Anda di halaman 1dari 15

RANCANGAN TAHUNAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN : 4 TAHUN: 2011 PENGGAL 1 MINGGU/TARIKH 1 UNIT / AKTIVITI

1. Taklimat Folio khidmat Masyarakat i) ii) iii) iv) v) (. Perancangan Amali/Aktiviti Refleksi Laporan Penghargaan A. HASIL PEMBELAJARAN hidmat Masyarakat !oleh di"alankan secara# i) $erpas%kan &' ahli) atau ii) $erpasangan &( ahli) atau iii) )ndivid% CADANGAN AKTIVITI A. Tema ' MALA*+)A ,-.ARA $-R/A0LAT $. 123 markah akhir tah%n. 4. Tarikh akhir serahan folio pada mingg% ke 56 A. +epan"ang tah%n 8an%ari9:kto!er. $. ('3 markah akhir tah%n. &;olistik) A. Tema ' MALA*+)A ,-.ARA $-R/A0LAT $. 123 markah akhir tah%n. 4. Tarikh akhir serahan folio pada mingg% ke 56 A. +epan"ang tah%n 8an%ari9:kto!er. $. ('3 markah akhir tah%n. &;olistik)

$. Folio hidmat Masyarakat dihasilkan secara individ%. .%r% !oleh menilai i) ii) iii) iv) aktiviti sepan"ang P7P. +ikap m%rid sepan"ang P7P. ,ota m%rid Latihan m%rid dan se!againya.

Taklimat Penilaian aspek emahiran dan ,ilai P+ .

5. Taklimat Masyarakat

khidmat

A.

vi) Perancangan vii) Amali/Aktiviti viii) Refleksi i<) Laporan <) Penghargaan 1. Taklimat Penilaian aspek emahiran dan ,ilai P+ .

hidmat Masyarakat !oleh di"alankan secara# iv) $erpas%kan &' ahli) atau v) $erpasangan &( ahli) atau vi) )ndivid%

$. Folio hidmat Masyarakat dihasilkan secara individ%. .%r% !oleh menilai

i) aktiviti sepan"ang P7P. ii) +ikap m%rid sepan"ang P7P. iii) ,ota m%rid iv) Latihan m%rid dan se!againya. TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI 0,)T 1 Menerangkan ciri9ciri =a=asan diri> Mengh%raikan kepentingan =a=asan WAWASAN DIRI diri> Mengamalkan %saha yang gigih %nt%k mencapai =a=asan diri> dan Memp%nyai sikap kes%ngg%han yang tinggi. A T)?)T) 1A mengh%raikan kepentingan =a=asan diri> mencipta dan mendeklamasikan p%isi !ertemakan =a=asan diri> dan mengamalkan %saha yang gigih %nt%k mencapai =a=asan diri. HASIL PEMBELAJARAN mengh%raikan kepentingan =a=asan diri>

Tin"a%an A=al Tindakan +%s%lan &m/s 1)

HALA TUJU DIRI DAN MATLAMAT SEJATI MINGGU/TARIKH 1 UNIT / AKTIVITI A T)?)T) 1$

Peningkatan efahaman &m/s ')

CADANGAN AKTIVITI Peningkatan efahaman

USAHA CEMERLANG MENJADI GEMILANG

mengenalpasti %saha gigih tokoh %nt%k mencapai =a=asan diri. mengamalkan %saha yang gigih %nt%k mencapai =a=asan diri> dan memiliki sikap ra"in dan %saha. menyatakan dan mengamalakan pel!agai %saha %nt%k mencapai =a=asan diri> menghasilkan ka"ian masa depan tentang ses%at% per%sahan> dan memp%nyai sikap kes%ngg%han tinggi. mengh%raikn pel!agai aspek perkem!angan diri yang seim!ang> menerangkan kepentingan perkem!angan diri yang seim!ang dalam pel!agai aspek> mengamalakn pel!agai aspek perkem!angan diri yang seim!ang ke arah kehid%pan yang se"atera> dan !ersy%k%r dengan perkem!angan diri yang seim!ang. menerangkan kepentingan perkem!angan diri yang seim!ang dalam pel!agai aspek> menyatakan %saha9%saha %nt%k melahirkan insan yang seim!ang> mengamalkan pel!agai aspek perkem!angan diri yang seim!ang ke arah kehid%pan yang se"ahtera> dan !ersy%k%r dengan perkem!angan diri yang seim!ang. men"elaskan kepentingan insan yang seim!ang terhadap negara> mengamalkan pel!agai aspek perkem!angan diri yang seim!ang ke arah kehid%pan yang se"ahtera dan !ersy%k%r dengan perkem!angan diri yang seim!ang mengh%raikan pel!agai aspek perkem!angan diri yang seim!ang> mengenalpasti perkem!angan siri yang paling !erpotensi !agi seseorang tokoh yang !er"aya dalam !idangnya> mengka"i persamaan dan per!eCaan perkem!angan diri yang seim!ang yang ada pada tokoh9tokoh tertent% !ersy%k%r dengan perkem!angan diri yang seim!ang dan melafaCkan rasa kesy%k%ran kepada T%han. HASIL PEMBELAJARAN

&m/s @)

A T)?)T) 14 SIKAP BERWAWASAN MEMBERIKAN KEPUASAN YANG

DIRI

Aktiviti k%mp%lan &m/s 1()

'

0,)T ( PERKEMBANGAN YANG SEIMBANG

Melakonkan dialog &m/s 1A91B)

A T)?)T) (A

Aktiviti !erpasangan &ms (1)

USAHA USAHA UNTUK MELAHIRKAN INSAN YANG SEIMBANG A A T)?)T) ($

Aktiviti individ% &m/s (A)

PENTINGNYA PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU YANG SEIMBANG TERHADAP NEGARA

A T)?)T) (4

$%k% skrap Tokoh yang !er"aya di Malaysia

KEJAYAAN INDIVIDU DI PERINGKAT ANTARABANGSA MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI

CADANGAN AKTIVITI

TEMA 2: HUBUNGAN KEKELUARGAAN 6 0,)T 5 KEPERLUAN KEKELUARGAAN mengh%raikan keperl%an !erkel%arga> men"elaskan peranan !adan kera"aan dan !%kan kera"aan yang !erkaitan dengan instit%si kekel%argaan. !er%saha meng%k%hkan instit%si kekel%argaan !er%saha meng%k%hkan instit%si kekel%argaan. Men"alinkan h%!%ngan erat antara anggota kel%arga> dan Menghargai instit%si kekel%argaan. mengh%raikan keperl%an !erkel%arga> !er%saha meng%k%hkan instit%si kekel%argaan> men"alinkan h%!%ngan erat antara anggota kel%arga> dan menghargai instit%si kekel%argaan. men"elaskan peranan !adan kera"aan dan !%kan kera"aan yang !erkaitan dengan instit%si kekel%argaan. !er%saha meng%k%hkan instit%si kekel%argaan. menghargai instit%si kekel%argaan. mengh%raikan tingkah lak% %nt%k meng%k%hkan instit%si kekel%argaan. men"alinkan h%!%ngan erat antara anggota kel%arga. menghormati kel%arga. men"elaskan is% dan masalah sosial dalam masyarakat. menyenaraikan aki!at masalah sosial dalam masyarakat. mengam!il tindakan yang =a"ar %nt%k menangani is% dan masalah sosial. peka terhadap is% dan masalah sosial dalam masyarakat. menghargai %saha agensi yang terli!at !agi menangani is% dan masalah sosial dalam masyarakat. menyatakan masalah penyalahg%naan dadah dalam masyarakat. menyatakan aki!at penyalahg%naan dadah dalam masyarakat. men"elaskan tindakan yang =a"ar %nt%k menangani is% dan masalah sosial yang !erkaitan dengan penyalahg%naan dadah. menghargai %saha agensi yang terli!at !agi menangani is% dan masalah pengg%naan dadah. Memahami isi petikan &m/s 5595')

A T)?)T) 5A MEMBINA KELUARGA CEMERLANG

Peningkatan efahaman &m/s 5@)

A T)?)T) 5$ PERANAN BADAN KERAJAAN DAN BUKAN KERAJAAN YANG BERKAITAN DENGAN INSTITUSI KEKELUARGAAN A T)?)T) 54 HUBUNGAN ERAT ANTARA ANGG!TA KELUARGA 0,)T 1

Peningkatan ketahanan. &m/s 1()

Aktiviti )ndivid% &m/s 1')

@ KEPEKAAN DAN TINDAKAN TERHADAP ISU DAN MASALAH S!SIAL DALAM MASYARAKAT"

Tin"a%an A=al &m/s '()

A T)?)T) 1A DADAH MEMBAWA PADAH

Mem!%at poster.

12

UJIAN BULANAN 1

S#a$a% &a'( M(%))u * +(%))a M(%))u ,

MINGGU/TARIKH 1 M),..0 11

UNIT / AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CUTI PERTANGAHAN PENGGAL 1 A T)?)T) 1$ MASALAH VANDALISME DAN GENGSTERISME menyatakan masalah vandalisme dan gengsterisme dalam masyarakat. menyatakan masalah vandalisme 7 gengsterisme dalam masyarakat. mengam!il tindakan yang se=a"arnya %nt%k mengatasi masalah vandalisme 7 gengsterisme dalam masyarakat dan menghargai %saha agensi yang terli!at !agi menangani is% dan masalah vandalisme dan gengsterisme. menyatakan masalah perga%lan !e!as dalam masyarakat D. menyatakan aki!at masalah perga%lan !e!as dalam masyarakat mengam!il tindakan yang =a"ar %nt%k mem!end%ng masalah perga%lan !e!as dalam masyarakat dan menghargai %saha agensi yang terli!at !agi menangani is% dan masalah perga%lan !e!as. menyatakan masalah penderaan dalam masyarakat> menyatakan aki!at perlak%an penderaan dalam masyarakat> mengam!il tindakan yang =a"ar %nt%k menangani is% dan masalah sosial yang !erkaitan dengan penderaan dalam masyarakat> dan menghargai %saha agensi yang terli!at !agi menangani is% dan masalah tentang penderaan. menyatakan "enis9"enis masalah penyalahg%naan teknologi dalam masyarakat> menyatakan aki!at penyalahg%naan teknologi dalam masyarakat> mengam!il tindakan yang =a"ar %nt%k menangani is% dan masalah sosial yang !erkaitan dengan masalah penyalahg%naan teknologi dalam masyarakat dan menghargai %saha agensi yang terli!at !agi menangani is% dan masalah tentang penyalahg%naan teknologi. menyenaraikan norma kom%niti> perat%ran dan %ndang9%ndang dalam masyarakat> menerangkan t%"%an %ndang9%ndang "enayah "%vana diadakan> mengamalkan norma kom%niti> perat%ran dan %ndang9%ndang dalam masyarakat> mengg%nakan "alan raya secara !erhemah> dan memat%hi norma kom%niti> perat%ran> a"ian Masa /epan &m/s A2)

1(

A T)?)T) 14 PERGAULAN BEBAS DALAM MASYARAKAT

eratan Akh!ar

15

A T)?)T) 1/ PENDERAAN MEMBAWA PENDERITAAN

Peningkatan efahaman &m/s AA)

A T)?)T) 1PENYALAHGUNAAN TEKN!L!GI

Peningkatan efahaman &m/s AB)

11

0,)T ' PERATURAN DAN UNDANG UNDANG DALAM MASYARAKAT

Mem!aca Petikan Tin"a%an A=al

dan %ndang9%ndang dalam masyarakat. MINGGU/TARIKH 11 UNIT/AKTIVITI A T)?)T) 'A N!RMA K!MUNITI TRADISI SEJATI HASIL PEMBELAJARAN menyenaraikan norma kom%niti dalam masyarakat> men"elaskan peranan norma kom%niti dalam masyarakat dan mengamalkan norma kom%niti dalam kehid%pan !ermasyarakat mengh%raikan kepentingan memat%hi perat%ran dan %ndang9%ndang "alanraya> mengg%nakan "alan raya secara !erhemah> dan mengamalkan perat%ran dan %ndang9 %ndang keselamatan "alan raya. CADANGAN AKTIVITI +alin nota. %mp%l gam!ar

1'

A T)?)T) '$ KESELAMATAN JALAN RAYA TANGGUNGJAWAB BERSAMA

1A

menerangkan t%"%an %ndang "enayah "%vana dig%!al> menganalisis pola "enayah "%vana JENAYAH JUVANA mengik%t negeri Malaysia> DITANGANI BERSAMA menyenaraikan langkah9langkah yang perl% diam!il !agi menangani "enayah "%vana dan mengamalkan norma kom%niti> perat%ran> dan %ndang9%ndang negara dalam kehid%pan !ermasyarakat. TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA A T)?)T) '4 0,)T A PRINSIP PENTING DALAM AJARAN PELBAGAI AGAMA menyatakan amalan a"aran agama masing9masing dan pel!agai agama lain di Malaysia> menerangkan nilai9nilai m%rni yang terdapat dalam pel!agai agama> mengamalkan nilai9nilai m%rni dan a"aran agama masing9masing dalam kehid%pan dan menghormati nilai9nilai m%rni dan amalan a"aran pel!agai agama lain.

eratan !erita

16

Tin"a%an A=al

1B 1@ (2 (1 ( M),..0 PENGGAL 2 ((

ULANGKAJI DAN PERBINCANGAN -!LI! KHIDMAT MASYARAKAT ULANGKAJI DAN PERBINCANGAN -!LI! KHIDMAT MASYARAKAT PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / CUTI PERTENGAHAN TAHUN +oalan dari Ming% 5 hingga Mingg% 16 +oalan dari Ming% 5 hingga Mingg% 16

A T)?)T) AA AMALAN MURNI MEMBAWA KESEJAHTERAAN

menyenaraikan nilai9nilai m%rni yang terdapat dalam pel!agai agama> menyatakan amalan a"aran agama yang dian%ti dan amalan agama lain di Malaysia> mengamalkan nilai9nilai m%rni dan a"aran agama masing9masing dalam kehid%pan dan

Peningkatan efahaman &m/s @5)

menghormati nilai9nilai m%rni dan amalan pel!agai agama. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI Peningkatan efahaman &m/s @6

MINGGU/TARIKH (5

UNIT/AKTIVITI A T)?)T) A$ HIDUP BERAGAMA MEMBAWA KESEJAHTERAAN A T)?)T) A4

menerangkan nilai9nilai m%rni yang terdapat dalam a"aran agama masing9 masing> mengamalkan nilai9nilai m%rni dan amalan a"aran masing9masing dalam kehid%pan> dan menghormati nilai9nilai m%rni dan amalan a"aran pel!agai agama. menerangkan nilai9nilai m%rni yang terdapat dalam pel!agai agama mengenalpasti amalan sam!%tan perayaan agama masing9masing dan pel!agai agama lain di Malaysia mengamalkan nilai9nilai m%rni dan a"aran agama masing9masing dalam kehid%pan men"elaskan kepentingan amalan9 amalan perayaan pel!agai ka%m> menyertai sam!%tan perayaan agama masing9masing dan pel!agai agama lain di Malaysia> dan mengamalkan nilai9nilai m%rni dan a"aran agama masing9masing dalam kehid%pan. mengenal pasti latar !elakang perayaan pel!agai ka%m di Malaysia> menyatakan cara perayaan pel!agai ka%m diadakan> menyertai sam!%tan perayaan mengik%t ka%m masing9masing. melaksanakan amalan9amalan tertent% semasa sam!%tan perayaan mengik%t ka%m masing9masing dan menghormati sam!%tan perayaan ka%m9ka%m lain. menyatakan kepentingan mengan"%rkan r%mah ter!%ka> menyertai sam!%tan perayaan mengik%t ka%m masing9masing> mempamerkan amalan9amalan tertent% semasa sam!%tan perayaan mengik%t ka%m masing9masing> dan menghormati amalan dan sam!%tan perayaan pel!agai ka%m mengh%raikan kepentingan sikap toleransi antara ka%m> menyertai sam!%tan perayaan mengik%t ka%m masing9masing> dan menghormati amalan dan sam!%tan perayaan pel!agai ka%m. menyatakan perkara9perkara yang sering dilak%kan semasa menyam!%t

AMALAN SAMBUTAN PERAYAAN KEAGAMAAN DI MALAYSIA

Peningkatan kefahaman &m/s 12() Penilaian 0nit A &m/s 12')

(1

0,)T 6

Mem!aca /ialog &&m/s @@9121)

KEPENTINGAN AMALAN TERTENTU DALAM PERAYAAN PELBAGAI KAUM

A T)?)T) 6A MERIAHNYA SAMBUTAN PERAYAAN DI MALAYSIA

/eklamasi sa"ak &m/s 115)

('

A T)?)T) 6$ RUMAH TERBUKA MENAMBAHKAN MESRA

$%k% skrap &m/s 11A)

A T)?)T) 64 BERT!LERANSI MENGUKUH HARM!NI

Men%lis pidato &m/s 11@)

(A

A T)?)T) 6/

Refleksi

PERAYAAN DISAMBUT TERSEMAI DI HATI

perayaan ses%at% ka%m> melak%kan amalan9amalan tertent% semasa sam!%tan perayaan mengik%t ka%m masing9masing dan sam!%tan perayaan pel!agai ka%m. HASIL PEMBELAJARAN

&m/s 1(5)

MINGGU/TARIKH

UNIT/AKTIVITI

CADANGAN AKTIVITI

(6

(B

TEMA . : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT menerangkan se"arah pem!ent%kan 0,)T B Perlem!agaan Malaysia> men"elaskan kepentingan KEPENTINGAN Perlem!agaan Malaysia > PERLEMBAGAAN mengh%raikan proses pengg%!alan Ma$a/0(a perlem!agaan> men"alankan tangg%ng"a=a! se!agai =arganegara> dan menyan"%ng kel%h%ran Perlem!agaan Malaysia. memahami proses pengg%!alan A T)?)T) BA Perlem!agaan Malaysia> menyedari peranan Parlimen dalam PR!SES PENGGUBALAN proses pengg%!alan Perlem!agaan PERLEMBAGAAN Malaysia> dan menghargai s%m!angan Parlimen dalam men"aga kemakm%ran negara. memahami kepentingan A T)?)T) B$ Perlem!agaan Malaysia> men"alankan tangg%ng"a=a! se!agai PERLEMBAGAAN =arganegara dalam Perlem!agaan MALAYSIA LAMBANG Malaysia> dan KEHARM!NIAN menghargai kepentingan NEGARA Perlem!agaan Malaysia dalam men"aga kese"ahteraan Malaysia. A T)?)T) B4 TANGGUNGJAWAB WARGANEGARA Ma$a/0(a memahami dan mengenal pasti peranan dan tangg%ng"a=a! =arganegara> mem!erikan ker"asama %nt%k men"aga keharmonian negara> dan !er!angga dengan per%nt%kkan dalam Perlem!agaan Malaysia. men"elaskan s%m!angan per%nt%kkan %tama Perlem!agaan Malaysia> menyedari s%m!angan per%nt%kkan Perlem!agaan Malaysia dalam men"adikan negara gemilang dan ter!ilang> dan mentaati Perlem!agaan Malaysia.

4arta Alir 8ad%al &m/s 151)

Peningkatan efahaman &m/s 155)

Lakonan / /ialog &m/s 15')

a"ian Masa /epan &m/s 15@)

0,)T @

KE ARAH NEGARA YANG CEMERLANG GEMILANG1 DAN TERBILANG (@ 52 UJIAN BULANAN 2 A T)?)T) @A KEBEBASAN BERSUARA ADA HADNYA

Tin"a%an A=al &m/s 111)

S#a$a% &a'( M(%))u 22 +(%))a M(%))u 22 memahami ke!e!asan !ers%ara dalam Perlem!agaan Malaysia> memat%hi hak dan !atasan yang terdapat dalam Perlem!agaan Malaysia> dan menghargai dan mensy%k%ri keamanan negara. Peningkatan efahaman &m/s 11')

A T)?)T) @$ KEBEBASAN BERAGAMA

memahami kepentingan ke!e!asan !eragama> menyedari kesan ke!e!asan !eragama> men"alankan tangg%ng"a=a! men"aga keamanan negara dan menerima dan menghormati agama pel!agai ka%m. HASIL PEMBELAJARAN

Peningkatan efahaman &m/s 11@)

MINGGU/TARIKH 52

UNIT/AKTIVITI A T)?)T) @4

CADANGAN AKTIVITI Peningkatan efahaman &m/s 1'1)

51

5(

mengenal pasti kesan yang tim!%l "ikala% perlem!agaan negara tidak dihormati> H!RMATI mempertahankan keda%latan PERLEMBAGAAN Perlem!agaan Malaysia> MALAYSIA mentaati Perlem!agaan Malaysia> dan menghargai kese"ahteraan dan keharmonian negara. TEMA 3: CABARAN MASA DEPAN men"elaskan !%daya ker"a cemerlang> mengh%raikan kepentingan !%daya 0,)T 12 ker"a cemerlang> MEMBINA BUDAYA mengamalkan !%daya ker"a cemerlang KERJA YANG %nt%k kema"%an diri dan negara> CEMERLANG KE ARAH menghayati !%daya ker"a cemerlang> KEMAKMURAN dan NEGARA menghargai %saha meningkatkan !%daya ker"a cemerlang memahami etika ker"a cemerlang> A T)?)T) 12A !er%paya men"alankan etika ker"a cemerlang> dan ETIKA KERJA memp%nyai keyakinan diri %nt%k CEMERLANG men"adi individ% yang cemerlang dalam !%daya ker"a cemerlang. mengenal pasti ciri !%daya ker"a A T)?)T) 12$ cemerlang> men"alin !%daya ker"a cemerlang yang YAKIN B!LEH ter!aik %nt%k diri> dan mem!ina keyakinan diri %nt%k mencapai ke"ayaan dalam diri. menyedari keperl%an piagam A T)?)T) 124 pelanggan %nt%k menent%kan k%aliti ker"a> PIAGAM PELANGGAN mengenal pasti cara9cara meningkatkan kep%asan pelanggan> merancang piagam pelanggan %nt%k mem!erikan perkhidmatan ter!aik %nt%k pelanggan> dan menghargai keperl%an pelanggan. A T)?)T) 12/ KEBAJIKAN PEKERJA mengh%raikan h%!%ngan erat antara ma"ikan dengan peker"a> men%n"%kkan sikap !ertangg%ng"a=a! se!agai seorang ma"ikan> dan mengam!il !erat terhadap ke!a"ikan anggota peker"a.

Aktiviti )ndivid% &m/s 1'B)

eratan akh!ar

4ipta Piagam +ekolah Anda

Mem!aca dialog Peningkatan efahaman &m/s 1A@)

1 M),..0 55

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 A T)?)T) 12 memahami !aha=a ras%ah akan mendatangkan kerosakan kepada negara dan masyarakat> eratan Akh!ar

MENGHINDARI GEJALA RASUAH

0,)T 11 PENGGUNA YANG RASI!NAL MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI

menga=al diri daripada ter"e!ak dalam ge"ala ras%ah> dan menghargai %saha kera"aan mem!end%ng ge"ala ras%ah. mengh%raikan ciri9ciri pengg%na yang rasional> menerangkan hak dan tangg%ng"a=a! se!agai pengg%na> HASIL PEMBELAJARAN

Mencatat Makl%mat &m/s 16B) CADANGAN AKTIVITI

mengamalkan tangg%ng"a=a! se!agai pengg%na yang !i"ak> dan peka tentang hak dan tangg%ng"a=a! se!agai pengg%na yang rasional. Peningkatan efahaman &m/s 1B2)

51

5'

5A

56 5B 5@ 12 11 1(

mengetah%i hak pengg%na> memahami pendidikan kepengg%naan> men"alankan tangg%ng"a=a! se!agai HAK PENGGUNA pengg%na yang !i"ak> dan !erasa !angga men"adi pengg%na yang rasional. mengenal pasti tangg%ng"a=a! A T)?)T) 11$ pengel%ar > men"alankan tangg%ng"a=a! se!agai TANGGUNGJAWAB pengg%na yang !i"ak> dan PENGGUNA !erhemah dalam mem!%at per!elan"aan. A T)?)T) 114 mengenal pasti tangg%ng"a=a! pengel%ar> TANGGUNGJAWAB menyedari peranan pengel%ar dalam PENGELUAR mengel%arkan !arangan dan perkhidmatan> dan menghargai peranan pengel%ar dalam pem!ang%nan negara. mengetah%i agensi kera"aan dan !%kan A T)?)T) 11/ kera"aan yang melind%ngi kepentingan pengg%na> MENGEKALKAN menyedari hak pengg%na yang perl% STANDARD DAN dipertahankan> KESELAMATAN mem!%dayakan standard kepengg%naan PENGGUNA dalam kehid%pan seharian> dan menghargai %saha yang di"alankan %nt%k melind%ngi hak pengg%na. ULANGKAJI / SERAHAN -!LI! KHIDMAT MASYARAKAT A T)?)T) 11A PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PR!GRAM SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN

Peningkatan efahaman &m/s 1B5)

Mem!%at folio &m/s 1B')

Meng%mp%l makl%mat &m/s 1B6)

T45a1 +(%))a T45a 3 T45a1 +(%))a T45a 3

C!NT!H -!RMAT LAP!RAN PR!JEK KHIDMAT MASYARAKAT TINGKATAN 4 1. %lit L%ar P'#746 K+(&5at Ma0/a'a6at Ma$a/0(a N4)a'a B4'&au$at ,ama Tingkatan 1 # EEEEEEEEEEEEEEEEE # EEEEEEEEEEEEEEEEE

ad Pengenalan # EEEEEEEEEEEEEEEEE Tah%n .%r% # EEEEEEEEEEEEEEEEE # EEEEEEEEEEEEEEEEE

(.

)si and%ngan B($" P4'6a'a Ha$a5a%

5.

A8 PERANCANGAN 1. (.

/ 10

Ta"%k Pro"ek Peng%mp%lan episod menarik dalam se"arah. :!"ektif Pro"ek a. !. c.

1.

5. Aktiviti9aktiviti a. !. c. 1. Tempoh masa 12 "am

'.

$) er"a Amali $il.

/1' Tarikh/ Masa / 8am Aktiviti

A.

4) Refleksi a.

/'

e"ayaan pro"ek FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF elemahan Pro"ek FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ;arapan FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

!.

c.

/) LAP:RA,

/'

+ediakan laporan terse!%t secara individ% iv. Penghargaan 9 epada g%r% P+ > i!% !apa rakan sekelas dan lain9lain 9 dalam !ent%k s%rat / kad %capan

v. Lampiran gam!ar yang !erkaitan > petikan akh!ar>data dll

RANCANGAN PEMBELAJARAN MURID MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 200, TINGKATAN P-,..AL 1 MINGGU/TARIKH 1 &2'/2192@/21) ( &1(/2191A/21) 5 &1@/219(5/21) TEMA/UNIT/AKTIVITI A. Taklimat hidmat Masyarakat $. Taklimat Pemarkahan Aspek emahiran dan ,ilai A. Taklimat hidmat Masyarakat $. Taklimat Pemarkahan Aspek emahiran dan ,ilai Tema 1 0nit 1 Aktiviti 1A Aktiviti 1$ Aktiviti 1 4 0nit ( # Pencapaian endiri # Ga=asan /iri # ;ala T%"% /iri /an Matlamat +e"ati # 0saha 4emerlang Men"adi .emilang # +ikap *ang $er=a=asan Mem!erikan CATATAN :4

1 &(A/21952/21) ' &2(/2(92A/2()

ep%asan

# Perkem!angan /iri *ang +eim!ang

Aktiviti (A H 0saha9%saha 0nt%k Melahirkan )nsan *ang +eim!ang A &2@/2(915/2() Aktiviti($ Aktiviti (4 6 &1A/2(9(2/2() Tema ( 0nit 5 Aktiviti 5A # Pentingnya Perkem!angan /iri )ndivid% *ang +eim!ang Terhadap ,egara. # e"ayaan )ndivid% /i Peringkat Antara!angsa # ;%!%ngan ekel%argaan # eperl%an ekel%argaan # Mem!ina el%arga 4emerlang

MINGGU/TARIKH B &(5/2(9(6/2() Aktiviti 5$ Aktiviti 54 @ &2(/2592A/25) Tema 5 0nit 1 Aktiviti 1A 12 &2@/25915/25) 1 M),..0 11 &(5/259(6/25) 11 &(5/259(6/25) 1( &52/25925/21)

TEMA/UNIT/AKTIVITI # Peranan $adan era"aan dan $%kan era"aan *ang $erkaitan /engan )nstit%si ekel%argaan. # ;%!%ngan -rat Antara Anggota el%arga # ;id%p $ermasyarakat # epekaan /an Tindakan Terhadap )s% /an Masalah +osial /alam Masyarakat # /adah Mem!a=a Padah

CATATAN

UJIAN BULANAN 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Aktiviti 1$ Aktiviti 14 Aktiviti 1/ Aktiviti 10nit ' Aktiviti 'A Aktiviti '$ Aktiviti '4 Tema 1 0nit A Aktiviti AA Aktiviti A$ Aktiviti A4 ULANGKAJI ULANGKAJI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / PERCUBAAN 1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / PERCUBAAN 1 # Masalah ?andalisme /an .engsterisme # Perga%lan $e!as M%dah Ter!a!as # Penderaan Mem!a=a Penderitaan # Penyalahg%naan Teknologi # Perat%ran dan 0ndang9%ndang /alam Masyarakat # ,orma om%niti Tradisi +e"ati # eselamatan 8alan raya Tangg%ng"a=a! $ersama # 8enayah 8%vana /itangani $ersama # Garisan epel!agaian $%daya di Malaysia # Prinsip Penting /alam A"aran Pel!agai Agama # Amalan M%rni Mem!a=a ese"ahteraan # ;id%p $eragama Mem!a=a ese"ahteraan # amalan +am!%tan Perayaan eagamaan /i Malaysia

S#a$a% &a'( M* M,

15 &2A/21912/21) 15 &2A/21912/21) 11 &15/21916/21) 11 &15/21916/21) 1' &(2/219(1/21) 1' &(2/219(1/21) 1A &(6/21921/2') 16 &21/2'92B/2') 1B &11/2'91'/2') 1@ &1B/2'9((/2') (2 &('/2'9(@/2') ( M),..0 &21/2A91(/2A) PENGGAL 2 MINGGU/TARIKH

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

TEMA/UNIT/AKTIVITI

CATATAN

(1 &1'/2A91@/2A) (( &((/2A9(A/2A) (5 &(@/2A925/26) (1 &2A/26912/26)

0nit 6 Aktiviti 6A Aktiviti 6$ Aktiviti 64 Aktiviti 6/

# epentingan Amalan Tertent% /alam Perayaan Pel!agai a%m. # Meriahnya +am!%tan Perayaan di Malaysia # R%mah Ter!%ka Menam!ahkan Mesra # $ertoleransi Meng%k%h ;armoni # Perayaan /isam!%t Tersemat /i ;ati

Tema ' 0nit B

# Malaysia ,egara $erda%lat # epentingan Perlem!agaan Malaysia

(' &15/26916/26)

Aktiviti BA Aktiviti B$ Aktiviti B4 0nit @ Aktiviti @A Aktiviti @$ Aktiviti @4 Tema A 0nit 12 Aktiviti 12A Aktiviti 12$ Aktiviti 124 Aktiviti 12/

# Proses Pengg%!alan Perlem!agaan Malaysia # Perlem!agaan Malaysia Lam!ang eharmonian ,egara # Tangg%ng"a=a! Garganegara Malaysia # e Arah ,egara *ang 4emerlang> .emilang> dan Ter!ilang # e!e!asan $ers%ara Ada ;adnya # e!e!asan $eragama # ;ormati Perlem!agaan Malaysia # 4a!aran Masa /epan # Mem!ina $%daya er"a *ang 4emerlang e Arah emakm%ran ,egara # -tika er"a 4emerlang # *akin $olehI # Piagam Pelanggan # e!a"ikan peker"a

(A &(2/269(1/26) (6 &(6/26951/26) (B &25/2B926/2B) (@

52 &16/2B9(1/2B) 1 M),..0 &(1/2B9(B/2B) 51 &51/2B921/2@) 5( &26/2@911/2@) 55 &11/2@91B/2@) 51 &(1/2@9('/2@) 5' &(B/2@92(/12) 5A &2'/12 H 2@/12) 56 &1(/12 H 1A/12) 5B &1@/12 9(5/12) 5@ &(A/12 H 52/12)

UJIAN BULANAN 2 S#a$a% &a'( M 21 *0 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Aktiviti 12# Menghindari ge"ala ras%ah

0nit 11 Aktiviti 11A

# Pengg%na *ang Rasional # ;ak Pengg%na

Aktiviti 11$

# Tangg%ng"a=a! Pengg%na

Aktiviti 114 Aktiviti 11/ ULANGKAJI ULANGKAJI

# Tangg%ng"a=a! Pengel%ar # Mengekalkan +tandard dan eselamatan Pengg%na

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

12 &2(/11 H 2A/11) 11 &2@/11 H 15/11) 1( &1A/11 H (2/11)

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PR!GRAM SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN