Anda di halaman 1dari 112

1 Kimia Kelas XI

S
i
l
a
b
u
s
S
e
k
o
l
a
h
:
.

.

.

.
K
e
l
a
s
/
S
e
m
e
s
t
e
r
:
X
I
/
1
M
a
t
a

P
e
l
a
j
a
r
a
n
:
K
i
m
i
a
S
t
a
n
d
a
r

K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
:
4
.
M
e
m
a
h
a
m
i

s
i
f
a
t
-
s
i
f
a
t

l
a
r
u
t
a
n

a
s
a
m

b
a
s
a
,

m
e
t
o
d
e

p
e
n
g
u
k
u
r
a
n
,

d
a
n

t
e
r
a
p
a
n
n
y
a
.
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
D
a
s
a
r
M
a
t
e
r
i

P
o
k
o
k
/
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
K
e
g
i
a
t
a
n
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
I
n
d
i
k
a
t
o
r

P
e
n
c
a
p
a
i
a
n
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
P
e
n
i
l
a
i
a
n
T
e
k
n
i
k
B
e
n
t
u
k
I
n
s
t
r
u
m
e
n
C
o
n
t
o
h

I
n
s
t
r
u
m
e
n
A
l
o
k
a
s
i
W
a
k
t
u
A
l
a
t

d
a
n

S
u
m
b
e
r
B
e
l
a
j
a
r
N
i
l
a
i

d
a
n
M
a
t
e
r
i

y
a
n
g
D
i
i
n
t
e
g
r
a
s
i
k
a
n
4
.
1
M
e
n
d
e
s
k
r
i
p
s
i
-
k
a
n

t
e
o
r
i
-
t
e
o
r
i
a
s
a
m

b
a
s
a
d
e
n
g
a
n

m
e
-
n
e
n
t
u
k
a
n

s
i
f
a
t
l
a
r
u
t
a
n

d
a
n
m
e
n
g
h
i
t
u
n
g

p
H
l
a
r
u
t
a
n
K
o
n
s
e
p

A
s
a
m
B
a
s
a
1
.
M
e
n
g
k
a
j
i

l
i
t
e
r
a
t
u
r
t
e
n
t
a
n
g

p
e
n
g
e
r
t
i
a
n
a
s
a
m

d
a
n

b
a
s
a
m
e
n
u
r
u
t

A
r
r
h
e
n
i
u
s
.
2
.
M
e
n
g
k
a
j
i

l
i
t
e
r
a
t
u
r
t
e
n
t
a
n
g

p
e
n
g
e
r
t
i
a
n
a
s
a
m

d
a
n


b
a
s
a

m
e
n
u
-
r
u
t

B
r
o
n
s
t
e
d
-
L
o
w
r
y
.
3
.
M
e
n
e
n
t
u
k
a
n

p
a
s
a
n
g
a
n
a
s
a
m

b
a
s
a

k
o
n
j
u
g
a
s
i
B
r
o
n
s
t
e
d
-
L
o
w
r
y
.

M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
-
k
a
n

p
e
n
g
e
r
t
i
a
n
a
s
a
m

d
a
n

b
a
s
a
m
e
n
u
r
u
t

A
r
r
h
e
n
i
u
s
.

M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
-
k
a
n

p
e
n
g
e
r
t
i
a
n

a
s
a
m
d
a
n

b
a
s
a

m
e
n
u
r
u
t
B
r
o
n
s
t
e
d
-
L
o
w
r
y
.

M
a
m
p
u

m
e
n
u
l
i
s
k
a
n
p
e
r
s
a
m
a
a
n

r
e
a
k
s
i
a
s
a
m

d
a
n

b
a
s
a
m
e
n
u
r
u
t

B
r
o
n
s
t
e
d
-
L
o
w
r
y

d
a
n

m
e
n
u
n
-
j
u
k
k
a
n

p
a
s
a
n
g
a
n
a
s
a
m

d
a
n

b
a
s
a
k
o
n
j
u
g
a
s
i
n
y
a
.
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
P
i
l
i
h
a
n
g
a
n
d
a
U
r
a
i
a
n
P
i
l
i
h
a
n
g
a
n
d
a
P
e
r
n
y
a
t
a
a
n

y
a
n
g

t
e
p
a
t
s
e
h
u
b
u
n
g
a
n

d
e
n
g
a
n
k
o
n
s
e
p

a
s
a
m

b
a
s
a
A
r
r
h
e
n
i
u
s

a
d
a
l
a
h

.

.

.
a
.
N
H
3

b
e
r
s
i
f
a
t

a
s
a
m

k
a
-
r
e
n
a

m
e
l
e
p
a
s
k
a
n

H
+
.
b
.
N
a
C
l

b
e
r
s
i
f
a
t

a
s
a
m

k
a
-
r
e
n
a

m
e
l
e
p
a
s
k
a
n

C
l
.
c
.
C
H
3
C
O
O
H

d
a
l
a
m

e
t
a
n
o
l
b
e
r
s
i
f
a
t

b
a
s
a

k
a
r
e
n
a
m
e
l
e
p
a
s
k
a
n

i
o
n

O
H

.
d
.
B
a
(
O
H
)
2

d
a
l
a
m

a
i
r
b
e
r
s
i
f
a
t

b
a
s
a

k
a
r
e
n
a
m
e
l
e
p
a
s
k
a
n

i
o
n

O
H

.
e
.
H
C
l

d
a
l
a
m

b
e
n
z
e
n
a
b
e
r
s
i
f
a
t

a
s
a
m

k
a
r
e
n
a
1

a
t
o
m

C
l

m
e
n
g
i
k
a
t
1

a
t
o
m

H
.
S
e
b
u
t
k
a
n

b
e
b
e
r
a
p
a

k
e
-
t
e
n
t
u
a
n

p
a
d
a

k
o
n
s
e
p
a
s
a
m
-
b
a
s
a

B
r
o
n
s
t
e
d
-
L
o
w
r
y
!
P
e
r
h
a
t
i
k
a
n

r
e
a
k
s
i

b
e
r
i
k
u
t
!
H
C
O
O
H
(
a
q
)

+

H
N
O
2
(
a
q
)


H
C
O
O
H
2 +
(
a
q
)

+

N
O
2
(
g
)
P
a
s
a
n
g
a
n

y
a
n
g

m
e
r
u
p
a
-
k
a
n

a
s
a
m
-
b
a
s
a

k
o
n
j
u
g
a
-
s
i

b
e
r
t
u
r
u
t
-
t
u
r
u
t

y
a
i
t
u

.

.

.

.
a
.
H
N
O
2

d
a
n

N
O
2
b
.
H
C
O
O
H

d
a
n

N
O
2
c
.
H
C
O
O
H

d
a
n

N
O
2
d
.
N
O
2

d
a
n

H
C
O
O
H
2 +
e
.
H
C
O
O
H

d
a
n

H
N
O
2
1
.
B
u
k
u

P
G

K
i
m
i
a
K
e
l
a
s

X
I

S
e
-
m
e
s
t
e
r

2
,

I
n
t
a
n
P
a
r
i
w
a
r
a
,

h
a
-
l
a
m
a
n

1

3
8
2
.
B
u
k
u

P
R

K
i
m
i
a
K
e
l
a
s

X
I

S
e
-
m
e
s
t
e
r

2
,

I
n
t
a
n
P
a
r
i
w
a
r
a
,

h
a
-
l
a
m
a
n

1

2
2
3
.
S
e
p
e
r
a
n
g
k
a
t
a
l
a
t

d
a
n

b
a
h
a
n
u
n
t
u
k

p
e
r
c
o
-
b
a
a
n

y
a
n
g

s
e
-
s
u
a
i

t
u
j
u
a
n
p
r
a
k
t
i
k
u
m
1
2


4
5
m
e
n
i
t
P
e
n
d
i
d
i
k
a
n
k
a
r
a
k
t
e
r
(
*
)
K
e
r
j
a
s
a
m
a
E
k
o
n
o
m
i
k
r
e
a
t
i
f
(

)
K
r
e
a
t
i
f
2 Silabus
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
D
a
s
a
r
M
a
t
e
r
i

P
o
k
o
k
/
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
K
e
g
i
a
t
a
n
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
I
n
d
i
k
a
t
o
r

P
e
n
c
a
p
a
i
a
n
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
P
e
n
i
l
a
i
a
n
T
e
k
n
i
k
B
e
n
t
u
k
I
n
s
t
r
u
m
e
n
C
o
n
t
o
h

I
n
s
t
r
u
m
e
n
A
l
o
k
a
s
i
W
a
k
t
u
A
l
a
t

d
a
n

S
u
m
b
e
r
B
e
l
a
j
a
r
N
i
l
a
i

d
a
n
M
a
t
e
r
i

y
a
n
g
D
i
i
n
t
e
g
r
a
s
i
k
a
n
T
e
n
t
u
k
a
n

a
s
a
m

d
a
n

b
a
s
a
L
e
w
i
s

p
a
d
a

r
e
a
k
s
i
-
r
e
a
k
s
i
b
e
r
i
k
u
t
!
a
.
A
l
F
3

+

F


A
l
F
4
b
.
B
F
3

+

N
H
3


B
F
3
N
H
3
c
.
N
H
3

+

H
C
l


N
H
4 +

+

C
l

J
i
k
a

s
u
a
t
u

l
a
r
u
t
a
n

d
i
u
j
i
d
e
n
g
a
n

e
k
s
t
r
a
k

b
u
n
g
a
n
u
s
a

i
n
d
a
h

m
e
n
u
n
j
u
k
k
a
n
w
a
r
n
a

m
e
r
a
h
,

l
a
r
u
t
a
n
t
e
r
s
e
b
u
t

t
e
r
m
a
s
u
k

.

.

.

.
a
.
b
a
s
a
b
.
a
s
a
m
c
.
n
e
t
r
a
l
d
.
i
o
n

H
+
e
.
i
o
n

O
H

L
a
k
u
k
a
n

p
e
r
c
o
b
a
a
n

u
n
t
u
k
m
e
n
e
n
t
u
k
a
n

n
i
l
a
i

p
H
s
u
a
t
u

l
a
r
u
t
a
n

s
e
p
e
r
t
i

a
i
r
s
u
l
i
n
g
,

s
a
r
i

t
o
m
a
t
,

s
a
b
u
n
c
a
i
r
,

o
b
a
t

m
a
g
,

s
o
f
t
d
r
i
n
k
,
a
i
r

s
u
m
u
r
,

a
i
r

l
e
d
e
n
g

,

d
a
n
a
i
r

k
a
p
u
r

t
u
l
i
s

m
e
n
g
g
u
n
a
-
k
a
n

k
e
r
t
a
s

i
n
d
i
k
a
t
o
r

u
n
i
-
v
e
r
s
a
l
!
C
a
l
c
u
l
a
t
e

t
h
e

p
H

o
f

t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n

b
e
l
o
w
!
a
.
N
a
O
H

0
,
2

M
b
.
C
a
(
O
H
)
2

0
,
1

M
D
e
r
a
j
a
t

k
e
a
s
a
m
a
n

(
p
H
)
l
a
r
u
t
a
n

a
s
a
m

n
i
t
r
i
t

0
,
0
5

M
(
K
a

=

5


1
0

4
)

a
d
a
l
a
h

.

.

.

.
a
.
2


l
o
g

3
b
.
3


l
o
g

2
c
.
3


l
o
g

5
d
.
5


l
o
g

3
e
.
6


l
o
g

5
4
.
M
e
n
g
k
a
j
i

l
i
t
e
r
a
t
u
r
t
e
n
t
a
n
g

a
s
a
m

d
a
n
b
a
s
a

m
e
n
u
r
u
t

L
e
w
i
s
.
5
.
M
e
n
e
n
t
u
k
a
n

s
i
f
a
t
l
a
r
u
t
a
n

a
s
a
m

d
a
n
b
a
s
a

d
e
n
g
a
n

b
e
r
b
a
g
a
i
i
n
d
i
k
a
t
o
r
.

(

)
6
.
M
e
l
a
k
u
k
a
n

p
e
r
c
o
b
a
-
a
n

u
n
t
u
k

m
e
m
p
e
r
-
k
i
r
a
k
a
n

p
H

b
e
b
e
r
a
p
a
l
a
r
u
t
a
n

e
l
e
k
t
r
o
l
i
t
.
7
.
M
e
n
g
k
a
j
i

l
i
t
e
r
a
t
u
r
t
e
n
t
a
n
g

k
e
k
u
a
t
a
n
a
s
a
m

(
p
H
)
.
8
.
M
e
n
e
n
t
u
k
a
n

k
e
k
u
a
t
-
a
n

a
s
a
m

(
p
H
)

a
t
a
u
k
e
k
u
a
t
a
n

b
a
s
a

(
p
O
H
)
b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n

d
e
r
a
j
a
t
p
e
n
g
i
o
n
a
n

(

)

d
a
n
t
e
t
a
p
a
n

a
s
a
m

(
K
a
)
a
t
a
u

t
e
t
a
p
a
n

b
a
s
a
(
K
b
)
.

M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
-
k
a
n

p
e
n
g
e
r
t
i
a
n

a
s
a
m
d
a
n

b
a
s
a

m
e
n
u
r
u
t
L
e
w
i
s
.

M
a
m
p
u

m
e
n
g
i
d
e
n
t
i
-
f
i
k
a
s
i

s
i
f
a
t

l
a
r
u
t
a
n
a
s
a
m

d
a
n

b
a
s
a
d
e
n
g
a
n

b
e
r
b
a
g
a
i
i
n
d
i
k
a
t
o
r
.

M
a
m
p
u

m
e
m
p
e
r
-
k
i
r
a
k
a
n

p
H

s
u
a
t
u
l
a
r
u
t
a
n

e
l
e
k
t
r
o
l
i
t
y
a
n
g

t
i
d
a
k

d
i
k
e
n
a
l
b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n

h
a
s
i
l
p
e
n
g
a
m
a
t
a
n

t
r
a
y
e
k
p
e
r
u
b
a
h
a
n

w
a
r
n
a
b
e
r
b
a
g
a
i

i
n
d
i
k
a
t
o
r
a
s
a
m

d
a
n

b
a
s
a
.

M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
-
k
a
n

p
e
n
g
e
r
t
i
a
n

k
e
-
k
u
a
t
a
n

a
s
a
m

d
a
n
m
e
n
y
i
m
p
u
l
k
a
n

h
a
s
i
l
p
e
n
g
u
k
u
r
a
n

p
H

d
a
r
i
b
e
b
e
r
a
p
a

l
a
r
u
t
a
n
a
s
a
m

d
a
n

b
a
s
a
y
a
n
g

k
o
n
s
e
n
t
r
a
s
i
-
n
y
a

s
a
m
a
.

M
a
m
p
u

m
e
n
g
h
i
t
u
n
g
-
k
e
k
u
a
t
a
n

a
s
a
m

a
t
a
u
b
a
s
a

b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n
h
a
r
g
a

d
e
r
a
j
a
t

p
e
n
g
-
i
o
n
a
n

(

)

d
a
n

t
e
t
a
p
a
n
a
s
a
m

(
K
a
)

a
t
a
u
t
e
t
a
p
a
n

b
a
s
a

(
K
b
)
.
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
u
n
j
u
k
k
e
r
j
a
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
U
r
a
i
a
n
P
i
l
i
h
a
n
g
a
n
d
a
U
j
i
p
e
t
i
k
k
e
r
j
a
p
r
o
s
e
d
u
r
U
r
a
i
a
n
P
i
l
i
h
a
n
g
a
n
d
a
S
i
f
a
t

L
a
r
u
t
a
n
A
s
a
m

d
a
n
B
a
s
a
D
e
r
a
j
a
t
K
e
a
s
a
m
a
n
(
p
H
)
D
e
r
a
j
a
t
I
o
n
i
s
a
s
i
,
T
e
t
a
p
a
n
A
s
a
m
,

d
a
n
T
e
t
a
p
a
n
B
a
s
a
,

s
e
r
t
a
K
o
n
s
e
p

p
H
d
a
l
a
m
P
e
n
c
e
m
a
r
a
n
3 Kimia Kelas XI
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
D
a
s
a
r
M
a
t
e
r
i

P
o
k
o
k
/
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
K
e
g
i
a
t
a
n
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
I
n
d
i
k
a
t
o
r

P
e
n
c
a
p
a
i
a
n
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
P
e
n
i
l
a
i
a
n
T
e
k
n
i
k
B
e
n
t
u
k
I
n
s
t
r
u
m
e
n
C
o
n
t
o
h

I
n
s
t
r
u
m
e
n
A
l
o
k
a
s
i
W
a
k
t
u
A
l
a
t

d
a
n

S
u
m
b
e
r
B
e
l
a
j
a
r
N
i
l
a
i

d
a
n
M
a
t
e
r
i

y
a
n
g
D
i
i
n
t
e
g
r
a
s
i
k
a
n
H
a
r
g
a

p
O
H

y
a
n
g

t
e
r
d
a
p
a
t
d
a
l
a
m

l
a
r
u
t
a
n

H
C
l

0
,
0
5

M
a
d
a
l
a
h

.

.

.

.
a
.
1
,
3
d
.
1
1
,
7
b
.
2
,
3
e
.
1
2
,
7
c
.
7
,
3
P
e
n
c
e
m
a
r
a
n

l
i
n
g
k
u
n
g
a
n
d
a
p
a
t

d
i
s
e
b
a
b
k
a
n

o
l
e
h
a
s
a
m

o
k
s
i
d
a
.

S
a
l
a
h

s
a
t
u
c
o
n
t
o
h

a
s
a
m

o
k
s
i
d
a

y
a
i
t
u
.

.

.

.
a
.
O
2
d
.
N
H
O
3
b
.
C
O
2
e
.
H
3
P
O
4
c
.
H
C
l
L
a
k
u
k
a
n

p
e
r
c
o
b
a
a
n

u
n
t
u
k
m
e
n
e
n
t
u
k
a
n

k
o
n
s
e
n
t
r
a
s
i
d
a
n

k
a
d
a
r

c
u
k
a

m
a
k
a
n
d
e
n
g
a
n

c
a
r
a

m
e
n
i
t
r
a
s
i
2
5

m
l

l
a
r
u
t
a
n

c
u
k
a

m
a
k
a
n
y
a
n
g

t
e
l
a
h

d
i
e
n
c
e
r
k
a
n
d
e
n
g
a
n

l
a
r
u
t
a
n

N
a
O
H
y
a
n
g

t
e
l
a
h

d
i
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
s
i
.
G
u
n
a
k
a
n

i
n
d
i
k
a
t
o
r

f
e
n
o
l
t
-
t
a
l
e
i
n

d
a
n

u
k
u
r

p
H

t
i
t
r
a
t
s
e
t
i
a
p

p
e
n
a
m
b
a
h
a
n

1

m
l
N
a
O
H

m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
k
e
r
t
a
s

i
n
d
i
k
a
t
o
r

u
n
i
v
e
r
s
a
l
!
L
a
k
u
k
a
n

p
e
r
c
o
b
a
a
n

h
i
n
g
g
a
t
e
r
j
a
d
i

p
e
r
u
b
a
h
a
n

w
a
r
n
a
!
S
u
a
t
u

s
a
m
p
e
l

y
a
n
g

m
e
-
n
g
a
n
d
u
n
g

C
a
C
O
3

d
i
t
e
n
t
u
-
k
a
n

k
e
m
u
r
n
i
a
n
n
y
a

d
e
n
g
a
n
m
e
l
a
r
u
t
k
a
n
n
y
a

d
a
l
a
m

l
a
-
r
u
t
a
n

H
C
l

h
i
n
g
g
a

d
i
p
e
r
-
o
l
e
h

l
a
r
u
t
a
n

n
e
t
r
a
l
.

J
i
k
a
2

g
r
a
m

s
a
m
p
e
l

m
e
m
b
u
t
u
h
-
k
a
n

1
6
0

m
l

H
C
l

0
,
2

M
,
k
a
d
a
r

C
a
C
O
3

d
a
l
a
m

s
a
m
p
e
l
s
e
b
e
s
a
r

.

.

.
%
.

(
A
r
:

C
a
=

4
0
,

C

=

1
2
,

H

=

1
,

O

=

1
6
)
a
.
4
0
d
.
9
0
b
.
6
0
e
.
1
0
0
c
.
8
0
P
i
l
i
h
a
n
g
a
n
d
a
P
i
l
i
h
a
n
g
a
n
d
a
U
j
i

p
e
t
i
k
k
e
r
j
a
p
r
o
s
e
d
u
r
P
i
l
i
h
a
n
g
a
n
d
a
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
u
n
j
u
k
k
e
r
j
a
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s

M
a
m
p
u

m
e
n
g
h
i
t
u
n
g
p
H

l
a
r
u
t
a
n

a
s
a
m
a
t
a
u

b
a
s
a

y
a
n
g
d
i
k
e
t
a
h
u
i

k
o
n
s
e
n
-
t
r
a
s
i
n
y
a
.

M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
-
k
a
n

h
u
b
u
n
g
a
n

k
o
n
-
s
e
p

p
H

d
e
n
g
a
n
p
e
n
c
e
m
a
r
a
n

l
i
n
g
-
k
u
n
g
a
n
.

M
a
m
p
u

m
e
n
e
n
t
u
-
k
a
n

k
o
n
s
e
n
t
r
a
s
i
a
s
a
m

a
t
a
u

b
a
s
a
d
e
n
g
a
n

t
i
t
r
a
s
i

m
e
-
l
a
l
u
i

p
e
r
c
o
b
a
a
n
.

M
a
m
p
u

m
e
n
e
n
t
u
-
k
a
n

k
a
d
a
r

z
a
t
m
e
l
a
l
u
i

t
i
t
r
a
s
i
.
9
.
M
e
n
e
n
t
u
k
a
n

p
H

l
a
r
u
t
-
a
n

a
s
a
m

a
t
a
u

b
a
s
a
b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n

k
o
n
-
s
e
n
t
r
a
s
i
n
y
a
.

(
*
)
1
0
.
M
e
n
g
k
a
j
i

l
i
t
e
r
a
t
u
r
t
e
n
t
a
n
g

k
o
n
s
e
p

p
H
d
a
l
a
m

p
e
n
c
e
m
a
r
a
n
l
i
n
g
k
u
n
g
a
n
.
1
.
M
e
l
a
k
u
k
a
n

p
e
r
c
o
b
a
-
a
n

t
i
t
r
a
s
i

a
s
a
m

l
e
m
a
h
d
e
n
g
a
n

b
a
s
a

k
u
a
t
u
n
t
u
k

m
e
n
e
n
t
u
k
a
n
k
o
n
s
e
n
t
r
a
s
i

a
s
a
m
a
t
a
u

b
a
s
a
.

(
*
*
)

(

)
2
.
M
e
n
g
h
i
t
u
n
g

k
a
d
a
r
z
a
t

m
e
l
a
l
u
i

t
i
t
r
a
s
i
.

(
*
)
4
.
2
M
e
n
g
h
i
t
u
n
g
b
a
n
y
a
k
n
y
a
p
e
r
e
a
k
s
i

d
a
n
h
a
s
i
l

r
e
a
k
s
i
d
a
l
a
m

l
a
r
u
t
a
n
e
l
e
k
t
r
o
l
i
t

d
a
r
i
h
a
s
i
l

t
i
t
r
a
s
i
a
s
a
m

b
a
s
a
.
P
e
n
d
i
d
i
k
a
n
k
a
r
a
k
t
e
r
(
*
)
P
e
d
u
l
i
s
o
s
i
a
l
(
*
*
)
K
e
r
j
a
s
a
m
a
E
k
o
n
o
m
i
k
r
e
a
t
i
f
(

)
D
i
s
i
p
l
i
n
T
i
t
r
a
s
i

A
s
a
m
B
a
s
a
1
.
B
u
k
u

P
G

K
i
m
i
a
K
e
l
a
s

X
I

S
e
-
m
e
s
t
e
r

2
,

I
n
t
a
n
P
a
r
i
w
a
r
a
,

h
a
-
l
a
m
a
n

3
9

6
2
2
.
B
u
k
u

P
R

K
i
m
i
a
K
e
l
a
s

X
I

S
e
-
m
e
s
t
e
r

2
,

I
n
t
a
n
P
a
r
i
w
a
r
a
,

h
a
-
l
a
m
a
n

2
3

3
4
3
.
S
e
p
e
r
a
n
g
k
a
t
a
l
a
t

d
a
n

b
a
h
a
n
u
n
t
u
k

p
e
r
c
o
-
b
a
a
n

t
i
t
r
a
s
i
b
a
s
a

l
e
m
a
h
d
e
n
g
a
n

a
s
a
m
k
u
a
t
6


4
5
m
e
n
i
t
4 Silabus
T
i
t
i
k

e
k
u
i
v
a
l
e
n

t
i
t
r
a
s
i

a
n
t
a
r
a
C
H
3
C
O
O
H

0
,
1

M

d
e
n
g
a
n
K
O
H

0
,
1

M

d
a
p
a
t

d
i
t
u
n
j
u
k
-
k
a
n

d
e
n
g
a
n

b
a
n
t
u
a
n
i
n
d
i
k
a
t
o
r

.

.

.

.
a
.
m
e
t
i
l

m
e
r
a
h
(
p
H

=

4

6
)
b
.
f
e
n
o
l
f
t
a
l
e
i
n
(
p
H

=

8

1
0
)
c
.
b
r
o
m
t
i
m
o
l

b
i
r
u
(
p
H

=

6

8
)
d
.
k
r
e
s
o
l

m
e
r
a
h
(
p
H

=

1

2
)
e
.
a
l
i
z
a
r
i
n

k
u
n
i
n
g
(
p
H

=

1
0

1
2
)
S
e
b
a
n
y
a
k

5

g
r
a
m

c
u
p
l
i
k
a
n
y
a
n
g

m
e
n
g
a
n
d
u
n
g

a
s
a
m
b
e
n
z
o
a
t

d
i
l
a
r
u
t
k
a
n

k
e
d
a
l
a
m

2
5
0

m
l

a
i
r
.

L
a
r
u
t
a
n
t
e
r
s
e
b
u
t

d
i
a
m
b
i
l

2
5

m
l
d
a
n

d
i
e
n
c
e
r
k
a
n

h
i
n
g
g
a
1
0
0

m
l
.

S
e
b
a
n
y
a
k

2
0

m
l
l
a
r
u
t
a
n

i
n
i

d
i
t
i
t
r
a
s
i

d
e
n
g
a
n
a
s
a
m

k
l
o
r
i
d
a

0
,
0
5

M
.

T
i
t
i
k
e
k
u
i
v
a
l
e
n

t
e
r
c
a
p
a
i

s
a
a
t
v
o
l
u
m
e

a
s
a
m

k
l
o
r
i
d
a

y
a
n
g
d
i
t
a
m
b
a
h
k
a
n

s
e
b
a
n
y
a
k
1
0

m
l
.

H
i
t
u
n
g

k
a
d
a
r

a
s
a
m
b
e
n
z
o
a
t

d
a
l
a
m

c
u
p
l
i
k
a
n
!
S
e
b
a
n
y
a
k

4
0

m
l

l
a
r
u
t
a
n
H
C
N

d
i
t
i
t
r
a
s
i

d
e
n
g
a
n
l
a
r
u
t
a
n

K
O
H

0
,
0
2

M
.

T
i
t
i
k
e
k
u
i
v
a
l
e
n

t
e
r
j
a
d
i

s
a
a
t
v
o
l
u
m
e

K
O
H

y
a
n
g

d
i
-
t
a
m
b
a
h
k
a
n

s
e
b
a
n
y
a
k
3
0

m
l
.
a
.
T
e
n
t
u
k
a
n

k
o
n
s
e
n
t
r
a
s
i
l
a
r
u
t
a
n

H
C
N
!
b
.
B
u
a
t
l
a
h

g
r
a
f
i
k

t
i
t
r
a
s
i
a
s
a
m

b
a
s
a

d
a
r
i

l
a
r
u
t
a
n
-
l
a
r
u
t
a
n

t
e
r
s
e
b
u
t
!
P
i
l
i
h
a
n
g
a
n
d
a
U
r
a
i
a
n
U
r
a
i
a
n
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s

M
a
m
p
u

m
e
n
e
n
t
u
-
k
a
n

i
n
d
i
k
a
t
o
r

y
a
n
g
t
e
p
a
t

d
i
g
u
n
a
k
a
n
u
n
t
u
k

t
i
t
r
a
s
i

a
s
a
m
d
a
n

b
a
s
a
.

M
a
m
p
u

m
e
n
e
n
t
u
-
k
a
n

k
a
d
a
r

z
a
t

d
a
r
i
d
a
t
a

h
a
s
i
l

p
e
r
-
c
o
b
a
a
n
.

M
a
m
p
u

m
e
m
b
u
a
t
g
r
a
f
i
k

t
i
t
r
a
s
i

d
a
r
i
d
a
t
a

h
a
s
i
l

p
e
r
c
o
b
a
-
a
n
.
3
.
M
e
n
y
e
b
u
t
k
a
n

i
n
d
i
-
k
a
t
o
r

y
a
n
g

t
e
p
a
t
d
i
g
u
n
a
k
a
n

u
n
t
u
k
t
i
t
r
a
s
i

a
s
a
m

d
a
n

b
a
s
a
t
e
r
t
e
n
t
u
.
4
.
M
e
n
g
h
i
t
u
n
g

k
a
d
a
r
z
a
t

d
a
r
i

d
a
t
a

y
a
n
g
t
e
l
a
h

d
i
k
e
t
a
h
u
i
.
5
.
M
e
n
g
g
a
m
b
a
r

g
r
a
f
i
k
t
i
t
r
a
s
i

a
s
a
m

b
a
s
a

d
a
r
i
d
a
t
a

y
a
n
g

a
d
a
.
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
D
a
s
a
r
M
a
t
e
r
i

P
o
k
o
k
/
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
K
e
g
i
a
t
a
n
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
I
n
d
i
k
a
t
o
r

P
e
n
c
a
p
a
i
a
n
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
P
e
n
i
l
a
i
a
n
T
e
k
n
i
k
B
e
n
t
u
k
I
n
s
t
r
u
m
e
n
C
o
n
t
o
h

I
n
s
t
r
u
m
e
n
A
l
o
k
a
s
i
W
a
k
t
u
A
l
a
t

d
a
n

S
u
m
b
e
r
B
e
l
a
j
a
r
N
i
l
a
i

d
a
n
M
a
t
e
r
i

y
a
n
g
D
i
i
n
t
e
g
r
a
s
i
k
a
n
5 Kimia Kelas XI
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
D
a
s
a
r
M
a
t
e
r
i

P
o
k
o
k
/
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
K
e
g
i
a
t
a
n
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
I
n
d
i
k
a
t
o
r

P
e
n
c
a
p
a
i
a
n
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
P
e
n
i
l
a
i
a
n
T
e
k
n
i
k
B
e
n
t
u
k
I
n
s
t
r
u
m
e
n
C
o
n
t
o
h

I
n
s
t
r
u
m
e
n
A
l
o
k
a
s
i
W
a
k
t
u
A
l
a
t

d
a
n

S
u
m
b
e
r
B
e
l
a
j
a
r
N
i
l
a
i

d
a
n
M
a
t
e
r
i

y
a
n
g
D
i
i
n
t
e
g
r
a
s
i
k
a
n
L
a
k
u
k
a
n

p
e
r
c
o
b
a
a
n

u
n
t
u
k
m
e
n
e
n
t
u
k
a
n

l
a
r
u
t
a
n

y
a
n
g
b
e
r
s
i
f
a
t

p
e
n
y
a
n
g
g
a

d
a
n
b
u
k
a
n

p
e
n
y
a
n
g
g
a

d
e
n
g
a
n
m
e
n
g
u
k
u
r

p
H

m
u
l
a
-
m
u
l
a
,
p
H

s
e
t
e
l
a
h

d
i
t
a
m
b
a
h

H
C
l
,
p
H

s
e
t
e
l
a
h

d
i
t
a
m
b
a
h
N
a
O
H
,

d
a
n

p
H

s
e
t
e
l
a
h
d
i
e
n
c
e
r
k
a
n

u
n
t
u
k

l
a
r
u
t
a
n
N
a
C
l
,

c
a
m
p
u
r
a
n

l
a
r
u
t
a
n
C
H
3
C
O
O
H

d
e
n
g
a
n
C
H
3
C
O
O
N
a
,

s
e
r
t
a
c
a
m
p
u
r
a
n

l
a
r
u
t
a
n

N
H
3
d
e
n
g
a
n

N
H
4
C
l
!
H
a
r
g
a

p
H

c
a
m
p
u
r
a
n
a
n
t
a
r
a

1
0
0

m
l

l
a
r
u
t
a
n
C
6
H
5
C
O
O
H

0
,
2

M
d
e
n
g
a
n

1
0
0

m
l

l
a
r
u
t
a
n
N
a
O
H

0
,
1

M

j
i
k
a

d
i
k
e
t
a
h
u
i
K
a

C
6
H
5
C
O
O
H

=

6


1
0

5
a
d
a
l
a
h

.

.

.

.
a
.
4

+

l
o
g

6
b
.
5


l
o
g

6
c
.
5

+

l
o
g

5
d
.
6


l
o
g

5
e
.
6

+

l
o
g

6
A
p
a
b
i
l
a

2

l
i
t
e
r

l
a
r
u
t
a
n
N
H
4
O
H

0
,
2

M

(
K
b
=

1
,
8


1
0

5
)

d
i
c
a
m
p
u
r
d
e
n
g
a
n

2

l
i
t
e
r

l
a
r
u
t
a
n
N
H
4
C
l

0
,
2

M
,

t
e
n
t
u
k
a
n
:
a
.
p
H

l
a
r
u
t
a
n

p
e
n
y
a
n
g
-
g
a
;
b
.
p
H

l
a
r
u
t
a
n

p
e
n
y
a
n
g
-
g
a

s
e
t
e
l
a
h

p
e
n
a
m
b
a
h
-
a
n

1
0

m
l

H
C
l

0
,
1

M
;
c
.
p
H

l
a
r
u
t
a
n

p
e
n
y
a
n
g
-
g
a

s
e
t
e
l
a
h

p
e
n
a
m
b
a
h
-
a
n

1
0

m
l

N
a
O
H

0
,
1

M
!

M
a
m
p
u

m
e
n
g
a
n
a
l
i
-
s
i
s

l
a
r
u
t
a
n

p
e
n
y
a
n
g
-
g
a

d
a
n

b
u
k
a
n

p
e
-
n
y
a
n
g
g
a

m
e
l
a
l
u
i
p
e
r
c
o
b
a
a
n
.

M
a
m
p
u

m
e
n
g
h
i
t
u
n
g
p
H

a
t
a
u

p
O
H

l
a
r
u
t
-
a
n

p
e
n
y
a
n
g
g
a
.

M
a
m
p
u

m
e
n
g
h
i
t
u
n
g
p
H

l
a
r
u
t
a
n

p
e
n
y
a
n
g
-
g
a

d
e
n
g
a
n

p
e
n
a
m
-
b
a
h
a
n

s
e
d
i
k
i
t

a
s
a
m
a
t
a
u

s
e
d
i
k
i
t

b
a
s
a
a
t
a
u

d
e
n
g
a
n

p
e
n
g
-
e
n
c
e
r
a
n
.
1
.
M
e
r
a
n
c
a
n
g

d
a
n

m
e
-
l
a
k
u
k
a
n

p
e
r
c
o
b
a
a
n
u
n
t
u
k

m
e
n
g
a
m
a
t
i
s
i
f
a
t

l
a
r
u
t
a
n

p
e
-
n
y
a
n
g
g
a

d
a
n

b
u
k
a
n
p
e
n
y
a
n
g
g
a

d
e
n
g
a
n
p
e
n
a
m
b
a
h
a
n

a
s
a
m
,
b
a
s
a
,

a
t
a
u

p
e
n
g
-
e
n
c
e
r
a
n
.
2
.
M
e
n
g
h
i
t
u
n
g

p
H

a
t
a
u
p
O
H

l
a
r
u
t
a
n

p
e
-
n
y
a
n
g
g
a
.

(
*
)
3
.
M
e
n
g
h
i
t
u
n
g

p
H

l
a
r
u
t
a
n
p
e
n
y
a
n
g
g
a

d
e
n
g
a
n
p
e
n
a
m
b
a
h
a
n

s
e
d
i
k
i
t
a
s
a
m

a
t
a
u

s
e
d
i
k
i
t
b
a
s
a

a
t
a
u

d
e
n
g
a
n
p
e
n
g
e
n
c
e
r
a
n
.
U
j
i

p
e
t
i
k
k
e
r
j
a
p
r
o
s
e
d
u
r
P
i
l
i
h
a
n
g
a
n
d
a
U
r
a
i
a
n
T
e
s
u
n
j
u
k
k
e
r
j
a
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
4
.
3
M
e
n
d
e
s
k
r
i
p
s
i
-
k
a
n

s
i
f
a
t

l
a
r
u
t
-
a
n

p
e
n
y
a
n
g
g
a
d
a
n

p
e
r
a
n
a
n
l
a
r
u
t
a
n

p
e
-
n
y
a
n
g
g
a
d
a
l
a
m

t
u
b
u
h
m
a
k
h
l
u
k
h
i
d
u
p
.
S
i
f
a
t
-
S
i
f
a
t

d
a
n
F
u
n
g
s
i
L
a
r
u
t
a
n
P
e
n
y
a
n
g
g
a
P
e
n
d
i
d
i
k
a
n
k
a
r
a
k
t
e
r
(
*
)
K
e
r
j
a
k
e
r
a
s
E
k
o
n
o
m
i
k
r
e
a
t
i
f

K
r
e
a
t
i
f
1
.
B
u
k
u

P
G

K
i
m
i
a
K
e
l
a
s

X
I

S
e
-
m
e
s
t
e
r

2
,

I
n
t
a
n
P
a
r
i
w
a
r
a
,

h
a
-
l
a
m
a
n

6
3

9
0
2
.
B
u
k
u

P
R

K
i
m
i
a
K
e
l
a
s

X
I

S
e
-
m
e
s
t
e
r

2
,

I
n
t
a
n
P
a
r
i
w
a
r
a
,

h
a
-
l
a
m
a
n

3
5

4
8
3
.
S
e
p
e
r
a
n
g
k
a
t
a
l
a
t

d
a
n

b
a
h
a
n
u
n
t
u
k

p
e
r
c
o
b
a
-
a
n

l
a
r
u
t
a
n

p
e
-
n
y
a
n
g
g
a

d
a
n
b
u
k
a
n

p
e
-
n
y
a
n
g
g
a
4


4
5
m
e
n
i
t
6 Silabus
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
D
a
s
a
r
M
a
t
e
r
i

P
o
k
o
k
/
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
K
e
g
i
a
t
a
n
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
I
n
d
i
k
a
t
o
r

P
e
n
c
a
p
a
i
a
n
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
P
e
n
i
l
a
i
a
n
T
e
k
n
i
k
B
e
n
t
u
k
I
n
s
t
r
u
m
e
n
C
o
n
t
o
h

I
n
s
t
r
u
m
e
n
A
l
o
k
a
s
i
W
a
k
t
u
A
l
a
t

d
a
n

S
u
m
b
e
r
B
e
l
a
j
a
r
N
i
l
a
i

d
a
n
M
a
t
e
r
i

y
a
n
g
D
i
i
n
t
e
g
r
a
s
i
k
a
n
A
i
r

l
i
u
r

m
e
r
u
p
a
k
a
n

l
a
r
u
t
a
n
p
e
n
y
a
n
g
g
a

k
a
r
e
n
a

m
e
-
n
g
a
n
d
u
n
g

s
e
n
y
a
w
a

.

.

.

.
a
.
f
o
s
f
a
t
b
.
k
a
r
b
o
n
a
t
c
.
h
e
m
o
g
l
o
b
i
n
d
.
a
s
a
m

s
i
t
r
a
t
e
.
a
s
a
m

b
e
n
z
o
a
t
I
s
i
l
a
h

t
i
a
p
-
t
i
a
p

t
a
b
u
n
g
r
e
a
k
s
i

d
e
n
g
a
n

l
a
r
u
t
a
n
K
C
l
,

N
H
4
C
l
,

A
l
2
(
S
O
4
)
3
,
C
H
3
C
O
O
N
a
,

N
a
2
C
O
3
d
a
n

C
H
3
C
O
O
N
H
4
,

k
e
m
u
-
d
i
a
n

u
j
i
l
a
h

s
e
t
i
a
p

l
a
r
u
t
a
n
d
e
n
g
a
n

k
e
r
t
a
s

l
a
k
m
u
s
m
e
r
a
h

d
a
n

b
i
r
u
.

T
e
n
t
u
k
a
n
p
H

s
e
t
i
a
p

l
a
r
u
t
a
n

b
e
r
-
d
a
s
a
r
k
a
n

c
i
r
i
-
c
i
r
i
n
y
a
.
M
e
n
g
a
p
a

g
a
r
a
m

N
H
4
C
l
d
a
p
a
t

m
e
m
e
r
a
h
k
a
n

k
e
r
t
a
s
l
a
k
m
u
s

b
i
r
u
?

J
e
l
a
s
k
a
n
d
e
n
g
a
n

r
e
a
k
s
i

k
i
m
i
a
n
y
a
!
C
a
m
p
u
r
a
n

4
0

m
l

l
a
r
u
t
a
n
a
s
a
m

a
s
e
t
a
t

0
,
1
5

M
(
K
a

=

1
0

5
)

d
e
n
g
a
n

2
0

m
l
N
a
O
H

0
,
3

M

m
e
m
p
u
n
y
a
i
p
H

s
e
b
e
s
a
r

.

.

.

.
a
.
9
,
0
d
.
7
,
5
b
.
8
,
5
e
.
7
,
0
c
.
8
,
0
K
u
r
v
a

t
i
t
r
a
s
i

b
e
r
i
k
u
t
m
e
m
p
e
r
l
i
h
a
t
k
a
n

t
i
t
r
a
s
i
.

.

.

.
P
i
l
i
h
a
n
g
a
n
d
a
U
j
i

p
e
t
i
k
k
e
r
j
a
p
r
o
s
e
d
u
r
U
r
a
i
a
n
P
i
l
i
h
a
n
G
a
n
d
a
P
i
l
i
h
a
n
g
a
n
d
a
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
u
n
j
u
k
k
e
r
j
a
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s

M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
-
k
a
n

f
u
n
g
s
i

l
a
r
u
t
a
n
p
e
n
y
a
n
g
g
a

d
a
l
a
m
t
u
b
u
h

m
a
k
h
l
u
k
h
i
d
u
p
.

M
a
m
p
u

m
e
n
e
n
t
u
-
k
a
n

c
i
r
i
-
c
i
r
i

b
e
-
b
e
r
a
p
a

j
e
n
i
s

g
a
r
a
m
y
a
n
g

d
a
p
a
t

t
e
r
-
h
i
d
r
o
l
i
s
i
s

d
a
l
a
m

a
i
r
m
e
l
a
l
u
i

p
e
r
c
o
b
a
a
n
.

M
a
m
p
u

m
e
n
e
n
t
u
-
k
a
n

s
i
f
a
t

g
a
r
a
m
y
a
n
g

t
e
r
h
i
d
r
o
l
i
s
i
s
d
a
r
i

p
e
r
s
a
m
a
a
n
r
e
a
k
s
i

i
o
n
i
s
a
s
i
.

M
a
m
p
u

m
e
n
g
h
i
t
u
n
g
p
H

l
a
r
u
t
a
n

g
a
r
a
m
y
a
n
g

t
e
r
h
i
d
r
o
l
i
s
i
s
.

M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
-
k
a
n

g
r
a
f
i
k

h
a
s
i
l
f
i
l
t
r
a
s
i

a
s
a
m

k
u
a
t
d
a
n

b
a
s
a

k
u
a
t
,

a
s
a
m
k
u
a
t

d
a
n

b
a
s
a

l
e
m
a
h
,
a
s
a
m

l
e
m
a
h

d
a
n
b
a
s
a

k
u
a
t

u
n
t
u
k
m
e
n
j
e
l
a
s
k
a
n

l
a
r
u
t
a
n
p
e
n
y
a
n
g
g
a

d
a
n
h
i
d
r
o
l
i
s
i
s
.
4
.
M
e
n
y
e
b
u
t
k
a
n

f
u
n
g
s
i
l
a
r
u
t
a
n

p
e
n
y
a
n
g
g
a
d
a
l
a
m

t
u
b
u
h

m
a
k
h
l
u
k
h
i
d
u
p

d
a
n

d
a
l
a
m
k
e
h
i
d
u
p
a
n

s
e
h
a
r
i
-
h
a
r
i
.

(

)
1
.
M
e
r
a
n
c
a
n
g

d
a
n

m
e
-
l
a
k
u
k
a
n

p
e
r
c
o
b
a
a
n
u
n
t
u
k

m
e
n
e
n
t
u
k
a
n
c
i
r
i
-
c
i
r
i

l
a
r
u
t
a
n

g
a
r
a
m
y
a
n
g

d
a
p
a
t

t
e
r
h
i
d
r
o
-
l
i
s
i
s
.

(

)
2
.
M
e
n
g
k
a
j
i

l
i
t
e
r
a
t
u
r
t
e
n
t
a
n
g

s
i
f
a
t

g
a
r
a
m
y
a
n
g

t
e
r
h
i
d
r
o
l
i
s
i
s

d
a
r
i
p
e
r
s
a
m
a
a
n

r
e
a
k
s
i
i
o
n
i
s
a
s
i
.
3
.
M
e
n
g
h
i
t
u
n
g

p
H

l
a
r
u
t
a
n
g
a
r
a
m

y
a
n
g

t
e
r
h
i
d
r
o
-
l
i
s
i
s
.

(
*
)
4
.
M
e
n
g
a
n
a
l
i
s
i
s

g
r
a
f
i
k
a
t
a
u

k
u
r
v
a

f
i
l
t
r
a
s
i
a
s
a
m

k
u
a
t

d
a
n

b
a
s
a
k
u
a
t
,

a
s
a
m

k
u
a
t

d
a
n
b
a
s
a

l
e
m
a
h
,

a
s
a
m
l
e
m
a
h

d
a
n

b
a
s
a

k
u
a
t
,
u
n
t
u
k

m
e
n
j
e
l
a
s
k
a
n
l
a
r
u
t
a
n

p
e
n
y
a
n
g
g
a
d
a
n

h
i
d
r
o
l
i
s
i
s
.

(
*
*
)
1
2


4
5
m
e
n
i
t
1
.
B
u
k
u

P
G

K
i
m
i
a
K
e
l
a
s

X
I

S
e
-
m
e
s
t
e
r

2
,

I
n
t
a
n
P
a
r
i
w
a
r
a
,

h
a
-
l
a
m
a
n

9
1

1
1
6
2
.
B
u
k
u

P
R

K
i
m
i
a
K
e
l
a
s

X
I

S
e
-
m
e
s
t
e
r

2
,

I
n
t
a
n
P
a
r
i
w
a
r
a
,

h
a
-
l
a
m
a
n

4
9

6
3
3
.
S
e
p
e
r
a
n
g
k
a
t
a
l
a
t

d
a
n

b
a
h
a
n
u
n
t
u
k

p
e
r
c
o
-
b
a
a
n

c
i
r
i
-
c
i
r
i
l
a
r
u
t
a
n

g
a
r
a
m
1
.
B
u
k
u

P
G

K
i
m
i
a
K
e
l
a
s

X
I

S
e
-
m
e
s
t
e
r

2
,

I
n
t
a
n
P
a
r
i
w
a
r
a
,

h
a
-
l
a
m
a
n

9
6

9
7
2
.
B
u
k
u

P
R

K
i
m
i
a
K
e
l
a
s

X
I

S
e
-
m
e
s
t
e
r

2
,

I
n
t
a
n
P
a
r
i
w
a
r
a
,

h
a
-
l
a
m
a
n

5
4

5
6
4
.
4
M
e
n
e
n
t
u
k
a
n
j
e
n
i
s

g
a
r
a
m
y
a
n
g

m
e
n
g
-
a
l
a
m
i

h
i
d
r
o
l
i
s
i
s
d
a
l
a
m

a
i
r

d
a
n
p
H

l
a
r
u
t
a
n

g
a
-
r
a
m

t
e
r
s
e
b
u
t
.
4
.
5
M
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
k
u
r
v
a

p
e
r
u
b
a
h
-
a
n

h
a
r
g
a

p
H
p
a
d
a

f
i
l
t
r
a
s
i
a
s
a
m

b
a
s
a
u
n
t
u
k

m
e
n
j
e
-
l
a
s
k
a
n

l
a
r
u
t
a
n
p
e
n
y
a
n
g
g
a
d
a
n

h
i
d
r
o
l
i
s
i
s
.
H
i
d
r
o
l
i
s
i
s
G
a
r
a
m
P
e
n
d
i
d
i
k
a
n
k
a
r
a
k
t
e
r
(
*
)
R
a
s
a
i
n
g
i
n

t
a
h
u
E
k
o
n
o
m
i
k
r
e
a
t
i
f

B
e
k
e
r
j
a
s
a
m
a
P
e
n
d
i
d
i
k
a
n
k
a
r
a
k
t
e
r
*
*
)
T
e
l
i
t
i
T
r
a
y
e
k
p
H
f
e
n
o
lf
t
a
le
in
T
r
a
y
e
k
p
H
m
e
t
il m
e
r
a
h
p
H
p
a
d
a
t
it
ik
e
k
u
iv
a
le
n
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0987654321
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0987654321
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7 Kimia Kelas XI
4
.
6
M
e
m
p
r
e
d
i
k
s
i
t
e
r
b
e
n
t
u
k
n
y
a
e
n
d
a
p
a
n

d
a
r
i
s
u
a
t
u

r
e
a
k
s
i
b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n
p
r
i
n
s
i
p

k
e
l
a
r
u
t
-
a
n

d
a
n

h
a
s
i
l

k
a
l
i
k
e
l
a
r
u
t
a
n
.
1
2


4
5
m
e
n
i
t

M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
-
k
a
n

k
e
s
e
t
i
m
b
a
n
g
-
a
n

d
a
l
a
m

l
a
r
u
t
a
n
j
e
n
u
h

a
t
a
u

l
a
r
u
t
a
n
g
a
r
a
m

y
a
n
g

s
u
k
a
r
l
a
r
u
t
.

M
a
m
p
u

m
e
n
g
h
i
t
u
n
g
h
a
r
g
a

t
e
t
a
p
a
n

h
a
s
i
l
k
a
l
i

k
e
l
a
r
u
t
a
n

b
e
r
-
d
a
s
a
r
k
a
n

h
a
r
g
a
k
e
l
a
r
u
t
a
n
n
y
a
.

M
a
m
p
u

m
e
n
u
l
i
s
k
a
n
u
n
g
k
a
p
a
n

b
e
r
b
a
g
a
i
K
s
p

e
l
e
k
t
r
o
l
i
t

y
a
n
g
s
u
k
a
r

l
a
r
u
t

d
a
l
a
m
a
i
r
.

M
a
m
p
u

m
e
n
g
h
i
t
u
n
g
k
e
l
a
r
u
t
a
n

s
u
a
t
u

e
l
e
k
-
t
r
o
l
i
t

y
a
n
g

s
u
k
a
r
l
a
r
u
t

b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n
d
a
t
a

h
a
r
g
a

K
s
p

a
t
a
u
s
e
b
a
l
i
k
n
y
a
.
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
P
i
l
i
h
a
n
g
a
n
d
a
P
i
l
i
h
a
n
g
a
n
d
a
P
i
l
i
h
a
n
g
a
n
d
a
P
i
l
i
h
a
n
g
a
n
d
a
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
D
a
s
a
r
M
a
t
e
r
i

P
o
k
o
k
/
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
K
e
g
i
a
t
a
n
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
I
n
d
i
k
a
t
o
r

P
e
n
c
a
p
a
i
a
n
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
P
e
n
i
l
a
i
a
n
T
e
k
n
i
k
B
e
n
t
u
k
I
n
s
t
r
u
m
e
n
C
o
n
t
o
h

I
n
s
t
r
u
m
e
n
A
l
o
k
a
s
i
W
a
k
t
u
A
l
a
t

d
a
n

S
u
m
b
e
r
B
e
l
a
j
a
r
N
i
l
a
i

d
a
n
M
a
t
e
r
i

y
a
n
g
D
i
i
n
t
e
g
r
a
s
i
k
a
n
a
.
a
s
a
m

l
e
m
a
h

d
a
n

b
a
s
a
k
u
a
t
b
.
a
s
a
m

l
e
m
a
h

d
a
n

b
a
s
a
l
e
m
a
h
c
.
a
s
a
m

k
u
a
t

d
a
n

b
a
s
a
l
e
m
a
h
d
.
a
s
a
m

k
u
a
t

d
a
n

b
a
s
a
k
u
a
t
e
.
a
s
a
m

l
e
m
a
h

d
a
n
a
s
a
m

k
u
a
t
G
a
r
a
m

b
e
r
i
k
u
t

y
a
n
g

p
a
l
i
n
g
s
u
k
a
r

l
a
r
u
t

d
a
l
a
m

a
i
r

a
d
a
-
l
a
h

.

.

.

.
a
.
A
g
C
l
,
K
s
p

=

1
0

1
0
b
.
F
e
C
O
3
,
K
s
p

=

2


1
0

1
1
c
.
P
b
C
O
3
,
K
s
p

=

1
0

1
3
d
.
A
g
I
,
K
s
p

=

1
0

1
6
e
.
S
r
S
O
4
,
K
s
p

=

9


1
0

7
J
i
k
a

k
e
l
a
r
u
t
a
n

A
g
2
S

d
a
l
a
m
a
i
r

a
d
a
l
a
h

a

m
o
l
/
l
i
t
e
r
,

h
a
s
i
l
k
a
l
i

k
e
l
a
r
u
t
a
n
n
y
a

a
d
a
l
a
h
.

.

.

.
a
.
a
2
d
.
9
a
3
b
.
4
a
2
e
.
2
7
a
4
c
.
4
a
3
T
e
t
a
p
a
n

h
a
s
i
l

k
a
l
i

k
e
l
a
r
u
t
a
n
(
K
s
p
)

d
a
r
i

s
e
n
y
a
w
a

A
g
2
C
O
3
a
d
a
l
a
h

.

.

.

.
a
.
[
A
g
+
]

[
C
O
3
2

]
b
.
[
A
g
+
]
2

[
C
O
3
2

]
c
.
[
2
A
g
+
]

[
C
O
3
2

]
d
.
[
2
A
g
+
]
2

[
C
O
3
2

]
e
.
[
A
g
2
+
]

[
C
O
3
2

]
J
i
k
a

K
s
p

B
a
S
O
4

=

1
0

8
,
k
e
l
a
r
u
t
a
n

B
a
S
O
4

d
a
l
a
m
l
a
r
u
t
a
n

H
2
S
O
4

0
,
0
1

M
a
d
a
l
a
h

.

.

.

M
.
a
.
1


1
0

8
d
.
1


1
0

5
b
.
1


1
0

7
e
.
1


1
0

4
c
.
1


1
0

6
1
.
B
u
k
u

P
G

K
i
m
i
a
K
e
l
a
s

X
I

S
e
-
m
e
s
t
e
r

2
,

I
n
t
a
n
P
a
r
i
w
a
r
a
,

h
a
-
l
a
m
a
n

1
3
1

1
6
0
2
.
B
u
k
u

P
R

K
i
m
i
a
K
e
l
a
s

X
I

S
e
-
m
e
s
t
e
r

2
,

I
n
t
a
n
P
a
r
i
w
a
r
a
,

h
a
-
l
a
m
a
n

6
9

8
2
3
.
S
e
p
e
r
a
n
g
k
a
t
a
l
a
t

d
a
n

b
a
h
a
n
p
e
r
c
o
b
a
a
n

u
n
-
t
u
k

m
e
n
g
a
m
a
t
i
t
e
r
b
e
n
t
u
k
n
y
a
e
n
d
a
p
a
n
P
e
n
d
i
d
i
k
a
n
k
a
r
a
k
t
e
r
(
*
)
R
a
s
a
i
n
g
i
n

t
a
h
u
(
*
*
)
K
e
r
j
a
s
a
m
a
E
k
o
n
o
m
i
k
r
e
a
t
i
f
(

)
K
r
e
a
t
i
f
K
e
l
a
r
u
t
a
n

d
a
n
H
a
s
i
l

K
a
l
i
K
e
l
a
r
u
t
a
n
(
K
s
p
)
1
.
M
e
l
a
k
u
k
a
n

d
i
s
k
u
s
i
i
n
f
o
r
m
a
s
i

u
n
t
u
k

m
e
n
-
j
e
l
a
s
k
a
n

k
e
s
e
t
i
m
-
b
a
n
g
a
n

d
a
l
a
m

l
a
r
u
t
a
n
g
a
r
a
m

y
a
n
g

s
u
k
a
r
l
a
r
u
t
.
2
.
M
e
n
e
n
t
u
k
a
n

h
a
r
g
a
K
s
p

b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n

h
a
r
g
a
s
u
a
t
u

l
a
r
u
t
a
n

m
e
l
a
l
u
i
c
o
n
t
o
h

s
o
a
l
.
3
.
M
e
l
a
l
u
i

c
o
n
t
o
h

s
o
a
l
m
e
n
j
e
l
a
s
k
a
n

t
e
n
t
a
n
g
p
e
n
u
l
i
s
a
n

K
s
p

b
e
r
-
b
a
g
a
i

e
l
e
k
t
r
o
l
i
t

y
a
n
g
s
u
k
a
r

l
a
r
u
t

d
a
l
a
m

a
i
r
.
4
.
D
i
s
k
u
s
i

i
n
f
o
r
m
a
s
i
u
n
t
u
k

m
e
n
e
n
t
u
k
a
n
k
e
l
a
r
u
t
a
n

s
u
a
t
u

e
l
e
k
-
t
r
o
l
i
t

y
a
n
g

s
u
k
a
r

l
a
r
u
t
d
a
l
a
m

a
i
r

b
e
r
d
a
s
a
r
-
k
a
n

h
a
r
g
a

K
s
p
-
n
y
a
.
8 Silabus
S
u
a
t
u

z
a
t

y
a
n
g

s
u
k
a
r
l
a
r
u
t

d
a
l
a
m

a
i
r

A
B

m
e
m
-
p
u
n
y
a
i

K
s
p

=

1
0

8
.

J
i
k
a
2
5
0

m
l

l
a
r
u
t
a
n

y
a
n
g
m
e
n
g
a
n
d
u
n
g

4


1
0

3

m
o
l
B


d
i
t
a
m
b
a
h
k
a
n

k
e

d
a
l
a
m
2
5
0

m
l

l
a
r
u
t
a
n

y
a
n
g
m
e
n
g
a
n
d
u
n
g

4


1
0

3

m
o
l
A
+
,

a
k
a
n
k
a
h

t
e
r
b
e
n
t
u
k
e
n
d
a
p
a
n

p
a
d
a

l
a
r
u
t
a
n
t
e
r
s
e
b
u
t
?

J
e
l
a
s
k
a
n
!
J
i
k
a

d
i
k
e
t
a
h
u
i

K
s
p

A
l
(
O
H
)
3
=

5
4


1
0

9
,

p
H

l
a
r
u
t
a
n
j
e
n
u
h

A
l
(
O
H
)
3

a
d
a
l
a
h

.

.

.

.
a
.
8
,
2
9
d
.
1
2
,
2
9
b
.
1
0
,
0
9
e
.
1
3
,
0
9
c
.
1
1
,
2
9
M
a
s
u
k
k
a
n

l
a
r
u
t
a
n

P
b
(
N
O
3
)
2
k
e

d
a
l
a
m

b
u
r
e
t

1

d
a
n

l
a
r
u
t
-
a
n

K
C
l

k
e

d
a
l
a
m

b
u
r
e
t

2
.
I
s
i

e
m
p
a
t

b
u
a
h

t
a
b
u
n
g
r
e
a
k
s
i
,

m
a
s
i
n
g
-
m
a
s
i
n
g
d
e
n
g
a
n

1
0

m
l

l
a
r
u
t
a
n
P
b
(
N
O
3
)
2
,

k
e
m
u
d
i
a
n
t
a
m
b
a
h
k
a
n

l
a
r
u
t
a
n

K
C
l

k
e
d
a
l
a
m

s
e
t
i
a
p

t
a
b
u
n
g
r
e
a
k
s
i

m
a
s
i
n
g
-
m
a
s
i
n
g
s
e
b
a
n
y
a
k

1
,
0
;

1
,
5
;

2
,
0
;
d
a
n

2
,
5

m
l
.

K
o
c
o
k

s
e
t
i
a
p
t
a
b
u
n
g

r
e
a
k
s
i
,

d
i
a
m
k
a
n
s
e
b
e
n
t
a
r

d
a
n

a
m
a
t
i
p
e
r
u
b
a
h
a
n

y
a
n
g

t
e
r
j
a
d
i
.
T
a
b
u
n
g

r
e
a
k
s
i

m
a
n
a
k
a
h
y
a
n
g

m
e
n
g
h
a
s
i
l
k
a
n

e
n
-
d
a
p
a
n
?

P
a
n
a
s
k
a
n

t
a
b
u
n
g
r
e
a
k
s
i

y
a
n
g

m
e
n
g
h
a
s
i
l
-
k
a
n

e
n
d
a
p
a
n

d
a
n

a
m
a
t
i
p
e
r
u
b
a
h
a
n

y
a
n
g

t
e
r
j
a
d
i
!
M
e
n
g
a
p
a

e
n
d
a
p
a
n

l
a
r
u
t
k
e
m
b
a
l
i
?

T
e
n
t
u
k
a
n

h
a
r
g
a
K
s
p

c
a
m
p
u
r
a
n

l
a
r
u
t
a
n

y
a
n
g
m
e
m
b
e
n
t
u
k

e
n
d
a
p
a
n

d
a
n
t
u
l
i
s
k
a
n

p
e
r
s
a
m
a
a
n

r
e
a
k
s
i
y
a
n
g

t
e
r
j
a
d
i
!
U
r
a
i
a
n
P
i
l
i
h
a
n
g
a
n
d
a
U
j
i

p
e
t
i
k
k
e
r
j
a
p
r
o
s
e
d
u
r
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
u
n
j
u
k
k
e
r
j
a

M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
-
k
a
n

p
e
n
g
a
r
u
h

p
e
-
n
a
m
b
a
h
a
n

i
o
n

s
e
-
n
a
m
a

d
a
l
a
m

l
a
r
u
t
a
n
.

M
a
m
p
u

m
e
n
e
n
t
u
-
k
a
n

p
H

l
a
r
u
t
a
n

d
a
r
i
h
a
r
g
a

K
s
p
-
n
y
a
.

M
a
m
p
u

m
e
m
p
e
r
-
k
i
r
a
k
a
n

t
e
r
b
e
n
t
u
k
-
n
y
a

e
n
d
a
p
a
n

b
e
r
-
d
a
s
a
r
k
a
n

h
a
r
g
a
K
s
p
-
n
y
a
.
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
D
a
s
a
r
M
a
t
e
r
i

P
o
k
o
k
/
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
K
e
g
i
a
t
a
n
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
I
n
d
i
k
a
t
o
r

P
e
n
c
a
p
a
i
a
n
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
P
e
n
i
l
a
i
a
n
T
e
k
n
i
k
B
e
n
t
u
k
I
n
s
t
r
u
m
e
n
C
o
n
t
o
h

I
n
s
t
r
u
m
e
n
A
l
o
k
a
s
i
W
a
k
t
u
A
l
a
t

d
a
n

S
u
m
b
e
r
B
e
l
a
j
a
r
N
i
l
a
i

d
a
n
M
a
t
e
r
i

y
a
n
g
D
i
i
n
t
e
g
r
a
s
i
k
a
n
5
.
B
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n

h
u
k
u
m
k
e
s
e
t
i
m
b
a
n
g
a
n

d
a
r
i
L
e
-
C
h
a
t
e
l
i
e
r
,

m
e
n
-
j
e
l
a
s
k
a
n

t
e
n
t
a
n
g
p
e
n
g
a
r
u
h

p
e
n
a
m
-
b
a
h
a
n

i
o
n

s
e
n
a
m
a
d
a
l
a
m

l
a
r
u
t
a
n
.
6
.
M
e
l
a
k
u
k
a
n

p
e
r
h
i
t
u
n
g
-
a
n

u
n
t
u
k

m
e
n
e
n
t
u
-
k
a
n

p
H

s
u
a
t
u

l
a
r
u
t
a
n
d
a
r
i

h
a
r
g
a

K
s
p
-
n
y
a
.

(
*
)
7
.
M
e
l
a
k
u
k
a
n

p
e
r
c
o
b
a
-
a
n

u
n
t
u
k

m
e
n
g
a
m
a
t
i
t
e
r
b
e
n
t
u
k
n
y
a

e
n
d
a
p
-
a
n

b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n

h
a
r
g
a
K
s
p
-
n
y
a

s
u
a
t
u

l
a
r
u
t
a
n
.
(

)
(
*
*
)
F
a
k
t
o
r
-
F
a
k
t
o
r
y
a
n
g

M
e
m
e
-
n
g
a
r
u
h
i

K
e
l
a
-
r
u
t
a
n

d
a
n

P
e
r
-
k
i
r
a
a
n

T
e
r
-
b
e
n
t
u
k
n
y
a
E
n
d
a
p
a
n
B
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n
H
a
r
g
a

K
s
p
.
9 Kimia Kelas XI
S
i
l
a
b
u
s
S
e
k
o
l
a
h
:
.

.

.

.
K
e
l
a
s
/
S
e
m
e
s
t
e
r
:
X
I
/
2
M
a
t
a

P
e
l
a
j
a
r
a
n
:
K
i
m
i
a
S
t
a
n
d
a
r

K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
:
4
.
M
e
m
a
h
a
m
i

s
i
f
a
t
-
s
i
f
a
t

l
a
r
u
t
a
n

a
s
a
m

b
a
s
a
,

m
e
t
o
d
e

p
e
n
g
u
k
u
r
a
n
,

d
a
n

t
e
r
a
p
a
n
n
y
a
.
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
D
a
s
a
r
M
a
t
e
r
i

P
o
k
o
k
/
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
K
e
g
i
a
t
a
n
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
I
n
d
i
k
a
t
o
r

P
e
n
c
a
p
a
i
a
n
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
P
e
n
i
l
a
i
a
n
T
e
k
n
i
k
B
e
n
t
u
k
I
n
s
t
r
u
m
e
n
C
o
n
t
o
h

I
n
s
t
r
u
m
e
n
A
l
o
k
a
s
i
W
a
k
t
u
A
l
a
t

d
a
n

S
u
m
b
e
r
B
e
l
a
j
a
r
N
i
l
a
i

d
a
n
M
a
t
e
r
i

y
a
n
g
D
i
i
n
t
e
g
r
a
s
i
k
a
n
5
.
2
M
e
n
g
e
l
o
m
-
p
o
k
k
a
n

s
i
f
a
t
-
s
i
f
a
t

k
o
l
o
i
d

d
a
n
p
e
n
e
r
a
p
a
n
n
y
a
d
a
l
a
m

k
e
h
i
-
d
u
p
a
n

s
e
h
a
r
i
-
h
a
r
i
.
5
.
2
M
e
n
g
e
l
o
m
-
p
o
k
k
a
n

s
i
f
a
t
-
s
i
f
a
t

k
o
l
o
i
d

d
a
n
p
e
n
e
r
a
p
a
n
n
y
a
d
a
l
a
m

k
e
h
i
-
d
u
p
a
n

s
e
h
a
r
i
-
h
a
r
i
.
S
i
s
t
e
m

K
o
l
o
i
d
S
i
f
a
t
-
S
i
f
a
t
K
o
l
o
i
d
1
.
M
e
l
a
k
u
k
a
n

p
e
r
c
o
b
a
-
a
n

u
n
t
u
k

m
e
n
g
a
m
a
t
i
p
e
r
b
e
d
a
a
n

a
n
t
a
r
a
d
i
s
p
e
r
s
i

k
a
s
a
r
,

d
i
s
-
p
e
r
s
i

h
a
l
u
s
,

d
a
n
d
i
s
p
e
r
s
i

k
o
l
o
i
d
.

(
*
)
2
.
M
e
n
g
k
a
j
i

l
i
t
e
r
a
t
u
r
u
n
t
u
k

m
e
n
g
e
t
a
h
u
i
k
l
a
s
i
f
i
k
a
s
i

k
o
l
o
i
d

b
e
r
-
d
a
s
a
r
k
a
n

f
a
s
e

t
e
r
-
d
i
s
p
e
r
s
i

d
a
n

f
a
s
e

m
e
-
d
i
u
m

p
e
n
d
i
s
p
e
r
s
i
n
y
a
.
3
.
M
e
n
g
i
d
e
n
t
i
f
i
k
a
s
i
p
e
r
a
n
a
n

k
o
l
o
i
d

d
i
i
n
d
u
s
t
r
i

k
o
s
m
e
t
i
k
,
m
a
k
a
n
a
n
,

d
a
n

f
a
r
m
a
s
i
,
m
e
l
a
l
u
i

b
e
r
b
a
g
a
i
r
e
f
e
r
e
n
s
i
.

(

)
1
.
M
e
n
g
k
a
j
i

l
i
t
e
r
a
t
u
r
u
n
t
u
k

m
e
n
g
e
t
a
h
u
i
b
e
r
b
a
g
a
i

s
i
f
a
t

y
a
n
g
d
i
m
i
l
i
k
i

k
o
l
o
i
d
.

M
a
m
p
u

m
e
n
g
k
l
a
s
i
-
f
i
k
a
s
i
k
a
n

s
u
s
p
e
n
s
i
k
a
s
a
r
,

l
a
r
u
t
a
n

s
e
j
a
t
i
,
d
a
n

k
o
l
o
i
d

b
e
r
d
a
-
s
a
r
k
a
n

d
a
t
a

h
a
s
i
l
p
e
n
g
a
m
a
t
a
n

(
k
e
k
e
-
r
u
h
a
n
,

h
o
m
o
g
e
n
/
h
e
t
e
r
o
g
e
n
,

d
a
n
p
e
n
y
a
r
i
n
g
a
n
)
.

M
a
m
p
u

m
e
n
g
e
l
o
m
-
p
o
k
k
a
n

j
e
n
i
s

k
o
l
o
i
d
b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n

f
a
s
e
t
e
r
d
i
s
p
e
r
s
i

d
a
n

f
a
s
e
p
e
n
d
i
s
p
e
r
s
i
.

M
a
m
p
u

m
e
n
y
e
b
u
t
-
k
a
n

p
e
r
a
n
a
n

k
o
l
o
i
d
d
i

i
n
d
u
s
t
r
i

k
o
s
m
e
t
i
k
,
m
a
k
a
n
a
n
,

d
a
n
f
a
r
m
a
s
i
.

M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
-
k
a
n

s
i
f
a
t
-
s
i
f
a
t
k
o
l
o
i
d

(
e
f
e
k

T
y
n
d
a
l
l
,
g
e
r
a
k

B
r
o
w
n
,

k
o
a
-
g
u
l
a
s
i
,

e
l
e
k
t
r
o
f
o
-
r
e
s
i
s
)
.
T
e
s
u
n
j
u
k
k
e
r
j
a
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
U
j
i

p
e
t
i
k
k
e
r
j
a
p
r
o
s
e
d
u
r
U
r
a
i
a
n
P
i
l
i
h
a
n
g
a
n
d
a
P
i
l
i
h
a
n
g
a
n
d
a
M
a
s
u
k
k
a
n

g
a
r
a
m
,

t
e
p
u
n
g
b
e
r
a
s
,

d
a
n

d
e
t
e
r
g
e
n

b
u
b
u
k
k
e

d
a
l
a
m

k
e
t
i
g
a

e
r
l
e
n
-
m
e
y
e
r

b
e
r
b
e
d
a

y
a
n
g
t
e
l
a
h

b
e
r
i
s
i

a
i
r
.

D
i
a
m
k
a
n
s
e
t
i
a
p

c
a
m
p
u
r
a
n

s
e
l
a
m
a
1
5

m
e
n
i
t
.

A
m
a
t
i

p
e
r
u
b
a
h
-
a
n

y
a
n
g

t
e
r
j
a
d
i
.

S
a
r
i
n
g
d
a
n

a
m
a
t
i

l
a
g
i

p
e
r
u
b
a
h
a
n
y
a
n
g

t
e
r
j
a
d
i
!
A
p
a

y
a
n
g

d
i
m
a
k
s
u
d

d
e
n
g
a
n
k
o
l
o
i
d

t
i
p
e

a
e
r
o
s
o
l
?

J
e
l
a
s
-
k
a
n

d
e
n
g
a
n

d
i
s
e
r
t
a
i

t
i
g
a
c
o
n
t
o
h
!
S
a
l
a
h

s
a
t
u

p
r
o
d
u
k
k
o
s
m
e
t
i
k

y
a
n
g

d
i
b
u
a
t
d
a
l
a
m

b
e
n
t
u
k

e
m
u
l
s
i
a
d
a
l
a
h

.

.

.

.
a
.
l
i
p
s
t
i
k
b
.
m
a
s
k
a
r
a
c
.
c
a
t

k
u
k
u
d
.
g
e
l

r
a
m
b
u
t
e
.
p
e
m
b
e
r
s
i
h

m
u
k
a
P
a
r
t
i
k
e
l
-
p
a
r
t
i
k
e
l

k
o
l
o
i
d
m
a
m
p
u

m
e
n
g
h
a
m
b
u
r
k
a
n
c
a
h
a
y
a

k
a
r
e
n
a

m
e
m
p
u
-
n
y
a
i

s
i
f
a
t

.

.

.
a
.
d
i
a
l
i
s
i
s
b
.
k
o
a
g
u
l
a
s
i
c
.
e
f
e
k

T
y
n
d
a
l
l
d
.
g
e
r
a
k

B
r
o
w
n
e
.
e
l
e
k
t
r
o
f
o
r
e
s
i
s
1
.
B
u
k
u

P
G

K
i
m
i
a
K
e
l
a
s

X
I

S
e
-
m
e
s
t
e
r

2
,

I
n
t
a
n
P
a
r
i
w
a
r
a
,

h
a
-
l
a
m
a
n

1
6
1

1
7
4
2
.
B
u
k
u

P
R

K
i
m
i
a
K
e
l
a
s

X
I

S
e
-
m
e
s
t
e
r

2
,

I
n
t
a
n
P
a
r
i
w
a
r
a
,

h
a
-
l
a
m
a
n

8
3

9
2
3
.
S
e
p
e
r
a
n
g
k
a
t
a
l
a
t

d
a
n

b
a
h
a
n
u
n
t
u
k

p
e
r
c
o
-
b
a
a
n

c
i
r
i
-
c
i
r
i
l
a
r
u
t
a
n

g
a
r
a
m
1
.
B
u
k
u

P
G

K
i
m
i
a
K
e
l
a
s

X
I

S
e
-
m
e
s
t
e
r

2
,

I
n
t
a
n
P
a
r
i
w
a
r
a
,

h
a
-
l
a
m
a
n

1
7
5

1
8
6
6


4
5
m
e
n
i
t
8


4
5
m
e
n
i
t
P
e
n
d
i
d
i
k
a
n
k
a
r
a
k
t
e
r
(
*
)
R
a
s
a
i
n
g
i
n

t
a
h
u
E
k
o
n
o
m
i
k
r
e
a
t
i
f
(

)
K
e
r
j
a
k
e
r
a
s
P
e
n
d
i
d
i
k
a
n
k
a
r
a
k
t
e
r
(
*
)
R
a
s
a
i
n
g
i
n

t
a
h
u
10 Silabus
L
a
k
u
k
a
n

p
e
r
c
o
b
a
a
n
u
n
t
u
k

m
e
n
g
a
m
a
t
i

b
e
b
e
-
r
a
p
a

s
i
f
a
t

k
o
l
o
i
d

b
e
r
u
p
a
s
i
f
a
t

e
f
e
k

T
y
n
d
a
l
l

m
e
n
g
-
g
u
n
a
k
a
n

k
a
r
t
o
n
,

l
a
r
u
t
a
n
g
u
l
a
,

s
u
s
u

c
a
i
r
,

s
a
n
t
a
n
,
d
a
n

c
a
m
p
u
r
a
n

a
i
r

d
a
n
t
a
n
a
h
,

s
i
f
a
t

k
o
l
o
i
d

p
e
l
i
n
-
d
u
n
g

d
e
n
g
a
n

m
e
n
c
a
m
-
p
u
r

m
i
n
y
a
k

g
o
r
e
n
g
,

a
i
r
,
l
a
l
u

d
i
t
a
m
b
a
h

d
e
t
e
r
g
e
n
,
s
e
r
t
a

s
i
f
a
t

k
o
a
g
u
l
a
s
i
d
e
n
g
a
n

m
e
n
c
a
m
p
u
r
s
u
s
u

c
a
i
r

d
a
n

c
u
k
a
!
J
i
k
a

t
e
r
j
a
d
i

p
e
n
a
m
b
a
h
a
n
s
e
d
i
k
i
t

e
l
e
k
t
r
o
l
i
t
,

l
i
o
f
i
l

a
t
a
u
l
i
o
f
o
b

y
a
n
g

m
e
n
g
a
l
a
m
i
k
o
a
g
u
l
a
s
i
?
L
a
k
u
k
a
n

p
e
r
c
o
b
a
a
n

u
n
t
u
k
m
e
m
b
u
a
t

s
o
l

A
l
(
O
H
)
3
d
e
n
g
a
n

c
a
r
a

m
e
n
a
m
-
b
a
h
k
a
n

l
a
r
u
t
a
n

A
l
C
l
3

k
e
d
a
l
a
m

a
i
r

m
e
n
d
i
d
i
h
h
i
n
g
g
a

t
e
r
b
e
n
t
u
k

s
o
l
!
L
a
k
u
k
a
n

p
e
r
c
o
b
a
a
n
u
n
t
u
k

m
e
m
b
u
a
t

k
o
l
o
i
d
s
e
c
a
r
a

d
i
s
p
e
r
s
i

d
a
n

m
e
m
-
b
a
n
d
i
n
g
k
a
n

h
a
s
i
l
n
y
a
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n

a
m
i
l
u
m
y
a
n
g

d
i
g
e
r
u
s

d
a
n

t
i
d
a
k
d
i
g
e
r
u
s

d
e
n
g
a
n

p
e
n
a
m
-
b
a
h
a
n

a
k
u
a
d
e
s

d
a
n
l
a
r
u
t
a
n

i
o
d
i
n
!
2
.
B
u
k
u

P
R

K
i
m
i
a
K
e
l
a
s

X
I

S
e
-
m
e
s
t
e
r

2
,

I
n
t
a
n
P
a
r
i
w
a
r
a
,

h
a
-
l
a
m
a
n

9
3

1
0
1
3
.
S
e
p
e
r
a
n
g
k
a
t
a
l
a
t

d
a
n

b
a
h
a
n
u
n
t
u
k

p
e
r
c
o
-
b
a
a
n

s
i
f
a
t
-
s
i
f
a
t
k
o
l
o
i
d
1
.
B
u
k
u

P
G

K
i
m
i
a
K
e
l
a
s

X
I

S
e
-
m
e
s
t
e
r

2
,

I
n
t
a
n
P
a
r
i
w
a
r
a
,

h
a
-
l
a
m
a
n

1
8
7

2
0
2
2
.
B
u
k
u

P
R

K
i
m
i
a
K
e
l
a
s

X
I

S
e
-
m
e
s
t
e
r

2
,

I
n
t
a
n
P
a
r
i
w
a
r
a
,

h
a
-
l
a
m
a
n

1
0
2

1
1
0
3
.
S
e
p
e
r
a
n
g
k
a
t
a
l
a
t

d
a
n

b
a
h
a
n
u
n
t
u
k

p
e
r
c
o
b
a
-
a
n

p
e
m
b
u
a
t
a
n
s
o
l

A
l
(
O
H
)
3
4
.
S
e
p
e
r
a
n
g
k
a
t
a
l
a
t

d
a
n

b
a
h
a
n
u
n
t
u
k

p
e
r
c
o
b
a
-
a
n

p
e
m
b
u
a
t
a
n
k
o
l
o
i
d

s
e
c
a
r
a
d
i
s
p
e
r
s
i
U
j
i

p
e
t
i
k
k
e
r
j
a
p
r
o
s
e
d
u
r
U
r
a
i
a
n
U
j
i

p
e
t
i
k
k
e
r
j
a
p
r
o
s
e
d
u
r
U
j
i

p
e
t
i
k
k
e
r
j
a
p
r
o
s
e
d
u
r
T
e
s
u
n
j
u
k
k
e
r
j
a
T
e
s
t
e
r
t
u
l
i
s
T
e
s
u
n
j
u
k
k
e
r
j
a
T
e
s
u
n
j
u
k
k
e
r
j
a

M
a
m
p
u

m
e
n
g
a
m
a
t
i
s
i
f
a
t
-
s
i
f
a
t

k
o
l
o
i
d

m
e
-
l
a
l
u
i

p
e
r
c
o
b
a
a
n
.

(
*
)

M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
-
k
a
n

k
o
l
o
i
d

l
i
o
f
o
b

d
a
n
l
i
o
f
i
l
.

M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
-
k
a
n

p
r
o
s
e
s

p
e
m
-
b
u
a
t
a
n

k
o
l
o
i
d

m
e
l
a
-
l
u
i

p
e
r
c
o
b
a
a
n
.
2
.
M
e
l
a
k
u
k
a
n

p
e
r
c
o
b
a
-
a
n

u
n
t
u
k

m
e
n
g
a
m
a
t
i
b
e
b
e
r
a
p
a

s
i
f
a
t

k
o
l
o
i
d
.
3
.
M
e
n
y
e
b
u
t
k
a
n

p
e
r
-
b
e
d
a
a
n

k
o
l
o
i
d

l
i
o
f
o
b
d
a
n

l
i
o
f
i
l
.

M
e
l
a
k
u
k
a
n

p
e
r
c
o
b
a
-
a
n

u
n
t
u
k

m
e
m
b
u
a
t
s
o
l

A
l
(
O
H
)
3

s
e
c
a
r
a
k
o
n
d
e
n
s
a
s
i
.

(
*
*
)
,

(

M
e
l
a
k
u
k
a
n

p
e
r
c
o
b
a
-
a
n

u
n
t
u
k

m
e
m
b
u
a
t
k
o
l
o
i
d

s
e
c
a
r
a

d
i
s
p
e
r
s
i
.
5
.
1
M
e
m
b
u
a
t

b
e
r
-
b
a
g
a
i

s
i
s
t
e
m
k
o
l
o
i
d

d
e
n
g
a
n
b
a
h
a
n
-
b
a
h
a
n
y
a
n
g

a
d
a

d
i
s
e
k
i
t
a
r
n
y
a
.
P
e
m
b
u
a
t
a
n
K
o
l
o
i
d
P
e
n
d
i
d
i
k
a
n
k
a
r
a
k
t
e
r
(
*
*
)
K
o
m
u
n
i
-
k
a
t
i
f
E
k
o
n
o
m
i
k
r
e
a
t
i
f
(

)
K
r
e
a
t
i
f
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
D
a
s
a
r
M
a
t
e
r
i

P
o
k
o
k
/
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
K
e
g
i
a
t
a
n
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
I
n
d
i
k
a
t
o
r

P
e
n
c
a
p
a
i
a
n
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i
P
e
n
i
l
a
i
a
n
T
e
k
n
i
k
B
e
n
t
u
k
I
n
s
t
r
u
m
e
n
C
o
n
t
o
h

I
n
s
t
r
u
m
e
n
A
l
o
k
a
s
i
W
a
k
t
u
A
l
a
t

d
a
n

S
u
m
b
e
r
B
e
l
a
j
a
r
N
i
l
a
i

d
a
n
M
a
t
e
r
i

y
a
n
g
D
i
i
n
t
e
g
r
a
s
i
k
a
n
11 Kimia Kelas XI
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Bab II Titrasi Asam Basa
Sekolah : . . . . . . . . . .
Kelas/Semester : XI/2
Mata Pelajaran : Kimia
Alokasi Waktu : 6 45 menit (3 pertemuan)
Standar Kompetensi : 4. Memahami sifat-sifat larutan asam basa, metode pengukuran, dan terapannya.
Kompetensi Dasar : 4.2 Menghitung banyaknya pereaksi dan hasil reaksi dalam larutan elektrolit dari hasil
titrasi asam basa.
Indikator Pencapaian Kompetensi
Menentukan konsentrasi asam atau basa dengan titrasi melalui percobaan.
Menentukan kadar zat melalui titrasi.
Menentukan indikator yang tepat digunakan untuk titrasi asam dan basa.
Menentukan kadar zat dari data hasil percobaan.
Membuat grafik titrasi dari data hasil percobaan.
Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu:
1. melakukan percobaan titrasi asam lemah dengan basa kuat untuk menentukan konsentrasi asam atau basa;
2. menghitung kadar zat melalui titrasi;
3. menyebutkan indikator yang tepat digunakan untuk titrasi asam dan basa tertentu;
4. menghitung kadar zat berdasarkan data yang telah diketahui;
5. menggambarkan grafik titrasi asam basa dari data yang ada.
Nilai dan Materi yang Diintegrasikan
1. Pendidikan Karakter : Peduli sosial dan kerja sama
2. Ekonomi Kreatif : Disiplin
Materi Pembelajaran
Titrasi Asam Basa
Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran
a. Direct Instruction (DI)
b. Cooperative Learning (CL)
2. Metode
a. Tanya jawab
b. Eksperimen
Langkah-Langkah Kegiatan
Pertemuan Pertama
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
a. Motivasi
Guru menanyakan berbagai benda di lingkungan yang bersifat asam dan basa.
b. Prasyarat Pengetahuan
Siswa dapat menyebutkan perbedaan antara asam dengan basa.
2. Kegiatan Inti (75 menit)
a. Eksplorasi
Guru menjelaskan tentang stoikiometri larutan asam basa. Guru memberi saran kepada siswa
untuk menerapkan ilmu pengetahuannya mengenai reaksi penetralan asam basa dalam kehidupan
sehari-hari. Misalnya membantu saudara atau teman yang sakit karena disengat lebah atau tawon.
Sengatan lebah yang bersifat asam dapat dinetralkan dengan memberi sabun pada kulit yang disengat.
Sementara itu, sengatan tawon bersifat basa sehingga dapat dinetralkan dengan memberi cuka
pada kulit yang disengat. (*)
Guru menjelaskan cara menggambarkan grafik titrasi asam basa.
Guru menjelaskan cara tepat melakukan titrasi. Guru meminta siswa untuk bersikap kreatif dengan
mencari bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai indikator alami. Bahan-bahan tersebut dapat
12 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
berasal dari lingkungan sekitar, misal bunga sepatu, pacar air, dan kunyit. Guru mengarahkan siswa
untuk menggunakan bahan tersebut sebagai indikator alami dalam titrasi dan mencatat perubahan
warna yang terjadi beserta trayek pH-nya. Dengan demikian, siswa akan belajar untuk bersikap
kreatif mengembangkan ilmu yang diperoleh. ()
(*) Pendidikan karakter (peduli sosial)
() Ekonomi kreatif (kreatif
b. Elaborasi
Siswa melakukan percobaan titrasi asam basa untuk menentukan konsentrasi dan kadar suatu
larutan beserta grafiknya. Guru membimbing siswa untuk mengembangkan sikap kerja sama dengan
siswa lain saat praktikum. Guru mengarahkan siswa untuk membagi tugas dalam kelompok dan
saling membantu satu sama lain. Dengan bekerja sama, pekerjaan akan lebih mudah dilakukan
sehingga pekerjaan lebih cepat selesai dengan hasil yang memuaskan. (**) Selain itu, guru perlu
menanamkan sikap disiplin dalam diri siswa dengan melakukan praktikum sesuai prosedur kerja.
Guru mengingatkan siswa untuk melakukan titrasi secara perlahan dan tidak terburu-buru. Guru
mengingatkan kepada siswa untuk memenuhi tata tertib di laboratorium, di antaranya dengan
membuang sisa zat kimia di tempat yang disediakan. Dengan demikian, siswa akan terbiasa
melakukan segala sesuatu sesuai aturan dalam kehidupan sehari-hari. ()
Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hasil percobaan.
(**) Pendidikan karakter: (bekerja sama)
() Ekonomi kreatif (disiplin)
c. Konfirmasi
Guru meminta siswa membuat laporan sementara hasil percobaan.
3. Kegiatan Penutup (5 menit)
Guru meminta siswa menyiapkan pembahasan hasil percobaan bersama teman kelompoknya.
Pertemuan Kedua
1. Kegiatan Pendahuluan (5 menit)
a. Motivasi
Guru menanyakan cara menitrasi larutan asam basa.
b. Prasyarat Pengetahuan
Siswa mengetahui cara melakukan titrasi larutan asam basa.
2. Kegiatan Inti (30 menit)
a. Eksplorasi
Guru menjelaskan kembali prinsip percobaan titrasi larutan asam basa.
b. Elaborasi
Siswa menyiapkan pembahasan hasil percobaan bersama teman kelompoknya.
c. Konfirmasi
Guru meminta siswa yang mewakili kelompoknya untuk membacakan pembahasan hasil percobaan.
Guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil percobaan.
3. Kegiatan Penutup (5 menit)
Guru meminta siswa mempelajari kembali seluruh materi titrasi asam basa.
Pertemuan Ketiga
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
a. Motivasi
Guru menanyakan contoh reaksi penetralan yang ada di lingkungan.
b. Prasyarat Pengetahuan
Siswa mengetahui cara menghitung konsentrasi dan kadar larutan melalui titrasi asam basa.
2. Kegiatan Inti (75 menit)
a. Eksplorasi
Guru menjelaskan kembali cara perhitungan titrasi asam basa.
Guru memberikan contoh soal perhitungan titrasi asam basa.
b. Elaborasi
Siswa mengerjakan soal-soal uji kompetensi.
c. Konfirmasi
Guru bersama siswa membahas soal-soal yang dikerjakan oleh siswa.
3. Kegiatan Penutup (5 menit)
Guru menugasi siswa untuk mengerjakan soal-soal ulangan harian pada bab ini.
13 Kimia Kelas XI
Alat dan Sumber Belajar
1. Buku PG PR Kimia Kelas XI Semester 2, Intan Pariwara, 2011
2. Seperangkat alat dan bahan untuk percobaan titrasi basa lemah dengan asam kuat
3. Buku BSE Kimia 2 untuk SMA/MA Kelas XI, Ari Harnanto dan Ruminten, Jakarta, Pusat Perbukuan Depdiknas,
2009
Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen
a. Teknik Penilaian
1) Tes Tertulis
2) Tes Unjuk Kerja
b. Bentuk Instrumen
1) Pilihan ganda
2) Uraian
3) Uji petik kerja prosedur
2. Contoh Instrumen
a. Pilihan Ganda
Suatu sampel yang mengandung CaCO
3
ditentukan kemurniannya dengan melarutkannya dalam larutan
HCl hingga dipereoleh larutan netral. Jika 2 gram sampel membutuhkan 160 ml HCl 0,2 M, kadar CaCO
3
dalam sampel sebesar . . . % (A
r
: Ca = 40, C = 12, H = 1, O = 16)
a. 40 d. 90
b. 60 e. 100
c. 80
b. Uraian
Sebanyak 40 ml larutan HCN dititrasi dengan larutan KOH 0,02 M. Titik ekuivalen terjadi saat volume
KOH yang ditambahkan sebanyak 30 ml.
a. Tentukan konsentrasi larutan HCN!
b. Buatlah grafik titrasi asam basa dari larutan-larutan tersebut!
c. Uji Petik Kerja Prosedur
Lakukan percobaan untuk menentukan konsentrasi dan kadar cuka makan dengan cara menitrasi
25 ml larutan cuka makan yang telah diencerkan dengan larutan NaOH yang telah distandarisasi! Gunakan
indikator fenolftalein dan ukur pH titrat setiap penambahan 1 ml NaOH menggunakan kertas indikator
universal. Lakukan percobaan hingga terjadi perubahan warna!
Rubrik:
Nilai akhir =
Jumlah skor perolehan siswa
Jumlah skor maksimum
100
________, ______________
Mengetahui
Kepala SMA ______________ Guru Mata Pelajaran
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
____________________________ _____________________________
NIP _______________________ NIP _________________________
No.
1.
2.
3.
4.
Aspek
Kesesuaian kegiatan dengan prosedur
Perolehan data
Pembahasan pertanyaan
Kesimpulan
Total
Skor Maksimum
20
10
15
5
50
Skor Perolehan Siswa
14 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Bab III Sifat-Sifat dan Fungsi Larutan Penyangga
Sekolah : . . . . . . . . . .
Kelas/Semester : XI/2
Mata Pelajaran : Kimia
Alokasi Waktu : 4 45 menit (2 pertemuan)
Standar Kompetensi : 4. Memahami sifat-sifat larutan asam basa, metode pengukuran, dan terapannya.
Kompetensi Dasar : 4.3 Mendeskripsikan sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga dalam
tubuh makhluk hidup.
Indikator Pencapaian Kompetensi
Menganalisis larutan penyangga dan bukan penyangga melalui percobaan.
Menghitung pH dan pOH larutan penyangga.
Menghitung pH larutan penyangga dengan penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau dengan
pengenceran.
Menjelaskan fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup.
Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu:
1. merancang dan melakukan percobaan untuk mengamati sifat larutan penyangga dan bukan penyangga
dengan penambahan asam, basa, atau pengenceran;
2. menghitung pH dan pOH larutan penyangga;
3. menghitung pH larutan penyangga dengan penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau dengan
pengenceran;
4. menyebutkan fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup dan dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai dan Materi yang Diintegrasikan
1. Pendidikan Karakter : Kerja keras
2. Ekonomi Kreatif : kreatif
Materi Pembelajaran
Sifat-Sifat dan Fungsi Larutan Penyangga
Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran
a. Direct Instruction (DI)
b. Cooperative Learning (CL)
2. Metode
a. Tanya jawab
b. Eksperimen
Langkah-Langkah Kegiatan
Pertemuan Pertama
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
a. Motivasi
Guru memberi gambaran tentang pentingnya larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari.
b. Prasyarat Pengetahuan
Siswa dapat menghitung pH suatu larutan.
2. Kegiatan Inti (75 menit)
a. Eksplorasi
Guru menjelaskan tentang larutan penyangga.
Guru menjelaskan dengan rinci cara kerja percobaan larutan penyangga.
15 Kimia Kelas XI
b. Elaborasi
Siswa melakukan percobaan membedakan larutan penyangga dan bukan penyangga.
Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hasil percobaan.
c. Konfirmasi
Guru meminta siswa membuat kesimpulan sementara dari hasil pengamatan.
3. Kegiatan Penutup (5 menit)
Guru meminta siswa menyiapkan pembahasan hasil percobaan beserta anggota kelompoknya.
Pertemuan Kedua
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
a. Motivasi
Guru menanyakan kembali hasil pengamatan percobaan pada pertemuan pertama.
b. Prasyarat Pengetahuan
Siswa mengetahui cara menghitung pH pada larutan penyangga.
2. Kegiatan Inti (75 menit)
a. Eksplorasi
Guru menjelaskan kembali cara menghitung pH larutan penyangga.
Guru menjelaskan pengaruh penambahan asam atau basa serta pengenceran terhadap pH larutan
penyangga.
Guru menjelaskan fungsi larutan penyangga. Setelah mengetahui fungsi larutan penyangga dalam
kehidupan sehari-hari, guru membimbing siswa untuk berpikir kreatif memahami salah satu
kegunaan larutan penyangga melalui pengamatan. Siswa dapat mempraktikkan kegunaan larutan
penyangga tersebut untuk berkreasi menghasilkan produk yang berguna. Misal membuat kebun
hidroponik. Dengan demikian, siswa dapat mengambil manfaat seperti dapat berhemat dengan
mengambil sayuran dari kebun hidroponik. ()
() Ekonomi Kreatif (kreatif)
b. Elaborasi
Siswa mengerjakan soal-soal Uji Kompetensi. Setelah selesai mempelajari bab ini, siswa diarahkan
untuk bekerja keras menyelesaikan setiap soal di dalam bab ini secara mandiri karena soal-soal dalam
bab ini meliputi soal hitungan. Dengan demikian, siswa lebih mudah menguasai cara menghitung pH
larutan penyangga. (*)
(*) Pendidikan Karakter (kerja keras)
c. Konfirmasi
Guru bersama siswa membahas soal-soal yang dikerjakan oleh siswa.
3. Kegiatan Penutup (5 menit)
Guru menugasi siswa mencari kegunaan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari beserta
penjelasannya secara berkelompok untuk dibuat kliping.
Alat Sumber Belajar
1. Buku PG Kimia Kelas XI Semester 2, Intan Pariwara, 2012
2. Buku PR Kimia Kelas XI Semester 2, Intan Pariwara, 2012
3. Seperangkat alat dan bahan untuk percobaan larutan penyangga dan bukan penyangga
Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen
a. Teknik Penilaian
1) Tes tertulis
2) Tes unjuk kerja
b. Bentuk Instrumen
1) Pilihan ganda
2) Uraian
3) Uji petik kerja prosedur
16 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
2. Contoh Instrumen
a. Pilihan Ganda
Harga pH campuran antara 100 ml larutan C
6
H
5
COOH 0,2 M dengan 100 ml larutan NaOH 0,1 M jika
diketahui K
a
C
6
H
5
COOH = 6 10
5
adalah . . . .
a. 4 + log 6
b. 5 log 6
c. 5 + log 5
d. 6 log 5
e. 6 + log 6
b. Uraian
Apabila 2 liter larutan NH
4
OH 0,2 M (K
b
= 1,8 10
5
) dicampur dengan 2 liter larutan NH
4
Cl 0,2 M,
tentukan:
a. pH larutan penyangga;
b. pH larutan penyangga setelah penambahan 10 ml HCl 0,1 M; dan
c. pH larutan penyangga setelah penambahan 10 ml NaOH 0,1 M!
c. Uji Petik Kerja Prosedur
Lakukan percobaan untuk menentukan larutan yang bersifat penyangga dan bukan penyangga dengan
mengukur pH mula-mula, pH setelah ditambah HCl, pH setelah ditambah NaOH, dan pH setelah
diencerkan untuk larutan NaCl, campuran larutan CH
3
COOH dengan CH
3
COONa, serta campuran
larutan NH
3
dengan NH
4
Cl!
Rubrik:
Nilai akhir =
Jumlah skor perolehan siswa
Jumlah skor maksimum
100
________, ______________
Mengetahui
Kepala SMA ______________ Guru Mata Pelajaran
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_____________________________ _____________________________
NIP _______________________ NIP ________________________
No.
1.
2.
3.
4.
Aspek
Kesesuaian kegiatan dengan prosedur
Peroleh data
Pembahasan pertanyaan
Kesimpulan
Total
Skor Maksimum
20
10
15
5
50
Skor Perolehan Siswa
17 Kimia Kelas XI
Bab I Larutan Asam Basa
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: b
Menurut Arrhenius, basa adalah zat yang jika
dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH

.
Sementara itu, zat yang di dalam air melepaskan
ion H
+
digolongkan asam.
2. Jawaban: c
Reaksi antara asam kuat dan basa lemah meng-
akibatkan garam yang terbentuk bersifat asam.
Asam sulfat (H
2
SO
4
) merupakan asam kuat,
sedangkan amonium hidroksida (NH
4
OH)
merupakan basa lemah sehingga jika keduanya
bereaksi akan menghasilkan garam bersifat asam.
Garam bersifat basa dihasilkan dari asam lemah
dan basa kuat, sedangkan garam bersifat netral
dihasilkan dari asam kuat dan basa kuat.
3. Jawaban: c
Teori Bronsted-Lowry melibatkan serah terima
proton. Teori ini memiliki keistimewaan karena
dapat menjelaskan sifat asam basa pada reaksi
yang reversibel, yaitu reaksi yang spesinya dalam
reaksi dapat bertindak sebagai asam dan basa.
Misal CH
3
COOH dan H
2
O. Pada reaksi reversibel,
CH
3
COOH + H
2
O H
3
O
+
+ CH
3
COO

, reaksi
ke kanan CH
3
COOH mendonorkan proton
sehingga bertindak sebagai asam. Sedangkan
pada reaksi ke kiri CH
3
COO

bertindak sebagai
basa. Dengan demikian pada reaksi reversibel
juga berlangsung transfer proton. Sementara itu,
serah terima elektron merupakan teori dari Lewis.
4. Jawaban: d
Menurut Arrhenius, asam adalah spesi yang me-
lepaskan H
+
dalam air, sedangkan basa adalah
spesi yang melepaskan OH

dalam air. Ba(OH)


2
dalam air bersifat basa karena melepaskan ion OH

.
5. Jawaban: e
CH
3
COOH dapat melepas proton sehingga
bersifat asam dan dapat juga menyerap proton
sehingga bersifat basa. Oleh karena dapat bersifat
asam dan basa maka CH
3
COOH dikatakan
bersifat amfoter. H
2
SO
4
hanya dapat melepas pro-
ton sehingga bersifat asam. Na
2
SO
4
, NaBr, dan
NaCl merupakan garam netral.
6. Jawaban: b
Suatu asam setelah melepas satu proton mem-
bentuk basa konjugasi dari asam tersebut. Sifat
basa adalah sifat zat yang dapat menyerap
proton. Sifat netral dimiliki oleh zat yang terbentuk
dari asam kuat dan basa kuat. Garam terbentuk
dari reaksi antara asam dan basa. Sifat amfoter
dimiliki oleh zat yang dapat melepas dan
menyerap proton.
7. Jawaban: a
Asam Lewis adalah spesi yang menerima pasang-
an elektron bebas.
OH OH
.. ..
HO : B + HO : H HO : B : OH + H
+
.. ..
OH OH
B(OH)
3
bertindak sebagai asam Lewis, karena
menerima elektron bebas dari OH dalam senyawa
H
2
O.
8. Jawaban: e
a. HClO
4
+ NH
2

ClO
4

+ NH
3
asam 1 basa 2 basa 1 asam 2
konjugasi
konjugasi
b. HClO
4
+ NH
3
ClO
4

+ NH
4
+
asam 1 basa 2 basa 1 asam 2
konjugasi
konjugasi
c. HClO
4
+ H
22
O ClO
4

+ H
3
O
+
asam 1 basa 2 basa 1 asam 2
konjugasi
konjugasi
d. HClO
4
+ OH

ClO
4

+ H
2
O
asam 1 basa 2 basa 1 asam 2
konjugasi
konjugasi
,
,
,
,
,
,
,

]
]
]
]
]
]
]
]
18 Kunci Jawaban dan Pembahasan
e. HClO
4
+ N
2
H
5
+
H
2
ClO
4

+ N
2
H
4
basa 2 asam 1 asam 2 basa 1
konjugasi
konjugasi
Jadi, senyawa HClO
4
yang bersifat basa ditunjuk-
kan pada reaksi e.
9. Jawaban: a
HCOOH(aq) + HNO
2
(aq) HCOOH
2
+
(aq) + NO
2

(g)
basa 2 asam 1 asam 2 basa 1
konjugasi
konjugasi
Jadi, pasangan asam-basa konjugasi adalah
HNO
2

dan NO
2

.
10. Jawaban: b
1) RNH
2
+ H
2
O RNH
3
+
+ OH

basa 2 asam 1 asam 2 basa 1


konjugasi
konjugasi
2) H
2
PO
4

+ H
2
O HPO
4
2
+ H
3
O
+
asam 1 basa 2 basa 1 asam 2
konjugasi
konjugasi
3) HCO
3

+ H
2
O H
2
CO
3
+ OH

basa 2 asam 1 asam 2 basa 1


konjugasi
konjugasi
Jadi, H
2
O yang bersifat basa hanya pada reaksi
nomor 2.
B. Uraian
1. a. HCl(aq) H
+
(aq) + Cl

(aq)
ion H
+
= 1 (asam monoprotik)
b. H
2
SO
4
(aq) 2H
+
(aq) + SO
4
2
(aq)
ion H
+
= 2 (asam poliprotik)
c. NaOH Na
+
(aq) + OH

(aq)
ion OH

= 1 (basa monoprotik)
d. Ca(OH)
2
Ca
2+
(aq) + 2OH

(aq)
ion OH

= 2 (basa poliprotik)
2. a. Sifat asam atau basa suatu zat ditentukan
oleh lingkungan atau pelarutnya.
b. Keasaman suatu basa akan semakin ber-
tambah jika semakin mudah melepaskan
proton (H
+
).
c. Kebasaan suatu basa akan semakin bertambah
jika semakin mudah menerima proton (H
+
).
d. Zat dalam reaksi yang dapat bertindak
sebagai asam maupun basa disebut zat
amfiprotik. Contoh H
2
O.
3. a. HSO
4

dapat bersifat asam karena dapat


menerima proton membentuk H
2
SO
4
.
Reaksi: HSO
4

+ H
+
H
2
SO
4
b. HSO
4

dapat bersifat basa karena dapat


melepaskan proton membentuk SO
4
2
.
Reaksi: HSO
4

SO
4
2
+ H
+
Jadi, HSO
4

dapat bersifat asam juga basa


sehingga bersifat amfoter.
4. a.
F F
. . . . . .
F : Al + : F : F : Al : F
. . . . . .
F F
asam basa
Lewis Lewis
b. F H F H
. . . . . . . .
F : B + : N : H F : B : N : H
. . . . . . . .
F H F H
asam basa
Lewis Lewis
c. H H
. . . . . . . .
H : N : + H : Cl : H : N : H + : Cl :
. . . . . . . .
H H
5. a. H
3
PO
4
(aq) + H
2
O() H
3
O
+
(aq) + H
2
PO
4

asam 1 basa 2 asam 2 basa 1


konjugasi
konjugasi
b. HC
2
H
3
O
2
(aq) + H
2
O() H
3
O
+
(aq) + C
2
H
3
O
2

asam 1 basa 2 asam 2 basa 1


konjugasi
konjugasi
c. (CH
3
)
2
NH(aq) + H
2
S(g) (CH
3
)
2
NH
2
+
(aq) + HS

basa 1 asam 2 asam 1 basa 2


konjugasi
konjugasi
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: d
Indikator digunakan untuk mengenali suatu larutan
termasuk asam atau basa, karena dalam kedua
larutan tersebut dapat memberikan warna yang
berbeda.
,
,
,
,
,

+
]
]
]
]
]
]
basa asam
Lewis Lewis
,
,
,
,
,

]
]
]
]
]
]
19 Kimia Kelas XI
2. Jawaban: c
Sifat larutan basa:
1) berasa pahit;
2) jika mengenai kulit terasa licin;
3) mengubah warna kertas lakmus merah
menjadi biru;
4) terionisasi menjadi ion positif logam dan ion
negatif hidroksil;
5) bereaksi dengan asam;
6) bereaksi dengan garam.
3. Jawaban: b
Larutan yang mengandung ion OH

adalah larutan
basa. Larutan basa dapat diuji menggunakan kertas
lakmus merah dan biru. Larutan bersifat basa
mengubah warna kertas lakmus merah menjadi
biru. Apabila basa diuji menggunakan kertas
lakmus biru warna kertas lakmus akan tetap biru.
4. Jawaban: a
Air aki, merupakan larutan asam sulfat (H
2
SO
4
)
sehingga dapat berwarna merah jika ditambah metil
merah. Sementara itu, soda kaustik, amonia, dan
air kapur merupakan basa sehingga tidak berwarna
merah saat ditetesi indikator metil merah. Alkohol
tidak bersifat asam atau basa sehingga tidak
berubah warna saat ditambah indikator.
5. Jawaban: b
Perubahan warna merah pada pengujian suatu
larutan dengan ekstrak bunga nusa indah me-
nunjukkan bahwa larutan tersebut termasuk asam.
6. Jawaban: d
Pengujian larutan dengan indikator metil jingga,
larutan berwarna kuning maka pH larutan 4,4.
Pengujian larutan dengan indikator metil merah,
larutan berwarna kuning maka pH larutan 6,2.
Pengujian larutan dengan indikator bromtimol biru,
larutan berwarna biru maka pH larutan 7,6.
Pengujian larutan dengan indikator fenolftalein,
larutan tidak berwarna maka pH larutan 8,3.
Jadi, pH untuk larutan X berkisar antara 7,68,3.
7. Jawaban: a
Ion H
+
mengakibatkan korosi karena adanya ion
ini menunjukkan tingkat keasaman. Semakin
banyak ion H
+
berarti semakin tinggi keasaman.
Keasaman tinggi menunjukkan tingkat korosi yang
tinggi.
8. Jawaban: e
Vitamin C merupakan asam. Apabila ke dalamnya
dicelupkan kertas lakmus biru, warna kertas
lakmus akan berubah dari biru menjadi merah.
9. Jawaban: d
Larutan bersifat basa jika diuji dengan kertas
lakmus biru, kertas lakmus tetap berwarna biru.
Larutan basa ditunjukkan oleh larutan II dan IV.
10. Jawaban: b
Larutan bersifat asam jika diuji dengan kertas
lakmus merah, kertas lakmus tetap berwarna merah.
Larutan asam ditunjukkan oleh larutan I dan III.
B. Uraian
1. Sifat-sifat larutan asam:
a. berasa masam;
b. korosif;
c. terurai menjadi ion positif hidrogen dan ion
negatif sisa asam;
d. mengubah warna kertas lakmus biru menjadi
merah;
e. bereaksi dengan logam;
f. bereaksi dengan karbonat;
g. bereaksi dengan basa;
h. [H
+
] > [OH

].
Sifat-sifat larutan basa:
a. berasa pahit;
b. jika mengenai kulit terasa licin;
c. mengubah warna kertas lakmus merah
menjadi biru;
d. terionisasi menjadi ion positif logam dan ion
negatif hidroksil;
e. bereaksi dengan asam;
f. bereaksi dengan garam;
g. [OH

] > [H
+
].
2. Sifat asam pada suatu larutan dapat diketahui
dengan cara menguji larutan tersebut dengan
suatu indikator misal kertas lakmus. Larutan asam
saat diuji dengan kertas lakmus akan memberikan
warna merah pada kertas lakmus.
3. a. 1) Bunga sepatu
2) Bunga bugenvil
3) bunga mawar merah
4) Kunyit
5) Umbi bit
6) Bunga nusa indah
7) Daun pacar air
8) Bunga kana
b. Karena ekstrak dari bahan-bahan tersebut
dapat memberikan warna yang berbeda
dalam larutan asam atau basa.
Tumbuhan
Asam Basa
Kunyit
Umbi bit
Daun pacar air
Bunga Kana
Bunga nusa indah
Bunga sepatu
Bunga bugenvil
Bunga mawar
merah
kuning
biru
merah
merah
merah
merah
ungu
merah
muda
jingga
merah
kuning
kuning
kuning
kuning
kuning
hijau
Warna Larutan
20 Kunci Jawaban dan Pembahasan
4.
5. Berdasarkan data pada tabel maka perubahan
warna pada indikator saat diujikan pada larutan
dengan pH = 5 sebagai berikut.
a. Dengan indikator metil jingga larutan
berwarna kuning.
b. Dengan indikator bromtimol biru larutan
berwarna kuning.
c. Dengan indikator fenolftalein larutan tidak
berwarna.
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: c
pH air murni sebesar 7, diperoleh dari ionisasi
sebagian sesuai reaksi:
H
2
O H
+
+ OH

Dengan demikian harga konstanta kesetimbangan


air:
K =
+
2
[H ][OH ]
[H O]
atau K [H
2
O] = [H
+
][OH

]
karena harga [H
2
O] dianggap tidak berubah maka
K [H
2
O] menjadi tetapan kesetimbangan ion bagi
air yang dinotasikan dengan K
w
sehingga K
w
=
[H
+
][OH

].
2. Jawaban: e
[H
+
]

= [OH

] =
w
K
=
14
5,1 10

= 2,26 10
7
3. Jawaban: d
[H
+
] air = 10
7
Jika [H
+
] larutan lebih besar daripada 10
7
, berarti
larutan tersebut bersifat asam. Di antara larutan
NH
4
OH, NaOH, air sabun, cuka, dan air detergen,
larutan yang bersifat asam yaitu cuka. Jadi, cuka
mempunyai harga [H
+
] lebih besar daripada harga
[H
+
] dalam air.
4. Jawaban: e
HCl H
+
+ Cl

[H
+
] = [HCl] = 1 M = 1 mol/liter
Larutan
Merah
Air aki
Air sabun
Larutan cuka
Air kapur
merah
biru
merah
biru
merah
biru
merah
biru
Lakmus
Warna Kertas Lakmus
1) Untuk volume 1 L ion H
+
sebanyak 1 mol.
2) Untuk 100 ml atau 0,1 L maka ion H
+
yang
ada sebanyak:
0,1L
1L
1 mol = 0,1 mol
5. Jawaban: e
a. asam bromida (HBr)
HBr H
+
+ Br

= asam monovalen
b. asam sianida (HCN)
HCN H
+
+ CN

= asam monovalen
c. asam nitrit (HNO
2
)
HNO
2
H
+
+ NO
2

= asam monovalen
d. asam nitrat (HNO
3
)
HNO
3
H
+
+ NO
3

= asam monovalen
e. asam karbonat (H
2
CO
3
)
H
2
CO
3
H
+
+ CO
3
2
= asam bivalen
Dari persamaan reaksi, terlihat bahwa valensi
asam dua (asam bivalen) dimiliki oleh asam
karbonat.
6. Jawaban: c
Larutan paling asam memiliki harga pH paling
kecil. Berdasarkan tabel, HC memiliki harga pH
paling kecil yaitu 1,3 sehingga HC bersifat paling
asam di antara larutan yang lain.
7. Jawaban: b
mol Ba(OH)
2
=
3,42
171
= 0,02 mol
[Ba(OH)
2
] =
0,02mol
0,4 L
= 0,05 mol/L
Ba(OH)
2
Ba
2+
+ 2OH

[OH

] = 2 0,05 = 0,1 atau 10


1
M
pOH = log [OH

]
pOH = log 10
1
= 1
pH = 14 1 = 13
8. Jawaban: b
KOH K
+
+ OH

[OH

] = [KOH] =
0,004 mol
1L
= 0,004 M
pOH= log [OH

]
= log 4 10
3
= 3 log 4
pH = pKw pOH
pH = 14 (3 log 4)
= 11 + log 4
9. Jawaban: e
Semakin ungu warna pada indiaktor universal,
berarti larutan semakin bersifat basa (pOH paling
kecil).
1) KOH 0,5 M
KOH(aq) K
+
(aq) + OH

(aq)
KOH bervalensi 1
21 Kimia Kelas XI
[OH

] = 1 0,5 M
= 0,5 M
pOH = log [OH

]
= log 5 10
1
= 1 log 5
pH = 14 (1 log 5)
= 13 + log 5
= 13,6
2) NaOH 0,3 M
NaOH(aq) Na
+
(aq) + OH

(aq)
NaOH bervalensi 1
[OH

] = 1 0,3 M
= 0,3 M
pOH = log [OH

]
= log 3 10
1
= 1 log 3
pH = 14 (1 log 3)
= 13 + log 3
= 13,4
3) Ba(OH)
2
0,2 M
Ba(OH)
2
(aq) Ba
2+
(aq) + 2OH

(aq)
Ba(OH) bervalensi 2
[OH

] = 2 0,2 M
= 0,4 M
pOH = log [OH

]
= log 4 10
1
= 1 log 4
pH = 14 (1 log 4)
= 13 + log 4
= 13,6
4) Ca(OH)
2
0,1 M
Ca(OH)
2
(aq) Ca
2+
(aq) + 2OH

(aq)
Ca(OH)
2
basa bervalensi 2
[OH

] = 2 0,1 M
= 0,2 M
pOH = log [OH

]
= log 2 10
1
= 1 log 2
pH = 14 (1 log 2)
= 13 + log 2
= 13,3
5) Mg(OH)
2
0,4 M
Mg(OH)
2
(aq) Mg
2+
(aq) + 2OH

(aq)
Mg(OH)
2
bervalensi 2
[OH

] = 2 0,4 M
= 0,8 M
pOH = log [OH

]
= log 8 10
1
= 1 log 8
pH = 14 (1 log 8)
= 13 + log 8
= 13,9
Jadi, larutan yang memberikan warna paling ungu
adalah Mg(OH)
2
karena memiliki pH terbesar
(pOH terkecil).
10. Jawaban: e
[H
+
] = 0,05 = 5 10
2
pH = log [H
+
] = log 5 10
2
= 2 log 5 = 1,3
pOH = 14 1,3 = 12,7
B. Uraian
1. pH merupakan derajat keasaman yang digunakan
untuk menyatakan ukuran konsentrasi ion
hidrogen pada suatu larutan.
2. Ionisasi HCl: HCl(aq) H
+
(aq) + Cl

(aq)
[H
+
] = [Cl

] = [HCl] = 0,01 M
= 1 10
2
M
K
w
= [H
+
][OH

]
10
14
= 10
2
[OH

]
[OH

] =

14
2
10
10
= 10
12
M
Jadi, konsentrasi ion H
+
= 1 10
2
M sedangkan
konsentrasi ion OH

= 10
12
M.
3. a. NaOH 0,2 M
NaOH Na
+
+ OH

[OH

] = [NaOH]
= 1 0,2
= 2 10
1
M
pOH=

log [OH

]
= log 2 10
1
= 1 log 2
pH = 14 pOH
= 14 (1 log 2)
= 13 + log 2
b. Ca(OH)
2
0,1 M
Ca(OH)
2
Ca
2+
+ 2OH

[OH

] = 2[Ca(OH)
2
]
= 2 0,1
= 2 10
1
M
pOH=

log [OH

]
= log 2 10
1
= 1 log 2
pH = 14 pOH
= 14 (1 log 2)
= 13 + log 2
Jadi, pH larutan NaOH 0,2 M = pH larutan
Ca(OH)
2
0,1 M yaitu 13 + log 2.
4. a. H
2
SO
4
2H
+
+ SO
4
2
[H
+
] = 2[H
2
SO
4
]
= 2 0,0001 M
= 2 10
4
M
22 Kunci Jawaban dan Pembahasan
pH = log [H
+
]
= log 2 10
4
= 4 log 2
pH = 4 0,3
= 3,7
pOH= pKw pH
= 14 3,7
= 10,3
Jadi, pOH larutan H
2
SO
4
0,0001 M sebesar
10,3.
b. HNO
3
H
+
+ NO
3

[H
+
] = [HNO
3
] valensi
[H
+
] = 0,05 M 1
[H
+
] = 0,05 M = 5 10
2
M
pH = log [H
+
]
= log 5 10
2
= 2 log 5
= 2 0,7
= 1,3
pOH= pKw pH
= 14 1,3
= 12,7
Jadi, pOH 100 ml larutan HNO
3
0,05 M
sebesar 12,7.
5. Penambahan ion H
+
ke dalam air mengakibatkan
kesetimbangan ionisasi air bergeser ke kiri
sehingga konsentrasi OH

berkurang dan
konsentrasi ion H
+
meningkat. Dengan demikian
air berubah sifat menjadi asam.
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: e
Semakin besar harga K
a
, kekuatan asam semakin
besar. Dari data terlihat, harga K
a
terbesar dimiliki
oleh asam asetat yaitu 1,8 10
5
dan K
a
terkecil
dimiliki oleh asam fluorida yaitu 7,2 10
10
. Jadi,
urutan kekuatan asam dari yang lemah ke yang
paling kuat ditunjukkan oleh nomor 3) 2) 1).
2. Jawaban: c
LOH L
+
+ OH

=
b
K
[LOH]
=
4
3
5 10
2 10

= 0,5
[OH

] =
b
K [LOH]
=
4 3
(5 10 ) (2 10 )


=
6
10

= 10
3
M
Jadi, derajat ionisasi LOH dan konsentrsi ion OH

secara berturut-turut 0,5 dan 10


3
M.
3. Jawaban: c
Semakin besar K
a
, kekuatan asam semakin kuat.
Dengan demikian urutan kekuatan asam dari yang
paling kuat ke yang lemah yaitu HA, HB, dan HC.
4. Jawaban: b
pH = log [H
+
] [H
+
] = a
pH = log a
4 = log 10
7
a
4 = 7 log a
log a = 3
a = 10
3
M
Jadi, konsentrasi asam lemah tersebut 10
3
M.
5. Jawaban: a
a = 0,01 M
pH = 4 log 4 [H
+
] = 4 10
4
M
=
[H ]
a
+
=
4
2
4 10
10

= 4 10
2
Jadi, harga derajat ionisasi CH
3
COOH adalah
4 10
2
.
6. Jawaban: d
H
2
SO
4
= asam kuat,
C
6
H
5
COOH = asam lemah
[H
+
] = [H
2
SO
4
] valensi
= 5 10
4
2
= 10
3
M
2 4
H SO
[H ]
+
=
6 5
C H COOH
[H ]
+
10
3
=
a
K a
(10
3
)
2
= K
a
0,025
K
a
= 4 10
5
Jadi, tetapan ionisasi asam benzoat 4 10
5
.
7. Jawaban: b
HOAc + H
2
O H
3
O
+
+ OAc

[H
3
O
+
] = [OAc

]
[HOAc] = 0,05 M [H
3
O
+
] = 0,05
K
a
=
3
[H O ] [OAc ]
[HOAc]
+
1,8 10
5
=
2
3
[H O ]
0,05
+
[H
3
O
+
] = 9,5 10
4
pH = 3,02
Jadi, pH larutan 0,05 M HOAc adalah 3,02.
8. Jawaban: d
NH
4
OH NH
4
+
+ OH

2,5 gram NH
4
OH=
r 4
25 gram
M NH OH
=
25
35
= 0,071 mol
Konsentrasi NH
4
OH =
0,071
0,4
= 0,1775 M
23 Kimia Kelas XI
[OH

] = [NH
4
OH]
= 0,1775 0,01
= 1,775 10
3
M
pOH = 3 log 1,775
= 3 0,2492
= 2,7508
pH = 14 2,7508
= 11,2492
Jadi, pH larutan sebesar 11,2492.
9. Jawaban: a
pOH= 14 pH
= 14 (10 + log 5)
= 4 log 5
= log 5 10
4
pOH= log [OH

]
log 5 10
4
= log [OH

]
[OH

] = 5 10
4
Basa lemah [OH

] =
b
K [LOH]
5 10
4
=
5
2,5 10 [LOH]

25 10
8
= 2,5 10
5
[LOH]
[LOH] = 0,01 M
Jadi, konsentrasi basa lemah tersebut sebesar
0,01 M.
10. Jawaban: c
Untuk asam lemah:
[H
+
] =
a
K [asam]
=
4
5 10 0,05


= 5 10
3
pH = log [H
+
]
= log 5 10
3
= 3 log 5
Jadi, pH larutan asam nitrit 0,05 M adalah
3 log 5.
11. Jawaban: d
[H
+
] =
a
K a
pH = 4 [H
+
] = 10
4
10
4
=
5
1,8 10 a


a = 5,5 10
4
M
pH = 5 [H
+
] = 10
5
10
5
=
5
1,8 10 a


a = 5,5 10
6
M
Pengenceran: V
1
M
1
= V
2
M
2
misal: V
1
= 1 L
1 5,5 10
4
= V
2
5,5 10
6
V
2
= 100 L
Jadi, larutan asam sitrat akan mengalami perubahan
pH dari 4 menjadi 5 jika diencerkan 100 kali.
12. Jawaban: a
[OH

] =
b 4
K [NH OH]
pH = 11, sehingga pOH = 3, dan [OH

] = 10
3
[OH

] =
b 4
K [NH OH]
10
3
=
5
4
10 [NH OH]

[NH
4
OH] = 10
1
M
Jadi, konsentrasi NH
4
OH adalah 10
1
M.
13. Jawaban: a
pH = 4 log 5 [H
+
] = 5 10
4
[H
+
] =
a
K [HA]
5 10
4
=
5
2,5 10 [HA]

25 10
8
= 2,5 10
5
[HA]
[HA] =
8
5
25 10
2,5 10

= 0,01 M
Jadi, konsentrasi HA sebesar 0,01 M.
14. Jawaban: b
CO
2
termasuk asam oksida. CO
2
yang larut dalam
air akan membentuk asam karbonat.
15. Jawaban: c
pH = 4 [H
+
] = 10
4
pH = 2 [H
+
] = 10
2
pH 4 turun menjadi pH 2 berarti keasaman naik
100 kali.
B. Uraian
1. =
mol terurai
mol mula-mula
[H
+
] = 10
3
mol/L
mol terurai = [H
+
] 0,5 L
= 10
3
0,5
= 5 10
4
mol
mol mula-mula = 0,1 0,5 = 5 10
2
=
4
2
5 10
5 10

= 10
2
= 0,01
Jadi, derajat ionisasi asam lemah tersebut sebesar
0,01.
2. pH = 3, berarti [H
+
] = 10
3
M
[H
+
] =
1.000
a
600
K 2 0,02
10
3
=
1.000
a
600
K 2 0,02
K
a
= 1,5 10
4
Jadi, harga tetapan kesetimbangan ionisasi asam
lemah tersebut 1,5 10
4
.
24 Kunci Jawaban dan Pembahasan
3. HA H
+
+ A

M(1 ) M M
M = 0,01 M
= 10% = 0,1
[HA] = M(1 )
= 0,01(1 0,1)
= 0,01(0,9)
= 9 10
3
M
[H
+
] = [A

] = M
= 0,01 0,1
= 1 10
3
M
K
a
=
+
[H ][A ]
[HA]
=

3 2
3
(1 10 )
9 10
=

6
3
1 10
9 10
4. mol NH
3
=
6,8
17
= 0,4 mol
[NH
4
OH] =
0,4
1L
= 0,4 M
a. [OH

] =
b 4
K [NH OH]
=
5 1
10 4 10


=
6
4 10

= 2 10
3
b. =
b
4
K
[NH OH]
=
5
1
10
4 10

= 5 10
3
Persentase NH
3
terionisasi = 0,005%.
5. mol KNH
4
OH =
0,74
74
= 0,01 mol
[KNH
4
OH] =
100ml
1.000ml
0,01mol
= 0,1 M
[OH

] =
4 b
[KNH OH] K
=

1 5
(10 )(1 10 )
=

6
1 10
= 1 10
3
M
pOH = log [OH

]
= log 1 10
3
= 3
pH = pK
w
pOH
= 14 3 = 11
Jadi, pH larutan KNH
4
OH tersebut adalah 11.
6. a. [H
+
] =
a 3
K [CH COOH]
6 10
3
=
5
3
1,8 10 [CH COOH]


[CH
3
COOH] = 2 M
mol CH
3
COOH= [CH
3
COOH] volume
= 2 0,5
= 1 mol
Berat CH
3
COOH = mol M
r
CH
3
COOH
= 1 60
= 60 g
b. =
a
3
K
[CH COOH]
=
5
3
1,8 10
6 10

= 0,0548
7. 500 mg = 0,5 g
Al(OH)
3
=
r 3
0,5 g
M Al(OH)
=
0,5
78
= 6,4 10
3
mol
[Al(OH)
3
] =
3
6,4 10
0,2

= 3,2 10
2
M
Al(OH)
3
Al
3+
+ 3OH

[OH

] =
b 3
K [Al(OH) ]
=
5 2
10 3 3,2 10


= 3 10
3
pOH= log [OH

]
= log 3 10
3
= 2,5
pH = 14 2,5 = 11,5
8. [H
+
] = a
4 10
3
= 0,04
=
3
2
4 10
4 10

= 10
1
= 0,1
9. a. pH = log [H
+
]
5 = log [H
+
]
[H
+
] = 10
5
Asam lemah:
[H
+
] =
a
K [HA]
10
5
=
5
10 [HA]

10
10
= 10
5
[HA]
[HA] = 10
5
M
b. pH = 14 pOH
pOH= 14 5
pOH= 9
pOH= log [OH

] [OH

] = 10
9
25 Kimia Kelas XI
Basa lemah:
[OH

] =
b
K [basa]
10
9
=
5
10 [basa]

10
18
= 10
5
[basa]
[basa] = 10
13
M
10. a. 0,1 M CH
3
COOH sebanding dengan
0,0001 M HCl. Dengan demikian, [H
+
] pada
CH
3
COOH sama dengan [H
+
] pada HCl.
[H
+
] = [Cl

] = [HCl] = 0,0001 M = 10
4
M
[H
+
] =
a 3
K [CH COOH]
10
4
=
a
K 0,1
K
a
= 10
7
b. =
a
3
K
[CH COOH]
=
7
1
10
10

= 10
3
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: b
1) NH
4
+
+ H
2
O NH
3
+ H
3
O
+
asam 1 basa 2 basa 1 asam 2
konjugasi
konjugasi
2) CH
3
COOH + HNO
2
CH
3
COOH
2
+
+ NO
2

basa 2 asam 1 asam 2 basa 1


konjugasi
konjugasi
2. Jawaban: e
C
2
H
3
O
2

+ H
2
O OH

+ HC
2
H
3
O
2
C
2
H
3
O
2

= basa Bronsted-Lowry sebab dapat


menerima proton
H
2
O = asam, mampu memberikan proton
OH

= basa konjugasi dari H


2
O
HC
2
H
3
O
2
= asam konjugasi dari C
2
H
3
O
2

3. Jawaban: a
Air limbah 1, ketika diuji dengan metil merah meng-
hasilkan warna merah, berarti pH air limbah 4,2.
Ketika diuji dengan bromtimol biru menghasilkan
warna kuning, berarti pH air limbah 6,0. Ketika
diuji dengan fenolftalein, air limbah tidak berwarna,
berarti pH air limbah 8,3.
Jadi, pH air limbah 1 adalah 4,8 pH 8,3.
Air limbah 2, ketika diuji dengan metil merah meng-
hasilkan warna kuning, berarti pH air limbah 6,3.
Ketika diuji dengan bromtimol biru menghasilkan
warna biru, berarti pH air limbah 6,0 < pH < 7,6.
Ketika diuji dengan fenolftalein, menghasilkan
warna merah, berarti pH air limbah 10.
Dengan demikian, pH air limbah 1 adalah 4,8
pH 8,3 sedangkan pH air limbah 2 adalah 10 .
4. Jawaban: b
NH
4
+
+ H
2
O NH
3
+ H
3
O
+
asam 1 basa 2 basa 1 asam 2
konjugasi
konjugasi
Pasangan asam-basa konjugasi:
1) NH
4
+
dan NH
3
2) H
2
O dan H
3
O
+
5. Jawaban: d
Menurut Arrhenius, basa adalah larutan yang
dalam air dapat menghasilkan ion OH

. Sementara
itu, asam menurut Arrhenius adalah larutan yang
dalam air dapat terionisasi menghasilkan ion H
+
.
6. Jawaban: e
Lewis mendefinisikan asam dan basa berdasarkan
serah terima pasangan elektron. Asam adalah
akseptor atau penerima pasangan elektron,
sedangkan basa adalah donor atau pemberi
pasangan elektron.
7. Jawaban: d
Asam Bronsted-Lowry merupakan donor proton
(H
+
). Asam ini terdapat pada reaksi:
1) NH
4
+
NH
3
, donor H
+
2) HSO
4

SO
4
2
, donor H
+
3) CH
3
COOH CH
3
COO

, donor H
+
4) H
2
O OH

, donor H
+
Reaksi NaH + H
2
O H
2
+ Na
+
+ OH

bukan do-
nor proton, tetapi donor ion OH

(ion hidrida).
8. Jawaban: c
Asam menurut Bronsted-Lowry adalah larutan
yang dapat mendonorkan proton atau ion H
+
. Jadi,
larutan asam tersebut harus mengandung atom
H. Di antara larutan H
3
PO
4
, H
2
O, HCl, CO
3
2
, dan
HCO
3

yang tidak mempunyai atom H adalah ion


CO
3
2
. Jadi, ion ini bukan asam.
9. Jawaban: d
H
2
O + H
2
SO
4
H
3
O
+
+ HSO
4

basa 1 asam 2 asam 1 basa 2


konjugasi
konjugasi
26 Kunci Jawaban dan Pembahasan
10. Jawaban: b
NH
3
(aq) + H
2
O() NH
4
+
(aq) + OH

(aq)
basa 1 asam 2 asam 1 basa 2
konjugasi
konjugasi
11. Jawaban: b
[H
+
] = 0,01 = 1 10
2
pH = log [H
+
]
= log 1 10
2
= 2 log 1
= 2
12. Jawaban: c
Basa konjugasi adalah asam yang kekurangan
satu ion H
+
. Pada reaksi tersebut CH
3
COOH yang
merupakan asam melepaskan satu ion H
+
mem-
bentuk CH
3
COO

. Jadi, CH
3
COO

merupakan
basa konjugasi.
13. Jawaban: d
Menurut Arrhenius, suatu larutan dikatakan
mempunyai sifat asam jika dapat memberi proton
atau mendonorkan ion H
+
ke dalam pelarutnya.
HCl mengalami ionisasi menjadi ion H
+
dan Cl

dan dapat mendonorkan ion H


+
kepada pelarutnya
(H
2
O).
14. Jawaban: b
HX H
+
+ X

=
a
K
[HX]
0,1 =
a
K
0,1
K
a
= 10
3
[H
+
] =
a
K [HX]
=
3 1
10 10

= 10
2
M
Jadi, harga tetapan kesetimbangan dan konsentrasi
ion H
+
secara berturut-turut sebesar 10
3
dan 10
2
M.
15. Jawaban: a
N
2
H
5
OH N
2
H
5
+
+ OH

[OH

] =
b 2 5
K [N H OH]
3,4 10
4
=
6
2 5
3,4 10 [N H OH]


[N
2
H
5
OH] = 3,4 10
2
M
mol N
2
H
5
OH = 3,4 10
2
M 0,5 L
= 1,7 10
2
mol
Berat N
2
H
5
OH= mol M
r
= 1,7 10
2
50
= 0,85 gram
Jadi, berat N
2
H
5
OH sebesar 0,85 gram.
16. Jawaban: a
Urea bersifat basa sehingga tanah yang
mengandung urea juga bersifat basa.
17. Jawaban: d
H
2
SO
4
, HCl, HNO
3
, CH
3
COOH, dan HBr merupa-
kan asam. Sedangkan NH
4
OH adalah basa.
18. Jawaban: c
Sifat basa ditentukan oleh ion OH

. Oleh karena
glikol tidak melepaskan ion OH

dalam air, glikol


tidak bersifat basa, meskipun mempunyai 2 gugus
OH.
19. Jawaban: b
K
w
= 16 10
14
Ionisasi air: H
2
O

H
+
+ OH

Kesetimbangan air (K
c
) = [H
+
][OH

] dianggap
[H
+
] = [OH

], K
w
= [H
+
]
2
atau K
w
= [OH

]
2
. Dengan
demikian [OH

]:
[OH

] =
w
K
=
14
16 10

= 4 10
7
Jadi, konsentrasi ion OH

dalam air murni sebesar


4 10
7
.
20. Jawaban: d
pH larutan: 3 log 2
log [H
+
] = 3 log 2
[H
+
] = 2 10
3
M
Jadi, konsentrasi ion hidrogen dalam larutan
sebesar 2 10
3
M.
21. Jawaban: a
Kekuatan asam dapat dilihat dari harga pH.
Semakin kecil pH, asam semakin kuat. Harga pH
asam lemah dihitung dari konsentrasi ion H
+
yang
dirumuskan dengan: [H
+
] =
a
K M
Pada soal di atas konsentrasi semua larutan
dianggap sama yaitu 1 M sehingga [H
+
] =
a
K .
[H
+
]
HOCl
=
8
2,8 10 1


= 1,6 10
4
pH = log 1,6 10
4
= 4 log 1,6
[H
+
]
HCN
=
10
6,0 10 1


= 2,4 10
5
pH = log 2,4 10
5
= 5 log 2,4
[H
+
]
CH
3
COOH
=
5
1,8 10 1


= 4,2 10
3
pH = log 4,2 10
3
= 3 log 4,2
27 Kimia Kelas XI
[H
+
]
C
6
H
5
COOH
=
5
6,5 10 1


= 8,1 10
3
pH = log 8,1 10
3
= 3 log 8,1
Jadi, urutan kekuatan asam dari yang paling lemah
ke yang paling kuat yaitu HCN, HOCl, CH
3
COOH,
dan C
6
H
5
COOH.
22. Jawaban: d
pH = 3 log 2
[H
+
] = 2 10
3
M
K
a
= 2 10
5
H
+
=
a
K M
2 10
3
=


5
(2 10 ) M
M =
3 2
5
(2 10 )
2 10

= 0,2
M =
mol
volume
0,2 =
100
1.000
mol
mol = 2 10
2
massa = mol M
r
asam lemah
= (2 10
2
) 60
= 1,2 gram
Jadi, massa asam lemah tersebut sebesar 1,2
gram.
23. Jawaban: e
= 2% = 0,02
[L(OH)
2
] = 0,2 M
=
b
K
M
0,02 =
b
K
0,2
K
b
= (4 10
4
)(2 10
1
)
= 8 10
5
[OH

] =
b
K M
=
5 1
(8 10 )(2 10 )


=
6
16 10

= 4 10
3
pOH = log [OH

]
= log 4 10
3
= 3 log 4
pH = pK
w
pOH
= 14 (3 log 4)
= 11 + log 4
Jadi, pH larutan tersebut sebesar 11 + log 4.
24. Jawaban: e
M
basa lemah
=
0,17
17

1.000
20
= 0,5 M
pH = 12 pOH = 2 [OH

] = 10
2
[OH

] =
b
K b
10
2
=
b
K 0,5
K
b
= 2 10
4
=
b
K
b
=
4
2 10
0,5

= 2 10
2
% = 0,02 100% = 2%
Jadi, persentase basa lemah yang terurai seesar
2%.
25. Jawaban: d
1) KOH 0,01 M
[OH

] = [KOH] valensi
= 0,01 1 = 0,01 = 10
2
pOH = 2
pH = 12
2) HCOOH 0,001 M (K
a
= 10
5
)
[H
+
] =
a
K a
=
5 3
10 10

= 10
4
pH = 4
Perbandingan pH larutan KOH : pH larutan
HCOOH
12 : 4 3 : 1
26. Jawaban: e
Syarat utama zat sebagai indikator adalah apabila
dapat memberi warna yang berbeda pada
suasana asam dan basa.
27. Jawaban: b
pH = 3 pOH = 11
pOH = log [OH

]
[OH

] = 10
11
[OH

] = [NaOH] valensi
10
11
=
x
40
1
1
x = 4 10
10
gram
Jadi, massa NaOH padat yang harus ditambahkan
adalah 4 10
10
gram.
28. Jawaban: c
HCl H
+
+ Cl

[HCl] = [H
+
] =
5 mol
10 L
= 0,5 M
HCN H
+
+ CN

[HCN] =
5 mol
10 L
= 0,5 M
28 Kunci Jawaban dan Pembahasan
[H
+
] =
a
K [HCN]
=
5 1
10 5 10


=
6
5 10

= 2,236 10
3
M
Jadi, konsentrasi ion H
+
dalam HCl dan HCN
secara berturut-turut 0,5 M dan 2,236 10
3
M.
29. Jawaban: e
NH
3
0,001 M (K
b
= 1,0 10
5
) termasuk basa lemah
[OH

] =
b
K M
=
5 3
10 10

= 10
4
pOH = log 10
4
= 4
pH = 14 4 = 10
30. Jawaban: c
1) NaOH 0,1 M, pOH = 1
pH = pKw pOH
= 14 1
= 13
log [H
+
] = 13
[H
+
] = 10
13
2) CH
3
COOH 0,01 M, pOH = 9
pH = pKw pOH
= 14 9
= 3
log [H
+
] = 3
[H
+
] = 10
3
3) HCl 0,01 M, pOH = 12
pH = pKw pOH
= 14 12
= 2
log [H
+
] = 2
[H
+
] = 10
2
4) NH
4
OH 0,01 M, pOH = 5
pH = pKw pOH
= 14 5
= 9
log [H
+
] = 9
[H
+
] = 10
9
5) H
2
O, pOH = 7
pH = pKw pOH
= 14 7
= 7
log [H
+
] = log 10
7
[H
+
] = 10
7
Jadi, HCl 0,01 M mempunyai [H
+
] terbesar di
antara NaOH, CH
3
COOH, NH
4
OH, dan H
2
O.
31. Jawaban: d
Suatu larutan dengan pH semakin kecil dari 7,
menunjukkan bahwa larutan tersebut semakin
meningkat derajat keasamannya. Sebaliknya,
suatu larutan dengan pH semakin besar dari 7
menunjukkan bahwa larutan tersebut semakin
meningkat derajat kebasaannya. Warna kertas
indikator universal semakin tua menunjukkan
bahwa derajat kebasaan suatu larutan semakin
besar.
32. Jawaban: a
[H
+
] = 0,05 = 5 10
2
pH = log [H
+
]
= log 5 10
2
= 2 log 5
= 1,3
33. Jawaban: d
HCO
3

+ H
2
O H
2
CO
3
+ OH

HCO
3

menerima H
+
dari H
2
O, sehingga menjadi
H
2
CO
3
. Jadi, HCO
3

bertindak sebagai basa.


34. Jawaban: c
HCOOH 0,1 M
HCl 0,002 M
pH
HCOOH
= pH
HCl
[H
+
]
HCOOH
= [H
+
]
HCl

a
K a = [HCl] valensi

a
K 0,1 = 2 10
3
1
K
a
=
3 2
(2 10 )
0,1

= 4 10
5
Jadi, tetapan ioniasi asam formiat sebesar 4 10
5
.
35. Jawaban: b
Asam konjugasi dari ion HSO
4

yaitu H
2
SO
4
(ion
HSO
4

ditambah satu ion H


+
).
36. Jawaban: b
Larutan asam nitrat jika direaksikan dengan logam
akan menghasilkan gas H
2
. Reaksinya sebagai
berikut.
2HNO
3
+ Mg

Mg(NO
3
)
2
+ H
2
37. Jawaban: a
pH = 3 [H
+
] = 10
3
[H
+
] = a
=
3
10
0,1

= 10
2
38. Jawaban: c
pH air murni = 7
10 tetes = 0,5 ml = 5 10
4
L
V
1
M
1
= V
2
M
2
5 10
4
0,1 = 2 M
2
M
2
= 2,5 10
5
29 Kimia Kelas XI
[H
+
] = [HCl] valensi
= 2,5 10
5
1
= 2,5 10
5
pH = 5 log 2,5
39. Jawaban: d
pH = 4 [H
+
] = 10
4
[H
+
] =
a
K a
10
4
=
4
4 10 a


a =
4 2
4
(10 )
4 10

= 2,5 10
5
M
pH = 5 [H
+
] = 10
5
[H
+
] =
a
K a
10
5
=
4
4 10 a


a =
5 2
4
(10 )
4 10

= 2,5 10
7
M
M
1
V
1
= M
2
V
2
2,5 10
5
0,005 = 2,5 10
7
V
2
V
2
= 0,5 liter
= 500 ml
Jadi, volume larutan menjadi 500 ml.
40. Jawaban: b
pH = 3 pOH = 11
[OH

] = 10
11
[OH

] = [NaOH] valensi
10
11
=
x
40
1
1
x = 4 10
10
gram
B. Uraian
1. Asam merupakan zat yang dapat memperbesar
[H
+
] dalam air, sedangkan basa merupakan zat
yang dapat memperbesar [OH

] dalam air. Hal ini


terjadi karena di dalam air, asam melepaskan ion
H
+
dan basa melepaskan ion OH

. Dengan
demikian, ion H
+
merupakan pembawa sifat asam
dan ion OH

merupakan pembawa sifat basa.


2. HCO
3

(aq) + H
2
O() H
2
CO
3
(aq) + OH

(aq)
basa 2 asam 1 asam 2 basa 1
konjugasi
konjugasi
H
2
O melepaskan proton untuk membentuk OH

sehingga H
2
O bertindak sebagai asam dan OH

sebagai basa konjugasinya. HCO


3

menerima
proton dan menghasilkan H
2
CO
3
sehingga HCO
3

bertindak sebagai basa dan H


2
CO
3
sebagai asam
konjugasinya.
3. mol NH
3
=
6,8
17
= 0,4 mol
[NH
3
OH] =
0,4 mol
1L
= 0,4 M
a. [OH

] =
b basa
K M
=
5 1
10 4 10


=
6
4 10

= 2 10
3
b. =
b
K
M
=
5
1
10
4 10

= 5 10
3
Persentse NH
3
terionisasi = 0,005%.
4. Persamaan ionisasi NH
4
OH
NH
4
OH NH
4
+
+ OH

=
b
K
M
=
5
1 10
0,001

=
2
10

= 10
1
= 0,1
[OH

] =
b
K M
=
5
(1 10 ) 0,001


= 10
4
M
5. pH HCN = 6 log 3,5
[H
+
] = 3,5 10
6
a. [H
+
] =
a
K a
3,5 10
6
=
a
K 0,02
K
a
=
6 2
(3,5 10 )
0,02

= 6,125 10
10
b. =
[H ]
a
+
=
6
3,5 10
0,02

= 1,75 10
4
6. pH HCOOH = 3 log 2
[H
+
] = 2 10
3
[H
+
] =
a
K a
2 10
3
=
4
2 10 a


a =
3 2
4
(2 10 )
2 10

= 2 10
2
M =
mol
volume
2 10
2
=
A
46
0,5
A = 0,46 gram
Jadi, massa HCOOH sebesar 0,46 gram.
30 Kunci Jawaban dan Pembahasan
7. a. NaOH(aq) Na
+
(aq) + OH

(aq)
[OH

] = [NaOH] = 0,005 M
= 5 10
3
M
pOH= log [OH

]
= log 5 10
3
= 3 log 5
= 2,3010
pH= pKw pOH
= 14 2,3010 = 11,699
b. Ca(OH)
2
(aq) Ca
2+
(aq) + 2OH

(aq)
[Ca(OH)
2
] =
2
mol Ca(OH)
volume
=
0,01
0,1
= 0,1 M
pOH= log [OH

]
= log 10
1
= 1
pH = pKw pOH = 14 1 = 13
8. [HCl] = 0,01
100
1.000
= 0,001 M
[H
+
] = 10
3
pH = log [H
+
]
= log 10
3
= 3
9. HB H
+
+ B

H
2
A 2H
+
+ A
2
Misal diambil [H
+
] dalam asam A = 10
3
maka [H
+
]
dalam asam B = 10
5
, sehingga:
pH asam A = log [H
+]
= log 10
3
= 3
pH asam B = log [H
+
]
= log 10
5
= 5
Jadi, perbandingan pH asam A dan B adalah 3 : 5.
10. NaOH dan Ca(OH)
2
merupakan basa kuat,
sedangkan NH
4
OH merupakan basa lemah.
a. Ca(OH)
2
[OH

] = valensi M = 2 0,5 = 1 M
b. NaOH
[OH

] = valensi M = 1 0,2 = 0,2 M


c. NH
4
OH
[OH

] =
b
K M
=
5 1
10 10

=
6
10

= 10
3
M
Bab II Titrasi Asam Basa
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: c
Asam asetat berfungsi sebagai titrat. Titrat
merupakan zat yang akan dititrasi dan berada
dalam erlenmeyer di bawah buret. Kalium
hidroksida adalah titran atau titer, yaitu larutan
baku yang ada dalam buret. Fenolftalein berfungsi
sebagai indikator. Sementara itu, air dan kalium
asetat merupakan hasil reaksi dari penetralan
asam dan basa yang terjadi.
2. Jawaban: b
(V
1
N
1
)
NH
4
OH
= (V
2
N
2
)
H
2
SO
4
V
1
M
1
n
1
= V
2
M
2
n
2
20 M
1
1 = 18 0,045 2
20 M
1
= 1,62
M
1
= 0,081 0,08
Jadi, konsentrasi larutan NH
4
OH yang digunakan
sebesar 0,08 M.
3. Jawaban: b
Indikator menunjukkan warna yang berbeda
dalam asam dan dalam basa. Oleh karena itu,
indikator akan menunjukkan perubahan warna
saat titik akhir titrasi tercapai.
4. Jawaban: e
Indikator biasanya bersifat asam lemah. Apabila
indikator yang ditambahkan ke dalam larutan titrat
terlalu banyak, akan memengaruhi pH larutan. Hal
ini akan mengakibatkan hasil titrasi menjadi tidak
tepat. Oleh karena itu, penambahan indikator ke
dalam larutan harus sedikit mungkin agar tidak
mengubah pH larutan.
5. Jawaban: b
V
1
=
20 20 20
3
+ +
= 20 ml
V
2
=
15 14 16
3
+ +
= 15 ml
mol ekuivalen HCl = mol ekuivalen NaOH
(V
1
N
1
)
HCl
= (V
2
N
2
)
NaOH
V
1
M
1
n
1
= V
2
M
2
n
2
20 M
1
1 = 15 0,1 1
20 M
1
= 1,5
M
1
= 0,075
Jadi, konsentrasi larutan HCl sebesar 0,075 M.
31 Kimia Kelas XI
6. Jawaban: d
Indikator fenolftalein tidak sesuai jika digunakan
sebagai indikator dalam titrasi antara basa lemah
dengan asam kuat karena titik ekuivalen titrasi
terjadi pada pH di bawah 7, yaitu antara 74.
Sementara itu, trayek fenolftalein berada pada pH
antara 8,210,2. Oleh karena itu, fenolftalein akan
menunjukkan perubahan warna jauh sebelum titik
ekuivalen tercapai.
7. Jawaban: c
M
C
6
H
5
COOH
=
r
Massa
M
V
j \
, (
( ,
M
C
6
H
5
COOH
=
30,5 g
122 g/ mol
0,25 L
j \
, (
( ,
= 1 M
mol ekuivalen C
6
H
5
COOH= mol ekuivalen NaOH
V
1
M
1
n
1
= V
2
M
2
n
2
10 1 1 = V
2
0,5 1
V
2
=
10
0,5
= 20 ml
Jadi, volume NaOH yang diperlukan sebanyak
20 ml.
8. Jawaban: a
M
Mg(OH)
2
=
Massa
Mol
V
j \
, (
( ,
M
Mg(OH)
2
=
0,29 g
58 g/ mol
0,1L
j \
, (
( ,
= 0,05 M
V
1
(Mg(OH)
2
) = 100 ml = 0,1 L
M
1
(Mg(OH)
2
) = 0,05 M
n Mg(OH)
2
= 2
N Mg(OH)
2
= M n
= 0,05 M 2
= 0,1
V
2
(H
2
SO
4
) = 40 ml = 0,4 L
(V
1
N
1
)
Mg(OH)
2
= (V
2
N
2
)
H
2
SO
4
0,1 0,1 = 0,04 N
2
N
2
= 0,25
Jadi, normalitas H
2
SO
4
adalah 0,25 N.
9. Jawaban: c
pH akhir = 12 + log 2
pOH = 14 pH
= 14 (12 + log 2)
= 2 log 2
log [OH

] = log 2 10
2
[OH

] = 2 10
2
mol HCl = 0,08 M 0,25 L
= 0,02 mol
[basa] = [OH

]
= 2 10
2
M
mol sisa basa = [OH

] = 2 10
2
M
mol sisa basa = M V
tot
V
tot
= V
HCl
= 2 10
2
M 0,25 L
= 0,005 mol
NH
4
OH + HCl NH
4
Cl + H
2
O
m : x 0,02
r : 0,02 0,02 0,02 0,02

s : x 0,02 0,02 0,02


mol sisa basa = x 0,02 = 0,005
x = 0,025 mol
Volume NH
3
= 0,025 22,4
= 0,56 L
10. Jawaban: b
pH = 3 log 6
log [H
+
] = log 6 10
3
[H
+
] = 6 10
3
V
total
= V
Ca(OH)
2
+
V
H
2
SO
4
= (30 + 20) ml
= 50 ml = 0,05 L
mol Ca(OH)
2
= 0,09 M 0,03 L
= 2,7 10
3
mol
mol H
2
SO
4
= 0,02 L M
= 0,02 M
[asam] = [H
+
] = 6 10
3
M
mol sisa asam = [H
+
] V
total
= 6 10
3
M 0,05 L
= 3 10
4
mol
Ca(OH)
2
+ H
2
SO
4
CaSO
4
+ 2H
2
O
m : 2,7 10
3
0,02 M
r : 2,7 10
3
2,7 10
3
2,7 10
3
2,7 10
3

s : 0,02 M 2,7 10
3
2,7 10
3
2,7 10
3
(0,02 M) 2,7 10
3
= 3 10
4
0,02 M = 3 10
4
+ 2,7 10
3
0,02 M = 3 10
3
M = 0,15
V
larutan baku
= 100 ml = 0,1 L
Massa H
2
SO
4
dalam larutan baku
= mol M
r
= M V
= (M V) M
r
= (0,15 0,1) 98 = 1,47
Jadi, massa H
2
SO
4
yang terlarut dalam 100 ml
larutan baku sebanyak 1,47gram.
32 Kunci Jawaban dan Pembahasan
B. Uraian
1. Titik ekuivalen adalah titik yang terjadi saat asam
tepat habis bereaksi dengan basa. Pada titik
ekuivalen, mol ekuivalen asam tepat sama dengan
mol ekuivalen basa. Sementara itu, titik akhir titrasi
merupakan titik ketika titrasi dihentikan. Titik akhir
titrasi dapat berada sebelum atau sesudah titik
ekuivalen tercapai. Titik akhir titrasi biasanya dipilih
sedekat mungkin dengan titik ekuivalen, yaitu saat
terjadi perubahan warna larutan.
2. a. (V
1
N
1
)
H
3
PO
4
= (V
2
N
2
)
NaOH
V
1
M
1
n
1
= V
2
M
2
n
2
25 0,03 2 = V
2
0,05 1
V
2
= 30 ml (volume titran)
Titik ekuivalen terjadi saat volume NaOH
sebanyak 30 ml
b. (V
1
N
1
)
NH
4
OH
= (V
2
N
2
)
HCl
V
1
M
1
n
1
= V
2
M
2
n
2
20 0,15 1 = V
2
0,12 1
V
2
= 25 ml (volume titran)
Titik ekuivalen terjadi saat volume HCl
sebanyak 25 ml.
Volume Titran
pH
30
ml
Volume Titran
pH
25
ml
3. 2H
3
PO
4
+ 3Ca(OH)
2
Ca
3
(PO
4
)
2
+ 6H
2
O
mol Ca(OH)
2
=
3
2
mol H
3
PO
4
V
1
M
1
=
3
2
(V
2
M
2
)
50 M
1
=
3
2
(30 0,05)
50 M
1
=
3
2
(1,5)
50 M
1
= 2,25
M
1
=
2,25
50
M
1
= 0,045 M
M
Ca(OH)
2
=
mol
V
mol = M V
mmol Ca(OH)
2
= 0,045 M 50 ml
mmol Ca(OH)
2
= 2,25 mmol
Massa Ca(OH)
2
= mol M
r
= 2,25 mmol M
r
= 2,25 mmol 74 g/mol
= 166,5 mg
Jadi, massa Ca(OH)
2
dalam larutan 166,5 mg.
4. C
6
H
5
COOH + HCl C
6
H
5
COOCl + H
2
O
(V M n)
C
6
H
5
COOH
= (V M n)
HCl
20 M 1 = 10 0,05 1
20 M = 0,5
M = 0,025 (dalam 20 ml)
Konsentrasi dalam 25 ml sama dengan
konsentrasi dalam 100 ml.
Pengenceran:
V
1
M
1
= V
2
M
2
25 M
1
= 100 0,025
M
1
= 0,1 (dalam 25 ml)
Konsentrasi dalam 25 ml sama dengan
konsentrasi dalam 250 ml.
mol dalam 250 ml = V M
= 250 ml 0,1 M
= 25 mmol
Massa dalam 250 ml = mmol M
r
= 25 mmol 122 g/mol
= 3.050 mg
= 3,05 gram
Kadar dalam cuplikan=
3,05 g
5 g
100%
= 61%
Kadar asam benzoat dalam cuplikan sebanyak
61%.
33 Kimia Kelas XI
5. Di dalam mulut terdapat bakteri yang menguraikan
sisa makanan yang menempel di gigi. Bakteri-
bakteri ini menghasilkan senyawa asam di dalam
mulut yang dapat mengakibatkan kerusakan gigi.
Sementara itu, pasta gigi mengandung senyawa
basa seperti natrium bikarbonat dan kalsium
karbonat. Saat kita menggosok gigi menggunakan
pasta gigi, senyawa asam di dalam mulut akan
dinetralkan oleh senyawa basa dari pasta gigi.
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: c
Reaksi netralisasi merupakan reaksi antara asam
dengan basa yang menghasilkan air dan garam.
CH
3
COOH merupakan asam lemah yang dapat
dinetralkan dengan basa kuat, misalnya KOH,
NaOH, dan Ba(OH)
2
. Larutan akan menjadi netral
jika mol ekuivalen asam sama dengan mol
ekuivalen basa.
mol ekuivalen CH
3
COOH= V M n
= 30 0,1 1
= 3
mol ekuivalen KOH = V M n
= 15 0,1 1
= 1,5
mol ekuivalen NaOH = 15 0,2 1
= 3
mol ekuivalen Ba(OH)
2
= 20 0,3 2
= 12
Jadi, larutan yang dapat menetralkan 30 ml
CH
3
COOH 0,1 M adalah 15 ml NaOH 0,2 M.
2. Jawaban: b
Titrasi H
2
CO
3
dengan Ba(OH)
2
merupakan titrasi
antara asam lemah dengan basa kuat. Titik
ekuivalen titrasi ini berada pada pH di atas 7 hingga
pH 10. Biasanya titik ekuivalen terjadi pada pH 8.
Grafik titrasinya digambarkan sebagai berikut.
Grafik c, dan d menunjukkan grafik titrasi antara
asam kuat dengan basa kuat. Grafik e menunjuk-
kan grafik titrasi antara asam kuat dengan basa
lemah.
3. Jawaban: d
Fenolftalein merupakan indikator asam basa yang
bersifat asam lemah. Fenolftalein dapat mengubah
pH larutan jika jumlah yang ditambahkan ke dalam
larutan terlalu banyak. Fenolftalein memberikan
warna yang berbeda dalam asam dan dalam basa.
Fenolftalein tidak berwarna dalam larutan asam
dan berwarna merah muda dalam larutan basa.
Perubahan warna fenolftalein terjadi pada trayek
pH antara 8,210,2. Pada titrasi asam kuat dan
basa kuat titik ekuivalen terjadi pada pH 7 yang
berada pada trayek fenolftalein.
4. Jawaban: b
Campuran antara larutan asam dan larutan basa
akan bersifat netral apabila keduanya tepat habis
bereaksi. Kedua larutan tersebut tepat habis
bereaksi saat mol ekuivalen asam sama dengan
mol ekuivalen basa. Jumlah mol tiap-tiap larutan
sebagai berikut.
1) mol ekuivalen HCl = 25 0,05 1 = 1,25
mol ekuivalen Mg(OH)
2
= 25 0,1 2 = 5
2) mol ekuivalen HNO
3
= 25 0,1 1 = 2,5
mol ekuivalen Ca(OH)
2
= 25 0,05 2 = 2,5
3) mol ekuivalen H
2
SO
4
= 25 0,1 2 = 5
mol ekuivalen Ba(OH)
2
= 25 0,05 2 = 2,5
4) mol ekuivalen HCOOH = 25 0,1 1 = 2,5
mol ekuivalen KOH = 25 0,05 1 = 1,25
5) mol ekuivalen CH
3
COOH = 25 0,05 1 = 1,25
mol ekuivalen NaOH = 25 0,1 1 = 2,5
Jadi, campuran larutan asam dan basa yang
menghasilkan larutan netral terjadi pada campuran
25 ml HNO
3
0,1 M + 25 ml Ca(OH)
2
0,05 M.
5. Jawaban: a
(V M n)
HX
= (V M n)
LOH
10 M 1 = 25 0,1 1
M =
25 0,1
10
M = 0,25
Jadi, konsentrasi larutan asam HX sebesar
0,25 M.
6. Jawaban: a
V
KOH
= 50 ml
pH KOH = 12 + log 5
pOH = 14 (12 + log 5)
= 2 log 5
log [OH

] = log 5 10
2
[OH

] = 5 10
2
M
[OH

] = M KOH = 5 10
2
pH
Volume Hara
Titik ekuivalen
7
34 Kunci Jawaban dan Pembahasan
mol KOH = V M
= 50 ml 5 10
2
M
= 2,5 mmol
mol ekuivalen KOH= mmol n
= 2,5 1
= 2,5 mmol
Larutan KOH 2,5 mmol dapat tepat dinetralkan
oleh larutan asam dengan jumlah mol ekuivalen
yang sama.
1) 25 ml HCl 0,05 M
mol ekuivalen HCl = 25 0,05 1
= 1,25 mmol
2) 25 ml HNO
3
0,05 M
mol ekuivalen HNO
3
= 25 0,05 1
= 1,25 mmol
3) 25 ml H
2
SO
4
0,05 M
mol ekuivalen H
2
SO
4
= 25 0,05 2
= 2,5 mmol
4) 50 ml HCN 0,1 M
mol ekuivalen HCN = 50 0,1 1
= 0,5 mmol
5) 50 ml H
2
S 0,1 M
mol ekuivalen H
2
S = 50 0,1 2
= 10 mmol
Jadi, larutan yang dapat tepat menetralkan 50 ml
KOH dengan pH 12 + log 5 adalah 25 ml larutan
H
2
SO
4
0,05 M.
7. Jawaban: c
V
H
2
SO
4
= 75 ml
pH H
2
SO
4
= 3 log 6
log [H
+
] = log 6 10
3
[H
+
] = 6 10
3
[H
2
SO
4
] =
[H ]
2
+
=
3
6 10
2

= 3 10
3
mol H
2
SO
4
= V M
= 75 ml 3 10
3
M
= 0,225 mmol
V
KOH
= 75 ml
pH KOH = 11 + log 4
pOH = 14 (11 + log 4)
pOH = 3 log 4
log [OH

] = log 4 10
3
[OH

] = 4 10
3
[KOH] = [OH

] = 4 10
3
mol KOH = V M
= 75 ml 4 10
3
M
= 0,3 mmol
H
2
SO
4
+ 2KOH K
2
SO
4
+ 2H
2
O
Mula-mula : 0,225 0,3
Reaksi : 0,15 0,3 0,15 0,3

Setimbang: 0,075 0,15 0,3


V
total
= V
H
2
SO
4

+ V
KOH
= (75 + 75) ml
= 150 ml
[H
2
SO
4
]
sisa
=
total
Mol sisa
V
=
0,075 mmol
150 ml
= 5 10
4
[H
+
] = [H
2
SO
4
] valensi
[H
+
] = 5 10
4
2
= 1 10
3
pH = log [H
+
]
= log (1 10
3
)
= 3
8. Jawaban: c
Bromtimol biru adalah indikator yang mempunyai
trayek pada pH antara 3,04,6. Bromtimol biru
dalam larutan asam berwarna kuning dan berubah
warna menjadi biru dalam larutan basa. Jadi,
perubahan warna yang terjadi pada larutan asam
yang dititrasi dengan larutan basa adalah kuning
menjadi biru.
9. Jawaban: b
Massa KOH = 5,6 gram
Mol KOH =
r
Massa
M
=
5, 6 g
56 g/mol
= 0,1 mol
Volume KOH = 250 ml = 0,25 L
Molaritas KOH =
0,1mol
0, 25 L
= 0,4 M
KOH + HCl KCl + H
2
O
(V M)
KOH
= (V

M)
HCl
25 0,4 = 40 M
HCl
M
HCl
= 0,25
Jadi, konsentrasi HCl yang digunakan untuk
menetralkan 25 ml KOH sebesar 0,25 M.
10. Jawaban: c
V
H
2
SO
4
= 50 ml
M
H
2
SO
4
= 0,01 M
mol H
2
SO
4
= M V
= 0,01 M 50 ml
= 0,5 mmol
35 Kimia Kelas XI
V
NaOH
= 20 ml
M
NaOH
= 0,05 M
mol NaOH= M V
= 0,05 M 20 ml
= 1 mmol
H
2
SO
4
+ 2NaOH Na
2
SO
4
+ 2H
2
O
m : 0,5 1
r : 0,5 1 0,5 1

s : 0,5 1
Larutan tepat habis bereaksi membentuk larutan
netral. Larutan netral mempunyai pH = 7.
11. Jawaban: c
Ba(OH)
2
(aq) + H
2
SO
4
(aq) BaSO
4
(s) + 2H
2
O()
Massa BaSO
4
= 1,165 gram
M
r
BaSO
4
= 233 g/mol
mol BaSO
4
=
1,165 g
233 g/mol
= 0,005 mol
Perbandingan mol Ba(OH)
2
: H
2
SO
4
: BaSO
4
= 1 : 1 : 1
mol Ba(OH)
2
= mol H
2
SO
4
= mol BaSO
4
= 0,005 mol
mol Ba(OH)
2
: mol H
2
SO
4
= 1 : 1
(V
1
M
1
n
1
) : (V
2
M
2
n
2
) = 1 : 1
(V
1
0,05 2) : (V
2
0,1 2) = 1 : 1
0,1V
1
: 0,2V
2
= 1 : 1
V
1
: 2V
2
= 1 : 1
V
1
= 2V
2
V
Ba(OH)
2
= 2V
H
2
SO
4
V
Ba(OH)
2
: V
H
2
SO
4
= 2V
H
2
SO
4
: V
H
2
SO
4
= 2 : 1
Jadi, perbandingan volume Ba(OH)
2
dengan
H
2
SO
4
adalah 2 : 1.
12. Jawaban: d
massa Na
2
CO
3
= 1,59 gram
M
r
Na
2
CO
3
= 106 g/mol
mol =
2 3
r 2 3
Massa Na CO
M Na CO
=
1,59 g
106 g/mol
= 0,015 mol
mol ekuivalen Na
2
CO
3
= mol ekuivalen HCl
0,015 mol valensi = (V M valensi)
HCl
0,015 mol 2 = V M 1
0,03 mol = 0,15 M 1
M = 0,2
Jadi, konsentrasi HCl yang digunakan sebesar
0,2 M.
13. Jawaban: e
V
HCl
= 20 ml
pH HCl = 2 log 2,5
log [H
+
] = log 2,5 10
2
[H
+
] = 2,5 10
2
[H
+
] = M valensi
2,5 10
2
= M 1
M = 2,5 10
2
pH KOH = 12 + log 2
pOH = 14 (12 + log 2)
pOH = 2 log 2
log [OH

] = log 2 10
2
[OH

] = 2 10
2
[OH

] = M valensi
2 10
2
= M 1
M = 2 10
2
HCl + KOH KCl + H
2
O
(V
1
M
1
n
1
)
HCl
= (V
2
M
2
n
2
)
KOH
20 (2,5 10
2
) 1= V
2
(2 10
2
) 1
V
2
=
2
0,5
2 10

V
2
= 25
Jadi, volume KOH yang diperlukan sebanyak
25 ml.
14. Jawaban: d
mol Ba(OH)
2
= V M
= 30 ml M
= (30 M) mmol
mol H
2
SO
4
= V M
= 20 ml 0,015 M
= 0,3 mmol
Ba(OH)
2
+ H
2
SO
4
BaSO
4
+ 2H
2
O
m : 30 M 0,3
r : 0,3 0,3 0,3 0,6

s : 30 M 0,3 0,3 0,6


mol HCl = V M
= 30 ml 0,04 M
= 1,2 mmol
Ba(OH)
2
+ 2HCl BaCl
2
+ 2H
2
O
m : 30 M 0,3 1,2
r : 0,6 1,2 0,6 1,2

s : 0,6 1,2
Sisa mol Ba(OH)
2
= (30 M 0,3) 0,6 = 0
= 30 M 0,9 = 0
Konsentrasi Ba(OH)
2
:
30 M 0,9 = 0
30 M = 0,9
M = 0,03
Jadi, konsentrasi Ba(OH)
2
sebesar 0,03 M.
15. Jawaban: e
V
Ca(OH)
2
= 50 ml
M
Ca(OH)
2
= 0,01 M
36 Kunci Jawaban dan Pembahasan
mol Ca(OH)
2
= V M = 50 0,01 = 0,5 mmol
V
HCl
= 50 ml
M
HCl
= 0,01 M
mol HCl = V M = 50 0,01 = 0,5 mmol
Ca(OH)
2
+ 2HCl CaCl
2
+ 2H
2
O
m : 0,5 0,5
r : 0,25 0,5 0,25 0,5

s : 0,25 0,25 0,5


V
total
= V
Ca(OH)
2
+ V
HCl
= (50 + 50) ml
= 100 ml
M
Ca(OH)
2
=
2
total
mol sisa Ca(OH)
V
=
0,25 mmol
100 ml
= 2,5 10
3
M
M
Ca(OH)
2
= [OH

] valensi
= 2,5 10
3
2
= 5 10
3
M
pOH= log [OH

]
= log (5 10
3
)
= 3 log 5
pH = 14 pOH
= 14 (3 log 5)
= 11 + log 5
Jadi, pH larutan hasil campuran tersebut sebesar
11 + log 5.
16. Jawaban: c
(V
1
N
1
)
NaOH
= (V
2
N
2
)
H
2
SO
4
V
1
M
1
n
1
= V
2
M
2
n
2
mmol
1
n
1
= V
2
M
2
n
2
mmol
1
1 = 25 0,1 2
mmol
1
= 5 mmol
mol NaOH = 5 10
3
mol
Massa NaOH = mol NaOH M
r
NaOH
= 5 10
3
mol (23 + 16 + 1) g/mol
= 5 10
3
mol 40 g/mol
= 0,2 gram
Kadar NaOH dalam cuplikan
=
massa NaOH
massa cuplikan
100%
=
0,2
0,3
100%
= 66,6%
Jadi, kadar NaOH dalam cuplikan sebanyak
66,6%
17. Jawaban: d
H
2
SO
4
pH = 2 [H
+
] = 10
2
M
[H
2
SO
4
] =
[H ]
valensi
+
=
2
10
2

= 5 10
3
M
M
r
C
3
H
5
(OH)
3
= 92
(mol valensi)
C
3
H
5
(OH)
3
= (mol valensi)
H
2
SO
4
3 5 3
r 3 5 3
Massa C H (OH)
MC H (OH)
1 = M V 2
3 5 3
massaC H (OH)
92
= (5 10
3
) 4 2
massa C
3
H
5
(OH)
3
= 3,68 gram
18. Jawaban: b
mol H
2
C
2
O
4
2H
2
O =
2 2 4 2
r 2 2 4 2
Massa H C O 2H O
M H C O 2H O
=
0,63 g
126 g/mol
= 0,005 mol
M H
2
C
2
O
4
2H
2
O =
mol
V
=
0,005 mol
0,1L
= 0,05 M
Oleh karena H
2
C
2
O
4
2H
2
O dapat menetralkan
NaOH maka mol ekuivalen H
2
C
2
O
4
2H
2
O = mol
ekuivalen NaOH.
Valensi H
2
C
2
O
4
2H
2
O = 2
valensi NaOH = 1
mol ekuivalen H
2
C
2
O
4
2H
2
O = mol ekuivalen
NaOH
(V
1
M
1
n
1
)
H
2
C
2
O4 2H
2
O
= (V
2
M
2
n
2
)
NaOH
10 0,05 2 = 5 M
2
1
1 = 5 M
2
M
2
= 0,2
Konsentrasi NaOH sebesar 0,2 M.
Reaksi dengan NaOH tepat mengubah H
3
PO
4
menjadi HPO
4
2
, berarti valensi H
3
PO
4
= 2.
H
3
PO
4
HPO
4
2
+ 2H
+
Titik ekuivalen antara NaOH dengan H
3
PO
4
saat
berubah menjadi ion HPO
4
2
:
V
1
M
1
n = V
2
M
2
n
15 0,2 1 = 20 M
2
2
3 = 40 M
2
M
2
= 0,075 0,07
Jadi, konsentrasi larutan H
3
PO
4
0,07 M.
19. Jawaban: c
pH NH
4
OH = 12 + log 4
pH = 14 pOH
12 + log 4 = 14 pOH
pOH = 14 (12 + log 4)
pOH = 2 log 4
37 Kimia Kelas XI
log [OH

] = log 4 10
2
[OH

] = 4 10
2
= 0,04 M
Misal V
NH
4
OH
= x ml mol NH
4
OH = (0,04 x) mmol
pH campuran = 11 + log 5
pH = 14 pOH
11 + log 5 = 14 pOH
pOH = 14 (11 + log 5)
pOH = 3 log 5
log [OH

] = log 5 10
3
[OH

] = 5 10
3
= 0,005 M
V
HCl
= 10 ml
M
HCl
= 0,1 M
mol HCl = 10 ml 0,1 M = 1 mmol
NH
4
OH + HCl NH
4
Cl + H
2
O
m : 0,04 x 1
r : 1 1 1 1

s : (0,04 x 1) 1 1
mol sisa NH
4
OH = 0,04 x 1
V
total
= V
NH
4
OH
+ V
HCl
= (x + 10) ml
[OH

] dalam campuran = [OH

] dalam NH
4
OH sisa
[OH

] sisa =
total
mol sisa basa
V
0,005 =
(0,04x 1)
(x 10)

+
0,005 x + 0,05 = 0,04x 1
0,05 + 1 = 0,04x 0,005x
1,05 = 0,035x
x =
1,05
0,035
= 30
Jadi, volume NH
4
OH yang ditambahkan sebanyak
30 ml.
20. Jawaban: a
Titik ekuivalen titrasi antara CH
3
COOH 0,1 M
(asam lemah) dengan KOH 0,1 M (basa kuat)
terjadi pada kisaran pH = 810. Indikator yang
tepat untuk menunjukkan titik ekuivalen ini adalah
fenolftalein karena mempunyai kisaran pH sama
dengan titik ekuivalen.
21. Jawaban: a
Massa HCOOH = 1,84 gram
M
r
HCOOH= 46 g/mol
V
HCOOH
= 100 ml = 0,1 L
M
HCOOH
=
r
g
M
V
=
1,84 g
46 g/mol
0,1L
= 0,4 M
Massa NaOH = 0,8 gram
M
r
NaOH= 40 g/mol
V
NaOH
= 100 ml = 0,1 L
M
NaOH
=
r
g
M
V
=
0,8 g
40 g/mol
0,1L
= 0,2 M
Misal volume HCOOH yang dibutuhkan untuk
membuat 75 ml larutan netral adalah x ml dan
volume NaOH adalah (75 x) ml.
mol HCOOH= mol NaOH
(V M)
HCOOH
= (V M)
NaOH
x 0,4 = (75 x) 0,2
0,4x = 15 0,2x
0,6x = 15
x = 25
V
HCOOH
= x = 25 ml
Volume NaOH = (75 x) = (75 25) ml = 50 ml
Jadi, volume HCOOH dan volume NaOH yang
dibutuhkan berturut-turut sebanyak 25 ml dan
50 ml.
22. Jawaban: c
Massa RCOOH = 0,11 g = 110 mg
V
NaOH
= 25 ml
M
NaOH
= 0,05 M
RCOOH + NaOH R COONa + H
2
O
mol RCOOH = mol NaOH
mol RCOOH = 25 0,05
mol RCOOH = 1,25 mmol
mol RCOOH =
r
Massa
M
1,25 mmol =
r
110 mg
M
M
r
= 88 g/mol
M
r
RCOOH = 88 g/mol
M
r
R + (A
r
C + (2 A
r
O) + A
r
H)
R + (12 + (12 16) + 1) = 88
R = 43
R merupakan alkil yang mempunyai rumus umum
C
n
H
2n + 1
. Jika A
r
C = 12 dan A
r
H = 1, untuk M
r
sejumlah 43 maka R = C
3
H
7
.
Jadi, asam organik yang dimaksud adalah
C
3
H
7
COOH.
23. Jawaban: c
Asam dalam cuka merupakan asam lemah
berbasa satu, sedangkan NaOH merupakan basa
kuat berasam satu. Persamaan reaksi pada
peristiwa titrasi tersebut sebagai berikut.
CH
3
COOH + NaOH CH
3
COONa + H
2
O
Garam yang terbentuk tidak membentuk endapan,
tetapi tetap berupa larutan. Garam berasal dari
basa kuat dan asam lemah sehingga hasil titrasi
bersifat basa (pH > 7). Indikator yang dapat
digunakan dalam titrasi adalah fenolftalein. Metil
merah akan menunjukkan perubahan warna jauh
sebelum titik ekuivalen tercapai. Pada proses
38 Kunci Jawaban dan Pembahasan
titrasi konsentrasi NaOH yang digunakan harus
diketahui karena digunakan untuk menentukan
konsentrasi titrat.
24. Jawaban: c
Reaksi penetralan yang terjadi sebagai berikut.
H
2
SO
4
+ Ca(OH)
2
CaSO
4
+ 2H
2
O
mol ekuivalen H
2
SO
4
= mol ekuivalen Ca(OH)
2
(V M n)
H
2
SO
4
= (V M n)
Ca(OH)
2
50 0,02 2 = 100 M 2
2 = 200 M
M
Ca(OH)
2
= 0,01
Pengenceran:
V
1
M
1
= V
2
M
2
20 M
1
= 100 0,01
M
1
= 0,05 M
Mol larutan awal = M V
= 0,05 M 100 ml
= 5 mmol
Massa Ca(OH)
2
dalam 100 ml larutan awal:
5 mmol M
r
= 5 mmol 74 g/mol
= 370 mg
= 0,37 gram
25. Jawaban: a
Grafik tersebut menggambarkan perubahan pH
pada titrasi basa lemah dengan asam kuat. pH
berubah dari pH basa (> 7) ke pH asam (< 7).
Titik ekuivalen terjadi pada pH di bawah 7, yaitu
antara 74.
26. Jawaban: c
V KOH = 100 ml
pH KOH = 11
pOH = 14 11 = 3
log [OH

] = log 10
3
[OH

] = 10
3
[KOH] =
[OH ]
Valensi

=
3
10
1

= 10
3
M
Larutan akhir mempunyai pH = 7, berarti terbentuk
larutan netral. Reaksi yang terjadi sebagai berikut.
CO
2
(g) + 2KOH(aq) K
2
CO
3
(aq) + H
2
O()
pH
Volume Titran
ml
mol CO
2
yang bereaksi =
1
2
mol KOH yang bereaksi
=
1
2
100 ml 10
3
M
= 0,05 mmol
Volume CO
2
(25C, 1 atm)= mol 22,4 L
= 0,05 mol 22,4 L
= 1,12 L
Jadi, volume gas CO
2
yang dialirkan sebanyak
1,12 L.
27. Jawaban: d
mol KOH = 24,5 ml 0,02 M
= 0,49 mmol
mol C
2
H
5
COOH= 20 ml M
= 20 M mmol
C
2
H
5
COOH + KOH C
2
H
5
COOK + H
2
O
m : 20 M 0,49
r : 0,49 0,49 0,49 0,49

s : 0,49 0,49
Konsentrasi C
2
H
5
COOH= 20 M = 0,49
M =
0,49 mmol
20 ml
= 0,0245 M
Konsentrasi C
2
H
5
COOH dalam 250 ml larutan:
0,0245 M 250 ml = 6,125 mmol
Massa C
2
H
5
COOH dalam cuplikan:
n M
r
= 6,125 mmol 74 g/mol
= 453,25 mg
= 0,453 gram
Berat cuplikan =
100
84
0,453 = 0,54 gram
28. Jawaban: b
ZnO(s) + 2HCl(aq) ZnCl
2
+ H
2
O
mol ZnO : mol HCl = 1 : 2
mol ZnO =
1
2
mol HCl
mol ekuivalen ZnO =
1
2
(V M n)
HCl
=
1
2
(500 0,1 1)
= 25 mmol = 0,025 mol
Massa ZnO = n M
r
ZnO = 0,025 81 = 2,025 2
Jadi, massa ZnO sebanyak 2 gram.
29. Jawaban: c
CaCO
3
(s) + 2HCl(aq) CaCl
2
(aq) + H
2
O(aq) +
CO
2
(g)
V HCl = 160 ml
M HCl = 0,2 M
mol HCl = 160 ml 0,2 M
= 32 mmol
39 Kimia Kelas XI
mol CaCO
3
=
1
2
mol HCl
=
1
2
32 mmol
= 16 mmol
= 0,016 mol
Massa CaCO
3
= mol M
r
= 0,016 mol 100 g/mol
= 1,6 g
Kadar CaCO
3
dalam sampel =
1,6 g
2 g
100%
= 80%
30. Jawaban: b
mol kristal natrium karbonat
=
r
massa
M
=
14,3 g
y g/mol
NaCO
3
xH
2
O(s) + H
2
O() Na
2
CO
3
(aq)
Jumlah mol larutan HCl yang ditambahkan
= V M = 0,5 L 0,2 M = 0,1 mol
Reaksi penetralan antara Na
2
CO
3
dengan HCl.
Na
2
CO
3
(aq) + 2HCl (aq) 2NaCl (aq) +
H
2
CO
3
(aq)
m :
14,3
y
0,1
r : 0,05 0,1 0,1 0,05

s : 0,1 0,05
Jumlah mol Na
2
CO
3
yang bereaksi =
14, 3
y
0,05 = 0
14, 3
y
= 0,05
y =
14,3
0,05
= 286
M
r
Na
2
CO
3
= 286
(2 A
r
Na) + (1 A
r
C) + (3 A
r
O)
+ (2x A
r
H) + (x A
r
O) = 286
(2 23) + (1 12) + (3 6) + (2x 1)
+ (x 16) = 286
106 + (2x) + (16x) = 286
18x = 180
x = 10
B. Uraian
1. Titrasi asam basa merupakan reaksi netralisasi
asam basa. Saat asam tepat habis bereaksi
dengan basa, mol ekuivalen asam sama dengan
mol ekuivalen basa. Oleh karena itu, titrasi asam
basa dapat digunakan untuk menentukan
konsentrasi suatu asam atau basa. Asam yang
ingin diketahui konsentrasinya direaksikan dengan
basa yang sudah diketahui konsentrasinya atau
sebaliknya hingga tercapai titik ekuivalen.
2. a. Persamaan reaksi penetralan antara larutan
asam klorida dengan larutan barium
hidroksida sebagai berikut.
2HCl(aq) + Ba(OH)
2
(aq) BaCl
2
(aq) + 2H
2
O
b. M
HCl
= 0,2 M
V
HCl
= 13 ml
V
Ba(OH)
2
= 20 ml
mol ekuivalen HCl = mol ekuivalen Ba(OH)
2
(V M n)
HCl
= (V M n)
Ba(OH)
2
13 ml 0,2 M 1 = 20 ml M 2
2,6 = 40 M
M = 0,0065 M
Jadi, konsentrasi larutan Ba(OH)
2
0,065 M.
3. Larutan natrium hidroksida (NaOH) harus
distandardisasi terlebih dahulu sebelum
digunakan sebagai peniter untuk mengetahui
konsentrasi natrium hidroksida yang sebenarnya.
Larutan NaOH merupakan larutan yang bersifat
higroskopis dan bereaksi dengan karbon dioksida
di atmosfer. Hal ini mengakibatkan konsentrasi
larutan berubah selama penyimpanan. Oleh
karena itu, larutan NaOH harus distandardisasi
dengan cara dititrasi menggunakan larutan asam
kuat, misal HCl.
4. V
CH
3
COOH
= 30 ml
M
CH
3
COOH
= 0,05 M
mol CH
3
COOH = V M = 30 ml 0,05 M = 1,5 mmol
M
NaOH
= 0,06 M
V
NaOH
berlebih = 30 ml
Saat titik ekuivalen tercapai,
mol ekuivalen CH
3
COOH = mol ekuivalen
NaOH
(M V n)
CH
3
COOH
= (M V n)
NaOH
30 0,05 1 = 0,06 V
NaOH
1
V
NaOH
= 25
Jadi, volume NaOH yang diperlukan saat
mencapai titik ekuivalen adalah 25 ml.
pH campuran dihitung dari [OH

] sisa basa.
mol NaOH pada volume berlebih = 30 ml
0,06 M
= 1,8 mmol
CH
3
COOH + NaOH CH
3
COONa + H
2
O
m : 1,5 1,8
r : 1,5 1,5 1,5 1,5

s : 0,3 1,5 1,5


mol sisa NaOH dalam campuran = 0,3 mmol
Konsentrasi NaOH dalam campuran = [OH

]
[OH

] =
0, 3 mmol
60 ml
[OH

] = 0,005 M
40 Kunci Jawaban dan Pembahasan
pOH = log [OH

] = log (0,005)
pOH = log 5 10
3
pOH = 3 log 5
pH = 14 pOH = 14 (3 log 5) = 11 + log 5
Jadi, pH akhir campuran adalah 11 + log 5.
5. a. V
HCN
= 40 ml
V
KOH
= 30 ml
M
KOH
= 0,02 M
Titik ekuivalen tercapai jika mol ekuivalen
HCN = mol ekuivalen KOH.
(V
1
M
1
n
1
)
HCN
= (V
2
M
2
n
2
)
KOH
40 M
1
1 = 30 0,02 1
M
1
= 0,015
Jadi, konsentrasi HCN sebesar 0,015 M.
b. Grafik titrasi asam basa yang terjadi sebagai
berikut.
6. a.
b. Grafik titrasi menunjukkan bahwa titrasi terjadi
antara asam kuat dan basa kuat.
Jadi, HX merupakan asam kuat.
c. V
1
M
1
n
1
= V
2
M
2
n
2
20 M
1
1 = 30 0,05 1
M
1
= 0,075
Kemolaran larutan HX adalah 0,075 M.
7. V
NH
4
OH
awal = 5 ml
V
NH
4
OH
= 20 ml
V
HCl
= 15 ml
M
HCl
= 0,1 M
Reaksi netralisasi yang terjadi sebagai berikut.
HCl(aq) + NH
4
OH(aq) NH
4
Cl(aq) + H
2
O()
pH
7
30
ml
Volume KOH
pH
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
20 30 40
(V
1
M
1
)
NH
4
OH
= (V
2
M
2
)
HCl
20 M
1
= 15 0,1
M
1
= 0,075
Konsentrasi NH
4
OH dalam 20 ml larutan sebesar
0,075 M.
Konsentrasi NH
4
OH dalam botol ditentukan
dengan rumus pengenceran.
V
1
M
1
= V
2
M
2
5 M
1
= 100 0,075
M
1
= 1,5
Konsentrasi NH
4
OH awal 1,5 M:
NH
3
(g) + H
2
O() NH
4
OH(aq)
mol NH
3
= mol NH
4
OH
M
NH
3
=
mol
Volume
1,5 =
mol
1L
mol = 1,5 mol
Volume gas = mol 22,4 = 1,5 mol 22,4 = 33,6 liter
Jadi, volume gas NH
3
yang dialirkan dalam air
sebesar 33,6 L.
8. Reaksi netralisasi:
(V M n)
XOH
= (V M n)
HCl
25 M 1 = 20 0,5 1
M = 0,4
Jumlah mol basa dalam 200 ml larutan
= M V = 0,4 M 200 ml = 80 mmol = 0,08 mol
M
r
XOH =
Massa XOH
mol XOH
=
3,2
0,08
= 40 g/mol
Jadi, M
r
senyawa basa tersebut adalah 40 g/mol.
9. CuSO
4
xH
2
O(s) + H
2
O() CuSO
4
(aq)
Sebelum dilarutkan, mol mula-mula CuSO
4
xH
2
O
4 2
r 4 2
Massa CuSO xH O
M CuSO xH O
=
12, 5
y
mol
Jumlah mol dalam 100 ml larutan CuSO
4
mol =
100 ml
500 ml

12, 5
y
mol =
2,5
y
mol
mol NaOH = 300 ml 0,1 M = 30 mmol = 0,03 mol
CuSO
4
(aq) + 2NaOH(aq) Cu(OH)
2
(s) + Na
2
SO
4
(aq)
m:
2,5
y
0,03
r :
2,5
y
2
2,5
y
2,5
y
2,5
y

s : (0, 03
5
y
)
2,5
y
2,5
y
Penetralan antara NaOH dengan HCl
mol ekuivalen NaOH = mol ekuivalen HCl
mol n
1
= V
2
M
2
n
2
(0, 03
5
y
) 1 = 0,1 0,1 1
0,03
5
y
= 0,01
41 Kimia Kelas XI
5
y
= 0,02
y = 250
M
r
CuSO
4
xH
2
O = 250
(1 A
r
Cu) + (1 A
r
S) + (4 A
r
O)
+ (2x A
r
H) + (x A
r
O) = 250
(1 63,5) + (1 32) + (4 16)
+ (2x) + (x 16) = 250
159,5 + (18x) = 250
18x = 90,5
x = 5,02 5
Jumlah molekul air yang terdapat dalam setiap
molekul kristal adalah 5. Jadi, rumus molekul
kristal tersebut adalah CuSO
4
5H
2
O.
10. massa Na + massa Ca = 74,5 gram
misal massa Ca = x gram
massa Na = (74,5 x) gram
mol Ca =
x
40
mol Na =
(74,5 x)
23

Logam IA dan IIA jika dilarutkan dalam air akan


menjadi basa dan gas H
2
.
Na(s) + H
2
O() NaOH(aq) +
1
2
H
2
(g)
(74,5 x)
23

mol
(74,5 x)
23

mol
Ca(s) + 2H
2
O() Ca(OH)
2
(aq) + H
2
(g)
x
40
mol
x
40
mol
NaOH + HCl NaCl + H
2
O
(mol untuk 100 ml larutan)
100
500

(74,5 x)
23

mol
=
74,5 x
5 23

mol
74,5 x
5 23

mol
Ca(OH)
2
+ 2HCl CaCl
2
+ 2H
2
O
(mol untuk 100 ml larutan)
100
500

x
40
mol
=
x
5 40
mol
2x
5 40
mol
mol HCl = 140 ml 5 M = 700 mmol = 0,7 mol
74,5 x
5 23

+
2x
5 40
= 0,7 mol
74,5 x
115

+
2x
200
= 0,7 mol
x = 40 gram
a) massa Ca = 40 gram
massa Na = 34,5 gram
b) Na + H
2
O NaOH +
1
2
H
2
1,5 mol 1,5 mol 0,75 mol
Ca + 2H
2
O Ca(OH)
2
+ H
2
1 mol 1 mol 1 mol
Mol H
2
total = 0,75 mol + 1 mol
= 1,75 mol
V
H
2
(STP) = 1,75 22,4
= 39,2 liter
Jadi, volume gas H
2
yang dihasilkan
sebanyak 39,2 L.
Bab III Larutan Penyangga dan
Peranannya dalam Tubuh
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: e
Larutan penyangga bersifat dapat mempertahan-
kan pH larutan meskipun ditambah sedikit asam,
sedikit basa, atau air. Jadi, penambahan sedikit
air tidak mengubah pK
a
maupun pH secara
signifikan.
2. Jawaban: b
pH = 4
log [H
+
] = 4
[H
+
] = 10
4
[H
+
] = K
a

[HCOOH]
[HCOONa]
10
4
= 10
5

0,05
[HCOONa]
[HCOONa] = 5 10
3
M
Molaritas menyatakan jumlah mol suatu zat per
liter larutan.
mol HCOONa=
[HCOONa]
1liter
=
3
5 10 M
1liter

= 5 10
3
mol
Massa HCOONa = mol HCOONa M
r
HCOONa
= 5 10
3
mol ((1 A
r
H)
+ (1 A
r
C) + (2 A
r
O)
+ (1 A
r
Na)) g/mol
= 5 10
3
mol ((1 1) + (1 12)
+ (2 16) + (1 23)) g/mol
= 5 10
3
mol 68 g/mol
= 0,34 gram
Jadi, massa HCOONa yang harus dicampurkan
ke dalam larutan HCOOH sebesar 0,34 gram.
42 Kunci Jawaban dan Pembahasan
3. Jawaban: d
[OH

] = K
b

[ ]
[ ]
3
4
NH
NH Cl
[OH

] = 1,8 10
5

1/ volume total
9/ volume total
= 2 10
6
pOH = log [OH

]
= log 2 10
6
= 6 log 2
pH = 14 pOH
= 14 (6 log 2)
= 8 + log 2
4. Jawaban: b
mol C
6
H
5
COOH =
100
1.000
L 0,2 M = 0,02 mol
mol NaOH =
100
1.000
L 0,1 M = 0,01 mol
C
6
H
5
COOH + NaOH C
6
H
5
COONa + H
2
O
Mula-mula : 0,02 mol 0,01 mol
Reaksi : 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol

Setimbang : 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol


[H
+
] = K
a

6 5
6 5
[C H COOH]
[C H COONa]
[H
+
] = K
a

6 5
6 5
mol C H COOH/volume total
mol C H COONa/volume total
Volume total = (100 + 100) ml = 200 ml = 0,2 L
= 6 10
5

0,01/0,2
0,01/0,2
= 6 10
5
pH = log [H
+
]
= log 6 10
5
= 5 log 6
5. Jawaban: e
mol NH
4
Cl =
250
1.000
L 0,05 M
= 0,0125 mol
pH = 8,5
pOH = 14 8,5 = 5,5
log [OH

] = 5,5
[OH

] = 10
5,5
[OH

] = K
b

3
4
[NH ]
[NH Cl]
10
5,5
= 10
5

3
mol NH / volume total
0,0125/ volume total
10
0,5
=
3
mol NH
0,0125
mol NH
3
= 0,316 0,0125
= 0,00395 mol
volume NH
3
= mol NH
3
22,4 L/mol
= 0,00395 mol 22,4 L/mol
= 0,0885 L
= 88,5 ml
6. Jawaban: a
mol CH
3
COOH =
50
1.000
L 0,8 M = 0,04 mol
pH = 5 log 3
pH = log [H
+
] = 5 log 3
log [H
+
] = log 3 10
5
[H
+
] = 3 10
5
CH
3
COOH + NaOH CH
3
COONa + H
2
O
Mula-mula : 0,04 mol x mol
Reaksi : x mol x mol x mol x mol

Setimbang : (0,04 x) mol x mol x mol


[H
+
] = K
a

3
3
[CH COOH]
[CH COONa]
[H
+
] = K
a

3
3
mol CH COOH/volume total
mol CH COONa/volume total
Volume total = (50 + 50) ml = 100 ml = 0,1 L
3 10
5
= 10
5

(0,04 x)/ 0,1
x/ 0,1
3x = 0,04 x
4x = 0,04
x = 0,01 mol
M NaOH =
mol NaOH
volume NaOH
=
0,01mol
0,05L
= 0,2 M
7. Jawaban: a
pH = 4
log [H
+
] = 4
[H
+
] = 10
4
[H
+
] = K
a

[ ]
[ ]
asamlaktat
Na laktat
10
4
= 10
4

x
y
x
y
=
4
4
10
10

=
1
1
Jadi, perbandingan [asam laktat] : [Na laktat]
= 1 : 1.
8. Jawaban: b
pK
a
= 5
log K
a
= 5
log K
a
= log10
5
K
a
= 10
5
CH
3
COOH + NaOH CH
3
COONa + H
2
O
m: p 0,5p
r : 0,5p 0,5p 0,5p 0,5p

s : 0,5p 0,5p 0,5p


[H
+
] = K
a

3
3
[CH COOH]
[CH COONa]
= 10
5

0,5p
0,5p
= 10
5
pH = 5
43 Kimia Kelas XI
9. Jawaban: b
mol NH
4
OH=
200
1.000
L 0,2 M
= 0,04 mol
pH = 9
pOH = 14 pH
= 14 9 = 5
pOH = log [OH

]
log [OH

] = 5
[OH

] = 10
5
[OH

] = K
b

4
[NH OH]
[Garam]
10
5
= 10
5

0,04/ volume total
mol garam/ volume total
mol garam= 0,04 mol
M
r
garam =
massa garam
mol garam
M
r
garam =
2,14 gram
0,04 mol
= 53,5 gram/mol
10. Jawaban: a
Air liur dapat mempertahankan pH dalam mulut
sekitar 6,8. Air liur mengandung larutan
penyangga fosfat yang dapat menetralkan asam
yang dihasilkan dari proses fermentasi sisa-sisa
makanan oleh bakteri. Dengan demikian, gigi tidak
mudah berlubang sehingga kuman tidak dapat
masuk ke bagian dalam gigi. Penyangga fosfat,
karbonat, dan hemoglobin juga terdapat di dalam
darah. Sementara itu, asam sitrat dan asam
benzoat merupakan larutan penyangga pH yang
berfungsi sebagai pengawet makanan atau
minuman.
B. Uraian
1. mol C
2
H
5
COOH =
100
1.000
L 0,04 M = 0,004 mol
mol KOH =
150
1.000
L 0,02 M = 0,003 mol
C
2
H
5
COOH + KOH C
2
H
5
COOK + H
2
O
Mula-mula : 0,004 mol 0,003 mol
Reaksi : 0,003 mol 0,003 mol 0,003 mol 0,003 mol

Setimbang : 0,001 mol 0,003 mol 0,003 mol


[H
+
] = K
a

2 5
2 5
[C H COOH]
[C H COOK]
[H
+
] = K
a

2 5
mol C H COOH/ volume total
2 5
mol C H COOK/ volume total
Volume total = (100 + 150) ml = 250 ml
= 1,2 10
5

1.000
250
0,001
1.000
250
0,003
= 4 10
6
pH = log [H
+
] = log 4 10
6
= 6 log 4
Jadi, pH campuran adalah 6 log 4.
2. pH = 5 log 2
log [H
+
] = 5 log 2
[H
+
] = 2 10
5
mol CH
3
COOH = 0,15 L 0,1 M
= 0,015 mol
CH
3
COOH + NaOH CH
3
COONa + H
2
O
Mula-mula : 0,015 mol x mol
Reaksi : x mol x mol x mol x mol

Setimbang : (0,015 x) mol x mol x mol


[H
+
] = K
a

3
3
[CH COOH]
[CH COONa]
2 10
5
= 1,8 10
5

(0,015 x)/ volume total
x/ volume total
2x = 0,027 1,8 x
3,8x = 0,027
x = 0,007 mol
Volume NaOH=
mol NaOH
MNaOH
=
0,007 mol
0,02 mol/L
= 0,35 L
Jadi, volume larutan NaOH adalah 0,35 L.
3. pH = 5
log [H
+
] = 5
[H
+
] = 10
5
mol asam propionat
= M
asam propionat
V
asam propionat
= 0,2 V
asam propionat
mol natrium propionat
= M
natrium propionat
V
natrium propionat
= 0,1 V
natrium propionat
[H
+
] = K
a

mol asampropionat/ volume total
mol natriumpropionat/ volume total
10
5
= 2 10
5

asampropionat
natriumpropionat
0,2 V
0,1 V

0,1 V
natrium propionat
= 0,4 V
asam propionat
asampropionat
natriumpropionat
V
V
=
0,1
0,4
=
1
4
Jadi, perbandingan antara volume asam propionat
dengan natrium propionat = 1 : 4.
44 Kunci Jawaban dan Pembahasan
4. mol NH
4
OH =
200
1.000
L 0,2 M = 0,04 mol
pH = 9 + log 3,6
pOH = 14 (9 + log 3,6)
pOH = 5 log 3,6
pOH = log [OH

] = 5 log 3,6
log [OH

] = log 3,6 10
5
[OH

] = 3,6 10
5
[OH

] = K
b

4
4 2 4
[NH OH]
2 [(NH ) SO ]
[OH

] = K
b

4
mol NH OH/ volume total
4 2 4
2 mol (NH ) SO / volume total
3,6
5
10

= 1,8
5
10


1.000
200
0,04
4 2 4
1.000
200
2 mol (NH ) SO
mol (NH
4
)
2
SO
4
= 0,01 mol
Massa (NH
4
)
2
SO
4
= mol (NH
4
)
2
SO
4
M
r
(NH
4
)
2
SO
4
= 0,01 132
= 1,32 gram
5. a. mol NH
4
OH = 2L 0,2 M = 0,4 mol
mol NH
4
Cl = 2L 0,2 M = 0,4 mol
[OH

] = K
b

4
mol NH OH/ volume total
4
mol NH Cl/ volume total
= 1,8 10
5

0,4
0,4
= 1,8 10
5
pOH = log [OH

]
= log 1,8 10
5
= 5 log 1,8
pH = 14 pOH
= 14 (5 log 1,8)
= 9 + log 1,8
b. Pada campuran NH
4
OH dengan NH
4
Cl
ditambah HCl maka NH
4
OH akan bereaksi
dengan HCl membentuk NH
4
Cl
mol NH
4
Cl awal = 0,4 mol = 400 mmol
mol NH
4
OH awal = 0,4 mol = 400 mmol
mol HCl = M HCl V HCl
= 0,1 M 10 ml
= 1 mmol
NH
4
OH + HCl NH
4
Cl + H
2
O
Mula-mula : 400 1 400
Reaksi : 1 1 1 1

Setimbang: 399 401 1


[OH

] = K
b

4
mol NH OH/ volume total
4
mol NH Cl/ volume total
= 1,8 10
5

399
401
= 1,79 10
5
pOH = log [OH

] = log 1,79 10
5
= 5 log 1,79
pH = 14 pH
= 14 (5 log 1,79)
= 9 + log 1,79
c. Pada campuran NH
4
OH dengan NH
4
Cl
ditambahkan NaOH maka NaOH akan
bereaksi dengan NH
4
Cl sehingga NH
4
OH
akan bertambah dan NH
4
Cl berkurang.
mol NH
4
OH awal = 0,4 mol = 400 mmol
mol NH
4
Cl awal = 0,4 mol = 400 mmol
mol NaOH = M NaOH V NaOH
= 0,1 M 10 ml = 1 mmol
NH
4
Cl + NaOH NH
4
OH + NaCl
Mula-mula : 400 1 400
Reaksi : 1 1 1 1

Setimbang: 399 401 1


[OH

] = K
b

4
mol NH OH/ volume total
4
mol NH Cl/ volume total
= 1,8 10
5

401
399
= 1,81 10
5
pOH = log [OH

] = log 1,81 10
5
= 5 log 1,81
pH = 14 pH
= 14 (5 log 1,81)
= 9 + log 1,81
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: e
Larutan penyangga dapat dibuat dengan men-
campurkan larutan asam lemah atau basa lemah
dengan garam dari asam lemah atau basa lemah
tersebut. Misal asam asetat (CH
3
COOH) dengan
natrium asetat (CH
3
COONa). Asam nitrat (HNO
3
)
merupakan asam kuat. Asam fosfat (H
3
PO
4
) dapat
membentuk larutan penyangga dengan garamnya
berupa natrium fosfat (Na
3
PO
4
).
2. Jawaban: b
Larutan yang mempunyai sifat penyangga jika
ditambah dengan sedikit basa, sedikit asam, atau
diencerkan tidak akan mengubah pH-nya secara
signifikan. Hal ini karena larutan penyangga bersifat
mampu mempertahankan pH. Berdasarkan data
tersebut, larutan II dan III merupakan larutan
penyangga. Sementara itu, larutan I, IV, dan V
bukan merupakan larutan penyangga karena pH
berubah cukup signifikan.
45 Kimia Kelas XI
3. Jawaban: a
mol CH
3
COOH =
300
1.000
L 0,1 M = 0,03 mol
mol NaOH =
400
1.000
L 0,05 M = 0,02 mol
CH
3
COOH + NaOH CH
3
COONa + H
2
O
Mula-mula : 0,03 mol 0,02 mol
Reaksi : 0,02 mol 0,02 mol 0,02 mol 0,02 mol

Setimbang: 0,01 mol 0,02 mol 0,02 mol


Oleh karena terdapat sisa pada asam lemah dan
garamnya, campuran tersebut merupakan larutan
penyangga.
[H
+
] = K
a

3
3
[CH COOH]
[CH COONa]
= 2 10
5

0,01mol/ volume total
0,02 mol/ volume total

= 10
5
pH = log [H
+
] = log 10
5
= 5
Jadi, campuran larutan tersebut membentuk
larutan penyangga dengan pH 5.
4. Jawaban: a
mol NH
4
OH =
100
1.000
L 0,2 M = 0,02 mol
mol H
2
SO
4
=
50
1.000
L x M = 0,05x mol
pH = 9
pOH = 14 pH = 14 9 = 5
pOH = log [OH

] = 5
log [OH

] = log 10
5
[OH

] = 10
5
2NH
4
OH + H
2
SO
4
(NH
4
)
2
SO
4
+ 2H
2
O
Mula-mula : 0,02 mol 0,05x mol
Reaksi : 0,10x mol 0,05x mol 0,05x mol 0,10x mol

Setimbang: (0,02 0,10x) mol 0,05x mol 0,10x mol


[OH

] = K
b

4
4 2 4
[NH OH]
[(NH ) SO ]
10
5
= 10
5

(0,02 0,10x)/ volume total
0,05x/ volume total
0,05x = 0,02 0,10x
0,15x = 0,02
x = 0,13 M 0,1 M
Jadi, konsentrasi asam sulfat adalah 0,1 M.
5. Jawaban: b
mol CH
3
COOH =
10
1.000
L 0,1 M = 0,001 mol
pH = 5
pH = log [H
+
] = 5
log [H
+
] = log 10
5
[H
+
] = 10
5
[H
+
] = K
a

3
[CH COOH]
[garam]
10
5
= 10
5

0,001mol/ volume total
mol garam/ volume total
mol garam= 0,001mol
M
r
garam =
massa garam
mol garam
=
0,082 garam
0,001mol
= 82 gram /mol
Jadi, M
r
garam tersebut 82.
6. Jawaban: a
pH = 9
pOH = 14 pH
= 14 9 = 5
log [OH

] = log 10
5
[OH

] = 10
5
[OH

] = K
b

3
4 3
[NH ]
[NH NO ]
10
5
= 10
5

3
4 3
[NH ]
[NH NO ]
3
4 3
[NH ]
[NH NO ]
=
1
1
Jadi, perbandingan konsentrasi larutan NH
3
dan
NH
4
NO
3
adalah 1 : 1.
7. Jawaban: b
M HX = 0,2 M
M MX
2
= 0,1 M
M ion X

= 2 0,1 M = 0,2 M
[H
+
] = K
a

2
[HX]
[MX ]
= 10
5

0,2
0,2
= 10
5
pH = log [H
+
] = log 10
5
= 5
8. Jawaban: b
mol CH
3
COOH = 1 L 0,1 M = 0,1 mol
pH = 6
pH = log [H
+
]
6 = log [H
+
]
[H
+
] = 10
6
[H
+
] = K
a

[A]
[G]
10
6
= 10
5

mol asam
mol garam
10
6
= 10
5

0,1 mol
mol garam
mol garam= 1 mol
Jadi, CH
3
COONa yang harus ditambahkan ke
dalam larutan CH
3
COOH sebanyak 1 mol.
9. Jawaban: a
mol NH
3
= 0,1 M x L = 0,1x mol
mol NH
4
Cl = 0,01 M y L = 0,01y mol
pH = 10
pOH = 14 pH = 14 10 = 4
log [OH

] = log 10
4
[OH

] = 10
4
[OH

] = K
b

3
4
[NH ]
[NH Cl]
10
4
= 10
5

0,1x/ volume total
0,01y/ volume total
46 Kunci Jawaban dan Pembahasan
0,01y 10
4
= 10
5
0,1x
10
6
y = 10
6
x
y = x
Jadi, volume NH
3
dan NH
4
Cl yang dicampurkan
kemungkinan 25 ml dan 25 ml.
10. Jawaban: e
Dicari K
b
nya dari basa lemah NH
4
OH
pH = 10 + log 8
pOH = 4 log 8
[OH

] = 8 10
4
=
b 4
K [NH OH]
(8 10
4
)
2
= K
b
0,04
K
b
=
-7
2
6,410
410

= 1,6 10
5
Setelah pH diubah:
NH
4
OH + HCl NH
4
Cl + H
2
O
m: 0,08 mol 10x mol
r : 10x mol 10x mol 10x mol 10x mol

s : (0,08 10x) mol 10x mol 10x mol


pH = 9 + log 1,6
pOH= 5 log 1,6
[OH

] = 1,6 10
5
[OH

] = K
b

4
4
[NH OH]
[NH Cl]
1,6 10
5
= 1,6 10
5

0,08 10x mol
10x mol

10x = 0,08 10x


20x = 0,08
x = 0,004 liter
= 4 ml = 4 ml 20 tetes= 80 tetes
11. Jawaban: c
pH = 5 log 2,5
log [H
+
]= log 2,5 10
5
[H
+
] = 2,5 10
5
M HX = 0,1 M
[H
+
] = K
a

2
[HX]
2x[CaX ]
2,5 10
5
= 5 10
5

2
0,1
2x[CaX ]
[CaX
2
] = 0,1 M
Jadi, konsentrasi CaX
2
yang terkandung dalam
larutan adalah 0,1 M.
12. Jawaban: d
mol C
6
H
5
COOH =
100
1.000
L 0,2 M = 0,02 mol
mol NaOH =
100
1.000
L 0,1 M = 0,01 mol
pH = 5 log 6
log [H
+
] = log 6 10
5
[H
+
] = 6 10
5
C
6
H
5
COOH + NaOH C
6
H
5
COONa + H
2
O
Mula-mula : 0,02 mol 0,01 mol
Reaksi : 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol

Setimbang: 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol


[H
+
] = K
a

6 5
6 5
[C H COOH]
[C H COONa]
[H
+
] = K
a

6 5
6 5
mol C H COOH/volume total
mol C H COONa/volume total
Volume total = (100 + 100) ml = 200 ml = 0,2 L
6 10
5
= K
a

0,01/0,2
0,01/0,2
K
a
= 6 10
5
13. Jawaban: a
a. 1) dan 2)
mol NaOH =
25
1.000
L 0,1 M = 0,0025 mol
mol HCN =
25
1.000
L 0,2 M = 0,005 mol
NaOH + HCN NaCN + H
2
O
Mula-mula : 0,0025 mol 0,005 mol
Reaksi : 0,0025 mol 0,0025 mol 0,0025 mol 0,0025 mol

Setimbang: 0,0025 mol 0,0025 mol 0,0025 mol


Pasangan senyawa tersebut dapat mem-
bentuk larutan penyangga karena tersisa
asam lemah dan garamnya.
b. 1) dan 3)
mol NaOH =
25
1.000
L 0,1 M = 0,0025 mol
mol CH
3
COOH =
25
1.000
L 0,1 M = 0,0025 mol
NaOH + CH
3
COOH CH
3
COONa + H
2
O
Mula-mula : 0,0025 mol 0,0025 mol
Reaksi : 0,0025 mol 0,0025 mol 0,0025 mol 0,0025 mol

Setimbang: 0,0025 mol 0,0025 mol


Pasangan senyawa tersebut tidak membentuk
larutan penyangga karena hanya tersisa
garam, sedangkan asam lemah tidak tersisa.
c. 2) dan 4)
mol HCN =
25
1.000
L 0,2 M = 0,005 mol
mol NH
4
OH =
25
1.000
L 0,2 M = 0,005 mol
HCN + NH
4
OH NH
4
CN + H
2
O
Mula-mula : 0,005 mol 0,005 mol
Reaksi : 0,005 mol 0,005 mol 0,005 mol 0,005 mol

Setimbang: 0,005 mol 0,005 mol


47 Kimia Kelas XI
Pasangan senyawa tersebut tidak mem-
bentuk larutan penyangga karena hanya
tersisa garam, sedangkan asam lemah dan
basa lemah tidak tersisa.
d. 3) dan 5)
mol CH
3
COOH =
25
1.000
L 0,1 M = 0,0025 mol
mol HCl =
25
1.000
L 0,2 M = 0,005 mol
CH
3
COOH dan HCl sama-sama asam sehingga
jika dicampur tidak akan membentuk garam.
e. 4) dan 5)
mol NH
4
OH =
25
1.000
L 0,2 M = 0,005 mol
mol HCl =
25
1.000
L 0,2 M = 0,005 mol
NH
4
OH + HCl NH
4
Cl + H
2
O
Mula-mula : 0,005 mol 0,005 mol
Reaksi : 0,005 mol 0,005 mol 0,005 mol 0,005 mol

Setimbang: 0,005 mol 0,005 mol


Pasangan senyawa tersebut tidak membentuk
larutan penyangga karena hanya tersisa
garam, sedangkan basa lemah tidak tersisa.
14. Jawaban: d
pH = 5
pH = log [H
+
]
[H
+
] = 10
5
[H
+
] = K
a

[HCN]
[NaCN]
10
5
= 10
5

0,2/ volume larutan
x/ volume larutan
x = 0,2 mol
Jumlah partikel NaCN = mol 6,02 10
23
= 0,2 6,02 10
23
= 1,204 10
23
15. Jawaban: a
mol HCOOH =
200
1.000
L 0,1 M = 0,02 mol
pH = 2,5
log [H
+
] = log 10
2,5
[H
+
] = 10
2,5
[H
+
] =
a
K [A]
10
2,5
=
a
K 0,1
10
5
= K
a
0,1
K
a
= 10
4
a. 100 ml KOH 0,1 M + 200 ml HCOOH 0,1 M
mol KOH =
100
1.000
L 0,1 M = 0,01 mol
KOH + HCOOH HCOOK + H
2
O
Mula-mula : 0,01 mol 0,02 mol
Reaksi : 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol

Setimbang: 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol


[H
+
] = K
a

[HCOOH]
[HCOOK]
[H
+
] = K
a

mol HCOOH/volume total
mol HCOOK/volume total
= 10
4

0,01/0,3
0,01/0,3
= 10
4
pH= log [H
+
] = log 10
4
= 4
b. 100 ml KOH 0,2 M + 200 ml HCOOH 0,1 M
mol KOH =
100
1.000
L 0,2 M = 0,02 mol
KOH + HCOOH HCOOK + H
2
O
Mula-mula : 0,02 mol 0,02 mol
Reaksi : 0,02 mol 0,02 mol 0,02 mol 0,02 mol

Setimbang: 0,02 mol 0,02 mol


Reaksi tersebut tidak menghasilkan larutan
penyangga.
c. 100 ml KOH 0,05 M + 200 ml HCOOH 0,1 M
mol KOH =
100
1.000
L 0,05 M = 0,005 mol
KOH + HCOOH HCOOK + H
2
O
Mula-mula : 0,005 mol 0,02 mol
Reaksi : 0,005 mol 0,005 mol 0,005 mol 0,005 mol

Setimbang: 0,015 mol 0,005 mol 0,005 mol


[H
+
] = K
a

[HCOOH]
[HCOOK]
[H
+
] = K
a

mol HCOOH/volume total
mol HCOOK/volume total
= 10
4

0,015/0,3
0,005/0,3
= 3 10
4
pH= log [H
+
] = log 3 10
4
= 4 log 3
d. 100 ml HCOOK 0,1 M + 200 ml HCOOH 0,1
M
mol HCOOK =
100
1.000
L 0,1 M = 0,01 mol
[H
+
] = K
a

[HCOOH]
[HCOOK]
[H
+
] = K
a

mol HCOOH/volume total
mol HCOOK/volume total
= 10
4

0,02/0,3
0,01/0,3
= 2 10
4
pH = log [H
+
] = log 2 10
4
= 4 log 2
e. 100 ml HCOOK 0,05 M + 200 ml HCOOH 0,1 M
mol HCOOK =
100
1.000
L 0,05 M = 0,005 mol
48 Kunci Jawaban dan Pembahasan
[H
+
] = K
a

[HCOOH]
[HCOOK]
[H
+
] = K
a

mol HCOOH/volume total
mol HCOOK/volume total
= 10
4

0,02/0,3
0,005/0,3
= 4 10
4
pH = log [H
+
]
= log 4 10
4
= 4 log 4
Jadi, larutan yang perlu ditambahkan agar pH
menjadi 4 adalah 100 ml KOH 0,1 M.
16. Jawaban: b
mol C
6
H
5
COOH = 0,9 L 0,02 M = 0,018 mol
pH = 5 log 5
log [H
+
] = log 5 10
5
[H
+
] = 5 10
5
C
6
H
5
COOH + NaOH C
6
H
5
COONa + H
2
O
Mula-mula :0,018 mol x mol
Reaksi : x mol x mol x mol x mol

Setimbang:(0,018 x) mol x mol x mol


[H
+
] = K
a

6 5
6 5
[C H COOH]
[C H COONa]
[H
+
] = K
a

6 5
6 5
mol C H COOH/volume total
mol C H COONa/volume total
5 10
5
= 4 10
5

(0,018 x)/0,9
x/0,9

5x = 0,072 4x
9x = 0,072
x = 0,008 mol
Massa NaOH= mol NaOH M
r
NaOH
= 0,008 mol 40 g/mol
= 0,32 g
= 320 mg
17. Jawaban: b
mol KOH = 1 L 0,1 M = 0,1 mol
mol CH
3
COOH = 1 L 0,25 M = 0,25 mol
KOH + CH
3
COOH CH
3
COOK + H
2
O
Mula-mula :0,1 mol 0,25 mol
Reaksi :0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol

Setimbang: 0,15 mol 0,1 mol 0,1 mol


[H
+
] = K
a

3
3
[CH COOH]
[CH COOK]
[H
+
] = K
a

3
3
mol CH COOH/volume total
mol CH COOK/volume total
Volume total = (1 + 1) L = 2 L
= 2 10
5

0,15/ 2
0,1/ 2
= 3 10
5
pH = log [H
+
] = log 3 10
5
= 5 log 3
= 5 0,477
= 4,523
18. Jawaban: d
[OH

] = K
b

2 4
[LOH]
2 [L SO ]
= 2 10
5

0,1
2 0,005
= 2 10
4
pOH = log [OH

] = log 2 10
4
= 4 log2
pH = 14 pOH
= 14 (4 log 2) = 10 + log 2
19. Jawaban: b
pH = 9
pOH = 14 9 = 5
[OH

] = 10
5
mol NH
4
OH= 0,2 M
200
1.000
L
= 0,04 mol
mol garam = x mol
[OH

] = K
b

4
[NH OH]
[garam]
10
5
= 10
5

0,04/ volume total
x/ volume total
x = 0,04 mol
M
r
garam =
massa garam
mol garam
=
2,14 g
0,04 mol
= 53,5 g/mol
M
r
tersebut dimiliki oleh garam NH
4
Cl
M
r
K
2
SO
4
= 172
M
r
(NH
4
)
2
SO
4
= 132
M
r
CH
3
COONH
4
= 109
M
r
NH
4
I = 145
20. Jawaban: c
pH = 5 log 2
log [H
+
] = log 2 10
5
[H
+
] = 2 10
5
[H
+
] = K
a

3
3
[CH COOH]
[CH COOK]
[H
+
] = K
a

0,02 VCH COOH
3
volume total

0,03 VCH COOK


3
volume total

2 10
5
= 10
5

0,02 VCH COOH
3
0,03 VCH COOK
3

0,06 V

CH
3
COOK = 0,02 V CH
3
COOH
VCH COOH
3
VCH COOK
3
=
0,06
0,02
=
6
2
=
3
1
Jadi, perbandingan volume CH
3
COOH dan
CH
3
COOK = 3 : 1.
21. Jawaban: e
[H
+
] = K
a

[asamlemah]
[garam]
= 10
5

1/ volume total
10/ volume total
= 10
6
pH = log [H
+
] = log 10
6
= 6
49 Kimia Kelas XI
22. Jawaban: b
mol HCOOH = 1 L 0,1 M = 0,1 mol
pH = 5
pH = log [H
+
] = 5
log [H
+
] = log 10
5
[H
+
] = 10
5
[H
+
] = K
a

[HCOOH]
[garam]
10
5
= 10
6

0,1
[garam]
[garam] = 10
2
M
mol garam = 10
2
M 1 L
= 10
2
mol
M
r
garam =
massa garam
mol garam
=
2
0,68 g
10 mol

= 68 gram/mol
M
r
HCOOK= (1 A
r
H) + (1 A
r
C) + (2 A
r
O)
+ (1 A
r
K)
= (1 1) + (1 12) + (2 16) + (1 39)
= 1 + 12 + 32 + 39
= 84 g/mol
M
r
HCOONa= (1 A
r
H) + (1 A
r
C) + (2 A
r
O)
+ (1 A
r
Na)
= (1 1) + (1 12) + (2 16) + (1 23)
= 1 + 12 + 32 + 23
= 68 g/mol
M
r
HCOOMg = (1 A
r
H) + (1 A
r
C) + (2
A
r
O)
+ (1 A
r
Mg)
= (1 1) + (1 12) + (2 16) + (1 24)
= 1 + 12 + 32 + 24
= 69 g/mol
M
r
HCOOCa= (1 A
r
H) + (1 A
r
C) + (2 A
r
O)
+ (1 A
r
Ca)
= (1 1) + (1 12) + (2 16) + (1 40)
= 1 + 12 + 32 + 40
= 85 g/mol
M
r
HCOONH
4
= (1 A
r
H) + (1 A
r
C) + (2 A
r
O)
+ (1 A
r
N) + (4 A
r
H)
= (1 1) + (1 12) + (2 16) + (1 14)
+ (4 1)
= 1 + 12 + 32 + 14 + 4
= 63 g/mol
Jadi, garam tersebut kemungkinan HCOONa.
23. Jawaban: b
pH CH
3
COOH = 3
pH = log [H
+
]
log [H
+
] = log 10
3
[H
+
] = 10
3
[H
+
] =
a
K [A]
10
3
=
a
K 0,1
10
6
= K
a
0,1
K
a
= 10
5
mol (CH
3
COO)
2
Ca =
100
1.000
L 0,1 M = 0,01 mol
pH menjadi dua kali = 6
log [H
+
] = log 10
6
[H
+
] = 10
6
[H
+
] = K
a

3
3 2
[CH COOH]
2 [(CH COO) Ca]
10
6
= 10
5

3
[CH COOH]
2 0,01
[CH
3
COOH] = 2 10
3
M
3
3
mol CH COOH
volume CH COOH
= 2 10
3
M
mol CH
3
COOH
1.000
100
L = 2 10
3
M
mol CH
3
COOH = 2 10
4
mol
24. Jawaban: b
mol NH
4
OH =
300
1.000
L 0,1 M = 0,03 mol
pH = 9
pOH = 14 pH = 14 9 = 5
pOH = log [OH

]
log [OH

] = log 10
5
[OH

] = 10
5
HCl + NH
4
OH NH
4
Cl + H
2
O
Mula-mula : x mol 0,03 mol
Reaksi : x mol x mol x mol x mol

Setimbang: (0,03 x) x mol x mol


[OH

] = K
b

[ ]
[ ]
4
4
NH OH
NH Cl
10
5
= 2 10
5

(0,03 x)/ volume total
x/ volume total
x = 0,06 2x
3x = 0,06
x = 0,02 mol
Volume HCl =
mol HCl
MHCl
=
0,02mol
0,1M
= 0,2 L = 200 ml
25. Jawaban: c
=
m
V
m = V
= 1 g/ml 100 ml
= 100 gram
50 Kunci Jawaban dan Pembahasan
Kadar asam asetat = 3%
=
3
100
100 gram = 3 gram
mol CH
3
COOH =
3 gram
60 gram/mol
= 0,05 mol
mol CH
3
COONa =
2,05 gram
82 gram/mol
= 0,025 mol
[H
+
] = K
a

[A]
[G]
= 2 10
5

1.000
100
1.000
100
0,05
0,025
= 4 10
5
pH = log [H
+
]
= log 4 10
5
= 5 log 4
26. Jawaban: d
mol CH
3
COOH =
1.000
1.000
L 0,1 M = 0,1 mol
pH = 6
log [H
+
] = log 10
6
[H
+
] = 10
6
[H
+
] = K
a

3
3
[CH COOH]
[CH COONa]
10
6
= 10
5

3
mol CH COOH/ volume total
3
mol CH COONa/ volume total
10
6
= 10
5

3
0,1
mol CH COONa
mol CH
3
COONa = 1 mol
Massa CH
3
COONa
= mol CH
3
COONa M
r
CH
3
COONa
= 1 mol 82 g/mol
= 82 gram
27. Jawaban: b
Larutan yang pH-nya tidak berubah secara
signifikan jika ditambahkan sedikit larutan asam
atau basa merupakan larutan penyangga.
1) 50 ml CH
3
COOH 0,2 M dan 50 ml NaOH
0,1 M
mol CH
3
COOH =
50
1.000
L 0,2 M = 0,01 mol
mol NaOH =
50
1.000
L 0,1 M = 0,005 mol
CH
3
COOH + NaOH CH
3
COONa + H
2
O
Mula-mula : 0,01 mol 0,005 mol
Reaksi : 0,005 mol 0,005 mol 0,005 mol 0,005 mol

Setimbang: 0,005 mol 0,005 mol 0,005 mol


Pasangan larutan tersebut menghasilkan sisa
asam lemah dan garamnya sehingga ter-
masuk larutan penyangga.
2) 100 ml CH
3
COOH 0,2 M dan 200 ml NaOH
0,1 M
mol CH
3
COOH =
100
1.000
L 0,2 M = 0,02 mol
mol NaOH =
200
1.000
L 0,1 M = 0,02 mol
CH
3
COOH + NaOH CH
3
COONa + H
2
O
Mula-mula : 0,02 mol 0,02 mol
Reaksi : 0,02 mol 0,02 mol 0,02 mol 0,02 mol

Setimbang: 0,02 mol 0,02 mol


Pasangan larutan tersebut tidak menghasilkan
sisa asam lemah, hanya tersisa garam
sehingga bukan termasuk larutan penyangga.
3) 50 ml H
2
CO
3
0,2 M dan 100 ml NH
3
0,1 M
mol H
2
CO
3
=
50
1.000
L 0,2 M = 0,01 mol
mol NH
3
=
100
1.000
L 0,1 M = 0,01 mol
H
2
CO
3
+ 2NH
3
(NH
4
)
2
CO
3
Mula-mula : 0,01 mol 0,01 mol
Reaksi : 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol

Setimbang : 0,01 mol


Pasangan larutan tersebut tidak menghasilkan
sisa basa lemah atau asam lemah, hanya
tersisa garam sehingga bukan termasuk
larutan penyangga.
4) 100 ml HCl 0,1 M dan 100 ml NH
3
0,2 M
mol HCl =
100
1.000
L 0,1 M = 0,01 mol
mol NH
3
=
100
1.000
L 0,2 M = 0,02 mol
HCl + NH
3
NH
4
Cl
Mula-mula : 0,01 mol 0,02 mol
Reaksi : 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol

Setimbang : 0,01 mol 0,01 mol


Pasangan larutan tersebut menghasilkan sisa
basa lemah dan garamnya sehingga termasuk
larutan penyangga.
5) 50 ml HCl 0,2 M dan 50 ml NH
3
0,2 M
mol HCl =
50
1.000
L 0,2 M = 0,01 mol
mol NH
3
=
50
1.000
L 0,2 M = 0,01 mol
HCl + NH
3
NH
4
Cl
Mula-mula : 0,01 mol 0,01 mol
Reaksi : 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol

Setimbang : 0,01 mol


Pasangan larutan tersebut tidak menghasilkan
sisa basa lemah, hanya tersisa garam sehingga
bukan termasuk larutan penyangga.
Jadi, pasangan larutan yang pH-nya tidak berubah
secara signifikan jika ditambah sedikit larutan
asam atau basa adalah nomor 1) dan 4).
51 Kimia Kelas XI
28. Jawaban: d
Cairan dalam tubuh makhluk hidup merupakan
larutan penyangga. Contoh plasma darah (cairan
darah) mengandung gas CO
2
yang membentuk
pasangan asam-basa konjugasi antara asam
karbonat dan ion hidrogen karbonat. Campuran
ini membentuk larutan penyangga untuk memper-
tahankan pH larutan/cairan di luar sel darah. H
2
CO
3
akan menyangga apabila basa (OH

) masuk ke
dalam tubuh. Reaksinya sebagai berikut.
H
2
CO
3
(aq) + OH

(aq) HCO
3

(aq) + H
2
O()
Ion bikarbonat akan menyangga apabila asam (H
+
)
masuk ke dalam tubuh. Reaksinya sebagai berikut.
HCO
3

(aq) + H
+
(aq) H
2
CO
3
(aq)
29. Jawaban: c
mol CH
3
COOH =
25
1.000
dm
3
0,1 M = 0,0025 mol
pH = 5
pH = log [H
+
]
log [H
+
] = log 10
5
[H
+
] = 10
5
CH
3
COOH + NaOH CH
3
COONa + H
2
O
Mula-mula : 0,0025 mol y mol
Reaksi : y mol y mol y mol y mol

Setimbang: (0,0025 y) mol y mol y mol


[H
+
] = K
a

3
3
[CH COOH]
[CH COONa]
10
5
= 2 10
5

(0,0025 y)/ volume total
y/ volume total
y = 0,005 2y
3y = 0,005
y = 0,0017 mol
Volume NaOH=
mol NaOH
MNaOH
=
0,0017 mol
0,1M
= 0,017 dm
3
= 17 cm
3
30. Jawaban: b
pH = HCN
[H
+
] =
a
K [A]
=
6
4 10 0,01

= 2 10
4
pH = log [H
+
] = log 2 10
4
= 4 log 2
= 4 0,3 = 3,7
mol NaCN =
r
massa NaCN
M NaCN
=
r r r
0,49 g
((1 A Na) +(1 A C) +(1 A N)) g/mol
=
0,49 g
((1 23) +(112) +(114)) g/mol
=
0,49 g
(23 +12 +14) g/mol
=
0,49 g
49 g/mol
= 0,01 mol
mol HCN =
100
1.000
L 0,01 M = 0,001 mol
[H
+
] = K
a

[HCN]
[NaCN]
[H
+
] = K
a

mol HCN/volume total
mol NaCN/volume total
= 4 10
6

0,001/ 0,1
0,01/ 0,1
= 4 10
7
pH = log [H
+
]
= log 4 10
7
= 7 log 4 = 7 0,6 = 6,4
B. Uraian
1. pH = 5 log 4,5
log [H
+
] = log 4,5 10
5
[H
+
] = 4,5 10
5
[H
+
] = K
a

3
3
[CH COOH]
[CH COONa]
4,5 10
5
= 1,8 10
5

3
CH COOH
003 V
volumetotal

3
CH COONa
002 V
volumetotal

0,09 V
CH
3
COONa
= 0,054 V
CH
3
COOH
3
3
CH COOH
CH COONa
V
V
=
0,09
0,054
=
5
3
Jadi, perbandingan volume laruan CH
3
COOH dan
CH
3
COONa adalah 5 : 3.
2. pH = 4
log [H
+
] = log 10
4
[H
+
] = 10
4
[H
+
] = K
a

[HCOOH]
[HCOONa]
10
4
= 10
5

0,05
[HCOONa]
[HCOONa] = 0,005 M
[HCOONa] = mol HCOONa tiap liter larutan
mol HCOONa = 0,005 mol
Massa HCOONa = mol HCOONa M
r
HCOONa
= mol HCOONa ((1 A
r
H)
+ (1 A
r
C) + (2 A
r
O)
+ (1 A
r
Na))
= 0,005 mol ((1 1) + (1 12)
+ (2 16) + (1 23)) g/mol
= 0,005 mol (1 + 12 + 32
+ 23) g/mol
= 0,005 mol 68 g/mol
= 0,34 g
Jadi, massa HCOONa yang harus dilarutkan
sebanyak 0,34 gram.
52 Kunci Jawaban dan Pembahasan
3. pH = 9 + log 1,2
pOH = 14 pH
= 14 (9 + log 1,2)
= 5 log 1,2
log [OH

] = log 1,2 10
5
[OH

] = 1,2 10
5
mol HCl =
250
1.000
L 0,02 M
= 0,005 mol
NH
3
+ HCl NH
4
Cl
Mula-mula : x mol 0,005 mol
Reaksi : 0,005 mol 0,005 mol 0,005 mol

Setimbang : (x 0,005) mol 0,005 mol


[OH

] = K
b

3
4
[NH ]
[NH Cl]
1,2 10
5
= 1,5 10
5

(x 0,005)/ volume total
0,005/ volume total
0,006 = 1,5x 0,0075
1,5x = 0,0135
x = 0,009 mol
M NH
3
=
3
3
mol NH
volume NH
= 0,009 mol
1.000
150
L
= 0,06 M
[OH

] =
b
K [B]
=
5
1,5 10 0,06


=
7
9 10

= 3 10
3,5
pOH = log [OH

]
= log 3 10
3,5
= 3,5 log 3
pH = 14 (3,5 log 3)
= 10,5 + log 3
Jadi, pH gas NH
3
mula-mula adalah 10,5 + log 3.
4. mol C
6
H
5
COOH =
100
1.000
L 0,2 M = 0,02 mol
mol NaOH =
100
1.000
L 0,1 M = 0,01 mol
C
6
H
5
COOH + NaOH

C
6
H
5
COONa + H
2
O
Mula-mula : 0,02 mol 0,01 mol
Reaksi : 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol

Setimbang: 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol


[H
+
] = K
a

6 5
6 5
[C H COOH]
[C H COONa]
[H
+
] = 6 10
5

0,01/ volume total
0,01/ volume total
= 6 10
5
pH= log [H
+
]
pH = log 6 10
5
= 5 log 6
5. mol asam sianida =
100
1.000
L 0,1 M = 0,01 mol
pH = 6
log [H
+
] = 6
log [H
+
] = log 10
6
[H
+
] = 10
6
[H
+
] = K
a

[HCN]
[XCN]
10
6
= 4 10
6

mol HCN/ volume total
mol XCN/ volume total
mol XCN = 4 0,01
mol XCN = 0,04 mol
Massa XCN= mol XCN M
r
XCN
1,96 = 0,04 ((1 A
r
X) + (1 A
r
C)
+ (1 A
r
N))
1,96 = 0,04 (A
r
X + (1 12) + (1 14))
1,96 = 0,04 (A
r
X + 26)
49 = (A
r
X + 26)
A
r
X = (49 26) g/mol
= 23 g/mol
Unsur X mempunyai A
r
= 23 g/mol sehingga unsur
X adalah Na.
6. mol NaOH =
25
1.000
L 1,2 M = 0,03 mol
mol HCOOH =
100
1.000
L 0,33 M = 0,033 mol
HCOOH + NaOH HCOONa + H
2
O
Mula-mula : 0,033 mol 0,03 mol
Reaksi : 0,03 mol 0,03 mol 0,03 mol 0,03 mol

Setimbang: 0,003 mol 0,03 mol 0,03 mol


Larutan penyangga jika diencerkan, pH tidak
berubah secara signifikan (dianggap tetap).
[H
+
] = K
a

[HCOOH]
[HCOONa]
= K
a

mol HCOOH/ volume total
mol HCOONa/ volume total
= 10
4

0,003
0,03
= 10
5
pH = log [H
+
] = log 10
5
= 5
7. mol CH
3
COOH =
100
1.000
L 0,4 M = 0,02 mol
[H
+
] =
a
K [A] =
5
10 0,4

= 2 10
3
pH= log [H
+
] = log 2 10
3
= 3 log 2
mol NaCH
3
COO
=
3
r 3
massa NaCH COO
M NaCH COO
=
3
r r r r
massa NaCH COO
((1 A Na) (2 A C) (3 A H) (2 A O)) + + +
=
0,41g
((1 23) (2 12) (3 1) (2 16)) g/mol + + +
53 Kimia Kelas XI
=
0,41g
82 g/mol
= 0,005 mol
[H
+
] = K
a

3
3
[CH COOH]
[NaCH COO]
= 10
5

0,02 mol/ volume total
0,005 mol/ volume total
= 4 10
5
pH = log [H
+
] = log 4 10
5
= 5 log 4
Jadi, pH berubah dari 3 log 2 menjadi 5 log 4.
8. a. [H
+
] = K
a

3 2
3 2
[CH CH COOH]
[CH CH COONa]
= 1,3 10
5

0,11mol/ 2,1liter
0,1mol/ 2,1liter
= 1,43 10
5
pH = log [H
+
]
= log 1,43 10
5
= 5 log 1,43
b. CH
3
CH
2
COOH + NaOH CH
3
CH
2
COONa + H
2
O
Mula-mula :0,11 mol 0,04 mol 0,1 mol
Reaksi :0,04 mol 0,04 mol 0,04 mol 0,04 mol

Setimbang:0,07 mol 0,14 mol 0,04 mol


[H
+
] = K
a

3 2
3 2
[CH CH COOH]
[CH CH COONa]
= 1,3 10
5

0,07 mol/ 2,1liter
0,14 mol/ 2,1liter
= 6,5 10
6
pH = log [H
+
]
= log 6,5 10
6
pH = 6 log 6,5
c. CH
3
CH
2
COONa + HI NaI + CH
3
CH
2
COOH
Mula-mula :0,1 mol 0,02 mol 0,11 mol
Reaksi :0,02 mol 0,02 mol 0,02 mol 0,02 mol

Setimbang:0,08 mol 0,02 mol 0,13 mol


[H
+
] = K
a

3 2
3 2
[CH CH COOH]
[CH CH COONa]
= 1,3 10
5

0,13 mol/ 2,1liter
0,08 mol/ 2,1liter
= 2,11 10
5
pH = log [H
+
]
= log 2,11 10
5
= 5 log 2,11
9. pK
a
= 3,2
log K
a
= 3,2
log K
a
= log 10
3,2
K
a
= 10
3,2
mol HA =
500
1.000
L 0,2 M = 0,1 mol
pH = 3,5
log [H
+
] = log 10
3,5
[H
+
] = 10
3,5
[H
+
] = K
a

[HA]
[NaA]
10
3,5
= 10
3,2

mol HA/ volume total
mol NaA/ volume total
10
3,5
= 10
3,2

0,1
mol NaA
mol NaA=
3,2 1
3,5
10 10
10

= 10
0,7
=

0,2 mol
Jadi, harga x adalah 0,2 mol.
10. HCN + NaOH NaCN + H
2
O
Mula-mula: 10 mol x mol
Reaksi : x mol x mol x mol x mol

Setimbang: (10 x) mol x mol x mol


pH = 5
log [H
+
] = 5
log [H
+
] = log 10
5
[H
+
] = 10
5
[H
+
] = K
a

[HCN]
[NaCN]
[H
+
] = K
a

mol HCN/ volume total
mol NaCN/ volume total
10
5
= 10
5

(10 x)
x

x = 10 x
2x = 10
x = 5 mol
Massa NaOH = mol NaOH M
r
NaOH
= 5 mol 40 g/mol
= 200 gram
Jadi, massa natrium hidroksida adalah 200 gram.
Bab IV Hidrolisis
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: d
Garam BaSO
4
terdiri dari basa kuat Ba(OH)
2
dan
asam kuat (H
2
SO
4
).

Garam yang berasal dari basa
kuat dan asam kuat tidak terhidrolisis karena ion
Ba
2+
dari Ba(OH)
2
tidak bereaksi dengan ion OH

dari air. Demikian juga dengan ion SO


4
2
dari
H
2
SO
4
tidak bereaksi dengan H
+
dari air. Oleh
54 Kunci Jawaban dan Pembahasan
karena itu, BaSO
4
tidak terhidrolisis. Sementara
itu, garam CH
3
COONH
4
berasal dari asam lemah
dan basa lemah sehingga terhidrolisis total. Garam
CH
3
COONa dan Na
3
PO
4
berasal dari asam lemah
dan basa kuat sehingga terhidrolisis sebagian.
Garam NH
4
Cl berasal dari basa lemah dan asam
kuat sehingga terhidrolisis sebagian.
2. Jawaban: a
Garam Al
2
(SO
4
)
3
berasal dari basa amfoter
Al(OH)
3
dan asam kuat (H
2
SO
4
) sehingga bersifat
asam. Garam yang bersifat asam akan
memerahkan lakmus biru. Sementara itu, garam
Na
3
PO
4
berasal dari basa kuat (NaOH) dan asam
lemah (H
3
PO
4
) sehingga bersifat basa. Garam
bersifat basa tidak mengubah warna lakmus biru.
Garam NaCl berasal dari asam kuat (HCl) dan
basa kuat (NaOH) sehingga bersifat netral. Garam
bersifat netral tidak mengubah warna kertas
lakmus baik merah maupun biru. Garam
CH
3
COOK berasal dari basa kuat (KOH) dan
asam lemah (CH
3
COOH) sehingga bersifat basa.
Garam bersifat basa tidak mengubah warna kertas
lakmus biru. Garam KNO
3
berasal dari asam kuat
(HNO
3
) dan basa kuat (KOH) sehingga bersifat
netral. Garam bersifat netral tidak mengubah
warna kertas lakmus.
3. Jawaban: c
Besar [H
+
] dalam larutan garam yang berasal dari
asam kuat dan basa lemah dirumuskan sebagai
berikut.
[H
+
] =
w
b
K
K
M
Jadi, besar [H
+
] berbanding terbalik dengan akar
kuadrat K
b
-nya.
4. Jawaban: b
Na
2
S merupakan garam yang berasal dari basa
kuat (NaOH) dan asam lemah (H
2
S) sehingga
bersifat basa. Garam bersifat basa ini dapat
terhidrolisis sebagian (parsial). Persamaan
ionisasi dan hidrolisis Na
2
S sebagai berikut.
Na
2
S(aq) 2Na
+
(aq) + S
2
(aq)
S
2
(aq) + 2H
2
O() H
2
S(aq) + 2OH

(aq)
5. Jawaban: c
Larutan NH
4
NO
2
merupakan larutan garam yang
berasal dari basa lemah (NH
4
OH) dengan asam
lemah (HNO
2
).
[H
+
] =
a w
b
K K
K

=
4 14
5
10 10
10

=
13
10

= 3,1 10
7
pH = log [H
+
]
= log 3,1 10
7
= 7 log 3,1
= 6,5
Jadi, pH larutan NH
4
NO
2
sebesar 6,5.
6. Jawaban: e
Garam NaX berasal dari basa kuat dan asam
lemah sehingga bersifat basa.
pH = 8
pOH = 14 pH
= 14 8
= 6
pOH = log [OH

]
6 = log [OH

]
log 10
6
= log [OH

]
[OH

] = 10
6
[OH

] =
w
a
K
K
M
10
6
=
14
a
10
K
0,01

10
12
=
14
a
10
K

10
2
10
12
K
a
= 10
14
10
2
K
a
=
16
12
10
10

= 10
4
7. Jawaban: d
mol NaOH = 0,025 L 0,5 M
= 0,0125 mol
mol CH
3
COOH = 0,025 L 0,5 M
= 0,0125 mol
NaOH + CH
3
COOH CH
3
COONa +
H
2
O
mula-mula : 0,0125 0,0125
reaksi : 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125

setimbang : 0,0125 0,0125


mol CH
3
COONa = 0,0125 mol
[CH
3
COONa] = 0,0125 mol/0,05 L
= 0,25 M
CH
3
COONa berasal dari asam lemah dan basa
kuat.
[OH

] =
w
a
K
K
M
=
14
5
2
10
10
25 10


=
11
25 10

= 1,58 10
5
pOH = log 1,58 10
5
= 5 log 1,58
55 Kimia Kelas XI
pH = pK
w
pOH
= 14 (5 log 1,58)
= 9 + log 1,58
Jadi, pH larutan campuran yang terbentuk sebesar
9 + log 1,58.
8. Jawaban: a
Garam Ca(CH
3
COO)
2
berasal dari asam lemah
CH
3
COOH dan basa kuat Ca(OH)
2
sehingga
hanya asam lemahnya yang terhidrolisis.
Ca(CH
3
COO)
2
2CH
3
COO

+ Ca
2+
0,01 M 0,02 M 0,01 M
CH
3
COO

+ H
2
O CH
3
COOH + OH

0,02 0,02
[OH

] =
w
a
K
K
M
=


5
14
2
10
2 10
2 10
=

11
1 10
= 3,16 10
6
pOH = log 3,16 10
6
= 6 log 3,16
pH = pK
w
pOH
= 14 (6 log 3,16)
= 8,5
Jadi, pH larutan Ca(CH
3
COO)
2
sebesar 8,5.
9. Jawaban: e
mol NaOH =
20
1.000
L 0,30 M
= 0,006 mol
mol CH
3
COOH=
40
1.000
L 0,15 M
= 0,006 mol
NaOH + CH
3
COOH CH
3
COONa + H
2
O
Mula-mula : 0,006 mol 0,006 mol
Reaksi : 0,006 mol 0,006 mol 0,006 mol 0,006 mol

Setimbang : 0,006 mol 0,006 mol


Garam CH
3
COONa berasal dari asam lemah dan
basa kuat.
[OH

] =
w
a
K
K
M
=
14
5
10 1.000
60 10
0,006

=
10
10

= 10
5
pOH = log [OH

]
= log 10
5
= 5
pH = 14 pOH
= 14 5
= 9
Jadi, pH larutan campuran sebesar 9.
10. Jawaban: c
Mol HCl =
50
1.000
L 0,1 M
= 0,005 mol
Mol NH
4
OH=
50
1.000
L 0,1 M
= 0,005 mol
HCl + NH
4
OH NH
4
Cl + H
2
O
Mula-mula : 0,005 mol 0,005 mol
Reaksi : 0,005 mol 0,005 mol 0,005 mol 0,005 mol

Setimbang : 0,005 mol 0,005 mol


Larutan NH
4
Cl merupakan larutan garam yang
berasal dari basa lemah (NH
4
OH) dan asam kuat
(HCl).
[H
+
] =
w
b
K
K
M
=


14
5
3
10 1.000
100 5 10
5 10
=
11
10
= 3,16 10
6
pH = log 3,16 10
6
= 6 log 3,16
= 5,51
Jadi, pH larutan campuran sebesar 5,5.
B. Uraian
1. Reaksi ionisasi NH
4
Cl:
NH
4
Cl(aq) NH
4
+
(aq) + Cl

(aq)
Reaksi ionisasi air:
H
2
O() H
+
(aq) + OH

(aq)
NH
4
Cl berasal dari basa lemah (NH
4
OH) sehingga
ion NH
4
+
dari garam NH
4
Cl dapat bereaksi dengan
ion OH

dari air. Persamaan reaksinya sebagai


berikut.
NH
4
+
(aq) + H
2
O() NH
4
OH(aq) + H
+
(aq)
Pada reaksi hidrolisis tersebut dibebaskan ion H
+
.
Adanya ion H
+
dalam larutan inilah yang dapat
memerahkan kertas lakmus biru.
2. a. NaCN
NaCN(aq) Na
+
(aq) + CN

(aq)
CN

(aq) + H
2
O() HCN(aq) + OH

(aq)
Garam NaCN bersifat basa karena
membebaskan ion OH

.
56 Kunci Jawaban dan Pembahasan
b. Al
2
(SO
4
)
3
Al
2
(SO
4
)
3
2Al
3+
(aq) + 3SO
4
2
(aq)
Al
3+
(aq) + 3H
2
O() Al(OH)
3
(aq) + 3H
+
(aq)
Garam Al
2
(SO
4
)
3
bersifat asam karena
membebaskan ion H
+
.
c. Ca(CH
3
COO)
2
Ca(CH
3
COO)
2
(aq) Ca
2+
(aq) + 2CH
3
COO

(aq)
CH
3
COO

(aq) + H
2
O() CH
3
COOH(aq) + OH

(aq)
Garam Ca(CH
3
COO)
2
bersifat basa karena
membebaskan OH

.
d. Na
3
PO
4
Na
3
PO
4
(aq) 3Na
+
(aq) + PO
4
3
(aq)
PO
4
3
(aq) + 3H
2
O() H
3
PO
4
(aq) + 3OH

(aq)
Garam Na
3
PO
4
bersifat basa karena
membebaskan OH

.
3. Ca(CH
3
COO)
2
merupakan garam yang berasal
dari asam lemah dan basa kuat. Oleh karenanya
anionnya mengalami hidrolisis.
Reaksi ionisasi Ca(CH
3
COO)
2
sebagai berikut.
Ca(CH
3
COO)
2
(aq) Ca
2+
(aq) + 2CH
3
COO

(aq)
0,01 M 0,01 M 0,02 M
[OH

] =
w
a
K
K
M
=
14
5
10
1,8 10
0,02

=
16
5
2 10
1,8 10

=
11
2 10

= 4,5 10
6
pOH = log [OH

]
= log 4,5 10
6
= 6 log 4,5
pH = 14 pOH
= 14 (6 log 4,5)
= 8 + log 4,5
Jadi, pH larutan Ca(CH
3
COO)
2
0,01 M sebesar
8 + log 4,5.
4. pH larutan NH
4
OH
[OH

] =
b
K M
=
5
10 0,1

=
6
10

[OH

] = 10
3
pOH = log [OH

]
= log 10
3
= 3
pH = 14 pOH
= 14 3 = 11
pH larutan HCN
[H
+
] =
a
K M
=
4
10 0,1

=
5
10

= 10
2,5
pH = log [H
+
]
= log 10
2,5
= 2,5
Persamaan reaksi:
NH
4
OH + HCN NH
4
CN + H
2
O
Larutan garam NH
4
CN terbentuk dari basa lemah
(NH
4
OH) dan asam lemah (HCN).
[H
+
] =

w a
b
K K
K
=
14 4
5
10 10
10

=
13
10

= 10
6,5
pH = log [H
+
]
= log 10
6,5
= 6,5
Jadi, pH larutan campuran sebesar 6,5.
5. pH larutan basa lemah LOH = 11 + log 4
pOH = 14 pH
= 14 (11 + log 4)
= 3 log 4
log [OH

] = log 4 10
3
[OH

] = 4 10
3
[OH

] =
b
K M
4 10
3
=
b
K 0, 02
16 10
6
= K
b
0,02
K
b
= 8 10
4
mol LOH =
100
1.000
L 0,02 M = 2 10
3
mol
mol HBr =
200
1.000
L 0,01 M = 2 10
3
mol
LOH + HBr LBr + H
2
O
Mula-mula : 2 10
3
mol 2 10
3
mol
Reaksi : 2 10
3
mol 2 10
3
mol 2 10
3
mol 2 10
3
mol

Setimbang : 2 10
3
mol 2 10
3
mol
Larutan LBr berasal dari basa lemah (LOH) dan
asam kuat (HBr).
57 Kimia Kelas XI
[H
+
] =
w
b
K
K
M
=
14
4
3
10 1.000
300
8 10
2 10


=
14
8,33 10

=2,89 10
7
pH = log 2,89 10
7
= 7 log 2,89
Jadi, pH larutan campuran yang terbentuk sebesar
7 log 2,89.
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: a
Larutan garam yang bersifat asam berasal dari
asam kuat dan basa lemah. Seng iodida (ZnI)
berasal dari basa lemah (Zn(OH)
2
) dan asam kuat
(HI) sehingga ZnI bersifat asam. Perak bromida
(AgBr) berasal dari basa lemah (AgOH) dan asam
kuat (HBr) sehingga AgBr bersifat asam. Amonium
klorida (NH
4
Cl) berasal dari basa lemah (NH
4
OH)
dan asam kuat (HCl) sehingga NH
4
Cl bersifat
asam. Barium asetat (Ba(CH
3
COO)
2
) berasal dari
asam lemah (CH
3
COOH) dan basa kuat
(Ba(OH)
2
) sehingga (Ba(CH
3
COO)
2
) bersifat basa.
Magnesium nitrat (Mg(NO
3
)
2
) berasal dari basa
kuat (Mg(OH)
2
) dan asam kuat (HNO
3
) sehingga
Mg(NO
3
)
2
bersifat netral. Jadi, garam yang bersifat
asam adalah nomor 1), 2), dan 3).
2. Jawaban: e
Garam yang larutannya dapat membirukan kertas
lakmus merah adalah garam yang bersifat basa.
Garam bersifat basa berasal dari basa kuat dan
asam lemah. NH
4
NO
3
berasal dari basa lemah
NH
4
OH dan asam kuat HNO
3
sehingga bersifat
asam. Garam bersifat asam tidak membirukan
kertas lakmus merah. NH
4
Cl berasal dari basa
lemah NH
4
OH dan asam kuat HCl sehingga
bersifat asam. K
2
SO
4
berasal dari basa kuat KOH
dan asam kuat H
2
SO
4
sehingga bersifat netral.
NaCl berasal dari basa kuat NaOH dan asam kuat
HCl sehingga bersifat netral. Garam bersifat netral
tidak membirukan kertas lakmus merah. K
2
S
berasal dari basa kuat KOH dan asam lemah H
2
S
sehingga bersifat basa. Garam bersifat basa akan
membirukan kertas lakmus merah karena saat
terhidrolisis membebaskan ion OH

. Persamaan
reaksinya sebagai berikut.
K
2
S(aq) 2K
+
(aq) + S
2
(aq)
S
2
(aq) + 2H
2
O() H
2
S(aq) + 2OH

(aq)
3. Jawaban: d
Garam yang terhidrolisis sebagian dan bersifat basa
dihasilkan dari pencampuran antara asam lemah
dengan basa kuat yang memiliki jumlah mol sama,
misal campuran antara KOH (basa kuat) dan HCN
(asam lemah). Sementara itu, campuran NH
3
(basa
lemah) dan HCl (asam kuat) menghasilkan garam
bersifat asam. Campuran NH
3
(basa lemah) dan
HCN (asam lemah) menghasilkan garam yang
mungkin bersifat asam atau basa tergantung dari
harga K
a
atau K
b
-nya. Campuran KOH (basa kuat)
dan HCl (asam kuat) menghasilkan garam bersifat
netral. Campuran NaOH (basa kuat) dan H
2
SO
4
(asam kuat) menghasilkan garam bersifat netral.
4. Jawaban: b
Garam yang membirukan kertas lakmus merah
merupakan garam bersifat basa. Garam ini berasal
dari basa kuat seperti NaOH dan KOH serta asam
lemah seperti HCN dan CH
3
COOH. Sementara
itu, HCl dan H
2
SO
4
merupakan asam kuat,
sedangkan NH
4
OH merupakan basa lemah. Jadi,
garam yang bersifat basa yaitu KCN dan
CH
3
COONa, terdapat pada nomor 1) dan 3).
5. Jawaban: a
Larutan garam yang harga pH-nya tidak
dipengaruhi oleh konsentrasi molarnya yaitu
larutan garam yang terbentuk dari asam lemah
dan basa lemah, misal NH
4
CN. NH
4
CN terbentuk
dan asam lemah (HCN) dan basa lemah (NH
4
OH).
Harga pH-nya tergantung harga K
a
dan K
b
.
Sementara itu, (NH
4
)
2
SO
4
terbentuk dari asam
kuat (H
2
SO
4
) dan basa lemah (NH
4
OH). NaHCOO
terbentuk dari asam lemah (HCOOH) dan basa
kuat (NaOH). Mg(NO
3
)
2
terbentuk dari asam kuat
(HNO
3
) dan basa kuat Mg(OH)
2
. CH
3
COONa
terbentuk dari asam lemah (CH
3
COOH) dan basa
kuat (NaOH). Oleh karena itu, (NH
4
)
2
SO
4
,
NaHCOO, Mg(NO
3
)
2
, dan CH
3
COONa harga pH-
nya tergantung pada konsentrasi molarnya.
6. Jawaban: d
Larutan Na
3
PO
4
merupakan larutan garam yang
berasal dari basa kuat NaOH dan asam lemah
H
3
PO
4
sehingga garam ini bersifat basa. Garam
Na
3
PO
4
mampu terhidrolisis sebagian dengan
melepaskan ion OH

saat ion PO
4
3
dari asam
lemahnya bereaksi dengan ion H
+
dari air.
Persamaan reaksi hidrolisisnya sebagai berikut.
Na
3
PO
4
(aq) 3Na
+
(aq) + PO
4
3
(aq)
ion Na
+
berasal dari basa kuat sehingga tidak
dapat bereaksi dengan ion OH

dari air.
Na
+
(aq) + H
2
O()
PO
4
3
(aq) + 3H
2
O() H
3
PO
4
(aq) + 3OH

(aq)
58 Kunci Jawaban dan Pembahasan
Adanya ion OH

yang dilepaskan mengakibatkan


larutan mempunyai pH > 7, jumlah ion OH

dalam
larutan bertambah, dapat membirukan kertas
lakmus, dan garamnya bersifat basa.
7. Jawaban: d
Larutan natrium asetat (CH
3
COONa) terbentuk
dari asam lemah (CH
3
COOH) dan basa kuat
(NaOH).
K
h
=
w
a
K
K
[OH

] =
w
a
K
K
M
=
h
K M
=
9
10 0,1

=
10
10

= 10
5
pOH = log 10
5
= 5
pH = 14 5
= 9
Jadi, pH larutan natrium asetat sebesar 9.
8. Jawaban: c
mol (NH
4
)
2
SO
4
=
4 2 4
r 4 2 4
massa (NH ) SO
M (NH ) SO
=
2,64 gram
132 gram/mol
= 0,02 mol
M(NH
4
)
2
SO
4
=
4 2 4
4 2 4
mol (NH ) SO
volume (NH ) SO
=
0,02 mol
1 L
= 0,02 M
Garam (NH
4
)
2
SO
4
berasal dari asam kuat H
2
SO
4
dan basa lemah NH
4
OH.
[H
+
] =
w
b
K
K
M
=
14
5
10 2
10
(2 10 )


=
11
2 10

= 4,4 10
6
pH = log [H
+
]
= log 4,4 10
6
= 6 log 4,4
Jadi, pH larutan (NH
4
)
2
SO
4
sebesar 6 log 4,4.
9. Jawaban: c
Larutan NH
4
NO
2
merupakan larutan garam yang
berasal dari asam lemah HNO
2
dan basa lemah
NH
4
OH.
[H
+
] =
a w
b
K K
K

=
4 14
5
10 10
10

=
13
10

= 3 10
7
pH = log [H
+
]
= log 3 10
7
= 7 log 3
= 7 0,5
= 6,5
Jadi, pH garam NH
4
NO
2
sebesar 6,5.
10. Jawaban: c
mol HCl =
20
1.000
L 0,2 M
= 0,004 mol
mol NH
4
OH =
20
1.000
L 0,2 M
= 0,004 mol
HCl(aq) + NH
4
OH(aq) NH
4
Cl(aq) + H
2
O()
Mula-mula : 0,004 mol 0,004 mol
Reaksi : 0,004 mol 0,004 mol 0,004 mol 0,004 mol

Setimbang : 0,004 mol 0,004 mol


Larutan NH
4
Cl merupakan larutan garam yang
berasal dari basa lemah (NH
4
OH) dan asam kuat
(HCl).
[H
+
] =
w
b
K
K
M
=
14
5
10 1.000
40
10
0,004


=
10
10

= 10
5
pH = log [H
+
]
= log 10
5
= 5
Jadi, pH larutan campuran yang terbentuk sebesar 5.
11. Jawaban: a
pH = 8
pOH = 14 pH
= 14 8 = 6
pOH = log [OH

]
6 = log [OH

]
log 10
6
= log [OH

]
[OH

] = 10
6
Garam CH
3
COONa terbentuk dari asam lemah
(CH
3
COOH) dan basa kuat (NaOH).
59 Kimia Kelas XI
[OH

] =
w
a
K
K
M
10
6
=
14
5
10
10
M

10
12
=
14
5
10
10

M
M = 10
3
M
mol CH
3
COONa =
3
CH COONa
M

3
CH COONa
V
3
r 3
massa CH COONa
M CH COONa
= 10
3
2
3
massa CH COONa
82
= 2 10
3
Massa CH
3
COONa = 164 10
3
g
= 164 mg
Jadi, massa CH
3
COONa 164 mg.
12. Jawaban: a
mol HCOOH = volume HCOOH [HCOOH]
=
50
1.000
L 0,60 M
= 0,030 mol
mol NaOH = volume NaOH [NaOH]
=
25
1.000
L 1,2 M
= 0,030 mol
HCOOH(aq) + NaOH(aq) HCOONa(aq) + H
2
O()
m : 0,030 0,030
r : 0,030 0,030 0,030 0,030

s : 0,030 0,030
M HCOONa =
mol HCOONa
volume HCOONa
=
1.000
75
0,030
= 0,4 M
Garam HCOONa berasal dari asam lemah
HCOOH dan basa kuat NaOH.
[OH

] =
w
a
K
K
M
=
14
4
10
10
0,4

=
11
4 10

= 6,3 10
6
pOH = log 6,3 10
6
= 6 log 6,3
pH = 14 pOH
= 14 (6 log 6,3)
= 8 + log 6,3
= 8 + 0,8 = 8,8
Jadi, pH larutan garam yang terbentuk sebesar 8,8.
13. Jawaban: b
mol H
2
SO
4
= 0,1 L 0,1 M
= 0,01 mol
mol NH
4
OH= 0,1 0,2 M
= 0,02 mol
H
2
SO
4
+ 2NH
4
OH (NH
4
)
2
SO
4
+ 2H
2
O
m : 0,01 0,02
r : 0,01 0,02 0,01 0,02

s : 0,01 0,02
(NH
4
)
2
SO
4
berasal dari basa lemah NH
4
OH dan
asam kuat H
2
SO
4
.
[(NH
4
)
2
SO
4
] =
0,01mol
0,2L
= 5 10
2
M
[H
+
] =
w
b
K
K
M
=
14
5
10
10
2
5 10

=
11
5 10

= 7,07 10
6
pH = log [H
+
]
= log 7,07 10
6
= 6 log 7,07
= 6 0,85
= 5,15
Jadi, pH larutan yang terjadi sebesar 5,15.
14. Jawaban: a
mol asam asetat = 0,04 L 0,15 M
= 6 10
3
mol
mol NaOH = 0,02 L 0,3 M
= 6 10
3
mol
CH
3
COOH + NaOH CH
3
COONa + H
2
O
m : 0,006 0,006
r : 0,006 0,006 0,006 0,006

s : 0,006 0,006
mol CH
3
COONa = 0,006
[CH
3
COONa] =
0,006 mol
0,06 L
= 0,1 M
pH = pK
w
pOH
pOH = log [OH

]
[OH

] =
w
a
K
K
M
=
14
5
10
10
0,1

=
10
10

= 10
5
60 Kunci Jawaban dan Pembahasan
pOH = log 10
5
= 5
pH = pKw pOH
= 14 5
= 9
Jadi, larutan yang terbentuk mempunyai pH 9.
15. Jawaban: a
KOH + CH
3
COOH CH
3
COOK + H
2
O
CH
3
COOK K
+
+ CH
3
COO

CH
3
COO

+ H
2
O CH
3
COOH + OH
+
pH = 9
pOH = 14 9
= 5
[OH

] = 10
5
M
CH
3
COOK berasal dari basa kuat KOH dengan
asam lemah CH
3
COOH.
[OH

] =
w
a
K
K
M
10
5
=
14
5
10
10
M

10
10
=
14
5
10
10

M
10
10
= 10
9
M
M =
10
9
10
10

= 10
1
M
[KOH] = 10
1
M
mol KOH = [KOH] volume
= 10
1
M 1 L
= 10
1
mol
massa KOH = mol M
r
= 0,1 56
= 5,6 gram
Jadi, massa KOH yang diperlukan sebesar
5,6 gram.
16. Jawaban: b
Amonium nitrat = NH
4
NO
3
NH
4
NO
3
(aq) NH
4
+
(aq) + NO
3

(aq)
[NH
4
+
] = [NH
4
NO
3
]
pH larutan = 5,5
log [H
+
] = 5,5
[H
+
] = 10
5,5
[H
+
] =
w
b
K
4 3
K
[NH NO ]
[NH
4
NO
3
] =
1.000
ml

r
g
M
[H
+
] =
w
b
K 1.000 g
K ml 80

10
5,5
=
14
5
10 1.000 g
250 80
2 10

10
11
=
14
5
10
2 10


4 g
80
10
11
=
14
3
4 10 g
1,6 10

g =
14
14
1,6 10
4 10

= 0,4 gram
Jadi, massa amonium nitrat yang dilarutkan
sebesar 0,4 gram.
17. Jawaban: b
mol NH
4
Cl =
4
r 4
massa NH Cl
M NH Cl
=
16,05
53,5
= 0,3 mol
M NH
4
Cl =
4
mol NH Cl
volume larutan
=
0,3
3
= 0,1 mol
Garam NH
4
Cl terbentuk dari basa lemah (NH
4
OH)
dan asam kuat (HCl).
[H
+
] =
w
b
K
K
M
=
14
5
10
10
0,1

=
10
10

= 10
5
pH = log [H
+
]
= log 10
5
= 5
Jadi, larutan yang terjadi mempunyai pH = 5.
18. Jawaban: c
mol KOH =
r
gram
M
=
0,28
56
= 0,005 mol
mol HA = volume HA [HA]
= 0,05 0,1
= 0,005 mol
KOH(aq) + HA(aq) KA(aq) + H
2
O()
m : 0,005 0,005
r : 0,005 0,005 0,005 0,005

s : 0,005 0,005
mol KA = 0,005 mol
61 Kimia Kelas XI
[KA] =
0,005 mol
0,05 L
= 0,1 M
pH = 3,0
log [H
+
] = 3,0
log [H
+
] = log 10
3
[H
+
] = 10
3
[OH

] =
w
a
K
K
M
=
14
5
10
10
0,1

=
10
10

= 10
5
pOH = log [OH

]
= log 10
5
pOH = 5
pH= pK
w
pOH
= 14 5
= 9
Jadi, pH larutan garam yang terjadi sebesar 9.
19. Jawaban: e
mol NH
4
OH =
100
1.000
L 0,06 M = 0,006 mol
mol C
6
H
5
COOH =
400
1.000
0,015 M = 0,006 mol
pH C
6
H
5
COOH = 3,5 log 3
log [H
+
] = 3,5 log 3
log [H
+
] = log 3 10
3,5
[H
+
] = 3 10
3,5
H
+
=
a
K [A]
3 10
3,5
=
a
K 0,015
K
a
=
7
9 10
0,015

= 6 10
5
NH
4
OH(aq) + C
6
H
5
COOH(aq) C
6
H
5
COONH
4
(aq) + H
2
O()
m : 0,006 0,006
r : 0,006 0,006 0,006 0,006

s : 0,006 0,006
Garam C
6
H
5
COONH
4
yang terbentuk berasal dari
asam lemah dan basa lemah.
pH = 7 log 2
pH = log [H
+
]
log [H
+
] = log 2 10
7
[H
+
] = 2 10
7
[H
+
] =
a
b
K
w
K
K
2 10
7
=
5
14
b
6 10
K
10

4 10
14
=
5 14
b
(6 10 ) 10
K


K
b
= 1,5 10
5
pH larutan NH
4
OH mula-mula:
[OH

] =
b
K [B]
=
5
(1,5 10 ) 0,06


=
7
9 10

= 3 10
3,5
M
pOH = log 3 10
3,5
[OH

] = 3,5 log 3
pH = 14 (3,5 log 3)
= 10,5 + log 3
20. Jawaban: c
pH = 5
log [H
+
] = 5
log [H
+
] = log 10
5
[H
+
] = 10
5
(NH
4
)
2
SO
4
berasal dari asam kuat H
2
SO
4
dengan
basa lemah NH
4
OH.
[H
+
] =
w
b
K
K
M
10
5
=
14
5
10
10
M

10
10
= 10
9
M
M =
10
9
10
10

= 10
1
M
[(NH
4
)
2
SO
4
] = 10
1
M
mol (NH
4
)
2
SO
4
= [(NH
4
)SO
4
volume
= 10
1
M 0,1 L
= 0,01 mol
massa (NH
4
)
2
SO
4
= mol M
r
M
r
(NH
4
)
2
SO
4
= 132
massa = 0,01 132
= 1,32 gram
Jadi, massa (NH
4
)
2
SO
4
yang harus dilarutkan
sebesar 1,32 gram.
21. Jawaban: e
NH
4
+
+ H
2
O NH
4
OH + H
+
mol NH
4
Cl =
2,14 g
53,5 mol/g
= 0,4 mol
[NH
4
Cl] =
800 ml
1.000 ml
0,4mol
= 0,5 M
62 Kunci Jawaban dan Pembahasan
[H
+
] =
w
b
K
K
M
=
14
5
10
2 10
0,5

=
10
2,5 10

= 1,58 10
5
pH = log 1,58 10
5
= 5 log 1,58
= 4,8
Jadi, pH garam tersebut sebesar 4,8.
22. Jawaban: c
mol NH
4
OH = 0,1 L 0,1 M = 0,01 mol
mol HCl = 0,05 L 0,2 M
= 0,01 mol
NH
4
OH + HCl NH
4
Cl + H
2
O
mula-mula : 0,01 0,01
reaksi : 0,01 0,01 0,01 0,01

setimbang : 0,01 0,01


Garam NH
4
Cl terbentuk dari basa lemah (NH
4
OH)
dan asam kuat (HCl).
M NH
4
Cl =
4
4
mol NH Cl
volume NH Cl
=
0,01
0,15
= 6,7 10
2
M
[H
+
] =
w
b
K
K
M
=
14
5
10
2
1,8 10
6,7 10

=
12
37,2 10

= 6,1 10
1
pH = log [H
+
]
= log 6,1 10
6
= 6 log 6,1
Jadi, pH larutan tersebut sebesar 6 log 6,1.
23. Jawaban: d
mol CH
3
COOK=
3
r 3
massa CH COOK
M CH COOK
=
19,6
98
= 0,2 mol
M CH
3
COOK =
3
3
mol CH COOK
volume CH COOK
=
1.000
500
0,2
= 0,4 M
Garam CH
3
COOK terbentuk dari asam lemah
(CH
3
COOH) dan basa kuat (KOH).
[OH

] =
w
a
K
K
M
=
14
5
10
10
0,4

=
10
4 10

= 2 10
5
pOH = log 2 10
5
= 5 log 2
pH = 14 pOH
= 14 (5 log 2)
= 9 + log 2
Jadi, pH larutan CH
3
COOK sebesar 9 + log 2.
24. Jawaban: b
Larutan yang terbentuk berupa garam yang
bersifat asam.
[H
+
] =
w
b
K
K
M
=
14
6
10
7,2 10
0,05

=
11
6,9 10

= 8,3 10
6
pH = log [H
+
]
= log 8,3 10
6
= 6 log 8,3
= 5,1
Jadi, pH larutan yang terbentuk sebesar 5,1.
25. Jawaban: c
mol HCOOH =
400
1.000
L 0,005 M
= 2 10
3
mol
mol Ba(OH)
2
=
100
1.000
L M Ba(OH)
2
Misal M Ba(OH)
2
= x, maka mol Ba(OH)
2
=
10
1
x mol. Oleh karena terhidrolisis maka tidak
bersisa.
Ba(OH)
2
(aq) + 2HCOOH(aq) (HCOO)
2
Ba(aq) + 2H
2
O(aq)
Mula-mula : 10
1
x mol 2 10
3
mol
Reaksi : 10
3
mol 2 10
3
mol 10
3
mol 2 10
3
mol

Setimbang : 10
3
mol 2 10
3
mol
10
1
x mol = 10
3
mol
x = 10
2
M
Garam (HCOO)
2
Ba terbentuk dari asam lemah
(HCOOH) dan basa kuat (Ba(OH)
2
).
pH = 7,5
pOH = 14 pH
= 14 7,5
= 6,5
63 Kimia Kelas XI
log [OH

] = log 10
6,5
[OH

] = 10
6,5
[OH

] =
w
a
K
K
M
10
6,5
=
14
a
10 1.000
K 500
3
10


10
6,5
=
17
a
2 10
K

10
13
=
17
a
2 10
K

K
a
= 2 10
4
26. Jawaban: b
pH = 6
log [H
+
] = log 10
6
[H
+
] = 10
6
Garam (NH
4
)
2
SO
4
terbentuk dari basa lemah
(NH
4
OH) dan asam kuat (H
2
SO
4
).
[H
+
] =
w
b
K
K
M
10
6
=
14
5
10
10
M

10
12
= 10
9
M
M = 10
3
M
4 2 4
4 2 4
mol (NH ) SO
volume(NH ) SO
= 10
3
4 2 4 r 4 2 4
4 2 4
massa (NH ) SO / M (NH ) SO
volume(NH ) SO
= 10
3
4 2 4
500
1.000
massa (NH ) SO / 132
= 10
3
massa (NH
4
)
2
SO
4
= 0,066 gram
= 66 mg
27. Jawaban: e
mol NH
4
NO
3
=
4 3
r 4 3
massa NH NO
M NH NO
=
2
(28 4 48) + +
=
2
80
= 0,025 mol
Garam NH
4
NO
3
terbentuk dari basa lemah
(NH
4
OH) dan asam kuat (HNO
3
).
[H
+
] =
w
b
K
K
M
=
14
5
10 1.000
100
10
0,025


=
11
25 10

= 5 10
5,5
[OH

] [H
+
] = K
w
[OH

] (5 10
5,5
) = 10
14
[OH

] = 2 10
9,5
28. Jawaban: d
Garam bersifat asam di dalam air akan terhidrolisis
melepaskan ion H
+
. Sementara itu, garam bersifat
basa di dalam air akan terhidrolisis melepaskan
ion OH

. Jadi, garam yang bersifat asam di-


tunjukkan oleh persamaan reaksi nomor 3) dan 4).
29. Jawaban: c
Larutan garam yang mempunyai pH < 7 berasal
dari asam kuat dan basa lemah. CH
3
COONa
berasal dari asam lemah CH
3
COOH dan basa
kuat NaOH sehingga bersifat basa. NH
4
Cl berasal
dari basa lemah NH
4
OH dan asam kuat HCl
sehingga bersifat asam. K
2
S berasal dari basa
kuat KOH dan asam lemah H
2
S sehingga bersifat
basa. NaBr berasal dari basa kuat NaOH dan
asam kuat HBr sehingga bersifat netral. (NH
4
)
2
SO
4
berasal dari basa lemah NH
4
OH dan asam kuat
H
2
SO
4
sehingga bersifa asam. Jadi, garam yang
mempunyai pH < 7 yaitu NH
4
Cl dan (NH
4
)
2
SO
4
atau garam nomor 2) dan 5).
30. Jawaban: c
Kurva tersebut merupakan kurva titrasi antara
asam lemah dan basa kuat. pH larutan awal berasal
dari pH asam lemah. Pada penambahan 1049,9
ml titran, larutan bersifat sebagai buffer karena
mengandung asam lemah dan garamnya. Titik
ekuivalen terjadi pada pH > 7 karena larutan hanya
mengandung garam yang mengalami hidrolisis
parsial. Pada penambahan 50,160 ml titran, larutan
bersifat basa kuat karena mengandung sisa basa.
B. Uraian
1. a. AgNO
3
(aq) Ag
+
(aq) + NO
3

(aq)
Ag
+
(aq) + H
2
O() AgOH(aq) + H
+
(aq)
b. Na
2
CO
3
(aq) 2Na
+
(aq) + CO
3
2
(aq)
CO
3
2
(aq) + 2H
2
O() H
2
CO
3
(aq) + 2OH

(aq)
c. Na
3
PO
4
(aq) 3Na
+
(aq) + PO
4
3
(aq)
PO
4
3
(aq) + 3H
2
O() H
3
PO
4
(aq) + 3OH

(aq)
d. CH
3
COOK(aq) K
+
(aq) + CH
3
COO

(aq)
CH
3
COO

(aq) + H
2
O() CH
3
COOH(aq) +
OH

(aq)
2. a. KF(aq) K
+
(aq) + F

(aq)
F

(aq) + H
2
O() HF(aq) + OH

(aq)
b. K
h
=
[HF][OH ]
[F ]

c. K
h
=
w
a
K
K
=
14
4
10
6,6 10

= 1,5 10
11
64 Kunci Jawaban dan Pembahasan
d. [OH

] =
w
a
K
K
[KF]
=
14
4
10
6,6 10
0,1

=
15
4
10
6,6 10

= 1,2 10
6
[H
+
][OH

] = 10
14
[H
+
] (1,2 10
6
) = 10
14
[H
+
] =
14
6
10
1,2 10

= 8,3 10
9
3. Larutan NH
4
NO
2
terbentuk dari asam lemah HNO
2
dan basa lemah NH
4
OH.
[H
+
] =
a
w
b
K
K
K
=
4
14
5
10
10
10

=
13
10

= 10
6,5
pH = log [H
+
] = log 10
6,5
= 6,5
4. Garam HX bersifat basa karena terhidrolisis
menghasilkan ion OH

.
[OH

] =
h
K M
=
8
10 0,01

=
10
10

= 10
5
pOH = log [OH

] = log 10
5
= 5
pH = pK
w
pOH = 14 5 = 9
Jadi, pH larutan garam MX sebesar 9.
5. Garam CH
3
COONa berasal dari basa kuat NaOH
dan asam lemah CH
3
COOH sehingga bersifat
basa.
pH = 10
pOH = pK
w
pH = 14 10 = 4
[OH

] = log pOH
= log 4
= 10
4
[OH

] =
w
a
K
K
M
10
4
=
14
5
10
10
M

10
8
= 10
9
M
M =
8
9
10
10

= 10
mol garam = volume [G] =
200
1.000
10 = 2 mol
massa garam = 2 mol 82 = 164 gram
Jadi, massa CH
3
COONa yang dilarutkan
sebanyak 164 gram.
6. [NH
4
Cl] =
4
r 4
massa NH Cl
M NH Cl

1
volume
=
5,35
53,5

1
0,25
= 0,4 M
[H
+
] =
w
b
K
K
M
=
14
5
10
1 10
0,4

=
15
5
4 10
1 10

=
10
4 10

= 2 10
5
pH = log [H
+
] = log 2 10
5
= 5 log 2
Jadi, pH larutan garam yang terbentuk sebesar
5 log 2.
7. pH = 8 + log 4
pH = pK
w
pOH
8 + log 4 = 14 pOH
pOH = (14) (8 + log 4)
= 6 log 4
pOH = log [OH

]
[OH

] = 4 10
6
[OH

] = K
b

[basa]
[garam]
2NH
4
OH + H
2
SO
4
(NH
4
)
2
SO
4
+ 2H
2
O
mula-mula : 0,05 0,02
reaksi : 0,04 0,02 0,02 0,04

setimbang : 0,01 0,02 0,04


mol (NH
4
)
2
SO
4
= 0,02 mol
[(NH
4
)
2
SO
4
] =
0, 02 mol
0,9 L
= 2,2 10
2
M
[NH
4
OH] =
0,01mol
0,9 L
= 1,1 10
2
M
Tetapan ionisasi NH
4
OH diperoleh dari konsentrasi
ion OH

.
[OH

] =
b
K [basa]
[garam]

4 10
6
=
2
b
2
K (1,110 )
2,2 10

4 10
6
= 0,5 K
b
K
b
=
6
4 10
0,5

= 8 10
6
Jadi, harga tetapan ionisasi NH
4
OH sebesar
8 10
6
.
65 Kimia Kelas XI
8. Larutan garam MCl terbentuk dari basa lemah
(MOH) dan asam kuat (HCl).
pH = 5 + log 2 = 6 log 5
log [H
+
] = log 5 10
6
[H
+
] = 5 10
6
[H
+
] =
w
b
K
K
M
5 10
6
=
14
5
10
1,2 10
M

25 10
12
=
14
5
10
1,2 10

M
M = 3 10
2
M
=
w
b
K
K M
=
14
5 2
10
1,2 10 3 10=
9
27,78 10

= 5,27 10
4,5
= 5,27 10
4,5
x 100%
= 5,27 10
2,5
%
= 16,67 10
-3
% =
1
60
%
Jadi, derajat hidrolisis larutan garam MCl
1
60
%.
9. mol asam asetat = 0,25 L 0,01 M
= 0,0025 mol
pH = 3, [H
+
] = 10
3
M
mol NaOH =
r
gram
M
=
0,1
40
= 0,0025 mol
CH
3
COOH + NaOH CH
3
COONa + H
2
O
0,0025 0,0025
0,0025 0,0025 0,0025

0,0025
mol CH
3
COONa = 0,0025 mol
[CH
3
COONa] =
0,0025 mol
0,25 L
= 0,01 M
pH larutan yang terjadi: pH = pK
w
pOH
pOH = log [OH

]
[OH

] =
w
a
K
K
M
=
14
4
10
10
0,01

=
12
10

= 10
6
pOH = log 10
6
= 6
pH = 14 pOH
= 14 6
= 8
Jadi, pH larutan garam yang terbentuk sebesar 8.
10. mol NaOH = 0,05 L 0,1 M
= 0,005 mol
mol HCOOH = 0,05 L 0,1 M
= 0,005 mol
K
a
HCOOH = 1,8 10
4
pH garam = log [H
+
]
NaOH + HCOOH HCOONa + H
2
O
mula-mula : 0,005 0,005
reaksi : 0,005 0,005 0,005 0,005

setimbang : 0,005 0,005


mol garam = 0,005 mol
[HCOONa] =
100 ml
1.000 ml
0,005 mol
= 0,05 M
Larutan HCOONa terbentuk dari asam lemah
HCOOH dan basa kuat NaOH.
[OH

] =
w
b
K
K
M
=
14
4
10
1,8 10
0,05

=
12
2,77 10

= 1,67 10
6
pOH = log [OH

]
= log 1,67 10
6
= 6 log 1,67
pH = 14 pOH
= 14 (6 log 1,67)
= 8 + log 1,67
Jadi , pH l ar ut an garam t ersebut sebesar
8 + l og 1,67.
Latihan Ulangan Tengah Semester
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: c
HCl(aq) H
+
(aq) + Cl

(aq)
[HCl] = 0,02 M
[H
+
] = [HCl] valensi
= (2 10
2
) 1
= 2 10
2
M
[OH

] =
w
K
[H ]
+
=
14
2
10
2,0 10

= 5,0 10
13
M
66 Kunci Jawaban dan Pembahasan
2. Jawaban: e
pH A = 3 pH B = 5
pOH = 14 pH pOH = 14 pH
= 14 3 = 14 5
= 11 = 9
log [OH

] = 11 log [OH

] = 9
[OH

] = 10
11
[OH

] = 10
9
Perbandingan [OH

] dalam larutan A dengan


larutan B = 10
11
: 10
9
= 0,01 : 1
= 1 : 100
3. Jawaban: b
[H
+
] =
a 3
K [CH COOH]
6 10
3
=
5
3
(1,8 10 )([CH COOH])

[CH
3
COOH] =
3 2
5
(6 10 )
1,8 10

= 2 M
mol CH
3
COOH= konsentrasi CH
3
COOH volume
CH
3
COOH
= 2 (
500 ml
1.000 ml
)
= 1 mol
massa CH
3
COOH= mol M
r
= 1 60
= 60
Jadi, massa CH
3
COOH dalam larutan 500 ml
seberat 60 g.
4. Jawaban: b
pH setelah penambahan H
2
SO
4
= 3log 2
log [H
+
] = 3log 2
[H
+
] = 2 10
3
[H
+
] = [H
2
SO
4
] valensi
[H
2
SO
4
] =
+


H
Valensi
[H
2
SO
4
] =

3
2 10
2
= 1 10
3
Volume H
2
SO
4
yang ditambahkan ke dalam air:
V
1
M
1
= V
2
M
2
V
1
8 = 4 (1 10
3
)
V
1
=

3
4 10
8
= 5 10
4
L
= 5 10
1
ml
Jadi, volume H
2
SO
4
yang ditambahkan ke dalam
air sebanyak 0,5 ml.
5. Jawaban: a
pH = 12 + log 4 pOH = 2 log 4
[OH

] = 4 10
2
[Ca(OH)
2
] =
2
4 10
2

= 2 10
2
M
mol Ca(OH)
2
= M V
= 2 10
2
800 10
3
= 0,016 mol
massa = mol M
r
Ca(OH)
2
= 0,016 74
= 1,184 gram
6. Jawaban: d
mol Ca(OH)
2
=
0,74 g
74 g/mol
= 0,01 mol
Ca(OH)
2
Ca
2+
+ 2OH

mol OH

=
2
1
mol Ca(OH)
2
=
2
1
0,01 mol = 0,02 mol
[OH

] pada Ca(OH)
2
=
0,02mol
0,5L
= 4 10
2
M
pOH = log [OH

]
= log 4 10
2
M
= 2 log 4
pH= 14 pOH
= 14 (2 log 4)
= 12 + log 4
7. Jawaban: e
mol NH
3
=
67,2L
22,4 L
= 0,3 mol
[NH
3
] =
0,3L
3L
= 0,1 M
[OH

] =
b 3
K [NH ]
=
5
(1 10 )(0,1)

= 1 10
3
M
pOH= log [OH

]
= log 1 10
3
= 3 log 1 = 3
pH = pK
w
pOH
= 14 3 = 11
Jadi, pH larutan NH
3
dalam 3 L air tersebut
sebesar 11.
8. Jawaban: e
K
b
=
2
b
= x
2
0,2
= 0,2x
2
Larutan diencerkan dari 20 ml menjadi 200 ml.
V
1
= 20 ml = 0,02 L
V
2
= 200 ml = 0,2 L
67 Kimia Kelas XI
V
1
M
1
= V
2
M
2
0,02 0,2 = 0,2 M
2
M
2
=
0,004
0,2
= 0,02
a =
b
K
b
=
2
0,2x
0,02
=
2
10x
= x 10
9. Jawaban: c
massa Al(OH)
3
= 500 mg = 0,5 g
mol Al(OH)
3
=
0,5g
78
= 6,4 10
3
mol
[Al(OH)
3
] =
mol
volume
=
3
6,4 10
0,2

= 3,2 10
2
M
Al(OH)
3
Al
3+
+ 3OH

[OH

] =
b 3
K 3 [Al(OH) ]
=
5 2
(10 )(3(3,2 10 ))

=
7
9,6 10

= 9,7 10
4
pOH = log [OH

]
= log 9,7 10
4
= 4 log 9,7
pH= 14 (4 log 9,7)
= 10 + log 9,7 = 10,98
Jadi, pH larutan dalam obat mag yang mengandung
500 mg Al(OH)
3
sebesar 10,98.
10. Jawaban: b
pH = 3 log 4
log [H
+
] = 3 log 4
[H
+
] = 4 10
3
[H
+
] =
a
K a
4 10
3
=

6
(3,2 10 )a
a =

5
6
1,6 10
3,2 10
= 5 M
[HA] =
mol
volume
mol HA = 5 M 0,5 L
= 2,5 mol
massa HA = mol M
r
HA
= 2,5 60
= 150 g
11. Jawaban: c
Larutan H
2
SO
4
apabila direaksikan dengan larutan
Ba(OH)
4
akan menghasilkan garam BaSO
4
yang
mengendap dan air. Persamaan reaksinya sebagai
berikut.
H
2
SO
4
(aq) + Ba(OH)
2
(aq) BaSO
4
(s) + 2H
2
O()
12. Jawaban: a
Reaksi netralisasi terjadi antara asam dan basa
membentuk garam. Reaksi tersebut terjadi pada
persamaan reaksi:
2NH
3
+ H
2
SO
4
(NH
4
)
2
SO
4
amonia asam sulfat amonium sulfat
MgO merupakan senyawa oksida. ZnCO
3
,
Na
2
SO
4
, dan CaCO
3
merupakan senyawa garam.
Sementara itu, reaksi pada 2HNO
3
+ Na
2
SO
4
tidak
terjadi karena Na
2
SO
4
merupakan garam yang
mengandung basa kuat dan asam kuat sehingga
tidak dapat bereaksi dengan HNO
3
yang bersifat
kuat.
13. Jawaban: b
Massa KOH = 14 gram
M
r
KOH = 56 g/mol
Volume KOH = 750 ml = 0,75 L
M KOH =
mol KOH
volume
=
14 g
56g/mol
0,75 L
= 0,33
V
1
M
1
= V
2
M
2
150 0,33= 200 M
2
M
2
= 0,25
14. Jawaban: d
mol NaOH = mol CH
3
COOH
mol NaOH = 0,2 mol
massa NaOH = mol M
r
= 0,2 mol 40 g/mol
= 8 gram
15. Jawaban: b
mol asam = mol KOH
= (M V) KOH
= 0,25 50 ml
= 12,5 mmol
massa asam = mol M
r
= 12,5 mmol 60 g/mol
= 750 mg
= 0,75 gram
16. Jawaban: a
mol H
2
SO
4
= (3 10
4
) M 0,5 L
= 1,5 10
4
mol
mol KOH= (2 10
4
) M 0,5 mol
= 1 10
4
mol
H
2
SO
4
+ 2KOH K
2
SO
4
+ 2H
2
O
Mula-mula: 1,5 10
4
mol 2 10
4
mol
Reaksi: 1 10
4
mol 2 10
4
mol 1 10
4
mol 2 10
4
mol

Setimbang: 5 10
5
mol 1 10
4
mol 2 10
4
mol
sisa mol H
2
SO
4
= 5 10
5
mol
M
H
2
SO
4
sisa =
5
5 10 mol
1 L

= 5 10
5
M
68 Kunci Jawaban dan Pembahasan
[H
+
] dalam H
2
SO
4
= M
H
2
SO
4
valensi
= 5 10
5
2
= 10
4
M
pH = log [H
+
]
= log [10
4
] = 4
17. Jawaban: b
V
1
M
1
= V
2
M
2
100 0,098 = 56 M
2
M
2
= 0,175
mol dalam 1 L = 0,175 1 = 0,175 mol
H
2
C
2
O
4
2H
2
O(s) + H
2
O() H
2
C
2
O
4
(aq)
massa H
2
C
2
O
4
2H
2
O= mol M
r
= 0,175 126 g/mol
= 22,05 gram
22 g
18. Jawaban: d
Pada penetralan natrium hidroksida dengan asam
klorida berlaku rumus berikut.
V
1
M
1
n
1
= V
2
M
2
n
2
25,0 M
1
1 = 15,00 2,0 1
M
1
= 1,2 mol dm
3
Konsentrasi larutan NaOH dalam g dm
3
= 1,2 mol dm
3
M
r
NaOH
= 1,2 mol dm
3
((1 A
r
Na) + (1 A
r
O) +
(1 A
r
H)) g/mol
= 1,2 mol dm
3
((1 23) + (1 16) + (1 1)) g/mol
= 1,2 mol dm
3
40 g/mol
= 48 g dm
3
19. Jawaban: d
mol HCl = mol NH
3
mol HCl = V M n
= 200 0,01 1
= 2 mmol
massa HCl = 2 mmol M
r
= 2 mmol 35,5 g/mol
= 73 mg
20. Jawaban: c
(mol valensi)
aspirin
= (mol valensi)
KOH
mol 1 = 0,15 15,75 10
3
1
mol aspirin = 2,36 10
3
massa aspirin = mol M
r
aspirin
= 2,36 10
3
180
= 0,425 gram
21. Jawaban: e
pH = 5 log 4
log [H
+
] = 5 log 4
log [H
+
] = log 4 10
5
[H
+
] = 4 10
5
[H
+
] = K
a

3
3
[CH COOH]
[CH COONa]
4 10
5
= 2 10
5

3
mol CH COOH/ volume total
3
mol CH COONa/ volume total
4 10
5
= 2 10
5

3
0,2
mol CH COONa
mol CH
3
COONa= 10
1
mol
mol CH
3
COONa= V
CH
3
COONa
M
CH
3
COONa
0,1 = V
CH
3
COONa
0,1
V
CH
3
COONa
= 1 L = 1.000 ml
22. Jawaban: c
mmol CH
3
COOH = ((100 0,1) + (150 0,2)) mmol
= (10 + 30) mmol
= 40 mmol = 4 10
2
mol
mol NaOH =
250
1.000
L 0,08 M
= 2 10
2
mol
CH
3
COOH + NaOH CH
3
COONa + H
2
O
Mula-mula: 4 10
2
2 10
2

Reaksi: 2 10
2
2 10
2
2 10
2
2 10
2

Setimbang: 2 10
2
2 10
2
2 10
2
[H
+
] = K
a

3
3
[CH COOH]
[CH COONa]
= K
a

3
3
mol CH COOH/volume total
mol CH COONa/volume total
volume total = (250 + 100 + 150) ml = 500 ml = 0,5 L
= 10
5

2
(2 10 )

/ 0,5
2
(2 10 )

/ 0,5
= 10
5
pH = log [H
+
]
= log 10
5
= 5
23. Jawaban: d
pH = 5
log [H
+
] = 5
log [H
+
] = log 10
5
[H
+
] = 10
5
mol CH
3
COOH =
100
1.000
L 0,1 M = 10
2
mol
misal mol NaOH = x mol
NaOH + CH
3
COOH CH
3
COONa + H
2
O
Mula-mula: x mol 10
2
mol
Reaksi: x mol x mol x mol x mol

Setimbang: (10
2
x) mol x mol x mol
[H
+
] = K
a

3
3
[CH COOH]
[CH COONa]
= K
a

3
mol CH COOH/ volume total
3
mol CH COONa/ volume total
10
5
= 10
5

2
(10 x)
x

x = 10
2
x
69 Kimia Kelas XI
2x = 10
2
x = 5 10
3
mol
massa NaOH = mol NaOH M
r
NaOH
= 5 10
3
mol 40 g/mol
= 200 10
3
g
= 200 mg
24. Jawaban: c
mol KOH=
r
massa KOH
M KOH
=
r r r
massa KOH
(1 A K) + (1 A O) + (1 A H)
=
( )
0,28 g
(1 39) + (1 16) + (1 1) g/mol
=
0,28 g
56 g/mol
= 0,005 mol
mol HA =
10
1.000
L 1 M
= 0,01 mol
pH HA = 2 log 2
log [H
+
] = 2 log 2
log [H
+
] = log 2 10
2
[H
+
] = 2 10
2
[H
+
] = [ ]
a
K A
2 10
2
=
a
K 1
4 10
4
= K
a
1
K
a
= 4 10
4
KOH + HA KA + H
2
O
Mula-mula: 0,005 mol 0,01 mol
Reaksi: 0,005 mol 0,005 mol 0,005 mol 0,005 mol

Setimbang: 0,005 mol 0,005 mol 0,005 mol


[H
+
] = K
a

[ ]
[ ]
HA
KA
= K
a

mol HA/ volume total
mol KA/ volume total
= 4 10
4

0,005
0,005
= 4 10
4
pH = log [H
+
]
= log 4 10
4
= 4 log 4
25. Jawaban: b
pH CH
3
COOH (mula-mula)
[H
+
] =
a
K [A]
=
5
2 10 0,05


=
6
10

= 10
3
pH = log [H
+
]
= log 10
3
= 3
mol CH
3
COOH =
60
1.000
L 0,05 M
= 0,003 mol
mol NaOH=
40
1.000
L 0,05 M
= 0,002 mol
CH
3
COOH + NaOH CH
3
COONa + H
2
O
Mula-mula: 0,003 mol 0,002 mol
Reaksi: 0,002 mol 0,002 mol 0,002 mol 0,002 mol

Setimbang: 0,001 mol 0,002 mol 0,002 mol


Reaksi bersisa asam lemah dan garamnya
(larutan penyangga).
Volume total = (40 + 60) ml = 100 ml
[H
+
] = K
a

[ ]
[ ]
A
G
[H
+
] = 2 10
5

mol asam/volume total
mol garam/volume total
= 2 10
5

1.000
0,001
100
1.000
0,002
100

= 1 10
5
pH = log [H
+
]
= log 1 10
5
= 5
Jadi, pH larutan sebelum dan sesudah
penambahan NaOH berturut-turut yaitu 3 dan 5.
26. Jawaban: e
pH = 8 + log 6
pOH = 14 pH
= 14 (8 + log 6)
= 6 log 6
log [OH

] = 6 log 6
log [OH

] = log 6 10
6
[OH

] = 6 10
6
[OH

] = K
b

4
4
[NH OH]
[NH Cl]
[OH

] = K
b

4
mol NH OH/ volume total
4
mol NH Cl/ volume total
6 10
6
= 2 10
5

4
4
mol NH OH
mol NH Cl
4
4
mol NH OH
mol NH Cl
=
6
5
6 10
2 10

=
6
20
=
3
10
Jadi, perbandingan mol NH
4
OH : mol NH
4
Cl = 3 : 10.
27. Jawaban: d
Larutan penyangga merupakan larutan yang nilai
pH-nya tidak mudah berubah dengan penambahan
sedikit asam, basa, atau air. Dengan demikian,
70 Kunci Jawaban dan Pembahasan
data yang menunjukkan sedikit atau tidak ada per-
ubahan ketika ditambah sedikit asam, sedikit basa,
atau sedikit air merupakan larutan penyangga.
Pada tabel tersebut, larutan penyangga
ditunjukkan oleh larutan IV. Sementara itu, larutan
I, II, III, dan V bukan larutan penyangga karena
pH mengalami perubahan yang besar.
28. Jawaban: a
pH = 5 log 4
log [H
+
] = log 4 10
5
[H
+
] = 4 10
5
Larutan penyangga antara asam lemah dan
garamnya.
[H
+
] = K
a

[A]
[G]
4 10
5
= K
a

0,4
0,4
K
a
= 4 10
5
pH larutan HCN
[H
+
] =
a
K [A] =
5
4 10 0,4


=
6
16 10

= 4 10
3
pH = log [H
+
]
= log 4 10
3
= 3 log 4
29. Jawaban: d
mol NH
3
=
100
1.000
L 0,03 M = 0,003 mol
mol HCl =
50
1.000
L 0,02 M = 0,001 mol
NH
3
+ HCl NH
4
Cl
Mula-mula: 0,003 mol 0,001 mol
Reaksi: 0,001 mol 0,001 mol 0,001 mol

Setimbang: 0,002 mol 0,001 mol


[OH

] = K
b

3
4
[NH ]
[NH Cl]
= K
b

3
mol NH / volume total
4
mol NH Cl/ volume total
= 1,8 10
5

0,002
0,001
= 3,6 10
5
pOH= log [OH

]
= log 3,6 10
6
= 6 log 3,6
pH= 14 pOH
= 14 (6 log 3,6) = 8 + log 3,6
30. Jawaban: c
a. 100 ml CH
3
COOH 0,1 M dan 50 ml asam
klorida 0,1 M
Campuran antara asam lemah dan asam kuat
tidak menghasilkan larutan penyangga.
b. 100 ml CH
3
COOH 0,1 M dan 100 ml asam
klorida 0,1 M
Campuran antara asam lemah dan asam kuat
tidak menghasilkan larutan penyangga.
c. 100 ml CH
3
COOH 0,1 M dan 80 ml NaOH
0,1 M
mol CH
3
COOH =
100
1.000
L 0,1 M = 0,01 mol
mol NaOH =
80
1.000
L 0,1 M = 0,008 mol
CH
3
COOH+ NaOH CH
3
COONa+ H
2
O
Mula-mula: 0,01 mol 0,008 mol - -
Reaksi: 0,008 mol 0,008 mol 0,008 mol 0,008 mol

Setimbang: 0,002 mol - 0,008 mol 0,008 mol


Reaksi tersebut menghasilkan sisa asam
lemah dan garamnya sehingga dapat
membentuk larutan penyangga.
d. 100 ml CH
3
COOH 0,1 M dan 100 ml NaOH
0,1 M
mol CH
3
COOH =
100
1.000
L 0,1 M = 0,01 mol
mol NaOH =
100
1.000
L 0,1 M = 0,01 mol
CH
3
COOH+ NaOH CH
3
COONa+ H
2
O
Mula-mula: 0,01 mol 0,01 mol
Reaksi: 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol

Setimbang: 0,01 mol 0,01 mol


Reaksi hanya tersisa garam (bukan larutan
penyangga)
e. 100 ml CH
3
COOH 0,1 M dan 120 ml NaOH
0,1 M
mol CH
3
COOH =
100
1.000
L 0,1 M = 0,01 mol
mol NaOH =
120
1.000
L 0,1 M = 0,012 mol
CH
3
COOH+ NaOH CH
3
COONa+ H
2
O
Mula-mula: 0,01 mol 0,012 mol
Reaksi: 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol

Setimbang: 0,002 mol 0,01 mol 0,01 mol


Reaksi menghasilkan sisa basa kuat dan
garam (bukan larutan penyangga).
31. Jawaban: b
Amonium sianida (NH
4
CN) terbentuk dari asam
lemah HCN dan basa lemah NH
4
OH.
K
h
=
w
a b
K
K K
=14
8 6
10
(1 10 )(1 10 )
= 1 = 10
0
71 Kimia Kelas XI
32. Jawaban: d
mol CH
3
COOH=
40 ml
1.000 ml
0,1 M
= 0,004 mol
mol NaOH=
20 ml
1.000 ml
0,2 M
= 0,004 mol
HCOOH(aq) + NaOH(aq) HCOONa(aq) + H
2
O()
Mula-mula: 0,004 0,004
Reaksi: 0,004 0,004 0,004 0,004

Setimbang: 0,004 0,004


[HCOONa] =
mol HCOONa
volume total
=
0,004 mol
0,06 L
= 0,0064
Garam HCOONa berasal dari basa kuat dan asam
lemah sehingga bersifat basa.
[OH

] =
w
b
K
K
M
=
14
5
10
1,8 10
0,0067

=
12
3,7 10

= 1,9 10
6
pOH = log [OH

]
= log 1,9 10
6
= 6 log 1,9
pH = pK
w
pOH
= 14 (6 log 1,9)
= 8 + log 1,9
33. Jawaban: c
mol CH
3
COONa=
3
r 3
massa CH COONa
MCH COONa
=
4,10 g
82 g/mol
= 0,05 mol
[CH
3
COONa]=
mol
volume
=
0,05 mol
0,5 L
= 0,1 M
Garam CH
3
COONa terbentuk dari asam lemah
dan basa kuat sehingga bersifat basa.
[OH

] =
w
b
K
K
M
=
14
5
10
1 10
0,1

10
1 10 = 1 10
5
pOH = log [OH

]
= log (1 10
5
)
= 5 log 1
pH = pK
w
pOH
= 14 (5 log 1)
= 9 + log 1
= 9
Jadi, pH garam CH
3
COONa yang terbentuk
sebesar 9.
34. Jawaban: a
Garam CH
3
COONa berasal dari asam lemah
(CH
3
COOH) dan basa kuat (NaOH) sehingga
garam bersifat basa.
pH = 8
pOH = 14 pH
= 14 8 = 6
pOH = log [OH

]
log [OH

] = log 10
6
[OH

] = 10
6
[OH

] =
w
a
K
M
K

10
6
=
14
5
10
M
10


10
12
=
14
5
10
M
10


M = 10
3
M
mol CH
3
COONa
= M CH
3
COONa volume larutan CH
3
COONa
= 10
3
2
= 2 10
3
mol
Massa CH
3
COONa
= mol CH
3
COONa M
r
CH
3
COONa
= 2 10
3
82
= 164 10
3
gram
= 164 mg
35. Jawaban: b
Garam KX berasal dari asam lemah HX dan basa
kuat KOH sehingga bersifat basa.
pH = 9 log 1
pOH = pK
w
pH
= 14 (9 log 1)
= 5 + log 1
= 5
log [OH
+
] = 5
[OH
+
] = 10
5
[OH
+
] =
w
a
K
K
M
10
5
=
14
a
10
K
0,25

10
10
=
14
a
10
K

0,25
K
a
=

15
10
2,10
10
= 2,5 10
5
72 Kunci Jawaban dan Pembahasan
36. Jawaban: e
Ca(CH
3
COO)
2
merupakan garam yang berasal
dari basa kuat dan asam lemah. Dengan demikian
anionnya mengalami hidrolisis.
Ca(CH
3
COO)
2
(aq) Ca
2+
(aq) + 2CH
3
COO

(aq)
0,1 M 0,1 M 0,2 M
[OH

] =
w
a
K
M
K

=
14
5
10
0,2
1,8 10


=
10
1,1 10

= 1,05 10
5
pOH = log [OH

]
= log 1,05 10
5
= 5 log 1,05
pH = pK
w
pOH
= 14 (5 log 1,05)
= 9 + log 1,05
Jadi, pH larutan Ca(CH
3
COO)
2
sebesar 9 + log 1,05.
37. Jawaban: d
pH = 4
log [H
+
] = 4
[H
+
] = 10
4
Garam (NH
4
)SO
4
terbentuk dari asam lemah dan
basa kuat.
[H
+
] =
w
b
K
M
K
10
14
=
14
7
10
M
10


10
8
=
14
7
10
10

M
10
8
= 10
7
M
M = 0,1 M
M =
mol
volume
0,1 =
4 2 4 r 4 2 4
4 2 4
massa (NH ) SO /M (NH ) SO
volume (NH ) SO
0,1 =
massa/132
600/1.000
0,06 = massa/132
massa = 7,92 gram
Jadi, massa (NH
4
)
2
SO
4
yang harus dilarutkan
sebesar 7,92 g.
38. Jawaban: d
Larutan CH
3
COOH
pH = 4
log [H
+
] = log 10
4
[H
+
] = 10
4
[H
+
] =
a
K [A]
10
4
=
a
K 0,001
10
8
= K
a
0,001
K
a
= 10
5
Larutan Ca(CH
3
COO)
2
[OH

] =
w
a
K
M
K

=
14
5
10
0,8
10


= 2,8 10
5
pOH = log 2,8 10
5
= 5 log 2,8
pH = 14 (5 log 2,8)
= 9 + log 2,8
39. Jawaban: d
NaCN merupakan garam dari basa kuat (NaOH)
dan asam lemah HCN.
Molaritas NaCN setelah diencerkan
M
1
V
1
= M
2
V
2
0,20 M 50 ml = M
2
100 ml
M
2
= 0,1 M
[OH

] =
K
w
M
K
a

=
14
10
0,1
9
10

=
6
10

= 10
3
pOH = log [OH

]
= log 10
3
= 3
pH = 14 pOH
= 14 3 = 11
40. Jawaban: a
mol NH
4
NO
3
=
4 3
r 4 3
massa NH NO
M NH NO
=
4
80
= 0,05 mol
[NH
4
NO
3
] =
mol
volume
=
0,05
0,2
= 0,25 M
Garam NH
4
NO
3
terbentuk dari asam kuat dan
basa lemah sehingga bersifat asam.
[H
+
] =
w
b
K
M
K

=
14
6
10
0,25
10

= 5 10
5
M
[OH

] =
w
+
K
[H ]
=
14
5
10
5 10

= 2 10
10
Jadi, konsentrasi ion OH

dalam larutan sebesar


2 10
10
M.
73 Kimia Kelas XI
B. Uraian
1. pH NH
4
OH = pH KOH
[OH

] = [KOH] valensi
= 0,01 1
= 1 10
2
pOH = log [OH

]
= log 1 10
2
= 2
pH = pK
w
pOH
= 14 2
= 12
[OH

] dalam KOH = [OH

] dalam NH
4
OH
10
2
=
b
K b
10
4
= K
b
0,1
K
b
= 1 10
3
Jadi, K
b
NH
4
OH sebesar 1 10
3
.
2. mol NH
3
= 0,40 mol
volume air = 800 ml = 0,8 L
= 1% = 0,01
[NH
3
] =
mol
volume
=
0,40 mol
0,8 L
= 0,5 M
=
b
K
M
0,01 =
b
K
0,5
1 10
4
=
b
K
0,5
K
b
= (1 10
4
)(0,5)
= 5 10
5
Jadi, K
b
amonia dalam larutan sebesar 5 10
5
.
3. NH
4
OH NH
+
4
+ OH

mol NH
4
OH =
3,5
35
= 0,1 mol
[NH
4
OH] =
mol
volume
=
0,1
0,4
= 0,25 M
[OH

] = [NH
4
OH]
= 0,25 0,01
= 2,5 10
3
M
pOH = log [OH

]
= log 2,5 10
3
= 3 log 2,5
pH = pK
w
pOH
= 14 (3 log 2,5)
= 11 + log 2,5
Jadi, pH larutan NH
4
OH tersebut sebesar
11 + log 2,5.
4. massa NaOH = 8 gram
M
r
NaOH = 40 g/mol
volume NaOH = 200 ml = 0,2 L
Konsentrasi NaOH =
mol
volume
=
80g

40g/mol
0,2 L
= 1 M
Campuran larutan membentuk larutan netral
(pH = 7) dengan persamaan reaksi sebagai berikut.
2NaOH(aq) + H
2
SO
4
(aq) Na
2
SO
4
(aq) + H
2
O()
mmol ekuivalen NaOH= mmol ekuivalen H
2
SO
4
V
NaOH
M
NaOH
= V
H
2
SO
4
M
H
2
SO
4
valensi
200 1 1 = 250 M
H
2
SO
4
2
M
H
2
SO
4
= 0,4
Jadi, konsentrasi larutan H
2
SO
4
adalah 0,4 M.
5. Persamaan reaksi pada penetralan tersebut
sebagai berikut.
Na
2
CO
3
+ 2HCl 2NaCl + H
2
O + CO
2
NaHCO
3
+ HCl NaCl + H
2
O + CO
2
Misal massa Na
2
CO
3
= x gram
massa NaHCO
3
= (1,372 x) gram
mol Na
2
CO
3
=
x
106
mol
mol NaHCO
3
=
(1,372 x)
84

mol
Total mol HCl yang diperlukan untuk bereaksi
dengan Na
2
CO
3
dan NaHCO
3
sebagai berikut.
mol ekuivalen HCl = 0,029 L 0,7344 N
= 0,02130 mol
mol HCl = 0,02130 mol
Dari persamaan reaksi diketahui bahwa:
mol HCl = (2 mol Na
2
CO
3
) + (1 mol NaHCO
3
)
0,02130 = (2
x
106
) + (1 (
1,372 x
84

))
0,02130 =
2x
106
+
1,372 x
84

0,02130 =
168x 145,432 106x
8.904
+
189,6552 = 168x + 145,432 106x
62x = 44,2232
x = 0,713 gram
massa NaHCO
3
= (1,372 0,713) gram
= 0,659 gram
Jadi, massa Na
2
CO
3
= 0,713 gram dan massa
NaHCO
3
= 0,659 gram.
74 Kunci Jawaban dan Pembahasan
6. mol (NH
4
)
2
SO
4
=
4 2 4
r 4 2 4
massa (NH ) SO
M (NH ) SO
=
1,98 gram
132 gram/mol
= 0,015 mol
mol NH
4
OH =
250
1.000
L 0,2 M
= 0,05 mol
pH = 9 + log 3
pOH = 14 pH
= 14 (9 + log 3)
= 5 log 3
log [OH

] = 5 log 3
log [OH

] = log 3 10
5
[OH

] = 3 10
5
[OH

] = K
b

4
4 2 4
[NH OH]
2 [(NH ) SO ]
= K
b

4
mol NH OH/ volume total
4 2 4
2 mol (NH ) SO / volume total
3 10
5
= K
b

0,05
2 (0,015)
K
b
= 1,8 10
5
Jadi, K
b
NH
4
OH adalah 1,8 10
5
.
7. mol C
6
H
5
COOH =
400
1.000
L 0,8 M
= 0,32 mol
mol KOH =
200
1.000
L 0,6 M
= 0,12 mol
C
6
H
5
COOH + KOH C
6
H
5
COOK + H
2
O
Mula-mula: 0,32 mol 0,12 mol
Reaksi: 0,12 mol 0,12 mol 0,1 mol 0,12 mol

Setimbang: 0,20 mol 0,12 mol 0,12 mol


pH = 4
log [H
+
] = 4
log [H
+
] = log 10
4
[H
+
] = 10
4
[H
+
] = K
a

6 5
6 5
[C H COOH]
[C H COOK]
= K
a

6 5
mol C H COOH/ volume total
6 5
mol C H COOK/ volume total
10
4
= K
a

0,20
0,12
K
a
= 6 10
5
pH = 3 log 3
log [H
+
] = 3 log 3
log [H
+
] = log 3 10
3
[H
+
] = 3 10
3
[H
+
] =
a
K [A]
3 10
3
=
5
6 10 [A]


9 10
6
= 6 10
5
[A]
[A] = 0,15 M
Jadi, konsentrasi larutan C
6
H
5
COOH adalah 0,15
M.
8. mol HCN = 0,5 L 0,2 M = 0,1 mol
[H
+
] = K
a

[HCN]
[NaCN]
= K
a

mol HCN/ volume total
mol NaCN/ volume total
= 10
5

0,1
0,01
[H
+
] = 10
4
pH = log [H
+
]
= log 10
4
= 4
Larutan mengalami kenaikan pH 2 kali lipat.
9. mol KOH =
50
1.000
L 0,2 M
= 0,01 mol
mol HF =
100
1.000
L 0,1 M
= 0,01 mol
KOH + HF KF + H
2
O
Mula-mula: 0,01 mol 0,01 mol
Reaksi: 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol

Setimbang: 0,01 mol 0,01 mol


Garam KF berasal dari asam lemah (HF) dan basa
kuat (KOH)
[OH

] =
w
a
K
M
K

=
14
4
10 1.000
0,01
150 6,8 10

[OH

] =
14
98 10

= 9,9 10
7
pOH = log 9,9 10
7
= 7 log 9,9
pH = 14 (7 log 9,9)
= 7 + log 9,9
10. pH LOH = 9 + log 3
pOH = pK
w
pH
= 14 (9 + log 3)
= 5 log 3
log [OH

] = log 3 10
5
[OH

] = 3 10
5
75 Kimia Kelas XI
[OH

] =
b
K b
3 10
5
=
b
K 0,05
9 10
10
= K
b
0,05
K
b
= 1,8 10
8
Garam LNO
3
terbentuk dari basa lemah LOH dan
asam kuat HNO
3
sehingga bersifat asam.
pH = 5
log [H
+
] = log 10
5
[H
+
] = 10
5
[H
+
] =
w
b
K
M
K

10
5
=
14
8
10
0,8
1,8 10

10
10
= 5,5 10
7
M
M = 1,8 10
4
mol LNO
3
= [LNO
3
] volume LNO
3
= (1,8 10
4
) 0,75
= 1,35 10
4
M
r
LNO
3
=
3
3
massa LNO
mol LNO
=
4
0,02
1,35 10

= 148
M
r
LNO
3
= (1 A
r
L) + (1 A
r
N) + (3 A
r
O)
148 = A
r
L + 14 + 48
A
r
L = 148 62
= 86
Jadi, massa atom relatif atom L adalah 86.
Bab V Kelarutan
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: b
Reaksi ionisasi Ag
2
CO
3
:
Ag
2
CO
3
(aq) 2Ag
+
(aq) + CO
3
2
(aq)
K
sp
= [Ag
+
]
2
[CO
3
2
]
2. Jawaban: c
Ionisasi Ag
2
S:
Ag
2
S(aq) 2Ag
+
(aq) + S
2
(aq)
a 2a a
K
sp
Ag
2
S = [Ag
+
]
2
[S
2
]
= (2a)
2
a
= (4a
2
) a
= 4a
3
Jadi, K
sp
Ag
s
S dengan kelarutan a adalah 4a
3
.
3. Jawaban: e
Reaksi ionisasi Mg(OH)
2
:
Mg(OH)
2
(aq) Mg
2+
(aq) + 2OH

(aq)
K
sp
= [Mg
2+
] [OH

]
2
= s (2s)
2
= 2 (2 2)
2
= 32
Jadi, K
sp
Mg(OH)
2
sebesar 32.
4. Jawaban: b
CuCO
3
(aq) Cu
2+
(aq) + CO
2
3

(aq)
s s s
K
sp
CuCO
3
= [Cu
2+
] [CO
2
3

]
= (s) (s)
= s
2
10
10
= s
2
s =
10
10

= 10
5
Jadi, kelarutan CaCO
3
dengan K
sp
= 10
10
sebesar
1 10
5
M.
5. Jawaban: c
H
2
SO
4
(aq) 2H
+
(aq) + SO
4
2
(aq)
0,01 0,02 0,01
BaSO
4
(aq) Ba
2+
+ SO
4
2
(aq)
[Ba
2+
] 0,01
K
sp
BaSO
4
= [Ba
2+
] [SO
4
2
]
10
8
= [Ba
2+
] (0,01)
[Ba
2+
] =
8
10
0,01

= 1 10
6
Jadi, kelarutan BaSO
4
dalam H
2
SO
4
0,01 M
sebesar 1 10
6
M.
6. Jawaban: a
L
2
CrO
4
(aq) 2L
+
(aq) + CrO
4
2
(aq)
2s s
K
sp
L
2
CrO
4
= (2s)
2
(s)
= 4s
3
4 10
12
= 4s
3
s =
12
3
4 10
4

= 10
4
mol/L
[L
+
] = 2 s = 2 10
4
Jadi, konsentrasi ion L
+
= 2 10
4
mol/L.
7. Jawaban: c
Pb(NO
3
)
2
(aq) Pb
2+
(aq) + 2NO
3

(aq)
0,2 0,2 0,4
PbBr
2
(aq) Pb
2+
(aq) + 2Br

(aq)
K
sp
PbBr
2
= [Pb
2+
] [Br

]
2
2 10
11
= 0,2 [Br

]
2
76 Kunci Jawaban dan Pembahasan
[Br

]
2
=
11
2 10
0, 2

= 1 10
10
[Br

] =
10
1 10

= 1 10
5
PbBr
2
(aq) Pb
2+
(aq) + 2Br

(aq)
5 10
6
5 10
6
1 10
5
Jadi, konsentrasi PbBr
2
sebesar 5 10
6
M.
8. Jawaban: e
Ag
2
SO
4
(aq) 2Ag
+
(aq) + SO
4
2
(aq)
K
sp
Ag
2
SO
4
= [Ag
+
]
2
[SO
4
2
]
3,2 10
6
= (2s)
2
(s)
3,2 10
6
= 4s
3
s =
6
3
3,2 10
4

= 9,2 10
3
mol
Jadi, kelarutan Ag
2
SO
4
dalam 1 L air sebesar
9,2 10
3
mol.
9. Jawaban: a
PbCl
2
(aq) Pb
2+
(aq) + 2Cl

(aq)
s 2s
K
sp
PbCl
2
= (s) (2s)
2
= 4s
3
1,7 10
5
= 4s
3
s =
5
3
1,7 10
4

= 1,6 10
2
mol/L
PbCO
3
(aq) Pb
2+
(aq) + CO
3
2
(aq)
s s
K
sp
PbCO
3
= s
2
10
13
= s
2
s =
13
10

= 3,16 10
7
mol/L
PbCrO
4
(aq) Pb
2+
(aq) + CrO
4
2
(aq)
s s
K
sp
PbCrO
4
= s
2
2 10
14
= s
2
s =
14
2 10

= 1,4 10
7
mol/L
Pb(OH)
2
(aq) Pb
2+
(aq) + 2OH

(aq)
s 2s
K
sp
Pb(OH)
2
= (s) (2s)
2
= 4s
3
10
16
= 4s
3
s =
16
3
10
4

= 2,9 10
5
mol/L
PbSO
4
(aq) Pb
2+
+ SO
4
2
s s
K
sp
PbSO
4
= s
2
2 10
8
= s
2
s =
8
2 10

= 1,4 10
4
mol/L
Jadi, konsentrasi ion timbal terbesar terdapat
dalam larutan jenuh PbCl
2
dengan konsentrasi
sebesar 1,6 10
2
mol/L.
10. Jawaban: d
pH = 10
pOH = 14 10 = 4
[OH

] = 10
4
mol/L
s =
[OH ]
2

=
4
10
2

= 5 10
5
mol/L
L(OH)
2
(aq) L
2+
(aq) + 2OH

(aq)
s 2s
K
sp
L(OH)
2
= (s) (2s)
2
= 4s
3
= 4(5 10
5
)
3
= 5 10
13
B. Uraian
1. a. AgCl(aq) Ag
+
(aq) + Cl

(aq)
K
sp
AgCl = [Ag
+
] [Cl

]
b. Hg
2
SO
4
(aq) 2Hg
+
(aq) + SO
4
2
(aq)
K
sp
Hg
2
SO
4
= [Hg
+
]
2
[SO
4
2
]
c. Ca(OH)
2
(aq) Ca
2+
(aq) + 2OH

(aq)
K
sp
Ca(OH)
2
= [Ca
2+
] [OH

]
2
d. Ca
3
(PO
4
)
2
(aq) 3Ca
2+
(aq) + 2PO
4
3
(aq)
K
sp
Ca
3
(PO
4
)
2
= [Ca
2+
]
3
[PO
4
3
]
2
2. a. CeF
3
, K
sp
= 8,0 10
16
CeF
3
(aq) Ce
3+
(aq) + 3F

s s 3s
K
sp
= [Ce
3+
] [F

]
3
= s (3s)
3
= 27s
4
s =
sp
4
K
27
=
16
4
8,0 10
27

= 7,3 10
5
mol/L
77 Kimia Kelas XI
b. PbBr
2
, K
sp
= 4,0 10
5
PbBr
2
(aq) Pb
2+
(aq) + 2Br

(aq)
s s 2s
K
sp
= [Pb
2+
] [Br

]
2
= s (2s)
2
= 4s
3
s =
sp
3
K
4
=
5
3
4,0 10
4

= 2,1 10
2
mol/L
c. BaCrO
4
, K
sp
= 1,2 10
10
BaCrO
4
(aq) Ba
2+
(aq) + CrO
4
2
(aq)
s s s
K
sp
= [Ba
2+
] [CrO
4
2
]
= (s) (s)
= s
2
s =
sp
K
=
10
1,2 10

= 1,1 10
5
mol/L
d. Mg
3
(As
3
O
4
)
2
, K
sp
= 2,1 10
20
Mg
3
(As
3
O
4
)
2
(aq) 3Mg
2+
(aq) + 2As
3
O
4
3
(aq)
s 3s 2s
K
sp
= [Mg
2+
]
3
[As
3
O
4
3
]
2
= (3s)
3
(2s)
2
K
sp
= 108 s
5
s =
sp
5
K
108
=
20
5
2,1 10
108

= 4,5 10
5
mol/L
3. a. Li
3
PO
4
, s = 2,9 10
3
M
Li
3
PO
4
(aq) 3Li
+
(aq) + PO
4
3
(aq)
s 3s s
2,9 10
3
3(2,9 10
3
) 2,9 10
3
K
sp
= [Li
+
]
3
[PO
4
3
]
= (3s)
3
(s)
= (3(2,9 10
3
))
3
(2,9 10
3
)
= (6,58 10
7
) (2,9 10
3
)
= 1,9 10
9
(mol/L)
4
b. CsMnO
4
, s = 3,8 10
3
M
CsMnO
4
(aq) Cs
+
(aq) + MnO
4

(aq)
s s s
K
sp
= [Cs
+
] [MnO
4

]
= (s)
2
= (3,8 10
3
)
2
= 1,4 10
5
(mol/L)
2
c. Pb(ClO
2
)
2
, s = 2,8 10
3
M
Pb(ClO
2
)
2
(aq) Pb
2+
(aq) + 2ClO
2

(aq)
s s 2s
2,8 10
3
2,8 10
3
2(2,8 10
3
)
K
sp
= [Pb
2+
] [ClO
2

]
2
= s (2s)
2
= (2,8 10
3
) (2 (2,8 10
3
))
2
= (2,8 10
3
) (3,1 10
5
)
= 8,7 10
8
(mol/L)
3
4. Mg(OH)
2
(aq) Mg
2+
(aq) + 2OH

(aq)
s s 2s
K
sp
= [Mg
2+
] [OH

]
2
= s (2s)
2
= 4s
3
K
sp
= 4 10
12
s =
sp
3
K
4
=
12
3
4 10
4

= 1 10
4
mol/L
Dalam 1 L air, massa Mg(OH)
2
yang terlarut
= mol M
r
= 10
4
mol (24 + 32 + 2)
= 5,8 10
3
gram
Dalam 100 ml air, massa Mg(OH)
2
yang terlarut
=
100 ml
1.000 ml
5,8 10
3
gram
= 5,8 10
4
gram
5. TlCl
3
Tl
3+
+ 3Cl

s 3s
K
sp
TlCl
3
= (s) (3s)
3
10
4
= 27s
4
s =
4
10
4
27

= 0,04 mol/L
massa TlCl
3
= s M
r

volume
1.000
= 4 10
2
240
1
1.000
= 9,6 10
3
gram
= 9,6 mg
Jadi, jumlah maksimum TlCl
3
dalam 1 ml air
sebesar 9,6 mg.
78 Kunci Jawaban dan Pembahasan
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: c
mol Na
2
SO
4
= 60 ml 0,2 M
= 12 mmol
[Na
2
SO
4
] =
12 mmol
100 ml
= 0,12 M
[SO
4
2
] = [Na
2
SO
4
] = 0,12 M
mol BaCl
2
= 40 ml 0,2 M
= 8 mmol
[BaCl
2
] =
8 mmol
100 ml
= 0,08 M
[Ba
2+
] = [BaCl
2
] = 0,08 M
K
sp
BaSO
4
= 1,08 10
8
BaSO
4
(aq) Ba
2+
(aq) + SO
4
2
(aq)
s s s
K
sp
BaSO
4
= [Ba
2+
] [SO
4
2
]
= (0,08) (0,12)
= 9,6 10
3
K
sp
< [Ba
2+
] {SO
4
2
] terbentuk endapan BaSO
4
2. Jawaban: b
Ag
2
SO
4
(aq) 2Ag
+
(aq) + SO
4
2
(aq)
2s s
K
sp
Ag
2
SO
4
= (2s)
2
(s)
= 4s
3
1,2 10
5
= 4s
3
s =
5
3
1,2 10
4

= 1,44 10
2
mol/L
BaSO
4
(aq) Ba
2+
(aq) + SO
4
2
(aq)
s s
K
sp
BaSO
4
= s
2
10
10
= s
2
s =
10
10

= 10
5
mol/L
Hg
2
SO
4
(aq) 2Hg
+
(aq) + SO
4
2
(aq)
2s s
K
sp
Hg
2
SO
4
= (2s)
2
(s)
= 4s
3
6 10
7
= 4s
3
s =
7
3
6 10
4

= 5,3 10
3
mol/L
PbSO
4
(aq) Pb
2+
(aq) + SO
4
2
(aq)
s s
K
sp
PbSO
4
= s
2
2 10
8
= s
2
s =
8
2 10

= 1,41 10
4
mol/L
SrSO
4
(aq) Sr
2+
(aq) + SO
4
2
(aq)
s s
K
sp
SrSO
4
= s
2
2,8 10
7
= s
2
s = 5,29 10
4
mol/L
Garam yang paling sukar larut yaitu garam yang
memiliki kelarutan paling kecil. Garam BaSO
4
memiliki kelarutan paling kecil, yaitu 10
5
mol/L.
Dengan demikian, garam BaSO
4
merupakan
garam paling sukar larut.
3. Jawaban: d
mol AgNO
3
= 100 ml 0,4 M = 40 mmol
[AgNO
3
] =
40 mmol
200 ml
= 0,2 M
[Ag
+
] = [AgNO
3
] = 0,2 M
mol KI = 100 ml 0,1 M = 10 mmol
[KI] =
10 mmol
200 ml
= 0,05 M
[I

] = [KI] = 0,05 M
K
sp
AgI = 10
16
AgI(aq) = Ag
+
(aq) + I

(aq)
K
sp
AgI = [Ag
+
] [I

]
= (0,2) (0,05)
= 0,01
K
sp
< [Ag|
+
[I

] terjadi endapan AgI


mol AgI = 0,01 M 0,2 L = 2 10
3
massa endapan AgI = mol M
r
= (2 10
3
) 235 = 0,47 g
Pencampuran AgNO
3
dengan KI:
AgNO
3
(aq) + KI(aq) AgI(s) + KNO
3
(aq)
Mula-mula : 40 10
Reaksi : 10 10 10 10

Setimbang : 30 10 10
tersisa AgI = 10 mmol = 0,01 mol
Jadi, pernyataan yang benar adalah pada
pencampuran terjadi endapan AgI.
4. Jawaban: b
CaCl
2
(aq) Ca
2+
(aq) + 2Cl

(aq)
0,025 0,025 0,05
Ca(OH)
2
(aq) Ca
2+
(aq) + 2OH

(aq)
K
sp
Ca(OH)
2
= [Ca
2+
] [OH

]
2
5 10
6
= (0,025) [OH

]
2
[OH

]
2
=
6
5 10
0,025

= 2 10
4
[OH

] = 1,4 10
2
pOH = log [OH

]
= log 1,4 10
2
= 2 log 1,4 = 1,9
pH = pK
w
pOH
= 14 1,9 = 12,1
Jadi, larutan akan mulai mengendap pada pH 12,1.
79 Kimia Kelas XI
5. Jawaban: d
Endapan garam terbentuk jika hasil kali
konsentrasi ion-ionnya lebih besar dari K
sp
-nya.
mol Na
2
SO
4
=
71mg
142 g/mol
= 0,5 mmol
= 5 10
4
mol
[SO
4
2
] =
4
5 10 mol
1L

= 5 10
4
M
Konsentrasi ion-ion dalam campuran garam =
konsentrasi larutan garamnya = 0,01 M.
Penambahan Na
2
SO
4
mengakibatkan terbentuk-
nya garam CaSO
4
, SrSO
4
, dan BaSO
4
.
a. CaSO
4
(aq) Ca
2+
(aq) + SO
4
2
(aq)
K
sp
CaSO
4
= 2,4 10
5
K
sp
= [Ca
2+
] [SO
4
2
]
= (0,01) (5 10
4
)
= 5 10
6
K
sp
> [Ca
2+
] [SO
4
2
] tidak terjadi endapan
b. SrSO
4
(aq) Sr
2+
(aq) + SO
4
2
(aq)
K
sp
SrSO
4
= 2,8 10
7
K
sp
= [Sr
2+
] [SO
4
2
]
= (0,01) (5 10
4
)
= 5 10
6
K
sp
< [Sr
2+
] [SO
4
2
] terjadi endapan
c. BaSO
4
(aq) Ba
2+
(aq) + SO
4
2
(aq)
K
sp
BaSO
4
= 1,08 10
10
K
sp
= [Ba
2+
] [SO
4
2
]
= (0,01) (5 10
4
) = 5 10
6
K
sp
< [Ba
2+
] [SO
4
2
] terjadi endapan
Jadi, garam yang akan mengendap yaitu SrSO
4
dan BaSO
4
.
6. Jawaban: e
Garam yang sukar larut dalam air adalah garam
yang mempunyai kelarutan kecil. Semakin kecil
kelarutan, semakin sukar larut. Kelarutan garam-
garam tersebut sebagai berikut.
a. SrSO
4
, K
sp
= 9 10
7
SrSO
4
(aq) Ag
+
(aq) + Cl

(aq)
s s s
K
sp
= s
2
s =
7
9 10

= 9,4 10
5
b. AgCl, K
sp
= 10
10
AgCl(aq) Ag
+
(aq) + Cl

(aq)
s s s
K
sp
= [Ag
+
] [Cl

] = s
2
s =
10
10

= 10
5
c. FeCO
3
, K
sp
= 2 10
11
FeCO
3
(aq) Fe
2+
(aq) + CO
3
2
(aq)
s s s
K
sp
= [Fe
2+
] [ CO
3
2
] = s
2
s =
11
2 10

= 4,4 10
6
d. PbCO
3
, K
sp
= 10
13
PbCO
3
(aq) Pb
2+
(aq) + CO
3
2
(aq)
s s s
K
sp
= [Pb
2+
] [CO
3
2
] = s
2
s =
13
10

= 3 10
7
e. AgI, K
sp
= 10
16
AgI(aq) Ag
+
(aq) + I

(aq)
s s s
K
sp
= s
2
s =
16
10

= 1 10
8
Jadi, garam yang paling sukar larut dalam air
adalah AgI karena kelarutannya paling kecil.
7. Jawaban: e
mmol AgCl =
r
massa AgCl
M AgCl
=
71,75 mgram
143,5
= 0,5 mmol
[AgCl] =
mol
L
=
0, 5 mmol
0, 4 L
= 1,25 10
3
M
AgCl(aq) Ag
+
(aq) + Cl

(aq)
s s s
K
sp
AgCl = [Ag
+
] [Cl

]
= (1,25 10
3
)
2
= 1,56 10
6
Jadi, Ksp AgCl sebesar 1,56 10
6
.
8. Jawaban: a
a. AgI(aq) Ag
+
(aq) + I

(aq)
s s s
K
sp
= [Ag
+
] [I

]
= s
2
s =
sp
K =
17
8,5 10

= 9 10
9
b. AgCl(aq) Ag
+
(aq) + Cl

(aq)
s s s
K
sp
= [Ag
+
] [Cl

]
= s
2
s =
sp
K =
10
2 10

= 1,4 10
5
80 Kunci Jawaban dan Pembahasan
c. AgCN(aq) Ag
+
(aq) + CN

(aq)
s s s
K
sp
= [Ag
+
] [CN

]
= s
2
s =
sp
K =
16
1,2 10

= 1 10
8
d. Ag
3
PO
4
(aq) 3Ag
+
(aq) + PO
4
3
s 3s s
K
sp
= [Ag
+
]
3
[PO
4
3
]
= (3s)
3
(s)
= 27s
4
s =
16
4
1 10
27

= 4,3 10
5
e. Ag
2
CO
3
(aq) 2Ag
+
(aq) + CO
3
2
(aq)
s 2s s
K
sp
= [Ag
+
]
2
[CO
3
2
]
= (2s)
2
(s)
= 4s
3
s =
sp
3
K
4
=
12
3
8 10
4

= 1,2 10
4
Garam yang sukar larut dalam air adalah garam
yang mempunyai kelarutan paling kecil. Jadi,
garam yang sukar larut adalah AgI.
9. Jawaban: d
[Pb(NO
3
)
2
] = 0,01 M
[Mn(NO
3
)
2
] = 0,01 M
[Zn(NO
3
)
2
] = 0,01 M
pH larutan setelah penambahan NaOH = 8
pOH = 14 pH
= 14 8
= 6
[OH

] = log [OH

]
= 10
6
M
Setelah penambahan NaOH terbentuk elektrolit
Pb(OH)
2
, Mn(OH)
2
, dan Zn(OH)
2
.
Ionisasi masing-masing elektrolit tersebut sebagai
berikut.
a. Pb(OH)
2
; K
sp
= 2,8 10
16
Pb(OH)
2
(aq) Pb
2+
(aq) + 2OH

(aq)
K
sp
Pb(OH)
2
= [Pb
2+
] [OH

]
2
= (0,01) (10
6
)
2
= 1 10
14
Hasil kali konsentrasi ion-ion Pb(OH)
2
> K
sp
Pb(OH)
2
, terjadi endapan.
b. Mn(OH)
2
; K
sp
= 4,5 10
14
Mn(OH)
2
(aq) Mn
2+
(aq) + 2OH

(aq)
K
sp
Mn(OH)
2
= [Mn
2+
] [OH

]
2
= (0,01) (10
6
)
2
= 1 10
14
Hasil kali konsentrasi ion-ion Mn(OH)
2
< K
sp
Mn(OH)
2
, tidak terjadi endapan.
c. Zn(OH)
2
; K
sp
= 4,5 10
17
Zn(OH)
2
(aq) Zn
2+
(aq) + 2OH

(aq)
K
sp
Zn(OH)
2
= [Zn
2+
] [OH

]
2
= (0,01) (10
6
)
2
= 1 10
14
Hasil kali konsentrasi ion-ion Zn(OH)
2
> K
sp
Zn(OH)
2
, terjadi endapan.
Jadi, pada larutan tersebut akan terbentuk
endapan Pb(OH)
2
dan Zn(OH)
2
.
10. Jawaban: c
[CrO
4
2
] = 0,1 M
[Cl

] = 0,1 M
[I

] = 0,1 M
Jika ion-ion tersebut diteteskan ke dalam larutan
AgNO
3
, terbentuk garam Ag
2
CrO
4
, AgCl, dan AgI.
Terjadinya endapan garam-garam tersebut
diketahui dari perbandingan hasil kali konsentrasi
ion-ionnya dengan K
sp
-nya.
Konsentrasi ion Ag
+
diperoleh dari ionisasi AgNO
3
.
AgNO
3
(aq) Ag
+
(aq) + NO
3

(aq)
0,2 0,2 0,2
[Ag
+
] = 0,2 M
a. Ag
2
CrO
4
; K
sp
= 3 10
12
Ag
2
CrO
4
(aq) 2Ag
+
(aq) + CrO
4
2
(aq)
K
sp
Ag
2
CrO
4
= [Ag
+
]
2
[CrO
4
2
]
= (0,2)
2
(0,1) = 4 10
3
K
sp
< 4 10
3
terjadi endapan
b. AgCl; K
sp
= 1 10
10
AgCl(aq) Ag
+
(aq) + Cl

(aq)
K
sp
AgCl = [Ag
+
] [Cl

]
= (0,2) (0,1) = 2 10
2
K
sp
< 2 10
2
terjadi endapan
c. AgI; K
sp
= 1 10
16
AgI(aq) Ag
+
(aq) + I

(aq)
K
sp
AgI = [Ag
+
] [I

]
= (0,2) (0,1) = 2 10
2
K
sp
< 2 10
2
terjadi endapan
Urutan pengendapan dari yang mudah ke yang
sukar adalah dari harga K
sp
yang terkecil yaitu =
AgI Ag
2
CrO
4
AgCl
81 Kimia Kelas XI
B. Uraian
1. mol Na
2
SO
4
= 100 ml 0,1 M = 10 mmol
mol BaCl
2
= 100 ml 0,2 M = 20 mmol
[Na
2
SO
4
] =
10 mmol
200 ml
= 0,05 M
[SO
4
2
] = [Na
2
SO
4
] = 0,05 M
[BaCl
2
] =
20 mmol
200 ml
= 0,1 M
[Ba
2+
] = [BaCl
2
] = 0,1 M
Ionisasi garam BaSO
4
:
BaSO
4
(aq) Ba
2+
(aq) + SO
4
2
(aq)
K
sp
BaSO
4
= 1 10
10
K
sp
BaSO
4
= [Ba
2+
] [SO
4
2
]
= (0,1) (0,05)
= 5 10
3
K
sp
< [Ba
2+
] [SO
4
2
] terjadi endapan
Jadi, akan terjadi endapan BaSO
4
karena K
sp
<
hasil kali konsentrasi ion Ba
2+
dan ion SO
4
2
.
2. Larutan garam paling mudah larut dalam larutan
yang mengandung ion sejenis dengan konsentrasi
paling besar. Ion-ion yang terdapat dalam BaSO
4
yaitu Ba
2+
dan SO
4
2
. BaSO
4
akan mudah larut
dalam larutan yang mengandung ion Ba
2+
dan
SO
4
2
dengan konsentrasi paling besar. Ionisasi
larutan Na
2
SO
4
dan BaSO
4
sebagai berikut.
Na
2
SO
4
(aq) 2Na
+
(aq) + SO
4
2
(aq)
BaSO
4
(aq) Ba
2+
(aq) + SO
4
2
(aq)
[SO
4
2
] dalam Na
2
SO
4
0,4 M = [Na
2
SO
4
] = 0,4 M
[SO
4
2
] dalam Na
2
SO
4
0,5 M = [Na
2
SO
4
] = 0,5 M
[SO
4
2
] dalam Na
2
SO
4
0,6 M = [Na
2
SO
4
] = 0,6 M
[Ba
2+
] dalam Ba(NO
3
)
2
0,2 M = [Ba(NO
3
)
2
] = 0,2 M
[Ba
2+
] dalam Ba(NO
3
)
2
0,3 M = [Ba(NO
3
)
2
] = 0,3 M
Jadi, BaSO
4
akan mudah larut dalam larutan
Na
2
SO
4
0,6 M karena mengandung ion SO
4
2
sebesar 0,6 M.
3. Volume larutan netral = 1.000 cm
3
= 1 L.
[CrO
4
2
] = [K
2
CrO
4
] = 10
3
M
[SO
4
2
] = [K
2
SO
4
] = 10
3
M
[Cl

] = [KCl] = 10
3
M
[Pb
2+
] = [Pb(NO
3
)
2
] = 3 10
4
M
K
sp
PbCrO
4
= 2,0 10
14
PbCrO
4
(aq) Pb
2+
(aq) + CrO
4
2
(aq)
K
sp
= [Pb
2+
] [CrO
4
2
]
= (3 10
4
) (10
3
)
= 3 10
7
K
sp
< [Pb
2+
] [CrO
4
2
] sehingga terjadi endapan
K
sp
PbSO
4
= 2,0 10
8
PbSO
4
(aq) Pb
2+
(aq) + SO
4
2
(aq)
K
sp
= [Pb
2+
] [SO
4
2
]
= (3 10
4
) (10
3
)
= 3 10
7
K
sp
< [Pb
2+
] [SO
4
2
] sehingga terjadi endapan
K
sp
PbCl
2
= 1,7 10
5
PbCl
2
(aq) Pb
2+
(aq) + 2Cl

(aq)
K
sp
= [Pb
2+
] [Cl

]
2
(aq)
= (3 10
4
) (10
3
)
2
= 3 10
10
K
sp
> [Pb
2+
] [Cl

] sehingga tidak terjadi endapan


Jadi, pada campuran larutan tersebut terbentuk
endapan PbCrO
4
dan PbSO
4
.
4. K
sp
X(OH)
3
= 2,7 10
15
X(OH)
3
(aq) X
3+
(aq) + 3OH

(aq)
s s 3s
K
sp
= [X
3+
] [OH

]
3
= s (3s)
3
= 27s
4
27s
4
= 2,7 10
15
s =
15
4
2,7 10
27

=
15 4
0,1 10

= 1 10
4
[OH

] = 3s
= 3(1 10
4
)
= 3 10
4
pOH = log [OH

]
= log 3 10
4
= 4 log 3
pH = pK
w
pOH
= 14 (4 log 3)
= 10 + log 3
= 10,48
Jadi, pH larutan jenuh X(OH)
3
sebesar 10,48.
5. [Cl

] = 0,01 M
[CrO
4
2
] = 0,001 M
Penambahan ion Ag
+
pada larutan tersebut akan
menghasilkan AgCl dan Ag
2
CrO
4
.
Adanya endapan diketahui dari perbandingan hasil
kali konsentrasi ion-ion dengan K
sp
-nya.
a. AgCl; K
sp
= 1,8 10
10
AgCl(aq) Ag
+
(aq) + Cl

(aq)
82 Kunci Jawaban dan Pembahasan
K
sp
AgCl = [Ag
+
] [Cl

]
1,8 10
10
= [Ag
+
] (0,01)
[Ag
+
] =
10
2
1,8 10
1 10

= 1,8 10
8
M
b. Ag
2
CrO
4
; K
sp
= 2 10
12
Ag
2
CrO
4
(aq) 2Ag
+
(aq) + CrO
4
2
(aq)
K
sp
Ag
2
CrO
4
= [Ag
+
]
2
[CrO
4
2
]
2 10
12
= [Ag
+
]
2
(0,001)
[Ag
+
]
2
=
12
3
2 10
1 10

= 2 10
9
[Ag
+
] =
9
2 10

= 4,5 10
5
M
Konsentrasi ion Ag
+
dalam Ag
2
CrO
4
lebih besar
daripada konsentrasi ion Ag
+
dalam AgCl. Jadi,
larutan yang akan mengendap terlebih dahulu
adalah Ag
2
CrO
4
.
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: e
K
sp
AgCl menyatakan hasil kali konsentrasi
molar (kelarutan). Ion-ion penyusunnya dipangkat-
kan konsentrasinya.
2. Jawaban: d
K
2
SO
4
(aq) 2K
+
(aq) + SO
4
2
(aq)
s 2s s
2 4 2
K
sp
K
2
SO
4
= [K
+
]
2
[SO
4
2
]
= (4)
2
(2)
= 32 (mol/liter)
3
3. Jawaban: c
mol CaF
2
=
2
r 2
massa CaF
M CaF
=
0,156 g
78 g/mol
= 2 10
3
mol
[CaF
2
] =
3
2 10 mol
1L

= 2 10
3
mol/liter
CaF
2
(aq) Ca
2+
(aq) + 2F

(aq)
s s 2s
2 10
3
2 10
3
2(2 10
3
)
K
sp
CaF
2
= [Ca
2+
] [F

]
2
= (2 10
3
) (4 10
3
)
2
= 3,2 10
8
mol/liter
3
Jadi, hasil kali kelarutan CaF
2
sebesar
3,2 10
8
(mol/liter)
3
.
4. Jawaban: b
Ag
3
PO
4
(aq) 3Ag
+
(aq) + PO
4
3
(aq)
K
sp
Ag
3
PO
4
= [Ag
+
]
3
[PO
4
3
]
1 10
16
= (3s)
3
(s)
1 10
16
= 27s
4
s =
sp
4
K
27
=
16
4
1 10
27

=
18
3,7 10

= 4,3 10
5
Jadi, kelarutan garam Ag
3
PO
4
dalam 1 liter air
sebesar 4,3 10
5
.
5. Jawaban: e
Kelarutan terbesar mengakibatkan larutan mudah
larut dalam air. Harga kelarutan dari garam-garam
tersebut sebagai berikut.
a. AgCl, K
sp
= 1,6 10
10
AgCl(aq) Ag
+
(aq) + Cl

(aq)
s s s
K
sp
= [Ag
+
] [Cl

]
= (s) (s)
= s
2
s =
sp
K
=
10
1,6 10

= 1,2 10
5
b. PbCO
3
, K
sp
= 1 10
10
PbCO
3
(aq) Pb
2+
(aq) + CO
3
2
(aq)
s s
K
sp
= [Pb
2+
] [CO
3
2
]
= (s) (s)
= s
2
s =
sp
K
=
10
1 10

= 1 10
5
c. PbSO
4
, K
sp
= 2 10
10
PbSO
4
(aq) Pb
2+
(aq) + SO
4
2
(aq)
s s s
83 Kimia Kelas XI
K
sp
= [Pb
2+
] [SO
4
2
]
= (s) (s)
= s
2
s =
sp
K
=
10
2 10

= 1,4 10
5
d. PbI
2
, K
sp
= 8 10
13
PbI
2
(aq) Pb
2+
(aq) + 2I

(aq)
s s 2s
K
sp
= [Pb
2+
] [I

]
2
= (s) (2s)
2
= 4s
3
s =
sp
3
K
4
=
13
3
8 10
4

= 5,8 10
5
e. Ag
2
CO
3
, K
sp
= 8 10
12
Ag
2
CO
3
(aq) 2Ag
+
(aq) + CO
3
2
(aq)
s 2s s
K
sp
= [Ag
+
]
2
[CO
3
2
]
= (2s)
2
(s)
= 4s
3
s =
sp
3
K
4
=
12
3
8 10
4

= 1,2 10
4
Berdasarkan perhitungan di atas maka garam
yang paling mudah larut adalah garam Ag
2
CO
3
karena mempunyai harga kelarutan terbesar.
6. Jawaban: c
K
sp
Mg(OH)
2
= 4 10
12
Mg(OH)
2
Mg
2+
+ 2OH

s s 2s
K
sp
= [Mg
2+
] [OH

]
2
= (s) (2s)
2
= 4s
3
s =
sp
3
K
4
=
12
3
4 10
4

= 1 10
4
mol/L
Volume larutan = 500 cm
3
= 0,5 L
Jumlah mol Mg(OH)
2
dalam volume larutan
tersebut:
1 10
4
mol/L 0,5 L = 5 10
5
mol
Kelarutan Mg(OH)= mol M
r
= (5 10
5
)(58)
= 2,9 10
3
gram
= 29 10
4
gram
Jadi, kelarutan Mg(OH)
2
dalam 0,5 L larutan
sebesar 29 10
4
gram.
7. Jawaban: c
CaCl
2
Ca
2+
+ 2Cl

s s 2s
[Ca
2+
] = s = 0,01 M
[Cl

] = 2s = 2(0,01) = 0,02 M
K
sp
CaF
2
= 4 10
11
CaF
2
(aq) Ca
2+
(aq) + 2F

(aq)
s s 2s
K
sp
= [Ca
2+
] [F

]
2
= (s) (2s)
2
4 10
11
= (0,01)(2s)
2
4s
2
=
11
2
4 10
1 10

= 4 10
9
s =
9
4 10
4

= 1 10
4,5
Jadi, kelarutan CaF
2
dalam CaCl 0,01 M sebesar
1 10
4,5
.
8. Jawaban: a
CaCl
2
(aq) Ca
2+
+ 2Cl

(aq)
s s 2s
0,05 0,05 0,1
K
sp
AgCl = [Ag
+
] [Cl

]
1 10
6
= [Ag
+
] 0,1
[Ag
+
] =
6
1 10
0,1

= 1 10
5
Jadi, kelarutan AgCl dalam CaCl
2
0,05 M sebesar
1 10
5
mol/L.
9. Jawaban: c
PbCrO
4
(aq) Pb
2+
(aq) + CrO
4
2
(aq)
s s s
K
sp
= (s)
2
s =
sp
K
=
14
1,8 10

= 1,34 10
7
M
Jadi, konsentrasi ion Pb
2+
sebesar 1,34 10
7
M.
10. Jawaban: e
mol Mg(OH)
2
=
2
r 2
massa Mg(OH)
M Mg(OH)
=
2
1, 74 10 g
58 g/mol

= 3 10
4
mol
84 Kunci Jawaban dan Pembahasan
[Mg(OH)
2
] =
mol
volume
=
4
3 10 mol
0,1L

= 3 10
3
M
Mg(OH)
2
(aq) Mg
2+
(aq) + 2OH

(aq)
s s 2s
3 10
3
3 10
3
2(3 10
3
)
Keadaan tepat jenuh jika K
sp
= [Mg
2+
][OH

]
2
K
sp
Mg(OH)
2
= [Mg
2+
][OH

]
2
= (3 10
3
) (6 10
3
)
2
= 1,08 10
7
M
3
Jadi, K
sp
Mg(OH)
2
sebesar 1,08 10
7
M
3
.
11. Jawaban: d
AgN
3
(aq) Ag
+
(aq) + N
3

(aq)
s s s
K
sp
= [Ag
+
] [N
3

]
= (s) (s)
= s
2
s =
sp
K
Pb(N
3
)
2
(aq) Pb
2+
(aq) + 2N
3

(aq)
s s 2s
K
sp
= [Pb
2+
] [N
3

]
2
= (s) (2s)
2
= 4s
3
s =
sp
3
K
4
SrF
2
(aq) Sr
2+
(aq) + 2F

(aq)
s s 2s
K
sp
= [Sr
2+
] [F

]
2
= (s) (2s)
2
= 4s
3
s =
sp
3
K
4
Berdasarkan perhitungan di atas, kelarutan dari
ketiga larutan tersebut adalah
s AgN
3
> s Pb(N
3
)
2
= s SrF
2.
12. Jawaban: a
pH = 9
pOH = pK
w
pH
= 14 9 = 5
[OH

] = 10
5
M = 1 10
5
M
Ca(OH)
2
(aq) Ca
2+
(aq) + 2OH

(aq)
s s 2s
0,5 10
5
0,5 10
5
1 10
5
K
sp
Ca(OH)
2
= [Ca
2+
] [OH

]
2
= (0,5 10
5
) (1 10
5
)
2
= 5 10
16
Jadi, K
sp
Ca(OH)
2
sebesar 5 10
16
.
13. Jawaban: a
mol Ca
2
NO
3
= 0,01 M 0,2 L = 0,002 M
mol Ca(OH)
2
= 0,01 M 0,2 L = 0,002 M
volume total = (200 + 200) ml = 400 ml = 0,4 L
Na
2
CO
3
(aq) + Ca(OH)
2
(aq) CaCO
3
(s) + 2NaOH(aq)
Mula-mula : 0,002 0,002
Reaksi : 0,002 0,002 0,002 0,004

Setimbang : 0,002 0,004


mol CaCO
3
= 0,002 mol
[CaCO
3
] =
400
1.000
0,002
= 0,005 M
CaCO
3
(aq) Ca
2+
(aq) + CO
3
2
(aq)
0,005 0,005 0,005
K
sp
= [Ca
2+
] [CO
3
2
]
= (0,005)
2
= 2,5 10
5
K
sp
CaCO
3
dari data 4 10
9
K
sp
< [Ca
2+
] [CO
3
2
] terjadi endapan
[Na
+
] dalam campuran = [NaOH]
[NaOH] = 2[CaCO
3
] = 2(0,002) = 0,004 M
NaOH(aq) Na
+
(aq) + OH

(aq)
0,004 0,004 0,004
[Na
+
] = 0,004 M
Jadi, pada campuran larutan tersebut terjadi
endapan CaCO
3
.
14. Jawaban: e
a. AgCl; K
sp
= 10
10
AgCl(aq) Ag
+
(aq) + Cl

(aq)
K
sp
= [Ag
+
] [Cl

]
10
10
= (s) (s)
s =
10
10

= 1 10
5
M
b. AgI; K
sp
= 10
16
AgI(aq) Ag
+
(aq) + I

(aq)
K
sp
= [Ag
+
] [I

]
10
16
= (s) (s)
s =
16
10

= 1 10
8
M
c. Ag
2
CrO
4
; K
sp
= 10
12
Ag
2
CrO
4
(aq) 2Ag
+
(aq) + CrO
4
2
(aq)
K
sp
= (2s)
2
(s)
10
12
= 4s
3
s =
12
3
10
4

= 6,29 10
5
M
85 Kimia Kelas XI
d. Ag
2
S; K
sp
= 10
49
Ag
2
S(aq) 2Ag
+
(aq) + S
2
(aq)
K
sp
= (2s)
2
(s)
10
49
= 4s
3
s =
49
3
10
4

= 2,9 10
17
M
e. Ag
2
CO
3
; K
sp
= 10
11
Ag
2
CO
3
(aq) 2Ag
+
(aq) + CO
3
2
(aq)
K
sp
= (2s)
2
(s)
10
11
= 4s
3
s =
11
3
10
4

= 1,35 10
4
M
Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka urutan
kelarutan senyawa-senyawa tersebut dari yang
sukar larut adalah dari yang kelarutannya paling
kecil, yaitu Ag
2
SAgIAgClAg
2
CrO
4
Ag
2
CO
3
.
15. Jawaban: c
CaF
2
(aq) Ca
2+
(aq) + 2F

(aq)
s 2s
K
sp
CaF
2
= (s) (2s)
2
= 4s
3
K
sp
CaF
2
= 4s
3
3,4 10
11
= 4s
3
s =
11
3
3,4 10
4

= 2 10
4
mol/L
2 10
4
=
massa
78

1.000
200
massa = 3,12 10
3
gram
= 3,12 mg
Jadi, massa CaF
2
sebesar 3,12 mg.
16. Jawaban: c
[Ag
+
] =
200
400
0,02 M = 0,01 M
[S
2
] =
200
400
0,02 M = 0,01 M
[PO
4
3
] =
200
400
0,02 M = 0,01 M
[Br

] =
200
400
0,02 M = 0,01 M
[SO
4
2
] =
200
400
0,02 M = 0,01 M
a. K
sp
Ag
2
S = 2 10
49
Ag
2
S(aq) 2Ag
+
(aq) + S
2
(aq)
K
sp
= [Ag
+
]
2
[S
2
]
= (2s)
2
(s)
= (2 0,01)
2
(0,01)
= 4 10
6
2 10
49
< 4 10
6
(mengendap)
b. K
sp
Ag
3
PO
4
= 1 10
20
Ag
3
PO
4
(aq) 3Ag
+
(aq) + PO
4
3
(aq)
K
sp
= [Ag
+
]
3
[PO
4
3
]
= (3s)
3
(s)
= (3 0,01)
3
(0,01)
= 2,7 10
7
1 10
20
< 2,7 10
7
(mengendap)
c. K
sp
Ag
2
CrO
4
= 6 10
5
Ag
2
CrO
4
(aq) 2Ag
+
(aq) + CrO
4
2
(aq)
K
sp
= [Ag
+
]
2
[CrO
4
2
]
= (2s)
2
(s)
= (2 0,01)
2
(0,01)
= 4 10
6
6 10
5
> 4 10
6
(belum mengendap/larut)
d. K
sp
AgBr = 5 10
13
AgBr(aq) Ag
+
(aq) + Br

(aq)
K
sp
= [Ag
+
]

[Br

]
= (s) (s)
= (0,01)(0,01)
= 0,0001
= 1 10
4
5 10
13
< 1 10
4
(mengendap)
e. K
sp
Ag
2
SO
4
= 3 10
5
Ag
2
SO
4
(aq) 2Ag
+
(aq) + SO
4
2
(aq)
K
sp
= [Ag
+
]
2
[SO
4
2
]
= (2s)
2
(s)
= (2 0,01)
2
(0,01)
= 4 10
6
3 10
5
> 4 10
6
(belum mengendap/larut)
Jadi, garam-garam yang larut yaitu garam yang
memiliki K
sp
lebih besar daripada hasil kali
konsentrasi ion-ionnya. Garam tersebut yaitu
garam Ag
2
CrO
4
dan Ag
2
SO
4
.
17. Jawaban: b
K
sp
Mg(OH)
2
= 2 10
11
[MgCl
2
] = 1 10
3
mol/dm
3
MgCl
2
(aq) Mg
2+
(aq) + 2Cl

(aq)
1 10
3
1 10
3
2 10
3
86 Kunci Jawaban dan Pembahasan
[Mg
2+
] = 1 10
3
mol/dm
3
= 1 10
3
M
Endapan mulai terbentuk jika K
sp
Mg(OH)
2
= hasil
kali kelarutan ion-ion Mg(OH)
2
.
Mg(OH)
2
(aq) Mg
2+
(aq) + 2OH

(aq)
K
sp
Mg(OH)
2
= [Mg
2+
] [OH

]
2
2 10
11
= (1 10
3
) [OH

]
2
[OH

]
2
=
11
3
2 10
1 10

= 2 10
8
[OH

] = 1,4 10
4
M
pOH = log [OH

]
= log 1,4 10
4
= 4 log 1,4 = 3,85
pH= pK
w
pOH
= 14 3,85
= 10,15
Jadi, endapan mulai terbentuk pada pH 10,15.
18. Jawaban: a
Kristal perak klorida (AgCl) akan sukar larut jika
berada dalam larutan HCl dengan konsentrasi
terkecil karena konsentrasi ion Cl

juga kecil. Perak


klorida mengandung ion Ag
+
dan Cl

sehingga
akan sukar larut dalam larutan yang mengandung
ion Cl

atau Ag
+
dengan konsentrasi kecil.
Konsentrasi ion Cl

dalam berbagai larutan HCl


tersebut sebagai berikut.
a. HCl 0,01 M
[Cl

] = [HCl] = 0,01 M
b. HCl 0,10 M
[Cl

] = [HCl] = 0,10 M
c. HCl 0,20 M
[Cl

] = [HCl] = 0,20 M
d. HCl 1,00 M
[Cl

] = [HCl] = 1,00 M
e. HCl 2,00 M
[Cl

] = [HCl] = 2,00 M
Jadi, kristal AgCl paling sukar larut dalam larutan
HCl 0,01 M.
19. Jawaban: a
a. Al
2
(SO
4
)
3
0,01 M
Al
2
(SO
4
)
3
(aq) 2Al
3+
(aq) + 3SO
4
2
(aq)
(s) (2s) (3s)
Kelarutan SO
4
2
=
0,01
3
< kelarutan BaSO
4
b. (NH
4
)
2
SO
4
0,01 M
(NH
4
)
2
SO
4
(aq) 2NH
4
+
(aq) + SO
4
2
(aq)
(s) (2s) (s)
Kelarutan SO
4
2
=
0,01
1
= kelarutan BaSO
4
c. Na
2
SO
4
0,01 M
Na
2
SO
4
(aq) 2Na
+
(aq) + SO
4
2
(aq)
(s) (2s)

(s)
Kelarutan SO
4
2
=
0,01
1
= kelarutan BaSO
4
d. Ba(NO
3
)
2
0,01 M
Ba(NO
3
)
2
(aq) Ba
2+
(aq) + 2NO
3

(aq)
(s) (s) (2s)
Kelarutan Ba
2+
=
0,01
1
= kelarutan BaSO
4
e. BaCl
2
0,01 M
BaCl
2
(aq) Ba
2+
(aq) + 2Cl

(aq)
(s) (s) (2s)
Kelarutan Ba
2+
=
0,01
1
= kelarutan BaSO
4
Jadi, kelarutan BaSO
4
yang paling kecil terdapat
pada Al
2
(SO
4
)
3
0,01 M.
20. Jawaban: b
1) Ca(OH)
2
(aq) Ca
2+
(aq) + 2OH

(aq)
s 2s
K
sp
Ca(OH)
2
= (s) (2s)
2
= 4s
3
8 10
6
= 4s
3
s =
6
3
8 10
4

= 1,26 10
2
mol/L
2) CaCrO
4
(aq) Ca
2+
(aq) + CrO
4
2
(aq)
s s
K
sp
CaCrO
4
= s
2
7,1 10
4
= s
2
s =
4
7,1 10

= 2,66 10
2
mol/L
3) CaSO
4
(aq) Ca
2+
(aq) + SO
4
2
(aq)
s s
K
sp
CaSO
4
= s
2
2,4 10
5
= s
2
s =
5
2,4 10

= 4,89 10
3
mol/L
4) CaCO
3
(aq) Ca
2+
(aq) + CO
3
2
(aq)
s s
K
sp
CaCO
3
= s
2
8,7 10
9
= s
2
s =
9
8,7 10

= 9,33 10
5
mol/L
87 Kimia Kelas XI
5) CaF
2
(aq) Ca
2+
(aq) + 2F

(aq)
s 2s
K
sp
CaF
2
= (s) (2s)
2
= 4s
3
4 10
11
= 4s
3
s =
11
3
4 10
4

= 2,15 10
4
mol/L
Jadi, larutan yang mempunyai kelarutan ion Ca
2+
paling tinggi adalah larutan CaCrO
4
.
21. Jawaban: a
Suatu garam akan sukar larut dalam larutan yang
mengandung ion sejenis. Semakin kecil konsentrasi
ion sejenis, garam semakin sukar larut.
PbCO
3
(aq) Pb
2+
(aq) + CO
3
2
(aq)
PbCO
3
akan sukar larut dalam larutan yang
mengandung ion sejenis, yaitu ion Pb
2+
dan ion
CO
3
2
.
[Pb
2+
] dalam PbSO
4
= [PbSO
4
] = 0,1 M
[CO
3
2
] dalam BaCO
3
= [BaCO
3
] = 0,5 M
[CO
3
2
] dalam Na
2
CO
3
= [Na
2
CO
3
] = 0,3 M
[CO
3
2
] dalam K
2
CO
3
= [K
2
CO
3
] = 0,2 M
[Pb
2+
] dalam Pb(NO
3
)
2
= [Pb(NO
3
)
2
] = 0,3 M
Di antara ion tersebut yang memiliki konsentrasi
paling kecil adalah ion Pb
2+
dalam PbSO
4
, dengan
konsentrasi 0,1 M. Jadi, garam PbCO
3
paling
sukar larut dalam larutan PbSO
4
0,1 M.
22. Jawaban: d
Al(OH)
3
(aq) Al
3+
(aq) + 3OH

(aq)
s s 3s
K
sp
Al(OH)
3
= [Al
3+
] [OH

]
3
= (s) (3s)
3
= 27s
4
s =
9
4
54 10
27

= 6,6 10
3
[OH

]
2
= 3s
= 3(6,6 10
3
)
[OH

] = 1,98 10
2
pOH = log [OH

]
= log 1,98 10
2
= 2 log 1,98
pH = pK
w
pOH
= 14 (2 log 1,98)
= 12 + log 1,98
= 12,29
Jadi, pH basa Al(OH)
3
sebesar 12,29.
23. Jawaban: c
LSO
4
(aq) L
2+
(aq) + SO
4
2
(aq)
s s
K
sp
LSO
4
= s
2
2,5 10
5
= s
2
s =
5
2,5 10

= 5 10
3
mol/L
5 10
3
=
r 4
0,34
M LSO

1.000
500
M
r
LSO
4
= 136
24. Jawaban: d
K
sp
HgS = 3 10
53
Volume = 1 L
mol ion sulfida = 0,001 mol
[S
2
] = 0,001 mol/1 L = 0,001 mol/L
K
sp
HgS = [Hg
2+
] [S
2
]
HgS(aq) Hg
2+
(aq) + S
2
(aq)
K
sp
= [Hg
2+
] [S
2
]
3 10
53
= [Hg
2+
] (1 10
3
)
[Hg
2+
] =
53
3
3 10
1 10

= 3 10
50
mol/L
25. Jawaban: e
MgCl
2
(aq) Mg
2+
(aq) + 2Cl

(aq)
0,01 0,01 0,02
Mg(OH)
2
(aq) Mg
2+
(aq) + 2OH

(aq)
s s 2s
Misal, [Mg
2+
] = 0,01
Agar terjadi endapan, K
sp
Mg(OH)
2
< [Mg
2+
] [OH

]
2
5,9 10
11
< (0,01) (2s)
2
5,9 10
11
< 4 10
2
s
2
11
2
5,9 10
4 10

< s
2
14,75 10
10
< s
2
s = 3,84 10
5
[OH

] = 2s
= 7,68 10
5
pOH = 5 log 7,68
= 5 0,888
= 4,12
pH = 14 4,12
= 9,88
B. Uraian
1. CeF
3
(aq) Ce
3+
(aq) + 3F

(aq)
K
sp
CeF
3
= [Ce
3+
] [F

]
3
= (s) (3s)
3
= 27s
4
88 Kunci Jawaban dan Pembahasan
s =
17
4
8,1 10
27

= 4,6 10
5
mol/L
Jadi, kelarutan CeF
3
dalam air sebesar
4,6 10
5
mol/L.
2. Zn(OH)
2
(aq) Zn
2+
(aq) + 2OH

(aq)
s s 2s
K
sp
Zn(OH)
2
= [Zn
2+
] [OH

]
2
8 10
16
= (s) (2s)
2
= 4s
3
s =
16
3
8 10
4

= 5,8 10
6
[OH

] = 2s
= 2(5,8 10
6
)
= 1,1 10
5
pOH = log [OH

]
= log 1,1 10
5
= 5 log 1,1
= 4,96
pH = pK
w
pOH
= 14 4,96
= 9,04
Jadi, pH larutan jenuh Zn(OH)
2
sebesar 9,04.
3. pH = 8
pOH = pK
w
pH
= 14 8
= 6
log [OH

] = 6
[OH

] = 10
6
L(OH)
2
(aq) L
2+
(aq) + 2OH

(aq)
[L
2+
] =
1
2
[OH

]
=
1
2
(10
6
)
= 5 10
7
K
sp
= [L
2+
] [OH

]
2
= (5 10
7
) (10
6
)
= 5 10
13
Jadi, K
sp
larutan jenuh L(OH)
2
sebesar 5 10
13
.
4. M
r
Hg
2
SO
4
= 497,2 g/mol
mol Hg
2
SO
4
=
1,492 g
497,2 g/mol
= 3 10
3
mol
[Hg
2
SO
4
] = mol/volume
= 3 10
3
/1.000 cm
3
s = 3 10
3
M
Hg
2
SO
4
(aq) 2Hg
+
(aq) + SO
4
2
(aq)
2s s
K
sp
= [Hg
+
]
2
[SO
4
2
]
= (2s)
2
(s)
= 4s
3
= 4(3 10
3
)
3
= 1,08 10
7
Jadi, hasil kali kelarutan Hg
2
SO
4
sebesar
1,08 10
7
.
5. AB(aq) A
+
(aq) + B

(aq)
K
sp
AB = [A
+
] [B

]
volume total = (250 + 250)
= 500 ml
= 0,5 L
mol A
+
= 3 10
3
[A
+
] =
mol
volume
=
3
3 10 mol
0,5 L

= 6 10
3
M
mol B

= 4 10
3
[B

] =
mol
volume
=
3
4 10 mol
0,5 L

= 8 10
3
M
[A
+
] [B

] = (6 10
3
) (8 10
3
)
= 4,8 10
5
K
sp
AB = 10
8
K
sp
< [A
+
] [B

] terjadi endapan
Jadi, pada campuran larutan tersebut terjadi
endapan karena harga K
sp
< hasil kali konsentrasi
ion-ion-nya.
6. CuCO
3
(aq) Cu
2+
(aq) + CO
3
2
(aq)
s s
K
sp
= [Cu
2+
] [CO
3
2
]
= (s)
2
s =
10
1 10

= 10
5
mol/L
M
r
CuCO
3
= (63,5 + 12 + (3 16))
= 123,5
Kelarutan CuCO
3
dalam 500 ml air:
s =
3
r 3
massa CuCO
M CuCO

1.000 ml
500 ml
10
5
=
massa
123, 5
2 L
massa =
5
10 123,5
2

= 6,175 10
4
gram
= 0,62 mgram
Jadi, massa CuCO
3
yang larut dalam 500 ml air
sebesar 0,62 mg.
89 Kimia Kelas XI
7. M
r
Mg(OH)
2
= 58
mol Mg(OH)
2
=
r
massa
M
=
2
1,74 10 g
58 g/mol

= 3 10
4
mol
[Mg(OH)
2
] =
mol
volume
volume Mg(OH)
2
= 100 cm
3
= 0,1 L
[Mg(OH)
2
] =
4
3 10 mol
0,1L

= 3 10
3
M
Mg(OH)
2
(aq) Mg
2+
(aq) + 2OH

(aq)
s s 2s
K
sp
Mg(OH)
2
= [Mg
2+
] [OH

]
2
= s (2s)
2
= (3 10
3
) (2 (3 10
3
))
2
= 1,08 10
7
Jadi, K
sp
Mg(OH)
2
agar tepat jenuh dalam
100 cm
3
air sebesar 1,08 10
7
.
8. pH = 10
pOH = 14 pH
= 14 10
= 4
log [OH

] = log 10
4
[OH

] = 10
4
MgCl
2
(aq) Mg
2+
(aq) + 2Cl

(aq)
2 10
3
2 10
3
2(2 10
3
)
Mg(OH)
2
(aq) Mg
2+
(aq) + 2OH

(aq)
K
sp
= [Mg
2+
] [OH

]
2
= (2 10
3
) (10
4
)
2
= 2 10
11
9. AgNO
3
(aq) Ag
+
(aq) + NO
3

(aq)
Konsentrasi ion Ag
+
dalam 50 ml larutan:
[Ag
+
] =
10
50
0,01 M = 0,002 M
K
2
CrO
4
(aq) 2K
+
(aq) + CrO
4
2
(aq)
Konsentrasi ion CrO
4
2
dalam 50 ml larutan:
[CrO
4
2
] =
40
50
0,02 M = 0,016 M
Ag
2
CrO
4
(aq) 2Ag
+
(aq) + CrO
4
2
(aq)
K
sp
Ag
2
CrO
4
= [Ag
+
]
2
[CrO
4
2
]
= (0,002)
2
(0,016)
= 4 10
6
0,016
= 6,4 10
8
K
sp
< [Ag
+
]
2
[CrO
4
2
] terjadi endapan
10. pH = 8
pOH = 14 pH
= 14 8 = 6
log [OH

] = log 10
6
[OH

] = 10
6
M
Konsentrasi OH

dalam 200 ml larutan:


[OH

] =
100
200
10
6
M
= 5 10
7
M
Konsentrasi setiap ion:
[Co
2+
] =
100
200
(2 10
3
M)
= 10
3
M
[Fe
2+
] =
100
200
(2 10
3
M)
= 10
3
M
[La
3+
] =
100
200
(2 10
3
M)
= 10
3
M
Co(OH)
2
(aq) Co
2+
(aq) + 2OH

(aq) ; K
sp
=
2 10
16
K
sp
Co(OH)
2
= [Co
2+
] [OH

]
2
= (10
3
) (5 10
7
)
2
= 25 10
17
2 10
16
< 2,5 10
16
Fe(OH)
2
(aq) Fe
2+
(aq) + 2OH

(aq) ; K
sp
=
8 10
15
K
sp
Fe(OH)
2
= [Fe
2+
] [OH

]
2
= (10
3
) (5 10
7
)
2
= 25 10
17
8 10
15
> 2,5 10
16
La(OH)
3
(aq) La
3+
(aq) + 3OH

(aq) ; K
sp
=
1 10
19
K
sp
La(OH)
3
= [La
3+
] [OH

]
3
= (10
3
) (5 10
7
)
3
= 125 10
24
1 10
19
> 1,25 10
22
Jadi, hidroksida yang mengendap yaitu Co(OH)
2
karena harga K
sp
< hasil kali konsentrasi ion-ion-
nya.
90 Kunci Jawaban dan Pembahasan
Bab VI Sistem Koloid dan
Penerapannya dalam
Kehidupan Sehari-hari
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: d
Minyak bumi termasuk sistem koloid jenis emulsi.
Minyak bumi merupakan emulsi air dalam minyak.
Alkohol, air laut, dan larutan cuka termasuk
larutan. Sementara air sungai termasuk suspensi.
2. Jawaban: d
Secara makroskopis, santan bersifat homogen,
satu fase, stabil, dan tidak dapat mengendap. Akan
tetapi santan termasuk sistem koloid yang mem-
punyai ukuran partikel terdispersi 10
7
10
5
cm.
Partikel-partikel koloid ini hanya dapat disaring
dengan kertas saring ultra, bukan dengan kertas
saring biasa.
3. Jawaban: e
Emulsi cair biasa disebut emulsi. Emulsi adalah
sistem koloid dengan fase terdispersi cair dalam
medium pendispersi cair. Mayones dan susu
merupakan contoh emulsi. Mayones adalah emulsi
minyak dalam air, sedangkan susu adalah emulsi
lemak dalam air. Sementara kanji dan sabun
termasuk jenis sol. Mentega merupakan contoh
emulsi padat, sedangkan kue termasuk busa
padat.
4. Jawaban: b
Gas yang terdispersi dalam medium cair disebut
koloid tipe busa. Sol adalah sistem koloid dengan
fase terdispersi padat dalam medium cair, sedang-
kan sol padat adalah fase padat terdispersi dalam
medium padat. Aerosol merupakan sistem koloid
fase padat atau cair terdispersi dalam medium gas.
Sementara emulsi padat merupakan koloid dengan
fase cair terdispersi dalam medium padat.
5. Jawaban: a
Awan merupakan contoh aerosol. Sistem koloid
ini terbentuk dari zat cair yang terdispersi dalam
gas. Sistem koloid yang terbentuk dari gas
terdispersi dalam zat cair disebut busa. Contoh
busa sabun. Sementara itu, gas yang terdispersi
dalam padat disebut koloid tipe busa padat.
Contoh batu apung. Zat padat yang terdispersi
dalam zat cair disebut sol. Contoh tinta. Zat cair
yang terdispersi dalam zat padat disebut emulsi
padat. Contoh mentega.
B. Uraian
1. a. Persamaan antara koloid dengan larutan
sebagai berikut.
1) Terlihat homogen secara makroskopis.
2) Tidak dapat disaring dengan kertas
saring biasa.
3) Sistem dispersi stabil.
b. Perbedaan antara koloid dengan larutan
sebagai berikut.
1) Koloid terlihat keruh, sedangkan larutan
terlihat jernih.
2) Diameter partikel koloid antara 10
7
10
5
cm, sementara diameter partikel
larutan <10
7
cm.
2. Aerosol adalah salah satu tipe koloid dengan fase
pendispersi berupa gas. Jika zat yang terdispersi
adalah zat padat disebut aerosol padat, contoh
asap. Jika zat yang terdispersi adalah zat cair
disebut aerosol cair, contoh kabut.
3. Gel merupakan sistem koloid tipe sol cair, yaitu
sistem koloid dengan fase padat yang terdispersi
dalam fase cair atau padat. Namun, fase ter-
dispersi dalam gel mampu mengadsorpsi medium
pendispersinya sehingga membentuk koloid yang
agak padat. Contoh gel adalah agar-agar.
4. Obat antinyamuk semprot adalah koloid tipe aero-
sol cair. Aerosol cair terbentuk dari fase cair yang
terdispersi dalam medium pendispersi gas. Begitu
pula dengan obat antinyamuk semprot. Bahan aktif
antinyamuk yang berwujud cair didispersikan
dalam gas bertekanan tinggi.
5. Sistem koloid yang terdapat dalam darah ter-
masuk sol. Partikel padat yang terdispersi dalam
darah berupa zat makanan yaitu karbohidrat, pro-
tein, dan lemak. Dalam darah juga terdapat
hormon dan sisa metabolisme yang tidak diperlu-
kan tubuh. Partikel padat tersebut terdispersi
dalam cairan, yaitu plasma darah.
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: d
Partikel karet alam dalam getah karet dapat
dikoagulasikan dengan penambahan asam
formiat. Partikel karet alam akan menggumpal
sehingga dapat diolah menjadi sheet. Getah karet
yang ditambah amonia akan stabil dan tidak
menggumpal, biasa disebut lateks. Karbon aktif
dapat digunakan sebagai adsorben, misal norit.
91 Kimia Kelas XI
Aluminium hidroksida (AlCOH
3
)dihasilkan oleh ion
Al
3+
yang terhidrolisis dari tawas. Koloid Al(OH)
3
dapat menjernihkan air. Metanol biasa digunakan
sebagai pelarut senyawa organik.
2. Jawaban: b
Sistem koloid tanah diatome dapat digunakan
untuk memutihkan warna gula tebu. Partikel koloid
tanah diatome dapat menyerap zat warna dari gula
tebu sehingga gula menjadi putih. Emulsi susu
distabilkan oleh kasein. Pengotor asap pabrik
dapat diendapkan dengan alat pengendap
elektrostatik. Muatan koloid dalam air dapat
dinetralkan dengan Al(OH)
3
dari tawas. Zat warna
dalam cat distabilkan oleh emulgator cat.
3. Jawaban: b
Cat merupakan koloid tipe sol. Cat mempunyai
fase terdispersi berupa zat padat dalam medium
pendispersi cair. Zat padat yang terdispersi dalam
cat di antaranya zat warna, oksida logam, bahan
pengawet, zat pencemerlang, dan zat pereduksi.
Emulgator ditambahkan ke dalam cat agar sistem
koloid stabil dan fase terdispersi tidak mengendap.
4. Jawaban: b
Penggunaan koloid tipe sol terdapat pada cat kuku
dan masker wajah. Lipstik termasuk sol padat. Hair
spray dan parfum semprot termasuk aerosol.
Pembersih muka termasuk emulsi. Sabun cukur
termasuk buih. Minyak rambut termasuk gel.
5. Jawaban: b
Kasein dalam susu berperan sebagai emulgator
yang menstabilkan emulsi susu sehingga lemak
dapat terdispersi merata dalam air. Sementara itu,
koagulator adalah zat yang dapat mengakibatkan
penggumpalan. Surfaktan adalah bahan aktif
permukaan yang dapat menurunkan tegangan
permukaan air dengan tegangan antarmuka air
dan zat terlarut. Fase terdispersi merupakan zat
yang terlarut dalam suatu pelarut. Medium
pendispersi adalah zat yang berperan sebagai
pelarut dalam suatu campuran.
B. Uraian
1. Asap pabrik merupakan koloid tipe aerosol padat,
yaitu zat padat yang terdispersi dalam gas. Zat
padat yang terdispersi dalam asap adalah
pengotor yang harus dipisahkan. Zat padat
tersebut berupa partikel koloid yang bermuatan.
Par tikel ini dapat dipisahkan dengan alat
pengendap elektrostatik (Cottrel). Alat pengendap
Cottrel mempunyai dua pelat logam yang
bermuatan berlawanan dengan partikel pengotor.
Muatan partikel pengotor akan dinetralkan
sehingga partikel mengendap.
2. Susu merupakan emulsi lemak dalam air. Emulsi
ini distabilkan oleh kasein. Saat susu menjadi basi,
kasein telah dirusak oleh bakteri. Kasein yang
rusak tidak dapat lagi menjaga kestabilan dispersi
lemak dalam air sehingga lemak terpisah dari air
dan menggumpal.
3. Getah karet adalah koloid tipe sol. Zat yang
terdispersi dalam getah karet adalah partikel-partikel
karet. Karet dapat diperoleh dengan memisahkan
partikel-partikel karet dari medium pendispersinya.
Hal ini dilakukan dengan mengkoagulasikan getah
karet dengan asam formiat atau asam asetat. Karet
yang telah menggumpal selanjutnya digiling dan
dicuci. Karet kemudian diproses lebih lanjut menjadi
lembaran (sheet).
4. Penerapan koloid dalam proses penjernihan air
dilakukan dengan menambahkan tawas pada air
yang keruh. Tawas mampu menggumpalkan
lumpur koloidal sehingga mudah disaring. Ion Al
3+
dari tawas akan membentuk partikel koloid
Al(OH)
3
yang bermuatan positif. Koloid Al(OH)
3
akan mengadsorbsi koloid pencemar bermuatan
negatif dalam air, seperti zat warna dan detergen.
5. Sistem koloid yang terdapat pada cat termasuk
sol. Partikel-partikel padat yang berupa zat warna,
oksida logam, bahan penstabil, bahan pengawet,
zat pencemerlang, dan zat pereduksi dihaluskan
hingga berukuran partikel koloid. Partikel-partikel
tersebut kemudian didispersikan dalam cairan
pelarut cat.
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: d
Suspensi merupakan sistem dispersi yang
memiliki dua fase, terlihat heterogen, dan mem-
bentuk endapan. Suspensi biasanya tersusun dari
fase padat dalam fase cair.
2. Jawaban: b
Air sadah merupakan air yang mengandung ion
Ca
2+
dan ion Mg
2+
. Ion-ion tersebut terdispersi
homogen dalam air, stabil, dan tidak dapat disaring
dengan kertas saring biasa. Oleh karena itu, air
sadah termasuk larutan.
3. Jawaban: a
Salah satu ciri yang membedakan larutan dengan
koloid adalah kejernihannya. Larutan membentuk
sistem dispersi yang jernih, sedangkan koloid
terlihat keruh. Larutan dan koloid mempunyai
persamaan untuk ciri fisik yang lain, seperti terlihat
92 Kunci Jawaban dan Pembahasan
homogen, stabil, tidak mengendap, dan tidak
dapat disaring dengan kertas saring.
4. Jawaban: c
Air laut merupakan sistem dispersi larutan. Zat-
zat terlarut di dalamnya terdispersi sempurna dan
homogen. Santan dan air sabun termasuk sistem
koloid. Sementara itu, air kopi dan air sungai
termasuk suspensi.
5. Jawaban: c
Air kapur termasuk sistem dispersi suspensi. Air
kapur jika didiamkan akan membentuk endapan.
6. Jawaban: a
Udara yang bersih hanya tersusun dari gas-gas
yang bercampur secara homogen. Oleh karena
itu, udara bersih termasuk ke dalam sistem
dispersi larutan.
7. Jawaban: b
Susu merupakan contoh emulsi lemak dalam air.
Emulsi dalam susu distabilkan oleh kasein. Santan
dan mayones merupakan emulsi minyak dalam
air. Mayones dibuat dari minyak jagung yang
didispersikan dalam air dengan bantuan emulgator
kuning telur. Sementara itu, keju dan mentega
merupakan contoh emulsi padat.
8. Jawaban: d
Bahan kosmetik yang dibuat dalam bentuk gel
adalah deodoran. Sabun termasuk jenis busa. Cat
kuku dan masker wajah termasuk koloid tipe sol.
Lipstik merupakan jenis sol padat.
9. Jawaban: e
Emulsi padat terbentuk dari zat cair yang ter-
dispersi dalam zat padat. Sol terbentuk dari zat
padat dalam zat cair, emulsi terbentuk dari zat cair
dalam zat cair, aerosol terbentuk dari zat cair atau
padat dalam gas, dan busa padat terbentuk dari
gas dalam zat padat.
10. Jawaban: b
Kue yang mengembang merupakan contoh busa
padat. Busa padat terbentuk dari gas yang ter-
dispersi dalam padatan. Proses ini terjadi saat
adonan dikocok kemudian dikukus/dipanggang.
Oleh karena itu, kue termasuk busa padat.
11. Jawaban: d
Koloid yang terbentuk dari fase gas terdispersi
dalam cair disebut buih (busa). Contoh buih adalah
krim kocok dan busa sabun. Asap termasuk aero-
sol padat. Awan dan kabut adalah aerosol cair.
Karet busa merupakan busa padat.
12. Jawaban: e
Air sabun merupakan koloid tipe sol. Sol adalah
sistem dispersi padat dalam cair. Dalam koloid air
sabun, zat padat yang terdispersi berupa molekul
sabun terdispersi dalam air.
13. Jawaban: c
Mutiara adalah fase cair yang terdispersi dalam
padat. Mutiara termasuk emulsi padat. Tinta
terbentuk dari fase padat yang terdispersi dalam
cair. Tinta termasuk koloid tipe sol.
14. Jawaban: a
Aerosol padat adalah sistem koloid dengan fase
padat terdispersi dalam gas. Misalnya debu. Awan
dan kabut termasuk aerosol. Kanji termasuk sol.
Krim kocok termasuk busa (buih).
15. Jawaban: b
Hair spray terbentuk dari zat cair yang terdispersi
dalam gas. Sistem dispersi ini disebut aerosol cair.
16. Jawaban: a
Zat yang dapat menstabilkan buih disebut zat
pembuih, contoh sabun. Sementara itu, kasein,
gelatin, dan lesitin merupakan contoh emulgator
yang berfungsi menstabilkan sistem emulsi.
Oksigen merupakan salah satu gas yang berperan
sebagai fase terdispersi dalam udara. Udara ini
dapat terdispersi dalam medium cair membentuk
koloid tipe buih.
17. Jawaban: c
Emulsi padat tersusun dari fase padat yang terdispersi
dalam cairan. Contohnya mutiara, mentega, dan keju.
Asap merupakan aerosol padat. Awan dan kabut
adalah aerosol cair. Santan termasuk emulsi.
Sementara intan hitam adalah sol padat.
18. Jawaban: a
Sol adalah sistem koloid dengan fase padat
terdispersi dalam fase cair. Fase cair yang
teredispersi dalam fase cair disebut emulsi. Fase
padat yang terdispersi dalam gas disebut aerosol
padat. Fase cair yang terdispersi dalam fase gas
disebut aerosol. Sementara fase gas yang
terdispersi dalam fase cair disebut busa.
19. Jawaban: d
Bahan pendorong yang digunakan dalam aerosol
obat antinyamuk semprot adalah senyawa
klorofluorokarbon. Sementara itu, asam formiat
dapat digunakan untuk menggumpalkan getah
karet. Amonia ditambahkan dalam getah karet
untuk mempertahankan keadaan sol lateks.
Formaldehid adalah nama lain formalin. Aluminium
hidroksida (Al(OH)
3
) adalah koloid yang dihasilkan
dari reaksi tawas dengan air.
20. Jawaban: c
Kuning telur berfungsi sebagai emulgator dalam
mayones. Kuning telur membantu mengemulsikan
minyak nabati dalam air.
93 Kimia Kelas XI
21. Jawaban: b
Losion dibuat dalam bentuk emulsi. Bahan-bahan
aktif dalam losion berwujud cair dan didispersikan
dalam medium cair.
22. Jawaban: d
Koloid yang terbentuk dari reaksi antara tawas
dengan air adalah Al(OH)
3
. Koloid ini mampu
mengadsorbsi zat pencemar, seperti zat warna,
detergen, dan pestisida.
23. Jawaban: b
Amonia bersifat basa. Larutan ini berfungsi untuk
melindungi sol lateks dari zat-zat yang bersifat
asam dan mencegah penggumpalan.
24. Jawaban: c
Masker wajah merupakan sol karena terdiri atas
fase terdispersi padat dan medium pendispersinya
cair. Pensil alis merupakan sol padat karena terdiri
atas fase terdispersi padat dan medium pen-
dispersinya padat. Sementara itu, parfum semprot
termasuk aerosol cair, minyak rambut termasuk
gel (emulsi padat), dan pembersih muka merupa-
kan emulsi. Cat kuku termasuk sol, sedangkan
lipstik termasuk sol padat. Sabun cukur termasuk
buih. Hair spray termasuk aerosol cair.
25. Jawaban: d
Cat merupakan koloid tipe sol, yaitu campuran
antara fase padat dalam medium cair. Partikel
padat berupa zat warna, oksida logam, bahan
penstabil, dan pengawet didispersikan ke dalam
medium cair. Fase cair dalam medium cair mem-
bentuk koloid tipe emulsi, contoh susu. Fase cair
dalam medium padat membentuk koloid tipe
emulsi padat, contoh mentega. Fase gas dalam
medium padat membentuk koloid tipe busa padat,
contoh batu apung. Sementara itu, fase padat
dalam medium padat membentuk koloid tipe sol
padat, contoh kaca berwarna.
26. Jawaban: e
Pembersih muka merupakan emulsi. Bahan
berwujud cair didispersikan dalam medium cair.
Lipstik adalah sol padat, maskara dan cat kuku
adalah sol. Gel rambut merupakan koloid tipe gel.
27. Jawaban: d
Getah karet dikoagulasikan dengan penambahan
asam formiat (HCOOH) atau asam asetat (CH
3
COOH).
28. Jawaban: c
Susu adalah koloid tipe emulsi lemak dalam air.
Emulsi ini distabilkan oleh kasein yang berfungsi
sebagai emulgator.
29. Jawaban: e
Norit dapat digunakan untuk mengobati sakit
perut, karena norit dapat membentuk koloid yang
mampu mengadsorbsi zat racun atau gas di dalam
pencernaan.
30. Jawaban: c
Partikel koloid dalam asap industri dipisahkan
berdasarkan prinsip penetralan. Koloid dalam
asap mempunyai muatan. Koloid ini dilewatkan di
antara pelat logam yang bermuatan berlawanan.
Partikel koloid akan mengalami penetralan muatan
dan mengendap.
B. Uraian
1. Sistem dispersi koloid mempunyai ciri-ciri sebagai
berikut.
a. Sistem dispersi stabil dan tampak homogen.
b. Sistem dispersi terlihat keruh tetapi tidak
mengendap.
c. Fase terdispersi tidak dapat disaring dengan
kertas saring biasa.
d. Sistem dispersi terlihat mempunyai dua fase
jika diamati dengan mikroskop ultra.
e. Par tikel terdispersi memiliki diameter
10
7
10
5
cm.
2. Campuran gas dalam medium gas membentuk
sistem dispersi halus atau larutan sejati. Partikel-
partikel molekul gas berukuran kurang dari
10
7
cm dan jarak antarpartikel sangat renggang
sehingga partikel gas bercampur secara homogen
dalam segala perbandingan. Oleh karena itu, gas
dalam medium gas membentuk larutan.
3. Macam-macam koloid yang terbentuk dari fase
terdispersi cair sebagai berikut.
a. Emulsi
Emulsi merupakan sistem koloid dengan fase
terdispersi cair dalam medium cair, contoh
susu (emulsi lemak dalam air).
b. Emulsi padat
Emulsi padat merupakan sistem koloid
dengan fase terdispersi cair dalam medium
padat, contoh mentega.
c. Aerosol cair
Aerosol cair merupakan sistem koloid dengan
fase terdispersi cair dalam medium gas,
contoh kabut.
4. Emulgator adalah zat yang dapat berfungsi
menjaga kestabilan campuran fase terdispersi
dalam medium pendispersi. Contoh emulgator
yaitu kasein dalam susu, kuning telur dalam
mayones, dan gelatin dalam es krim.
5. Asbut merupakan polusi udara yang terdiri atas
asap (smoke) dan kabut (fog). Asbut termasuk
koloid jenis aerosol padat dan aerosol cair. Asbut
berdampak negatif terhadap kesehatan. Asbut
94 Kunci Jawaban dan Pembahasan
dapat mengganggu pernapasan. Apabila kadar
asbut di udara melebihi ambang batas, dapat
mengakibatkan kematian.
6. a. Emulsi padat f. Sol padat
b. Aerosol padat g. Gel (sol)
c. Busa (buih) h. Aerosol cair
d. Sol i. Sol
e. Busa padat j. Sol padat
7. Tanah merupakan sistem koloid karena tanah
terdiri atas berbagai padatan seperti humus, pasir,
dan mineral-mineral yang bercampur menjadi
satu. Tanah digolongkan dalam sol padat.
8. Cat mengandung partikel-partikel padat seperti zat
warna, pengawet, dan oksida logam yang tidak
mudah larut dalam air maupun dalam medium
pendispersi cat. Dengan adanya sistem koloid,
dapat memudahkan industri cat membuat
campuran partikel-partikel padat yang merupakan
bahan baku cat bercampur homogen dan stabil
dalam medium pendispersi cat.
9. Bahan-bahan kosmetik hampir 90% dibuat dalam
bentuk koloid karena bentuk koloid mempunyai
beberapa kelebihan. Kelebihan bentuk koloid
dalam kosmetik sebagai berikut.
a. Mudah dibersihkan.
b. Tidak merusak kulit dan rambut.
c. Mudah menyerap berbagai bahan yang
berfungsi sebagai pewangi, pelembut, dan
pewarna.
d. Mengandung dua jenis bahan yang tidak
saling melarutkan.
10. Pemutihan gula dengan sistem koloid dilakukan
dengan melarutkan gula ke dalam air dan
mengalirkannya melalui sistem koloid tanah
diatome atau karbon. Partikel koloid tersebut akan
mengadsorbsi zat warna dari gula tebu sehingga
gula menjadi berwarna putih.
Bab VII Sifat-Sifat Koloid dan
Pembuatan Koloid
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: c
Kemampuan partikel-partikel koloid untuk meng-
hamburkan cahaya (berkas sinar) dinamakan efek
Tyndall. Peristiwa efek Tyndall pertama kali
dipelajari oleh John Tyndall (18201893) melalui
pengamatan seberkas cahaya putih yang dilewat-
kan pada sistem koloid. Dialisis adalah cara
mengurangi ion-ion pengganggu yang terdapat
dalam sistem koloid menggunakan selaput semi-
permeabel. Koagulasi adalah peristiwa peng-
endapan partikel-partikel koloid sehingga fase
terdispersi terpisah dari medium pendispersinya.
Gerak Brown adalah gerakan acak partikel koloid
dalam medium pendispersinya. Elektroforesis
adalah pergerakan par tikel koloid karena
pengaruh medan listrik.
2. Jawaban: b
Koagulasi (penggumpalan) adalah peristiwa
pengendapan partikel-partikel koloid sehingga
fase terdispersi terpisah dari medium pendispersi-
nya. Peristiwa ini salah satunya terjadi pada
penambahan asam asetat ke dalam lateks. Saat
asam asetat ditambahkan ke dalam lateks,
partikel-partikel asam asetat akan mengendapkan
partikel-partikel lateks sehingga lateks akan
menggumpal dan terpisah dari asam asetat. Pen-
jernihan air keruh dengan tawas dan penggunaan
norit untuk penyembuhan sakit perut termasuk
peristiwa adsorpsi. Terjadinya warna biru di langit
saat siang hari termasuk peristiwa efek Tyndall.
Pengurangan zat pencemar udara dengan metode
Cottrell termasuk peristiwa elektroforesis.
3. Jawaban: c
Efek Tyndall terjadi ketika cahaya melewati partikel
koloid. Di antara kopi, susu, santan, teh manis,
dan air garam, susu dan santan merupakan koloid.
Ketika seberkas cahaya dari lampu senter
disorotkan ke bahan-bahan tersebut maka jalan-
nya sinar akan tampak di dalam bahan. Sementara
itu, teh manis dan air garam merupakan larutan
sehingga tidak dapat menunjukkan efek Tyndall.
Kopi tidak menunjukkan efek Tyndall karena kopi
merupakan campuran.
4. Jawaban: d
Gerak acak partikel tepung sari dalam medium
air merupakan gerak Brown. Gerak acak ini di-
sebabkan oleh tumbukan tidak seimbang antara
partikel-partikel koloid yang terdispersi dengan
molekul-molekul medium pendispersinya.
Semakin kecil ukuran partikel koloid, gerak Brown
semakin cepat.
5. Jawaban: e
Dialisis yang diterapkan dalam bidang kedokteran
dinamakan hemodialisis. Hemodialisis merupakan
terapi medis yang digunakan untuk penderita
penurunan fungsi ginjal hingga gagal ginjal.
Hemodialisis dikenal juga sebagai cuci darah.
Fungsinya membuang zat-zat sisa metabolisme
dalam darah menggunakan mesin dialisator.
95 Kimia Kelas XI
6. Jawaban: b
Koloid pelindung merupakan koloid yang dapat
melindungi atau menstabilkan koloid lain agar tidak
terjadi koagulasi. Koloid pelindung bekerja dengan
cara membentuk pembungkus berupa lapisan di
sekeliling partikel koloid lain. Adanya lapisan
tersebut akan melindungi muatan koloid sehingga
partikel koloid tidak menggumpal atau terpisah
dari mediumnya.
7. Jawaban: e
Elektrodialisis adalah proses dialisis mengguna-
kan elektrode. Tujuannya untuk menarik ion sisa
penambahan elektrolit agar keluar dari dispersi
koloid.
8. Jawaban: b
Partikel koloid dapat bermuatan karena per-
mukaannya mampu menyerap ion-ion, misal
Al(OH)
3
. Partikel-partikel yang telah bermuatan
sama akan tolak-menolak sehingga terhindar dari
penggumpalan. Kemampuan ini menunjukkan sifat
partikel koloid berupa adsorpsi. Oleh karena sifat
tersebut, Al(OH)
3
digunakan sebagai adsorben
pada penjernihan air.
9. Jawaban: d
Koloid liofil (suka cairan) merupakan koloid yang
di dalamnya terdapat gaya tarik-menarik yang
cukup besar antara zat terdispersi dengan me-
dium pendispersinya. Jika medium pendispersi
yang digunakan adalah air, dinamakan koloid
hidrofil. Contoh sabun, detergen, agar-agar, kanji,
dan gelatin. Sementara itu, belerang merupakan
koloid liofob (tidak suka cairan) atau koloid hidrofob
(tidak suka air).
10. Jawaban: e
Susu merupakan emulsi yang mengandung lemak
terdispersi dalam air. Susu mengandung kasein
yang merupakan protein dan berfungsi sebagai
zat pengemulsi. Zat pengemulsi mengandung
kombinasi gugus polar dan nonpolar sehingga
mampu mengikat zat polar (air) dan zat nonpolar.
Dengan demikian, lemak dan air dalam susu tidak
terpisah. Jika susu menjadi masam, akibat laktosa
(gula susu) teroksidasi menjadi asam laktat,
kasein akan terkoagulasi dan tidak dapat
menstabilkan emulsi lagi. Akibatnya, lemak dan
air akan terpisah.
B. Uraian
1. Pada siang hari, sinar matahari menyinari bumi.
Selanjutnya, sinar tersebut akan dipantulkan
kembali sesuai aturan bahwa sinar datang akan
dipantulkan dengan sudut pantul sama dengan
sudut sinar datang. Akibat adanya partikel-partikel
debu di udara sekitar rumah, sinar matahari akan
dihamburkan oleh partikel debu ke segala arah.
Inilah yang menunjukkan efek Tyndall. Partikel
debu yang bergerak secara acak juga memungkin-
kan sinar matahari dihamburkan semakin acak.
Di dalam rumah yang tidak langsung terkena sinar
matahari akan terang sebagai dampak hamburan
sinar matahari oleh partikel debu di udara.
2. Gerak Brown dipengaruhi oleh ukuran partikel
koloid. Semakin besar ukuran partikel koloid,
semakin lambat gerak Brown yang terjadi.
Sebaliknya, semakin kecil ukuran partikel koloid
maka akan semakin cepat gerak Brown yang
terjadi. Hal inilah yang mengakibatkan gerak
Brown sulit diamati dalam larutan dan tidak
ditemukan dalam suspensi. Gerak Brown juga
dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu sistem
koloid, semakin besar energi kinetik yang dimiliki
par tikel-par tikel medium pendispersinya.
Akibatnya, gerak Brown dari partikel-partikel fase
terdispersinya semakin cepat. Sebaliknya,
semakin rendah suhu sistem koloid, gerak Brown
semakin lambat.
3. Koloid liofob. Koloid ini tidak mengandung cairan
yang berfungsi sebagai koloid pelindung, sehingga
koloid akan mengalami koagulasi walaupun hanya
dengan penambahan sedikit elektrolit. Sementara
itu, koloid liofil membutuhkan elektrolit dalam
jumlah yang banyak agar mengalami koagulasi.
Hal ini disebabkan adanya selubung molekul
dalam cairan yang berfungsi sebagai pelindung.
Selubung tersebut harus dipecah terlebih dahulu
agar terjadi koagulasi.
4. Asam amino akan bermuatan positif, negatif, dan
netral jika larutan asam amino diatur pada pH
tertentu. Pemisahan asam amino dapat dilakukan
dengan elektroforesis. Asam amino tersebut
ditempatkan dalam tabung U dan dialiri arus listrik
melalui dua elektrode yang diletakkan di kedua
mulut tabung. Dengan demikian, akan terjadi
medan listrik yang mengakibatkan asam amino
terpisah. Asam amino yang bermuatan positif akan
menuju katode, asam amino yang bermuatan
negatif akan menuju anode, dan asam amino
netral tidak akan terpengaruh oleh kedua
elektrode.
5. Tujuan penggunaan alat pengendap Cottrel di
pabrik dan industri yaitu mencegah polusi udara
oleh buangan beracun dan memperoleh kembali
debu yang berharga (misal debu logam). Cara
kerja alat tersebut dengan mengalirkan asap dari
pabrik melalui ujung-ujung logam yang tajam dan
bermuatan pada tegangan tinggi (20.000 hingga
75.000 volt). Ujung-ujung yang runcing akan
96 Kunci Jawaban dan Pembahasan
mengionkan molekul-molekul dalam udara. Ion-
ion tersebut akan diadsorpsi oleh partikel asap
yang kemudian menjadi bermuatan. Selanjutnya,
partikel asap bermuatan tersebut akan ditarik dan
diikat pada elektrode yang bermuatan berlawanan.
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: c
Pembuatan koloid dengan cara dispersi merupa-
kan pembuatan koloid yang berasal dari suspensi.
Pembuatan koloid dengan cara dispersi meliputi
cara busur Bredig, mekanik, dan peptisasi.
Sementara itu, reaksi redoks, reaksi hidrolisis, dan
reaksi pemindahan merupakan pembuatan koloid
dengan cara kondensasi.
2. Jawaban: d
Gel dapat dibuat dari larutan kalsium asetat jenuh
dicampur dengan etanol 76%. Sebelum dicampur-
kan ke dalam alkohol kalsium asetat terlebih
dahulu dilarutkan ke dalam air. Hal ini karena
kalsium asetat mudah larut dalam air, tetapi sukar
larut dalam alkohol. Cara pembuatan ini dilakukan
melalui penggantian pelarut. Larutan perak nitrat
dicampur asam klorida merupakan pembuatan sol
AgCl melalui reaksi pengendapan. Larutan FeCl
3
jenuh diteteskan dalam air mendidih merupakan
pembuatan sol Fe(OH)
3
melalui reaksi hidrolisis.
Larutan As
2
O
3
dicampur dengan larutan H
2
S
jenuh merupakan pembuatan sol As
2
S
3
melalui
reaksi pemindahan. Campuran serbuk belerang
dengan gula digerus dan dimasukkan ke dalam
air merupakan cara pembuatan koloid dengan
cara mekanik.
3. Jawaban: b
Pada pembuatan As
2
S
3
, awalnya gas H
2
S dialir-
kan ke dalam air sehingga diperoleh larutan jenuh.
Sementara itu, serbuk putih As
2
O
3
dimasukkan
ke dalam air, lalu dididihkan. Larutan jenuh As
2
O
3
yang diperoleh selanjutnya didinginkan. Di dalam
larutan tersebut, As
2
O
3
bereaksi dengan air
menjadi H
3
AsO
3
atau As(OH)
3
. Selanjutnya,
larutan jenuh H
2
S dicampur dengan larutan
As(OH)
3
. Reaksi tersebut menghasilkan partikel-
partikel padat As
2
S
3
yang berukuran koloid dan
berwarna kuning.
4. Jawaban: b
Alum (Al
2
(SO
4
)
3
18H
2
O) di dalam air akan
terhidrolisis membentuk Al(OH)
3
. Partikel Al(OH)
3
tersebut bermuatan positif karena cenderung
mengadsorpsi ion H
+
.
5. Jawaban: b
Presipitat AgI dalam air dapat dibuat menjadi
sistem koloid dengan cara peptisasi dengan
penambahan KI. Peptisasi merupakan peristiwa
pemecahan molekul besar menjadi molekul kecil
(berukuran koloid) dengan penambahan zat kimia.
Mekanik merupakan cara pembuatan koloid
dengan cara penggerusan zat padat hingga halus,
lalu didispersikan ke dalam medium pendispersi.
Busur Bredig merupakan cara untuk membuat
partikel-partikel fase terdispersi koloid meng-
gunakan loncatan bunga api listrik. Reaksi
hidrolisis merupakan cara membuat koloid dengan
mereaksikan garam ter tentu dengan air.
Pengembunan uap merupakan cara pembuatan
koloid dengan menguapkan zat lalu dialirkan
melalui air dingin agar zat mengembun menjadi
partikel berukuran koloid.
6. Jawaban: d
Pembuatan koloid secara kondensasi adalah
pembuatan partikel koloid dari larutan sejati. Misal
mereaksikan larutan HAuCl
4
dengan larutan
K
2
CO
3
dan HCHO (formaldehid) untuk membuat
sol emas. Reaksi ini merupakan reaksi redoks.
Menggerus serbuk belerang dengan zat inert
(seperti gula pasir), lalu mencampur serbuk halus
dengan air merupakan cara dispersi mekanik.
Mencampurkan H
2
S berlebih dengan As
2
O
3
dalam H
2
O serta membuat sol Al(OH)
3
dari
endapan Al(OH)
3
dalam air ditambah larutan AlCl
3
merupakan cara pembuatan koloid secara
peptisasi (dispersi). Membuat sol logam meng-
gunakan loncatan bunga api listrik merupakan
cara pembuatan koloid dengan busur Bredig
(dispersi).
7. Jawaban: a
Sol belerang dalam air dapat dibuat dengan cara
kondensasi fisika melalui penggantian pelarut.
Belerang dilarutkan ke dalam belerang disulfida
atau alkohol hingga diperoleh larutan jenuh.
Selanjutnya, larutan tersebut diteteskan sedikit
demi sedikit ke dalam air sehingga terbentuk sol
belerang.
8. Jawaban: b
Jeli merupakan fase terdispersi cair dalam me-
dium pendispersi padat. Jeli dapat dibuat dengan
cara peptisasi. Zat pemecah dalam pembuatan
jeli adalah pektin atau asam pektinat. Pektin
mempunyai sifat terdispersi dalam air. Pektin
bersama gula dan asam pada suhu tinggi akan
membentuk gel (jeli). Pembuatan koloid secara
mekanik dilakukan dengan cara penggerusan zat
padat lalu didispersikan ke dalam medium
97 Kimia Kelas XI
pendispersi. Pembuatan koloid dengan cara busur
Bredig menggunakan loncatan bunga api listrik.
Reaksi pemindahan dilakukan dengan menambah-
kan atau mengalirkan suatu zat ke dalam larutan
untuk membentuk koloid. Pengembunan uap
dilakukan dengan cara menguapkan zat lalu
mengalirkannya melalui air dingin sehingga
terbentuk cairan (mengembun). Keempat cara
tersebut biasa digunakan dalam pembuatan sol.
9. Jawaban: a
1) 2H
2
S + SO
2
2H
2
O + 3S
2 +4 0
oksidasi
reduksi
Reaksi tersebut merupakan reaksi kopro-
porsionasi (redoks).
2) As
2
O
3
+ 3H
2
S As
2
S
3
+ 3H
2
O
Reaksi tersebut merupakan reaksi pemindah-
an.
3) AgNO
3
+ HCl AgCl + HNO
3
Reaksi tersebut merupakan reaksi peng-
endapan.
4) FeCl
3
+ 3H
2
O Fe(OH)
3
+ 3HCl
Reaksi tersebut merupakan reaksi hidrolisis.
5) 2H
3
AsO
3
+ 3H
2
S 6H
2
O + As
2
S
3
Reaksi tersebut merupakan reaksi dekom-
posisi rangkap.
10. Jawaban: b
Agar-agar yang dilarutkan dalam air akan
terbentuk suspensi. Setelah dipanaskan dan
dididihkan, suspensi agar-agar tersebut akan
berubah membentuk gel.
B. Uraian
1. Pembuatan koloid dengan cara dispersi berasal
dari suspensi. Caranya dengan menghaluskan
partikel-partikel suspensi hingga berukuran
partikel koloid dan mendispersikannya ke dalam
medium pendispersi. Cara dispersi meliputi
peptisasi, mekanik, dan busur Bredig. Pembuatan
koloid dengan cara kondensasi berasal dari
partikel-partikel zat terlarut di dalam larutan sejati
yang berupa ion, atom, atau molekul. Caranya
dengan menggabungkan partikel-partikel dalam
larutan sejati hingga menjadi partikel berukuran
koloid. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi
meliputi reaksi pengendapan, reaksi hidrolisis,
reaksi pemindahan, reaksi redoks, pengembunan
uap, pendinginan, dan penggantian pelarut.
2. Logam yang akan didispersikan menjadi koloid
difungsikan sebagai elektrode-elektrode dan
dicelupkan ke dalam medium pendispersi.
Selanjutnya elektrode-elektrode tersebut dihubung-
kan dengan sumber listrik sehingga timbul
loncatan listrik di antara kedua ujungnya. Mula-
mula atom logam akan terlempar ke dalam air,
kemudian atom-atom tersebut mengalami
kondensasi sehingga membentuk partikel koloid.
3. Pembuatan sol belerang dengan metode konden-
sasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.
a. Mengalirkan gas H
2
S ke dalam larutan SO
2
atau ke dalam H
2
O
2
.
b. Menambahkan larutan asam klorida (HCl) ke
dalam larutan natrium tiosulfat (Na
2
S
2
O
3
).
Pembuatan sol belerang dengan metode dispersi
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.
a. Menggiling serbuk belerang dan hasilnya
dicampur dengan air.
b. Mereaksikan tembaga sulfat dan natrium
sulfida dalam air.
4. Cara peptisasi adalah cara pembuatan koloid
dengan jalan memecah partikel zat yang meng-
endap dalam medium pendispersi air menjadi
berukuran partikel koloid. Contohnya sebagai
berikut.
a. Pembuatan sol agar-agar (koloid agar-agar)
dari tepung agar-agar yang ditambah air.
b. Pembuatan sol gelatin dengan menambah-
kan air ke dalam air sehingga gelatin
dipeptisasi oleh molekul air.
c. Pembuatan sol Al(OH)
3
dengan penambahan
AlCl
3
.
d. Pembuatan sol belerang dari endapan NiS
dengan penambahan gas H
2
S.
5. Pembuatan sol emas dengan busur Bredig yaitu
menggunakan logam emas sebagai elektrode
yang dicelupkan dalam air. Ketika arus listrik
dialirkan melalui elektrode akan terjadi bunga api
listrik sehingga atom-atom emas menguap dan
larut dalam air membentuk sol emas. Sol emas
distabilkan dengan cara mengadsorpsi ion-ion
OH

dari air. Sementara itu, pembuatan sol emas


dengan cara kondensasi yaitu dengan mereduksi
emas(III) klorida menggunakan formalin. Reaksi-
nya yaitu:
2AuCl
3
+ 3CH
4
O + 3H
2
O 2Au + 6HCl + 3CH
4
O
2
.
Atom-atom bebas emas akan beragregrat
membentuk koloid distabilkan oleh ion-ion OH

yang teradsorpsi pada permukaan partikel koloid.


Ion-ion OH

tersebut berasal dari ionisasi air.


98 Kunci Jawaban dan Pembahasan
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: c
Gerak Brown merupakan gerakan acak partikel
koloid dalam medium pendispersinya. Gerakan
acak tersebut disebabkan oleh tumbukan tidak
seimbang antara partikel-partikel koloid yang
terdispersi dengan molekul-molekul medium
pendispersinya. Akibatnya, partikel-partikel koloid
tersebar merata dalam medium pendispersinya.
2. Jawaban: c
Sorot cahaya proyektor di gedung bioskop akan
terlihat jelas saat melewati asap, seperti asap
rokok. Hal ini karena asap merupakan koloid.
Salah satu sifat koloid adalah efek Tyndall. Efek
Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya
oleh partikel koloid. Adsorpsi merupakan proses
penyerapan suatu partikel zat, baik ion, atom, atau
molekul pada permukaan zat lain. Koagulasi
adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel
koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari
medium pendispersinya. Elektroforesis adalah
pergerakan partikel koloid karena pengaruh
medan listrik. Gerak Brown merupakan gerakan
acak partikel koloid dalam medium pendispersi-
nya.
3. Jawaban: b
Muatan partikel koloid dapat ditentukan dengan
cara mengamati peristiwa elektroforesis.
Elektroforesis merupakan peristiwa pergerakan
koloid ke salah satu elektrode karena pengaruh
medan listrik. Koloid yang bermuatan negatif akan
bergerak ke elektrode positif, sedangkan koloid
yang bermuatan positif akan bergerak ke elektrode
negatif.
4. Jawaban: a
Intensitas hamburan cahaya paling besar dimiliki
oleh sinar tampak dengan panjang gelombang
lebih pendek. Panjang gelombang pendek dimiliki
oleh cahaya warna biru.
5. Jawaban: b
Koloid Al(OH)
3
bermuatan positif. Muatan ini terjadi
karena koloid Al(OH)
3
mengadsorpsi ion positif
Al
3+
dari medium pendispersinya. Adsorpsi
merupakan kemampuan partikel koloid menyerap
suatu partikel zat, baik berupa ion, atom, maupun
molekul pada permukaan zat lain. Jadi,
kemampuan partikel koloid Al(OH)
3
dalam
menyerap kotoran halus yang melayang-layang
di perairan sehingga menempel pada permukaan-
nya disebut adsorpsi.
6. Jawaban: e
Pengendapan atau koagulasi koloid terjadi karena
penambahan elektrolit. Fe(OH)
3
mempunyai ion
Fe
3+
dan OH

. Oleh karena bermuatan positif,


berar ti mampu menarik ion negatif. HCl
mempunyai ion H
+
dan Cl

. NaCl mempunyai ion


Na
+
dan Cl

. Na
2
SO
4
mempunyai ion Na
+
dan
SO
4
2
. Al
2
(SO
4
)
3
mempunyai ion Al
3+
dan SO
4
2
.
(NH
4
)
3
PO
4
mempunyai ion NH
4
+
dan PO
4
3
. Dengan
demikian, ion yang paling efektif mengendapan
Fe(OH)
3
adalah ion yang mempunyai muatan
negatif paling tinggi, yaitu PO
4
3
(elektrolit
(NH
4
)
3
PO
4
) paling kuat tertarik ke Fe(OH)
3
dibanding elektrolit yang lain. Oleh karena muatan
ion sol Fe(OH)
3
semakin besar maka akan terjadi
penggumpalan.
7. Jawaban: d
Liofil adalah koloid yang fase terdispersinya
mempunyai afinitas besar dalam menarik medium
pendispersinya. Zat yang termasuk liofil adalah
agar-agar, mentega, awan, sabun, minyak tanah,
lem karet, lem kanji, dan busa sabun. Sementara
itu, sol emas, sol perak klorida, susu, belerang,
batu apung, asap, dan debu merupakan liofob.
Liofob adalah koloid yang fase terdispersinya
mempunyai afinitas kecil terhadap medium
pendispersi.
8. Jawaban: d
Koloid yang bermuatan negatif seperti As
2
S
3
paling efektif dikoagulasikan dengan elektrolit yang
mengandung ion dengan muatan positif terbesar.
Muatan positif 1 kalium fosfat, muatan positif 2
besi(II) sulfat, magnesium sulfat, dan barium nitrat,
dan muatan positif 3 besi(III) sulfat. Jadi elektrolit
yang paling efektif untuk mengkoagulasikan As
2
S
3
yaitu besi(III) sulfat.
9. Jawaban: e
Gel agar-agar berfungsi sama seperti gelatin jika
ditambahkan pada es krim. Fungsinya yaitu
mencegah pembentukan kristal es berukuran
besar atau kristal gula. Dengan penambahan agar-
agar, es krim yang dihasilkan bersifat lebih lembut.
Agar-agar tersebut merupakan koloid pelindung,
yaitu sistem koloid yang ditambahkan pada sistem
koloid lain sehingga dihasilkan koloid yang lebih
stabil.
10. Jawaban: e
Pernyataan yang tepat mengenai sol liofil dan sol
liofob sebagai berikut.
1) Partikel terdispersi sol liofob mengadsorpsi
ion.
2) Sol liofob kurang stabil jika dibandingkan sol
liofil.
99 Kimia Kelas XI
3) Sol liofil memberikan efek Tyndall yang kurang
jelas.
4) Sol liofil kurang jelas menunjukkan gerak
Brown.
5) Sol liofob mudah diendapkan (dikoagulasi-
kan) dengan penambahan elektrolit.
11. Jawaban: c
Pada kegiatan merebus telur mentah terjadi
peristiwa koagulasi. Saat dipanaskan, putih telur
akan mengalami penggumpalan. Peristiwa
koagulasi juga terjadi pada kegiatan mendinginkan
agar-agar panas. Sementara itu, kegiatan pen-
celupan serat wol, pemurnian gula pasir, dan
penyembuhan sakit perut dengan norit menunjuk-
kan sifat koloid berupa adsorpsi. Pengurangan zat
pencemar udara yang dikeluarkan dari cerobong
asap pabrik menunjukkan sifat koloid berupa
elektroforesis.
12. Jawaban: d
Cuci darah bagi penderita penyakit ginjal menerap-
kan sifat koloid berupa dialisis. Menghilangkan bau
badan menerapkan sifat koloid berupa adsorpsi.
Penyaringan asap pabrik menerapkan sifat koloid
berupa koagulasi. Sorot lampu di malam hari
menerapkan sifat koloid berupa efek Tyndall. Gela-
tin pada es krim menerapkan sifat koloid berupa
koloid pelindung.
13. Jawaban: a
Lemak atau minyak dalam air merupakan koloid
hidrofob. Hal ini karena lemak atau minyak tidak
dapat larut dalam air. Sementara itu, sabun dalam
air, protein dalam air, amilum dalam air, serta agar-
agar dalam air merupakan koloid hidrofil (dapat
larut dalam air).
14. Jawaban: c
Lem kanji dibuat dari sol kanji yang dipanaskan
hingga membentuk gumpalan. Gumpalan tersebut
merupakan lem kanji. Proses penggumpalan
akibat pemanasan tersebut menunjukkan sifat
koloid berupa koagulasi. Dialisis merupakan cara
mengurangi ion-ion pengganggu yang terdapat
dalam sistem koloid menggunakan selaput semi
permeabel. Adsor psi merupakan proses
penyerapan suatu partikel zat, baik berupa ion,
atom, maupun molekul pada permukaan zat lain.
Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid
karena pengaruh medan listrik. Gerak Brown
merupakan gerakan acak partikel koloid dalam
medium pendispersinya.
15. Jawaban: c
Adsorpsi merupakan proses penyerapan suatu
partikel zat, baik berupa ion, atom, maupun
molekul pada permukaan zat lain. Misal
penyembuhan sakit perut menggunakan norit.
Norit merupakan salah satu nama dagang dari
karbon aktif. Karbon aktif dapat digunakan pada
kasus overdosis obat, keracunan makanan, atau
ter telan bahan beracun. Kemampuannya
menyerap racun hanya terjadi di lambung dan
usus atau sebelum racun terserap dan masuk ke
dalam peredaran darah. Sementara itu, warna
langit yang bermacam-macam seperti biru pada
siang hari dan merah atau jingga saat matahari
terbenam menunjukkan sifat koloid berupa efek
Tyndall. Pembentukan delta pada muara sungai
terjadi karena koloid tanah liat dalam air sungai
mengalami koagulasi ketika bercampur dengan
elektrolit dalam air laut. Partikel koloid yang tidak
terendapkan oleh gravitasi karena partikel koloid
dapat mengimbangi gaya gravitasi. Hal ini disebab-
kan adanya gerak Brown yang menstabilkan koloid
dengan cara koloid bergerak secara terus-
menerus. Penarikan debu oleh busur listrik pada
dinding cerobong asap pabrik atau industri
dilakukan menggunakan alat koagulasi listrik dari
Cottrel. Akibatnya debu dapat digumpalkan.
16. Jawaban: b
Serbuk agar-agar dilarutkan dalam air merupakan
pembuatan sol dengan cara dispersi melalui
peptisasi. Peptisasi adalah cara pembuatan sol
dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan
dengan bantuan suatu zat pemeptisasi. Gas H
2
S
dialirkan dalam larutan As
2
O
3
merupakan
pembuatan sol dengan cara kondensasi melalui
reaksi pemindahan. Larutan besi(III) klorida
dimasukkan dalam air panas merupakan pem-
buatan sol dengan cara kondensasi melalui reaksi
hidrolisis. Serbuk halus belerang digerus bersama
gula pasir lalu dilarutkan dalam air merupakan
pembuatan sol dengan cara dispersi melalui cara
mekanik. Cara mekanik dilakukan dengan
menggerus butir-butir kasar partikel menggunakan
penggiling koloid sehingga diperoleh tingkat
kehalusan tertentu, lalu diaduk dengan medium
dispersi.
17. Jawaban: a
Kondensasi merupakan pembuatan koloid dengan
menggabungkan partikel-partikel dalam larutan
sejati hingga menjadi partikel berukuran koloid.
Misal pembuatan sol emas dengan mereduksi
suatu larutan garam emas menggunakan reduktor
nonelektrolit (reaksi redoks), sol Fe(OH)
3
dengan
hidrolisis larutan besi(III) klorida, sol As
2
S
3
dengan
mereaksikan larutan As
2
O
3
dengan larutan H
2
S
(reaksi pemindahan), serta sol belerang dengan
mengalirkan gas H
2
S ke dalam larutan SO
2
(reaksi
redoks). Sementara itu, pembuatan sol kanji
dengan memanaskan suspensi amilum merupa-
kan pembuatan koloid dengan cara dispersi.
100 Kunci Jawaban dan Pembahasan
18. Jawaban: e
Sol damar bersifat larut dalam alkohol, tetapi sukar
larut dalam air. Oleh karena itu, pada pembuatan
sol damar, mula-mula damar dilarutkan dalam
alkohol hingga diperoleh larutan jenuhnya. Larutan
jenuh selanjutnya ditambah air hingga diperoleh
sol damar. Pembuatan koloid tersebut meng-
gunakan cara penggantian pelarut. Pembuatan
koloid dengan reaksi redoks selalu disertai dengan
perubahan bilangan oksidasi. Pembuatan koloid
dengan reaksi hidrolisis dilakukan dengan mereaksi-
kan garam tertentu dengan air. Pembuatan koloid
dengan reaksi pengendapan dilakukan dengan
cara mencampurkan dua macam larutan elektrolit
hingga menghasilkan endapan yang berukuran
koloid. Pembuatan koloid dengan pengembunan
uap dilakukan dengan cara menguapkan zat lalu
mengembunkan uapnya yang dilakukan melalui
pengaliran lewat air dingin.
19. Jawaban: d
Sol sulfida yang terbentuk dari endapan CdS dapat
dibuat dengan cara mengalirkan gas H
2
S ke dalam
endapan CdS hingga diperoleh sulfida yang
terdispersi. Cara ini dinamakan peptisasi, yaitu
melarutnya kembali endapan elektrolit yang
berupa partikel-partikel koloid.
20. Jawaban: b
Pembuatan koloid melalui busur Bredig adalah
cara membuat partikel-partikel fase terdispersi
berukuran partikel koloid menggunakan loncatan
bunga api listrik. Cara tersebut banyak digunakan
pada pembuatan sol logam, seperti sol platina atau
sol emas. Logam yang akan didispersikan
ditempatkan sebagai elektrode-elektrode yang
dihubungkan dengan sumber arus listrik ber-
tegangan tinggi dan sebuah interuptor.
21. Jawaban: a
Dispersi mekanik dilakukan dengan cara meng-
gerus zat padat hingga halus lalu didispersikan
ke dalam medium pendispersi. Namun, fase
terdispersi terkadang mengalami penggumpalan
kembali. Oleh karena itu, zat pemantap (stabilizer)
perlu ditambahkan ke dalamnya.
22. Jawaban: d
Pembuatan koloid dengan cara mengubah atau
menggabungkan partikel-partikel dalam larutan
sejati menjadi partikel berukuran koloid dinamakan
cara kondensasi. Sebaliknya, pembuatan koloid
dengan cara menghaluskan partikel-partikel
suspensi hingga berukuran partikel koloid lalu
mendispersikannya dalam medium pendispersi
dinamakan cara dispersi. Dispersi meliputi cara
mekanik, peptisasi, dan busur Bredig.
23. Jawaban: a
Sol Al(OH)
3
dapat dibuat dengan cara menambah-
kan larutan AlCl
3
ke dalam endapan Al(OH)
3
dalam air. Cara ini dinamakan peptisasi. Peptisasi
adalah melarutnya kembali endapan elektrolit yang
berupa partikel-partikel koloid. Kondensasi
merupakan cara membuat koloid dengan
mengubah partikel-partikel endapan elektrolit yang
berupa partikel-partikel larutan sejati menjadi
partikel berukuran koloid. Busur Bredig merupa-
kan cara membuat partikel-partikel koloid dengan
menggunakan loncatan bunga api listrik. Pengembun-
an uap merupakan cara pembuatan koloid dengan
penguapan lalu pengembunan. Reaksi hidrolisis
merupakan cara pembuatan koloid dengan
mereaksikan garam tertentu dengan air.
24. Jawaban: e
Sol raksa (Hg) dapat dibuat melalui pengembunan
uap dengan cara menguapkan raksa. Setelah itu,
uap raksa dialirkan melalui air dingin (diembunkan)
hingga akhirnya diperoleh sol raksa. Menambah-
kan HCl dilakukan ketika membuat sol belerang
dari larutan Na
2
S
2
O
3
. Pengaliran gas H
2
S dilaku-
kan ketika membuat sol As
2
S
3
dari asam arsenit.
Melarutkan ke dalam alkohol dilakukan ketika
membuat sol belerang dan sol damar. Mereduksi
melalui reduktor nonelektrolit dilakukan ketika
membuat sol emas dari larutan garam.
25. Jawaban: c
Reaksi tersebut merupakan reaksi pembuatan
koloid secara kondensasi. Sol As
2
S
3
(arsen
trisulfida) dibuat dengan cara mengalirkan gas H
2
S
ke dalam larutan H
3
AsO
3
encer pada suhu
tertentu. Reaksi tersebut dinamakan reaksi
pemindahan (pergeseran atau substitusi).
Pembuatan koloid dengan reaksi redoks selalu
disertai perubahan bilangan oksidasi. Reaksi
hidrolisis dilakukan dengan mereaksikan garam
tertentu dengan air. Reaksi pengendapan dilaku-
kan dengan mencampur dua macam larutan
elektrolit hingga menghasilkan endapan yang
berukuran koloid. Reaksi penggantian pelarut
digunakan untuk mempermudah pembuatan
koloid yang tidak dapat larut dalam suatu pelarut
tertentu.
26. Jawaban: e
Proses pembuatan gel ditunjukkan oleh nomor II
dan IV. Campuran larutan kalsium asetat dengan
alkohol 95% menghasilkan gel. Pemanasan
campuran agar-agar dengan air menghasilkan sol.
Setelah didinginkan menghasilkan gel. Percobaan
nomor I menunjukkan proses pembuatan sol
belerang. Sementara itu, percobaan nomor III
menunjukkan proses pembuatan emulsi.
101 Kimia Kelas XI
27. Jawaban: d
Pada siang hari konsentrasi partikel koloid lebih
sedikit dibanding pada waktu pagi. Cahaya dengan
panjang gelombang yang lebih pendek dari
spektrum cahaya tampak akan dihamburkan lebih
banyak oleh partikel koloid. Dengan demikian,
langit pada siang hari akan tampak biru.
28. Jawaban: c
1) H
2
S ditambahkan ke dalam endapan NiS
merupakan pembuatan koloid dengan cara
peptisasi (dispersi).
2) Sol logam dibuat dengan cara busur Bredig
merupakan pembuatan koloid dengan cara
dispersi.
3) Larutan AgNO
3
diteteskan ke dalam larutan
HCl merupakan pembuatan koloid dengan
cara reaksi pengendapan (kondensasi).
4) Larutan FeCl
3
diteteskan ke dalam air
mendidih merupakan pembuatan koloid
dengan cara reaksi hidrolisis (kondensasi).
5) Agar-agar dipeptisasi dalam air merupakan
pembuatan koloid dengan cara peptisasi
(dispersi).
Jadi, contoh pembuatan koloid dengan cara
kondensasi adalah 3) dan 4).
29. Jawaban: a
Sol AgI dibuat dengan cara peptisasi. Peptisasi
merupakan salah satu cara pembuatan koloid
secara dispersi. Larutan AgNO
3
dicampur ke
dalam larutan KI berlebih. Partikel AgI akan
terbentuk setelah proses peptisasi, yaitu setelah
endapan AgI dicuci. Endapan AgI terbentuk
karena konsentrasi elektrolit yang tinggi. Pada saat
pencucian kelebihan elektrolit akan hilang
sehingga memungkinkan terdispersinya perak
iodida kembali. Sol AgCl, sol As
2
S
3
, sol Fe(OH)
3
,
dan sol belerang dapat dibuat dengan cara
kondensasi.
30. Jawaban: b
Reaksi hidrolisis termasuk cara pembuatan koloid
secara kondensasi, yaitu dengan mereaksikan
garam tertentu dengan air. Misalnya sol Fe(OH)
3
yang dibuat dengan cara menambahkan larutan
FeCl
3
ke dalam air mendidih. Reaksi pada pilhan
jawaban a dan e merupakan reaksi redoks. Reaksi
pada pilihan jawaban d merupakan reaksi
pemindahan. Reaksi pada pilihan jawaban c
merupakan reaksi pengendapan.
B. Uraian
1. Dispersi koloid bersifat stabil atau tidak mudah ter-
koagulasi karena adanya gerak Brown. Adanya
gerak Brown mengakibatkan gaya gravitasi tidak
berpengaruh terhadap partikel koloid sehingga
fase koloid tidak mudah mengendap.
2. Adsorpsi ion-ion di permukaan koloid. Adsorpsi
ion negatif menyebabkan koloid bermuatan negatif
dan adsorpsi ion positif menyebabkan koloid bermuat-
an positif.
3. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel-
partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah
dari medium pendispersinya. Penyebab terjadinya
koagulasi sebagai berikut.
a. Pendinginan.
b. Pengadukan.
c. Pemanasan.
d. Penambahan elektrolit yang muatannya
berlawanan dengan muatan koloid.
4. Jenis muatan partikel koloid dapat ditentukan
menggunakan sel elektroforesis. Elektroforesis
adalah gejala yang ditunjukkan oleh partikel-partikel
koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik.
Caranya menggunakan tabung U yang diisi dengan
larutan elektrolit yang hantarannya sama dengan
dispersi koloid. Selanjutnya, dispersi koloid
dimasukkan perlahan-lahan melalui tabung tengah
sehingga terbentuk batas yang jelas dalam kedua
kaki tabung. Apabila kawat dihubungkan dengan
sumber arus listrik searah dan arus listrik tersebut
mengalir melalui elektrode positif dan negatif,
partikel-partikel koloid akan bergerak ke salah satu
elektrode. Apabila partikel koloid bermuatan positif,
dispersi koloid akan menuju elektrode negatif.
Sebaliknya, jika partikel bermuatan negatif, dispersi
koloid akan menuju ke elektrode positif. Peristiwa
tersebut dapat diamati setelah arus listrik dialirkan
selama beberapa waktu. Batas koloid di salah satu
kaki akan naik, sedangkan di kaki yang lain akan
turun sesuai arah pergerakan partikel koloid. Dengan
demikian, jenis muatan koloid dapat ditentukan
menggunakan metode elektroforesis.
5. Emulgator atau koloid pelindung berfungsi untuk
menstabilkan koloid yang partikel fase terdispersi-
nya tidak menyukai (memiliki afinitas kecil)
terhadap medium pendispersinya.
6. Kegiatan industri yang memanfaatkan sifat
adsorpsi sebagai berikut.
a. Industri gula, yaitu pada kegiatan pemutihan
gula.
b. Industri tekstil, yaitu pada proses pewarnaan
tekstil.
c. Industri air minum, yaitu pada kegiatan
menjernihkan dan memurnikan air.
d. Industri logam, yaitu pada kegiatan memisah-
kan mineral logam dari bijihnya.
e. Industri zat warna, yaitu pada kegiatan
memisahkan komponen zat warna.
102 Kunci Jawaban dan Pembahasan
7. Hemodialisis (cuci darah) merupakan terapi medis
yang digunakan oleh penderita penurunan fungsi
ginjal. Hemodialisis berfungsi membuang zat-zat
sisa metabolisme dalam darah menggunakan
mesin dialisator. Darah dipompa keluar dari tubuh
kemudian masuk ke dalam mesin dialisator. Di
dalam dialisator, darah dibersihkan dari zat-zat
racun melalui proses difusi dan ultra filtrasi oleh
cairan khusus untuk dialisis. Setelah bersih, darah
dialirkan kembali ke dalam tubuh.
8. Pembuatan sol belerang dengan reaksi redoks
dilakukan dengan mengalirkan gas H
2
S ke dalam
larutan SO
2
sehingga diperoleh larutan jenuh.
Reaksinya sebagai berikut.
2H
2
S(aq) + SO
2
(aq) 3S(s) + 2H
2
O()
Pembuatan sol belerang dengan penggantian
pelarut dilakukan dengan melarutkan belerang ke
dalam alkohol hingga larutan menjadi jenuh.
Selanjutnya, larutan jenuh tersebut diteteskan ke
dalam air sedikit demi sedikit hingga terbentuk sol
belerang.
9. Pembuatan koloid secara mekanik yaitu dengan
memecah partikel kasar hingga menjadi halus
kemudian didispersikan ke dalam suatu medium
pendispersi. Pada pembuatan sol, zat padat
digerus atau digiling dengan alat penggiling koloid
lalu didispersikan ke dalam zat cair. Pada
pembuatan emulsi, zat cair yang akan didispersi-
kan ditambahkan perlahan-lahan ke dalam
medium cair sambil dikocok atau diaduk.
10. Peptisasi merupakan peristiwa pemecahan
molekul besar menjadi molekul kecil (berukuran
koloid) dengan penambahan zat kimia. Suatu
presipitat (zat padat) didispersikan ke dalam suatu
medium dispersi dengan jalan penambahan zat
ketiga. Sementara itu, koagulasi merupakan
peristiwa penggumpalan partikel-partikel koloid
sehingga fase terdispersi terpisah dari medium
perdispersinya. Jadi, secara skema dapat ditulis-
kan sebagai berikut.
koloid
koagulasi
peptisasi

presipitat
Latihan Ulangan Akhir Semester
A. Pilihan Ganda
1. Jawaban: b
[basa] =
3
r 3
massa NH
M NH

1
volume
=
5,1g
17 g/mol

1
10
= 0,03 M
=
b
K
[basa]
=
5
2
10
3 10

= 1,8 10
2
Jadi, derajat ionisasi NH
4
OH sebesar 0,018.
2. Jawaban: d
pH = 5 pH = log [H
+
]
[H
+
] = 10
5
[H
+
] =
a 3
K [CH COOH]
10
10
= 10
5
[CH
3
COOH]
[CH
3
COOH] = 10
5
M
V
1
M
1
= V
2
M
2
10 10
5
= 100 M
2
M
2
= 1 10
6
M
[H
+
] =
a 3
K [CH COOH]
=
5 6
10 10

=
11
10

= 3,16 10
6
pH = log [H
+
]
= log 3,16 10
6
= 6 log 3,16
= 5,5
Jadi, pH larutan yang terjadi sebesar 5,5.
3. Jawaban: b
Air limbah yang tercemar asam mempunyai
pH < 7. Dengan demikian, air limbah tersebut
adalah Q dengan pH 5,5 dan T dengan pH 4,7.
Sementara itu, air limbah P, R, dan S bersifat basa
karena pH > 7.
4. Jawaban: d
Ba(OH)
2
Ba
2+
+ 2OH

0,002 0,002 0,004


[OH

] = 0,004 M
pOH = log [OH

]
= log 4 10
3
= 3 log 4
K
w
= 2 10
14
pK
w
= log K
w
= 14 log 2
pH = pK
w
pOH
= (14 log 2) (3 log 4)
= 13,7 2,4
= 11,3
Jadi, pH larutan Ba(OH)
2
= 11,3.
103 Kimia Kelas XI
5. Jawaban: c
Warna larutan HCOOH = HCl maka pH
HCOOH = pH HCl
[H
+
] = [HCl] valensi
= 0,003 1
= 3 10
3
M
pH = log [H
+
]
= log 3 10
3
= 3 log 3
Karena pH HCl = pH HCOOH maka [H
+
] dari
HCl = [H
+
] dari HCOOH
[H
+
] =
a
K [HCOOH]
3 10
3
=
a
K 0,2
(3 10
3
)
2
= K
a
0,2
9 10
6
= K
a
0,2
K
a
=
6
1
9 10
2 10

= 4,5 10
5
Jadi, tetapan ionisasi HCOOH sebesar 4,5 10
5
.
6. Jawaban: b
Pengenceran HCl:
M
1
V
1
= M
2
V
2
0,1 10
3
= M
2
1
M
2
= 0,0001 = 10
4
mol HCl = M V
= 10
4
1
= 10
4
mol
HCl H
+
+ Cl

10
4
mol ~ 10
4
mol
[H
+
] =
4
10 mol
1L

= 10
4
M
pH = 4
agar pH stabil:
misal: massa NaOH = x
NaOH + CH
3
COOH CH
3
COONa + H
2
O
Mula-mula :
x
40
mol 0,022 mol
Reaksi :
x
40
mol
x
40
mol
x
40
mol
x
40
mol

Setimbang : (0,022
x
40
) mol
x
40
mol
x
40
mol
[H
+
] = K
a

3
3
[CH COOH]
[CH COONa]
10
4
= 10
5

(0,022 x/40)
x/40

10(
x
40
) = 0,022
x
40
10 x
40
+
x
40
= 0,022
11x
40
= 0,022
11x = 0,88
x = 0,08 gram = 80 mg
Jadi, massa NaOH yang diperlukan sebanyak
80 mg.
7. mol CH
3
COOH =
800
1.000
L 0,2 M = 0,16 mol
mol Ba(OH)
2
=
200
1.000
L 0,2 M = 0,04 mol
2CH
3
COOH + Ba(OH)
2
(CH
3
COO)
2
Ba + 2H
2
O
Mula-mula : 0,16 mol 0,04 mol
Reaksi : 0,08 mol 0,04 mol 0,04 mol 0,08 mol

Setimbang : 0,08 mol 0,04 mol 0,08 mol


[H
+
] = K
a

3
3 2
[CH COOH]
[(CH COO) Ba]
= K
a

3
mol CH COOH/ volume
3 2
total
mol (CH COO) Ba/ volume total
= 2 10
5

0,08
0,04
= 4 10
5
pH = log [H
+
] = log 4 10
5
= 5 log 4
8. Jawaban: b
pH = 5
[H
+
] = 10
5
a. asam lemah dengan garamnya
[H
+
] = K
a

[HCOOH]
[HCOONa]
= 10
5

1mmol/15 ml
0,5 mmol/15 ml
= 2 10
5
pH = 5 log 2 pH = 5 (bukan)
b. HCOOH + NaOH HCOONa + H
2
O
Mula-mula : 1 mmol 0,5 mmol
Reaksi : 0,5 mmol 0,5 mmol 0,5 mmol 0,5 mmol

Setimbang : 0,5 mmol 0,5 mmol 0,5 mmol


[H
+
] = K
a

[HCOOH]
[HCOONa]
= 10
5

0,5/15
0,5/15
= 10
5
pH = 5 (benar)
c. HCOOH + NaOH HCOONa + H
2
O
Mula-mula : 1 mmol 1 mmol
Reaksi : 1 mmol 1 mmol

Setimbang : 1 mmol
[H
+
] yang dihitung menggunakan cara
hidrolisis karena asam lemah tidak bersisa.
d. basa lemah dengan garamnya
[OH

] = K
b

3
4
[NH ]
[NH Cl]
= 10
5

1 mmol/20 ml
1 mmol/20 ml
= 10
5
pOH = 5
pH = 9 pH = 5 (bukan)
104 Kunci Jawaban dan Pembahasan
e. NH
3
+ HCl NH
4
Cl
Mula-mula : 1 mmol 0,5 mmol
Reaksi : 0,5 mmol 0,5 mmol 0,5 mmol

Setimbang : 0,5 mmol 0,5 mmol


[OH

] = K
b

3
4
[NH ]
[NH Cl]
= 10
5

0,5 mmol/15 ml
0,5 mmol/15 ml
= 10
5
pOH = 5
pH = 9 pH = 5 (bukan)
9. Jawaban: c
Misal MNH
3
= 1 M
MHCl = 1 M
volume NH
3
= x L
volume HCl = y L
mol NH
3
= x L 1 M = x mol
mol HCl = y L 1 M = y mol
NH
3
+ HCl NH
4
Cl
Mula-mula : x mol y mol
Reaksi : y mol y mol y mol

Setimbang : (x y) mol y mol


pH = 9
pOH = 14 pH
= 14 9 = 5
log [OH

] = 5
log [OH

] = log 10
5
[OH

] = 10
5
[OH

] = K
b

3
4
[NH ]
[NH Cl]
= K
b

3
mol NH / volume
4
total
mol NH Cl/ volume total
10
5
= 10
5

x y
y

y = x y
2y = x
x
y
=
2
1
Jadi, perbandingan volume NH
3
: HCl = 2 : 1.
10. Jawaban: a
Larutan amonium sianida berasal dari basa lemah
NH
4
OH dan asam lemah HCN
K
h
=
w
a b
K
K K
=
14
10 5
10
10 10

= 10
Jadi, tetapan hidrolisis untuk NH
4
CN sebesar 10.
11. Jawaban: d
mol NaOH = 0,05 L 0,2 M
= 0,010 mol
mol H
2
S = 0,05 L 0,1 M
= 0,005 mol
2NaOH + H
2
S Na
2
S + 2H
2
O
Mula-mula : 0,010 0,005
Reaksi : 0,010 0,005 0,005 0,010

Setimbang : 0,005
volume total = (50 + 50) ml
= 100 ml
= 0,1 L
[Na
2
S] =
mol
volume
=
0,005 mol
0,1 L
= 0,05 M
[OH

] =
w
a
K

K
M
=
14
4
10
1 10
0,05


=
12
5 10

= 2,2 10
6
pOH = log [OH

]
= log 2,2 10
6
= 6 log 2,2
= 5,7
pH = pK
w
pOH
= 14 5,7
= 8,3
Jadi, pH larutan garam yang terbentuk sebesar 8,3.
12. Jawaban: e
Na
2
SO
4
merupakan garam netral sehingga
larutannya bersifat netral (pH = 7).
NaBr merupakan garam netral sehingga
larutannya bersifat netral (pH = 7).
NH
4
Br merupakan garam asam sehingga
larutannya bersifat asam (pH < 7).
NH
4
Cl merupakan garam asam sehingga
larutannya bersifat asam (pH < 7).
CH
3
COONa merupakan garam basa sehingga
larutannya bersifat basa (pH > 7).
Jadi, pH paling besar dimiliki oleh larutan
CH
3
COONa.
13. Jawaban: e
mol CH
2
COOH = 0,1 L 0,2 M
= 0,02 mol
mol NaOH = 0,1 L 0,2 M
= 0,02 mol
105 Kimia Kelas XI
CH
3
COOH + NaOH CH
3
COONa + H
2
O
Mula-mula : 0,02 0,02
Reaksi : 0,02 0,02 0,02 0,02

Setimbang: 0,02 0,02


volume total = (100 + 100) ml
= 200 ml
= 0,2 L
[CH
3
COONa] =
mol
volume
=
0,02 mol
0,2 L
= 0,1 M
[OH

] =
w
a
K

K
M
=
14
5
10
1 10
0,1


=
10
1 10

= 1 10
5
pOH = log [OH

]
= log 1 10
5
= 5
pH = pK
w
pOH
= 14 5 = 9
Jadi, pH larutan setelah dicampur sebesar 9.
14. Jawaban: a
pH = log [H
+
]
H
+
=
a
b
K

w
K
K
=
4
5
1 10
14

1 10
1 10


=
13
1 10

= 3,16 10
7
pH= log 3,16 10
7
= 7 log 3,16
= 6,5
Jadi, pH larutan yang terjadi sebesar 6.5.
15. Jawaban: b
mol NH
4
OH = 0,1 L 1,6 M
= 0,16 mol
mol H
2
SO
4
= 0,1 L 0,8 M
= 0,08 mol
2NH
4
OH + H
2
SO
4
(NH
4
)
2
SO
4
+ 2H
2
O
Mula-mula : 0,16 0,08
Reaksi : 0,16 0,08 0,08 0,16

Setimbang: 0,08 0,16


volume total = (100 + 100) ml
= 200 ml
= 0,2 L
[(NH
4
)
2
SO
4
] =
mol
volume
=
0,08 mol
0,2 L
= 0,4 M
[H
+
] =
w
b
K

K
M
=
14
5
10
10
0,4


=
10
4 10

= 2 10
5
pH = log [H
+
]
= log 2 10
5
= 5 log 2
= 4,7
Jadi, pH larutan yang terbentuk sebesar 4,7.
16. Jawaban: e
Reaksi yang terjadi:
KOH + CH
3
COOH CH
3
COOK + H
2
O
CH
3
COOK CH
3
COO

+ K
+
CH
3
COO

+ H
2
O CH
3
COOH + OH

mol KOH =
200
1.000
L 1 M = 0,2 mol
mol CH
3
COOH =
200
1.000
L 1 M = 0,2 mol
mol CH
3
COOK = mol KOH
= mol CH
3
COOH
= 0,2 mol
[CH
3
COOK] =
400
1.000
0,2 mol
L
= 0,5 mol/L
CH
3
COOK adalah garam yang terbentuk dari
asam lemah dan basa kuat sehingga:
pH = 10
pOH = pK
w
pH
= 14 10 = 4
[OH

] = 10
4
M
[OH

] =
w
a
K
K
M
10
4
=
14
a
10 1
K
5 10

10
8
=
15
a
5 10
K

K
a
=
15
8
5 10
10

= 5 10
7
Jadi, K
a
CH
3
COOH sebesar 5 10
7
.
17. Jawaban: c
CH
3
COONa terbentuk dari asam lemah
CH
3
COOH dan basa kuat NaOH sehingga bersifat
basa.
106 Kunci Jawaban dan Pembahasan
volume = 500 ml = 0,5 L
pH = 8
pOH = pK
w
pH
= 14 8
= 6
[OH

] = 10
6
[OH

] =
w
a
K
K
M
10
6
=
14
5
10
1 10
M


10
12
=
14
5
10
1 10

M
1 10
17
= 10
14
M
M = 1 10
3
[CH
3
COONa] = 0,001 M
mol CH
3
COONa = M V
= 0,001 0,5
= 5 10
4
mol
massa CH
3
COONa = mol M
r
= (5 10
4
) 82
= 0,041 g
Jadi, massa garam yang harus dilarutkan
sebanyak 0,041 g.
18. Jawaban: e
Ag
2
CrO
4
(aq) 2Ag
+
(aq) + CrO
4
2
(aq)
s 2s s
K
sp
Ag
2
CrO
4
= [Ag
+
]
2
[CrO
4
2
]
4,8 10
12
= (2s)
2
0,01
4s
2
=
12
4,8 10
0,01

4s
2
= 4,8 10
10
s =
10
4,8 10
4

=
10
1,2 10

= 1,09 10
5
mol/L
Jadi, kelarutan Ag
2
CrO
4
dalam K
2
CrO
4
0,01 M
sebesar 1,09 10
5
.
19. Jawaban: c
1) NiCO
3
(aq) Ni
2+
(aq) + CO
3
2
(aq)
s s s
K
sp
NiCO
3
= [Ni
2+
][CO
3
2
]
1,4 10
7
= s
2
s =
7
1,4 10

= 3,7 10
4
2) MnCO
3
(aq) Mn
2+
(aq) + CO
3
2
(aq)
s s s
K
sp
MnCO
3
= [Mn
2+
][CO
3
2
]
2,2 10
13
= s
2
s =
13
2,2 10

= 4,6 10
7
3) CdCO
3
(aq) Cd
2+
(aq) + CO
3
2
(aq)
s s s
K
sp
CdCO
3
= [Cd
2+
][CO
3
2
]
6,2 10
12
= s
2
s =
12
6,2 10

= 2,5 10
6
4) CaCO
3
(aq) Ca
2+
(aq) + CO
3
2
(aq)
s s s
K
sp
CaCO
3
= [Ca
2+
][CO
3
2
]
3,8 10
9
= s
2
s =
9
3,8 10

= 6,1 10
5
Jadi, urutan kelarutan garam-garam tersebut dari
yang kecil ke besar yaitu MnCO
3
, CdCO
3
, CaCO
3
,
dan NiCO
3
atau 2), 3), 4), dan 1).
20. Jawaban: c
Suatu garam akan larut jika harga K
sp
> hasil kali
kelarutan ion-ionnya.
Ionisasi AgNO
3
sebagai berikut.
AgNO
3
(aq) Ag
+
(aq) + NO
3

(aq)
0,02 0,02 0,02
[Ag
+
] = 0,02 M
1) Ag
2
S(aq) 2Ag
+
(aq) + S
2
(aq)
s 2s s
K
sp
Ag
2
S = [Ag
+
]
2
[S
2
]
2 10
49
= (2s)
2
(s)
2 10
49
= 4s
3
s =
49
3
2 10
4

= 1,7 10
16
K
sp
Ag
2
S= 2 10
49
K
sp
Ag
2
S= [Ag
+
]
2
[S
2
]
= (2 0,02)
2
(1,7 10
16
)
= (1,6 10
4
)(1,7 10
16
)
= 2,72 10
19
K
sp
< [Ag
+
]
2
[s
2
] terjadi endapan
2) Ag
3
PO
4
(aq) 3Ag
+
(aq) + PO
4
3
(aq)
s 3s s
K
sp
Ag
3
PO
4
= [Ag
+
]
3
[PO
4
2
]
107 Kimia Kelas XI
1 10
20
= (3s)
3
(s)
1 10
20
= 27s
4
s
4
=
20
1 10
27

s =
20
4
1 10
27

= 4,4 10
6
K
sp
Ag
3
PO
4
= 1 10
20
K
sp
Ag
3
PO
4
= [Ag
+
]
3
[PO
4
3
]
= (3 0,02)
3
(4,4 10
6
)
= (2,16 10
4
)(4,4 10
6
)
= 9,5 10
10
K
sp
< [Ag
+
]
3
[PO
4
3
] terjadi endapan
3) Ag
2
CrO
4
(aq) 2Ag
+
(aq) + CrO
4
2
(aq)
s 2s s
K
sp
Ag
2
CrO
4
= [Ag
+
]
2
[CrO
4
2
]
6 10
5
= (2s)
2
(s)
= 4s
3
s =
5
3
6 10
4

= 2,4 10
2
K
sp
Ag
2
CrO
4
= 6 10
5
K
sp
Ag
2
CrO
4
= [Ag
+
]
2
[CrO
4
2
]
= (2 0,02)
2
(2,4 10
2
)
= 3,8 10
5
K
sp
> [Ag
+
]
2
[CrO
4
2
] larut
4) AgBr(aq) Ag
+
(aq) + Br

(aq)
s s s
K
sp
AgBr = [Ag
+
][Br

]
5 10
13
= s
2
s =
13
5 10

= 7 10
7
K
sp
AgBr = 5 10
13
K
sp
AgBr = [Ag
+
][Br

]
= (2 0,02)(7 10
7
) = 2,8 10
8
K
sp
< [Ag
+
][Br

] terjadi endapan
5) Ag
2
SO
4
(aq) 2Ag
+
(aq) + SO
4
2
(aq)
s 2s s
K
sp
Ag
2
SO
4
= [Ag
+
]
2
[SO
4
2
]
3 10
5
= (2s)
2
(s)
3 10
5
= 4s
3
s =
5
3
3 10
4

= 1,9 10
2
K
sp
= 3 10
5
K
sp
Ag
2
SO
4
= [Ag
+
]
2
[SO
4
2
]
= (2 0,02)
2
(1,9 10
2
)
= 3 10
5
K
sp
= [Ag
+
]
2
[SO
4
2
] belum terjadi endapan
Jadi, garam yang larut yaitu Ag
2
CrO
4
dan Ag
2
SO
4
.
21. Jawaban: d
1) BaCrO
4
(aq) Ba
2+
(aq) + CrO
4
2
(aq)
s s s
K
sp
BaCrO
4
= [Ba
2+
][CrO
4
2
]
2,0 10
10
= s
2
s =
10
2,0 10

= 1,4 10
5
2) PbSO
4
(aq) Pb
2+
(aq) + SO
4
2
(aq)
s s s
K
sp
PbSO
4
= [Pb
2+
][SO
4
2
]
1,8 10
8
= s
2
s =
8
1,8 10

= 1,3 10
4
3) CaCO
3
(aq) Ca
2+
(aq) + CO
3
2
(aq)
s s s
K
sp
CaCO
3
= [Ca
2+
][CO
3
2
]
2,8 10
9
= s
2
s =
9
2,8 10

= 5,2 10
5
4) AgCl(aq) Ag
+
(aq) + Cl

(aq)
s s s
K
sp
AgCl = [Ag
+
][Cl

]
1,0 10
10
= s
2
s =
10
1,0 10

= 1 10
5
Jadi, urutan kelarutan garam dari yang paling kecil
ke yang paling besar yaitu AgCl, BaCrO
4
, CaCO
3
,
dan PbSO
4
atau 4), 1), 3), dan 2).
22. Jawaban: a
BaSO
4
(aq) Ba
2+
(aq) + SO
4
2
(aq)
x x x
K
sp
BaSO
4
= x
2
V
air
= 1.000 ml = 1 L
massa BaSO
4
= 2,33 mg
mol BaSO
4
=
2,33 mg
233 g/mol
= 0,01 mmol
= 1 10
2
mmol
= 1 10
5
mol
[BaSO
4
] =
5
1 10
1 L

= 1 10
5
M
[BaSO
4
] = [Ba
2+
] = [SO
4
2
]
K
sp
BaSO
4
= (1 10
5
)
2
= 1 10
10
108 Kunci Jawaban dan Pembahasan
23. Jawaban: c
Hidroksida yang mengendap adalah hidroksida
dengan [ion
+
][OH

] > K
sp
Apabila pH = 8 maka pOH= 6 = log[OH

]
[OH

] = 10
6
X(OH)
2
(aq) X
2+
(aq) + 2OH

(aq)
K
sp
X(OH)
2
= (10
1
)(10
6
)
2
= 10
13
10
13
< K
sp
X(OH)
2
10
13
< 2,8 10
10
tidak mengendap
Y(OH)
2
(aq) Y
2+
(aq) + 2OH

(aq)
K
sp
Y(OH)
2
= (10
1
)(10
6
)
2
= 10
13
10
13
< K
sp
Y(OH)
2
10
13
< 4,5 10
11
tidak mengendap
Z(OH)
2
(aq) Z
2+
(aq) + 2OH

(aq)
K
sp
Z(OH)
2
= (10
1
)(10
6
)
2
= 10
13
10
13
> K
sp
Z(OH)
2
10
13
> 1,6 10
14
mengendap
Jadi, hidroksida yang mengendap adalah Z(OH)
2
karena hasil kali konsentrasi ion-ionnya > K
sp
-nya.
24. Jawaban: a
Kelarutan zat ditentukan oleh K
sp
. Semakin kecil
K
sp
, maka zat tersebut semakin sukar larut.
AgBr(aq) Ag
+
(aq) + Br

(aq)
K
sp
AgBr = [Ag
+
][Br

]
4 10
13
= x
2
x = 6,3 10
7
mol/L
AgCl(aq) Ag
+
(aq) + Cl

(aq)
K
sp
AgCl = [Ag
+
][Cl

]
1,6 10
10
= x
2
x = 1,3 10
5
Ag
2
CO
3
(aq) 2Ag
+
(aq) + CO
3
2
(aq)
K
sp
Ag
2
CO
3
= [Ag
+
]
2
[CO
3
2
]
8 10
12
= (2x)
2
(x)
x =
12
3
8 10
4

= 1,3 10
4
Kelarutan AgBr = 6,3 10
7
, kelarutan AgCl =
1,3 10
5
, dan kelarutan Ag
2
CO
3
= 1,3 10
4
.
Jadi, urutan kelarutan ketiga zat tersebut dari yang
sukar larut ke yang mudah larut adalah AgBr,
AgCl, dan Ag
2
CO
3
.
25. Jawaban: c
Endapan tidak terjadi apabila hasil kali konsentrasi
ion-ion < K
sp
.
1) Ca(NO
3
)
2
= 10
3
M, K
sp
Ca(OH)
2
= 5 10
6
,
KOH = 10
3
M (perubahan volume karena
penambahan KOH diabaikan)
[Ca
2+
][OH

]
2
= (10
3
)(10
3
)
2
= 10
9
< K
sp
Ca(OH)
2
(tidak
mengendap
2) Ba(NO
3
)
2
= 10
3
M, K
sp
Ba(OH)
2
= 4 10
3
,
KOH = 10
3
M
[Ba
2+
][OH

]
2
= (10
3
)(10
3
)
2
= 10
9
< K
sp
Ba(OH)
2
(tidak mengendap)
3) Mg(NO
3
)
2
= 10
3
M, Ksp Mg(OH)
2
= 3 10
12
,
KOH = 10
3
M
[Mg
2+
][OH

]
2
= (10
3
)(10
3
)
2
= 10
9
> K
sp
Mg(OH)
2
(mengendap)
4) Fe(NO
3
)
2
= 10
3
M, K
sp
Fe(OH)
2
= 5 10
16
,
KOH = 10
3
M
[Fe
2+
][OH

]
2
= (10
3
)(10
3
)
2
= 10
9
> K
sp
Fe(OH)
2
(mengendap)
5) Pb(NO
3
)
2
= 10
3
M, K
sp
Pb(OH)
2
= 3 10
16
,
KOH = 10
3
M
[Pb
2+
][OH

]
2
= (10
3
)(10
3
)
2
= 10
9
> K
sp
Pb(OH)
2
(mengendap)
26. Jawaban: b
Susu dan air akan membentuk sistem koloid tipe
emulsi. Urea dan air akan membentuk larutan,
sama seper ti air dan gula. Air dan pasir
membentuk suspensi, sama seperti terigu dan air.
27. Jawaban: d
Fase padat yang terdispersi dalam fase padat
disebut sol padat. Sol terbentuk dari fase padat
yang terdispersi dalam fase cair. Aerosol terbentuk
dari fase cair yang terdispersi dalam gas. Aerosol
padat terbentuk dari fase padat yang terdispersi
dalam medium gas.
28. Jawaban: e
Kue merupakan contoh busa padat. Contoh busa
(buih) adalah busa sabun.
29. Jawaban: a
Sistem koloid dengan fase cair terdispersi dalam
gas disebut aerosol, contoh kabut. Asap adalah
aerosol padat. Batu apung dan styrofoam adalah
busa padat. Busa sabun termasuk busa (buih).
109 Kimia Kelas XI
30. Jawaban: c
Sol merupakan sistem koloid dengan fase padat
terdispersi dalam fase cair. Contoh cat, darah, cat
kuku, dan getah karet. Mentega termasuk koloid
tipe emulsi padat (cair dalam padat).
31. Jawaban: c
Susu merupakan koloid alam yang sangat stabil
karena adanya kasein yang berperan sebagai
emulgator antara lemak dan air.
32. Jawaban: b
Larutan amonia yang ditambahkan ke dalam getah
karet berfungsi menstabilkan bentuk sol getah
karet.
33. Jawaban: d
Partikel-partikel koloid di dalam air kotor
mengandung muatan negatif. Tawas mengandung
ion-ion positif yang dapat membentuk koloid
bermuatan positif. Dengan demikian, tawas akan
menetralkan muatan partikel koloid di dalam air
kotor. Akibat gaya gravitasi, partikel-partikel koloid
yang telah netral akan mengendap bersama
dengan tawas.
34. Jawaban: d
Debu merupakan partikel koloid. Jadi, ketika sinar
matahari yang masuk rumah melewati celah
rumah yang berdebu, jalannya sinar akan
kelihatan jelas. Peristiwa tersebut menunjukkan
sifat koloid berupa efek Tyndall. Peptisasi
merupakan cara mengubah endapan menjadi
partikel koloid dengan penambahan zat elektrolit
(ion sejenis). Adsorpsi merupakan peristiwa
penyerapan ion-ion oleh partikel koloid sehingga
partikel koloid menjadi bermuatan. Koagulasi
merupakan penggumpalan partikel koloid. Gerak
Brown merupakan gerakan partikel-partikel koloid
dalam arah zig-zag.
35. Jawaban: a
Kemampuan koloid untuk memisahkan ion-ion
pengganggu kestabilan dalam suatu proses
ditunjukkan oleh sifat koloid berupa dialisis.
Dispersi merupakan cara mengubah partikel-
partikel kasar menjadi partikel koloid. Kondensasi
merupakan pengubahan partikel larutan dengan
cara penggumpalan sehingga menjadi partikel
berukuran koloid. Peptisasi adalah memecah
partikel-partikel besar menjadi partikel koloid
dengan penambahan suatu zat elektrolit. Busur
Bredig merupakan cara membuat partikel-partikel
fase terdispersi berukuran par tikel koloid
menggunakan loncatan bunga api listrik.
36. Jawaban: b
Sistem koloid yang partikel-partikelnya tidak
menarik molekul pelarutnya (medium pen-
dispersinya) disebut liofob. Sementara itu, liofil
merupakan koloid yang menarik dengan kuat
medium pendispersinya. Jika medium pendispersi
berupa air dinamakan hidrofil. Elektrofil adalah
spesi yang tertarik ke suatu pusat negatif. Nukleofil
adalah spesi yang tertarik ke suatu pusat positif.
37. Jawaban: a
Sol AgI yang bermuatan negatif akan mudah
dikoagulasikan dengan elektrolit yang bermuatan
positif dengan jumlah muatan paling besar.
Muatan positif dari: AlCl
3
= 3, BaCl
2
= 2, NaCl = 1,
Na
2
SO
4
= 1, dan Na
3
PO
4
= 1.
Jadi, elektrolit yang paling baik untuk meng-
koagulasikan AgI yaitu AlCl
3
.
38. Jawaban: a
Koloid karet dapat dibuat dengan cara peptisasi
oleh bensin. Peptisasi merupakan cara pembuatan
koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu
endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi.
Pembuatan koloid dengan cara menggerus butir-
butir kasar menggunakan lumpang atau penggiling
dinamakan cara mekanik. Mereaksikan H
2
S
dengan SO
2
merupakan cara pembuatan sol
belerang dengan reaksi reduksi-oksidasi.
Mereaksikan secara hidrolisis digunakan untuk
pembuatan sol Fe(OH)
3
. Mencampur larutan
AgNO
3
encer dengan HCl encer merupakan cara
pembuatan sol AgCl melalui reaksi substitusi.
39. Jawaban: d
1) reaksi hidrolisis
2) reaksi redoks
3) reaksi redoks
4) reaksi pemindahan
5) reaksi pengendapan
40. Jawaban: e
Koloid yang dibuat dengan cara mekanik dilakukan
dengan menggerus partikel-partikel kasar menjadi
partikel halus. Setelah itu, didispersikan ke dalam
medium pendispersi. Pada pembuatan koloid
secara mekanik ini ditambahkan zat penstabil
(stabilizer) yang berupa koloid pelindung. Zat
penstabil berfungsi untuk mencegah terjadinya
penggumpalan kembali.
B. Uraian
1. [OH

] = 10
2
pOH = log [OH

]
pOH = log 10
2
pOH = 2
110 Kunci Jawaban dan Pembahasan
pH = 14 pOH
pH = 14 2 = 12
pH larutan setelah ditambah NaOH padat =
12 + log 5
pOH = 14 (12 + log 5) = 2 log 5
log (OH

) = log 5 10
2
[OH] = 5 10
2
M
valensi NaOH = 1
[OH

] = [NaOH]
mol NaOH = M V
= (5 10
2
) 2
= 10
1
mol
massa NaOH = mol M
r
= 10
1
40 = 4 g
Jadi, massa NaOH padat yang ditambahkan ke
dalam larutan NaOH sebesar 4 gram.
2. a. Persamaan reaksi netralisasi sebagai berikut.
2NaOH(aq) + H
2
SO
4
(aq) Na
2
SO
4
(aq) +
2H
2
O()
b. Perubahan warna indikator fenolftalein pada
titik ekuivalen yaitu dari merah menjadi tidak
berwarna.
c. Percobaan I II III
Pembacaan akhir buret (ml) 19,95 39,95 45,05
Pembacaan awal buret (ml) 0,00 19,95 25,00
Volume H
2
SO
4
(ml) 19,95 20,00 20,05
Volume rata-rata H
2
SO
4
=
19,95 20,00 20,05
3
+ +
ml
= 20,00 ml
d. Pada penetralan asam sulfat dan natrium
hidroksida berlaku rumus berikut.
V
1
M
1
n
1
= V
2
M
2
n
2
25 2 1 = 20 M
2
2
M
2
= 1,25 M
Jadi, konsentrasi larutan asam sulfat adalah
1,25 M.
e. Jumlah mol NaOH yang digunakan
= V
NaoH
M
NaOH
=
25
1.000
L 2 M
= 0,05 mol
Jumlah mol Na
2
SO
4
yang dihasilkan
=
1
2
mol NaOH
=
1
2
0,05 mol
= 0,025 mol
Massa Na
2
SO
4
= mol Na
2
SO
4
M
r
Na
2
SO
4
= 0,025 mol ((2 A
r
Na) + (1 A
r
S) +
(4 A
r
O)) g/mol
= 0,025 mol ((2 23) + (1 32) + (4 16))
g/mol
= 0,025 mol (46 + 32 + 64) g/mol
= 0,025 mol 142 g/mol
= 3,55 g
Jadi, massa maksimum garam Na
2
SO
4
yang
terbentuk dalam reaksi adalah 3,55 g.
3. CH
3
COONa tegolong elektrolit kuat karena berupa
garam. Oleh karena itu, CH
3
COONa akan
terionisasi sempurna dalam air membentuk ion
Na
+
dan ion CH
3
COO

. CH
3
COOH adalah asam
lemah yang hanya terionisasi sebagian dalam air
dengan reaksi kesetimbangan sebagai berikut.
CH
3
COOH(aq) CH
3
COO

(aq) + H
+
(aq)
Ion CH
3
COO

yang ada dalam kesetimbangan


berasal dari CH
3
COOH dan CH
3
COONa.
Penambahan ion H
+
ke dalam larutan penyangga
tersebut akan mengakibatkan ion CH
3
COO

bereaksi dengan H
+
. Oleh karena konsentrasi H
+
tidak berubah banyak maka perubahan pH larutan
relatif kecil.
4. Derajat hidrolisis garam dihitung dengan rumus
sebagai berikut.
K
h
=
w
b
K
K
=
14
5
10
2 10

= 5 10
10
[garam] = mol/volume
mol garam=
10,7 g
53,5 g/mol
= 0,2 mol
[garam] = 0,2/500/1.000
= 0,4 M
=
h
K
Garam
=
10
5 10
0,4

= 3,5 10
5
% = 3,5 10
5
100%
= 0,0035%
= 3,5 10
3
%
Jadi, garam terhidrolisis sebesar 3,5 10
3
%.
5. Garam yang dapat memerahkan lakmus biru
adalah garam yang bersifat asam. Garam bersifat
asam berasal dari asam kuat dan basa lemah.
a. CH
3
COONa, berasal dari basa kuat NaOH
dan asam lemah CH
3
COOH sehingga
bersifat basa.
111 Kimia Kelas XI
b. NH
4
Cl, berasal dari basa lemah NH
4
OH dan
asam kuat HCl sehingga bersifat asam.
c. K
2
S, berasal dari basa kuat KOH dan asam
lemah H
2
S sehingga bersifat basa.
d. NaBr, berasal dari basa kuat NaOH dan asam
kuat HBr sehingga bersifat netral.
e. (NH
4
)
2
SO
4
, berasal dari basa lemah NH
4
OH
dan asam kuat H
2
SO
4
sehingga bersifat
asam.
Jadi, garam yang dapat memerahkan lakmus biru
yaitu NH
4
Cl dan (NH
4
)
2
SO
4
.
6. a. dalam air suling
AgCl(aq) Ag
+
(aq) + Cl

(aq)
[Ag
+
] = [Cl

] = [AgCl]
K
sp
AgCl = [Ag
+
][Cl

]
[Ag
+
] =
sp
K
=
10
2 10

= 1,4 10
5
M
Jadi, kelarutan AgCl dalam air suling =
1,4 10
5
M.
b. AgCl(aq) Ag
+
(aq) + Cl

(aq)
s s s
NaCl(aq) Na
+
(aq) + Cl

(aq)
0,1 0,1 0,1
Dalam larutan terdapat Ag
+
= s M
Cl

= s + 0,1 0,1 M
K
sp
AgCl = [Ag
+
][Cl

]
2 10
10
= (s) (0,1)
s =
10
1
2 10
1 10

= 2 10
9
M
Jadi, kelarutannya AgCl dalam NaCl 0,1 M
sebesar 2 10
9
M.
c. AgCl dalam AgNO
3
0,1 M
AgCl(aq) Ag
+
(aq) + Cl

(aq)
s s s
AgNO
3
(aq) Ag
+
(aq) + NO
3
2
(aq)
0,1 0,1 0,1
Dalam larutan terdapat [Cl

] = s M
[Ag
+
] = s + 0,1 M 0,1 M
K
sp
AgCl = [Ag
+
] [Cl

]
2 10
10
= (0,1) (s)
s =
10
1
2 10
1 10

= 2 10
9
M
Jadi, kelarutannya AgCl dalam AgNO
3
0,1 M sebesar 2 10
9
M.
7. a. AgCl(aq) Ag
+
(aq) + Cl

(aq)
K
sp
= [Ag
+
][Cl

]
1,8 10
10
= s
2
s = 1,3 10
5
M
mol garam = 1,3 10
5
M 1 L
= 1,3 10
5
mol
massa garam= mol M
r
= 1,3 10
5
mol 143,5 gr/mol
= 1,87 10
3
gram
Jadi, massa garam AgCl dalam setiap liter
larutan = 1,87 10
3
gram.
b. BaSO
4
(aq) Ba
2+
(aq) + SO
4
2
(aq)
K
sp
= [Ba
2+
][SO
4
2
]
1 10
10
= s
2
s =
10
1 10

= 1 10
5
M
mol garam = 1 10
5
M/1 L
= 1 10
5
mol
massa garam = mol M
r
= 1 10
5
mol 233
= 233 10
5
gram
= 2,33 10
3
gram
Jadi, massa garam BaSO
4
dalam setiap liter
larutan = 2,33 10
3
gram.
8. Ukuran partikel koloid lebih besar dibandingkan
dengan ukuran partikel larutan sejati. Dengan
demikian, partikel koloid lebih sulit berdifusi
daripada partikel larutan sejati. Partikel koloid juga
tidak dapat disaring dengan kertas biasa, tetapi
harus menggunakan penyaring ultra.
9. a. Sol As
2
S
3
dalam air dapat mengadsorpsi ion
negatif sehingga sol tersebut bermuatan
negatif.
b. Sol Fe(OH)
3
dalam mediumnya dapat
mengadsorpsi ion positif sehingga sol
tersebut bermuatan positif.
10. Koloid juga dapat dibuat menggunakan cara
dispersi dalam gas. Cara tersebut dilakukan
dengan menyemprotkan cairan melalui atomizer.
Selain itu, dapat juga dilakukan menggunakan
sprayer pada pembuatan koloid tipe aerosol. Misal
obat asma semprot, hairspray, dan parfum.

Anda mungkin juga menyukai