Anda di halaman 1dari 64

Fail Meja Ketua Panitia Bahasa Cina

FAIL MEJA KETUA PANITIA KANDUNGAN 1. OBJEKTIF SEKOLA Memberi Pendidikan Berkualiti untuk melahirkan Modal Insan Terbilang mengikut aspirasi Negara !. OBJEKTIF PANITIA !.1 OBJEKTIF UMUM 2.1.1 Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masingmasing. 2.1.2 Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia. 2.1.3 Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain. 2.1. Membangunkan kemahiran ! " # di dalam panitianya. 2.2. OBJEKTIF K AS 2.2.1 Me$ujudkan satu sistem ka$alan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan. 2.2.2 %ntuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungja$ab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2.2.3 %ntuk melahirkan guru&guru MP yang cekap' dedikasi dan bertanggungja$ab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objekti( mata pelajaran. 2.2. Merealisasikan hala tuju mata pelajaran.

3. )*!T* +!,*NI-*-I -./+0*1

. )*!T* +!,*NI-*-I P*NITI*

" SENA#AI TUGAS 2.1 /%!I/%0%M 2.1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini 2.1.2 Penyediaan rancangan pengajaran tahunan 2.1.3 Penyediaan rancangan pengajaran bersama 2.1. /epelbagaian pengajaran dan pembelajaran 2.1.2 /epelbagai teknik mengajar 2.1.3 /epelbagian program pengayaan dan pemulihan 2.1.4 Penggunaan BBM dalam P " P 2.1.5 Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia 2.1.6 Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli 2.1.17 Menyelaras soalan ujian bulanan 2.1.11 Menyelaras soalan peperiksaan penggal 2.1.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan 2.1.13 Menyemak buku latihan pelajar 2.1.1 Memberi kursus dalaman 2.1.12 Bimbingan untuk ahli panitia baru 2.1.13 Pelaksanaan program khas kemahiran belajar 2.2 P.N,%!%-*N 2.2.1 Pemilihan buku teks dan rujukan 2.2.2 Pencerapan 2.2.3 Mesyuarat panitia sekurang&kurangnya 3 kali setahun 2.2. Pengajaran berpasukan 8team teaching9 2.2.2 Mengadakan kursus dalaman 2.2.3 ,uru ganti inter&panitia 8jangka panjang9 2.2.4 Pemantauan akti:iti panitia 2.2.5 Mengadakan mesyuarat berkala dan ;post&mortem< 2.2.6 Penyediaan anggaran belanja$an tahunan 2.2.17 Penga$alan stok dan i:entori 2.2.11 Membantu penyeliaan pengurusan makmal=bengkel 8jika berkaitan9 2.3 /+&/%!I/%0%M 2.3.1 Melaksanakan program=akti:iti persatuan berasas akademik 2.3.2 Menyertai pertandingan berkaitan panitia 2.3.3 Program la$atan sambil belajar 2.3. Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas 2.3.2 Bekerjasama dengan persatuan&persatuan lain di sekolah 2.3.3 Mengadakan Minggu = Bulan Mata Pelajaran 2. T%,*-&T%,*- 0*IN 2. .1 Me$ujudkan kerjasama dengan P/,' PP# dan Pusat -umber Pendidikan Negeri 2. .2 Me$ujudkan kerjasama dengan /etua Panitia di -M/ yang lain 2. .3 Mengemaskini data bilik gerakan sekolah

2. 2. 2. 2. 2.

. -enarai -emak Tahunan /etua Panitia .2 Me$ujudkan=mengemaskini laman >eb Panitia 8sekiranya ada9 .3 Penyediaan dan penga$alan belanja$an .4 Penga$alan stok dan in:entori .5 Penyeliaan kerja&kerja rumah pelajar

3 AKTI$ITI KU#IKULUM 3.1 MENDAPATKAN SUKATAN PELAJA#AN TE#KINI P#OSES KE#JA BI0 Proses /erja Pega$ai yang meluluskan 1. Menghubungi PP/ untuk mendapatkan ,uru Besar maklumat sukatan pelajaran terkini
2.

-eksyen %ndand& undang= peraturan

Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru&guru yang berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar

Penolong /anan /urikulum /etua Panitia

3.

%.! PEN&EDIAAN #ANCANGAN PENGAJA#AN TA UNAN P#OSES KE#JA Bil P'(ses Ke'ja 1. Mastikan guru&guru mengadakan mesyuarat penyelarasan untuk menyediakan rancangan pengajaran mengikut darjah yang diajar. ,uru&guru yang mengajar darjah yang sama berbincang untuk menyedia rancangan pengajaran setahun secara terperinci mengikut tak$im sekolah. Menaip hasil rancangan secara kemas dan teliti dan memasukkan ke dalam buku rekod pengajaran guru. ,uru mengajar mengikut penjadualan yang ditentukan di dalam rancangan tahunan yang telah disediakan. Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan. /etua Panitia Pe)a*ai &an) Melulus+an ,uru Besar =Penolong /anan Se+s,en Un-an). Un-an) Pe'atu'an

!.

/etua Panitia

/.

0.

".

/etua Panitia

%./ PEN&EDIAAN #ANCANGAN BE#SAMA P#OSES KE#JA BIL P#OSES KE#JA PEGA1AI &ANG MELULUSKAN ,uru Besar = Penolong /anan ,uru Besar /etua Panatia SEKS&EN UNDANG. UNDANG PE#ATU#AN

1. !. /.

Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum Mesyuarat 3.1 Memba$a bersama rancangan pengajaran yang lepas 3.2 Membuat laporan masalah semasa melaksanakan rancangan pengajaran yang lalu

0. ". %.

Mengadakan mesyuarat .1 Menyusun rancangan pengajaran Menaip=mencetak rancangan pengajaran Mengedarkan kepada semua ahli

%.0 KEPELBAGAIAN KAEDA P#OSES KE#JA BIL P#OSES KE#JA 1.

PENGAJA#AN DAN PEMBELAJA#AN PEGA1AI &ANG MELULUSKAN ,uru )emerlang= Penolong /anan=/etua panitia ,uru )emerlang /etua Panitia SEKS&EN PE#ATU#AN

/enal pasti kaedah&kaedah P " P

!. /. 0. ". %. 2.

Menyenaraikan semua kaedah Memilih kaedah Menjalankan kaedah dipilih dalam kelas Membuat penilaian Menyediakan laporan keberkesanan kaedah 1antar laporan

Penolong /anan= /etua Panitia

BIL P#OSES KE#JA

PEGA1AI &ANG MELULUSKAN ,uru Besar Penolong /anan = ,/MP=,uru )emerlang /etua Panitia

UNDANG. UNDANG3 PE#ATU#AN

1.

Meneliti laporan pencerapan yang telah dibuat ke atas guru&guru panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat panitia khusus bagi mempertingkatkan kaedah P " P yang terbaik bagi satu&satu tajuk sukatan pelajaran Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan bagi membincangkan modul kaedah pengajaran terbaik bagi tajuk&tajuk tertentu ,uru&guru cuba melaksanakan modul Perbincangan semula mencerminkan keberkesanan modul 0aporan kepada /etua Panitia' Penolong /anan dan ,uru Besar

!.

/.

Penolong /anan =/etua Panitia

0. ". %.

5.1.2 KEPELBAGAIAN P#OG#AM PENGA&AAN DAN PEMULI AN P#OSES KE#JA Bil P'(ses Ke'ja 1. Mengadakan mesyuarat panitia untuk mendapatkan senarai nama pelajar yang perlukan pemulihan dan pengkayaan. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program&program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas #arjah '2 " 3. Bersama&sama guru dalam panitia menentukan jadual pelaksanaan program&program yang telah ditetapkan. Program&program dijalankan seperti yang dijadualkan. Penilaian. Mengadakan post mortem dari masa ke semasa untuk melihat program&program yang telah dijalankan. Mengadakan pengubahsuaian jika perlu. Mengedarkan laporan Penolong /anan=/etua Panitis /etua Panitia ,uru Besar = Penolong /anan= /etua Panitia Pe)a*ai ,an) 4elulus+an ,uru Besar Un-an). un-an)3 Pe'atu'an

!.

Penolong /anan

/.

0. ". %.

2. 5.

5.1.3 PENGGUNAAN BBM DALAM P 6 P P#OSES KE#JA Bil P'(ses Ke'ja 1. #apatkan in:entori bahan daripada guru pusat sumber -emak senarai bahan Pilih bahan yang sesuai dengan perancangan panitia 1ebahkan senarai bahanbahan yang sesuai kepada guru&guru Memberikan galakan kepada guru&guru menggunakan bahan bahan di Pusat -umber dan menerangkan prosedur yang ditetapkan oleh guru P-Memastikan guru&guru menggunakan P-=menyemak rekod tempatan penggunaan bahan P-Pe)a*ai &an) Melulus+an ,uru P-- " ,uru /anan Un-an). un-an)3 Pe'atu'an Pekeliling /ementerian Pendidikan

!. /. 0.

Penolong /anan=/etua Panitia Penolong /anan

".

%.

Penolong /anan= ketua Panitia

5.1. MENINGKATKAN KOLEKSI BBM P#OSES KE#JA Bil P'(ses Ke'ja 1. !. /. Menerima senarai stok BBM dari penyiaran P--

ASILAN PANITIA Pe)a*ai &an) Melulus+an Penolong /anan Penolong /anan Un-an-. un-an) 3 Pe'atu'an

Menerima borang meningkatkan koleksi BBM. Memanggil mesyuarat untuk tujuan menambah koleksi bagi kegunaan guru guru panitia. 3.1 Menyenaraikan BBM jenis&jenisnya yang sedia ada dalam stok P-- disusun mengikut tajuk dan darjah yang sesuai 8guna borang BI9. 3.2 -alinan diberi kepada tiap&tiap guru dalam panitia. 3.3 ,uru&guru panitia diminta meneliti senarai tadi dan bincangkan tambahan BBM yang boleh dibuat bersama dalam panitia untuk kegunaan guru&guru. 3.3.1 ,uru menyenaraikan tajuk&tajuk susah di(ahami oleh pelajar 8guna borang B29 3.3.2 ,uru&guru menentukan jenis BBM yang sesuai dibuat untuk tajuk&tajuk terpilih tadi sesuai dengan darjah tertentu. 3.3.3 ,uru&guru menentukan jenis BBM yang akan dibuat 8transparensi=slaid=pita :ideo dan lain&lain9. 3.3. ,uru merangka bersama BBM yang akan dibuat dalam satu bengkel. 3.3.2 ,uru&guru menetapkan tarikh dan masa bengkel membina BBM diadakan.

0. ".

?asilitator dipastikan oleh /etua Panitia. Mengeluarkan surat panggilan BBM untuk mengadakan bengkel membuat BBM. -alinan diberi

kepada ,uru Besar=Pen. /anan Penyelaras P--=/etua Bidang. %. 2. 5. 7. 18. Bengkel diadakan seperti dirancang. Masukkan BBM yang baru siap ke dalam stok BBM panitia. -alinan senarai baru stok ini diberi kepada Penyelaras P--=/etua Bidang dan sta( lain untuk makluman. ,uru menyimpan BBM dalam bilik BBM masing& masing. Pinjaman oleh guru panitia pelajaran lain dibenarkan dengan mengikut prosedur yang sama.

5.1.2 MEMBAN&AKKAN KOLEKSI BBM &ANG DIBELI P#OSES KE#JA Bil P'(ses Ke'ja 1. 2. Memastikan peruntukan panitia yang sedia ada Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM yang sesuai untuk kegunaan guru&guru panitia. 2.1 -alinan surat panggilan mesyuarat diberi kepada /etua Panitia 3. Mesyuarat diadakan untuk berbincang perkara&perkara berikut@ 3.1 Menyenaraikan BBM yang perlu dibeli. 3.2 Memutuskan pembelian BBM mengikut keutamaan. Membuat pesanan BBM dengan mengisi borang daripada Penyelia -tor. Menerima BBM yang dibeli. Memasukkan senarai BBM baru dibeli ke dalam buku stok panitia sekolah. Mengedarkan salinan senarai BBM kepada Penyelaras P--' semua /etua Panitia. ,uru Besar= Penolong /anan Pe)a*ai &an) Melulus+an ,uru Besar Penolong /anan Se+s,en Un-an). un-an)3Pe'atu'an

2. 3.

4.

5.1.5 MEN&ELA#AS SOALAN UJIAN BULANAN P#OSES KE#JA Bil P'(ses Ke'ja a9 %jian Bulanan 1. Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan antara guruguru yang mengajar kelas dalam darjah yang sama. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah AP% 8Aadual Penentu %jian9 Mengagihkan tugas untuk menaip dan mencetak soalan. Menjalankan ujian bulanan mengikut perjadualan yang ditentukan. ,uru mata pelajaran memeriksa kertas soalan dan membuat analisis. Tindakan susulan oleh guru&guru untuk tujuan membuat ujian semula mengikut bidang kelemahan pelajar. ,uru Besar= Penolong /anan Penolong /anan= /etua Panitia Penolong /anan ,uru Besar= Penolong /anan ,uru Besar Penolong /anan= /etua Panitia Pe)a*ai &an) Melulus+an Un-an) .un-an) 3Pe'atu'an

!. /. 0. ". %.

5.1.7. MEN&ELA#AS UJIAN PENGGAL P#OSES KE#JA Bil P'(ses Ke'ja b9 Peperiksaan Penggal Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan untuk menggubal soalan dan mengagihkan tugas memeriksa kertas antara guru&guru yang mengajar dalam tingkatan yang sama. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah AP% dalam satu panel soalan. Menyemak kertas soalan untuk menentukan (ormat dan mengikut mutu yang dikehendaki. Memastikan kertas soalan disiapkan dalam jangka $aktu yang telah ditetapkan dan menyerahkan kepada setiausaha peperiksaan. Mengagihkan tugas untuk menaip' mencetak soalan yang menyediakan soalan bagi tiap&tiap kelas. Menjalankan peperiksaan penggal mengikut jadual yang telah ditetapkan. Mesyuarat untuk menyediakan skima ja$apan untuk semua kertas soalan subjekti(. Memeriksa kertas mengikut agihan yang telah ditetapkan Mengadakan post&mortem menentukan untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan pelajar 8Item analisis9 Tindakan susulan oleh guru&guru untuk tujuan membuat ujian semula sehingga prestasi pelajar sampai ke tahap yang memuaskan.

Pe)a*ai &an) Melulus+an ,uru Besar= Penolong /anan

Un-an). un-an)3 Pe'atu'an

1.

!. /. 0.

Penolong /anan= /etua Panitia Penolong /anan= /etua Panitia Penolong /anan= /etua Panitia Penolong /anan= /etua Panitia

". %. 2.

5. 7.

18

5.1.3 POST.MO#TEM DAN TINDAKAN SUSULAN PEPE#IKSAAN P#OSES KE#JA Bil P'(ses Ke'ja 1. !. /. 0. ". Mendapatkan salinan keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran yang diuji. Menerima laporan analisis peperiksaan dan senarai pelajar lemah daripada guru. ,uru&guru membuat analisis dan perbincangan dengan ketua panitia. Memastikan guru mata pelajaran membuat tindakan susulan untuk pelajar&pelajar lemah. Menjalankan program pemulihan @ 2.1 ,uru membuat pelan bertindak 2.2 Mengadakan kelas klinik atau kelas pemulihan 2.3 Meminta pelajar&pelajar menentukan target untuk ujian semula ,uru menyediakan laporan Post&mortem dibuat 0aporan kepada ,uru Besar' Penolong /anan dan /etua Panitia Pe)a*ai &an) Melulus+an Penolong /anan= /etua Panitia Penolong /anan /etua Panitia ,uru Besar= Penolong /anan ,uru Besar= Penolong /anan Un-an). un-an)3 Pe'atu'an

%. 2. 5.

/etua Panitia /etua Panitia

5.1.13 MEN&EMAK BUKU LATI AN PELAJA# P#OSES KE#JA Bil P'(ses Ke'ja 1. !. Menyediakan jadual untuk pemeriksaan buku latihan pelajar Mengedarkan jadual kepada guru&guru dalam panitia dan makluman untuk /etua Panitia Mata Pelajaran ,uru&guru mengutip 17 buah buku sample bagi setiap jenis latihan dan diserahkan kepada /etua Panitia mengikut penjadualan yang telah ditetapkan /etua Panitia menyemak buku&buku /etua Panitia membuat laporan dan memaklumkan kepada guru&guru berkenaan Menyimpan rekod untuk tujuan rujukan Pe)a*ai &an) Melulus+an Penolong /anan= /etua Panitia Penolong /anan Penolong /anan Un-an). un-an)3 Pe'atu'an

/.

0. ". %.

B ,unakan Borang -emakan Buku 0atihan 8-B09

BO#ANG SEMAKAN BUKU LATI AN 9SBL: Mata Pelaja'an ; <<<<<<<<<<

5.1.1 MEMBE#I KU#SUS DALAMAN P#OSES KE#JA Bil P'(ses Ke'ja 1. Mengedarkan borang bancian kepakaran guru=menghantar guru menjalani kursus Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guru&guru panitianya Menjadualkan kursus dalaman bagi guru&guru lain dalam panitia /ursus dalaman dijalankan Membuat laporan kursus 1antar laporan kepada Penolong /anan' Pengetua dan ,uru /anan Mata Pelajaran ?ail dan rekod panitia Pe)a*ai &an) Melulus+an ,uru Besar = Penolong /anan Penolong /anan /etua Panitia Un-an). un-an)3 Pe'atu'an

2. 3. . 2. 3.

4.

B ,unakan Borang Perkembangan -ta(