Anda di halaman 1dari 14

1.

PENGENALAN

Menurut Wright & MacMahan (1992) Pengurusan Tenaga Manusia Strategik merujuk kepada corak aktiviti dan pengurusan sumber manusia ang dirancang bagi membo!ehkan organisasi mencapai mat!amat ang diingini" #ni bermaksud keja aan seseorang pengurus ban ak bergantung kepada pengetahuan$ kebo!ehan dan kepakarann a da!am

menggunakan sumber manusia di ba%ah se!iaann a" &rganisasi dapat beroperasi secara berkesan apabi!a pengurus mampu mambangun dan mengintegrasikan sega!a kebo!ehan ang ada pada subordinatn a dan mengarahkan kebo!ehan tersebut ke arah pencapaian mat!amat organisasi"

Wright & Sne!! (1991) pu!a berpendapat semua organisasi per!u me!aksanakan dua ama!an asas sumber manusia iaitu pengurusan kompetensi (competence management) ang me!iputi proses pengambi!an (recruitment)$ pemi!ihan (se!ection) dan !atihan (training)' serta pengurusan tingkah !aku (behavior management) ang merujuk kepada proses peni!aian (eva!uation) dan ganjaran (compensation)" (ombinasi beberapa ama!an pengurusan sumber manusia ang berkua!iti dan berkesan ada!ah penting untuk

membangunkan sumber manusia bagi mencapai mat!amat organisasi"

Pada pertengahan dan !e%at tahun 9)an$ idea asas pengurusan sumber manusia te!ah dibangunkan berdasarkan konsep *+it and +!e,ibi!it -" *.it- merujuk kepada keadaan di mana komponen di da!am organisasi se!ari dengan komponen ang !ain ke arah mat!amat ang ang sama" *.!e,ibi!it - pu!a merujuk kepada kebo!ehan organisasi men esuaikan diri dengan perubahan dan kepe!bagaian daripada persekitarann a" Sebagai

kesimpu!ann a$ pengurusan tenaga manusia per!u bersi+at dinamik bagi memenuhi keper!uan tenaga manusia ang sentiasa berubah da!am usaha pihak pengurusan

mencapai strategi ang te!ah ditetapkan"

Seko!ah sebagai sebuah organisasi ang dinamik juga sangat memer!ukan pengama!an sumber manusia strategic$ apatah !agi asset utama seko!ah merupakan guru/guru ang per!u membimbing para pe!ajarn a ang juga merupakan moda! insan ang akan

menentukan keja aan negara pada masa hadapan" 0ma!an pengurusan sumber manusia di seko!ah sangat bergantung kepada pengurus besarn a iaitu pengetua atau guru besar" 1agi me!ihat ama!an tersebut$ maka SM( (amunting$ Taiping$ Perak te!ah dipi!ih sebagai samp!e da!am perbincangan ini" Wa!aupun pengurusan sumber manusia terdiri daripada enam komponen penting iaitu perancangan$ pengambi!an$ pemi!ihan$ !atihan$ peni!aian prestasi dan ganjaran$ perbincangan han a akan dibuat ke atas empat komponen sahaja iaitu perancangan$ !atihan$ peni!aian prestasi dan ganjaran" #ni kerana bagi jabatan kerajaan$ komponen pengambi!an dan pemi!ihan di!akukan secara berpusat iaitu di peringkat (ementerian Pe!ajaran"

2.0

LATAR BELAKANG SMK KAMUNTING DAN PENGETUANYA

1erikut merupakan !atar be!akang SM( (amunting (SM(()" T0234 P56#ST#W0 1978 Memu!akan sesi perseko!ahan pada 9 :anuari 1978" ;iasaskan o!eh pengetua pertama 5n &ng <ong (%ong" Pengambi!an pertama dibuat han a murid/murid Tingkatan Satu sahaja$ iaitu 197= 197> 1977 1979 199) 1999 seramai 19) orang dan bi!angan guru pu!a seramai 7 orang" pengambi!an pe!ajar/pe!ajar pera!ihan iaitu 9 ke!as" sebuah bangunan pasang siap ang mengandungi 8 bi!ik darjah te!ah dibina" (e!as menengah atas (Tingkatan 8) te!ah mu!a dibuka" Pembinaan dua b!ok bangunan 9 tingkat di!engkapi Makma! Sains Tu!en$ .i?ik$ (imia dan 1io!ogi" :um!ah murid meningkat seban ak 18)) orang dengan @) guru" 0!iran Sains mu!a dibuka" Sebe!um ini pe!ajar jurusan sains terpaksa meneruskan pe!ajaran di bandar Taiping" Tara+ SM(( te!ah dinaikkan ke seko!ah Ared 0" :a%atan pentadbir te!ah dipenuhi iaitu Pengetua$ Pen" (anan Pentadbiran$ Pen" (anan 25M$ seorang 2))= 2))@ 2))> 2))7 pen e!ia petang dan 8 orang guru kanan" (e!as 6ancangan (has 0gama ditubuhkan (e!as 6ancangan (has 0kademik ditubuhkan (e!as Tingkatan @ ditubuhkan seban ak 2 ke!as (ini SM( (amunting mempun ai jum!ah b!ok bangunan seban ak 9 buah$ jum!ah pe!ajar seban ak 1=)) orang dan tenaga pengajar berjum!ah 122 orang" :um!ah tenaga pengajar ang pa!ing ban ak di daerah Barut Matang dan

Se!ama" ;isokong o!eh 2) kakitangan bukan akedemik" (ini SM(( da!am proses pengiktira+an pengurusan kua!iti #S&

9))1( Pengurusan Pengajaran dan Pembe!ajaran) 1uda a SM((

S C Smart (1ijak) M C Modest (Murah hati) ( C (ind (1aik 2ati) ( C (no%!edgeab!e (1erpengetahuan) Disi SM(( Meneruskan tradisi kecemer!angan akademik dan menjadi seko!ah terbi!ang di 4egeri Perak pada tahun 2)1)" Misi SM(( Me!ahirkan pe!ajar ang cemer!ang dari segi akademik$ kokuriku!um dan sahsiah me!a!ui pendidikan berkua!iti" Batar 1e!akang Pengetua 4ama C 5n" Sha+ie bin &thman 3mur C == tahun :a%atan hakiki C Pengetua (anan ;A=8 Penga!aman Mengajar C 91 tahun 1erada di SM(( sejak 2))1 &ps en C 5konomiE Sejarah 3.0 PERANCANGAN SUMBER MANUSIA

1oh!ander$ Sne!! dan Sherman (2))1) men atakan perancangan sumber manusia sebagai proses membeka!kan suatu keper!uan akan datang untuk pergerakan sumber manusia ke da!am atau ke !uar organisasi" ;a!am organisasi seko!ah ia merupakan proses merama!kan bi!angan dan jenis guru ang diper!ukan pada masa hadapan dan

membandingkan dengan jum!ah ang sedia ada" Pengetua SM(( didapati mengama!kan dua strategi da!am proses perancangan sumber manusia ini"

9"1

Strategi 0na!isis Statistik

;a!am strategi ini pengetua te!ah membuat satu ana!isis statistic berkaitan bi!angan ke!as ang akan dibuka di masa hadapan$ mata pe!ajaran e!ekti+ ang akan dita%arkan dan bi!angan guru serta ops en ang diper!ukan bagi memenuhi kesemua ke!as ang baka! dibuka" 0na!isis ini biasan a dija!ankan dua ka!i setahun iaitu sekitar bu!an 0pri!/Mei dan bu!an 4ovember/;isember$ semasa proses pertukaran guru ber!aku" Strategi ini di!ihat sangat berkesan di mana jum!ah guru seramai 122 orang di seko!ah ada!ah mencukupi dan hampir kesemua guru mengajar mata pe!ajaran ops en mereka" #ni memberi kekuatan kepada seko!ah kerana te!ah me!etakkan sumber manusia (guru) di tempat sepatutn a (mengajar mata pe!ajaran ops en) dan ini memberi kesan ang baik kepada para pe!ajar kerana mendapat i!mu dari sumber ang mahir" Se!ain itu guru juga berasa berpuas hati kerana dapat mencurahkan i!mu mereka"

1agaimanapun strategi ini mungkin menimbu!kan masa!ah sekiran a jum!ah ke!as ang dijangka dibuka$ atau mata pe!ajaran e!ekti+ ang dita%arkan tidak seperti apa ang dirancang" #ni akan men ebabkan jum!ah guru ang diminta berkurangan dari ang sepatutn a dan bo!eh menimbu!kan masa!ah kepada pihak pengurusan dan guru/guru !ain"

9"2

Strategi (ua!iti #S& 9))1F2))) (Pengurusan Pengajaran dan Pembe!ajaran)

Strategi ini di!ihat sangat se!ari dangan visi seko!ah iaitu meneruskan tradisi kecemer!angan akademik dan menjadi seko!ah terbi!ang 4egeri Perak pada tahun 2)1)" 3saha bersungguh/sungguh pihak seko!ah khususn a pengetua da!am mendapatkan pengiktira+an ini te!ah berja a mendapatkan keperca aan dari pihak Pejabat Pe!ajaran ;aerah (PP;) dan :abatan Pe!ajaran 4egeri (:P4) untuk memberikan sedikit keutamaan kepada pihak seko!ah" #ni terbukti dengan ke%ujudan beberapa ke!as rancangan khas dan ke!as tingkatan enam" (eperca aan dari pihak PP; dan :P4 merupakan satu kekuatan kerana ini membo!ehkan seko!ah diberi keutamaan da!am memenuhi bi!angan guru mengikut ops en ang diper!ukan berbanding seko!ah !ain di daerah Barut Matang"

(eadaan ini juga te!ah membuka pe!uang kepada seko!ah untuk disenaraikan sebagai seko!ah k!uster da!am ke!ompokn a$ dan jika ini ber!aku ia akan memberi kesan positi+ kepada pengurusan sumber manusia kerana pengetua akan berpe!uang untuk memi!ih sendiri guru/guru berkua!iti bagi ditempatkan di seko!ah tersebut"

1agaimanapun$ keghairahan untuk mendapatkan pengiktira+an kua!iti ini te!ah men ebabkan guru/guru berasa tertekan kerana sangat terikat dengan proses dokumentasi ang pe!bagai$ ang bo!eh mengganggu tugas utama mereka untuk mengajar para pe!ajar" (e!emahan ini men ebabkan rasa tidak se!esa bekerja di seko!ah dan guru tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap tugas utama mereka" (eadaan ini juga bo!eh men ebabkan ancaman di mana ramai guru akan ter+ikir untuk berpindah ke seko!ah !ain sekiran a tidak dapat menga%a! tekanan tersebut" Se!ain itu pengiktira+an ini juga memer!ukan sokongan ke%angan ang ban ak di mana sumber ke%angan itu sepatutn a

bo!eh disa!urkan ke komponen !ain pengurusan sumber manusia seperti !atihan kakitangan atau memberi ganjaran ang bo!eh meningkatkan motivasi kerja para guru"

4.0

LATIHAN

Program !atihan dan pembangunan merupakan satu komponen penting da!am pengurusan sumber manusia kerana ia dapat memberikan sokongan kepada individu$ kumpu!an dan organisasi untuk membina$ memahami dan memperbaiki pendekatan kerja" ;a!am dunia pendidikan !atihan bo!eh didapati dari dua sumber iaitu pertama kursus atau !atihan ang dirancang di peringkat kementerian sendiri me!a!ui :P4 dan PP;$ dan kedua kursus da!aman ang dirancang o!eh pihak seko!ah" Pihak pengurusan SM(( dikena! pasti te!ah menja!ankan strategi pemua+akatan da!am komponen ini" dan strategi ga!akan pembangunan pro+essiona!

8"1

Strategi Pemua+akatan

Strategi ini merujuk kepada ke%ujudan ja%atan kuasa perkembangan sta+ ang te!ah dibentuk o!eh pihak pengurusan seko!ah" :a%atan kuasa ini akan memi!ih tajuk/tajuk ang sesuai bagi program perkembangan sta+ ang te!ah dijadua!kan dija!ankan seban ak empat ka!i setahun" Se!ain itu bagi !atihan atau kursus ang dianjurkan o!eh pihak :P4 atau PP;$ pengetua akan berbincang dengan Peno!ong (anan dan juga panitia ang ter!ibat bagi memi!ih guru ang sesuai untuk mengikuti kursus tersebut" Me!a!ui strategi ini pengetua akan mendapat pandangan ang !ebih !uas dari ah!i ja%atan kuasa atau panitia akan keper!uan !atihan dan pembangunan ang diper!ukan o!eh guru/guru" #ni

akan memastikan !atihan

ang diberikan benar/benar akan meman+aatkan guru/guru

untuk pembangunan pro+essiona! mereka"

1agaimanapun pihak pengurusan sering berhadapan dengan masa!ah sikap guru ang sering meno!ak pe!uang ang diberikan untuk mengikuti !atihan ang bo!eh memberikan ancaman kepada perkembangan sumber manusia" Auru/guru akan meminta bantuan dari rakan/rakan !ain da!am panitia ang sama$ atau kadangka!a men erahkan kemba!i tugas tersebut kepada ketua panitia atau peno!ong kanan bagi mencari pengganti mereka untuk mengikuti kursus tersebut" ;a!am keadaan ini mungkin strategi pemua+akatan per!u diubah di mana pengetua bo!eh menggunakan strategi koersi+ atau paksaan bagi guru/ guru ang memberikan a!asan ang remeh untuk tidak menghadiri kursus" #ni ada!ah untuk kebaikan organisasi bagi memastikan semua guru mendapat pengetahuan dan kemahiran tambahan bagi meningkatkan kecekapan mereka"

8"2

Strategi Aa!akan Pembangunan Pro+esiona!

Strategi ini merujuk kepada sokongan dan ga!akan ang diberikan o!eh pengetua kepada para guru untuk memohon ja%atan guru cemer!ang atau guru pakar" Se!ain itu be!iau juga sentiasa berto!ak ansur dengan guru/guru ang ingin men ambung pe!ajaran mereka ke peringkat ang !ebih tinggi asa!kan ian a tidak menjejaskan tugas mereka di seko!ah" Strategi ini dapat memberikan ga!akan kepada para guru untuk meningkatkan pro+esiona!isme mereka dan akan memberikan pu!angan ang baik kepada pihak seko!ah kerana mempun ai tenaga pakar ang bo!eh membantu meningkatkan pencapaian

seko!ah" #ni juga meningkatkan pe!uang seko!ah untuk !ebih mendapat keperca aan daripada mas arakat untuk menghantar anak mereka ke seko!ah tersebut"

1agaimanapun sekiran a terdapat ramai guru cemer!ang dan guru pakar maka seko!ah mungkin menghadapi masa!ah guru kerap ke!uar memberikan kursus kepada guru/guru dari seko!ah !ain dan men ebabkan kekurangan sementara sumber manusia di seko!ah" #a akan memberikan tekanan kepada guru/guru !ain kerana terpaksa menggantikan %aktu guru ang ke!uar memberikan kursus" Se!ain itu pihak seko!ah juga akan berhadapan ancaman guru ang mempun ai kepakaran atau ke!a akan ang !ebih tinggi ini berpindah ke organisasi !ain seperti ke seko!ah k!uster atau ke #nstitut Perguruan" 0pabi!a ini ber!aku maka ia merupakan satu kerugian kepada pihak seko!ah kerana kehi!angan sumber manusia ang berkua!iti"

5.0

PENILAIAN PRESTASI

Menurut Torrington dan Weightman (199))$ peni!aian prestasi ang dija!ankan di da!am organisasi bertujuan untuk memberi mak!um ba!as$ ga!akan$ bantuan dan panduan kepada subordinate untuk memberi prestasi ang !ebih baik di masa hadapan" ;a!am dunia pendidikan$ peni!aian prestasi biasan a dija!ankan me!a!ui borang sasaran kerja tahunan (S(T)$ peni!aian buku rekod rancangan mengajar guru$ semakan buku !atihan pe!ajar dan pencerapan" ;i SM(($ strategi ang dija!ankan o!eh pengetua ada!ah Strategi (etua Terhampir (#mmediate Superior) dan strategi ugutan"

="1

Strategi (etua Terhampir

Strategi ini bermaksud pengetua menurunkan kuasa meni!ai prestasi guru/guru kepada pega%ai ba%ahann a ang merupakan orang ang !ebih hampir kepada guru/guru iaitu Peno!ong (anan Pentadbiran atau Pen e!ia Petang" &!eh kerana jum!ah guru ang agak ramai ada!ah sukar untuk pengetua mengena!i kesemua guru secara dekat dan dengan menurunkan kuasan a kepada peno!ong kanan dan pen e!ia petang$ be!iau berharap mereka dapat memberikan peni!aian ang !ebih adi!" 1agaimanapun$ pengetua masih berperanan sebagai peni!ai kedua iaitu pemegang keputusan muktamad akan prestasi seseorang guru" 1e!iau juga sering membuat pemantauan secara tidak +orma! dengan berbincang dengan guru/guru bagi mengetahui masa!ah mereka"

Strategi

ang dija!ankan ini mempun ai kekuatan kerana me!a!ui ketua terhampir

(immediate superior) peni!aian prestasi dapat di!akukan dengan !ebih baik kerana ketua terhampir ang mengetahui bidang tugas seseorang pekerja dan sama ada mereka te!ah menunjukkan prestasi seperti ang sepatutn a" Se!ain itu pemantauan secara tidak +orma! ang di!akukan pengetua juga membo!ehkann a mencungki! masa!ah ang dihadapi guru dan mendapatkan ja%apan ang !ebih te!us kerana kurangn a tekanan di pihak guru ang merasakan baha%a diri mereka sedang dini!ai"

1agaimanapun o!eh kerana peni!aian prestasi ini me!ibatkan manusia dan manusia sering dipengaruhi o!eh emosi$ bo!eh terjadi peni!aian ang di!akukan o!eh ketua terhampir ini dipengaruhi o!eh unsur/unsur tersebut" Peno!ong kanan atau pen e!ia petang mungkin cenderung untuk memberikan peni!aian ang !ebih tinggi kepada guru/guru ang !ebih rapat dengan mereka dan tidak bersikap objekti+" ;i sini!ah peranan ang per!u

dimainkan o!eh pengetua

ang bertindak sebagai peni!ai kedua untuk tidak terus

men erahkan keputusan sepenuhn a di tangan pega%ai ba%ahann a"

="2

Strategi 3gutan

Pengetua kadangka!a didapati menggunakan strategi ugutan ini da!am memastikan para guru me!aksanakan tugas seperti ang be!iau arahkan" Sebagai contoh$ pengetua sangat mementingkan pengurusan ke%angan seko!ah dan bagi memastikan guru/guru men okongn a maka be!iau akan menjadikan peni!aian prestasi sebagai satu ugutan" Sekiran a guru/guru tidak dapat membantu da!am memastikan pengurusan ke%angan ang cekap$ maka prestasi mereka akan dini!ai rendah"

Me!a!ui strategi ini$ didapati pengetua dapat me!aksanakan pengurusan ang cekap dan para guru di!ihat membantun a dengan menunjukkan kesungguhan da!am me!aksanakan tugas ang diberi" 1agaimanapun tugas ang di!akukan bukan!ah secara sepenuh hati tetapi !ebih kepada secara terpaksa" #ni menimbu!kan rasa kurang keseronokan bekerja dan kurangn a motivasi di ka!angan guru dan bo!eh memberikan ancaman dengan pemohonan mereka untuk bertukar ke seko!ah !ain"

6.0

GANJARAN

(omponen terakhir da!am pengurusan sumber manusia ada!ah ganjaran" Aanjaran sangat berkaitan dengan penia!aian prestasi dan dianggap sebagai komponen penting ang

memberikan ga!akan dan motivasi kepada pekerja untuk terus mempamerkan prestasi kerja ang baik bagi meningkatkan pencapaian organisasin a" Se!ain daripada gaji dan

e!aun ang ditetapkan o!eh pihak kementerian$ ganjaran da!am organisasi pendidikan juga bo!eh diberikan da!am bentuk pemi!ihan penerima 0nugerah Perkhidmatan Gemer!ang (!apan peratus dari jum!ah kese!uruhan pekerja) dan ganjaran !ain" ;i SM(( pengetua te!ah memi!ih untuk me!aksanakan strategi ganjaran tidak ketara"

@"1

Strategi Aanjaran Tidak (etara

Seperti ang dibincangkan da!am komponen peni!aian prestasi$ peni!aian keban akann a dibuat o!eh peno!ong kanan dan pen e!ia petang dan kerana itu pemi!ihan guru untuk menerima 0nugerah Perkhidmatan Gemer!ang biasan a atas cadangan peno!ong kanan dan pen e!ia petang" Sementara itu pengetua juga tidak gemar memberikan ganjaran berbentuk materia! seperti pemberian siji! atau hadiah kepada para guru seba!ikn a !ebih gemar memberikan kata/kata pujian dan penghargaan ang dibuat da!am maj!is rasmi seperti mes uarat dan perhimpunan mingguan" (ekuatan strategi ang dija!ankan ini ian a dapat menge!akkan para guru bekerja kerana ganjaran materia! sahaja seba!ikn a bekerja dengan ikh!as dan ini dapat mengeka!kan konsistensi prestasi mereka"

1agaimanapun strategi ang dija!ankan ini didapati kurang memberikan motivasi dan ga!akan kepada guru untuk meningkatkan prestasi mereka" (ata/kata pujian dan penghargaan ang bersi+at umum tidak dapat menimbu!kan si+at ber!umba/!umba di ka!angan guru untuk meningkatkan prestasi mereka" (urangn a sentuhan peribadi (persona! touch) da!am memberikan ganjaran menunjukkan pengetua kurang prihatin terhadap usaha para guru untuk meningkatkan prestasi" #ni men ebabkan para guru han a memberikan tumpuan sekadarn a sahaja" Pemi!ihan penerima 0PG ang ban ak

bergantung kepada peno!ong kanan dan pen e!ia petang juga bo!eh memberikan ancaman kerana mungkin terdapat guru ang mengambi! pe!uang dengan me!obi pihak ang

berkaitan" #ni men ebabkan timbu! rasa tidak puas hati di ka!angan guru !ain khususn a mereka ang menunjukkan prestasi ang !ebih baik kerana mereka tidak menerima

ganjaran ang sepatutn a"

7.0

PENUTUP

Secara kese!uruhann a dapat disimpu!kan baha%a pengetua SM( (amunting$ 5n" Sha+ie bin &thman$ te!ah menja!ankan beberapa strategi da!am pengurusan sumber manusian a" 1e!iau menunjukkan kecekapan da!am me!aksanakan strategi pada komponen perancangan dan !atihan dan ini memberikan kekuatan kepada prestasi seko!ah di mata umum seperti :P4$ PP; dan mas arakat setempat" 1agaimanapun da!am komponen peni!aian prestasi dan ganjaran$ strategi ang dija!ankan dirasakan tidak e+ekti+ kerana tidak dapat meningkatkan penggunaan sumber manusia ang !ebih berkesan" #ni bo!eh men ebabkan rasa tidak puas hati di ka!angan guru dan seterusn a memberikan ancaman kehi!angan guru/guru ang berkua!iti"

RUJUKAN 0b" 0?i? <uso+" 2))9" Gelagat Organisasi: Teori, Isu dan Aplikasi

.e!kins P"("' Ghaikiris 1":" and Ghaikiris 4" 1999" Change Management: A Model for Effective Organizational erformance! :o ce$ 1' Ga!houn 5 and 2opkins ;" 1999" The "e# $tructure of $chool Improvement! rofil $ekolah Menengah %e&angsaan %amunting$ 5disi 2))7 6a?a!i Mat Hin" 199)" I%epimpinan 'alam ;istribution$ (ua!a Bumpur" engurusan$J 3tusan Pub!ications &

Sm !ie$ M"0" and Wen?e!$ S"0" 2))@" romoting Instructional Improvement: A $trategic (uman )esource Management erspective$ Gonsortium on Ghicago Schoo! 6esearch" Torrington$ ;" and 2a!!$ B" 1991"I ersonnel Management$J Prentice 2a!!$ 3nited (ingdom"