Anda di halaman 1dari 7

Bahagian A : Al-Quran

a) Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

# B/ HI 
 ) J
 1 /

  
   (١) (1) _________  
  
 
2 34 (٤) % & ' + -, ./ 0 1(٣) (2)________  !"
# $ (٢)
 )( *

 7 8+9: ;
 6<
(4)_______ -, ./ 0 1 (٥) (3)________ 5 46
_______ C > D 1 E / (٧) @ 1
87 A, 6 # B/ C > D 1 E > F(٦) = >? 
(٨) @ 1
G: A, 6 (5)
(b) Sambungkan huruf supaya menjadi kalimah yang betul.

6. 
; #
= _______________________

7. KLM = _______________________

8. N%#
NO = _______________________

9. PQR
= _______________________

10.
%#
# = _______________________

1
c) Suaikan kalimah dengan maksudnya dengan betul.

11. = 797
orang-orang miskin

12. S
 T > 
anak yatim

13. UV
1 pertolongan

14.
 0?>
orang-orang yang riak

15.

 1 tahukah engkau

Bahagian B : Asas Ulum Syar’iah

Bulatkan jawapan yang betul

16. S
 T > 
adalah Alif Lam

A. Alif Lam Qamariah B. Alif Lam Syamsiah

C. Alif Lam Najmiah D. Alif Lam Izhar

17. ;
 6<
adalah Alif Lam

A. Alif Lam Qamariah B. Alif Lam Syamsiah

C. Alif Lam Najmiah D. Alif Lam Izhar

18. Surah Al-Ma’un (‫ )ان‬bermaksud ________________.

A. Perlindungan B. Pertolongan

C. Permohonan D. Persembahan

2
19. Surah Al-Ma’un (‫ )ان‬diturunkan di ________________

A. Madinah B. Habsyah C. Yaman D. Mekah

20. Al-Hadi ‫ ا دي‬bererti Allah Maha Memberi ________________.

A. Perlindungan B. Petunjuk

C. Sejahtera D. Penyayang

21. As Salam ‫ ا م‬bermaksud Allah Maha ___________________

A. Perlindungan B. Petunjuk

C. Sejahtera D. Penyayang

22. Pahala ialah balasan baik yang dikurniakan Allah kepada hamba-Nya
kerana mentaati perintah Allah dan _____________________

A. melakukan larangan Allah B. meninggalkan perintah Allah

C. melakukan kejahatan. D. meninggalkan larangan Allah

23. Ahmad seorang murid yang rajin dan suka membantu guru-gurunya
dengan ___________. Oleh itu beliau mendapat ganjaran
_____________.

A. sombong, dosa B. ikhlas, pahala

C. riak, pahala. D. sombong, pahala

24. _______________ ialah balasan buruk di akhirat keatas hamba yang


meninggalkan perintah Allah dan ______________ larangan Nya.

A. Dosa, melakukan B. Dosa, meninggalkan

C. Pahala, melakukan. D. Pahala, meninggalkan

3
25. - Buang najis itu.
- Cuci tempat terkena najis dengan air tanah.
- Cuci dengan air mutlak sebanyak enam kali hingga hilang warna,
bau dan rasa.

Petikan diatas adalah cara menyucikan najis _______________

A. Najis Mukhaffafah () B. Najis Mutawassitah()

C. Najis Hukmi. () D. Najis Mughallazah()

26. ________________ ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang


dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan ____________
mengikut syarat-syarat tertentu.

A. Solat, duduk diantara dua sujud B. Sujud, salam

C. Solat, salam. D. Rukuk, tertib

27. Hazlan tidak membaca Surah Al-Fatihah pada rakaat ketiga solat
Maghrib. Solat Hazlan tidak ______________.

A sunat B. batal C. wajib D. sah

28. Contoh rukun qalbi ( ‫ )روآن‬ialah ____________________

A. niat B. takbiratul ihram C. Iktidal D. sujud

29. Maimunah solat Zohor pada jam 1.20 tengahari. Dia yakin bahawa
waktu Zohor telah masuk. Yakin masuk waktu solat adalah
_________________.

A. Syarat wajib solat


B. Rukun solat
C. Syarat sah solat.
D. Rukun wuduk.

30. Syarat-syarat wajib solat ialah Islam, Baligh, ____________ dan


Suci daripada Haid dan Nifas.

A. Suci daripada hadas


B. Menutup aurat
C. Berakal
D. Menghadap kiblat

4
31. Berikut ialah kesan-kesan solat kecuali

A. Menjadikan seseorang itu berdisiplin


B. Bertanggungjawab dan ikhlas
C. Malas berusaha dan tidak ikhlas.
D. Menyihatkan tubuh badan.

32. Diantara berikut, siapakah sahabat Nabi Muhammad yang pertama


memeluk agama Islam. Beliau juga digelar As-Sidiq ("#$%‫)ا‬.

A. Abu Bakar B. Umar C. Ali D. Hamzah

33. Setelah menerima perintah Allah menerusi Surah ______________


ayat 94, Nabi Muhammad SAW mula berdakwah secara terang.

A. Al-Baqarah (‫)ا('ة‬
B. As-Sajdah(‫ة‬$)‫)ا‬
C. Al-Hijr (')*‫)ا‬
D. Al-Fatihah(*+‫)ا‬

34. Siapakah ketua rombongan Hijrah ke Habsyah kali kedua?

A. An-Najasyi (,)-‫)ا‬
B. Abdul Rahman bin Auf (‫ ف‬/0 /'‫ ا‬$)
C. Uthman bin Affan. (‫ ن‬/0 ‫ن‬1)
D. Ja’far bin Abi Talib. (23 0‫ ا‬/0 '45)

35. Siapakah pembesar Mekah yang memeluk Islam setelah mendengar


adiknya Fatimah membaca Al-Quran

A. Uthman bin Affan. (‫ ن‬/0 ‫ن‬1)


B. Umar bin Al-Khattab (‫ اب‬/0 ')
C. Abu Jahal. (7 5 0‫)ا‬
D. Ali bin Abi Talib. (23 0‫ ا‬/0 )

36. Abu Jahal dan ______________ adalah diantara kafir Quraisy yang
banyak menentang dakwah Nabi Muhammad SAW.

A. Ammarah bin Al-Walid. ($8‫ ا‬/0 ‫)رة‬


B. Abu Hashim (98,‫ ه‬0‫)ا‬
C. Abu Lahab. (2 0‫)ا‬
D. Az-Zubair bin Awwam. (‫ ام‬/0 '80;‫)ا‬

5
37. Haiwan apakah yang memakan surat perisytiharan pemulauan kafir
Quraisy terhadap umat Islam dan Nabi Muhammad SAW.

A. Semut B. Lembu C. Anai-anai D. Unta

38. Memberi salam sebelum berhujah.

A. Beradab B. Tidak Beradab

39. Abu membuang sampah merata-rata dikawasan sekolah.

A. Beradab B. Tidak Beradab

40. Ali menyusup pagar sekolah untuk pulang kerumah.

A. Beradab B. Tidak Beradab

41. Khadijah dan rakan-rakan bergotong royong membersihkan makmal


komputer.

A. Beradab B. Tidak Beradab

42. Berbincang mengenai pelajaran tanpa mengganggu orang lain.

A. Beradab B. Tidak Beradab

43. Menjaga keselamatan harta benda jiran.

A. Beradab B. Tidak Beradab

44. Bermasam muka bila berjumpa jiran.

A. Beradab B. Tidak Beradab

45. Membaca doa sebelum dan selepas makan.

A. Beradab B. Tidak Beradab

6
Bahagian C : Jawi

@ @
@ @Þìni@Íí@åÏaìu@åË…@Îìì×@oз@ïía
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

@ @
òßbîÓ ÙÌi ìØî

a‰bnäE Ùîmbßìmëõa
@ @
@ @
@ @NŠèÃ@ìnÓë@ìšËìäß@____________@æaõŠÔÛa@„bj¾@ìjía N46

@N__________@å×bãìšÌß@åË…@oÐm@pë…ì@paìj¾@bäí‰a‹ N47

@A___________@a‰b‚@ÚìiŠm@oía@Š™bÏ@ìnäîÏ@sèîšÌ2@Lêaë N48

@___________@ð‰bç@†Ð×@æb¹aŠi@ìßb×@é×a…a N49

@ @@Nï™ü@Ýî‚×@Õv@________…@sËaë@åÐàîrß@…ëõa… N50