Anda di halaman 1dari 1

TUGASAN B : PENULISAN ULASAN KRITIKAL TAJUK : KEPELBAGAIAN PELAJAR DAN SEKOLAH

Antara analisis yang dibuat terhadap jurnal yang dipilih, jurnal tersebut merupakan sebuah jurnal yang berbentuk pendidikan. Penulisan jurnal tersebut menepati kaedah penulisan pendidikan yang biasanya terdiri daripada tajuk, abstrak, pendahuluan, metodologi, dapatan kajian, perbincangan, rumusan dan cadangan, penutup dan senarai rujukan. Jurnal yang kami pilih juga menepati format asal penulisan. Sebagai contohnya, jurnal tersebut menunjukkan hasil kerja penyelidikan, mengikut format sistem penulisan APA (American Physiological Association) edisi terkini, artikel ditulis dalam Bahasa alaysia atau Bahasa !nggeris, artikel ditaip di atas kertas A" dalam jarak langkau satu ( single spacing), menggunakan tulisan Times New Roman bersai# $% dan berformat Microsoft Word, tajuk artikel juga ringkas dan padat. &i ba'ah tajuk diletakkan nama penuh penulis (Size: 1 point, !old " Title #ase " #entered ), nama institusi (Size: 1$ point, !old " Title #ase " #entered), beserta e(mel penulis (Size: % point, Normal " Title #ase " #entered ) dan panjang artikel di antara )***(+*** patah perkataan atau $+(%* halaman. Penggunaan laras bahasa yang digunakan dalam jurnal ini juga bersesuaian dengan semua golongan pembaca kecuali golongan yang berada pada tahap rendah. Bahasa yang digunakan dalam jurnal ini adalah bahasa pendidikan ataupun akademik. Sebagai contoh, pendidikan, sekolah, pelajar, uni,ersiti, murid, guru dan sebagainya. -aras bahasa yang digunapakai membuatkan pembaca lebih memahi tentang jurnal tersebut merupakan jurnal pendidikan.

.amun begitu, jurnal ini juga mempunyai beberapa perkara negatif. Salah satunya adalah jadual yang terlalu banyak. Jadual yang dipaparkan dalam jurnal tersebut membuatkan pembaca merasa agak keliru dan sukar memahami tentang penerangan jadual tersebut. /al ini kerana, jadual tersebut memaparkan analisa yang berbentuk terlalu kompleks dan sukar difahami melalui pembacaan. Sebagai contohnya, boleh jadual empat dan lima dilihat terlalu kompleks dan padat dengan hasil analisa. /al ini secara tidak langsung akan menjejaskan pemahaman pembaca tentang isi yang hendak dinyatakan dalam artikel tersebut. Selain itu, jurnal ini juga mempunyai kelemahan kerana terlalu banyak angka dalam setiap huraian yang diberikan.