Anda di halaman 1dari 7

Soalan 1: Jika , , , maka

A) C)

B) D)

Skema Jawapan: D

Soalan 2: Tuliskan nombor-nombor berikut sebagai satu hasil arab !aktor-!aktor per ana alam bentuk in eks" a) #$ b) %& ') 2($ Skema Jawapan: a) #$ ) 2 * 2$ ) 2 * 2 * 1$ )2*2*2*% ) 2+ * %

b) %& ) 2 * 2, ) 2 * 2 * 1# )2*2*2*( ) 2+ * (

') 2($ ) 2 * 1+% ) 2 * + * #% )2*+*+*+*% ) 2 * ++ * %

Ta-uk: .irus /n!luen0a Dalam Ba an"


Influenza, yang lebih dikenal dengan sebutan flu, merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA dari famili Orthomyxoviridae (virus influenza , yang menyerang unggas dan mamalia! "e#ala yang paling umum dari penyakit ini adalah menggigil, demam dan sakit sendi! $iasanya, influenza disebarkan melalui batuk atau bersin, yang akan menimbulkan aerosol yang mengandung virus! %nfluenza menyebar ke seluruh dunia dalam epidemi musiman, yang menimbulkan kematian 2&'!''' dan &''!''' orang setiap tahunnya, bahkan sampai #utaan orang pada beberapa tahun pandemik! (aksin yang diformulasikan untuk satu tahun mungkin men#adi tidak efektif untuk tahun berikutnya, karena virus influenza berevolusi dengan )epat, dan galur baru akan segera benggantikan galur yang lama!

.irus /n!luen0a Soalan +: 1a a suatu hari Abu telah iserang oleh 2irus 3lu tersebut" Satu 2irus telah masuk ke alam tubuhn4a" Selepas satu minit 2irus tersebut telah ber'ambah men-a i tiga 2irus an minit seterusn4a ber'ambah lagi tiga 2irus ari setiap 2irus" Binakan rantaian bagi 2irus tersebut selepas + minit" 51 markah)

Soalan #: Ber asarkan rantaian 4ang i bina, ungkapkan bilangan 2irus alam bentuk nombor kuasa pa a minit ke +" 51markah)
*

Soalan %: Cari -umlah 2irus 4ang bera a i alam ba an Abu selepas & minit"

Jawapan 6o" 7espon

2 +

++ +$ 8 + 1 8 + 2 8 + + 8 + # 8 + % 8 + & ) 1 8 + 8 9 8 2( 8 ,1 8 2#+ 8 (29 ) 1$9+

Soalan & : :uas sebuah segiempat tepat ialah 52* 2)+'m2" Jika pan-ang segi empat tepat itu ialah #*%'m, 'ari lebarn4a"

52*+)+'m2

#*%'m 7espon Di Jangka: 1ela-ar men'ari lebar segi empat tepat :uas ) 1an-ang * :ebar Kaedah 1:

L = PL

(2x )

2 3

= 4x5 L
3 3

(2x ) L=
4x5
= 8x 9 4x5

= 2 x 95 = 2x 4

;ae ah 2 :
&

L = PL
2x3 2x3 2x3

) 4x5 L ) )

2x3
2x
2

2x3
2x3

2x3
2x3

2x3
2x 2

2x 2
<:
2x 2

*:

2x
2 x1

2x
2x 2

2x
2 x1 2x 4

<:

): ):

=leh sebab itu , :ebar segi empat ) 2 x 4

Soalan:

. *)m

/ 2)m

0 1)m

,)m ;a <, >, an ? igunakanbagimemenuhiruangka A" 2 keping ka < hen aklah igunakan" Berapakahbilanganmaksimumka > 4ang iperlukansupa4a-umlahluaska ? melebihi -umlah luas ka >"

Jawapan :
2 2 * 1 2 / 2 1 2 2 0 1 2,

s4arat : / / 2 8 22 8
2

0 0

1 )& -52*+) 12) 1,

> 522) A ?512)

> 1 522) ) # 2 522) ) , + 522) ) 12

? 1# 512) ) 1# 1$ 512) ) 1$ & 512) ) &

@ubungan > an ? > 522) A ? 512) > 522) A ? 512) > 522) B ? 512)

Bilangan ka > maksimum a alah 2"