Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bilangan murid Tarikh Masa FOKUS/KEMAHIRAN TEMA TAJUK : Bahasa Melayu

: 2 Bestari : 33 orang : 17 Mac 2014 (Isnin) : 9.15 pagi 10.15 pagi (1 jam) KEMAHIRAN MEMBACA SEMANGAT PERPADUAN SEMANGAT KERJASAMA

FOKUS UTAMA

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

2.2

FOKUS SAMPINGAN

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : iMembaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Menulis imlak dengan tepat. Ilmu : Pendidikan Agama Islam Nilai : Peka, Kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) : - Kemahiran Berfikir (KBKK) : Menjana idea, Membuat perkaitan, Mengingat kembali, Memahami, Mengenalpasti - Kemahiran Belajar (KBCB) : Membaca, Menulis - Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP) : Visual-ruang, Verbal-linguistik Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) : Kreativiti dan Inovasi Ayat Tunggal

iiPENGISIAN KURIKULUM iiiiii-

ivSISTEM BAHASA BBM

Tatabahasa

Buku Teks dan Buku Aktiviti Bahasa Malaysia Tahun 2

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (P&P) SET INDUKSI (5 MINIT) i- Murid memberikan satu teka-teki kepada murid dan meminta murid meneka jawapan bagi teka-teki tersebut: Cadangan teka-teki: Waktu rehat seperti biasa, Rasa bosan tidak terkata, Tempatdi sini senyap sentiasa, Hanya buku yang mula bercerita. Jawapan: Perpustakaan/Pusat Sumber ii- Murid disoal oleh guru berhubung jawapan bagi teka-teki tersebut: Cadangan soalan: Siapakah yang pernah pergi ke perpustakaan? Apa yang ada di perpustakaan? Pengawas apa berkaitan dengan buku? Apakah tugas pengawas pusat sumber? iii- Murid mengaitkan teka-teki dan soal jawab guru dengan tajuk pelajaran hari ini.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

KBT: KBKKMengenalpasti, Membuat perkaitan

NILAI: Peka

KP-Verbal-linguistik

LANGKAH 1 (15 MINIT) iMurid diminta oleh guru merujuk maklumat dalam halaman 50 Buku Teks Bahasa Malaysia. ii- Murid diminta membaca kuat ayat tunggal yang terdapat dalam halaman tersebut. iii- Murid disoal oleh guru berhubung kefahaman mereka tentang gambar grafik (mengemas perpustakaan mini Taman Sentosa) dan ayat tunggal dalam halaman 50 tersebut. iv- Murid diminta mengenal pasti perkataan yang terdiri daripada 2 dan 3 suku kata. ILMU: Pendidikan Agama Islam NILAI: Kerjasama

KBT: KBKK-Menjana idea KBCB-Membaca TKP-Verbal-linguistik

BBM: Buku Teks Bahasa Malaysia Tahun 2

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (P&P) LANGKAH 2 (15 MINIT) iMurid melakukan aktiviti imlak ejaan dengan guru berdasarkan bahan grafik yang terdapat dalam buku teks.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

KBT: KBKK-Memahami TKP-Verbal linguistik

NILAI: Kerjasama, Tolong-menolong

Cadangan perkataan: - Mengemas - Menceriakan - Menampalkan - Papan kenyataan ii- Beberapa orang murid dipilih secara rawak oleh guru untuk menulis perkataan yang telah diimlak pada papan tulis di hadapan kelas. iii- Murid diingatkan oleh guru supaya sentiasa bekerjasama dalam hidup bermasyarakat.

EMK: Kreativiti dan Inovasi

BBM: Buku Teks Bahasa Malaysia Tahun 2

LANGKAH 3 (20 MINIT) iMurid diminta membuka Buku Aktiviti Bahasa Malaysia Tahun 2 halaman 52. ii- Murid diminta menyiapkan tugasan di halaman tersebut. Arahan aktiviti: Bina ayat berdasarkan gambar. iii- Murid menyemak hasil jawapan dengan guru.

KBT: KBKK-Menjana idea KBCB-Menulis

NILAI: Kerjasama

BBM: Buku Aktiviti Bahasa Malaysia Tahun 2

PENUTUP (5 MINIT) iMurid disoal oleh guru akan jenis tugas yang boleh dilakukan ketika mengemas perpustakaan awam atau sekolah. ii- Murid diingatkan oleh guru untuk sentiasa berkerjasama dengan jiran tetangga bagi membantu mereka yang memerlukan bantuan dan pertolongan. iii- Murid membuat kesimpulan daripada sesi pelajaran hari ini. KBT: KBKK-Mengingat kembali TKP- Verbal Linguistik NILAI: Kerjasama