KEW.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan :1. Keterangan Aset yang hilang. (a) (b) (c) (d) (e) 2. 3. 4.

Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku. Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui. Cara bagaimana kehilangan berlaku. 5. Nama dan jawatan pegawai yang menyimpan/mengguna aset yang hilang. akhir sekali

6. Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Jika ya, nama dan jawatannya. 7. 8. Sama ada seseorang pegawai telah ditahan kerja. No. Rujukan dan Tarikh Laporan Polis. 9. Langkah-langkah sedia kehilangan itu berlaku. ada untuk mengelakkan diambil bagi

10. Langkah-langkah segera yang mencegah berulangnya kejadian ini. 11. Catatan.

……….………………………. Tandatangan Ketua Jabatan Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Jabatan :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful