Anda di halaman 1dari 14

AMALI 2: BULAN Tajuk : Terbit dan Terbenam Bulan Tujuan Amali : Mengkaji perubahan fasa-fasa bulan Pengenalan : Bulan

adalah objek langit yang paling dekat dengan bumi. Kerana jaraknya yang

paling dekat tersebut, bulan adalah objek langit yang paling mudah dilihat dengan mata kasar. Bulan biasanya kelihatan pada waktu malam, namun kita tidak boleh melihat bulan setiap malam walau pun langit bersih tanpa awan Pembolehubah Manipulasi Bilangan hari Bergerak balas !erubahan fasa bulan Malar "enis kamera yang digunakan Hipotesis #emakin meningkat bilangan hari, perubahan fasa bulan dapat diperhatikan Alat dan radas: Kamera, kertas $atatan, pensel emahiran Proses !ains: Mengawal pemboleh ubah, menyatakan hipotesis, memerhati, mentafsir data, menggunakan perhubungan ruang dan masa, menggunakan nombor, mengelas, berkomunikasi, membuat inferens.

Prosedur: %. Maklumat mengenai terbit dan terbenam bulan daripada buku, majalah, jurnal, surat khabar atau internet di$ari. &. 'okasi sesuai dipilih dan bulan yang terdapat di kawasan itu diperhatikan setiap hari selama sebulan. (. !emerhatian dijalankan menggunakan mata kasar.

). Kamera yang sesuai untuk mengambil gambar digunakan. *. Tarikh dan waktu pemerhatian direkodkan. +. edudukan bulan dan sebarang perubahan bentuk bulan di$atatkan ke dalam jadual ,. -ata yang diperoleh dianalisis dan ditafsirkan. eputusan "adual % Keputusan pemerhatian amali bulan .* Ma$ &/%)-( 0pril &/%)1 Tarikh "ambar #asa bulan $ang sepatutn$a kelihatan %atatan pemerhatian

& Ma' 2()*

2ua$a 'angit $erah . tidak hujan 1

3aktu 4pm -4.(/ pm

'okasi Kolej Kediaman 5atimah

5asa bulan Bulan hampir purnama

-arjah 4/-%(* degrees

Bulan kelihatan pada malam ini kerana waktu bulan terbenam adalah

).&/ pagi + Ma' 2()* 2ua$a6 'angit $erah .tidak hujan 1

3aktu 4pm -4.(/ pm 5asa bulan hampir purnama -arjah %7/-&&* -egree Bulan kelihatan malam ini kerana $ua$a $erah, tidak dilitupi awan yang banyak dan waktu bulan terbenam adalah pada jam *.%/ pagi.

, Ma' 2()* Bulan tidak kelihatan pada malam ini.

'angit tidak $erah.

#epatutnya, bulan akan kelihatan malam ini kerana waktu terbitnya +.&* petang. 5asa bulan yang sepatutnya kelihatan ialah bulan purnama

baru. - Ma' 2()* 2ua$a 'angit $erah .tidak hujan 1

3aktu 6 4 pm- 4.(/ pm

'okasi Kolej Kediaman 5atimah

5asa bulan Bulan purnama

-arjah %7/-&&* -egree

Bulan kelihatan pada malam ini. Bulan terbit pada pukul ,.%7pm. . Ma' 2()* 2ua$a 'angit $erah

3aktu tidak dijalankan

5asa Bulan purnama

!emerhatian tidak dijalankan pada malam

ini kerana dalam perjalanan ke kampung. 8amun, melalui maklumat yang dikumpul, bulan pada malam ini adalah bulan purnama

)( Ma' 2()* 2ua$a langit gelap .mendung1

3aktu 4 malam

Tempat Terengganu .Besut1

-arjah %7/-&&* -egree

5asa bulan Bulan purnama

Bulan tidak kelihatan pada malam ini kerana langit gelap.

)) Ma' 2()*

2ua$a6 'angit $erah

3aktu 4.(/-%/.(/ pm

5asa bulan !urnama lama

-arjah &&*-&,/ degree

Bulan kelihatan pada malam ini.

)2 Ma' 2()* 2ua$a mendung .hujan sekejap-sekejap1

3aktu 4pm-4.(/ pm

'okasi6 Terengganu .Besut1

5asa bulan selepas

purnama

-arjah &&*-&,/ degree.

Bulan tidak kelihatan malam ini. 9ni kerana $ua$a mendung dan melalui maklumat yang dikumpul bulan terbit pada %%./) malam dan merupakan salah satu sebab bulan tidak kelihatan

)/ Ma' 2()* 2ua$a mendung dan hujan.

3aktu 4pm-4.(/ pm

'okasi6 Terengganu .Besut1

5asa bulan separa lama . tua1

Bulan tidak kelihatan malam ini. 9ni kerana $ua$a di Terengganu agak mendung untuk

minggu ini dan kadangkadang hujan.

)* Ma' 2()* !emerhatian tidak dijalankan pada hari ini

5asa bulan #epara lama . tua 1

Bulan mungkin tidak kelihatan pada malam ini kerana pada waktu malam $ua$a mendung dan hujan rintik-rintik.

)& Ma' 2()* 2ua$a 'angit mendung

3aktu 4pm- 4.(/ pm

'okasi Terengganu .Besut 1

5asa bulan separa lama .tua1

Bulan tidak kelihatan

pada waktu pemerhatian disebabkan oleh $ua$a

)+ Ma' 2()* 2ua$a 'angit mendung

3aktu 4pm- 4.(/ pm

'okasi Terengganu .Besut 1

5asa bulan sabit lama .tua1

Bulan tidak kelihatan pada waktu pemerhatian

), Ma' 2()* 2ua$a 'angit mendung

3aktu 4pm- 4.(/ pm

'okasi Terengganu .Besut 1

5asa bulan sabit lama .tua1

Bulan tidak kelihatan pada waktu pemerhatian

)- Ma' 2()* 2ua$a 'angit mendung

3aktu 4pm- 4.(/ pm

'okasi Terengganu .Besut 1

5asa bulan sabit lama .tua1

Bulan tidak kelihatan pada waktu pemerhatian disebabkan oleh $ua$a

). Ma' 2()* !emerhatian tidak dijalankan kerana perjalanan pulang ke maktab.

Berdasarkan maklumat yang diperoleh pada tarikh ini, fasa bulan yang kelihatan adalah bulan sabit lama .tua1

Perbin'angan: !eredaran bulan mengelilingi matahari menyebabkan bulan mempunyai fasafasa yang tersendiri. 5asa bulan ialah peringkat perubahan bentuk bulan yang ber$ahaya sepanjang pusingan di orbitnya mengelilingi bumi iaitu sebulan ijtimak. Kita $uma melihat sebahagian sahaja permukaan Bulan dari Bumi kerana ia berputar mengelilingi Bumi !emerhatian terhadap fasa-fasa bulan dibuat daripada * Ma$ &/%) hingga %4 Ma$ &/%). Kebanyakan gambar di ambil di asrama 2empaka #ari, Melaka ke$uali bermula 4 Ma$ sehingga %7 Ma$ di Terengganu. Bermula daripada * Ma$ &/%) sehingga ke && Ma$ &/%), fasa-fasa bulan adalah daripada hampir purnama, purnama, purnama lama, separa lama .tua1 dan pada && Ma$ &/%) adalah bulan sabit lama .tua1 . 8amun begitu, semasa membuat pemerhatian, terdapat bulan yang tidak kelihatan pada tarikh tersebut sedangkan sepatutnya bulan dapat dilihat. :al ini berlaku

disebabkan oleh langit yang gelap, kehadiran awan pada malam tersebut dan juga masa terbit dan terbenam bulan . !erubahan-perubahan fasa bulan yang diperhatikan bermula daripada * Ma$ &/%) sehingga ke %4 Ma$ &/%) melalui kesemua fasa bulan iaitu daripada anak bulan, sabit baru, separa baru, hampir purnama, purnama, selepas purnama, separa lama dan bulan sabit lama. Bulan adalah satelit yang tidak boleh meman$arkan $ahaya sendiri. 2ahaya yang dilihat daripada bumi merupakan $ahaya yang dipantulkan oleh matahari. -ari hari ke hari, bentuk dan ukuran $ahaya bulan berubah-ubah sesuai dengan posisi bulan terhadap matahari dan bumi. !ada saat ijtimak, seluruh bahagian bumi tidak menerima $ahaya matahari kerana bumi, bulan dan matahari sejajar tetapi bukan pada satah yang sama. Bulan tidak kelihatan daripada bumi yang diistilahkan sebagai bulan baru. ini dapat dilihat pada &( Ma$ &/%). Ketika bulan bergerak mengelilingi bumi, ada bahagian bulan yang menerima $ahaya matahari dan ini menyebabkan kita di bumi terlihat bahagian bulan yang menerima $ahaya. Bahagian bulan ini yang terlihat daripada bumi sangat ke$il dan membentuk bulan sabit yang dikenali sebagai hilal awal bulan. 9ni terjadi pada &)-&7 Ma$ &/%) #emakin jauh bulan meninggalkan ijtimak, semakin besar $ahaya bulan yang tampak daripada bumi dan ini memperlihatkan fasa bulan sebelum purnama. 2ontoh fasa ini yang dapat dilihat melalui pemerhatian adalah * Ma$ dan ( 0pril. 8amun begitu, pada ( 0pril, bulan sebelum purnama tidak kelihatan kerana keadaan $ua$a. 5asa purnama terjadi apabila bumi berada di antara bulan dan matahari. Bahagian bulan yang menerima $ahaya matahari hampir keseluruhannya terlihat di bumi dan bulan kelihatan seperti purnama. 9ni dapat dilihat pada 4 Ma$. #etelah itu, bulan mengalami fasa purnama lama dan kemudian sabit lama . Bulan mempunyai waktu terbit dan terbenam. ;leh itu, walaupun langit bersih tanpa awan, kita tetap tidak boleh melihat bulan setiap malam. #ebenarnya bulan setiap

hari selalu terbit dan terbenam se$ara teratur namun jikalau kita melihat bulan di waktu yang salah pada malam hari, maka kita tidak akan dapat melihat bulan di langit pada malam tersebut.. 9ni kerana setiap malam atau setiap hari bulan terbit dan terbenam pada waktunya yang tersendiri. 2ontohnya, jika bulan baru mun$ul, kita tidak dapat melihat bulan tersebut pada malam hari kerana terbit dan terbenam bulan baru hampir sama dengan terbit dan terbenam matahari. Bulan boleh kelihatan hampir setiap hari pada waktu siang. 8amun, ini bergantung pada $ua$a pada hari tersebut dan sama ada matahari meman$arkan $ahaya yang terik atau pun tidak. Bulan tidak kelihatan di waktu siang apabila bulan penuh, bulan baru dan juga beberapa hari sebelum dan selepas bulan baru. Bulan juga boleh kelihatan pada waktu malam apabila bulan memasuki fasa bulan purnama iaitu pada pertengahan bulan. Bulan hanya tidak kelihatan pada waktu malam semasa kemun$ulan bulan bagi fasa bulan baru kerana terbitnya bulan hampir sama dengan terbitnya matahari dan begitu juga terbenam bulan hampir sama dengan terbenam matahari. "adi, pada waktu malam setelah bulan baru, kita tidak akan dapat melihat bulan di waktu malam. "adi *, +, ,, Ma$ dan tarikh lain, bulan kelihatan pada waktu malam ke$uali pada tarikh fasa bulan baru. #etiap hari, bulan akan terbit dan terbenam lewat *% minit daripada malam sebelumnya. "adi, bulan kelihatan pada waktu malam pada waktu yang tertentu. Bulan juga akan kelihatan jika langit $erah dan bersih tanpa awan.

esimpulan: !erubahan hari mempengaruhi fasa-fasa bulan yang kelihatan.

In0erens: Bulan tidak kelihatan pada malam hari disebabkan $ua$a mendung. .Membuat inferens1

%adangan penambahbaikan : %. !astikan pemerhatian dibuat pada setiap hari. &. <ujuk jadual terbit dan terbenam bulan sebelum melaksanakan amali. (. Kamera yang digunakan hendaklah lebih $anggih. ). !emerhatian dibuat pada waktu terbit nya bulan supaya gambar fasa bulan dapat diambil

Anda mungkin juga menyukai