak berulan: ; kemudian dia membenarkann#a !ada hu3i#ah . 6an terdedahlah ke!ada mereka dari!ada Allah melalui hu3i#ah&#a ; apa yang mereka tidak pernah mengambil kira dalam hu3i#ah&#a sebelum terb<n:kar !enutu! . Taraqqi Kami telah men#ebutkan tentan: su3ar taraqqi dalam maari/ ilahiah sele!as maut dalam Kitab =a5alli kami ; ketika kami men#ebut <ran: #an: kami berhim!un bersaman#a dari!ada kum!ulan mereka #an: menda!ati kas#a/ . 6an /aedah #an: kami memberi ke!ada mereka dalam masaalah ini ; #an: tidak berada di sisi mereka . Antara !erkara #an: sun::uh a5aib adalah baha3a manusia senentiasa dalam taraqqi . 6an dia tidak sedari demikian kerana kehalusan hi5ab dan keni!isann#a dan lebih kuran: ke!elba:aian su3ar ; se!erti dalam /irman&#a E didatangkan dengannya secara berkesamaran ' (2025) 6ia .an: ,sa bukan ain .an: =erakhir . "esun::uhn#a dua #an: kesamaran di sisi ari/in adalah dua kesamaran #an: berbeza . "ahib realisisasi melihat katsrah dalam #an: satu ; se!ertimana dia men:etahui baha3a a!a #an: ditun5ukkan asma ilahiah ; 5ika sekali!un berbeza dan berbilan:an haqaiqn#a ; adalah ain #an: satu . Ini adalah katsrah #an: ditaaqulkan !ada ain #an: satu . 6alam ta5alli ia men5adi ban#ak dan disaksikan dalam ain #an: satu . "e!ertimana ha#ula #an: di!erkirakan dalam de/inisi setia! su3ar . Ia bersama ban#akn#a su3ar dan ke!elba:aiann#a ; kembali !ada haqiqat ke!ada 5auhar #an: satu ; iaitu ha#ulan#a . "esia!a men:enali na/sn#a den:an mari/at ini sesun::uhn#a dia telah men:enali Rabbn#a . "esun::uhn#a 6ia men>i!takann#a atas su3ar&#a . Cahkan 6ia ain hu3i#ahn#a dan haqiqatn#a . Kerana ini tidak se<ran: ulama !un #an: men>a!ai mari/at na/s dan haqiqatn#a melainkan rasul #an: ilahi#un dan !ara su/i #an: besar . "ahib s!ekulasi dan !akar l<5ik dari!ada dahulu dan mutakalim dalam kalam mereka tentan: na/s dan mahi#ahn#a ; maka tidak dari!ada mereka se<ran: #an: men>a!ai haqiqatn#a . Cahkan s!ekulasi l<5ikal tidak akan men:hasilkann#a selama2n#a . "esia!a menuntut ilmu tentan:n#a men:ikut thariq s!ekulasi l<5ikal ; maka sesun::uhn#a dia han#a membesarkan diri dan ber>aka! tan!a n#alaan . "emestin#a mereka dari!ada kalangan yang sesat usaha mereka dalam kehidupan dunia sedangkan mereka mengirakan bahawa mereka sedang melakukan kebaikan ' (/80/:4) "esia!a menuntut !erkara ini den:an selain thariqn#a tidak akan ber5a#a men>a!ai haqiqatn#a . Ceta!a m<lek a!a #an: di/irman Allah =aala tentan: haq alam dan !erubahann#a bersama an/as dalam ke5adian #an: baru !ada ain #an: satu . 6an /irman&#a tentan: haq sekum!ulan ; bahkan keban#akan <ran: alim E bahkan mereka dalam keraguan tentang kejadian yang baru '(5:0/5) Mereka tidak men:enali !embaruan suruhan !ada an/as .

Bandingan Iktiqad Akan teta!i !en:ikut As#aari menemui demikian !ada seten:ah mau5udat iaitu #an: aradh ; sedan:kan !ara Hisban*+"</is- menemui demikian !ada seluruh alam . Ahli /alsa/ah men:an::a! kesemua mereka 5ahil . Akan teta!i kedua kum!ulan telah sila! . Ada!un kesila!an !ara Hisban maka kerana mereka tidak menemui ahadiah ain 5auhar #an: maJqul *+intelli:ible- #an: mendahului su3ar alam 3alau!un mereka berkata den:an !erubahan alam keseluruhann#a . Alam tidak di5adikan melainkan atas ahadiah se!ertimana ahadiah tidak da!at di/ahamkan melainkan melalui alam . 8ika mereka berkata den:an demikian nes>a#a mereka akan ber5a#a men>a!ai dar5at realisisasi dalam urusan ini . Ada!un !en:ikut As#aari ; mereka tidak men:etahui baha3a alam seluruhn#a adalah satu !erhim!unan aradh dan ia berubah !ada setia! zaman ; kerana aradh tidak berkekalan dua zaman . 6emikian zahir dalam de/inisi sesuatu kerana a!abila mereka mende/inisikan sesuatu adalah 5elas dalam de/inisi mereka keadaan sesuatu itu aradh . 6an baha3a aradh #an: disebutkan dalam de/inisi adalah ain 5auhar ini dan haqiqatn#a ; #an: berdikari . 6ari se:i ia aradh ia tidak berdikari . "esun::uhn#a datan: dari!ada satu !erhim!unan a!a #an: tidak berdikari sesuatu #an: berdikari . "e!erti ruan: zati dalam de/inisi 5auhar #an: berdikari dan !enerimaan zat terhada! aradh dalam de/inisi . =eta!i tidak s#ak baha3a !enerimaan adalah satu aradh kerana ia tidak berlaku melainkan dalam !enerima kerana !enerimaan tidak berdiri den:an sendirin#a . "edan:kan mereka menan::a!n#a zati ba:i 5auhar . Men:ambil ruan: adalah aradh dan tidak berlaku melainkan dalam <b5ek beruan: ; maka ia tidak berdiri den:an sendirin#a . Men:ambil ruan: dan !enerimaan bukan tambahan atas ain 5auhar #an: dide/inisikan kerana de/inisi zati adalah ain #an: dide/inisikan dan hu3i#ahn#a . Maka 5adilah a!a #an: tidak berkekalan dua zaman berkekalan dua zaman dan lebih dan a!a #an: tidak berdikari dikira berdikari di sisi mereka . Mereka tidak sedar tentan: *khila/- dalam landasan mereka . Mereka ini dalam kesamaran tentan: ke5adian #an: baru . Ada!un ahli kas#a/ mereka melihat Allah =aala berta5alli dalam setia! na/as dan ta5alli itu tidak diulan:kan . Mereka 5u:a melihat den:an !ensaksian baha3a setia! ta5alli memba3a satu ke5adian #an: baru dan men:eluarkan satu ke5adian . Pen:eluarann#a adalah /ana ketika ta5alli dan a!a #an: didatan:kan ta5alli #an: lain adalah baqa . 0ahamlah baik2 .

$%

ermata Hikmah Kekuasaan dalam Kalimat Luth Malak adalah kekuatan dan kekuasaan . Malik adalah se<ran: #an: kuat . 6ikatakan E Aku kuat men:uli te!un: a!abila aku berkuasa dalam men:ulin#a . Cerkata 'ais ibn al Hatim ketika me3asa/kan seran:ann#a den:an lembin: dalam nizam E Aku kuat berkuasa *mel<ntar lembin:- sehin::a melebar lukan#a Hran: #an: berdiri di de!an luka da!at melihat a!a #an: dibelakan: . 0irman Allah =aala tentan: 1uth as jika bagi aku kekuatan terhadap kamu atau aku dapat berlindung pada satu rukun yang kuat ' (//08:) "abda &abi sa3 E "em<:a Allah merahmati saudaraku 1uth ; sesun::uhn#a dia telah berlindun: !ada satu rukun #an: kuat . *Hadis- 6ia telah memberitahu baha3a 1uth bersama Allah kerana 6ialah #an: kuat . 6an a!a #an: dimaksudkan 1uth as adalah qabilah den:an rukun #an: kuat dan !enentan:an ; dalam katan#a E jika pada aku kekuatan terhadap kamu B iaitu himmah di sini ; khas !ada bas#ar . Maka sabda &abi sa3 E dari!ada demikian 3aktu ; iaitu dari!ada zaman #an: 1uth as berkata E atau aku dapat berlindung pada satu rukun yang kuat B tidak diban:kitkan se<ran: nabi melainkan dia menda!ati kekuatan dari!ada qaumn#a . 'abilahn#a akan membelan#a se!erti Abu =halib bersama &abi sa3 . Maka katan#a E jika bagiku kekuatan terhadap kamu B adalah kerana dia telah menden:ar Allah =aala ber/irman E Allah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah (1:054) !ada asal ke5adian E kemudian menjadikan selepas kelemahan akan kekuatan ' 6idatan:kan kekuatan den:an !en5adian ; maka ia satu kekuatan #an: aradh B kemudian +ia menjadikan selepas kekuatan akan kelemahan dan uban ' Pen5adian tertakluk den:an uban ; dan kelemahan kembali ke!ada asal ke5adiann#a . Iaitu dari!ada E +ia menciptakan kamu dalam keadaan lemah ' Kemudian dikembalikann#a ke!ada a!a #an: dia di>i!takan dari!adan#a ; se!ertimana dalam /irman&#a E dan antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang jelek ketika mana dia tidak mengetahui pun apa yang dia pernah mengetahui ' (/607:) 6isebut baha3a dia dikembalikan ke!ada kelemahan a3al ; iaitu hukum s#aikh adalah hukum kanak2 dalam kelemahan . =idak diban:kitkan se<ran: nabi melainkan sele!as len:ka! em!at !uluh tahun ; dan ia adalah zaman bermula kekuran:an dan kelemahan . Kerana ini *1uth as- telah berkata E Jika bagi aku terhadap kamu kekuatan ! sedan:kan keadaan demikian menuntut himmah #an: berkesan . Kelemahan dalam Tasaru+ 8ika kamu bertan#a E A!akah #an: men>e:ahn#a dari!ada mem!un#ai himmah #an: berkesan sedan:kan ia 3u5ud di kalan:an salik dari!ada !en:ikut *anbi#a- dan rasul lebih !atut berhak den:ann#a . Aku kata E Kamu benar ; teta!i kamu kuran: tentan: ilmu #an: lain . 6emikian adalah baha3a mari/at tidak menin::alkan ke!ada himmah a!a2 tasaru/ . "etia! kali diketahui mari/atn#a ; men5adi kuran: tasaru/n#a den:an himmah .

$7

6emikian adalah kerana dua 3a5ah . 4a5ah !ertama adalah realisisasin#a akan maqam ubudiah dan tilikn#a ke!ada asal >i!taan tabiin#a . 4a5ah #an: kedua adalah ahadiah !entasaru/ dan #an: ditasaru/ atasn#a . Maka *rasul- tidak melihat ada <ran: untuk men:hantarkan himmahn#a ; dan demikian men>e:ahn#a . 6alam !ensaksian ini *rasul- melihat baha3a !ihak #an: mela3anin#a tidak ber!alin: dari!ada haqiqatn#a #an: berada !adan#a dalam keadaan tsubut ainn#a dan keadaan adamn#a . Maka tidak zahir dalam 3u5ud melainkan a!a #an: berada ba:i !ela3an dalam keadaan adam dalam tsubut . 6ia tidak melam!aui haqiqatn#a dan tidak menin::alkan thariqatn#a . Penamaan demikian seba:ai !erla3anan adalah sesuatu #an: aradh ; #an: dizahirkan <leh hi5ab #an: berada !ada mata manusia . 0irman Allah =aala E akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ' ( ) mereka mengetahui apa yang zahir daripada kehidupan dunia sedangkan mereka lalai tentang akhirat ( ) . Pernamaan demikian adalah satu keterbalikan . "esun::uhn#a *!erkara ini- adalah dari!ada kata mereka E sesungguhnya qalb kami adalah tertutup ( ) iaitu dalam tutu!an #an: men:hadan: mereka dari!ada men>a!ai a!a #an: sebenarn#a . Ini dan seum!aman#a men>e:ah si ari/ dari!ada tasaru/ dalam alam . Cerkata "#aikh Abu Abdullah ibn al 'aid ke!ada Abu "uud ibn al "#ibli E Kena!a kamu tidak bertasaru/ . Cerkata Abu "uud E Aku membiarkan al Haq bertasaru/ ba:i aku seba:aimana dikehendaki&#a . 6ia meru5uk ke!ada /irman&#a dalam suruhan E ambillah +ia sebagai wakil '(7109) 4akil adalah !ihak #an: bertasaru/ terutama sekali . 6ia !un telah menden:ar /irman&#a E belanjakanlah daripada apa yang +ia menjadikan kamu khalifah atasnya ' ( 5707) Maka Abu "uud men:etahui dan 5u:a !ara ari/in baha3a !erkara #an: ada dalam tan:ann#a bukan milikn#a ; dia han#a khali/ah atasn#a . Kemudian al Haq telah berkata ke!adan#a E Inilah !erkara #an: Aku 5adikan kamu khali/ah atasn#a dan Aku mem!erkuasakan kamu atasn#a . 8adikanlah Aku dan ambillah Aku seba:ai 3akil !adan#a . Abu "uud telah mematuhi suruhan Allah dan dia telah men:ambil&#a seba:ai 3akil . Maka ba:aimana da!at se<ran: #an: mensaksikan ini men:ekali himmah bertasaru/ . Himmah tidak bertindak melainkan den:an tum!uan #an: tidak mem!un#ai ruan: ba:i sahibn#a untuk menilik ke!ada selain a!a #an: men5adi tum!uan . Mari/at ini memisahkann#a dari!ada tum!uan itu . Ari/ #an: len:ka! mari/atn#a menzahirkan sehabis2 kelemahan dan ke:a:alan . Cerkata seten:ah abdal ke!ada "#aikh Abdul Razak E Katakan ke!ada "#aikh Abu Mad#an sele!as bersalaman den:ann#a E 4ahai Abu Mad#an M Kena!a tidak sulit atas kami sesuatu !un dan ia sulit atas kamu ; sedan:kan kami berin:in men>a!ai maqam kamu dan kamu tidak berin:in ke!ada maqam kami . "edemikianlah ; bersama keadaan Abu Mad#an mem!un#ai demikian maqam dan selainn#a . 6an kami lebih len:ka! !ada maqam kelemahan dan ke:a:alan dari!adan#a . Cersama ini badal ini telah berkata ke!adan#a a!a #an: dikatakan. *Kelemahan !ada kami- ini adalah dari !ihak *kesem!urnaan mari/at- 5u:a . $)

"abda &abi sa3 *semasa- berada !ada maqam ini ; men:ikuti suruhan Allah ke!adan#a !ada demikian E Aku tidak mengetahui apa yang +ia akan melakukan terhadap aku dan kamu ' ?idak aku mengikuti melainkan apa yang diwahyukan kepada aku ' ( ) Maka rasul den:an kerana hukum a!a #an: di3ah#ukan ke!adan#a tidak ada di sisin#a melainkan demikian . 8ika di3ah#ukan ke!adan#a su!a#a bertasaru/ ; dia 5azam bertasaru/ . 8ika dilaran: dia terlaran: dan 5ika diberi !ilihan dia akan memilih menin::alkan tasaru/ . Melainkan #an: diberi !ilih se<ran: #an: kuran: !ada mari/at . Cerkata Abu "uud ke!ada sahabat2n#a #an: mem!er>a#ain#a E "esun::uhn#a Allah telah memberi kami tasaru/ se5ak lima belas tahun dan kami telah menin::alkann#a kerana mahu bermanis muka . Ini adalah lisan keme:ahan . Ada!un kami ; kami tidak menin::alkann#a kerana mahu bermanis muka ; kerana ia 5u:a satu !ilihan . "esun::uhn#a kami menin::alkann#a kerana sem!urna mari/at . "esun::uhn#a mari/at tidak menuntutn#a melalui hukum ikhtiar . A!abila ari/in bertasaru/ den:an himmah dalam alam maka ia adalah atas suruhan ilahi dan 5abbar bukan ikhtiar . =idak ada s#ak baha3a maqam risalah menuntut tasaru/ su!a#a diterima risalah #an: dia datan: den:ann#a . Allah menzahirkan ke!adan#a a!a #an: akan di!erbenarkan di sisi umatn#a dan qaumn#a su!a#a zahirlah din Allah . "e<ran: 3ali tidak *bertu:as- se!erti demikian . Cersama ini rasul tidak menuntut tasaru/ !ada zahir kerana rasul mem!un#ai kasihan belas terhada! qaumn#a . 6ia tidak berkehendak berlebih2an dalam menzahirkan hu55ah atas mereka kerana !ada demikian adalah kebinasaan mereka . 6ia mahu mereka berkekalan . Rasul 5u:a men:etahui baha3a muk5izat a!abila zahir ke!ada satu 5emaah ; maka antara mereka ada #an: beriman ketika demikian dan ada #an: men:enalin#a namun mela3anin#a . 6ia tidak menzahirkan tasdiq terhada! muk5izat itu kerana zalim ; elitis dan hasad . Ada #an: men:hubun:kan demikian ke!ada sihir dan 3aham . A!abila rasul melihat demikian *!erla3anan- ; dan baha3a tidak akan beriman melainkan <ran: #an: Allah telah men#inarkan qalbn#a den:an nur iman . Iaitu sela:i se<ran: itu tidak melihat den:an nur #an: dinamakan iman ; !erkara muk5izat tidak akan memberi /aedah ke!adan#a . Himmah !ara rasul tidak sam!ai ke!ada menuntut !erkara2 muk5izat kerana kesan muk5izat tidak men:umumi !ara !emerhati dan tidak berkesan dalam qalb mereka . "e!ertimana dikatakan !ada hak rasul #an: !alin: sem!urna ; makhluq #an: !alin: berilmu ; dan #an: !alin: benar dalam hal E sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu sayangi ! akan tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang +ia kehendaki ' (28056) 8ika himmah mem!un#ai kesan semestin#a tidak se<ran: lebih sem!urna dari!ada &abi sa3 ; lebih tin::i dan lebih kuat himmah dari!adan#a . &amun himmahn#a tidak berkesan untuk men:islamkan Abu =halib ; !amann#a dan berkenaan den:ann#a telah turun a#at #an: kami telah sebutkan .

$$

"e!erti demikian dikatakan !ada &abi sa3 E tidak ditanggung atasnya melainkan penyampaian '(5099) 6an /irman&#a E tidak atas kamu petunjuk kepada mereka ! akan tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang +ia kehendaki ' (20272) =ambahan dalam "urah al 'isas E +ia yang lebih mengetahui tentang mereka yang mendapat petunjuk ' ( 28056) iaitu tentan: mereka #an: memberi ke!ada&#a ilmu tentan: hida#at mereka melalui ain tsabit mereka dalam keadaan adam mereka . 6ia mensabitkan baha3a *!en>a!aian- ilmu men:ikuti #an: maklum . "esia!a #an: mukmin dalam tsubut ainn#a dan keadaan adamn#a ; akan zahir den:an demikian su3ar dalam keadaan 3u5udn#a . "esun::uhn#a Allah men:etahui demikian dari!adan#a bah3a dia akan men5adi sedemikian . Kerana demikian 6ia ber/irmanE +ia yang lebih mengetahui tentang mereka yang mendapat petunjuk '(28056) Ketika ber/irman demikian 6ia 5u:a ber/irman E tidak berubah firman di sisi Aku ' (5:029) 2 kerana /irman Aku berdasarkan ilmuKu tentan: makhluqKu B dan tidaklah Aku zalim terhadap hamba Aku ' ( ) Aku tidak mentaqdirkan ku/ur #an: men#en:sarakan mereka kemudian Aku tuntut dari!ada mereka a!a #an: tidak dalam kemam!uan mereka untuk mendatan:kann#a . Cahkan Kami tidak beramal atas mereka melainkan men:ikut a!a #an: Kami ketahui tentan: mereka . 6an tidak Kami men:etahui tentan: mereka melainkan den:an a!a #an: mereka memberitahu Kami dari!ada na/s mereka dari!ada *usul- #an: mereka *terbina- atasn#a . * k<men E keramban:an taqdir den:an kese:eraan ilmu Allah B lihat ,hysics of God8ika mereka biasa berbuat zalim sememan:n#a mereka <ran: zalim . Kerana demikian 6ia ber/irman E akan tetapi merekalah yang menzalimkan diri mereka ! dan Allah tidak menzalimkan mereka ' (2057) "e!erti demikian Kami tidak berkata ke!ada mereka melainkan a!a #an: zat Kami memberikan su!a#a diu>a!kan ke!ada mereka . 9at Kami memaklumkan ke!ada Kami den:an sendirin#a su!a#a Kami berkata sedemikian dan tidak berkata sedemikian . Maka Kami tidak berkata melainkan a!a #an: Kami ketahui su!a#a dikatakan . Kami kata E Kata adalah dari!ada Kami dan ba:i mereka ikut atau tidak ikut a!a #an: mereka den:ar . "e:alan#a adalah dari!ada Kami dan dari!ada mereka Penerimaan adalah ter!ulan: ke!ada Kami dan ke!ada mereka 8ika mereka bukan dari!ada Kami Kami ; tan!a s#ak ; adalah dari!ada mereka . Maka hendaklah kamu merealisasikan 3ahai saudaraku hikmah kekuasaan dalam kalimat 1uth kerana ia adalah lubb mari/at . "esun::uhn#a telah 5elas ke!ada kamu sirr *di sini- dan telah dihuraikan urusann#a . "un::uh telah dimasukkan ke dalam #an: :ena! a!a #an: dikatakan ia 3itir .

1((

ermata Hikmah Qadar dalam Kalimat Uzair Ketahuilah baha3a qadha adalah hukum Allah !ada <b5ek . 6an hukum Allah !ada <b5ek men:ikut had ilmu&#a den:ann#a dan tentan:n#a . Ilmu Allah tentan: <b5ek berdasarkan maklumat #an: diberitahu <b5ek tentan: a!a #an: ada !ada dirin#a . 'adar adalah !er3aktuan a!a #an: <b5ek terbina atasn#a dalam ainn#a tan!a tambahan . 'adha tidak men:hukum atas <b5ek melainkan den:an qadar . Ini adalah ain sirr qadar ba:i mereka #an: mem!un#ai qalb atau menum!ukan !enden:aran sedan:kan dia bersaksi baha3a ba:i Allah hu55ah #an: sehabis2 matan: . Para hakim dalam tahqiq hukum men:ikut ain masaalah #an: dia men:hukum atasn#a ; den:an a!a #an: dituntut zatn#a . A!a #an: dihukumkan atasn#a ; melalui a!a #an: ada !adan#a ; men:hukum atas !ara hakim su!a#a dia berhukum atasn#a den:an demikian . "etia! !en:hakim dihukumkan atasn#a den:an kerana a!a #an: dia berhukum den:ann#a ; dan den:an kerana a!a #an: dia berhukum atasn#a ; sesia!a sa5a !en:hakim itu . 0ahamilah betul2 masaalah ini . "esun::uhn#a qadar tidak di5ahilkan melainkan kerana tersan:at zuhurn#a dan belum la:i dikenali . 8usteru ban#ak ter5adi tuntutan dan desakan . Ketahuilah baha3a !ara rasul as dari !ihak mereka rasul ; bukan dari !ihak mereka 3ali dan ari/in ; ber<!erasi men:ikut martabat umat mereka . =idak di sisi mereka ilmu ;#an: mereka dihantarkan den:ann#a ; melainkan qadar a!a #an: diha5atkan ke!adan#a umat demikian rasul ; tidak lebih dan tidak kuran: . 2mat berlebih kuran: ; seten:ah mereka melebihi seten:ah #an: lain ; maka !ara rasul !un berlebih kuran: dalam ilmu !en:utusan men:ikut umat mereka . 0irman&#a E demikian rasul ! 3ami melebihkan setengah mereka atas setengah (20251) Mereka 5u:a berlebih kuran: ; !ada a!a #an: kembali ke!ada zat mereka as ; !ada ilmu dan hukum men:ikut !ersediaan mereka . 0irman&#a E sesungguhnya 3ami telah melebihkan setengah anbiya atas setengah (/7055) . 0irman Allah tentan: haq khalq E dan Allah melebihkan setengah kamu atas setengah pada rizqi (/607/) Ada!un rizqi ; maka ada #an: ruhani se!erti ilmu dan ada #an: indra3i se!erti makanan . Al Haq tidak menurunkannya melainkan pada qadar yang maklum (/502/) iaitu a!a #an: !atut #an: dituntut khalq . -esungguhnya Allah memberi setiap sesuatu khalqnya (2:05:) dan +ia menurunkan dengan qadar apa yang +ia kehendaki (42027) ' 6ia tidak berkehendak melainkan a!a #an: 6ia ketahui kemudian 6ia men:hukum den:ann#a . 6an 6ia tidak men:etahui ; se!ertimana kami telah sebutkan ; melainkan a!a #an: diberitahu&#a <leh <b5ek .

1(1

Per3aktuan !ada asaln#a ter!ulan: ke!ada maklum ; iaitu qadar #an: diqadarkan . 'adha ; ilmu ; iradat dan kehendak men:ikuti qadar . "irr qadar adalah dari kerana maklum ; dan Allah tidak memahamkann#a melainkan ke!ada <ran: #an: 6ia khususkann#a den:an mari/at #an: len:ka! . Ilmu tentan:n#a memberi kerehatan t<tal ke!ada #an: alim tentan:n#a B *sirr qadar- 5u:a memberi azab #an: !edih . Ia memberi dua #an: berla3anan dan den:ann#a Al Haq me3asa/kan diri&#a den:an marah dan ridha dan bertentan:an asma ilahi . Maka satu haqiqat *ARK E iaitu sirr qadar- berhukum atas mau5ud mutlak dan mau5ud #an: berkait . =idak mun:kin baha3a ada sesuatu #an: lebih len:ka! dari!adan#a ; lebih kuat dan lebih a:un: kerana keumuman hukumn#a #an: lan:sun: atau tidak lan:sun: . Para anbi#a as tidak men:ambil ilmu mereka melainkan dari!ada 3ah#u ilahi #an: khas . 'alb mereka bebas dari!ada s!ekulasi l<5ikal kerena ilmu mereka tentan: kekuran:an aqal !ada !erse!si k<:niti/n#a dalam men>a!ai <b5ek atas a!a #an: ada !ada <b5ek . Pen:khabaran 5u:a kuran: !ada memba3a a!a #an: tidak da!at disedari melainkan den:an zauq . =idak ada ilmu #an: men#em!urnakan melainkan dalam ta5alli ilahi . A!a #an: dikas#a/kan al Haq ke!ada mata basirah dan !en:lihatan dari!ada !enutu!an kemudian di>a!ai !erkara #an: qadim ; hadas ; adam ; 3u5ud ; kemustahilann#a ; ke3a5ibann#a dan keharusann#a adalah men:ikut a!a #an: ada !ada haqiqat dan ain . Ada!un kerana tuntutan 2zair as men:ikut thariqat khas ; di5atuhkan te:uran atasn#a se!erimana datan: dalam khabar . 8ika dia menuntut kas#a/ #an: kami sebutkan ; kemun:kinan tidak di5atuhkan atasn#a te:uran . 6alil atas kelurusan hatin#a adalah katan#a E bagaimana dapat Allah menghidupkan ini selepas kematiannya ' (20259) Ada!un di sisi kami ; su3arn#a as dalam katan#a ini seum!ama su3ar Ibrahim dalam /irman Allah =aala E ,erlihatkan kepada aku bagaimana 3amu menghidupkan yang mati ' (2026:) 6emikian telah menuntut 5a3aban den:an tindakan #an: dizahirkan al Haq !adan#a dalam /irman&#a E maka Allah mematikannya seratus tahun kemudian membangkitkannya ( ) . Kemudian 6ia ber/irman ke!adan#a E +an lihatlah kepada tulang ! bagaimana kami mengumpulkannya kemudian melapiknya dengan daging ' ( ) Maka dia melihat den:an mata ba:aimana tumbuh 5asmani den:an kenal!asti #an: te!at . 6ia mem!erlihatkan ke!adan#a kai/iat *!ertumbuhan- .*K<menE tertib /isi<l<:i tumbuhan #an: mustahak untuk mema5ukan ilmu !erubatanKemudian dia telah tan#a tentan: qadar #an: tidak ter>a!ai melainkan den:an kas#a/ tentan: <b5ek dalam keadaan tsubutn#a dalam adamn#a teta!i dia tidak diberitahu . 6emikian adalah antara khususiah tilikan ilahi dan adalah mustahil men:etahuin#a melainkan 6ia . "esun::uhn#a ia adalah kun>i tera3al ; iaitu kun>i :haib #an: tidak diketahui melainkan&#a . Adakala Allah mem!erlihatkan sesia!a #an: 6ia kehendaki dari kalan:an hamba&#a atas seten:ah !erkara demikian .

1(2

Ketahuilah tidak dinamakan sesuatu itu kun>i melainkan ketika !embukaan . Hal !embukaan adalah hal #an: bertakluk den:an tak3in sesuatu ; atau katakan 5ika kamu kehendaki ; hal takluk qudrat den:an #an: ditaqdirkan . =idak ada zauq dalam demikian ba:i selain Allah . =idak berlaku dalam tak3in ta5alli atau!un kas#a/ ; tidak ada qadar dan tindakan melainkan ter!ulan: ke!ada Allah se>ara khas kerana 6ialah #an: mem!un#ai 3u5ud #an: mutlak #an: tidak terkait . A!abila kami melihat te:uran Allah terhada!n#a dalam s<alan tentan: qadar ; kami men:etahui baha3a dia menuntut tilik ini . 6ia menuntut su!a#a memilik qudrat #an: takluk den:an a!a #an: ditaqdirkan . =idak men:qadha demikian melainkan !ihak #an: mem!un#ai 3u5ud mutlak ; iaitu dia telah menuntut a!a #an: tidak mun:kin 3u5ud dalam makhluq se>ara zauq . "esun::uhn#a kai/iat tidak ter>a!ai melainkan den:an zauq . Ada!un a!a #an: kami ri3a#atkan dari!ada a!a #an: Allah me3ah#ukan den:ann#a ke!adan#a E 5ika kamu tidak berhenti ; nes>a#a Aku akan men:hilan:kan nama kamu dari!ada de3an anbi#a . Iaitu Aku akan men:an:katkan dari!ada kamu thariq !en:khabaran dan memberi kamu *!en:etahuan- urusan atas 5alan ta5alli . =a5alli tidak berlaku melainkan den:an a!a #an: kamu ada dalam !ersediaan *kamu- #an: den:ann#a berlaku idrak zauqi . Kamu men:etahui baha3a kamu tidak idrak melainkan men:ikut !ersediaan kamu . 1ihatlah ke!ada !erkara #an: kamu tuntut itu . A!abila kamu tidak melihatn#a kamu ketahuilah baha3a di sisi kamu tidak ada !ersediaan ba:i a!a #an: kamu tuntuti ; dan demikian adalah antara khususiah zat ilahi . "esun::uhn#a kamu ketahui baha3a Allah memberi setia! sesuatu khalqn#a . Maka a!abila 6ia tidak memberi ke!ada kamu !ersediaan #an: khas ini ; maka ia bukan khalq kamu . 8ika ia khalq kamu nes>a#a al Haq akan memberikann#a ke!ada kamu ; 6ialah #an: men:khabarkan baha3a 6ia #an: memberi setia! sesuatu khalqn#a . Kamu #an: berhenti dari!ada seum!ama !ermintaan ini dari!ada diri kamu . =idak ada ha5at !adan#a ke!ada laran:an #an: lain . Ini adalah ina#at Allah terhada! 2zair as . 6emikian diketahui <ran: #an: men:etahui dan 5ahil terhada!n#a <ran: #an: 5ahil . Ketahuilah baha3a 3ila#ah adalah /alak umum #an: men#eluruhi alam . Kerana ini ia tidak ter!utus dan ba:in#a !emberitaan #an: umum . Ada!un nubu3ah tas#rik dan risalah maka ia menerima !utus . Pada M<hd sa3 ia telah ter!utus dan tidak ada nabi sele!asn#a #akni #an: memba3a s#ariat atau dis#ariatkan untukn#a ; atau!un rasul iaitu #an: memba3a s#ariat . Hadis ini adalah satu >ebisan berkenaan !enzahiran a3li#a Allah kerana ia men:andun:i keter!utusan zauq ubudiah #an: kamil dan len:ka! . =idak akan disebutkan atas ubudiah naman#a #an: khas *iaitu kenabian- . "esun::uhn#a hamba berkehendak baha3a dia tidak bersekutu tuann#a iaitu Allah !ada nama . Allah !un tidak !ernah dinamakan seba:ai nabi atau!un rasul . &amun 6ia dinamakan seba:ai 3ali . 6ia bersi/at den:an nama ini dalam /irman&#a E Allah adalah wali mereka yang beriman (20257) dan /irman&#a E dan +ia adalah >ali yang ?erpuji ' (42028)

1(3

&ama ini kekal dan di:unakan ba:i hamba Allah di dunia dan akhirat . =eta!i tidak berkekalan nama #an: khusus ba:i hamba dan tidak al Haq ; den:an ter!utusn#a nubu3ah dan risalah ; melainkan Allah san:at lembut terhada! hamba&#a . Maka 6ia men:ekalkan ba:i mereka nubu3ah umum #an: tidak mem!un#ai tas#rik !adan#a . 6ia men:ekalkan ba:i mereka tas#rik den:an i5tihad dalam !ensabitan hukum . 6ia men:ekalkan ba:i mereka !e3arisan dalam s#ariat . "abda &abi sa3 E 2lama adalah !e3aris anbi#a .*Hadis- =idak ada 3arisan di sana !ada demikian melainkan dalam hukum #an: mereka men:i5tihadkan kemudian mens#ariatkann#a . Maka a!abila kamu melihat &abi sa3 ber>aka! den:an kalam #an: terkeluar dari!ada tas#rik ; maka ia adalah dari !ihak dia se<ran: 3ali dan ari/in . Kerana ini ; maqamn#a dari se:i dia alim dan 3ali adalah lebih len:ka! dan kamal dari se:i dia se<ran: rasul atau !ihak #an: mem!un#ai !ens#ariatan dan s#ariat . 8ika kamu menden:ar se<ran: dari!ada ahli Allah berkata atau disam!aikan ke!ada kamu baha3a dia berkata E 4ila#ah adalah lebih tin::i dari!ada nubu3ah B maka #an: men:atakann#a tidak berkehendak melainkan a!a #an: kami telah sebutkan . Atau dia berkata E "esun::uhn#a se<ran: 3ali men:atasi nabi dan rasul B maka sesun::uhn#a maknan#a den:an demikian adalah !ada indiDidu #an: satu . Iaitu baha3a rasul dari se:i dia se<ran: 3ali adalah lebih len:ka! dari se:i dia se<ran: nabi dan rasul . Cukan baha3a 3ali #an: men:ikut nabi lebih tin::i dari!ada nabin#a . "esun::uhn#a #an: men:ikut tidak akan melebihi #an: diikuti selama2n#a !ada a!a #an: dia men:ikutin#a . 8ika melebihin#a tidaklah dikatakan dia men:ikutin#a . 0ahamilah . =em!at ru5uk rasul atau nabi #an: memba3a s#ariat adalah ke!ada 3ila#ah dan ilmu . =idakkah kamu melihat baha3a Allah telah men#uruhn#a su!a#a tuntut tambahan ilmu bukan lain . 0irman&#a ke!adan#a ; iaitu suruhan E 3atakanlah >ahai "abb aku tambahilah pada aku akan ilmu (2:0//4) 6emikian adalah kerana kamu men:etahui baha3a s#ariat mentakli/kan amalan #an: khas atau laran:an dari!ada !erbuatan #an: khas . =em!atn#a adalah dunia ini ; dan *nubu33ah- !un telah ter!utus . &amun 3ila#ah tidak sedemikian . 8ika ia ter!utus se!ertimana ter!utusn#a nubu33ah ia akan ter!utus dari !ihak usul . 6an 5ika ter!utus dari !ihak usuln#a nes>a#a tidak berkekalan ba:in#a asma . =eta!i al 4ali adalah satu asma Allah ; maka ia adalah untuk hamba&#a seba:ai m<del akhlaq untuk direalisasikan dan seba:ai !er:antun:an . 0irman&#a ke!ada 2zair E jika kamu tidak berhenti ( ) dari!ada men#<al tentan: mahi#ah qadar ; nes>a#a Aku akan men:ha!uskan nama kamu dari!ada da/tar nubu33ah . "e:ala urusan akan datan: ke!ada kamu seba:ai kas#a/ melalui ta5alli dan akan hilan: dari!ada kamu nama nabi dan rasul B dan dikekalkan ba:in#a 3ila#ahn#a . Melainkan baha3asan#a qarinah hal menun5uk baha3a khitab ini adalah seba:ai an>aman . Hran: #an: diirin:i di sisin#a hal ini ; bersama khitab an>aman tentan: ter!utus ba:in#a khususiah seten:ah martabat 3ila#ah dalam dunia ini ; kerana nubu33ah dan risalah adalah martabat khas dalam martabat2 #an: terda!at dalam 1(4

3ila#ah ; maka diketahui baha3a dia lebih tin::i dari!ada 3ali #an: tidak mem!un#ai nubu33ah tasr#ik dan risalah di sisin#a . Hran: #an: diirin:i di sisin#a hal lain #an: menuntut 5u:a martabat nubu33ah ; maka sabit di sisin#a baha3a *khitab- ini adalah 5an5i bukan an>aman . "esun::uhn#a s<alan *2zair as- diterima kerana nabi adalah 3ali #an: khas . 6ikenali den:an qarinah hal baha3a se<ran: nabi dari se:i dia mem!un#ai khususiah ini dalam 3ila#ah ; maka adalah mustahil baha3a dia mendahului !ada a!a #an: dia men:etahui Allah ben>i *5ika datan:- dari!adan#a . Atau dia meminta a!a #an: dia ketahui adalah mustahil !en:hasilann#a . A!abila hal eh3al ini men:irin:i semasa berlaku !erkara ini kemudian hal itu berketeta!an ; *al Haq - men:eluarkan khitab ilahi ini di sisi&#a dalam /irman&#a E nes>a#a Aku men:ha!uskan nama kamu dari!ada da/tar nubu33ah B seba:ai 5an5i . Ia men5adi khabar #an: menun5uk ke!ada satu martabat #an: berkekalan . Iaitu martabat #an: berkekalan atas anbi#a dan rasul dalam alam akhirat ; #an: bukanlah tem!at s#ariat ba:i sesia!a !un dari!ada khalq Allah a!akah s#ur:a atau neraka ; sele!as memasuki keduan#a . "esun::uhn#a kami men:kaitkann#a den:an kemasukan ke dalam dua tem!at ; s#ur:a dan neraka kerana a!a #an: dis#ariatkan !ada hari qiamat untuk sahib /itra ; kanak2 ke>il dan <ran: :ila . Mereka dihim!unkan dalam satu medan untuk mendirikan !en:adilan ; balasan ba:i kesalahan dan !ahala amal ba:i sahib s#ur:a . A!abila mereka telah berhim!un dalam satu medan terasin: dari!ada manusia lain ; diban:kitkan di kalan:an mereka se<ran: nabi dari!ada #an: terulun: mereka . 6i:ambarkan ke!ada mereka neraka #an: diba3a nabi #an: diban:kitkan ke!ada demikian qaum dan dia akan berkata ke!ada mereka E Aku ada rasul Allah ke!ada kamu . Kemudian ada #an: membenarkann#a dan ada #an: mendustakann#a . 6ia akan berkata ke!ada mereka E =er5un ke dalam a!i ini den:an sendiri . "esia!a #an: mentaati aku akan terselamat dan akan masuk s#ur:a . "esia!a #an: mendurhakai aku dan men#alahi suruhan aku akan binasa dan dia akan men5adi ahli neraka . "esia!a #an: men:ikuti suruhann#a dan melem!arkan dirin#a ke dalam a!i itu akan berbaha:ia dan men>a!ai !ahala dan akan menda!ati demikian a!i se5uk dan selamat . "esia!a #an: menderhakain#a berhak uqubah dan akan masuk neraka . 6ia turun ke dalamn#a kerana amalann#a #an: men#alahi . Ini su!a#a terdiri keadilan dari!ada Allah di kalan:an hamba&#a . "e!erti demikian /irman Allah =aala E pada hari didedahkan betis (68042) iaitu satu !erkara #an: besar antara ke5adian2 akhirat . Kemudian mereka di!an::il su!a#a bersu5ud B dan ini adalah takli/ dan tas#rik . Antara mereka ada #an: mam!u dan antara mereka ada #an: tidak mam!u . Mereka adalah <ran: #an: Allah ber/irman tentan: mereka E +an mereka disuruh supaya sujud kemudian mereka tidak mampu ' ( ) B se!ertimana seten:ah hamba tidak mam!u men:ikuti suruhan Allah di dunia ; ><nt<hn#a Abu 8ahal dan selainn#a . Ini adalah qadar a!a #an: kekal dari!ada s#ariat di alam akhirat !ada hari qiamat sebelum masuk s#ur:a atau neraka . Kerana ini kami telah men:aitkann#a . "e:ala !u5i ba:i Allah al 4ali . 1(

ermata Hikmah #ubu((ah dalam Kalimat Isa 3ejadian Isa dengan *ukjizat yang *engiringinya 6ari!ada air Mariam dan dari!ada tiu!an 8ibril 6alam su3ar bas#ar #an: di3u5udkan dari!ada tanah Ruh berada dalam zat ; tersu>i dari!ada tabiat #an: dinamakan !en5ara Kerana itu ; lama kediamann#a dalamn#a melebihi seribu *tahun- ketentuan Ruh dari!ada Allah bukan lain ; men:hidu!kan #an: mati dan men>i!takan burun: dari!ada tanah Adalah sah ba:in#a nasab dari!ada Allah ; den:ann#a memberi bekas !ada #an: tin::i dan rendah Allah mensu>ikann#a !ada 5asmani dan mentanzihkann#a !ada ruh dan men5adikann#a ><nt<h tak3in Ketahuilah antara khususiah ruh baha3a ia tidak men#entuh sesuatu melainkan demikian sesuatu men5adi hidu! dan men:alir ha#at dalamn#a . Kerana ini al "amiri men#im!an satu :en::aman dari!ada bekas rasul iaitu 8ibril #an: adalah ruh . 6ia men:etahui tentan: !erkara ini dan a!abila dia men:enali kedatan:an 8ibril dia kenal baha3a ha#at telah men:alir dalam a!a #an: disentuhin#a . Maka dia telah men:ambil satu :en::aman dari!ada bekas rasul ; iaitu memenuhi tan:ann#a atau se>ubit hu5un: 5arin#a ; kemudian men>am!akkann#a ke!ada !atun: anak lembu . Patun: itu !un men:uak se!erti bun#i lembu . 8ika bun#i itu didirikan su3ar lain ; akan dinisbahkan ke!adan#a nama suara ba:i demikian su3ar se!erti :<:<k ba:i unta ; men:embek ba:i kambin: dan suara ba:i manusia atau!un natiq atau kalam . 6emikian qadar dari!ada ha#at #an: men:alir dalam <b5ek dinamakan lahut . &asut adalah tem!at #an: !adan#a terdiri ruh hidu! ; #an: men:hidu!kan tem!at itu seba:ai nasut . Adakala dinamakan tem!at #an: berdiri ruh seba:ai ruh se>ara ma5az iaitu !enamaan tem!at den:an nama !en:huni tem!at ; se!erti ruk#ah . Ketika al Ruh al Amin iaitu 8ibril men#amarkan diri ke!ada Mariam as seba:ai bas#ar #an: sem!urna bentuk ke5adiann#a ; dia berkha#al baha3a lelaki itu hendak bersetubuh den:ann#a . 6ia meminta !erlindun:an den:an Allah dari!adan#a den:an se:ala *himmah-n#a iaitu den:an se:ala 3u5udn#a . "u!a#a Allah membersihkann#a dari!ada lelaki itu kerana dia men:etahui bah3a demikian adalah tidak harus . =erhasil ba:iln#a hudur #an: len:ka! bersama Allah iaitu ruh makna3i . 8ika ditiu! ke dalamn#a !ada demikian 3aktu dalam keadaan itu nes>a#a Isa akan keluar di mana tidak se<ran: !un akan men#an::u!in#a kerana keras khalqn#a dari kerana hal ibun#a . A!abila 8ibril berkata ke!adan#a E "esun::uhn#a aku adalah rasul Rabb kamu dan aku datan: untuk memberi kamu se<ran: anak #an: su>i ; dia telah men:endur dari!ada demikian kesem!itan . 6adan#a berla!an:an ; ketika demikian 8ibril telah meniu! Isa ke dalamn#a . 8ibril han#a !emindah kalimat Allah ke!ada Mariam se!ertimana rasul !emindah kalam Allah ke!ada umatn#a . Isa adalah kalimatNya yang Jibril telah campakkan kepada *ariam dan ruh daripadaNya '(40/7/)

1(%

Kemudian ber:erak s#ah3at dalam Mariam dan di>i!takan 5isim Isa dari!ada air #an: benar2 dari!ada Mariam dan dari!ada air #an: 3ahamkan dari!ada 8ibril #an: men:alir dalam kebasahan demikian tiu!an . =iu!an dari!ada 5isim #an: hidu! adalah basah kerana terda!at dalamn#a rukun air ; maka 5adilah 5isim Isa dari!ada air #an: di3ahamkan dan air #an: sebenar . 6ia lahir dalam su3ar bas#ar dari kerana ibun#a dan !en#amaran 8ibril dalam su3ar bas#ar su!a#a tidak berlaku tak3in dalam s!esis manusia ini melainkan atas hukum #an: biasa . Isa mam!u men:hidu!kan #an: mati kerana dia ruh ilahi . .an: men:hidu!kan adalah Allah dan ba:i Isa tiu!an se!ertimana ba:i 8ibril tiu!an dan ba:i Allah kalimat . Pen:hidu!an Isa untuk ma#it adalah !en:hidu!an #an: sebenar ; dari se:i a!a #an: zahir dari!ada tiu!ann#a se!ertimana dia zahir dari!ada su3ar ibun#a . Pen:hidu!ann#a 5u:a di3ahamkan seba:ai dari!adan#a teta!i sesun::uhn#a ia dari!ada Allah . 6ia men:him!unkan melalui haqiqat #an: dia di>i!takan atasn#a ; se!ertimana kami telah sebut baha3a dia ter>i!ta dari!ada air #an: di3ahamkan dan air #an: sebenar . Pen:hidu!an dinisbahkan ke!adan#a den:an thariq tahqiq !ada satu 3a5ah dan den:an thariq 3aham !ada satu 3a5ah . 6ikatakan !adan#a se>ara tahqiq den:an E kemudian kamu menghidupkan yang mati ' 6an di katakan !adan#a se>ara ta3aham E kemudian kamu tiupkan ke dalamnya dan ia pun menjadi burung dengan izin Allah ' * Amil terletak dalam Kden:an izinL bukan K kamu tiu!kanL . C<leh 5u:a amil ditan::un: atas K kamu tiu!kanL maka 5adilah ia seba:ai burun: dari se:i su3ar 5asmanin#a . "e!erti demikian E kamu menyembuhkan yang buta dan kusta ; dan se:ala a!a #an: dinisbahkan ke!ada Isa dan ke!ada izin Allah . Izin adalah satu kina#ah dalam kata E den:an izin aku ; dan den:an izin Allah . A!abila di:antun:kan ke!ada K kamu tiu!kanL maka !eniu! telah diizinkan untuk meniu! dan 5adilah burun: itu kerana tiu!an den:an izin Allah . 8ika !eniu! meniu! tan!a izin 5adilah tak3in burun: seba:ai burun: den:an izin Allah . Amil !ada demikian adalah dalam Kmen5adi K. 8ika dalam !erkara ini tidak ada 3aham dan tahqiq nes>a#a su3ar ini tidak akan menerima dua 3a5ah ini . Ini kerana k<nstitusi Isa membenarkan demikian . Isa menun5ukkan ta3adhuk sehin::a mens#ariatkan ke!ada umatn#a su!a#a memberi 5iz#a den:an tan:an mereka dalam keadaan tunduk . 6an 5ika se<ran: mereka di!ukul !ada satu !i!i su!a#a memberi !i!i #an: lain ke!ada !emukul ; tidak member<ntak atau!un menuntut qisas . Ini adalah milikn#a dari !ihak ibun#a kerana ba:i !erem!uan kerendahan dan ta3adhuk . 6ia di ba3ah lelaki !ada hukum dan /isikal . A!a #an: ada !adan#a dari!ada kekuatan men:hidu!kan dan men#embuh adalah dari!ada !ihak tiu!an 8ibril dalam su3ar bas#ar . Isa men:hidu!kan #an: mati dalam su3ar bas#ar . 8ika 8ibril tidak datan: dalam su3ar bas#ar ; dan datan: dalam su3ar selain bas#ar dari!ada su3ar >i!taan anasir se!erti hai3an ; !<k<k atau 5amad ; Isa tidak akan da!at men:hidu!kan #an: mati melainkan semasa berse!akaian den:an demikian su3ar dan zahir dalamn#a .

1(7

8ika 8ibril datan: dalam su3ar nur ; iaitu bukan dari!ada anasir dan rukun ; tan!a keluar dari!ada tabiatn#a ; nes>a#a Isa tidak da!at men:hidu!kan #an: mati melainkan dia zahir dalam su3ar nur #an: bukan anasir ; bersama su3ar bas#ar #an: datan: dari!ada !ihak ibun#a . 6ikatakan tentan: Isa ketika dia men:hidu!kan #an: mati E 6ia ; 5u:a bukan 6ia . Mereka men5adi hairan menilik ke!adan#a . "e!ertimana berlaku ke!ada <ran: #an: beraqal ketika tilik /ikir a!abila melihat se<ran: bas#ar men:hidu!kan #an: mati . "edan:kan ia antara khususiah ilahi men:hidu!kan natiq bukan sa5a :erak:eri hai3an . .an: menilik kekal hairan kerana dia melihat su3ar bas#ar men:akibatkan kesan ilahi . Ini memba3a seten:ah mereka ke!ada !enda!at hulul iaitu Isa adalah Allah den:an kerana men:hidu!kan #an: mati . Kerana demikian mereka dinisbahkan ke!ada ku/ur ; makna !enutu! iaitu mereka menutu! Allah #an: men:hidu!kan #an: mati den:an su3ar bas#ari Isa . 0irman&#a E telah kafir mereka yang berkata sesungguhnya Allah adalah Isa ibn *ariam(50/7) . Mereka men:him!unkan kesalahan den:an ku/ur den:an len:ka! kalam di atas ; tidak den:an berkata E 6ia Allah B dan tidak den:an berkata E anak Mariam . Mereka men#ekutukan den:an mem!ermasukkan Allah ; dari se:i 6ia men:hidu!kan #an: mati; ke!ada su3ar nasut bas#ari den:an kata mereka E anak Mariam . =idak s#ak baha3a Isa anak Mariam . Penden:ar berkha#al baha3a mereka menisbahkan uluhiah ke!ada su3ar dan mereka men5adikan uluhiah ain su3ar . Mereka tidak berbuat demikian ; bahkan mereka men5adikan hu3i#ah seba:ai !rinsi! dalam su3ar bas#ar iaitu anak Mariam . Mereka men>eraikan antara su3ar dan hukum kerana mereka men5adikan su3ar seba:ai ain hukum . "e!ertimana 8ibril men5elma dalam su3ar bas#ar #an: tidak meniu! . Kemudian dia meniu! ; iaitu di>eraikan su3ar dari!ada tiu!an . =iu!an itu dari!ada su3ar ; *teta!isu3ar teta! ada tan!a tiu!an . =iu!an itu bukan dari!ada de/inisi zat su3ar . Kerana demikian telah berlaku khila/ antara ahli ide<l<5i tentan: sia!a dia Isa . "esia!a #an: melihatn#a dari se:i su3arn#a #an: insan dan bas#ar berkata dia anak Mariam . "esia!a #an: melihatn#a dari se:i su3ar #an: di:ambarkan seba:ai bas#ar menisbahkann#a ke!ada 8ibril . "esia!a #an: melihatn#a dari se:i a!a #an: zahir !adan#a dari!ada men:hidu!kan #an: mati menisbahkann#a ke!ada Allah dari kerana ruhani dan berkata E 6ia ruh Allah ; iaitu den:an&#a zahir ha#at !ada <ran: #an: dia meniu! ke dalamn#a . Maka adakala al Haq di3ahamkan !adan#a ; adakala malaikat dan adakala bas#ar insani . 8adilah dia di sisi setia! !en:lihat men:ikut a!a #an: termenan: atas !en:lihat . Isa kalimat Allah ; ruh Allah dan hamba Allah . =idak ada sedemikian khila/ !ada su3ar indra3i ba:i selain Isa . Cahkan setia! indiDidu dinisbahkan ke!ada ba!an#a dalam su3ar bukan ke!ada !eniu! ruhn#a dalam su3ar bas#ar . "esun::uhn#a a!abila 6ia men#em!urnakan 5isim insan se!ertimana dalam /irman&#a E dan apabila Aku menyempurnakan kejadiannya (/5029) Allah =aala akan meniu! ke dalamn#a dari!ada ruh&#a . Maka dinisbahkan ruh dalam ke5adiann#a dan ainn#a ke!ada Allah =aala ; teta!i 1()

berkenaan den:an Isa bukan sedemikian . "esun::uhn#a dila!iskan ke5adian 5isimn#a dan su3ar bas#arin#a den:an tiu!an ruhani dan selain dari!adan#a ; se!ertimana kami telah sebutkan ; tidak seum!aman#a . "e:ala mau5udat adalah kalimat Allah #an: tidak berkesudahan kerana ia ter5adi dari!ada Kun dan Kun adalah kalimat Allah . Adakah dinisbahkan kalimat ini ke!ada&#a men:ikut a!a #an: 6ia atasn#a sedan:kan tidak diketahui mahi#ah kalimat . Atau Allah =aala turun ke!ada su3ar !ihak #an: men:u>a!kan Kun ; maka 5adilah !erkataan Kun haqiqat demikian su3ar #an: 6ia turun ke!adan#a dan zahir dalamn#a . "eten:ah ari/in meme:an: !enda!at #an: satu dan seten:ah mereka !enda!at #an: lain . "eten:ah mereka hairan berkenaan !erkara ini dan tidak men:etahui . Masaalah ini tidak mun:kin dikenali melainkan se>ara zauq . "e!erti Abu .azid ketika dia meniu! ke atas semut #an: dibunuhn#a kemudian ia !un hidu! kembali . 6ia men:etahui ketika itu bersama sia!a dia meniu! kemudian dia meniu! ; iaitu ia adalah satu !ersaksian Isa3i . Ada!un !en:hidu!an makna3i den:an ilmu ; maka demikian adalah !en:hidu!an ilahi ; #an: zati ; kekal ; tin::i dan nurani #an: dikatakan !adan#a dalam /irman&#a E dan adakah orang yang mati kemudian 3ami hidupkannya semula dan 3ami jadikan baginya nur yang menerangi ! dia berjalan dengan suluhan nur itu dalam masyarakat (60/22) . "etia! <ran: #an: men:hidu!kan na/s #an: mati den:an kehidu!an ilmiah !ada satu masaalah khas ; tertakluk den:an ilmu berkenaan Allah ; sesun::uhn#a dia telah men:hidu!kann#a den:ann#a . Ca:in#a nur #an: den:ann#a dia ber5alan dalam mas#arakat ; iaitu di antara mereka #an: sama bentuk !ada su3ar . 8ika bukan kerana 6ia dan kerana kami =idak ter5adi a!a #an: telah ter5adi Aku men#embah den:an sebenarn#a "esun::uhn#a Allah adalah tuan kami 6an aku ain&#a ; ketahuilah A!abila kamu berkata insan Maka 5an:an kamu terhi5ab den:an insan 6ia telah memberi kamu bukti 8adilah hak dan 5adilah makhluk 6en:an Allah kamu akan bersi/at den:an rahmat Cerilah makan makhluk&#a den:an&#a Kamu akan men5adi ruh dan raihan Kami memberi&#a a!a #an: mun>ul dalam kami dari!ada&#a dan 6ia memberikan kami Maka 5adilah urusan itu terbaha:i antara&#a dan antara kami 6ia #an: men:etahui hatiku Men:hidu!kann#a ketika men:hidu!kan kami Ketika itu kami dalam&#a seba:ai Ak3an ; a#an dan zaman Ia+'urbah tidak berkekalan dalam kami "esun::uhn#a demikian berlaku han#a semasaFsemasa

1($

,olarisasi dalam 3ejadian Antara a!a #an: menun5ukkan a!a #an: kami sebutkan ; dalam !erkara tiu!an ruhani bersama su3ar anasir bas#ar ; al Haq me3asa/kan diri den:an na/as ruhani +rahmani . "emestin#a ba:i setia! sesuatu #an: disi/atkan den:an satu si/at baha3a ia men:ikuti si/at itu !ada a!a #an: si/at itu melazimkan atasn#a . Kamu telah ketahui baha3a na/as adalah a!a #an: lazim atas !ihak #an: berna/as . Kerana demikian na/as ilahi menerima su3ar alam dan na/as ba:i su3ar alam se!erti 5auhar ha#ula dan ia bukan melainkan ain tabiat . Anasir adalah satu antara su3ar tabiat . A!a #an: atas dari!ada anasir dan #an: lahir dari!adan#a maka ia 5u:a antara su3ar tabiat . Ini termasuk ar3ah tin::i sehin::a melam!aui lan:it ketu5uh . Ada!un ar3ah lan:it tu5uh dan a#ann#a maka ia adalah dari!ada anasir kerana ia dari!ada dukhan anasir ; #an: lahir dari!adan#a . Malaikat #an: berada !ada setia! lan:it adalah dari!ada anasir . A!a #an: atas la:i termasuk tabiat . 6en:an kerana ini Allah telah me3asa/kan mereka den:an sen:keta; #akni al Mala al AJla ; kerana #an: tabiat ber!<larisasi . P<larisasi #an: terda!at dalam asma ilahi adalah nisbah #an: datan: dari!ada na/as rahmani . =idakkah kamu lihat baha3a zat terkeluar dari!ada hukum ini ; ba:aimana ba:in#a keka#aan dari!ada se:ala alam . 6en:an kerana ini alam keluar dalam su3ar !ihak #an: men5adikann#a dan ia bukan melainkan na/as ilahi . Pada a!a #an: terda!at dalamn#a ke!anasan ia akan naik ; dan !ada a!a #an: terda!at dalamn#a kebasahan dan kese5ukan ia akan turun . Pada a!a #an: terda!at dalamn#a kekerin:an ia sabit dan tidak ber:<n>an:an+stabil . Presi!itasi adalah kerana kebasahan dan kese5ukan . =idakkah kamu lihat se<ran: tabib a!abila dia kehendaki memberi se<ran: ubat dia akan meneliti air *ken>in:-n#a dalam b<t<l #an: !an5an: lehern#a . A!abila dia melihat ia ber!resi!itasi dia ketahui baha3a kematan:an *!en#akit- telah sem!urna maka dia !un memberin#a ubat untuk men>e!atkan !emulihann#a . "esun::uhn#a ia ber!resi!itasi kerana kebasahann#a dan kese5ukann#a #an: tabii . Kemudian indiDidu insan ini ; diuli tanahn#a den:an kedua tan:an&#a #an: d3i!<lar . 8ika sekali!un kedua tan:an&#a adalah kanan ; *!<larisasi- tidak tersembun#i kerana ada /urqan antara keduan#a . *0urqan- tidak berlaku melainkan berduaan iaitu dua tan:an . "esun::uhn#a tidak berkesan dalam tabiat melainkan a!a #an: sesuai den:ann#a ; iaitu !<larisasi ; maka didatan:kan *ibarat- dua tan:an . A!abila di5adikann#a den:an kedua tan:an&#a ; dinamakann#a bas#ar kerana mubas#arah *+sentuhan- ; #an: ber!atutan ke!ada demikian !ihak; den:an dua tan:an #an: diida/atkan ke!ada&#a . 6i5adikan demikian seba:ai ina#at&#a ke!ada s!esis insan ini . Maka dikatakan ke!ada !ihak #an: en::an bersu5ud ke!adan#a E Apakah yang mencegah kamu daripada bersujud kepada apa yang Aku telah ciptakan dengan kedua tanganAku ' Apakah kamu anggap kamu lebih besar ; atas <ran: #an: seum!ama kamu ; iaitu *di!erbuat- dari!ada anasir ; ataupun kamu dari kalangan yang tinggi ' (18075) dari!ada anasir ; sedan:kan kamu bukan sedemikian .

11(

Makna illi#un adalah mereka #an: tertin::i zatn#a dari!ada anasir semasa kemun>ulan nuranin#a ; 5ika sekali!un dari!ada alam tabii . Insan tidak melebihi selainn#a dari!ada !elba:ai s!esis tabii melainkan den:an keadaann#a di>i!takan seba:ai bas#ar dari!ada tanah . 6ia s!esis #an: !alin: utama dari!ada se:ala #an: ter>i!ta den:an anasir tan!a mubas#arah den:an dua tan:an . 6ia !ada martabat lebih tin::i dari!ada malaikat bumi dan lan:it ; teta!i malaikat illi#un lebih baik dari!ada s!esis insan ini men:ikut nas al 'uran . "esia!a berkehendak men:enali na/s ilahi maka hendaklah dia men:enali alam . "esun::::uhn#a sesia!a #an: men:enali dirin#a men:enali Rabbn#a ; #an: zahir dalamn#a . Alam zahir dalam na/as al Rahman #an: Allah =aala mena/askan den:ann#a atas asma ilahi ; se:ala a!a #an: *asma- me3u5udkan ; dari!ada adam !enzahiran kesan *asma- ke!ada !enzahiran kesan *asma- . 6ia mem!erkukuhkan na/as&#a den:an a!a #an: 6ia men5adikan dalam na/as&#a dan a3al2 kesan #an: berlaku adalah dari!ada demikian !ihak . *s3aF!erkukuhanKemudian senentiasa turun suruhan den:an !erna/asan #an: umum sehin::a ke!ada akhir a!a #an: 3u5ud . Maka se:alan#a dalam ain na/as "e!erti >haha#a dalam zat ke:ela!an Ilmu melalui burhan adalah hasil Hran: #an: men:antuk !ada akhir sian: Maka dia melihat a!a #an: aku telah !erkatakan "eba:ai ruk#ah #an: menun5ukkan ke!ada na/as Ia merihatkann#a dari!ada se:ala kesem!itan 6alam tila3ah&#a F dia meren:ut "esun::uhn#a 6ia telah berta5alli Ke!ada #an: datan: menuntut a!i 6ia melihat&#a seba:ai a!i "edan:kan 6ia nur ba:i ra5a dan #an: men>ari2 A!abila kamu telah /aham !erkataan aku Ketahuilah baha3a kamu dalam keadaan sedih 8ika *Musa- menuntut selain demikian *a!i&es>a#a dia akan melihat&#a dalamn#a tan!a keterbalikan *makna+oa ,engampunan Isa Ada!un kalimat Isa3i ini ; ketika al Haq mendirikann#a !ada maqam E sehin::a kami men:etahui dan 6ia men:etahui B Isa akan dis<al tentan: a!a #an: dinisbahkan ke!adan#a a!akah ia benar atau!un tidak . "edan:kan 6ia men:etahui tentan:n#a terdahulu ; a!akah berlaku demikian !erkara atau!un tidak . Maka 6ia berkata ke!adan#a E apakah kamu berkata kepada manusia jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain dari Allah '(50//6) "emestin#a !ada adab men5a3ab !ihak #an: bertan#a . Ini kerana ketika 6ia ta5alli ke!adan#a !ada maqam ini dan dalam su3ar ini ; hikmah men:hendaki 5a3ab dalam keadaan !er!isahan dari!ada ain ke5amakan . 6ia men5a3ab den:an mendahulukan tanzih E *aha -uci 3amu . 6ihaddkan den:an ka/ mukhattab ; !ihak #an: menuntut !en:hada!an dan khitab .

111

?idak patut bagi aku ; dari se:i aku untuk aku bukan Kamu ! bahawa aku berkata apa yang aku tidak berhak (mengatakannya) ! iaitu a!a #an: dikehendaki hu3i#ah aku bukan zat aku . Jika aku berkatanya sesungguhnya 3amu mengetahui ! kerana Kamu #an: berkata ; dan sesia!a #an: berkata sesuatu nes>a#a men:etahui a!a #an: dia katakan . Kamulah lisan #an: aku berkata den:ann#a ; se!ertimana &abi sa3 telah men:khabarkan ke!ada kami dalam khabar ilahi den:an sabdan#a E Akulah lisann#a #an: den:ann#a dia berkata . *Hadis 'udsi- 6ia men5adikan hu3i#ah&#a ain lisan mutakalim teta!i menisbahkan kalam ke!ada hamba&#a . Kemudian hamba #an: s<leh melen:ka!kan 5a3abn#a den:an berkata E 3amu mengetahui apa yang ada dalam diriku ! #an: berkata adalah al Haq E dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalamnya ' Iaitu ; !ada ilmu tentan: hu3i#ah Isa dari se:i hu3i#ah&#a bukan dari se:i al Haq seba:ai !en:u>a! dan !embekas . -esungguhnya*u ; 3amulah ! iaitu didatan:kan den:an katanama terasin: se>ara te:as untuk !eneran:an dan ber!e:an:an atasn#a ; kerana tidak men:etahui #an: :haib melainkan Allah . 6ia memisahkan dan men:him!unkan ; men:esakan dan mem!elba:aikan ; meluaskan dan mem!ersem!itkan . Kemudian berkata Isa untuk melen:ka!kan 5a3abn#a E aku tidak berkata kepada mereka melainkan apa yang 3amu suruh aku dengannya ' 6ia telah na/i a3al2 la:i ; menun5ukkan baha3a dia tidak berada di sana . Ci>ara itu me3a5ibkan adab bersama !etan#a . 8ika dia tidak berbuat demikian nes>a#a dia akan disi/atkan den:an adam ilmu tentan: haqaiq ; dan Isa semestin#a ter!elihara dari!ada demikian . Maka dia berkata E melainkan apa yang 3amu suruh aku dengannya ' Kamulah #an: berkata2 atas lisan aku ; Kamulah lisan aku . Renun:ilah !emberitahuan ruhani ilahi ini ; beta!a halus dan teliti ia . -embahlah kamu akan Allah 2 dia mendatan:kan nama Allah kerana !ara hamba berbeza dalam ibadat dan berbeza dalam s#ariat . 6ia tidak menentukan satu nama khas men:e>ualikan nama lain ; bahkan nama #an: men:him!unkan kesemua . Kemudian dia berkata E "abb aku dan "abb kamu . Adalah maklum baha3a nisbah&#a ke!ada mana satu mau5ud !ada rububiah tidak sama den:an nisbah&#a ke!ada mau5ud #an: lain . Kerana demikian dia telah membandin:kan den:an katan#a E "abb aku dan "abb kamu ! iaitu kina#ah mutakalim dan kina#ah mukhathab. *elainkan apa yang 3amu suruh aku dengannya ! iaitu mensabitkan dirin#a disuruh . Ia bukan selain ubudiahn#a kerana se<ran: itu tidak disuruh melainkan b<leh ditasa3urkan dari!adan#a men:ikuti suruhan itu ; 5ika sekali!un dia tidak berbuat . "uruhan turun men:ikut hukum martabat dan kerana demikian ; ter>elu!lah setia! a!a #an: zahir dalam mana satu martabat den:an a!a #an: diberikan haqiqat demikian martabat . Martabat !ihak #an: disuruh mem!un#ai hukum #an: zahir dalam setia! #an: disuruh . Martabat !esuruh mem!un#ai hukum #an: n#ata dalam setia! suruhan .

112

Al Haq berkata E dirikanlah solat ; maka al Haq adalah !esuruh dan mukala/ #an: disuruh . >ahai "abbku ! ampunilah aku ! maka hamba adalah !esuruh dan al Haq #an: disuruh . A!a #an: al Haq tuntut dari!ada hamba den:an suruhan&#a ; !ada ainn#a ; adalah a!a #an: hamba tuntut dari!ada al Haq den:an suruhann#a *iaitu untuk !erkenan d<a- . Kerana demikian setia! d<a di!erkenankan dan semestin#a ; 5ika sekali!un diakhirkan se!ertimana seten:ah mukala/ men:akhirkan *s<lat- . Caran:sia!a #an: bermukim disuruh mendirikan s<lat teta!i dia tidak s<lat dalam 3aktun#a dan men:akhirkan !erlaksanaann#a ; kemudian s<lat dalam 3aktu lain sedan:kan dia mam!u melakukan demikian ; maka semestin#a dia men5a3ab 5ika sekali!un den:an qasad sa5a . +an aku menjadi pensaksi atas mereka . ; dia tidak berkata E atas diri aku bersama mereka B se!ertimana dia berkata E "abb aku dan "abb kamu 2 . selagi aku diam bersama mereka ' Ini kerana anbi#a adalah saksi atas umat mereka sela:i mereka diam bersama umat . +an apabila 3amu sempurnakan tempoh aku ; iaitu den:an men:an:katkan aku ke!ada Kamu dan men:hi5abkan mereka dari!ada aku dan men:hi5abkan aku dari!ada mereka E 3amu sendiri yang mengawasi keadaan mereka! dalam selain maddah aku bahkan dalam maddah mereka ; kerana Kamu !en:lihatan mereka #an: menuntut !en:a3asan . Pensaksian insan akan dirin#a adalah !ensaksian al Haq atasn#a . 6ia berkehendak membezakan antaran#a den:an Rabbn#a ; sehin::a diketahui baha3a dia Isa kerana keadaann#a hamba dan baha3a al Haq adalah al Haq kerana keadaan&#a seba:ai rabb ba:in#a . Maka didatan:kan untuk dirin#a seba:ai !ensaksi dan untuk al Haq seba:ai !en:a3as . 6idahulukan mereka !ada hak dirin#a den:an berkata E atas mereka sebagai saksi selagi aku kekal bersama mereka ! menun5ukkan !en:utamaan mereka den:an disebut terdahulu se>ara beradab .* - 6an !ada !ihak al Haq diakhirkan sebutan mereka dalam /irman&#a E 3amu adalah pengawas atas mereka ! iaitu hak rabb didahulukan den:an kerana martabat . * - A"3 mendahulukan menunjuk kepada pengkhususan iaitu aku menjadi saksi atas mereka secara khas ! tidak atas orang lain ' Ketahui baha3a al Haq mem!un#ai nama al Raqib #an: Isa men::unakan untuk&#a . 6an 6ia adalah al "#ahid dalam /irman&#a E atas mereka sebagai saksi ! dan /irman&#a E dan 3amu menjadi saksi atas segala sesuatu ' 6ia mendatan:kan Kse:alaL #an: menun5ukkan umum dan KsesuatuL kerana keadaann#a #an: !alin: nakirah . *+tidak dikenal!astikan- 6ia mendatan:kan nama al "#ahid ; maka 6ia adalah saksi atas se:ala *<b5ek- #an: disaksikan men:ikut a!a #an: dikehendaki haqiqat demikian <b5ek . 6ia mem!erin:ati baha3a Allah =aala adalah saksi atas qaum Isa ketika berkata E dan aku menjadi saksi atas mereka selagi aku kekal bersama mereka . Ia adalah !ensaksian al Haq dalam maddah Isa3i se!ertimana telah sabit *ba:i &abi sa3baha3a 6ia adalah lisann#a ; !enden:arann#a dan !en:lihatann#a .

113

Kemudian dia telah bersabda satu kalimat Isa3i dan Muhamadi . Ada!un keadaann#a #an: Isa3i ; maka ia adalah kata2 Isa #an: dikhabarkan Allah dari!ada Isa dalam kitab&#a . 6an ada!un keadaann#a Muhamadi ; maka kerana !en::unaan kalimat itu <leh Muhammad sa3 dalam satu !erisit3a di mana kalimat itu diu>a!kan . 6ia telah berdiri satu malam !enuh ; men:ulan:2kann#a tan!a !alin: ke!ada #an: lain sehin::a naik /a5ar E jika 3amu mengazabkan mereka ! sesungguhnya mereka adalah hamba2 3amu 2 dan jika 3amu mengampunkan mereka maka sesungguhnya 3amu sahaja yang *aha ,erkasa dan *aha %ijaksana . KMerekaL adalah :antinama #an: menun5ukkan <ran:2 :haib se!ertimana KdiaL menun5uk se<ran: :haib . 0irman&#a E mereka yang kafir B ke:haiban men5adi !enutu! ba:i mereka dari!ada a!a #an: dikehendaki den:an #an: disaksikan <ran: #an: hadir . Kemudian dia bersabda E jika 3amu mengazabkan mereka B den:an :antinama :haib ; iaitu ain hi5ab #an: mereka dalamn#a tertutu! dari!ada al Haq . &abi telah mem!erin:atkan Allah sebelum kehadiran mereka sehin::a a!abila mereka hadir !ada *Hari 'iamat- ra:i telah!un bertindak atas ulian te!un: men5adikan te!un: seum!aman#a ' -esungguhnya mereka adalah hamba 3amu B dia telah men:esakan khitab *iaitu den:an KKamuL- kerana tauhid #an: mereka berada atasn#a !ada haqiqat . =idak ada ketundukan #an: lebih besar dari!ada ketundukan hamba ; kerana mereka tidak mem!un#ai tasaru/ atas diri sendiri . Mereka berbuat a!a #an: dikehendaki tuan mereka den:an mereka dan tidak ada sekutu ba:in#a !ada mereka . "esun::uhn#a dia bersabda E hamba 3amu B iaitu den:an men:esakan . A!a #an: dikehendaki den:an azab adalah !enundukan mereka dan tidak ada #an: lebih tunduk dari!ada mereka kerana mereka adalah hamba . 9at mereka menuntut baha3a mereka <ran: hina . Kamu tidak men:hinakan mereka den:an a!a #an: lebih rendah dari!ada keadaan mereka seba:ai hamba . Jika 3amu mengampunkan mereka B iaitu Kamu men:hadan: mereka dari!ada tim!aan azab #an: !atut ba:i mereka kerana !en#alahan mereka . Iaitu Kamu men:am!unkan mereka ; menutu! mereka dari!ada demikian dan men>e:ah mereka dari!ada azab . *aka 3amu adalah Bang *aha ,erkasa iaitu Pen>e:ah dan Pelindun: . Asma ini ; a!abila diberikann#a al Haq ke!ada se<ran: antara hamba&#a; dinamakan al Haq seba:ai al Muiz dan <ran: #an: diberi nama ini al Aziz . 6ia men5adi !en>e:ah #an: melindun: dari!ada a!a #an: al Muntaqim berkehendak den:ann#a dan .an: Pen:azab berkehendak dari!ada tuntutbalas dan azab . &abi telah men::unakan :antinama asin: dan :antinama sambun: untuk !ene:asan dalam !en5elasan . 8u:a su!a#a a#at2 itu semua meru!akan satu 5u5ukan E sesungguhnya 3amu sahaja yang *aha *engetahui Bang Ghaib 2 sesungguhnya 3amu sahaja yang al "aqib atas mereka 2 sesungguhnya 3amu sahaja yang *aha ,erkasa *aha %ijaksana ' Kalimat #an: men5adi !ermintaan &abi sa3 dan desakann#a atas Rabbn#a ; men:ulan:2kann#a semalam !enuh sehin::a /a5ar ; adalah !ermintaan #an: menuntut 5a3aban .

114

8ika dia telah menden:ar 5a3abann#a !ada a3al !ermintaan nes>a#a dia tidak men:ulan:kann#a . Al Haq mendatan:kan ke!adan#a se>ara ta/sil a!a #an: me3a5ibkan mereka diazabkan . 6ia telah bersabda ke!ada&#a !ada setia! aradh dan ain #an: didatan:kann#a se>ara tertentu E jika 3amu mengazabkan mereka ! maka sesungguhnya mereka adalah hamba2 3amu ' +an jika 3amu mengampunkan mereka ! sesungguhnya 3amu sahaja yang *aha ,erkasa *aha %ijaksana ' *K<menE &abi sa3 men:etahui rahsia2 sahabat ; Hadis+ atsar sele!as !eristi3a ini !erlu diba>akan atas dasar ini ; trans/<rmasi !<siti/ dari!ada asas2 Isa3i ke!ada s#ariat Muhamadi .8ika dia melihat dalam demikian t<n5<lan a!a #an: me3a5ibkan mendahulukan al Haq dan !emilihan !ihak&#a nes>a#a dia akan berd<a atas mereka ; tidak untuk mereka . =idak dit<n5<lkan ke!adan#a melainkan a!a #an: mereka berhak dari!ada a!a #an: diberikan a#at ini dari!ada taslim ke!ada Allah dan !endedahan ke!ada kemaa/an&#a . =elah datan: *dalam hadis- baha3a al Haq a!abila 6ia :emar menden:ar suara hamban#a dalam d<an#a ke!ada&#a ; 6ia men:akhirkan 5a3aban ke!adan#a sehin::a dia men:ulan:2kann#a kerana kasih ke!adan#a bukan ber!alin: dari!adan#a . Kerana itu dia telah men::unakan nama al Hakim ; iaitu #an: meletakkan se:ala sesuatu !ada tem!atn#a . 6ia tidak ber!alin: !ada tem!at ; dari!ada a!a #an: dikehendaki dan dituntut haqiqat sesuatu den:an si/at2n#a . Al Hakim alim tentan: tertib . &abi sa3 men:ulan:2kan a#at ini atas ilmu #an: a:un: dari!ada Allah . "esia!a memba>a a#at ini maka se>ara inilah diba>ain#a . 8ika tidak ; lebih baik diam . A!abila Allah bermua/aqat den:an hamba sehin::a dia men:u>a! sesuatu !erkara ; maka 6ia tidak mua/aqatn#a melainkan dia telah berkehendak men5a3abn#a !ada !erkara itu dan qadha ha5atn#a . 8an:anlah se<ran: berlambat2 !ada a!a #an: terkandun: dalam a!a #an: dimua/aqatkan ba:in#a . Hendaklah dia bertekun se!erti ketekunan &abi sa3 !ada a#at ini dalam se:ala haln#a sehin::a dia menden:ar den:an telin:an#a atau !enden:arann#a ; ikut sukahati kamu . Atau!un ba:aimana sa5a Allah mem!erden:arkan kamu 5a3aban itu . 8ika 6ia men:haruskan kamu meminta den:an lisan nes>a#a di!erden:arkan kamu melalui telin:a kamu . 8ika diharuskan ke!ada kamu makna di!erden:arkan kamu den:an !enden:aran kamu .

11

ermata Hikmah Rahman dalam Kalimat Sulaiman -esungguhnya ia adalah daripada -ulaiman dan sesungguhnya ia (dimulai) dengan nama Allah yang *aha ,emurah dan *aha ,engasih ' ( ) Ada seten:ah manusia kritik didahulukan nama "ulaiman sebelum nama Allah . =eta!i tidak !ernah sedemikian . Mereka telah men:atakan !ada demikian a!a #an: tidak !atut ; #an: tidak la#ak ba:i mari/at "ulaiman as tentan: Rabbn#a . Ca:aimana dia la#ak a!a #an: mereka !erkatakan sedan:kan Calqis berkata tentan:n#a E -esungguhnya telah disampaikan kepada aku satu surat mulia ( ) iaitu #an: memuliakann#a . "esun::uhn#a mereka terba3a ke!ada demikian kerana !en:k<#akan Kisra akan surat &abi sa3 . 6ia tidak men:<#akkann#a sehin::a telah memba>a kesemuan#a dan men:enali kandun:ann#a . Calqis biasa berbuat demikian B 5ika tidak bersesuaian nes>a#a dia tidak setu5u . 6ia tidak akan melindun: surat itu dari!ada dibakar den:an kerana men:h<rmati !enulisn#a a!akah didahulukan sebutan nama "ulaiman as sebelum Allah atau kemudian . "ulaiman den:an men#ebut dua rahmat ; rahmat anu:erah dan rahmat ke3a5iban iaitu al Rahman al Rahim . Allah men:anu:erahkan den:an al Rahman dan me3a5ibkan den:an al Rahim . Ke3a5iban ini sebaha:ian dari!ada anu:erah maka termasuk al Rahim dalam al Rahman se>ara keseluruhan . "esun::uhn#a 6ia telah menulis atas diri&#a den:an rahmat ; Maha "u>i 6ia B su!a#a demikian men5adi ba:i hamba ; men:ikut a!a #an: al Haq telah sebut tentan: amalan #an: didatan:kan hamba ; satu hak atas Allah #an: 6ia me3a5ibkan atas diri&#a . 6ia berhak den:an kerana amalann#a akan rahmat ini iaitu rahmat ke3a5iban . Mana satu hamba #an: men#amai ini maka sesun::uhn#a dia men:etahui sia!a #an: beramal !adan#a . Amalan terbaha:i ke!ada la!an an::<ta insan . Al Haq telah men:khabarkan baha3a 6ia adalah hu3i#ah setia! an::<ta . Amil bukan selain al Haq !ada su3ar hamba dan hu3i#ah dimasukkan se>ara indira5 ke dalam&#a iaitu asma&#a bukan lain . Ini kerana Allah =aala adalah ain a!a #an: zahir dan dinamakan khalq . 6en:an&#a nama al 9ahir dan al Akhir *men5adi- ke!un#aan hamba kerana keadaann#a tidak ada kemudian ada . =erhenti !enzahirann#a atas&#a dan kemun>ulan amalan dari!ada&#a ; 5usteru ke!un#aan hamba nama al Catin dan al A3al . A!abila kamu melihat khalq kamu melihat al A3al ; al Akhir ; al 9ahir dan al Catin . Mari/at ini tidak :haib dari!ada "ulaiman as . Cahkan ia adalah antara kera5aan #an: tidak !atut ba:i se<ran: !un kemudian dari!adan#a ; iaitu !enzahiran den:an kera5aan ini dalam alam s#ahadah . &amun &abi sa3 telah diberi a!a #an: diberi "ulaiman teta!i tidak se>ara menzahirkan . Allah telah mem!erkuatkann#a den:an qahar atas I/rit #an: telah datan: satu malam untuk men#eran:n#a . Kemudian dia :eram menan:ka! I/rit dan men:ikatn#a !ada satu tian: antara tian:2 mas5id sehin::a subuh su!a#a kanak2 Madinah da!at bermain den:ann#a . Kemudian dia telah men:in:ati d<a "ulaiman as ; dan Allah telah men:halaukan I/rit . Maka &abi sa3 tidak menzahirkan a!a #an: dia berkuasa atasn#a sedan:kan "ulaiman menzahirkan demikian . 11%

Kemudian kata *"ulaiman- K kera5aanL tidak umum ; maka kami men:etahui baha3a dia berkehendak satu kera5aan khas . Kami melihat baha3a *&abi sa3- telah disekutukan dalam setia! 5uzuk dari!ada kera5aan #an: Allah telah memberikann#a maka kami men:etahui baha3a dia tidak dikhususkan melainkan den:an kesemua demikian . 6an den:an hadis I/rit baha3a dia tidak dikhaskan den:an !enzahiran . "edan:kan "ulaiman dikhaskan den:an kesemua 5uzuk kera5aan dan !enzahiran . 8ika &abi sa3 tidak bersabda dalam hadis I/rit E maka Allah telah mem!erkuasakan aku atas I/rit B nes>a#a kami berkata baha3a ketika dia :eram menan:ka! I/rit ; Allah telah mem!erin:atkann#a tentan: d<a "ulaiman su!a#a dia men:etahui baha3a 6ia tidak mem!erkuasakann#a atas menan:ka! I/rit ; kemudian Allah men:halaukan I/rit . Maka a!abila dia berkata E maka Allah telah mem!erkuasakan aku atas I/rit B kami ketahui baha3a Allah =aala telah memberin#a tasaru/ atasn#a . Kemudian Allah telah mem!erin:atkann#a dan dia !un men:in:ati d<a "ulaiman dan beradab bersaman#a . Maka kami men:etahui dari ini baha3a tidak !atut ba:i sese<ran: dari!ada khalq sele!as "ulaiman !enzahiran den:an demikian se>ara umum . =u5uan kami dalam masaalah ini tidak lain dari!ada bi>ara dan !erin:atan tentan: kedua rahmat ini #an: disebutkan "ulaiman den:an dua asma itu #an: dalam ta/sir keduan#a dalam lisan Arab adalah al Rahman dan al Rahim . 6ia telah men:kaitkan rahmat ke3u5uban dan men:itlakkan rahmat keanu:erahan dalam /irman&#a E dan rahmat Aku meluasi segala sesuatu ( 70/56) termasuk asma ilahi iaitu haqaiq nisbah . 6ia men:anu:erahkan kami atas asma B kami adalah nati5ah rahmat !en:anu:erahan den:an asma ilahi dan nisbah rabbani . * - Kemudian dia me3a5ibkann#a atas diri&#a den:an !enzahiran kami untuk kami . 6ia memberitahu kami baha3a 6ia hu3i#ah kami su!a#a kami men:etahui baha3a 6ia tidak me3a5ibkann#a atas diri&#a melainkan untuk diri&#a . Rahmat tidak terkeluar dari!ada&#a . Maka atas sia!akah 6ia men:anu:erahkan sedan:kan tidak ada di sana melainkan 6ia . * - A"3 dengan wujud yang sempurna daripada spesis insan

Cukankah semestin#a ada hukum untuk men5elaskan kelebihan a!abila zahir !erbezaan khalq dalam ilmu . "ehin::a dikatakan E "esun::uhn#a si anu lebih men:etahui dari!ada si anu bersama keesaan !ada ain . Maknan#a !ertentan:an takluk iradat den:an takluk ilmu . Ini adalah kelebihan dalam si/at ilahi dan kesem!urnaan takluk iradat ; kelebihann#a dan tambahann#a atas takluk qudrat . "e!erti demikian !enden:aran ilahi ; !en:lihatan dan se:ala asma ilahi berbeza !ada dar5at seten:ahn#a atas seten:ah . "e!erti demikian !erbezaan a!a #an: zahir !ada khalq den:an dikatakan si anu ini lebih men:etahui dari!ada si anu itu bersama keesaan ain . "e!ertimana setia! asma ilahi a!abila kamu mendahulukann#a kamu telah menamakann#a den:an se:ala nama dan naatkann#a den:an asma . "e!erti demikian !ada a!a #an: zahir dari!ada khalq ; ba:in#a keahlian setia! a!a #an: ia dilebihkan atasn#a . Maka setia! 5uzuk dari!ada alam adalah satu !erhim!unan alam ; iaitu ia !enerima haqaiq se:ala ketun::alan alam .

117

Kata kami 9aid kuran: dari!ada 2mar !ada ilmu tidak men>ederakan baha3a hu3i#ah al Haq adalah ain 9aid dan 2mar . 6an !ada 2mar ilmu lebih sem!urna dari!ada !ada 9aid ; dan dia lebih men:etahui . "e!ertimana berlebih kuran: asma ilahi sedan:kan ia bukan selain al Haq . Maka 6ia dari se:i 6ia Alim lebih umum !ada takluk dari!ada se:i 6ia Murid dan 'adir ; sedan:kan 6ia masih 6ia ; bukan selain 6ia . 4ahai saudara aku ; 5an:an kamu men:etahui&#a di sini dan 5ahil tentan:&#a di sana ; dan kamu na/i&#a di sini dan sabit&#a di sana ; melainkan kamu sabit&#a den:an 3a5ah #an: 6ia sabitkan diri&#a dan kamu na/i&#a dari demikian den:an 3a5ah #an: 6ia na/i diri&#a ; se!erti a#at #an: men:him!unkan na/i dan isbat !ada haq&#a dalam /irman&#a E tidak ada sesuatu seumpamaNya ! iaitu mena/i B dan +ia *aha *endengar ! *aha *elihat ! den:an si/at #an: men:umumi kesemua !enden:ar dan !en:lihat dari!ada hai3an . =idak ada di sana melainkan hai3an *+#an: hidu!- ; melainkan ia tersembun#i dari!ada idrak seten:ah manusia dalam dunia ; dan zahir dalam akhirat ke!ada setia! manusia kerana ia adalah tem!at tin::al hai3an . "e!erti demikian dunia ; melainkan ha#atn#a tertutu! dari!ada seten:ah hamba su!a#a zahir !en:khususan dan kelebihF kuran:an antara hamba Allah men:ikut a!a #an: mereka idrak dari!ada haqaiq alam . "esia!a #an: lebih umum idrakn#a maka al Haq dalamn#a lebih zahir !ada hukum dari!ada <ran: #an: tidak ada !adan#a demikian keumuman . 8an:anlah kamu terhi5ab den:an kelebihFkuran:an dan berkata E =idak sah kalam <ran: #an: berkata baha3a al Khalq adalah hu3i#ah al Haq . Aku telah!un mem!erlihatkan kamu kelebihFkuran:an asma ilahi #an: kami tidak men:es#aki baha3a ia adalah al Haq . A!a #an: ditun5ukkan asma adalah a!a #an: dinamakan den:ann#a dan ia bukan melainkan Allah . Kemudian ba:aimana "ulaiman mendahulukan naman#a sebelum nama Allah se!ertimana mereka an::a!kan . "edan:kan dia adalah antara 5umlah <ran: #an: di3u5udkan rahmat rahmaniah . "emestin#a didahulukan al Rahman al Rahim su!a#a sah sandaran !ihak #an: dirahmati . Mendahulukan <ran: #an: !atut ditaJkhirkan dan mentaJkhirkan !ihak #an: berhak didahulukan adalah sebalik haqaiq . Antara hikmah Calqis dan ketin::ian ilmun#a adalah taktikn#a tidak men#ebut sia!a #an: men>am!akkan surat itu ke!adan#a . 6ia tidak berbuat demikian su!a#a sahabat2n#a men:etahui baha3a dia mem!un#ai hubun:an den:an !erkara #an: mereka tidak men:etahui thariq hubun:ann#a . Ini antara tadbir ilahi dalam muluk . A!abila di5ahilkan thariq !en:khabaran #an: sam!ai ke!ada ra5a ; ahli daulat akan takut atas diri mereka dalam tasaru/ mereka . Mereka tidak akan tasaru/ dalam sesuatu !erkara melainkan a!abila ia sam!ai ke!ada sulthan ; mereka teraman dari!ada baha#a demikian tasaru/ . 8ika din#atakan ke!ada mereka atas tan:an sia!a sam!ai khabar ke!ada ra5a mereka ; nes>a#a mereka akan ber!ura2 den:ann#a dan men:hulurkan rasuah ke!adan#a sehin::a mereka da!at melakukan a!a #an: mereka kehendaki tan!a sam!ai a!a2 khabar ke!ada ra5a mereka .

11)

Katan#a E ?elah dihantarkan kepada aku satu surat yang mulia ' ( ) 6an tidak dinamakan sia!a #an: men#am!aikann#a ; seba:ai satu siasah dari!adan#a ; #an: me3ariskan !en:a3asan terhada!n#a di kalan:an ahli kera5aann#a dan !entadbirn#a #an: khas . 6en:an kerana ini dia berhak didahulukan atas mereka . Ada!un kelebihan alim dari kalan:an insan atas alim dari kalan:an 5inn adalah !ada asrar tasaru/ dan kekhususan <b5ek . Ini dibuktikan den:an qadar zaman . "esun::uhn#a kembali !alin:an mata ke!ada !en:lihat lebih !antas dari!ada kembali dirin#a se<ran: ke!ada tem!at dudukn#a . 9aman #an: dalamn#a mata ber:erak adalah ain zaman ia takluk den:an <b5ek !en:lihatann#a tidak kira bera!a 5auh !en:lihat dari!ada <b5ek . 9aman !embukaan mata adalah zaman takluk mata den:an /alak ka3akib #an: tsabit . 9aman kembali :erakan mata ke!ada !en:lihat adalah ain zaman tan!a idrak . Cerdiri dari!ada tem!at tidak sedemikian ; tidak ba:in#a ke!antasan ini . Asi/ ibn Carkhi#ah lebih len:ka! dalam amalan dari!ada 5inn . Ain u>a!an Asi/ ibn Carkhi#ah adalah ain !erbuatan !ada zaman #an: satu . Maka "ulaiman as melihat den:an matan#a !ada zaman itu arash# Calqis berteta!an di sisin#a ; su!a#a tidak dikha#alkan baha3a dia idrakn#a sedan:kan arsh# itu !ada tem!atn#a tan!a !er!indahan . =idak !ada sisi kami *!e:an:an- !er!indahan dalam ittihad zaman . A!a #an: berlaku adalah !eniadaan dan !en5adian di mana tidak se<ran: men#edarin#a melainkan sesia!a #an: men:enalin#a . 0irman&#a E bahkan mereka dalam keadaan keliru tentang penciptaan baru ' (5:0/5) =idak berlalu atas mereka satu 3aktu di mana mereka tidak melihat dalamn#a a!a #an: mereka melihat . "e!erti a!a #an: aku telah sebut ; zaman tiadan#a iaitu tiada arsh# !ada tem!atn#a adalah ain 3u5udn#a di sisi "ulaiman ; den:an kerana !embaruan >i!taan bersama an/as . =idak ada ilmu ba:i sesia!a!un tentan: qadar ini . Cahkan manusia tidak men#edarin#a berkenaan dirin#a ; baha3a dalam setia! na/as dia tiada kemudian ada . 8an:an kamu berkata baha3a K tsummaL men:hendaki satu tan::uhan zaman . 6emikian tidak sahih . Ia men:kehendaki keterdahuluan !ada martabat tin::i di sisi <ran: Arab !ada bebera!a tem!at khas . "e!erti kata !ens#air E "e!erti a#unan Ruda#ni *akan !edan:- kemudian ia!un ber:etaran . 9aman a#unan adalah ain zaman :etaran *!edan:- #an: dia#unkan tan!a s#ak . "un::uh telah didatan:kan KtsummaL teta!i tidak ada tan::uhan masa . "e!erti demikian !embaruan >i!taan bersama an/as ; zaman tiada adalah ain zaman 3u5ud #an: seum!ama . "e!erti !en>i!taan baru aradh dalam dalil As#aari . "esun::uhn#a masaalah keterhasilan arsh# Calqis antara masaalah #an: san:at rumit melainkan di sisi <ran: #an: men:enali a!a #an: kami telah sebutkan tadi dalam kisahn#a . =idak ada ba:i Asi/ kelebihan dalam demikian melainkan men:hasilkan !en>i!taan baru dalam ma5lis "ulaiman as . Arsh# itu tidak mem<t<n: a!a2 5arak ; bumi tidak dili!atkan ba:in#a dan tidak ada >arik adat bumi ; ba:i sesia!a #an: memahami a!a #an: kami telah sebutkan . 6emikian berlaku !ada tan:an seten:ah sahabat "ulaiman 11$

su!a#a lebih membesarkan "ulaiman as ke!ada !ara hadirin se!erti Calqis dan sahabat2n#a . "ebab demikian adalah keadaan "ulaiman seba:ai satu hebah Allah ke!ada 6aud se!ertimana dalam /irman&#a E dan 3ami telah hebahkan kepada +aud (seorang anak bernama) -ulaiman (1801:) . Hebah adalah !emberian atas thariq memberi nikmat bukan atas thariq balasan #an: !atut dan keberhakan . Ia adalah nikmat #an: berlim!ahan ; hu55ah #an: me#akinkan dan !ukulan #an: men:alahkan . Ada!un ilmun#a ; /irman&#a E dan 3ami memahamkan -ulaiman akan perkara itu mela3ani hukum 6aud E dan setiap mereka 3ami memberi hukum dan ilmu '(2/079) Ilmu 6aud adalah ilmu #an: diberi Allah dan ilmu "ulaiman adalah ilmu Allah !ada masaalah itu ; di mana dia men5adi hakim tan!a 3asithah . Iaitu "ulaiman men5adi tar5uman haq !ada kedudukan sidiq . *K<menE dikete!ikan !enilaian !asaran semasa ; iaitu :antian sertamerta #an: k<nkrit dalam kes !en:hasilan siklik"e!ertimana mu5tahid #an: mene!ati hukum Allah !ada sesuatu masaalah ; 5ika dia men5um!ain#a den:an sendirin#a atau den:an a!a #an: di3ah#ukan ke!ada rasul&#a maka ba:in#a dua !ahala . Mu5tahid #an: salah !ada hukum tertentu menda!ati satu !ahala bersama keadaan i5tihadn#a *dian::a!- ilmu dan hukum . 6iberi ke!ada umat Muhammad martabat "ulaiman as dalam hukum dan martabat 6aud !ada hikmah . =idak ada umat #an: lebih utama . NNNNN A!abila Calqis melihat arsh#n#a di sisin#a ; bersama ilmun#a tentan: 5auh 5arak dan mustahil !indahann#a dalam demikian masa ; dia !un berkata E -eolah2 ia ' (28042) 6ia membenarkan a!a #an: kami telah sebut tentan: !embaruan >i!taan den:an #an: seum!ama . Ia adalah ia dan !erkara itu meman: benar . "e!ertimana kamu !ada zaman !embaruan adalah ain kamu !ada zaman #an: lalu . Antara kesem!urnaan ilmu "ulaiman adalah !erin:atan #an: disebutkann#a tentan: !erkaran:an istana ; !ada !eristi3a dikatakan ke!ada Calqis E masukilah perkarangan ini ! #an: rata dan tidak ada len:kun: !ada ka>an#a . Apabila melihatnya dia menyangka ia sebuah kolam air ! maka diapun menyingsingkan kedua betisnya . (27044) su!a#a air itu tidak kena kainn#a . "ulaiman memberitahu Calqis baha3a arsh# #an: dilihatn#a adalah dari !ihak demikian ; dan ini adalah setin::i2 keadilan . "esun::uhn#a dia memberitahun#a tentan: demikian kerana kete!atann#a dalam /irman&#a E -eolah2 ia ia . Kemudian dia berkata semasa itu E >ahai "abb ! aku telah menzalimi diriku ! dan aku menyerahkan diri bersama -ulaiman kepada Allah ! "abb sekalian alam ' 6ia tidak tunduk ke!ada "ulaiman ; sesun::uhn#a dia tunduk ke!ada Rabb sekalian alam . "ulaiman han#a sebaha:ian alam . Calqis tidak men:aitkan !ada ketundukann#a se!ertimana !ara rasul tidak men:aitkan ; dalam iktiqad mereka ke!ada Allah . Cerbandin: 0iraun kerana dia telah men:aitkan E "abb *usa dan $arun ' (26048) 8ika sekali!un ketundukan ini berkait den:an ketundukan Calqis !ada satu 3a5ah ; namun ia tidak kuat . Calqis lebih /aqih dari!ada 0iraun dalam ketundukann#a ke!ada Allah . 0iraun di ba3ah hukum semasa den:an berkata E Aku percaya bahawa tidak ada tuhan melainkan apa yang dipercayai %ani Israil ; den:an men:khususkan . 12(

6ia men:khususkan kerana melihat baha3a !ara sihir berkata tentan: iman mereka E "abb *usa dan $arun ' Islam Calqis adalah Islam "ulaiman kerana dia telah berkata E bersama -ulaiman ; iaitu men:ikutin#a . 6ia tidak mem!erkenankan sesuatu aqidah melainkan Calqis mem!erkenankan demikian . "e!ertimana kami berada !ada 5alan #an: lurus ; #an: Rabb =aala atasn#a ; kerana keadaan 5ambul kami dalam tan:an&#a dan mustahil !er!isahan kami dari!ada&#a . Kami bersaman#a se>ara tersim!an dan 6ia bersama kami se>ara tern#ata . 0irman&#a dan +ia bersama kamu di mana sahaja kamu berada '( 5704) dan kami bersama&#a den:an keadaan 6ia !eme:an: 5ambul kami . 6ia bersama diri&#a di mana saha5a 6ia bersama kami !ada 5alan&#a . =idak ada se<ran: dalam alam melainkan dia berada atas 5alan #an: lurus ; iaitu 5alan Rabb =abaraka 3a =aala . 6emikianlah a!a #an: Calqis bela5ar dari!ada "ulaiman ; maka dia !un berkata E kepada "abb sekalian alam 2 tan!a men:khususkan mana satu alam . Ada!un !enundukan #an: khusus ba:i "ulaiman as ; #an: den:ann#a dia men:atasi <ran: lain ; dan ia di5adikan Allah ba:in#a seba:ai sebaha:ian kera5aan #an: tidak !atut ba:i se<ran: !un sele!asn#a ; maka ia adalah ke5adian sesuatu atas suruhann#a . 0irman&#a E *dan Kami menundukkan an:in- bertiup mengikut suruhannya . (2/08/) Ia bukan dari!ada keadaann#a satu !enundukan . "esun::uhn#a Allah telah ber/irman !ada hak kami semua tan!a men:khususkan E dan +ia menundukkan bagi kamu semua segala apa yang ada di dalam langit dan bumi '(450/1) 6ia 5u:a telah men#ebut tentan: !enundukan an:in ; bintan: dan selain demikian ; teta!i bukan atas suruhan kami bahkan atas suruhan&#a . 8ika kamu bertaaqul ; tidak dikhususkan ba:i "ulaiman melainkan suruhan tan!a ketum!uan dan himmah ; bahkan den:an semata2 suruhan . Kami men:atakan demikian kerana kami men:etahui baha3a 5irim alam bertindak balas ke!ada himmah na/s a!abila na/s didirikan !ada maqam !enum!uan . Kami !ernah men:alami demikian dalam thariq ini . Ada!un ba:i "ulaiman ia han#a dari!ada mela/azkan suruhan semata2 ke!ada a!a sa5a #an: dia kehendaki !enundukann#a tan!a himmah dan tum!uan . Ketahuilah ; m<:a2 Allah membantu kami dan kamu den:an ruh dari!ada&#a ; baha3a um!ama !emberian ini a!abila terhasil ba:i hamba ; mana satu hamba !un ; maka demikian tidak akan men:uran:kann#a !ada milik akhiratn#a dan tidak dia dihisabkan atasn#a ; termasuk keadaan "ulaiman as #an: menuntutn#a dari!ada Rabbn#a =aala . 9auq thariq menun5uk baha3a telah di!er>e!atkan ba:in#a a!a #an: tersim!an untuk <ran: lain maka ia akan di!erhitun:kan atasn#a a!abila 6ia men:hendakin#a di akhirat . Kemudian Allah telah ber/irman ke!adan#a E Ini adalah pemberian 3ami B 6ia tidak ber/irman E ba:i kamu ; dan tidak 5u:a E ba:i selain kamu B maka berilah atau tahankan (pemberian) tanpa perhitungan ' (18019) Kami men:etahui dari!ada zauq thariq baha3a s<alan "ulaiman as akan demikian adalah atas suruhan Rabbn#a .

121

=untutan a!abila ia dibuat atas suruhan ilahi maka ba:i !enuntut !ahala #an: len:ka! atas tuntutann#a . Al CariJ =aala 5ika 6ia kehendaki akan men:qadhakan ha5atn#a !ada a!a #an: dituntut dari!ada&#a dan 5ika 6ia kehendaki menahann#a . "esun::uhn#a hamba telah menunaikan a!a #an: Allah me3a5ibkan atasn#a ; dalam men><nt<hi suruhan&#a !ada a!a #an: dia minta Rabbn#a . 8ika dia meminta demikian dari!ada na/sn#a tan!a ada suruhan Rabbn#a ke!adan#a ; nes>a#a 6ia akan men:hisabkann#a atas itu . Ini berlaku !ada se:ala a!a #an: diminta dari!ada Allah =aala . "e!ertimana 6ia ber/irman ke!ada nabi&#a sa3 E dan katakanlah >ahai "abb aku ! tambahkanlah aku pada ilmu ' Kemudian &abi !un men><nt<hi suruhan Rabbn#a dan biasa menuntut tambahan ilmu . "ehin::a a!abila dihulurkan ke!adan#a susu dia mentak3ilkann#a seba:ai ilmu . "e!ertimana dia mentak3ilkan ruk#ahn#a ketika melihat dalam tidur bah3a diba3a ke!adan#a satu bekas susu kemudian dia meminumn#a dan memberi bakin#a ke!ada 2mar ibn Khattab . Mereka bertan#a E Maka a!akah #an: kamu mentak3ilkann#a . 8a3abn#a E ilmu . "e!erti demikian ketika diisrakkann#a ; malaikat memba3a ke!adan#a satu bekas #an: berisi susu ; dan satu bekas lain #an: berisi khamar . 6ia telah minum susu maka malaikat itu telah berkata ke!adan#a E Kamu telah memilih /ithrah . M<:a2 Allah mem!erbetulkan den:an kamu akan umat kamu . "usu ; bilamana zahir maka ia adalah su3ar ilmu . Ia adalah ilmu #an: di:ambarkan dalam su3ar susu . "e!erti 8ibril ter:ambar dalam su3ar bas#ar #an: te:a! ke!ada Mariam . A!abila &abi sa3 berkata E Manusia tidur ; a!abila mereka mati barulah mereka ber5a:a . 6ia mem!erin:atkan baha3a setia! a!a #an: manusia lihat dalam kehidu!ann#a di dunia ; sesun::uhn#a ia adalah !ada kedudukan ruk#ah ba:i <ran: #an: tidur dan semestin#a ditak3ilkan . "esun::uhn#a kaun adalah kha#al teta!i ia adalah kebenaran !ada haqiqat . "esia!a #an: memahami ini dia telah men>a!ai asrar thariqah . &abi sa3 a!abila dihulurkan ke!adan#a susu akan berd<a E .a Allah ; berkatilah kami !adan#a dan tambahilah kami !adan#a . Ini kerana dia biasa melihatn#a seba:ai su3ar ilmu ; dan dia telah disuruh menuntut tambahan ilmu . 8ika dihulurkan ke!adan#a selain dari!ada susu dia akan berd<a E .a Allah berkatilah kami !adan#a dan berilah kami makan #an: lebih baik dari!adan#a . "esia!a #an: Allah memberin#a a!a #an: diberin#a den:an !ermintaan atas suruhan ilahi ; maka Allah tidak akan hisabn#a di akhirat . 6an sesia!a #an: Allah memberin#a a!a #an: diberin#a den:an !ermintaan tan!a suruhan ilahi ; maka !erkara itu terserah ke!ada Allah . 8ika 6ia kehendaki 6ia akan men:hisabn#a dan 5ika 6ia kehendaki tidak dihisabkann#a . Aku hara! dari!ada Allah akan ilmu khasn#a #an: tidak dihisabkan atasn#a . "esun::uhn#a suruhan&#a ke!ada &abi sa3 su!a#a tuntut tambahan ilmu adalah ain suruhan&#a ke!ada umatn#a . 0irman Allah E -esungguhnya adalah bagi kamu pada diri "asulullah contoh ikutan yang baik '(1102/) G<nt<h a!a #an: lebih a:un: dari!ada !ena3ar ini ba:i <ran: #an: bertaaqul dari kerana Allah .

122

8ika kami membi>ara tentan: maqam "ulaiman den:an len:ka! nes>a#a kamu akan menemui satu !erkara #an: akan menakutkan kamu a!abila kamu melihatn#a . "esun::uhn#a keban#akan ulama thariq ini 5ahil tentan: hal "ulaiman dan kedudukann#a ; ia bukan a!a #an: mereka an::a!kan .

123

ermata Hikmah )u*ud dalam Kalimat +aud -esungguhnya 3ami telah memudahkan gunung;ganang turut bertasbih memuji 3ami bersamanya ! memuji pada waktu petang dan ketika terbit matahari ! dan burung terhimpun ! setiap satu menurutnya masing2 '(180/8;/9) Allah men:him!unkan ba:i 6aud kera5aan ; k<munikasi dan nubu33ah dalam /irman&#a E dan 3ami memperkuatkan kerajaannya dan memberikannya hikmah dan khithab yang terperinci (1802:) . 6ia melantikn#a seba:ai khali/ah !ada zahir se>ara n#ata . Ada!un kerana tasaru/ dalam kera5aan den:an menundukkan adalah satu !erkara #an: besar dan tidak len:ka! men:er5akann#a se<ran: diri ; Allah telah men:urniakann#a "ulaiman dan men#ekutukann#a dalam demikian dalam /irman&#a E sesungguhnya 3ami memberi kepada +aud dan -ulaiman ilmu ' Keduan#a telah berkata E segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan kami ( 270/5) . 0irman&#a E dan 3ami memahamkannya kepada -ulaiman ! setiap mereka kami memberikan hukum dan ilmu ' ( ) Ketahuilah baha3a nubu33ah dan risalah adalah keistime3aan ilahi maka tidak ada !adan#a a!a2 iktisab . Iaitu nubu33ah tas#rik adalah !emberian Allah =aala ke!ada mereka as seba:ai hadiah . Ia bukan balasan dan tidak dituntut dari!ada mereka balasan . Pemberian&#a ke!ada mereka adalah atas thariq !enikmatan dan !en:utamaan . 0irman&#a E +an 3ami kurniakan kepadanya Ishaq dan Bakub ( ) iaitu ke!ada Ibrahim al Khalil . 6an tentan: A#ub E dan 3ami memberi kepadanya ahlinya dan seumpama mereka bersamaan (18041)' 6an !ada hak Musa E dan 3ami kurniakan kepadanya daripada rahmat 3ami saudaranya $arun sebagai nabi ' (/9051) dan lain2 seum!ama demikian . .an: membantu mereka !ada a3aln#a adalah #an: membantu mereka !ada akhirn#a dalam se:ala hal mereka atau keban#akann#a . Ia bukan melainkan asma&#a al 4ahab . 0irman&#a !ada hak 6aud E sesungguhnya 3ami telah memberi +aud limpah kurnia daripada 3ami ' ( 140/:) =idak diirin:i bersaman#a balasan #an: dituntut dari!adan#a dan tidak dikhabarkan baha3a !emberian&#a #an: disebutkan adalah balasan . A!abila dituntut s#ukur atas demikian den:an amalan ; dituntutn#a dari!ada ahli 6aud ; dan tidak ter!alin: ke!ada men#ebut 6aud ; su!a#a ahlin#a mens#ukuri&#a atas nikmat #an: dikurniakan ke!ada 6aud . Ia !ada hak 6aud adalah !emberian nikmat dan !en:utamaan dan !ada hak ahlin#a adalah selain demikian ; untuk tuntutan :antian . 0irman Allah =aala E wahai ahli +aud ! kerjalah dan bersyukur ' -ememangnya sedikit sahaja daripada hamba Aku yang bersyukur ' ( 140/1) 8ika sekali!un anbi#a as telah!un mens#ukuri Allah =aala atas a!a #an: 6ia memberikan nikmat den:ann#a ke!ada mereka dan men:urniakan mereka ; namun demikian bukan atas tuntutan dari!ada Allah bahkan mereka berbuat demikian se>ara sukarela .

124

"e!ertimana &abi sa3 berdiri malam sehin::a ben:kak kakin#a seba:ai s#ukur kerana Allah telah men:am!unin#a a!a #an: terdahulu dari!ada d<san#a dan a!a #an: terkemudian . A!abila dikatakan ke!adan#a !ada demikian dia bersabda E =idakkah !atut aku men5adi hamba #an: bers#ukur . 0irman&#a tentan: &uh E sesungguhnya dia seorang hamba yang bersyukur ' (/701) .an: s#ukur dari!ada hamba Allah adalah sedikit . A3al2 nikmat #an: Allah men:urniakan atas 6aud baha3a diberin#a satu nama #an: di dalamn#a tidak ada huru/ #an: bersambun:an . 6ia memutuskann#a dari!ada alam den:an demikian ; seba:ai khabar ke!ada kami dari!ada&#a den:an nama ini semata2 ; iaitu dal ; ali/ dan 3a3 . 6inamakan &abi sa3 den:an huru/ sambun: dan huru/ >erai maka disambun:kann#a den:an alam dan di>eraikann#a dari!ada alam . 6ihim!unkan ba:in#a antara dua hal dalam naman#a se!ertimana dihim!unkan untuk 6aud antara dua hal men:ikut 5alan makna sa5a . =idak di5adikan demikian dalam naman#a . Ini adalah satu keistime3aan Muhammad atas 6aud as ; iaitu !erin:atan atas *dua makna sambun: dan >eraiden:an nama . 6ilen:ka!kan ba:i &abi sa3 !erkara itu dari se:ala 5ihatn#a . "e!erti demikian 5u:a !ada naman#a Ahmad . Ini adalah antara hikmah Allah . Kemudian dikatakan !ada hak 6aud tentan: a!a #an: diberi ke!adan#a atas thariq anu:erah ; !emantulan :unun: bersaman#a akan tasbih ; iaitu :unun: bertasbih bersama tasbih 6aud su!a#a ba:i dia amalann#a ; dan se!erti demikian den:an burun: . 6ia memberin#a kekuatan dan dinaatkann#a den:ann#a dalam /irman&#a E dan ingatlah hamba 3ami +aud yang mempunyai kekuatan pegangan (180/7) 6ia memberin#a hikmah * - dan khithab #an: ter!erin>i . * * - A"3 siasah khalq ! tadbir kerajaan dan pengarahan kaun kepada tujuannya dengan bantuan ilahi dan suruhan syariJ * - A"3 penjelasan tentang haqiqat urusan yang sebenar ! pemerincian hukum ! pemutusan proposisi dengan yaqin tanpa syak dan ragu dan kebimbangan padanya ' Kemudian kurnian terbesar dan kedudukan ra!at #an: Allah men:khaskan 6aud den:ann#a adalah !enususan tentan: khila/ahn#a . 6emikian tidak dilakukan bersama mana satu dari!ada anbi#a 5enisn#a ; 5ika sekali!un di kalan:an mereka terda!at khali/ah . 0irman&#a E >ahai +aud ! sesungguhnya 3ami menjadikan kamu khalifah di bumi ! maka berhukumlah antara manusia dengan benar dan janganlah kamu mengikut hawa nafs ! iaitu khathir #an: mendatan:i kamu dalam hukum kamu tan!a 3ah#u dari!ada Aku B kemudian ia menyesatkan kamu daripada jalan Allah ' (18026) Iaitu 5alan #an: Aku 3ah#ukann#a ke!ada rasul2 Aku . Kemudian Maha "u>i 6ia telah beradab bersama 6aud den:an ber/irman E sesungguhnya mereka yang sesat daripada jalan Allah ! bagi mereka azab yang bersangatan dengan kerana melupai hari hisab ' ( ) 6ia tidak men:an>amn#a den:an ber/irman E 8ika kamu sesat dari!ada 5alan Aku maka ba:i kamu azab #an: bersan:atan .

12

8ika kamu berkata E Cerkenaan den:an Adam telah dinaskan tentan: khila/ahn#a . Kami berkata E Ia tidak ternas seum!ama nas 6aud . "esun::uhn#a dikatakan ke!ada !ara malaikat E sesungguhnya Aku menjadi di bumi khalifah '(201:) dan tidak dikatakan E sesun::uhn#a Aku men5adikan Adam khali/ah . 8ika dikatakan demikian !un ; ia tidak sama den:an /irman&#a E -esungguhnya 3ami telah menjadikan kamu khalifah ( ) !ada hak 6aud . Ini sesuatu #an: direalisasikan ; #an: demikian tidak sedemikian . Pen#ebutan Adam dalam kisah2 sele!as demikian nas tidak menun5ukkan baha3a dia ain demikian khali/ah #an: dinaskan Allah . =um!ukan hati kamu ke!ada khabar2 al Haq terhada! hamba2&#a a!abila dikhabarkan . "e!erti demikian !ada hak Ibrahim al Khalil as E -esungguhnya Aku menjadikan kamu sebagai imam untuk manusia ' (20/24) . =idak dikatakan khali/ah ; namum kami men:etahui baha3a keimaman di sini adalah khali/ah . Akan teta!i ia bukan seum!aman#a kerana tidak disebutkann#a den:an nama #an: khusus ba:in#a iaitu khali/ah . Pen:khususan kekhali/ahan !ada 6aud as adalah !ada men5adikann#a khali/ah hukum . 6emikian han#a dari sisi Allah . 6ikatakan ke!adan#a E $ukumkanlah antara manusia dengan kebenaran ' (5042) Kekhali/ahan Adam bukan !ada martabat ini . Kekhali/ahan 6aud baha3a dia men::anti <ran: #an: meme:an: kekhali/ahan sebelumn#a . Cukan baha3a dia naib ba:i Allah di kalan:an khalq&#a den:an hukum ilahi ; teta!i 5ika keadaan *memerlukan- sedemikian nes>a#a berlaku . &amum kalam kami bukan melainkan !enususan tentan:n#a dan !en5elasann#a . Ca:i Allah di bumi ada khali/ah dari!ada&#a dan mereka adalah rasul . Kekhali/ahan sekaran: adalah dari!ada rasul bukan dari!ada Allah . "esun::uhn#a mereka tidak men:hukum melainkan den:an a!a #an: dis#ariatkan rasul ba:i mereka . Mereka tidak keluar dari!ada demikian ; melainkan di sini ada satu !en:halusan #an: tidak diketahui melainkan <leh seum!ama kami . 6emikian berlaku !ada !en:ambilan a!a #an: mereka hukumkan den:ann#a ; dari!ada a!a #an: adalah s#ariat ba:i rasul as . Khali/ah dari!ada rasul adalah <ran: #an: men:ambil hukum se>ara naqal dari!ada rasul atau!un se>ara i5tihad #an: asaln#a dinaqalkan dari!adan#a . 6i kalan:an kami ada #an: men:ambil lan:sun: dari!ada Allah maka dia men5adi khali/ah dari!ada Allah melalui ain demikian hukum . Ca:in#a maddah dari se:i mana maddah ba:i Rasul&#a sa3 ; iaitu tem!at !en:ambilan hukumn#a adalah hukum Rasulullah sa3 . Pada zahir dia !en:ikut kerana tidak men#alahin#a !ada hukum se!erti Isa as a!abila dia turun dan men:hukum . "abda &abi sa3 dalam /irman&#a E mereka adalah orang yang Allah telah memberi petunjuk maka ikutilah petunjuk mereka (609:) Maka dia ; kerana kebenaran a!a #an: dia kenali dari!ada su3ar !en:ambilan adalah se<ran: #an: ter!ilih dan bermua/aqat den:an kebenaran itu . Ia !ada kedudukan a!a #an: diteta!kan &abi sa3 dari!ada s#ariat rasul sebelumn#a ; den:an kerana dia meneta!kann#a . Kami men:ikutin#a dari se:i ia diteta!kan &abi sa3 bukan kerana ia s#ariat ba:i selainn#a sebelumn#a .

12%

"e!erti demikian !en:ambilan khali/ah dari!ada Allah adalah ain a!a #an: dia men:ambil dari!ada Rasulluah sa3 . Kami berkata tentan:n#a den:an lisan kas#a/ bah3a dia khali/ah Allah dan den:an lisan zahir dia khali/ah Rasulullah . Kerana ini Rasulullah sa3 3a/at teta!i dia tidak menaskan khali/ahn#a ke!ada mana satu <ran: dan tidak menun5ukkann#a . 6ia men:etahui baha3a di kalan:an hamba Allah ada #an: akan men:ambil kekhila/ahan dari!ada Rabbn#a ; dan dia akan men5adi khali/ah Allah bersama mua/aqat !ada hukum #an: dis#ariatkan . Kerana dia men:etahui demikian dia tidak men:erasi !ada !erkara itu . Allah mem!un#ai khali/ah #an: men:ambil dari!ada sumber Rasul dan rasul2 a!a #an: diambil rasul2 . Mereka men:enali kelebihan mereka #an: terdahulu di sana ; kerana Rasul menerima tambahan teta!i khali/ah tidak menerima tambahan . 6ia tidak diberi ilmu dan hukum !ada a!a #an: dia mens#arahkan melainkan a!a #an: dis#ariatkan ke!ada rasul se>ara khas . Pada zahir dia men:ikut tan!a men#alahi Rasul . =idakkah kamu melihat Isa as ketika <ran: .ahudi berkha#al baha3a dia tidak melebihi Musa ; se!ertimana kami katakan !ada kekhali/ahan hari ini ; bersamaan rasul mereka beriman den:an Musa dan meneta!kann#a . A!abila Isa menambahkan hukum dan menasakhkan hukum #an: !ernah diteta!kan Musa as ; kerana Isa adalah se<ran: rasul ; mereka tidak menerima demikian kerana men#alahi iktiqad mereka !adan#a . Mereka 5ahil tentan: a!a #an: sebenarn#a dan mereka >uba membunuh Isa . Antara kisahn#a adalah a!a #an: Allah men:khabarkan kami dalam Kitab&#a #an: Perkasa tentan:n#a dan mereka . 6ia adalah rasul dan menerima tambahan ; a!akah den:an men:uran:kan satu hukum #an: telah !un diteta!kan atau!un den:an menambahkan satu hukum ; kerana !en:uran:an adalah !enambahan hukum tan!a s#ak .* * - A"3 iaitu dengan mensabitkan khilaf hukum yang dimansuhkan)

Kekhali/ahan hari ini tidak mem!un#ai kedudukan ini . Ia men:uran:kan atau menambahkan atas s#ariat #an: telah diteta!kan den:an i5tihad ; bukan atas s#ariat #an: Allah memuliakan &abi sa3 den:ann#a . Adakala zahir dari!ada khali/ah a!a #an: men#alahi hadis !ada hukum dan dia berkha#al baha3a ia dari!ada i5tihad ; namun ia bukan demikian . "esun::uhn#a belum sabit di sisi imam ini dari !ihak kas#a/ baha3a demikian khabar adalah dari!ada &abi sa3 ; 5ika sabit nes>a#a dia akan men:hukum den:ann#a . 8ika thariq !adan#a adalah *!era3i- adil dari!ada *!era3i- adil ; namun ia tidak maksum dari!ada 3aham dan tidak maksum dari!ada naqal atas makna . "eum!ama ini berlaku den:an khali/ah hari ini . "edemikian akan berlaku !ada Isa as a!abila dia turun ; den:an men:an:kat keban#akan dari!ada s#ariat i5tihad #an: diteta!kan . 6ia akan men5elaskan den:an !en:an:katann#a su3ar al Haq #an: dis#ariatkan #an: di!e:an: &abi sa3 ; lebih2 la:i a!abila hukum !ara imam bertentan:an !ada mana satu !eristi3a nuzul .

127

Kamu men:etahui se>ara !utus baha3a 5ika turun 3ah#u nes>a#a ia akan turun men:ikut satu antara bebera!a 3a5ah ; demikian adalah hukum ilahi . A!a #an: selainn#a ; 5ika diteta!kan al Haq maka ia adalah s#arah !eneta!an ; untuk men:an:kat kesusahan dari!ada umat ini dan !erluasan hukum di kalan:an umat . Ada!un sabda &ab sa3 E A!abila dibaiatkan dua khali/ah maka bunuh #an: terkemudian dari!ada keduan#a . *Hadis- Ini adalah !ada khila/ah zahir #an: meme:an: !edan: . 6an 5ika keduan#a serentak semestin#a membunuh satu antara keduan#a . Cerbandin: den:an khila/ah makna3i ; sesun::uhn#a tidak ada !embunuhan !adan#a . "esun::uhn#a datan: *suruhan- bunuh !ada khila/ah zahir ; 5ika khali/ah zahir *#an: kedua- tidak mem!un#ai maqam *khali/ah Allah- dan dia han#a khali/ah Rasulullah sa3 5ika adil . 6an *kemestian >e:ah- dari!ada hukum asal ; kerana den:an *3u5ud dua khali/ah- kha#al 3u5ud dua tuhan dari /irman&#a E jika dalam keduanya (iaitu langit dan bumi) ada tuhan selain Allah nescaya keduanya akan rosak ' (2/022) ' 8ika berlaku serentak ; maka kami men:etahui baha3a 5ika keduan#a ditaqdirkan berikhtila/ nes>a#a akan termenan: hukum se<ran: mereka . .an: terlaksana hukumn#a adalah tuhan !ada haqiqat . .an: tidak terlaksana hukumn#a bukanlah tuhan . 6ari ini kami men:etahui baha3a setia! hukum #an: terlaksana hari ini dalam alam adalah hukum Allah ; 5ika sekali!un men#alahi hukum #an: diteta!kan !ada zahir #an: dinamakan s#ariat ; kerana tidak terlaksana satu hukum melainkan kerana Allah sebenarn#a . Perkara #an: berlaku dalam alam sesun::uhn#a adalah atas hukum kehendak ilahi bukan atas hukum s#ariat #an: diteta!kan ; 5ika sekali!un !eneta!ann#a dari!ada kehendak . Kerana demikian terlaksana !eneta!ann#a se>ara khas . "esun::uhn#a tidak ba:i kehendak * !ada hukum s#ariat- melainkan !eneta!an ; tidak amalan den:an a!a #an: s#ariat datan: den:ann#a . "ulthan kehendak san:at besar . Kerana ini Abu =halib telah men5adikann#a Arsh# al 9at kerana kehendak menuntut hukum !ada zatn#a . =idak berlaku dalam 3u5ud sesuatu dan tidak teran:kat dari!adan#a sesuatu #an: terkeluar dari!ada kehendak . "esun::uhn#a suruhan ilahi ; a!abila disalahi den:an a!a #an: dinamakan maksiat di sini ; maka ia han#a suruhan melalui !erantaraan bukan suruhan tak3in . =idak sekali2 sese<ran: men#alahi Allah !ada se:ala #an: dilakukann#a dari se:i suruhan kehendak . Han#a berlaku !en#alahan dari se:i suruhan !erantaraan . 0ahamilah . Pada haqiqat suruhan kehendak ditum!ukan ke!ada me3u5udkan ain !erbuatan bukan ke!ada <ran: #an: atas tan:ann#a zahir *!erbuatan itu- ; maka adalah mustahil ia tidak berlaku . Akan teta!i !ada tem!at ini #an: khas ; adakala dinamakann#a men#alahi suruhan Allah dan adakala dinamakan mua/aqat dan taat ke!ada suruhan Allah . 6iikutin#a den:an !u5i atau!un >ela men:ikut a!a #an: berlaku .

12)

"e:ala !erkara !ada dirin#a adalah se!ertimana kami teta!kan . Kerana demikian tem!at kembali khalq ke!ada kebaha:ian adalah men:ikut !erbezaan s!esisn#a . 6iibaratkan tentan: maqam ini den:an rahmat #an: meluasi se:ala sesuatu . "esun::uhn#a ia men:atasi kemarahan ilahi dan #an: teratas didahulukan . A!abila ini ; #an: dihukumkan atasn#a !ihak #an: terkemudian ; men:hubun:i tem!at kembalin#a ; !ihak #an: terdahulu akan men:hukum atasn#a . Ketika itu rahmat akan men>a!ain#a kerana tidak ada lain #an: mendahuluin#a . Ini satu makna E terdahulu rahmat&#a atas kemarahan&#a ; seba:ai hukum atas <ran: #an: sam!ai ke!adan#a . Ia terhenti !ada hu5un: sedan:kan kesemua ber5alan ke!ada hu5un: !er5alanan . Maka semestin#a ada !erhubun:an ke!ada hu5un: dan semestin#a !erhubun:an den:an rahmat dan ber!isah dari!ada kemarahan . Maka hukum ter!ulan: ke!ada rahmat ; !ada setia! sesuatu #an: men:hubun:in#a ; men:ikut a!a #an: diberi hal !ihak #an: berhubun:an den:ann#a . "esia!a #an: mem!un#ai /ahaman akan men#aksi a!a #an: kami katakan 8ika mereka tidak /aham maka hendaklah mereka men:ambil dari kami =idak ada di sana melainkan a!a #an: kami katakan ; Cer!e:an:lah den:ann#a dan 5adilah sekaran: dalamn#a se!ertimana kami terdahulu 6ari!ada&#a ke!ada kami a!a #an: kami u>a!kan ke!ada kamu ; 6an dari!ada kami ke!ada kamu a!a #an: kami hebahkan kamu dari!ada kami Ada!un !elembutan besi ; hati #an: keras men5adi lembut den:an !en>e:ahan dan an>aman se!ertimana a!i melembutkan besi . "esun::uhn#a #an: susah adalah hati #an: lebih keras dari!ada batu ; kerana a!i meme>ahkan atau men:han>urkann#a tidak melembutkann#a . =idak dilembutkan besi ba:i 6aud melainkan untuk membuat ba5u besi #an: mem!ertahankan ; seba:ai !erin:atan dari!ada Allah baha3a sesuatu itu tidak terlindun: melainkan den:an dirin#a . Ca5u besi melindun:i dari!ada lembin: ; !edan: ; !isau dan mata !anah ; iaitu terlindun: dari!ada besi den:an besi . "#ariat Muhammad telah mendatan:kan E Aku berlindun: den:an Kamu dari!ada Kamu . Renun:kanlah . Ini adalah ruh !elembutan besi . 6ia .an: Menuntut Calas ; .an: Maha Men:asihani . Allah #an: memberi ke5a#aan .

12$

ermata Hikmah #a'as dalam Kalimat &unus Ketahuilah baha3a ke5adian insan den:an sem!urnan#a adalah ruh ; 5asmani dan na/s . Allah =aala telah men>i!takann#a atas su3ar&#a . =idak mam!u menan:ani !embubaran nizamn#a *melainkan- !ihak #an: men>i!takan#a a!akah den:an tan:an&#a ; dan tidak melainkan demikian ; atau!un atas suruhan&#a . "esia!a #an: melakukann#a tan!a suruhan Allah ; sesun::uhn#a dia telah menzalimkan dirin#a dan melam!aui batas Allah !adan#a . 6ia telah usaha !ada meruntuhkan <ran: #an: 6ia telah suruh akan !en:imarahann#a . Ketahuilah baha3a !rihatin terhada! hamba Allah lebih berhak diberi !erhatian dari!ada >emburu kerana Allah . 6aud as berkehendak membina Cait Maqdis dan telah membinan#a bebera!a kali . "etia! kali selesai dari!ada !embinaan ia runtuh . Kemudian dia telah merun:ut ke!ada Allah . Allah me3ah#ukan ke!adan#a E "esun::uhn#a rumah Aku ini tidak terdiri atas tan:an <ran: #an: !ernah menum!ahkan darah . Cerkata 6aud E 4ahai Rabb ; bukankah demikian atas 5alan Kamu . 8a3ab&#a E Cahkan ; namun bukankah mereka hamba Aku . Cerkata 6aud E 4ahai Rabb ; 8adikanlah !embinaann#a atas tan:an <ran: #an: berasal dari!ada aku . Allah telah me3ah#ukan ke!adan#a E "esun::uhn#a anak kamu "ulaiman akan membinan#a . =u5uan hika#at ini adalah !emeliharaan <r:anisma manusia ini ; baha3a mendirikann#a adalah lebih baik dari!ada men:han>urkann#a . =idakkah kamu melihat tentan: musuh din B Allah telah /ardhukan !ada mereka 5iz#a dan damai seba:ai !en:ekalan mereka . 0irman&#a E jika mereka cenderung kepada perdamaian! hendaklah kamu cenderung kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah ' (806/) =idakkah kamu melihat <ran: #an: 3a5ib atasn#a qisas ; ba:aimana dis#ariatkan untuk 3ali si ma#it men:ambil diat atau memberi maa/ . 8ika en::an barulah membunuh . =idakkah kamu melihat&#a "ubhanahu ; a!abila 3ali2 adalah satu 5emaah dan ada se<ran: antara mereka men#an::u!i diat atau memberi maa/ dan baki mereka tidak kehendak melainkan bunuh ; ba:aimana 6ia mem!ertimban:kan <ran: #an: memaa/kan dan men:utamakann#a atas <ran: #an: tidak memaa/kan ; maka tidak 5adilah qisas . =idakkah kamu melihat &abi sa3 bersabda tentan: kes tuan !un#a tali!in::an: E 8ika dia membunuhn#a 5adilah dia seum!aman#a . *Hadis- =idakkah Allah ber/irman E balasan kejahatan adalah kejahatan seumpamanya ' (4204:) 6ia telah men5adikan qisas satu ke5ahatan iaitu men#amai demikian !erbuatan bersama keadaann#a sesuatu #an: dis#ariatkan . "esia!a memaa/kan dan berdamai maka balasann#a ter!ulan: ke!ada Allah ; kerana manusia *di>i!takan- atas su3ar&#a . "esia!a memaa/kan *!esalah- dan tidak membunuh *!esalah- maka balasann#a adalah atas 6ia ; #an: !esalah di>i!takan atas su3ar&#a . 6ia lebih berhak memberi balasan kerana 6ia men>i!takann#a untuk&#a dan 6ia tidak zahir den:an nama al 9ahir melainkan den:an 3u5udn#a .

13(

Maka sesia!a memelihara manusia sesun::uhn#a dia memelihara al Haq . Manusia tidak di>ela kerana ainn#a ; sesun::uhn#a dia di>ela kerana !erbuatan dari!adan#a . Perbuatann#a bukan ainn#a dan bi>ara kami !ada ainn#a . =idak ada !erbuatan melainkan kerana Allah . Cersama ini di>ela dari!adan#a a!a #an: ter>ela dan di!u5i a!a #an: ter!u5i . Cahasa !en>elaan terletak atas tu5uan #an: ter>ela di sisi Allah . =idak sesuatu itu ter>ela melainkan a!a #an: s#ariat men>elakan . Pen>elaan s#ariat adalah kerana satu hikmah #an: diketahui Allah atau sesia!a #an: Allah memberitahun#a . "e!erti dis#ariatkan qisas untuk men:ekalkan s!esis ini dan men:halan: <ran: melam!au batas Allah !ada qisas . 0irman&#a E dan bagi kamu dalam qisas ada jaminan hidup wahai orang yang mempunyai lubb ' (20/79) Iaitu mereka #an: ahli inti!ati sesuatu #an: men5um!ai sirr na3amis ilahi dan hikmah . A!abila kamu men:etahui baha3a Allah =aala memelihara <r:anisma ini dan memelihara !ene:akann#a maka kamu lebih !atut memeliharan#a kerana den:an demikian kamu menda!at kebaha:iaan . "esun::uhn#a sela:i manusia hidu! dihara!kan dari!adan#a !en:hasilan si/at kamal #an: dia di>i!takan untukn#a . "esia!a berusaha memusnahkann#a sesun::uhn#a dia telah berusaha men>e:ah hubun:ann#a ke!ada a!a #an: dia di>i!takan untukn#a . Alan:kah terbaik sabda &abi sa3 E "e#<:ia aku memberitahu kamu a!a #an: baik ba:i kamu dan lebih utama dari!ada kamu men5um!ai musuh kamu kemudian kamu memukul ten:kuk mereka dan mereka memukul ten:kuk kamu ; iaitu zikrullah . *Hadis6emikian adalah kerana tidak diketahui qadar <r:anisma manusia ini melainkan <ran: #an: men:in:ati Allah se>ara !erin:atan #an: dituntut dari!adan#a . "esun::uhn#a Allah duduk bersama <ran: #an: men:in:ati&#a ; seba:ai !enduduk #an: disaksikan !en:in:at . Cila !en:in:at tidak men#aksi al Haq #an: adalah !enduduk bersaman#a ; maka dia bukan !en:in:at . "esun::uhn#a zikrullah men:alir dalam se:ala 5uzuk hamba ; bukan <ran: #an: zikir !ada lisann#a sa5a . "esun::uhn#a al Haq !ada demikian 3aktu bukan melainkan !enduduk bersama lisan sa5a . 1isan melihat&#a dari !ihak manusia tidak melihat&#a den:an matan#a . 0ahamilah sirr ini berkenaan zikir <ran: #an: lalai . Pen:in:at #an: lalai hadir tan!a s#ak dan #an: diin:ati adalah !enduduk bersaman#a . 6ia men#aksikann#a . Hran: lalai ; dari se:i kelalaiann#a ; tidak men:in:ati dan 6ia bukan !enduduk bersama <ran: #an: lalai . Keban#akan manusia han#a satu !ada ain teta!i al Haq adalah ahadiah !ada ain dan ban#ak !ada asma ilahi . "e!ertimana manusia ban#ak dari se:i 5uzuk2n#a ; tidak lazim dari!ada zikir mana satu 5uzuk ; zikir 5uzuk #an: lain . Al Haq adalah !enduduk bersama 5uzuk #an: men:in:ati dari!ada manusia . 8uzuk2 lain bersi/at den:an lalai dari!ada zikir .

131

"emestin#a ada !ada manusia 5uzuk #an: dia men:in:ati den:ann#a dan al Haq men5adi !enduduk demikian 5uzuk maka ter!eliharalah 5uzuk2 #an: baki melalui ina#ah . Pen:urusan al Haq akan kemusnahan <r:anisma ini den:an a!a #an: dinamakan maut bukanlah den:an meniadakan . "esun::uhn#a ia adalah se>ara !er!isahan ; iaitu den:an men:ambiln#a ke!ada&#a . 0irman&#aE dan kepadaNya kembali urusan segala2nya ' (//0/21) A!abila dian:katkann#a ke!ada&#a diker5akan ba:in#a satu kenderaan ; #an: lain dari!ada kenderaan ini ; dari!ada 5enis tem!at #an: dia ber!indah ke!adan#a ; iaitu tem!at baqa kerana 3u5ud keseimban:an . 6ia tidak mati selama2n#a iaitu tidak ter!isah baha:ian2n#a . Ada!un ahli neraka ; maka tem!at kembali mereka adalah ke!ada nikmat akan teta!i dalam a!i . Kerana semestin#a su3ar a!i ; sele!as berhenti tem!< seksa ; akan men5adi se5uk dan selamat ba:i <ran: #an: berada dalamn#a ; men:ikut hukum rahmat #an: mendahului . Ini adalah nikmat mereka . &ikmat ahli neraka sele!as menunaikan se:ala hak adalah nikmat Khalil Allah ketika di>am!ak ke dalam a!i . "esun::uhn#a &abi Ibrahim as diseksa den:an melihatn#a dan den:an a!a #an: kembali ke!ada ilmun#a dan !eneta!ann#a baha3a ia satu su3ar #an: men#akitkan sesia!a #an: mendekatin#a dari!ada hai3an . 6ia tidak men:etahui kehendak Allah den:an a!i dan dari!ada a!i !ada hakn#a . "ele!as 3u5ud kesakitan dia akan menda!ati kese5ukan dan keselamatan bersama !ensaksian su3ar kaun !ada hakn#a sedan:kan ia a!i di mata manusia . Cenda #an: satu berubah !ada m<dn#a di mata !en:lihat . =a5alli ilahi !un sebe:ini . 8ika kamu kehendak kamu katakan E "esun::uhn#a Allah menta5alli um!ama urusan ini . 6an 5ika kamu kehendak kamu kata E "esun::uhn#a alam ; dalam tilik ke!adan#a dan ke dalamn#a ; um!ama al Haq dalam ta5alli . Alam berubah m<d dalam mata !en:lihat men:ikut miza5 !en:lihat . Miza5 !en:lihat berubah m<d kerana !erubahaan m<d ta5alli . "e:ala in di!erb<lehkan dalam haqaiq . 8ika #an: terbunuh atau #an: mati ; tak kira sia!a ; a!abila dibunuh atau mati tidak kembali ke!ada Allah ; maka Allah belum la:i qadha den:an kematiann#a dan tidak mens#ariatkan !embunuhann#a . Kesemua dalam :en::aman&#a . =idak ada kehilan:an a!a2 !ada hak&#a . 6ia mens#ariatkan bunuh dan men:hukum den:an maut kerana ilmu&#a baha3a hamba&#a tidak hilan: dari!ada&#a dan akan kembali ke!ada&#a . Iaitu berdasarkan /irman&#a E kepadaNya kembali segala urusan ( ) . 6alam&#a berlaku tasaru/ dan 6ia adalah !entasaru/ . =idak keluar dari!ada&#a sesuatu #an: bukan ain&#a bahkan hu3i#ah&#a adalah ain demikian sesuatu . 6ialah #an: memberi sesuatu itu kas#a/ dalam /irman&#a E dan kepadaNya kembali segala urusan ' ( )

132

ermata Hikmah ,haib dalam Kalimat A"ub Ketahuilah baha3a sirr ha#at men:alir dalam air . Air adalah asal anasir dan rukun . Kerana ini Allah telah men5adikan dari!ada air se:ala sesuatu #an: hidu! . =idak ada di sana sesuatu melainkan ia hidu! ; dan tidak ada di sana dari!ada sesuatu melainkan ia bertasbih memu5i Allah . Akan teta!i tidak terta/aquh tasbihn#a melainkan den:an kas#a/ ilahi . =idak bertasbih melainkan #an: hidu! . "e:ala sesuatu adalah hidu! dan se:ala sesuatu adalah dari!ada air ; iaitu asaln#a . =idakkah kamu melihat Arsh# #an: berada di atas air ; kerana ia dibentuk dari!adan#a . Ia memeliharan#a dari!ada ba3ahn#a . "e!erti manusia #an: Allah men5adikan seba:ai hamba . Kemudian dia membesarkan diri terhada! Rabbn#a dan menin::ikan diri atas&#a . &amun "ubhanahu memeliharan#a dari ba3ahn#a kerana melihat ke!ada ketin::ian hamba ini #an: 5ahil tentan: dirin#a . "abda &abi sa3 E 8ika kamu men::antun:kan satu tali ; nes>a#a ia akan 5atuh atas Allah . *Hadis- 6ia men:is#aratkan baha3a nisbah ba3ah *b<leh dikaitkanke!ada&#a se!ertimana nisbah atas *b<leh dikaitkan- ke!ada&#a dalam /irman&#a E mereka takut akan "abb mereka yang berada atas mereka '(/605:) dan /irman&#a E +ia adalah Bang #ahar atas hambaNya ' (60/8) Iaitu ba:i&#a atas dan ba3ah . Kerana ini tidak zahir 5ihat #an: enam melainkan dalam nisbah ke!ada manusia #an: *berada- di atas su3ar al Rahman . =idak ada #an: memberi makan melainkan Allah . 6ia telah ber/irman berkenaan den:an hak satu kum!ulan E jika mereka mendirikan ?aurat dan Injil B kemudian dinakirahkan dan diumumkan den:an /irman&#a E dan apa yang turun kepada mereka daripada "abb mereka 2 termasuk dalam /irman di atas se:ala hukum #an: diturunkan atas lisan rasul atau mulhim E nescaya mereka akan makan daripada atas mereka 2 6ia adalah !emberi makan dari atas #an: dinisbahkan ke!ada&#a B dan dari bawah kaki mereka B 6ia adalah !emberi makan dari ba3ah #an: dinisbahkan ke!ada diri&#a atas lisan rasul&#a #an: menter5emahkan dari!ada&#a . 8ika Arsh# bukan terletak atas air tidak ter!elihara 3u5udn#a ; kerana sesun::uhn#a han#a den:an ha#at ter!elihara 3u5ud a!a #an: hidu! . A!akah kamu tidak melihat baha3a #an: hidu! a!abila ia mati maut #an: biasa terhurai 5uzuk2 nizamn#a dan ditiadakan qu33ahn#a dari!ada demikian nizam #an: khas . 0irman Allah =aala ke!ada A#ub $entakkanlah kaki kamu ' Ini adalah air sejuk untuk mandi (18042) Iaitu kerana !ada A#ub kesan:atan !anas dari!ada sakit ; maka ditenan:kann#a den:an kese5ukan air . Inilah sebab *+kaedah- !erubatan ; iaitu men:uran:kan a!a #an: berlebihan dan menambahkan a!a #an: kekuran:an . =u5uann#a adalah menuntut keseimban:an ; dan tidak ada 5alan ke!adan#a han#a mendekatin#a .

133

"esun::uhn#a kami kata baha3a tidak ada 5alan ke!adan#a ; iaitu keseimban:an ; kerana haqaiq dan s#uhud mena3arkan tak3in bersama setia! na/as se>ara berkekalan . =ak3in tidak berlaku melainkan kerana ada ke>enderun:an #an: dinamakan !ada tabiat seba:ai !en#im!an:an atau !ere!utan dan !ada al Haq seba:ai iradat ; iaitu ke>enderun:an ke!ada a!a #an: dikehendaki #an: khas ; tidak selainn#a . Keseimban:an men:ertikan kesamarataan !ada keseluruhan dan ini tidak berlaku . Kerana ini kami terlaran: dari!ada hukum keseimban:an * dalam alam ini- . * - A"3 ketiadaan adalah akibat kecenderungan tabiat kepada kereputan dan penciptaan baru adalah akibat iradat al $aq =elah datan: dalam ilmu kenabian ilahi baha3a al Haq bersi/at den:an ridha dan marah dan lain2 si/at . Ridha men:hilan:kan marah sedan:kan marah men:hilan:kan ridha dari!ada a!a #an: diridhai . Keseimban:an adalah !ersamaan ridha dan marah . Pemarah tidak memarahi <ran: #an: dimarahi hal keadaan ridha den:ann#a . 6ia tersi/at den:an satu dari!ada dua hukum !ada hakn#a iaitu satu ke>enderun:an . Al Haq tidak ridha terhada! <ran: #an: 6ia ridhai sedan:kan 6ia marah atasn#a . 8usteru 6ia tersi/at den:an satu dari!ada dua hukum !ada hak&#a iaitu satu ke>enderun:an . "esun::uhn#a kami katakan ini dari kerana ada <ran: melihat berkenaan ahli neraka baha3a Allah tidak henti marah atas mereka ; berkekalan selama2n#a ; !ada an::a!an mereka . =idak ba:i mereka hukum ridha dari!ada Allah maka sahlah a!a #an: dimaksudkan . =eta!i 5ika se!ertimana kami katakan ; maka tem!at kembali ahli neraka adalah ke!ada men:hilan:kan kesakitan ; 5ika sekali!un men:huni a!i . 6emikian adalah ridha kerana hilan: marah den:an kehilan:an sakit ; kerana ain sakit adalah ain marah 5ika kamu /aham . Hran: marah kerana derita dan dia tidak usaha menuntut balas atas #an: dimarahin#a den:an men#akitkann#a melainkan !emarah menda!ati kerehatan den:an demikian . Maka ter!indahlah kesakitan #an: berada !adan#a ke!ada #an: dimarahi . 8ika kamu men:asin:kan al Haq dari!ada alam ; 6ia men5adi Maha =in::i dan Maha Cesar dari!ada si/at ini . &amun kerana al Haq adalah hu3i#ah alam ; maka tidak zahir hukum kesemuan#a melainkan dalam&#a dan dari!ada&#a . 0irman&#a E dan kepadaNya kembali segala urusan '( ) !ada haqiqat dan se>ara kas#a/ B maka sembahlah +ia dan tawakal kepadaNya ' (//0/21) dalam keadaan berhi5ab dan bersutrah . =idak dalam imkan #an: lebih !atut dari!ada *a!a #an: 3u5ud sekaran: dalam- alam ini kerana 6ia me3u5udkann#a atas su3ar al Rahman . Iaitu zahir 3u5ud&#a =aala adalah den:an zahir alam se!ertimana zahir manusia den:an 3u5ud su3ar tabii . Kami adalah su3ar&#a #an: zahir dan hu3i#ah&#a adalah ruh #an: mentadbirkan su3ar . =idak ada tadbir melainkan dalam&#a se!ertimana tidak ada tadbir melainkan dari!ada&#a . 6ia adalah .an: A3al !ada makna dan .an: Akhir !ada su3ar . 6ia adalah .an: 9ahir den:an !erubahan ahkam dan ah3al dan .an: Catin den:an tadbir . 6ia san:at men:etahui se:ala sesuatu dan men#aksi se:ala sesuatu . 6ia men:etahui atas !ensaksian bukan atas /ikir . "e!erti demikian 6ia men:etahui se>aea zauq bukan 134

den:an /ikir dan ini satu ilmu #an: sahih . "elain darin#a maka ia adalah du:aan dan !en:iraan bukan ilmu !ada asaln#a . Kemudian ba:i A#ub demikian air men5adi minuman #an: men:hilan:kan kesakitan daha:a akibat keletihan usaha B dan azab #an: s#aithan men#entuhkann#a den:ann#a iaitu ke5auhan dari!ada haqaiq ; su!a#a dia tidak da!at men>a!ain#a seba:aimana ia ada . 6en:an men>a!ai *haqaiq- 5adilah dia !ada maqam qurbah . "etia! #an: disaksikan adalah dekat ke!ada mata ; 5ika sekali!un 5auh !ada 5arak kerana !en:lihatan berhubun:an den:ann#a dari se:i !ensaksian . 8ika tidak demikian dia tidak akan mensaksikann#a atau tidak berhubun:an a!a #an: disaksikan den:an !en:lihatan ; tidak kira ba:aimana *!ensaksian itu di!erkatakan - . Hb5ek #an: disaksikan adalah dekat antara !en:lihatan dan !en:lihat . * - A"3 +ijibilahkan ain syaithan atas penyimpangan dan cenderung daripada alam aqal kepada alam rendah Kerana demikian A#ub telah kina#ah den:an sentuhan dan diidha/atkann#a ke!ada s#aithan bersama dekatn#a sentuhan . Cerkata A#ub E .an: 5auh dari!ada aku adalah dekat kerana hukumn#a atas aku . "esun::uhn#a kamu men:etahui baha3a dekat dan 5auh adalah dua !erkara idha/i iaitu keduan#a adalah nisbah #an: tidak mem!un#ai 3u5ud !ada ain bersama sabit hukum keduan#a !ada #an: 5auh dan #an: dekat . Ketahuilah baha3a sirr Allah berkenaan A#ub * #an: 6ia 5adikann#a ibarat dalam kitab #an: tertulis sekaran: ; #an: umat Muhammad ini ba>a untuk men:etahui a!a #an: ada dalamn#a ; kemudian berdam!in:an den:an sahib kitab seba:ai !emuliaan umat ini - baha3a Allah memu5i kesabarann#a dan d<an#a untuk men:an:kat mudarat dari!adan#a . Maka kami men:etahui baha3a se<ran: hamba #an: berd<a ke!ada Allah untuk men:an:kat mudarat dari!adan#a tidak ter>ela !ada sabarn#a . Caha3a dia masih se<ran: #an: sabar dan hamba #an: ter!u5i . 0irman&#a E dia adalah sebaik2 hamba ! sesungguhnya dia selalu kembali (18044) iaitu ke!ada Allah tidak ke!ada asbab . Al Haq bertindak !ada demikian den:an asbab kerana hamba bersandar ke!adan#a . Asbab #an: men:hilan:kan sesuatu !erkara adalah ban#ak sedan:kan !en#ebab adalah satu !ada ain . Maka kembali hamba ke!ada ain #an: satu #an: men:hilan:kan melalui asbab demikian kesakitan lebih !atut dari!ada kembali ke!ada sebab #an: khas . Kera!kali *sebab- #an: demikian tidak mua/aqat den:an ilmu Allah tentan: hamba maka dia !un berkata E "esun::uhn#a Allah belum la:i mem!erkenankan *d<a- aku . "edan:kan *sebenarn#a- dia tidak berd<a ke!ada&#a . "esun::uhn#a dia >enderun: ke!ada satu sebab khas #an: tidak dituntuti zaman atau!un 3aktu . A#ub beramal den:an hikmah Allah ; kerana dia se<ran: nabi dan men:etahui baha3a sabar adalah menahan na/s dari!ada merun:ut ; di sisi satu kum!ulan . &amun demikian bukanlah hadd sabar di sisi kami . "esun::uhn#a haddn#a adalah men>e:ah na/s dari!ada merun:ut ke!ada selain Allah ; tidak ke!ada Allah . 13

Pandan:an kum!ulan itu telah men:hi5ab mereka berkenaan den:an !erun:ut ; dia ter>ela !ada ridha den:an qadha den:an merun:ut ; teta!i ia bukan sedemikian . "esun::uhn#a merun:ut ke!ada Allah tidak men>ela ridha den:an qadha ; dan tidak 5u:a *merun:ut- ke!ada selain&#a . "esun::uhn#a a!a #an: ter>ela adalah ridha den:an a!a #an: diqadhakan . Kami tidak di!esan ridha den:an a!a #an: diqadhakan se!erti mudarat #an: diqadhakan ; kerana ia bukan ain qadha . A#ub men:etahui baha3a !ada menahan na/s dari!ada merun:ut ke!ada Allah untuk men:an:katkan mudarat adalah men#alahi qahar ilahi . Ia adalah ke5ahilan ba:i sese<ran: ; a!abila Allah men:u5in#a den:an a!a #an: men#akitkan na/sn#a kemudian dia tidak berd<a ke!ada Allah untuk men:hilan:kan demikian !erkara #an: men#akitkan . Cahkan !atut ba:in#a di sisi !entahqiq baha3a dia tadharuk dan meminta Allah su!a#a men:hilan:kan demikian dari!adan#a . "esun::uhn#a demikian men5adi satu !en:hilan:an dari!ada !ihak Allah di sisi ari/ #an: mem!un#ai kas#a/ . Allah telah me3asa/kan diri&#a disakiti dalam /irman&#a E sesungguhnya mereka yang menyakiti Allah dan rasulNya '(11057) A!akah ada azab #an: lebih a:un: dari!ada diu5i Allah den:an bala di sisi kelalaian kamu terhada!&#a atau terhada! maqam ilahi #an: kamu tidak men:etahui akann#a . Kemudian kamu kembali ke!ada&#a den:an merun:ut su!a#a 6ia men:an:katkann#a dari!ada kamu dan terbenarlah i/tiqar #an: adalah haqiqat kamu . Kemudian teran:kat dari!ada Al Haq kesakitan kerana !ermintaan kamu akan&#a !ada men<lakn#a dari!ada kamu kerana kamu adalah su3ar&#a #an: zahir . "e!erti seten:ah ari/in la!ar dan dia menan:is . 6ikatakan ke!adan#a !ada demikian <leh se<ran: #an: tidak mem!un#ai zauq dalam /ann ini seba:ai !en>elaan terhada!n#a . Maka berkata si ari/ E "esun::uhn#a 6ia men5adikan aku la!ar su!a#a aku menan:is . "esun::uhn#a diu5i aku den:an mudarat su!a#a aku minta&#a an:katkann#a dari!ada aku . 6emikian tidak men>ederakan kesabaran aku . Maka kami ketahui baha3a sabar adalah men>e:ah na/s dari!ada merun:ut ke!ada selain Allah . Makna aku den:an selain adalah satu 3a5ah khas dari!ada 3a5ah2 Allah . Allah telah menentukan satu 3a5ah khas dari!ada 3a5ah2&#a #an: dinamakan 3a5ah hu3i#ah . Maka dia men#eru&#a dari!ada 3a5ah itu untuk men:an:katkan mudarat dari!adan#a ; bukan dari!ada 3a5ah2 lain #an: dinamakan asbab . &amun ini bukan selain&#a dari se:i ta/sil !erkara ini !ada dirin#a . Ca:i si ari/ !ermintaann#a akan hu3i#ah al Haq untuk men:an:katkan mudarat dari!adan#a tidak men:hi5abkann#a dari!ada *kesedaran- baha3a se:ala asbab adalah ain&#a dari satu !ihak khas . Ini adalah satu thariqah #an: tidak lazim melainkan ba:i !ara adib dari!ada hamba Allah #an: diamanahkan asrar Allah . "esun::uhn#a ba:i Allah mereka #an: diberi amanah #an: tidak dikenali melainkan <leh&#a . "eten:ah mereka men:enali seten:ah #an: lain . Kami telah menasihati kamu maka beramallah ; dan ke!ada&#a mintalah .

13%

ermata Hikmah -alal dalam Kalimat &ah"a Ini adalah hikmah kea3alan dalam asma . "esun::uhn#a Allah menamakann#a .ah#a ; untuk men:hidu!kan den:ann#a !erin:atan tentan: 9akari#a . 0irman&#a E 3ami tidak pernah menjadikan baginya sebelum itu seorang yang senama ' (/907) 6ihim!unkan antara keterhasilan si/at #an: ada !ada se<ran: #an: telah lalu #an: menin::alkan se<ran: anak lelaki #an: men:hidu!kan !erin:atann#a ; den:an naman#a melalui demikian !enamaan . &aman#a .ah#a adalah seum!ama ilmu zauq. "esun::uhn#a hidu! !erin:atan Adam as den:an "#ith dan hidu! !erin:atan &uh den:an "am . "e!erti demikian anbi#a as . Akan teta!i Allah tidak !ernah men:him!unkan ba:i sesia!a !un sebelum .ah#a nama khas dari!ada&#a dan si/at melainkan untuk 9akari#a seba:ai ina#ah dari!ada&#a . Ini kerana dia telah berkata E kurniakanlah kepada aku dari sisi 3amu seorang anak lelaki (/905) den:an mendahulukan al Haq sebelum men#ebut anakn#a . "e!ertimana Asiah telah mendahulukan sebutan tetan::a atas rumah dalam katan#a E di sisi 3amu sebuah rumah dalam syurga ' (660//) Allah telah memuliakann#a den:an men:qadha ha5atn#a dan menamakann#a den:an si/at&#a sehin::a naman#a men5adi !erin:atan ke!ada a!a #an: dituntut nabi&#a 9akari#a dari!ada&#a . 9akari#a memihak ke!ada kekekalan in:atan ke!ada Allah kemudian dari!ada *3a/at-n#a kerana anak adalah sirr ba!an#a den:an katan#a E mewarisi aku dan mewarisi ahli Bakub ' (/906) =eta!i di sana tidak ada #an: di3ariskan seba:ai hak mereka melainkan maqam men:in:ati Allah dan men#eru ke!ada&#a . * - A"3 Cakaria adalah mazhar kamal dan rahmat ! dan baginya huzuz yang besar daripada jamal ! uns ! jalal ! qahar dan haibah Kemudian Allah =aala telah men:khabarkan tentan: a!a #an: 6ia telah dahulukan ba:in#a dalam /irman&#a E keselamatan atasnya hari dia dilahirkan dan hari dia mati dan hari dia dibangkitkan hidup '(/90/5) .ah#a datan: den:an si/at kehidu!an #an: men5adi naman#a . 6ia memberitahun#a tentan: keselamatann#a dari!ada&#a . Kalam&#a adalah benar dan kata !utus . 2>a!an al Ruh *iaitu Isa- E dan keselamatan atas aku hari aku dilahirkan dan hari aku mati dan hari aku dibangkitkan hidup (/9011) adalah lebih sem!urna !ada ittihad dan iktiqad dan lebih tin::i dalam tak3il . "esun::uhn#a !erkara #an: men#im!an: dari!ada adat !ada hak Isa adalah !en:u>a!an . Aqaln#a diberda#akan dan men5adi sem!urna !ada demikian zaman #an: dalamn#a Allah men5adikann#a beru>a! . =eta!i tidak lazim dari!ada berda#a men:u>a! dalam a!a 5ua keadaan ; kebenaran !ada a!a #an: diu>a!kan berbandin: a!a #an: disaksikan !adan#a se!erti ba:i .ah#a . Keselamatan al Haq atas .ah#a dari 3a5ah ini lebih men:an:katkan kesamaran #an: berlaku dalam ina#ah ilahi dari!ada u>a!an keselamatan Isa atas dirin#a ; 5ika sekali!un qarinah keadaan menun5ukkan qurbahn#a ke!ada Allah !ada demikian dan kebenarann#a . 6ia telah men:u>a! dalam mema5ukan dalil atas kesu>ian ibun#a semasa dalam buaian ; iaitu seba:ai satu dari!ada dua saksi . "aksi #an: lain adalah !<k<k tamar 137

#an: kerin: #an: men::u:urkan rutab #an: se:ar tan!a ada !<k<k 5antan dan !<linasi . "e!ertimana Mariam telah melahirkan Isa tan!a laki dan 5imak men:ikut adat biasa . 8ika se<ran: nabi berkata E A#at aku dan muk5izat aku adalah baha3a dindin: itu beru>a! ; kemudian dindin: itu men:u>a! dan berkata dalam u>a!ann#a E Kamu berdusta . Kamu bukan rasul Allah . &es>a#a sah a#at itu dan sabit den:ann#a baha3a dia adalah rasul Allah dan tidak di!edulikan a!a #an: diu>a!kan . &amun kerana u>a!an Isa ; ketika ibun#a men:is#arat ke!adan#a semasa dia dalam buaian ; termasuk dalam kemun:kinan ini ; u>a!an keselamatan Allah atas .ah#a adalah lebih men:an:katkan dari 3a5ah ini . Ada a#at #an: menun5ukkan baha3a dia adalah hamba Allah kerana dikatakan !adan#a baha3a dia adalah anak Allah . 1en:ka! dalil den:an semata2 !en:u>a!an . 6ia adalah hamba Allah di sisi satu kum!ulan #an: lain ; #an: meme:an: den:an nubu3ah . A!a2 tambahan ; dalam se:ala #an: dikhabarkann#a semasa dalam buaian ; baki dalam hukum kemun:kinan seba:ai s!ekulasi aqal sehin::a zahir !ada masa de!an kebenarann#a . 0ahamilah betul2 a!a #an: kami men:is#aratkan ke!adan#a .

13)

ermata Hikmah Malik./0 dalam Kalimat 1akari"a Ketahuilah baha3a rahmat Allah meluasi se:ala sesuatu !ada 3u5ud dan hukum . 4u5ud marah adalah dari!ada rahmat Allah melalui marah di mana rahmat&#a mendahului marah&#a . Iaitu nisbah rahmat ke!ada&#a mendahului nisbah marah ke!ada&#a . * - A"3 rahmat adalah satu sifat zat bagi al $aq sedangkan marah adalah satu hukum negatif ! iaitu tidak penerimaan sesuatu akan kesempurnaan zuhur kesan wujud dan hukumnya dalamnya ' Ca:i setia! ain ada 3u5ud #an: ia tuntut dari!ada Allah ; maka kerana demikian rahmat&#a men:umumi setia! ain . "esun::uhn#a 6ia bersama rahmat&#a #an: 6ia merahmatkan ain den:ann#a sebelum ke:emaran ain ke!ada 3u5ud ainn#a *!un- ; kemudian 6ia me3u5udkan ke:emaran itu . Kerana demikian kami kata baha3a rahmat Allah meluasi se:ala sesuatu !ada 3u5ud dan hukum . Asma ilahi adalah sebaha:ian benda dan ia kembali ke!ada ain #an: satu . A3al2 a!a #an: rahmat&#a meluasi dari azali la:i adalah kebendaan demikian ain #an: me3u5udkan rahmat melalui rahmat . A3al2 baran: #an: rahmat meluasi adalah dirin#a ; kemudian kebendaan #an: telah diis#aratkan ke!adan#a ; kemudian kebendaan setia! #an: 3u5ud ; #an: akan 3u5ud ; #an: takterbilan: ; di dunia atau di akhirat ; #an: aradh atau 5auhar ; #an: basith atau murakab . =idak diambil kira dalam rahmat a!akah terhasil satu tu5uan atau keharm<nian tabii . Cahkan #an: harm<ni dan tidak harm<ni kesemuan#a diluasi rahmat ilahi !ada !en:3u5udan . Kami telah sebut di dalam al &utuhat al *akkiyah baha3a kesan adalah milik maJdum ; bukan milik mau5ud . 8ika ia milik mau5ud !un maka den:an kerana hukum maJdum . Ini satu ilmu #an: :harib dan masaalah nadir . =idak diketahui tahqiq masaalah ini melainkan ahli 3aham dan itu!un melalui zauq di sisi mereka .*2- Ada!un <ran: #an: tidak terkesan 3aham !adan#a ; maka dia 5auh dari!ada *merasai- masaalah ini . (2) mereka menghubungkan waham dengan objek untuk mewujudkannya Rahmat Allah meresa!i se:ala /en<mena 6alam zat dan dalam a#an ia men:alir =em!at rahmat #an: men5adi ><nt<h Adalah dari!ada s#uhud bersama /ikir #an: tin::i "etia! sesuatu #an: diin:ati rahmat maka baha:ialah ia ; bahkan tidak ada di sana melainkan a!a #an: diin:ati rahmat . In:atan rahmat tentan: sesuatu adalah !en:3u5udann#a akan sesuatu itu ; iaitu setia! #an: mau5ud adalah sesuatu #an: dirahmati . 8an:an kamu 3ahai ka3anku terhi5ab dari!ada idrak a!a #an: kami sebutkan den:an a!a #an: kamu melihat !ada sahib bala . 6an a!a #an: kamu !er>a#a tentan:n#a dari!ada seksa akhirat #an: tidak ter!isah dari!ada <ran: #an: men:alamin#a .

13$

Ketahuilah !ertama sekali baha3a rahmat terda!at dalam !en:3u5udan umum . Maka !ada rahmat den:an seksa di3u5udkan seksa . "esun::uhn#a rahmat mem!un#ai kesan !ada dua 3a5ah . Kesan !ada zat iaitu !en:3u5udan rahmat akan setia! ain #an: mau5ud . Ia tidak lihat ke!ada tu5uan atau!un ketidak tu5uan atau ke!ada a!a #an: sesuai dan a!a #an: tidak sesuai . Ia melihat ke!ada ain setia! mau5ud sebelum 3u5udn#a ; bahkan melihatn#a dalam ain tsubutn#a . Kerana ini ia melihat al Haq #an: di>i!takan dalam iktiqad seba:ai satu ain tsabit di antara se:ala a#an tsabit . Rahmat&#a atas diri rahmat adalah den:an !en:3u5udan . Kerana demikian kami berkata E Al Haq #an: di>i!takan dalam iktiqad adalah !ertama sesuatu #an: dirahmati sele!as rahmat&#a atas diri rahmat dalam men::antun:kann#a den:an !en:3u5udan se:ala #an: dirahmati . Kesan kedua adalah melalui !ermintaan . Mereka #an: terhi5ab meminta al Haq su!a#a merahmati mereka dalam iktiqad mereka . Ahli kas#a/ meminta su!a#a rahmat Allah berdiri bersama mereka . Mereka memintan#a den:an nama Allah den:an berkata E 4ahai Allah ; rahmatilah kami . =idak dirahmati mereka melainkan didirikan rahmat bersama mereka ; dan ba:i rahmat hukum *keterlaksanaan- . Ini kerana hukum !ada haqiqat adalah satu makna #an: berdiri !ada tem!at . 6ialah Maha Pemberi Rahmat !ada haqiqat ; maka Allah tidak merahmati hamba&#a dan !rihatin terhada! mereka melainkan den:an rahmat . A!abila rahmat berdiri bersama mereka ; mereka akan merasai *kesulthanan- hukumn#a . "esia!a #an: diin:ati rahmat sesun::uhn#a dia telah dirahmati . &ama !elaku adalah .an: Maha Men:asihani dan .an: Maha Pemberi Rahmat . Hukum *rahmat- ini tidak bersi/at !en>i!taan B ia satu !enum!uan makna ke!ada zat . Hal adalah sesuatu #an: tidak mau5ud dan tidak maJdum kerana ia tidak mem!un#ai ain dalam 3u5ud kerana ia satu nisbah . =eta!i ia tidak maJdum !ada hukum ; keranan#a !ihak #an: !adan#a berdiri ilmu dinamakan alim dan ini satu hal . Maka si alim adalah satu zat #an: disi/atkan den:an ilmu . 6ia bukan ain zat dan bukan 5u:a ain ilmu . =idak ada di sana melainkan ilmu dan zat #an: !adan#a berdiri ilmu ini . Keadaann#a alim adalah satu hal ba:i zat ini kerana bersi/at den:an makna ini . &isbah ilmu hadas !ada si alim . Rahmat !ada haqiqat adalah satu nisbah dari!ada .an: Maha Pemberi Rahmat . &isbah ini me3a5ibkan satu hukum iaitu rahmat . Pihak #an: me3u5udkan rahmat dalam marhum tidak me3u5udkann#a su!a#a ia merahmati&#a den:ann#a . "esun::uhn#a 6ia me3u5udkann#a untuk merahmati den:ann#a !ihak #an: !adan#a rahmat berdiri . 6ia ; Maha "u>i 6ia bukan tem!at ba:i hadas maka 6ia bukan tem!at !en:3u5udan rahmat . 6ia adalah .an: Maha Pemberi Rahmat dan 6ia tidak men5adi !emberi rahmat melainkan den:an !endirian rahmat den:an&#a . Maka sabitlah baha3a 6ia adalah ain rahmat . "esia!a #an: tidak merasai !erkara ini ; dan tidak ba:in#a ta!ak dalam !erkara ini tidak akan berani berkata E "esun::uhn#a 6ia ain rahmat atau ain si/at . 6ia akan 14(

berkata E 6ia bukan ain si/at dan tidak selain dari!adan#a . Maka si/at al Haq di sisin#a ; bukanlah ia 6ia dan ia bukan selain&#a . Ini kerana dia tidak berkuasa mena/ikan si/at dan tidak berkuasa men5adikann#a ain&#a . Maka ber!alin:lah dia ke!ada ibarat ini . * - A"3 iaitu fahaman Asyaari

Ini satu ibarat #an: baik ; namun ada ibarat lain #an: lebih berhak untuk !erkara ini dari!adan#a dan lebih men:an:katkan kesulitan . Iaitu !enda!at #an: mena/ikan baha3a ain si/at 3u5ud dan berdiri !ada zat #an: disi/atkan ; han#asan#a ia satu nisbah dan idha/at antara #an: disi/atkan den:ann#a dan antara ain si/at #an: ditaaqulkan . * - A"3 iaitu pendapat kebanyakan ulama dan *uktazilah

8ika sekali!un rahmat satu /akt<r !erhim!unan namun nisbahn#a ke!ada setia! asma ilahi adalah berbeza . Kerana inilah ; diminta "ubhanahu su!a#a merahmati den:an setia! asma ilahi . Maka rahmat Allah ; dan kina#ah *menun5ukkan- baha3a rahmat&#a meluasi se:ala sesuatu . Kemudian ba:i rahmat ban#ak >aban: seban#ak bilan:an asma ilahi ; teta!i nisbah ke!ada asma ilahi #an: khas tidak umum dalam u>a!an !eminta E 4ahai Rabb ; rahmatilah . 6an *sama- !ada asma #an: lain sehin::a al Muntaqim ; b<leh 5u:a dikatakan E 4ahai Muntaqim ; rahmatilah aku . 6emikian adalah kerana kesemua asma ini menun5uk ke!ada zat #an: dinamakan dan menun5uk den:an haqaiqn#a ke!ada makna #an: berbeza . Mereka men#eru&#a den:an asma *tertentu- !ada rahmat ; dari se:i !etun5ukn#a ke!ada zat #an: dinamakan den:an asma itu ; bukan lain . Cukan dari se:i a!a #an: ditun5ukkan demikian asma #an: men>eraikann#a dari!ada selainn#a dan membezakan . "esun::uhn#a ia tidak terbeza dari selainn#a sedan:kan ia di sisi !en#eru *masihdalil zat . "esun::uhn#a ia terbeza !ada dirin#a dari!ada selainn#a kerana zat asma itu ; kerana a!a #an: diberi istilah khas den:an a!a sa5a la/az adalah satu haqiqat #an: terbeza !ada zatn#a dari!ada selainn#a . 8ika sekali!un se:ala asma telah dima5ukan untuk meru5uk ke!ada satu ain #an: dinamakan ; teta!i tidak ada khila/ baha3a setia! asma mem!un#ai hukum #an: tersendiri . Kerana demikian !atut 5u:a ia diambil kira se!ertimana diambil kira dilalahn#a ke!ada zat #an: dinamakan . Kerana ini Abu 'asim ibn 'asi telah berkata tentan: asma ilahi E "esun::uhn#a setia! asma ; satu !ersatu ; adalah a!a #an: dinamakan den:an se:ala asma ; kesemuan#a ; kerana !ensi/atann#a den:an se:ala asma mendahuluin#a dalam sebutan . 6emikian adalah kerana daliln#a ke atas ain #an: satu 5ika sekali!un berbilan:an asma atas ain itu dan berbeza haqaiqn#a ; iaitu haqaiq demikian asma . Kemudian rahmat b<leh di>a!ai melalui dua thariq . Pertama thariq 3a5ib dalam /irman&#a E Aku akan menentukannya bagi orang yang bertaqwa dan yang memberi zakat (70/56) dan a!a #an: 6ia men:aitkan mereka den:ann#a dari!ada si/at ilmu dan amal .

141

=hariq kedua untuk men>a!ai rahmat adalah thariq anu:erah ilahi #an: tidak diqarinahkan den:an amalan . Iaitu men:ikut /irman&#a E rahmat Aku meluasi segala sesuatu ( )' Antaran#a /irman&#a E supaya Allah mengampunkan kamu pada salah silap kamu yang terdahulu dan yang terkemudian (4802)' 6an antara /irman&#a E buatlah a!a #an: kamu kehendaki ; sesun::uhn#a Aku telah men:am!unkan kamu . *Hadis - Ketahuilah demikian . ($adis) merujuk kepada $atib ibn %altaa yang telah mengirim satu surat kepada #uraishy ketika orang Islam bersedia untuk menyerang *ekkah' -urat itu ditahan dan <mar mahu $atib dibunuh ' -abda Nabi saw >ahai <mar ! mungkin Allah melihat kepada mereka yang berperang di %adr dan telah memaafkan mereka '

142

ermata Hikmah Uns dalam Kalimat Il"as Il#as adalah Idris as . 6ia se<ran: nabi sebelum &uh . Allah telah men:an:katkann#a ke!ada satu tem!at #an: tin::i . 6ia tin::al dalam qalb a/lak iaitu /alak matahari . Kemudian dia telah dihantar ke!ada satu qar#ah bernama Caalbak. Caal adalah nama satu id<la ; dan Cak adalah sulthan demikian qar#ah . Id<la ini #an: dinamakan Caal dikhususkan den:an milik *d<minasi- . Ke!ada Il#as iaitu Idris telah di:ambarkan terbelahn#a :unun: #an: dinamakan 1ubnan ; dari!ada kata E lubanah ; iaitu ha5at ; semasa menun::an:i satu kuda dari!ada a!i #an: kelen:ka!ann#a !un dari!ada a!i . A!abila dia melihatn#a ; dia telah menaikin#a dan :u:urlah dari!adan#a s#ah3at . 8adilah dia aqal tan!a s#ah3at maka tidak kekal ba:in#a takluk den:an a!a #an: tertakluk den:ann#a se:ala tu5uan na/sani . 6alamn#a al Haq men5adi tanzih ; iaitu dia mem!un#ai seten:ah dari!ada mari/at tentan: Allah . "esun::uhn#a aqal a!abila ta5arud den:an sendirin#a ; dari se:i !en:ambilan ilmu dari!ada nazarn#a ; maka mari/atn#a tentan: Allah adalah atas tanzih bukan atas tas#bih . A!abila Allah memberin#a mari/at den:an ta5alli ; sem!urnalah mari/atn#a tentan: Allah ; maka ia akan mentanzihkan&#a !ada satu tem!at dan mentas#bihkan&#a !ada tem!at #an: lain . Ia melihat aliran al Haq !ada 3u5ud dalam su3ar tabii dan anasir . =idak kekal ba:in#a satu su3ar melainkan dia melihat ain al Haq seba:ai ain su3ar itu . Ini adalah mari/at #an: len:ka! dan sem!urna #an: didatan:kan s#ariat #an: turun dari sisi Allah . "e:ala 3aham men:hukum den:an mari/at ini 5u:a . * - A"3 waham melihat kepada apa yang di sebalik apa yang diwajibkan fikiran ' Ia tidak respon kepada quwwah aqal dari segi kaitannya secara yang mengeluarkannya daripada itlak ' Adakala ia haruskan hukum atas yang mutlak dengan kaitan dan kali lain dengan sebaliknya ' Ia tidak berubah pada demikian == Ia menghukum dengan syahid atas yang ghaib sekali dan sebaliknya kali lain ' Kerana ini 3aham lebih kuat sulthann#a dalam <r:anisma manusia dari!ada aqal . Ini kerana <ran: #an: beraqal ; 5ika sekali!un matan: aqaln#a ; tidak terle!as dari!ada hukum 3aham atasn#a dan !ada tasa3ur a!a #an: dia men:aqalkan . 4aham adalah sulthan #an: !alin: ber!en:aruh dalam su3ar <r:anisma manusia sem!urna ini . Melaluin#a datan: s#ariat #an: diturunkan ; den:an tas#bih dan tanzih . "#ariat tas#abbuh dalam tanzih den:an 3aham ; dan bertanzih dalam tas#bih den:an aqal . 6en:an ini dihubun:kait kesemua den:an kesemua . Maka tidak mun:kin baha3a tanzih k<s<n: dari!ada tas#bih dan tas#bih k<s<n: dari!ada tanzih . 0irman Allah =aala E tidak ada seumpamaNya sesuatu iaitu den:an tanzih dan tas#bih B dan +ia *aha *endengar ! *aha *elihat (420//) iaitu den:an tas#bih . Ini adalah a#at #an: terbesar #an: turun berkenaan den:an tanzih ; namun bersama demikian ia tidak k<s<n: dari!ada tas#bih den:an Ka/ . 6ia !alin: alim tentan: diri&#a dan 6ia tidak men:ibaratkan tentan: diri&#a melainkan den:an a!a #an: kami telah sebutkan .

143

0irman&#a E (akuilah) 3esucian "abb kamu ! "abb yang *aha ,erkasa daripada apa yang mereka sifatkan (170/8:) Mereka tidak mensi/atkan&#a melainkan den:an a!a #an: aqal mereka men#atakan . Maka 6ia mentanzihkan diri&#a dari!ada tanzih mereka kerana mereka telah men:hadkan&#a den:an demikian tanzih . 6emikian adalah kerana kekuran:an aqal dari!ada idrak um!ama ini . "e:ala s#ariat mendatan:kan a!a #an: den:ann#a 3aham membuat ke!utusan se>ara berdikari . "#ariat tidak !ernah mensusutkan al Haq dari!ada satu si/at #an: 6ia zahir dalamn#a . "e!erti demikian u>a!an s#ariat dan den:an demikian ia datan: . "e:ala umat beramal atas demikian dan Allah memberi ke!ada umat2 ta5alli . 4aris2 akan men:irin:i rasul2 dan mereka akan men:u>a! a!a #an: diu>a!kan rasul2 ; iaitu E Allah lebih mengetahui di mana meletak risalahNya (60/24) ' Allah lebih men:etahui sia!a #an: tum!u ke!ada&#a . 4a5ah ibtida melalui !en:khabaran menun5uk ke!ada rasul2 Allah ; dan 3a5ah E 6ia lebih men:etahui di mana meletak risalah&#a . "etia! dua 3a5ah ini mem!un#ai haqiqat; kerana demikian kami katakan baha3a ada tas#bih dalam tanzih dan tanzih dalam tas#bih . "ele!as keteta!an ini ; maka benarkan kami turunkan sutrah dan 5atuhkan hi5ab atas ain !ara kritik dan !entaklid . Keduan#a adalah seten:ah dari!ada su3ar #an: al Haq ta5alli dalamn#a . Akan teta!i kami telah disuruh men#embun#ikan ; su!a#a zahir kelebihan !ersediaan su3ar . "esun::uhn#a a!a #an: berta5alli dalam satu su3ar men:ikut hukum !ersediaan demikian su3ar . Maka dinisbahkan ke!ada !ersediaan a!a #an: diberi haqiqat su3ar dan la3azimn#a . 6an semestin#a demikian . Misal <ran: #an: melihat al Haq dalam tidur dan dia tidak in:kari ini ; dan baha3a sesun::uhn#a ia tidak s#ak adalah al Haq ; ain&#a . Kemudian diikuti den:an la3azim demikian su3ar dan haqaiqn#a #an: ta5alli dalam su3ar dalam tidur . Kemudian sele!as demikian ; diibaratkan iaitu dilan:kau dari!adan#a ke!ada sesuatu !erkara lain #an: dituntut tanzih ; !ada aqal . 8ika !ihak #an: men:ibaratkann#a mem!un#ai kas#a/ dan iman ; maka dia tidak ber!indah dari!adan#a ke!ada tanzih semata2 bahkan dia memberin#a haqn#a dari!ada tanzih . Antara a!a #an: su3ar itu zahir dalamn#a dari!ada tas#bih ; maka ia Allah !ada tahqiq ; satu ibarat ke!ada sesia!a #an: /aham is#arat . (A"3 waham adalah satu quwwah yang bertindak pada mutakhayal dan ia mencapai makna juzi dalam mahsusat ' 3ebanyakan hukumnya atas makna juzi daripada mahsusat dan mutakhayal adalah sahih ' Adakala ia menghukum pada maqulat dan makna kulli dengan hukum yang kesemuanya rosak melainkan dikehendaki Allah ' ?amyiz antara pendapat sahih dan fasad tidak mudah melainkan kepada orang yang Allah ikhlaskannya dengan nur hidayah yang benar dan memberinya taufiq untuk mencapai yang benar dan betul dan menguatkan aqalnya dengan bantuan "uh al #udus ' Antara kapasiti quwwah ini adalah induksi dan deduksi ' +ominasinya atas aqal merosakkan kebanyakan hukum aqal melainkan apa yang telah menjadi lubb (aqal) '

144

Ruh hikmah ini dan !en:huraiann#a adalah baha3a se:ala suruhan terbaha:i ke!ada !embekas dan !enerima bekas ; iaitu dua ibarat . Pembekas dari se:ala 3a5ah dan atas se:ala hal dan !ada se:ala hadrat adalah Allah . Penerima bekas dari se:ala 3a5ah dan !ada se:ala hal dan dalam se:ala hadrat adalah alam . Maka a!abila datan: *3arid al Haq- ia akan berhubun:an den:an setia! sesuatu !ada usuln#a #an: bersesuaian . "esun::uhn#a 3arid itu selama2n#a semestin#a men5adi /uruk ke!ada satu usul . Muhabbah ilahi adalah satu /uruk ke!ada na3a/il dari!ada hamba . Ini adalah satu kesan antara !embekas dan !enerima . Al Haq men5adi !enden:aran hamba ; !en:lihatann#a dan qu33ahn#a atas muhabbah ini . Ini satu kesan #an: berteta!an . Kamu tidak berkuasa men:in:karin#a kerana ia sabit !ada s#arak ; 5ika kamu se<ran: mukmin . Ada!un aqal se5ahtera maka ia adalah sahib ta5alli ilahi dalam satu tem!at ta5alli tabii dan men:enali a!a #an: kami katakan . Atau dia se<ran: mukmin ; iaitu se<ran: muslim #an: beriman den:an *ta5alli itu- se!ertimana datan: dalam "ahih Muslim . "emestin#a kesulthanan 3aham akan men:hukum atas <ran: #an: beraqal #an: membahas !ada a!a #an: datan: dalam su3ar ini *iaitu su3ar #an: dilihat dalam tidur- kerana dia beriman den:ann#a . Ada!un #an: bukan mukmin ; dia men:hukum atas 3aham den:an 3aham dan dia berkha#al den:an s!ekulasi /ikirann#a baha3a dia telah memindahkan ke!ada Allah a!a #an: demikian ta5alli dalam mim!i memberikann#a . * - A"3 iaitu memustahilkan pada haq ?aala keadaan +ia dalam satu suwar yang berjasad 4aham !ada demikian tidak ber!isah dari!adan#a ; dari se:i dia tidak sedar kerana lalai dari!ada dirin#a . 6ari!ada demikian /irman Allah =aala E berdoalah kamu kepada Aku nescaya Aku memperkenankan permohonan kamu (4:06:) dan /irman&#a E +an apabila hamba2 Aku bertanya kepada kamu mengenai Aku ! maka (beritahu mereka ) sesungguhnya Aku senentiasa hampir (kepada mereka) 2 Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada Aku ' (20/86) 6ia tidak ber5a3ab melainkan a!abila ada <ran: #an: mem<h<n ke!ada&#a . 8ika sekali!un ain !em<h<n adalah ain !en5a3ab ; maka tidak ada khila/ dalam !erbezaan su3ar ; kerana keduan#a adalah dua su3ar *#an: berbeza- tan!a s#ak . Kesemua su3ar itu adalah se!erti an:<tta ba:i 9aid . =ermaklum baha3a 9aid adalah satu haqiqat s#akhsiah . =an:ann#a bukanlah kakin#a atau ke!alan#a atau matan#a atau bulu kenin:n#a . Maka dia sesuatu #an: !elba:ai ; !elba:ai !ada su3ar dan satu !ada ain . Atau!un se!erti manusia !ada ain adalah satu tan!a s#ak . =idak s#ak 5u:a baha3a 2mar bukanlah 9aid ; bukan Khalid dan bukan 8aa/ar . Iaitu indiDidu ain #an: satu ini tidak terbilan: dalam 3u5ud ; maka manusia 5ika sekali!un satu !ada ain adalah !elba:ai !ada su3ar dan indiDidu . Kamu telah men:etahui se>ara !utus ; 5ika kamu se<ran: mukmin baha3a al Haq ; ain&#a akan berta5alli !ada hari qiamat dalam satu su3ar #an: dikenali . Kemudian 6ia akan berubah ke!ada su3ar #an: lain dan diin:kari . Kemudian berubah ke!ada su3ar #an: lain dan dikenali . "edan:kan 6ia adalah a!a #an: ta5alli ; bukan lain ; dalam setia! su3ar . *hadis dalam "ahih Muslim14

Maklum baha3a su3ar ini bukanlah su3ar itu #an: lain sedan:kan ainn#a adalah satu ; #an: ber/un:si seba:ai >ermin . A!abila !en>era! melihat ke dalam >ermin ke!ada a!a #an: diiktiqadkann#a tentan: Allah ; dia men:enali&#a dan meneta!kan&#a . A!abila se>ara kebetulan dia melihat dalamn#a a!a #an: diiktiqadkan selainn#a dia akan men:in:karin#a ; se!ertimana dia melihat su3ar dirin#a atau su3ar selainn#a dalam >ermin . Germin adalah ain #an: satu sedan:kan su3ar adalah !elba:ai dalam mata !en:lihat dan tidak ada dalam >ermin satu 5umlah su3ar . Germin mem!un#ai kesan atas su3ar dari satu 3a5ah dan tidak !ada 3a5ah #an: lain . Kesan #an: di!un#ai >ermin adalah keadaan ia memantulkan su3ar #an: berbeza bentuk den:an men:e>ilkan ; membesarkan ; meman5an:kan dan melebarkan . Iaitu ia mem!un#ai kesan !ada ukuran dan !erubahan ukuran kembali ke!ada >ermin . &amun !erubahan2 ini adalah dari!ada >ermin kerana !erbezaan ukuran >ermin . =ilik dalam misal ini ke!ada satu >ermin dari!ada !elba:ai >ermin ; 5an:an tilik ke!ada kesemuan#a . Iaitu tilik kamu dari se:i keadaan&#a seba:ai zat ; maka 6ia adalah terka#a dari!ada sekalian alam . 6an dari se:i asma ilahi ; maka *!adademikian 3aktu 6ia se!erti >ermin #an: !elba:ai . Maka dalam mana satu asma ilahi na/s kamu menilik atau sese<ran: menilik ; maka sesun::uhn#a 6ia akan menzahirkan dalam !enilik itu haqiqat demikian asma . Inilah a!a #an: berlaku 5ika kamu /aham . 8an:an kamu :elisah dan 5an:an kamu takut . "esun::uhn#a Allah men::emari keberanian 5ika sekali!un han#a !ada membunuh seek<r ular . 2lar itu tidak selain dari!ada na/s kamu . 2lar itu hidu! den:an sendirin#a dalam su3ar dan haqiqat . "esuatu itu tidak terbunuh den:an sendirin#a . 8ika su3arn#a r<sak !ada indera ; haddn#a mem!erkukuhkan su3ar itu dan kha#al tidak melen#a!kann#a . 8usteru !erkara itu be:ini ; maka ini men5adi 5aminan ke!ada zat ; ke!erkasaan dan kekebalan . "esun::uhn#a kamu tidak berkuasa mer<sakkan hudud . Ke!erkasaan a!a #an: lebih besar dari!ada ke!erkasaan ini . Kamu berkha#al den:an 3aham baha3a kamu telah membunuh ; dan den:an aqal dan 3aham su3ar itu tidak hilan: 3u5udn#a dalam hadd . 6alil ke!ada demikian dalam /irman&#a E dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar ! tetapi Allah juga yang melempar (80/7)' Mata tidak men>a!ai melainkan su3ar Muhammad #an: sabit ba:in#a tindakan ini !ada indera . =eta!i ia adalah a!a #an: Allah mena/ikan dari!ada su3ar itu !ada a3aln#a ; kemudian disabitkan tindakan itu ke!ada su3ar !ada !erten:ahan . Kemudian 6ia kembali den:an !embetulan baha3a Allah adalah !el<ntar dalam su3ar Muhammad . "emestin#a beriman den:an ini . =ilik ke!ada !embekas ini di mana al Haq telah turun ke!ada su3ar Muhammad dan al Haq sendiri telah men:khabarkan ke!ada hamba&#a men:enai demikian . =idak se<ran: kami berkata demikian tentan:&#a bahkan 6ia #an: berkata demikian tentan: diri&#a . Khabarn#a adalah benar dan iman den:ann#a 3a5ib sama saha5a kamu men>a!ai ilmu a!a #an: dia katakan atau kamu belum men>a!ain#a ; iaitu seba:ai alim atau muslim #an: mukmin .

14%

Antara a!a #an: menun5ukkan ke!ada kamu kelemahan s!ekulasi aqal dari se:i /ikirn#a adalah keadaan aqal men:hukum atas illat*+sebab- baha3a ia bukan maJlul*+kesan- dari!ada !ihak #an: memiliki illat . Ini adalah hukum aqal dan tidak ada kesembun#ian !adan#a . =eta!i a!a #an: ada dalam ilmu ta5alli han#a ini ; iaitu illat adalah maJlul dari!ada !ihak #an: memiliki illat . A!a #an: dihukumkan aqal adalah sahih 5ika bersama !emeriksaan dalam s!ekulasi . "e5auh aqal !ada demikian baha3a ia berkata a!abila melihat satu !erkara #an: mela3ani a!a #an: n#ata ke!adan#a dari!ada dalil s!ekulati/ E Caha3a ain adalah sabit seba:ai satu dalam ke!elba:aian ini . 6ari se:i ia illat ba:i satu su3ar antara su3ar2 ini den:an kesann#a ; illat itu tidak men5adi kesan ke!ada kesan illat itu ; iaitu sehin::a kesan illat men5adi illat ba:in#a . Inilah se5auh *!en>a!aian- aqal a!abila ia melihat sesuatu seba:aimana ia ada teta!i belum la:i ter!endam dalam s!ekulasi /ikirann#a .*kritik k<nse! tindakbalasKerana !erkara kesebaban be:ini :a#a ; maka a!akah !enda!at kamu tentan: !en:luasan s!ekulasi aqal !ada selain tem!at #an: sem!it ini . =idak sesia!a #an: lebih beraqal dari!ada rasul as . Mereka datan: den:an a!a #an: mereka datan:kan dalam khabar dari !ihak ilahi dan mereka mensabitkan a!a #an: disabitkan aqal . Mereka menambahkan a!a #an: aqal tidak berdikari men:idrakn#a ; #an: tidak dikha#alkan aqal lan:sun: ; dan a!a #an: mendekatkan sese<ran: ke!ada ta5alli ilahi . A!abila dia bersendirian sele!as ta5alli dia akan hairan !ada a!a #an: dia telah lihat . 8ika dia hamba Rabb dikembalikan aqal ke!adan#a . 8ika dia hamba s!ekulasi ; al Haq kembali ke!ada hukumn#a . Ini tidak berlaku sela:i dia kekal dalam kehidu!an dunia terhi5ab dari!ada kehidu!an akhiratn#a di dunia . "esun::uhn#a !ara ari/in zahir di sini se<lah2 mereka dalam su3ar dunia kerana hukum dunia berlaku atas mereka . &amun Allah =aala telah men:ubahkan bathin mereka ke!ada kehidu!an akhirat den:an semestin#a . Mereka tidak terkenal !ada su3ar melainkan ke!ada <ran: #an: Allah telah kas#a/kan mata basirahn#a kemudian dia idrak B dan penglihatan kamu pada hari ini sangat tajam ' (5:022) =idak ada se<ran: #an: ari/ tentan: Allah dari se:i ta5alli ilahi melainkan dia berada !ada kehidu!an akhirat . 6ia telah men:alami !erhim!unan *mahs#ar- semasa dalam dunia dan terban:kit dari!ada quburn#a . 6ia melihat a!a #an: <ran: ramai tidak melihat dan men#aksikan a!a #an: mereka tidak saksi seba:ai ina#ah dari!ada Allah ke!ada seten:ah hamba&#a "esia!a berkehendak menemui hikmah Il#asFIdris ini #an: Allah =aala telah memban:unkann#a dua kali ; !ertama seba:ai nabi sebelum &uh kemudian dian:katkan dan kemudian turun seba:ai rasul iaitu men:him!unkan ba:in#a dua kedudukan ; maka hendaklah dia turun dari!ada hukum aqaln#a ke!ada s#ah3atn#a dan men5adi seba:ai hai3an mutlak sehin::a dikas#a/kan a!a #an: dikas#a/kan ke!ada setia! binatan: melata selain dari!ada 5inn dan manusia . Ketika itu baru dia men:etahui baha3a dia telah mentahqiqkan kehai3anann#a iaitu den:an dua alamat . Pertama kas#a/ ini . Maka dia melihat sia!a #an: disiksa dalam quburn#a dan sia!a #an: diberi nikmat . 6ia melihat si mati hidu! ; #an: kelu ber>aka! dan #an: duduk ber5alan2 . 147

Alamat kedua adalah kekeluan ; dari se:i 5ika sekali!un dia hendak men:u>a! tentan: a!a #an: dia telah melihat nes>a#a dia tidak akan berkuasa . Pada ketika itulah dia akan merealisasikan kehai3anann#a . Ada se<ran: muridin kami #an: telah terhasil ba:in#a kas#a/ ini ; melainkan tidak ter!elihara ba:in#a kekeluan ; maka tidak ter5adi dia merealisasikan kehai3anann#a . A!abila Allah =aala mendirikan aku !ada maqam ini aku telah merealisasikan kehai3anan aku den:an se!enuhn#a . Aku melihat dan hendak men:u>a! tentan: a!a #an: aku telah saksikan teta!i aku tidak mam!u . =idaklah aku terbeza dari!ada <ran: kelu #an: tidak b<leh berkata2. A!abila se<ran: merealisasikan a!a #an: kami sebutkan dia akan ber!indah ke!ada men5adi aqal mu5arrad dalam maddah tabii . 6ia akan men#aksi bebera!a !erkara #an: men5adi usul ke!ada a!a #an: zahir dalam su3ar tabii . 6ia akan men:etahui dari mana keluar sesuatu hukum !ada su3ar tabii se>ara zauq . * - A"3 iaitu hukum2 yang berbeza dalam suwar tabii adalah makna2 ayan dan haqaiq aqli 8ika dikas#a/kan baha3a tabiat adalah ain &a/s al Rahman maka sesun::uhn#a dia telah diberi kebaikan #an: ban#ak . 8ika dirin:kaskan ba:in#a ke!ada a!a #an: kami sebutkan ; maka qadar ini dari!ada mari/at #an: ber!en:aruh atas aqaln#a men>uku!i dan dia ter:<l<n: bersama !ara ari/in . 6ia men:enali ketika demikian se>ara zauq /irman&#a E bukanlah kamu yang membunuh mereka akan tetapi Allah yang membunuh mereka '(80/7) =idak #an: membunuh mereka melainkan besi ; !emukul dan !ihak di sebalik su3ar ini . Pada 5umlahn#a berlaku !embunuhan dan lem!aran ; dan dia men#aksikan !erkara ini !ada usuln#a dan su3arn#a ; maka ini !ensaksian len:ka! . 8ika dia men#aksi na/s *al Rahman- maka bersama kelen:ka!an ada kesem!urnaan . "esun::uhn#a al &a/s al Rahmani adalah ain /aidh 3u5ud dan ha#at atas kull ; bahkan ia adalah ain tanazul al Haq ke dalam su3ar kesemuan#a .

14)

ermata Hikmah Ihsan dalam Kalimat Lukman A!abila Allah mentaqdirkan men:hendaki rizqi ba:i&#a Maka kaun se:alan#a adalah makanan A!abila Allah mentaqdirkan men:hendaki rizqi ba:i kami Maka 6ia men5adi makanan se!ertimana ditaqdirkan Kehendak&#a men5adi iradat&#a ; maka katakanlah den:an kehendak 6ia telah men:hendakin#a dan #an: 5adi adalah a!a #an: dikehendaki Kehendak bertambahan dan berkuran:an Kehendak&#a han#a kehendak sa5a Inilah !erbezaan antara keduan#a ; /ahamilah =eta!i dari satu 3a5ah ain keduan#a adalah sama 0irman Allah =aala E dan sesungguhnya 3ami telah memberi Fukman hikmah ' (1/0/2) dan /irman&#a E sesiapa yang diberi hikmah ! sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak ' (20269) Maka 1ukman men:ikut nas mem!un#ai kebaikan #an: ban#ak den:an !ensaksian Allah ba:in#a den:an demikian . Hikmah adakala dila/azkan den:ann#a dan adakala didiamkan tentan:n#a . Misal kata 1ukman ke!ada anakn#a E wahai anakku jika ada sesuatu perkara seberat sebiji sawipun ! apakah ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit atau di bumi ! nescaya Allah akan mendatangkannya (1/0/6) Ini satu ><nt<h hikmah #an: disebutkan ; iaitu dia men5adikan Allah !ihak #an: mendatan:kann#a . Allah meneta!kan demikian dalam kitab&#a ; dan tidak dit<lak !enda!at ini dari!ada !en:u>a!n#a . Ada!un hikmah #an: didiamkan tentan:n#a ; ia diketahui melalui qarinah ; iaitu diam 1ukman tentan: !ihak #an: didatan:kan ke!adan#a demikian bi5i sa3i . 6ia tidak men#ebut sia!a B dia tidak berkata ke!ada anakn#a E Allah akan mendatan:kann#a ke!ada kamu ; atau ; ke!ada selain kamu . 6ia men::unakan !endatan:an se>ara umum dan men5adikan a!a #an: didatan:kan itu dalam lan:it 5ika di sana atau dalam bumi seba:ai satu !erin:atan . Iaitu su!a#a !emerhati akan memerhati /irman Allah =aala E dan +ia adalah Allah dalam langit dan bumi '(601) 1ukman mem!erin:atkan den:an u>a!ann#a dan diamn#a baha3a al Haq adalah ain se:ala maklum . Kerana #an: maklum lebih umum dari!ada #an: sesuatu ; maka ia adalah !alin: nakirah . Kemudian dia telah len:ka!kan hikmah itu dan >uku!kann#a su!a#a binaann#a men5adi sem!urna den:an berkata E sesungguhnya Allah adalah latif (1/0/6) . Antara kehalusan&#a *dalam struktur- dan kelembutan&#a *dalam tindakan- baha3a 6ia berada ; dalam sesuatu #an: dinamakan den:an sedemikian dan dihaddkan den:an sedemikian ; seba:ai ain demikian sesuatu sehin::a+teta!i tidak dikatakan !ada sesuatu itu melainkan a!a #an: ditun5uk ke!adan#a naman#a !ada !en::unaan umum dan isthilah . Maka dikatakan ini adalah lan:it ; bumi ; batu ; !<k<k ; hai3an ; ra5a ; rizki dan makanan ; sedan:kan ain adalah satu !ada setia!n#a dan dalam setia!n#a . "e!ertimana !en:ikut As#aari berkata baha3a alam se:alan#a seum!ama 5auhar ; iaitu 5auhar #an: satu . Ia ain kata kami E #an: ain adalah satu .

14$

Kemudian mereka berkata baha3a ia berlainan men:ikut aradh . "edan:kan kami berkata baha3a ain berlainan dan berbilan:an men:ikut su3ar dan nisbah sehin::a terbeza . Ada dikatakan E Ini bukan ini dari se:i su3arn#a atau aradhn#a atau miza5n#a B ba:aimana kehendak kamu katakanlah . 6an ini adalah ain ini dari se:i 5auharn#a . Kerana ini di:unakan ain 5auhar dalam hadd setia! su3ar dan miza5 . Kami berkata ; sesun::uhn#a ia bukan selain al Haq . Para mutakalim men:an::a! bah3a a!a #an: dinamakan 5auhar ; 5ika sekali!un dia benar ; bukanlah ain al Haq #an: diitlakkan ahli kas#a/ dan ta5alli . Inilah hikmah keadaan&#a lati/ . Kemudian dinaatkan den:an katan#a E khabir iaitu alim melalui !en:alaman . 0irman&#a E 3ami akan menguji kamu sehingga 3ami mengetahui (4701) Ini adalah ilmu zauq . Al Haq telah men5adikan diri&#a ; bersama ilmu&#a tentan: a!a #an: sebenarn#a ; men:ambil /aedah !ada ilmu . =idak se<ran: !un berkuasa atas men:in:kari a!a #an: dinaskan al Haq !ada hak diri&#a . 6ia telah memisahkan antara ilmu zauq dan ilmu mutlak . Ilmu zauq berkait den:an qu33ah . 6ia telah /irman tentan: diri&#a baha3a 6ia adalah ain qu33ah hamba&#a dalam /irman&#a E Aku !enden:arann#a *Hadis- B ia adalah satu qu33ah antara qu33ah hamba . 6an !en:lihatann#a ; dan ia adalah satu qu33ah antara qu33ah hamba . 6an lisann#a dan ia adalah satu an::<ta dari!ada an::<ta hamba B dan kakin#a dan tan:ann#a . 6ia tidak men:hadkan dalam takri/ han#a ke!ada qu33ah bahkan telah men#ebut an::<ta . =idak ada hamba tan!a an::<ta dan qu33ah ini . Ain #an: dinamakan hamba adalah al Haq ; bukann#a ain hamba B dan 6ia adalah =uan ; Pemaa/ . "esun::uhn#a nisbah adalah terbeza !ada zatn#a teta!i #an: dinisbahkan ke!adan#a tidak terbeza . Kerana tidak ada di sana melainkan ain&#a dalam se:ala nisbah . Maka 6ia adalah ain #an: satu #an: mem!un#ai nisbah ; idha/at dan si/at . Antara kelen:ka!an hikmah 1ukman dalam men:a5ar anakn#a ; a!a #an: didatan:kan den:ann#a dalam a#at ini dari!ada dua asma ilahi ini iaitu lati/ dan khabir #an: dinamakan Allah den:an keduan#a . 8ika dia men5adikan demikian dalam kaun iaitu !ada 3u5ud den:an berkata E kana B nes>a#a ia lebih len:ka! !ada hikmah dan lebih berkesan !ada !enasihatan . Allah =aala telah men:hika#atkan u>a!an 1ukman atas makna se!ertimana diu>a!kann#a dan tidak ditambahkan atasn#a sesuatu!un . 6an 5ika u>a!ann#a E sesun::uhn#a Allah adalah lati/ ; khabir B adalah dari!ada /irman Allah nes>a#a diketahui Allah =aala dari!ada 1ukman baha3a a!abila dia men:u>a! dia akan melen:ka!kan u>a!ann#a selen:ka! ini . Ada!un u>a!ann#a E jika ada sesuatu perkara seberat sebiji sawi pun 2 iaitu ba:i <ran: #an: men:ertikann#a seba:ai makanan ; sedan:kan ia bukan melainkan at<m #an: disebut dalam /irman&#a E sesiapa yang beramal seberat zarrah kebaikan akan melihatnya dan sesiapa yang beramal seberat zarrah kejahatan akan melihatnya (9907!8) .

1 (

Ci5i sa3i adalah seke>il makanan ; 5ika ada #an: lebih ke>il nes>a#a didatan:kann#a ; se!ertimana didatan:kan dalam /irman&#a E sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan apakah dengan nyamuk (2026) B kemudian kerana 6ia men:etahui baha3a di sana ada #an: lebih ke>il dari!ada n#amuk ; 6ia telah ber/irmanE dan apa yang atas daripadanya 2 iaitu dalam keke>ilan . Ini adalah /irman Allah dan a!a #an: ada dalam "urah al 9ulzilah 5u:a /irman&#a ; maka /ahamkanlah . A!a #an: atas dari!ada n#amuk !ada keke>ilan adalah at<m . 6i sana ada kelati/an #an: lain . 6emikian adalah baha3a at<m bersama keke>ilann#a ia lebih rin:an !ada timban:an B 5u:a kerana ia sesuatu #an: hidu! ; dan #an: hidu! lebih rin:an dari!ada #an: mati . Maknan#a baha3a sesuatu amalan a!abila ia seberat at<m dalam keke>ilan dan kerin:anan namun semestin#a balasann#a akan di!ernam!akkan . Kami men:etahui baha3a Allah tidak men:hadkan ke!ada 3azan at<m sedan:kan ada di sana #an: lebih ke>il dari!adan#a . "esun::uhn#a 6ia mendatan:kan demikian atas 5alan mene:askan . Allah 5u:a #an: lebih men:etahui . Ada!un !en::unaan bentuk ke>il ba:i sebutan anak ; maka ia adalah !en:e>ilan #an: menun5ukkan rahmat . Kerana ini dia telah me3asiatkann#a den:an a!a #an: dalamn#a terda!at kebaha:iann#a a!abila diamalkan den:ann#a . Ada!un hikmah 3asiatn#a dalam melaran: anakn#a su!a#a E jangan kamu mensyirikkan Allah ! sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang amat besar '( 1/0/1) maka a!a #an: dizalimkan adalah maqam . Iaitu dinaatkan&#a den:an !embaha:ian sedan:kan ia adalah ain #an: satu . "esun::uhn#a tidak bers#irik bersama&#a melainkan ain&#a ; maka !embaha:ian adalah se5auh2 ke5ahilan . 6emikian adalah kerana indiDidu #an: tidak mem!un#ai mari/at tentan: a!a #an: sebenarn#a dan tidak den:an haqiqat sesuatu ; a!abila berbeza su3ar ke!adan#a dalam ain #an: satu sedan:kan dia tidak men:etahui baha3a demikian khila/ adalah dalam ain #an: satu ; dia men5adikan su3ar itu seba:ai sekutu su3ar #an: lain !ada demikian maqam . 6ia men5adikan ba:i setia! su3ar satu baha:ian dari!ada demikian maqam . Adalah maklum tentan: si sekutu bah3a !erkara #an: khas ke!adan#a ; antara a!a #an: berlaku !adan#a !ersekutuan ; bukanlah ain si sekutu lain #an: men#ekutukann#a ; kerana dia adalah sesuatu #an: lain . &amun tidak ada di sana sekutu !ada haqiqat . "etia! sesuatu berada !ada huzuzn#a dari!ada a!a #an: dikatakan !adan#a baha3a antara sekutu2 ada !ersekutuan dalamn#a . "ebab demikian adalah kerana !ersekutuan adalah !en:um!ulan . 8ika ia satu !en:um!ulan maka tasri/ sebelah !ihak akan men::u:urkan !en:um!ulan . 0irman&#a E katakanlah serulah kepada Allah atau serulah kepada al "ahman (/70//:) 2 inilah ruh masaalah .

1 1

ermata Hikmah Imamiah dalam Kalimat Harun Ketahuilah baha3a 3u5ud Harun as adalah dari!ada hadrat rahmut den:an /irman&#a E dan 3ami kurniakan kepadanya dari rahmat 3ami saudaranya $arun dengan pangkat nabi ' (/9051) Maka nubu33ahn#a adalah dari!ada hadrat rahmut . 6ia lebih tua dari!ada Musa !ada umur teta!i Musa lebih besar dari!adan#a !ada nubu33ah . Kerana nubu33ah Harun dari!ada hadrat rahmat dia telah berkata ke!ada saudaran#a Musa as E >ahai anak ibuku (70/5:)' 6ia telah meman::iln#a melalui ibun#a bukan ba!an#a kerana rahmat adalah lebih di!un#ai ibu dari!ada ba!a !ada hukum . 8ika bukan kerana demikian rahmat se<ran: ibu tidak akan sabar atas menan:ani tarbiah . Kemudian dia berkata E jangan kamu merenggut janggutku dan jangan menarik rambutku (2:094) dan E jangan memberi peluang kepada pihak musuh bermegahan atasku ( ) Ini kesemuan#a adalah satu na/as dari!ada an/as al Rahman . 6emikian disebabkan ketakFkukuh !astian dalam !enilikan a!a #an: ada dalam tan:ann#a dari!ada al3ah ; #an: kemudian telah di>am!akkann#a dari!ada tan:ann#a . 8ika dia menilik ke dalamn#a den:an kukuh !asti nes>a#a dia akan men5um!ai dalamn#a !etun5uk dan rahmat . Petun5uk adalah !en5elasan a!a #an: berlaku dalam satu !erkara #an: menimbulkan kemarahan terhada! Harun #an: adalah bebas dari!ada !erkara itu ; dan rahmat terhada! saudaran#a . 6ia tidak biasa meren::ut 5an::ut saudaran#a den:an kerana a!a #an: dia melihat !ada qaumn#a bersama kelan5utan umurn#a dan baha3a Harun lebih tua dari!adan#a . Pada !ihak Harun demikian adalah !rihatin terhada! Musa kerana nubu33ahn#a adalah dari!ada rahmat Allah dan tidak terbit dari!adan#a melainkan seum!ama rahmat ini . Kemudian Harun berkata ke!ada Musa as E sesungguhnya aku takut bahawa kamu akan berkata 3amu telah memecahbelahkan %ani Israil (2:094) B dan kamu men5adikan aku sebab !e>ahbelah mereka . "esun::uhn#a !en#embahan !atun: anak lembu telah meme>ahbelahkan mereka . Mereka #an: men#embahn#a men:ikut "amiri tan!a !ers<alan ; teta!i ada #an: en::an men#embahn#a sehin::a Musa kembali ke!ada mereka dan mereka men#<aln#a tentan: demikian . Harun takut baha3a dinisbahkan demikian /urqan ke!adan#a . &amun Musa lebih men:etahui tentan: !erkara itu dari!ada Harun . 6ia men:etahui a!a #an: disembah ashab !atun: kerana ilmun#a baha3a Allah telah qadha baha3a tidak akan disembah melainkan&#a . Allah tidak men:hukum sesuatu melainkan ia akan berlaku . Musa mene:ur saudaran#a Harun kerana berlaku in:karn#a dan ketakF keluasan ilmun#a . "esun::uh si ari/ adalah <ran: #an: melihat al Haq dalam setia! sesuatu bahkan melihat&#a seba:ai ain setia! sesuatu . Musa mentarbiahkan Harun den:an tarbiah ilmu 5ika sekali!un lebih muda dari!adan#a !ada umur . Kerana demikian ; a!abila Harun berkata a!a #an: dia telah berkata ; Musa meru5uk ke!ada "amiri sera#a berkata ke!adan#a E Apa pula hal kamu wahai -amiri (2:095)' Iaitu a!akah #an: buatkan kamu ber!alin: ke!ada su3ar anak lembu se>ara khusus .

1 2

A!akah >i!taan kamu akan !atun: itu dari!ada !erhiasan qaum sehin::a mena3an hati mereka adalah kerana harta mereka . "esun::uhn#a Isa telah berkata ke!ada Cani Israil E 4ahai Cani Israil . Hati setia! insan terletak di mana hartan#a ada . 8adikanlah harta kamu dalam lan:it nes>a#a hati kamu akan berada di lan:it . =idak dinamakan harta harta melainkan keadaan zatn#a men>enderun:kan hati ke!ada ibadat . Maka ia adalah satu maqsud #an: terbesar #an: di!erbesarkan dalam hati kerana dalam hati ada i/tiqar ke!ada harta . =idak ada kekekalan ba:i su3ar maka semestin#a su3ar anak lembu akan hilan: 3alau!un Musa tidak ber:esa !ada membakarn#a . Kemudian >emburu telah men:atasi Musa dan dia telah membakarn#a dan menaburkan abu demikian su3ar ke dalam laut sera#a berkata ke!ada "amiri E Pandan:lah ke!ada tuhan kamu . 6ia telah menamakann#a tuhan seba:ai >ara mem!erin:atkan untuk !en:a5aran ; kerana dia men:etahui baha3a ia adalah seten:ah tem!at ta5alli ilahi iaitu E nescaya aku akan membakarkannya '( ) "esun::uhn#a kehai3anan insan memiliki tasaru/ !ada kehai3anan hai3an kerana Allah telah menundukkann#a untuk insan ; khasn#a memandan: asal insan bukan hai3an . 8usteru itu dia mem!un#ai !eranan #an: lebih besar dalam !enundukan kerana #an: bukan hai3an tidak mem!un#ai iradat bahkan ia men:ikut hukum !ihak #an: mentasaru/ !adan#a tan!a keen::anan . (A"3 anbiya adalah suwar haqaiq ilahi nurani ruhani dan firaun adalah suwar haqaiq nafsani zulmani ' ,ermusuhan dan perselisihan antara keduanya adalah lazim sepertimana antara aqal dan hawa ! ruh dan syaithan ' *ereka berbeza dalam taJyin insan kerana berbeza asma dalam mereka ' ,erbezaan penerimaan mengikut mizaj dan iktidal insan ' 3erana ini berbeza suwar mereka dalam syakl ! haiah ! dan taJyin syakhshiah ! berbeza nafs mereka pada akhlaq ! adat dan zauq dan berbeza ruh mereka dalam ilmu ! musyahadah ! masyrab dan tajalli ' Namun mereka ittihad pada pewajahan ! maarif haqqani ! tauhid dan usuludin yang qayyim ' *ereka pada demikian seperti nafs yang satu atas kekeluargaan yang satu kepada "abb yang satu iaitu "abb al Arbab 'Bang ghalib atas *usa adalah qahar syuhud tajalli nur sebagai anwar api ' Ilmunya furqani ' Adapun Nabi saw yang ghalib atasnya adalah hukum wahdah dan syuhud tajalli sebagai nur ' Ilmunya qurani ' ) Ada!un hai3an maka ia mem!un#ai iradat dan tu5uan . Adakala ia menun5ukkan keen::anan dalam seten:ah tasri/ . 8ika !adan#a ada qu33ah menzahirkan demikian ia akan zahir kede:ilan terhada! a!a #an: dikehendaki dari!adan#a <leh insan . 8ika tidak ada !adan#a qu33ah ini ; atau kehendak insan berbetulan den:an tu5uan hai3an itu ; ia akan ikut tunduk ke!ada a!a #an: dikehendaki dari!adan#a . "e!ertimana insan akan ikut dalam satu !erkara di mana Allah men:an:katkann#a den:ann#a kerana harta #an: dihara!kann#a dari!ada&#a ; #an: diibaratkan !ada seten:ah hal seba:ai akhirat . 6alam /irman&#a E dan 3ami mengangkatkan setengah mereka atas setengah pada darjat ! supaya setengah mereka menjadikan setengah mereka ikut tunduk '( 41012) Hran: #an: seum!aman#a tidak ikut tunduk ke!adan#a melainkan !ada kehai3anann#a bukan !ada keinsanann#a . Ini kerana dua #an: seum!ama mem!un#ai !er>an::ahan ..an: lebih tin::i !ada manazil den:an harta atau keme:ahan insani menunduk #an: lebih rendah . 6ia 1 3

tunduk ke!adan#a kerana takut atau tamak dari kehai3anann#a ; tidak !ada keinsanann#a . =idak tunduk se<ran: ke!ada <ran: #an: seum!aman#a . =idakkah kamu lihat keasakFasakan #an: berlaku antara binatan: ; kerana mereka adalah seum!ama . "etia! dua #an: seum!ama mem!un#ai !er>an::ahan . Kerana demikian /irman&#a dan 3ami mengangkatkan setengah mereka atas setengah yang lain ' =idak se<ran: itu sama #an: lain !ada dar5atn#a maka berlakulah ketundukan dari kerana dar5at . Penundukan ada dua baha:ian . Pertama !enundukan di mana dikehendaki ba:i !enunduk itu nama !embuat ; !emaksa dalam !enundukann#a atas <ran: #an: ditundukkan . "e!erti !enundukan tuan atas hamban#a 5ika sekali!un seum!aman#a !ada kemanusiaan . Atau se!erti sulthan atas rak#atn#a 5ika sekali!un mereka seum!aman#a !ada kemanusiaan ; iaitu menundukkan mereka den:an dar5at . Caha:ian #an: kedua !enundukan den:an hal ; se!erti !enundukan rak#at atas ra5a #an: melaksanakan urusan mem!ertahankan dan melindun:i mereka ; memeran:i musuh ; memelihara harta dan 5i3a mereka . Kesemua ini adalah !enundukan melalui hal dari!ada rak#at atas ra5a mereka dan dinamakan !ada haqiqat !enundukan martabat . Martabat men:hukum atas ra5a den:an demikian . Antara ra5a ada #an: berusaha untuk diri sendiri . Ada #an: men:enali keadaan hal dan men:etahui baha3a dia di ba3ah !enundukan rak#atn#a kerana martabat . 6ia men:etahui qadar mereka dan hak mereka dan Allah membalaskann#a atas demikian den:an balasan ulama #an: men:etahui hal #an: sebenar . Calasan seum!ama ini ter!ulan: ke!ada Allah kerana 6ia terlibat dalam urusan hamba&#a . Alam keseluruhann#a menundukkan den:an hal akan !ihak #an: tidak mun:kin diitlak atasn#a baha3a dia ditundukkan . 0irman Allah =aala E setiap hari +ia dalam urusan (55029) . Ketiadaan qu33ah adalah !erisai ba:i Harun sebenarn#a su!a#a tidak terlaksana !emerintahan atas !atun: di kalan:an ashab !atun: ; se!ertimana !emerintahan Musa atasn#a . Ini satu hikmah dari!ada Allah se>ara zahir dalam 3u5ud ; su!a#a 6ia disembah dalam setia! su3ar . 8ika sekali!un demikian su3ar akan lu!ut namun ia tidak lu!ut melainkan setelah disamarkan di sisi !en#embahn#a den:an ketuhanan . Kerana ini ; tidak ada satu s!esis melainkan ia akan disembah a!akah den:an !en#embahan ketuhanan atau den:an !en#embahan !enundukan *martabat- . =idak ada !en:e>ualian !ada demikian ba:i <ran: #an: beraqal . =idak disembah sesuatu dalam alam melainkan sele!as dise!akaikan den:an ketin::ian di sisi !en#embah dan !enzahiran den:an dar5at dalam hatin#a . Kerana demikian dinamakan al Haq di sisi kami seba:ai !en:an:kat dar5at2 B tidak dikatakan !en:an:kat dar5at ; kerana terda!at ban#ak dar5at dalam ain #an: satu . "esun::uhn#a 6ia telah qadha baha3a kami tidak men#embah melainkan 6ia dalam dar5at2 #an: ban#ak dan !elba:ai . 6iberi setia! dar5at satu tem!at ta5alli ilahi untuk disembah dalamn#a . =em!at ta5alli #an: tera:un: disembah&#a dalamn#a dan #an: tertin::i sekali adalah ha3a . 0irman&#a E ?idakkah kamu melihat orang yang mengambil hawanya sebagai tuhannya (45021) Ia adalah !alin: besar sesuatu #an: disembah kerana

1 4

sesun::uhn#a tidak disembah sesuatu melainkan melaluin#a . 6an ia tidak disembah melainkan den:an zatn#a . Padan#a aku berkata E .an: benar tentan: ha3a baha3a ha3a adalah sebab ha3a 6an 5ika tidak ada ha3a dalam hati tidaklah disembah ha3a =idakkah kamu melihat beta!a sem!urna ilmu Allah tentan: sesuatu . Ca:aimana len:ka!n#a !ada hak <ran: #an: men#embah ha3an#a dan men:ambiln#a seba:ai tuhan . 0irman&#a E dan Allah telah menyesatkannya atas ilmu (45021)' Kesesatan di sini adalah kehairanan . 6emikian berlaku a!abila !en#embah ini melihat baha3a dia tidak men#embah melainkan ha3an#a den:an tunduk mentaatin#a !ada a!a #an: ia men#uruhn#a dari!ada !en#embahan <ran: #an: men#embah&#a di antara indiDidu2. "ehin::a ibadatn#a kerana Allah =aala !un dari!ada ha3a 5u:a . Ini kerana 5ikalau tidak timbul ha3a ba:in#a !ada !ihak qudus ; iaitu iradat muhabbah nes>a#a dia tidak men#embah Allah dan tidak memilih&#a atas selain&#a . "e!erti demikian setia! <ran: #an: men#embah mana satu su3ar dari!ada su3ar alam dan men:ambiln#a seba:ai tuhan ; dia tidak membuat demikian melainkan den:an ha3a . "e<ran: hamba itu senentiasa di ba3ah sulthan ha3an#a . Kemudian dia melihat ke!elba:aian id<la di kalan:an !ara abid . "etia! <ran: #an: men#embah satu !erkara akan men:ku/urkan <ran: #an: men#embah selainn#a . A!a #an: ada !adan#a termudah sekali memberi !erin:atan dan men:hairankan kerana ittihad den:an ha3a bahkan kerana ahadiah ha3a se!ertimana disebutkan . "esun::uhn#a ia adalah ain #an: satu dalam setia! abid ; kemudian Allah men#esatkann#a ; iaitu men:hairankann#a atas ilmu dari se:i setia! abid tidak men#embah melainkan ha3an#a dan tidak #an: mem!erhambakann#a melainkan ha3an#a ; sama saha5a !erkara itu membetuli s#ariat atau!un tidak . Ari/ #an: sem!urna adalah <ran: #an: melihat setia! #an: disembah seba:ai tem!at ta5alli ba:i al Haq ; disembah dalamn#a . Kerana demikian mereka menamakann#a ; kesemua mereka ; tuhan bersama naman#a #an: khas se!erti batu ; !<k<k ; hai3an ; manusia ; >akra3ala atau malaikat iaitu den:an nama indiDidu . Ketuhanan adalah satu martabat . =erkha#al abid id<la baha3a ia martabat id<la . =eta!i sebenarn#a ia adalah tem!at ta5alli al Haq ke!ada !en:lihatan abid ini ; #an: khas; #an: beriktika/ !ada id<la ini dalam tem!at ta5alli ini #an: khas . Kerana ini berkata seten:ah mereka #an: tidak men:enali a!a #an: dikatakann#a kerana ke5ahilan E kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah (1901) bersama !enamaan mereka akan id<la seba:ai tuhan . "e!ertimana mereka berkata E apakah dia menjadikan tuhan2 itu tuhan yang satu ' -esungguhnya ini satu perkara yang ajaib '(1805) Mereka tidak men:in:kari&#a han#a merasa a5aib terhada! demikian . "esun::uhn#a mereka berhenti !ada ke!elba:aian su3ar mun:kin dan nisbah ketuhanan ke!adan#a . Kemudian datan: rasul dan dia men#eru mereka ke!ada tuhan #an: satu #an: dikenali teta!i tidak disaksikan den:an !ersaksian mereka .

"esun::uhn#a mereka mensabitkan&#a di sisi mereka dan men:iktiqadkan&#a dalam u>a!an mereka E kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah ' Mereka men:etahui baha3a demikian su3ar adalah batu . Kerana demikian telah 5atuh hu55ah atas mereka dalam /irman&#a E katakanlah (kepada mereka wahai *uhammad) namakan mereka B dan mereka tidak menamakan id<la mereka melainkan den:an a!a #an: mereka ketahui ; iaitu baha3a demikian nama mem!un#ai satu haqiqat . Ada!un mereka #an: ari/ tentan: a!a #an: sebenarn#a menzahirkan den:an su3ar in:kar terhada! su3ar2 #an: disembah . Ini kerana martabat mereka !ada ilmu men5adikan mereka su!a#a ber!e:an: den:an hukum 3aktu . Mereka men:etahui baha3a 3aktu adalah satu tem!at ta5alli a:un: dari!ada ta5alli al Haq ; #an: berta5alli !ada setia! 3aktu den:an seten:ah si/at&#a . Kerana ini al 6ahr adalah satu antara asma&#a "ubhanahu . "abda &abi sa3 E 8an:an kamu men:ata terhada! al 6ahr kerana Allah adalah al 6ahr . *HadisPada setia! 3aktu ; manusia dikuasai hukum 3asa/ #an: 6ia ta5alli den:ann#a !ada demikian 3aktu . Rasul #an: diban:kitkan dalamn#a adalah mazhar #an: tera:un: demi kesem!urnaan demikian 3asa/ . 6ia men#eru makhluq ke!ada al Haq ; #an: berta5alli dalamn#a ; melalui taatn#a ke!ada taat al Haq . 0irman Allah =aala E sesiapa mentaati rasul sesungguhnya dia telah mentaati Allah ' ( 408:) Kerana demikianlah di3a5ibkan beriman den:an rasul dan mentaatin#a . Para ari/in men:etahui baha3a !en#embah id<la tidak men#embah demikian su3ar !ada ainn#a ; sesun::uhn#a mereka men#embah Allah dalamn#a den:an hukum sulthan ta5alli ; #an: !ara ari/in men:enalin#a dari!ada mereka .* - Hran: #an: in:kar 5ahil tentan:n#a . 6ia tidak mem!un#ai ilmu tentan: a!a #an: Allah ta5allikan. * - A"3 dari kalangan pemyembah suwar

"i ari/ #an: mukamil dari!ada nabi ; rasul dan !e3aris mereka men#embun#ikann#a . 6ia men#uruh mereka su!a#a tin::al demikian su3ar kerana rasul demikian 3aktu telah menin::alkann#a seba:ai men:ikuti rasul kerana tamak muhabbah Allah ke!ada mereka ; se!ertimana dalam /irman&#a E Jika kamu mengasihi Allah maka ikutilah aku ! nescaya Allah mengasihi kamu '(101/) 6ia men#eru ke!ada =uhan #an: di:antun: se:ala ha5at ke!ada&#a ; #an: diketahui se>ara 5umlah ; tidak disaksikan dan diidrak den:an !en:lihatan . Cahkan 6ia men:idrak !en:lihatan*%+1(3- kerana lati/&#a dan !en:aliran&#a dalam a#an se:ala sesuatu . Pen:lihatan tidak idrak&#a se!ertimana ia tidak idrak ar3ah #an: mentadbirkan lemba:a mereka dan su3ar mereka #an: zahir . 6ia adalah al 1ati/ al Khabir . Khibrah *+Pen:alaman- adalah satu zauq dan zauq adalah ta5alli dan ta5alli berlaku !ada su3ar . Maka semestin#a ada su3ar dan semestin#a ada zauq . Maka semestin#a disembah&#a sesia!a #an: melihat&#a den:an ha3an#a 5ika kamu telah /aham . Atas Allah qasad 5alan .

1 %

ermata Hikmah Ketinggian dalam Kalimat Musa Hikmah !embunuhan kanak2 adalah su!a#a ha#at setia! #an: dibunuh kerana Musa kembali ke!adan#a seba:ai bantuan ; kerana kanak2 itu dibunuh atas an::a!an dia Musa . =idak ada ke5ahilan di sana maka semestin#a ha#atn#a kembali ke!ada Musa ; iaitu ha#at kanak2 #an: dibunuh keranan#a . Ia satu ha#at thahir #an: berada atas /ithrah ; belum la:i di>emari tu5uan na/sani bahkan ia masih dalam keadaan /ithrah E %enar (70/72)' Musa adalah him!unan ha#at mereka #an: dibunuh atas an::a!an dia Musa . Maka se:ala #an: disediakan ba:i demikian man:sa #an: termasuk dalam !ersediaan ruhanin#a terda!at dalam Musa as. Pen:khususan ilahi ba:i Musa ini tidak !ernah berlaku ke!ada sesia!a !un sebelumn#a . Hikmah Musa ban#ak dan aku ins#a Allah akan men#atakan dari!adan#a dalam bab ini atas qadar a!a #an: berlaku suruhan ilahi tentan:n#a dalam khathir aku . 6an ini adalah a3al a!a #an: diu>a!kan ke!ada aku dari!ada bab ini . * - A"3 syarah martabat wujud untuk menjelaskan bantuan arwah mangsa kepada *usa ' Arwah anbiya ditaJyin secara kulli dan terletak pada saf pertama ' "uh umat mereka ! kebanyakan malaikat ! arwah ! nafs falak adalah seperti quwwah ! pembantu dan khadam kepada mereka ' Musa tidak lahir melainkan seba:ai satu him!unan ar3ah #an: ramai . 6ia men:him!unkan qu33ah akti/ #an: bertindak atas <ran: de3asa . =idakkah kamu lihat baha3a kanak2 bertindak atas <ran: de3asa kerana khususiahn#a . .an: de3asa turun dari!ada keketuaann#a ke!ada kanak2 untuk bermain2 den:ann#a dan mendukun:n#a . 6ia zahirkan ke!adan#a den:an aqal kanak2 ; iaitu turun ke!ada !aras aqal kanak2 . 6ia di ba3ah !enundukan kanak2 tan!a sedar . 6ia sibuk mentarbiahkann#a ; melindun:in#a ; men>arikan maslahahn#a dan memu!ukn#a sehin::a tidak sem!it dadan#a . "e:ala ini adalah antara tindakan kanak2 atas <ran: de3asa dan demikian adalah kerana kekuatan maqam . "esun::uhn#a kanak2 baru sa5a men:adakan 5an5i den:an Rabbn#a kerana baru ke5adiann#a sedan:kan #an: de3asa lebih 5auh . "esia!a #an: lebih dekat ke!ada Allah menundukkan <ran: #an: lebih 5auh ; se!erti !asukan elit dari!ada malaikat #an: dekat den:an&#a menundukkan #an: lebih 5auh . &abi sa3 biasa mendedahkan diri ke!ada hu5an a!abila ia turun . 6ia membukakan ke!alan#a ke!ada hu5an su!a#a terkena hu5an sera#a bersabda E Ia baru sa5a turun dari!ada Rabbn#a .*Hadis- Renun:ilah mari/at ini men:enai Allah dari!ada nabi ini ; tidak ada #an: lebih >emerlan: ; mulia dan 5elas . "esun::uhn#a hu5an telah menundukkan sebaik2 bas#ar kerana dekatn#a ke!ada Rabbn#a . Ia um!ama rasul #an: turun den:an 3ah#u ke!adan#a . Ia men#eru &abi sa3 melalui hal zatn#a ; dan dia mendedahkan diri ke!adan#a su!a#a dia terkena dari!adan#a a!a #an: ia mendatan:kan ke!adan#a dari!ada Rabbn#a .

1 7

8ika tidak terhasil ba:in#a dari!ada hu5an akan /aedah ilahi den:an kerana a!a #an: berlaku !adan#a ; nes>a#a dia tidak mendedahkan diri ke!adan#a . Ini adalah risalah air B Allah =aala 5adikan dari!ada air setia! sesuatu #an: hidu! ; maka /ahamilah . Ada!un hikmah diletak Musa dalam =abut dan !embubuhann#a dalam sun:ai ; maka =abut adalah nasut Musa dan sun:ai adalah a!a #an: terhasil ba:i Musa dari!ada ilmu den:an 3asithah 5isim ini ; dari!ada a!a #an: qu33ah /ikir s!ekulati/ dan qu33ah kha#al indra3i memberikan . =idak ada sesuatu dari!ada qu33ah2 ini dan seum!aman#a untuk na/s insan tan!a 3u5ud 5isim anasir . A!abila terhasil na/s dalam 5isim ini dan disuruh su!a#a tasaru/ !adan#a dan mentadbirn#a ; Allah men5adikan ba:in#a qu33ah ini seba:ai alat #an: men:hubun:kan den:ann#a ke!ada a!a #an: Allah kehendaki dari!ada qu33ah dalam tadbir tabut ini #an: dalamn#a terletak sakinah Rabb . 6i>am!akkann#a ke dalam sun:ai su!a#a terhasil ba:i qu33ah ini akan /unun *+ta/sil khas- ilmu . 6ia memberitahun#a den:an demikian baha3a 5ika sekali!un ruh mudabir adalah ra5a namun ia tidak da!at mentadbirkan 5isim melainkan den:an&#a . 'u33ah #an: 3u5ud dalam nasut #an: diibaratkan den:an tabut dalam bab is#arat dan hukum mensahabatkan ruh . "e!erti demikian tadbir al Haq akan alam ; 6ia tidak mentadbirkann#a melainkan den:ann#a atau su3arn#a . Iaitu 6ia tidak mentadbirkann#a melainkan melaluin#a se!ertimana ter:antun: ke5adian anak atas ke5adian ba!an#a . A!a #an: disebabkan ber:antun: ke!ada asbabn#a ; dan a!a #an: dis#aratkan ber:antun: ke!ada s#arat2n#a . A!a #an: diillatkan ber:antun: ke!ada illat*+/akt<r-n#a ; deriDati/ ber:antun: ke!ada !<stulatn#a dan a!a #an: ditahqiqkan ber:antun: ke!ada haqaiqn#a . "e:ala demikian adalah dari!ada alam dan ia 5u:a tadbir al Haq !ada alam . Maka 6ia tidak mentadbirkan melainkan den:ann#a . Ada!un sebutan kami E atau den:an su3arn#a B makna aku su3ar alam . Maknan#a al Asma al Husna dan si/at #an: tin::i #an: dinamakan dan disi/atkan al Haq den:ann#a . =idak sam!ai ke!ada kami satu asma #an: 6ia dinamakan den:ann#a melainkan kami menda!ati makna demikian asma dan ruhn#a dalam alam . Maka tadbir&#a akan alam 5u:a tidak melainkan den:an su3ar alam . Kerana demikian ; !ada >i!taan Adam seba:ai m<del #an: men:him!unkan naat hadrat ilahi ; iaitu zat ; si/at dan a/aal ; sabda &abi sa3 E "esun::uhn#a Allah men>i!takan Adam atas su3ar&#a . *Hadis- "u3ar Adam bukan melainkan hadrat ilahi . 6ia men5adikan dalam mukhtasar #an: mulia ini ; iaitu insan kamil ; se:ala asma ilahi dan haqaiq a!a #an: luar dari!adan#a dalam alam kabir #an: ber!un>a dari!ada hadrat ilahi . 6ia men5adikann#a ruh ba:i alam dan menundukkan ba:in#a #an: tin::i dan rendah kerana kesem!urnaan su3arn#a . "e!ertimana tidak ada sesuatu dari!ada alam melainkan ia men:a:un:kan ke!u5ian Allah ; be:itulah tidak ada sesuatu dalam alam melainkan ia ditundukkan ke!ada insan ini kerana a!a #an: diberin#a haqiqat su3arn#a . 0irman&#a E +ia telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan di bumi ! kesemuanya daripadaNya ' ( ) "e:ala a!a #an: ada di dalam alam di ba3ah !enundukan insan . Hran: #an: men:etahui demikian dari!ada ilmun#a adalah insan kamil . Hran: 5ahil akan 5ahil tentan:n#a dan dia adalah insan hai3ani . 1 )

"u3ar >am!akan Musa dalam =abut dan >am!akan =abut ke dalam sun:ai adalah su3ar kebinasaan !ada zahir . &amun !ada batin adalah !en#elamatan ba:in#a dari!ada !embunuhan . Maka dia hidu! ; se!ertimana na/s hidu! den:an ilmu ; dari!ada maut ke5ahilan . 0irman&#a E Adakah orang yang mati (iaitu dengan kejahilan) kemudian 3ami menghidupkannya semula (dengan ilmu) dan 3ami jadikan baginya nur(iaitu petunjuk) ! dengannya dia berjalan dalam masyarakat sama seperti orang yang tinggal dalam zulmat (iaitu kesesatan) yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya ' (iaitu tidak mendapat petunjuk selama2nya) (60/22) "esun::uhn#a urusan ini tidak ada !en:hu5un: ; untuk berhenti !adan#a . Petun5uk adalah baha3a insan terbimbin: ke!ada kehairanan su!a#a dia men:etahui baha3a a!a #an: disuruh adalah kehairanan . Kehairanan adalah satu ke>emasan dan :erakan . 7erakan adalah ha#at ; bukan diam dan maut ; 3u5ud bukan adam . "e!erti demikian !ada air ; #an: den:ann#a ha#at bumi dan harakatn#a . 0irman&#a E bergeraklah bumi (dan kandungannya) membesar (dan pembiakannya) menumbuhkan segala bagai pasangan yang indah ' (2205) Ia tidak lahirkan melainkan a!a #an: men#eru!ain#a ; iaitu den:an tabiat seum!aman#a . Maka zau5 adalah satu ke:ena!an ba:i ha#at ; den:an kerana biak dari!adan#a dan zahir atasn#a . "e!erti demikian 3u5ud al Haq mem!un#ai ke!elba:aian dan !erbilan:an asma . Ia se!erti ini dan se!erti itu den:an kerana a!a #an: zahir atasn#a dari!ada alam #an: menuntut dalam !erkemban:ann#a akan haqaiq asma ilahi ; iaitu ia di:ena!kan den:an alam . 6an #an: men#alahin#a adalah ahadiah ke!elba:aian . Ia satu ain !ada zatn#a se!erti 5auhar ha#ulani adalah satu ain !ada zatn#a teta!i ban#ak !ada su3ar #an: zahir dalamn#a . Ia memuat su3ar itu den:an zatn#a . "e!erti demikian al Haq dari se:i a!a #an: zahir dari!ada&#a dari!ada su3ar ta5alli . "atu tem!at ta5alli men5adi satu su3ar alam bersama ma/hum ahadiah . 1ihat beta!a baik !en:a5aran ilahi ini #an: Allah khaskan !en:intaiann#a ke!ada sesia!a #an: dia kehendaki dari!ada hamba&#a . A!abila ahli 0iraun men5um!ain#a dalam sun:ai di te!i !<k<k 0iraun telah menamakann#a Musa ; iaitu dari!ada Mu ertin#a air dalam Cahasa 'ibti B dan sa ; iaitu !<k<k . 6inamakann#a den:an a!a #an: di5um!ai di sisin#a . "esun::uhn#a =abut itu terhenti !ada sebatan: !<k<k . 0iraun hendak membunuhn#a teta!i !erem!uann#a mera#u . 6ia telah men:u>a! den:an u>a!an ilahi !ada a!a #an: dia berkata ke!ada 0iraun kerana Allah telah men>i!takann#a untuk kesem!urnaan . Allah telah /irman tentan: itu dalam !ersaksian ba:in#a dan Mariam binti Imran den:an kesem!urnaan #an: ke!un#aan lelaki . 6ia telah berkata !ada hak Musa E semoga dia menjadi sejuk mata bagiku dan bagimu ' (2809) iaitu !ada Musa terda!at se5uk matan#a kerana kesem!urnaan #an: terhasil ba:in#a se!ertimana telah disebut kami . 6ia 5u:a se5uk mata ba:i 0iraun den:an iman #an: Allah memberikann#a ketika ten::elam ; lalu di>abut n#a3an#a hal keadaan su>i dan disu>ikan . =idak ada dalamn#a sesuatu dari!ada keburukan kerana dia di>abut n#a3a ketika dia beriman sebelum iktisab sesuatu!un dari!ada d<sa .

1 $

Islam men:ha!uskan a!a #an: sebelumn#a . Allah telah men5adikann#a seba:ai a#at ina#ah&#a "ubhanahu den:an sesia!a #an: 6ia kehendaki ; sehin::a tidak ada se<ran: !un !utus asa terhada! rahmat Allah . 0irman&#a E -esungguhnya tidak putus asa terhadap rahmat dan pertolongan daripada Allah melainkan kaum yang kafir ' (/2087) 8ika 0iraun antara <ran: #an: !utus asa dia tidak akan se:era beriman . Maka Musa adalah se!ertimana #an: dikatakan !erem!uan 0iraun terhada!n#a E semoga dia menjadi sejuk mata bagiku dan bagimu 2 5an:an bunuhn#a ; mun:kin dia akan berman/aat ke!ada kami . =elah berlaku se!erti demikian ; sesun::uhn#a Allah telah meman/aatkan keduan#a den:ann#a ; 5ika sekali!un keduan#a tidak sedar baha3a dia adalah nabi #an: !ada tan:ann#a kebinasaan kera5aan 0iraun dan keluar:an#a . A!abila Allah melindun:in#a dari!ada 0iraun 5adilah /uad ibu Musa la!an: dari!ada risau #an: dialamin#a . Allah telah men:haramkan atasn#a !en#usuan sehin::a menerima tetek ibun#a *k<men E sensitiDiti #an: tin::i !ada deria >iuman- ; kemudian disusui ibun#a . 6en:an itu Allah men#em!urnakan kebaha:iaan ibun#a den:ann#a . "e!erti demikian ilmu s#ariat . 0irman&#a E bagi setiap umat 3ami jadikan satu syariat (5048) iaitu thariq dan minha5 dari!ada demikian thariq . 0irman ini adalah is#arat ke!ada asal #an: darin#a datan: Musa ; dan ia adalah makanann#a ; se!ertimana dahan !<k<k tidak makan melainkan dari!ada batan:n#a . A!a #an: haram dalam sesuatu s#ariat men5adi halal dalam s#ariat #an: lain ; iaitu halal dalam satu su3ar . "ebenarn#a ain sekaran: bukan ain #an: telah lalu kerana #an: berlaku adalah !en>i!taan baru bukan !en:ulan:an *ain- . Kerana inilah kami mem!erin:ati kamu . 6ikina#ah tentan: ini !ada hak Musa den:an tahrim !en#usuan . =ahrim itu sebenarn#a adalah atas <ran: #an: men#usu bukan atas <ran: #an: melahirkan . Ibu #an: melahirkan men:andun: seba:ai amanah dan 5anin dibentukkan dalamn#a . Ia makan dari!ada darah haidhn#a tan!a kehendak dari!adan#a !ada demikian ; iaitu ibu tidak men:anu:erah atas 5anin . 8anin tidak makan melainkan a!a #an: 5ika ia tidak memakann#a ; atau ia tidak keluar dari!ada ibu itu ; nes>a#a ia akan membinasakan ibu itu atau men5adikann#a sakit. Cahkan 5anin adalah anu:erah ke atas ibun#a den:an kerana memakan demikian darah . Ia memeliharan#a dari!ada mudarat #an: dia akan men5um!ai 5ika tertahan demikian darah dalamn#a tan!a keluar dan tidak dimakan 5aninn#a . Pen#usuan bukan se!erti demikian . 6en:an !en#usuan diqasadkan ha#at ba#i dan kekekalann#a . Allah telah men5adikan demikian ba:i Musa !ada ibu #an: melahirkann#a . =idak ada !erem!uan diutamakann#a melainkan ibu #an: melahirkann#a ; su!a#a se5uk matan#a dan untuk tarbiahn#a dan dia da!at saksi !erkemban:ann#a dalam bilikn#a dan tidak sedih . Allah telah men#elamatkan Musa dari!ada kesukaran =abut den:an men:han:uskan zulmat tabiat den:an a!a #an: diberikann#a dari!ada ilmu ilahi ; 5ika sekali!un tidak keluar dari!ada tabiat . 6ia telah men:u5in#a !ada bebera!a tem!at #an: ban#ak su!a#a dia merealisasikan kesabaran dalam dirin#a atas u5ian Allah terhada!n#a .

1%(

25ian !ertama Allah atasn#a adalah !embunuhan 'ibti den:an ilham dari!ada Allah #an: disuaikann#a ba:i Musa dalam sirrn#a ; 5ika sekali!un dia tidak sedar demikian . 6ia tidak menda!ati dalam dirin#a kemurun:an den:an !embunuhann#a dan tidak bimban: sehin::a sam!ai ke!adan#a !en#elesaian Rabbn#a !ada demikian . Ini kerana nabi maksum !ada batin dari se:i dia tidak sedar sehin::a diberitahu ; iaitu dikhabarkan . Kerana ini Khidir telah menam!akkann#a !embunuhan se<ran: !ria kemudian Musa telah men:in:kari Khidir atas !embunuhann#a sedan:kan dia tidak men:in:ati !embunuhann#a akan 'ibti . Khidir telah berkata ke!adan#a E Aku tidak melakukannya atas urusan peribadi ' (/8082) 6ia mem!erin:atkann#a atas martabatn#a sebelum memberitahun#a baha3a dia maksum !ada tindakan sebenarn#a 3alau!un tidak men#edari demikian . 6ia 5u:a mem!erlihatkann#a !enebukan ka!al #an: zahirn#a adalah !embinasaan teta!i batinn#a keselamatan dari!ada tan:an !eram!as . 6ia men5adikann#a membetuli tabut #an: telah di>am!akkan ke dalam sun:ai . 9ahirn#a !embinasaan teta!i batinn#a keselamatan . Ibun#a telah melakukan demikian ; kerana takut tan:an !eram!as 0iraun #an: mahu membunuhn#a ; den:an sabar . 6ia melihat ke!adan#a bersama 3ah#u #an: Allah men:ilhamkann#a tan!a sedar ; dan menda!ati dalam dirin#a baha3a dia bakal men#usuin#a . A!abila dia merasai takut dia telah men>am!akkann#a ke dalam sun:ai ; se!ertimana dalam !erum!amaan E di mana mata tidak melihat hati tidak ter:<n>an: B maka dia tidak takut terhada!n#a ketakutan !ensaksian mata dan tidak bimban: terhada!n#a kebimban:an !en:lihatan mata . =ermenan: atas zhann#a baha3a Allah akan men:embalikann#a ke!adan#a kerana baik san:ka terhada! Allah . 6ia mendukun: zhan ini dalam dirin#a den:an hara!an #an: mela3ani takut dan bimban: . 6ia telah berkata ketika di3ah#ukan demikian *iaitu men>am!akkan =abut- E Mudah2an ini adalah rasul #an: !ada tan:ann#a akan binasa 0iraun dan 'ibti . 6ia hidu! dan ser<n<k den:an a!a #an: !ada !ihakn#a adalah ta3aham dan zhan teta!i ia adalah ilmu sebenarn#a . Kemudian a!abila *!e:a3ai 0iraun- men>ari Musa dia telah keluar melarikan diri dalam ketakutan !ada zahir . =eta!i dalam makna dia kasih ke!ada keselamatan . "esun::uhn#a harakat selama2n#a adalah kerana kasih ; han#a !emerhati terhi5ab den:an asbab #an: lain #an: bukan harakat . 6emikian adalah kerana #an: asal adalah harakat alam dari!ada keadaan diam dalam adam ke!ada 3u5ud . Kerana demikian dikatakan E "esun::uhn#a !rinsi!n#a adalah harakat dari!ada diam . Harakat #an: men>etuskan 3u5ud alam adalah harakat kasih . *k<men E harm<nis- &abi sa3 telah mem!erin:atkan demikian den:an sabdan#a E Aku satu khazanah #an: belum dikenali ; maka Aku suka>ita baha3a Aku dikenali . *Hadis-

1%1

8ika bukan kerana kasih ini ; nes>a#a alam tidak akan zahir dalam ain&#a dan harakat alam dari!ada adam ke!ada 3u5ud adalah harakat kasih !e3u5ud ba:i demikian *!en:enalan- . 8u:a alam kasih men#aksi dirin#a dalam 3u5ud se!ertimana ia men#aksi dirin#a dalam tsubut . Maka setia! 3a5ah harakat dari!ada adam tsubuti ke!ada 3u5ud aini adalah harakat kasih dari !ihak al Haq dan !ihak alam . "esun::uhn#a kesem!urnaan dikasihi kerana zatn#a . Ilmu Allah =aala tentan: diri&#a dari se:i 6ia adalah terka#a dari!ada se:ala alam . Ia milik&#a . =idak baqi melainkan kelen:ka!an martabat ilmu den:an ilmu hadas #an: dari!ada a#an ini men5adi a#an alam a!abila 3u5ud . Maka zahirlah su3ar kesem!urnaan den:an ilmu hadas dan qadim dan martabat ilmu men5adi sem!urna den:an dua 3a5ah . "e!erti demikian kesem!urnaan martabat 3u5ud . Antara 3u5ud ada #an: azali dan #an: tidak azali iaitu hadas . 4u5ud azali adalah 3u5ud al Haq den:an sendiri&#a . 4u5ud #an: tidak azali adalah 3u5ud al Haq den:an su3ar alam #an: tsabit . Ia dinamakan hadas kerana seten:ahn#a zahir untuk seten:ahn#a . 6ia zahir ke!ada diri&#a den:an su3ar alam ; maka sem!urnalah 3u5ud . Harakat alam adalah kerana kasih ke!ada kesem!urnaan ; /ahamilah . =idakkah kamu lihat ; ba:aimana dina/askan dari!ada asma ilahi ; a!a #an: berada bersaman#a se5ak dari!ada adam !enzahiran kesann#a ; ke dalam ain #an: dinamakan alam . &es>a#a kerehatan adalah sesuatu #an: dikasihi*n#a- . 6an ia tidak akan sam!ai ke!ada kerehatan melainkan den:an 3u5ud dalam su3ar #an: tin::i dan #an: rendah . Maka sabitlah baha3a harakah adalah kerana kasih ; dan tidak ada harakat dalam /en<mena melainkan kerana kasih . Antara ulama ada #an: men:etahui demikian dan antara mereka ada #an: terhi5ab den:an sebab #an: terdekat kerana hukumn#a !ada ketika itu dan !ena3anann#a atas na/s . Ketakutan tersaksi !ada Musa den:an kerana !embunuhann#a terhada! 'ibti ; namun terkandun: dalam ketakutan itu adalah kasih ke!ada !en#elamatan dari!ada !embunuhan ; maka dia telah melarikan diri ketika rasa takut . "ama makna den:an E maka dia melarikan diri B a!abila dia men:asihi !en#elamatan dari!ada 0iraun dan amalann#a terhada!n#a . 6ia telah men:in:ati sebab #an: terdekat #an: disaksikann#a !ada ketika itu ; #an: adalah se!erti su3ar 5asmani ba:i bas#ar . Kasih ke!ada !en#elamatan terkandun: dalamn#a se!erti !en:andun:an 5asad ba:i ruh #an: mentadbirkann#a . Anbi#a mem!un#ai lisan #an: zahir . 6en:ann#a mereka ber>aka! untuk !en#am!aian umum bersama ke!er>a#aan mereka ke!ada /ahaman !ara alim #an: menden:ar . Maka rasul tidak men:ambil iktibar melainkan <ran: a3am kerana ilmu mereka tentan: martabat ahli /ahaman . "e!ertimana &abi sa3 mem!erin:atkan tentan: martabat ini !ada !emberian dalam sabdan#a E Aku memberi ke!ada <ran: ini sedan:kan <ran: lain lebih aku kasihi dari!adan#a ; kerana takut Allah men:humbankann#a dalam a!i . *Hadis- 6ia memberi !ertimban:an ke!ada mereka #an: lemah aqal dan !andan:an #an: termenan: atasn#a tamak dan tabiat .

1%2

"e!erti demikian ilmu #an: mereka datan:kan ; mereka mendatan:kann#a dalam bentuk /ahaman #an: termudah sekali . Ini su!a#a <ran: #an: tidak !andai men#elam b<leh berhenti !ada bentuk #an: mudah sera#a berkata E Ceta!a indah bentuk ini dan dia melihatn#a setin::i2 dar5at . "edan:kan sahib /ahaman #an: daqiq ; #an: menemui !ermata hikmah #an: !atut ba:i bentuk ini akan berkata E Ini !akaian ra5a . 6ia melihat ke!ada kualiti dan bahann#a . 6en:ann#a dia men:etahui qadar <ran: #an: terselubun: den:ann#a . Kemudian dia akan menemui ilmu #an: tidak !ernah terhasil ke!ada selainn#a ; dari!ada mereka #an: tidak mem!un#ai ilmu um!ama ini . Kerana anbi#a ; rasul dan !e3aris mereka men:etahui baha3a dalam alam dari kalan:an umat mereka ada <ran: den:an keb<lehan ini ; mereka ber!e:an: dalam ibarat ke!ada lisan zahir #an: !adan#a 5atuh !ersekutuan khas dan amm . Hran: khas akan /aham a!a #an: di/ahami <ran: ramai dan lebih ; #an: mela#akkann#a :elaran khas . 6ia terbeza dari!ada #an: buta ; dan mereka #an: telah men>a!ai ilmu ber!uas hati den:an ini . Inilah hikmah dalam u>a!ann#a E *aka aku telah melarikan diri daripada kamu kerana takut kepada kamu ' 6ia tidak berkata E Aku melarikan diri dari!ada kamu kerana kasih ke!ada keselamatan dan kesihatan. 6ia telah datan: ke Mad#an dan ber5um!a dua !erem!uan dan menimba air untuk mereka tan!a u!ah . Kemudian dia ber!alin: ke!ada teduhan ilahi sera#a berkata E >ahai "abbku ! sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang kebaikan yang 3amu turunkan ' (28024) 6ia men5adikan ain amalann#a menimba air seba:ai ain kebaikan #an: Allah turunkan ke!adan#a ; dan me3asa/kan dirin#a den:an /aqir ke!ada Allah !ada kebaikan #an: ada di sisi&#a . Khidir telah mem!erlihatkan Musa !embinaan semula dindin: tan!a u!ah ; dan Musa telah mene:urn#a . Khidir mem!erin:atkann#a tentan: !enimbaan airn#a tan!a u!ah dan lain2 #an: tidak disebutkan . &abi sa3 telah an:an2 alan:kah baik Musa berdiam dan tidak menentan: ; su!a#a Allah men>erita lebih lan:sun: urusan keduan#a . Khidir telah men#edarkan Musa baha3a se:ala a!a #an: telah berlaku atasn#a dan #an: akan berlaku sesun::uhn#a adalah dari!ada suruhan Allah dan iradat&#a #an: tidak memun:kinkan berlaku khila/n#a . Ilmu tentan:n#a adalah antara khususiah 3ila#ah . Ada!un ba:i rasul ; sesun::uhn#a dia tidak biasa memerhatikann#a kerana ia sirr qadar . 8ika dia melihatn#a ia mun:kin men5adi sebab kelesuann#a dalam tabli:h a!a #an: dia disuruh . Allah telah meli!atkan demikian ilmu dari!ada seten:ah rasul seba:ai rahmat dari!ada&#a ke!ada mereka . &amun tidak dili!atkan dari!ada &abi sa3 kerana kekuatan haln#a . Kerana ini sabdan#a E aku menyeru kepada Allah atas basirah ' ( 750/4) 6en:an demikian kami men:etahui baha3a ke5a#aan Musa adalah tan!a ilmu dari!adan#a ; 5ika dia berilmu ; nes>a#a dia tidak men:in:kari um!ama demikian atas Khidir #an: Allah telah saksikan ba:in#a di sisi Musa tentan: kebersihan dan keadilann#a . Cersama ini Musa telah lu!a tentan: tazki#ah Allah ba:i Khidir dan a!a #an: dis#aratkan atasn#a dalam men:ikuti Khidir ; seba:ai satu rahmat ba:i kami ketika kami lu!a suruhan Allah . 8ika Musa men:etahui demikian tidaklah Khidir ber>aka! ke!adan#a E apa yang kamu tidak lengkap ilmu tentangnya '( ) Iaitu sesun::uhn#a aku mem!un#ai satu ilmu #an: tidak terhasil ba:i kamu zauqn#a se!ertimana kamu mem!un#ai ilmu #an: aku tidak men:etahui . Insa/ilah . 1%3

Ada!un hikmah !er!isahann#a ; maka Allah telah ber/irman tentan: rasul dan apa yang rasul mendatangkan maka ambillah dan apa yang dia melarang kamu daripadanya maka jauhilah ' (5907) 2lama Allah #an: men:enali qadar risalah dan rasul akan berhenti *dari melam!au- !ada qaul ini . Khidir men:etahui baha3a Musa adalah rasul Allah ; maka dia telah berhati2 melihat a!a #an: datan: dari!adan#a su!a#a menunaikan adab hak bersama rasul . Musa telah berkata ke!adan#a E jika aku bertanya kamu tentang sesuatu selepas ini maka kamu tidak perlu bersahabat dengan aku lagi ' ( ) 6ia telah melaran: Khidir dari!ada bersahabat den:ann#a dan a!abila berlaku s<alan #an: keti:a Khidir telah berkata E Inilah perpisahan antara aku dan kamu '( ) Musa tidak berkata ke!adan#a E 8an:an berbuat demikian . 6ia tidak 5u:a menuntut !ersahabatann#a kerana ilmun#a tentan: qadar martabat dirin#a #an: telah men:u>a! ke!ada Khidir laran:an bersahabat den:ann#a ; maka Musa telah diam dan berlakulah !er!isahan . 1ihat ke!ada kesem!urnaan dua lelaki ini dalam ilmu dan !enunaian hak adab ilahi . 6an insa/ Khidir as !ada a!a #an: diiiktira/n#a ke!ada Musa ketika berkata E Aku mem!un#ai ilmu #an: Allah men:a5arkan aku #an: kamu tidak men:etahuin#a dan kamu mem!un#ai ilmu #an: Allah men:a5arkan kamu #an: aku tidak men:etahui . Iklan ini dari!ada Khidir ke!ada Musa men5adi ubat ba:i luka #an: terkena !ada Musa dalam u>a!an Khidir E bagaimana kamu dapat bersabar atas apa yang kamu tidak lengkap ilmu tentangnya ' Meman: Khidir men:etahui ketin::ian martabat Musa !ada risalah sedan:kan demikian martabat tidak !adan#a . 9ahir demikian dalam umat Muhammad dalam hadis !<linasi !<k<k tamar . &abi sa3 telah berkata ke!ada sahabatn#a E Kamu lebih men:etahui tentan: urusan dunia kamu. *Hadis- =idak ada s#ak baha3a ilmu tentan: sesuatu adalah lebih baik dari!ada ke5ahilan terhada!n#a . Kerana ini Allah telah memu5i diri den:an /irman baha3a E +ia maha mengetahui tentang setiap sesuatu ' &abi sa3 telah men:akui baha3a sahabatn#a lebih men:etahui tentan: maslahah dunia mereka dari!adan#a kerana dia tidak ada !en:alaman tentan:n#a . Ia satu ilmu zauq+!en:alaman dan !er>ubaan+u5ika5i . &abi sa3 tidak terla!an: untuk demikian ilmu bahkan kesibukann#a den:an a!a #an: lebih !entin: kemudian #an: lebih !entin: . "un::uh aku telah sedarkan kamu tentan: satu adab besar #an: kamu akan menda!at man/aat dari!adan#a 5ika kamu a!likasi diri kamu ke!adan#a . * - A"3 3hidir adalah suwar asma al %athin ! maqamnya adalah maqam ruh ! dia mempunyai wilayah ! ghaib ! asrar qadar ! ilmu huwiyah ! anniyah dan laduni ' +alam takwilnya kepada *usa tentang tiga perkara itu dia telah mengucapkan aku berkehendak mengaibkannya 2 kami berkehendak bahawa "abb kamu menggantikan bagi keduanya 2 "abb kamu berkehendak ' Iaitu isyarat daripadanya kepada sirr tauhid dan ahadiah iradat dan tasaruf ' *usa as adalah suwar asma al Cahir dan maqamnya adalah maqam qalb ' +ia mempunyai ilmu risalah ! nubuwah ! tasyrik ! hukum zahir ' *ukjizatnya zahir dan jelas ' Allah belum sempurnakan baginya perhimpunan ilmu zahir dan batin ' Inilah sebab ada percanggahan dalam perjumpaan dengan 3hidir '

1%4

2>a!an Musa E kemudian "abbku telah mengurniakanku hukum (2602/) dikehendaki kekhali/ahan E dan menjadikanku antara para rasul ! dikehendaki risalah . Maka tidak setia! rasul men5adi khali/ah . Khali/ah adalah sahib !edan: ; uzlah dan 3ila#ah . Rasul tidak sedemikian . =u:asn#a adalah !en#am!aian a!a #an: dia dihantarkan den:ann#a . 8ika dia ber!eran: atas itu dan melindun:in#a den:an !edan: maka demikian adalah rasul dan khali/ah . Ada!un hikmah s<alan 0iraun tentan: mahi#ah ilahi den:an katan#a E Apakah "abb sekalian alam ' (26021) maka ia bukan kerana dia 5ahil . Ia adalah satu u5ian untuk melihat a!a 5a3ab Musa kerana dia mendak3a seba:ai rasul Rabbn#a . 0iraun men:etahui martabat !ara rasul !ada ilmu tentan: Allah maka dia b<leh men:ambil dalil dari!ada 5a3abn#a atas kebenaran dak3ahn#a . 6ia bertan#a satu s<alan 3ahaman *k<men E leadin: questi<n ; bertan#a de/inisi Rabb se<lah2 Rabb b<leh dide/inisikan- den:an kerana !ara hadirin untuk mem!erkenalkan mereka ; tan!a kesedaran mereka ; den:an a!a #an: dia sedar dalam dirin#a berkenaan s<alann#a . Musa men5a3abn#a den:an 5a3aban <ran: #an: men:etahui a!a #an: sebenar . * - A"3 haqiqat basithNya tidak mungkin ditakrifkan melainkan dengan nisbah dan idhafat ' "esam yang paling sempurna bagiNya yang paling lengkap adalah nisbah rububiah kepada segala alam 0iraun men#atakan bantahan untuk mem!ertahankan !enda!atn#a baha3a Musa belum la:i men5a3ab s<alann#a . *1- Maka tern#atalah di sisi !ara hadirin kerana kekuran:an /ahaman mereka baha3a 0iraun lebih tahu dari!ada Musa . Kerana ini a!abila Musa berkata dalam 5a3ab a!a #an: !atut saha5a ; #an: !ada zahirn#a meman: bukanlah 5a3ab atas a!a #an: dis<alkan ; malahan 0iraun !un men:etahui baha3a dia tidak akan men5a3ab melainkan den:an demikian ; 0iraun telah berkata ke!ada sahabatn#a E "esun::uhn#a rasul kamu #an: dihantarkan ke!ada kamu adalah ma5nun . Iaitu tertutu! ba:in#a ilmu tentan: a!a #an: aku s<alkann#a ; kerana tidak ter:ambar baha3a ia da!at diketahui lan:sun: . * - A"3 kerana *usa tidak menjawab dengan definisi

"<alan itu sahih ; kerana s<alan tentan: mahi#ah adalah s<alan tentan: haqiqat a!a #an: dituntut . 6an semestin#a ia mem!un#ai satu haqiqat tersendiri . Ada!un mereka #an: men5adikan de/inisi sesuatu #an: tersusun dari!ada 5enis dan /asal maka demikian han#a !ada a!a #an: !adan#a berlaku !ersekutuan . Ada!un !ihak #an: tidak mem!un#ai 5enis ; tidak lazim tidak mem!un#ai satu haqiqat tersendiri #an: tidak berada !ada selainn#a . "<alan itu sahih atas mazhab ahli al Haq dan ilmu #an: sahih dan ahli aqal se5ahtera . =idak ada 5a3aban melainkan a!a #an: di5a3ab Musa . 6i sini ada satu rahsia #an: amat besar . "esun::uhn#a dia telah men5a3ab den:an tindakan ke!ada <ran: #an: bertan#a tentan: hadd zat ; iaitu dia men5adikan hadd zat ain idha/at&#a ke!ada a!a #an: 6ia zahir den:ann#a dari!ada su3ar alam ; atau a!a #an: 6ia zahir dalamn#a dari!ada su3ar alam . "e<lah2 dia berkata ke!ada 0iraun dalam 5a3abn#a ke!ada !ertan#aann#a E Apakah "abb sekalian alam ; den:an 5a3aban E #an: dalam&#a zahir su3ar alam #an: tin::i iaitu lan:it dan #an: rendah iaitu bumi ; 5ika kamu <ran: #an: #aqin B atau!un ; 6ia zahir den:an alam . 1%

A!abila 0iraun berkata ke!ada sahabatn#a E sesun::uhn#a dia ma5nun B Musa telah menambahkan !en5elasann#a su!a#a 0iraun men:etahui martabatn#a dalam ilmu ilahi ; kerana dia men:etahui baha3a 0iraun men:etahui demikian ; den:an berkataE Rabb mas#riq dan ma:hrib . * - Iaitu dia telah datan:kan a!a #an: zahir dan a!a #an: tersembun#i atau batin dan a!a #an: antara keduan#a . 0irman&#a E +ia maha mengetahui tentang segala sesuatu ' 6an E jika kamu beraqal B iaitu 5ika kamu sahib taq#id ; kerana aqal adalah untuk taq#id . ** - A"3 sesungguhnya masyriq adalah untuk penzahiran al $aq ! yang zahir ! yang menentukan segala apa yang zahir dengan isyraq nurNya dan semata2 penzahiranNya daripada alam ajsam dan khalq ' *aghrib adalah untuk kebatinan ! yang batin ! yang menentukan segala apa yang batin dalam ghaib ainNya dan ain kehadiranNya dengan ilmuNya daripada alam arwah dan amar ' Apa yang antara keduanya adalah taJyin dan shuun yang menghimpunkan arwah dengan ajsam ' * - A"3 iaitu pengekaitan dengan tasybih dengan arwah dan uqul atau tanzih wahmi ' 8a3ab Musa #an: !ertama adalah 5a3aban <ran: #an: #aqin iaitu ahli kas#a/ dan 3u5ud . 6ia telah berkata ke!ada 0iraun E 5ika kamu <ran: #an: #aqin B iaitu ahli kas#a/ dan 3u5ud ; maka sesun::uhn#a aku telah memberitahu kamu a!a #an: kamu me#aqinin#a dalam s#uhud kamu dan 3u5ud kamu . 6an 5ika kamu buka dari!ada :<l<n:an ini maka aku telah men5a3ab kamu dalam 5a3aban kedua E 5ika kamu ahli aqal dan taq#id . Iaitu den:an !embatasan kamu akan al Haq dalam a!a #an: dalil aqal kamu keluarkan . Musa telah zahirkan dua 3a5ah untuk memberitahu 0iraun tentan: s<alann#a dan tentan: kebenarann#a . Musa men:etahui baha3a 0iraun telah men:etahui demikian atau memahami demikian kerana dia telah men#<al tentan: mahi#ah . 6ia men:etahui baha3a s<alann#a bukan men:ikut isthilah <ran: !urba dalam bers<al den:an a!akah. Kerana demikian Musa telah men5a3ab . 8ika dia men:etahui dari!ada 0iraun selain demikian nes>a#a dia men#alahkann#a dalam s<alann#a . A!abila Musa men5adikan a!a #an: dis<alkan tentan:n#a ain alam ; 0iraun telah berkata ke!adan#a den:an lisan ini sedan:kan kaum+<ran: ramai tidak sedar . 0iraun telah berkata ke!ada Musa Jika kamu mengambil selain daripada aku sebagai tuhan nescaya aku akan memenjarakan kamu '(26029) Huru/ sin dalam sa55ana *memen5arakan- adalah huru/ tambahan ; iaitu nes>a#a aku akan men#embun#ikan kamu . Kerana kamu telah men5a3ab den:an a!a #an: men#<k<n: aku ; dalam berkata ke!ada kamu den:an seum!ama u>a!an ini . * - A"3 &iraun adalah muwahid yang melampau batas ! menyeru manusia kepada dirinya dengan tauhid ilmiahnya bukan tauhid syuhudi dan zauqi ' 8ika kamu berkata ke!ada aku *ini; 3ahai Musa- E 4ahai 0iraun ; kamu telah 5ahil den:an an>aman kamu ke!ada aku ; ain adalah satu maka ba:aimana kamu memisahkan . * - A"3 ini lisan hal dalam *usa apabila mendengar ucapan &iraun 1%%

Maka berkata 0iraun E "esun::uhn#a martabat ber!isahan teta!i tidak ber!isah !ada ain dan tidak terbaha:i !ada zatn#a . Martabat aku sekaran: adalah !en:hukuman atas kamu ; 3ahai Musa se>ara benar . Aku kamu !ada ain teta!i lain dari!ada kamu !ada martabat . A!abila Musa memahami demikian dari!adan#a ; dia telah memberitahu 0iraun hakn#a den:an men:u>a! E Kamu tidak akan berkuasa atas demikian . Martabat 0iraun memberin#a kuasa atas Musa dan !enzahiran kesan atasn#a kerana al Haq dalam martabat 0iraun !ada su3ar zahir adalah !en:hukuman atas martabat #an: !adan#a zahir Musa dalam demikian ma5lis . Musa telah berkata ke!ada 0iraun baha3a akan zahir ba:in#a satu halan:an atas !ermusuhann#a terhada! dia den:an u>a!an E 8ikalau aku datan:kan sesuatu #an: amat n#ata . 0irauan tidak ber!eluan: melainkan berkata ke!adan#a E 6atan:kanlah ia 5ika kamu se<ran: #an: benar . =u5uann#a su!a#a dia tidak zahir di sisi <ran: #an: lemah !andan:an dari!ada kaumn#a baha3a dia se<ran: #an: tidak adil ; kerana mereka meman: mera:ukann#a . Mereka satu kum!ulan #an: 0iraun telah mem!erlekehkan namun mereka mentaatin#a B sesun::uhn#a mereka satu kaum #an: /asiq . Iaitu terkeluar dari!ada a!a #an: diberi aqal #an: se5ahtera * se!erti men:in:kari a!a #an: didak3ah 0iraun den:an lisan #an: zahir dalam aqal - . "esun::uhn#a ba:i aqal ada satu hadd #an: ia berhenti !adan#a ; han#a sahib kas#a/ dan #aqin mam!u melan:kahi hadd ini . Inilah sebab Musa mendatan:kan 5a3ab #an: b<leh diterima ahli #aqin kemudian ahli aqal . 3emudian dia mencampakkan tongkatnya (26012) Ia adalah su3ar a!a #an: 0iraun durhakai terhada! Musa dalam keen::anann#a menerima dak3ah Musa . =iba2 ia men5adi ular n#ata2 ; iaitu ular !ada zahirn#a ; maka bertukarlah maksiat #an: adalah ke5ahatan ke!ada taat #an: adalah kebaikan . 0irman Allah =aala E Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan (2507:) !ada hukum . * - A"3 ?ongkat mencontohi nafs natiqah *usa yang muthmaninah dan taat kepada qalb yang dilunakkan nur qudus dengan bantuan al $aq ' ,ada &iraun nafs mentaati hawa menjadi nafs ammarah ! enggan dan ingkar al $aq dengan rekaan quwwah mutakhayal dan waham ' 9ahir hukum di sini adalah !erbezaan ain dalam satu 5auhar ; iaitu ia seba:ai t<n:kat ; ular dan ular raksasa #an: n#ata ; kemudian ia menelan seum!aman#a dari!ada ular dalam keadaan ia ular ; dan menelan t<n:kat dalam keadaan ia t<n:kat . Maka zahirlah hu55ah Musa atas hu55ah 0iraun dalam su3ar t<n:kat ; ular dan tali . Para sihir mem!un#ai tali teta!i Musa tidak . Habl *+tali- 5u:a bermakna bukit #an: ke>il . Iaitu da#a dan u!a#a mereka berbandin: den:an Musa !ada kedudukan bukit den:an :unun: .

1%7

A!abila !ara sihir melihat demikian mereka men:etahui martabat Musa dalam ilmu kerana a!a #an: mereka melihat bukan dalam kemam!uan bas#ar . 6an 5ika ia dalam kemam!uan bas#ar maka ia tidak melainkan !ada <ran: #an: mam!u membezakan ilmu #an: benar dari!ada kha#al dan 3aham . Mereka beriman den:an Rabb sekalian alam ; Rabb Musa dan Harun . Iaitu Rabb #an: Musa dan Harun men#eru ke!adan#a . Mereka men:etahui baha3a kaum 0iraun men:etahui Musa tidak men#eru ke!ada 0iraun . Hleh kerana 0iraun ber!eranan men:hukum ; sahib 3aktu dan dia khali/ah !edan: ; dan harus dalam uru/ !en:hukuman ; maka dia telah mendak3ah E Aku rabb kamu #an: tertin::i . Iaitu 5ika sekali!un ada ban#ak rabb namun akulah tertin::i dari!ada sekalian mereka ; den:an kerana diberi ke!adan#a !ada zahir dari!ada !en:hukuman atas mereka . Para sihir men:etahui kebenarann#a !ada a!a #an: dia katakan dan mereka tidak men:in:karin#a ; bahkan meneta!kann#a ba:i dia . Cerkata mereka E 'adhakanlah a!a #an: dalam kuasa qadha kamu . "esun::uhn#a kamu han#a berkuasa atas ha#at dunia ini dan daulat adalah !ada kamu . Maka sah katan#a E Aku rabb kamu #an: tertin::i . 8ika sekali!un * Rabb =ertin::i- adalah ain al Haq namun su3ar ada !ada 0iraun . 6an dia telah mem<t<n: tan:an ; kaki dan mensalibkan den:an ain haq dalam su3ar #an: batil dan den:ann#a men>a!ai satu martabat #an: tidak da!at di>a!ai melainkan den:an demikian tindakan . "esun::uhn#a tidak ada 5alan untuk men:abaikan asbab kerana a#an tsabit menuntutin#a . =idak zahir dalam 3u5ud melainkan den:an su3arn#a dalam tsubut kerana E tidak ada perubahan dalam kalimat Allah (/:064)' Kalimat Allah bukan lain dari!ada a#an mau5udat #an: dinisbahkan ke!ada qidam dari se:i tsubutn#a dan dinisbahkan ke!ada hadas dari se:i 3u5ud zahirn#a . "e!ertimana kamu berkata E Hadas di sisi kami hari ini se<ran: manusia atau tetamu . =idak lazim dari!ada hadasn#a baha3a dia tidak mem!un#ai 3u5ud sebelum hadas ini . Kerana ini Allah telah ber/irman dalam Kalam&#a #an: Maha Perkasa men:enai kedatan:an&#a bersama qidam Kalam&#a E ?idak datang kepada mereka sebarang peringatan dari "abb mereka secara beransuran melainkan mereka mendengarinya sambil bermain2 ' (2/02) dan E tidak datang kepada mereka peringatan dari al "ahman yang baru melainkan mereka berpaling mengingkarinya ' (2605) Al Rahman tidak mendatan:kan melainkan rahmat ; maka sesia!a ber!alin: dari!ada al Rahman men:hada! azab iaitu adam rahmat . Ada!un /irman&#a E Iman (yang mereka ucapkan) semasa melihat azab 3ami tidak memanfaatkan mereka ' +emikian kerana ia adalah sunnatullah yang berlaku atas hambaNya dari dahulu lagi '(4:085) 6emikian tidak bermakna ia tidak berman/aat ke!ada mereka dalam akhirat kerana /irman&#a dalam !en:e>ualian E melainkan kaum Bunus '( ) A!a #an: dikehendaki adalah baha3a demikian tidak men:an:katkan dari!ada mereka balasan di dunia . Kerana itu dibalaskan 0iraun bersama 3u5ud iman dari!adan#a . Ini *adalah benar- 5ika sekali!un urusann#a adalah urusan <ran: #an: #aqin akan mati demikian saat . * - A"3 sambungannya apabila mereka beriman ! 3ami kasyafkan daripada mereka azab yang hina dalam hayat dunia '

1%)

&amun qarinah hal menun5uk baha3a dia tidak #aqin dia se:era mati kerana dia telah melihat <ran: mukmin berlalu atas thariq #an: kerin: #an: zahir den:an !ukulan Musa as den:an t<n:katn#a atas laut . 0iraun belum #aqin kebinasaann#a ketika beriman ; berbandin: den:an <ran: #an: men:hadiri maut ; maka dia tidak ter:<l<n: bersaman#a . 6ia beriman den:an a!a #an: Cani Israil beriman atas ke#akinan menda!at keselamatan . =er5adi se!ertimana di#aqinin#a teta!i atas su3ar lain dari a!a #an: dikehendakin#a . 6iselamatkann#a dari!ada azab akhirat dan badann#a diselamatkan se!ertimana dalam /irman&#a E ,ada hari ini 3ami menyelamatkan badan kamu supaya kamu menjadi ayat kepada orang yang kemudian daripada kamu '(/:092) Ini kerana 5ika su3arn#a :haib mun:kin kaumn#a akan berkata dia terselindun: dalam :haib . 6ia zahir dalam su3arn#a #an: terkenal seba:ai ma#it su!a#a diketahui ia meman: dia . "esun::uhn#a !en#elamatan telah meratain#a !ada indera dan makna . Caran:sia!a terbenar atasn#a kalimat azab akhirat tidak akan beriman 5ika sekali!un didatan:kan ke!adan#a den:an se:ala a#at sehin::a dia melihat azab #an: men#akitkan itu ; iaitu merasai azab akhirat . 0iraun terkeluar dari!ada :<l<n:an ini . Ini adalah a!a #an: zahir dari!ada nas al 'uran . Kemudian kami hendak berkata ; dan se:ala urusan ini ter!ulan: ke!ada Allah ; tentan: a!a #an: berteta!an dalam /ahaman umum berkenaan kesen:saraann#a ; tidak ba:i mereka nas !ada demikian #an: mereka b<leh mensandarkan kesen:saraan ke!adan#a . Ada!un ahlin#a maka ba:i mereka hukum #an: lain dan sini bukanlah tem!at men#ebutn#a . Kemudian ketahuilah baha3a Allah tidak men>abut n#a3a sese<ran: melainkan dia mukmin iaitu membenarkan a!a #an: didatan:kan khabar ilahi semasa men:hadiri maut . Kerana ini makruh mati tiba2 dan !embunuhan lalai tan!a kesedaran si mati . Ada!un mati tiba2 maka haddn#a baha3a keluar na/as #an: dalam dan tidak masuk na/as #an: luar . Ini mati tiba2 dan tidak men:hadiri maut . "e!erti itu 5u:a !embunuhan lalai den:an ditetak leher dari belakan: tan!a kesedaran . Maka di>abut n#a3a dalam keadaan iman atau ku/ur men:ikut keadaan ketika maut . Kerana ini &abi sa3 bersabda E 6ihim!unkan sese<ran: dalam keadaan dia mati atasn#a se!ertimana di>abutkan n#a3an#a men:ikut keadaan ketika maut .*Hadis"edan:kan se<ran: #an: men:hadiri maut tidak melainkan <ran: #an: bersaksi . 6ia beriman den:an a!a #an: berlaku di sana ; maka tidak di>abut n#a3an#a melainkan atas a!a #an: dia men:alami . Maka ada !er!isahan antara ka/ir #an: men:hadiri maut dan ka/ir #an: terbunuh lalai atau mati tiba2 ; se!ertimana kami sebutkan dalam mati tiba2 . Ada!un hikmah ta5alli dan kalam dalam su3ar a!i ; maka ia adalah kerana a!i adalah <b5ek tuntutan Musa . Maka dita5alli ke!adan#a dalam tuntutann#a su!a#a dia men:hada!&#a dan tidak ber!alin: dari!ada&#a . 8ika dita5alli ke!adan#a dalam su3ar selain tuntutann#a nes>a#a dia akan ber!alin: dari!adan#a kerana telah terhim!un himmahn#a atas satu tuntutan khas . 8ika dia ber!alin: amalann#a akan kembali ke!adan#a dan al Haq akan ber!alin: dari!adan#a . "edan:kan dia ter!ilih dan di!erdekatkan . Antara qurbah&#a baha3a 6ia ta5alli ke!adan#a dalam tuntutann#a sedan:kan dia tidak sedar . "e!erti a!i Musa ; dia melihatn#a ain ha5atn#a Cahkan ia adalah =uhan teta!i dia tidak men#edarin#a 1%$

ermata Hikmah Samad dalam Kalimat Khalid Ada!un hikmah Khalid ibn "inan ; maka sesun::uhn#a dia menzahirkan dak3ah nubu33ah barzakh . 6ia tidak mendak3ah !en:khabaran a!a #an: ada di sana melainkan sele!as maut . 6ia suruh su!a#a di:ali kuburn#a dan dis<al ; untuk men:khabarkan baha3a hukum dalam barzakh berlaku atas su3ar kehidu!an dunia . 6en:an demikian diketahui kebenaran rasul kesemua mereka ; !ada a!a #an: mereka khabarkan semasa kehidu!an mereka di dunia . =u5uan Khalid as adalah keimanan alam seluruhn#a den:an a!a #an: didatan:kan rasul su!a#a ia men5adi rahmat untuk semua . "esun::uhn#a dia dimuliakan den:an nubu33ah #an: dekat den:an nubu33ah &abi sa3 . 6ia men:etahui baha3a Allah men:utuskan &abi sa3 seba:ai rahmat untuk sekalian alam teta!i Khalid bukan se<ran: rasul . 6ia berkehendak baha3a terhasil ba:in#a lim!ahan rahmat dalam risalah Muhammadiah ini . 6ia tidak disuruh tabli:h teta!i dia berkehendak menda!at !ahala demikian dalam barzakh ; su!a#a ilmu ini men5adi kuat di kalan:an khalq teta!i kaumn#a telah mensia2kann#a . * - A"3 3halid seorang yang kuat himmah dan ghalib atasnya syuhud ahadiah ' +ia dan kaumnya tinggal di negeri Aden ' ?elah zahir di kalangan mereka api besar yang keluar daripada satu gua kemudian membinasakan tanaman dan ternakan ' 3halid telah memukul api itu dari belakang dengan tongkatnya seraya berkata ,ergi ! pergi ' sehingga api itu menjadi sejuk dan kembali ke dalam gua itu '+ia telah berkata kepada qaumnya bahawa dia akan masuk gua itu untuk memadam api itu ' +ia suruh mereka memanggilnya selepas tiga hari lengkap kerana jika mereka memanggilnya sebelum itu dan dia keluar dia akan mati ' Jika mereka sabar dia akan keluar sejahtera ' *ereka telah sabar dua hari kemudian syaithan telah menggelisahkan mereka dan mereka bimbang dia telah binasa ' *ereka menyerunya dan dia telah keluar daripada gua dengan dua tangan atas kepalanya kerana sakit daripada seruan mereka seraya berkata 3amu telah mensia2kan aku dan meninggalkan kata2 aku dan janji aku ' +ia telah khabarkan mereka tentang kematiannya dan suruh mereka supaya mengkuburkannya dan tunggu empat puluh hari ' Akan datang kepada mereka satu kumpulan kambing didahului seekor keldai dengan telinga yang terpotong dan ekor yang terputus ' Apabila ia menepati kuburnya dan berhenti hendaklah mereka menggali kuburnya ' +ia akan bangun dan mengkhabarkan mereka tentang perkara2 selepas maut dengan sejelas2nya ' 3emudian dia telah mati dan dikuburkan ' -elepas berlalu empat puluh hari kumpulan kambing itu datang didahului seekor keldai dan berhenti pada kuburnya ' *ereka yang beriman bercita2 menggali kuburnya namun anak2nya yang tua enggan kerana malu diberi gelaran anak orang yang digali kuburnya ' 3ekerasan jahiliah telah membawa mereka kepada mensia2kan wasiatnya dan membinasakannya ' -elepas kebangkitan Nabi saw ! anak perempuan 3halid telah mendatanginya ' Nabi saw telah bersabda *arhaban ! wahai anak nabi yang disia2kannya kaumnya ' "esun::uhn#a &abi sa3 me3asa/kan mereka seba:ai mensia2kan nabi mereka kerana mereka tidak men#am!aikann#a kehendakn#a . A!akah Allah 17(

men#am!aikann#a balasan >ita2n#a . =idak ada s#ak dan khila/ baha3a dia menda!ati balasan ber>ita2 . Han#a san#a s#ak dan khila/ adalah !ada balasan a!a #an: dituntut *iaitu nubu33ah barzakh- . A!akah sama >ita2 den:an berlakun#a >ita2 itu ke!adan#a ; dan tidak berlakun#a dalam 3u5ud akhirat ; atau!un tidak . "esun::uhn#a dalam s#ariat tidak ada s<k<n:an kesamaan dalam ban#ak tem!at . "e!erti <ran: #an: mendatan:i s<lat 5amaah teta!i lu!ut 5amaah ; maka ba:in#a !ahala <ran: #an: men:hadiri 5amaah . 6an se!erti <ran: #an: beran:an2 ; sedan:kan dia /aqir ; a!a #an: dilakukan mereka #an: berkesenan:an dan berharta dari !erbuatan keba5ikan ; a!akah ba:in#a !ahala #an: sama . A!akah ia !ahala #an: sama dalam niat atau dalam amal . "esun::uhn#a mereka men:him!unkan niat den:an amal dan &abi sa3 tidak menaskan atas keduan#a atau atas satu2n#a . Pada zahir tidak sama antara keduan#a . Kerana ini Khalid ibn "inan telah menuntut !eranan men#am!aikan sehin::a sah ba:in#a maqam 5amak antara kedua urusan dan terhasil ba:in#a dua !ahala . Allah 5u:a #an: lebih men:etahui .

171

ermata Hikmah Fardiah dalam Kalimat Muhammadiah Hikmahn#a adalah /ardiah+keunikan kerana dia se!alin: sem!urna mau5ud dalam s!esis insan ini ; dan kerana ini urusan *s!esis ini- bermula den:ann#a dan berakhir den:ann#a . 6ia se<ran: nabi sedan:kan Adam masih antara air dan liat . Kemudian dalam !erkemban:an anasir dia men5adi khatam anbi#a . I/rad !ertama adalah ti:a . I/rad #an: lebih atas dari!ada a3alan ini adalah dari!adan#a . &abi sa3 adalah dalil #an: !alin: menun5uk ke!ada Rabbn#a . "esun::hn#a dia telah diberi 5a3ami kalim #an: adalah se:ala #an: dinamakan asma Adam . 6ia men#eru!ai dalil dalam keti:aann#a . "esuatu dalil itu adalah dalil ba:i dirin#a 5u:a .* - Haqiqatn#a men5anakan /ardiah #an: !ertama kerana !embinaann#a #an: berti:a . Kerana demikian dia telah bersabda dalam bab mahabbah #an: adalah asal 3u5ud E 6i5adikan aku kasih ke!ada dunia kamu dalam ti:a !erkara E !erem!uan ; thibb dan di5adikan se5uk mata aku dalam s<lat . *Hadis* - A"3 kedalilannya termasuk zat dalil ! sepertimana Nabi saw adalah seorang hadi dan mahdi ' 6ia telah mula den:an men#ebut !erem!uan dan berakhir den:an s<lat . 6emikian adalah kerana !erem!uan adalah sebaha:ian dari!ada lelaki !ada asal !enzahiran ainn#a . Mari/at insan tentan: dirin#a adalah terdahulu dari!ada mari/atn#a tentan: Rabbn#a kerana mari/atn#a tentan: Rabbn#a adalah nati5ah mari/atn#a tentan: dirin#a . Kerana demikian &abi sa3 telah bersabda E "esia!a men:enali dirin#a nes>a#a dia men:enali Rabbn#a . *Hadis- 8ika kamu kehendaki kamu b<leh berkata khabar ini men>e:ah mari/at dan menun5ukkan kelemahan dari!ada sam!ai ke!ada&#a dan ini adalah dibenarkan . 8ika kamu kehendaki kamu kata den:an sabit mari/at . .an: !ertama adalah bah3a kamu men:etahui baha3a kamu tidak akan men:enali na/s kamu maka kamu tidak akan men:enali Rabb kamu . .an: kedua baha3a kamu men:enalin#a maka kamu akan men:enali Rabb kamu . Muhammad adalah se5elas2 dalil ke!ada Rabbn#a . "esun::uhn#a setia! 5uzuk alam adalah dalil ke!ada asaln#a #an: adalah Rabbn#a ; maka /ahamilah . * - A"3 wanita adalah suwar nafs dan lelaki adalah suwar ruh

"esun::uhn#a dikasihkan ke!adan#a !erem!uan 5usteru itu dia merindui mereka dan ini adalah dari!ada kerinduan #an: kull ke!ada 5uzukn#a . 6emikian men5elaskan a!a #an: sebenarn#a !ada !ihak al Haq dalam /irman&#a berkenaan ke5adian insan anasiri E dan Aku meniupkan dalamnya daripada "uh Aku ' (/5029) ' 6ia telah 3asa/kan diri&#a den:an kuat rindu ke!ada !ertemuan den:an mereka #an: merindui&#a dalam /irman&#a E 4ahai 6aud ; sesun::uhn#a Aku san:at rindu ke!ada mereka ; iaitu #an: merindui&#a . 6an ini satu !ertemuan khas men:ikut sabda &abi sa3 dalam hadis 6a55al E sesun::uhn#a se<ran: kamu tidak akan melihat Rabbn#a sehin::a dia mati . *Hadis172

Al Haq rindu ke!ada !ara muqarabun ini bersama keadaan&#a melihat mereka dan 6ia kasih baha3a mereka melihat&#a ; namun maqam *hidu! mereka- men:halan: demikian . Ini men#eru!ai /irman&#a E sehingga 3ami mengetahui ; bersama keadaan&#a Maha Men:etahui . 6ia merindui si/at khas ini * - #an: tidak akan 3u5ud melainkan di sisi maut . * - A"3 terangkat hijab anniyah hamba

6ia men:u5i mereka den:an *maut- men:enai rindu mereka ke!ada&#a se!ertimana /irman&#a dalam hadis b<lakFbalik E Aku tidak berb<lakFbalik dalam sesuatu #an: Aku akan melakukann#a se!erti berb<lakFbalik Aku dalam men>abut n#a3a hambaKu #an: mukmin #an: ben>i maut dan Aku memben>i kematiann#a ; sedan:kan semestin#a ba:in#a !ertemuan den:an Aku . *Hadis6ia memba3a khabar :embira ke!adan#a dan tidak ber/irman ke!adan#a baha3a semestin#a dia mati ; su!a#a dia tidak bimban: den:an !erin:atan maut . Manusia tidak akan bertemu Allah melainkan sele!as maut se!ertimana sabda &abi sa3 E "esun::uhn#a se<ran: kamu tidak akan melihat Rabbn#a sehin::a dia mati . *HadisKerana demikian 6ia telah ber/irman E semestin#a ba:in#a !ertemuan den:an Aku B kerana al Haq rindu su!a#a 3u5ud nisbah ini . 6ia telah men5elaskan baha3a 6ia meniu! dalamn#a dari!ada ruh&#a ; maka dia tidak merindu melainkan ke!ada&#a . =idakkah kamu melihat baha3a 6ia men>i!takann#a atas su3ar&#a kerana dia adalah dari!ada ruh&#a . Pertumbuhann#a adalah dari!ada rukun em!at ini #an: dinamakan dalam 5asadn#a seba:ai akhlath .* * - A"3 rukun yang tidak menjadi akhlath tidak akan menjadi anggota 6en:an tiu!an *ruh- bern#alalah benda basah #an: ada dalam 5asadn#a . Ruh insan bertindak seba:ai a!i dalam <!erasi sistemn#a . Kerana ini Allah tidak berkata2 den:an Musa melainkan dalam su3ar a!i dan 6ia men5adikan ha5atn#a !ada a!i . 8ika sistemn#a adalah men:ikut tabiat * alam qudus - nes>a#a ruhn#a dari!ada nur . 6ikina#ahkan tentan:n#a den:an tiu!an untuk menun5ukkan baha3a ia adalah dari!ada na/s al Rahman . "esun::uhn#a den:an na/s ini ; #an: adalah tiu!an itu ; zahirlah manusia dari!ada&#a . 6en:an kerana !ersediaan !ihak #an: ditiu!kan ke dalamn#a 5adilah n#alaan itu a!i bukan nur . * - A"3 tempat tiupan adalah maddah jasad ' ,ersediaannya adalah benda basah tabii yang asalnya adalah mani yang direka dengan mizaj yang berseimbangan ' ,ersediaan haqiqi adalah demikian keseimbangan yang menjadikan tempat menerima pengaruh ruh dan takluk tadbir ruh ! sehingga dengan kerana ruh bernyala dalamnya api ! iaitu kepanasan tabii yang dijadikan daripadanya ruh haiwan ataupun nafs ' *aka zahirlah jauhar nurani iaitu ruh insan mujarrad (akibat tiupan ruh ilahi) dalamnya dengan suwar api ' Jika bukan kerana tabiat nyalaan ini dalam benda basah tabii dengan kerana keseimbangan itu ! nescaya tidak zahir nur ini dengan suwar api '

173

Kemudian 6ia terbitkan ba:in#a dari!adan#a se<ran: indiDidu atas su3arn#a dan menamakann#a !erem!uan . Perem!uan zahir den:an su3ar lelaki maka lelaki rindu ke!ada !erem!uan kerinduan sesuatu ke!ada dirin#a . 6an !erem!uan rindu ke!ada lelaki kerinduan sesuatu ke!ada 3athann#a . Allah men5adikan lelaki kasih ke!ada !erem!uan . "esun::uhn#a Allah kasih ke!ada <ran: #an: 6ia telah >i!takan atas su3ar&#a . 6ia telah men#uruh malaikat&#a #an: nurani bersama kea:un:an qadar mereka ; kedudukan mereka dan ketin::ian binaan tabii mereka su!a#a su5ud ke!adan#a . 6ari ini berlakulah munasabah ; iaitu den:an kerana su3ar itu antara lelaki dan !erem!uan ; se!ertimana antara al Haq den:an lelaki . "u3ar itu adalah munasabah #an: !alin: a:un: ; !alin: 5elas dan sem!urna kerana ia men5<d<hkan . Iaitu men::ena!kan 3u5ud al Haq se!ertimana !erem!uan den:an 3u5udn#a men::ena!kan lelaki den:an men5adikann#a ber5<d<h . Maka zahirlah #an: ti:a E Haq ; lelaki dan !erem!uan . 1elaki merindui Rabbn#a #an: adalah asaln#a kerinduan !erem!uan ke!adan#a . Rabbn#a men5adikann#a kasih ke!ada !erem!uan se!ertimana Allah kasih ke!ada <ran: #an: berada !ada su3ar&#a . =idak berlaku kasih melainkan ke!ada !ihak #an: dari!adan#a di5adikan . Maka kasihn#a adalah ke!ada !ihak #an: dari!adan#a di5adikan iaitu al Haq . Kerana ini dikatakan E di5adikan aku berkasih B dia tidak berkata E aku berkasih ; den:an sendirin#a . Kasihn#a ber:antun: ke!ada Rabbn#a ; #an: dia *ter>i!ta- atas su3ar&#a ; sehin::a !ada kasihn#a ke!ada !erem!uann#a dia men:asihin#a den:an kerana kasih Allah ke!adan#a dari se:i akhlak ilahi . A!abila se<ran: lelaki kasih ke!ada !erem!uan dia akan menuntut !erhubun:an . iaitu tu5uan !erhubun:an #an: terda!at dalam kasih . =idak ada dalam su3ar anasir !erem!uan !erhubun:an #an: lebih a:un: dari!ada nikah . 6en:ann#a s#ah3at meratai seluruh 5uzukn#a ; dan disuruh mandi sele!as nikah untuk meratakan thaharah se!ertimana /ana dalam s#ah3at meratai ketika terhasil s#ah3at . "esun::uhn#a al Haq san:at >emburu terhada! hamba&#a dan tidak mahu dia beriktiqad baha3a dia telah berlazatan den:an selain&#a . Maka dibersihkann#a den:an mandi su!a#a dia kembali memandan: ke!ada&#a dalam <ran: dia /ana dalamn#a ; kerana tidak ada melainkan demikian . A!abila se<ran: lelaki men#aksi al Haq dalam !erem!uan ; !en#aksiann#a adalah !asi/ . A!abila dia men#aksikan&#a dalam dirin#a dari se:i !enzahiran !erem!uan dari!adan#a ; !en#aksiann#a adalah akti/ . A!abila dia saksikan&#a dari!ada dirin#a tan!a men:hadirkan a!a2 su3ar dari!adan#a ; maka !en#aksiann#a adalah se>ara !asi/ dari!ada al Haq tan!a 3asithah . Pen#aksiann#a terhada! al Haq dalam !erem!uan lebih len:ka! dan sem!urna kerana dia men#aksikan al Haq dari se:i dia akti/ dan !asi/ dan 5u:a dari se:i dirin#a se>ara !asi/ khas .

174

&abi sa3 kasih ke!ada !erem!uan kerana kesem!urnaan !en#aksian al Haq dalam mereka . =idak disaksikan al Haq mu5arrad dari!ada maddah selama2n#a . "esun::uhn#a Allah =aala !ada zat&#a adalah terka#a dari!ada se:ala alam . 6an kerana 3a5ah ini terte:ah ; dan tidak ada !en#aksian melainkan dalam maddah ; maka !en#aksian al Haq dalam !erem!uan adalah !en#aksian #an: !alin: a:un: dan sem!urna . Perhubun:an #an: !alin: a:un: adalah nikah . Candin:ann#a adalah ta3a5uh iradat atas <ran: #an: 6ia men>i!takan atas su3ar&#a untuk men>i!takann#a . Kemudian melihat dalamn#a su3ar&#a bahkan diri&#a ; kemudian membentukkann#a dan menseimban:kan >i!taann#a kemudian meniu!kan dalamn#a dari!ada ruh&#a #an: adalah na/as&#a . Maka zahirn#a adalah khalq dan batinn#a adalah haq . Kerana ini 6ia me3asa/kan diri den:an tadbir atas haikal ini . "esun::uhn#a Allah =aala mentadbirkan se:ala urusan dari!ada lan:it iaitu ketin::ian ke!ada bumi iaitu serendah2 #an: rendah ; kerana ia adalah rukun #an: !alin: rendah . 6ia telah menamakan mereka seba:ai nisaa iaitu satu !erkataan 5amak ; tidak ada bentuk tun::al ba:in#a dalam la/az . Kerana demikian dikatakan E 6i!erkasihkan ke!ada aku dari!ada dunia kamu ti:a !erkara iaitu nisaa B dia tidak men::unakan E marJatu iaitu se<ran: !erem!uan . Centuk nisaa memelihara ketundaan mereka dalam 3u5ud dari!ada lelaki ; kerana nisaa bermakna ketundaan 5u:a . 0irman Allah =aala E -esungguhnya penundaan bulan adalah satu tambahan pada kufur '(9017) Pen5ualan den:an nasiaJ di:unakan ba:i 5ualan kredit . Kerana demikian disebutkan nisaa . 6ia tidak kasih mereka melainkan atas martabat . "esun::uhn#a mereka adalah tem!at tindakbalas dan mereka ke!adan#a se!erti tabiat ke!ada al Haq ; #an: Allah telah meniu!kan ke dalamn#a su3ar alam den:an ta3a5uh iradat . "uruhan ilahi iaitu nikah adalah dalam alam su3ar anasir teta!i himmah adalah dalam alam ar3ah nurani . =ertib dua muqadimah dalam !r<!<sisi adalah untuk men5anakan nati5ah . "e:ala demikian adalah nikah /ardiah !ertama dalam setia! 3a5ah dari!ada 3a5ah2 ini . "esia!a kasih ke!ada !erem!uan men:ikut hadd ini maka ia adalah kasih ilahi . "esia!a kasih ke!ada !erem!uan kerana s#ah3at tabii saha5a ; ilmun#a tentan: s#ah3at ini adalah kuran: . &ikahn#a adalah su3ar tan!a ruh di sisin#a ; 5ika sekali!un su3ar itu sebenarn#a mem!un#ai ruh . Akan teta!i ia tidak disaksikan <leh <ran: #an: mendatan:i isterin#a atau !erem!uan semata2 untuk kelazatan sedan:kan dia tidak tahu untuk sia!a . 6ia 5ahil tentan: dirin#a !ada a!a <ran: lain 5ahil tentan:n#a ; sela:i dia tidak menamakan dirin#a den:an lisan sendiri sehin::a dikenalin#a . "ah di sisi manusia baha3a aku se<ran: as#ik Melainkan mereka belum men:enali keas#ikan aku untuk sia!a "e!erti demikian <ran: #an: kasih ke!ada lazat dia kasih tem!at #an: !adan#a berlaku kelazatan iaitu !erem!uan . &amun :haib dari!adan#a ruh masaalah . 8ika dia men:etahui masalalah itu nes>a#a dia men:etahui den:an sia!a dia berlazatan den:ann#a dan sia!a #an: berlazatan dan dia akan men5adi sem!urna . 17

"e!ertimana !erem!uan di ba3ah dari!ada dar5at lelaki men:ikut /irman&#a E orang lelaki mempunyai satu darjat kelebihan atas perempuan (20228) ; maka a!a #an: di>i!takan atas satu su3ar di ba3ah dar5at !ihak #an: membinan#a atas su3ar itu . Cersama keadaan dia *dibina- atas su3ar&#a ; maka demikian dar5at #an: den:ann#a 6ia terbeza dari!adan#a ; den:ann#a 6ia terka#a dari!ada sekalian alam iaitu seba:ai !elaku #an: !ertama . "u3ar adalah !elaku kedua dan ia tidak mem!un#ai kea3alan ke!un#aan al Haq . A#an terbeza men:ikut martabat . 0irman&#a E +ia memberi setiap sesuatu ! kejadian tabiinya (2:05:) B se!ertimana setia! ari/ memberi setia! #an: mem!un#ai hak akan hakn#a . Kasih Muhammad sa3 ke!ada !erem!uan adalah atas !en:kasihan ilahi . Allah meman: memberi setia! sesuatu ke5adian tabiin#a ; dan ia adalah ain hakn#a . Maka tidak diberikann#a melainkan kerana dia berhak ; #an: dia berhak atasn#a dari!ada #an: dinamakan ; iaitu zat demikian #an: diberhakkan . "esun::uhn#a didahulukan !erem!uan kerana mereka tem!at tindakbalas se!ertimana terdahulu tabiat atas sesuatu #an: 3u5ud dari!adan#a melalui su3ar . =abiat !ada haqiqat bukan melainkan na/as al Rahman . "esun::uhn#a dalamn#a tertiu! su3ar alam #an: tin::i dan rendah kerana aliran tiu!an itu dalam 5auhar ha#ulani dalam alam 5irim se>ara khas . Ada!un alirann#a *!ada- ar3ah nurani dan aradh maka demikian adalah aliran lain . "esun::uhn#a dalam khabar ini &abi sa3 telah memenan:kan la/az muannats atas muzakkar kerana meletakkan keutamaan !ada !erem!uan den:an bersabda E tsalatsa ; bukan tsalatsatu #an: adalah untuk bilan:an muzakkar . Ia adalah #an: se!atut kerana dalam khabar ada men#ebut thibb #an: adalah muzakkar . Adat Arab baha3a termenan: muzakkar atas muannats ; 5ika sekali!un han#a ada satu muzakkar dan ramai muannats ; sedan:kan &abi sa3 adalah <ran: Arab . &abi sa3 memelihara makna #an: dia qasad den:ann#a dalam men#atakan kasihn#a ke!ada&#a den:an tidak memilih kasihn#a sendiri . Allah telah memberitahun#a a!a #an: dia tidak !ernah men:etahui B sun::uh kurniaan Allah amat besar . Maka termenan:lah muannats atas muzakkar den:an kata E tsalatsa . "ia!akah #an: lebih men:etahui tentan: haqaiq dari!ada &abi sa3 . Ceta!a sun::uh !emeliharaann#a terhada! huquq . Kemudian dia telah men5adikan #an: terakhir sebandin: den:an #an: !ertama dalam muannats . Antara keduan#a ditem!atkan muzakkar ; iaitu dia bermula den:an !erem!uan dan berakhir den:an s<lat ; dan keduan#a adalah muannats . =hibb #an: berada antara keduan#a adalah se!erti dia dalam 3u5udn#a . "esun::uhn#a lelaki bertem!at antara zat #an: dia zahir dari!adan#a dan !erem!uan #an: zahir dari!adan#a . Maka lelaki adalah antara dua muannats ; muannats zat dan muannats haqiqi . "e!erti demikian !erem!uan adalah muannats haqiqi sedan:kan s<lat adalah muannats #an: bukan haqiqi ; den:an thibb seba:ai muzakkar antara keduan#a . "e!erti Adam adalah antara zat #an: dia 3u5ud dari!adan#a dan Ha3a #an: 3u5ud dari!adan#a .

17%

8ika kamu kehendaki kamu b<leh kata si/at #an: adalah muannats ; dan 5ika kamu kehendaki kamu b<leh kata qudrat #an: adalah muannats 5u:a . Maka ambillah mana satu mazhab kamu sukai . Kerana sesun::uhn#a kamu tidak akan menda!ati melainkan muannats mendahului sehin::a !ada sisi ahli illat !un . Mereka men5adikan al Haq seba:ai illat untuk 3u5ud alam ; bersama illat adalah muannats . Ada!un hikmah thibb dan di5adikann#a sele!as !erem!uan adalah kerana dalam !erem!uan ada bau tak3in . "esun::uhn#a thibb #an: !alin: harum adalah !elukan habib ; se!ertimana dikatakan dalam !erum!amaan umum . Kerana !ada asaln#a dia di5adikan seba:ai hamba ; dia tidak !ernah men:an:katkan ke!alan#a sekali!un seba:ai !en:hulu bahkan dia tidak berhenti su5ud ; khuduk dan 3aqa/ !ada keadaann#a . Keadaann#a !asi/ sehin::a Allah membentukkan dari!adan#a a!a #an: dikehendaki dan memberikann#a martabat #an: akti/ dalam alam an/as iaitu keharuman #an: ta##ib . Kemudian di!erkasihkan ke!adan#a thibb dan kerana inilah dia meletakkann#a sele!as !erem!uan . 6en:an ini dia telah memelihara dar5at #an: !atut ba:i al Haq dalam /irman&#a E +ialah yang *aha ?inggi darjatNya yang memilik Arshy (4:0/5) kerana bersema#am&#a atas Arsh# den:an nama al Rahman . =idak berkekalan !ada <ran: #an: dili!uti Arsh# se<ran: !un #an: tidak disentuh rahmat ilahi . 0irman&#a E Rahmat Aku meli!uti se:ala sesuatu . Arsh# meluasi se:ala sesuatu dan #an: bersema#am atasn#a adalah al Rahman . Maka rahmat men:alir den:an sebenarn#a dalam alam se!ertimana kami telah men5elaskan dalam ban#ak tem!at dalam kitab ini dan 5u:a dalam al 0utuhat al Makki#ah . Allah telah men5adikan thibb dalam !ertemuan nikah dalam !eristi3a kesu>ian Ais#ah ra den:an /irman&#a E ,erempuan2 jahat adalah untuk lelaki2 yang jahat ! dan lelaki2 jahat adalah untuk perempuan2 yang jahat ! dan perempuan2 yang baik adalah untuk lelaki2 yang baik ! dan lelaki2 yang baik adalah untuk perempuan2 yang baik ' *ereka (yang baik) adalah bersih daripada (tuduhan) orang jahat ' (24026) 6ia men5adikan bau mereka baik ; kerana !er>aka!an adalah na/as . Ia adalah ain bau dan keluar den:an baik atau buruk men:ikut a!a #an: zahir dalam !er>aka!an . 6ari se:i ia !ada asaln#a 5enis ilahi #an: se:alan#a baik ; maka ia adalah baik . 6ari se:i ia memu5i atau men>ela maka ia adalah baik atau buruk . Cersabda &abi sa3 berkenaan ba3an: !utih E Ia satu !<k<k #an: aku ben>i baun#a *Hadis- B dia tidak berkata aku ben>in#a . Iaitu ain tidak diben>i ; han#asan#a diben>i adalah a!a #an: zahir dari!adan#a . Keben>ian terhada! demikian adakala kerana uru/ ; tabii #an: ter>ela ; aradh ; s#ariat atau kekuran:an dari!ada kesem!urnaan #an: dituntut . =idak ada di sana selain dari!ada a!a #an: kami telah sebutkan . A!abila terbaha:i urusan ke!ada baik dan 5ahat ; di!erkasihkan ke!adan#a #an: baik bukan #an: 5ahat . 6i3asa/kan malaikat baha3a mereka tersin::un: den:an bau busuk ; kerana terda!at dalam !embinaan anasir ini kere!utan . "esun::uhn#a ia ter>i!ta dari!ada tanah liat kerin: #an: berasal dari!ada lum!ur #an: berubah bau .

177

Malaikat ben>i !ada zat ; se!ertimana miza5 kumban: tahi ter:an::u den:an bau ma3ar #an: adalah antara bau harum . Cau ma3ar di sisi kumban: tahi bukan bau baik . "esia!a terbina atas miza5 seum!ama ini !ada makna dan su3ar ; dia akan ter:an::u den:an al Haq a!abila menden:ar&#a dan dia ber:embira den:an #an: batil . 0irman&#a E mereka yang beriman dengan yang batil dan kufur terhadap Allah (290052) di3asa/kan mereka den:an keru:ian . 0irman&#a E mereka adalah orang yang rugi B iaitu mereka #an: meru:ikan diri mereka . "esun::uhn#a baran:sia!a tidak da!at membezakan #an: baik dari!ada #an: buruk tidak mem!un#ai idrak . =idak di!erkasihkan ke!ada &abi sa3 melainkan a!a #an: baik dari!ada se:ala sesuatu dan tidak di sana melainkan ia .* - A!akah da!at di:ambarkan dalam alam satu miza5 #an: tidak men5um!ai melainkan #an: baik saha5a dari!ada setia! sesuatu dan tidak men:enal #an: 5ahat ; atau!un tidak . Kata kami E ini tidak berlaku . "esun::uhn#a kami menda!atin#a dalam asal #an: darin#a zahir alam ; dan ia adalah al Haq . Kami menda!ati&#a ben>i dan kasih . * - A"3 tidak ada di hadratnya melainkan yang baik Ke5ahatan adalah a!a #an: diben>i dan kebaikan adalah a!a #an: dikasihi . Alam terbina atas su3ar al Haq ; manusia atas dua su3ar . Maka tidak ada di sana satu miza5 #an: tidak men>a!ai melainkan satu !ihak saha5a dari!ada setia! sesuatu . Cahkan di sana ada miza5 #an: membezakan #an: baik dari!ada #an: 5ahat bersama ilmun#a baha3a ia 5ahat dari se:i zauq dan baik den:an selain zauq . Kemudian !en>a!aian #an: baik men#ibukkann#a dari!ada men:e>am #an: 5ahat den:an indera dan ini kadan:2 berlaku . Ada!un men:an:katkan #an: 5ahat dari!ada alam iaitu dari!ada /en<mena ; maka ini tidak sah . Rahmat Allah meluasi #an: baik dan #an: 5ahat . .an: 5ahat !ada dirin#a adalah baik ; sedan:kan #an: baik di sisi #an: 5ahat *dian::a!- 5ahat . Maka di sana tidak ada sesuatu #an: baik melainkan ia mem!un#ai 3a5ah #an: 5ahat !ada hak mana satu miza5 . 6an sedemikian sebalikn#a . Ada!un #an: keti:a ; #an: den:ann#a sem!urna /ardiah maka ia adalah s<lat . "abda &abi sa3 E 6i5adikan se5uk mata aku dalam s<lat . *Hadis- Ini kerana s<lat adalah mus#ahadah dan demikian adalah kerana ia satu muna5at antara Allah den:an hamba&#a se!erti /irman&#a E Ingatilah Aku nescaya Aku mengingati kamu ' (20/52) Ia satu ibadat #an: terbaha:i antara Allah dan hamba&#a ; seten:ahn#a untuk Allah dan seten:ahn#a untuk hamba . "e!ertimana datan: dalam khabar sahih dari!ada Allah =aala baha3a 6ia ber/irman E Aku telah membaha:ikan s<lat antara Aku dan hambaKu ke!ada dua baha:ian . "eten:ahn#a ba:i Aku dan seten:ahn#a ba:i hambaKu . 6an ba:i hambaKu a!a #an: dia minta . A!abila hamba berkata E 6en:an nama Allah #an: Maha Pemurah dan Maha Pen#a#an: B Allah ber/irman E HambaKu men:in:atiKu . A!abila hamba berkata E "e:ala !u5i ba:i Allah Rabb sekalian alam B Allah ber/irman E HambaKu memu5i Aku . A!abila hamba berkata E .an: Maha Pemurah dan Maha Pen#a#an: B Allah ber/irman E HambaKu telah men:a:un:kan Aku . A!abila hamba berkata E .an: men:uasai !emerintahan Hari Akhirat B Allah ber/irmanE HambaKu telah

17)

memuliakan Aku . 6ia telah men#erahkan kesemuan#a ke!ada Aku . Caha:ian ini se:alan#a adalah untuk Allah saha5a . Kemudian hamba berkata E Ke!ada Kamu saha5a kami bersembah dan ke!ada Kamu saha5a kami meminta !ert<l<n:an B Allah ber/irmanE Ini antara Aku den:an hambaKu. Ca:i hambaKu a!a #an: dia minta . Cerlaku kesekutuan dalam a#at ini . A!abila hamba berkata E =un5ukilah kami 5alan #an: lurus . 8alan <ran:2 #an: Kamu telah kurniakan nikmat atas mereka ; bukan 5alan <ran:2 #an: dimurkai Kamu dan bukan 5alan <ran:2 #an: sesat B Allah ber/irman E Kesemua ini untuk hambaKu dan ba:i hambaKu a!a #an: dia minta . *Hadis6iasin:kan #an: ini untuk hamba&#a se!ertimana diasin:kan #an: !ertama untuk Allah =aala . 6iketahui dari!ada ini ke3a5iban memba>a al 0atihah . Caran:sia!a tidak memba>an#a maka dia tidak bers<lat s<lat #an: dibaha:ikan antara Allah den:an hamba&#a . Kerana s<lat adalah muna5at maka ia satu !erin:atan . "esia!a men:in:ati al Haq sesun::uhn#a dia duduk bersama al Haq . 6an al Haq duduk bersaman#a . "esun::uhn#a sah dalam khabar ilahi baha3a 6ia ber/irman E Aku duduk bersama <ran: #an: men:in:ati Aku . *Hadis- "esia!a duduk bersama !ihak #an: dia men:in:ati sedan:kan dia mem!un#ai !en:lihatan nes>a#a dia melihat !ihak #an: duduk bersaman#a ; dan inilah mus#ahadah dan ruk#ah . 8ika dia tidak tidak mem!un#ai !en:lihatan dia tidak akan melihat&#a . 6ari sini ketahuilah setia! mushalli martabatn#a ; a!akah dia melihat al Haq den:an ruk#ah ini dalam s<latn#a atau tidak . 8ika dia tidak melihat&#a maka hendaklah dia men#embah&#a den:an iman se<lah2 dia melihat&#a den:an men:kha#alkan&#a !ada !ihak qiblatn#a ketika muna5atn#a . 6an menum!ukan !enden:arann#a ke!ada a!a #an: datin: * melalui !enden:aran- ke!adan#a dari!ada al Haq . "esun::uhn#a setia! mushalli adalah imam tan!a s#ak kerana malaikat bers<lat belakan: hamba a!abila dia bers<lat se<ran: diri ; se!ertimana datan: dalam khabar . Maka 5ika dia men5adi imam dalam alamn#a #an: khas ke!adan#a dan ke!ada malaikat #an: s<lat bersaman#a maka sesun::uhn#a telah berhasil ba:in#a martabat rasul dalam s<lat ; iaitu seba:ai naib dari!ada Allah =aala . A!abila dia berkata E Allah menden:ar sesia!a #an: memu5in#a B dia men:khabarkan ke!ada dirin#a dan sesia!a di belakan:n#a baha3a Allah telah menden:arn#a . Maka malaikat dan !ara hadirin akan berkata E Rabb kami ba:i Kamu se:ala !u5i . "esun::uhn#a Allah telah ber/irman melalui u>a!an hamba&#a E Allah telah menden:ar sesia!a #an: menu5i&#a . Renun:ilah ketin::ian martabat s<lat dan ke hu5un: mana ia memba3a sahib s<lat . "esia!a #an: belum men:hasilkan dar5at ruk#ah dalam s<lat belum la:i sam!ai !en:hu5un:n#a . =idak ba:in#a !ada s<lat se5uk mata kerana dia belum melihat sia!a #an: dia muna5at . 6an 5ika dia tidak menden:ar a!a #an: datan: ke!adan#a dari!ada al Haq dalam s<lat maka dia tidak dikira <ran: #an: menum!ukan !enden:aran . "esia!a #an: tidak hadir dalam s<lat bersama Rabbn#a sedan:kan dia tidak menden:ar dan tidak melihat maka dia bukan mushalli lan:sun: . 6ia bukan dari!ada E mereka yang mendengar baik2 bersama menjadi saksi ' ( ) 17$

=idak ada di sana satu ibadat #an: melaran: tasaru/ !ada selainn#a sela:i men:er5akann#a melainkan s<lat . Perin:atan Allah dalamn#a adalah !erkara #an: terbesar sekali dalamn#a kerana ia melen:ka!i sebutan dan tindakan . Kami telah men#ebut si/at se<ran: #an: sem!urna dalam s<lat dalam al 0utuhat al Makki#ah ba:aimanan#a ; kerana Allah ber/irman E -esungguhnya solat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar '( 29045) Adalah dis#ariatkan dalam s<lat baha3a tidak ditasaru/ !ada selain ibadat ini selama dalamn#a . Ini su!a#a dikatakan ke!ada !elakun#a E 6ia mushalli . 6an !erin:atan Allah adalah !alin: besar dalam s<lat ; iaitu sebutan dari!ada Allah ke!ada hamba&#a ketika men5a3abn#a dalam s<alann#a . Men:a:un:kan Allah adalah lebih besar dari!ada in:atan hamba akan Rabbn#a dalam s<lat . Ini kerana kebesaran han#a ba:i Allah . Kerana demikian /irman&#a E dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan '( ) dan /irman&#a E mereka yang mendengar baik2 bersama menjadi saksi Menden:ar baik2 adalah men:enai a!a #an: terdiri dari!ada !erin:atan Allah ke!adan#a dalam s<lat . 4u5ud b<leh di/ahamkan seba:ai harakah !indaan alam dari!ada adam ke 3u5ud . Kerana demikian *iaitu harakah s<lat untuk me3u5udkan !erin:atan Allah - maka s<lat melibatkan se:ala harakah #an: ti:aE harakah te:ak ; iaitu keadaan mendirikan s<lat B harakah u/uk ; iaitu keadaan rukuk mushalli dan harakah ke ba3ah iaitu keadaan su5ud . Harakah manusia adalah te:ak . Harakah binatan: adalah beru/uk . Harakat tumbuhan adalah ke ba3ah . Cenda mati tidak mem!un#ai harakah !ada zatn#a dan a!abila batu ber:erak sesun::uhn#a ia ber:erak den:an kerana selainn#a . Ada!un sabda &abi sa3 E di5adikan se5uk mataku dalam s<lat B maka dia tidak menisbahkan !en5adiann#a ke!ada dirin#a . "esun::uhn#a ta5alli Allah ke!ada mushalli kembali ke!ada&#a tidak ke!ada mushalli . "esun::uhn#a 5ika dia tidak men#ebut si/at ini den:an sendirin#a nes>a#a !en:libatann#a den:an s<lat bukan ta5alli dari!ada&#a untukn#a . 8usteru demikian adalah dari!ada&#a den:an thariq kurniaan ; maka mus#ahadah 5u:a den:an thariq kurniaan . "abdan#a E di5adikan se5uk mataku dalam s<lat B bukan selain mus#ahadah mahbub #an: mata muhib mendekatin#a den:an keteta!an . Mata berketeta!an ketika ruk#ah&#a dan tidak menilik bersama&#a ke!ada sesuatu selain&#a a!akah dalam <b5ek atau tan!a <b5ek . Inilah sebab dilaran: ber!alin: dalam s<lat . Cer!alin: adalah sesuatu #an: s#aithan men>uri dari!ada s<lat hamba kemudian diharamkan ke!adan#a mus#ahadah mahbubn#a . Cahkan 5ika al Haq adalah mahbub <ran: #an: ber!alin: ini nes>a#a dia tidak ber!alin: dalam s<latn#a ke!ada selain qiblat&#a den:an 3a5ahn#a . Manusia men:etahui hal dalam dirin#a ; a!akah dia berada !ada sekian keadaan dalam ibadat #an: khas ini atau!un tidak . 0irman&#a E -esungguhnya manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri ! walaupun dia memberi alasan (750/4) 6ia men:enali keb<h<n:ann#a dari!ada kebenarann#a dalam dirin#a ; kerana manusia tidak 5ahil tentan: hal diri kerana hal melibatkan zauq .

1)(

.an: dinamakan s<lat mem!un#ai !embaha:ian #an: lain . "esun::uhn#a Allah =aala telah men#uruh kami su!a#a s<lat ke!ada&#a dan men:khabarkan kami baha3a 6ia bers<lat atas kami ; maka s<lat adalah dari!ada kami dan 6ia . 6ia seba:ai mushalli adalah den:an nama&#a al Akhir dan ini terakhir dari!ada 3u5ud hamba . Ia ain al Haq #an: hamba men>i!takan dalam qiblatn#a den:an !andan:an /ikiran atau den:an taqlidn#a ; iaitu =uhan #an: diiktiqadkan . Ia berbeza men:ikut !ersediaan #an: terdiri !ada demikian tem!at . "e!ertimana berkata 8unaid a!abila ditan#a berkenaan mari/at tentan: Allah di sisi si ari/ . 8a3abn#a E 4arna air adalah 3arna bekasn#a . Ini satu 5a3ab #an: matan: ; #an: men:khabarkan a!a #an: sebenarn#a . Inilah Allah #an: bers<lat atas kami . A!abila kami bers<lat ; ba:i kami nama al Akhir ; dan kami dalam&#a se!ertimana telah disebutkan berkenaan hal !ihak #an: mem!un#ai nama ini . Kami di sisi&#a men:ikut hal kami ; dan 6ia tidak melihat ke!ada kami melainkan den:an su3ar #an: kami datan:kan&#a den:ann#a . "esun::uhn#a mushalli adalah #an: terkemudian dari!ada a!a #an: terdahulu ; !ada kelen:ka!an . 0irman&#a E -etiap makhluk mengetahui solatnya dan tasbihnya (2404/) iaitu men:etahui martabatn#a dalam keterakhiran *3u5ud- dalam ibadat ke!ada Rabbn#a dan tasbihn#a ; #an: !ersediaann#a memberikann#a dari!ada tanzih . ?idak ada sesuatu melainkan ia bertasbih memuji "abbnya( ) al Halim al 7ha/ur . Kerana demikian kami tidak akan ta/aquh tasbih alam satu !ersatu se>ara ta/sil . Kemudian satu martabat di mana kembali :antinama ke!ada hamba #an: memu5i !ada martabat itu dalam /irman&#a E tidak ada sesuatu melainkan ia bertasbih dengan pujiannya ( ) iaitu den:an !u5ian #an: sesuai den:an demikian sesuatu . "e!ertimana kami kata !ada <ran: #an: beriktiqad ; sesun::uhn#a dia han#a memu5i =uhan dalam iktiqadn#a dan men:ikatkan diri den:an =uhan itu . A!a2 amalann#a kembali ke!adan#a ; maka dia tidak !u5i melainkan atas diri sendiri . "esun::uhn#a ia adalah dari!ada !u5ian rekaan . "esun::uhn#a !ara !ereka di!u5i tan!a s#ak . "esun::uhn#a keel<kan rekaan dan ketidakFel<kann#a kembali ke!ada !ereka . =uhan <ran: #an: beriktiqad adalah rekaan untuk !elihat dalamn#a ; iaitu ia satu rekaann#a . Maka !u5in#a atas a!a #an: diiktiqadkann#a adalah !u5in#a atas dirin#a . Kerana ini dia men>ela a!a #an: diiktiqadkan <ran: lain . 8ika dia insa/ dia tidak akan berbuat demikian . Ini kerana sahib a!a #an: disembah ini #an: khas adalah 5ahil tan!a s#ak !ada demikian kerana dia menentan: <ran: lain !ada a!a #an: dia beriktiqad tentan: Allah . 8ika dia men:enali a!a #an: 8unaid telah berkata E 4arna air adalah 3arna bekasn#a B nes>a#a dia akan men#erah ke!ada setia! <ran: #an: mem!un#ai iktiqad a!a #an: dia iktiqadkan . 6an dia akan men:enali Allah dalam setia! su3ar dan dalam setia! <ran: #an: beriktiqad . O *"ebenarn#a - dia !en#an:ka bukan alim . Kerana demikian /irman =aala E Aku !ada san:kaan hambaKu terhada! Aku . Iaitu Aku tidak zahir ke!adan#a melainkan dalam su3ar a!a #an: diiktiqadkann#a . 8ika dia berkehendak dia memutlakkan ; dan 5ika dia kehendaki dia men:aitkan . Maka =uhan2 #an: diiktiqadkan di!e:an:i hudud . Ia adalah =uhan #an: hati hamba meluasi . 1)1

"esun::uhn#a =uhan #an: Mutlak tidak diluasi sesuatu kerana 6ia ain se:ala sesuatu dan ain diri&#a ; sedan:kan sesuatu itu tidak dikatakan tentan:n#a baha3a ia meluasi diri sendiri dan tidak 5u:a tidak meluasi diri sendiri . 0ahamilah . Allah menerangkan yang benar dan +ia memberi petunjuk jalan '(1104)

1)2