Anda di halaman 1dari 5

PENGUJIAN TAHANAN ISOLASI INSTALASI LISTRIK

Lembar Informasi Tahanan (resistansi) isolasi dari kabel instalasi listrik merupakan salah satu unsur yang menentukan kualitas instalasi listrik, mengingat fungsi utama isolasi sebagai sarana pengamanan instalasi listrik. Ketentuan-ketentuan tentang tahanan isolasi ini sudah diatur dalam PUIL sebagai berikut !. Tahanan isolasi dari bagian instalasi listrik dalam ruangan yang kering harus mempunyai nilai sekurang-kurangnya !""" ohm tiap ! #olt tegangan nominalnya, dengan pengertian bah$a arus bo%or dari tiap bagian instalasi listrik pada tegangan nominalnya tidak boleh melebihi ! m& tiap !"" m pan'ang instalasi listrik. (. Tahanan isolasi dari bagian instalasi listrik dalam ruang yang lembab atau basah harus mempunyai nilai sekurang-kurangnya !"" ohm tiap ! )olt tegangan nominalnya. *. &lat ukur tahanan isolasi suatu instalasi harus mampu a. +embangkitkan tegangan searah sekurang-kurangnya sama dengan tegangan nominal instalasi tersebut, tetapi tidak boleh kurang dari ,"" #olt. b. +enghasilkan arus sekurang-kurangnya ! m& pada tegangan tersebut. %. -agian instalasi listrik yang diukur tahanan isolasinya adalah !) .ang terletak di antara dua pengaman arus lebih. () .ang terletak sesudah alat pengaman arus lebih yang terakhir. d. Langkah pengukuran tahanan isolasi adalah sebagai berikut !) Lepaskan semua hubungan ke beban, ke 'aringan, dan ke bumi (ke%uali penghantar pengaman) dan hubungan antara rel / terminal netral dan rel / terminal pengaman (pembumian). () -agian yang diukur tahanan isolasinya adalah antara penghantar fase ke bumi, penghantar netral ke bumi, dan penghantar fase ke fase.. -agian yang diukur tahanan isolasinya adalah sebagai berikut !. &ntara penghantar fase dengan penghantar nol, yaitu antara fase 0 dengan 1, fase 2 dengan 1, dan fase T dengan 1.

(. &ntara penghantar fase dengan fase, yaitu antara fase 0 dengan dengan fase T, dan fase T dengan fase 2.

fase 2, fase 0

*. &ntara penghantar fase dengan penghantar pengaman (pembumi) yaitu antara fase 0 dengan ground, fase 2 dengan ground, fase T dengan ground. 3. antara penghantar nol (1) dengan penghantar pengaman (ground / 4). Pengukuran tahanan isolasi dapat dilihat pada 4ambar ! di ba$ah ini. ke beban

4round 2etelah kotak sekering 0 (fase 0) 2 (fase 2)

T (fase T)

1 (nol/netral)

+5450

4ambar !.

+engukur Tahanan Isolasi antara Penghantar 6ase T dengan Penghantar 1ol (1) +enggunakan +eger.

Lembar Ker'a &lat dan -ahan !. Instalasi listrik penerangan dan tenaga suatu ruangan (. +ega ohm meter (meger) *. 7beng kembang 3. 7beng pipih ,. Pulpen 8. Kertas tulis Kesehatan dan Keselamatan Ker'a !. 4unakan pakaian praktik dan alat pengaman lainnya9 (. 2ebelum mengukur tahanan isolasi, pastikan dahulu bah$a instalasi sudah bebas dari sumber tegangan listrik9 *. :ati-hati memegang dan meletakkan meger, 'angan sampai 'atuh9 3. :ati-hatilah dalam melakukan praktik9 Langkah Ker'a !. 2iapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam per%obaan ini9 (. Putuskan sakelar pemisah daya pada P:- dan lepaskan sekeringnya9 *. -ukalah tutup P:-9 3. Lepaskan lampu-lampu dan beban lainnya9 ,. :ubungkan semua sakelar yang melayani beban9 8. Lepaskan hubungan antara penghantar netral/nol dengan penghantar pembumian9 ;. Ukurlah tahanan isolasi antara penghantar phase dan penghantar netral, %atatlah hasilnya pada Tabel 39 <. Ukurlah tahanan isolasi antara penghantar phase dan penghantar pembumian dan %atat hasilnya pada tabel pengamatan9 =. Ukurlah tahanan isolasi antara penghantar netral dan penghantar pembumian dan %atat hasilnya pada tabel pengamatan9 !". Ukurlah tanahan isolasi antara penghantar phase 0 dan penghantar phase 2 dan %atat hasilnya9

!!. Ukurlah tahanan isolasi antara penghantar phase 0 dan penghantar phase T dan %atat hasilnya9 !(. Ukurlah tanahan isolasi antara penghantar phase 2 dan penghantar phase T dan %atat hasilnya9 !*. Pasang kembali perlengkapan yang telah dilepas di atas9 !3. :entikanlah kegiatan dan kembalikan semua alat dan bahan ke tempat semula9 Kemudian buatlah kesimpulan se%ara keseluruhan dari per%obaan tadi berdasarkan data dan pengamatan9 Tabel 3. Pengamatan Tahanan Isolasi 1o. !. (. *. 3. ,. 8. -agian Phase > 1etral Phase > -umi 1etral > -umi 0>2 0>T T>2 Tahanan Isolasi ()

Lembar Latihan !. &pakah yang dimaksud dengan tahanan isolasi dari instalasi listrik itu ? (. -erapa nilai minimum tahanan isolasi instalasi listrik dalam ruang kering ? *. @elaskan pengertian tahanan isolasi sebesar !""" / )olt 9 3. -agian manakah dari instalasi listrik yang diukur tahanan isolasinya ? ,. -agaimana langkah-langkah dalam mengukur tahanan isolasi instalasi listrik ?