Anda di halaman 1dari 20

PELAJARAN 3 SEMIKONDUKT OR

(a) Pendahuluan Semikonduktror ialah bahan yang mempunyai sifat kekonduksian di antara konduktor dan penebat. Di antara contoh bahan semikonduktror ialah Silikon,Germanium, Plumbum Sulfida,Gallium Arsenida,Indium Antimida dan Selenium. Pada O Kel in merupakan se!enis penebat.Apabila suhunya meningkat ke suhu bilik,sifat kekonduksian akan bertambah kerana rintangannya semakin berkurangan.

"erdapat dua !enis pemba#a cas dalam bahan semikonduktor iaitu elektron bebas yang memba#a cas negatif dan lohong yang memba#a cas positif. (b) Teori Jalur Tenaga "eori ini membuat perbandingan pergerakan pemba#a$pemba#a cas bagi konduktor,penebat dan bahan semikonduktor.

%lektron$elektron dalam suatu atom terpencil hanya memiliki tenaga$ tenaga tertentu yang di#akili garis mengufuk yang dinamakan sebagai paras$paras tenaga. &agi kumpulan atom$atom,elektron$ elektron mereka dipengaruhi oleh medan elektrik gabungan.Oleh itu paras$paras tenaga disebarkan men!adi !alur$!alur tenaga. Sifat kekondusian elektrik bagi hablur pepe!al bergantung kepada susunan !alur$!alur tenaga itu. 'alur tenaga terbahagi kepada ( bahagian) *a+ 'alur konduksi $ diisi oleh elektron$elektron konduksi bertenaga tinggi.Pergerakan elektron dalam !alur ini akan membolehkan pengaliran elektrik berlaku. *b+ 'alur alens $ diisi oleh elektron$elektron alens yang bertenaga rendah. *c+ 'alur terlarang $ !urang yang memisahkan !alur konduksi dan !alur alens.

&agi konduktor !alur alens dan !alur konduksi bertindih. Apabila be,a keupayaan dikenakan merentasinya ,maka terbanyak elektron bebas mengalir dan menghasilkan arus elektrik. &agi penebat !alur konduksi adalah kosong dan dipisahkan dengan !alur alens oleh !urang terlarang yang lebar. 'ika be,a keupayaan dikenakan merentasinya pengaliran elektrik tidak berlaku kerana tidak mempunyai elektron bebas.

&agi unsur bahan semikonduktor tulen seperti germanium atau silikon ,bagi ka#asan luar atom terdapat - elektron yang dipanggil elektron alens. Atom$atom ini berada dalam kedudukan tetap dalam logam kerana terdapat ikatan ko alens di antara elektron$elektron alensnya.Pada suhu sifar mutlak * . K+ semikonduktor bertindak sebagi penebat kerana tidak terdapat elekron$elektron bebas.

&agi bahan semikonduktor ,!alur konduksi yang kosong dipisahkan daripada !alur alens oleh !urang terlarang yang sempit.

Pada suhu bilik,elektron$elektron alens mempunyai cukup tenaga terma untuk terlepas dari ikatan dan dapat mengatasi !urang terlarang dan teru!a ke !alur konduksi dan men!adi elektron konduksi.Oleh itu terdapat satu kekosongan atau dinamakan lohong*misalnya atom /+. Akibatnya atom tersebut bercas positif.Satu elektron alens daripada atom !iran*0+ , akan mengisi lohong yang terdapat pada atom /,tetapi dalam masa yang sama akan menghasilkan pula satu lohong pada 0 .Oleh itu semasa elektron alens bergerak kekiri,lohong seolah$olah bergerak ke kanan. Kesimpulannya bagi bahan semikonduktor pengaliran arus boleh berlaku sama ada elektron bergerak dalam !alur konduksi atau lohong 1bergerak1 dalam !alur alens. ( )Pro!e! Pendo"an Ialah proses memasukkan sedikit atom bendasing ke dalam bahan

semikonduktor tulen yang menyebabkan kekonduksian semikonduktor bertambah. Atom$atom bendasing yang didopkan mestilah mempunyai sai, yang lebih kurang sama dengan dengan atom$ atom semikonduktor tulen. (d)Jeni!#$eni! %ahan Se&i'ondu'(or) (i)Semikonduktor jenis-n Apabila atom dari unsur tri alens seperti Indium didopkan dalam bahan semikonduktor tulen seperti Germanium yang mempunyai empat elektron alens #u!udlah satu kekurangan elektron.Kekosongan ini diisi oleh elektron bebas yang ber!iranan dan dimasa yang sama lohong terhasil akibat peninggalan elektron alens. Atom Indium merupakan atom penerima manakala semikonduktor yang terhasil dinamakan semikonduktor !enis$p. Pemba#a cas ma!oriti dalam bahan semikonduktor !enis$p ialah lohong manakala pemba#a cas minoriti ialah elektron. (e)Perbandingan %ahan Se&i'ondu'(or Jeni!#" dan $eni!#n Aspek Semikonduk tor 'enis$n Semikondu Silikon, ktor Germanium tulen &ahan 2osforus, Pendopan Antimoni, Arsenik 2ungsi Atom bahan penderma pendopan

Apabila atom dari unsur penta alens seperti 2osforus didopkan dalam bahan semikonduktor tulen seperti Germanium yang mempunyai empat elektron alens #u!udlah satu elektron berlebihan. Atom 2osforus merupakan atom penderma manakala semikonduktor yang terhasil dinamakan semikonduktor !enis$n. Pemba#a cas ma!oriti dalam bahan semikonduktor !enis$n ialah elektron manakala pemba#a cas minoriti ialah lohong.

(ii)Semikonduktor jenis-p

Semikondu ktor 'enis$p Silikon, Germaniu m Indium,&or on, Galium Atom penerima

3alensi bahan pendopan Pemba#a cas ma!oriti Pemba#a cas minoriti

Penta alens %lektron 4ohong

"ri alens 4ohong %lektron

(*) Pe&ben(u'an +ol(an Si&"ang dan La"i!an Su!u(an Pada Si&"ang "#n Apabila semikonduktor !enis$p dan !enis$n dicantum,peranti yang terbentuk dipanggil sebagai simpang p$n.

terhasil dari semikonduktor !enis$n ke semikonduktor !enis$p dan dipanggil sebagai 3oltan Simpang. &agi silikon dan germanium oltan simpang masing$masing adalah ..5 3 dan ..6 3. 3oltan simpang ini berfungsi untuk menentang hanyutan elektron seterusnya daripada semikonduktor !enis$n ke semikonduktor !enis$p. Akibatnya suatu lapisan setebal lebih kurang 6m pada simpang p$n yang tiada mempunyai pemba#a $pemba#a cas iaitu elektron atau lohong yang dikenali sebagai lapisan susutan.

(*) Me'ani!&e "engaliran aru! dala& !i&"ang "#n)

Pada simpang kedua$dua bahan semikonduktor ,elektron dari bahan semikonduktor !enis$n menghanyut melalui simpang untuk mengisi tempat lohong pada semikonduktor !enis$p.

Ini menyebabkan semikonduktor !enis$ n akan bercas positif dan semikonduktor !enis$p akan bercas negatif. Ke#u!udan cas$cas bertentangan menyebabkan suatu be,akeupayaan

Semasa pincangan ke depan iaitu terminal positif sel disambung ke bahan !enis$p dan terminal negatif disambung ke bahan !enis$n oltan sel bertentangan arah dengan oltan simpang. 4apisan susutan men!adi semakin nipis dan rintangan semikonduktor men!adi kurang.

'ika oltan sel 7 oltan simpang ,elektron dari bahan !enis$n menghanyut merentasi simpang untuk mengisi tempat lohong pada bahan !enis$n.4ohong yang ditinggalkan oleh elektron 1bergerak1 pada arah bertentangan. Oleh itu semasa pincangan ke depan pemba#a cas ma!oriti dari kedua$dua bahan mengalir untuk menghasilkan arus yang besar.

(g) ,ra* I la-an + bagi !i&"ang "# n $eni! !ili'on dan ger&aniu&

Semasa pincangan songsang iaitu terminal negatif sel disambung ke bahan !enis$p dan terminal positif disambung ke bahan !enis$n oltan sel sama arah dengan oltan simpang. %lektron dan lohong ditolak lebih !auh daripada simpang. 4apisan susutan semakin menebal dan rintangan bahan semikonduktor men!adi bertambah.Oleh tu pengaliran arus tidak berlaku. 8alau bagaimana pun pemba#a cas minoriti pada kedua$dua bahan masih boleh bergerak merentasi simpang untuk menghasilkan se!umlah arus yang kecil.Arus ini dinamakan arus bocor.

Simpang p$n berfungsi seperti suatu in!ap di mana ia membenarkan pengaliran arus dalam satu arah saha!a *Pincangan ke depan+ dan tidak membenarkan pengaliran arus dalam arah bertentangan*Pincangan sonsang+, #alaupun ada sedikit arus yang bocor. Oleh itu ia berfungsi sebagai rektifier untuk menukarkan a.u. kepada a.t. Simpang p$n tidak mematuhi 9ukum Ohm kerana graf I la#an 3 bukan merupakan satu graf garis lurus yang melalui asalan. Simpang p$n bagi silikon adalah merupakan rektifier yang lebih baik dari simpang p$n germanium kerana arus yang bocor lebih kecil.

(g) Diod Se&i'ondu'(or (i)Struktur dan simbolnya Diod semikonduktor merupakan simpang p$n. Ia mempunyai dua elektrod iaitu anod dan katod.

(ii)Eksperimen untuk menunjukkan diod berfungsi sebagai simpang p-n yang membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja.

9idupkan arus pada litar*a+ dan perhatikan apa yang ter!adi kepada mentol. :langi eksperimen dengan menterbalikkan terminal sel seperti pada ra!ah*b+. Didapati mentol pada ra!ah*a+ menyala tetapi mentol pada ra!ah*b+ tak menyala. Ini menun!ukkan diod membenarkan arus mengalir dalam satu arah saha!a*semasa pincangan ke depan+. (iii)Eksperimen untuk mengkaji fungsi diod sebagai rektifier Sambungkan litar seperti !adual di ba#ah. 9idupkan OSK Petik suis a.u;a.t. kepada a.u. 9idupkan suis dasar$masa. 4akarkan gelombang output pada !adual di ba#ah dan buat kesimpulan.

(iv)Proses Rektifiksi gelombang melalui Diod dan Proses Meratakan elombangmelalui !apasitor <ektifikasi ialah proses penukaran a.u. kepada a.t. Proses rektifikasi terbahagi kepada dua) *a+ <ektifikasi gelombang setengah. <ektifikasi !enis ini apabila satu diod digunakan.

Semasa A *= e+ dan &*$ e+ arus mengalir melalui perintang dari A&>D. Sebaliknya sama A*$ e+ dan &*= e+ arus tidak boleh melalui diod dan !uga perintang. Semasa A*= e+ dan &*$ e+ semula arus mengalir melalui perintang dari A&>D.

Apabila oltan melalui perintang dan kapasitor menurun,kapasitor dinyahcas dan tenaga dari kapsitor digunakan untuk menghasilkan oltan menerusi perintang. Akibatnya bentuk gelombang output adalah lebih rata. *b+ <ektifikasi gelombang penuh <ektifikasi !enis ini apabila dua atau empat diod digunakan.

(h) Tran!i!(or (i) Struktur dan simbolnya "ransistor merupakan cantuman( bahan semikonduktor sama ada n$p$n atau pun p$n$p. Oleh itu ia mempunyai ( elektrod iaitu tapak*&ase+, Pengumpul *>ollector+ dan Pengeluar*%mitter+

Semasa A *= e+ dan &*$ e+ arus mengalir mengikut arah AP":<&. Semasa A*$ e+ dan &*= e+ arus mengalir mengikut arah &S":?A. Oleh itu #alaupun arah arus berubah arus yang mengalir melalui perintang adalah sentiasa sama iaitu mengikut arah ": dan men!adi arus terus. *c+Kapasitor perata gelombang

Pengeluar berfungsi membekalkan pemba#a$pemba#a cas ke pengumpul. "apak berfungsi menga#al pengaliran pemba#a$pemba#a cas ke pengumpul Pengumpul berfungsi menerima pemba#a$pemba#a cas dari pengeluar. (ii)"itar bertransistor "ransistor tidak seperti komponen$ komponen elektronik yang lain tidak boleh berfungsi sendirian.Ia memerlukan beberapa komponen elektronik yang lain seperti perintang dan bekalan kuasa*sel+.Gabungan transistor,perintang dan sel dinamakan litar bertransistor. "erdapat dua !enis litar bertransistor)

Apabila oltan melalui perintang dan kapasitor meningkat,kapasitor dicas dan tenaga tersimpan dalam kapasitor.

*a+4itar bertransistor I *perlukan dua sel+

+R2 / #ontoh $

( R1) (+) ( R. 0 R1)

&%) 4itar tapak*input+ >%)4itar pengumpul*output+ Ib) arus tapak I c) arus pengumpul <6) menghadkan arus tapak <@) menghadkan arus pengumpul %6) membekal tenaga pada litar tapak %@) membekalkan tenaga pada litar pengumpul *b+4itar bertransistor II *perlukan satu sel+

<a!ah menun!ukkan satu litar bertransistor.Bentol akan menyala apabila be,a keupayaan merentasi perintang P ialah @3 dan nilai perintang P ialah 6. k. 9itungkan rintangan maksimum perintang S supaya mentol menyala. Penyelesaian

(iii)Prinsip %perasi &ransistor *6+ Arus tapak adalah terlalu kecil berbanding dengan arus pengumpul. Arus tapak diukur dalam unit A manakala arus pengumpul dalam unit mA. * Ic 7777 Ib + 2aktor penguatan C Arus pengumpul Arus tapak *@+ Arus pengeluar adalah bersamaan !umlah arus tapak dan arus pengumpul. Ie C Ib = Ic Ie 7 Ic 7 Ib

&%) 4itar tapak*input+ >%)4itar pengumpul*output+ Ib) arus tapak I c) arus pengumpul <6) menghadkan arus tapak <@) menghadkan arus pengumpul <A dan <y) Pembahagi 3oltan +R. / ( R.) (+) ( R. 0 R1)

*(+ Perubahan yang kecil pada arus tapak menyebabkan satu perubahan yang sangat besar pada arus pengumpul. Ic 7777Ib *-+ 'ika arus tapak tidak mengalir,maka arus pengumpul tidak boleh mengalir. Ib C . maka Ic C . *D+ 'ika arus pengumpul tidak mengalir, arus tapak masih boleh mengalir. Ic C . maka Ib . *5+ "rasistor tidak mempunyai tenaga sendiri."enaganya datang daripada bekalan kuasa seperti sel dan sebagainya.

Apabila kita bercakap melalui mikrofon gelombang bunyi diubah men!adi arus berubah$ubah *a.u.+ Oleh itu berlaku perubahan pada litar tapak. Perubahan yang kecil pada arus tapak menyebabkan satu perubahan yang sangat besar pada arus pengumpul. Arus pengumpul yang telah dibesarkan mengalir melalui pembesar suara dan ditukar men!adi bunyi yang kuat semula. Kapasitor berfungsi menapis a.t. daripada sel dan arus berubah$ ubah dari bunyi di mana arus berubah$ubah saha!a yang boleh melalui transistor manakala arus terus di bumikan. (v)!egunaan ( &ransistor (sebagai suis automatik)

(iv)!egunaan $ &ransistor (sebagai penguat arus' bunyi)

Perintang foto mempunyai rintangan yang rendah apabila terkena cahaya dan mempunyai rintangan tinggi apabila terlindung cahaya. Apabila perintang foto terkena cahaya,rintangannya berkurangan.

&e,a keupayaan merentasi perintang foto berkurangan. &e,a keupayaan merentasi perintang < bertambah. Arus tapak mengalir. Perubahan yang kecil pada arus tapak menyebabkan suatu perubahan yang besar pada arus pengumpul. Oleh itu mentol menyala. Sebaliknya,apabila perintang foto terlindung cahaya,rintangannya bertambah. &e,a keupayaan merentasi perintang foto bertambah. &e,a keupyaan merentasi perintang < berkurangan. Arus tapak tidak mengalir mengalir. Arus pengumpul tidak mengalir Oleh itu mentol tidak menyala. 'ika litar ini hendak berfungsi secara songsang perintang foto dan perintang < hendaklah bertukar kedudukan. (i) Li(ar %er!e"adu (I3) 4itar bersepadu ialah cantuman komponen elektronik seperti transisor,kapasitor,perintang,diod dan sebagainya dalam suatu kepingan silikon yang luasnya kira$kira D mm@ dan tebalnya ..D mm. Di antara kelebihannya ialah, *i+9anya memerlukan sedikit tenaga untuk beroperasi *ii+Bembebaskan haba yang sedikit *iii+Ben!imatkan ruang dalam litar atau alat elektrik.

TUTORIA
4 Pernyataan yang manakah adalah benar mengenai semikonduktor 'e uali A % 3 D pemba#a casnya lohong tidak mematuhi 9ukum Ohm mempunyai kekonduksian antara konduktor dan penebat Silikon dan Germanium merupakan dua contoh bahan semikonduktor tulen.

Antara komponen$komponen elektronik berikut diperbuat daripada bahan semi konduktor 'e uali % D 4itar

A Diod Kapasitor 3 "ransistor bersepadu 3

Proses memasukkan sedikit atom bendasing ke dalam bahan semikonduktor tulen dipanggil A Kekonduksian Percampuran 3 Pendopan Penulenan % D

Semua unsur berikut sesuai digunakan sebagai bahan pendopan bagi semikonduktor 'e uali A antimoni germanium 3 indium % 9 D gallium

9ablur germanium !enis$p bercas negatif manakala hablur germanium biasa adalah neutral

Antara berikut yang manakah benar mengenai semikonduktor !enis$pE A Semikonduktor !enis$p terbentuk daripad semikonduktor tulen yang didopkan dengan bendasing yang mempunyai tiga elektron alens &ilangan lohong dan elektron bebas dalam semikonduktor !enis$p adalah sama Kekonduksian semikondukor !enis$p berkurang apabila suhu bertambah Pemba#a cas ma!oriti semikonduktor !enis$p adalah elektron bebas

A %

0ang manakah berikut adalah benar mengenai bahan semikonduktor !enis$p dan bahan semikonduktor !enis$nE Semikondu Semikondu ktor !enis$ ktor !enis$p n &ahan Antimoni Gallium Pendopa n Peranan Atom Atom &ahan penerima penderma Pendopa n 3alensi "ri alens Penta alen &ahan s Pendopa n Pemba# 4ohong %lektron a cas ma!oriti

% 3 D

0ang manakah antara graf$graf rintangan < mela#an suhu " bagi suatu bahan semikonduktor yang tulenE

8 Apakah perbe,aan antara hablur germanium !enis$p dengan hablur germanium biasaE A 9ablur germanium !enis$p didopkan dengan unsur mempunyai D elektron alens manakala hablur germanium biasa tidak didopkan. 9ablur germanium !enis$p mempunyai bilangan lohong yang lebih daripada bilangan lohong dalam hablur germanium biasa 9ablur germanium !enis$p bertambah rintangan dengan suhu manakala hablur germanium biasa berkurang dengan suhu

Graf arus,I mela#an be,a keupayaan,3 bagi sebuah diod adalah,

4< 2ungsi oltan simpang pada simpang p$n ialah A Beneutralkan simpang p$n % Bembekalkan kuasa pada simpang p$n 3 Bencegah hanyutan elekton daripada semikonduktor !enis$ n ke semkonduktor !enis$p D Bengerakkan lohong ke semikonduktor !enis$p dan elektron ke semikonduktor !enis$n 44 2ungsi diod adalah sebagai A <ektifier Amplifier 3 Perata oltan % D Penguat 43 <a!ah menun!ukkan sebah litar mengandungi diod D dan perintang <. Apabila terminal input P? disambung kepada bekalan a.u. dengan gelombangnya berbentuk segiempat sama,gelombang output yang diperhatikan pada skrin osiloskop sinar katod adalah,

45 4itar yang manakah pada ra!ah berikut nenyebabkan satu mentol saha!a menyala.

46 Di antara ra!ah$ra!ah berikut yang manakah surih yang dilihat pada

skrin sebuah osiloskop sinar katod merupakan gelombang terektifikasiE

48 Dua buah diod disambung dalam litar seperti ditun!ukkan dalam ra!ah.Apakah corak gelombang yang keluar melalui perintang PE

47 &erdasarkan litar pada ra!ah di atas,manakah antara surih yang berikut akan dilihat pada skrin osiloskop sinar katod apabila dasar$masa dihidupkan.

. 49 Dalam litar rektifikasi penuh gelombang pada ra!ah di atas,yang manakah antara berikut menun!ukkan aliran arus yang betul melalui diod$diod K,4 B dan F serta perintang <. A 4 < F % B < F 3 K <B D F < 4

4: <a!ah menun!ukkan litar yang mengandungi diod yang disambungkan kepada bateri dan perintang .Arah pengaliran arus adalah

A % 3 D

4B O 4B 4 4B : :S 4

"S : 4 B F "< ? O F B " < ?O F S "< ? O F B

4; <a!ah menun!ukkan satu litar elektrik yang mengandungi tiga perintang P,? dan < yang serupa dan empat diod dan bekalan kuasa arus ulangalik. Dalam perintang manakah hanya arus terus mengalirE A 3 P R % D ? P ,? dan <

55 <a!ah menun!ukkan simbol transistor n$p$n.%lektrod$elektrod bagi P,? dan < adalah, P ? < "apak Pengelu Pengum A ar pul "apak Pengum Pengelu % pul ar Pengum "apak Pengelu 3 pul ar Pengelu "apak Pengum D ar pul 53 Simbol yang manakah berikut adalah benar me#akili transistor p$n$pE

5< 2ungsi kapasitor pada ra!ah di atas adalah, A % 3 D Perata oltan Sebagai rektifier Bengalirkan a.u. Penapis a.u dan a.t.

54 Di dalam litar yang manakah mentol (ida' menyalaE

56 Apakah komponen elektronik yang perlu diletakkan pada P dan ? dalam litar bertransistor pada ra!ah di atasE P ? A mentol mentol % sel mentol kering 3 perinta sel ng kering D mentol perintan g

58 Filai arus pengeluar Ie dalam ra!ah di atas adalah A @- mA % 66D mA 3 6@D mA D 5.. mA E 6... mA

59 2ungsi transistor pada litar di atas sebagai A rektifier % amplifier 3 suis automatik D pembahagi oltan

57 Satu transistor n$p$n disambungkan pada bekalan arus terus seperti dalam ra!ah di atas.Antara berikut yang manakah benarE A 7Ic 3 7Ie Ic 7 Ie 7Ib D Ie 7 Ic 7Ib % Ie 7 Ib Ic 7 Ib

5: <a!ah menun!ukkan satu litar amplifier arus.2ungsi kapasitor > dalam litar di atas adalah A % 3 menguatkan bunyi dalam pembesar suara mengurangkan gangguan bunyi pada pembesar suara menukarkan bunyi daripada mikrofon men!adi ayunan elektrik

menghalang arus terus dari bateri daripada mengalir melalui mikrofon

5; Dalam ra!ah,transistor " dalam litar itu bertindak sebagai A alat penerima pensuisan 3 alat pemancar pemanas % D alat alat

3< Satu perintang peka cahaya *PP>+ mempunyai rintangan dalam 6 k apabila terdedah cahaya.<intangan dalam PP> itu bertambah men!adi 6.. k apabila tidak terdedah kepada cahaya.PP> itu disambungkan dalam satu litar suis bertransistor.Antara berikut dalam litar manakah mentol akan menyala apabila terkena cahaya dan akan padam apabila tidak terkena cahayaE

34 <a!ah menun!ukkan satu litar yang bertindak sebagai satu suis untuk menyalakan mentol.Bentol akan menyala apabila be,a keupayaan merentasi perintang P adalah @3 dan rintangan perintang P ialah 6. k . 9itungkan rintangan maksimum perintang S. A 6. k % -. k 3 D. k D 5. k E 6.. k

( ) <a!ah di atas menun!ukkan dua bahan semikonduktor !enis$p dan semikonduktor !enis$n dicantumkan dan kemudian disambungkan kepada sebuah sel dan sebuah mentol.Apabila arus dihidupkan mentol didapati menyala. *i+ Famakan sempadan antara bahan semikonduktor !enis$p dan !enis$n 35 (a) Apabila atom &oron yang mempunyai ( elektron alens dicampurkan kepada hablur silikon,satu bahan semikonduktor terhasil. *i+ Famakan !enis bahan semikonduktor yang terhasil. ................................................... .......................... *ii+ Famakan proses campuran tersebut. .................................................. ........................... *iii+ Fyatakan pemba#a cas ma!oriti bagi bahan semikonduktor tersebut. ....................................................... ...................... (b) &agi bahan semikonduktor tulen seperti silikon mengapakah pada suhu . K semikonduktor itu mempunyai rintangan yang sangat tinggiE ....................................................... ...................... ....................................................... ...................... *ii+ Pada sempadan antara bahan semikonduktor !enis$p dan !enis$n #uu!ud oltan.Famakan oltan tersebut dan nyatakan fungsinya. ....................................................... ...................... ....................................................... ...................... *iii+ Apabila terminal sel disongsangkan apa yang ter!adi kepada mentol dan berikan sebabnya. ....................................................... ...................... ....................................................... ...................... ....................................................... ......................

(d) Apabila arus ulangalik daripada output transformer disongsangkan iaitu pada setengah kitaran negatif,apakah yang boleh dinyatakan tentang arah arus melalui perintang < berbanding dengan *c+ ....................................................... ...................... (e) Sekiranya diod / dan G disongsangkan, apakah yang ter!adi kepada surih OSKE ....................................................... ...................... (*) 'ika diod 0 saha!a disongsangkan,apakah yang ter!adi kepada surih OSKE ....................................................... ...................... (g) 'ika semua diod dalam litar disongsangkan,apakah ter!adi kepada surih OSKE ....................................................... ...................... (h) 'ika sebuah kapasitor disambungkan selari dengan perintang <, manakala semua diod dikekalkan, lukiskan surih yang ter!adi pada OSK

33 Output sebuah transformer disambungkan kepada empat diod 8,/,0 dan G seperti pada ra!ah di atas untuk menghasilkan gelombang rektifikasi penuh.Diod$diod itu disambungkan kepada sebuah Osiloskop Sinar Katod selari dengan perintang <. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan rektifikasiE ....................................................... ...................... (b) 4ukiskan surih cahaya yang terdapat pada skrin Osiloskop Sinar Katod.

( ) Dengan menggunakan huruf$ huruf A,&,>,D,%,2,G dan 9,nyatakan arah pengaliran arus apabila arus ulangalik daripada output transformer mengalir pada setengah kitaran positif bermula dari A. ....................................................... ......................

suhu @..o >.'adual di ba#ah menun!ukkan perubahan suhu dengan rintangan termostat ". <intangan Suhu ; o > "ermostat ; @.. 6HD. 6.. (D.. DD D... (. 5... 36 4itar bertransistor di atas bertindak sebagai satu suis."ransistor itu akan membenarkan arus mengalir melalui transistor dan seterusnya melalui penggera / !ika be,a keupayaan merentasi FO sekurang$kurangnya6 3olt. (a) &erapakah be,a keupayaan merentasi BO E (e) Apabila termostat " diletak dalam litar menggantikan perintang P,berapakah sepatutnya rintangan perintang ?,!ika penggera hendak berbunyi pada suhu @..o >. (*) 'ika perintang ? ialah 6..., berapakah suhu bagi penggera itu berbunyiE

(b) 'ika perintang P dan ? masing$masing bernilai D.. *i+ berapakah be,a keupayaan merentasi BFE *ii+ adakah penggera itu berbunyiE ....................................................... ...................... *c+ 'ika perintang ? masih D.. manakala perintang P men!adi -...,tun!ukkan dengan mencari be,a keupayaan merentasi perintang ? untuk membuktikan penggera tidak berbunyi. 4itar itu kemudian digunakan sebagai amaran bila suhu mesin yang mempunyai sebuah termostat " yang dipasang kepada 37 <a!ah menun!ukkan satu litar yang bertindak sebagai suis untuk menyalakan mentol B apabila sekitar P gelap.P ialah perintang peka cahaya yang bertambah rintangannya apabila keadaan sekitarnya gelap. (a) *i+ Famakan komponen ? ................................................. ................... *ii+ Apakah fungsi komponen ?

................................................. ...................(b) Apakah fungsi perintang <E ................................................. ...................( ) *i+ Fyatakan perubahan pada be,a keupayaan 3p apabila sekitar P gelap. ....................................................... ...................... *ii+ Bengapakah perubahan be,a keupayaan menyebabkan mentol B menyalaE ....................................................... ...................... (d) Bentol B yang berkadar @-. 3,5. 8 mula menyala apabila 3p bernilai @.. 3 dan rintangan dalam bagi P ialah 6. k. 9itungkan nilai maksimum perintang S. (e) "erangkan mengapa mentol B tidak boleh disambung terus kepada litar suis. ....................................................... ...................... ....................................................... ...................... 38 (a) &erdasarkan teori !alur tenaga huraikan perbandingan sifat kekonduksian semikonduktor,konduktor dan penebat. (b) 4akarkan graf rintangan mela#an suhu bagi bahan semikonduktor. ( ) Apakah yang dimaksudkan dengan proses pendopan.Seterusnya

berdasarkan proses ini terangkan bagaimana bahan semikonduktor !enis$p terbentuk

39 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan simpang p$n. Seterusnya terangkan mekanisme pengaliran arus dalam simpang p$n. (b) Apakah yang dimaksudkan dengan proses rektifikasi. Seterusnya lukiskan sebuah litar serta bentuk gelombang input dan gelombang output untuk menun!ukkan proses rektifikasi penuh gelombang. 3: (a) 9uraikan prinsip operasi sebuah litar amplifier untuk menguatkan gelombang bunyi. (b) Anda diberi sebuah transistor,bateri,dua perintang , perintang foto dan sebuah mentol.Dengan bantuan alat yang diberi bagaimana litar transistor boleh bertindak sebagai suis automatik.