Anda di halaman 1dari 2

Pengenalan Matematik adalah satu mata pelajaran teras di peringkat sekolah rendah dan menengah dan mencakupi banyak

aspek. Mata pelajaran ini bertujuan untuk melahirkan individu yang berketrampilan serta mengaplikasikan pengetahuan matematik dalam kehidupan harian secara berkesan dan bertanggungjawab semasa menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Matematik merupakan jentera atau penggerak kepada pembangunan dan perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Dengan itu, penguasaan ilmu Matematik perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan dan keperluan unutk membentuk negara maju. Memahami kesukaran, salah konsep dan kesilapan murid semasa belajar topic Geometri, Ukuran dan Pengendalian Data adalah pengetahuan yang sangat berguna kepada seorang guru Matematik. Ke ahaman yang jelas tentang topic geometri atau bentuk dan ruang dapat mengekalkan pengalaman yang dapat membantu murid membina ke ahaman terhadap bentuk, ruang, garisan serta ungsi setiap bentuk, ruang dan garisan tersebut. !a membolehkan murid menyelesaikan masalah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian mereka. Guru bertanggungjawab untuk merealisasikan kepentingan topik Geometri, Ukuran dan Pengendalian Data dalam kehidupan seharian. "asional #onsul o $upervisor o Mathematics, "#%M &'()(* mengesahkan bahawa dalam bidang geometri adalah salah satu kemahiran asas daripada sepuluh kemahiran asas Matematik. $eharusnya kemahiran ini dapat disampaikan kepada murid dengan cara yang betul. %ambahan pula, bahasa matematik juga menimbulkan kesukaran kepada pelajar kerana ia berbe+a dengan bahasa biasa. ,ahasa matematik mempunyai makna yang tersendiri dan digunakan dalam konteks matematik yang tertentu. ,ahasa dan ayat matematik yang khususnya melibatkan penjelasan pola-pola, hubungan, hokum-hukum dan rumus-rumus yang perlu diingati. Di samping itu, banyak istilah matematik yang digunakan dalam kurikulum matematik tidak dapat di ahami oleh murid. Kekeliruan tentang istilah juga merupakan satu masalah yang dihadapi oleh murid yang menyebabkan mereka tidak dapat memahami maksud istilah tersebut. $ehubungan itu, pengunaan resos pengajaran yang bersesuaian juga sangat membantu guru dan murid. $ebagai seorang guru matematik sepatutnya mempelorehi kemahiran menghasilkan rancangan mengajar yang baik dengan resos pengajaran yang sesuai untuk memmudahkan ke ahaman murid. Kecekapan seorang guru merancang aktiviti pengajaran

dan pembelajaran dengna resos pengajaran yang sesuai akan mempengaruhi hasil pembelajaran murid. Mengikut .tan /ong &'()0* juga berpndapat bahawa resos merupakan bahan-bahan pengajaran yang terdiri dapripada pelbagai jenis iaitu berbentuk buku, carta, slaid yang dipancarkan pada layar putih. Penggunaan resos perlulah bersesuaian dengan peringkat umur murid. $ebagai contohnya, penggunaan 1,ig ,ook2 dalam pembelajaran dalam pengajaran murid. 3leh sebab itu, saya berpendapat bahawa pembinaan konsep matematik diperjelaskan melalui penggunaan bahan resos bersi at konkrit dan juga penyediaan rancangan pengajaran harian yang berkesan. !ni kerana, bahan konkrit atau manipulative boleh dipegang dan disentuh oleh murid menggunakan pancaindera sekaligus mereka merasai, ber ikir, membentuk dan membina pemahaman konsep matematik terutama dalam topic Geometri, Ukuran dan Pengendalian Data.