Anda di halaman 1dari 7

PENGURUSAN KONFLIK DALAM ORGANISASI

Pendahuluan
Konflik ialah satu suasana dimana seseorang itu terperangkap diantara dua keadaan atau matlamat yang tidak boleh dicapainya tanpa mengenepikan yang satu lagi. Oleh sebab konflik akan muncul dimana terdapat interaksi manusia, maka secara umumnya, manusia tidak akan dapat melarikan diri daripada berhadapan dengan konflik dalam kehidupan. Hasil daripada satu kajian selidik yang dilakukan oleh American Management Association ( dalam Davis + e!ston, "#$% & menunjukkan baha!a pihak pengurusan telah menggunakan '() daripada masa mereka untuk menguruskan konflik. Kadar pengurusan konflik pula merupakan satu topik yang sama atau lebih sedikit pentingnya jika dibandingkan dengan masa yang ditumpukan pada perancangan, komunikasi, motivasi atau membuat keputusan. Di sini jelas baha!a banyak masa yang terbuang disebabkan oleh konflik. Konflik

selalunya dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. *a juga sering diamati sebagai suatu kegagalan dalam kepimpinan, atau sesuatu yang berpunca daripada konflik dalam personaliti. +idak kurang juga ada yang menganggapnya sebagai satu pengalaman yang negatif, tetapi bukan semua konflik itu buruk. maklumat- yang diagnostik. ,da konflik yang boleh memberikan .isalnya apabila selalu terdapat keadaan yang tegang

( konflik & antara ketua ca!angan / unit dan pekerjanya, ini menggambarkan baha!a ada masalah yang !ujud dalam hubungan antara ketua ca!angan / unit dan orang ba!ahannya. Kadangkala konflik juga boleh membuat seseorang, kumpulan ataupun ca!angan itu mengeluarkan pendapat yang lebih inovatif dan bernas jika dibandingkan dengan hari0 hari biasa yang tanpa tekanan dari konflik. Kadangkala satu situasi konflik boleh 1elalunya memba!a pihak yang berkonflik itu berkonfrontasi antara satu sama lain.

selepas meluahkan perasaan masing0masing, mereka akan lebih bersefahaman, dengan itu merapatkan lagi hubungan mereka. menumbulkan konflik itu. Dengan itu pengurusan harus berusaha supaya konflik itu dapat dilihat sebagai satu kejadian yang kreatif dan positif. khasnya dan hidup kita amnya. 2engurusan dan pekerja juga harus berusaha untuk menerimanya sebagai konsekuans yang tidak dapat dielakkan dalam proses organisasi .elalui penyelesaian sesuatu konflik itu juga mengingatkan organisasi akan perkara yang telah memba!a pada keadaan yang

Konflik dan produktiviti


2roduktiviti organisasi bermakna pekerjanya menyumbangkan perkhidmatan yang tinggi prestasinya disamping menggunakan sumber manusia yang paling minimum ( Davis + e!ton, "#$% & dari itu konflik yang berunsur negatif akan menjejaskan produktiviti *ni adalah kerana salah satu kesan konflik yang penting keatas 2erkara ini akan seseorang pekerja.

seseorang individu ialah perasaan kece!a dan tekanan ji!a ( stress &.

menghalangnya daripada menumpukan perhatian yang penuh terhadap kerjayanya. 2erasaan kece!a ini boleh muncul dalam beberapa bentuk ( +homas, "#34 &. 1atu daripadanya ialah individu akan menunjukkan tingkahlaku agresif sebagai contoh, ia mungkin akan merosakkkan harta benda kepunyaan organisasi itu untuk menghalangkan perasaan kece!anya. ,dakalanya konflik itu dimanifestasikan dengan cara pengunduran diri. *ndividu itu

mungkin menunjukkkan kekece!aannya dengan mengasingkan diri daripada orang lain. +indakan seperti ini boleh menghalang produktiviti kerana sesuatu kerja, selalunya berhubung rapat dengan kerja yang lain, dimana tidak boleh capai tanpa kerjasama. 1atu lagi cara individu menunjukkan konflik yang dihadapinya ialah dengan cara berkompromi keadaan dengan keadaan yang menyebabkan konflik itu. ,pabila seseorang itu selalu berkompromi, pada ekstrimnya, ia akan menerima apa sahaja faktor yang menyebabkan berlakunya konflik itu. *ni berbahaya kepada individu itu, kerana ia akan menjadikan ianya seorang yang pasif. 5ukan sahaja ini akan melemahkan semangat

individu tetapi tanpa mengkritik sesuatu yang salah, individu tidak boleh menyumbangkan tenaganya kearah kebaikan organisasi. Dengan itu konflik yang negatif, jikalau disalurkan kepada jalan yang baik akan meningkatkan produktiviti dan sudah tentu akan menguntungkan organisasi dan pekerjanya.

anda!tanda Konflik Di e"pat Ker#a


,da beberapa tanda yang boleh digunakan oleh pihak pengurusan sebagai panduan untuk menunjukkkan !ujudnya konflik dalam sesuatu organisasi. a& 7ungutan0rungutan seperti 60 b& c& d& e& f& 8 .ereka tidak pernah bertanya dahulu sebelum berbuat apa0apa 8. 8 .ereka itu bukan tahu apa yang berlaku disini 8. 8 Kitalah orang yang penghabisan sekali mendapat maklumat dalam apa0apa hal 8. 8 .ereka itu boleh 8. 8 *tu bukan kerja saya 8. 5ertukar ganti ja!atan yang kerap. Diantaranya ialah 60

Kekerapan berlakunya pusing ganti Dapat dikenali apabila ramai pekerja menyalahkan antara satu sama lain. 1esuatu ca!angan / bahagian dibenci oleh ca!angan / bahagian yang lain. 1abotaj dan banyak berlaku kerosakan harta benda. Dapat dirasakan apabila !ujud suasana dimana susah mendapat pertolongan daripada orang lain kerana ramai orang sengaja suka seseorang itu dipandang 8 jahat 8 oleh orang lain dan lain0lain keadaan yang tidak menyenangkan.

Pun$a!pun$a Konflik
Konflik boleh berpunca dipuncak mahupun didasar organisasi itu ( 7ubic + +homas, "#34 &. 1ecara amnya konflik boleh disebabkan oleh empat perkara 60 i& Ketidaksesuaian dalam matlamat 6 .ungkin terjadi apabila satu pihak melihat atau mendapati pencapaian matlamat oleh pihak yang lain itu akan menghalang matlamat mereka.

ii& iii& iv&

1umber0sumber dalam sesuatu organisasi itu terhad 60 2embahagian yang tidak adil dari pandangan pekerja. 2enghargaan terhadap orang lain 5oleh berpunca ditahap struktur organisasi 6 0 eg. Kedudukan dan kebolehan seseorang ketua bahagian dipertikaikan. +iada kata sepakat dalam bentuk organisasi

Lan%kah!lan%kah Men%ata&i Konflik


.elihat akan punca0punca dan kesan konflik, kita dapat membuat rumusan akan perlunya sesuatu organisasi mencari jalan untuk mengurangkan konflik dalam kerja sebelum mengganggu ketenteraman dan produktivitinya. diambil adalah seperti berikut 60 i& :lakkan 6 ii& ;ara ini dapat mengatasi konflik buat sementara. ;ara ini tidak mengambil kira perkara yang dianggap sebagai tidak penting. Kekurangan dalam teknik ini ialah, ia tidak mengenal pasti punca konflik itu seringkali menyebabkan situasi itu berpanjangan. 2engasingan iii& ,singkan mereka yang berkonflik dengan cara fi<ikal. ( 2engurus yang berpendirian tradisional &. .engurangkan pergaulan diantara mereka yang berkonflik, ini dapat mengurangkan konflik. Kaedah yang kurang baik kerana kurang berinteraksi dan kerjasama diantara mereka yang terlibat. 5oleh digunakan sebagai strategi sementara. Diasingkan secara fi<ikal tetapi dibenarkan berinteraksi pada masa yang tertentu. 5oleh dijadikan sebagai pengajaran pada pekerja0pekerja supaya jangan memperbesarkan perkara0perkara yang kecil. 2ergaulan yang terhad 9angkah0langkah yang boleh

+eknik ini akan digunakan apabila pihak pengurusan tidak dapat memuaskan kehendak atau permintaan kedua belah pihak itu. +eknik ini patut digunakan apabila pengurusan mendapati penyelesaian hanya akan memba!a lebih banyak kerosakan daripada kebaikan.

iv&

Difusi ( Diffusion & Kaedah ini digunakan untuk cuba mencari penyelesaian bagi perkara0 perkara kecil dimana kata sepakat antara dua pihak, dan membiarkan perkara0perkara penting, dengan harapan perkara yang berkaitan dengan konflik itu akan luput atau reda dengan masa. ;ara ini juga boleh digunakan sebagai satu langkah untuk mencari masa sehingga konflik antara kedua0dua pihak itu menjadi kurang tegang. Kekurangan pada teknik ini ialah, pada suatu masa, isu0isu terbiar yang menjadi pusat pada konflik itu akan timbul semula dan me!ujudkan suasana konflik yang lebih buruk lagi.

v&

5ekerjasama .erupakan satu langkah baik ke arah resolusi, konflik. 1etiap pihak yang berkonflik akan cuba melihat pendirian masing0 masing terhadap konflik itu dan mengenal pasti pilihan yang akan memuaskan kehendak kedua0dua pihak.

vi&

5ertolak ansur selalunya lebih berkesan apabila kedua0dua pihak itu sama0sama berpengaruh keatas satu sama lain. ,sas bagi cara ini ialah objek, matlamat atau sumber 0 1umber yang dikonflikkan itu boleh dibahagikan dengan apa carapun diantara pihak yang berkonflik itu. +eknik ini sesuai digunakan apabila matlamat yang hendak dicapai itu tidak setimpal dengan usaha dan masa yang mereka tumpukan untuk menyelesaikan konflik itu.

vii&

.engenal pasti dan membincangkan punca0punca konflik 2roses ini sering melibatkan konfrontasi.

=ntuk menjayakan kaedah ini salah satu caranya ialah melalui pertukaran, !akil atau personel diantara kedua0dua pihak yang berkonflik.

1atu lagi cara ialah melalui penyelesaian masalah. Dalam kaedah ini, tidak timbul persoalan siapa yang salah atau yang benar, tetapi hanya akan berusaha dalam mengenal pasti dan mencari ja!apan bagi penyelesaian konflik itu sahaja.

viii&

2ersaingan Disini satu pihak akan cuba mengejar matlamatnya tanpa menghiraukan kehendak pihak lain. 1alah satu strategi yang boleh digunakan dalam teknik persaingan ialah pihak la!an boleh mengambil langkah yang pertama dalam menyelesaikan konflik supaya dapat menguasai keadaan itu.

i>&

2enyesuaian Kaedah ini sering digunakan untuk memberi jalan pada pihak la!an membuat penyelesaian mengikut kehendaknya. 1esuai digunakan apabila sesuatu pihak itu mendapat yang ia memangnya bersalah atau mendapati pihak yang akan kalah dengan perdebatan itu.

>&

2emerasan otak .erupakan proses untuk menyelesaikan masalah. Kaedah ini memerlukan individu dalam kumpulan itu mencari ja!apan bagi satu masalah yang spesifik dengan mengumpulkan kesemua idea yang diberikan oleh individu lain dalam kumpulan itu secara spontan. +eknik ini cuba me!ujudkan satu suasana dimana ia menggalakkan individu dalam suasana dimana ia menggalakkan individu dalam sesuatu kumpulan untuk memberi secara bebas tanpa apa0apa sekatan.

>i&

1enarai semakan ( checklist & +eknik ini menyarankan supaya mereka yang berkonflik menyediakan satu senarai komponen yang berkaitan dengan masalah itu. *tem ini akan dibandingkan dengan masalah konflik yang sebenarnya ataupun subjek yang berkaitannya.

Kekurangan teknik ini ialah banyak masa yang akan terbuang dengan menyenaraikan perkara0perkara yang tidak berkaitan dengan masalah konflik itu.

Ke&i"pulan
Keberkesanan tugas dan produktiviti didalam sesuatu organisasi tidak akan tercapai dan !ujud secara automatik tanpa campurtangan dari pihak pengurusan. Oleh sebab konflik boleh berlaku diantara individu dengan individu atau diantara individu dengan organisasi, maka adalah penting bagi pengurusan didalam sesuatu organisasi untuk mengenalpasti dan mengurangkan masalah konflik itu secepat mungkin. 2ihak pengurusan juga harus tahu baha!a bukan semua keadaan konflik itu mendatangkan keburukan, sebaliknya mesti berusaha kearah menguruskan konflik dengan cara berkesan daripada cuba hendak menghindarkannya sama sekali, jikalau hendak bergerak kearah produktiviti organisasi.

Ru#ukan '! Fraser, T.M ( 1984 ) : Human 1tress, !ork and job 1atisfaction 9abour Office Mahmood Nazar Ahmad + Sa ita Marican ( 199! ) : Hubungan manusia dalam organisasi 6 =tusan 2ublication + Distributors 1dn. 5hd. Thomas, ".# ( 19$% ) : ;onflict and ;onflict .anagement ;hicago 6 7and .c ally. &ersat'an "a'nse(ing Ma(a)sia ( 199* ) : @urnal 2erkama 5ilangan / ombor A + ( , ;ritical ,pproach. ?eneva, *nternational