Anda di halaman 1dari 18

RBT3119 Perniagaan & Keusahawanan

1.0 PENDAHULUAN Penyata kewangan merupakan dokumen penting yang perlu disediakan oleh organisasi pada setiap penghujung tahun perakaunan. ni kerana! penyata kewangan merupakan petunjuk kepada prestasi perniagaan pada setiap tahun. Terdapat pel"agai pihak yang memerlukan kepada penyediaan penyata kewangan syarikat. #ntaranya ialah pela"ur dan pem"iaya. Kedua$dua pihak ini memerlukan penyediaan penyata kewangan yang lengkap daripada perniagaan "agi mem"olehkan mereka mem"uat keputusan yang tepat sama ada perniagaan terse"ut "erpotensi untuk "erkem"ang di masa akan datang. Tujuan pela"ur dan pem"iaya mem"uat analisis ke atas penyata kewangan perniagaan adalah "agi memastikan pela"uran atau pem"iayaan yang "akal dilakukan mampu mem"erikan pulangan yang lumayan kepada mereka. Prestasi perniagaan dapat dikenal pasti melalui analisis penyata kewangan perniagaan "agi setiap tahun. #nalisis ini dilaksanakan "agi mengenal pasti pestasi kewangan perniagaan pada masa lepas dan pada masa ini. %elain itu! analisis ini juga dilaksanakan "agi menjalankan mem"olehkan pihak$pihak yang "erkepentingan dapat mengenalpasti kelemahan dan kekuatan syarikat "erdasarkan matlamat yang telah ditetapkan. Terdapat "e"erapa jenis nis"ah kewangan yang "oleh digunakan "agi menilai prestasi kewangan perniagaan untuk tahun semasa. #ntaranya ialah nis"ah ke&airan! nis"ah hutang! nis"ah pengurusan aset dan nis"ah ke"eruntungan. %etiap nilai nis"ah ini mem"erikan gam"aran umum kepada pihak$pihak yang "erkepentingan tentang prestasi perniagaan dari aspek$aspek yang tertentu. 'is"ah ke&airan menunjukkan kemampuan perniagaan untuk memenuhi o"ligasi hutang semasa sekiranya dituntut oleh pemiutang se&ara ti"a$ti"a. 'is"ah hutang se&ara umumnya menunjukkan ke&ekapan perniagaan menguruskan hutang$hutang yang diperoleh. #nalisis nis"ah ini meli"atkan perhu"ungan diantara aset! lia"iliti dan ekuiti. a merupakan &ara untuk menganalisis hutang dan untuk melihat jika semua lia"iliti "oleh di"ayar jika menjual semua aset. 'is"ah pengurusan aset menunjukkan "agaimana pengurusan perniagaan menggunakan aset yang dimiliki untuk menjana pendapatan perniagaan manakala nis"ah ke"eruntungan pula menunjukkan kemampuan perniagaan untuk menghasilkan pulangan yang tinggi atas operasi perniagaan yang dijalankan.

RBT3119 Perniagaan & Keusahawanan

Bagi tugasan ini! penyata kewangan yang akan digunakan untuk menilai prestasi kewangan diam"il daripada laporan kewangan Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad. Tahun perakaunan yang dijadikan rujukan ialah penyata kewangan tahun +,,- dan tahun +,,9. Tujuan pengiraan nis"ah kewangan "agi kedua$dua tahun ini dilaksanakan adalah untuk dijadikan asas per"andingan sekaligus mem"olehkan analisis arah aliran dilakukan. )enurut %hamsudin smail (199-*! tujuan analisis arah aliran adalah untuk menentukan sama ada prestasi dan kedudukan kewangan syarikat mengalami arah aliran yang meningkat atau menurun atau tidak mengalami apa$apa arah aliran yang tertentu. %elain daripada itu! analisis ini adalah untuk menentukan sama ada arah aliran masa lepas ini akan "erterusan untuk masa depan. 2.0 NISBAH KECAIRAN .ntuk mengukur prestasi Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad dari aspek ke&airan syarikat! terdapat dua jenis nis"ah yang "oleh digunakan iaitu nis"ah semasa dan nis"ah &epat. 2.1 Nisbah Semasa (Current Ratio) 'is"ah semasa menunjukkan kemampuan perniagaan untuk menanggung hutang jangka masa pendek yang dilakukan dengan menggunakan aset$ aset semasa yang dimiliki oleh perniagaan. #set semasa digunakan "agi menghitung kemampuan perniagaan mem"ayar hutang semasa kerana aset semasa mudah di&airkan kepada "entuk tunai. semasa adalah0 'is"ah %emasa 3 /ormula yang digunakan "agi menghitung nis"ah #set %emasa 2ia"iliti %emasa

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,-! nis"ah semasa yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah 0 'is"ah %emasa 3 --1 --+ 1 ,3, 456 'is"ah %emasa 3 ,.-7

RBT3119 Perniagaan & Keusahawanan

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,9 pula! nis"ah semasa yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah0 656 761 'is"ah %emasa 3 79- 669 1.,-

Nisbah Semasa =

8adual di "awah menunjukkan per"andingan nilai nis"ah semasa "agi Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad "agi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,- dan +,,9.

'is"ah %emasa

+,,,.-7

+,,9 1.,-

Per"e9aan ,.++

)eningkat:)enurun )eningkat

Berdasarkan jadual per"andingan di atas! dapat disimpulkan "ahawa terdapat peningkatan dari segi kemampuan perniagaan untuk menjelaskan hutang$hutang jangka masa pendek yang ditanggung oleh perniagaan. 'ilai nis"ah yang terlalu tinggi tidak digalakkan kerana situasi itu menunjukkan perniagaan terlalu "anyak mela"ur dalam aset semasa atau perniagaan tidak menggunakan kemudahan kredit sepenuhnya. 'ilai yang terlalu rendah juga menunjukkan prestasi perniagaan yang tidak "aik kerana perniagaan akan "erdepan dengan an&aman "ankrap aki"at ketidakmampuan mem"ayar hutang semasa apa"ila dituntut oleh pemiutang. 'ilai nis"ah semasa yang ter"aik adalah +.,. Berdasarkan pengiraan di atas! dapat disimpulkan "ahawa perniagaan dapat meningkatkan prestasi nis"ah hutangnya yang agak lemah pada tahun +,,- kepada nilai yang le"ih "aik pada tahun +,,9. ;alau "agaimanapun! Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad perlu memikirkan kaedah untuk meningkatkan nilai nis"ah semasanya yang masih "erada di paras yang agak rendah.

RBT3119 Perniagaan & Keusahawanan

2.2 Nisbah Cepat (Quick ratio) 'is"ah &epat mempunyai <ungsi yang hampir sama seperti nis"ah semasa. 'is"ah &epat menunjukkan kemampuan perniagaan untuk menanggung hutang jangka masa pendek yang dilakukan dengan menggunakan aset$aset semasa yang dimiliki tetapi tidak mengam"ilkira nilai in=entori. ni kerana in=entori agak sukar untuk di&airkan "er"anding aset$aset semasa yang lain. /ormula yang digunakan "agi menghitung nis"ah semasa adalah0 #set %emasa $ n=entori 'is"ah >epat 3 2ia"iliti %emasa

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,-! nis"ah &epat yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah 0 'is"ah >epat 3

881 882 459 489 1 030 457

Nisbah Semas=

0.41

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,9 pula! nis"ah &epat yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah0 'is"ah >epat 3

757 671 354 381 698 779 0.58

Nisbah Semas=

8adual di "awah menunjukkan per"andingan nilai nis"ah &epat "agi Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad "agi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,- dan +,,9.

+,,'is"ah >epat ,.41

+,,9 ,.5-

Per"e9aan ,.16

)eningkat:)enurun )eningkat

RBT3119 Perniagaan & Keusahawanan

Berdasarkan jadual di atas! "erlaku peningkatan "agi "agi nis"ah &epat yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad. ;alau "agaimanapun! nilai nis"ah &epat ini jauh le"ih rendah jika di"andingkan dengan nilai nis"ah semasa yang diperolehi. ni dise"a"kan oleh ke"anyakan nilai aset semasa perniagaan terikat kepada in=entori yang dimiliki. Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad perlu mengenalpasti teknik pemasaran yang mampu menjana le"ih pendapatan "agi mem"olehkan le"ih "anyak in=entori ditukarkan menjadi tunai atau "ank. 3.0 NISBAH HUTAN #nalisis nis"ah hutang merujuk kepada prestasi perniagaan dalam menguruskan hutang$hutang yang ditanggung. Terdapat dua jenis nis"ah hutang yang dikaji pada penyata kewangan Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad iaitu nis"ah hutang atas aset dan nis"ah hutang atas ekuiti. 'ilai nis"ah hutang yang "aik "agi sese"uah perniagaan adalah kurang daripada 1. 'ilai nis"ah hutang yang terlalu tinggi menunjukkan ke&enderungan perniagaan untuk menjadi "ankrap dan akan menyukarkan <irma untuk mendapatkan dana tam"ahan melalui hutang. 3.1 Nisbah H!ta"# Atas Aset 'is"ah hutang atas aset dihitung "agi mengenalpasti sejauh manakah aset$aset perniagaan dimiliki atau di"iayai daripada hutang. 'ilai nis"ah hutang atas aset yang "aik adalah kurang daripada 1. %ekiranya nilai nis"ah adalah 1! ini "ermaksud jumlah hutang atau lia"iliti sama dengan jumlah aset. %ekiranya nilai nis"ah adalah le"ih "esar dari 1! maka perniagaan dianggap se"agai tidak solvent. /ormula yang digunakan "agi menghitung nis"ah hutang atas aset adalah0 8umlah 2ia"iliti 'is"ah ?utang #tas #set 3 8umlah #set

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,-! nis"ah hutang atas aset yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah 0 1 144 747 'is"ah ?utang #tas #set 3 ,.79 1 77, 4,1

'is"ah ?utang #tas #set 3

Nisbah Cepat =

881 882 459 489 1 030 457


5

Nisbah Semas=

0.41

RBT3119 Perniagaan & Keusahawanan

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,9! nis"ah hutang atas aset yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah 0

1 145 538
'is"ah ?utang #tas #set 3

1 712 717 0.67

Nisbah Hutang Atas Aset =

8adual di "awah menunjukkan per"andingan nilai nis"ah hutang atas aset "agi Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad "agi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,dan +,,9. 'is"ah ?utang #tas #set +,,,.79 +,,9 ,.76 Per"e9aan (,.,+* )eningkat:)enurun )enurun

Berdasarkan jadual di atas! terdapat sedikit penurunan "agi nis"ah hutang atas aset yang diperoleh pada tahun +,,9 jika di"andingkan dengan nilai nis"ah yang diperoleh pada tahun +,,-. ni menunjukkan peningkatan prestasi pengurusan <irma di dalam pem"iayaan pem"elian aset menggunakan hutang. 'ilai nis"ah yang rendah "agi kedua$dua tahun juga menunjukkan kesta"ilan <irma menguruskan pem"elian aset$aset perniagaan melalui kaedah kredit atau hutang. 3.2 Nisbah H!ta"# Atas E$!iti 'is"ah hutang atas ekuiti juga dipanggil se"agai nis"ah leverage. 'is"ah ini mem"andingkan pem"iayaan yang di"eri oleh pemiutang "er"anding ekuiti yang dimiliki oleh pemilik perniagaan. %ekiranya nilai yang diperoleh adalah 1! ini menunjukkan operasi perniagaan di"iayai se&ara sama rata oleh pemiutang dan pemilik iaitu 5,@ modal dikeluarkan oleh pemilik manakala "aki 5,@ diperoleh melalui pinjaman. %emakin ke&il nilai nis"ah hutang atas ekuiti adalah le"ih "aik kepada perniagaan. a menunjukkan "ahawa modal perniagaan le"ih "anyak dila"urkan oleh pemilik "er"anding pinjaman yang dilakukan. /ormula yang digunakan "agi menghitung nis"ah hutang atas aset adalah0 8umlah 2ia"iliti 'is"ah ?utang #tas Akuiti 3 8umlah Akuiti Pemilik

RBT3119 Perniagaan & Keusahawanan

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,-! nis"ah hutang atas ekuiti yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah 0

1 144 646
'is"ah ?utang #tas Akuiti 3

515 755 2.22

Nisbah Hutang Atas Aset

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,9! nis"ah hutang atas ekuiti yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah 0

1 145 538
'is"ah ?utang #tas Akuiti 3

567 179 2.02

Nisbah Hutang Atas Aset

8adual di "awah menunjukkan per"andingan nilai nis"ah hutang atas ekuiti "agi Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad "agi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,dan +,,9.

'is"ah ?utang #tas Akuiti

+,,+.++

+,,9 +.,+

Per"e9aan (,.+*

)eningkat:)enurun )enurun

Berdasarkan jadual di atas! didapati "erlaku sedikit penurunan "agi nis"ah hutang atas ekuiti yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad pada tahun +,,9 "er"anding tahun +,,-. ni menunjukkan kadar ke"ergantungan kepada pemiutang untuk menyalurkan modal kepada perniagaan semakin "erkurang. ;alau "agaimanapun! nilai nis"ah hutang atas ekuiti yang tinggi untuk kedua$dua tahun kewangan (mele"ihi angka +* menunjukkan operasi perniagaan le"ih "anyak di"iayai oleh pemiutang "er"anding modal yang dikeluarkan oleh pemilik perniagaan.

RBT3119 Perniagaan & Keusahawanan

%.0 NISBAH PEN URUSAN ASET #nalisis ke atas nis"ah pengurusan aset dilaksanakan "agi mengenalpasti ke"erkesanan <irma menggunakan aset$aset yang ada di dalam perniagaan untuk menghasilkan jualan atau menam"ahkan pendapatan perniagaan. %emakin tinggi nilai nis"ah yang diperoleh! semakin "agus prestasi <irma di dalam pengurusan aset$aset perniagaan yang ada. Bagi mengenal pasti ke&ekapan pengurusan Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad dalam menggunakan aset$aset perniagaan yang dimiliki! se"anyak tiga jenis pengiraan nis"ah akan digunakan iaitu pusing ganti aset tetap! pusing ganti jumlah aset dan pusing ganti in=entori. %.1 P!si"# a"ti Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)

Pusing ganti aset tetap menunjukkan kemampuan dan ke&ekapan <irma menggunakan aset$aset tetap yang dimiliki untuk menghasilkan jualan "agi perniagaan. %emakin tinggi nilai pusing ganti yang diperoleh adalah le"ih "aik untuk menunjukkan peningkatan prestasi <irma. /ormula yang digunakan "agi menghitung pusing ganti aset tetap ialah0 8ualan Pusing Banti #set Tetap 3 #set Tetap

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,-! pusing ganti aset tetap yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah 0 3 -66 ,7Pusing Banti #set Tetap 3 'is"ah ?utang #tas #set3 4.966- 519

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,9! pusing ganti aset tetap yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah 0 3 644 +33 Pusing Banti #set Tetap 3 'is"ah ?utang #tas #set3 3.9+ 955 ,47

RBT3119 Perniagaan & Keusahawanan

8adual di "awah menunjukkan per"andingan nilai pusing ganti aset tetap "agi Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad "agi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,dan +,,9.

Pusing Banti #set Tetap

+,,4.9-

+,,9 3.9+

Per"e9aan (1.,7*

)eningkat:)enurun )enurun

Berdasarkan jadual di atas! terdapat penurunan di dalam nilai pusing ganti aset tetap pada tahun +,,9 "er"anding tahun +,,- iaitu se"anyak 1.,7 kali. ni menunjukkan "erlaku penurunan terhadap tahap ke"erkesanan penggunaan aset tetap oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad untuk menjana pendapatan kepada perniagaan. %.2 P!si"# a"ti &!m'ah Aset (Total Asset Turnover)

Pusing ganti jumlah aset menghitung ke"erkesanan penggunaan aset$aset yang dimiliki untuk mendatangkan hasil kepada perniagaan. #nalisis ini menilai kemampuan <irma menguruskan kesemua aset yang ada untuk menjana pendapatan kepada perniagaan. %emakin tinggi nilai pusing ganti yang diperoleh adalah le"ih "aik untuk menunjukkan peningkatan prestasi <irma. /ormula yang digunakan "agi menghitung pusing ganti aset tetap ialah0 8ualan Pusing Banti 8umlah #set 3 8umlah #set

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,-! pusing ganti jumlah aset yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah 0

3 877 068
Pusing Banti 8umlah #set 3

1 660 401
+.34

Nisbah Hutang Atas Ase t=

RBT3119 Perniagaan & Keusahawanan

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,9! pusing ganti jumlah aset yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah 0 3 644 +33 Pusing Banti 8umlah #set 3 'is"ah ?utang #tas #se t3 +.19 1 61+ 616

8adual di "awah menunjukkan per"andingan nilai pusing ganti jumlah aset "agi Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad "agi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,dan +,,9.

Pusing Banti 8umlah #set

+,,+.34

+,,9 +.19

Per"e9aan (,.15*

)eningkat:)enurun )enurun

Berdasarkan jadual di atas! terdapat sedikit penurunan di dalam nilai pusing ganti jumlah aset pada tahun +,,9 "er"anding tahun +,,- iaitu se"anyak ,.15 kali. ni menunjukkan "erlaku penurunan terhadap tahap ke"erkesanan penggunaan aset$aset yang dimiliki oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad untuk menjana pendapatan kepada perniagaan. %.3 P!si"# a"ti I"(e"t)*i (Inventory Turnover)

#nalisis pusing ganti in=entori mem"erikan gam"aran umum kepada pihak$pihak "erkepentingan tentang ke&ekapan pengurusan in=entori <irma. #nalisis kewangan ini meli"atkan pem"elian dan penggunaan in=entori yang dimiliki oleh perniagaan. %emakin tinggi nilai pusing ganti yang diperoleh menunjukkan semakin "aik prestasi yang ditunjukkan oleh perniagaan. ni dise"a"kan oleh semakin tinggi nilai pusing ganti "ermaksud semakin "anyak "arang$"arang yang ha"is dijual oleh perniagaan. /ormula yang digunakan "agi menghitung pusing ganti in=entori ialah0 Kos Barang 1ijual Pusing Banti n=entori 3 n=entori

1,

RBT3119 Perniagaan & Keusahawanan

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,-! pusing ganti in=entori yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah 0 + 763 31Pusing Banti n=entori 3 5.-+ 459 4-9

'is"ah ?utang #tas #se t3

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,9! pusing ganti in=entori yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah 0 + 47+ 639 Pusing Banti n=entori 3 7.95 354 3-1

'is"ah ?utang #tas #se t3

8adual di "awah menunjukkan per"andingan nilai pusing ganti in=entori "agi Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad "agi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,dan +,,9.

Pusing Banti n=entori

+,,5.-+

+,,9 7.95

Per"e9aan 1.13

)eningkat:)enurun )eningkat

Berdasarkan jadual di atas! terdapat peningkatan di dalam nilai pusing ganti in=entori pada tahun +,,9 "er"anding tahun +,,- iaitu se"anyak 1.13 kali. ni menunjukkan tahap ke"erkesanan penggunaan in=entori yang dimiliki oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad untuk menjana pendapatan kepada perniagaan menjadi "ertam"ah "aik.

11

RBT3119 Perniagaan & Keusahawanan

+.0 NISBAH KEUNTUN AN #nalisis nis"ah keuntungan digunakan "agi mengenal pasti kemampuan <irma menghasilkan pulangan dan keuntungan daripada operasi perniagaan yang dilakukan. Bagi menilai prestasi Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad dari aspek nis"ah ke"eruntungan! empat jenis nis"ah akan digunakan iaitu margin untung kasar! margin untung "ersih! pulangan aset dan pulangan ekuiti. +.1 ,a*#i" U"t!"# Kasa* (Gross Profit Margin) )argin untung kasar menunjukkan ke"erkesanan dasar penetapan harga dan ke&ekapan "ahagian pengeluaran melaksanakan operasi perniagaan. 'is"ah ini merupakan peratus keuntungan yang diperoleh oleh <irma melalui jualan selepas ditolak kos "arang dijual. %emakin tinggi nilai margin yang diperoleh menunjukkan semakin "aik tahap prestasi perniagaan. /ormula yang digunakan "agi menghitung margin untung kasar ialah0 .ntung Kasar )argin .ntung Kasar 3 8ualan

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,-! margin untung kasar yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah 0 1 +,3 65, )argin .ntung Kasar 3 'is"ah ?utang #tas # 3 ,.31 3 -66 ,7-

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,9! margin untung kasar yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah 0 1 +-1 494 )argin .ntung Kasar 3 'is"ah ?utang #tas #3 ,.34 3 644 +33

1+

RBT3119 Perniagaan & Keusahawanan

8adual di "awah menunjukkan per"andingan nilai margin untung kasar "agi Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad "agi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,dan +,,9. +,,,.31 +,,9 ,.34 Per"e9aan ,.,3 )eningkat:)enurun )eningkat

)argin .ntung Kasar

Berdasarkan jadual di atas! terdapat peningkatan di dalam margin untung kasar yang diperoleh pada tahun +,,9 "er"anding tahun +,,- iaitu se"anyak ,.,3 atau 3@. Cleh kerana jumlah jualan semakin "erkurang pada tahun +,,9! peningkatan ini mungkin dise"a"kan oleh pengurangan kos pengeluaran! sekaligus menunjukkan peningkatan tahap ke&ekapan pengurusan pengeluaran Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad. +.2 ,a*#i" U"t!"# Be*sih (Nett Profit Margin) #nalisis margin untung "ersih dilakukan untuk mengukur peratus keuntungan "ersih selepas ditolak kos "arang dijual! <aedah! &ukai dan "elanja operasi. a juga menilai ke&ekapan syarikat dalam pengurusan per"elanjaan operasi. /ormula yang digunakan "agi menghitung margin untung "ersih ialah0 .ntung Bersih 2epas >ukai )argin .ntung Bersih 3 8ualan

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,-! margin untung "ersih yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah 0 34, --6 )argin .ntung Bersih 3 'is"ah ?utang #tas # 3 ,.,9 3 -66 ,7-

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,9! margin untung "ersih yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah0 351 693 )argin .ntung Bersih 3 'is"ah ?utang #tas # 3 ,.,9
13

3 644 +33

RBT3119 Perniagaan & Keusahawanan

8adual di "awah menunjukkan per"andingan nilai margin untung "ersih "agi Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad "agi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,dan +,,9. )argin .ntung Bersih +,,,.,9 +,,9 ,.,9 Per"e9aan $ )eningkat:)enurun Kekal

Berdasarkan jadual di atas! tiada peru"ahan nilai margin untung "ersih yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad "agi tahun +,,- dan +,,9. 'ilai margin untung "ersih yang diperoleh kekal pada ,.,9 atau 9@ "agi kedua$dua tahun terse"ut. +.3 P!'a"#a" Atas Aset (Return n Asset)

'is"ah pulangan atas aset mengukur keuntungan yang dapat dihasilkan "agi setiap ringgit yang dila"urkan. 'is"ah ini menunjukkan kemampuan perniagaan dalam menghasilkan pulangan yang tinggi untuk setiap ringgit yang dila"urkan ke dalam pem"elian aset. /ormula yang digunakan "agi menghitung pulangan aset ialah0 .ntung Bersih 2epas >ukai Pulangan #tas #set 3 8umlah #set

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,-! pulangan atas aset yang diperoleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah 0 34, --6 Pulangan #tas #set 3 ,.+1 1 77, 4,1

'is"ah ?utang #tas #3

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,9! pulangan atas aset yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah 0 351 693 Pulangan #tas #set 3 ,.+1
14

1 61+ 616

'is"ah ?utang #tas #3

RBT3119 Perniagaan & Keusahawanan

8adual di "awah menunjukkan per"andingan nilai pulangan atas aset "agi Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad "agi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,dan +,,9.

Pulangan #tas #set

+,,,.+1

+,,9 ,.+1

Per"e9aan $

)eningkat:)enurun Kekal

Berdasarkan jadual di atas! tiada peru"ahan nilai pulangan atas aset yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad "agi tahun +,,- dan +,,9. 'ilai margin untung "ersih yang diperoleh kekal pada ,.+1 atau +1@ "agi kedua$dua tahun terse"ut. +.% P!'a"#a" Atas E$!iti (Return n !"uity)

#nalisis nis"ah pulangan atas ekuiti dilakukan "agi mengukur pulangan yang diperoleh oleh pemilik atau pemegang saham "agi setiap ringgit yang dila"urkan ke dalam perniagaan. %emakin tinggi nilai nis"ah yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi pulangan yang diperoleh oleh pemilik$pemilik perniagaan "agi pela"uran yang mereka masukkan. /ormula "agi menghitung nis"ah pulangan atas ekuiti ialah0 .ntung Bersih 2epas >ukai Pulangan #tas Akuiti 3 8umlah Akuiti

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,-! pulangan atas ekuiti yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah 0 34, --6 Pulangan #tas Akuiti 3 ,.77 515 655

'is"ah ?utang #tas # 3

Bagi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,9! pulangan atas ekuiti yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad ialah 0 351 663 Pulangan #tas Akuiti 3 'is"ah ?utang #tas #3 ,.7+
15

576 169

RBT3119 Perniagaan & Keusahawanan

8adual di "awah menunjukkan per"andingan nilai pulangan atas ekuiti "agi Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad "agi tahun kewangan "erakhir 31 1isem"er +,,dan +,,9. +,,,.77 +,,9 ,.7+ Per"e9aan (,.,4* )eningkat:)enurun )enurun

Pulangan #tas Akuiti

Berdasarkan jadual di atas! "erlaku sedikit penurunan terhadap nilai pulangan atas ekuiti yang diperoleh oleh Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad "agi tahun +,,9 "er"anding tahun +,,-. 'ilai pulangan atas ekuiti yang diperoleh menurun se"anyak ,.,4 atau 4@ daripada ,.77 pada tahun +,,- menjadi ,.7+ pada tahun +,,9.

-.0 RU,USAN Berdasarkan analisis yang telah di"uat! prestasi kewangan Kumpulan 'estle ()alaysia* Berhad mengalami sedikit kemerosotan pada tahun +,,9 "er"anding tahun +,,-. Pihak pengurusan pentad"iran dan pemasaran perlu mengenalpasti teknik pemasaran yang mampu menjana le"ih pendapatan serta memikirkan strategi "agi meningkatkan keuntungan "agi tahun "erikutnya.

17

RBT3119 Perniagaan & Keusahawanan

RU&UKAN 2oh 2an dan ;ong Pooi 2eng. (+,,5*. Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 dan 5. %hah #lam. /ederal )arshall >a=endish Adu&ation. )okhtar Pet. (+,13*. Teks STPM Pengajian Perniagaan Penggal 1. %hah #lam. CD<ord /ajar %dn. Bhd. R.8. Bull.(199-*. Perakaunan dalam Perniagaan. Kuala 2umpur. 1ewan Bahasa 1an Pustaka. %hanthi %u"ramaniam dan )ah Boon Kiet. (+,1+*. Teks STPM Pengajian Perniagaan Penggal 1. %elangor 1arul Ahsan. Pener"itan Pelangi %dn. Bhd. Tan %iew 2ian. (+,,6*. Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5. Petaling 8aya. %as"adi %dn. Bhd. 8amal646-.(+,,-*. Penyata Kewangan - Maksud Aset !ia"iliti #ilai $ersi% dan Analisis #is"a%& http0::jamal646-."logspot.&om:+,,-:1,:penyata$kewangan$maksud$ aset$lia"iliti.html. #kses pada +6 Cgos +,13 'estle ()alaysia* Berhad. (+,,9*. !aporan Ta%unan '(() #estle Malaysia. http0::www.nestle.&om.my:>ommon:'estle1o&uments:1o&uments:pd<:'estleE/in an&ialReportEB).pd<. #kses pada 3, Cgos +,13. .nit Perdagangan Bidang Pendidikan Teknik! Fokasional 1an Kemahiran! Bahagian Pem"angunan Kurikulum! Kementerian Pelajaran )alaysia. (+,1,*. $uku Sum"er Pengajaran & Pem"elajaran Prinsip Perakaunan& http0::salinasmjkkh.wikispa&es.&om:<ile:=iew:)odulGPrinsipGPerakaunanG+,1,@ 5B1@51.pd<. #kses pada 3, Cgos +,13.

16

RBT3119 Perniagaan & Keusahawanan

LA,PIRAN Sa'i"a" pe".ata $e/a"#a" Nest'e (,a'a.sia0 Be*ha1 ba#i tah!" be*a$hi* 31 Disembe* 2002

1-