Anda di halaman 1dari 3

Hadis 34 Merubah Kemungkaran

By mufias December 3, 2012 No Comments


HADITS KETIGA PULUH EMPAT

: :
][ Terjemah hadith /

Dari Abu Said Al Khudri radiallahuanhu berkata : Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. (Riwayat Muslim) Kosa kata / :


1. 2. 3. 4. 5.

: Merubah

: Yang paling lemah

Pelajaran yang terdapat dalam hadith / kemampuan dan kekuatannya.

Menentang pelaku kebatilan dan menolak kemunkaran adalah kewajiban yang dituntut dalam ajaran Islam atas setiap muslim sesuai Ridha terhadap kemaksiatan termasuk di antara dosa-dosa besar. Sabar menanggung kesulitan dan amar maruf nahi munkar. Amal merupakan buah dari iman, maka menyingkirkan kemunkaran juga merupakan buahnya keimanan. Mengingkari dengan hati diwajibkan kepada setiap muslim, sedangkan pengingkaran dengan tangan dan lisan berdasarkan kemampuannya. Fiqh Dakwi dan Tarbawi :

1. 2.

Kewajipan berdakwah dituntut ke atas setiap individu yang mukalaf dan berdaya. Syarat berdaya atau mampu perlu difahami dengan betul. Ia bukanlah bermakna pilihan seperti kita memilih untuk membenci dengan hati dalam setiap hal. Walaupun begitu, bukti iman adalah membenci maksiat dengan hati dan hukumnya adalah wajib ke atas setiap individu dan sesiapa yang menyetujui suatu kemungkaran bererti dia bersekongkol dengannya. (Jika hati seseorang tidak membenci kemungkaran), tidak ada selepas itu iman walaupun sebesar biji sawi. (HR Bukhari dan Muslim)

3.

Kemungkaran itu wajib dirubah walau apa-pun keadaannya. Mengubah bermaksud tindakan atau perbuatan untuk menghapuskan kemungkaran tersebut. Kerana mencegah kemungkaran ditujukan untuk menyelamatkan dan mewujudkan yang maslahat atau yang lebih maslahat, bukan sebaliknya yakni mudhorat. (Hadis tebuk dek bawah kapal, HR Bukhari)

4. 5.

Saksi tidak boleh diam kerana dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah taala atas kesaksiannya terhadap kemungkara n, ketidakadilan, kezaliman dan penyelewengan terhadap agama Allah Wajib belajar cara untuk merubah kemungkaran berdasarkan sunnah Nabi saw. kerana di situ terdapat syarat, kaedah dan juga manhaj tertentu. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakannya akan lebih besar daripada kebaikannya. Tidaklah sikap lemah lembut dalam sesuatu melainkan membuatnya indah. Dan tiadalah sikap kasar dalam sesuatu melainkan membuatnya buruk. (HR Muslim dan Ibnu Majah) 6. Mungkar al-Akbar, al-Maruf al-Akbar Titik tolak dawah Islamiyyah ialah memerangi mungkar terbesar (al-munkar al-akbar) sekaligus menegakkan maruf terbesar (al-maruf al-akbar). Dengan kata lain peranan dawah Islamiyah yang utama ialah meruntuhkan jahiliyyah daripada memimpin alam dan menggantikannya dengan pimpinan Allah SWT. 7. Syarat pelaksanaan nahyi munkar :

Pertama, ada atau terjadinya kemungkaran. Kemungkaran adalah segala kemaksiatan yang diharamkan atau dilarang oleh Islam.

Kedua, kemungkaran yang dimaksud hadits di atas dan wajib diperangi adalah perbuatan yang secara qathi (tegas, eksplisit) dinyatakan sebagai kemungkaran dalam Al-Quran atau Sunnah, atau berdasarkan ijma dan bukan yang diperselisihkan. Kemungkaran-kemungkaran yang qathi itu adalah yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai fahsya atau munkar, seperti zina, mencuri, riba, dan melakukan kezhaliman.

Contoh Jauhilah tujuh hal yang membinasakan. Para sahabat bertanya, Apa itu? Rasulullah saw. menjelaskan, Menyek utukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara haq, makan riba, makan harta yatim, lari dari gelanggang saat jihad, dan menuduh zina kepada wanita suci. (HR Muslim, Abu Dawud, dan Baihaqi)

Ketiga, kemungkaran itu tampak kerana dilakukan secara terbuka dan bukan hasil dari tajassus (mencari-cari kesalahan). Sebab Rasulullah saw. bersabda, Sesungguhnya kamu jika mencari-cari aurat (kesalahan-kesalahan) manusia, maka kamu menghancurkan atau nyaris menghancurkan mereka. (HR Ibnu Hibban)

8. Tahapan dalam merubah kemungkaran. A. Pertama, memberikan kesedaran dan pemahaman. Allah swt. Berfirman, Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (at-Taubah: 115) B. Kedua, menyampaikan nasihat dan pengarahan. Jika penjelasan dan maklumat tentang ketentuan-ketentuan Allah yang harus ditaati sudah disampaikan, maka langkah berikutnya adalah menasihati dan memberikan bimbingan. Cara ini dilakukan Rasulullah terhadap seorang pemuda yang ingin melakukan zina dan terhadap orang Arab yang kencing di Masjid. C. Ketiga, peringatan keras atau kecaman. Hal ini dilakukan jika ia tidak menghentikan perbuatannya dengan sekadar kata-kata lembut dan nasihat halus. Dan ini boleh dilakukan dengan dua syarat: memberikan kecaman hanya manakala benar-benar dibutuhkan dan jika cara-cara halus tidak ada pengaruhnya. Dan, tidak mengeluarkan kata-kata selain yang yang benar dan ditakar dengan kebutuhan. D. Keempat, dengan tangan atau kekuatan. Ini bagi orang yang memiliki walayah (kekuasaan, kekuatan). Dan untuk melakukan hal ini ada dua catatan, yakni: catatan pertama, tidak secara langsung melakukan tindakan dengan tangan (kekuasaan) selama ia dapat menugaskan si pelaku kemungkaran untuk melakukannya. Jadi, janganlah si pencegah kemungkaran itu menumpahkan sendiri arak, misalnya, selama ia boleh memerintahkan peminumnya untuk melakukannya. Catatan kedua, melakukan tindakan hanya sebatas keperluan dan tidak boleh berlebihan. Jadi, kalau bisa dengan menarik tangannya, tidak perlu dengan menarik janggotnya. E. Kelima, menggunakan ancaman pemukulan. Ancaman diberikan sebelum terjadi tindakannya itu sendiri, selama itu mungkin. Dan ancaman tentu saja tidak boleh dengan sesuatu yang tidak dibenarkan untuk dilakukan. Misalnya, Kami akan telanjangi kamu di jalan, atau Kami akan menawan isterimu, atau Kami akan penjarakan orangtua kamu. (Lebih lanjut lihat Fahmul-Islam Fi Zhilalil-Ushulil-Isyrin, Jumah Amin Abdul-Aziz, Darud-Dawah, Mesir). 9. Mengabaikan kewajipan dakwah mendatangkan azab, Dan peliharalah dirimu daripada seksaan yang tidak khusus menimpa ke atas mereka yang zalim dan kalangan kamu sahaja. Dan ketahuilah Allah maha keras seksaannya. (al-Anfal: 25) Ayat ini menjelaskan, apabila azab menimpa disebabkan kemungkaran yang berleluasa, ia tidak hanya menimpa ke atas mereka yang melakukan maksiat, ia juga menimpa ke atas mereka yang salih yang mengabaikan dakwah. Zainab binti Jahsy bertanya kepada nabi, adakah kita akan dimusnahkan sedangkan golongan yang soleh masih ada di kalangan kita? Nabi menjawab, ya, apabila kekejian berleluasa. (HR Muslim)

Sesungguhnya

agama Islam adalah aqidah dan syariah. Adapun yang dimaksud dengan aqidah iaitu setiap perkara

yang dibenarkan oleh jiwa, yang dengannya hati menjadi tenteram serta menjadi keyakinan bagi para pemeluknya, tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya. Adapun yang dimaksud syariah adalah tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan oleh Islam, seperti salat, zakat, puasa, berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Landasan aqidah Islamiah adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari Akhir, dan beriman kepada qadar (takdir), yang baik mahupun yang buruk.

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi
Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang ertinya:

sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi.
Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. (Al-Qamar: 4950).

Iman adalah hendaknya engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari Kemudian, dan percaya kepada qadar (takdir), yang baik maupun yang buruk. (HR Muslim).
Sabda Nabi saw. yang ertinya, Pentingnya Aqidah Islamiah Pentingnya aqidah Islamiah tampak dalam banyak hal, di antaranya sebagai berikut. 1. Bahawasanya keperluan kita terhadap aqidah adalah di atas segala keperluan, dan kepentingan kita terhadap aqidah adalah di atas segala kepentingan. Sebab, tidak ada kebahagiaan, kenikmatan, dan kegembiraan bagi hati, kecuali dengan beribadah kepada Allah, Rab dan Pencipta segala sesuatu. 2. Bahawasanya aqidah Islamiah adalah kewajiban yang paling besar dan yang paling ditekankan. Kerana itu, ia adalah sesuatu yang pertama kali diwajibkan kepada manusia. Rasulullah saw. bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang hak, kecuali Allah dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah. (HR Bukhari dan Muslim). 3. Bahawa aqidah Islamiah adalah satu-satunya aqidah yang dapat mewujudkan keamanan dan kedamaian, kebahagiaan dan kegembiraan. (Tidak demikian) bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekh uatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Al-Baqarah: 112). Demikian pula, hanya aqidah Islamiah satu-satunya aqidah yang boleh mewujudkan kecukupan dan kesejahteraan. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. (AlAraaf: 96).

Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahawasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaKu yang shaleh.
4. Sesungguhnya aqidah Islamiah adalah sebab sehingga boleh berkuasa di muka bumi dan sebab bagi berdirinya daulah Islamiah. (Al-Anbiya: 105)

Sumber: Diadaptasi dari Kitab Tauhid 1 terbitan Yayasan Al-Sofwa, terjemahan dari At-Tauhid LishShaffil Awwal al-Aliy, Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan.