Anda di halaman 1dari 5

TUGASAN : Sebuah Penebat Belenggu pada tiang J S 6 telah mengalami kerosakan akibat di panah petir, dengan berpandukan rajah

di bawah calon dikehendaki : i. Berdasarkan Rajah A, senaraikan prosedur ang perlu dilakukan. a. untuk mengurangkan ganguan bekalan dan kerja!kerja senggaran, b. membaik pulih bekalan.
RAJAH A
J6A 8 J6A 6 J6A ) J6A : J6A 9 /+ J6A ' J6A #
P*+,A-A+.

" #$ minit %

J6A ;

JA&A+ 6A(/ A7AR1

/00

/+ JA #

JA&A+ 6A(1+ 71&A

JA&A+ A12A+

J67 #

JA '

J67 '

JA 9

JA : /+ J67 9 /00

JA&A+ SARA3

JS #
P*+,A-A+.

JS '

JS 9

JS : /+

JS )

JS 6 JS 8

JS ;

PETUNJUK

(1A+. P*2BA3A.1 (1.A BA3A.1A+

PENEBAT BELENGGU ROSAK

(1A+. (A2A(A+

(1A+. S*SA&4R (*R4S 5 /00 P/1+(

/00 P/1+(

ii.

&akukan kerja!kerja pemasangan penebat belenggu di atas tiang mengikut prosedur keselamatan. " '$ minit % " #) minit %

iii.

&akukan Simpai Sesalur (erus

a. Arahan Keselamatan / Peraturan i . Papan tanda perlu digantungkan di tempat ang sesuai. ii. <erja!kerja pembaikan mestilah menggunakan bahan dan peralatan ang disediakan. iii. Semasa kerja!kerja pembaikan dijalankan hendaklah mematuhi piawaian dan tatacara kerja= iii. Pastikan alat keselamatan dan perlindungan diri digunakan dan dalam keadaan baik. >i. Peraturan 2S!1*, 6$96: dan Akta 5 Peraturan *lektrik mestilah dipatuhi . b. SENARAI PERALATAN :

Bil #. '. 9. :. ). 6. 8. Sa@et Belt 3elmet 6iscarge Rod (ali Jut #' mmA (angga talian atas

Perkara

<uantiti? calon # unit # unit # unit #' meter # unit # batang # unit

(iang *lektrik Boltan Rendah Papan tanda A-AS ? BA3ACA.

. SENARAI BAHAN : Bil #. '. 9 :. Penebat Belenggu Bold dan nut " '$$mm D #6mmA % 6awai Simpai S-. E 6awai Pengalir Aluminium #$$mm' Perkara <uantiti # 4nit # 4nit ' meter $.) meter JU!LAH HARGA $. SENARAI ALAT TANGAN : 3arga R2 '$.$$ R2 #).$$ R2 ).$$ R2 #$.$$ R! "#.##

Bil #. '. Set spanar Sarung tangan

Perkara

<uantiti # unit # pasang

e. KRITERIA PENILAIAN : i. Prosedur mengurangkan ganguan bekalan dan senggaraan ii. Prosedur baik pulih bekalan. iii. Pemakaian Peralatan Perlindungan 6iri. i>. ,ara mengikat tangga. >. ,ara penggunaan peralatan ? alat tangan ang betul. >i. Arah &ilitan Simpai >ii. 4kuran Simpai >iii. Rapat simpai iF. Pemasangan penebat belenggu. F. Pemasangan bolt 5 nut. Fi. <aedah menaikkan perkakasan. Fii. <ekemasan <eseluruhan projek. Fiii. ,ara n ahcas talian. Fi>. <eselamatan semasa bekerja

%OR!AT PENILAIAN A!ALI TALIAN ATAS &SA!BAT PENEBAT' (Untuk diisi oleh Panel Pemeriksa) +A2A ,A&/+: ............................................................................ +/. 6A0(AR S( : .......................................................... BAHAGIAN A &KRITIKAL' (PERINGATAN :- Calon tidak akan memperolehi sebaran !arkah Penilaian di "A#AGIAN A sekiran$a salah satu perkara $an diu%i memperolehi &0 markah) B1& P*R<ARA CA+. 61 4J1 #. '. 9. :. ). 6. 8. 2engikat tangga ,ara n ahcas talian Pemakaian Alat Perlindungan 6iri Penggunaan peralatan ? alat tangan ang betul <edudukkan penebat belenggu 4kuran Simpai <eselamatan semasa bekerja 2AR<A3 ASAS #$ #$ #$ #$ #$ #$ #$ $ $ $ $ $ $ $ 0P # # # # # # # ' (# 2AR<A3 +/.<?P:........................................ S*S1 : ..........................................

JU!LAH !ARKAH

BAHAGIAN B &TI)AK KRITIKAL' . B1& P*R<ARA CA+. 614J1 #. Prosedur mengurangkan ganguan bekalan '. Prosedur baik pulih bekalan 9. <edudukkan bolt dan nut :. <aedah menaikkan perkakasan ). Rapat simpai 6. Arah &ilitan Simpai 8. <ekemasan keseluruhan projek. 4lasan Pemeriksa : ) : ) ) ) 2AR<A3 ASAS : : : : 9 9 9 9 ' ' ' ' # # # # 9 9 ' ' # # $ $ $ $ $ $ $ ? *# .##/ (#/ D 0P # # # # # # 2AR<A3

JU!LAH !ARKAH !ARKAH & Baha+,an A - B ' !ar0ah $,ba1a 0e 23rmat A

(andatangan Pemeriksa :.......................................

(arikh :.............................

SENARAI SE!AK & ba+, 0e+unaan 4emer,0sa saha5a ' i. ii. iii. Prosedur mengurangkan ganguan bekalan dan senggaraan G Rujuk Rajah A Prosedur baik pulih bekalan G Rujuk Rajah A Pemakaian Peralatan Perlindungan 6iri. G topi keselamatan, se@t belt, kasut, sarung tangan i>. >. >i. >ii. >iii. iF. F. Fi. Fii. Fiii. Fi>. ,ara mengikat tangga G 1katan kemas, tidak berpusing, tersedia dengan tali pancing ,ara penggunaan peralatan ? alat tangan ang betul G kesesuaian dan keselamatan Arah &ilitan Simpai G mengikut urutan lembar sesalur talian 4kuran Simpai G #)$ mm Rapat simpai G tiada ruang antara lilitan Pemasangan penebat belenggu G halus atas, kasar Pemasangan bolt 5 nut G dari atas ke bawah <aedah menaikkan perkakasan G guna tali pancing <ekemasan <eseluruhan projek G dari aspek keselamatan dan kebersihan tempat kerja ,ara n ahcas talian G guna discharge rod RCB+!* <eselamatan semasa bekerja G mematuhi arahan!arahan keselamatan