Anda di halaman 1dari 7

Instruction: Answer all the questions. Show your working. Arahan: Jawab semua soalan. Tunjukkan langkah pengiraan.

1. Write 58 409 in words. Tuliskan 58 409 dalam perkataan. (1m) . !iagram shows a num"er line. Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor.

(1m) #. !iagram 1 shows a num"er $ard. Rajah 1 menunjukkan satu kad nombor. 74.85 Diagram 1/Rajah 1

State the %la$e &alue o' the underlined digit. Nyatakan nilai tempat bagi digit yang digariskan . (1m) 4.

11 4#8

11 4#)

1 14#
Diagram 2/Rajah 2

11 4#0

Write the missing num"er a"o&e. Tuliskan nombor di dalam petak kosong di atas. (1m) 5. Diagram 3/Rajah 3

Write the $orre$t time "ased on the diagram # a"o&e. Tuliskan masa yang betul berdasarkan rajah 3 di atas. _________________ ( 1 m)

i)

ii) 1

). What is the missing num"ers a"o&e* pakah nombor!nombor yang tertinggal di atas" ( m)

+.

0 minutes , 40 minutes , 15 minutes (


2# minit $ %# minit $ 1& minit '

Answer - Jawapan : ........hour - jam .......minutes-minit 8. .5 / ( 4.8 a"o&e* di atas"

m)

What num"er must "e written in the pakah nombor yang perlu ditulis dalam

m)

9.

0nderline the $orre$t answers. (ariskan jawapan yang betul. (a) (") Whi$h is less *- Nombor manakah yang lebih ke)il" ( 5. 1 .##) Whi$h is larger*- Nombor manakah lebih besar" ( 1#.4 1 #.15) ( m)

10. 2ind the sum o' 34 #45 and 34 5 +88. *ari hasil tambah R+ 2 3%& dan R+ & ,--.

( 11. 3ound o'' the &alue o' money to the nearest ringgit. 0nderline the answers. .undarkan nilai wang berikut kepada puluh ringgit yang terdekat. (ariskan jawapan yang betul. (a) (") 34 5 45) 34 + 1 ( 345 400 1 34 5 450 1 345 4)0 ) ( 34 +00 1 34 + 0 1 34 +#0 ) (

m)

m)

1 . Su"tra$t these 'ra$tions and write in the sim%lest 'orm. Tolakkan pe)ahan tersebut dan tuliskan jawapan dalam bentuk termudah.

( 1#. 34 # 4 5 40 (

m)

( 14. 8.) , 4.0+ , 1.#1 (

m)

( m) 15. ) 000 , 400 / +00 (

( m)

16.

+
Write the answer in a sim%lest 'orm. Tuliskan jawapan dalam bentuk termudah.

( #m )

1+. 6ak 4at $olle$ted #88 $o$onuts on Sunday. 7e sold +5 $o$onuts on 4onday. 8n 9uesday1 he $olle$ted another #14 $o$onuts. 7ow many $o$onuts does he ha&e now* /ak +at mengumpul 3-- biji buah kelapa pada hari had. 0ia menjual 2,& daripadanya pada hari 1snin. /ada hari 2elasa pula dia mengumpul lagi sebanyak 31% biji buah kelapa. .erapakah jumlah buah kelapa yan /ak +at ada sekarang"

(#m)

18. 4usa has 34#85. 7e "ought a "adminton ra$quet 'or 34+#.00. 9hen his "rother ga&e him 3455 as a reward 'or his good result. 7ow mu$h money does 4usa ha&e now* +usa ada R+3-&. 0ia membeli sebatang raket badminton dengan harga R+,3. 4

3emudian4 abangnya memberi +usa R+&& kerana keputusan peperiksannya yang baik. .erapakan jumlah wang yang +usa ada sekarang"

(#m)

19. !iagram 4 shows the end time o' a tele&ision %rogramme in an a'ternoon.
Rajah % menunjukkan waktu tamat suatu ran)angan tele5isyen pada suatu petang.

!iagram 4 6 Rajah % 9he duration o' the %rogramme is 80 minutes. What is the start time o' the %rogramme*
Tempoh masa ran)angan itu ialah -# minit. .ilakah waktu mula ran)angan itu"

(#m)

0. !iagram 51 shows the length o' a ro%e. 3a:ah 5 menun:ukkan %an:ang seutas tali.

!iagram 5 - 3a:ah 5 9he ro%e is $ut equally into # %arts. What is the length1 in mm1 o' ea$h %art* Tali itu dipotong sama panjang kepada 3 bahagian. .erapakah panjang4 dalam mm4 setiap bahagian"

(#m)

END OF

!E"#ION $%$ER / KERTAS SOALAN TAMAT

6re%ared "y1

@he$ked "y1

......................................................... (60A; 3AS7<!A7 =9. >A4A;) 4athemati$s 9ea$her ?ear 4

................................................................. (@<A ;03 AA4AB =9. A=. WA7A=) 7ead o' 4athemati$s 6anel

Anda mungkin juga menyukai