Anda di halaman 1dari 2

1. Pengetahuan: Objektif: Pengetahuan tentang kelompok social, memahami amalannya dan interaksi dalam masyarakat 1.

Fahami budaya setiap kaum 2. Tahu asal usul sesuatu budaya 3. Terima reality multibudaya 4. Bertingkah laku sesuai ikut budaya 5. Penggunaan bahasa harian sesuai dalam interaksi

2. Kemahiran Menghubung Kait Objektif: emahiran menghubungkait ke!ahaman budaya lain dengan amalan kehidupan 1. enal pasti sensiti"iti kaum

2. Terima amalan yang sesuai 3. #malan tingkah laku sebagai budaya 4. #malan lambing identity sesuatu bangsa 5. $esuaikan tindakan dalam komuniti

3. Kemahiran meneroka dan mengaplikasi maklumat Objektif: ebolehan meneroka dan mengaplikasi maklumat budaya sendiri dan budaya lain dalam kehidupan seharian 1. %endapatkan maklumat budaya lain 2. %engaplikasikan budaya dalam kegiatan kokurikulum 3. Ber!ikiran positi! terhadap sesuatu budaya 4. Bertanya untuk mendapatkan pen&elasan lan&ut 5. $esuaikan diri dalam situasi pelbagaibudaya

4. Bersikap kritikal terhadap buda a Objektif: Bersikap kritikal terhadap budaya sama ada budaya sendiri mahupun budaya orang lain 1. Terima pandagan orang lain tentang budaya sendiri 2. %embuat re!leksi tentang kekurangan budaya sendiri 3. %en&adi pengantara situasi kon!lik antara budaya 4. %ember peluang mengamalkan budaya lain 5. Berperasangka positi! terhadap tindakan dan amalan

!. Persepsi terhadap amalan multibuda a di sekolah Objektif' Pertimbangan terhadap pelbagai amalan budaya di sekolah 1. e!ahaman tentang multibudaya di sekolah

2. $elalu bertanya tentang budaya 3. Berbangga dengan budaya yang &adi amalan 4. Bersikap terbuka terhadap budaya lain 5. Beker&asama tanpa mengira kaum