Anda di halaman 1dari 5

ANATOMI MATA

Dr. Donny SpM

ORBITA
Piramid berdinding empat < 450 puncak apex Volume + 30 cc kuli !"5 Dinding rbita # $ % &rontali% $ % 'ygomatycu% (pelipi%) % maxillari% (da%ar orbita) % *t+moidali% % Sp+enoidali% rbita # rongga yang dibentuk ole+ tulang kuli # bola mata ,pex # ! lubang &oramen ptikum # $ -... $ ,"V p+talmika / cela+ a. &i%%ura rbitali% Superior (& S) # - ,"V p+talmica %up - - 0akrimali% - -. kulomotoriu% b. &i%%ura rbitali% .n1erior (& .) # V. p+talmica .n1erior Pinggir dari orbita # 2ima orbita 3lo4 out &racture # kedudukan bola mata turun karena da%arnya turun c" 1ractur o% maxilla.

BOLA MATA (OKULI)


Diameter + /455 mm KONJUNGTIVA 6erdiri dari / lapi%an : lap. Super1i%ial dan lap. &ibro%a Setiap penamba+an %umbu bola mata memberi kelainan re1rak%i"minu% 3 dioptri. 7on8ungti9a # - kon8ungti9a bulbi - kon8ungti9a tar%al - kon8ungti9a 1ornix 7ap%ula 6enon (8ar.pengikat)

Membran &ibro%a 0imbu% ( perali+an antara kon8ungti9a : kornea) -... SKLERA & EPISKLERA Padat 3er4arna puti+ 6ebal 3 mm pada iner%i otot dan ! mm pada tempat lain. Perdara+an # $ ,. Po%t 0ongu% : 3re9i% $ V. Vortek po%terior limbu% < 4 kuadran +ati/ 8ika opera%i mata 8ika V. Vortek terkena dapat mengakibatkan perdara+an tidak dapat ber+enti

KORNEA rgan tran%paran 6ebal + 055 mm ;Mediana 2e1rak%i"pengantar ca+aya< (7ornea= ,0en%a=orpu%Vitreu%) Diameter + !55 mm 5 lapi%an # - *pitel - Membran bo4man - Stroma - Membran de%ceman - *ndotel &ung%i mengeta+ui lap/ adl # - 8ika ter8adi ero%i kornea %ampai eputel mata dapat %embu+ %empurna - 8ika ter8adi ero%i diba4a+ membran bo4man %ikatrik (puti+) S. -ebula (buram)5 S. Makula ( bayang/ puti+)5 S. 0eukoma ( Dgn mata telan8ang tdp bercak puti+) - 8ika ero%i %ampai endotel irre9er%ibel kornea oedem pengeli+atan buram>.(*ndotel memp pump u" men8aga ke%eimbangan cairan kornea) Sumber nutri%i # $ ok%igen - ,"V limbu% (,. Siliari% ant) - ?umor ,@uau% (diprod o" corpu% %iliari%) Sara1 %en%orik # -.V! 6ran%paran # - Struktur beraturan - ,9a%kular Deturgen%i ( tdk kelebi+an cairan"%dkt +idra%i)

UVEA

A9ea ,nterior # .ri% dan =orpu% %iliari% A9ea po%terior # 7+oroid

.ri% # $ S1ingter tot dilator - Perdara+an # circulu% mayor iri% - .ri% melebar # para%impati% - .ri% mengecil # %impatik =orpu% %iliari% # pembentiBuk +umor a@uau% 7+oroid # lapi%an yang %angat kaya akan pembulu+ dara+ ( 3lood retina"ocular 3arier) LENSA Struktur # $ bikon9ek tran%paran a9a%kular

6ebal + 4 mm Cika ada bercak puti+ # katarak Diameter Dmm 0api%an # $ kap%ul anterior - kortex - nukleu% - kap%ul po%t &ung%i # 8ika opera%i katarak maka kap%ula ant5 kortex5 nukleu% dibuang %dgkan kap%ula po%t %a8a yang ditinggalkan kmd dii%i ole+ len%a buatan Cika inti belum kera% d%ebut katarak 8u9enil"traumatik %+g tek+nik P beda HUMOR AQUAEUS 7ap%ula %iliari% = P Pupil 6rabeculum 7anal %c+lemm = , # %udut ant endotel kornea dan iri% Sudut bilik mata depan (8ika dangkal menyumbat ?, krn menyumnbat trabekulum)

RETINA D lapi%an # - Membran limitan interior 0ap %yara1 0ap ganglion 0ap plek%i1orm dalam 0ap inti dalam

0ap plek%i1orm luar 0ap inti luar 0ap limitan ext 0ap 1otore%eptor 2P*

Makula" 1o9ea %entrali% # $ Sel cone # u " meli+at 4arna dan keta8aman pengeli+atan $ Sel batang ( peri1er) # u" keadaan gelap VITREUS 3adan gelatin ( /"3 berat"9olume mata) ,9a%kular DD E air ! E kolagen + a%. ?ialuronat

OTOT-OTOT EKSTRAOKULAR M. 2ektu% Med M. 2ektu% 0at M. rektu% Sup M. 2ektu% in1 M. bli@ Sup M. bli@ in1 -. ... ( kulomotoriu%) -. V. F ( ,bdu%en) -. ... - ... -. .V F -. ...

<?ukum ?ering Slo4 ; ,pabila %ala+ %atu otot dioner9a%i maka otot antagoni%nya akan mempunyai kekuatan yang %ama c" 8ika mata melirik ke kanan maka otot mata kanan bag lateral dan otot mata kiri bag medial memp kekuetan yang %ama ADNEKSA MATA (Jar. Pen n!an" #a$a) !. ,li% mata ( u" mena+an debu" keringat) %upra%iliari% /. Palpebra # - lap. 7ulit - M. rbiculari% kuli ( u"tutup mata ) # -. V.. - M. 0e9ator palpebra ( u" buka mata ) # -. ... - Car. ,reolar - 6ar%u% - 7orn palpebra 3. 7elan8ar - Gl. 'ei% muara bulu mata - Gl. Mall - Punktum lakrimal

4. &i%%ura palpebra - 9ertikal # margo palpebra ata% dan ba4a+ !0 mm - +oriHontal # /D I 30 mm 0inkri% # ant bulu mata dan ali% + 5 mm (org mongol tdk punya) Mata tdk bi%a tertutup # labor talmu%>. By : aam iim