Anda di halaman 1dari 20

Moment 16 - Sinnesorganen

!"#$%& () * Slnnesorganen
+,-../ "#0"12 3 04,$15$& * 671.89":, ;/ !"#$%& ()
!"##$%&'()
<41=1$> ?%.1$=0 @"ABC DE(FGE;G(H
6$:,= (D
+,-.. (( 8 mndag 17/3, 10:00 - 13:23 (PepaLologl uel 1) - 8asL 13 mln + Lunch
usdag 18/3, 11:33 - 14:03 (PepaLologl uel 2) - 8asL 13 mln
"%0.=2 (HI;/ (E>EJ * (D>EJ K!() G +L%%$0"12=%$% M$9 (N * @=0& (J #L%
Lorsdag 20/3, 10:00 - 13:23 (M16 - Slnnesorganen uel 2) - 8asL 13 mln
+,-.. (( = mndag 17/3, 13:30 - 13:00 (PepaLologl uel 1) - 8asL 13 mln
onsdag 19/3, 13:00 - 16:33 (PepaLologl uel 2) - 8asL 2 x 13 mln
&"10.=2 DEI;/ (D>JJ * (F>FE K!() G +L%%$0"12=%$% M$9 (N * @=0& (J #L%
fredag 21/3, 13:10 - 13:40 (M16 - Slnnesorganen) - 8asL 13 mln


+L%%$0"12=%$%
!"##$%&'()
<41=1$> ?%.1$=0 @"ABC
+,-../ "#0"12 3 04,$15$& * 671.89":, ;/ !"#$%& ()
DE(FGE;G(H
vllka slnnen handlar deL om?


- Cgonen och synen
- Munnen och smaken
- Cronen och hrseln
- Puden och kansel
- nasan och lukLen
O2=& ":5 0-%$% * ?%=&"#L ":5 P-0L"9"2L
!"##$%&'()
<41=1$> ?%.1$=0 @"ABC
+,-../ "#0"12 3 04,$15$& * 671.89":, ;/ !"#$%& ()
DE(FGE;G(H
Cgonen ar organen som ger oss
m[llgheL au se. uen besLr av era
delar som har ollka funkuoner.


CgaLs rrelser m[llggrs Lack vare de 6
musklerna l gonhlan som kan
spannas och slappna av.
O2=& ":5 0-%$% * ?%=&"#L ":5 P-0L"9"2L
!"##$%&'()
<41=1$> ?%.1$=0 @"ABC
+,-../ "#0"12 3 04,$15$& * 671.89":, ;/ !"#$%& ()
DE(FGE;G(H
l genomskarnlng ser vl uppbyggnaden
av gaL. uen besLr av era lager.

8unL hela gaL har vl skyddande senhlnnan,
blndvavnad, som Lacks langsL fram av
hornhlnnan. Pornhlnnan
skyddar gaL genom au
vara slemhlnna. lrls och
puplllen reglerar
ullsamman hur myckeL
l[us som ska komma ln l
gaL. Llnsen l sln Lur hur
l[useL ska bryLas ln l
glaskroppen. l
glaskroppen nns en
gelellknande subsLans med
narlng och vaLska som gr gaL
fasL och forLleder l[useL moL naLhlnnan
langsL bak l gaL. l naLhlnnan langsL bak nns recepLorer fr l[usvgor, kallade Lappar och sLavar,
som versauer l[usvgorna ull elekLrlska slgnaler, som sklckas ull h[arnan vla synnerven.
!"##$%&'()
<41=1$> ?%.1$=0 @"ABC
+,-../ "#0"12 3 04,$15$& * 671.89":, ;/ !"#$%& ()
DE(FGE;G(H
O2=& ":5 0-%$% * ?%=&"#L ":5 P-0L"9"2L
LangsL med hela naLhlnnan
nns Lappar och sLavar som
reagerar p l[usvgorna.
unkLen som kallas
Cula llacken ar den
plaLs l naLhlnnan
dar deL nns esL
Lappar och sLavar
samlade p mlnsL
yLa. ueL ar nar
l[usvgorna bryLs vla
llnsen och fokuseL
hamnar l gula acken som
vl ser ngoL som LydllgasL.
ueL ar allLs dar som l[useL samlas upp mesL lnLenslvL s au vl kan se ob[ekL LydllgL med konLurer
och former. Som om [ag uuar p mlu nger och fokuserar p deL s ar l[useL som sLudsar frn
mlu nger ln l gaL som hamnaL l gula acken. ueL som ar runL om mlu nger hamnar p andra
delar av naLhlnnan och [u langre frn den gula acken l[useL hamnar desLo oLydllgare bllr deua l
vr syn. vrL perlferlseende ar allLs frn ob[ekL vars l[usvgor hamnar allL langre frn vr gula
ack. ueL ar llnsen som bryLer l[useL s au ob[ekL vl vlll uua noga p hamnar l gula acken.
!"##$%&'()
<41=1$> ?%.1$=0 @"ABC
+,-../ "#0"12 3 04,$15$& * 671.89":, ;/ !"#$%& ()
DE(FGE;G(H
lrls och puplllen reglerar hur sLor mangd l[us som ska
komma ln l gaLs glaskropp. ueua ar fr au kunna
fokusera mer eller mlndre sLora ob[ekL p ollka
avsLnd som kravs fr au producera en klar och
Lydllg blld. Llnsen msLe samarbeLa med lrls och
puplllen fr au l[useL ska bryLas p rau sau, s au
l[useL frn deL ob[ekL man fokuserar p ska hamna s
nara gula acken som m[llgL.

Cb[ekL som ar nara och sm (1.) gr au puplllen och lrls drar
lhop slg, samudlgL som muskelLrdarna l SLrlkroppen
formar om llnsen s au fokus hamnar moL gula acken l
naLhlnnan. Cb[ekL som ar sLrre eller langre lfrn (2.)
leder ull au puplllen och lrls vldgas s au mer l[us
kommer ln l gaL och som d underlauar fr llnsen au
bryLa l[useL s au samma sLorlek, som om ob[ekLeL var nara,
kan avspegla slg moL den gula acken. deua sau fr man
en Lydllg blld av ob[ekL som bde
ar nara och p lngL avsLnd.
!"##$%&'()
<41=1$> ?%.1$=0 @"ABC
+,-../ "#0"12 3 04,$15$& * 671.89":, ;/ !"#$%& ()
DE(FGE;G(H
O2=& ":5 0-%$% * ?%=&"#L ":5 P-0L"9"2L

CgaL har aven eu gonlock
vars funkuon ar au skydda
moL skador och LorrheL.

1rkanalerna uLsndrar en
skyddande, salLrlk,
bakLerleddande vaLska
som samudlgL fukLar gaL.

ueL skyddar ullsammans
med gonlockeL gaL frn
LorrheL och skador. lukLen
behvs fr au en skyddande
hlnna skall vara ver gaL,
som ocks bldrar med au
l[useL bryLs p rau sau.
!"##$%&'()
<41=1$> ?%.1$=0 @"ABC
+,-../ "#0"12 3 04,$15$& * 671.89":, ;/ !"#$%& ()
DE(FGE;G(H
Q=&"9"2L * +-%%$.04R%L%2
Synnedsaunlng lnnebar au en pauenL
upplever slg f svrL au se p lngL eller nara
hll. CversynLheL lnnebar au man fr svrare
au se LydllgL p nara hll medan narsynLheL
lnnebar au man fr svrare au se p lngL
hll. Crsakerna kan vara mnga, ssom ollka
former av sLarr, men absoluL vanllgasLe
orsaken ar bryLnlngsfel l gaLs llns.

8ryLnlngsfeleL gr au fokuseL p deL
avspeglade ob[ekLeL l gaL lnLe hamnar p
den gula acken och darmed bllr ob[ekLeL
oLydllgL.

ML=2%"0$% sLalls hos en opuker eller
gonlakare genom synLesL.

S$5=%.9L%2 ar glasgon, konLakLllnser eller
evenLuella laserklrurglska lngrepp. Cm deL ar
sLarr behver deua behandlas.
!"##$%&'()
<41=1$> ?%.1$=0 @"ABC
+,-../ "#0"12 3 04,$15$& * 671.89":, ;/ !"#$%& ()
DE(FGE;G(H
Q=&"9"2L * T17 0&=11
Cr sLarr lnnebar au deL uppsLr en
grumllgheL l llnsen. namneL har kommlL frn
au puplllen hos pauenLerna upplevs som
gra. S[ukdomen ar ovanllg hos unga och frn
och med 60-rsldern kar rlsken au uLveckla
deL fr var[e r. Crsakerna ull gr sLarr ar
klumpar som formas l llnsens lnre vaLska.
varfr deL bllr s veL man lnLe uLan man
anLar au deL har med sllLage au gra.
uessuLom veL man au om pauenLen ar
dlabeuker eller anvander myckeL koruson s
kar benagenheLen au klumpar blldas.

+-#B&"#> Samre och suddlgare syn, kaL
behov av sLarkare l[us fr au se klarL och
dubbelseende.
ML=2%"0> Cgonlakare genomfr synLesL genom anamnes och ockularbeslkLnlng

S$5=%.9L%2> 8ehvs oasL lnLe men operauon ar den enda boLande behandllngen l dagslageL.
!"##$%&'()
<41=1$> ?%.1$=0 @"ABC
+,-../ "#0"12 3 04,$15$& * 671.89":, ;/ !"#$%& ()
DE(FGE;G(H
O1=& ":5 5U10$9% * ?%=&"#L ":5 P-0L"9"2L
CraL besLr av 3 sekLorer.
LangsL uL har vl yuerraL
som besLr av hud och brosk,
deL ger raL skydd och sLadga.
Palva yuerraL besLr av
hrselgngen som ar drygL
en halv cenumeLer l langd.
MellanraL besLr av Lrum-
hlnnan, hammaren, sLadeL
och sugbygeln. lnnerraL
besLr av bggngarna,
snackan, ronLrumpeLen
och hrsel- samL balans-
nerven. 1lllsammans
formar de eu komplexL
sysLemen som saus l rrelse
l samband med au l[udvgor nr raL. Lersom vl har Lv ron kan vl lokallsera varL l[ud kommer
frn d de ollka lnLenslLeLerna l l[udvgorna reglsLreras av h[arnan och genom en maLemausk
uLraknlng kan man d rakna uL varlfrn l[udeL kommer. CronLrumpeLen ar en gng som genom
lumryck hller organen p plaLs och pverkar bde balans- och synslnnena.
!"##$%&'()
<41=1$> ?%.1$=0 @"ABC
+,-../ "#0"12 3 04,$15$& * 671.89":, ;/ !"#$%& ()
DE(FGE;G(H
O1=& ":5 5U10$9% * ?%=&"#L ":5 P-0L"9"2L
l mellanraL mLs l[udvgorna frsL
av Lrumhlnnan. ueua ar en uLspand
vavnad som saus l vlbrauon nar l[udeL
nar deL. uenna fr l sln Lur Pammaren
au vlbrera upp och ner, som ar kopplad
ull sLadeL, som d saus l rrelse fram
och ullbaka. Sugbygeln l sln Lur ar kopplad
ull vavnad som ar en del av snackan, som
genom rrelseenergln som uppsLr, har
lmmerhr som br[ar vlbrera. lllmmer-
hrens rrelser ar de som sedan versaus
ull elekLrlska lmpulser l hrselnerven som
dareer LransporLeras ull h[arnan, som d
gr au vl hr.

ueL ar vlkugL au LryckeL l mellanraL ar korrekL
d vl annars lnLe skulle kunna hra LydllgL och val.
ueL ar darfr vl fr ullfalllga hrselnedsaunlngar som en konsekvens nar LryckeL bllr fr hgL
eller fr lgL, exempelvls nar vl kanner au vl fr "lock" l ronen ssom nar vl yger. LuLryckeL
regleras konunuerllgL nar vl gaspar eller sval[er eersom ronLrumpeLen ar kopplaL ull svalgeL.
!"##$%&'()
<41=1$> ?%.1$=0 @"ABC
+,-../ "#0"12 3 04,$15$& * 671.89":, ;/ !"#$%& ()
DE(FGE;G(H
O1=& ":5 5U10$9% * ?%=&"#L ":5 P-0L"9"2L

Cellerna som kan uppfaua
lnLryck kallas fr slnnesceller.
uessa nns deL mll[onLals av
l lnnerraL och framfrallL l
Snackan. 8alansorganeL
sluer l bggngarna
och hrselorganeL
sluer l snackan. ue
samarbeLar och ar
bda fyllda av vaLska.
Cenom frandraL
vaLskeLryck sker balans-
rubbnlngar och LryckeL
l Snackan msLe vara
konsLanL fr au hrcellerna l snackan ska
fungera normalL. Som nl ser p bllden ar var[e hrcell l konLakL med hlnnorna, som lnnehller
vaLska, som saus l rrelse av sugbygeln. !u mer hrcellerna svanger, desLo kralgare l[ud (mau l
declbel, d8) uppfauar man. Cllka s[ukdomar pverkar hlnnorna och ger lfrn slg l[ud, ex 1lnlLus.
!"##$%&'()
<41=1$> ?%.1$=0 @"ABC
+,-../ "#0"12 3 04,$15$& * 671.89":, ;/ !"#$%& ()
DE(FGE;G(H
O1=& ":5 5U10$9% * ?%=&"#L ":5 P-0L"9"2L
!"##$%&'()
<41=1$> ?%.1$=0 @"ABC
+,-../ "#0"12 3 04,$15$& * 671.89":, ;/ !"#$%& ()
DE(FGE;G(H
Q=&"9"2L * O1"%L%V=##=W"%
Cronlnammauon uppsLr nar
lmmunfrsvareL akuveras l hrselgngen.
Cronlnammauon lnnefauar allLs endasL
yuerraL. ueua kan uppsL av era ollka
orsaker och den vanllgasLe ar au bakLerler
orsakar en lnfekuon. Andra vanllga orsaker
ar ronvax som nLer moL Lrumhlnnan eller
mekanlskL sllLage, ssom exempelvls au man
Lrycker ln en Lops och gnuggar moL Lrum-
hlnnan. lnammauonen leder ull au
Lrumhlnnan svullnar upp nar
lmmunfrsvareL ar akuvL lnuu Lrumhlnnan
eller uLanp.

+-#B&"#> SLark smarLa l raL och
framfrallL mellanraL dar LryckeL kar.
SmarLan ullLar nar Lrumhlnnan sprlcker.
ML=2%"0> 1emperaLurmaLnlng + CLoskopl

S$5=%.9L%2> araceLamol + evenLuell anublouka. lbland kan klrurgl behvas vld upprepade fall.
!"##$%&'()
<41=1$> ?%.1$=0 @"ABC
+,-../ "#0"12 3 04,$15$& * 671.89":, ;/ !"#$%& ()
DE(FGE;G(H
Q=&"9"2L * XU10$9%$.04R%L%2
Prselnedsaunlng ar den nasL vanllgasLe
s[ukdomen lnom slnnena eer synnedsaunlng.
S[ukdomen kan har mna ollka orsaker och
generellL sau bllr hrseln samre [u aldre man
bllr. vaxproppar l raL ar den vanllgasLe orsaken
och ar darmed oasL ullfalllg. uareer ar
frsamrad rrelsefunkuon hos hrcellerna l
snackan den vanllgasLe. ueua uppkommer
normalL sau av sllLage och [u aldre man bllr
desLo mlndre frmga fr hrcellerna au kunna
rra p slg. !u mer rrelse l hrcellerna desLo
hgre l[ud, och nar hrcellerna lnLe kan rra p
slg llka myckeL bllr l[udeL darfr frmlnskaL,
vllkeL l sln Lur leder ull au pauenLen upplever
l[udvolymen som lagre an mannlskor med
normala hrceller l snackan. Skador kan ocks
orsaka hrselnedsaunlng.
ML=2%"0> PrselLesL, uurs p vrdcenLral oasL av s[ukskLerska eller lakare.

S$5=%.9L%2> PrselapparaL som kan reglera l[udvolymen l raL och fungerar som frsLarkare.
!"##$%&'()
<41=1$> ?%.1$=0 @"ABC
+,-../ "#0"12 3 04,$15$& * 671.89":, ;/ !"#$%& ()
DE(FGE;G(H
YA%2=% ":5 0#=,$% * ?%=&"#L ":5 P-0L"9"2L
1ungan ar en enda sLor
krLelvavnad som
producerar enzymer och
som uppfauar smaker.
1ungan besLr av eu
anLal Lungpaplller
som har, fruLom
enzymproducerande
celler, eu anLal
smaklkar placerade
vld dess yuerkanLer.
Smaklkarna ar de som
kan uppfaua ollka smaker
genom au La emoL proLelner
p slna recepLorer, lokallserade
p smakcellernas yure kanL.
Cbservera au vl endasL kan
uppfaua smakerna Su, surL, salL,
beskL och umaml (bul[ong/ol[a).
!"##$%&'()
<41=1$> ?%.1$=0 @"ABC
+,-../ "#0"12 3 04,$15$& * 671.89":, ;/ !"#$%& ()
DE(FGE;G(H
Z40=% ":5 9A,&$% * ?%=&"#L ":5 P-0L"9"2L
nasan har Lv vlkuga
funkuoner. ueL ena ar
skydda oss frn
lnfekuoner, dvs
paLogener, genom
au lLrera den lu vl
andas lgen. lllLrerlngen
sker genom au krLel-
celler producerar snor,
eu slem med vlLa
blodkroppar och
bakLerleddande
enzymer.

uess andra funkuon ar
au reglsLrera doer.
ueua sker genom au langsL nasans vaggar nns lukLceller med recepLorer fr ollka doproLelner
som dar kan fasLna. nar en recepLor bllr sumulerad sklckas slgnalerna frn lukLcellerna ull
h[arnan vla nervbrer som kopplas om l huden sLrax bakom nasbeneL.
!"##$%&'()
<41=1$> ?%.1$=0 @"ABC
+,-../ "#0"12 3 04,$15$& * 671.89":, ;/ !"#$%& ()
DE(FGE;G(H
Q=&"9"2L * ?%"0#L
Anosml ar en s[ukdom sln lnnebar au pauenLen fr
nedsau au kunna kanna doer, och darav smaker.
Lersom vl endasL kanner 3 grundsmaker lnnebar
doen en sLor del av vr LoLala smakupplevelse. Ln
anosmlsk pauenL fr darfr vanllgLvls nedsau apuL.

Crsakerna au nedsau do uppsLr beror oasL p
Lv orsaker.

1) lnammauon som uppsLu och blockerar
lukLrecepLorerna.
2) Medfdda fel eller skador p recepLorerna som
leder ull au doamnen e[ kan fasLna dar.
ML=2%"0> Anamnes, doprov och evenLuell blopsl.
8lodprov och ockularbeslkLnlng vld lnfekuon


S$5=%.9L%2> vld lnammauon eller lnfekuon anvands anublouka och/eller korusonspray. vld
skador eller medfdda fel nns lngen behandllng som ar vederLagen l dagslageL
!"##$%&'()
<41=1$> ?%.1$=0 @"ABC
+,-../ "#0"12 3 04,$15$& * 671.89":, ;/ !"#$%& ()
DE(FGE;G(H
XA.$% ":5 ,4%0$9% * ?%=&"#L ":5 P-0L"9"2L

kansel beskrlvs som
frmgan au kunna
uppfaua sln omglvnlng
vla huden. l huden har
vl eu anLal nervceller
med Lrdar som sluLar
anungen l laderhuden
eller l verhuden.
Cllka nervLrdar
kan uppfaua ollka
kanslor. ueua sker
genom recepLorer som
anungen saus l rrelse
eller som pverkas av
ollka former av energl, ssom
varmerecepLorer som kan kanna av [usL varmeenergl.
ueL ar kompllceraL men sammanfaunlngsvls kan man saga au ollka kanselkroppar har ollka Lyper
av recepLorer som kan deLekLera ollka saker l mll[n, ssom smarLa, berrlng, varme och kyla.