Anda di halaman 1dari 8

Kemahiran Hidup Tahun 6

Bahagian A
1.

Apakah kegunaan alatan tangan yang ditunjukkan di atas ? A B C D Memotong wayar atau dawai Menjalur dan memotong wayar Mengetat atau melonggarkan skru Menebuk lubang pada papan

2.

Alatan di atas digunakan untuk A Menanda B Membentuk C. Meli in D. Memotong

!. "roses mengubah suai semula produk sedia ada menjadi produk baharu dinamakan proses A B C D reka ipta ino#asi kreati#iti prototaip

$. "ilih bahan yang sesuai digunakan untuk membuat reka ipta. % &ain %% Besi %%% "lastik %' Bahan &itar semula A % dan %% B % dan %' C %% dan %%% D %%% dan %'
1

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012

Kemahiran Hidup Tahun 6


(.

Apakah jenis gergaji yang ditunjukkan dalam rajah di atas ? A )ergaji kayu B )ergaji puting
6.

C. )ergaji besi D. )ergaji tangan

Bahan ini diperbuat daripada kertas atau plastik yang boleh didapati dalam pelbagai sai/+warna orak+ dan hiasan. Bahan kemasan yang manakah mempunyai iri di atas? A &ertas las B pelekat hiasan C *yelek D Cat emulsi
7. Berikut adalah tujuan perlunya reka ipta kepada setiap murid+ kecuali.

A B C D

menyemai nilai dan sikap kerja yang baik mampu berdaya saing dengan rakan,rakan rajin dan bertanggungjawab melaksanakan tanggungjawab yang diberi men iplak idea rakan untuk menyiapkan projek yang dibuat

-. Antara berikut+ bahan manakah bukan penebat? A B C D &ayu &a a )etah Aluminium

.. Apakah penebat?

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012

Kemahiran Hidup Tahun 6


A B C D Bahan yang membenarkan arus elektrik melaluinya. Bahan yang menghalang arus elektrik mengalir melaluinya. Bahan yang meninggikan arus elektrik yang mengalir melaluinya. Bahan yang mernindahkan arus elektrik yang mengalir melaluinya.

10.

Apakah nama alatan di atas ini ? A B C D "layar bergabung "layar sendi kalih "layar mun ung tirus "layar "hilips

11.

&aki katod diwakili oleh. A. " B. 1 C. 2 D. *

12. Manakah antara simbol yang berikut+ mewakili transistor ?

13. Antara berikut+ alatan tangan yang manakah sesuai digunakan untuk mengukur jarak wayar

yang panjangnya sebanyak ! meter + kecuali?

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012

Kemahiran Hidup Tahun 6


A B C D "ita pengukur &eluli panjang "embaris keluli "embaris kayu

1$.

&aki komponen dalam rajah di atas dapat dibengkokkan dengan A "ena ujian B "layar gabung C. "enjalur wayar D. "layar mun ung tirus

1(. Manakah antara bahan,bahan yang berikut+ adalah pengalir ? % emas %% perak A % dan %% B %+ %% dan %%% 13. %%% aluminium %' kuprum C %%+ %%% dan %' D %+ %%+ %%% dan %'

4ajah di atas menunjukkan akti#iti.. A B C D Mengukur panjang wayar Memotong wayar mengikut sai/ Menanggalkan penebat wayar Mengeluarkan penebat wayar

15.

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012

Kemahiran Hidup Tahun 6

Apakah kegunaan alatan tangan di atas ? A 6ntuk memasang atau menanggalkan skru ke il dan mengesan kebo oran arus elektrik dan hidup elektrik B 6ntuk membuat lubang pandu skru pada permukaan kayu yang lembut C 6ntuk menjalur penebat wayar dan memotong wayar D 6ntuk membengkokkan kaki komponen+ membentuk wayar dan memotong wayar 1-.

Antara berikut+ yang manakah benar tentang alatan tangan di atas ? % %% %%% %' 6ntuk memegang dan membentuk benda kerja 6ntuk memotong dan menjalur wayar 6ntuk men engkam batang bulat 6ntuk memotong wayar berlebihan pada tamatan B. % dan %%% C. %%% dan %' D. %% dan %'

A % dan %%

1.. &erja penyenggaraan mesti dilakukan A B C D setiap masa setiap hari dari semasa ke semasa setiap tahun

20. 77777777777777 digunakan untuk menggantikan komponen yang rosak. A B C D &omponen baharu Alat ganti "engganti Alatan tangan

21. Antara berikut+ komponen basikal yang manakah ber8ungsi untuk mengawal+ mengurangkan+ dan menghentikan putaran roda?
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012 5

Kemahiran Hidup Tahun 6


A 9ngkol B :endal C Brek D 4antai

22. Apakah kegunaan skru kepala bulat? A B C D Mengikat kayu yang lebih tebal Mengikat logam dengan kayu Mengikat kayu yang nipis Mengikat kayu yang sederhana

2!. "ilih kerosakan yang tidak berlaku pada almari. A B C D *kru pada engsel ter abut &aki almari patah 9ngsel telah berkarat Almari tidak disapau syelek

2$. Digunakan untuk mengelakkan karat Ciri di atas menerangkan 8ungsi A skru B gris 2(. C minyak pelin ir D kertas las

Antara berikut+ yang manakah kerja baik pulih yang terbaik untuk kerosakan bahagian basikal yang ditunjukkan pada rajah di atas ? A B C D )lukan getah pedal yang patah ;ampalkan getah pedal yang patah )antikan pedal yang baharu Bulatkan getah pedal yang patah dengan pita pelekat

Bahagian B
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012 6

Kemahiran Hidup Tahun 6


1.Nyatakan fungsi alatan tangan di bawah ini.
____________________________________ _____________________________________(26)

______________________________________ ______________________________________(27 )

______________________________________ ______________________________________(28 )

______________________________________ ______________________________________(29 )

______________________________________ ______________________________________(30 )

2. <yatakan bahan penebat yang dapat menghalang arus elektrik=


Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012 7

Kemahiran Hidup Tahun 6


7777777777777777777777777!1 7777777777777777777777777!2 7777777777777777777777777!! 7777777777777777777777777!$ 7777777777777777777777777!(

!. "roses yang harus dilakukan dalam menghasilkan reka ipta ialah

77777777777777777777777777777>!3? 77777777777777777777777777777>!5? 77777777777777777777777777777>!-? 77777777777777777777777777777>!.? 77777777777777777777777777777>$0?

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012