Anda di halaman 1dari 8

PERKEMBANGAN PROFESIONAL DI KALANGAN GURU Perkembangan profesional ialah perkembangan profesionalisme sepanjang karier seseorang.

Iamelibatkan kedua-dua aspek iaitu aspek deskriptif dan preskriptif. Bagi aspek deskriptif,perkembangan profesional merujuk kepada cara bagaimana evolusi seorang guru mengambil tempatatau berperanan sepanjang kariernya. Sebaliknya, aspek preskriptif menghubungkan faktor latihandalam mencorak sikap profesionalisme sebagaimana yang kita inginkan ( elchtermans, !""#$. %ay(!"""$ menakrifkan profesionalisme diri sebagai hasil dari suatu proses pemikiran profesional dantindakan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Proses ini melibatkan penyemakan semula,pembaharuan dan peningkatan dalam komitmen mereka sebagai agen perubahan terhadap tujuanpengajaran. Pembangunan profesional juga dilihat sebagai suatu proses yang intensif, berterusan dansistematik untuk meningkatkan pengajaran, pembelajaran dan persekitaran sekolah (&erst ' Berliner,!"()$. Pembangunan profesional juga boleh dilihat sebagai suatu proses kesedaran dalaman yangmemba*a kepada pemikiran yang kritis dan usaha untuk menyelesaikan masalah (Boon P.+, ,--,$ Perkembangan profesional juga merupakan suatu proses yang berterusan berserta latihan yangmembina yang membolehkan guru menyelesaikan pelbagai masalah dalam pemdidikan. Ia jugamembolehkan guru mendidik pelajar sehingga pelajar mampu berdepan denagn cabaran hidup di luarsekolah dan juga memikul tanggungja*ab di .aman kerjanya nanti pada tahap yang membanggakan(/&0, ,---$. Perkembangan profesional guru juga boleh dinyatakan sebagai pembangunan gurudalam profesionnya yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan sikap mereka sebagaiahli akademik bagi mencapai kecemerlangan untuk memenuhi sepenuhnya keperluan mereka danmasyarakat (1amaiah, !"",$. 2ogana (!""3$ menyatakan keberkesanan pembangunan profesionalguru dapat dilihat dalam proses membaiki pengajaran dan pembelajaran.Perkembangan profesional boleh dilihat sebagai perkembangan dalam aspek penyuburan diriguru dalam pekerjaan mereka, mengukuhkan keyakinan, memupuk kemahiran, mengemaskinipengetahuan secara berterusan, mendalami dan memahami dengan meluas apa yang mereka ajar danmenambah kesedaran tentang sebab mereka perlu berbuat sesuatu di dalam bilik darjah (Perry, !"(-$.2enurut athryn et al. (,--($, pembangunan profesional ialah suatu proses yang intensif, berterusandan bersistematik yang bertujuan untuk meningkatkan pengajaran, pembelajaran dan suasana sekolah.0ambahan lagi, beliau berpendapat baha*a melalui proses ini juga, guru akan diberi peluang untuk meningkatkan ilmu dan skil dalam kandungan dan pengajaran mereka. %engan peningkatan inidiharap dapat meningkatkan pembelajaran matematik dan sains di semua sekolah di seluruh dunia. PEMBANGUNAN MODAL INSAN Pembangunan modal insan ialah proses pembangunan sumber manusia yang mampu menyumbangsecara aktif kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sesebuah negara ( halijah 2ohd Salleh,,--4$. Bahkan, menurut /l5amiy (!""6$, manusia sebagai insan yang disempurnakan sifatnya dengan akal, potensi diri dan kemahiran bertujuan untuk memahami, menguasai ilmu danmenonjolkan keupayaan seseorang serta mampu untuk meneroka kehidupannya dan menjauhkan marabahaya dari menimpanya. 2endapatkan modal insan yang berkualiti sangat diperlukan oleh negaradalam mencapai matlamat negara maju sebagaimana yang disampaikan oleh +/B %ato Seri /bdullah /hmad Bada*i pada ! 2ei ,--3 sempena Perutusan 7ari Pekerja yang menegaskan89 2odal insan yang berkualiti adalah satu kemestian, bukan lagi satukeme*ahan. Pendidikan dan latihan kemahiran berkualiti yang berterusan juga akanmemastikan modal insan negara kekal relevan

dengan kehendak industri dan pasaranserta mampu berdepan dengan cabaran dan suasana persaingan antarabangsa yang kian meningkat.: alau dilihat sejarah, bagaimana pembangunan modal insan ini pernah berjaya direalisasikan olehbaginda 5abi s.a.* dalam membentuk ummah dan negara. Pembangunan ini telah dimulakan denganrevolusi ilmu yang mencorakkan cara berfikir, tingkah-laku, akhlak, hukum agama, undang-undangdan aturan hidup. Secara kesimpulannya bolehlah dinyatakan baha*a modal insan yang berdaya majudan mempunyai semangat juang yang tinggi memerlukan kekuatan rohani dan jasmani yang dilandasikepintaran akal. CIRI-CIRI GURU YANG PROFESIONAL Seorang guru yang profesional seharusnya seorang guru yang berilmu (content kno*ledge$,mempunyai kemahiran dan ketrampilan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ( pedagogicalkno*ledge and pedagogical content kno*ledge$, mempunyai sahsiah yang boleh menjadi contohteladan dan ikutan kepada golongan yang dipimpin. CABARAN YANG MEMPENGARUHI GURU DALAM PERKEMBANGAN PROFESIONALISME. Perkembangan dan cabaran dunia pendidikan yang dinamik masa kini menuntut guru membuatanjakan paradigma yang menyeluruh. Pergolakan dalam bidang pendidikan memerlukan guru meneliti setiap aspek pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan perubahan yang dilakukan dapatdimanfaatkan sepenuhnya oleh setiap ahli masyarakat dalam sesebuah institusi pendidikan. 2engikutSufean 7usin (,--($ cabaran yang dihadapi oleh guru dalam profesion keguruan dikategorikankepada cabaran daripada pihak sekolah, cabaran daripada murid, cabaran untuk memenuhi harapandan jangkaan ibu bapa, cabaran untuk memenuhi harapan dan jangkaan negara, cabaran untuk memenuhi tuntutan perubahan masa dan cabaran dalam diri guru itu sendiri terhadap profesionkeguruan. ;abaran %aripada Pihak Sekolah;abaran daripada pihak sekolah merupakan cabaran utama yang dihadapi oleh guru. Sistempendidikan yang berorientasikan peperiksaan melihat kejayaan sekolah berdasarkan prestasipeperiksaan yang dicapai oleh muridnya. &enomena ini mencetuskan persaingan akademik dalamkalangan pentadbir sekolah untuk mendapatkan pengiktirafan umum dengan mengarahkan gurumengadakan program akademik seperti kelas tambahan termasuk dalam masa cuti dan menambahbilangan buku rujukan serta menjalankan aktiviti bercorak motivasi untuk menjana kecemerlanganmurid dalam peperiksaan. 7al ini memberikan tekanan kepada guru serta menambahkan lagi bebantugas mereka. Sekiranya peratusan kelulusan yang disasarkan tidak dicapai, maka guru akan dianggapsebagai guru yang tidak komited dan kurang berjaya. Selain daripada itu, masalah kekurangan guru,kekurangan prasarana dan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi oleh sesetengahsekolah turut memberikan tekanan kepada guru. ekurangan tenaga guru menyebabkan guru sediaada terpaksa memikul tanggungja*ab tambahan untuk mengajar mata pelajaran yang bukanopsyennya. 7al ini menyebabkan guru terpaksa mengorbankan masa rehatnya untuk membuatpersediaan rapi dengan merujuk kepada bahan pembelajaran mata pelajaran yang bukan opsyennya.Bilangan murid yang ramai, keadaan bilik darjah yang sesak memburukkan keadaan.

;abaran %aripada 2urid Pengurusan pembelajaran yang berkesan dalam bilik darjah merupakan cabaran kepada guru. Pelbagai kerenah yang dijelmakan oleh murid daripada pelbagai latar belakang, tahap pencapaian dankebolehan merupakan situasi yang sering dihadapi oleh guru. e*ujudan keperluan yang berbe.adalam kalangan murid merupakan cabaran kepada guru yang menuntut usaha yang lebih daripadapihak guru untuk memahami serta memenuhi kepelbagaian murid serta keperluan mereka. %alam halini, guru perlu mempunyai pengetahuan yang secukupnya dalam aspek memahami keperluan muridserta mempunyai kemahiran pengurusan bilik darjah yang baik supaya proses pengajaran danpembelajaran berjalan dengan lancar. <uru juga terbeban dengan masalah tingkah laku dan disiplindalam kalangan murid. %isamping itu juga ditambah lagi dengan masalah murid yang tidak minatuntuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Ini merupakan masalah yang perlu ditanganioleh guru secara berkesan. Sekiranya masalah ini tidak ditangani dengan berkesan, implikasi terhadapmurid bermasalah dan murid lain akan menjadi lebih serius. %alam hal ini, sokongan daripada ibubapa dan masyarakat adalah amat diperlukan bagi menangani masalah yang timbul. 2asyarakat dan ibu bapa dapat membantu dari aspek pemantauan aktiviti anak-anak mereka di rumah. olaborasi diantara pihak sekolah, masyarakat dan ibu bapa sudah tentu akan dapat membantu mengurangkanmasalah yang dihadapi oleh guru dalam memberikan pendidikan yang berkualiti. ;abaran =ntuk 2emenuhi 7arapan dan >angkaan Ibu bapa.Profesion keguruan sentiasa terdedah kepada kritikan masyarakat. 0anggungja*ab mendidik seringkali diserahkan sepenuhnya oleh ibu bapa kepada guru. ehendak ibu bapa yang mahukan gurumendidik anak mereka dan membentuk sahsiah dan keperibadian serta kebolehan intelektual anak mereka merupakan tanggungja*ab dan cabaran yang amat berat bagi guru. Ibu bapa juga cepatmenyalahkan dan mempertikaikan tindakan guru terutama sekiranya berlaku sesuatu peristi*a yangkurang disenangi di sekolah yang melibatkan anak mereka. Suatu perkara yang amat penting bagiguru ialah mesti mengetahui latar belakang murid dan keluarga, matlamat dan aspirasi ibu bapaterhadap anak mereka bagi membolehkan guru menjalankan tugas mereka dengan lancar dan penuhkeyakinan. Selain dari itu, perkongsian dan jaringan pintar serta hubungan yang baik antara ibu bapadan sekolah perlu dimantapkan supaya proses pendidikan dapat dilaksanakan dengan sempurna dankurang memberikan tekanan kepada guru. ;abaran =ntuk 2emenuhi 7arapan dan >angkaan 5egara <uru ialah golongan yang menjadi harapan negara dalam proses pembentukan modal insan demikemajuan negara di masa hadapan. Peranan guru dalam merealisasikan misi dan visi negara tertakluk kepada bentuk *arga yang dihasilkan melalui sistem pendidikan negara. %alam konteks ini, guruperlu memahami aspirasi masyarakat dan negara terhadap golongan guru. %asar Pendidikan ebangsaan, &alsafah Pendidikan ebangsaan dan Pelan Induk Pembangunan 5egara merupakanantara dokumen yang perlu difahami dan dihayati oleh guru dalam usaha untuk merealisasikan hasratnegara melalui proses pembinaan modal insan. Penghasilan modal insan yang seimbang dari aspek intelek, jasmani, rohani dan emosi yang menjadi tunjang pendidikan di ba*ah &alsafah Pendidikan ebangsaan menjadi cabaran yang perlu dihadapi oleh guru dengan penuh tanggungja*ab. ;abaranyang dihadapi oleh guru melalui perubahan kurikulum yang bersifat dinamik selaras dengankeperluan semasa menuntut guru untuk melakukan penyesuaian agar segala objektif yang disasarkanmelalui perubahan kurikulum akan dapat dicapai. Perubahan secara mendadak boleh memberi tekanankepada guru.

;abaran =ntuk 2emenuhi 0untutan Perubahan Semasa;abaran utama guru adalah berkaitan dengan keperluan masyarakat dan negara dalam menghadapi eraglobalisasi dan k-ekonomi. 7argreaves (,--#$ menyenaraikan tiga cabaran utama guru dalam era k-ekonomi iaitu8 !$ menjadi pemangkin kepada masyarakat berpengetahuan ( kno*ledge society $ untuk merealisasikan peluang yang diba*a bersamanya? ,$ menjadi pengimbang kepada masyarakat dariancaman yang diba*a oleh era k-ekonomi? dan #$ menjadi pihak yang dipertanggungja*abkan untuk memenuhi jangkaan dari segi pendidikan dengan menggunakan kos yang minima. %alam hal ini, bidang pendidikan dan guru adalah diharapkan berfungsi sebagai penyelamat masyarakat. 2asyarakatyang berpengetahuan merujuk kepada sistem ekonomi yang dijana melalui aspek kreativiti dankeaslian. 7al ini menyebabkan masa hadapan dan kemakmuran negara bergantung kepada kemahirantenaga kerjanya (k-*orker$ yang meliputi aspek menterjemahkan idea yang kompleks, mengambilpeluang daripada perkembangan sains dan teknologi serta menyelesaikan masalah yang belum pernahdihadapi. 0ambahan pula, golongan k-*orker ini diharapkan akan dapat memberikan nilai tambahkepada sebarang bentuk produk dan perkhidmatan yang dihasilkan. Sehubungan itu, sekolah dan guruadalah diharapkan dapat memainkan peranan penting dengan sebaiknya dalam menyediakan muriddengan kualiti tersebut dan memperkembangkan pengajaran tentang kreativiti dan keaslian. >usteru,guru dan sekolah adalah diharapkan akan dapat melahirkan modal insan yang berfungsi untuk kesejahteraan diri dan menyumbang ke arah pembangunan negara. ;abaran %alam %iri <uru 0erhadap Profesion eguruan;abaran terbesar yang dihadapi oleh guru ialah untuk memotivasikan diri menjadi pendidik selarasdengan harapan ibu bapa, masyarakat dan negara. 0ekanan beban kerja, penghormatan masyarakatterhadap profesion keguruan yang agak hambar serta imbuhan pendapatan yang tidak setandingdengan golongan profesional lain boleh dikaitkan dengan tahap motivasi dalaman guru. &aktorbebanan tugas yang boleh menimbulkan fenomena burn out dalam kalangan guru, imbuhan kerjayang kurang menarik dan kekurangan peluang kenaikan pangkat menjadi faktor penolak kepada guruuntuk terus kekal dalam profesion yang mulia ini. CADANGAN MEMBANGUNKAN PROFESIONALISME GURU Perkembangan profesional guru sepatutnya mampu memba*a perubahan kepada organisasi sekolahdan meningkatkan sistem perguruan. %alam menghadapi .aman yang teknologinya berkembangdengan begitu pesat de*asa ini, guru harus mempersiapkan diri mereka dengan profesionalisme dirisupaya seiring dengan perkembangan .aman.Secara amnya, usaha-usaha kearah membangunkan modal insan seorang guru dapatdilaksanakan berdasarkan ciri-ciri dan nilai-nilai yang terdapat dalam !- Prinsip Islam 7adhari(/bdullah 2d. @ain, ,--4$. %iantaranya ialah dengan memperbetulkan dan memperkasakanpengetahuan umat Islam tentang 0asa**ur Islam, memperkasakan ketak*aan dan keimanan umatIslam, mempertingkatkan usaha penguasaan ilmu secara meluas, berterusan dan besepadu antara ilmufardhu ain dan fardhu kifayah, melahirkan lebih ramai pakar dalam pelbagai bidang dan menggunakansepenuhnya kepakaran dalam membangunkan negara, menjadikan 2alaysia sebagai pusatkecemerlangan ilmu dalam semua bidang, memperbanyakkan hasil kajian baru yang bolehdimanfaatkan semua manusia dan menonjolkan peranan ilmuan dan sumbangan mereka kepadapembangunan ummah serta berusaha menjadikan mereka sebagai role model dalam masyarakat yangbertamadun.

%i antara strategi khusus yang membolehkan perkembangan profesionalisma seorang guru dalammembangunkan modal insan mereka termasuklah aktiviti pementoran, melibatkan diri dalam latihandalam perkhidmatan, kursus dan seminar, amalan refleksi, amalan penyelidikan tindakan, latihanprofesional berterusan, perkembangan profesional online dan penglibatan dalam aktiviti Pusat egiatan <uru. Salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisma di kalangan guru ialah sistempementoran di sekolah. Sistem pementoran adalah suatu sistem dimana seorang guru yang lebih berpengalaman bertindak sebagai Arole model , penasihat dan pembimbing kepada gurulain yang kurang berpengalaman untuk memindahkan perkembangan profesional danperibadinya. Ini dilaksanakan secara bersahaja dalam suasana kasih sayang di sepanjang*aktu (/nderson ' Shannon, !"")$. Proses pementoran melibatkan pengajaran, bimbingan,memberi galakan, kaunseling dan membina persahabatan dengan guru yang lebihberpengalaman. <uru juga sepatutnya bertanggungja*ab bukan sahaja dalam peningkatanprofesional guru diba*ahnya, malah sepatutnya peningkatan keseluruhan perkembangan gurutersebut. Pada kebiasaannya, seorang guru akan mempunyai seorang atau beberapa orangmentor untuk membimbingnya. onsep belajar seumur hidup memberi peluang kepada guru membaca, menulis dan membuatpenyelidikan tindakan. Ini dapat memahirkan guru, seterusnya dapat meningkatkanprofesionalisme guru tersebut. 7anya dengan ilmu pengetahuan dapat menjadikan manusiabertaB*a dan mengagumi 0uhannya (0ajul /riffin ' 5oraini, ,--,$. %engan ilmu jugalahmanusia mampu memikul tanggungja*ab mengurus dan mentadbir alam ini. %unia sekarangsemakin maju dan teknologinya juga cepat berkembang. emajuan dalam bidang internetmemungkinkan guru di 2alaysia dapat berhubungan dan bertukar maklumat. Bukan itusahaja, kini dengan konsep dunia tanpa sempadan, membolehkan ilmu dan pengalaman dapatsampai ke negara kita dengan cepat. 2enurut 2ohd /min (,--,$, guru-guru bahasa Inggerissangat bagus dengan dengan penggunaan internet sebagai contohnya ialah Cir0D; (Cirtual0eacher Dducation ;enter $ telah berjaya merangsang guru dalam membina profesionalismemereka. 2engadakan program perkembangan staf. %iantara peranan yang dimainkan olehperkembangan staf termasuklah memberi sumbangan kepada peningkatan ilmu, ketrampilandan kepakaran staf, membina semangat berpasukan dan meningkatkan kualiti pembelajarandan pengajaran di sekolah. 2enurut Sani et al. (,--($, adalah mustahil untuk meningkatkankeberkesanan sekolah atau menggerakkan profesionalisme guru tanpa program perkembanganstaf. 2alah, banyak kajian tentang perkembangan staf telah membuktikan baha*apenglibatan melalui aktiviti kerjasama dalam pasukan akan mencetuskan pemikiran dan memberikan perspektif baru yang penting kepada perkembangan profesional staf (Eittle,!"(,$. Bagi sesebuah negara, untuk mendapatkan pendidikan sesuatu subjek yang lebih baik mestilah dengan mendapatkan guru yang lebih baik. Pihak kerajaan seharusnya menyusunsatu program yang canggih dan tersusun untuk melatih guru-guru secara berterusan seperti ursus Pendek elolaan 2aktab ( P 2$ dan lain-lain kursus. Sepanjang latihan, guru akandidedahkan dengan kemahiran dalam subjek, mengembangkan kemahiran-kemahiran,memperkaya diri dengan pengetahuan dan trend-trend pengajaran dan pembelajaran. Setelahmenghadiri kursus, guru yang pulang ke sekolah masing-masing sepatutnya menjalankanlatihan dalaman untuk sekolah masing-masing agar guru-guru lain juga dapat pengetahuandan kemahiran dalam bidang tertentu

seperti pembelajaran bestari, pengajaran matematik dansains dalam Bahasa Inggeris, teknologi maklumat dan komunikasi atau bimbingan dankaunseling. /ktiviti-aktiviti dalam A Lesson Studymelibatkan pelajar, guru dan pensyarah dalampembelajaran dan pengajaran matematik, skil kehidupan, aktiviti hands on dan pembinaansilibus. Fbjektif sebenarnya adalah untuk meningkatkan pendidik matematik dengan kegiatanpengajaran matematik yang betul (7era,,--#$. %i >epun, A EessonStudy dibuat dengan gurumembina pelan pengajaran dan membina soalan-soalan dari perspektif pelajar matematik.%engan menganalisa soalan matematik tersebut, guru dikatakan boleh membina soalanmatematik yang lebih bagus. Ia ternyata dapat meningkatkan profesional guru dari segipengajaran dan pelbagai metod pengajaran. Para pensyarah pula dapat mengetahui masalahyang dihadapi oleh guru dengan lebih jelas. Eebih dari itu, banyak bahan-bahan alat bantumengajar telah dihasilkan oleh guru-guru dan pensyarah matematik (2arsigit, ,--4$. %enganbertambahnya pelbagai bahan mengajar, ini akan menjadikan proses pengajaran danpendidikan lebih efisien. Pihak pentadbir sekolah perlu menggalakkan amalan reflektif di kalangan guru di sekolah.0an et al. (,--#$ merujuk amalan reflektif dalam perguruan sebagai Aguru tahu apa yang dilakukannya, mengapa melakukannya dan menilai kesan dari apa yang dilakukan. Selain itu guru juga dapat mengaplikasikan ilmu berkaitan pendidikan dan penyelidikan dalammembina hipotesis berkaitan dengan keberkesanan sesuatu strategi pengajaran danpembelajaran dalam bilik darjah yang mana hal ini sangat diamalkan, dinilai dan disemak darisemasa ke semasa. %r /bd +usof (,--4$ melihat amalan reflektif sebagai satu proses ingintahu terhadap sesuatu secara mendalam dan sentiasa menambah nilai baik terhadapnya. <uruyang berjaya adalah guru yang menjadikan amalan reflektif sebahagian amalan hariannya. Pihak sekolah juga sepatutnya mengaktifkan program Bimbingan 1akan Sekerja. Ia adalahsatu program untuk melatih guru yang dapat membantu guru lain disekolah melalu pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi melalui sokongan, perbincangan danperkongsian amalan pengajaran. Ia juga boleh dikatakan sebagai satu kaedah peningkatanprofesional yang dapat meningkatkan mutu pengajaran. Ianya satu program dimana guruberkongsi kemahiran dan menyumbang kepada sokongan dan bantuan untuk belajar skilskilpengajaran yang baru dan menyelesaikan masalah berkaitan pengajaran (%alton,!""!$.Ia juga dilihat sebagai satu strategi yang sangat baik untuk meningkatkan profesio nal seorangguru kerana melalui strategi ini guru dapat mengemaskini latihan pengajarannya danmeningkatkan pencapaian pelajar (>oyce et al., !""3$. %iantara peranan program ini ialah iadapat merangsang perkembangan peribadi dan profesionalisme, berkongsi strategi yangberkesan dalam proses pengajaran, memberi peluang untuk membina dan mengguna skilbimbingan dan akhirnya membantu dalam melibatkan diri dalam isu peribadi atauprofesional. Pihak sekolah dicadangkan membudayakan kerja berkumpulan di sekolah masing-masing.Satu kumpulan terdiri daripada , hingga ) orang guru bekerja bersama untuk merancang,melaksanakan dan menilai aktiviti pembelajaran untuk sekumpulan pelajar yang sama. <urudalam satu kumpulan itu sebaiknya berbe.a dari segi subjek yang diajar, minat, perspektif dantahap pembelajaran. Ini akan memberi kekuatan pada kumpulan dan perkembangan setiapahli. elebihan cara ini ialah dapat meningkatkan prestasi pelajar dari sudut

bertambahnyatanggungja*ab terhadap pembelajaran. Pendedahan kepada skil dan pandangan dari lebihdaripada seorang guru boleh membina kefahaman yang lebih matang. Pembelajaran juga akanmenjadi lebih aktif. Ini boleh memba*a pelajar mengarah kepada kerja berpasukan. ajianmendapati baha*a pelajar telah menilai yang kerja berkumpulan benar-benar berkesan dalampembelajaran mereka (Guinn et al., !"(6$. Pihak kementerian atau pihak s*asta diharapkan tampil dengan model-model baru dalammeningkatkan pembangunan profesional guru. ini, terdapat banyak model baru dari luarnegara yang boleh kita ubahsuai dan adaptasikan dengan budaya masyarakat kita. ;ontohyang ada sekarang ini ialah 2odel itar Penyelesaian 2asalah. %idalam model ini terdapat #bengkel yang saling berkaitan untuk guru matematik menyelesaikan masalah matematik.Proses penyelesaian ini akan memberi peluang guru matematik untuk berkongsipembelajaran, pelan pengajaran dan pengalaman mengajar. %isini guru juga akan memikirkansecara mendalam tentang isi kandungan matematik dan arahan dalam matematik. <uru danfasilitator akan bekerja bersama untuk memilih matlamat untuk bengkel pembangunanprofesional termasuk matlamat untuk silibus matematik dan meninjau latihan pedagogi yangbaru (>acob, ,--)$. 2odel ini dianggap sangat penting dalam membina profesional guru. Iniadalah kerana dalam membina masyarakat yang produktif dan bersaing dalam dunia yangsemakin mencabar, pelajar sangat memerlukan penerapan ilmu matematik yang berkesan Ilmu tentang matematik sangat besar peranannya dalam pembentukan diri pelajar dimasa akandatang. Strategi-strategi lain yang boleh digunakan juga dalam meningkatkan profesionalisme guruialah dengan menetapkan laluan kerjaya untuk guru-guru dan mengenalpasti guru yang bolehdilantik sebagai guru cemerlang dan memastikan guru lebih komited kepada matlamat dannilai organisasi masing-masing. KESIMPULAN Perkembangan profesional guru dilihat dari persepsi Islam ialah satu pembangunan yang dilaksanakanuntuk membangunkan hakikat diri guru itu sendiri iaitu rohnya ( spiritual science$. Ia merupakandidikan yang dilaksanakan secara saksama dan bersepadu dalam membina akal, nafsu, roh dan fi.ikalmanusia. Perkembangan ini sangat jauh berbe.a jika dibandingkan dengan perkembangan profesionaldi Barat yang hanya menumpukan pembinaan akal, fi.ikal dan nafsu semata-mata. 2aka lahirlahguru-guru yang tidak seimbang antara pembangunan akal, fi.ikal, roh dan nafsunya. esan daripadadidikan yang tidak seimbang, realiti berlaku sekarang sangat berbe.a dengan apa yang dibuktikanoleh sejarah. Bagi orangorang dahulu, roh dan akal mereka turut de*asa bersama fi.ikalnya. Sebagaicontoh, Sayidina =samah bin @aid telah dilantik sebagai panglima perang ketika umurnya !( tahun.7asan /lBasri, pada usia mudanya, iaitu !- tahun, telah diiktiraf oleh Sayidina /li untuk mengajar ulama dan Sahabat dalam tafsir, fekah, tasauf dan lain-lain sedangkan beliau dari tabiin. Imam /s-Syafie pula telah dilantik menjadi mufti di Baghdad ketika berusia !) tahun. Fleh itu, negara perlumerancang untuk membina persekitaran yang merangsang pembinaan roh dan akal guru sehinggaboleh melagang sistem pendidikan dengan berkesan. Perlaksanaan sistem ini mesti dimulakansekarang supaya menjadi role model kerana setakat ini kita belum mempunyai contoh untuk diketengahkan. 2ari kita ulang sejarah 2uhammad /l-&ateh yang ketika umurnya ,! tahun di 0urkitelah mampu membina empayar yang menundukkan kuasa besar di kota onstantinopel. Inilah buktikebenaran yang diba*a oleh sistem pendidikan yang mende*asakan

roh dan akal selari dengankede*asaan fitrah dan fi.ikal manusia. alaulah di usia muda manusia mampu melakukantanggungja*ab yang besar, apatah lagi jika mereka telah mencapai usia yang lebih de*asa. Sudahtentulah berbagai kejayaan lagi dapat mereka cetuskan. Perkembangan profesional guru ini sangatpenting kerana gurulah yang mendidik anak bangsa kita. 7arus diingat baha*a pendidikan itu adalahnya*a, roh dan nadi pada sesuatu bangsa dan negara. Identiti sesuatu bangsa ditentukan olehpendidikan. Drtinya pendidikanlah yang akan menentukan maju atau mundurnya sesuatu bangsa,bertamadun atau tidak, berani atau penakut, bersatu atau berpecah, berji*a besar atau kecil dan adacita-cita atau tidak. Pendidikan jugalah yang akan menentukan hala tuju sesuatu bangsa di sesebuahnegara samada bangsa itu menjadi satu bangsa yang baik atau jahat, lembut atau kasar, bangsa yangindividunya memikirkan diri sendiri atau memikirkan bangsa, agama dan negaranya. Perkembangan profesionalisme guru secara berterusan adalah aspek yang tidak patut diabaikan oleh pentadbirinstitusi pendidikan termasuk sekolah. Ianya perlu dijadikan sebagai aktiviti *ajib dalam usaha untuk menginstitusikan konsep pembangunan sumber manusia. Sekiranya aspek ini tidak dititikberatkan iaakan menjejaskan profesion perguruan. %i 2alaysia, program perkembangan profesionalisme untuk guru-guru belum lagi merupakan program yang telah diinstitusikan diperingkat sekolah. egagalandalam perkembangan profesional mendatangkan banyak kelemahan seperti kekurangan kemahiranyang nanti akan mempengaruhi pengajaran guru. %iharapkan kajian ini dapat memberikan sedikitgambaran tentang langkah-langkah yang dapat diambil oleh semua pihak dalam meningkatkanperkembangan profesionalisme para guru