Anda di halaman 1dari 80

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

BIOLOGI TINGKATAN 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

Buku Spesifikasi Kurikulum Biologi Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 4 Biology terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88889917 Laman Web: http//www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2012 Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Curriculum Development Centre, 2006

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Pengenalan Kepada Biologi Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan Kepada Biologi Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Kehidupan Bidang Pembelajaran: 1. Struktur Dan Organisasi Sel Bidang Pembelajaran: 2. Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma 20 iii iv v vi 1 2 2 3 4 10 12 16 Menyiasat Perhubungan Hidupan Dengan Persekitaran Bidang Pembelajaran: 1. Ekosistem Dinamik Bidang Pembelajaran: 2. Ekosistem Terancam 56 56 63 Menyiasat Fisiologi Hidupan Bidang Pembelajaran: Bidang Pembelajaran: 1. Nutrisi 2. Respirasi 35 35 49 Bidang Pembelajaran: Bidang Pembelajaran: 3. Komposisi Kimia Dalam Sel 4. Pembahagian Sel 27 32

18 18

20 20

iii

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan

kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA


Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

ix

PRAKATA
Aspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian dapat direalisasikan melalui kemajuan dan pembangunan sains dan teknologi secara berterusan. Demi mencapai hasrat ini pendidikan sains yang berkualiti perlu disediakan agar

pendekatan inkuiri,

strategi berfikir dan pembelajaran

berfikrah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bermula tahun 2012, Bahasa Malaysia boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4 sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun

negara dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran serta berkeupayaan mempelopori pesaing lain di peringkat antarabangsa dalam kemajuan sains dan teknologi. Kurikulum Biologi direka bentuk bukan sahaja untuk

2015, iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. Langkah ini bertujuan

menyediakan peluang kepada murid memperolehi kemahiran dan pengetahuan sains, membina kemahiran dan strategi berfikir, dan membina aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan tetapi juga menyemai nilai murni dan semangat patriotisme. Adalah diharapkan proses pendidikan menjadi wahana untuk mencapai matlamat menghasilkan bangsa dan masyarakat yang seimbang, harmoni dan berjaya. Kurikulum Biologi bertujuan menghasilkan murid yang aktif melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan. Untuk mencapai hasrat ini, murid diberi peluang yang luas dalam penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali dan

membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

eksperimen.

Justeru

kurikulum

Biologi

menekankan

(DATO HAJI IBRAHIM BIN MOHAMAD) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

xi

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

PENDAHULUAN

Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan menengah di reka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains, menyediakan

Pendidikan

di Malaysia adalah

suatu usaha

berterusan

untuk

murid celik sains dan murid mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Mata pelajaran Sains Teras untuk menengah atas di reka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains, inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains dalam membuat

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, harmoni dan bermoral tinggi. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan sains sekolah rendah dan menengah

keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan.

dibangunkan dengan matlamat membentuk individu seperti yang dihasratkan. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung, dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan Malaysia yang menuju ke arah status negara maju, perlu teknologi yang khusus dan profesional. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan Negara.

mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains, progresif, berilmu, berkemampuan membawa perubahan, berpandangan jauh, inovatif serta menyumbang dimasa hadapan. yang kepada Selari kritis, pembangunan dengan kreatif sains dan teknologi pembangunan bersifat

aspirasi ini, dan

Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu Sukatan Pelajaran (SP) dan Spesifikasi Kurikulum (SK). SP mengandungi tujuan, objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. SK mengandungi maklumat

warganegara

berketerampilan,

terbuka dan berdaya saing dalam sains dan teknologi adalah diperlukan.

Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat matapekajaran sains elektif. Mata pelajaran teras adalah sains sekolah rendah, sains menengah rendah dan sains

kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum, penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir, kemahiran saintifik, sikap saintifik dan nilai murni, stategi pengajaran dan pembelajaran dan kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran, cadangan aktiviti pengajaran, hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata.

menengah atas. Mata pelajaran sains elektif ditawarkan di peringkat menengah atas dan terdiri daripada Fizik, Kimia, Biologi dan Sains Tambahan.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

MATLAMAT

2.

Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip biologi dalam bidang teknologi dan kehidupan harian.

Matlamat

kurikulum

Biologi

untuk

sekolah

menengah

adalah dan

3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah, dan membuat keputusan berkaitan isu biologi. 5. Menggunakan pengetahuan biologi untuk meningkatkan

bertujuan untuk membekalkan kemahiran sains dan

murid dengan pengetahuan serta membolehkan

teknologi

mereka

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni.

Murid yang telah mengikuti kurikulum biologi sekolah menengah akan memperolehi asas biologi yang membolehkan mereka

status kesihatan dan menangani cabaran dunia sains dan teknologi dan boleh menyumbang ke arah pembangunan sains dan teknologi. 6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.

memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi.

Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab, dinamik dan dan teknologi berdaya secara maju semulajadi dengan dalam

7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. 8. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap

membudayakan sains

menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. OBJEKTIF 10. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains

adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk Kurikulum Biologi untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip biologi serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

11. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam

Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut:

pemuliharaan dan pemeliharaannya. Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam KEMAHIRAN SAINTIFIK penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara yang berikut: Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Dalam proses saintifik inkuiri dan menyelesaikan digunakan. masalah, kemahiran saintifik menggunakan dan mengendalikan bahan dan peralatan sains dengan betul. mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat. membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. menyimpan bahan dan peralatan sains dengan betul dan Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. KEMAHIRAN BERFIKIR Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. selamat.

dan kemahiran

berfikir

Kemahiran

merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek.

Berfikir merupakan

satu proses mental yang memerlukan individu

menggabung jalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkat daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat

Mencirikan

Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.

Membandingkan dan membezakan

Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur

mencungkil minda murid dan mendorongnya mereka dapat mengkonsepsikan, membuat keputusan.

untuk berfikir agar masalah dan

sesuatu objek atau peristiwa.

menyelesaikan

Mengumpulkan dan

Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing

Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya (peringkat tinggi) yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif.

mengelaskan

berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat sepunya.

Membuat urutan

Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan.

Menyusun mengikut keutamaan

Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan.

Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir.

Menganalisis Kemahiran Berfikir Kritis

Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi

memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut: mencari makna yang tersirat.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Mengesan kecondongan

Mengesan

pandangan

atau

pendapat

yang

Membuat inferens

Membuat munasabah,

kesimpulan yang

awal

yang benar

berpihak kepada atau menentang sesuatu.

mungkin

atau tidak benar untuk menerangkan Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa Membuat kesimpulan Membuat kajian pernyataan tentang hasil sesuatu sesuatu berdasarkan pemerhatian sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

yang

berdasarkan

kepada

hipotesis.

Mengitlakkan Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut:

Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan pemerhatian beberapa

kumpulan berdasarkan ke atas sampel atau

maklumat daripada kumpulan itu.

Menjanakan idea

Menghasilkan

idea

yang

berkaitan

Membuat gambaran mental

Membuat membayangkan

tanggapan sesuatu

atau idea,

dengan sesuatu perkara.

konsep, keadaan atau gagasan dalam Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu minda atau fikiran.

keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu hubungan. struktur atau corak Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang

berasingan untuk menghasilkan satu

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti artifak. pernyataan, lukisan dan

Strategi Berfikir

Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut:

Membuat hipotesis

Membuat suatu pernyataan

umum Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian, konsep atau model

tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi

menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang Membuat keputusan

berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait.

sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa.

Memilih

satu

alternatif

penyelesaian

yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi

mencapai matlamat yang ditetapkan.

Menyelesaikan Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan sesuatu pengubahsuaian sedia ada kepada untuk masalah

Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan.

yang

mengatasi masalah secara terancang.

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang

diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

untuk

membuat

pertimbangan secara

logik, rasional,

adil dan Kemahiran Berfikir

saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan

membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan berfikir. tentang kemahiran berfikir dan strategi Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Menaakul Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta

Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah

Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. KBSB diperkenalkan. 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains

pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.

Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut:

Kemahiran Proses Sains Memerhatikan

Kemahiran Berfikir

Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan

diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum, 1999). Mengelaskan

Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan

Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Mengukur dan menggunakan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan nombor Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan

menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Menganalisis Membuat

Menghubungkaitkan Menganalisis

Meramalkan

Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental

Membuat hipotesis

Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea

Menggunakan perhubungan dan masa ruang

Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan

Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen

Mentafsir data

Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai

Semua kemahiran berfikir

Berkomunikasi

Semua kemahiran berfikir

Pengajaran

dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran

Berfikir dan Kemahiran Saintifik Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Kurikulum biologi ini menekankan berfikir pembelajaran berfikrah yang saintifik. Dalam

berteraskan kemahiran

dan kemahiran

kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasi pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan

Mengawal pemboleh ubah

Mencirikan Membandingkan dan membezakan

kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menitikberatkan

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran biologi boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah

Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya.

seperti berikut: minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. rajin dan tabah. bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.

Contoh:

Hasil Pembelajaran

Membanding dan membezakan sel haiwan dan sel tumbuhan berdasarkan struktur dan organel.

menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. menghargai keseimbangan alam semula jadi. berhemah tinggi dan hormat-menghormati. menghargai sumbangan sains dan teknologi. mensyukuri nikmat yang dikurniakan tuhan. berfikiran kritikal dan analitis. luwes dan berfikiran terbuka. baik hati dan penyayang. bersifat objektif. sistematik. bekerjasama. adil dan saksama.

Kemahiran berfikir Penerangan: Untuk mencapai

membanding dan membezakan

hasil

pembelajaran

yang

dihasratkan

ini,

pengetahuan mengenai struktur dan organel dalam sel haiwan dan tumbuhan boleh dipelajari melalui aktiviti membanding dan

membeza. Penguasaan

kemahiran membanding dan membeza

adalah sama pentingnya dengan pengetahuan mengenai sel haiwan dan sel tumbuhan itu sendiri. Ini membolehkan murid memahami tajuk mitosis dan meiosis.

10

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

berani mencuba. berfikir secara rasional. yakin dan berdikari.

Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.

Contoh : Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut: Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Sebagai contoh, semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali, guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati, bekerjasama dan jujur. Cadangan Aktiviti Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran. Pembelajaran : Perbincangan dalam kumpulan kecil dan pembentangan hasil dapatan berdasarkan yang berikut. a) Penguatkuasaan undang-undang; b) Pendidikan dalam pengurusan sumber, termasuk mengurangkan , guna semula, dan kitar semula bahan. Hasil Pembelajaran : Merangkakan langkah dalam pengurusan pembangunan dan pengurusan ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam. Tingkatan : Tingkatan Empat

Hasil Pembelajaran : 2.0 Ekosistem Terancam Objektif Pembelajaran : 2.3 Menyedari kepentingan pengurusan aktiviti pembangunan dan ekosistem yang mampan .

11

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Sikap saintifik dan nilai murni : Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri, orang lain dan alam sekitar. Menghargai keseimbangan alam. Sistematik. Bekerjasama.

mencetuskan

pelbagai

pendekatan

pembelajaran seperti inkuiri, dan pembelajaran berfikrah

konstruktivisme, masteri. Aktiviti

pembelajaran yang

kontekstual dalam

dirancang

pembelajaran

mestilah yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam

pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi diberikan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah

menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara Penerapan Unsur Patriotisme aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan Kurikulum biologi dapat mengukuhkan dan memupuk unsur nilai murni dan sikap saintifik.

patriotisme di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem, murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Inkuiri penemuan Inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains

pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Strategi pengajaran dan pembelajaran berfikrah. dalam kurikulum Pembelajaran biologi Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan

mengutamakan

pembelajaran

berfikrah

adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optima. Pembelajaran berfikrah dapat

mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut.

12

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.

Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta

implikasi kepada masyarakat.

Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu bila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah: guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstruktur semula idea mereka. murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan

Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan

dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. kerelevanan Pendekatan

pembelajaran

kehidupan

kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.

Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang

pengalaman serta membuat refleksi.

memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap Sains, Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses

menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM).

pengajaran dan pembelajaran

13

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh

Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui

dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek dan lawatan. Dalam kurikulum ini, cadangan kaedah pengajaran Cadangan dan

penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif.

pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk Aktiviti Pembelajaran. Walaubagaimanapun, guru boleh mengubahsuaikan cadangan pengalaman pembelajaran jika perlu.

Lazimnya, langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut: Mengenal pasti masalah.

Kaedah

pengajaran

dan

pembelajaran yang

pelbagai

dapat

Membuat hipotesis. Merancang eksperimen. Mengawal pembolehubah. Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan. Menentukan langkah menjalankan eksperimen, kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data.

meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnya

mempengaruhi pencapaian murid dalam sains. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis

Menjalankan eksperimen. Mengumpulkan data. Menganalisis data. Mentafsirkan data. Membuat kesimpulan.

kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah

Membuat pelaporan.

pengajaran dan pembelajaran.

14

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Dalam

kurikulum yang

ini,

adalah

dicadangkan guru, murid

selain diberi

daripada peluang

Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lainlain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah,

eksperimen

dibimbing

oleh

merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan, data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil

eksperimen mereka.

Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.

kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri.

Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja.

Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo, muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan

Simulasi Aktiviti simulasi yang yang dijalankan utama menyerupai ialah main main yang sebenarnya. Contoh dan

pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimakan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa diadakan. lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu

peranan, peranan,

permainan murid

penggunaan

model.

Dalam

melakonkan

sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.

Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video, komputer dan internet, pengajaran dan pembelajaran sains boleh

15

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

menjadi

lebih

menarik

dan

berkesan.

Simulasi

dan

animasi

memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan menilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari, menghargai, menghayati, mengagumi, menyayangi, mensyukuri, mendalami dan mengamalkan. HP dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Penerapan sikap siantifik dan nilai

berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar.

Simulasi dan animasi berkomputer word processers,

juga boleh dipersembahkan

murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran.

Ini

dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Perkakasan aplikasi seperti perisian persembahan grafik dan

adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran.

hamparan elektronik adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data.

HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Secara Penggunaan teknologi lain berkomputer dalam seperti data loggers dan antara muka dan projek dapat membantu am, HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Walaubagaimanapun, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai HP di capai mengikut keperluan dan konteks. Guru perlu ORGANISASI KANDUNGAN menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai HP secara bersepadu mengikut susunan dalam spesifikasi kurikulum. Kurikulum biologi ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP), setiap BP mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran (OP) dan setiap OP mempunyai satu atau lebih Hasil Pembelajaran (HP). Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui, aktiviti yang perlu dijalankan bagi

eksperimen

pengajaran dan pembelajaran sains berkesan.

mencapai HP yang berkaitan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Pada masa yang

16

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

sama, lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan, tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti

tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran biologi.

17

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

TEMA : PENGENALAN KEPADA BIOLOGI BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 PENGENALAN KEPADA BIOLOGI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan aktiviti perbincangan dan 1.1 Murid boleh: Memahami pembentangan mengenai perkaraBiologi perkara berikut: (a) apakah kajian Biologi? menyatakan apakah kajian Biologi. (b) kepentingan Biologi daripada aspek bidang ilmu untuk mengkaji hidupan, persekitaran, hubungan di antara hidupan dengan persekitaran.

Nota

Perbendaharaan Kata

menerangkan kepentingan Biologi.

Membina peta konsep berdasarkan maklumat yang dikumpul tentang pelbagai bidang kajian dan kerjaya yang berkaitan dengan Biologi. Menjalankan perbincangan dalam kumpulan kecil tentang kepentingan perkara-perkara berikut: (a) penguasaan kemahiran saintifik. (b) kaedah saintifik. (c) mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

menyenaraikan bidang yang berbeza dalam kajian Biologi. menyenaraikan kerjaya berkaitan Biologi. menyatakan pelbagai kaedah mempelajari Biologi.

bidang fields kerjaya career

18

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 PENGENALAN KEPADA BIOLOGI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 1.2 Memerhatikan satu situasi dan Murid boleh: Mengaplikasi mengenalpasti pembolehubah mengenalpasti semua pembolehubah. dalam situasi yang diberi. penyiasatan Mencadangkan satu soalan yang saintifik mengenalpasti hubungkait sesuai bagi penyiasatan saintifik dan antara dua pembolehubah bagi menjalankan perbincangan untuk: (a) membuat hipotesis. membentuk hipotesis. merekabentuk dan menjalankan (b) merancang kaedah penyiasatan eksperimen ringkas untuk termasuk pemilihan radas dan menguji hipotesis. kaedah kerja. Menjalankan satu eksperimen: (a) untuk mengumpul dan menjadualkan data. (b) mempersembahkan data dalam bentuk yang sesuai. (c) mentafsir data dan membuat kesimpulan. (d) menulis satu laporan lengkap. Menjalankan eksperimen membuat roti menggunakan yis dengan kehadiran gula dan tanpa gula. Merekodkan masa yang diambil untuk doh menggandakan saiz. Garam digunakan untuk penyiasatan lanjut. Semasa penyiasatan, penekanan perlu diberi terhadap keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni seperti kejujuran dan ketepatan dalam merekod dan mengesahkan data.

Nota

Perbendaharaan Kata penyiasatan saintifik scientific investigation

Aktiviti ini membantu guru menilai kebolehan murid menjalankan penyiasatan saintifik.

merekod dan membentangkan data dalam bentuk yang sesuai. mentafsir data untuk membuat kesimpulan. menulis laporan tentang sesuatu eksperimen.

mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

Sikap saintifik dan nilai murni perlu diperhatikan dalam semua penyiasatan bagi bidang pembelajaran lain.

sikap saintifik scientific attitudes nilai murni noble values

19

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

TEMA : MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 STRUKTUR DAN ORGANISASI SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 1.1 Menyedia dan mengkaji slaid untuk Murid boleh: Memahami membandingkan sel epidermis bawang struktur dan atau sel daun Hydrilla dan sel pipi. melukis dan melabel sel fungsi sel haiwan. Memerhati, melukis dan melabel gambar rajah sel haiwan dan sel melukis dan melabel sel tumbuhan yang dilihat menerusi tumbuhan. mikroskop cahaya.

Nota

Perbendaharaan Kata

Mengkaji mikrograf elektron sel haiwan dan sel tumbuhan untuk mengenalpasti komponen-komponen sel: (a) membran plasma dan dinding sel. (b) sitoplasma. (c) organel-organel: (i) nukleus: nukleolus, kromosom, nukleoplasma dan membran nuklear. (ii) jalinan endoplasma kasar dan licin. (iii) mitokondria. (iv) jasad Golgi. (v) lisosom. (vi) ribosom. (vii) kloroplas. (viii) sentriol. (ix) vakuol.

mengenalpasti komponenkomponen sel haiwan. mengenalpasti komponenkomponen sel tumbuhan.

Struktur organel tidak perlu ditekankan.

Komponen komponen sel cellular components

20

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 STRUKTUR DAN ORGANISASI SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Bekerja dalam kumpulan kecil untuk menyatakan fungsi komponen memadankan komponen sel dengan sel haiwan. fungsinya. menyatakan fungsi komponen sel tumbuhan. Murid menunjukkan perbandingan antara struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Membincangkan hubungan di antara ketumpatan sesuatu organel dengan fungsi sel-sel khusus: (a) mitokondria dengan fungsi sel sperma, sel otot penerbangan bagi serangga dan burung, sel meristem. (b) kloroplas dengan fungsi sel palisad.

Nota

Perbendaharaan Kata

membanding dan membezakan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. mengaitkan antara kepadatan organel tertentu dengan fungsi sel-sel khusus. mengaitkan relate ketumpatan density

1.2 Memahami organisasi sel

Membuat pemerhatian melalui animasi berkomputer/video/mikroskop terhadap proses hidup organisma unisel seperti pemakanan, pergerakan dan pembiakan. Menjalankan aktiviti perbincangan dan pembentangan mengenai: (a) pengkhususan sel dalam organisma multisel. (b) keperluan pengkhususan sel dalam organisma multisel.

Murid boleh: menyatakan keperluan pengkhususan sel dalam organisma multisel berbanding organisma unisel.

Proses-proses kehidupan living processes

menghuraikan pengkhususan sel dalam organisma multisel.

pengkhususan sel cell specialisation

21

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 STRUKTUR DAN ORGANISASI SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran (c) organisasi sel dalam pembentukan menghuraikan organisasi sel tisu, organ dan sistem dalam dalam pembentukan tisu, organ manusia, haiwan dan tumbuhan. dan sistem dalam organisma multisel. Membina model tisu, organ dan sistem dalam manusia, haiwan dan tumbuhan. Menjalankan perbincangan tentang: (a) maksud persekitaran dalam. (b) faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran dalam termasuk suhu, pH, tekanan osmosis dan aras glukosa. (c) kepentingan bagi sel organisma mengalami keadaan yang menyebabkannya berfungsi secara cekap. (d) penglibatan pelbagai sistem dalam mengekalkan persekitaran dalam yang optimum.

Nota

Perbendaharaan Kata

menyatakan maksud persekitaran dalam. mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran dalam. menerangkan keperluan mengekalkan persekitaran dalam yang optimum. menghuraikan penglibatan pelbagai sistem dalam mengekalkan persekitaran dalam yang optimum. Penerangan ringkas.

1.3 Menghargai keunikan sel

Membincang dan meramalkan keadaan sel tanpa organel tertentu. Menjalankan aktiviti main peranan untuk menunjukkan penyesuaian sel untuk fungsi-fungsi yang berbeza.

Murid boleh: meramal keadaan sel tertentu tanpa salah satu organel. mengilustrasikan kebanyakan sel-sel yang mengalami pengkhususan mengikut fungsinya.

keunikan uniqueness

22

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN 2.0 PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 2.1 Membincangkan: Murid boleh: Menganalisis (a) bahan-bahan yang diperlukan oleh menyatakan bahan yang sel. diperlukan oleh sel-sel hidup. pergerakan bahan-bahan (b) bahan-bahan yang perlu menyatakan bahan yang merentas disingkirkan daripada sel. perlu disingkirkan dari sel. membran plasma (c) keperluan pergerakan bahan-bahan menerangkan keperluan merentas membran plasma. pergerakan bahan merentas membran plasma.

Nota

Perbendaharaan Kata

Membincangkan struktur membran plasma yang merangkumi fosfolipid dwilapisan, protein pembawa dan protein liang. Menjalankan eksperimen, menggunakan ampaian kanji dan larutan glukosa, untuk mengkaji pergerakan bahan merentas membran telur atau tiub Visking. Membincangkan sifat membran plasma sebagai membran separa telap. Membincangkan pergerakan bahan terlarut merentas membran plasma melalui resapan ringkas dan resapan berbantu.

menghuraikan struktur membran plasma.

Hanya penjelasan ringkas tentang struktur membran plasma diperlukan. ketelapan permeability resapan ringkas simple diffusion resapan berbantu facilitated diffusion pengangkutan pasif passive transport

menghuraikan sifat ketelapan membran plasma. menerangkan pergerakan bahan merentas membran plasma melalui proses pengangkutan pasif.

23

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN 2.0 PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan menerangkan pergerakan osmosis dengan menggunakan molekul air merentas osmometer ringkas. membran plasma secara osmosis. Membincangkan pergerakan bahan merentas membran plasma melalui pengangkutan aktif.

Nota

Perbendaharaan Kata

menerangkan pergerakan bahan merentas membran plasma melalui proses pengangkutan aktif.

Hanya penerangan asas tentang pengangkutan aktif diperlukan.

pengangkutan aktif active transport

Menjalankan aktiviti simulasi untuk menunjukkan pergerakan bahan merentas membran plasma melalui pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Menggunakan simulasi komputer untuk menunjukkan pergerakan bahan merentas membran plasma. Membincangkan proses pengangkutan pasif dan aktif dalam organisma hidup seperti yang berikut: (a) pertukaran gas di alveolus dan kapilari darah (resapan ringkas). (b) penyerapan makanan tercerna dalam vilus (resapan berbantu). (c) penyerapan air oleh akar rambut tumbuhan (osmosis). (d) pengambilan ion pada akar rambut tumbuhan (pengangkutan aktif).

menjelaskan proses pengangkutan aktif dalam kehidupan dengan menggunakan contoh yang sesuai.

24

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN 2.0 PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Membina peta konsep tentang pergerakan bahan merentas membran plasma. Menggunakan penyusun grafik untuk membanding dan membezakan antara pengangkutan pasif dengan pengangkutan aktif.

Nota

Perbendaharaan Kata

membanding dan membezakan antara pengangkutan pasif dengan pengangkutan aktif.

2.2 Memahami konsep pergerakan bahan merentas membran plasma dalam kehidupan seharian

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji kesan larutan hipotonik dan hipertonik ke atas sel tumbuhan dan sel haiwan: (a) plasmolisis dan deplasmolisis dalam sel tumbuhan. (b) hemolisis dan krenasi dalam sel darah merah. Menjalankan perbincangan tentang perkara-perkara berikut: (a) larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik. (b) plasmolisis, deplasmolisis, hemolisis dan krenasi. (c) keadaan flasid dan segah pada sel tumbuhan. Menjalankan penyiasatan menggunakan pelbagai kepekatan larutan gula atau larutan garam untuk menentukan kepekatan larutan luar sel

Murid boleh:

menerangkan maksud larutan hipertonik, hipotonik dan isotonik. menerangkan kesan larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik terhadap sel tumbuhan dan sel haiwan. menerangkan plasmolisis, deplasmolisis, hemolisis dan krenasi.

Penggunaan darah manusia tidak digalakkan. kesan effects

segah turgid

merekabentuk eksperimen untuk menentukan kepekatan larutan yang isotonik dengan sap sel tisu tumbuhan.

Penentuan kepekatan larutan luar sel yang isotonik terhadap sap sel tisu

25

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN 2.0 PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran yang isotonik terhadap sap sel tisu tumbuhan. Menjalankan perbincangan untuk membuat inferens tentang membuat inferens tentang kepekatan kepekatan sap sel tisu sap sel tisu tumbuhan yang setara tumbuhan. dengan kepekatan larutan luar sel yang isotonik. Membincang dan menghubungkaitkan pergerakan bahan merentas membran plasma dengan perbezaan kepekatan antara larutan luar sel dengan sap sel.

Nota tumbuhan adalah berdasarkan graf.

Perbendaharaan Kata

menghubungkaitkan pergerakan bahan merentas membran plasma dengan kecerunan kepekatan.

Perbincangan hendaklah berasaskan konsep osmosis dan plasmolisis.

Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) kelayuan pada tumbuhan yang disebabkan oleh penggunaan baja berlebihan. (b) pengawetan makanan dengan menggunakan garam dan gula.

menjelaskan dengan contoh fenomena kelayuan tumbuhan. menjelaskan pengawetan makanan dengan menggunakan contoh yang sesuai.

Kelayuan wilting

pengawetan preservation

2.3 Mensyukuri Menggubah puisi bagi mensyukuri ketertiban proses ketertiban proses pergerakan bahan pergerakan bahan merentas membran plasma. merentas membran plasma

Murid boleh: menerangkan keperluan proses pergerakan bahan merentas membran plasma berlaku secara berterusan dan teratur untuk kemandirian sel.

26

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan perbincangan dan 3.1 Murid boleh: Memahami pembentangan tentang perkara-perkara komposisi kimia berikut: (a) Unsur dalam sel iaitu karbon, dalam sel menyatakan unsur dalam sel. hidrogen, oksigen, nitrogen, sulphur, fosforus, kalsium, kalium, magnesium, klorin, natrium dan ferum. (b) Kehadiran dan kepentingan menyenaraikan sebatian kimia sebatian kimia dalam sel. di dalam sel. menerangkan kepentingan sebatian organik di dalam sel. menerangkan kepentingan air di dalam sel.

Nota Sebatian kimia dalam sel dihadkan kepada karbohidrat, lipid, protein, asid nukleik dan air.

Perbendaharaan Kata sebatian organik organic compounds

Hanya penerangan ringkas tentang kepentingan karbohidrat, lipid, protein dan asid nukleik diperlukan.

3.2 Memahami karbohidrat

Menjalankan perbincangan dan pembentangan tentang perkara-perkara berikut: (a) unsur dalam karbohidrat. (b) jenis-jenis karbohidrat iaitu monosakarida, disakarida dan polisakarida, dengan menggunakan contoh-contoh. (c) pembentukan dan penguraian disakarida seperti maltosa, sukrosa dan laktosa. (d) pembentukan dan penguraian polisakarida, seperti kanji, glikogen dan selulosa.

Murid boleh: pembentukan formation penguraian breakdown Hanya penerangan ringkas tentang kondensasi dan tindakbalas hidrolisis diperlukan.

menyatakan unsur dalam karbohidrat. menyatakan jenis-jenis karbohidrat.

Struktur molekul yang terperinci tidak diperlukan.

menerangkan pembentukan dan penguraian disakarida dan polisakarida.

gula penurun reducing sugar

27

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk membezakan antara gula penurun dengan gula bukan penurun.

Nota

Perbendaharaan Kata gula bukan penurun non-reducing sugar

3.3 Memahami protein

Menjalankan perbincangan dalam kumpulan kecil dan pembentangan tentang perkara-perkara berikut: (a) unsur dalam protein seperti karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, nitrogen dan fosforus. (b) dipeptida dan polipeptida. (c) pembentukan dan penguraian dipeptida dan polipeptida. (d) asid amino perlu dan asid amino tak perlu. Menggunakan penyusun grafik untuk mengilustrasi pelbagai struktur protein iaitu primer, sekunder, tertier dan kuartener.

Murid boleh:

menyatakan unsur dalam protein. menyatakan pelbagai struktur protein. menerangkan pembentukan dan penguraian dipeptida dan polipeptida. menerangkan maksud asid amino perlu dan asid amino tak perlu.

Struktur molekul yang terperinci tidak diperlukan. Hanya penerangan ringkas tentang tindakbalas kondensasi dan hidrolisis sahaja diperlukan.

3.4 Memahami lipid

Murid boleh: Menyenaraikan jenis-jenis lipid: (a) lemak. (b) minyak. (c) lilin.

menyatakan unsur-unsur dalam lipid.

Struktur molekul yang terperinci tidak diperlukan.

28

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran (d) fosfolipid. menyatakan jenis-jenis lipid yang utama. (e) steroid seperti kolesterol, testosteron, estrogen dan progesteron. Menjalankan perbincangan dan pembentangan tentang: (a) unsur dalam lipid. (b) komponen dalam lemak dan minyak. (c) pembentukan dan penguraian lemak dan minyak.

Nota

Perbendaharaan Kata

menyatakan komponen dalam lemak dan minyak. menerangkan pembentukan dan penguraian lemak dan minyak. membanding dan membezakan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu.

Hanya penerangan ringkas tentang tindakbalas kondensasi dan hidrolisis sahaja diperlukan.

lemak tepu saturated fats lemak tak tepu unsaturated fats

Menggunakan carta untuk membandingkan lemak tepu dengan lemak tak tepu. 3.5 Memahami enzim Membincangkan tentang: (a) apakah enzim. (b) keperluan enzim dalam proses hidup. (c) sifat umum enzim. (d) penamaan enzim berdasarkan substrat. (e) tapak sintesis enzim. (f) enzim intrasel dan enzim luar sel berserta contoh.

Murid boleh: menyatakan apakah enzim. menerangkan mengapa enzim diperlukan dalam proses kehidupan. menyenaraikan ciri umum enzim. menghubungkaitkan penamaan enzim dengan substrat. menyatakan tapak sintesis enzim. menyatakan maksud enzim intrasel dan enzim luar sel.

enzim intrasel intracellular enzyme enzim luar sel extracellular

29

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan aktiviti main peranan untuk menunjukkan penglibatan ribosom, jalinan endoplasma dan jasad Golgi dalam penghasilan enzim luar sel. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan pH dan suhu ke atas aktiviti enzim amilase dan pepsin. Membincangkan kesan kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti enzim. Membincangkan mekanisme tindakan enzim menggunakan hipotesis mangga dan kunci. Membincang dan menghubungkaitkan pH,suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti enzim menggunakan hipotesis mangga dan kunci. Mengumpul maklumat daripada internet dan sumber-sumber lain mengenai kegunaan enzim dalam: (a) kehidupan harian seperti melembutkan daging. (b) industri seperti pemprosesan makanan dan pembuatan serbuk pencuci.

Nota

Perbendaharaan Kata enzyme

menerangkan penglibatan organel khusus dalam penghasilan enzim luar sel. menerangkan kesan pH, suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti enzim. kepekatan concentration substrat substrates

menerangkan mekanisme tindakan enzim.

menghubungkaitkan mekanisme tindakan enzim dengan pH, suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat.

menerangkan dengan contoh penggunaan enzim dalam kehidupan harian dan dalam industri.

30

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 3.6 Murid boleh: Menyedari meramalkan akibat yang Menjalankan aktiviti main peranan atau kepentingan bercerita tentang akibat yang mungkin mungkin berlaku sekiranya komposisi bahan berlaku sekiranya kekurangan salah kekurangan karbohidrat, kimia dalam sel satu komponen kimia dalam sel. protein, lipid atau enzim dalam sel.

Nota

Perbendaharaan Kata

kekurangan deficiency

31

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 4.0PEMBAHAGIAN SEL Objektif Pembelajaran 4.1 Memahami mitosis Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan sesi sumbang saran mengenai: (a) keperluan penghasilan sel baru kepada organisma. (b) keperluan sel anak yang seiras dengan sel induk dihasilkan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:

Nota

Perbendaharaan Kata

menyatakan keperluan penghasilan sel-sel baru dalam organisma. menerangkan keperluan penghasilan sel-sel baru yang seiras dengan sel induk .

seiras identical

Mengumpul maklumat tentang pengertian dan kepentingan mitosis daripada sesi sumbang saran. Mengkaji carta untuk mengenalpasti pelbagai fasa dalam kitar sel. Membuat model untuk mendemonstrasikan mitosis dan sitokinesis. Menyedia dan memerhati slaid tisu hujung akar bawang untuk mengenalpasti peringkat-peringkat mitosis. Mengkaji proses mitosis yang terkawal dan tidak terkawal serta sitokinesis melalui simulasi dan animasi berkomputer serta video.

menyatakan kepentingan mitosis.

kepentingan significance

mengenalpasti fasa dalam kitar sel. menjelaskan proses mitosis dan sitokinesis.

menyusun peringkat-peringkat dalam proses mitosis mengikut urutan yang betul.

membanding dan membezakan antara mitosis dan sitokinesis dalam sel haiwan dengan sel tumbuhan.

32

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Menjalankan sesi sumbang saran bagi mendapatkan contoh bagi menunjukkan bahawa mitosis adalah suatu proses terkawal untuk kemandirian hidupan seperti pertumbuhan semula ekor cicak, bahagian tertentu tumbuhan dan penyembuhan kulit. Mengumpul dan mentafsirkan data tentang penyakit seperti kanser atau tumor akibat mitosis yang tidak terkawal dalam hidupan. Mengadakan lawatan ke institusi penyelidikan untuk mengkaji teknik kultur tisu. Menjalankan perbahasan atau forum berkaitan dengan isu pengklonan. Membincangkan mengenai : (a) pewarisan ciri oleh anak.

menerangkan kepentingan proses mitosis yang terkawal.

mitosis terkawal controlled mitosis pertumbuhan/ penjanaan semula regeneration

menerangkan kesan daripada mitosis yang tidak terkawal dalam kehidupan.

mitosis tidak terkawal uncontrolled mitosis Teknik pengklonan merangkumi kultur tisu.

menghuraikan aplikasi pengetahuan mitosis dalam pengklonan.

4.2 Memahami meiosis

(b) keperluan mengekalkan bilangan kromosom diploid dari generasi ke generasi. (c) keperluan untuk menghasilkan sel gamet yang mempunyai bilangan kromosom haploid. (d) keunikan bilangan kromosom diploid dalam setiap spesies.

menerangkan kebaikan dan keburukan pengklonan. Murid boleh: menyatakan keperluan pewarisan ciri pada anak untuk kesinambungan hidup. menyatakan keperluan mengekalkan bilangan kromosom diploid dari generasi ke generasi. menyatakan keperluan menghasilkan sel gamet yang mempunyai bilangan kromosom haploid dalam pembiakan seks.

pewarisan ciri trait inheritance anak offspring

33

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

(e) kepentingan meiosis. (f) jenis sel yang menjalani meiosis dalam manusia, haiwan dan tumbuhan.

menyatakan kepentingan meiosis. mengenalpasti jenis sel yang menjalani meiosis.

Membuat pemerhatian terhadap proses meiosis melalui animasi berkomputer, fotomikrograf, slaid tersedia dan video. Menjalankan aktiviti simulasi untuk menunjukkan perubahan pada perlakuan kromosom semasa proses meiosis I and meiosis II. Menggunakan gambar rajah skema untuk membanding dan membezakan: (a) meiosis I and meiosis II. (b) meiosis dan mitosis.

menerangkan proses meiosis. menyusun peringkat-peringkat dalam meiosis mengikut urutan yang betul.

Penerangan yang terperinci tentang peringkat Profasa 1 tidak diperlukan.

membanding dan membezakan antara meiosis I dengan meiosis II. membanding dan membezakan antara meiosis dengan mitosis.

4.3 Mensyukuri ketertiban perlakuan kromosom semasa mitosis dan meiosis

(a) Menjalankan aktiviti main peranan. (b) Menghindari bahan radioaktif dan bahan karsinogen.

Murid boleh: menghuraikan kesan ketidaktertiban pergerakan kromosom semasa mitosis dan meiosis. Mengetahui dan mengelakkan bahan-bahan yang boleh mendatangkan bahaya.

34

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

TEMA : MENYIASAT FISIOLOGI HIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Memerhati dan mengenalpasti jenis1.1 Murid boleh: Memahami jenis- jenis nutrisi yang diamalkan oleh jenis nutrisi pelbagai organisma. menyatakan jenis-jenis nutrisi. Menjalankan perbincangan tentang nutrisi autotrof dan heterotrof dengan merujuk kepada kemosintesis, menerangkan nutrisi autotrof. fotosintesis, nutrisi holozoik, menerangkan nutrisi heterotrof. saprofitisme dan parasitisme. Membina penyusun grafik untuk menunjukkan jenis-jenis nutrisi. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan pelbagai organisma mengikut jenis nutrisi. 1.2 Mengaplikasi konsep gizi seimbang Menjalankan perbincangan dalam kumpulan kecil dan membentangkan hasil dapatan: (a) keperluan gizi seimbang. (b) faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan tenaga harian seperti umur, jantina, berat badan dan pekerjaan. Menjalankan aktiviti untuk menentukan nilai tenaga dalam sampel makanan. Merekabentuk aktiviti untuk menguji kehadiran kanji, gula penurun, gula bukan penurun, protein dan lipid dalam sampel makanan.

Nota

Perbendaharaan kata

mengelaskan organisma mengikut jenis nutrisi.

Murid boleh:

menerangkan keperluan gizi seimbang. menerangkan faktor yang mempengaruhi keperluan tenaga harian badan manusia.

gizi seimbang balanced diet

menentukan nilai tenaga dalam sampel makanan. menentukan kandungan nutrien dalam sampel makanan yang berbeza.

Unit Joule untuk tenaga hendaklah digunakan.

35

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menentukan kandungan Vitamin C dalam pelbagai jus buah-buahan. Memadankan jenis-jenis vitamin dengan sumber, fungsi dan kesan kekurangannya. Memadankan jenisjenis mineral dengan sumber, fungsi dan kesan kekurangannya.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan kata

menerangkan fungsi dan sumber vitamin dalam gizi untuk mengekalkan kesihatan. menerangkan fungsi dan sumber mineral dalam gizi untuk mengekalkan kesihatan. menerangkan fungsi dan sumber serat / pelawas dalam gizi. menerangkan fungsi air dalam badan. mewajarkan pemilihan gizi yang sesuai untuk kumpulan sasaran tertentu. pelawas roughage

Membincangkan tentang sumber, fungsi dan kesan kekurangan pelawas.

Membincangkan tentang sumber dan fungsi air dalam badan. Menjalankan perbincangan dalam kumpulan untuk merumuskan dan mewajarkan menu yang sesuai berdasarkan carta nutrien untuk kumpulan sasaran berikut: (a) wanita hamil. (b) bayi. (c) kanak-kanak. (d) remaja. (e) atlet. (f) orang yang mengidap penyakit tertentu. (g) orang tua. (h) vegetarian.

kumpulan sasaran target group

36

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 1.3 Menjalankan perbincangan secara Memahami berkumpulan dan membentangkan hasil malnutrisi dapatan mengenai perkara-perkara berikut: (a) maksud malnutrisi. (b) kesan kekurangan protein, vitamin, mineral ke atas kesihatan. (c) kesan pengambilan karbohidrat, lipid, vitamin dan mineral yang berlebihan ke atas kesihatan. (d) gizi yang rendah dalam lemak tepu membantu mengurangkan risiko mengidap penyakit kardiovaskular.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:

Nota

Perbendaharaan kata

menerangkan malnutrisi. menerangkan kesan malnutrisi dengan menggunakan contoh.

1.4 Menganalisa pencernaan makanan

(e) cara-cara mengurangkan risiko tekanan darah tinggi, diabetis melitus dan osteoporosis. Membincangkan perkara-perkara berikut: (a) glukosa, asid amino dan lipid sentiasa diperlukan oleh sel untuk menjalankan proses metabolisme. (b) bahan kompleks seperti karbohidrat, protein dan lipid perlu dicerna.

menghuraikan cara-cara untuk mengurangkan masalah kesihatan tertentu yang disebabkan oleh gizi seseorang. menghuraikan cara-cara untuk mengurangkan kesan masalah kesihatan tertentu. Murid boleh:

menyatakan bahan yang diperlukan oleh sel untuk menjalankan proses metabolisme. menyatakan bahan kompleks yang perlu dicerna. menerangkan keperluan proses pencernaan bahan kompleks. melukis dan melabel sistem pencernaan manusia.

proses metabolisme metabolic processes

Melukis dan melabel bahagian sistem pencernaan manusia.

37

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Membincangkan fungsi jus pencernaan iaitu air liur, jus gaster, jus pankreas, jus usus dan bahan lain seperti asid hidroklorik dan jus hempedu yang membantu proses pencernaan makanan. Membincangkan proses pencernaan karbohidrat, protein dan lemak berdasarkan aspek-aspek berikut: (a) tempat proses pencernaan berlaku. (b) pengunyahan makanan. (c) pergerakan makanan. (d) kelenjar yang terlibat. (e) enzim pencernaan. (f) pH yang sesuai untuk tindakan enzim. (g) substrat dan hasil. Mengenalpasti bahagian sistem pencernaan ruminan dan rodensia.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan kata jus pencernaan digestive juice hempedu bile

menyatakan jus pencernaan dan bahan yang membantu proses pencernaan manusia. menghuraikan fungsi jus pencernaan dan bahan pencernaan lain. menerangkan pencernaan karbohidrat, protein dan lipid dalam badan manusia.

mengenalpasti bahagian sistem pencernaan ruminan dan rodensia yang terlibat dalam pencernaan selulosa. menerangkan proses pencernaan selulosa dalam ruminan dan rodensia. membanding dan membezakan proses pencernaan dalam manusia, ruminan dan rodensia.

Membincangkan proses pencernaan selulosa dalam ruminan (contoh lembu) dan rodensia (tupai). Menggunakan gambar rajah skema untuk membanding dan membezakan proses pencernaan selulosa dalam manusia, ruminan dan rodensia.

38

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Merancang dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindakan enzim ke atas sampel makanan berkanji dan berprotein. Mengumpul maklumat dan membincangkan masalah berkaitan dengan pencernaan makanan seperti berikut: (a) pencernaan makanan yang tidak sempurna. (b) batu hempedu yang menghalang pengaliran jus hempedu. (c) kekurangan penghasilan enzim pencernaan tertentu. 1.5 Memahami proses penyerapan dan asimilasi hasil pencernaan makanan Memeriksa model atau gambar rajah sistem pencernaan dan keratan rentas usus kecil. Membuat perbincangan dengan berpandukan model atau gambar rajah mengenai perkara berikut: (a) ciriciri penyesuaian usus kecil. (b) proses penyerapan asid amino, glukosa, asid lemak, gliserol, vitamin dan garam mineral di vilus.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan kata

merekacipta eksperimen untuk mengkaji pencernaan kanji dan protein dalam sampel makanan.

menerangkan masalah berkaitan dengan pencernaan makanan.

Murid boleh: mengenalpasti bahagian dalam sistem pencernaan yang terlibat dalam penyerapan makanan tercerna. menerangkan ciri-ciri penyesuaian sistem pencernaan berhubung dengan penyerapan makanan. melukis dan melabel struktur vilus. menerangkan proses penyerapan dalam vilus.

ciri-ciri penyesuaian adaptive characteristic penyerapan absorption usus kecil small intestine

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pergerakan bahan melalui tiub Visking.

39

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Berdasarkan aktiviti di atas, hubungkaitkan pergerakan bahan melalui tiub Visking dengan penyerapan nutrien dalam usus kecil. Membincangkan penyerapan air dan mineral dalam kolon. Menjalankan perbincangan dengan menggunakan gambar rajah, carta atau animasi komputer berkenaan perkara berikut : (a) pengangkutan asid amino, glukosa, vitamin larut air dan mineral oleh sistem peredaran darah (i) dari usus kecil ke hati melalui vena portal hepar. (ii) dari hati ke sel badan. (b) pengangkutan lipid dan vitamin larut lemak. Melukis gambar rajah skema untuk menunjukkan pengangkutan nutrien dari usus ke sel badan. Menjalankan perbincangan tentang peranan hati dalam perkara berikut: (a) penyimpanan nutrien. (b) pemprosesan hasil pencernaan makanan iaitu glukosa dan asid amino yang berlebihan. (c) detoksifikasi.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan kata

membuat analogi bagi proses penyerapan makanan dalam usus kecil.

menerangkan penyerapan air dan mineral dalam kolon.

pengangkutan transport

menghuraikan pengangkutan nutrien dalam sistem peredaran untuk asimilasi.

sistem peredaran circulatory system

menerangkan fungsi-fungsi utama hati. hati liver

menghuraikan proses asimilasi.

40

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Mengadakan perbincangan tentang proses asimilasi oleh sel badan. 1.6 Memahami pembentukan tinja dan penyahtinjaan Mengenalpasti bahagian kolon dan rektum dengan merujuk gambar rajah, carta atau model. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan membentangkan hasil dapatan mengenai perkara berikut: (a) pembentukan tinja. (b) peranan mikroorganisma dalam kolon. (c) kesan antibiotik ke atas mikroorganisma dalam kolon. (d) maksud penyahtinjaan. (e) kepentingan penyahtinjaan. (f) kepentingan pengambilan gizi berserat tinggi. (g) masalah berkaitan penyahtinjaan seperti sembelit, kanser kolon dan buasir. 1.7 Menilai tabiat pemakanan Menjalankan perbincangan dan membentangkan hasil dapatan mengenai perkara berikut : (a) kaitan antara tabiat pemakanan

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan kata asimilasi assimilation

Murid boleh: mengenalpasti bahagian sistem pencernaan di mana pembentukan tinja berlaku.

menerangkan pembentukan tinja. menerangkan peranan mikroorganisma dalam kolon dan kesan antibiotik ke atasnya. menyatakan apa itu penyahtinjaan. menerangkan kepentingan penyahtinjaan. menerangkan kepentingan pengambilan makanan berserat tinggi. menghuraikan masalah berkaitan penyahtinjaan.

penyahtinjaan defecation tinja faeces

sembelit constipation buasir haemorrhoids

Murid boleh:

mengaitkan tabiat pemakananan dengan masalah

tabiat pemakanan eating habits

41

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran dengan masalah kesihatan seperti: (i) gastrik (ii) obesiti. (iii) anoreksia nervosa. (iv) bulimia. (b) menilai kandungan nutrien dalam makanan berdasarkan label makanan atau iklan. (c) menilai tabiat pemakanan rakan sekelas. 1.8 Menyedari kepentingan sistem pencernaan yang sihat Menjalankan aktiviti untuk meramal kesan-kesan ketidaksempurnaan sistem pencernaan. Menjalankan perbincangan cara-cara penjagaan sistem pencernaan seperti tabiat pemakanan yang baik, mengelakkan makanan rapu, cuba mengurangkan pengambilan gula dan makanan berlemak. Menjalankan perbincangan berkumpulan dan membentangkan perkara berikut : (a) unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan. (b) mengelaskan unsur keperluan tumbuhan berdasarkan jumlah yang diperlukan : (i) makronutrien iaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen,

Hasil Pembelajaran kesihatan.

Nota

Perbendaharaan kata masalah kesihatan health problems

Tabiat pemakanan melibatkan membuat penilaian secara kritis kekerapan da masa tentang tabiat pemakanan yang pengambilan baik dan sebaliknya. makanan serta jenis makanan yang diambil.

Murid boleh: meramalkan kesan-kesan ketidaksempurnaan sistem pencernaan terhadap kesihatan. menjaga sistem pencernaan untuk kesejahteraan diri.

Sistem pencernaan yang tidak berfungsi dengan baik - defective digestive system

1.9 Memahami kepentingan makronutrien dan mikronutrien dalam tumbuhan

Murid boleh: unsur-unsur elements

menyenaraikan unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan. mengklasifikasikan unsur yang diperlukan oleh tumbuhan berdasarkan jumlah yang dikehendaki.

42

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran fosforus, kalium, kalsium, magnesium dan sulfur. (ii) mikronutrien iaitu boron, molibdenum, zink, mangan, kuprum dan ferum. Merancang dan menjalankan eksperimen ke atas tumbuhan untuk mengkaji kesan kekurangan makronutrien iaitu nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium dan sulfur. Menjalankan perbincangan dan menghubungkaitkan kesan kekurangan makronutrien dengan fungsi makronutrien berdasarkan keputusan eksperimen. Mengumpul dan mentafsir data daripada pelbagai sumber seperti internet tentang fungsi setiap makronutrien dalam tumbuhan. Menjalankan perbincangan tentang fungsi dan kesan kekurangan mikronutrien dalam tumbuhan.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan kata

merekacipta eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan makronutrien ke atas tumbuhan.

Anak benih jagung boleh digunakan dalam eksperimen ini.

mengaitkan kesan kekurangan makronutrien dengan fungsi makronutrien.

menerangkan fungsi setiap makronutrien di dalam tumbuhan.

menerangkan fungsi setiap mikronutrien di dalam tumbuhan. menyatakan kesan kekurangan mikronutrien di dalam tumbuhan.

43

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 1.10 Murid membaca sejarah ringkas Memahami penemuan fotosintesis dan fotosintesis mengekstrak fakta penting daripada bacaan itu.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menghuraikan perkembangan yang menjurus kepada penemuan fotosintesis. menyatakan bahan-bahan yang diperlukan untuk fotosintesis. menyatakan bahan-bahan yang dihasilkan daripada proses fotosintesis.

Nota

Perbendaharaan kata

Mengkaji model keratan rentas daun. Melukis dan melabelkan rajahnya. Membincangkan perkara berikut: (a) fungsi bahagian-bahagian daun.

(b) penyesuaian daun untuk mengoptimumkan fotosintesis.

melukis dan melabel keratan rentas daun. menyatakan fungsi setiap bahagian daun berkaitan dengan fotosintesis. menerangkan penyesuaian daun untuk mengoptimumkan fotosintesis. menerangkan bagaimana tumbuhan daripada habitat yang berbeza menyesuaikan diri untuk menjalankan fotosintesis.

Penyesuaian adaptation

Menjalankan aktiviti untuk menyiasat penyesuaian beberapa tumbuhan seperti bunga raya, telipok, Hydrilla dan kaktus berkaitan aspek berikut: (a) taburan stomata. (b) taburan kloroplas. 1.11 Memahami mekanisme fotosintesis Menjalankan perbincangan tentang tindak balas cahaya fotosintesis dan tindak balas gelap fotosintesis dengan merujuk kepada struktur kloroplas dari aspek berikut:

Murid boleh:

mengenalpasti bahagian kloroplas yang berkaitan dengan fotosintesis.

Struktur terperinci kloroplas tidak diperlukan.

tindak balas cahaya light reaction

44

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran (a) bahan yang diperlukan. (b) lokasi tindak balas. (c) hasil tindak balas.

Hasil Pembelajaran

Nota Laluan terperinci tindak balas cahaya dan tindak balas gelap fotosintesis tidak diperlukan.

menerangkan tindak balas cahaya fotosintesis. menerangkan tindak balas gelap fotosintesis.

Perbendaharaan kata tindak balas gelap dark reaction

Melukis gambar rajah skema tindak balas cahaya dan tindak balas gelap fotosintesis secara ringkas. Membincangkan perkara berikut: (a) banding dan beza di antara tindak balas cahaya dan tindak balas gelap fotosintesis. (b) hubungkait tindak balas cahaya dan tindak balas gelap fotosintesis.

membanding dan membezakan tindak balas cahaya dan tindak balas gelap di dalam fotosintesis. mengaitkan tindak balas cahaya dan tindak balas gelap di dalam fotosintesis. menulis persamaan proses fotosintesis.

Menulis persamaan untuk mewakili keseluruhan proses fotosintesis. 1.12 Mensintesis faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis Mengendalikan sesi sumbang saran untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis iaitu kepekatan karbon dioksida, keamatan cahaya dan suhu. Merancang dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis.

Murid boleh:

mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. keamatan cahaya light intensity faktor yang menghadkan

merekabentuk eksperimen untuk mengkaji kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis. mengenalpasti faktor yang

45

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran

Hasil Pembelajaran menghadkan kadar fotosintesis pada keamatan cahaya yang berbeza. menerangkan kesan suhu dan kepekatan karbon dioksida ke atas kadar fotosintesis. menjelaskan perbezaan kadar fotosintesis di dalam tumbuhan sepanjang hari berdasarkan perubahan keamatan cahaya dan suhu.

Nota

Perbendaharaan kata limiting factor

Menjalankan perbincangan berkumpulan tentang kesan keamatan cahaya, suhu dan kepekatan karbon dioksida ke atas kadar fotosintesis.

Merancang suatu strategi berdasarkan faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis untuk memastikan hasil pertanian sepanjang tahun di negaranegara empat musim. 1.13 Mengamalkan sikap menghargai tumbuhan Menggubah puisi atau lirik lagu untuk menunjukkan penghargaan terhadap peranan fotosintesis dalam memastikan kelangsungan hidup. Menjalankan projek penanaman dalam taman sumber sains atau kawasan sekolah. 1.14 Memahami teknologi dalam pengeluaran makanan Menjalankan perbincangan berkumpulan tentang perkara berikut: (a) kuantiti makanan yang diperlukan oleh negara sekarang dan masa depan. (b) keperluan meningkatkan kualiti dan

mengenalpasti beberapa cara untuk mempertingkatkan hasil tanaman berdasarkan faktorfaktor yang mempengruhi kadar fotosintesis. Murid boleh: menyatakan mengapa kita perlu menjaga tumbuhtumbuhan. mengenalpasti kes-kes menyalahkendalikan atau kemusnahan tumbuhtumbuhan. Murid boleh:

tanaman crops

menerangkan keperluan peningkatan kualiti dan kuantiti makanan.

menambahbaikkan improving

46

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran kuantiti makanan sejajar dengan dasar pengeluaran makanan negara. (c) usaha pelbagai agensi untuk mempelbagaikan pengeluaran makanan. (d) kaedah-kaedah yang digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan seperti: (i) penanaman tabur terus untuk padi. (ii) hidroponik dan aerofonik. (iii) pembiakbakaan. (iv) kultur tisu. (v) kejuruteraan genetik. (vi) pengurusan tanah. (vii) kawalan biologi. Menjalankan lawatan ke agensi berkaitan seperti MARDI, Jabatan Pertanian dan Jabatan Perikanan. Menjalankan projek penanaman sayursayuran. 1.15 Menilai perkembangan teknologi dalam pemprosesan makanan Menjalankan perbincangan tentang keperluan pemprosesan makanan untuk perkara berikut: (a) mengatasi faktor yang menyebabkan kerosakan makanan seperti tindakan mikroorganisma

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan kata

menerangkan usaha di dalam mempelbagaikan pengeluaran makanan. menerangkan cara-cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. .

mempelbagaikan diversify

Murid boleh:

pemprosesan makanan food processing perkembangan development

menerangkan keperluan pemprosesan makanan.

47

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran dan pengoksidaan makanan. (b) memanjangkan tempoh tahan makanan. (c) mengelakkan pembaziran makanan. (d) mempelbagaikan penggunaan makanan seperti susu dan produk tenusu. (e) memastikan bekalan makanan mencukupi.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan kata kerosakan makanan food spoilage

Menyediakan folio tentang perkembangan teknologi pemprosesan makanan dari dahulu hingga sekarang. Menghubungkait kaedah pemprosesan makanan dengan faktor yang merosakkan makanan: (i) memasak. (ii) penggunaan garam, gula dan cuka. (iii) proses penapaian. (iv) pengeringan. (v) pempasteuran. (vi) pengetinan. (vii) penyejukan. Menjalankan forum bertajuk Kesankesan pengambilan makanan yang diproses ke atas kesihatan.

menerangkan perkembangan teknologi pemprosesan makanan. menghubungkaitkan kaedah pemprosesan makanan dengan faktor yang merosakkan makanan.

menilai kaedah pemprosesan makanan yang boleh mewajarkan pemilihan pengambilan makanan yang diproses.

48

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

TEMA : MENYIASAT FISIOLOGI HIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 2.1 Membincangkan yang berikut: Murid boleh: Memahami (a) proses-proses hidup memerlukan menyatakan keperluan tenaga proses respirasi tenaga. dalam semua proses hidup. dalam (b) substrat utama untuk respirasi iaitu mengenalpasti substrat utama penghasilan glukosa yang diperolehi daripada penghasilan tenaga. tenaga berikut: (i) pencernaan karbohidrat dalam manusia dan haiwan. (ii) proses fotosintesis dalam tumbuhan. Membincangkan jenis-jenis respirasi. menyatakan dua jenis respirasi. menerangkan apakah respirasi sel. menerangkan penghasilan tenaga daripada glukosa semasa proses respirasi aerob.

Nota

Perbendaharaan Kata proses-proses hidup living processes

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan respirasi aerob. Membincangkan penghasilan tenaga dalam respirasi aerob.

Menjalankan eksperimen untuk menyiasat respirasi anaerob dalam yis.

menyatakan keadaan yang menyebabkan berlakunya respirasi anaerob dalam sel. menerangkan proses respirasi anaerob dalam yis.

49

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Membincangkan yang berikut: (a) keadaan yang menyebabkan proses respirasi anaerob dalam sel. (b) proses respirasi anaerob dalam otot manusia. Menggunakan penyusun grafik untuk membanding dan membezakan respirasi aerob dengan respirasi anaerob.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

menerangkan proses respirasi anaerob dalam otot manusia. menulis persamaan kimia untuk respirasi aerob dan anaerob. Membanding dan membezakan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob.

50

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 2.2 Memerhatikan grafik dan spesimenMenganalisis spesimen hidup dan membincangkan struktur struktur respirasi dalam manusia dan respirasi dan organisma lain termasuk protozoa, mekanisme serangga, ikan dan amfibia. pernafasan dalam manusia Menjalankan aktiviti untuk dan haiwan membandingkan jumlah luas permukaan pada sekeping kad yang rata dengan sekeping kad lipatan beralun, seterusnya menghubungkaitkan pertambahan jumlah luas permukaan dengan pengubahsuaian struktur permukaan. Membincangkan perhubungan antara jumlah luas permukaan struktur respirasi dengan kecekapan pertukaran gas dalam pelbagai organisma. Memerhatikan struktur respirasi untuk merumuskan ciri-ciri permukaan respirasi pada manusia dan organisma lain seperti protozoa, serangga, ikan dan amfibia. Membina atau menggunakan model yang boleh dimanipulasikan untuk menerangkan mekanisme pernafasan pada manusia.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan struktur respirasi dalam manusia.

Nota

Perbendaharaan Kata

struktur respirasi respiratory structure kad lipatan beralun corrugated card penyesuaian adaptations

membuat inferens tentang pelbagai penyesuaian struktur respirasi.

menghuraikan ciri-ciri permukaan respirasi dalam manusia dan lain-lain organisma.

permukaan respirasi respiratory surfaces

menghuraikan mekanisme pernafasan dalam manusia dan organisma lain.

mekanisme pernafasan breathing mechanism

membanding dan

51

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Membincangkan mekanisme pernafasan organisma lain seperti protozoa, serangga, ikan dan amfibia. Menggunakan penyusun grafik untuk membanding dan membezakan sistem respirasi manusia dengan organisma lain. 2.3 Memahami konsep pertukaran gas merentas permukaan respirasi dan pengangkutan gas dalam manusia Membincangkan dengan menggunakan gambar rajah proses pertukaran gas merentas permukaan alveolus dan kapilari darah di peparu dari aspek yang berikut: (a) Perbezaan tekanan separa gas respirasi dalam alveolus dan kapilari darah di peparu iaitu: (i) Tekanan separa oksigen adalah tinggi dalam alveolus berbanding dengan tekanan separa oksigen dalam kapilari darah. (ii) Tekanan separa karbon dioksida adalah rendah dalam alveolus berbanding dengan tekanan separa karbon dioksida dalam kapilari darah. (b) Perbezaan tekanan separa oksigen dan karbon dioksida dalam darah ke alveolus dengan darah yang meninggalkan alveolus iaitu: (i) Tekanan separa oksigen adalah

Hasil Pembelajaran membezakan sistem respirasi manusia dengan organisma lain.

Nota

Perbendaharaan Kata

Murid boleh: menghuraikan proses pertukaran gas merentas permukaan alveolus dan kapilari darah di peparu. pertukaran gas gaseous exchange kapilari darah blood capillary tekanan separa partial pressure

52

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran rendah dalam darah ke alveolus berbanding dengan tekanan separa oksigen dalam darah yang meninggalkan alveolus. (ii) Tekanan separa karbon dioksida adalah tinggi dalam darah ke alveolus berbanding dengan tekanan separa karbon dioksida dalam darah yang meninggalkan alveolus. Membincangkan yang berikut: (a) Pengangkutan gas-gas respirasi dalam manusia. (b) Pertukaran gas-gas respirasi antara darah dan sel-sel badan.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

menerangkan pengangkutan gas-gas respirasi.

Menggunakan rajah skema untuk menerangkan pertukaran dan pengangkutan gas-gas respirasi dalam manusia. Menjalankan eksperimen untuk menyiasat perbezaan antara udara sedutan dan hembusan berkaitan dengan oksigen, karbon dioksida dan kandungan haba.

menerangkan proses pertukaran respirasi antara darah dan sel badan.

membezakan komposisi udara sedutan dan hembusan.

Peringatan: Kendalikan larutanlarutan berikut dengan berhatihati: Kalium pirogalol beralkali dan Kalium hidroksida pekat.

udara sedutan inhaled air udara hembusan exhaled air

53

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Mengkaji proses pertukaran dan pengangkutan gas respirasi dengan menggunakan simulasi dan animasi berkomputer. 2.4 Memahami mekanisme kawal atur respirasi Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan aktiviti cergas ke atas kadar respirasi dan kadar denyutan jantung. Membincangkan yang berikut: (a) Menghubungkaitkan kadar respirasi dengan kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan. (b) Mekanisme kawal atur kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Murid boleh: menghuraikan perubahan kadar respirasi sebaik sahaja tamat menjalankan aktiviti cergas.

aktiviti cergas vigorous activity

menghubungkaitkan kadar respirasi dengan kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan. menerangkan kawal atur kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan.

mekanisme kawal atur regulatory mechanism gerak balas response kadar denyutan jantung rate of heart beat

Membincangkan gerak balas respirasi manusia, kadar respirasi dan kadar denyutan jantung dalam situasi berbeza: (a) aktiviti cergas seperti berenang, berlari, senaman aerobik, mendaki bukit dan bermain badminton. (b) beristirehat. (c) ketakutan.

menerangkan gerak balas respirasi manusia dan kadar respirasi dalam situasi berbeza. menghubungkaitkan kadar respirasi dengan kadar denyutan jantung.

54

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 2.5 Membincangkan tabiat-tabiat yang perlu Menyedari diamalkan dan perlu dijauhi untuk kepentingan memastikan kecekapan fungsi organmengekalkan organ respirasi. sistem respirasi yang sihat Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kesan asap rokok ke atas kapas putih dan menganalogikan keadaan kapas dengan peparu. Menunjukkan gambar-gambar peparu yang rosak (kanser) akibat merokok. 2.6 Memahami respirasi dalam tumbuhan Membincangkan yang berikut: (a) tumbuhan memerlukan tenaga yang lebih rendah berbanding dengan haiwan untuk proses-proses hidup. (b) pengambilan oksigen oleh tumbuhan untuk respirasi. Melukis gambar rajah untuk menunjukkan pengambilan oksigen oleh tumbuhan. Membincangkan respirasi anaerob yang dijalankan oleh tumbuhan padi di sawah atau tumbuhan lain dalam keadaan tertentu seperti banjir. Menggunakan penyusun grafik untuk membandingkan proses respirasi dengan proses fotosintesis dalam

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menjaga dan mengekalkan kecekapan fungsi organ respirasi.

Nota

Perbendaharaan Kata kecekapan efficiency

Murid boleh: menghuraikan keperluan tenaga dalam tumbuhan. menerangkan pengambilan oksigen oleh tumbuhan. menerangkan respirasi aerob dalam tumbuhan. Gambar rajah keratan rentas daun diperlukan.

Keperluan tenaga energy requirement

menerangkan respirasi anaerob dalam tumbuhan yang berlaku dalam keadaan tertentu. membanding dan membezakan proses fotosintesis dan respirasi.

55

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran tumbuhan. Membincangkan yang berikut: (a) pengertian titik pampasan. (b) menghubungkaitkan keamatan cahaya dengan titik pampasan pada graf. Menggambarkan dan menghuraikan kesan ke atas hidupan apabila kadar fotosintesis dan kadar respirasi kekal pada titik pampasan.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

menerangkan apakah titik pampasan. menghubungkaitkan keamatan cahaya dengan pencapaian titik pampasan. meramalkan situasi sekiranya kadar fotosintesis dan kadar respirasi sentiasa berada pada titik pampasan.

titik pampasan compensation point keamatan cahaya light intensity

56

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

TEMA : MENYIASAT PERHUBUNGAN HIDUPAN DENGAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Pembelajaran Menjalankan kajian lapangan untuk 1.1 Murid boleh: Menekankan kajian Memahami perkara berikut: lapangan untuk komponen (a) mengenalpasti komponenmengukuhkan mengenalpasti komponen komponen abiosis melibatkan pH, abiosis dan kefahaman murid abiosis dalam satu ekosistem. suhu, keamatan cahaya, biosis dalam dalam bidang ini. kelembapan, topografi dan iklim persekitaran mikro dalam ekosistem. (b) mengenalpasti komponen mengenalpasti komponen komponen biosis dalam ekosistem. biosis dalam satu ekosistem. (c) menyiasat hubungan makanan mengklasifikasikan komponen antara komponen biosis untuk biosis kepada aras-aras trof. membina rantai makanan dan jaringan makanan seterusnya mengelaskan komponen biosis kepada aras-aras trof. (d) menyiasat interaksi antara menjelaskan melalui contoh komponen biosis seperti berikut: interaksi antara komponen (i) simbiosis pada tumbuhan dan biosis daripada segi haiwan yang meliputi perkara pemakanan. berikut: - Komensalisme. - Parasitisme. - Mutualisme. (ii) Saprofitisme. (iii) Mangsa dan pemangsa. e) ( menyiasat interaksi antara komponen menjelaskan melalui contoh biosis daripada segi persaingan iaitu: interaksi antara komponen (i) Persaingan intraspesies. biosis daripada segi (ii) Persaingan interspesies. persaingan.

Perbendaharaan Kata

komponen abiosis abiotic component komponen biosis biotic component aras trof trophic levels

pemangsa predator mangsa prey persaingan competition intraspesies intraspecies interspesies interspecies

57

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk mengkaji persaingan intraspesies dan persaingan interspesies pada tumbuhan, contohnya jagung dan padi. Mengumpul dan mentafsirkan data untuk mengkaji persaingan intraspesies dan persaingan interspesies yang melibatkan paramesium, contoh Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum. 1.2 Memahami proses pengkolonian dan proses sesaran dalam ekosistem Menjalankan kajian lapangan ke atas suatu ekosistem seperti paya bakau dan kolam untuk perkara berikut: (a) mengenalpasti nic, habitat, komuniti dan populasi. (b) menyiasat proses pengkolonian. (c) menyiasat proses sesaran. (d) mengenalpasti spesies perintis, spesies penyesar, spesies dominan dan komuniti klimaks.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

(e) mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies perintis dan spesies penyesar dalam habitat semasa proses pengkolonian dan proses sesaran.

Murid boleh: menyatakan pengertian ekosistem. mengenalpasti nic, habitat, komuniti dan populasi dalam ekosistem. menerangkan proses pengkolonian. menerangkan proses sesaran. mengenalpasti spesies perintis dalam suatu ekosistem. mengenalpasti spesies penyesar dalam suatu ekosistem. mengenalpasti spesies dominan dalam suatu ekosistem. mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies perintis dalam satu ekosistem.

paya bakau mangrove swamp

pengkolonian colonisation sesaran succession spesies penyesar successors

ciri-ciri penyesuaian adaptive characteristics

58

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Murid membentangkan hasil dapatan atau membuat folio.

Hasil Pembelajaran

Nota

1.3 Mensintesiskan idea tentang ekologi populasi

mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies penyesar. Mengkaji proses pengkolonian dan menerangkan perubahan sesaran melalui sumber seperti video, habitat yang disebabkan oleh perisian komputer dan bahan cetak. spesies perintis. menerangkan perubahan habitat yang disebabkan oleh spesies penyesar pada setiap peringkat sesaran sehingga mencapai komuniti klimaks. Membincang dan menghubungkaitkan menghubungkaitkan komponen abiosis dan komponen biosis komponen abiosis dengan semasa proses pengkolonian dan proses komponen biosis dalam suatu sesaran dalam suatu ekosistem. ekosistem semasa proses pengkolonian dan sesaran. Membincangkan teknik persampelan Murid boleh: yang sesuai untuk mengkaji saiz mengenalpasti teknik populasi suatu organisma. persampelan yang sesuai Menjalankan kajian lapangan atau untuk mengkaji saiz populasi menggunakan analogi yang sesuai suatu organisma. untuk: (a) menganggarkan saiz populasi menganggarkan saiz populasi haiwan seperti siput babi dan kutu organisma dalam suatu kayu. habitat. (b) menyiasat taburan tumbuhan menentukan taburan organisma dengan menggunakan teknik dalam suatu habitat persampelan kuadrat. berdasarkan kepadatan, frekuensi dan peratus litupan spesis. Berdasarkan kajian di atas, bincangkan taburan organisma dalam suatu habitat.

Perbendaharaan Kata spesies perintis pioneer

komuniti klimaks climax community

teknik persampelan sampling technique taburan distribution kepadatan density kekerapan frequency

59

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Membincang dan menghubungkaitkan perubahan dalam taburan populasi organisma dengan perubahan setiap faktor-faktor abiosis.

Hasil Pembelajaran menghubungkaitkan perubahan taburan populasi suatu organisma dengan perubahan pada setiap faktorfaktor abiosis. merekabentuk eksperimen untuk menyiasat kesan perubahan salah satu komponen abiotik ke atas kadar pertumbuhan populasi suatu organisma.

Nota

Perbendaharaan Kata peratus litupan percentage coverage

Merancang dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji perhubungan taburan populasi organisma dengan perubahan dalam salah satu faktor abiosis seperti pH, suhu, keamatan cahaya dan kelembapan udara. Organisma yang dicadangkan: Pleurococcus sp., Lemna sp. 1.4 Memahami konsep biokepelbagaian Membincangkan perkara berikut: (a) pengertian biokepelbagaian. (b) keperluan sistem pengelasan organisma. Mengumpul maklumat berdasarkan perkara berikut: (a) lima alam dalam pengelasan organisma iaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae dan Animalia. (b) ciri-ciri utama organisma dalam setiap alam. (c) contoh-contoh organisma dalam setiap alam.

kadar pertumbuhan growth rate

Murid boleh: menerangkan pengertian biokepelbagaian. menerangkan keperluan pengelasan organisma.

biokepelbagaian biodiversity

menyatakan lima alam yang digunakan dalam pengelasan organisma. mengenalpasti ciri utama organisma dalam setiap alam. menyenaraikan contoh organisma bagi setiap alam.

pengelasan classification

60

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Membincangkan perkara berikut: (a) hierarki pengelasan organisma daripada alam hingga ke spesies. (b) kaedah penamaan beberapa contoh haiwan vertebrata dan tumbuhan berbunga tempatan mengikut sistem binomial Linneaus. (c) kepentingan biokepelbagaian. Menjalankan lawatan lapangan untuk mewujudkan kesedaran tentang biokepelbagaian dalam suatu ekosistem. 1.5 Memahami impak mikroorganisma ke atas kehidupan Mengenalpasti dan menyenaraikan pelbagai jenis mikroorganisma seperti protozoa, alga, kulat, bakteria dan virus melalui sumber seperti carta, slaid dan foto mikrograf. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan suhu, pH, cahaya dan nutrien ke atas aktiviti mikroorganisma seperti Bacillus subtilis atau yis.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

menyatakan hierarki pengelasan organisma dengan menggunakan contoh. menerangkan dengan mengunakan contoh kaedah penamaan organisma dengan menggunakan sistem binomial Linnaeus. menerangkan kepentingan biokepelbagaian.

Murid boleh: mengelaskan jenis mikroorganisma berdasarkan ciri-ciri asas. menyatakan komponen abiosis yang memberi kesan kepada aktiviti mikroorganisma. menerangkan kesan perubahan dalam setiap komponen abiosis pada aktiviti mikroorganisma.

Nota ringkas tentang ciri-ciri asas untuk setiap jenis mikroorganisma diperlukan.

61

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan peranan mikroorganisma berfaedah dalam perkara berikut: (a) pereputan. (b) kitaran nitrogen. (c) salur alimentari anai-anai. (d) sistem pencernaan manusia. Mengumpul maklumat dan membincangkan kesan-kesan mikroorganisma yang berbahaya: (a) menyebabkan penyakit. (b) merosakkan makanan dan bahan. Mengumpul maklumat dan membentangkan hasil dapatan seperti yang berikut: (a) patogen, vektor, simptom dan cara jangkitan penyakit seperti demam malaria, demam denggi, kolera, influenza, kurap, keracunan makanan, AIDS, hepatitis dan SARS. (b) kaedah pengawalan patogen seperti penggunaan antibiotik, vaksin, antiseptik dan disinfektan.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

menerangkan peranan mikroorganisma yang berfaedah.

pereputan decomposition salur alimentari alimentary canal

menerangkan kesan mikroorganisma yang berbahaya ke atas hidupan.

menerangkan pengertian patogen. mengenalpasti patogen, vektor dan simptom suatu penyakit. menerangkan bagaimana penyakit disebarkan. menghuraikan kaedah pengawalan patogen.

Nama saintifik patogen dan kitaran hidup vektor tidak diperlukan.

patogen pathogen pemindahan transmission keracunan makanan food poisoning

62

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Mengumpulkan maklumat dan membentangkan kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi seperti yang berikut: (a) penghasilan antibiotik dan vaksin. (b) pembersihan tumpahan minyak. (c) rawatan kumbahan. (d) pemprosesan makanan. (e) penghasilan bioplastik. (f) penghasilan tenaga daripada biojisim. 1.6 Menghargai biokepelbagaian Menjalankan forum bagi membincangkan kepentingan memelihara dan memulihara biokepelbagaian. Menjalankan aktiviti untuk memelihara dan memulihara pelbagai hidupan di sekeliling kita.

Hasil Pembelajaran

Nota

menerangkan penggunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dengan menggunakan contoh yang sesuai.

Perbendaharaan Kata tumpahan minyak oil spill rawatan kumbahan waste treatment

Murid boleh: mewajarkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan biokepelbagaian. memelihara dan memulihara pelbagai hidupan di sekeliling kita.

pemeliharaan preservation pemuliharaan conservation

63

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

TEMA : MENYIASAT PERHUBUNGAN HIDUPAN DENGAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 EKOSISTEM TERANCAM Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan perbincangan kumpulan 2.1 Murid boleh: Menilai aktiviti kecil dan membentangkan hasil manusia yang dapatan bagi perkara berikut: mengancam ekosistem (a) aktiviti-aktiviti manusia yang mengenalpasti aktiviti-aktiviti mengancam ekosistem. manusia yang mengancam ekosistem. (b) kesan aktiviti-aktiviti manusia ke menerangkan kesan aktiviti atas ekosistem. manusia ke atas ekosistem. (c) kesan pembangunan yang tidak terancang dan tidak terurus ke atas ekosistem seperti: (i) (ii) (iii) (iv) hakisan tanah. banjir kilat. tanah runtuh. eutrofikasi. menilai secara kritis kesan pembangunan yang tidak terancang dan tidak terurus ke atas ekosistem.

Nota

Perbendaharaan Kata impak/kesan impact mengancam threaten secara kritis critically tidak terancang unplanned salah pengurusan mismanagement pembangunan development ekosistem ecosystem

(v) pencemaran air, udara, terma dan bunyi. (vi) pemanasan global. (vii) penipisan lapisan ozon.

64

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 EKOSISTEM TERANCAM Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran (viii) perubahan iklim. (ix) kepupusan hidupan. (x) penyahhutanan. (d) jenis-jenis pencemaran dan puncapunca pencemaran. (e) kesan pencemaran ke atas yang berikut: (i) kesihatan manusia (yang mengakibatkan penyakit sistem respirasi, penyakit kulit, konjunktivitis, kanser dan kolera). (ii) habitat haiwan dan tumbuhan. (iii) bangunan. (iv) pertanian. (v) iklim. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan bahan cemar pepejal dalam udara dari persekitaran yang berlainan dan seterusnya membuat inferens tentang punca-punca pencemaran. Menjalankan aktiviti untuk menganalisis data indeks pencemaran udara beberapa bandar utama dalam dan luar negara dan membuat inferens tentang punca pencemaran.

Hasil Pembelajaran memerihalkan jenis-jenis pencemaran dan punca pencemaran. menerangkan kesan pencemaran ke atas hidupan dan alam sekitar.

Nota

Perbendaharaan Kata banjir kilat flash flood tanah runtuh landslide pemanasan global global warming

penipisan ozon ozone depletion kepupusan extinction penyahhutanan deforestation membanding dan membezakan bahan cemar udara daripada persekitaran yang berbeza. menyatakan punca-punca pencemaran udara. mentafsir data berkaitan paras pencemaran udara di beberapa bandar-bandar. membuat inferens berkaitan punca pencemaran udara di pencemaran pollution

65

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 EKOSISTEM TERANCAM Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menganalisis data pencemaran air seperti nilai Keperluan Oksigen Biokimia dan kandungan logam berat di beberapa sungai dan seterusnya membuat inferens tentang punca pencemaran. Menjalankan aktiviti merangka strategi mengurangkan tahap pencemaran udara dan air di suatu lokasi tertentu dengan menjalankan perkara berikut: (a) menganalisis maklumat tentang populasi seperti saiz, aktiviti sosioekonomi dan tahap pencemaran udara dan air. (b) menjalankan aktiviti meramalkan tahap pencemaran udara dan air di lokasi yang berkenaan dalam masa sepuluh tahun akan datang.

Hasil Pembelajaran beberapa bandar. mentafsir data berkaitan paras pencemaran air di beberapa sungai. membuat inferens berkaitan punca pencemaran air di beberapa sungai.

Nota

Perbendaharaan Kata Keperluan Oksigen Biokimia Biological Oxygen Demand (BOD)

meramalkan paras pencemaran udara dan air di lokasi tertentu dalam tempoh sepuluh tahun yang akan datang. mencadangkan strategi untuk mengatasi masalah berkaitan pencemaran air dan udara di lokasi tententu dalam tempoh sepuluh tahun yang akan datang.

(c) menyediakan pelan tindakan yang mengandungi strategi mengurangkan tahap pencemaran udara dan air di lokasi yang berkenaan untuk sepuluh tahun akan datang.

66

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 EKOSISTEM TERANCAM Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 2.2 Menjalankan perbincangan kumpulan Murid boleh: kecil dan membentangkan dapatan Memahami yang berikut: kesan rumah (a) kesan rumah hijau, termasuk punca menerangkan apakah kesan hijau dan dan akibat. penipisan rumah hijau. (b) kepekatan gas karbon dioksida lapisan ozon menghubungkait antara dalam atmosfera dan kepekatan karbon dioksida di menghubungkaitkan dengan atmosfera dengan pemanasan pemanasan global. global. (c) penipisan lapisan ozon termasuk menerangkan tentang punca dan akibat. penipisan lapisan ozon. (d) impak penipisan lapisan ozon dan menerangkan impak penipisan pemanasan global ke atas lapisan ozon dan pemanasan ekosistem. global ke atas ekosistem. Menjalankan perbahasan tentang 2.3 Murid boleh: keperluan pembangunan untuk Menyedari membuat wajaran tentang meningkatkan kualiti hidup dan kepentingan keperluan pembangunan. menampung keperluan pertambahan pengurusan terancang aktiviti penduduk. Membincangkan kesan pertambahan pembangunan menerangkan kesan penduduk ke atas ekosistem. dan ekosistem peningkatan populasi ke atas ekosistem. Menjalankan kumpulan perbincangan kecil dan membentangkan dapatan menerangkan langkah yang seperti yang berikut: diambil dalam menguruskan (a) penguatkuasaan undang-undang. aktiviti pembangunan dan (b) penggunaan teknologi. ekosistem untuk memastikan (c) pendidikan tentang pengurusan keseimbangan alam sumber yang meliputi pengurangan dikekalkan. penggunaan, penggunaan semula dan pengitaran semula sumber. (d) pemeliharaan dan pemuliharaan

Nota

Perbendaharaan Kata

kesan rumah hijau greenhouse effect Struktur molekul klorofluorokarbon dan persamaan tindak balas kimia tidak diperlukan. pemanasan global global warming

keseimbangan alam balance of nature mengekalkan

67

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 EKOSISTEM TERANCAM Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran tanah, air, flora dan fauna hutan dan paya bakau. (e) amalan kawalan biologi. (f) penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. (g) penggunaan tenaga secara cekap. Menjalankan aktiviti untuk menjaga ekosistem di persekitaran sekolah dan rumah seperti yang berikut: (a) kolam ikan. (b) taman. Merancang dan melaksanakan program berkaitan pengurusan ekosistem seperti program Hari Alam Sekitar.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata maintain

kawalan biologi biological control menjaga ekosistem. tenaga diperbaharui renewable energy

melibatkan diri dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan ekosistem.

68