Anda di halaman 1dari 184

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Ke uj!an " Bahag!an Pend!d!#an Guru Kemen$er!an Pe%ajaran Ma%a&'!a

Hak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran alaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KANDUNGAN (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
KANDUNGAN )* ,* -* 0* Ka$a A%u+A%uan Pengarah Kerang#a Kon'e $ua% Kur!#u%um Pengena%an. Ma$%ama$. dan Ha'!% Pem/e%ajaran Program S!'$em A#adem!#. S$ru#$ur Program. dan Per!n1!an Kur'u' &ang D!$a2ar#an da%am Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ag!han Kur'u' Major Meng!#u$ Seme'$er Ag!han Pa#ej Kur'u' E%e#$!6 Meng!#u$ Seme'$er Ag!han Ke'e%uruhan Kur'u' Meng!#u$ Seme'$er S!'$em Pen&am a!an. Pen$a#'!ran dan Ma$r!#' Ha'!% Pem/e%ajaran S!no '!' Kur'u' 9aj!/ S!no '!' Kur'u' Tera' Kur'u' Pengaj!an Pro6e'!ona% Kur'u' Major Ama%an Pro6e'!ona% S!no '!' Pa#ej Kur'u' E%e#$!6 Kur'u' E%e#$!6 ) Kur'u' E%e#$!6 , S!no '!' Kur'u' Tan a Kred!$ Lam !ran; Lam !ran ); Ha'!% Pem/e%ajaran Program Lam !ran ,; Kom/!na'! Kur'u' Major dengan Pa#ej Kur'u' E%e#$!6 ) dan E%e#$!6 , Pane% Pen&ed!aan Bu#u Panduan PISMP MUKA SURAT !! !!! ) ,

3* 5* 4* 8* 7* ):*

4 )5 )7 ,K9+:) + :5 PP+:) + :KM+:) + :84 AP+:) + :, PE)+:) + :7 PE,+:) + :)8 TK:) LAM+:) LAM+:0

))

), )-*

)0*

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KATA ALU-ALUAN PENGARAH


B!'m!%%ah! a%+Rahman a%+Rah!m. S&u#ur A%hamdu%!%%ah #erana In'$!$u$ Pend!d!#an Guru <IPG= $e%ah /erja&a me%a#'ana#an 'e'! engaj!an #e ada e%ajar &ang meng!#u$! Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Ke uj!an !n! /ermu%a ada Januar! ,::4* Keja&aan me%a#'ana#an rogram er!ng#a$ !jazah ada #a%! er$ama !n! mem/!na 'ua$u %a#aran 'ejarah /aru #e ada ,4 In'$!$u$ Pend!d!#an Guru dan Bahag!an Pend!d!#an Guru. Kemen$er!an Pe%ajaran Ma%a&'!a* Bu#u Panduan Program Sarjana Muda Perguruan !n! d!'ed!a#an /ag! mem/an$u In'$!$u$ Pend!d!#an Guru meran1ang dan me%a#'ana#an engaj!an a#adem!# 'e%ara' dengan #e er%uan #ur!#u%um* Ma#%uma$ am &ang d!ma'u##an d! da%am /u#u !n! 'e er$! Kerang#a Kon'e $ua% Kur!#u%um. Pengena%an. Ma$%ama$. dan Ha'!% Pem/e%ajaran Program er%u d!$e%!$! dan d!6aham! o%eh $enaga engajar 'u a&a a' !ra'! %a$!han erguruan da%am rogram !jazah !n! da a$ d!1a a! 'e1ara o $!mum* Bahag!an %a!n d! da%am Bu#u Panduan !n! mem/er! $um uan #e ada S$ru#$ur Program. Per!n1!an Kur'u'+#ur'u' &ang d!$a2ar#an. Ag!han Kur'u' Meng!#u$ Seme'$er. S!no '!' Kur'u'. S!'$em Pen&am a!an dan Pen$a#'!ran. Ma$r!#' Ha'!% Pem/e%ajaran. Pa#ej Kur'u' E%e#$!6 dan Kom/!na'! Major dan E%e#$!6 /o%eh mem/an$u In'$!$u$ Pend!d!#an Guru meran1ang dan men&ed!a#an jadua% 2a#$u engajaran. e%an$!#an $enaga engajar. enguru'an /ahan 'um/er engajaran dan em/e%ajaran 'er$a menguru'#an ag!han e%ajar /erda'ar#an #um u%an engaj!an* Ju'$eru. '!'$em e%a#'anaan rogram !n! d! 'emua ,4 IPG d!$ad/!r#an 'e1ara /er u'a$ < centralised=. ma#%uma$+ma#%uma$ #hu'u' $en$ang rogram !n! 'anga$ /erguna un$u# d!jad!#an anduan #e ada IPG /er#enaan* D! 'am !ng !$u. Bu#u Panduan !n! juga mem/an$u e%ajar memaham! #andungan dan '!no '!' #ur'u' &ang a#an mere#a !#u$!* Memang menjad! ha'ra$ Bahag!an Pend!d!#an Guru dan In'$!$u$ Pend!d!#an Guru un$u# me%ah!r#an guru ro6e'!ona% 'e$e%ah e%ajar meng!#u$! engaj!an dan %a$!han erguruan* Sa&a er1a&a Bu#u Panduan !n! a#an mem/o%eh#an $enaga engajar dan e%ajar memaham! #e er%uan #ur!#u%um dan eng!'!an engaj!an dengan '#o &ang men&e%uruh /ag! menja&a#an rogram !n! dengan 1emer%ang* Se#!an. 'e%ama$ maju ja&a*

Dr Khair bin Mohamad Yu o! Pengarah Bahag!an Pend!d!#an Guru

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

ii

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM


P"n#"na$an Kur!#u%um Pend!d!#an Guru ada%ah 'ua$u e%an enga%aman em/e%ajaran un$u# /e%ajar dan enga%aman em/e%ajaran un$u# mengajar /ag! me%ah!r#an !n'an guru &ang ro6e'!ona% dan /er'e adu* %iri-&iri Kuri'u$um >!r!+1!r! #ur!#u%um &ang d!'ed!a#an un$u# Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Ke uj!an !n! ada%ah 'e er$! &ang /er!#u$; Ber'!6a$ d!nam!#. re%e?an. 6u$ur!'$!#. re' on'!6. ho%!'$!#. dan /er'e adu* Kon'e @the personhood of teachersA dan ende#a$an human!'$!# a#an d!/er! 6o#u'* A %!#a'! $eor! un$u# mem/!na !n'an guru &ang da a$ menangan! 1a/aran 'e/aga! end!d!#* Ber'!6a$ #oheren an$ara engajaran /er#e'an <effecti!e learning= dan enga%aman #%!n!#a% <clinical e"perience=* Mengga%a##an em/e%ajaran 'e anjang ha&a$*

>!r!+1!r! $er'e/u$ mam u me%ah!r#an moda% !n'an guru &ang /er#ua%!$!. /erda&a 6!#!r. #rea$!6. !no?a$!6. /er#e/o%ehan men&e%e'a!#an ma'a%ah dan /erda&a 'a!ng* R"'a ("n)u' Kuri'u$um Kur!#u%um Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Ke uj!an !n! d!re#a /en$u# /erda'ar#an r!n'! + r!n'! 'e er$! Rajah );

Bera'a'#an Ha'!% Pem/e%ajaran #piral $ %e!elopment al

Ho%!'$!#
REKA (ENTUK KURIKULUM

Pra#$!#a% B Kon$e#'$ua%

Koheren

Rajah ) ; Pr!n'! Re#a Ben$u# Kur!#u%um


Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

iii

!*

Bera'a'#an Ha'!% Pem/e%ajaran Menjuru' #e arah en1a a!an Ha'!% Pem/e%ajaran Program dan Ha'!% Pem/e%ajaran Kur'u' C B!dang* Mema$uh! Panduan S$andard Program Per!ng#a$ Sarjana Muda dan Kerang#a Ke%a&a#an Ma%a&'!a < alaysian &ualifications 'rame(ork&').

!!*

Koheren Mem un&a! au$an an$ara #ur'u' dan enga%aman ra#$!#a%C#%!n!#a%*

!!!*

#piral and %e!elopmental Penga%aman em/e%ajaran d!ran1ang dengan ra ! meng!#u$ $uru$an. %!ng#aran dan #e'e%ara'an /erda'ar#an e%/aga! jen!' enga%aman. $aha #e'u#aran dan #on$e#' da%am 'e$!a #ur'u'. dan an$ara #ur'u'+#ur'u' &ang d!$a2ar#an*

!?*

Ho%!'$!# Ke'e!m/angan dan !n$egra'! d! an$ara !%mu enge$ahuan. #emah!ran. n!%a!Cd!' o'!'!* Kemah!ran P'!#omo$or *hard skills) dan Kemah!ran In'an!ah <soft skills) Per' e#$!6 g%o/a% *+,-#./); -ducation 'or 0ll *-'0), -ducation for 1nternational +nderstanding *-1+), -ducation for #ustainable %e!elopment *-#%) Em a$ Tongga# Pend!d!#an +,-#./ *Pillars of -ducation)2 o Be%ajar un$u# menge$ahu! *3earning to kno() o Be%ajar un$u# me%a#u#an *3earning to do) o Be%ajar un$u# h!du /erma'&ara#a$ *3earning to li!e together) o Be%ajar un$u# men1a a! ma$%ama$ *3earning to be= Kur!#u%um. a#$!?!$! #o#ur!#u%um. dan B!na In'an Guru* Pra#$!#a% dan Kon$e#'$ua% Ber/en$u# ra#$!#a% Bera'a'#an #ur!#u%um 'e#o%ah rendah Pe%a#'anaan meng!#u$ 'e#o%ah <#a%endar a#adem!# 'eme'$er=* Meruju# '!$ua'! 'e/enarCama%an /!%!# darjah d! 'e#o%ah* Me%a#'ana#an ama%an $er/a!#*

?*

'e$!a

Kon "* S)ru')ur Kuri'u$um S$ru#$ur Kur!#u%um d!#on'e '!#an 'e/aga! #erang#a &ang merang#um! #om onen+ #om onen en$!ng &ang mene$a #an 2ajaran. jum%ah #red!$ dan #ur'u'+#ur'u' &ang d!$a2ar#an #e ada e%ajar &ang a#an meng!#u$! Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan*
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

iv

P"$a' anaan Kuri'u$um Kur!#u%um rogram !n! d!%a#'ana#an 'e1ara; a* Ku%!ah C Tu$or!a% C Sem!nar C Per/eng#e%an C Pem/e%ajaran Kend!r! < 1ndependent #tudent 3earning <ISL= dan Ama%! dengan mengam/!% #!ra 9a#$u Pem/e%ajaran Pe%ajar <#tudent 3earning 4ime) dan Be/an Tuga' Pe%ajar 'e%ara' dengan ,otional .redit Hours. /* Pe%/aga! '$ra$eg! engajaran dan em/e%ajaran /er u'a$#an e%ajar d!ama%#an $erma'u# Pem/e%ajaran Bera'a'#an Proje# <Project-based 3earning= dan Pem/e%ajaran Bera'a'#an Ma'a%ah <Problem-based 3earning=* Penggunaan Un!$ P%an. Por$6o%!o Pem/e%ajaran. #aj!an #e'. en&e%!d!#an $!nda#an. en$a#'!ran re'$a'! <performance assessments=. en!%a!an $uga'an $erarah. dan en!%a!an or$6o%!o d!%a#'ana#an /ag! mema'$!#an em/e%ajaran d!a %!#a'! #e ada ma'a%ah ama%an a$au ra#$!' &ang 'e/enar* 1* Penga%aman K%!n!#a% <>linical -"perience= Penga%aman #%!n!#a% &ang men1u#u ! a#an d!/er!#an un$u# men&o#ong !dea dan ama%an &ang /er#a!$ ra a$ dengan #e er%uan #ur!#u%um. #erja #ur'u'. dan $uga'an* d* S!'$em Penguru'an Pem/e%ajaran <3earning anagement #ystem+

S!'$em en&am a!an ma#%uma$ $en$ang a#$!?!$!. /ahan. dan /!m/!ngan dan enguru'an engajaran dan em/e%ajaran d!ja%an#an me%a%u! e+ em/e%ajaran <e-learning) dan em/e%ajaran 'e1ara online. e* Pem/e%ajaran Kend!r! Bag! menjad!#an e%ajar 'e/aga! independent learner. en&am a!an #ur!#u%um %a$!han erguruan d!%a#'ana#an dengan mengguna#an e%/aga! mod 'u a&a em/e%ajaran 'e1ara a#'e' #end!r! <self-accessed learning= dan $erarah #end!r! <self-directed learning= da a$ d!/uda&a#an* In! 'e$eru'n&a a#an mengga%a##an em/e%ajaran 'e anjang ha&a$* 6* Ama%an Pro6e'!ona% Penga%aman &ang mene#an#an enga%aman #%!n!#a% dan /!m/!ngan me%a%u! enga%aman /era'a'#an 'e#o%ah. ra#$!#um. internship. %a$!han !ndu'$r!. dan ser!ice learning a#an d!%a#'ana#an 'e anjang engaj!an un$u# menga %!#a'!#an $eor! da%am '!$ua'! 'e/enar*

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

S*" i!i'a i Pro#ram I,a-ah Sar,ana Muda P"r#uruan S e'!6!#a'! Program ada%ah meruju# #e ada ma$%ama$. ha'!% em/e%ajaran. dan 1ara /aga!mana ha'!% em/e%ajaran d!1a a! dan d!n!%a!. '$ru#$ur rogram dan juga '&ara$+ '&ara$ #ema'u#an e%ajar* .o'u Ha i$ P"mb"$a,aran Do#u' ha'!% em/e%ajaran rogram &ang henda# d!1a a! ada%ah dar! 'eg!; Penge$ahuan dan Ke6ahaman Kemah!ran Pra#$!#a% Kemah!ran So'!a% dan Tanggungja2a/ E$!#a. Pro6e'!ona%!'me dan Kemanu'!aan Komun!#a'!. Ke !m !nan dan Kemah!ran Ber a'u#an Kaedah Sa!n$!6!#. Pem!#!ran Kr!$!#a% dan Kemah!ran Pen&e%e'a!an Ma'a%ah Pem/e%ajaran Se anjang Ha&a$ Kemah!ran Penguru'an dan Keu'aha2anan

Kon "* P"ni$aian dan P"n)a' iran Kon'e e%a#'anaan en!%a!an dan en$a#'!ran da%am #on$e#' #e er%uan #ur!#u%um /er$ujuan un$u# mema'$!#an ha'!% em/e%ajaran &ang $e%ah d!$e$a #an d!1a a! /erda'ar#an - Ara'* Pen!%a!an d!%a#'ana#an 'e1ara 6orma$!6 dan 'uma$!6 da%am e%/aga! /en$u# 'e er$! en$a#'!ran /er$eru'an. Uj!an A#h!r Kur'u'. e er!#'aan /er u'a$ dan enu%!'an a#adem!#* Jaminan Kua$i)i Kur!#u%um &ang d!re#a /en$u# ada%ah mene a$! Kerang#a Ke%a&a#an Ma%a&'!a < alaysian &ualification 'rame(ork - &'). K"$u$u an Kuri'u$um Kur!#u%um Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Ke uj!an menda a$ #e%u%u'an dar! ada Ja2a$an#ua'a Pengu/a%an Kur!#u%um Pend!d!#an Guru <JPKPG= &ang d!%an$!# o%eh Men$er! Pe%ajaran*

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

vi

PENGENALAN/ MATLAMAT/ DAN HASIL PEM(ELAJARAN PROGRAM

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PENGENALAN In'$!$u$ Pend!d!#an Guru <IPG= meru a#an nama /aru /ag! menggan$!#an ma#$a/ erguruan 'e$e%ah !n'$!$u'! /er#enaan d!na!##an $ara6 mu%a! ) A r!% ,::5* Terda a$ ,4 /uah IPG d! 'e%uruh negara* Seja# !$u IPG mu%a mena2ar#an rogram Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Ke uj!an /ag! memenuh! #e er%uan Kemen$er!an Pe%ajaran Ma%a&'!a un$u# me%ah!r#an guru 'e#o%ah rendah &ang /er!jazah* In'$!$u$ Pend!d!#an Guru <IPG= mena2ar#an rogram %a$!han erguruan ra er#h!dma$an /ag! me%a$!h guru 'e#o%ah rendah da%am e%/aga! ma$a e%ajaran* Se/aga! ra'&ara$. e%ajar d!#ehenda#! meng!#u$! #ur'u' er'ed!aan 'e%ama $!ga 'eme'$er d! IPG &ang d!$e$a #an o%eh Kemen$er!an Pe%ajaran Ma%a&'!a* Pe%ajar &ang %u%u' #ur'u' er'ed!aan d!$a2ar#an un$u# meng!#u$! Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan <PISMP= dengan Ke uj!an 'e%ama em a$ $ahun* MATLAMAT PROGRAM Ma$%ama$ Program !n! ada%ah un$u# me%ah!r#an guru 'e#o%ah rendah &ang /er#ua%!$! dar! 'eg! engua'aan !%mu enge$ahuan. #emah!ran. dan #e$ram !%an ro6e'!ona%!'me 'e%ara' dengan Da%'a6ah Pend!d!#an Ke/ang'aan dan Da%'a6ah Pend!d!#an Guru* HASIL PEM(ELAJARAN PROGRAM !* Menunju##an #e6ahaman &ang menda%am $en$ang #andungan !%mu. /ahan #ur!#u%um. en$a#'!ran. enguru'an er'e#!$aran em/e%ajaran dan 'um/er em/e%ajaran &ang /er#a!$anE Mengguna#an ro'e' !n#u!r! dan en&e%e'a!an ma'a%ah da%am em/e%ajaran me%a%u! #emah!ran /er6!#!r ara' $!ngg! dan #r!$!#a%E Mengguna#an !%mu enge$ahuan dan #emah!ran un$u# me%a#'ana#an engajaran dan em/e%ajaran dengan mengam/!% #!ra 6a#$or 6!z!#a%. 'o'!a%. /uda&a. '!#o%og!. dan e$!#a ro6e'!ona% #eguruanE Ber#eu a&aan mem!ndah#an dan menga %!#a'!#an #emah!ran &ang d!#ua'a! da%am e%/aga! '!$ua'! 'e/enarE Mem!%!#! dan menam !%#an n!%a!. e$!#a. dan ama%an &ang /er$e a$an dengan Pr!n'! E$!#a Kerja Per#h!dma$an A2am dan Kod E$!#a Keguruan Ma%a&'!aE Mengha&a$! dan mengama%#an n!%a! murn! 'e/aga! !n'an &ang a$uh #e ada ajaran agama dan #e'ejah$eraan /erma'&ara#a$E Mem amer#an #e'ungguhan meneru'#an dan er1a&a dan

!!* !!!*

!?* ?* ?!* ?!!* ?!!!*

em/e%ajaran 'e anjang ha&a$E

Mem ra#$!##an 'emanga$ #eu'aha2anan da%am mengenda%!#an #eh!du an 'ehar!an*

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SISTEM AKADEMIK/ STRUKTUR PROGRAM DAN PERIN%IAN KURSUS

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SISTEM AKADEMIK T"m*oh P"n#a,ian Pro#ram Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan <PISMP= dengan Ke uj!an d!#enda%!#an 'e%ama em a$ $ahun da%am %a an 'eme'$er* Tahun A'ad"mi' Tahun a#adem!# IPG d!/ahag!#an #e ada dua 'eme'$er !a!$u Seme'$er Per$ama dan Seme'$er Kedua* Se$!a 'eme'$er mengandung! )8 m!nggu !n$era#'! $erma'u# m!nggu e er!#'aan* Pe%a#'anaan a#$!?!$! Seme'$er Per$ama dan Seme'$er Kedua d!ja%an#an 'e er$! &ang /er!#u$; SEMESTER ) M!nggu Penda6$aran In$era#'! >u$! Seme'$er In$era#'! M!nggu U%ang#aj! Pe er!#'aan Jum%ah MINGGU ) m!nggu 8 m!nggu ) m!nggu 4 m!nggu ) m!nggu , m!nggu ,: m!nggu SEMESTER , M!nggu Penda6$aran In$era#'! >u$! Seme'$er In$era#'! M!nggu U%ang#aj! Pe er!#'aan Jum%ah MINGGU ) m!nggu 8 m!nggu ) m!nggu 4 m!nggu ) m!nggu , m!nggu ,: m!nggu

Prin i* P"n#iraan Jam Kr"di) Perun$u#an jam /ag! $ujuan eng!raan #red!$ ada%ah /erda'ar#an !n$era#'! /er'emu#a dan $!da# /er'emu#a. &ang men1a#u ! $eor! dan ama%! d!/er! erun$u#an 0: jam em/e%ajaran e%ajar /er'amaan ) #red!$* Ko#ur!#u%um dan B!na In'an Guru ma'!ng+ma'!ng juga d!/er! erun$u#an 0: jam em/e%ajaran e%ajar /er'amaan ) #red!$* Ama%an Pro6e'!ona% &ang $erd!r! dar! ada ra#$!#um dan !n$ern'h! erun$u#an dua m!nggu e%a#'anaan /er'amaan ) #red!$* d!/er!

Se'eorang e%ajar d!anugerah#an Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Ke uj!an 'e$e%ah /erja&a men&em urna#an engaj!an 'e%ama 8 'eme'$er dengan )-- #red!$*

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN S$ru#$ur rogram meru a#an #erang#a dan #om onen #ur!#u%um &ang mene$a #an #ur'u'+#ur'u' &ang d!$a2ar#an 'er$a jum%ah #red!$ dan #e2ajarann&a* S$ru#$ur rogram !n! ada%ah 'e er$! &ang /er!#u$; (IL0 )* KURSUS KURSUS 9AJIB 12 3456+ Kur'u' 9aj!/ IPT Kur'u' 9aj!/ IPG KURSUS TERAS 78 3896+ Pengaj!an Pro6e'!ona% Major Ama%an Pro6e'!ona% KURSUS ELEKTID 1: 3476+ Pa#ej E%e#$!6 ) Pa#ej E%e#$!6 , JUMLAH 422 34;;6+ KREDIT

,*

-*

Kur u <a,ib Kur'u' 9aj!/ $erd!r! dar! ada Kur'u' 9aj!/ In'$!$u'! Pengaj!an T!ngg! <IPT=. dan Kur'u' 9aj!/ In'$!$u$ Pend!d!#an Guru <IPG=* Kur'u' 9aj!/ !a%ah #ur'u' &ang 2aj!/ d! e%ajar! o%eh 'e$!a e%ajar IPG &ang meng!#u$! PISMP* Kur'u' !n! /er$ujuan un$u# mem er#ena%#an enge$ahuan a'a'. #emah!ran gener!#. dan #emah!ran !n'an!ah &ang er%u d!#ua'a! o%eh 'e'eorang guru* Kur'u' 9aj!/ d! erun$u##an 'ejum%ah ,- #red!$* Kur u T"ra Kur'u' Tera' $erd!r! dar! ada Pengaj!an Pro6e'!ona%. Major. dan Ama%an Pro6e'!ona%* Pengaj!an Pro6e'!ona% mem/er! endedahan da%am /!dang+/!dang a'a' end!d!#an &ang merang#um! a' e# enge$ahuan. n!%a! dan e$!#a #eguruan 'er$a #emah!ran ro6e'!ona% /ag! me%ah!r#an guru &ang mam u me%a#'ana#an $anggungja2a/ dengan /er#e'an* Pengaj!an Pro6e'!ona% d! erun$u##an 'ejum%ah ,4 #red!$* Kur'u' Major d!$a2ar#an un$u# mem/e#a%#an e%ajar dengan enge$ahuan #andungan 'u/je# dan enge$ahuan #andungan edagog! /ag! mem/o%eh#an e%ajar mengua'a! major &ang /er#enaan* Pengua'aan enge$ahuan #andungan 'u/je# ada%ah 'eh!ngga $aha !jazah* Kur'u' Major d! erun$u##an 'ejum%ah 03 #red!$*

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Ama%an Pro6e'!ona% mem/o%eh#an e%ajar mengua'a! enge$ahuan dan #emah!ran engajaran dan em/e%ajaran da%am '!$ua'! 'e/enar d! 'e#o%ah* Ama%an Pro6e'!ona% d! erun$u##an 'ejum%ah )0 #red!$ &ang meru a#an 'a%ah 'a$u '&ara$ enganugerahan !jazah* Se anjang meng!#u$! rogram. e%ajar d!#ehenda#! menja%an! Ama%an Pro6e'!ona% 'e%ama -, m!nggu &ang d!%a#'ana#an me%a%u! $!ga /en$u# !a!$u; Penga%aman Bera'a'#an Se#o%ah <PBS= d!ja%an#an 'e%ama 0 m!nggu $an a #red!$ meneru'! #ur'u' Pengaj!an Pro6e'!ona%. major dan e%e#$!6* Pra#$!#um d!%a#'ana#an 'e%ama ,0 m!nggu &ang d!ag!h#an #e ada $!ga 6a'a* 1nternship d!%a#'ana#an 'e%ama 0 m!nggu ada 'eme'$er 8*

Kur u E$"')i! Kur'u' E%e#$!6 $erd!r! dar! ada dua Pa#ej E%e#$!6 &ang d!!$a2ar#an /ag! mem/o%eh#an e%ajar mengajar dua ma$a e%ajaran %a!n 'e%a!n dar! ada #ur'u' major* S#o #ur'u' merang#um! a' e# enge$ahuan #andungan edagog! dan en$a#'!ran &ang /era'a'#an Su#a$an Pe%ajaran Se#o%ah Rendah* Pa#ej E%e#$!6 d! erun$u##an 'ejum%ah ,0 #red!$* Se$!a Pa#ej E%e#$!6 d!ag!h#an 'ejum%ah ), #red!$* Kur u MUET -nglish 3anguage -nrichment d!$a2ar#an un$u# menam ung #e er%uan e%ajar da%am men!ng#a$#an en1a a!an Baha'a Ingger!' /ag! memenuh! #e er%uan alaysian +ni!ersity -nglish 4est * +-4)* IPG d!/er! #e/e/a'an un$u# meran1ang dan me%a#'ana#an #ur'u' !n!*

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PERIN%IAN KURSUS YANG DITA<ARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Per!n1!an #ur'u' &ang d!$a2ar#an da%am rogram !n! ada%ah 'e er$! &ang /er!#u$; KURSUS <AJI( KOD 9AJ-):) 9AJ-):, 9AJ-):9AJ-):0 9AJ-):3 9AJ-):5 9AJ-):4 9AJ-):8 9AJ-):7 9AJ-)): 9AJ-))) 9AJ-)), 9AJ-))9AJ-))0 KURSUS Tamadun I'%am dan Tamadun A'!a Eng%!'h Language Pro6!1!en1& I Eng%!'h Language Pro6!1!en1& II L!$era'! Baha'a Numer!1a% L!$era1& Hu/ungan E$n!# Sen! da%am Pend!d!#an Ko#ur!#u%um + Penguru'an Ko#ur!#u%um Ko#ur!#u%um G Perma!nan Ko#ur!#u%um + Un!$ Berun!6orm I Ko#ur!#u%um + Un!$ Berun!6orm II Ko#ur!#u%um G H%ahraga Ko#ur!#u%um G Per'a$uan B!na In'an Guru Da'a I <03 jam= B!na In'an Guru Da'a II <): jam= B!na In'an Guru Da'a III <): jam= B!na In'an Guru Da'a II <-3 jam= B!na In'an Guru Da'a I <): jam= B!na In'an Guru Da'a II <): jam= Jum%ah KREDIT ,<,F:= ,<,F:= )<)F:= ,<:F,= ,<,F:= ,<,F:= -<,F)= )<)F:= )<:F)= )<:F)= )<:F)= )<:F)= )<:F)= JKT JKT JKT JKT JKT -<:F-= ,- <)4K= SEM0 ) ) , , , 0 ) , 0 3 5 ) , 0 3 5

JKT ada%ah Kred!$ Ter#um u% &ang d!/er! 'e/an&a# - #red!$ &ang d!ag!h#an da%am 5 'eme'$er dan jum%ah - #red!$ %eng#a ada 'eme'$er 5* KURSUS TERAS P"n#a,ian Pro!" iona$ KOD EDU-):) EDU-):, EDU-):EDU-):0 EDU-):3 EDU-):5 EDU-):4 EDU-):8 EDU-):7 KURSUS Da%'a6ah dan Pend!d!#an d! Ma%a&'!a Per#em/angan Kana#+Kana# Mur!d dan A%am Be%ajar Penguru'an B!%!# Darjah dan T!ng#ah La#u Te#no%og! da%am Pengajaran dan Pem/e%ajaran Buda&a dan Pem/e%ajaran B!m/!ngan dan Kaun'e%!ng Kana#+#ana# A'a' Ke !m !nan dan Per#em/angan Pro6e'!ona% Guru dan >a/aran Sema'a Jum%ah KREDIT -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= ,4 <,:K= SEM0 ) ) , 0 3 4 8 8

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Ama$an Pro!" iona$ KOD KURSUS JPenga%aman Bera'a'#an Se#o%ah I G P* Pro6e'!ona% JPenga%aman Bera'a'#an Se#o%ah II G Kur'u' Major JPenga%aman Bera'a'#an Se#o%ah III G Kur'u' E%e#$!6 ) JPenga%aman Bera'a'#an Se#o%ah II G Kur'u' E%e#$!6 , Pra#$!#um Da'a I Pra#$!#um Da'a II Pra#$!#um Da'a III In$ern'h! Jum%ah KREDIT SEM0 ) , 0 3 5 4 8

PRK-):) PRK-):, PRK-):INT-):)

, <0M= 0 <8M= 5 <),M= , <0M= )0 <))K=

JPenga%aman Bera'a'#an Se#o%ah <PBS= d!%a#'ana#an me%a%u! Kur'u' Pengaj!an Pro6e'!ona%. Kur'u' Major. dan Kur'u' E%e#$!6 meng!#u$ 'eme'$er &ang d!$e$a #an* S"narai Kur u Ma,or dan Kod (IL0 ) , 0 3 5 4 8 7 ): )) ), ))0 )3 )5 )4 KURSUS MAJOR Baha'a Me%a&u Pend!d!#an Rendah Baha'a Ara/ Pend!d!#an Rendah Baha'a >!na Pend!d!#an Rendah Baha'a Tam!% Pend!d!#an Rendah Pengaj!an So'!a% Pend!d!#an Rendah Pend!d!#an Muz!# Pend!d!#an Rendah Pend!d!#an Sen! I!'ua% Pend!d!#an Rendah Pend!d!#an I'%am Pend!d!#an Rendah Pend!d!#an Ja'man! Pend!d!#an Rendah Ma$ema$!# Pend!d!#an Rendah Sa!n' Pend!d!#an Rendah Re#a Ben$u# dan Te#no%og! Pend!d!#an Rendah Pend!d!#an Pra'e#o%ah Pend!d!#an Kha' G Ma'a%ah Pem/e%ajaran Pend!d!#an Rendah Pend!d!#an Kha' G Ma'a%ah Pendengaran Pend!d!#an Rendah Pend!d!#an Kha' G Ma'a%ah Peng%!ha$an Pend!d!#an Rendah Pend!d!#an Pemu%!han Pend!d!#an Rendah KOD BMM BAM B>N BTM PSS MLU PSI PIM PJM MTE S>E RBT PRA PKB PKD PKL PKP

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 40 (AHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KHD KURSUS BMM-):) Pengaj!an Su#a$an Pe%ajaran Baha'a Ma%a&'!a Se#o%ah Rendah BMM-):, Pedagog! Baha'a Me%a&u Se#o%ah Rendah <'e'! ,::4= BMM-):, Pedagog! Baha'a Me%a&u Se#o%ah Rendah <'e'! ,::7 $am/ahan $o !# Pend!d!#an Ke'e%ama$an Ja%an Ra&a= BMM-))4 Kaedah Pengajaran Baha'a Me%a&u Se#o%ah Rendah <'e'! ,:): menggan$!#an BMM-):,= BMM-):- Pen$a#'!ran Baha'a Me%a&u Se#o%ah Rendah BMM-):0 Pengajaran Kemah!ran Baha'a Me%a&u BMM-):3 Pengajaran dan Pem/e%ajaran Baha'a Me%a&u Ber/an$u#an Kom u$er BMM-):5 Pemu%!han dan Penga&aan Pengajaran Baha'a Me%a&u Se#o%ah Rendah BMM-):4 Pengan$ar L!ngu!'$!# Baha'a Me%a&u BMM-):8 Done$!# dan Dono%og! Baha'a Me%a&u BMM-):7 Mor6o%og! Baha'a Me%a&u BMM-)): S!n$a#'!' Baha'a Me%a&u BMM-))) Seman$!# dan Per!'$!%ahan Baha'a Me%a&u BMM-)), Sejarah Baha'a Me%a&u. Per#amu'an dan Terjemahan Pen&e%!d!#an T!nda#an I + Baha'a Me%a&u Pend!d!#an BMM-))- Rendah <Kaedah= BMM-))0 Ke/uda&aan Me%a&u BMM-))3 Pen&e%!d!#an T!nda#an II + Baha'a Me%a&u Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'aanaan dan Pe%a oran= BMM-))5 Genre Ke'u'a'$eraan Me%a&u da%am Baha'a Me%a&u Jum%ah KREDIT -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<,F)= -<,F)= -<,F)= -<:F-= -<-F:= ,<,F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= ,<,F:= -<-F:= -<-F:= ,<,F:= -<:F-= -<-F:= 03 <-0K= KREDIT -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<:F-= 03 <-0K= SEM* ) ) ) ) , , 0 0 3 3 5 5 4 4 8 8

10

(AHASA ARA( PENDIDIKAN RENDAH KHD KURSUS BAM-):) Kemah!ran Ber/aha'a Ara/ BAM-):, Kaedah Pengajaran Kemah!ran Baha'a Ara/ BAM-):- Ta$a/aha'a Ara/ ) BAM-):0 Ta$a/aha'a Ara/ , BAM-):3 Mor6o%og! Ara/ BAM-):5 Re$or!#a Baha'a Ara/ BAM-):4 Ke'u'a'$eraan Ara/ BAM-):8 Penguru'an Sum/er dan Pengajaran Baha'a Ara/ Ber/an$u#an Kom u$er BAM-):7 Pengena%an Kur!#u%um Baha'a Ara/ KBSR BAM-)): Pengajaran M!#ro dan Ma#ro Pend!d!#an Baha'a Ara/ BAM-))) Kaedah Pengajaran Baha'a Ara/ BAM-)), Pen!%a!an Pend!d!#an Baha'a Ara/ BAM-))- Pen&e%!d!#an T!nda#an I G Baha'a Ara/ Pend!d!#an Rendah <Kaedah= BAM-))0 Pengan$ar L!ngu!'$!# Am dan Per#amu'an Ara/ BAM-))3 Pen&e%!d!#an T!nda#an II G Baha'a Ara/ Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= Jum%ah 20 (AHASA %INA PENDIDIKAN RENDAH
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SEM* ) ) , , 0 0 3 3 5 5 4 8 8

KHD B>N-):) B>N-):, B>N-):B>N-):0 B>N-):3 B>N-):5 B>N-):4 B>N-):8 B>N-):7 B>N-)): B>N-))) B>N-)), B>N-))B>N-))0 B>N-))3

KURSUS Done$!# dan Ko'a Ka$a Guru Baha'a >!na dan Pem/e%ajaran Baha'a >!na Ta$a/aha'a dan Re$or!# Ke'u'a'$eraan Kana#+#ana# Pengajaran dan Pem/e%ajaran Kemah!ran Mengena%! dan Menu%!' A#'ara >!na dan Kemah!ran Mem/a1a Pro'a Pengajaran dan Pem/e%ajaran Kemah!ran Mem/a1a Te#' Pe%/aga! Genre Pengaj!an Kur!#u%um Baha'a >!na Se#o%ah Rendah Pengajaran dan Pem/e%ajaran Kemah!ran Ber$u$ur dan Mendengar Pu!'! Pengajaran dan Pem/e%ajaran Kemah!ran Mengarang Pen$a#'!ran dan Pen!%a!an da%am Pend!d!#an Baha'a >!na Pen&e%!d!#an T!nda#an I G Baha'a >!na Pend!d!#an Rendah <Kaedah= No?e% dan Drama Pen&e%!d!#an T!nda#an II G Baha'a >!na Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= Jum%ah

KREDIT -<,F)= -<,F)= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<:F-= 03 <-0K=

SEM* ) ) , , 0 0 3 3 5 5 4 8 8

:0

(AHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengan$ar L!ngu!'$!# Baha'a Tam!% Kaj!an Su#a$an Pe%ajaran Baha'a Tam!% SJK<T= C SK Pengajaran dan Pem/e%ajaran Baha'a Tam!% Ta$a/aha'a I Pengajaran Ta$a/aha'a Penga&aan dan Penggunaan Baha'a Tam!% Pengajaran dan Pem/e%ajaran Ke'u'a'$eraan Baha'a Tam!% Pende#a$an Penu%!'an Kar&a Krea$!6 Ke'u'a'$eraan Tam!% Moden I Pen$a#'!ran dan Pen!%a!an da%am Baha'a Tam!% Ta$a/aha'a II Pu!'! Tam!% K%a'!# Pen&e%!d!#an T!nda#an I G Baha'a Tam!% Pend!d!#an Rendah <Kaedah= Ke'u'a'$eraan Tam!% Moden II Pen&e%!d!#an T!nda#an II G Baha'a Tam!% Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= Jum%ah KREDIT -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<:F-= 03 <-0K= SEM* ) ) , , 0 0 3 3 5 5 4 8 8

KHD BTM-):) BTM-):, BTM-):BTM-):0 BTM-):3 BTM-):5 BTM-):4 BTM-):8 BTM-):7 BTM-)): BTM-))) BTM-)), BTM-))BTM-))0 BTM-))3

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

90

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH31;;5+ KURSUS Pengena%an Pengaj!an So'!a% So'!o%og! dar! Per' e#$!6 Pengaj!an So'!a% Per#em/angan Sejarah Negara Geogra6! Per'e#!$aran Pend!d!#an Pem/angunan Le'$ar! Po%!$!# dan Kerajaan N!%a! dan E$!#a da%am Pengaj!an So'!a% Ma$a Pe%ajaran Pengaj!an So'!a% Se#o%ah Rendah Sum/er Pengajaran Pem/e%ajaran da%am Pengaj!an So'!a% Pen$a#'!ran da%am Pem/e%ajaran Pengaj!an So'!a% Kaedah Pengajaran Pengaj!an So'!a% Per$um/uhan dan Pem/angunan E#onom! Pen&e%!d!#an T!nda#an I + Pengaj!an So'!a% Pend!d!#an Rendah <Kaedah= 9a1ana dan Ma'&ara#a$ Pen&e%!d!#an T!nda#an II + Pengaj!an So'!a% Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= Jum%ah KREDIT -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<:F-= 03 <-0K= SEM* ) ) , , 0 0 3 3 5 5 4 8 8

KHD PSS-):) PSS-):, PSS-):PSS-):0 PSS-):3 PSS-):5 PSS-):4 PSS-):8 PSS-):7 PSS-)): PSS-))) PSS-)), PSS-))PSS-))0 PSS-))3

90

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH31;;7+ KURSUS Pengena%an Pengaj!an So'!a% So'!o%og! dar! Per' e#$!6 Pengaj!an So'!a% Per#em/angan Sejarah Negara Geogra6! Per'e#!$aran Pend!d!#an Pem/angunan Le'$ar! Po%!$!# dan Kerajaan Ma$a Pe%ajaran Pengaj!an So'!a% Se#o%ah Rendah Kaedah Pengajaran Pengaj!an So'!a% Sum/er Pengajaran Pem/e%ajaran da%am Pengaj!an So'!a% Pen$a#'!ran da%am Pem/e%ajaran Pengaj!an So'!a% N!%a! dan E$!#a da%am Pengaj!an So'!a% Per$um/uhan dan Pem/angunan E#onom! Pen&e%!d!#an T!nda#an I + Pengaj!an So'!a% Pend!d!#an Rendah <Kaedah= 9a1ana dan Ma'&ara#a$ Pen&e%!d!#an T!nda#an II + Pengaj!an So'!a% Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= Jum%ah KREDIT -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<:F-= 03 <-0K= SEM* ) ) , , 0 0 3 3 5 5 4 8 8

KHD PSS-):) PSS-):, PSS-):PSS-):0 PSS-):3 PSS-):5 PSS-):8 PSS-))) PSS-):7 PSS-)): PSS-):4 PSS-)), PSS-))PSS-))0 PSS-))3

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

80

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aura% dan N&an&!an Semer$a I Teor! Muz!# I Ke1e#a an K!/od I A'a' Pend!d!#an Muz!# Teor! Muz!# II Ke1e#a an K!/od II Muz!# d! da%am B!%!# Darjah A%a$ Muz!# U$ama P!ano I G!$ar I Io#a% I Aura% dan N&an&!an Semer$a II Perma!nan K!/od B N&an&!an da%am B!%!# Darjah Pende#a$an Pengajaran Pend!d!#an Muz!# A%a$ Muz!# U$ama P!ano II G!$ar II Io#a% II >! $aan dan En'em/e% I Kur!#u%um dan Pengajaran Muz!# I A%a$ Muz!# U$ama P!ano III G!$ar III Io#a% III Kur!#u%um dan Pengajaran Muz!# II Muz!# Ma%a&'!a A%a$ Muz!# U$ama P!ano II G!$ar II Io#a% II >! $aan dan En'em/e% II Muz!# Dun!a A%a$ Muz!# U$ama P!ano I G!$ar I Io#a% I Pen&e%!d!#an T!nda#an I G Pend!d!#an Muz!# Pend!d!#an Rendah <Kaedah= Te#no%og! Muz!# Pen&e%!d!#an T!nda#an II G Pend!d!#an Muz!# Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= Jum%ah KREDIT )<:F)= ,<,F:= )<:F)= ,<,F:= ,<,F:= )<:F)= ,<)F)= )<:F)= )<:F)= )<:F)= -<-F:= )<:F)= -<,F)= ,<)F)= )<:F)= ,<,F:= -<,F)= )<:F)= -<,F)= ,<,F:= )<:F)= -<-F:= -<)F,= -<:F-= 03 <-0K= 4 8 8 5 5 5 3 3 3 0 0 0 SEM* ) ) ) ) , , , ,

KHD MLU-):) MLU-):, MLU-):MLU-):0 MLU-):3 MLU-):5 MLU-):4 MLP-):8P MLP-):8G MLP-):8I MLU-):7 MLU-)): MLU-))) MLP-)),P MLP-)),G MLP-)),I MLU-))MLU-))0 MLP-))3P MLP-))3G MLP-))3I MLU-))5 MLU-))4 MLP-))8P MLP-))8G MLP-))8I MLU-))7 MLU-),: MLP-),)P MLP-),)G MLP-),)I MLU-),, MLU-),MLU-),0

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

10

50

PENDIDIKAN SENI =ISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengena%an Pend!d!#an Sen! I!'ua% Baha'a I!'ua% Per/and!ngan Krea$!?!$! dan Sen! Kana#+#ana# Pengaj!an dan Penguru'an Kur!#u%um Pend!d!#an Sen! I!'ua% KBSR Pengajaran dan Pem/e%ajaran Pend!d!#an Sen! I!'ua% Pend!d!#an Sen! I!'ua% KBSR G Menggam/ar. Mem/ua$ >ora# dan Re#aan Pedagog! Pend!d!#an Sen! I!'ua% KBSR Pend!d!#an Sen! I!'ua% KBSR + Mem/en$u# dan Mem/ua$ B!naan. dan Mengena% Kra6 Trad!'!ona% Mu%$!med!a Krea$!6 da%am Pend!d!#an Sen! I!'ua% Sejarah dan A re'!a'! Sen! Pen$a#'!ran Pend!d!#an Sen! I!'ua% Lu#!'an dan Pen&u/uran D!r! Pen&e%!d!#an T!nda#an I + Pend!d!#an Sen! I!'ua% Pend!d!#an Rendah <Kaedah= Sen! dan Penguru'an Pen&e%!d!#an T!nda#an II + Pend!d!#an Sen! I!'ua% Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= Jum%ah KREDIT -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<,F)= -<,F)= -<)F,= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<)F,= -<:F-= 03<-0K= SEM* ) ) , , 0 0 3 3 5 5 4 8 8

KHD PSI-):) PSI-):, PSI-):PSI-):0 PSI-):3 PSI-):5 PSI-):4 PSI-):8 PSI-):7 PSI-)): PSI-))) PSI-)), PSI-))PSI-))0 PSI-))3

70

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengena%an Kur!#u%um Pend!d!#an I'%am Se#o%ah Rendah Pedagog! Pend!d!#an I'%am Pend!d!#an A%+Muran Se#o%ah Rendah Pend!d!#an AN!dah Se#o%ah Rendah Pend!d!#an I/adah Se#o%ah Rendah Pend!d!#an S!rah Se#o%ah Rendah Pend!d!#an A#h%a# Se#o%ah Rendah Pengajaran Ja2! Se#o%ah Rendah Penguru'an Sum/er dan Pengajaran M!#ro. Ma#ro Pend!d!d!#an I'%am Pen!%a!an da%am Pend!d!#an I'%am Pro6e'!ona%!'me Guru Pend!d!#an I'%am Pengaj!an AN!dah Pen&e%!d!#an T!nda#an I + Pend!d!#an I'%am Pend!d!#an Rendah <Kaedah= Pengaj!an D!Nh Pen&e%!d!#an T!nda#an II + Pend!d!#an I'%am Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= Jum%ah KREDIT -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= - <:F-= 03 <-0K= SEM* ) ) , , 0 0 3 3 5 5 4 8 8

KHD PIM-):) PIM-):, PIM-):PIM-):0 PIM-):3 PIM-):5 PIM-):4 PIM-):8 PIM-):7 PIM-)): PIM-))) PIM-)), PIM-))PIM-))0 PIM-))3

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

11

>0

PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah La$!han Ke1erga'an D!z!#a% Pergera#an A'a' H%ahraga Renang Per$um/uhan dan Per#em/angan Pem/e%ajaran Mo$or Ana$om! dan D!'!o%og! G!mna'$!# Pend!d!#an Luar Perma!nan Bo%a Se a# dan Bo%a Jar!ng Kur!#u%um dan Pedagog! Pend!d!#an Ja'man! Perma!nan Bo%a Tam ar dan Bo%a Ba%!ng Penguru'an dan Pen$ad/!ran Pend!d!#an Ja'man! dan Su#an Perma!nan Badm!n$on dan Ho#! Pend!d!#an Ja'man! Sua!an Pengu#uran dan Pen!%a!an Pend!d!#an Ja'man! dan Su#an Pen&e%!d!#an T!nda#an I G Pend!d!#an Ja'man! Pend!d!#an Rendah <Kaedah= P'!#o'o'!a% Su#an Ke1ederaan da%am Su#an Pen&e%!d!#an T!nda#an II G Pend!d!#an Ja'man! Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= Jum%ah KREDIT ,<)F)= -<)F,= ,<:F,= ,<:F,= ,<,F:= -<,F)= ,<:F,= -<)F,= ,<:F,= -<,F)= ,<:F,= -<,F)= ,<:F,= ,<)F)= ,<)F)= -<-F:= ,<,F:= ,<)F)= -<:F-= 03 <-0K= SEM* ) ) ) , , , 0 0 3 3 5 5 4 4 8 8

KHD PJM-):) PJM-):, PJM-):PJM-):0 PJM-):3 PJM-):5 PJM-):4 PJM-):8 PJM-):7 PJM-)): PJM-))) PJM-)), PJM-))PJM-))0 PJM-))3 PJM-))5 PJM-))4 PJM-))8 PJM-))7

4;0

MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kno2!ng Num/er' Ma$hema$!1' Edu1a$!on >urr!1u%um Geome$r& De1!'!on Ma$hema$!1' S$a$!'$!1' Re'our1e' In Ma$hema$!1' P%ann!ng and Tea1h!ng Ma$hema$!1' Ba'!1 >a%1u%u' Tea1h!ng o6 Num/er'. Dra1$!on'. De1!ma%' and Per1en$age' L!near A%ge/ra Tea1h!ng o6 Geome$r&. Mea'uremen$ and Da$a Hand%!ng A''e''men$ Pra1$!1e' !n Ma$hema$!1' A1$!on Re'ear1h I G Pr!mar& Ma$hema$!1' <Me$hodo%og&= A %!1a$!on' o6 Ma$hema$!1' A1$!on Re'ear1h II G Pr!mar& Ma$hema$!1' <Im %emen$a$!on and Re or$!ng= Jum%ah KREDIT - <-F:= - <-F:= - <,F)= - <-F:= - <-F:= - <-F:= - <-F:= - <-F:= - <,F)= - <-F:= -<,F)= -<-F:= -<-F:= - <,F)= - <:F-= 03 <-0K= SEM ) ) , , 0 0 3 3 5 5 4 8 8

KHD MTE -):) MTE -):, MTE -):MTE -):0 MTE -):3 MTE -):5 MTE -):4 MTE -):8 MTE -):7 MTE -)): MTE -))) MTE -)), MTE -))MTE -))0 MTE -))3

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

12

440 SAINS PENDIDIKAN RENDAH KHD S>E-):) S>E-):, S>E-):S>E-):0 S>E-):3 S>E-):5 S>E-):4 S>E-):8 S>E-):7 S>E-)): S>E-))) S>E-)), S>E-))S>E-))0 S>E-))3 KURSUS L!6e and L!?!ng Pro1e''e' >h!%drenO' Learn!ng !n S1!en1e EP %or!ng Ma$er!a%' Pr!mar& S1!en1e >urr!1u%um and Pedagog!e' Ph&'!1' !n >on$eP$ Th!n#!ng and 9or#!ng S1!en$!6!1a%%& E1o'&'$em' and B!od!?er'!$& P%ann!ng 6or Tea1h!ng Pr!mar& S1!en1e Energe$!1' !n >hem!'$r& Ear$h and S a1e E?a%ua$!on !n S1!en1e Tea1h!ng Managemen$ o6 $he S1!en1e La/ora$or& and Re'our1e' A1$!on Re'ear1h I G Pr!mar& S1!en1e <Me$hodo%og&= S1!en1e. Te1hno%og& and So1!e$& A1$!on Re'ear1h II G Pr!mar& S1!en1e <Im %emen$a$!on and Re or$!ng= Jum%ah KREDIT -<,F)= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<:F-= 03 <-0K= SEM* ) ) , , 0 0 3 3 5 5 4 8 8

410

REKA (ENTUK DAN TEKNOLOGI - PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengena%an Ke ada Pend!d!#an Te#n!# dan Io#a'!ona% Te#no%og! Bahan dan Pem/ua$an Kaj!an Kur!#u%um Kemah!ran H!du Se#o%ah Rendah Te#no%og! Tanaman Sa&uran dan H!a'an Kaedah Mengajar Kemah!ran H!du Se#o%ah Rendah Re#a Ben$u# Pa#a!an Te#no%og! E%e#$r!# dan E%e#$ron!# Pen$a#'!ran da%am Re#a Ben$u# dan Te#no%og! Se#o%ah Rendah Te#no%og! Peme%!haraan Ha!2an Ke'a&angan dan I#an H!a'an Pend!d!#an Pern!agaan dan Keu'aha2anan Penguru'an Ma#anan dan Te#no%og! Penguru'an Ke'e%ama$an Beng#e% Pen&e%!d!#an T!nda#an I G Re#a Ben$u# dan Te#no%og! Pend!d!#an Rendah <Kaedah= Re#a Ben$u# Ber/an$u Kom u$er Pen&e%!d!#an T!nda#an II G Re#a Ben$u# dan Te#no%og! Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= Pro'e' dan Kaedah Re#a Ben$u# Jum%ah KREDIT -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<,F)= ,<,F:= -<-F:= ,<:F,= -<:F-= ,<:F,= 03 <-0K= SEM* ) ) , , 0 0 3 3 5 5 4 8 8 8

KHD RBT-):) RBT-):, RBT-):RBT-):0 RBT-):3 RBT-):5 RBT-):4 RBT-):8 RBT-):7 RBT-)): RBT-))) RBT-)), RBT-))RBT-))0 RBT-))3 RBT-))5

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

13

420

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS A'a' Pend!d!#an A2a% Kana#+#ana# Pengaj!an Kur!#u%um dan Mode% Pra'e#o%ah Per#em/angan D!z!#a%. Ke'!ha$an dan Ke'e%ama$an Kana#+#ana# Per#em/angan Baha'a Kana#+#ana# Per#em/angan Kogn!$!6 Kana#+#ana# Per#em/angan Krea$!?!$! Kana#+#ana# Per#em/angan So'!o+emo'! Kana#+#ana# Per#em/angan Kerohan!an dan Mora% Kana#+#ana# Kana#+#ana# Pra'e#o%ah Ber#e er%uan Kha' Penguru'an Pra'e#o%ah Pen$a#'!ran dan Pen!%a!an Kana#+#ana# Pra'e#o%ah Peng%!/a$an Ke%uarga da%am Pend!d!#an Pra'e#o%ah Pen&e%!d!#an T!nda#an I G Pend!d!#an Pra'e#o%ah <Kaedah= Kua%!$! Pend!d!# Pra'e#o%ah Pen&e%!d!#an T!nda#an II G Pend!d!#an Pra'e#o%ah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= Jum%ah KREDIT -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<,F)= -<,F)= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<:F-= 03 <-0K= SEM* ) ) , , 0 0 3 3 5 5 4 8 8

KHD PRA-):) PRA-):, PRA-):PRA-):0 PRA-):3 PRA-):5 PRA-):4 PRA-):8 PRA-):7 PRA-)): PRA-))) PRA-)), PRA-))PRA-))0 PRA-))3

4:0

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEM(ELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengena%an #e ada Ma'a%ah Pem/e%ajaran <Se'! ,::4C,::8= Pengena%an #e ada Pend!d!#an Kha' <Se'! ,::7= Pengena%an #e ada Ma'a%ah Baha'a dan Komun!#a'! Penguru'an T!ng#ah La#u Kaedah Pem/e%ajaran Kha' Baha'a Me%a&u Eng%!'h Language Tea1h!ng Me$hodo%og& Pen$a#'!ran dan Pen!%a!an Da%am Pend!d!#an Kha' Kemah!ran A'a' un$u# Berd!#ar! S e1!a% Me$hod' !n Tea1h!ng and Learn!ng Ma$hema$!1' Tera ! da%am Pend!d!#an Kha' S e1!a% Me$hod' !n Tea1h!ng and Learn!ng S1!en1e I'u+!'u dan Trenda da%am Pend!d!#an Kha' Pemu%!han da%am Komun!$! Pen&e%!d!#an T!nda#an I G Pend!d!#an Kha' Ma'a%ah Pem/e%ajaran Pend!d!#an Rendah <Kaedah= Penguru'an dan Pen$ad/!ran Pend!d!#an Kha' Pen&e%!d!#an T!nda#an II G Pend!d!#an Kha' Ma'a%ah Pem/e%ajaran Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= Jum%ah KREDIT -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<,F)= -<-F:= -<)F,= -<,F)= -<)F,= -<,F)= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<:F-= 03 <-0K= SEM* ) ) ) , , 0 0 3 3 5 5 4 8 8

KHD PKB-):) PKU-):) PKU-):, PKB-):PKB-):0 PKB-):3 PKU-):5 PKB-):4 PKB-):8 PKU-):7 PKB-)): PKU-))) PKU-)), PKB-))PKU-))0 PKB-))3

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

14

490

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KHD KURSUS KREDIT PKD-):) P'!#o%og! dan Per#em/angan Kana#+#ana# Berma'a%ah -<-F:= Pendengaran <Se'! ,::4C,::8= PKU-):) Pengena%an #e ada Pend!d!#an Kha' <Se'! ,::7= -<-F:= PKU-):, Pengena%an #e ada Ma'a%ah Baha'a dan Komun!#a'! -<-F:= PKU-):- In$er?en'! A2a% dan Kh!dma$ So#ongan un$u# Kana#+ -<-F:= #ana# Berma'a%ah Pendengaran PKD-):0 Sejarah Per#em/angan Kana#+#ana# Berma'a%ah -<-F:= Pendengaran PKD-):3 Buda&a Pe#a# dan Baha'a I'&ara$ Ma%a&'!a -<-F:= PKU-):5 Pen$a#'!ran dan Pen!%a!an Da%am Pend!d!#an Kha' -<-F:= PKD-):4 Kod Tangan Baha'a Me%a&u dan Kod Tangan Baha'a -<)F,= Ingger!' PKD-):8 Pengajaran Baha'a un$u# Kana#+#ana# Berma'a%ah -<,F)= Pendengaran PKD-):7 Per$u$uran un$u# Kana#+#ana# Berma'a%ah Pendengaran -<-F:= PKD-)): Aud!o%og! da%am Pend!d!#an -<,F)= PKD-))) Bahan Sum/er Pem/e%ajaran un$u# Kana#+#ana# -<,F)= Berma'a%ah Pendengaran PKU-)), Pemu%!han Da%am Komun!$! -<,F)= PKD-))- Pen&e%!d!#an T!nda#an I + Pend!d!#an Kha' Ma'a%ah -<-F:= Pendengaran Pend!d!#an Rendah <Kaedah= PKU-))0 Penguru'an dan Pen$ad/!ran Pend!d!#an Kha' -<-F:= PKD-))3 Pen&e%!d!#an T!nda#an II + Pend!d!#an Kha' Ma'a%ah -<:F-= Pendengaran Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= Jum%ah 03 <-0K= 480 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KHD KURSUS KREDIT PKL-):) P'!#o%og! dan Per#em/angan Kana#+#ana# -<-F:= Berma'a%ah Peng%!ha$an <Se'! ,::4C,::8= PKU-):) Pengena%an #e ada Pend!d!#an Kha' <Se'! ,::7= -<-F:= PKU-):3 In$er?en'! A2a% dan Kh!dma$ So#ongan un$u# Kana#+ -<-F:= #ana# Ber#e er%uan Kha' PKL-):- Ana$om! Ma$a dan Ma'a%ah Peng%!ha$an -<-F:= PKL-):0 Kemah!ran H!du Har!an Ind!?!du Berma'a%ah Peng%!ha$an -<,F)= PKL-):3 Kod Bra!%%e Baha'a Me%a&u -<,F)= PKU-):5 Pen$a#'!ran dan Pen!%a!an Da%am Pend!d!#an Kha' -<-F:= PKL-):4 Hr!en$a'! dan Mo/!%!$! -<,F)= PKL-):8 Kod Bra!%%e Baha'a Ingger!' -<,F)= PKL-):7 Kod Bra!%%e Ma$ema$!# -<,F)= PKL-)): S$ra$eg! Pengajaran dan Pem/e%ajaran Bag! Kana#+ -<,F)= #ana# Berma'a%ah Peng%!ha$an PKL-))) Per#em/angan Pend!d!#an Ma'a%ah Peng%!ha$an -<-F:= PKU-)), Pemu%!han da%am Komun!$! -<,F)= PKL-))- Pen&e%!d!#an T!nda#an I + Pend!d!#an Kha' Ma'a%ah -<-F:= Peng%!ha$an Pend!d!#an Rendah <Kaedah = PKU-))0 Penguru'an dan Pen$ad/!ran Pend!d!#an Kha' -<-F:= PKL-))3 Pen&e%!d!#an T!nda#an II + Pend!d!#an Kha' Ma'a%ah -<:F-= Peng%!ha$an Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= Jum%ah 03 <-0K=
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SEM* ) ) ) , , 0 0 3 3 5 5 4 8 8

SEM* ) ) ) , , 0 0 3 3 5 5 4 8 8

15

450 PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KHD PKP-):) PKU-):, PKP-):PKP-):0 PKP-):3 PKP-):5 PKP-):4 PKP-):8 PKP-):7 PKP-)): PKU-))) PKU-)), PKP-))PKU-))0 PKP-))3 KURSUS Pengena%an Ke ada Pend!d!#an Pemu%!han Pengena%an Ke ada Ma'a%ah Baha'a dan Komun!#a'! Per#h!dma$an Da%am emu%!han Kemah!ran Pengama$an Pend!d!#an D!'%e#'!a Pen$a#'!ran Da%am Pend!d!#an Pemu%!han Kaedah Pemu%!han Baha'a Me%a&u I Kaedah Pemu%!han Baha'a Me%a&u II Tera ! da%am Pend!d!#an Pemu%!han Me$hodo%og& !n Remed!a% Ma$hema$!1' I'u dan Trenda da%am Pend!d!#an Pemu%!han Pemu%!han da%am Komun!$! Pen&e%!d!#an T!nda#an I + Pend!d!#an Kha' Pemu%!han <Kaedah = Penguru'an dan Pen$ad/!ran Pend!d!#an Pemu%!han Pen&e%!d!#an T!nda#an II + Pend!d!#an Pemu%!han <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= Jum%ah KREDIT -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<)F,= -<,F)= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<:F-= 03<-0K= SEM ) ) , , 0 0 3 3 5 5 4 8 8

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

16

AGIHAN PAKEJ ELEKTI. MENGIKUT SEMESTER

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

17

PAKEJ ELEKTI. Pa'", E$"')i! 4


(i$0 )* E$"')i! 4 Pend!d!#an Ja'man! Kur u PJM-):, Pergera#an A'a' PJM-):5 Ana$om! dan D!'!o%og! PJM-)): Kur!#u%um dan Pedagog! Pend!d!#an Ja'man! PJM-)), Penguru'an dan Pen$ad/!ran Pend!d!#an Ja'man! dan Su#an PIM-):) Pengena%an Kur!#u%um Pend!d!#an I'%am Se#o%ah Rendah PIM-):, Pedagog! Pend!d!#an I'%am PIM-):7 Penguru'an Sum/er dan Pengajaran M!#ro. Ma#ro Pend!d!#an I'%am PIM-)): Pen!%a!an da%am Pend!d!#an I'%am BAM-):7 Pengena%an Kur!#u%um Baha'a Ara/ KBSR BAM-):, Kaedah Pengajaran Kemah!ran Baha'a Ara/ BAM-))5 Penguru'an Sum/er dan Pen!%a!an Pend!d!#an Baha'a Ara/ BAM-)): Pengajaran M!#ro dan Ma#ro Pend!d!#an Baha'a Ara/ PKE-):) Pend!d!#an Ke'!ha$an Se#'ua%!$! PKE-):, Pend!d!#an Ke'e%ama$an PKE-):- Kur!#u%um dan Pedagog! Pend!d!#an Ke'!ha$an PKE-):0 Program Ke'!ha$an Se#o%ah BMM-):) Pengaj!an Su#a$an Pe%ajaran Baha'a Ma%a&'!a Se#o%ah Rendah BMM-))4 Kaedah Pengajaran Baha'a Me%a&u Se#o%ah Rendah BMM-):0 Pengajaran Kemah!ran Baha'a Me%a&u BMM-):- Pen$a#'!ran Baha'a Me%a&u Se#o%ah Rendah Kr"di) -<)F,= -<,F)= -<,F)= -<,F)= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<,F)= S"m0 , 0 3 , 0 3 , 0 3 , 0 3 , 0 3

3*

Pend!d!#an I'%am

7*

Baha'a Ara/

)-*

Pend!d!#an Ke'!ha$an

3*

Baha'a Me%a&u
5 %ita(arkan mulai ambilan 6778 hanya untuk ajor Pendidikan Pemulihan

5*

Baha'a >!na 5 %ita(arkan


mulai ambilan 6778 hanya untuk ajor Pendidikan Pemulihan

B>N-):3 Pengajaran dan Pem/e%ajaran Kemah!ran Mengena%! B Menu%!' A#'ara >!na dan Kemah!ran Mem/a1a B>N-):8 Pengaj!an Kur!#u%um Baha'a >!na Se#o%ah Rendah B>N-):7 Pengajaran dan Pem/e%ajaran Kemah!ran Ber$u$ur dan Mendengar B>N-)), Pen$a#'!ran dan Pen!%a!an da%am Pend!d!#an Baha'a >!na BTM-):, Kaj!an Su#a$an Pe%ajaran Baha'a Tam!% SJK<T= C SK BTM-):- Pengajaran dan Pem/e%ajaran Baha'a Tam!% BTM-):5 Penga&aan da%am Penggunaan Baha'a Tam!% BTM-)): Pen$a#'!ran dan Pen!%a!an da%am Baha'a Tam!% Jum%ah #red!$ /ag! 'e$!a 'a$u Pa#ej E%e#$!6

-<,F)= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<,F)= -<-F:=

, 0 3 , 0 3

4*

Baha'a Tam!% 5 %ita(arkan


mulai ambilan 6778 hanya untuk ajor Pendidikan Pemulihan

), <7K=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

18

Pa'", E$"')i! 1
(i$0 E$"')i! 1 Pend!d!#an S!?!# dan Ke2arganegara an Kur u PSK-):) Pengena%an Pend!d!#an S!?!# dan Ke2arganegaraan PSK-):, Teor! Pem/e%ajaran. Sum/er dan Pen!%a!an da%am Pend!d!#an S!?!# dan Ke2arganegaraan PSK-):- Kaedah Pengajaran Pend!d!#an S!?!# dan Ke2arganegaraan PSK-):0 Pem/e%ajaran Ber#h!dma$ da%am Pend!d!#an S!?!# dan Ke2arnegaraan ELM-):) Pengena%an Ke ada Kon'e A'a' Pend!d!#an Mora% ELM-):, Kur!#u%um dan Kaedah Pengajaran Pend!d!#an Mora% ELM-):- Pen$a#'!ran dan Penguru'an Ma$a Pe%ajaran Pend!d!#an Mora% d! Se#o%ah ELM-):0 I'u+!'u Mora% dan >a/aran Pengha&a$an N!%a!+n!%a! Murn! S>E-):0 Pr!mar& S1!en1e >urr!1u%um and Pedagog!e' S>E-):5 Th!n#!ng and 9or#!ng S1!en$!6!1a%%& S>E-))) E?a%ua$!on !n S1!en1e Tea1h!ng S>E-)), Managemen$ o6 $he S1!en1e La/ora$or& and Re'our1e' MTE-):, Ma$hema$!1' Edu1a$!on >urr!1u%um MTE-):4 P%ann!ng and Tea1h!ng Ma$hema$!1' MTE-):7 Tea1h!ng o6 Num/er'. Dra1$!on'. De1!ma%' and Per1en$age' MTE-)), A''e''men$ Pra1$!1e' !n Ma$hema$!1' PSI-):0 Pengaj!an dan Penguru'an Kur!#u%um Pend!d!#an Sen! I!'ua% KBSR PSI-):3 Pengajaran dan Pem/e%ajaran Pend!d!#an Sen! I!'ua% PSI-):4 Pedagog! Pend!d!#an Sen! I!'ua% KBSR PSI-))) Pen$a#'!ran Pend!d!#an Sen! I!'ua% MLU-):0 A'a' Pend!d!#an Muz!# MLU-)): Perma!nan K!/od dan N&an&!an d! da%am B!%!# Darjah MLU-))) Pende#a$an Pengajaran Pend!d!#an Muz!# MLE-):) Kur!#u%um dan Pengajaran Muz!# MLE-):, A#$!?!$! Muz!#a% d! da%am B!%!# Darjah BMM-):) Pengaj!an Su#a$an Pe%ajaran Baha'a Me%a&u Se#o%ah Rendah BMM-))4 Kaedah Pengajaran Baha'a Me%a&u Se#o%ah Rendah BMM-):0 Pengajaran Kemah!ran Baha'a Me%a&u BMM-):- Pen$a#'!ran Baha'a Me%a&u Se#o%ah Rendah Kr"di) -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<,F)= S"m0 0 3 5

Pend!d!#an Mora%

-<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:=

0 3 5

S1!en1e

-<-F:= -<-F:= -<-F:= -<-F:=

0 3 5

Ma$hema$!1'

-<-F:= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<-F:= ,<,F:= )<:F)= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<,F)=

0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5

Pend!d!#an Sen! I!'ua%

Pend!d!#an Muz!#

Baha'a Me%a&u

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

19

(i$0

E$"')i! 1 Kemah!ran H!du

Kur u RBT-))4 Pengena%an da%am Pend!d!#an Kemah!ran H!du Se#o%ah Rendah RBT-))8 Re#a Ben$u# dan Te#no%og! RBT-))7 Pern!agaan dan Keu'aha2anan RBT-),: Te#no%og! Rumah Tangga dan Per$an!an PSE-):) Kr!$!#an Sa'$era PSE-):, Penu%!'an Krea$!6 PSE-):- Tea$er da%am Pend!d!#an PSE-):0 Tea$er Kana#+Kana# PRM-):) Pem/e%ajaran Muz!# Pend!d!#an Pra'e#o%ah PRM-):, A re'!a'! Muz!# dengan Pergera#an Pra'e#o%ah PRM-):- A re'!a'! N&an&!an Muz!# Pra'e#o%ah PRM-):0 A re'!a'! Muz!# Pra'e#o%ah <Perma!nan A%a$an= PME-):) T!%a2ah dan Ta6'!r A%+Muran PME-):, U%um A%+Muran dan U%um Had!$h PME-):- Tarannum A%+Muran PME-):0 Ha6azan A%+Muran ELE-):) Eng%!'h 6or Undergradua$e' ELE-):, Pr!n1! %e' o6 Eng%!'h Language Tea1h!ng ELE-):- Eng%!'h 6or $he Language Tea1her' ELE-):0 Eng%!'h Language Tea1h!ng Me$hodo%og& 6or Young Learner' B>N-):3 Pengajaran dan Pem/e%ajaran Kemah!ran Mengena%! B Menu%!' A#'ara >!na dan Kemah!ran Mem/a1a B>N-):8 Pengaj!an Kur!#u%um Baha'a >!na Se#o%ah Rendah B>N-):7 Pengajaran dan Pem/e%ajaran Kemah!ran Ber$u$ur dan Mendengar B>N-)), Pen$a#'!ran dan Pen!%a!an da%am Pend!d!#an Baha'a >!na BTM-):, Kaj!an Su#a$an Baha'a Tam!% SJK<T=CSK BTM-):- Pengajaran dan Pem/e%ajaran Baha'a Tam!% BTM-):5 Penga&aan da%am Penggunaan Baha'a Tam!% BTM-)): Pen$a#'!ran dan Pen!%a!an da%am Baha'a Tam!%

Kr"di) -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<)F,= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<)F,= -<,F)= -<,F)= -<,F)= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<-F:= -<-F:= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<-F:= -<,F)= -<-F:= -<,F)= -<,F)= -<,F)= -<-F:=

S"m0 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5

Per'ura$an dan Ke'en!an Me%a&u <D!$a2ar#an d! IPBMM 'ahaja= Muz!# Pra'e#o%ah

Pend!d!#an A%+ Muran

Eng%!'h Language

)-*

Baha'a >!na 5 %ita(arkan mulai ambilan 6778

)0*

Baha'a Tam!% 5 %ita(arkan mulai ambilan 6778

Jum%ah #red!$ /ag! 'e$!a 'a$u Pa#ej E%e#$!6 ), <7K= No$a; Kom/!na'! Kur'u' Major dengan !%!han Pa#ej E%e#$!6 d!$unju##an da%am Jadua% d! /a2ah* Pem!%!han Pa#ej E%e#$!6 ) dan Pa#ej E%e#$!6 , er%u 'e%ara' dengan #ur'u' &ang $e%ah d!!#u$! o%eh e%ajar 'e2a#$u meng!#u$! Kur'u' Per'ed!aan #e1ua%! /ag! Pa#ej E%e#$!6 &ang d!$e$a #an. Pa#ej E%e#$!6 Pend!d!#an S!?!# dan Ke2arnegaraan <PSK=. dan Pa#ej E%e#$!6 Pend!d!#an Mora% <ELM=* Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

20

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Ag!han #ur'u' meng!#u$ 8 'eme'$er ada%ah 'e er$! &ang /er!#u$; S"m" )"r 4 3Tahun 4+ KHD 9AJ -):) 9AJ -):, 9AJ-):8 9AJ-))0 EDU-):) EDU-):, QQQ-):) QQQ-):, KURSUS Tamadun I'%am dan A'!a Eng%!'h Language Pro6!1!en1& I Ko#ur!#u%um G Penguru'an Ko#ur!#u%um B!na In'an Guru Da'a I <03 jam= Da%'a6ah dan Pend!d!#an d! Ma%a&'!a Per#em/angan Kana#+Kana# Major Major Jum%ah KREDIT ,<,F:= ,<,F:= )<)F:= JKT -<-F:= -<-F:= -<PFP= -<PFP= )4

J Kred!$ Ter#um u% <KT= d! erun$u##an - #red!$ dan d!%a#'ana#an 'e1ara $erag!h 'e%ama 5 'eme'$er dan d!ma'u##an ada 'eme'$er 5* JJ Tuga'an PBS d!/er!#an o%eh 'a%ah 'a$u dar! ada Kur'u' Pengaj!an Pro6e'!ona%* JJJ Bag! Major Pend!d!#an Ja'man! Pend!d!#an Rendah mem un&a! - #ur'u' dan Major Pend!d!#an Muz!# Pend!d!#an Rendah mem un&a! 0 #ur'u'* S"m" )"r 1 3Tahun 4+ KHD 9AJ-):9AJ-):0 9AJ-):3 9AJ-):7 9AJ-))0 EDU-):QQQ-):QQQ-):0 PJM-):, KURSUS Eng%!'h Language Pro6!1!en1& II L!$era'! Baha'a Numer!1a% L!$era1& Ko#ur!#u%um G Perma!nan B!na In'an Guru Da'a II <): jam= Mur!d dan A%am Be%ajar Major Major E%e#$!6 ); Pergera#an A'a' Jum%ah KREDIT )<)F:= ,<:F,= ,<,F:= )<:F)= JKT -<-F:= -<PFP= -<PFP= -<,F)= )8

J Kred!$ Ter#um u% <KT= d! erun$u##an - #red!$ dan d!%a#'ana#an 'e1ara $erag!h 'e%ama 5 'eme'$er dan d!ma'u##an ada 'eme'$er 5* JJ Tuga'an PBS d!/er!#an o%eh 'a%ah 'a$u dar! ada Kur'u' Major* JJJ Bag! Major Pend!d!#an Ja'man! Pend!d!#an Rendah mem un&a! - #ur'u' dan Major Pend!d!#an Muz!# Pend!d!#an Rendah mem un&a! 0 #ur'u'*

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

20

S"m" )"r 2 3Tahun 1+ KHD 9AJ-):5 9AJ-)): 9AJ-))0 EDU-):0 QQQ-):3 QQQ-):5 QQQ-)QQ QQQ-)QQ ELS-):) KURSUS Hu/ungan E$n!# Ko#ur!#u%um G Un!$ Berun!6orm I B!na In'an Guru Da'a III <): jam= Penguru'an B!%!# Darjah dan T!ng#ah La#u Major Major E%e#$!6 ); <Ruju# Pa#ej Kur'u' E%e#$!6 ) dan JJPBS Lam !ran - B m*' )4= E%e#$!6 ,; <Ruju# Pa#ej Kur'u' E%e#$!6 , dan Lam !ran - B m*' )4= Eng%!'h Language Enr!1hmen$ I Jum%ah KREDIT ,<,F:= )<:F)= JKT -<-F:= -<PFP= -<PFP= -<,F)= -<PFP= TK )8

J JJ JJJ

Kred!$ Ter#um u% <KT= d! erun$u##an - #red!$ dan d!%a#'ana#an 'e1ara $erag!h 'e%ama 5 'eme'$er dan d!ma'u##an ada 'eme'$er 5* Tuga'an PBS d!/er!#an o%eh 'a%ah 'a$u #ur'u' &ang d!$a2ar#an da%am 'eme'$er -* P!%!han #ur'u' $er'e/u$ d!$en$u#an o%eh !ha# IPG ma'!ng+ma'!ng* Bag! Major Pend!d!#an Ja'man! Pend!d!#an Rendah mem un&a! - #ur'u' dan Major Pend!d!#an Muz!# Pend!d!#an Rendah mem un&a! 0 #ur'u'*

JJJJ TK ada%ah #ur'u' e%e#$!6 &ang $!ada erun$u#an #red!$*

S"m" )"r : 3Tahun 1+ KHD 9AJ-):4 9AJ-))) 9AJ-))0 EDU-):3 QQQ-):4 QQQ-):8 QQQ-)QQ QQQ-)QQ ELS-):,
J JJ JJJ

KURSUS Sen! da%am Pend!d!#an Ko#ur!#u%um G Un!$ Berun!6orm II B!na In'an Guru Da'a II <-3 jam= Te#no%og! da%am Pengajaran dan Pem/e%ajaran Major Major E%e#$!6 ); <Ruju# Pa#ej Kur'u' E%e#$!6 ) Lam !ran - B m*' )4= E%e#$!6 ,; <Ruju# Pa#ej Kur'u' E%e#$!6 , Lam !ran - B m*' )4= Eng%!'h Language Enr!1hmen$ II Jum%ah

KREDIT -<,F)= )<:F)= JKT -<,F)= -<PFP= -<PFP= -<,F)= -<PFP= TK )7

Kred!$ Ter#um u% <KT= d! erun$u##an - #red!$ dan d!%a#'ana#an 'e1ara $erag!h 'e%ama 5 'eme'$er dan d!ma'u##an ada 'eme'$er 5* Tuga'an PBS d!/er!#an o%eh 'a%ah 'a$u #ur'u' &ang d!$a2ar#an da%am 'eme'$er -* P!%!han #ur'u' $er'e/u$ d!$en$u#an o%eh !ha# IPG ma'!ng+ma'!ng* Bag! Major Pend!d!#an Ja'man! Pend!d!#an Rendah mem un&a! - #ur'u' dan Major Pend!d!#an Muz!# Pend!d!#an Rendah mem un&a! 0 #ur'u'*

JJJJ TK ada%ah #ur'u' e%e#$!6 &ang $!ada erun$u#an #red!$* Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

21

S"m" )"r 9 3Tahun 2+ KHD 9AJ-)), 9AJ-))0 EDU-):5 QQQ-):7 QQQ-)): QQQ-)QQ KURSUS KREDIT )<:F)= JKT -<-F:= -<PFP= -<PFP= -<,F)=

Ko#ur!#u%um + H%ahraga B!na In'an Guru Da'a I <): jam= Buda&a dan Pem/e%ajaran Major Major E%e#$!6 ); <Ruju# Pa#ej Kur'u' E%e#$!6 ) Lam !ran - B m*' )4= QQQ-)QQ E%e#$!6 ,; <Ruju# Pa#ej Kur'u' E%e#$!6 , dan Lam !ran - B -<PFP= m*' )4= PRK-):) Pra#$!#um I <0 m!nggu= , Jum%ah )8 J Kred!$ Ter#um u% <KT= d! erun$u##an - #red!$ dan d!%a#'ana#an 'e1ara $erag!h 'e%ama 5 'eme'$er dan d!ma'u##an ada 'eme'$er 5* JJ Major Pend!d!#an Muz!# Pend!d!#an Rendah mem un&a! - #ur'u'* JJJ TK ada%ah #ur'u' e%e#$!6 &ang $!ada erun$u#an #red!$* S"m" )"r 8 3Tahun 2+ KHD KURSUS 9AJ-))Ko#ur!#u%um + Per'a$uan 9AJ-))0 B!na In'an Guru Da'a II QQQ-))) Major QQQ-)), Major QQQ-)QQ E%e#$!6 ,; <Ruju# Pa#ej E%e#$!6 , dan Lam !ran -= PRK-):, Pra#$!#um II <8 m!nggu=

KREDIT )<:F)= J-<:F-= -<PFP= -<PFP= -<PFP= 0 Jum%ah% )4 J Jum%ah #red!$ $er#um u% &ang d!/a2a dar! 'eme'$er ) h!ngga 'eme'$er 5 JJBag! Major Pend!d!#an Ja'man! Pend!d!#an Rendah mem un&a! - #ur'u' dan Major Pend!d!#an Muz!# Pend!d!#an Rendah mem un&a! - #ur'u'* S"m" )"r 5 3Tahun :+ KHD KURSUS EDU-):4 B!m/!ngan dan Kaun'e%!ng Kana#+#ana# QQQ-))Major <Pen&e%!d!#an T!nda#an I= PRK-):Pra#$!#um III <), m!nggu= Jum%ah JBag! Major Baha'a Me%a&u Pend!d!#an Rendah mem un&a! , #ur'u'* S"m" )"r 7 3Tahun :+ KHD KURSUS EDU-):8 A'a' Ke !m !nan dan Per#em/angan Pro6e'!ona% EDU-):7 Guru dan >a/aran Sema'a QQQ-))0 Major QQQ-))3 Major <Pen&e%!d!#an T!nda#an II= INT-):) In$ern'h! <0 m!nggu= Jum%ah
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KREDIT -<-F:= -<PFP= 5 ),

KREDIT -<-F:= - <-F:= -<PFP= -<PFP= , )0

22

J Bag! Major Re#a Ben$u# dan Te#no%og! Pend!d!#an Rendah mem un&a! #ur'u'*

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

23

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEM(ELAJARAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Tera' #e ada '!'$em en&am a!an dan en$a#'!ran !a%ah em/!naan da&a /er6!#!r da%am #a%angan e%ajar un$u# mem/o%eh#an mere#a mema!n#an eranan 'e/aga! enguru' dan em!m !n em/e%ajaran d! 'e#o%ah* Ma$%ama$n&a ada%ah me%ah!r#an guru re6%e#$!6 &ang 'en$!a'a mengama%#an em/e%ajaran 'e anjang ha&a$ dan 'en$!a'a /eru'aha men!ng#a$#an enge$ahuan dan #emah!ran 'e%ara' dengan er#em/angan /!dang end!d!#an $er#!n!* S!'$em en&am a!an dan en$a#'!ran /er6o#u'#an #on'e em/e%ajaran a#$!6 'u a&a e%ajar 'en$!a'a /eru'aha menen$u#an em/e%ajaran 'end!r! 'e1ara a#'e' #end!r!. $erarah #end!r!. dan en!%a!an #end!r!* Un$u# me2ujud#an !#%!m em/e%ajaran $er'e/u$. $enaga engajar d! IPG a#an /er6o#u' #e ada eranan dan $anggungja2a/ mere#a 'e/aga! em/!m/!ng em/e%ajaran. end!d!# &ang !no?a$!6. engua'a !%mu &ang man$a . engguna $e#no%og! ma#%uma$ &ang 1e#a . 'er$a emu u# n!%a! &ang g!g!h* Sa$u gar!' anduan '!'$em en&am a!an dan en!%a!an #ur'u' 'e er$! d!$unju##an da%am Lam !ran , d!'ed!a#an un$u# mem/o%eh#an $enaga engajar me%a#'ana#an $uga' dengan /er#e'an* Me#an!'ma en&am a!an /er%a#u da%am /en$u# !n$era#'! /er'emu#a dan $!da# /er'emu#a* In$era#'! /er'emu#a d!ja%an#an 'e1ara #u%!ah. $u$or!a% dan ama%!* Penga%aman em/e%ajaran e%ajar juga /er%a#u me%a%u! em/e%ajaran #end!r! <1ndependent #tudent 3earning <ISL= &ang memer%u#an e%ajar menga#'e'. mengum u%. dan mem ro'e' ma#%uma$ &ang d! ero%eh un$u# men&!a #an $uga'an $erarah 'e er$! &ang $er1a$a$ da%am '#ema engajaran dan em/e%ajaran* Tuga'an $erarah &ang d!/!na 'e2a#$u ISL d!#ong'! /er'ama dan d!n!%a! o%eh ra#an 'e/a&a dan d!/er! eneguhan o%eh en'&arah C $u$or da%am 'e'! $u$or!a%* MATRIKS HASIL PEM(ELAJARAN Ma$r!#' ha'!% em/e%ajaran meru a#an 'ua$u eme$aan ha'!% em/e%ajaran 'e$!a #ur'u' d!'e adan#an dengan ha'!% em/e%ajaran rogram* Ha'!% Pem/e%ajaran MMD* rogram d!'e adan#an dengan doma!n ha'!% em/e%ajaran

Ma$r!#' !n! d!guna#an 'e/aga! ruju#an enen$uan #ua%!$! rogram dan 'e/aga! me#an!'ma &ang menunju##an $aha en1a a!an e%ajar $erhada ha'!% em/e%ajaran*

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

23

SINOPSIS KURSUS <AJI(

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KURSUS <AJI( 9AJ-):) Tamadun I'%am dan Tamadun A'!a <TITAS= <1slamic .i!ilisation and 0sian .i!ilisation) ,<,F:=

Kur'u' !n! men6o#u'#an engena%an !%mu #e$amadunan. #on'e a'a' $amadun I'%am. !n$era#'! an$ara e%/aga! $amadun. I'%am da%am $amadun Me%a&u. $o#oh+ $o#oh $amadun I'%am dan A'!a. !n$era#'! $amadun A'!a dan re%e?an'!n&a d! Ma%a&'!a dan d! dun!a. I'u+!'u #on$em orar! $amadun I'%am dan $amadun /ara$. I'%am Hadhar! dan ro'e' em/angunan negara* 4his course focuses on the 1ntroduction of .i!ilisation, basic concept 1slamic .i!ilisation, 1slam in the alay .i!ilisation, Prominent 'igures of the 1slamic .i!ilisation, interaction among !arious ci!ilisation, .ontemporary 1ssues, 91slam Hadhari: and ,ation %e!elopment Process. 9AJ-):, Eng%!'h Language Pro6!1!en1& I <Kefasihan Bahasa 1nggeris 1) ,<,F:=

Th!' 1our'e a!m' $o /u!%d on %earner'O 1urren$ Eng%!'h %anguage '#!%%'* I$ 6o1u'e' on $he Eng%!'h Sound S&'$em. Par$' o6 S ee1hC9ord >%a''e'. Ten'e'. Sen$en1e T& e'. T& e' o6 Mue'$!on'. L!'$en!ng and S ea#!ng S#!%%'. Read!ng S#!%%'. Paragra h 9r!$!ng and 9r!$!ng 6or D!66eren$ Pur o'e'* Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa 1nggeris sedia ada pelajar. 4umpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa 1nggeris. tatabahasa, jenis-jenis ayat, jenis-jenis soalan, kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis untuk pelbagai tujuan. 9AJ-):Eng%!'h Language Pro6!1!en1& II <Kefasihan Bahasa 1nggeris 11) ,<,F:=

Th!' 1our'e !' an eP$en'!on o6 Eng%!'h Language Pro6!1!en1& I <9AJ-):,=* I$ /u!%d' 6ur$her on ar$' o6 ' ee1hC2ord 1%a''e'. %!'$en!ng and ' ea#!ng '#!%%'. read!ng '#!%%'. 2r!$!ng 6or d!66eren$ $eP$ $& e'. 2r!$!ng a1adem!1 a er' and 2r!$!ng re6%e1$!on'* Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa 1nggeris 1 *;0<=>76). 4umpuan diberi kepada tatabahasa, dan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis pelbagai penulisan, penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. L!$era'! Baha'a <3anguage 3iteracy=

9AJ-):0

,<:F,=

Kur'u' !n! menje%a'#an dan menga %!#a'!#an a#$!?!$! ra/a1aan. /eng#e% a'a' mem/a1a ; #aedah 6one$!#. #aedah a/jad. #aedah andang dan 'e/u$. /eng#e% a#$!?!$! ra$u%!'an. /eng#e% a#$!?!$! enu%!'an me#an!'. /eng#e% en&era an emu%!han mem/a1a dan menu%!' da%am ma$a e%ajaran Pend!d!#an Muz!#. Pend!d!#an Sen! I!'ua%. dan Pend!d!#an Ja'man! dan Ke'!ha$an. mem/!na dan mengguna#an /ahan engajaran dan em/e%ajaran /u#an e%e#$ron!#. /eng#e% engajaran mengguna#an /one#a. /eng#e% em/e%ajaran 'e1ara !nd!?!du. /er a'angan dan /er#um u%an. /eng#e% em/!naan /ahan emu%!han dengan po(er point. /eng#e% mem/ua$ ra#aman /un&!+/un&!an dengan mengguna#an a%a$ era#am d!g!$a%. 'em!nar dan ameran /ahan emu%!han /aha'a Me%a&u*
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KW-01

4his course e"plains and applies pre-reading acti!ities, basic reading (orkshop 2 phonetic method, alphabet method, look and seeing method, pre-(riting acti!ity (orkshop, mechanism of (riting (orkshop, immersed reading and (riting remedial (orkshop for usic -ducation, ?isual 0rt -ducation and Physical and Health -ducation, construct and use non electronic teaching and learning materials, (orkshop for using puppets, indi!idual, paired and grouped learning (ork shop for de!elopment of remedial materials using po(erpoint, (orkshop for sound production using digital recorder, seminar and e"hibition of alay language remedial materials. 9AJ-):3 Numer!1a% L!$era1& <3iterasi ,ombor= ,<,F:=

Th!' 1our'e 6o1u'e' on $he a roa1h and '$ra$eg& '$uden$' 'hou%d a1Nu!re and mode% $o 'u or$ $he a1h!e?emen$ o6 numer!1a% %!$era1&* The $o !1' d!'1u''ed are ro/%em 'o%?!ng. o era$!on and 1om u$a$!on. mea'uremen$. ' a$!a% 'en'e. and a%'o da$a ana%&'!' and !n$er re$a$!on* Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. 4opik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah, operasi dan pengiraan, pengukuran, kesedaran ruang, dan juga analisis data dan interpretasi. 9AJ-):5 Hu/ungan E$n!# <-thnics @elations= ,<,F:=

Kur'u' !n! mem6o#u'#an hu/ungan e$n!# d! Ma%a&'!a. #on'e +#on'e a'a' hu/ungan e$n!#. ma'&ara#a$ %ura%!'$!# A%am Me%a&u. em/angunan e#onom! da%am #on$e#' hu/ungan e$n!# d! Ma%a&'!a. em/angunan o%!$!# da%am #on$e#' hu/ungan e$n!# d! Ma%a&'!a. er%em/agaan da%am #on$e#' hu/ungan e$n!# d! Ma%a&'!a. agama dan hu/ungan e$n!#. 1a/aran dan emu u#an hu/ungan e$n!# d! Ma%a&'!a. dan hu/ungan e$n!#; eranan #erajaan dan ma'&ara#a$* 4his course focuses on ethnic relation in alaysia, basic concepts in ethnics relation, pluralistic society in the alay (orld, economic de!elopment in the conte"t of ethnic relation in alaysia, politics de!elopment in the conte"t of ethnic relation in alaysia, constitution in the conte"t of ethnic relation in alaysia, religion and ethnic relation, challenges and inculcation of ethnic relation in alaysia, and the role of go!ernment and society in ethnic relation. 9AJ-):4 Sen! da%am Pend!d!#an <0rts in -ducation= -<,F)=

Kur'u' !n! mendedah#an e%ajar #e ada engena%an Sen! da%am Pend!d!#an. enge$ahuan dan #emah!ran a'a' da%am 'en! er!ng#a$ 'e#o%ah rendah. a %!#a'! dan enguru'an da%am a#$!?!$! engajaran dan em/e%ajaran. me%a#'ana#an a#$!?!$! mengena% !rama. 2arna dan ruang 'er$a der!a dan 'en!. menja%an#an a#$!?!$! menero#a. mem ero%eh enga%aman dan e#' re'! me%a%u! 'en!. me%a#'ana#an dan menguru'#an a#$!?!$! #rea$!6 &ang meng!n$egra'!#an 'en! ?!'ua%. muz!# dan ergera#an da%am engajaran dan em/e%ajaran e%/aga! ma$a e%ajaran* 4his course e"poses students to the introduction to the 0rts in -ducation, kno(ledge and basic skills in arts in primary school, application and management in teaching and learning acti!ities, implementing acti!ities on kno(ing
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KW-02

rhythm,colour and space as (ell as senses and arts, e"ploring, e"periencing, e"pressing through arts, implementing and managing creati!e acti!ities by integrating music, mo!ement and !isual art (hich (ill enhance the teaching in the teaching and learning of !arious subjects. 9AJ-):8 Ko#ur!#u%um G Penguru'an Ko#ur!#u%um <.ocurriculum anagement) )<)F:=

Kur'u' !n! me%! u$! engena%an dan enguru'an #o#ur!#u%um 'e#o%ah rendah. enu/uhan un!$+un!$ #o#ur!#u%um. '!'$em 6a!% dan 'ura$ men&ura$. enge%o%aan a#$!?!$!. enguru'an me'&uara$ dan #e2angan. dan maj%!' ra'm!* 4his course focuses on cocurriculum in primary school, setup of cocurriculum unit, filing system, organizing of acti!ities and competition, management of meeting and budget, and official function. 9AJ-):7 Ko#ur!#u%um G Perma!nan <Games= )<:F)=

Kur'u' !n! me%! u$!; 'ejarah erma!nan er!ng#a$ an$ara/ang'a dan Ma%a&'!a. engena%an a%a$an. ge%anggang dan undang+undang erma!nan. menge$ahu!. %a$!han dan $a#$!# erma!nan. engu#uhan #emah!ran da%am erma!nan. enguru'an adangCge%anggang dan a'u#an 'er$a enge%o%aan er$and!ngan* 4his course focuses on general kno(ledge2 history of games in alaysia and 1nternational le!el, introduction on eAuipment, court and rules and regulation of games, kno(ing, training and tactical of games, games enrichment, management of court B field and team and organizing competition. 9AJ-)): Ko#ur!#u%um G Un!$ Berun!6orm I <+niform +nits 1) )<:F)=

Kur'u' !n! me%! u$! 'ejarah un!$ /erun!6orm. '$ru#$ur dan organ!'a'!. er%em/agaan un!$ /erun!6orm. enguru'an dan en$ad/!ran. d!'! %!n dan #erohan!an. a'a' er$o%ongan 1ema'. a'a' #a2ad #a#!. !'$!ada$ dan or!en$a'! #ur!#u%um Un!$ Berun!6orm 'e#o%ah rendah* 4his course focuses on the history of uniform unit, structure and organization, constitution of uniform units, management and administration, discipline and spiritual, principles of first aid, marching, ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. 9AJ-))) Ko#ur!#u%um G Un!$ Berun!6orm II <+niform +nits 11) )<:F)=

Kur'u' !n! me%! u$! enge$ahuan dan #emah!ran a'a' er#hemahan. eran1angan dan e%a#'anaan ama%! er#hemahan* 4his course focuses on the basic kno(ledge and acti!ities of camping, planning and camping.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KW-03

9AJ-)),

Ko#ur!#u%um G H%ahraga <0theletics=

)<:F)=

Kur'u' !n! me%! u$! enge$ahuan umum. 'ejarah dan undang+undang. #emah!ran a'a' a1ara+a1ara /a%a an dan adang. enguru'an u#uran /a%a an dan adang. enge%o%aan #ejohanan dan enguru'an a'u#an* 4his course focuses on the general kno(ledge, history, rules and regulation, track e!ents, field e!ent, management in measurement of track and field e!ents, organizing competition, team management. 9AJ-))Ko#ur!#u%um G Per'a$uan <#ocieties= )<:F)= enguru'an. 'ejarah. er'a$uan. #emah!ran

Kur'u' !n! me%! u$! engena%an dan #on'e er'a$uan. er#em/angan dan #e en$!ngan er'a$uan. eng#e%a'an a'a'. er'ed!aan. e%a#'anaan dan en!%a!an roje#*

4his course focuses on the introduction and concept of society, management, history, de!elopment and importance, classification of society, basic skills, preparation, implementation and e!aluation of project. 9AJ-))0 B!na In'an Guru <.haracter Building for 4eachers= -<:F-=

Kur'u' !n! /er$ujuan un$u# me%ah!r#an guru ermu%aan &ang mem!%!#! 1!r!+1!r! dan er2a$a#an !n'an end!d!#an &ang /er enge$ahuan. /erda&a maju. /erda&a $ahan. dan /erda&a 'a!ng* Pene#anan #ur'u' d!/er!#an $erhada em/en$u#an d!r! guru 'e1ara ho%!'$!# dan #on$e#'$ua%* 4his course aims to produce teachers (ho are kno(ledgeable, progressi!e and resilient. 4he course focuses on the de!elopment of the teachers holistically and conte"tually. (IG .a a I 3:9 ,am+ Kur'u' !n! meru a#an 'ua$u rogram er#hemahan 'e%ama em a$ har! $!ga ma%am* Pe%ajar d!$era #an dengan 1!r!+1!r!. o$en'! dan 1!$ra d!r! 'eorang !n'an guru. em/!naan self-esteem. mem/!na da&a 'a!ng &ang $!ngg! d! 'am !ng mam u mem/ua$ re6%e#'! d!r! da%am menghada ! 1a/aran &ang a#an d!hada ! da%am ro6e'!on erguruan* 4his course is a four days camping programme. 4hrough the acti!ities, teacher trainees (ill be nurtured (ith the characteristics and the art of being a teacher, building their self-esteem, to ha!e a high competeti!e spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. (IG .a a II 34; ,am+ Kur'u' !n! /er$ujuan mendedah#an e%ajar dengan doma!n em/angunan d!r! !n'an guru &ang 'e!m/ang. guru dan hu/ungan dengan #omun!$!. guru dan a#aun$a/!%!$! ro6e'!ona%!'me. a#$!?!$! #ema'&ara#a$an. jen!' #h!dma$ #ema'&ara#a$an. #h!dma$ end!d!#an #e ada #omun!$!. /er#aun$a/!%!$! dan amanah dan #rea$!?!$! dan !no?a$!6*
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KW-04

4his course aims to e"pose students to the balance of teacher self de!elopment domain as teachers. 4he course emphasises on the balanced teacher self de!elopment, teacher relationship (ith community and honesty, creati!ity and inno!ati!e (IG .a a III 34; ,am+ Kur'u' !n! /er$ujuan memu u# #e'edaran $en$ang #e en$!ngan #h!dma$ #ema'&ara#a$an* Pe%ajar d!dedah#an #e ada #emah!ran meran1ang. mengenda%! dan menghad!r! /eng#e% 'er$a ene#anan $en$ang e$!#e$ 'o'!a% dan ro$o#o%* engu1a an a2am/ #e'an$unan /er/aha'a/ #emah!ran mendengar 'e1ara e6e#$!6. $er$!/ d! meja ma#an/ engenda%!an maj%!' ra'm! dan e$!#a /er a#a!an* 4his course aims to nurture the a(areness of the importance of public ser!ice. #tudents are e"posed to the skill of planning, organising and attending (orkshops. 4he aspect (hich is gi!en emphasises are social ettiAuette, protocol, public speaking, speaking skills, effecti!e listening, table ettiAuette, managing official ceremonies and dressing code. (IG .a a I= 329 ,am+ Kur'u' &ang /er/en$u# er#hemahan 'e%ama $!ga har! dua ma%am !n! /er$ujuan mem/er! e%uang #e ada e%ajar menga %!#a'!#an #emah!ran /er6!#!r ara' $!ngg! da%am mem/ua$ eran1angan dan engenda%!an a#$!?!$!* Tum uan a#an d!/er! $erhada en&ed!aan mend!r!#an #hemah. !n$era#'! dengan #omun!$! 'e$em a$. a#$!?!$! #erohan!anCmora%. Ma%a&'!a 1erga' dan mena!##an /endera. %a$!han da%am #um u%an. #em/ara 'o'!a%. jen!' #h!dma$ #ema'&ara#a$an. #h!dma$ end!d!#an #e ada #omun!$!. #rea$!6 dan !no?a$!6* 4his course is a three days camping aims at gi!ing students the application of high order thinking skills in planning and managing acti!ities. 4he focus of the course is on putting up camps interaction (ith the community, moral aciti!ities, raising the flag, and group training social (IG .a a = 34; ,am+ Kur'u' !n! /er$ujuan memu u# #e'edaran $en$ang er#em/angan #emah!ran %a$!han dan enandara'an. Pe%ajar d!dedah#an dengan guru dan erundangan. manda$. A#$a 33: <)775 =. Sura$ Pe#e%!%!ng I#h$!'a'. Pe#e%!%!ng Per#h!dma$an. 6ung'! Ja/a$an Pend!d!#an Neger! <JPN= dan 'e#$or+'e#$or 'er$a 6ung'! dan eranan Pega2a! Pend!d!#an Daerah <PPD= C Lon C Bahag!an dan PKG. %a2a$an /en1hmar#!ng. 1!r!+1!r! #e !m !nan. enguru'an 'e#o%ah. !#%!m 'e#o%ah. !n6ra'$ru#$ur dan !n6o'$ru#$ur #ur!#u%um d! 'e#o%ah* 4his course aims to nurture the a(areness of training de!elopment skills and benchmarking, students are e"posed to teachers and la( mandate, 0ct CC7 *>88D), profesional circulars, ser!ice circulars, state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers, benchmark leadership characteristics, school organisation, school climate, infrastructure and school curriculum infostructure.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KW-05

(IG .a a =I 34; ,am+ Kur'u' !n! /er$ujuan men!ng#a$#an ro6e'!ona%!'me #end!r! 'e1ara /er$eru'an* Tum uan /er#a!$an dengan er/eng#e%an. $ema /eng#e%. men$ad/!r uj!an o'$ !n?en$or! #elf %irect #earch <SDS=. !n?en$or! #on6%!#. !n$er re$a'! da a$an uj!an. re6%e#'!. %a2a$an /enchmarking. !n$era#'! ro6e'!ona% dengan guru 1emer%ang. !no?a'! guru 1emer%ang. 1!r!+1!r! ro6e'!ona%!'me dan #om!$men guru 1emer%ang dan %a oran dan en!%a!an re6%e#$!6* 4his course aims to upgrade continuos self professionalism. 4he focus of the course is related to (orkshops, (orkshops theme, administering post in!entory test of self direct search, conflict in!entory, interpretation of test, finding, reflection, benchmarking !isits, professional, interaction (ith e"cellent teachers, inno!ation, professionasme commitment reports and reflecti!e e!aluation.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KW-06

SINOPSIS KURSUS TERAS 3KURSUS PENGAJIAN PRO.ESIONAL+

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KURSUS TERAS 3KURSUS PENGAJIAN PRO.ESIONAL+ EDU -):) Da%'a6ah dan Pend!d!#an d! Ma%a&'!a <Philosophy and -ducation in alaysia= -<-F:=

Kur'u' !n! merang#um! er#em/angan 6a%'a6ah end!d!#an I'%am. Bara$ dan T!mur 'er$a 'ejarah er#em/angan end!d!#an d! Ma%a&'!a. Da%'a6ah Pend!d!#an Ke/ang'aan. Kur!#u%um Ber'e adu Se#o%ah Rendah <KBSR= dan 'um/angan $o#oh+$o#oh end!d!# d! Ma%a&'!a* 4his course consists of the de!elopment of 1slamic, ;estern and -astern philosophy of education, historical de!elopment of the alaysian education system, the ,ational Philosophy of -ducation, the 1ntegrated Primary #chool .urriculum *KB#@) and contributions of teacher patrons in alaysia. EDU -):, Per#em/angan Kana#+#ana# *.hild %e!elopment) -<-F:=

Kur'u' !n! merang#um! ro'e' er#em/angan #ana#+#ana# dar! 'udu$ 6!$rah #ejad!an manu'!a menuru$ er' e#$!6 agama dan /!o%og!. 6a#$or+6a#$or &ang mem engaruh! er#em/angann&a. r!n'! + r!n'! a'a' er#em/angan. er!ng#a$+ er!ng#a$ er#em/angan dan $eor!+$eor! &ang /er#a!$an. !m %!#a'! $erhada engajaran dan em/e%ajaran 'er$a 1!r!+1!r! #ana#+#ana# /er#e er%uan #ha'* 4his course encompasses the de!elopmental process of a child, nature of human beings from the religious and biological perspecti!es, factors that influence the de!elopment of the child, basic principles of child de!elopment, different stages of de!elopment, the underpinning theories of child de!elopment, implications on teaching and learning, de!elopment of children (ith special needs. EDU -):Mur!d dan A%am Be%ajar <3earning and the 3earner= -<-F:=

Kur'u' !n! merang#um! #on'e a%am /e%ajar #ana#+#ana#. e%/aga! $eor! em/e%ajaran. !m %!#a'! 6a#$or er/ezaan !nd!?!du. mo$!?a'!. ga&a em/e%ajaran $erhada em!%!han dan enga %!#a'!an ende#a$an dan '$ra$eg! engajaran em/e%ajaran* 4his course encompasses the child:s learning en!ironment, !arious learning theories, implications of indi!idual differences, moti!ation and learning styles to(ards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. EDU -):0 Penguru'an B!%!# Darjah dan T!ng#ah La#u *Beha!ior and .lassroom anagement= -<-F:=

Kur'u' !n! mem/!n1ang#an enguru'an /!%!# darjah 'e#o%ah rendah. eranan guru da%am menguru' /!%!# darjah. mode%+mode% enguru'an d!'! %!n. ma'a%ah d!'! %!n mur!d+mur!d dan enguru'an mur!d+mur!d /er#e er%uan #ha' 4his course discusses classroom management in primary schools, the roles of teachers in classroom management, models of discipline management, issues regarding discipline problems of students and management of special need students.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PP-01

EDU -):3

Te#no%og! da%am Pengajaran dan Pem/e%ajaran *4echnology in 4eaching and 3earning)

-<,F)=

Kur'u' !n! mem/!n1ang#an #on'e . $eor!. ama%an dan er#em/angan $e#no%og! end!d!#an. em!%!han. engha'!%an. enggunaan dan en!%a!an med!a engajaran. a %!#a'! #emah!ran $e#n!#a% mengguna#an e%/aga! med!a engajaran. eng!n$egra'!an $e#no%og! ma#%uma$ dan #omun!#a'! da%am engajaran dan em/e%ajaran. enguru'an med!a dan 'um/er end!d!#an* 4his course discusses concepts, theories, practices and de!elopment of educational technology, selection, production, utilization and e!aluation of educational media, application of technical skills in using !arious instructional media, integration of information and communication technology in teaching and learning, management of educational media and resources. EDU -):5 Buda&a dan Pem/e%ajaran *.ulture and 3earning) -<-F:=

Kur'u' !n! merang#um! a' e# 'o'!o/uda&a e%/aga! #e%om o# d! Ma%a&'!a. ga&a em/e%ajaran /erda'ar#an a' e# #e e%/aga!an /uda&a. #emah!ran /er#omun!#a'!. #emah!ran hu/ungan #e%om o# 'er$a !'u+!'u #e e%/aga!an /uda&a* 4his course encompasses sociocultural aspects of !arious groups in alaysia, learning styles based on different multicultural aspects, communications skills, multicultural relationship skills and issues. EDU -):4 B!m/!ngan dan Kaun'e%!ng Kana#+#ana# *Guidance and .ounseling for .hildren= -<-F:=

Kur'u' !n! merang#um! #on'e a'a'. ma$%ama$. #e er%uan dan jen!'+jen!' er#h!dma$an /!m/!ngan dan #aun'e%!ng. eranan guru /!a'a 'e/aga! em/!m/!ng. a %!#a'! $eor!+$eor! dan #emah!ran #aun'e%!ng da%am engenda%!an #aun'e%!ng !nd!?!du dan #e%om o#. enggunaan e%/aga! $era ! da%am #aun'e%!ng #ana#+#ana#* 4his course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals, needs, types of guidance and counseling ser!ices, roles of ordinary teachers as guidance teachers, application of theories and basic counseling skills in conducting indi!idual and group counseling and !arious types of therapy in child counseling. EDU -):8 A'a' Ke !m !nan dan Per#em/angan Pro6e'!ona% *3eadership and 4eacher Professional %e!elopment) -<-F:=

Kur'u' !n! mem/!n1ang#an #on'e ro6e'!on. 1!r!+1!r! guru 'e/aga! 'eorang ro6e'!ona%. e$!#a. a#aun$a/!%!$! dan #e'an$unan guru. er!ng#a$ er#em/angan guru. #e em!m !nan dan eranan guru. #emah!ran ro6e'!ona% dan $anggungja2a/ guru da%am e%/aga! a' e# #e em!m !nan d! 'e#o%ah* 4his course discusses the concept of a profession, characteristics of a teacher as a professional, ethics and accountability, teacher politeness, stages of teacher de!elopment, leadership and roles of teachers, professional skills and responsibilities of teachers in !arious aspects of leadership in schools.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PP-02

EDU -):7

Guru dan >a/aran Sema'a <4eacher and .urrent .hallenges)

-<-F:=

Kur'u' !n! mem/!n1ang#an !'u+!'u end!d!#an dan 1a/aran 'ema'a. $anda+$anda a2a% gangguan emo'! da%am #a%angan mur!d dan guru 'er$a 1ara+1ara menangan!n&a. !no?a'! da%am end!d!#an 'er$a enguru'an eru/ahan* 4his course discusses educational issues and current challenges, early symptoms of emotional disturbances amongst students, teachers and (ays to o!ercome, inno!ation and managing educational changes.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PP-03

SINOPSIS KURSUS TERAS 3KURSUS MAJOR+

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KURSUS TERAS 3KURSUS MAJOR+ 40 (AHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengaj!an Su#a$an Pe%ajaran Baha'a Me%a&u Se#o%ah Rendah *Primary #chool alay 3anguage #yllabus #tudy) -<-F:=

BMM-):)

Kur'u' !n! menje%a' dan menghura!#an Da%'a6ah Pend!d!#an Ke/ang'aan. ma$%ama$. o/je#$!6 dan organ!'a'! #andungan. #emah!ran mendengar dan /er$u$ur. #emah!ran mem/a1a. #emah!ran menu%!'. engena%an hura!an 'u#a$an e%ajaran Taha ) dan Taha ,. #on'e engga/ungja%!nan. en&era an. enga&aan. emu%!han dan en!%a!an <@3PA=. eng!'!an #ur!#u%um; !%mu. n!%a!. #e2arganegaraan. era$uran 'o'!o/uda&a. #emah!ran /ern!%a! $am/ah ; #emah!ran /er6!#!r. #emah!ran /e%ajar 1ara /e%ajar. #emah!ran $e#no%og! ma#%uma$ dan #omun!#a'!. #e1erda'an e%/aga!. #on'$ru#$!?!'me dan #on$e#'$ua%. #aj!an ma'a de an dan '!'$em /aha'a* 4his course describes and elaborates aspect of philosophy, aims, content objecti!es and organization, and curriculum specification content (hich includes language skills2 listening and speaking, reading, and (riting, ECPF concepts, added !alue skills and language system. BMM-):, Pedagog! Baha'a Me%a&u Se#o%ah Rendah <Primary #chool alay 3anguage 4eaching Pedagogy= -<,F)=

Kur'u' !n! menje%a' dan menghura!#an #on'e '$ra$eg!. ende#a$an. #aedah dan $e#n!#. enu%!'an %ang#ah engajaran. or!en$a'! ran1angan engajaran har!an. ende#a$an !ndu#$!6 dan dedu#$!6. ende#a$an e#%e#$!# dan #omun!#a$!6. #aedah na$ura%. $a$a/aha'a $erjemahan dan $eru'. #aedah aju# ha6az. %!ngu!'$!#. #od+ #ogn!$!6. '!$ua'!ona%. /aha'a #omun!$!. ora%+aura%. de6!n!'!. #on'e dan jen!' $e#n!# ; ma!n eranan. %a$!h $u/!. /er1er!$a. !n#u!r! enemuan. er/aha'an. #u!z. 'um/ang'aran. 'oa% ja2a/. '!mu%a'!. drama. er/!n1angan. 6orum. d!a%og. er/ua%an $e%e6on dan en&am a!an %a oran* 4his course describes and elaborates on the concepts of strategy, approaches, method and techniAues, the (riting of teaching steps, daily lesson plan orientation, inducti!e and deducti!e approach, eklektik and communicati!e approach, natural method, grammar translation, audio lingual method, lingusitic, code-cogniti!e, situational, comunity language, oral-aural, defination, concept and techniAues 2 role play, drill, story telling, inAuiry, debate, Auiz, brain storming, Auestion and ans(er, simulation, drama, discussion, forum, dialogue, telephone con!ersation and report presentation* No)a
Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -01

BMM-):,

Pedagog! Pengajaran Baha'a Me%a&u Se#o%ah Rendah <Primary #chool alay 3anguage 4eaching Pedagogy= <'e'! ,::7 $am/ahan $o !# Pend!d!#an Ke'e%ama$an Ja%an Ra&a=

-<,F)=

Kur'u' !n! mem6o#u'#an #e ada Teor! Hura!an Baha'a. Teor! Pemero%ehan Baha'a. #on'e +#on'e ; '$ra$eg!. ende#a$an. #aedah. $e#n!#. enga %!#a'!an ende#a$an engajaran /aha'a. e%a#'anaan a#$!?!$! engajaran+ em/e%ajaran /aha'a 'e1ara #on$e#'$ua%. #on'$ru#$!?!'me. em/e%ajaran ma'$er!. #aedah engajaran /aha'a Me%a&u. enga %!#a'!an $e#n!# engajaran /aha'a. enga %!#a'!an #emah!ran /ern!%a! $am/ah. enga %!#a'!an end!d!#an #e'e%ama$an ja%an ra&a. en&ed!aan a#ej a#$!?!$! engajaran dan em/e%ajaran $ahunan dan en&ed!aan ran1angan engajaran har!an* 4his course focuses on 4eori Huraian Bahasa, 4eori Pemerolehan Bahasa, the concepts of strategy, approaches, method, techniAues, application of teaching language approaches, application of learning language approach, the implementation of teaching and learning acti!ities through conte"tual, constructi!isme, mastery, teaching method for teaching alay 3anguage, application of !alue added skills, application of @oad #afety education, preparation of annualBdaily package of teaching and learning acti!ities. No)a
Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008

BMM-))4

Pedagog! Pengajaran Baha'a Me%a&u Se#o%ah Rendah <Primary #chool alay 3anguage 4eaching Pedagogy= <'e'! ,:): menggan$!#an BMM-):,=

-<,F)=

Kur'u' !n! mem6o#u'#an #e ada Kom onen Pengajaran. Teor! Hura!an Baha'a. Teor! Pemero%ehan Baha'a. #on'e +#on'e ; '$ra$eg!. ende#a$an. #aedah. $e#n!#. enga %!#a'!an ende#a$an engajaran /aha'a. enga %!#a'!an ende#a$an em/e%ajaran /aha'a. e%a#'anaan a#$!?$! engajaran+ em/e%ajaran /aha'a 'e1ara #on$e#'$ua%. #on'$ru#$!?!'me. em/e%ajaran ma'$er!. #aedah engajaran /aha'a Me%a&u. enga %!#a'!an $e#n!# engajaran /aha'a. enga %!#a'!an #emah!ran /ern!%a! $am/ah. enga %!#a'!an end!d!#an #e'e%ama$an ja%an ra&a. en&ed!aan a#ej a#$!?!$! engajaran dan em/e%ajaran $ahunan dan en&ed!aan ran1angan engajaran har!an* 4his course focuses on teaching component, 4eori Huraian Bahasa, 4eori Pemerolehan Bahasa, the concepts of strategy, approaches, method, techniAues, application of teaching language approaches, application of learning language approach, the implementation of teaching and learning acti!ities through conte"tual, constructi!isme, mastery, teaching method for alay 3anguage, application of !alue added skills, application of @oad #afety -ducation, preparation of annualBdaily package of teaching and learning acti!ities. No)a
Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010

BMM-):-

Pen$a#'!ran Baha'a Me%a&u Se#o%ah Rendah

-<,F)=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -02

<Primary #chool

alay 3anguage 0ssessment=

Kur'u' !n! menje%a'#an enger$!an dan #on'e en$a#'!ran. enguj!an dan en!%a!an. $a#'onom! dan doma!n. jadua% ' e'!6!#a'! uj!an. em/!naan uj!an. jen!' dan #aedah en!%a!an /aha'a. en!%a!an #emah!ran dan a#$!?!$! /aha'a. en!%a!an enga%aman em/e%ajaran. en!%a!an /aha'a /era'a'#an roje#. dan en!%a!an /era'a'#an 'e#o%ah 4his course e"plains the concept and principle of testing, e!aluation, and measurement, ta"onomy and domain, table of test specifications, testing de!elopment, types and method of language assessment, language skills assessment and language acti!ities, assessment of learning e"perience, project based language assessment and school based assessment. BMM-):0 Pengajaran Kemah!ran Baha'a Me%a&u <4eaching 3anguage #kills in alay 3anguage= -<,F)= #emah!ran engajaran mem/a1a. engajaran en&ed!aan

Kur'u' !n! menghura!#an #emah!ran mendengar dan /er$u$ur. mem/a1a. ende#a$an dan #aedah engajaran /a1aan. $e#n!# #emah!ran mem/a1a. en&ed!aan ran1angan e%ajaran #emah!ran en!%a!an #emah!ran mem/a1a. #emah!ran menu%!'. ende#a$an #emah!ran menu%!'. #emah!ran mengarang. ro'edur engajaran dan /ahan /an$u mengajar dan en!%a!an engajaran #emah!ran menu%!'*

4his course elaborates on listening and speaking skills, reading skill, approaches and methods of teaching techniAues of reading, teaching reading skills, preparation of teaching plan for reading skills, assessment of reading skills, (riting skills, approach to teaching (riting skills, teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of (riting skills. Pengajaran dan Pem/e%ajaran Baha'a Me%a&u Ber/an$u#an Kom u$er <.omputer 0ided in 4eaching and 3earning alay 3anguage=

BMM-):3

-<:F-=

Kur'u' !n! menje%a'#an enggunaan enj!n en1ar! /ahan /aha'a Me%a&u. a %!#a'! gar!' anduan dan e$!#a enggunaan !n$erne$. em!%!han /ahan !n$erne$ un$u# engajaran dan em/e%ajaran. em/!naan dan enggunaan $a a# dan %aman 2e/. enga %!#a'!an '$ru#$ur er au$an. enga %!#a'!an mode% em ro'e'an ma#%uma$. engajaran /aha'a 'e1ara a$a' $a%!an. engajaran dan em/e%ajaran 'e1ara /!%!# darjah ma&a dan '!dang ?!deo. enggunaan a%a$ engarangan. mere#'a 1! $a an!ma'!. /eng#e% enggunaan 1a#era ada$. dan 'em!nar dan ameran $e#no%og! ma#%uma$ dan #omun!#a'! da%am engajaran /aha'a Me%a&u* 4his course describes the use of internet, internet resources, procedures, ethics, learning homepage, linkages in application structure, application of information processing model, on-line learning of language learning, !irtual and !ideo learning, use of (riting tools, animation in presentation, learning .%s in teaching, conference and e"hibition in 1.4.

BMM-):5

Pemu%!han dan Penga&aan Pengajaran Baha'a

-<-F:=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -03

Me%a&u Se#o%ah Rendah <@emedial and -nrichment in Primary #chool 3anguage 4eaching=

alay

Kur'u' !n! menghura!#an end!d!#an emu%!han. er/ezaan enge%o%aan dan '$ra$eg!. ma'a%ah engua'aan em/e%ajaran dan 1ara menge'an #e'u#aran em/e%ajaran. %ang#ah+%ang#ah #hu'u' da%am enge%o%aan 'e'! emu%!han. en&ed!aan ran1angan engajaran end!d!#an emu%!han. en&ed!aan /ahan /an$u mengajan. 'e'! %a$!han engajaran. en!%a!an engajaran end!d!#an emu%!han. end!d!#an enga&aan. ro'edur rogram end!d!#an enga&aan. e%a#'anaan a#$!?!$! enga&aan. en&ed!aan /ahan /an$u dan ran1angan engajaran a#$!?!$! enga&aan. 'e'! %a$!han engajaran dan en!%a!an engajaran end!d!#an enga&aan* 4his course elaborates on remedial education, differences in organizing and strategy, learning difficulties and (ays of detecting the learning difficulties, specific (ays in organizing the remedial session, preparing the lesson plan of remedial session, teaching practical session, teaching of assessment, enrichment education, procedure of enrichment education programme, implementing of enrichment e"ercise, preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment acti!ities, sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. BMM-):4 Pengan$ar L!ngu!'$!# Baha'a Me%a&u <1ntroduction to alay 3anguage 3inguistic= ,<,F:=

Kur'u' !n! menghura!#an /!dang %!ngu!'$!#. '!6a$ /aha'a. re6%e#'! ; em!#!ran da%am %!ngu!'$!#. 'ejarah er#em/angan !%mu %!ngu!'$!#. '$ru#$ur %!ngu!'$!#. 6a#$or %uaran. ?ar!a'! /aha'a. %!ng!'$!# #on$e#'$ua%. %!ngu!'$!# gunaan. %!ngu!'$!# d!a#ron!#. era$uran arad!gma$!#. '$!%!'$!# dan /aha'a Me%a&u 'a!n$!6!#* 4his course elaborates on !arious linguistic fields, language characteristics, reflection 2 thinking in linguistic, linguistic de!elopement history, linguistic structureG e"ternal factor, language !ariation, conte"tual linguistic, applied linguistic, dycronic linguistic, paradigmatic rule, stylistic, and scientific alay language. BMM-):8 Done$!# dan Dono%og! Baha'a Me%a&u <Phonetic and Phonology in alay 3anguage= -<-F:=

Kur'u' !n! menghura!#an $eor! 6one$!# dan 6ono%og!. ar$!#u%a'! dan ar$!#u%a$or. huru6+huru6 dan '!m/o% 6one$!#. 6onem ; 6onem 'egmen$a%. 6onem 'u ra'egmen$a%. %a$!han 'e/u$an dan en&u#uan 'e/u$an. 'e/u$an /a#u #a$a $er/!$an dan #a$a !njaman. dan %a$!han men$ran'#r! '!* 4his course elaborates on phonetic and phonology theories, articulation and articulators, alphabet and phonetic symbols, phonemes, segmental phonemes, super segmental phonemes, pronunciation and syllablication in alay language, pronunciation and syllablication e"ercise, pronunciation and syllablication transcription, and standard pronunciation.

BMM-):7

Mor6o%og! Baha'a Me%a&u

-<-F:=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -04

< orphology of

alay 3anguage=

Kur'u' !n! menje%a'#an ro'e' em/en$u#an #a$a /aha'a Me%a&u $erma'u# em/en$u#an #a$a nama. #a$a #erja. #a$a adje#$!6. dan em/en$u#an #a$a /aharu. !m/uhan da%am /aha'a Me%a&u. /en$u# er#a$aan /aha'a Me%a&uE go%ongan #a$aE go%ongan #a$a #erjaE jen!' #a$a adje#$!6E dan #e%a' #a$a $uga'* 4his course elaborates on the formation of the (ords of the alay language including the formation of nouns, !erbs, adjecti!es, and the formation of ne( (ords, affi"es in alay language, alay language (ord form, types of (ords, !erbsG adjecti!es, and functional (ord. BMM-)): S!n$a#'!' Baha'a Me%a&u <#ynta" of alay 3anguage= -<-F:=

Kur'u' !n! menghura!#an #andungan /!dang #aj!an !%mu '!n$a#'!'. &ang merang#um! 'u'unan #on'$!$uen 6ra'a nama. 6ra'a #erja. 6ra'a adje#$!6. 6ra'a 'end! nama. a&a$ da%am /aha'a Me%a&u $erma'u# 6ra'a. #%au'a. a&a$ da'ar. a&a$ $ungga%. a&a$ majmu#. dan ro'e' ener/!$an a&a$*

4his course elaborates on the contents of synta" kno(ledges including the constituent order of noun phrase, !erb phrase, adjecti!es phrase, prepositional phrase, the sentence in alay language included phrase, clause, single sentence, comple" sentence and sentence construction process.
BMM-))) Seman$!# dan Per!'$!%ahan Baha'a Me%a&u <#emantic and 4erminology of alay 3anguage= ,<,F:=

Kur'u' !n! menje%a'#an $en$ang 'eman$!#. 6!$ur ma#na. ma#na %e#'!#a%. ma#na a&a$E eru/ahan 'eman$!#. $eor! em/u#$!an. #e$a#'aan dan #e#a/uran ma#na. ma#na er!/aha'a. er!'$!%ahan. 'um/er !'$!%ah. '#ema $a$a1ara em/en$u#an !'$!%ah. a' e# $a$a/aha'a dan 'eman$!# er!'$!%ahan /aha'a Me%a&u. !'$!%ah '!ng#a$an. %am/ang. dan ejaan* 4his course elaborates on semantic, feature meaning, le"ical and conte"tual meanings, semantic changeG proof theory, ambiguity and !ague meanings, idiomatic meaningG terminology and terminology construction scheduleG grammar and semantic aspect of alay language terminology, short forms, symbols and spelling. Sejarah Per#em/angan Baha'a Me%a&u. Per#amu'an. dan Terjemahan <History of alay 3anguage %e!elopment, %ictionary %e!elopment and 4ranslation)

BMM-)),

-<-F:=

Kur'u' !n! mem6o#u'#an 6a%'a6ah dan 'ejarah er#em/angan /aha'a Me%a&u. #aj!an $e#' /aha'a Me%a&u #%a'!# dan era%!han. /aha'a Me%a&u ramerde#a dan a'1a#o%on!a%. emodenan dan eran1angan /aha'a Me%a&u. ma'a de an dan 1a/aran /aha'a Me%a&u. 'u'ur ga%ur er#em/angan enu%!'an $a$a/aha'a /aha'a Me%a&u. a%!ran dan $o#oh da%am $a$a/aha'a Me%a&u. 'ejarah ejaan ja2!. 'ejarah dan er#em/angan ejaan rum!. !'u /aha'a $er#!n!. #or u' /aha'a. er#amu'an. dan #aedah dan $e#n!# $erjemahan*
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -05

4his course focuses on the philosophy and de!elopment history of the alay language, the study of the classical alay language te"ts and its shift, alay language preindepence and past independence, modernisation and planning of the alay language, the future and the challenges of the alay language, (riting de!elopment of !ocabulary of the alay language, the flo( and e"perts of the alay language !ocabulary, the history of <a(i spelling, the history of the de!elopment of the romanise, spelling, current language issues, language corpus, dictionary, and translation techniAues and method. BMM -))Pen&e%!d!#an T!nda#an I G Baha'a Me%a&u Pend!d!#an Rendah <0ction @esearch 1 2 ethodology) -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! enge$ahuan $en$ang #aedah en&e%!d!#an $!nda#an da%am PISMP <Baha'a Me%a&u Pend!d!#an Rendah= Kur'u' !n! mem/!n1ang#an engena%an $erhada e%/aga! #aedah da%am en&e%!d!#an end!d!#an. engena%an $erhada e%/aga! re#a /en$u# en&e%!d!#an $!nda#an. ro'edur en&e%!d!#an end!d!#an. #on'e dan mode%+mode% en&e%!d!#an $!nda#an. ro'e' en&e%!d!#an $!nda#an. eran1angan dan 1adangan. #aedah+#aedah engum u%an da$a. er$!m/angan da%am engum u%an da$a. ana%!'!' da$a. !n$er re'$a'! da$a en&e%!d!#an $!nda#an. enu%!'an %a oran dan ar$!#e% en&e%!d!#an $!nda#an. dan 1ara+1ara men&e/ar#an da$a en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides kno(ledge about action research method in alay 3anguage for primary education. 1t discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to !arious types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, (riting an action research report and article and (ays of making action research data public. BMM-))0 Ke/uda&aan Me%a&u < alay .ulture= ,<,F:=

Kur'u' !n! menje%a'#an #on'e /uda&a. ma'&ara#a$. #e/uda&aan Me%a&u <dar! 'udu$ o%!$!#. 'o'!a%. dan e#onom!=. engaruh %uar da%am ma'&ara#a$ Me%a&u. #e/uda&aan Me%a&u da%am /ahan 'a'$era dan /u#an 'a'$era. $a'a2ur *(orld!ie() dan #o'mo%og! ma'&ara#a$ Me%a&uE 'er$a #e/uda&aan #e/ang'aan* 4his course elaborates on concept of culture, societyG alay culture *from political, social, and economic aspects), e"ternal influence in alay society, culture in literary and non literary resources, (orld !ie( and alay society cosmology, and national culture. BMM-))3 Pen&e%!d!#an T!nda#an II + Baha'a Me%a&u Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= <0ction @esearch 112 1mplementation and @eporting= alay

-<:F-=

Kur'u' !n! mem/er! #emah!ran e%a#'anaan dan e%a oran en&e%!d!#an $!nda#an da%am Baha'a Me%a&u Pend!d!#an Rendah &ang me%!/a$#an e%a#'anaan en&e%!d!#an $!nda#an d! 'e#o%ah dan enu%!'an %a oran. enganjuran 'em!nar. ro'edur endo#umen$a'!an dan ener/!$an en&e%!d!#an $!nda#an*
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -06

4his course pro!ides skills in implementating and reporting action research in PISMP * alay 3anguage for Primary -ducation). 1t in!ol!es the implementation of action research in school and (riting an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. BMM-))5 Genre Ke'u'a'$eraan Me%a&u da%am Baha'a Me%a&u < alay 3iterature Genre in alay 3anguage= -<-F:=

Kur'u' !n! menghura!#an 'a'$era da%am eng!'!an #ur!#u%um /aha'a Me%a&u 'e#o%ah rendah. ende#a$an emahaman $e#' 'a'$era 'e#o%ah rendah. $e#n!# dan a#$!?!$! engajaran dan em/e%ajaran 'a'$era. 'a'$era /and!ngan. 'a'$era #ana#+ #ana# dan remaja. dan a re'!a'! $e#' 'a'$era 'e#o%ah rendah* 4his course e"plicates litrature in primary school alay language curriculum, approaches in understanding primary school literary te"ts, literary teaching and learning techniAues and acti!ities, comparati!e literature, children and adolescent literature, and primary school literary te"ts appreciation.

10 (AHASA ARA( PENDIDIKAN RENDAH BAM-):) Kemah!ran Ber/aha'a Ara/ <0rabic .ommunication #kills= -<,F)=

Kur'u' !n! mem er#ena%#an #emah!ran+#emah!ran a'a' Baha'a Ara/ !a!$u mendengar. /er$u$ur. mem/a1a dan menu%!'* Kur'u' !n! mem/!n1ang dan mengu a' 'e1ara menda%am 'e$!a #om onen #emah!ran /aha'a &ang merang#um! #on'e . #e en$!ngan. $ujuan. dan eng#%a'an /ag! 'e$!a #emah!ran* Kur'u' !n! juga menga %!#a'!#an 'e1ara ra#$!' #eem a$+em a$ #emah!ran /aha'a $er'e/u$ me%a%u! /e/era a /ahan $e#' $er !%!h /ag! men!%a! $aha engua'aan e%ajar $erhada #emah!ran+#emah!ran $er'e/u$* 4his course introduces the basic 0rabic language skills such as listening, speaking, reading, and (riting, discusses e!ery component of the language skills including concepts, importance, aims, and classification, and application all the four language skills through !arious selected te"ts to e!aluate students: language skills ability. BAM-):, Kaedah Pengajaran Kemah!ran Baha'a Ara/ <0rabic 3anguage #kills 4eaching ethodology) -<-F:=

Kur'u' !n! mem/!n1ang#an #aedah+#aedah engajaran #emah!ran mendengar. /er$u$ur. mem/a1a dan menu%!'. %ang#ah+%ang#ah engajaran /ag! 'e$!a #emah!ran. 6a#$or+6a#$or &ang mem/an$u engua'aan 'e'ua$u #emah!ran dan ha%angan+ha%angan &ang menganggu dar! engua'aan 'e'ua$u #emah!ran /aha'a* Kur'u' !n! juga mem/!n1ang#an #aedah ra#$!' enu%!'an #ha$ dan !m%a#* 4his course discusses on the methodology of teaching listening, speaking, reading, and (riting skills, describes the teaching steps for e!ery skill, elaborates on the ad!antages and shortcomings acAuiring language skills, and discusses the practical methodology in (riting khat and dictation.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -07

BAM-):-

Ta$a/aha'a Ara/ ) <0rabic #ynta" >=

-<-F:=

Kur'u' !n! mem/!n1ang#an $a$a/aha'a /aha'a Ara/ &ang merang#um! jen!'+jen!' #a$a nama. #a$a #erja dan ar$!#e% dar! 'eg! /en$u#+/en$u# eru/ahann&a* Ia juga mem/!n1ang#an /en$u#+/en$u# 6ra'a dan a&a$+a&a$ &ang /e$u% dengan mengguna#an #aedah nom!na$!6. a#u'a$!6 dan gen!$!6* 4his course discusses the 0rabic synta" (hich is di!ided into (ord classifications, nouns, !erbs, articles, types of phrases and sentences using nominati!e, accusati!e and geniti!e. BAM-):0 Ta$a/aha'a Ara/ , *0rabic #ynta" 6) -<-F:=

Kur'u' !n! 'e/aga! %anju$an #e ada $aju#+$aju# &ang d!/!n1ang#an da%am Kur'u' Ta$a/aha'a Ara/ ) mengena! em/en$u#an a&a$ dengan ga&a /aha'a &ang /e$u% dan $e a$* D! 'am !ng !$u #ur'u' !n! mem/!n1ang#an #aedah mengajar '!n$a#'!' 'e1ara umum &ang merang#um! #a$a nama $!da# 6%e#'!. #a$a #erja $!da# 6%e#'!. #a$a nama 6%e#'!. #a$a #erja 6%e#'!. enggunaan ga&a /aha'a. ga&a #e1ua%! ! 'eruan. enjodoh /!%angan dan #a$a 'u'u% dengan mem/er! ene#anan #e ada #aedah engajaran d! 'e#o%ah rendah * 4his course is a continuation of 4atabahasa 0rab >. 1t emphasises on sentence formation correct (ith the styles and methods of 0rabic language, teaching suitable synta", teaching techniAues for primary school. BAM-):3 Mor6o%og! Ara/ <0l #arf 0l 0rabi= -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! $um uan #e ada $eor! dan ra#$!# mor6o%og! Ara/. '!'$em mor6o%og! Ara/ dengan mem/er! $um uan #e ada #a$a da'ar. #a$a $er/!$an. a2zan 'ar6! < o%a mor6o%og!=. era$uran+ era$uran mor6o%og! dan juga /en$u#+ /en$u#n&a 'er$a ma#na. '$ru#$ur a&a$ namaan dan em/en$u#ann&a. #a$a nama dan #a$a #erja 'er$a jen!'+jen!' $a'r!6. juga mendedah#an #aedah. $e#n!# dan '$ra$eg! engajaran mor6o%og! Ara/* 4his course focuses on the theory and practical aspects of 0rabic morphology, the principles, rules and forms of 0rabic orphology, nominal and !erbal sentences, nouns and !erbs approaches, techniAues and strategies to teach 0rabic morphology. BAM-):5 Re$or!#a Baha'a Ara/ <0l Balaghah= -<-F:=

Kur'u' !n! mem/!n1ang#an I%mu Re$or!#a Baha'a Ara/ <a%+/a%aghah a% G Ara/!&ah= dar! 'eg! er#em/angan dan #e en$!ngann&a 'er$a $!ga #om onen a'a' &ang $erd!r! dar! a%+Ba&an. a%+MaOan! dan a%+Bad!O* Se$!a $aju# da%am $!ga #om onen a'a' !n! d!hura!#an 'e1ara $er er!n1! dengan mengemu#a#an 1on$ohG 1on$oh meng!#u$ #e'e'ua!an 'e$!a #a$egor!. mendedah#an #aedah. $e#n!# dan '$ra$eg! engajaran I%mu a%+/a%aghah 'e/aga! 'a$u /en$u# endedahan a2a% #e ada /a#a% guru* 4his course is structured students kno(ledge about @hetoric of 0rabic language beginning (ith its de!elopment and significance of Bayan, a:ani and Badi:, approaches, techniAues and strategies @hetoric of 0rabic.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -08

BAM-):4

Ke'u'a'$eraan Ara/ *0l 0dab al 0rabi=

-<-F:=

Kur'u' !n! mem/!n1ang#an mengena! 'ejarah #e'u'a'$eraan Ara/ meng!#u$ em/ahag!ann&a #e ada %!ma zaman u$ama . !a!$u zaman Jah!%!&ah. zaman ermu%aan I'%am. zaman Ban! Uma!&ah. zaman Ban! A/a'!&&ah dan zaman moden* Pendedahan 'e1ara %e/!h $er er!n1! d!/er!#an mengena! /en$u# 'a'$era 'amada u!'! a$au ro'a. $ema. #e!'$!me2aan. #e'an dan 'um/er u!'! a$au ro'a $er'e/u$. ha'!%+ha'!% #ar&a en&a!r. em!da$o dan enu%!' $er'ohor /ag! 'e$!a zaman. d!ana%!'!' dar! e%/aga! a' e# /aha'a un$u# enga&aan dan engua'aan #emah!ran /er/aha'a 'er$a mendedah#an #aedah engajaran #e'u'a'$eraan Ara/* 4his course focuses on the chronology of 0rabics literature (hich are di!ided into fi!e main periods, <ahily, early 1slam, +mayyad, 0bbasy and odern, types of literature, prose and poetry, (ell-kno(n poets, orators and (riters, also analyse !arious language aspects for enrichment and skills in teaching 0rabics literature. Penguru'an Sum/er dan Pengajaran Baha'a Ara/ Ber/an$u#an #om u$er <@esource anagement and .omputer 0ided in 4eaching 0rabic=

BAM-):8

-<,F)=

Kur'u' !n! mem/!n1ang#an engena%an jen!'+jen!' 'um/er &ang 'e'ua! un$u# engajaran /aha'a Ara/ d! er!ng#a$ 'e#o%ah rendah. menerang#an 1ara en&ed!aan 'um/er engajaran dan em/e%ajaran. #emah!ran mengguna dan mengenda%!#ann&a da%am ro'e' engajaran dan em/e%ajaran. mendedah#an e%ajar $en$ang engajaran /aha'a Ara/ /er/an$u#an #om u$er. !'$!%ahG!'$!%ah mu%$!med!a da%am /aha'a Ara/. a %!#a'! er!'!an. engha'!%an /ahan mu%$!med!a engajaran dan em/e%ajaran /aha'a Ara/ 'er$a me%a&ar! %aman 2e/ Ara/* 4his course is structured to e"pose students to an introduction of learning and teaching sources, !arious types of kno(ledge sources such as (ebsites !ia internet, 0rabic multimedia terminology, soft(are applications e"plains, se!eral (ays on ho( to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using 1.4. BAM-):7 Pengena%an Kur!#u%um Baha'a Ara/ KBSR <1ntroduction to 0rabic KB#@ .urriculum= -<-F:=

Kur'u' !n! mem/!n1ang#an mengena! dua er#ara u$ama da%am ro'e' engajaran dan em/e%ajaran !a!$u 'u#a$an e%ajaran dan hura!an 'u#a$an e%ajaran 'er$a /u#u $e#' dan #om onenn&a. menghura!#an #andungan 'u#a$an e%ajaran dan hura!an 'u#a$an e%ajaran dar! $ahun ) h!ngga $ahun 5 'er$a mem/er! ene#anan #e ada #om/!na'! enggunaan /u#u $e#'. /u#u %a$!han dan /u#u anduan guru dan !'! #andungann&a* 4his course discusses t(o important and significant factors in the teaching process, syllabus and te"t book, syllabus contents and curriculum specifications, combination of using te"t book, assessment book and teacher:s guide.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -09

BAM-)):

Pengajaran M!#ro dan Ma#ro Pend!d!#an Baha'a Ara/ < icro and acro 4eaching in 0rabic -ducation=

-<,F)=

Kur'u' !n! mem/!n1ang#an #on'e engajaran m!#ro dan ma#ro. menghura!#an jen!'Gjen!' #emah!ran. 1ara e%a#'anaan engajaran m!#ro dan ma#ro .1ara men&ed!a#an ran1angan engajaran har!an. m!ngguan dan 'eme'$er meng!#u$ 6orma$ &ang /e$u% dan mendedah#an e%ajar 1ara mem/!na ha'!% em/e%ajaran dan mem/ua$ re6%e#'!* 4his course discusses the concept of micro and macro teaching, different skills, implement of the micro and macro teaching, lesson planning, daily, (eekly and semester and (riting learning outcomes and (riting reflections. BAM -))) Kaedah Pengajaran Baha'a Ara/ < ethodology of 0rabic 4eaching= -<-F:=

Kur'u' !n! /er6o#u' #e ada #aedah engajaran /aha'a Ara/ 'e/aga! /aha'a #edua. mendedah#an #e ada e%ajar $en$ang #e/a!#an dan #e#urangan 'e$!a #aedah engajaran /aha'a #edua. menghura!#an e%/aga! $e#n!# dan '$ra$eg! engajaran &ang /er'e'ua!an 'er$a e%emen+e%emen &ang mem engaruh! #e/er#e'anan ro'e' engajaran dan em/e%ajaran. dan 1!r!+1!r! ro6e'!ona%!'me guru /aha'a Ara/* Th!' 1our'e 6o1u'e' on $he a roa1he' and $e1hn!Nue' !n $ea1h!ng and %earn!ng Ara/!1 a' a 'e1ond or 6ore!gn %anguage'. a %!1a$!on o6 a ro r!a$e $e1hn!Nue' '$ra$eg!e' 6or e66e1$!?e $ea1h!ng. ad?an$age' and 'hor$1om!ng' o6 $ea1h!ng Ara/!1 a' a 'e1ond %anguage and $he 1hara1$er!'$!1' o6 ro6e''!ona% Ara/!1 $ea1her* Pen!%a!an Pend!d!#an Baha'a Ara/ <-!aluation in 0rabic -ducation=

BAM -)),

-<-F:=

Kur'u' !n! mendedah#an e%ajar er/ezaan $erm!no%og! en!%a!an. engu#uran. en$a#'!ran dan enguj!an /aha'a Ara/. menghura!#an jen!'+jen!' uj!an dan en!%a!an. r!n'! + r!n'! a'a' en!%a!an. em/!naan !$em /erda'ar#an jadua% ' e'!6!#a'! uj!an dan 1!r!+1!r! en$a#'!ran &ang /a!# dan menerang#an ro'edur engenda%!an uj!an dan en!%a!an #emah!ran /er/aha'a Ara/ 'e1ara %!'an dan enu%!'an d! 'e#o%ah* 4his course e"poses students to the terminology of assessment, e!aluation and e"amination of 0rabic language, the different types of tests and the principles in building 0rabic tests items, the procedure in conducting oral and (ritten e"amination for 0rabic language in school. BAM-))Pen&e%!d!#an T!nda#an I G Baha'a Ara/ Pend!d!#an Rendah <Kaedah= <0ction @esearch 12 ethodology) -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! enge$ahuan $en$ang #aedah en&e%!d!#an $!nda#an da%am Baha'a Ara/ Pend!d!#an Rendah* Kur'u' !n! mem/!n1ang#an engena%an $erhada e%/aga! #aedah da%am en&e%!d!#an end!d!#an. engena%an $erhada e%/aga! re#a /en$u# en&e%!d!#an $!nda#an. ro'edur en&e%!d!#an end!d!#an. #on'e dan mode%+mode% en&e%!d!#an $!nda#an. ro'e' en&e%!d!#an $!nda#an.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -010

eran1angan dan 1adangan. #aedah+#aedah engum u%an da$a. er$!m/angan da%am engum u%an da$a. ana%!'!' da$a. !n$er re'$a'! da$a en&e%!d!#an $!nda#an. enu%!'an %a oran dan ar$!#e% en&e%!d!#an $!nda#an. dan 1ara+1ara men&e/ar#an da$a en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides kno(ledge about action research method in 0rabic 3anguage for primary education. 1t discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to !arious types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, (riting an action research report and article and (ays of making action research data public. BAM-))0 Pengan$ar L!ngu!'$!# Am dan Per#amu'an Ara/ <General 3inguistic and 0rabic 3e"icography= -<-F:=

Kur'u' !n! mem/!n1ang#an !%mu %!ngu!'$!# 'e1ara umum &ang merang#um! #on'e emero%ehan /aha'a !/unda. /aha'a #edua dan /aha'a a'!ng. mengu a' #om e$en'! #omun!#a$!6 dan '!#o%og! /aha'a. $eor!+$eor! emero%ehan /aha'a dan 6ung'!+6ung'! /aha'a* menghura!#an '!'$em 6ono%og! dan 6one$!# /aha'a Ara/ &ang merang#um! ?o#a% dan #on'onan. monem. mor6em. 'u#u#a$a dan #a$a. ma#hraj huru6 'er$a #aedah engajaran 6one$!# d! 'am !ng #e e%/aga!an !n$ona'! dan ene#anan /un&! &ang mem/a2a /er/aga! ma#na dan mengu a' '!'$em er#amu'an Ara/. 1ara+1ara 'u'unannn&a dan 1ara enggunaann&a* Th!' 1our'e '$ud!e' %!ngu!'$!1' genera%%& 1on'!'$!ng o6 'e?era% %anguage a1Nu!'!$!on 1on1e $' !n na$!?e. 'e1ond and 6ore!gn %anguage'. 1ommun!1a$!?e 1om e$en1& and '&1ho%og!1a% %anguage. %anguage a1Nu!'!$!on $heor!e'. hono%og& and hone$!1 o6 Ara/!1 %anguage !n1%ud!ng hon!1' '&'$em. ?o2e% and 1on'onan$. moneme. honeme. '&%%a/%e and 2ord. ronun1!a$!on and ar$!1u%a$!on o6 e?er& '!ng%e Ara/!1 %e$$er* Pedagog& and hono%og& !n $ea1h!ng and %earn!ng ro1e''* Pen&e%!d!#an T!nda#an II G Baha'a Ara/ Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= *0ction @esearch 112 0rabic 3anguage *1mplementation and @eporting=

BAM-))3

-<:F-=

Kur'u' !n! mem/er! #emah!ran e%a#'anaan dan e%a oran en&e%!d!#an $!nda#an da%am Baha'a Ara/ Pend!d!#an Rendah &ang me%!/a$#an e%a#'anaan en&e%!d!#an $!nda#an d! 'e#o%ah dan enu%!'an %a oran. enganjuran 'em!nar. ro'edur endo#umen$a'!an dan ener/!$an en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides skills in implementating and reporting action research in 0rabic 3anguage #tudies for primary education. 1t in!ol!es the implementation of action research in school and (riting an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -011

BAM-))5

Penguru'an Sum/er dan Pen!%a!an Baha'a Ara/ *@esource anagement and -!aluation in 0rabic 3anguage)

-<-F:=

Kur'u' !n! mem/!n1ang#an engena%an 'um/er engajaran dan em/e%ajaran. jen!' G jen!' 'um/er &ang 'e'ua! d!guna#an un$u# engajaran Baha'a Ara/ d! er!ng#a$ 'e#o%ah rendah $erma'u# 'um/er dar! !n$erne$ dan %aman 2e/* Ia juga mem/!n1ang#an mengena! e%/aga! er#ara &ang /er#a!$an dengan en&ed!aan 'um/er engajaran dan em/e%ajaran . #emah!ran mengguna dan mengenda%!#ann&a da%an ro'e' engajaran dan em/e%ajaran. #on'e en!%a!an. en$a#'!ran dan enguj!an Baha'a Ara/. jen!' G jen!' uj!an dan en!%a!an Baha'a Ara/. em/!naan !$em. en!%a!an #enda%!an 'e#o%ah. en!%a!an #emah!ran /er/aha'a ara/. e%a#'anaan dan 1ara engenda%!an uj!an dan en!%a!an #emah!ran /er/aha'a Ara/* 4his course e"poses the e"pectant students to an introduction of learning and teaching sources, !arious types of kno(ledge sources such as bibliographies and (ebsites !ia internet in teaching 0rabic for the primary le!el, se!eral (ays on ho( to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process, the terminology of assessment, e!aluation and e"amination of 0rabic language, types of tests and the principles in building 0rabic tests items, the procedure in conducting oral and (ritten e"amination for 0rabic language. 20 (AHASA %INA PENDIDIKAN RENDAH Done$!# dan Ko'a Ka$a <Phonetics and ?ocabulary= -<,F)=

B>N-):)

Kur'u' !n! mem er#ena%#an enge$ahuan 6one$!# dan mor6o%og! /aha'a >!na 'e er$! mor6em. #o'a #a$a. dan er!/aha'a* Tum uan d!/er! #e ada %a$!han 'e/u$an &ang '$andard dan #aedah engajaran 6one$!# /aha'a >!na <Hanyu Pinyin=* 4his course introduces the kno(ledge of phonetics and morphology of .hinese language like morphemes, !ocabulary, and idioms. -mphasis is gi!en on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the .hinese language phonetics*Hanyu Pinyin). Guru Baha'a >!na dan Pem/e%ajaran Baha'a >!na *.hinese 3anguage 4eacher and ethodology of 4eaching and 3earning)>h!%drenO' Learn!ng !n S1!en1e

B>N-):,

-<-,F:)=

Kur'u' !n! mem/!n1ang#an #on'e dan $e#n!#+$e#n!# a'a'. eran1angan dan e%a#'anaan engajaran dan em/e%ajaran. eranan dan #od e$!#a guru Baha'a >!na* Kon'e a'a' me%! u$! $eor! emero%ehan /aha'a. r!n'! dan o/je#$!6 engajaran /aha'a >!na. e%/aga! edagog! umum 'er$a !n$egra'! $e#no%og! ma#%uma$ dan #omun!#a'! da%am engajaran dan em/e%ajaran /aha'a >!na* Te#n!#+$e#n!# a'a' $erma'u# #emah!ran /er#omun!#a'! 'e1ara ?er/a% dan /u#an ?er/a%. $e#n!# 'oa% ja2a/. enje%a'an #on'e . emu%aan dan enu$u e%ajaran. 'er$a en&ed!aan dan enggunaan /ahan /an$u mengajar* Peran1angan dan
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -012

e%a#'anaan engajaran dan em/e%ajaran u%a me%! u$! mengajar dan re6%e#'!. 'er$a #on'e engajaran m!#ro*

enu%!'an ran1angan

4his course discusses the concept, basic techniAues and methodology in teaching $ learning .hinese language, the roles and ethics of language teachers. 4he basic concept includes the theories of acAuiring language skills, principles and objecti!es of teaching .hinese language, !arious general pedagogies and the integration of information and communication techniAues in the teaching $ learning of .hinese language. 4he basic techniAue co!ers the !erbal and non!erbal communication skills, Auestioning techniAues, defining concepts, induction and closure of a lesson as (ell as preparing and using teaching aids. Planning and implementing teaching and learning in!ol!es lesson planning, (riting reflections and understanding micro teaching concepts.

B>N-):-

Ta$a/aha'a dan Re$or!# *Grammar and @hetoric)

-<-F:=

Kur'u' !n! me%! u$! enge$ahuan un$u# $a$a/aha'a #%a'!# dan moden un$u# /aha'a >!na* Ta$a/aha'a #%a'!# meng#aj! #um u%an #a$a #%a'!# 'emen$ara $a$a/aha'a moden merang#um! #um u%an #a$a. 6ra'a. #om onen a&a$. jen!'+jen!' a&a$ dan re$or!#* 4his course encompasses the grammatical structure of both classical and modern .hinese language. 4he classical .hinese grammar studies the classical groups of (ords and phrases (hile the modern .hinese language e"amines groups of (ords, phrases, sentence structure, types of sentences and rhetoric. B>N-):0 Ke'u'a'$eraan Kana#+#ana# <.hildren:s 3iterature= -<,F)=

Kur'u' !n! me%! u$! enge$ahuan a'a' #e ada #e'u'a'$eraan #ana#+#ana#; #on'e . 1!r!+1!r!. dan /en$u# genre 'a'$era 'er$a 'ejarah er#em/angann&a* Kar&a+#ar&a 'a'$era #ana#+#ana# dar! e%/aga! genre d! !%!h 'e/aga! $e#' /a1aan a'a' un$u# engha&a$an dan engana%!'!'an* Penu%!'an #ar&a 'a'$era #ana#+ #ana# dan engajaran dan em/e%ajaran juga d! er#ena%#an* 4his course encompasses the basic kno(ledge of children:s literature2 concepts, characteristics, genre and historical de!elopment. 0rticles from different types of children:s literature are selected as reading te"ts and teaching and learning methods are also introduced. Pengajaran dan Pem/e%ajaran Kemah!ran Mengena%! dan Menu%!' A#'ara >!na dan Kemah!ran Mem/a1a <4eaching-3earning of @eading and ;riting .hinese .haracters, and the Process of 4eaching and 3earning @eading #kills in Primary .lassroom=

B>N -):3

-<,F)=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -013

Kur'u' !n! me%! u$! #aedah engajaran dan em/e%ajaran. mengena%! dan menu%!' a#'ara >!na. ro'e' engajaran dan em/e%ajaran #emah!ran mem/a1a d! 'e#o%ah rendah. %a$!han meran1ang. menguru' dan menga %!#a'!#an engajaran dan em/e%ajaran* 4his course co!ers the methodology in learning, reading and (riting .hinese characters as (ell as the teaching and learning process of reading in primary schools, follo(ed by planning, managing and implementing teaching and learning. B>N-):5 Pro'a *Prose) -<-F:=

Kur'u' !n! merang#um! en$a#r!6an. 1!r!+1!r! e%/aga! /en$u# ro'a 'er$a 'ejarah er#em/angann&a* Kar&a+#ar&a gem!%ang dar! e%/aga! /en$u# ro'a d! !%!h 'e/aga! /a1aan a'a'* 4his course comprises definitions, characteristics, and historical de!elopment of prose. 4e"ts from different types of prose are selected as basic reading. Pengajaran dan Pem/e%ajaran Kemah!ran Mem/a1a Te#' Pe%/aga! Genre *4eaching and 3earning of @eading 4e"ts of %ifferent Genre)

B>N-):4

-<-F:=

Kur'u' !n! me%! u$! er#aedahan engajaran dan em/e%ajaran #emah!ran mem/a1a $e#' e%/aga! genre. mem!%!h dan menu%!' 'um/er engajaran &ang /er'e'ua!an dengan o/je#$!6 Baha'a >!na Kur!#u%um Ber'e adu Se#o%ah Rendah* Pengajaran m!#ro dan ma#ro d!/ua$ un$u# 'e$!a jen!' genre $er !%!h* 4his course co!ers the teaching and learning methods of reading, selecting and (riting te"ts of different genres in line (ith the objecti!es of Kur!#u%um Ber'e adu Se#o%ah Rendah. icro and macro teaching (ill be carried out for e!ery type of genre chosen. Pengaj!an Kur!#u%um Baha'a >!na Se#o%ah Rendah *.hinese 3anguage #yllabus #tudy for Primary #chool)

B>N-):8

-<,-F):=

Kur'u' !n! meng#aj! #on'e . eranan. 1!r!+1!r!. ma$%ama$. '$ra$eg! engajaran dan em/e%ajaran Kur!#u%um Ber'e adu Se#o%ah Rendah. engaj!an 'u#a$an e%ajaran dan hura!an 'u#a$an e%ajaran Baha'a >!na Kur!#u%um Ber'e adu Se#o%ah Rendah. $eor! em/e%ajaran #on'$ru#$!?!'me. a %!#a'! #emah!ran gener!# da%am engajaran dan em/e%ajaran /aha'a >!na dan r!n'! a'a' engajaran /aha'a >!na 'e/aga! /aha'a #edua* 4his course studies the concepts, roles, characteristics, objecti!es and the teaching and learning strategies of the Kur!#u%um Ber'e adu Se#o%ah Rendah. analyzing the present .hinese 3anguage syllabus in Kur!#u%um Ber'e adu Se#o%ah Rendah, .onstructi!ism 3earning 4heories, application generic skills in the teaching and learning of the .hinese language and the basic principles of second language teaching approach.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -014

B>N-):7

Pengajaran dan Pem/e%ajaran Kemah!ran Ber$u$ur dan Mendengar *4eaching and 3earning of 3istening and #peaking #kills)

-<,F)=

Kur'u' !n! merang#um! #on'e a'a'. r!n'! dan 6ung'!. ro'e' e%a#'anaan. er#aedahan 'er$a a#$!?!$!+a#$!?!$! $en$ang engajaran dan em/e%ajaran #emah!ran mendengar. #emah!ran /er$u$ur 'er$a meng!n$egra'! #emah!ran mendengar dan /er$u$ur da%am engajaran dan em/e%ajaran* 4his course comprises the basic concepts, principles, functions, implementation, methods, teaching and learning acti!ities for listening and speaking skills as (ell as the integration of the t(o skills. B>N-)):

Pu!'! *Poetry)

-<-F:=

Kur'u' !n! merang#um! en$a#r!6an. 1!r!+1!r! e%/aga! /en$u# u!'! 'er$a 'ejarah er#em/angann&a* Kar&a+#ar&a gem!%ang dar! $!ga jen!' u!'!. !a!$u #hi. .i, dan #anAu. d! !%!h 'e/aga! /a1aan a'a'* 4his course comprises definitions, !arious characteristics and historical de!elopment of poetry. %istincti!e poems of three different types, i.e. #hi, .i and #anAu, are selected as basic te"ts. R B>N -)))Pengajaran dan Pem/e%ajaran Kemah!ran Mengarang *4eaching-3earning of -ssay ;riting #kills) -<,F)=

Kur'u' !n! merang#um! $e#n!# a'a' #emah!ran menu%!'. 6orma$ menu%!' #arangan dan #aedah en&ema#an dan en$a#'!ran #arangan* Se$!a $aju# d!'u'u%! dengan %a$!han dan engajaran m!#ro a$au ma#ro* 4his course co!ers the basic techniAues in (riting skills, essay-(riting format and methods of marking and e!aluating essays. -ach topic (ill be follo(ed by micro or macro teaching. B>N-)), Pen$a#'!ran dan Pen!%a!an da%am Pend!d!#an Baha'a >!na *0ssessment and -!aluation in .hinese -ducation) -<-F:=

Kur'u' !n! merang#um! #on'e +#on'e a'a' en!%a!an 'er$a ro'edur e%a#'anaann&a $erma'u# $e#n!# mem/!na a%a$ engu#ur &ang /er#e'an dan #e/o%eh er1a&aan. mem/!na dan mengguna#an jadua% ' e'!6!#a'! uj!an. 'er$a meng#aj! dan mengana%!'!' ha'!% uj!an* 4his course co!ers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniAues of constructing an effecti!e and reliable e!aluation tool, preparing the table of specification and analysing test results. Pen&e%!d!#an T!nda#an I G Baha'a >!na Pend!d!#an Rendah <Kaedah= *0ction @esearch 1 H .hinese 3anguage for Primary -ducation * ethodology ==

B>N-))-

-<-F:=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -015

Kur'u' !n! mem/er! enge$ahuan $en$ang #aedah en&e%!d!#an $!nda#an da%am Baha'a >!na Pend!d!#an Rendah* Kur'u' !n! mem/!n1ang#an engena%an $erhada e%/aga! #aedah da%am en&e%!d!#an end!d!#an. engena%an $erhada e%/aga! re#a /en$u# en&e%!d!#an $!nda#an. ro'edur en&e%!d!#an end!d!#an. #on'e dan mode%+mode% en&e%!d!#an $!nda#an. ro'e' en&e%!d!#an $!nda#an. eran1angan dan 1adangan. #aedah+#aedah engum u%an da$a. er$!m/angan da%am engum u%an da$a. ana%!'!' da$a. !n$er re'$a'! da$a en&e%!d!#an $!nda#an. enu%!'an %a oran dan ar$!#e% en&e%!d!#an $!nda#an. dan 1ara+1ara men&e/ar#an da$a en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides kno(ledge about action research method in .hinese 3anguage for primary education. 1t discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to !arious types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, (riting an action research report and article and (ays of making action research data public. B>N -))0 No?e% dan Drama *,o!el and %rama) -<-F:=

Kur'u' !n! merang#um! en$a#r!6an. 1!r!+1!r! e%/aga! /en$u# no?e% dan drama 'er$a 'ejarah er#em/angan ma'!ng+ma'!ng* Kar&a+#ar&a gem!%ang dar! e%/aga! jen!' 1er en. 6!#'&en. no?e% dan drama d! !%!h 'e/aga! /a1aan a'a'* 4his course encompasses definitions, characteristics and historical de!elopment of no!el and drama. %istincti!e te"ts of different short stories, fictions, no!els and dramas are selected as reading te"ts.

B>N-))3

Pen&e%!d!#an T!nda#an II G Baha'a >!na Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= *0ction @esearch 11 2 .hinese 3anguage for Primary -ducation *1mplementation and @eporting)I

-<:F-=

Kur'u' !n! mem/er! #emah!ran e%a#'anaan dan e%a oran en&e%!d!#an $!nda#an da%am Baha'a >!na Pend!d!#an Rendah &ang me%!/a$#an e%a#'anaan en&e%!d!#an $!nda#an d! 'e#o%ah dan enu%!'an %a oran. enganjuran 'em!nar. ro'edur endo#umen$a'!an dan ener/!$an en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides skills in implementating and reporting action research in .hinese 3anguage #tudies for primary education. 1t in!ol!es the implementation of action research in school and (riting an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. :0 (AHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengan$ar L!ngu!'$!# Baha'a Tam!% <1ntroduction to 4amil 3ingusitic= -<-F:=

BTM-):)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -016

Kur'u' !n! mem6o#u' 'ejarah #e2ujudan dan er#em/angan /aha'a 'er$a 1a/ang+1a/ang #e%uarga /aha'a*De6!n!'! !%mu %!ngu!'$!#. /ahag!an+/ahag!an da%am !%mu %!ngu!'$!#. '!'$em 6onem /aha'a Tam!%. #aj!an 6ono%og! /aha'a Tam!%. '!'$em /un&! ?o#a%. #on'onan. $em a$ a$r!#u%a'!n&a. '!'$em mor6o%og!. mor6em dan em/en$u#an er#a$aan da%am Baha'a Tam!%* 4his course focuses on topics related to the history and e!olution of the 4amil language, the definition of linguistics, aims to enhance students kno(ledge of Phonology, morphology system, articulations, morphem and competence in the 4amil language. Kaj!an Su#a$an Pe%ajaran Baha'a Tam!% SJK<T=CSK (#yllabus 0nanlysis of #<K *4) and #K)

BTM-):,

-<,F)=

Kur'u' !n! meng#aj! #andungan 'u#a$an e%ajaran dan hura!an 'u#a$an e%ajaran Baha'a Tam!% SJK<T= C SK* Pendedahan juga d!/er! $en$ang $eor!. #aedah. '$ra$eg! engajaran dan em/e%ajaran Baha'a Tam!% 'e/aga! /aha'a #edua. #emah!ran+ #emah!ran Baha'a Tam!% dan a#$!?!$!+a#$!?!$! engajaran dan em/e%ajaran. #e er%uan 'u#a$an. re6%e#'! dan en!%a!an a#$!?!$!+a#$!?!$! engajaran dan em/e%ajaran* 4his course encompasses the study of the #<K*4) and #K 4amil language syllabus. 1t e"poses students: to the theory, approach and strategies of teaching the 4amil language to nati!e speakers and also as a second language. 'ocus (ill also be on reflection and e!aluation of the teaching and learning acti!ities. BTM-):Pengajaran dan Pem/e%ajaran Baha'a Tam!% <4eaching and 3earning 4amil 3anguage= -<,F)=

Kur'u' !n! /er6o#u'#an #e ada me$hodo%og! engajaran /aha'a &ang mem/er! ene#anan #e ada $eor!. #aedah. '$ra$eg! engajaran dan em/e%ajaran Baha'a Tam!% d! er!ng#a$ 'e#o%ah rendah. #aedah engha'!%an ran1angan e%ajaran har!an. me%a#'ana#an engajaran m!#ro dan ma#ro. #e en$!ngan engga/ungja%!nan #emah!ran+#emah!ran /aha'a. eng!n$egra'!ann&a da%am engajaran dan em/e%ajaran d!/er! ene#anan. dan enggunaan #emah!ran I>T da%am engha'!%an /ahan /an$u mengajar* 4his course e"poses students to !arious theories, approaches and strategies in teaching and learning 4amil in primary schools. 1t focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. 1n addition, there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of 1.4 skills in producing teaching aids. BTM-):0 Ta$a/aha'a I <Grammar 1) -<-F:=

(ill

Kur'u' !n! meng#aj! a' e#+a' e# $a$a/aha'a E%u$h!&a%. So%%!&a% dan Thodar!&a%* Ke6ahaman dan engua'aan #om onen $a$a/aha'a Baha'a Tam!%. enga %!#a'!an e%emen+e%emen E%u$h!&a%. So%%!&a% dan Thodar!&a% da%am er$u$uran dan enu%!'an* 4his course pro!ides students (ith the opportunity to understand and appreciate the !arious aspects of 4amil grammar. 4opics discussed include -luthiyal, #olliyal
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -017

and 4hodariyal. 1t aims at enabling students to apply the elements of -luthiyal, #olliyal and 4hodariyal in speaking and (riting. BTM-):3 Pengajaran Ta$a/aha'a <4eaching of Grammar= -<-F:=

Kur'u' !n! /er6o#u' #e ada engana%!'!'an #andungan $a$a/aha'a /aha'a Tam!% &ang $er#andung da%am Hura!an Su#a$an Pe%ajaran 'e#o%ah rendah. #aedah engajaran e%emen $a$a/aha'a. #aedah engga/ungja%!nan $a$a/aha'a da%am engajaran /aha'a. dan #emah!ran mengha'!%#an ran1angan e%ajaran &ang /a!#* 4his course aims to de!elop students: skills in analyzing the grammar component in the Primary schools 4amil 3anguage syllabus. 1t discusses the theory, approach and strategies in!ol!ed in teaching 4amil grammar. -mphasis is gi!en to inducti!e, deducti!e and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. BTM-):5 Penga&aan da%am Penggunaan Baha'a Tam!% <-nrichment and +se of the 4amil 3anguage) -<,F)=

Kur'u' !n! mendedah#an e%ajar+ e%ajar #e ada e%/aga! 6ung'! /aha'a dan enggunaann&a. juga en1emaran Baha'a Tam!% dan 1ara+1ara menga$a'!n&a. e%/aga! a#$!?!$! enga&aan /aha'a. engua'aan dan enggunaan /aha'a. a' e# /a1aan %ua'. e%/aga! genre enu%!'an. dan menje%ma#an enge$ahuan /aha'a &ang d! ero%eh da%am e%/aga! /en$u# #ar&a #rea$!6* 4his course focuses on topics related to !arious functions of language and its use. -mphasis is gi!en to causes of language deterioration and (ays and means of o!ercoming them. #tudents (ill be e"posed to !arious enrichment acti!ities (ith emphasis on e"tensi!e reading to impro!e their competence in the 4amil language. ;ith the e"posure, they are e"pected to produce !arious creati!e te"ts of their o(n. BTM-):4 Pengajaran dan em/e%ajaran Ke'u'a'$eraan Baha'a Tam!% <4eaching and 3earning 4amil 3anguage 3iterature= -<-F:=

Kur'u' !n! menje%a'#an #e en$!ngan engajaran genre 'a'$era d! er!ng#a$ 'e#o%ah rendah. ana%!'!' genre 'a'$era da%am hura!an 'u#a$an e%ajaran 'e#o%ah rendah. e%/aga! #aedah engajaran 'a'$era dan ende#a$an &ang 'e'ua! d!ga/ungja%!n da%am en&am a!an engajaran dan em/e%ajaran dan en&ed!aan /ahan /an$u mengajar* 4his course pro!ides students (ith the opportunity to understand and appreciate !arious literature genres. 4opics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus, approaches and strategies of teaching literature, and acti!ities and resources for teaching literature. 4he kno(ledge concerned (ill assist the students in planning interesting and effecti!e literature lessons and in de!eloping rele!ant teaching aids. BTM-):8 Pende#a$an Penu%!'an Kar&a Krea$!6 <0pproaches to .reati!e ;riting= -<-F:=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -018

Kur'u' !n! mem6o#u' e%/aga! genre #ana#+#ana# &ang $erda a$ da%am Baha'a Tam!%. 1!r!+1!r! dan #andungan genre da%am 'a'$era ra#&a$ dan 'aja# Baha'a Tam!%. #e en$!ngan dan eranan /er!$a. !#%an #ar$un dan 'a'$era ra#&a$ da%am mem er#a&a engajaran dan em/e%ajaran 'a'$era. engana%!'!'an #ar&a #rea$!6 'e er$! 'aja#. u!'!. 'a'$era #ana#+#ana#. /er!$a dan #om!# dan e%/aga! genre meng!#u$ #on$e#'* 4his course focuses on the !arious genres relating to children. 1t discusses the importance of creati!e 4amil literature. 4opics include appreciating poetry, children:s literature, cartoons, caricatures, poetry in motion and folklores. Besides emphasis on appreciating suitable te"ts for children. BTM-):7 Ke'u'a'$eraan Moden Baha'a Tam!% I < odern 4amil 3anguage 3iterature 1) -<-F:=

Kur'u' !n! mem6o#u'#an 'ejarah er#em/angan ro'a dan u!'! moden Baha'a Tam!% 'e1ara #rono%og!. meng#aj! e%/aga! ende#a$an /aru da%am d!'! %!n 'a'$era moden Baha'a Tam!%. meng#e%a'#an en&aja# /erda'ar#an $ema. er#em/angan ro'a moden Baha'a Tam!%. u!'! moden Baha'a Tam!% meng!#u$ zaman. mengana%!'!' ga&a /aha'a dan ha'!% enu%!'an 'a'$era2an $ernama. men!%a! #e#ua$an dan #e%emahan da%am drama #on$em orar!* 4his course focuses on the history of modern prose and ne( approaches in modern 4amil literature. Besides looking at themes, students (ill also analyse language styles and te"ts (ritten by famous poets through the years. 1n addition, they (ill also focus on e!aluating the strengths and (eaknesses in contemporary drama. BTM-)): Pen$a#'!ran dan Pen!%a!an da%am Baha'a Tam!% <4esting and -!aluation in 4amil 3anguage= -<-F:=

Kur'u' !n! mene#an#an #e en$!ngan en!%a!an Baha'a Tam!%. en$a#'!ran dan en!%a!an. em/!naan Jadua% S e'!6!#a'! Uj!an <JSU= mem/er! mar#ah dan ro'edur en$ad/!ran e

da%am engajaran. em/e%ajaran #aedah em/!naan !n'$rumen. . mengana%!'!' !$em. era$uran er!#'aan*

4his course focuses on the importance of !arious methods in testing and e!aluation in the 4amil language. -mphasis (ill be gi!en on !arious methods in formulating test instruments, constructing the <#+, analyzing items, de!eloping the marking scheme and the administration of e"aminations. BTM-))) Ta$a/aha'a II <Grammar 11= -<-F:=

Kur'u' !n! mem6o#u'#an '$ru#$ur $a$a/aha'a Baha'a Tam!% 'e er$! punariyal. aniyiyal dan yaappiyal* Pe%ajar+ e%ajar d!#ehenda#! menga %!#a'!#an #emah!ran+ #emah!ran $a$a/aha'a &ang d! e%ajar! da%am enu%!'an. dan mengguna#an #emah!ran $a$a/aha'a un$u# mengana%!'!' genre 'aja# dan u!'! #%a'!#* 4his course pro!ides students (ith the opportunity to understand and appreciate 9Punariyal:, 90niyiyal:, 9Iaappiyaal: aspects of 4amil grammar. 4opics discussed include formation of (ords and analysis of classical poems. 1t aims at enabling students to e"plore the structure of 4amil classical poems.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -019

BTM-)),

Pu!'! K%a'!# Baha'a Tam!% <4amil .lassical Poems=

-<-F:=

Kur'u' !n! /er6o#u' ada 'ejarah er#em/angan u!'! #%a'!# Tam!%. #rono%og! /ermu%a dar! zaman Sanggam h!ngga zaman Ba#$h!. a' e# $er'ura$ dan $er'!ra$ da%am u!'! #%a'!#. menga re'!a'! #eun!#ann&a. mengena% a'$! n!%a!+n!%a! murn! dan un'ur+un'ur e'$e$!#a* 4his course discusses the importance of 4amil classical poems from the #anggam to the Bakthi period. 4opics discussed include the history of classical poems, authors and themes and analysis of epics. 4his course pro!ides students (ith the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. Pen&e%!d!#an T!nda#an I G Baha'a Tam!% Pend!d!#an BTM-))- Rendah <Kaedah= -<-F:= <0ction @esearch 12 etodology= Kur'u' !n! mem/er! enge$ahuan $en$ang #aedah en&e%!d!#an $!nda#an da%am Baha'a Tam!% Pend!d!#an Rendah* Kur'u' !n! mem/!n1ang#an engena%an $erhada e%/aga! #aedah da%am en&e%!d!#an end!d!#an. engena%an $erhada e%/aga! re#a /en$u# en&e%!d!#an $!nda#an. ro'edur en&e%!d!#an end!d!#an. #on'e dan mode%+mode% en&e%!d!#an $!nda#an. ro'e' en&e%!d!#an $!nda#an. eran1angan dan 1adangan. #aedah+#aedah engum u%an da$a. er$!m/angan da%am engum u%an da$a. ana%!'!' da$a. !n$er re'$a'! da$a en&e%!d!#an $!nda#an. enu%!'an %a oran dan ar$!#e% en&e%!d!#an $!nda#an. dan 1ara+1ara men&e/ar#an da$a en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides kno(ledge about action research method in 4amil 3anguage for primary education. 1t discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to !arious types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, (riting an action research report and article and (ays of making action research data public. BTM-))0 Ke'u'a'$eraan Moden Baha'a Tam!% II < odern 4amil 3anguage 3iterature 11) -<-F:=

Kur'u' !n! mem6o#u' 'ejarah er#em/angan 1er en dan no?e% Tam!%. enu%!'+ enu%!' #e'u'a'$eraan Tam!% d! Ma%a&'!a. $e#n!# engha'!%an 1er en dan no?e%. a' e# #r!$!#an 1er en dan no?e% dan mengena% a'$! #ar&a+#ar&a &ang /ermu$u* 4his course discusses the importance of 4amil short stories and no!els, discussed include history and analysis of alaysian 4amil short stories ,no!els, the authors and themes.,understand and appreciate alaysian 4amil short stories and no!els, emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and no!els. BTM-))3 Pen&e%!d!#an T!nda#an II G Baha'a Tam!% Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= <0ction @esearch 11 2 1mplementation and @eporting= -<:F-=

Kur'u' !n! mem/er! #emah!ran e%a#'anaan dan e%a oran en&e%!d!#an $!nda#an da%am Baha'a Tam!% Pend!d!#an Rendah &ang me%!/a$#an e%a#'anaan
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -020

en&e%!d!#an $!nda#an d! 'e#o%ah dan enu%!'an %a oran. enganjuran 'em!nar. ro'edur endo#umen$a'!an dan ener/!$an en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides skills in implementating and reporting action research in 4amil 3anguage #tudies for primary education. 1t in!ol!es the implementation of action research in school and (riting an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

90

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengena%an Pengaj!an So'!a% *1ntroduction to #ocial #tudies) -<-F:=

PSS-):)

Kur'u' !n! mem/er! engena%an #e ada Pengaj!an So'!a% /er6o#u'#an #e ada ma#'ud Pengaj!an So'!a%. em/ahag!an meng!#u$ ende#a$an e%emen $ema$!#. #andungan e%/aga! d!'! %!n. dan er#a!$an Pengaj!an So'!a% dengan er#em/angan ro'e' em/e%ajaran #ana#+#ana# d! 'e#o%ah rendah* 4his course pro!ides introduction to #ocial #tudies that focuses on the definition of #ocial #tudies, thematic strands, multi-disciplinary, and the relationship bet(een #ocial #tudies (ith the de!elopment of child learning process in primary school. PSS-):, So'!o%og! dar! Per' e#$!6 Pengaj!an So'!a% *#ociology from #ocial #tudies Perspecti!e) -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! endedahan #e ada So'!o%og! 'e/aga! 'a$u d!'! %!n. /uda&a. ma'&ara#a$ dan negara. 'o'!a%!'a'!. !n$era#'! dan '$ru#$ur 'o'!a%. de?!an dan #a2a%an 'o'!a%. dan #aum dan e$n!#* 4his course gi!es an e"posure of #ociology as a discipline, culture, society and country, socialisation, interaction and social structure, de!iant and social control, and races and ethnics. PSS-):Per#em/angan Sejarah Negara *Historical %e!elopment of the ,ation) -<-F:=

Kandungan #ur'u' !n! mem6o#u'#an #e en$!ngan 'ejarah er#em/angan negara da%am em/!naan negara /ang'a. Ke'u%$anan Me%a&u Me%a#a 'e/aga! $unjang em/!naan negara. zaman 'e/e%um #emerde#aan. zaman 'e%e a' #emerde#aan. dan eru/ahan da'ar end!d!#an da%am 'ejarah er#em/angan negara* 4his course focuses on the importance of the history of national de!elopment into the establishment of a nation state, the alacca #ultanate as the basis of nation de!elopment, pre-independence era, post-independence era, and the amendment of education policy in national de!elopment history. PSS-):0 Geogra6! Per'e#!$aran *-n!ironmental Geography) -<,F)=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -021

Kur'u' !n! mem er#ena%#an #e en$!ngan Geogra6! da%am #ur!#u%um Pengaj!an So'!a%. #emah!ran Geogra6! dan #a!$an dengan organ!'a'! ruang dan #eh!du an manu'!a. '!'$em 6!z!#a% dan #a!$an dengan manu'!a. Geogra6! Manu'!a dan #a!$an dengan a' e# 'o'!a% dan e#onom! dan #aedah menja%an#an #erja %uar* 4his course introduces the importance of Geography in the curriculum of #ocial #tudies, Geographical skills and the relation (ith spatial organisation and human beings, physical system and the relation (ith human beings, Human Geography and the relation (ith the social and economic aspects and the method of implementing field (ork. PSS-):3 Pem/angunan Le'$ar! Pend!d!#an *-ducation for #ustainable %e!elopment) -<,F)=

Kur'u' !n! mem/er! endedahan enge$ahuan $en$ang engena%an end!d!#an a%am 'e#!$ar dan em/angunan %e'$ar!. end!d!#an em/angunan %e'$ar! dan end!d!#an un$u# #e6ahaman 'ejaga$. !n$era#'! manu'!a dengan a%am dan 'um/er 'emu%a jad!. '$ra$eg! end!d!#an %e'$ar! da%am Pengaj!an So'!a%* Kur'u' !n! juga memer%u#an e%ajar me%a#'ana#an a#$!?!$! ama%!* 4his course e"poses the kno(ledge regarding the introduction of en!ironment studies and sustainable de!elopment, education for sustainable de!elopment and education for international understanding, human interaction (ith the en!ironment and natural resources, strategies of education on sustainability in #ocial #tudies. 4his course reAuires students to conduct practical acti!ities. PSS-):5 Po%!$!# dan Kerajaan *Politics and Go!ernment) -<-F:=

Kur'u' !n! menghura!#an ma#'ud Sa!n' Po%!$!# dan #a!$ann&a dengan Pengaj!an So'!a% dengan meruju# '!'$em o%!$!# Ma%a&'!a. o%!$!#. #ua'a dan au$or!$!. #e2ujudan negara. /en$u#+/en$u# #erajaan + $!njauan er/and!ngan. do#$r!n enga'!ngan #ua'a. #edau%a$an. dan o%!$!# dan emer!n$ahan negara menuru$ er' e#$!6 I'%am* 4his course details the definition of Political #cience and its relation (ith #ocial #tudies in references to the alaysian political system, politics, po(er and authority, the e"isting of nation, types of go!ernments H comparati!e studies, doctrine of po(er separation, so!ereignty, and politics and go!ernment in 1slamic perspecti!es. PSS-):4 N!%a! dan E$!#a da%am Pengaj!an So'!a% *?alue and -thics in #ocial #tudies) -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! 6o#u' #e ada n!%a!. mora% dan e$!#a. !n'an /ermora%. doma!n a6e#$!6 da%am em/en$u#an '!#a o'!$!6. eranan guru da%am emu u#an n!%a!. mora% dan e$!#a. dan enera an n!%a! me%a%u! da'ar+da'ar #erajaan* 4his course focuses on !alues, moral and ethics, moral human being, affecti!e domains in instilling positi!e attitudes, teacher:s role in enhancing !alues, moral and ethics, and inculcation of !alues through go!ernment policies. PSS-):8 Ma$a Pe%ajaran Pengaj!an So'!a% Se#o%ah Rendah -<,F)=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -022

*#ocial #tudies in Primary #chool) Kur'u' !n! mem6o#u'#an engena%an #e ada ma$a e%ajaran Kaj!an So'!a%. ma$a e%ajaran Kaj!an So'!a% d! 'e#o%ah rendah; Kaj!an Tem a$an dan Pend!d!#an S!?!# dan Ke2arganegaraan. 'u#a$an dan hura!an 'u#a$an e%ajaran Kaj!an Tem a$an. 'u#a$an dan hura!an 'u#a$an e%ajaran Pend!d!#an S!?!# dan Ke2arganegaraan. dan em/e%ajaran #h!dma$ 'o'!a% da%am Pend!d!#an S!?!# dan Ke2arganegaraan* Pe%ajar juga d!dedah#an $en$ang roje# #e2arganegaraan &ang meru a#an 'e/ahag!an a#$!?!$! ama%! da%am em/e%ajaran #h!dma$ 'o'!a%* 4his course focuses on the introduction to #ocial #tudies subjects, #ocial #tudies subjects in primary schools2 3ocal #tudies, and .i!ics and .itizenship -ducation, syllabus and curiculum specifications of 3ocal #tudies, and .i!ics and .itizenship -ducation, and learning of social ser!ice in .i!ics and .itizenship -ducation. #tudents are also e"posed to the citizenship project, (hich is a part of practical acti!ities in the learning of social ser!ice. Sum/er Pengajaran Pem/e%ajaran da%am Pengaj!an So'!a% *@esources in 4eaching and 3earning of #ocial #tudies)

PSS-):7

-<-F:=

Kur'u' mem er#ena%#an $eor! em/e%ajaran dan #a!$an dengan enggunaan 'um/er engajaran dan em/e%ajaran. $ujuan mengguna#an 'um/er engajaran dan em/e%ajaran da%am Pengaj!an So'!a%. ro'edur engha'!%an dan en&e%enggaraan /ahan /er1e$a# un$u# Pengaj!an So'!a%. ro'edur engha'!%an dan en&e%enggaraan /ahan $e#no%og! end!d!#an un$u# Pengaj!an So'!a%. dan ro'edur engha'!%an dan en&e%enggaraan /ahan /era'a'#an Te#no%og! Ma#%uma$ dan Komun!#a'! un$u# Pengaj!an So'!a%* 4his course introduces the learning theory and the relation (ith the use of teaching and learning resources, the purposes of using teaching and learning resources in #ocial #tudies, the procedure in creating and organising printed materials for #ocial #tudies, the procedure in creating and organising educational technology material for #ocial #tudies, and the procedure in creating and organising 1.4-based material for #ocial #tudies. PSS-)): Pen$a#'!ran da%am Pem/e%ajaran Pengaj!an So'!a% *0ssessment and -!aluation in 3earning #ocial #tudies) -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! ene#anan #on'e +#on'e a'a' en!%a!an dan engu#uran da%am engajaran dan em/e%ajaran Pengaj!an So'!a%. en!%a!an dan uj!an. eran1angan uj!an. engu#uran dan '$a$!'$!#. #e'ahan dan #e/o%eh er1a&aan uj!an. ana%!'!' !$em'. !'u+!'u en$a#'!ran dan eranan guru da%am en$a#'!ran* 4his course emphasises on the basic concepts of e!aluation and measurement in the teaching and learning of #ocial #tudies, e!aluation and test, planning of test, measurement and statistics, !alidity and reliability of test, items analysis, issues in assessment, and the role of teachers in assessment. PSS-))) Kaedah Pengajaran Pengaj!an So'!a% *1nstructional ethodology in #ocial #tudies) -<,F)=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -023

Kur'u' !n! menghura!#an /e/era a #aedah engajaran &ang /o%eh d!a %!#a'!#an da%am engajaran dan em/e%ajaran ma$a e%ajaran Pengaj!an So'!a%. ende#a$an dan '$ra$eg! engajaran dan em/e%ajaran. #aedah dan $e#n!# engajaran dan em/e%ajaran. #emah!ran engajaran. eran1angan engajaran. engajaran m!#ro dan ma#ro* 4his course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in #ocial #tudies, approaches and strategies in teaching-learning, teaching-learning modes and techniAues, teaching skills, lesson planning, the micro and macro teaching. Per$um/uhan dan Pem/angunan E#onom! PSS-)), -<-F:= *-conomic Gro(th and %e!elopment) Kur'u' !n! mem/er! $um uan #e ada #aj!an e#onom! em/angunan. 6a#$or er$um/uhan e#onom!. 'e#$or e#onom! da%am em/angunan. a' e# 'o'!a% da%am em/angunan. e%a/uran moda% manu'!a #e arah e#onom! /era'a'#an enge$ahuan. ma'a%ah #em!'#!nan dan '$ra$eg! em/a'm!an. $ran'6orma'! dan em/angunan e#onom!. dan g%o/a%!'a'! dan e#onom! Ma%a&'!a* 4his course focuses on the study of economic de!elopment, economic gro(th factors, economic sectors in de!elopment, social aspects in de!elopment, human capital in!estment in kno(ledge-based economy, problems of po!erty and eradication strategies, economic transformation and de!elopment, and alaysian economy and globalisation. PSS-))Pen&e%!d!#an T!nda#an I + Pengaj!an So'!a% <Kaedah = J0ction @esearch 1 in #osial #tudies H * ethodology) -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! enge$ahuan $en$ang #aedah en&e%!d!#an $!nda#an da%am Pengaj!an So'!a% Pend!d!#an Rendah* Kur'u' !n! mem/!n1ang#an engena%an $erhada e%/aga! #aedah da%am en&e%!d!#an end!d!#an. engena%an $erhada e%/aga! re#a /en$u# en&e%!d!#an $!nda#an. ro'edur en&e%!d!#an end!d!#an. #on'e dan mode%+mode% en&e%!d!#an $!nda#an. ro'e' en&e%!d!#an $!nda#an. eran1angan dan 1adangan. #aedah+#aedah engum u%an da$a. er$!m/angan da%am engum u%an da$a. ana%!'!' da$a. !n$er re'$a'! da$a en&e%!d!#an $!nda#an. enu%!'an %a oran dan ar$!#e% en&e%!d!#an $!nda#an. dan 1ara+1ara men&e/ar#an da$a en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides kno(ledge about action research method in #ocial #tudies for primary education. 1t discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to !arious types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, (riting an action research report and article and (ays of making action research data public. PSS-))0 9a1ana dan Ma'&ara#a$ *%iscourse and #ociety) -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! e%uang e%ajar mem ero%eh! #emah!ran mengana%!'!' !'u 'e1ara %e/!h #r!$!#a%. ra'!ona% dan o/je#$!6. engena%an ana%!'!' 2a1ana. er/ezaan ende#a$an #%a'!# dan 2a1ana ana%!'!' a'1amoden. ana%!'!' 2a1ana dan med!a
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -024

ma''a. em!#!ran #r!$!#a% dan ana%!'!' %og!#. #egunaan ana%!'!' 2a1ana. #e%e/!han dan #e%emahan ana%!'!' 2a1ana. 2a1ana dan !'u+!'u #ema'&ara#a$an dan 1adangan en&e%e'a!an* 4his course gi!es the students the opportunity of acAuiring analytical skills to comprehend issues in a more critical, rational, and objecti!e manner, introduction to discourse analysis, differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis, discourse analysis and mass media, critical thinking and logical analysis, the use of discourse analysis, strengths and (eaknesses of discourse analysis, and discourse and social issues, and the solutions. Pen&e%!d!#an T!nda#an II + Pengaj!an So'!a% <Im %emen$a'! dan Pe%a oran= J0ction @esearch 11 in #ocial #tudies *1mplementation and @eporting)

PSS-))3

-<:F-=

Kur'u' !n! mem/er! #emah!ran e%a#'anaan dan e%a oran en&e%!d!#an $!nda#an da%am Pengaj!an So'!a% Pend!d!#an Rendah &ang me%!/a$#an e%a#'anaan en&e%!d!#an $!nda#an d! 'e#o%ah dan enu%!'an %a oran. enganjuran 'em!nar. ro'edur endo#umen$a'!an dan ener/!$an en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides skills in implementating and reporting action research in #ocial #tudies for primary education. 1t in!ol!es the implementation of action research in school and (riting an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

80

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Aura% dan N&an&!an Semer$a I <0ural and #ight #inging 1) )<:F)=

MLU-):)

Kur'u' !n! mem/er! 6o#u' #e ada engua'aan #emah!ran endengaran !a!$u mengena% a'$! jeda. me%od!. $r!ad. #ord. #aden dan !rama 'er$a n&an&!an 'emer$a mengguna#an 'o%6a un$u# mem er#em/ang#an #emah!ran da%am n&an&!an me%od! dan !rama da%am e%/aga! nada. me$er dan n!%a! no$* 4his course focuses on acAuiring listening and sight singing skills musically and intelligently. 1t consists of listening to inter!als, melodies, triads, chords and cadences. #tudents (ill be reAuired to complete rhythmic and melodic dictation. 4his course also focuses on sight singing. 1n the sight singing section, students (ill be guided systematically using solfege to de!elop skills in singing melodies in !arious keys, meters and note !alues. MLU-):, Teor! Muz!# I <4heory of usic 1) ,<,F:=

Kur'u' !n! ada%ah %anju$an dar! ada a'a' $eor! muz!# &ang d! er#ena%#an d! da%am Kur'u' Per'ed!aan d! mana e%ajar d! er#ena%#an dengan me$er+%az!m. $!da# %az!m. !rregu%ar me$er. em/ahag!an ma'a $a# 'e#a$a. #%e6+a%$o dan $enor. '#e%+ nada major. m!nor dan #roma$!# dan jeda &ang me%e/!h! 'a$u o#$a6. #ord+#ord da%am e%/aga! #edudu#an. era$uran engharmon!an. em/en$u##an #aden.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -025

enu%!'an #ord 'e1ara 6!gured /a'' dan $o !# no$+no$ h!a'an &ang d!guna#an da%am muz!#* 4his course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. 4opics gi!en focus here are meters in simple, compound and irregular time, irregular time di!ision, alto and tenor clefs, major, minor and chromatic scales and compound inter!als, kno(ledge of harmonization such as chord in different in!ersions, rules of harmony, formation of cadences and the recognition of figured bass. /ther than that ornaments in music scores (ill be taught.

MLU-):-

Ke1e#a an K!/od I <Keyboard .ompetency 1=

)<:F)=

Kur'u' !n! men&ed!a#an $e#n!# dan #emah!ran un$u# mengenda%!#an #!/od 'e/aga! a%a$ !r!ngan a#$!?!$! muz!#a% da%am /!%!# darjah. engu#uhan da%am $e#n!# erma!nan #!/od me%a%u! %a$!han da%am erma!nan '#e%. ar eg!o dan #ord. a %!#a'! $eor! dan harmon! da%am erma!nan re er$o!re #!/od dan erma!nan 'emer$a ada #!/od* 1n this course, students (ill be prepared (ith good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom, technical skills through drill e"ercises such as in the playing of scales, arpeggios and chords apply kno(ledge of theory and harmony to playing repertoire in !arious accompaniment rhythms and sight playing skills. MLU-):0 A'a' Pend!d!#an Muz!# <'oundation of usic -ducation= ,<,F:=

Kur'u' !n! mem/er! endedahan mengena! andangan ah%! 6a%'a6ah dan #e en$!ngann&a da%am Pend!d!#an Muz!#. ma$%ama$. 6ung'! muz!# da%am end!d!#an. 6a#$or+6a#$or 'o'!o%og!. '!#o%og!. 6a#$or+6a#$or 'o'!o%og!#a% dan '!#o%og!#a% &ang mem engaruh! $!ng#ah%a#u muz!#a% d!#aj! dan doma!n+doma!n engajaran dan em/e%ajaran muz!# d!je%a'#an dengan %e/!h ' e'!6!#* 4his course e"poses students to the !ie(s of philosophers of music and the importance of music education, aims and the functions of music in education, importance of music, philosophical implications, sociological and psychological factors that affect music education, sociological and psychological factors that influence musical actions (ill be e!aluated and the domain of teaching and learning music (ill be e"plained more specifically. MLU-):3 Teor! Muz!# II <4heory of usic 11) ,<,F:=

Kur'u' !n! mem er#ena%#an engharmon!an me%od!. em/en$u#an #ord dom!nan #e$ujuh. ergera#an em/a%!#an #edua. ergera#an #e%!ma dan enge$ahuan !n! a#an d!a %!#a'!#an da%am enu%!'an em a$ %a !'an 'uara a$au SATB /ag! me%od! &ang mudah. em/e%ajaran 1!r!+1!r! modu%a'! dan a' e#+a' e# me%od! dan h!a'an me%od!# &ang d!guna#an da%am 'e'e/uah 1! $aan #ar&a muz!#* 4his course introduces the melodic harmonisation using the dominant se!enth chord, progression of si" four and chord progession in fifths. 4his is further
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -026

applied in melody (riting of K !oices B #04B including modulation and aspects of melody. 1n addition, students use melodic decoration in their music composition.

MLU-):5

Ke1e#a an K!/od II <Keyboard .ompetency 11=

)<:F)=

Kur'u' !n! meru a#an %anju$an dar! ada Kur'u' Ke1e#a an K!/od I. e%ajar mem e%ajar! $e#n!# erma!nan #!/od da%am erma!nan '#e%. ar eg!o. #ord dan enga %!#a'!an $eor!. harmon! da%am erma!nan re er$o!re #!/od. jen!' ren$a# !r!ngan. #emah!ran mem/a1a '#or #!/od 'e1ara 'emer$a dan meng!m ro?!'a'! me%od! dan menam/ah re er$o!re dengan mema!n#an '#or en'em/e% #!/od dua 'uara* 4his course continues from the pre!ious keyboard 1 course. Keyboard technical skills, e"ercises in scale, arpeggio and chord playing, keyboard repertoire includes applying theory and harmony kno(ledge (ith using a !ariety of rhythm, accompaniment, de!elop keyboard sight reading and melody impro!isation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in t(o !oices are taught. MLU-):4 Muz!# da%am B!%!# Darjah < usic in the .lassroom= ,<)F)=

Kur'u' !n! mem/er! endedahan #e ada e%ajar $en$ang jen!' dan 1!r!+1!r! 'uara #ana#+#ana# dan remaja. %ang#ah+%ang#ah da%am engajaran n&an&!an. ma'a%ah da%am n&an&!an #ana#+#ana# dan 1ara+1ara menga$a'!n&a. em!%!han e%/aga! re er$o!re &ang merang#um! %agu 'e'uara. %agu %a !'an. $e#n!# engenda%!an a%a$ !r!ngan. $e#n!# /erma!n re#oder 'o rano. a%$o d!ga/ung#an dengan !r!ngan a%a$ er#u'!. en&ed!aan dan engha'!%an '#or er#u'!* 4his course e"poses students to the types and characteristics of children and adult !oices, teaching and learning of singing in the music classroom, identify problems faced in children:s singing and to o!ercome these problems, a !ariety of singing repertoire including t(o part singing, singing, students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder (ith percussion instruments, preparation and arrangement of percussion scores. MLP-):8P A%a$ Muz!# U$ama G P!ano I < ajor 1nstrument H Piano 1) )<:F)=

Kur'u' !n! d!ran1ang un$u# mem/er! endedahan #e ada e%/aga! $e#n!# /erma!n !ano. %a$!han /erma!n da%am e%/aga! repertoire. erma!nan 'emer$a ada $aha I dan 1ara mema!n#an !r!ngan mudah dengan $angan #!r!*

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -027

4his course e"poses students to !arious piano technical skills, playing a (ider repertoire, sight playing at le!el 1 and introduction to guided simple left hand accompaniment. MLP-):8G A%a$ Muz!# U$ama + G!$ar I * ajor 1nstrument H Guitar 1) )<:F)=

Kur'u' !n! d!ran1ang un$u# e%ajar &ang $!da# mem un&a! enge$ahuan dan enga%aman /erma!n g!$ar* Tum uan d!/er! #e ada R o'$urO /erma!n &ang /e$u%. /a1aan no$. %a$!han aura%. e$!#an dan 1ara R'$rumm!ngO. /erma!n g!$ar 'am/!% men&an&!. /erma!n e%/aga! ren$a#. Mem er#ena%#an #ord. dan #on'e muz!#a%* Pe%ajar juga men!ng#a$#an #emah!ran endengaran me%a%u! a#$!?!$! aura% erma!nan g!$ar* 4his course caters to students (ithout kno(ledge in guitar playing. 'ocus is on posture, reading of notes, aural practices, plucking and strumming style, playing the guitar (hile singing, playing (ith different rhythm, chords and musical concepts. #tudents also de!elop listening skills through aural guitar playing. MLP-):8I A%a$ Muz!# U$ama + Io#a% I * ajor 1nstrument H ?ocal 1) )<:F)=

Kur'u' !n! mem/er! e%uang #e ada e%ajar mem ra#$!# dan menga %!#a'!#an #emah!ran dan $e#n!# ?o#a% 'e1ara /er#e'an. anduan da%am menga$a'! #e'u%!$an &ang /er#a!$an dengan #emah!ran ?o#a% dar! er!ng#a$ a2a%* 4his course offers students to practise and apply !ocal skills effecti!ely. #tudents are guided throughout the course at this preliminary stage. MLU-):7 Aura% dan N&an&!an Semer$a II *0ural and #ight #inging 11) )<:F)=

Kur'u' !n meru a#an %anju$an dar! #ur'u' Aura% dan N&an&!an Semer$a I* Kemah!ran endengaran. mengena% a'$! jeda. me%od!. $r!ad. #ord. #aden. !rama. %a$!han da%am menu%!' me%od! dan n&an&!an 'emer$a a#an d! e%ajar!* 4his course is a continuation of the 0ural and #ight #inging .ourse 1. 1t in!ol!es aural studies in inter!als, melodies, triads, chords, cadence and rhythm, trained in aural dictation of melody score (riting and sight singing. MLU-)): Perma!nan K!/od dan N&an&!an da%am B!%!# Darjah <Keyboard Palying and #ingging in the .lassroom) )<:F)=

Kur'u' !n! men&ed!a#an e%ajar dengan $e#n!# dan #emah!ran &ang d! er%u#an un$u# mengenda%!#an #!/od 'e/aga! a%a$ !r!ngan da%am /!%!# darjah. %a$!han da%am erma!nan me%od! da%am e%/aga! nada dengan $angan #anan dan #!r!. %a$!han da%am men&an&!#an me%od! dar! nada major #e nada m!nor. meng!m ro?!'a'!#an me%od! d! #!/od. %a$!han da%am erma!nan !r!ngan #ord /%o#. broken chord, /e' a%/er$!. jumping chord, dan chomping d! #!/od dan %a$!han da%am mengharmon!#an me%od! d! #!/od dan n&an&!an* 4his course prepares students (ith techniAues and skills reAuired to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom, students are trained to play melodies in !arious keys (ith the right and left hands, sing melodies in keys changes from major to minor, melody impro!isation, play block chords,
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -028

broken chords, alberti bass,jumping chords and chomping chords at the keyboard. MLU-))) Pende#a$an Pengajaran Muz!# < usic 4eaching 0pproaches= -<-F:=

Kur'u' !n! mem er#ena%#an ende#a$an muz!# Lo%$an Koda%&. >ar% Hr66 dan JaNue' Da%1roze. %a$!han me%a%u! a#$!?!$! muz!#a% da%am n&an&!an %agu+%agu ra#&a$. erma!nan a%a$ muz!#. a#$!?!$! muz!#a% da%am ergera#an &ang /er u'a$#an e%ajar* 4his course is an introduction to Loltan Kodaly, .arl /rff and <aAues %alcroze, music approaches method focuses on musical acti!ities carried out for a clearer understanding of music concepts, singing folk songs, playing of musical instruments and music mo!ement acti!ities enables an effecti!e understanding of the approaches. A%a$ Muz!# U$ama G P!ano II MLP-)),P )<:F)= < ajor 1nstrument H Piano 11) Kur'u' !n! mem6o#u'#an #e ada #e'!nam/ungan dan emer!ng#a$an em/e%ajaran #e $aha dua. e%/aga! $e#n!# erma!nan !ano da%am e%/aga! re er$o!re dan erma!nan 'emer$a. engu#uhan 1ara mema!n#an !r!ngan mudah dengan $angan #!r! da%am e%/aga! ren$a# dan erma!nan !ano 'e/aga! muz!# !r!ngan #e ada %agu+%agu KBSR 'e/aga! er'ed!aan engajaran em/e%ajaran d! /!%!# darjah* 4his course focuses on continuity, progressing to le!el t(o in piano playing techniAues, sight playing and a !ariety in repertoire, to reinforcement, students are continually guided in playing left hand simple accompaniment (ith !arious rhythm patterns. 1n the teaching and learning of music in the classroom, emphasis is on piano playing accompanying KB#@ songs. MLP-)),G A%a$ Muz!# U$ama + G!$ar II * ajor 1nstrument H Guitar 11) )<:F)=

Kur'u' !n! d!ran1ang un$u# e%ajar &ang $e%ah /erja&a meng!#u$! #ur'u' a'a' /erma!n g!$ar $aha I* Pene#anan #e ada er#em/angan '$a!%. ar$!#u%a'!. ren$a#. d!nam!#. #emah!ran mem/ua$ er'em/ahan. /!m/!ngan. anduan da%am men&e%e'a!#an ma'a%ah /er#a!$an dengan /erma!n g!$ar. $um uan a#an d!/er! #e ada R o'$urO /erma!n &ang /e$u%. /a1aan no$. %a$!han aura%. e$!#an dan 1ara R'$rumm!ngO. n&an&!an %agu. e%/aga! ren$a# dan #od. #on'e muz!#a% dan enga%aman er'em/ahan d! er!ng#a$ a'a'* 4his course is designed for students (ho ha!e completed foundation course guitar at le!el 1. -mphasis is on style de!elopment, articulation, rhythm, dynamics and performance preparation,students are guided throughout the guitar course (ith the correct posture in playing and the reading of music notation. 1n addidtion, aural, plucking, strumming style (ith different rhythm and chords, musical concepts and performance e"perience are gi!en due attention in this foundation course. MLP-)),I A%a$ Muz!# U$ama + Io#a% II < ajor 1nstrument H ?ocal 11) )<:F)=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -029

Kur'u' !n! ada%ah %anju$an #e ada ?o#a% I dengan mem/er! 6o#u' #e ada $e#n!# ?o#a% 6ona'!. mem ra#$!##an #emah!ran dan $e#n!# $er'e/u$ da%am e%/aga! re er$o!re %agu dan mem/er! %a$!han n&an&!an da%am e%/aga! ren$a#* 4his course is a continuity from course !ocal >. -mphasis is on the phonation of !ocal techniAues. #tudents practise technical !ocal skills from !arious repertoire and learn to sing (ith !arious rhythm. MLU-))>! $aan dan En'em/e% I <.omposition and -nsemble 1= -<,F)=

Kur'u' !n! mem/er! endedahan mengena! 1!r!+1!r! 1! $aan da%am Pend!d!#an Muz!#. %a$!han men1! $a me%od! 'e'uara dar! %a an h!ngga enam /e%a' /ar. engajaran dan em/e%ajaran men1! $a me%od!. 1! $aan en'em/e% re#oder. mengu/ah %agu+%agu &ang 'e'ua! un$u# #o!r. n&an&!an dar! dua h!ngga em a$ %a !'an 'uara &ang %e/!h man$a dan a#$!?!$! mem er'em/ah#an ha'!% 1! $aan mere#a 'end!r!* 4his course e"poses the students to compositional de!ices in music education, melodic composition in single !oiceBpart melody from eight to si"teen bars and the opportunity to perform their respecti!e composition. elody composition is put into practice in ensemble recorder composition and (ell arranged choir scores from t(o to four !oices. #tudents: present their respecti!e music composition present during this course. MLU-))0 Kur!#u%um dan Pengajaran Muz!# I *.urriculum and usic 4eaching 1) ,<)F)=

Kur'u' !n! mem/!n1ang#an #andungan #ur!#u%um muz!# 'e#o%ah rendah. mem/er! endedahan #e ada 'u#a$an e%ajaran end!d!#an muz!# KBSR merang#um! #emah!ran menu%!' ran1angan engajaran $ahunan. m!ngguan. har!an . engajaran m!#ro. eran1angan. 6orma$ ran1angan e%ajaran $ahunan. ran1angan m!ngguan .ran1angan har!an. menga %!#a'!#an #andungan 'u#a$an end!d!#an muz!# 'e#o%ah rendah da%am 'e'! %a$!han engajaran m!#ro* 4his course discusses the primary school music curriculum, primarily on the KB#@ music education syllabus. 1t comprises of preparing, planning and (riting the year plan, (eekly plan and the daily lesson plan (ith reference to the primary school music education syllabus. icro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MLP-))3P A%a$ Muz!# U$ama G P!ano III < ajor 1nstrument H Piano 111) )<:F)=

Kur'u' !n! mem/er! 6o#u' #e ada %anju$an dan emer!ng#a$an em/e%ajaran #e $aha III e%/aga! $e#n!# erma!nan !ano da%am e%/aga! repertoire dan erma!nan 'emer$a. erma!nan !ano da%am ren$a# Inang. La !n. dan (alking bass 'e/aga! muz!# !r!ngan #e ada %agu+%agu KBSR dan 'ema'a* 4his course is a continuity to(ards le!el 111 in piano playing technics, sight playing and a !ariety in repertoire. #tudents are guided in these = components throughout the course. 'ocus is on accompanying KB#@ and current songs using 1nang, Lapin and (alking bass rhythms.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -030

MLP-))3G

A%a$ Muz!# U$ama + G!$ar III < ajor 1nstrument H Guitar 111=

)<:F)=

Kur'u' !n! d!ran1ang un$u# e%ajar &ang $e%ah /erja&a meng!#u$! #ur'u' a'a' /erma!n g!$ar $aha II . ene#anan #e ada er#em/angan '$a!%. ar$!#u%a'!. ren$a#. d!nam!#. dan #emah!ran &ang %e/!h #om %e#' 'e/aga! emer!ng#a$an %a$!han* 4his course is designed for students (ho ha!e successfully completed guitar foundation course le!el 11, #tyle, articulation, rhythm, dynamics and comple" skills are de!eloped as the course ad!ances.

MLP-))3I

A%a$ Muz!# U$ama + Io#a% III < ajor 1nstrument H ?ocal 111)

)<:F)=

Kur'u' !n! ada%ah %anju$an #e ada ?o#a% II dengan mem/er! 6o#u' #e ada $e#n!# ?o#a% re'onan dan engha'!%an $on. mem ra#$!##an #emah!ran dan $e#n!# $er'e/u$ da%am e%/aga! re er$o!re %agu dan mem/er! %a$!han n&an&!an da%am e%/aga! ren$a#* 4his course is a continuity from course !ocal 11. -mphasis is on resonance and tone production of !ocal techniAues. #tudents practise technical !ocal skills from !arious repertoire and learn to sing (ith !arious rhythm. MLU-))5 Kur!#u%um dan Pengajaran Muz!# II *.urriculum and usic 4eaching 11) ,<,F:=

Kur'u' !n! mem/er! ene#anan #e ada 'e'! %a$!han engajaran ma#ro. eran1angan 'e'! engajaran ma#ro. #emah!ran+#emah!ran da%am engajaran ma#ro. %ang#ah+%ang#ah engajaran ma#ro. meran1ang jen!' en!%a!an dan #r!$er!a en!%a!an &ang d!uj! 'er$a ama%an re6%e#'! * 4his course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching sessions, de!elop skills in macro teaching and seAuential steps undertaken in macro teaching, planning the types of assessment and !aluation criteria based on the specified musical aspects, practice to reflect and (rite on the (ork carried out. MLU-))4 Muz!# Ma%a&'!a < alaysian usic= -<,F)=

Muz!# Ma%a&'!a mengandung! enam /ahag!an !a!$u Muz!# Ben$u# Sen! La#on. Muz!# Ben$u# Tar!an U$ama. Muz!# En'em/e% So'!a% Po u%ar. Muz!# En'em/e% La!n. Muz!# Io#a% #ora% dan Muz!# In'$rumen$a% 'o%o. genre+genre &ang d! !%!h me2a#!%! $rad!'! muz!# #%a'!#. ra#&a$ dan '!n#re$!# dar! ada e%/aga! #aum d! Ma%a&'!a. e%/aga! genre me%a%u! a#$!?!$! endengaran. ana%a'!' $a&angan ?!deo a$au un er'em/ahan 'e/enar. ana%!'!' '#or. /eng#e%. dan enga%aman ra#$!#a% 'a%ah 'a$u genre* alaysian usic course contains si" components2 usic in the form of performing arts, usic in the form of dance, EPopular socialF ensemble music, choral !ocal
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -031

music and solo instrumental music, music genres materials are selected from traditional classic music, folk songs and syncretic music from the alaysian ethnics , students are e"posed to different music genres through listening acti!ity, !ideo (atching or li!e performances, score analisis, (orkshops and practical e"periences. MLP-))8P A%a$ Muz!# U$ama G P!ano II < ajor 1nstrument H Piano 1?) )<:F)=

Kur'u' !n! mem/er! 6o#u' #e ada em/e%ajaran %anju$an erma!nan !ano #e $aha II* Ara' #e'u#aran #andungan e%ajaran men!ng#a$ dan a %!#a'! e%/aga! $e#n!# erma!nan !ano da%am e%/aga! repertoire dan erma!nan 'emer$a* 4his course is a continuity to(ards le!el K in piano playing techniAues, sight playing and a !ariety in repertoire. /n this higher le!el, piano playing techniAues, sight playing and the !ariety of repertoire becomes increasingly challenging. A%a$ Muz!# U$ama + G!$ar II MLP-))8G )<:F)= < ajor 1nstrument H Guitar 1?) Kur'u' !n! mem/er! %a$!han dan #emah!ran %anju$an dan enga&aan un$u# menjad! 'eorang ema!n g!$ar &ang mah!r. ende#a$an em/e%ajaran #end!r! 'e1ara 'o%o dan enga%aman mem/ua$ er'em/ahan &ang %e/!h menjuru' #e ada ro6e'!ona%!'me* 4his course pro!ides skill training and enrichment for a competent guitar player. 4he application of guitar skills in performance playing is geared to(ards a professional guitar player. self access and group learning approach and e"periences geared to(ards guitar professionalism. MLP-))8I A%a$ Muz!# U$ama + Io#a% II < ajor 1nstrument H ?ocal 1?= )<:F)=

Kur'u' !n! mem/er! 6o#u' #e ada $e#n!# ?o#a% 'e/u$an. $e#n!# er'em/ahan. %a$!han n&an&!an da%am e%/aga! ren$a#. mem ra#$!##an #emah!ran dan $e#n!# da%am e%/aga! re er$o!re %agu* 4his course focuses on !ocal diction techniAues. #tudents are e"posed to performance techniAues and singing in !arious rhythm and practise !ocal skills and techniAues from different repertoire. MLU-))7 >! $aan dan En'em/e% II *.omposition and -nsemble 11) -<,F)=

Kur'u' !n! mem6o#a'#an enge$ahuan dan 1ara+1ara mengha'!%#an muz!# 1! $aan &ang /era'a'#an #e ada e%/aga! 'um/er. en'em/e% !n'$rumen$a%. mem!m !n. %a2a$an #e rogram #on'er$ C er'em/ahan. en'em/e% !n'$rumen$a% me%! u$! erma!nan en'em/e% re#order dan er#u'!* 4his course focuses on (ays to produce music composition deri!ed from !arious resources, instrumental ensemble, conducting and attending program concertsBperformance. 1nstrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. MLU-),: Muz!# Dun!a ,<,F:=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -032

<;orld

usic=

Kur'u' !n! mengandung! %!ma /ahag!an !a!$u !%!han muz!# !n'$rumen$a% dar! Negara+negara >h!na. Je un. Ind!a. Tha!%and dan #a2a'an Su/+Saharan A6r!#a. mem/!n1ang#an e%/aga! muz!# #%a'!# dar! zaman Rena!'''an1e. Baro#. K%a'!#. Roman$!#. A/ad #e ,: dan Jazz. mengana%!'!' '#or meng!#u$ zaman dan endedahan #e ada /e/era a #om o'er. genre. #ar&a dan '$a!% dengan %e/!h menda%am* 4his course comprises of fi!e categories namely selected instrumental music from .hina, <apan, 1ndia, 4hailand and 0frica, discussions are held to analyse aspects of music genre, styles and composers music scores from @enaissance, BaroAue, .lassical, @omantic, 67th century and <azz eras, #cores from different eras are analysed on a deeper le!el (ith reference to the composers, genre and compositional styles. MLP-),)P A%a$ Muz!# U$ama G P!ano I < ajor 1nstrument H Piano ?= )<:F)=

Kur'u' !n! mem/er! 6o#u' #e ada erma!nan !ano da%am e%/aga! re er$o!re dan genre muz!# $erma'u#%ah re er$o!re dar! era /aroNue. #%a'!#. roman$!#. a/ad #e ,: dan erma!nan muz!# 'ema'a Ma%a&'!a dan #emah!ran /erma!n !ano 'e1ara !nd!?!du* 4his course focuses on piano playing on a repertoire from the baroAue, classic, romantic and the 67th century eras (ith different music genres.4his repertoire also includes alaysian usic of today and indi!idual student piano playing. MLP-),)G A%a$ Muz!# U$ama + G!$ar I < ajor 1nstrument H Guitar ?) )<:F)=

Kur'u' !n! d!ran1ang un$u# e%ajar &ang $e%ah /erja&a meng!#u$! #ur'u' a'a' /erma!n g!$ar $aha II* Kur'u' /erma!n g!$ar $aha I mem/er! %a$!han dan #emah!ran engu#uhan dan enga&aan un$u# menjad! 'eorang ema!n g!$ar &ang /enar+/enar mah!r* 4his course is designed for students (ho ha!e successfully completed foundation course guitar le!el 1?. Guitar course le!el ? pro!ides training in reinforced and enrichment skills to(ards a competent guitar player MLP-),)I A%a$ Muz!# U$ama + Io#a% I < ajor 1nstrument H ?ocal ?= )<:F)=

Kur'u' !n! mem/er! 6o#u' #e ada $e#n!# ?o#a% e#' re'! &ang me%! u$! an$ara %a!nn&a. e#' re'! da%am e%/aga! d!nam!#. $em o dan erang#a!an dan %a$!han n&an&!an da%am e%/aga! ren$a#* 4his course focuses on !ocal techniAues such as e"pressions in !arious dynamics, tempo and phrasing and singing in !arious rhythm. MLP-),, Pen&e%!d!#an T!nda#an I + Pend!d!#an Muz!# Pend!d!#an Rendah <Kaedah = <0ction @esearch 12 ethodology= -<-F:=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -033

Kur'u' !n! mem/er! enge$ahuan $en$ang #aedah en&e%!d!#an $!nda#an da%am Pend!d!#an Muz!# Pend!d!#an Rendah* Kur'u' !n! mem/!n1ang#an engena%an $erhada e%/aga! #aedah da%am en&e%!d!#an end!d!#an. engena%an $erhada e%/aga! re#a /en$u# en&e%!d!#an $!nda#an. ro'edur en&e%!d!#an end!d!#an. #on'e dan mode%+mode% en&e%!d!#an $!nda#an. ro'e' en&e%!d!#an $!nda#an. eran1angan dan 1adangan. #aedah+#aedah engum u%an da$a. er$!m/angan da%am engum u%an da$a. ana%!'!' da$a. !n$er re'$a'! da$a en&e%!d!#an $!nda#an. enu%!'an %a oran dan ar$!#e% en&e%!d!#an $!nda#an. dan 1ara+1ara men&e/ar#an da$a en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides kno(ledge about action research method in usic -ducation for primary education. 1t discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to !arious types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, (riting an action research report and article and (ays of making action research data public. Te#no%og! Muz!# MLP-),-<)F,= < usic 4echnology= Kur'u' !n! mem er#ena%#an enga %!#a'!an $e#no%og! muz!# da%am /!%!# darjah. eranan $e#no%og! dan er!'!an muz!# da%am mengha'!%#an gu/ahan muz!#. menga %!#a'!#an er!'!an no$a'! muz!# serta er!'!an engajaran dan em/e%ajaran /er/an$u#an #om u$er me%a%u! enggunaan er!'!an '1,03- B #1B-31+#. +#1. 0.-, dan 0+@0310 dan enga%aman hands on da%am en&un$!ngan. engadunan dan mastering /ahan muz!# dengan mengguna#an er!'!an .0K-;03K #/,0@ 4his course is an introduction in the application of music technology in the classroom, the role of technology and music soft(are in the production of music composition, use music notation soft(are and computer assisted instruction soft(are such as DINALE C SIBELIUS, MUSI> A>E and AURALIA and hands on e"perience in editing, mi"ing and mastering music materials (ith music soft(are such as .ake(alk #/,0@ and notation soft(are '1,03- B #1B-31+#. MLP-),0 Pen&e%!d!#an T!nda#an II G Pend!d!#an Muz!# Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= <0ction @esearch 112 1mplementation and @eporting) -<:F-=

Kur'u' !n! mem/er! #emah!ran e%a#'anaan dan e%a oran en&e%!d!#an $!nda#an da%am Pend!d!#an Muz!# Pend!d!#an Rendah &ang me%!/a$#an e%a#'anaan en&e%!d!#an $!nda#an d! 'e#o%ah dan enu%!'an %a oran. enganjuran 'em!nar. ro'edur endo#umen$a'!an dan ener/!$an en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides skills in implementating and reporting action research in usic -ducation for primary education. 1t in!ol!es the implementation of action research in school and (riting an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

50

PENDIDIKAN SENI =ISUAL PENDIDIKAN RENDAH

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -034

PSI-):)

Pengena%an Pend!d!#an Sen! I!'ua%<PSI= <1ntroduction to ?isual 0rt -ducation)

-<-F:=

Kur'u' !n! me%! u$! #on'e Pend!d!#an Sen! I!'ua%<PSI=. 'er$a ma$%ama$ dan o/je#$!6 PSI da%am KBSR* Pene#anan u$ama d!/er! #e ada #e en$!ngan PSI da%am #eh!du an 'ehar!an. /e/era a andangan 'er$a 'um/angan $o#oh dan end!d!# 'en!. #e'en!an e%/aga! /uda&a d! A%am Me%a&u. Ind!a. >h!na. Je un dan Bara$. #on'e re#a /en$u# dan #ra6 'er$a #e en$!ngan PSI da%am era $e#no%og! $!ngg!* 4his course co!ers the concepts, aims and objecti!es of ?isual 0rt -ducation*?0-) in KB#@. 1t emphasizes on the importance of ?isual 0rt -ducation in e!eryday life, !arious !ie(s and contributions of distinguished artists and art educationists, art of !arious cultures, the concept of design and craft and the importance of ?isual 0rt -ducation in the era of high technology.

PSI-):,

Baha'a I!'ua% Per/and!ngan <.omparati!e ?isual 3anguage=

-<,F)=

Kur'u' !n! mem/er! 6o#u' #e ada engena%an /aha'a ?!'ua% G 6a%'a6ah. engaruh dan %a$ar /e%a#ang da%am e%/aga! /uda&a. a'a' 'en! re#a #ar&a Sen! I!'ua% 'e1ara er/and!ngan. ana%!'!' a'a' 'en! re#a da%am #ar&a* A#$!?!$! ama%! me%! u$! #aj!an dan enero#aan un'ur 'en!. r!n'! re#aan dan #om o'!'! da%am #ar&a e%/aga! /uda&a 'e1ara er/and!ngan* 4his course focuses on introduction to !isual language- philosophy, influence and background of !arious cultures, comparati!e studies of basic design concept in !isual arts, analyzing basic design concept in !isual art (orks. Practical acti!ities co!er the comparati!e studies and e"plorations of the use of art elements, principles of design and compositions in art (orks of !arious cultures. PSI-):Krea$!?!$! dan Sen! Kana#+#ana# <.reati!ity and .hildren:s 0rt) -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! $um uan #e ada %a$ar /e%a#ang $eor! er#em/angan engu$araan $am a# #ana#+#ana#. $o#oh end!d!# dan eng#aj! %u#!'an #ana#+ #ana#. er!ng#a$ er#em/angan %u#!'an #ana#+#ana#. !mag!na'! dan #rea$!?!$! #ana#+#ana#. #rea$!?!$!. e'$e$!#a dan e#' re'! ?!'ua%. rang'angan dan 6a#$or+6a#$or &ang mem engaruh! %u#!'an #ana#+#ana#. a re'!a'! ha'!% 'en! ,+d!men'! #ana#+ #ana# dan a re'!a'! ha'!% 'en! -+d!men'! #ana#+#ana#* 4his course focuses on the background of de!elopmental theory on children:s !isual e"pressions, distinguished educationist and researchers in children:s art, de!elopmental stages of children:s art, children:s creati!ity and imaginations, creati!ity, aesthetics, and !isual e"pression, stimulus and factors that affect children:s art, appreciations of children:s 6-dimensional art (orks and appreciations of children:s =-dimensional art (orks. Pengaj!an dan Penguru'an Kur!#u%um Pend!d!#an Sen! I!'ua%. Kur!#u%um Ber'e adu Se#o%ah Rendah <.urriculum #tudies and anagement in ?isual 0rt -ducation, 1ntegrated .urriculum for Primary #chool=

PSI-):0

-<-F:=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -035

Kur'u' !n! me%! u$! #on'e #ur!#u%um dan Su#a$an Pe%ajaran PSI KBSR. ma$%ama$. o/je#$!6 #ur!#u%um. #on'e 3P. #e en$!ngan er#em/angan #ur!#u%um. hura!an 'u#a$an e%ajaran. eranan guru PSI. enguru'an a#$!?!$! d! da%am dan d! %uar /!%!# darjah. enguru'an 'um/er dan /ahan /an$u mengajar. enguru'an /!%!# PSI dan ha'!% #erja mur!d dan eranan a re'!a'! $erhada ha'!% #erja mur!d* 4his course co!ers the concept of the curriculum and syllabus of the KB#@ ?isual 0rt -ducation*?0-), goals and objecti!es of the ?0- curriculum, the CP concept, the importance of curriculum de!elopment, specifications of the syllabus, the roles of the ?0- teachers, management of outdoor and indoor acti!ities, resource and teaching aid management, classroom and art (orks management as (ell as the role of appreciations of pupils art (orks.

PSI-):3

Pengajaran dan Pem/e%ajaran Pend!d!#an Sen! I!'ua% <4eaching and 3earning of ?isual 0rt -ducation=

-<,F)=

Kur'u' !n! mem/er! $um uan $erhada engena%an em a$ /!dang #eg!a$an PSI KBSR !a!$u; Menggam/ar. Mem/ua$ >ora# dan Re#aan. Mem/en$u# dan Mem/ua$ B!naan 'er$a Mengena% Kra6 Trad!'!ona%. eran1angan a#$!?!$! engajaran dan em/e%ajaran 'e$!a /!dang #eg!a$an meng!#u$ Taha ) dan ,. er'ed!aan mengajar* A#$!?!$! ama%! me%! u$! menero#a a%a$. /ahan. $aju# dan !'! #andungan meng!#u$ $ema da%am mengha'!%#an #ar&a /ag! #e'emua em a$ /!dang* 4his course focuses on the introduction of the four area of KB#@ ?isual 0rt -ducation, that is2 %ra(ing and Picture aking, Pattern- aking and %esigning, odelling and .onstructing, as (ell as 1ntroduction to 4radisional .rafts, planning of teaching and learning acti!ities for each area for 3e!els > and 6, lesson planning, as (ell as practical acti!ities for e"plorations of tools and materials, subject matter, content and themes in producing art (orks for the four areas. Pend!d!#an Sen! I!'ua% Kur!#u%um Baru Se#o%ah Rendah G Menggam/ar. Mem/ua$ >ora# dan Re#aan *?isual 0rt -ducation, 1ntegrated .urriculum for Primary #chool H %ra(ing and Picture aking, Pattern- aking and %esigning)

PSI-):5

-<,F)=

Kur'u' !n! merang#um! #on'e dan r!n'! Menggam/ar. Mem/ua$ >ora# dan Re#aan Taha ) dan ,. meran1ang a#$!?!$! engajaran dan em/e%ajaran /!dang Menggam/ar. Mem/ua$ >ora# dan Re#aan* A#$!?!$! ama%! &ang merang#um! ro'e' mengha'!%#an #ar&a meng!#u$ jen!' da%am /!dang* 4his course co!ers the concept of %ra(ing and Picture aking as (ell as Patternaking and %esigning, teaching and learning acti!ities in the area of %ra(ing and Picture aking, Pattern- aking and %esigning as (ell as practical acti!ities that co!er the process of producing !arious types of art (orks in the areas.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -036

PSI-):4

Pedagog! Pend!d!#an Sen! I!'ua% Kur!#u%um Baru Se#o%ah Rendah <?isual 0rt -ducation Pedagogy, 1ntegrated .urriculum for Primary #chool)

-<,F)=

Kur'u' !n! merang#um! $eor! em/e%ajaran. ende#a$an. '$ra$eg!. #aedah dan $e#n!# engajaran dan em/e%ajaran Pend!d!#an Sen! I!'ua% /erda'ar#an #ur!#u%um PSI KBSR. eran1angan dan er'ed!aan mengajar. engajaran m!#ro dan ma#ro. dan 'um/er engajaran dan em/e%ajaran* 4his course co!ers the learning theories, approach, strategy, methodology and techniAue of teaching and learning ?isual 0rt -ducation based on the ?0- KB#@ curriculum, lesson planning, micro and macro teaching, as (ell as teaching and learning resources.

PSI-):8

Pend!d!#an Sen! I!'ua% Kur!#u%um Baru Se#o%ah Rendah + Mem/en$u# dan Mem/ua$ B!naan. Mengena% Kra6 Trad!$!ona% <1ntegrated .urriculum for Primary #chool in ?isual 0rt -ducation H odelling and .onstructing, 1ntroduction to 4raditional .rafts=

-<,F)=

Kur'u' !n! mem/er! $um uan #e ada #on'e dan r!n'! /!dang Mem/en$u# dan Mem/ua$ /!naan. Mengena% Kra6 Trad!'!ona%. meran1ang a#$!?!$! engajaran dan em/e%ajaran /!dang $er'e/u$. 'er$a a#$!?!$! ama%! &ang me%! u$! ro'e' mengha'!%#an #ar&a meng!#u$ ro'e' /erda'ar#an jen!' #eg!a$an da%am /!dang $er'e/u$* 4his course focuses on the concept and principles of the area of odeling and .onstructing, 1ntroduction to 4radisional .rafts, the planning of teaching and learning acti!ities in the area as (ell as practical acti!ities that co!er the process of producing !arious types of art (orks in these areas. PSI-):7 Mu%$!med!a Krea$!6 da%am Pend!d!#an Sen! I!'ua% <.reati!e ultimedia in ?isual 0rt -ducation) -<)F,=

Kur'u' !n! me%! u$! eranan 'en! da%am $e#no%og! ma#%uma$ dan #omun!#a'! <I>T=. a %!#a'! I>T da%am engajaran dan em/e%ajaran PSI. engena%an mu%$!med!a. mu%$!med!a da%am PSI* A#$!?!$! ama%! merang#um! a#$!?!$! mengguna#an mu%$!med!a. menga %!#a'! ro'e' #rea$!?!$! dan ar$!'$!# da%am mengha'!%#an #ar&a d!g!$a%. mengha'!%#an #ar&a dengan mengguna#an mu%$!med!a. mem/ua$ er'em/ahan dan ameran #ar&a mu%$!med!a* 4his course co!ers the role of art in information and communication technology *1.4), application of 1.4 in teaching and learning ?0-, introduction to multimedia as (ell as multimedia in ?0-. Practical acti!ities co!er the use of multimedia, applying creati!ity and artistic process in producing digital art (orks, producing multimedia art (orks as (ell as presenting and e"hibiting multimedia art (orks. PSI-)): Sejarah dan A re'!a'! Sen! -<-F:=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -037

<0rt History and 0ppreciation) Kur'u' !n! merang#um! engena%an #e ada 'ejarah 'en! /ara$. 'en! or!en$a%. 'en! A%am Me%a&u dan 'en! ?!'ua% Ma%a&'!a. e%/aga! ende#a$an a re'!a'! 'en! ?!'ua%. a re'!a'! #ar&a 'en! /ara$. 'en! or!en$a%. 'en! A%am Me%a&u dan 'en! ?!'ua% Ma%a&'!a* 4his course co!ers the introduction to the art history in (estern art, oriental art, art in the alay lands and !isual art in alaysia, !arious approaches in the appreciation of !isual art, (estern art, oriental art, art in the alay 3ands and !isual art in alaysia. PSI -))) Pen$a#'!ran Pend!d!#an Sen! I!'ua% <?isual 0rt -ducation 0ssessment= -<-F:=

Kur'u' !n! me%! u$! #on'e en$a#'!ran Pend!d!#an Sen! I!'ua%<PSI=. jen!'+jen!' en$a#'!ran. $ujuan en$a#'!ran PSI. #aedah en$a#'!ran PSI. /en$u# en$a#'!ran PSI. era$uran mem/er! mar#ah. en!%a!an ha'!% #erja dan en!%a!an or$6o%!o* 4his course co!ers the concept of the assessment of ?isual 0rt -ducation*?0-), types of assessments, aims of assessment in ?0-, methods and forms of assessment, mark schemes, e!aluation of art (orks and e!aluation of portfolios. PSI-)), Lu#!'an dan Pen&u/uran D!r! <%ra(ing and #elf--nrichment= -<,F)=

Kur'u' !n! merang#um! jen!'+jen!' %u#!'an. a%a$ dan /ahan. e%/aga! 6ung'! %u#!'an. %u#!'an da%am gu/ahan e%/aga! a%!ran dan /uda&a. er$!m/angan dan engama$an a'a' da%am %u#!'an. $e#n!# mengha'!%#an %u#!'an. ende#a$an dan #aedah %u#!'an. ro'e' #rea$!?!$! dan ar$!'$!# 'er$a %u#!'an /er/an$u#an #om u$er* A#$!?!$! ama%! me%! u$! a#$!?!$! mengha'!%#an #ar&a %u#!'an d!g!$a% dan /u#an d!g!$a%* 4his course co!ers the types of dra(ings , tools and materials, !arious functions of dra(ings from !arious genres and culture, considerations and perceptions in dra(ings, dra(ing techniAues, approaches and methods, creati!ity and artistic process as (ell as computer aided dra(ings. Practical acti!ities include acti!ities in producing digital and non digital dra(ings and art (orks. Pen&e%!d!#an T!nda#an I G Pend!d!#an Sen! I!'ua% Pend!d!#an Rendah <Kaedah= <0ction @esearch 1-?isual 0rt -ducation Primary -ducation* ethodology)

PSI-))-

-<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! enge$ahuan $en$ang #aedah en&e%!d!#an $!nda#an da%am Pend!d!#an Sen! I!'ua% Pend!d!#an Rendah* Kur'u' !n! mem/!n1ang#an engena%an $erhada e%/aga! #aedah da%am en&e%!d!#an end!d!#an. engena%an $erhada e%/aga! re#a /en$u# en&e%!d!#an $!nda#an. ro'edur en&e%!d!#an end!d!#an. #on'e dan mode%+mode% en&e%!d!#an $!nda#an. ro'e' en&e%!d!#an $!nda#an. eran1angan dan 1adangan. #aedah+#aedah engum u%an da$a. er$!m/angan da%am engum u%an da$a. ana%!'!' da$a. !n$er re'$a'! da$a #aj!an $!nda#an. enu%!'an %a oran dan ar$!#e% en&e%!d!#an $!nda#an. dan 1ara+ 1ara men&e/ar#an da$a en&e%!d!#an $!nda#an*

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -038

4his course pro!ides kno(ledge about action research method in ?isual 0rt -ducation for primary education. 1t discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to !arious types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, (riting an action research report and article and (ays of making action research data public. PSI -))0 Sen! dan Penguru'an <0rt and anagement= -<)F,=

Kur'u' !n! me%! u$! #e en$!ngan dan a'a' enge$ahuan da%am roje# 'en!. enguru'an dan ro'e' engenda%!an roje# 'en!* A#$!?!$! ama%! me%! u$! meran1ang dan me%a#'ana#an roje# 'en!. mem/ua$ %a oran ma#%um /a%a' dan $!nda#an %anju$an*

4his course co!ers the management and organisation of art projects, the importance and fundamental kno(ledge of art projects, management and organisational process of art projects, planning art projects, implementing art projects, making feedback reports and taking further actions. Pen&e%!d!#an T!nda#an II + Pend!d!#an Sen! I!'ua% Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= <0ction @esearch 11-?isual 0rt -ducation Primary -ducation* 1mplementation and @eporting)

PSI-))3

-<:F-=

Kur'u' !n! mem/er! #emah!ran e%a#'anaan dan e%a oran en&e%!d!#an $!nda#an da%am Pend!d!#an Sen! I!'ua% Pend!d!#an Rendah &ang me%!/a$#an e%a#'anaan en&e%!d!#an $!nda#an d! 'e#o%ah dan enu%!'an %a oran. enganjuran 'em!nar. ro'edur endo#umen$a'!an dan ener/!$an en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides skills in implementating and reporting action research in ?isual 0rt -ducation for primary education. 1t in!ol!es the implementation of action research in school and (riting an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

70

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengena%an Kur!#u%um Pend!d!#an I'%am Se#o%ah Rendah <1ntroduction to 1slamic -ducation in Primary #chool)

PIM-):)

-<-F:=

Kur'u' !n! mem6o#u'#an er/!n1angan $erhada er#em/angan #ur!#u%um end!d!#an I'%am dan ana%!'!' er/and!ngan #ur!#u%um %ama dan /aru* Mem/!n1ang#an enggunaan Bu#u Te#' dan Bu#u Panduan Guru. e%a#'anaan rogram j+MAD dan e%a#'anaan enam /u%an er$ama Tahun Sa$u d! 'e#o%ah rendah*
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -039

4his course focuses on the 1slamic education curriculum de!elopment and comparati!e analysis of the old and ne( curriculum, the usage of te"t books, teachers guide book, the implementation of Ej-&0'F Programme and the first si"th month of Iear /ne. PIM-):, Pedagog! Pend!d!#an I'%am <1slamic -ducation Pedagogy= -<,F)=

Kur'u' !n! mengandung! dua /ahag!an !a!$u $eor! dan ama%!* Bahag!an $eor!; ana%!'!' '$ra$eg! dan ende#a$an engajaran Pend!d!#an I'%am 'e#o%ah rendah. #aedah dan $e#n!# engajaran dan em/e%ajaran A'uhan T!%a2ah A%+Muran. #aedah dan $e#n!# engajaran em/e%ajaran. r!n'! er#em/angan !'! e%ajaran da%am 'emua /!dang Pend!d!#an I'%am. anduan enge%o%aan 'e'! engajaran dan em/e%ajaran Pend!d!#an I'%am /ag! 'emua /!dang . /ahag!an ama%!; A %!#a'! $e#n!# dan '!mu%a'! engajaran A'uhan T!%a2ah A%+Muran. a %!#a'! $e#n!# dan '!mu%a'! engajaran A'a' U%um S&ar!ah. a %!#a'! $e#n!# dan '!mu%a'! engajaran Ada/ dan A#h%a# I'%am!ah dan Pe%ajaran Ja2!* 4his course focuses on strategy, approach, methodology and techniAues of teaching and learning in 1slamic education. 4he principles of content de!elopment and management of teaching and learning areas in the 1slamic education field. PIM-):Pend!d!#an A%+Muran Se#o%ah Rendah <0l-&uran -ducation for Primary #chool= -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! $um uan #e ada $aju#+$aju# d! da%am end!d!#an A%+MurOan !a!$u engena%an #e ada A%+MurOan. a %!#a'! hu#um $aj2!d da%am /a1aan dan ha6azan a&a$ A%+MurOan. $a6'!ran 'urah+'urah $er !%!h da%am 'u#a$an e%ajaran Pend!d!#an I'%am 'e#o%ah rendah. a %!#a'! '$ra$eg! engajaran A'uhan T!%a2ah A%+ MurOan. en&ed!aan ran1angan engajaran A'uhan T!%a2ah A%+MurOan dan ama%! engajaran A'uhan T!%a2ah a%+MurOan* 4his course focuses on the introduction to 0l-&uran education, application of Ftaj(idF rules in reciting, memorising and interpreting of the &uranic !erses, the strategies, lesson planning and practical teaching. PIM-):0 Pend!d!#an AN!dah Se#o%ah Rendah *'aith -ducation for Primary #chool= -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! $um uan #e ada engena%an #on'e aN!dah da%am I'%am. aN!dah da%am 'u#a$an e%ajaran Pend!d!#an I'%am 'e#o%ah rendah. ana%!'!' dan hura!an !'! #andungan AN!dah da%am 'u#a$an e%ajaran Pend!d!#an I'%am 'e#o%ah rendah $ahun ) G 5. a %!#a'! '$ra$eg! engajaran dan em/e%ajaran AN!dah $ahun ) + 5. en&ed!aan ran1angan engajaran AN!dah $ahun )+5 dan ama%! engajaran AN!dah* 4he course focuses on clarifying the concept of faith in 1slam (ith detail analysis of its concept in the 1slamic education syllabus for primary school. 1t also gi!es e"posure to planning and implementing learning strategies, lesson planning and practical teaching. PIM-):3 Pend!d!#an I/adah Se#o%ah Rendah <1badah -ducation for Primary #chool) -<-F:=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -040

Kur'u' !n! mem/er! $um uan #e ada engena%an #on'e !/adah da%am I'%am. I/adah da%am 'u#a$an e%ajaran Pend!d!#an I'%am 'e#o%ah rendah. ana%!'!' dan hura!an !'! #andungan I/adah da%am 'u#a$an e%ajaran Pend!d!#an I'%am 'e#o%ah rendah $ahun ) G 5. a %!#a'! '$ra$eg! engajaran dan em/e%ajaran I/adah $ahun ) + 5. en&ed!aan ran1angan engajaran I/adah $ahun ) + 5 dan ama%! engajaran I/adah* 4his course focuses on clarifying the concept of F 1badahF in 1slam (ith detail analysis of its concept in the 1slamic -ducation syllabus for primary school, e"posure to planning and implementing teaching strategies, lesson planning and practical teaching . PIM-):5 Pend!d!#an S!rah Se#o%ah Rendah <#irah -ducation for Primary #chool) -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! $um uan #e ada engena%an #on'e S!rah da%am I'%am. S!rah da%am 'u#a$an e%ajaran Pend!d!#an I'%am 'e#o%ah rendah. ana%!'!' dan hura!an !'! #andungan S!rah da%am 'u#a$an e%ajaran Pend!d!#an I'%am 'e#o%ah rendah $ahun ) G 5. a %!#a'! '$ra$eg! engajaran dan em/e%ajaran S!rah $ahun ) + 5. en&ed!aan ran1angan engajaran S!rah $ahun ) + 5 dan ama%! engajaran S!rah* 4his course focuses on clarifying the concept of F #irahF in 1slam (ith detail analysis of its concept in the 1slamic education syllabus for primary school, e"posure to planning and implementing teaching strategies, lesson planning and practical teaching. PIM-):4 Pend!d!#an A#h%a# Se#o%ah Rendah <0khlak -ducation for Primary #chool= -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! $um uan #e ada engena%an #on'e A#h%a# da%am I'%am. A#h%a# da%am 'u#a$an e%ajaran Pend!d!#an I'%am 'e#o%ah rendah. ana%!'!' dan hura!an !'! #andungan A#h%a# da%am 'u#a$an e%ajaran Pend!d!#an I'%am 'e#o%ah rendah $ahun ) + 5. a %!#a'! '$ra$eg! engajaran dan em/e%ajaran A#h%a# $ahun ) + 5. en&ed!aan ran1angan engajaran A#h%a# $ahun ) + 5 dan ama%! engajaran A#h%a#* 4his course focuses on clarifying the concept of FakhlakF in 1slam (ith detail analysis of its concept in the 1slamic education syllabus for primary school, e"posure to planning and implementing teaching strategies, lesson plans and practical teaching. PIM-):8 Pengajaran Ja2! Se#o%ah Rendah <<a(i 4eaching for Primary #chool= -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! $um uan #e ada e%ajaran Ja2! da%am 'u#a$an e%ajaran Pend!d!#an I'%am 'e#o%ah rendah. ana%!'!' dan hura!an !'! #andungan e%ajaran Ja2! da%am 'u#a$an e%ajaran Pend!d!#an I'%am 'e#o%ah rendah $ahun ) G 5. #aj!an $e#' ja2! #%a'!# dan moden. #emah!ran menu%!' #ha$. a %!#a'! '$ra$eg! engajaran dan em/e%ajaran Ja2!. en&ed!aan ran1angan engajaran em/e%ajaran Ja2! #e%a' emu%!han ja2! <j+MAD= dan ama%! engajaran Ja2!*
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -041

4he course focuses on the content analysis on F<a(iF, e"posure to 0rabic caligraphy and the study of classical and modern te"ts in <a(i, according to the 1slamic education syllabus for primary schools. 1t also discuses the teaching strategies , planning and teaching the normal and remedial <a(i classes. Penguru'an Sum/er dan Pengajaran M!#ro dan Ma#ro Pend!d!#an I'%am <@esources anagement, icro and acro 4eaching in 1slamic -ducation)

PIM-):7

-<,F)=

Kur'u' !n! mengandung! dua /ahag!an !a!$u $eor! dan ama%!* Bahag!an $eor! mem/!n1ang#an em!%!han /ahan 'um/er engajaran dan em/e%ajaran Pend!d!#an I'%am meng!#u$ /!dang. a %!#a'! /ahan 'um/er Pend!d!#an I'%am da%am engajaran dan em/e%ajaran. engajaran m!#ro da%am engajaran em/e%ajaran Pend!d!#an I'%am. eran1angan engajaran m!#ro. eran1angan dan /!dang engajaran ma#ro Pend!d!#an I'%am. /ahag!an ama%!. em/!naan /ahan 'um/er. ama%! engajaran m!#ro dan ama%! engajaran ma#ro da%am /!dang Pend!d!#an I'%am* 4his course emphasizes on selection of topics, building and using resources in teaching and learning of 1slamic education, micro and macro teaching concepts, basic skills, planning and practical teaching. PIM-)): Pen!%a!an da%am Pend!d!#an I'%am <-!aluation in 1slamic -ducation= -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! $um uan #e ada #on'e . en!%a!an 6orma$!6 dan 'uma$!6 da%am Pend!d!#an I'%am. /en$u# en!%a!an. 1on$oh dan e%a#'anaan. /!dang em/e%ajaran &ang d!uj!. em/!naan !$em Pend!d!#an I'%am. em/!naan Jadua% S e'!6!#a'! Uj!an <JSU= Pend!d!#an I'%am dan en!%a!an Per#ara A'a' Dardhu A!n <PADA= 'e#o%ah rendah* 4his course focuses on concepts, types and field of testing, measurement, assessment and e!aluation in 1slamic education, item building, tables of specification and P0'0 assessment. PIM-))) Pro6e'!ona%!'me Guru Pend!d!#an I'%am <<1slamic -ducation 4eacher Profesionalism= -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! $um uan #e ada $aju# da#2ah da%am end!d!#an. end!d!# dan end!d!#an da%am A%+MurOan dan A'+Sunnah. ana%!'!' 'ah'!ah Ra'u%u%%ah '*a*2* 'e/aga! 'eorang end!d!#. ana%!'!' 'ah'!ah ara 'aha/a$ Ra'u%u%%ah '*a*2* dan $o#oh !%muan I'%am. 'ah'!ah guru Pend!d!#an I'%am 1emer%ang. guru Pend!d!#an I'%am da%am Per#h!dma$an A2am Ma%a&'!a dan enguru'an Pend!d!#an I'%am d! Ma%a&'!a* 4his course focuses on the Edak(ahF, educators and education in the perspecti!es of the 0l-&uran and 0l-#unnah, analysis of the Prophet uhammad s.a.(.:s special traits, his EsahabahF and some 1slamic reno(ned scholars, 1slamic educators and 1slamic -ducation management in alaysia. PIM-)), Pengaj!an AN!dah <1slamic 'aith #tudies= -<-F:=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -042

Kur'u' !n! mem/!n1ang#an $en$ang engena%an mazha/+mazha/ I%mu Ka%am. er/!n1angan mazha/ I%mu Ka%am. ama%an+ama%an &ang mem/a2a #e ada #e'an !man da%am #eh!du an dan !'u+!'u en&e%e2engan da%am aN!dah* 4his course pro!ides the kno(ledge and understanding of the different school of thoughts in E1lmu KalamF, their main topic of discussions, the impact of faith in life, and issues of de!iance in EaAidahF. Pen&e%!d!#an T!nda#an I + Pend!d!#an I'%am Pend!d!#an Rendah <Kaedah= 0ction @esearch 1- 1slamic -ducation for Primary -ducation * ethodology=

PIM-))-

-<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! enge$ahuan $en$ang #aedah en&e%!d!#an $!nda#an da%am Pend!d!#an I'%am Pend!d!#an Rendah* Kur'u' !n! mem/!n1ang#an engena%an $erhada e%/aga! #aedah da%am en&e%!d!#an end!d!#an. engena%an $erhada e%/aga! re#a /en$u# en&e%!d!#an $!nda#an. ro'edur en&e%!d!#an end!d!#an. #on'e dan mode%+mode% en&e%!d!#an $!nda#an. ro'e' en&e%!d!#an $!nda#an. eran1angan dan 1adangan. #aedah+#aedah engum u%an da$a. er$!m/angan da%am engum u%an da$a. ana%!'!' da$a. !n$er re'$a'! da$a #aj!an $!nda#an. enu%!'an %a oran dan ar$!#e% en&e%!d!#an $!nda#an. dan 1ara+1ara men&e/ar#an da$a en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides kno(ledge about action research method in 1slamic -ducation for primary education. 1t discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to !arious types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, (riting an action research report and article and (ays of making action research data public. PIM-))0 Pengaj!an D!Nh <'iAh #tudies= -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! ene#anan #e ada er/!n1angan !%mu U'u% D!Nh. #aedah D!Nh. 'em/e%!han da%am I'%am. e#onom! I'%am. enguru'an har$a u'a#a da%am I'%am dan !'u+!'u 'ema'a da%am /!dang D!Nh* 4his course focuses on F+sul 'iAhF studies, methodology in fiAh, animal slaughtering, 1slamic economy and management of properties in 1slam, analysis and justification on issues related to fiAh studies. Pen&e%!d!#an T!nda#an II G Pend!d!#an I'%am Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pe%a oran= 0ction @esearch 112 1slamic -ducation for Primary -ducation *1mplementation and @eporting=

PIM-))3

-<:F-=

Kur'u' !n! mem/er! #emah!ran e%a#anaan dan e%a oran en&e%!d!#an $!nda#an da%am Pend!d!#an I'%am Pend!d!#an Rendah &ang me%!/a$#an e%a#'anaan en&e%!d!#an $!nda#an d! 'e#o%ah dan enu%!'an %a oran. enganjuran 'em!nar. ro'edur endo#umen$a'!an 'er$a ener!/a$an en&e%!d!#an $!nda#an*

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -043

4his course pro!ides skills in implementing and reporting action research in 1slamic -ducation for primary education. 1t in!ol!es the implementation of action research in school and (riting an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. >0 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM-):) Kaedah La$!han Ke1erga'an D!z!#a% *4raining ethodology for Physical 'itness) ,<)F)=

Kur'u' !n! me%! u$! #on'e dan de6!n!'! #e1erga'an #e'e%uruhan dan #e1erga'an 6!z!#a% 'er$a #e en$!ngan #e1erga'an 6!z!#a%. #om onen #e1erga'an 6!z!#a% /er%anda'#an #e'!ha$an. #om onen #e1erga'an 6!z!#a% /er%anda'#an %a#uan mo$or. r!n'! + r!n'! %a$!han #e1erga'an 6!z!#a%. #aedah+#aedah %a$!han #e1erga'an 6!z!#a%. jadua% %a$!han #e1erga'an 6!z!#a%. er!od!'a'! %a$!han dan #e'an %a$!han $erhada #e1erga'an 6!z!#a%* 4his course includes concepts and definition of total fitness, physical fitness and the importance of physical fitness, the component of health- related fitness, motor-related physical fitness componen, training principles of physical fitness, training methodology for physical fitness, training schedule of physical fitness, periodisation of training and effects of training on physical fitness. PJM-):, Pergera#an A'a' *Basic o!ements) -<)F,=

Kur'u' !n! /er$ujuan mem/er! enge$ahuan dan #emah!ran a'a' $en$ang Pend!d!#an Ja'man!. #on'e ergera#an a'a'. engajaran dan em/e%ajaran ergera#an a'a'. erma!nan #ana#+#ana#. mode% Bun#er and Thor e )78,. enguru'an. enge%o%aan erma!nan dan $e#n!# erma!nan* 4his course aims to pro!ide kno(ledge and basic skills of Physical -ducation, basic mo!ement concept, teaching and learning of basic mo!ement, children:s games, Bunker and 4horpe odel >8M6, management, organizing games and techniAues. PJM-):H%ahraga *0thletics) ,<:F,=

Kur'u' !n! me%! u$! 'ejarah er#em/angan o%ahraga d! Ma%a&'!a dan an$ara/ang'a* Kur'u' !n! juga mene#an#an #e ada era$uran dan undang+ undang o%ahraga. #emah!ran a1ara /a%a an. #emah!ran a1ara adang. #aedah engajaran dan em/e%ajaran dan en!%a!an #emah!ran* Kur'u' !n! juga mene#an#an #emah!ran $e#n!#a% men&ed!a#an /a%a an dan ge%anggang da%am #ejohanan o%ahraga* 4his course include the history and de!elopmental of athletics internationally and in alaysia. 4his course stress on rules and regulations, the acAuiring of skills in the track and field e!ent, the e!aluation and ho( to implement these skills in the teaching strategies. #tudents (ill also be in!ol!ed in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. PJM-):0 Renang ,<:F,=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -044

*#(imming) Kur'u' !n! /er$ujuan mem/er! endedahan #e ada e%ajar mengena! e%/aga! #emah!ran renang* Taju# %a!n &ang a#an d!/!n1ang#an me%! u$! 'ejarah er#em/angan renang d! Ma%a&'!a. '$ru#$ur dan organ!'a'! er'a$uan. #e'e%ama$an renang. a'a' $erjunan. #aedah engajaran dan em/e%ajaran renang. en!%a!an. #e ega2a!an dan enguru'an dan enge%o%aan er$and!ngan renang* 4his course to e"pose students to !arious s(imming skilss. /ther topics discussed co!er the history of the de!elopment of s(imming in alaysia, structure and the organisation of society, s(imming safety, basic teaching and learning methodology of s(imming, e!aluation, officiating and organising and management of s(imming competition.

PJM-):3

Per$um/uhan dan Per#em/angan Pem/e%ajaran Mo$or *Gro(th and otor 3earning %e!elopment)

,<,F:=

Kur'u' !n! men1a#u ! #on'e dan de6!n!'! er$um/uhan. #ema$angan dan em/e%ajaran mo$or. er$um/uhan dan er#em/angan rana$a%. er$um/uhan 'oma$!#. $!'u ad! o' dan #om o'!'! /adan. er#em/angan 6ung'! ana$om! dan 6!'!o%og!. #ema$angan. 6a#$or &ang mem engaruh! er$um/uhan. #ema$angan dan re'$a'! 6!z!#a%. #ana#+#ana#. a#$!?!$! 6!z!#a% dan 'u#an* Ia juga mem/er! enge$ahuan $en$ang er#em/angan dan jen!'+jen!' #emah!ran mo$or dan #a!$ann&a dengan re'$a'!. em ro'e'an ma#%uma$. R attentionO dan re'$a'!. #a2a%an mo$or. #oord!na'!. er/ezaan !nd!?!du. em/e%ajaran mo$or. ma#%um/a%a'. enge#a%an dan em!ndahan em/e%ajaran* 4his course includes the definition and concept of gro(th, maturation and motor learning. 1t co!ers prenatal and postnatal gro(th and functional de!elopment, somatic gro(th, adipose tissue and body composition, functional de!elopment, maturation and factors that influence gro(th, maturation and physical performance. 4his course pro!ides kno(ledge on motor skills learning and performance, human information processing, attention and performance, motor control, coordination, indi!idual differences and capabilities, motor learning, feedback, retention and transfer of learning. PJM-):5 Ana$om! dan D!'!o%og! *0natomy and 'isiology) -<,F)=

Kur'u' !n! me%! u$! #on'e a'a' engena%an #e ada ana$om! dan 6!'!o%og!* Pene#anan d!/er!#an #e ada er/!n1angan $en$ang er!ng#a$ #!m!a. 'e%u%ar dan $!'u organ!'ma. '!'$em !n$egumen$ar!. '!'$em rang#a. '!'$em o$o$. '!'$em 'ara6. '!'$em endo#r!na. darah. jan$ung. 'a%uran dan eredaran darah. '!'$em %!m6a$!# dan !mun!$!. '!'$em re' !ra'!. '!'$em enghadaman. ema#anan dan me$a/o%!'ma 'er$a '!'$em ur!nar!* 4his course discusses the basic concept of anatomy and fisiology,chemical le!el, cellular le!el and tissue le!el of organisation. 1ntegumentary system, skeletal system, muscular system, ner!ous system, endocrine system, blood. Heart, blood
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -045

!essels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory system, digesti!e system, nutrition and metabolism as (ell as urinary system. PJM-):4 G!mna'$!# *Gymnastic) ,<:F,=

Kur'u' !n! me%! u$! #emah!ran a'a' da%am g!mna'$!# dengan mene#an#an a' e# emero%ehan #emah!ran. engana%!'!'an er%a#uan. #on'e /!ome#an!# dan em/e%ajaran mo$or 'er$a #ejuru%a$!han dan #e ega2a!an* Kur'u' !n! juga menje%a'#an #e en$!ngan #emah!ran g!mna'$!# d! #a%angan #ana#+#ana# dan #a!$ann&a dengan 'u#an %a!n. a' e# enguru'an. enge%o%aan dan en$ad/!ran. #e'e%ama$an mur!d+mur!d. era%a$an dan #emudahan juga d! er#ena%#an un$u# menguru'#an a#$!?!$! engajaran dan em/e%ajaran &ang #ondu'!6* * 4his course co!ers the basic skills in gymnastic (hich emphasize on the aspects of skill acAuisition and analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. 4his course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conduci!e teaching and learning acti!ities. Pend!d!#an Luar PJM-):8 -<)F,= </utdoor -ducation= Kur'u' !n! men1a#u ! 6a%'a6ah. #on'e . ma$%ama$ dan o/je#$!6 'er$a 'ejarah er#em/angan dan enge$ahuan end!d!#an %uar. re#rea'! dan #e'enggangan* Pe%a#'anaan a#$!?!$! merang#um! eng!n$egra'!an. engga/ungja%!nan 'er$a #e'e aduan ma$a e%ajaran %a!n #e da%am end!d!#an %uar dan 'e/a%!#n&a. eran1angan. enguru'an. enge%o%aan. #e'e%ama$an dan e%/aga! #emah!ran a#$!?!$! d!/er! ene#anan* Pen!%a!an d!ja%an#an /ag! mema'$!#an $aha en1a a!an* 4his course co!ers the philosophies, concepts, aims, objecti!es, history and literatures of outdoor education, recreation and leisure. 1t also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and !ice!ersa, planning, managing, administrating and safety aspect of !arious acti!ties are emphasize. 0ssessments (ill be conducted to ensure its achie!ement PJM-):7 Perma!nan Bo%a Se a# dan Bo%a Jar!ng <Games 'ootball and ,etball= ,<:F,=

Kur'u' !n! me%! u$! 'ejarah dan #emah!ran a'a' da%am erma!nan /o%a 'e a# dan /o%a jar!ng dengan mene#an#an a' e# emero%ehan #emah!ran. engana%!'!'an er%a#uan. #on'e /!ome#an!# dan em/e%ajaran mo$or 'er$a '$ra$eg! engajaran dan em/e%ajaran. enge%o%aan. enguru'an. en$ad/!ran 'er$a #e'e%ama$an era%a$an dan #emudahan juga d! er#ena%#an un$u# menguru'#an a#$!?!$! engajaran dan em/e%ajaran &ang #ondu'!6* 4his course co!ers the history and basic skills in football and netball (hich emphasize on the aspects of skill acAuisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. 4he aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conduci!e teaching and learning acti!ities. PJM-)): Kur!#u%um dan Pedagog! Pend!d!#an Ja'man! -<,F)=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -046

<.urriculum and Pedagogy of Physical -ducation= Kur'u' !n! men1a#u ! 'ejarah dan er#em/angan #ur!#u%um Pend!d!#an Ja'man! d! Ma%a&'!a &ang menje%a'#an hu/ung#a!$ 6a%'a6ah dan $eor! em/e%ajaran dengan ha%a $uju end!d!#an #e/ang'aan. #e en$!ngan. #on'e #ur!#u%um Pend!d!#an Ja'man!. 'u#a$an dan $a6'!rann&a. #r!$er!a em!%!han a#$!?!$! da%am Pend!d!#an Ja'man!. a' e#+a' e# edagog! 'er$a e%a#'anaan dan en!%a!an engajaran m!#ro* 4his course includes the history and de!elopment of physical education in alaysia, the relationship of theories and philosophies to(ards national education policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education aciti!ities, the pedagogical aspects and also carrying out and e!aluating micro teaching.

PJM-)))

Perma!nan Bo%a Tam ar dan Bo%a Ba%!ng <Games ?olleyball and Handball)

,<:F,=

Kur'u' !n! me%! u$! 'ejarah dan #emah!ran a'a' da%am erma!nan /o%a $am ar dan /o%a /a%!ng dengan mene#an#an a' e# emero%ehan #emah!ran. engana%!'!'an er%a#uan. #on'e /!ome#an!# dan em/e%ajaran mo$or 'er$a '$ra$eg! engajaran dan em/e%ajaran. a' e# enge%o%aan. enguru'an. en$ad/!ran 'er$a #e'e%ama$an era%a$an dan #emudahan juga d! er#ena%#an un$u# menguru'#an a#$!?!$! engajaran dan em/e%ajaran &ang #ondu'!6* 4his course co!ers the history and basic skills in !olleyball and handball (hich emphasize on the aspects of skill acAuisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conduci!e teaching and learning acti!ities. Penguru'an dan Pen$ad/!ran Pend!d!#an Ja'man! dan Su#an < anagement and 0dministration of Physical -ducation and #ports=

PJM-)),

-<,F)=

Kur'u' !n! me%! u$! enguru'an dan en$ad/!ran end!d!#an ja'man! dan 'u#an. en$ad/!ran agen'!+agen'! 'u#an #e/ang'aan dan an$ara/ang'a. enguru'an end!d!#an ja'man! dan 'u#an. enguru'an erma!nan $rad!'!ona%. rogram em/angunan 'u#an. undang+undang dan en$ad/!ran 'u#an. !'u+!'u da%am 'u#an. n!%a! dan e$!#a da%am 'u#an* 4his course discusses the management and administration of physical education and sports, administration of national and international sports agency, managing physical education and sports, managing tradisional games, sports de!elopment programme, la(s and administration of sports, issues in sports, !alues and ethics in sports*
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -047

PJM-))-

Perma!nan; Badm!n$on dan Ho#! <Games2 Badminton and Hockey=

,<:F,=

Kur'u' !n! me%! u$! 'ejarah dan #emah!ran a'a' da%am erma!nan /adm!n$on dan ho#! dengan mene#an#an a' e# emero%ehan #emah!ran. engana%!'!'an er%a#uan. #on'e /!ome#an!# dan em/e%ajaran mo$or 'er$a '$ra$eg! engajaran dan em/e%ajaran. a' e# enge%o%aan. enguru'an. en$ad/!ran 'er$a #e'e%ama$an era%a$an dan #emudahan juga d! er#ena%#an un$u# menguru'#an a#$!?!$! engajaran dan em/e%ajaran &ang #ondu'!6* 4his course co!ers the history and basic skills in badminton and hockey (hich emphasize on the aspects of skill acAuisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conduci!e teaching and learning acti!ities.

PJM-))0

Pend!d!#an Ja'man! Sua!an <Ada $ed Ph&'!1a% Edu1a$!on=

,<)F)=

Kur'u' !n! me%! u$! 'ejarah dan er#em/angan #ur!#u%um end!d!#an ja'man! 'ua!an d! Ma%a&'!a &ang menje%a'#an hu/ung#a!$ 6a%'a6ah dan $eor! em/e%ajaran dengan ha%a $uju end!d!#an #e/ang'aan* Pene#anan d!/er!#an #e ada #on'e #ur!#u%um end!d!#an ja'man!. 'u#a$an dan $a6'!rann&a 'er$a #r!$er!a em!%!han a#$!?!$! end!d!#an ja'man! 'ua!an. a' e# edagog! un$u# mur!d #urang u a&a a#an d!%a#'ana#an me%a%u! a#$!?!$! dan en!%a!an engajaran m!#ro* 4his course includes the history and de!elopment of adapted physical education in alaysia, the relationship of theories and philosophies to(ards national education policy. -mphasis gi!en to the concepts of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing adapted physical education aciti!ities, the pedagogical aspects for the disable (ill be stress in carrying out and e!aluating micro teaching. Pengu#uran dan Pen!%a!an Pend!d!#an Ja'man! dan Su#an < easurement and -!aluation in Physical -ducation and #ports=

PJM-))3

,<)F)=

Kur'u' !n! me%! u$! #on'e a'a' uj!an. engu#uran dan en!%a!an d! da%am /!dang end!d!#an ja'man! dan 'u#an. em!%!han jen!'+jen!' uj!an. ro'edur engu#uran 'er$a enggunaan '$a$!'$!# d! da%am engu#uran dan en!%a!an. em/!naan uj!an. !n$er re$a'! 'er$a mengguna#an ha'!% uj!an* Tam/ahan u%a e%ajar a#an d!dedah#an #e ada ro'e' en&e%!d!#an 'e er$! &ang d!ama%#an da%am #e'!ha$an. end!d!#an ja'man! dan 'u#an* 4his course includes the concept of test, measurement and e!aluation in physical education and sports, selecting test, conducting test and using statistics in measurement and e!aluation. 4he course helps student to de!elop different type of tests, analysis and interpretation. #tudents (ill be e"posed to different types of research in health, physical education and sports. PJM-))5 Pen&e%!d!#an T!nda#an I; Kaedah -<-F:=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -048

<0ction @esearch 12

ethodology=

Kur'u' !n! mem/er! enge$ahuan $en$ang #aedah en&e%!d!#an $!nda#an da%am Pend!d!#an Ja'man! Pend!d!#an Rendah* Kur'u' !n! mem/!n1ang#an engena%an $erhada e%/aga! #aedah da%am en&e%!d!#an end!d!#an. engena%an $erhada e%/aga! re#a /en$u# en&e%!d!#an $!nda#an. ro'edur en&e%!d!#an end!d!#an. #on'e dan mode%+mode% en&e%!d!#an $!nda#an. ro'e' en&e%!d!#an $!nda#an. eran1angan dan 1adangan. #aedah+#aedah engum u%an da$a. er$!m/angan da%am engum u%an da$a. ana%!'!' da$a. !n$er re'$a'! da$a #aj!an $!nda#an. enu%!'an %a oran dan ar$!#e% en&e%!d!#an $!nda#an. dan 1ara+1ara men&e/ar#an da$a en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides kno(ledge about action research method in Physical -ducation for primary education. 1t discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to !arious types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, (riting an action research report and article and (ays of making action research data public. P'!#o'o'!a% Su#an PJM-))4 ,<,F:= *Psychosocial in #ports) Kur'u' !n! mem/!na #e6ahaman !nd!?!du mengena! d!'! %!n '!#o%og! dan 'o'!o%og! 'u#an* Ia me%! u$! enger$!an $en$ang '!#o%og! 'u#an dan 'enaman. er'ona%!$!. mo$!?a'!. #e/ang#!$an. $e#anan dan #e/!m/angan da%am 'u#an. er#em/angan '!#o%og! #ana#+#ana# me%a%u! 'u#an. ene$a an ma$%ama$. ma#%um/a%a'. eneguhan. Rburn outO dan %e/!han %a$!han da%am 'u#an. de6!n!'! 'o'!o%og! 'u#an. $eor! 'o'!a% da%am 'u#an. 'ejarah 'u#an dan ro'e' 'o'!o%!'a'!. 'u#an dan #ana#+ #ana#. de?!a'! da%am 'u#an. #egana'an da%am 'u#an. 'u#an dan e#onom!. 'u#an dan med!a* 4his course includes sports psychology and sports sociology. 1n sports pyschology it co!ers the meaning of sports psychology and e"ercise, sports personality, moti!ation, arousal, pressure and an"iety in sports, child psychology de!elopment !ia sports, goal, feedback, reinforcement, burn out and o!ertraining in sports, the definition of sports sociology, sociology theories in sports, sports history, socialization in sports, sports and children, de!iation and aggression in sports, sports and economy, sports and media. PJM-))8 Ke1ederaan da%am Su#an <#ports 1njury= ,<)F)=

Kur'u' !n! me%! u$! #on'e a'a' #e1ederaan da%am 'u#an. r!n'! a'a' er$o%ongan 1ema'. 'u#an. eru/a$an 'u#an dan juru%a$!h 'u#an. en1egahan #e1ederaan da%am 'u#an. ende#a$an ra2a$an #e1ederaan. 'a%uran erna6a'an dan re'u'!$a'! #ard!o u%monar!. a'ma dan 'erangan jan$ung. #e1ederaan #u%!$. endarahan $er/u#a. $erdedah #e ada ha/a &ang me%am au. eng'an. mengang#a$ dan mem/a2a e'a#!$. r!n'! menguru'#an #e1ederaan a$ah. #e1ederaan $!'u %em/u$. #e1ederaan /ahag!an $angan. /adan. #a#!. #e a%a dan ma$a. #emudahan dan era%a$an er$o%ongan 1ema' dan /!%!# ra2a$an #e1ederaan* 4his course discusses the basic concept of sports injury, basic principles of first aid, sports, sports medicine and coaches of sports, pre!ention of injury in sports,
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -049

approach in treatment of injury, air(ays and cardiopulmonary resuscitation, asthma and heart attack, skin injury, open (ound, e"posure to e"treme heat, faint, lifting and carrying of patient, principles in managing fracture, soft tissue injury, injury to the hand, body, legs, head and eyes, facilities and eAuipment of first aid and treatment room for sports injury. PJM-))7 Pen&e%!d!#an T!nda#an II; Pe%a#'anaan dan Pe%a oran <0ction @esearch 112 1mplementation and @eporting) -<:F-=

Kur'u' !n! mem/er! #emah!ran e%a#anaan dan e%a oran en&e%!d!#an $!nda#an da%am Pend!d!#an Ja'man! Pend!d!#an Rendah &ang me%!/a$#an e%a#'anaan en&e%!d!#an $!nda#an d! 'e#o%ah dan enu%!'an %a oran. enganjuran 'em!nar. ro'edur endo#umen$a'!an 'er$a ener!/a$an en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides skills in implementing and reporting action research in Physical -ducation for primary education. 1t in!ol!es the implementation of action research in school and (riting an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 4;0 MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE-):) Kno2!ng Num/er' < engenal ,ombor= -<-F:=

In $h!' 1our'e '$uden$' are eP o'ed $o $he ?ar!ou' numera$!on '&'$em' and a%'o $he e%emen$ar& num/er $heor&* In add!$!on. $here !' a 6ur$her eP %ora$!on !n$o $he 'e$' o6 na$ura%. ra$!ona%. !rra$!ona%. rea% and 1om %eP num/er'* In $he ro1e''. '$uden$' 2!%% a %& $he!r #no2%edge o6 num/er' !n e'$!ma$!on o6 Nuan$!$!e'* Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli, nombor nisbah, nombor bukan nisbah, nombor nyata dan nombor kompleks. #emasa proses pembelajaran, pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. MTE-):, Ma$hema$!1' Edu1a$!on >urr!1u%um <Kurikulum Pendidikan atematik= -<-F:=

Th!' 1our'e a%%o2' '$uden$' $o a1#no2%edge $he h!'$or& and ro%e' o6 ma$hema$!1!an'* The& are eP o'ed $o $he mean!ng' and ro%e' o6 ma$hema$!1' and ?a%ue' !n ma$hema$!1' on $o o6 /e!ng 6am!%!ar 2!$h $he ro%e' a' a ma$hema$!1' $ea1her !n $he!r o2n ro6e''!ona% de?e%o men$* I$ a%'o reNu!re' '$uden$' $o '$ud& $he de?e%o men$ o6 $he Ma%a&'!an Ma$hema$!1' >urr!1u%um* Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelajar didedahkan kepada makna, peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum atematik di alaysia. MTE-):Geome$r& <Geometri= -<,F)=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -050

Th!' 1our'e ro?!de' an o or$un!$& 6or $he '$uden$' $o eP %ore $he a %!1a$!on' o6 geome$r&* I$ d!'1u''e' 1on1e $' !n %ane geome$r& + $e''e%%a$!on'. '&mme$r!e' and $ran'6orma$!on'* In add!$!on. eP o'ure $o -+d!men'!ona% geome$r& o6 $he regu%ar and 'em!+regu%ar 'o%!d' !' a%'o h!gh%!gh$ed* The u'e o6 I>T e*g* geome$er '#e$1h ad *GSP= !' a %!ed a' a $oo% $o !n?e'$!ga$e %ane geome$r&. -+d!men'!ona% geome$r& and 1on!1 'e1$!on'* Pra1$!1a% '#!%%' !n?o%?!ng 1on'$ru1$!on' o6 geome$r!1 mode%' are em ha'!zed* Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah, teselasi, simetri dan transformasi. #elain itu, pelajar juga akan didedahkan kepada geometri =dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. 4eknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad *G#P) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah, geometri =-dimensi dan seksyen konik. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan.

MTE-):0

De1!'!on Ma$hema$!1' < atematik Keputusan=

-<-F:=

Th!' 1our'e !n$rodu1e' '$uden$' $o ano$her u'e6u% /ran1h o6 ma$hema$!1'* I$ ro?!de' !n6orma$!on a/ou$ !n$rodu1$!on $o de1!'!on ma$hema$!1'. $& e' o6 'ear1he'. %!near rogramm!ng. gra h'. ne$2or#'. 1r!$!1a% a$h ana%&'!'. a%gor!$hm'. heur!'$!1 a%gor!$hm' and me$hod' o6 'or$!ng* Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan, jenis-jenis carian, pemprograman linear, graf, rangkaian, analisa laluan kritikal, algoritma, algoritma heuristik dan kaedah mengisih. MTE-):3 S$a$!'$!1' <#tatistik= -<-F:=

In $h!' 1our'e. '$uden$' 2!%% re?!'!$ $he 1on1e $' o6 ro/a/!%!$& and eP %ore !n6eren$!a% '$a$!'$!1' 'u1h a' $+$e'$. 1h!+'Nuare $e'$. ana%&'!' o6 ?ar!an1e <ANHIA= !n h& o$he'!' $e'$!ng and %!near regre''!on !n ana%&z!ng %!near re%a$!on'h! !n /!?ar!a$e ?ar!a/%e'* The u'e o6 'am %!ng and e'$!ma$!on $heor& $o e'$!ma$e $he mean o6 o u%a$!on !' d!'1u''ed* The !m or$an1e o6 u'!ng $he a ro r!a$e '$a$!'$!1a% me$hod' !n 'o%?!ng rea% %!6e ro/%em' !' em ha'!zed* %alam kursus ini, pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t, ujian chisAuare, analisis !arians *0,/?0) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. MTE-):5 Re'our1e' !n Ma$hema$!1' <@esos dalam atematik= -<-F:=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -051

Th!' 1our'e ro?!de' an o or$un!$& 6or '$uden$' $o eP %ore $he a %!1a$!on' o6 ?ar!ou' re'our1e' !n $ea1h!ng and %earn!ng ma$hema$!1'* S$uden$' 2!%% /e !n$rodu1ed $o r!n$ed ma$er!a%'. $ea1h!ng and %earn!ng a!d'. $e1hno%og& !n ma$hema$!1'. ma$hema$!1' 6a1!%!$!e' and managemen$ o6 re'our1e'* Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak, alat bantu pengajaran dan pembelajaran, teknologi dalam matematik, kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. MTE-):4 P%ann!ng ang Tea1h!ng Ma$hema$!1' <Perancangan dan Pengajaran atematik= -<-F:=

Th!' 1our'e 2!%% ro?!de an o or$un!$& 6or '$uden$' $o /eg!n %ann!ng an e66e1$!?e ma$hema$!1' %e''on* S$uden$' are $augh$ and gu!ded $o !n1or ora$e a ro r!a$e me$hod' and $e1hn!Nue' !n $he!r %ann!ng. u'!ng re%e?an$ ma$hema$!1a% !dea'* In add!$!on. a %!1a$!on' o6 ma$hema$!1' %earn!ng $heor!e' are h!gh%!gh$ed !n $he $ea1h!ng and %earn!ng o6 ma$hema$!1'* Iar!ou' 1rea$!?e a roa1he' $o enhan1e %earn!ng o6 ma$hema$!1' are a%'o d!'1u''ed* Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang rele!an. #elain itu, aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. MTE-):8 Ba'!1 >a%1u%u' <Kalkulus 0sas= -<-F:=

Th!' 1our'e 6o1u'e' on $he #e& 1on1e $' o6 1a%1u%u' 2h!1h !n1%ude' 6un1$!on' and gra h'. /a'!1 under'$and!ng o6 %!m!$' and %!m!$ $heorem. der!?a$!?e' and !n$egra%'. and a$$ern' and re%a$!on'h! '* The $e1hno%og& !' a %!ed $o '#e$1h and !n$er re$ $he gra h' o6 6un1$!on'* Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus, fungsi dan graf, kefahaman asas mengenai had dan teorem had, deri!atif dan integral serta pola dan perhubungan. 4eknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Tea1h!ng o6 Num/er'. Dra1$!on'. De1!ma%' and Per1en$age' < engajar ,ombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratus=

MTE-):7

-<,F)=

Th!' 1our'e ro?!de' an o or$un!$& 6or $he '$uden$' $o !n1u%1a$e and de?e%o good $ea1h!ng ra1$!1e' !n num/er'. 6ra1$!on'. de1!ma%' and er1en$age'* D!'1u''!on' 1o?er a' e1$' re%a$ed $o 1h!%drenO' 1on1e $ua% de?e%o men$'. $ea1h!ng and %earn!ng a1$!?!$!e' a' 2e%% a' 1on'$ru1$!on o6 %earn!ng re'our1e' o6 $he'e $o !1'* Pra1$!1a% eP er!en1e !' ga!ned $hrough m!1roCma1ro $ea1h!ng 'e''!on'*

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -052

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratus. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak, akti!iti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikroBmakro. MTE-)): L!near A%ge/ra <A%ge/ra L!near= -<-F:=

Th!' 1our'e ro?!de' '$uden$' 2!$h $he #no2%edge o6 %!near eNua$!on' and !neNua%!$!e'* Ma$r!P a%ge/ra !' a %!ed $o 'o%?e a '&'$em o6 %!near eNua$!on'* >on1e $' o6 ?e1$or ' a1e !n @6 and @= are a%'o d!'1u''ed* Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. 0lgebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Konsep ruang !ektor dalam @6 dan @= juga dibincangkan.

MTE -)))-

Tea1h!ng o6 Geome$r&. Mea'uremen$ and Da$a Hand%!ng < engajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian %ata=I

-<,F)=

In $h!' 1our'e. '$uden$' 2!%% %earn $o $ea1h $he #e& 1on1e $' !n geome$r&. mea'uremen$ and da$a hand%!ng* E66e1$!?e %ann!ng and $ea1h!ng o6 $he'e $o !1' 2!%% /e d!'1u''ed $hrough re%a$ed #e& !''ue'* A %!1a$!on o6 $he!r #no2%edge and under'$and!ng !' 'ho2n !n $he m!1ro and ma1ro $ea1h!ng 'e''!on'* %alam kursus ini, pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. MTE -)), A''e''men$ Pra1$!1e' !n Ma$hema$!1' <0malan Pentaksiran dalam atematik= -<-F:=

Th!' 1our'e 2!%% eNu! '$uden$' 2!$h $he '#!%%' o6 1arr&!ng ou$ $e'$!ng and e?a%ua$!on !n ma$hema$!1'* I$ he% ' '$uden$' $o d!agno'e 1h!%drenO' %earn!ng d!66!1u%$!e' and hen1e $a#e e66e1$!?e a1$!on' $o 6u%6!%% 1h!%drenO' ' e1!a% need' !n %earn!ng ma$hema$!1'* EP er!en1e on a %&!ng $e1hno%og& !n a''e''men$ !' a%'o ro?!ded $hrough hand'+on a1$!?!$!e'* Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui akti!iti 9hands-on:. MTE-))A1$!on Re'ear1h I G Pr!mar& Ma$hema$!1'Managemen$ o6 $he S1!en1e La/ora$or& and Re'our1e' <Me$hodo%og&= -<-F:=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -053

SPenyelidikan 4indakan 1 - Ma$ema$!# Pend!d!#an Rendah <Kaedah=T Th!' 1our'e ro?!de' #no2%edge on a1$!on re'ear1h me$hod !n Ma$hema$!1' 6or r!mar& edu1a$!on* I$ d!'1u''e' !n$rodu1$!on $o re'ear1h me$hod' !n edu1a$!on. $& e' o6 edu1a$!ona% re'ear1h. !n$rodu1$!on $o ?ar!ou' $& e' o6 edu1a$!ona% re'ear1h de'!gn. edu1a$!ona% re'ear1h ro1edure. 1on1e $' o6 a1$!on re'ear1h and mode%'. a1$!on re'ear1h ro1e''. %ann!ng and ro o'a%. da$a 1o%%e1$!on me$hod'. da$a 1o%%e1$!on 1on'!dera$!on'. da$a ana%&'!'. !n$er re$!ng $he a1$!on re'ear1h da$a. 2r!$!ng an a1$!on re'ear1h re or$ and ar$!1%e. and 2a&' o6 ma#!ng a1$!on re'ear1h da$a u/%!1* Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. A %!1a$!on' o6 Ma$hema$!1' MTE-))0 -<,F)= <0plikasi atematik= Th!' 1our'e 6o1u'e' on $he a %!1a$!on' o6 ma$hema$!1' !n ?ar!ou' area'* I$' 1on$en$' 1o?er ma$hema$!1' !n e?er& da& %!6e. 1%a''!1a% 1ode' and 1! her'. 1ode' and 1r& $ogra h&. u'e o6 ma$hema$!1a% mode%!ng !n /!o%og& and e1o%og&. and 'ome #e& ma$hema$!1a% !dea' re%a$ed $o 1a%1u%u'* EP er!en1e !n?o%?!ng a %!1a$!on' o6 ma$hema$!1' !' ro?!ded $hrough ra1$!1a% a1$!?!$!e'* Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. 1si kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian, kod klasik dan nombor rahsia, kod dan kriptografi, penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi, serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui akti!iti-akti!iti praktikal. A1$!on Re'ear1h II GPr!mar& Ma$hema$!1' <Im %emen$a$!on and Re or$!ng= JPenyelidikan 4indakan 11 H atematik Pendidikan @endah *1mplementasi dan Pelaporan)N

MTE-))3

-<:F-=

Th!' 1our'e ro?!de' '#!%%' !n !m %emen$!ng and re or$!ng a1$!on re'ear1h !n ma$hema$!1' 6or r!mar& edu1a$!on* I$ !n?o%?e' $he !m %emen$a$!on o6 an a1$!on re'ear1h !n '1hoo% and $he 2r!$!ng o6 $he a1$!on re'ear1h re or$. organ!za$!on an a1$!on re'ear1h 'em!nar. do1umen$a$!on and u/%!1a$!on ro1edure o6 a1$!on re'ear1h* Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -054

440 SAINS PENDIDIKAN RENDAH S>E -):) L!6e and L!?!ng Pro1e''e' <Hidupan dan Proses Kehidupan= -<,F)=

Th!' 1our'e d!'1u''e' %!6e and %!?!ng ro1e''e'* I$ eP %ore' $he na$ure o6 %!6e. 6ood and 2e%%/e!ng. 1e%% '$ru1$ure and 6un1$!on. an!ma% re' !ra$!on. %an$ re' !ra$!on. 1e%%u%ar re' !ra$!on !n %an$' and an!ma%'. gro2$h. an!ma% nu$r!$!on. %an$ nu$r!$!on. an!ma% eP1re$!on. %an$ eP1re$!on. an!ma% re rodu1$!on. %an$ re rodu1$!on. mo?emen$ and 'u or$ !n an!ma%' and %an$ re' on'e' $o '$!mu%u'* Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan, menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan, makanan dan kesihatan, struktur sel dan fungsi, respirasi hai(an, respirasi tumbuhan, respirasi sel dalam tumbuhan dan hai(an, tumbesaran, nutrisi hai(an, nutrisi tumbuhan, perkumuhan hai(an, perkumuhan tumbuhan, pembiakan hai(an, pembiakan tumbuhan, pergerakan dan sokongan hai(an serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. >h!%drenO' Learn!ng !n S1!en1e <Kanak-kanak dalam Pembelajaran #ains)

S>E -):,

-<-F:=

Th!' 1our'e d!'1u''e' ho2 1h!%dren er1e!?e '1!en1e. $he na$ure o6 '1!en1e and ho2 1h!%dren %earn '1!en1e. eP %ore' $he na$ure o6 '1!en1e. ho2 1h!%dren %earn '1!en1e. under'$and!ng 1h!%drenO' de?e%o men$. BrunerO' %earn!ng $heor&. Beha?!our!'$ %earn!ng $heor&. Au'u/e%O' %earn!ng $heor&. GagneO' %earn!ng $heor&. !n6orma$!on+ ro1e''!ng $heor&+A$#!n'. Sh!66r!n and Badde%e&O'. >on'$ru1$!?!'m a' $he dom!nan$ 1on$em orar& er e1$!?e on '1!en1e %earn!ng. $he 1on'$ru1$!?!'$ a roa1he'. 2ha$ do 1h!%dren need $o he% $hem %earn $hrough 1on'$ru1$!?!'m. under'$and!ng 1h!%drenO' !dea' !n '1!en1e. a''e''!ng 1h!%drenO' !dea' and m!'1on1e $!on' !n '1!en1e. dea%!ng 2!$h 1h!%drenO' m!'1on1e $!on' and 1on1e $ua% 1hange* Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains, bentuk sains dan mempelajari sains, meneroka ciri-ciri sains, cara kanak-kanak mempelajari sains, perkembangan kanak-kanak, teori pembelajaran Bruner, teori pembelajaran tingkah laku, teori pembelajaran 0usubel, teori pembelajaran Gagne, teori pemprosesan maklumat-0tkin, #hiffrin dan Baddeley, konstrukti!isme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains, pendekatan konstrukti!isme, beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstrukti!isme, memahami idea kanak-kanak dalam sains, menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains , memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. S>E -):EP %or!ng Ma$er!a%' <Penerokaan Bahan= -<,F)=

Th!' 1our'e d!'1u''e' eP %or!ng ma$er!a%'* I$ eP %ore' $he na$ura% ma$er!a%' and manu6a1$ured and man+made ma$er!a%'. 6ue%. ore' and m!nera%'. a%%o&'. aroma$!1 1om ound'. a%1oho%. e$her' and am!ne'. a%deh&de' and #e$one'. 1ar/oP&%!1 a1!d'. e'$er' and am!de'. '&n$he$!1 o%&mer' and %a'$!1'. !ndu'$r!a% re ara$!on o6
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -055

ammon!a. 'u% hur!1 a1!d and n!$r!1 a1!d. 1om o'!$e ma$er!a%'. 'oa ' and de$ergen$'. ru//er. na$ura% o%&mer' and a er* Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan, bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia, bahan bakar, bijih dan galian, aloi, sebatian beraroma, alkohol, eter dan ammina, aldehid dan keton, asid karboksilik, ester dan amid, polimer tiruan dan plastik, perusahaan penyediaan ammonia, asid sulfur dan asid nitrik, bahan komposit, sabun dan detergen, getah, polimer semulajadi dan kertas. S>E -):0 Pr!mar& S1!en1e >urr!1u%um and Pedagog!e' <Kurikulum #ains #ekolah @endah dan Pedagogi) - <-F:=

Th!' 1our'e d!'1u''e' r!mar& '1!en1e 1urr!1u%um and edagog!e'. !''ue' !n '1!en1e edu1a$!on. h!'$or!1a% de?e%o men$ o6 $he r!mar& '1!en1e 1urr!1u%um !n Ma%a&'!a. Ma%a&'!an r!mar& '1!en1e 1urr!1u%um I. Ma%a&'!an r!mar& '1!en1e 1urr!1u%um II. $ea1h!ng and %earn!ng '$ra$eg!e' 6or r!mar& '1!en1e. $ea1h!ng '1!en1e 6or a%% 1h!%dren and '1!en1e 6or eP1e $!ona% 1h!%dren* Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah, isu-isu dalam pendidikan sains, sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di alaysia, kurikulum sains sekolah rendah alaysia, strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah, mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. S>E -):3 Ph&'!1' !n >on$eP$ <'izik dalam Konteks= -<,F)=

Th!' 1our'e d!'1u''e' h&'!1' !n 1on$eP$. h&'!1' and mea'uremen$ !n e?er&da& %!6e. mo$!on. a %&!ng Ne2$onO' %a2' !n e?er&da& %!6e. 2or# and ma1h!ne'. 6or1e' !n 6%u!d'. %ane$ar& and 'a$e%%!$e mo$!on. $he h&'!1' o6 mu'!1. $hermome$r& and $hermome$er'. u'!ng %!gh$. e%e1$r!1a% 1!r1u!$' !n $he hou'e. e%e1$r!1!$& and magne$!'m a$ 2or#. genera$!on and $ran'm!''!on o6 e%e1$r!1!$&. u'e o6 e%e1$ron!1' and 'em!+1ondu1$or'* Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian, fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan, aplikasi Hukum ,e(ton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam cecair, gerakan planet dan satelit, muzik dalam fizik, termometeri dan termometer, menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi konduktor. S>E -):5 Th!n#!ng and 9or#!ng S1!en$!6!1a%%& <Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) -<-F:=

Th!' 1our'e d!'1u''e' $h!n#!ng and 2or#!ng '1!en$!6!1a%%&. r!mar& '1!en1e $ea1h!ng. a1Nu!r!ng man! u%a$!?e '#!%%'. $he /a'!1 '1!en1e ro1e'' '#!%%' and !n$egra$ed '1!en1e ro1e'' '#!%%'* Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik, pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. S>E-):4 E1o'&'$em' and B!od!?er'!$& -<,F)=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -056

<-kosistem dan Biodi!ersiti= Th!' 1our'e d!'1u''e' a/ou$ e1o'&'$em' and /!od!?er'!$&* I$ eP %ore' a/ou$ e1o'&'$em. e1o'&'$em 'er?!1e'. /!od!?er'!$&. !n+'!$u 1on'er?a$!on. eP+'!$u 1on'er?a$!on. %an$ d!?er'!$&. an!ma% d!?er'!$&. under'$and!ng o u%a$!on $rend'. $hrea$' $o /!od!?er'!$&. gene$!1 d!?er'!$&. a1ou'$!1 e1o%og& and /!od!?er'!$& 1o%%e1$!on 'u/m!''!on* Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi, ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi, pemuliharaan in situ, pemuliharaan e" situ, kepelbagaian tumbuhan, kepelbagaian hai(an, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap kepelbagaian, kepelbagaian genetik, ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. S>E -):8 P%ann!ng 6or Tea1h!ng Pr!mar& S1!en1e <Perancangan dalam Pengajaran #ains #ekolah @endah= -<-F:=

Th!' 1our'e d!'1u''e' a/ou$ %ann!ng 6or $ea1h!ng r!mar& '1!en1e* I$ eP %a!n' a/ou$ %e''on %ann!ng. %earn!ng o/je1$!?e'. %earn!ng ou$1ome'. da!%& %e''on %an. %ann!ng a da!%& %e''on %an. 2r!$!ng %e''on %an'. m!1ro$ea1h!ng '#!%%' and ma1ro $ea1h!ng* Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah, merancang pelajaran, objektif pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. S>E -):7 Energe$!1' !n >hem!'$r& <4enaga Kimia= - <,F)=

Th!' 1our'e d!'1u''e' a/ou$ energe$!1' !n 1hem!'$r&* I$ eP %ore' a/ou$ energ&. $he 6!r'$ %a2 o6 $hermod&nam!1'. $hermo1hem!'$r&. e%e1$ro1hem!'$r& and nu1%ear 1hem!'$r&* Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia, tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan nuklear kimia. S>E -)): Ear$h and S a1e <Bumi dan 0ngkasa= - <,F)=

Th!' 1our'e d!'1u''e' a/ou$ ear$h and ' a1e* The ear$h; '$ru1$ure. or!g!n' and !$' major '&'$em' and ' a1e; $he 'o%ar '&'$em. ou$er ' a1e. 1e%e'$!a% henomena and o/'er?a$!ona% $e1hn!Nue' !n a'$ronom& and me$eoro%og&* Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas, bumi2 struktur, asal usul , sistem-sistem utama dan angkasa, sistem solar, angkasa lepas2 fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. S>E -))) E?a%ua$!on !n S1!en1e Tea1h!ng <Pentaksiran dalam Pengajaran #ains= -<-F:=

Th!' 1our'e d!'1u''e' e?a%ua$!on !n '1!en1e $ea1h!ng. de6!n!$!on o6 $erm'. ur o'e o6 a''e''men$. area' o6 a''e''men$ !n r!mar& '1hoo% '1!en1e. $& e' o6 a''e''men$. a''e''men$ $oo%'. $e'$ de'!gn and 1on'$ru1$!on. '1or!ng o6
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -057

a''e''men$. adm!n!'$ra$!on o6 $e'$. mar#!ng and modera$!on o6 $e'$ '1r! $'. ana%&'!' o6 $e'$ '1ore. !n$er re$!ng $e'$ '1ore and 6orm' o6 ePam!na$!on* Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains, definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alat-alat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran, pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. S>E-)), Managemen$ o6 $he S1!en1e La/ora$or& and Re'our1e' <Pengurusan akmal #ains dan Bahan) -<-F:=

Th!' 1our'e d!'1u''e' a/ou$ managemen$ o6 $he '1!en1e %a/ora$or& and re'our1e'* I$ 2!%% d!'1u'' a/ou$ managemen$ o6 '1!en1e %a/ora$or&. 'a6e hand%!ng o6 '1!en$!6!1 ma$er!a%' hand%!ng o6 1hem!1a%'. ru%e' and 'a6e$& !n $he %a/ora$or&. /a'!1 %a/ora$or& $e1hn!Nue'. re'er?a$!on o6 /!o%og!1a% ' e1!men'. '1!en1e $ea1h!ng and %earn!ng re'our1e'. re ara$!on and !m ro?!'a$!on o6 'e%e1$ed re'our1e' and re'en$a$!on* Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber, pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, penga(etan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. S>E-))A1$!on Re'ear1h I G Pr!mar& S1!en1e <Me$hodo%og&= <Penyelidikan 4indakan 12 Kaedah= -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! enge$ahuan $en$ang #aedah en&e%!d!#an $!nda#an da%am Sa!n' end!d!#an rendah* Kur'u' !n! mem/!n1ang#an engena%an $erhada e%/aga! #aedah da%am en&e%!d!#an end!d!#an. engena%an $erhada e%/aga! re#a /en$u# en&e%!d!#an end!d!#an. ro'edur en&e%!d!#an end!d!#an. #on'e dan mode%+mode% en&e%!d!#an $!nda#an. ro'e' en&e%!d!#an $!nda#an. eran1angan dan 1adangan. #aedah+#aedah engum u%an da$a. er$!m/angan da%am engum u%an da$a. ana%!'!' da$a. !n$er re$a'! da$a en&e%!d!#an $!nda#an. enu%!'an %a oran dan ar$!#e% en&e%!d!#an $!nda#an. dan 1ara+1ara men&e/ar#an da$a en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides kno(ledge about action research method in #cience for primary education. 1t discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to !arious types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, (riting an action research report and article and (ays of making action research data public. S>E-))0 S1!en1e. Te1hno%og& and So1!e$& <#ains, 4eknologi dan asyarakat= -<-F:=

Th!' 1our'e d!'1u''e' a/ou$ '1!en1e. $e1hno%og& and 'o1!e$&. !''ue' re%a$!ng $o '1!en1e. $e1hno%og& and 'o1!e$&. roje1$+/a'ed %earn!ng de'!gn. !nno?a$!on and !n?en$!on'. roje1$+/a'ed %earn!ng 6or 1on'er?a$!on. roje1$+/a'ed %earn!ng 6or
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -058

energ& !n $he /!o' here. roje1$+/a'ed %earn!ng 6or enduran1e o6 re'our1e'. roje1$+/a'ed %earn!ng 6or add!$!?e' !n 6ood. roje1$+/a'ed %earn!ng 6or o%%u$!on and !$' e66e1$ on human hea%$h* Kursus ini membincangkan tentang sains, teknologi dan masyarakat, isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera, pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan, pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan, pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. A1$!on Re'ear1h II G Pr!mar& S1!en1e <1mplementation and @eporting= <Penyelidikan 4indakan 112 Pelaksanaan dan Pelaporan)

S>E-))3

-<:F-=

4his course pro!ides skills in implementing and reporting action research in #cience for primary education. 1t in!ol!es the implementation of action research in school and (riting an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. Kur'u' !n! mem/er! #emah!ran e%a#'anaan dan e%a oran en&e%!d!#an $!nda#an da%am end!d!#an 'a!n' 'e#o%ah rendah &ang me%!/a$#an e%a#'anaan en&e%!d!#an $!nda#an d! 'e#o%ah dan enu%!'an %a oran. enganjuran 'em!nar. ro'edur endo#umen$a'!an 'er$a ener/!$an en&e%!d!#an $!nda#an* 410 REKA (ENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT-):) Pengena%an Ke ada Pend!d!#an Te#n!# dan Io#a'!ona% <1ntroduction to 4echnical and ?ocational -ducation ) -<-F:=

Kur'u' !n! mem6o#u'#an #e ada engena%an #e ada Pend!d!#an Te#n!# Dan Io#a'!ona%. e?o%u'! er#em/angan Pend!d!#an Te#n!# Dan Io#a'!ona%. 6a%'a6ah Pend!d!#an Te#n!# Dan Io#a'!ona%. da'ar Pend!d!#an Te#n!# Dan Io#a'!ona%. 6ung'! Pend!d!#an Te#n!# Dan Io#a'!ona%. '!'$em Pend!d!#an Te#n!# Dan Io#a'!ona%. Kur!#u%um Dan Pengajaran Pend!d!#an Te#n!# Dan Io#a'!ona% Dan Kemah!ran H!du Se#o%ah Rendah D! Ma%a&'!a. Pen$ad/!ran Dan Penguru'an Pend!d!#an Te#n!# Dan Io#a'!ona%. Ke !m !nan Da%am Pend!d!#an Te#n!# Dan Io#a'!ona%. Pro'e' Peran1angan. Pe%a#'anaan Dan Pen!%a!an Pend!d!#an Te#n!# Dan Io#a'!ona% Ser$a Pro' e# Pend!d!#an Te#n!# Dan Io#a'!ona% Da%am Pem/angunan Pend!d!#an Negara* 4his course focusses on 1ntroduction 4o 4echnical 0nd ?ocational -ducation, 4he -!olution /f 4echnical 0nd ?ocational -ducation, Philosophy /f 4echnical 0nd ?ocational -ducation, 'unction /f 4echnical 0nd ?ocational -ducation, 4echnical 0nd ?ocational -ducation #ystem, .urriculum 0nd 4eaching /f 4echnical 0nd ?ocational -ducation 0nd Primary 3i!ing #kill 1n alaysia, anagement 0nd 0dministration 1n 4echnical 0nd ?ocational -ducation, 3eadership .haracteristics 1n 4echnical 0nd ?ocational -ducation, implement the planning and e!aluation process, the career path and the future of %esign and 4echnology.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -059

RBT-):,

Te#no%og! Bahan dan Pem/ua$an < aterial and anufacturing 4echnology)

-<,F)=

Kur'u' !n! mendedah#an #e ada e%ajar $en$ang er#em/angan $e#no%og! dan em/ua$an /ahan. jen!'+jen!' /ahan men$ah. '!6a$ /ahan men$ah. a'a' em/!naan rodu#. /arangan %ogam dan #e%eng#a an. /ahan h!a'an da%aman dan %uaran. er#em/angan !ndu'$r! em/ua$an $em a$an. enggunaan /ahan #!$ar 'emu%a dan enera an un'ur edagog! dan en$a#'!ran* 4his course (ill e"pose the students to the de!elopment of technology and material production and manufacturing industries, ra( materials and its characteristic, skills on constructions of (ood and metal based project, accessories, interior and e"terior decoration, the de!elopment of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. RBT-):Kaj!an Kur!#u%um Kemah!ran H!du Se#o%ah Rendah *Primary #chool 3i!ing #kill .urriculum #tudy) -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er!#an endedahan dan emahaman $en$ang #ur!#u%um Kemah!ran H!du Se#o%ah Rendah dar! a' e# engena%an. $eor! dan mode%+ mode% #ur!#u%um. eran1angan. re#a /en$u# #andungan. er%a#'anaan #ur!#u%um. en!%a!an. enguru'an #ur!#u%um. !no?a'! #ur!#u%um. ana%!'!' #ur!#u%um 'er$a !'u+ !'u 'ema'a er#em/angan #ur!#u%um d! Ma%a&'!a* 4his course (ill pro!ide the e"posure and understanding about the Kemah!ran H!du Se#o%ah Rendah:s curriculum, theory and models of curriculum de!elopment, planning, design curriculum, implementation, e!aluation, curriculum management and inno!ation, curriculum analysis and current issues regarding the curriculum de!elopment in alaysia. RBT-):0 Te#no%og! Tanaman Sa&uran dan H!a'an <?egetables 0nd /rnamental .rops 4echnology= -<,F)=

Kur'u' !n! ada%ah mengena! $e#no%og! $anaman 'a&ur+'a&uran dan h!a'an. engena%an #e ada !ndu'$r! $anaman 'a&ur+'a&uran dan h!a'an. do#umen$a'! dan en&!m anan re#od. em!%!han dan en&ed!aan $a a# $anaman 'a&ur+'a&uran. enanaman. enjagaan dan engenda%!an ha'!% $anaman. enanaman 'a&ur+ 'a&uran 'e1ara h!dro on!#. em/!a#an 'er$a enguru'an $anaman h!a'an dan dan e%and'#a an* Kur'u' !n! juga meng!n$egra'!#an enge$ahuan $eor! dan #emah!ran ama%! /erhu/ung dengan #aedah $unju# 1araCdemon'$ra'! da%am engajaran m!#ro* 4his course deals (ith !egetable crops and ornamental crops techology, the introduction to the !egetable and ornamental crop industries, documentation and record keeping, selection and preparation of field for !egetable planting, planting, plant care, handling of products, planting !egetable hydroponically, propagation, planting, care of ornamental crops and landscape. 4his course (ill integrate theoretical and practical kno(ledge pertaining to the demonstration method in microteaching. RBT-):3 Kaedah Mengajar Kemah!ran H!du Se#o%ah Rendah *Primary #chool 3i!ing #kill 4eaching ethod) -<-F:=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -060

Kur'u' !n! /er$ujuan mem er#ena%#an #aedah mengajar /ag! ma$a e%ajaran Kemah!ran H!du Se#o%ah Rendah. ende#a$an engajaran dan em/e%ajaran. '$ra$eg!. #aedah dan $e#n!# engajaran. eran1angan engajaran; /ahan /an$u mengajar /era'a'#an $e#no%og!. engajaran ma#ro dan engajaran m!#ro /era'a'#an #e ada $aju# &ang a#an d!ajar#an d! 'e#o%ah* 4his course (ill introduce the teaching methods for Primary #chool 3i!ing #kill subject. 4eaching and learning approaches, strategies, teaching method and techniAues (ill also be introduced. 4his course (ill also e"pose the students (ith skills of Auestioning techniAues. #tudents are pro!ided (ith the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids (ith 1.4. #kills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. RBT-):5 Re#a Ben$u# Pa#a!an

<Garment %esign=

-<,F)=

Kur'u' !n! me%! u$! $aju# engena%an #e ada re#a /en$u# a#a!an. #aj!an 6a/r!#. 'en! re#a a#a!an. ro'e' jah!$an. mere#a 1! $a '$a!% a#a!an. en&ed!aan re#od #erja dan mem/ua$ a#a!an 'er$a enera an un'ur edagog! dan en$a#'!ran juga d!dedah#an da%am #ur'u' !n!* 4his course co!ers topics related to fabric studies and cloth design. 4opics related to se(ing processes include fasterners, openings, gathers and, pleats, slee!es, hemlines and, necklines. 4his course also emphasizes design of garment styles, the preparation of (ork records and dress making. 4he integration of suitable pedagogical element and assessment (ill also be dealt in this course. RBT-):4 Te#no%og! E%e#$r!# dan E%e#$ron!# <-lectrical and -lectronic 4echnology) -<,F)=

Kur'u' !n! me%! u$! a'a' e%e#$r!# dan e%e#$ron!# $erhada %!$ar aru' $eru' dan u%anga%!#. mo$or. enda2a!an 'a$u 6a'a. #om onen e%e#$ron!# dan a %!#a'! da%am %!$ar e%e#$ron!#. a'a' e%e#$ron!# /erd!g!$. a'a' #om u$er dan rang#a!an. ro/o$!# dan me%a#u#an uj!#aj! 'er$a mere#a/en$u# roje# /era'a'#an e%e#$r!# dan e%e#$ron!#. me%a#u#an uj! #aj! %!$ar aru' $eru' dan u%ang a%!#. mere#a/en$u# P>B dan roje# e%e#$ron!#. menda2a! %!$ar enda2a!an dome'$!#. mem/!na ro/o$ ara' $e#no%og! rendah. a'a' en&enggaraan #om u$er. en$a#'!ran dan enera an un'ur edagog!* 4his course emphasizes the appropriate kno(ledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. 4he skills in!ol!e are building and interprating schematic diagram to (iring circuit, computers and robotics basic component, design printed circuit board, domestic (iring, pedagogical elements and assessment. Pen$a#'!ran da%am Re#a Ben$u# dan Te#no%og! Se#o%ah Rendah *Primary #chool %esign and 4echnology 0ssessment)

RBT-):8

-<-F:=

Kur'u' !n! mene#an#an #e6ahaman #on'e dan r!n'! en$a#'!ran /ag! ma$a e%ajaran Re#a Ben$u# dan Te#no%og! Se#o%ah Rendah* Kur'u' !n! mem/!n1ang#an engena%an en$a#'!ran dan en!%a!an. enguj!an. engu#uran
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -061

dan en!%a!an. #ee'ahan dan #e/o%eh er1a&aan en$a#'!ran. #aedah men!%a! dan men$a#'!r enge$ahuan dan #emah!ran. em/en$u#an dan e%a#'anaan uj!an. eran1angan en$a#'!ran. em/!naan !$em uj!an. ana%!'!' !$em uj!an. '$a$!'$!# a'a' da%am en$a#'!ran dan en!%a!an 'er$a en$a#'!ran mar#ah dan %a oran en$a#'!ran* 4his course (ill emphasize on the understanding of the concepts and principles of e!aluation for Primary #chool %esign $ 4echnology subject. %iscussion on !alidity and reliability of e!aluation format, types of e!aluation and the usage of data $ interpretation, !arious methods of e!aluation, item de!elopment, test specification table, basic statistic, marking scheme and mark analysis, interpretation as (ell as report (riting on assessment. Te#no%og! Peme%!haraan Ha!2an Ke'a&angan dan I#an H!a'an <Pets and /rnamental 'ish @earing 4echnology)

RBT-):7

-<,F)=

Kur'u' !n! ada%ah mengena! $e#no%og! eme%!haraan ha!2an #e'a&angan dan !#an h!a'an ; engena%an #e ada ha!2an #e'a&angan dan !#an h!a'an. en&ed!aan dan en&!m anan do#umen dan re#od eme%!haraan. em!%!han ha!2an #e'a&angan dan !#an h!a'an. erumahan dan era%a$an eme%!haraan ha!2an #e'a&angan. enguru'an dan enjagaan har!an. em/!a#an dan engenda%!an. em/!a#an !#an. en&ed!aan a#uar!um dan 'ang#ar h!a'an* Kur'u' !n! meng!n$egra'!#an enge$ahuan $eor! dan #emah!ran ama%! /erhu/ung dengan #aedah engajaran 'e1ara #um u%an da%am engajaran m!#ro* 4his course deals (ith rearing pets and ornamental fish technology2 the o!er!ie( to the pet animals and ornamental fish, preparation and keeping of documentation and records, selection of pets and ornamental fish, housing and eAuipments for pet rearing, management and daily care of pets, pest breeding, selection and preparation of aAuarium and cage. 4his course (ill integrate theoretical and practical kno(ledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. RBT-)): Pend!d!#an Pern!agaan dan Keu'aha2anan *Business and -ntrepreneurship ) -<-F:=

Kur'u' !n! mendedah#an #e ada e%ajar $en$ang ern!agaan dan #eu'aha2anan !a!$u ema'aran. #e2angan. ern!agaan e%e#$ron!# < E+ dagang =. undang+undang ern!agaan. #eu'aha2anan dan ern!agaan #e1!% 'er$a #emah!ran edagog!* 4his course e"poses students to business and entrepreneurship (hich includes 2 marketing, finance, electronic commerce * -Hcommerce), business la(, entrepreneurship and small business as (ell as pedagogical skills. RBT-))) Penguru'an Ma#anan dan Te#no%og!

<'ood

anagement and 4echnology=

-<,F)=

Kur'u' !n! merang#um! $aju#+$aju# 'an!$a'! ma#anan. r!n'! mema'a# dan $a$a'aj!an. $e#no%og! da%am en&ed!aan ma#anan. en&ed!aan ma#anan. re#a 1! $a ma'a#an. edagog!. dan #erja+#erja ama%! ma'a#an*

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -062

4his course co!ers topics on food sanitation, cooking principles and, table setting, technology in food preparation, preparation of food, design of food preparation pedagogy and cooking practice. RBT-)), Penguru'an Ke'e%ama$an Beng#e% <9orkshop and safety management= ,<,F:=

Kur'u' !n! /er6o#u' #e ada engena%an #e'e%ama$an dan #e'!ha$an e#erjaan. un1a dan en1egahan #ema%angan. organ!'a'! dan enguru'an 'er$a ama%an #e'e%ama$an /eng#e%. re#a /en$u# /eng#e%. enguru'an dan engenda%!an /eng#e%. enguru'an er'one%. enguru'an #e2angan. enguru'an /ahan dan a%a$an. era$uran dan erundangan da%am enguru'an /eng#e%* 4his course (ill focus on the philosophy of occupational safety and health, causes and pre!ention of accidents, organization and management, best practices on (orkshop safety, (orkshop design, financial management, materials and tools management, rules and regulation in (orkshop management.

RBT-))-

Pen&e%!d!#an T!nda#an I G Re#a Ben$u# dan Te#no%og! Pend!d!#an Rendah <Kaedah=

*0ction @esearch 1 H %esign and 4echnology for Primary -ducation * ethodology)

-<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! enge$ahuan $en$ang #aedah en&e%!d!#an $!nda#an da%am Re#a Ben$u# Te#no%og! Pend!d!#an Rendah* Kur'u' !n! mem/!n1ang#an engena%an $erhada e%/aga! #aedah da%am en&e%!d!#an end!d!#an. engena%an $erhada e%/aga! re#a /en$u# en&e%!d!#an $!nda#an. ro'edur en&e%!d!#an end!d!#an. #on'e dan mode%+mode% en&e%!d!#an $!nda#an. ro'e' en&e%!d!#an $!nda#an. eran1angan dan 1adangan. #aedah+#aedah engum u%an da$a. er$!m/angan da%am engum u%an da$a. ana%!'!' da$a. !n$er re'$a'! da$a #aj!an $!nda#an. enu%!'an %a oran dan ar$!#e% en&e%!d!#an $!nda#an. dan 1ara+ 1ara men&e/ar#an da$a en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides kno(ledge about action research method in %esign and 4echnology for primary education. 1t discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to !arious types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, (riting an action research report and article and (ays of making action research data public. RBT-))0 Re#a Ben$u# Ber/an$u Kom u$er <>omputer 0ided %esign = ,<:F,=

Kur'u' !n! mem/er! ene#anan #e ada re#a /en$u# roje# dengan /er/an$u #om u$er. a %!#a'! %u#!'an ,D. a %!#a'! %u#!'an -D <(ireframe. surface dan solid= dan mere#a /en$u# %u#!'an #erja roje# #eru'!. $em a$ a%a$ $u%!'. 'u'una$ur h!a'an
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -063

da%aman ruang /!%!# dan 'ang#ar ha!2an #e'a&angan. ro'e' dan eran1angan roje#* 4his course emphasizes on product design (ith computer aided, 6% dra(ing, =% design, design and managing project such as chair, layout of interior design and pet:s house , prosesses and planning project. Pen&e%!d!#an T!nda#an II ? Re#a Ben$u# dan Te#no%og! Pend!d!#an Rendah <Pe%a#'anaan dan Pea%a oran= 0ction @esearch 1l H %esign and 4echnology for Primary -ducation *1mplementation and @eporting)

RBT-))3

-<:F-=

Kur'u' !n! mem/er! #emah!ran e%a#'anaan dan e%a oran en&e%!d!#an $!nda#an da%am end!d!#an Re#a Ben$u# Te#no%og! Pend!d!#an Rendah &ang me%!/a$#an e%a#'anaan en&e%!d!#an $!nda#an d! 'e#o%ah dan enu%!'an %a oran. enganjuran 'em!nar. ro'edur endo#umen$a'!an 'er$a ener/!$an en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides skills in implementing and reporting action research in %esign and 4echnology for primary education. 1t in!ol!es the implementation of action research in school and (riting an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. RBT-))5 Pro'e' dan Kaedah Re#a Ben$u# ,<:F,= <%esign Processes and ethods) Kur'u' !n! mem/er! ene#anan #e ada engena%an. r!n'! re#a /en$u# dan em/angunan rodu#. re#a /en$u# !ndu'$r!. re#a /en$u# em/ua$an dan en$a#'!ran Pem/e%ajaran Bera'a'#an Proje#* 4his course emphasizes on product de!elopment and principle, processes and planning, product architecture, industrial design and design for manufacturing, the integration of project base learning assessment.

420 PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA-):) A'a' Pend!d!#an A2a% Kana#+#ana# *'oundation of -arly .hildhood -ducation) -<-F:=

Kur'u' !n! me%! u$! engena%an #e ada end!d!#an a2a% #ana#+#ana#. er$um/uhan dan er#em/angan #ana#+#ana#. 'ejarah er#em/angan end!d!#an a2a% #ana#+#ana#. andangan $o#oh+$o#oh end!d!#an a2a% #ana#+ #ana#. A#$a -:8 dan A#$a 33:. ha# a'a'! #ana#+#ana# dan $ran'!'! dar! rumah #e $a'#aC $ad!#a 'er$a dar! $ad!#aC ra'e#o%ah #e $ahun ) 'e#o%ah rendah* 4his course co!ers the introduction to early childhood education, gro(th and child de!elopment, the history of early childhood education, !ie(s and ideas of earlier scholars of childhood education, 0ct =7M and 0ct CC7, .hildren:s @ight, the transition from home to nurseryBpreschools, and also the transition from nurseryBpreschools to Iear > of Primary #chool.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -064

PRA-):,

Pengaj!an Kur!#u%um Dan Mode% Pra'e#o%ah *.urriculum #tudy and Preschool odel)

-<,F)=

Kur'u' !n! mem/er!#an endedahan dan emahaman $en$ang #ur!#u%um end!d!#an a2a% #ana#+#ana#. Kur!#u%um Pra'e#o%ah Ke/ang'aan. 6a#$or #e/er#e'anan e%a#'anaan #ur!#u%um. ende#a$an da%am #ur!#u%um* Ia juga mem/!n1ang#an $en$ang mode%+mode% rogram ra'e#o%ah %uar negara dan #a!$ann&a dengan ra'e#o%ah d! Ma%a&'!a. $e#n!#+$e#n!# engajaran dan em/e%ajaran dengan engajaran d! u'a$ ra'e#o%ah. enge%o%aan a#$!?!$! ra'e#o%ah. 'er$a eran1angan engajaran guru un$u# men!ng#a$#an mu$u dan #ua%!$! 'e'e/uah ra'e#o%ah 4his course is to e"pose and to pro!ide the understanding of the curriculum of early childhood education, the ,ational Preschool .urriculum, the effecti!e factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. 1t also discusses the models of o!erseas preschool programs and their relationship (ith the local preschools in alaysia, teaching and learning techniAues in preschools, the organization of preschool acti!ities and lesson plans to impro!e the Auality of the preschools.

PRA-):-

Per#em/angan D!z!#a%. Ke'!ha$an Dan Ke'e%ama$an Kana#+#ana# * Physical %e!elopment, Health and .hildren #afety)

-<,F)=

Kur'u' !n! mem/!n1ang#an #on'e er#em/angan 6!z!#a% #ana#+#ana# $erma'u# er#em/angan mo$or ha%u'. eran1angan a#$!?!$! er#em/angan 6!z!#a% d! Pra'e#o%ah. er'e#!$aran. en&a#!$ #ana#+#ana# dan en1egahan. enjagaan #e'!ha$an #ana#+#ana#. #e'e%ama$an d! ra'e#o%ah dan end!d!#an 'e#'ua%!$! d! ra'e#o%ah* 4his course discusses the concept of physical de!elopment including the de!elopment of fine motor skills, acti!ities for physical de!elopment in preschools, the en!ironment, children diseases and pre!enti!e measures, children health and safety measures and also se" education in preschools. PRA-):0 Per#em/angan Baha'a Kana#+#ana# *.hildren 3anguage %e!elopment) -<,F)=

Kur'u' !n! me%! u$! $eor! dan a'a' em/e%ajaran /aha'a #ana#+#ana#. 6a#$or+ 6a#$or er#em/angan /aha'a #ana#+#ana#. #aedah engajaran dan em/e%ajaran /aha'a ra'e#o%ah. #ur!#u%um er#em/angan /aha'a dan #omun!#a'! ra'e#o%ah. a#$!?!$! /aha'a da%am end!d!#an ra'e#o%ah dan en$a#'!ran dan en!%a!an /aha'a da%am end!d!#an ra'e#o%ah* 4his course includes the theory and foundation for children:s language learning, factors in!ol!e in language de!elopment, methods in teaching and learning language at preschool, curriculum of language and communicati!e de!elopment, language acti!ities and also assessment in preschool education. PRA-):3 Per#em/angan Kogn!$!6 Kana#+#ana# -<,F)=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -065

*.hildren:s .ogniti!e %e!elopment) Kur'u' !n! juga me%! u$! er#em/angan #ogn!$!6 #ana#+#ana#. em/e%ajaran Ma$ema$!# d! ra'e#o%ah. em/e%ajaran 'a!n' d! ra'e#o%ah. eran1angan rogram 'a!n'. meran1ang a#$!?!$!. enggunaan ende#a$an engajaran dan em/e%ajaran 'er$a eng!n$ergra'!#an e%ajaran 'a!n' dengan a#$!?!$! 'ehar!an #ana#+#ana# ra'e#o%ah* 4his course includes understanding of the cogniti!e de!elopment of young children, learning of early science and mathematics components at preschools, planning of acti!ities and programs for science, applying teaching and learning approaches and integrating science in children:s daily acti!ities. PRA-):5 Per#em/angan Krea$!?!$! da%am Pend!d!#an Pra'e#o%ah* *.reati!e %e!elopment in Preschool -ducation) -<,F)=

Kur'u' !n! me%! u$! engena%an #e ada er#em/angan #rea$!?!$!. a' e#+a' e# #rea$!?!$! #ana#+#ana# &ang merang#um! 'en! ?!'ua%. muz!# dan ergera#an. 'o'!odrama. 'en! /one#a dan 'a'$era #ana#+#ana#. 6a#$or &ang mengga%a# dan mengha%ang #rea$!?!$!. ro'e' #rea$!?!$! dan ende#a$an engajaran. /!dang #rea$!?!$! da%am end!d!#an a2a% #ana#+#ana# dan men!%a! #rea$!?!$!* 4his course co!ers the introduction to creati!e de!elopment, aspects of children:s creati!ity (hich in!ol!e !isual arts, music and mo!ement, socio drama, puppetry and children literature. 1t also co!ers the factors that encourage and also hinder creati!ity, processes of creati!ity and teaching approaches, and also discuss the field of creati!ity and its assessment in early childhood education. PRA-):4 Per#em/angan So'!o+emo'! Kana#+#ana# *#ocial and -motional %e!elopment of .hildren) -<-F:=

Kur'u' !n! me%! u$! $eor! dan a'a' er#em/angan 'o'!a% dan emo'! #ana#+#ana#. enguru'an dan a#$!?!$!. mem er#em/ang#an #e1e#a an 'o'!a% dan $!ng#ah %a#u ro'o'!a%. memaham! dan menguru'#an emo'! #ana#+#ana#. mem/!na #e&a#!nan un$u# menghada ! 1a/aran #eh!du an 'ehar!an enguru'an #on'e en&a&ang da%am engajaran dan em/e%ajaran d! ra'e#o%ah* 4his course includes the theory and foundation for social and emotional de!elopment of children, management and acti!ities, de!elopment of sosial skills and prosocial beha!iors, understanding and managing children:s emotion, de!eloping confidence to face challenges in e!eryday life, and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. Per#em/angan Kerohan!an dan Mora% Kana#+#ana# Pra'e#o%ah* #piritual and oral %e!elopment for Preschool .hildren

PRA-):8

-<-F:=

Kur'u' !n! me%! u$! #on'e #erohan!an dan mora% meng!#u$ andangan I'%am dan agama+agama %a!n. $eor! er#em/angan mora%. mengena% a'$! #ur!#u%um end!d!#an I'%am dan mora%. enguru'an #ur!#u%um dan a#$!?!$! er#em/angan #erohan!an dan mora% 'er$a u'a$ em/e%ajarann&a. enguru'an engajaran dan e%a#'anaan n!%a!+n!%a!. er#em/angan #erohan!an dan mora% da%am Kur!#u%um
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -066

Pra'e#o%ah Ke/ang'aan 'er$a mengena% endedahan*

a'$!

en$a#'!rann&a $uru$ d!/er!

4his course co!ers the concept of spiritual and moral from the 1slamic and other religions point of !ie(s, theories on moral de!elopment, identification of 1slamic education and moral curriculum, curriculum management, and spiritual and moral de!elopment acti!ities as (ell its learning center, teaching management and implementation of spiritual and moral de!elopment !alues in the ,ational Preschool .urriculum and also the assessment of its component. PRA-):7 Kana#+#ana# Pra'e#o%ah Ber#e er%uan Kha' *Preschool .hildren ;ith #pecial ,eeds) -<,F)=

Kur'u' !n! mem/!n1ang#an 'e1ara am $en$ang #ana#+#ana# /er#e er%uan #ha' &ang /erada d! ra'e#o%ah* Tum uan #ur'u' d!/er!#an #e ada 6a#$or en&e/a/ #e1a1a$an. #%a'!6!#a'! #ana#+#ana# /er#e er%uan #ha'. 1!r!+1!r!n&a. '$ra$eg! dan #aedah engajaran dan em/e%ajaran #ana#+#ana# /er#e er%uan #ha'. dan er/ezaan !nd!?!du* 4his course discusses in general the children (ith special needs at preschool. 4he focus is on the factors due to the disability, the classification of special needs children, characteristics, strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and indi!idual differentiation. Penguru'an Pra'e#o%ah PRA-)): -<,F)= *Preschool anagement) Kur'u' !n! #emah!ran ra'e#o%ah. meran1ang ra'e#o%ah* mendedah#an #emah!ran mem er$!ng#a$#an enge$ahuan dan e%ajar meran1ang. menu/uh dan menguru' u'a$ end!d!#an merang#a e%an /ahag!an da%am dan %uar /angunan ra'e#o%ah 'er$a un$u# men&e'ua!#an ruang+ruang da%am 'er$a %uar /angunan

4his course e"poses students (ith skills to enrich kno(ledge and skills in planning, building and managing preschool education centers, design the interior and e"terior floor plan for a preschool building as (ell as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA-))) Pen$a#'!ran dan Pen!%a!an Kemajuan Kana#+Kana# <A''e''men$ and E?a%ua$!on o6 >h!%dren er6orman1e= -<-F:=

Kur'u' !n! me%! u$! #on'e . o/je#$!6. #e en$!ngan dan r!n'! + r!n'! en$a#'!ran au$en$!# da%am end!d!#an ra'e#o%ah. eran1angan en$a#'!ran dan en!%a!an #ana#+#ana#. mem/ua$ engum u%an da$a /erda'ar#an emerha$!an $erhada #ana#+#ana#. me%a#'ana#an ere#odan. en&!m anan. engana%!'!'an. e%a oran dan mem/ua$ $!nda#an 'u'u%an $erhada da$a+da$a &ang d!#um u%#an* 4his course includes the concepts, objecti!es, importance and principals of authentic assessment in preschool education, children:s assessment and e!aluation planning, data collection based on obser!ation, data recording and compiling, data analysis, reports and follo( up actions based on data collection. PRA-)), Peng%!/a$an Ke%uarga da%am Pend!d!#an Pra'e#o%ah *Parents 1n!ol!ement in Preschool -ducation) -<-F:=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -067

Kur'u' !n! me%! u$! $eor!+$eor! dan e' e#$!6. ma$%ama$. n!%a! dan /uda&a* Kur'u' !n! juga men&en$uh $en$ang er'e#!$aran #e%uarga. en!ng#a$an #e1emer%angan #e#e%uargaan. hu/ungan #e%uarga. #omun!$! dan !n'$!$u'! end!d!#an. em/en$u#an d!'! %!n #ana#+#ana# &ang me%! u$! e%a&anan era'aan 'er$a en&e%e'a!an #on6%!# $!ng#ah %a#u #ana#+#ana#* 4his course co!ers the theories and perspecti!e, aims, !alues and customs. 1t also includes family surrounding, (ays on impro!ing family, family relationship, community and education institution. 1t also discusses the children:s beha!ior and discipline (hich includes attending and sol!ing children:s beha!ioral conflict. PRA-))Pen&e%!d!#an T!nda#an I; Kaedah *0ction @eserach 12 ethodology) -<:F-=

Kur'u' !n! mem/er! enge$ahuan $en$ang #aedah en&e%!d!#an $!nda#an da%am Pra'e#o%ah* Kur'u' !n! mem/!n1ang#an engena%an $erhada e%/aga! #aedah da%am en&e%!d!#an end!d!#an. engena%an $erhada e%/aga! re#a /en$u# en&e%!d!#an end!d!#an. ro'edur en&e%!d!#an end!d!#an. #on'e dan mode%+ mode% en&e%!d!#an $!nda#an. ro'e' en&e%!d!#an $!nda#an. eran1angan dan 1adangan. #aedah+#aedah engum u%an da$a. er$!m/angan da%am engum u%an da$a. ana%!'!' da$a. !n$er re$a'! da$a en&e%!d!#an $!nda#an. enu%!'an %a oran dan ar$!#e% en&e%!d!#an $!nda#an. dan 1ara+1ara men&e/ar#an da$a en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides kno(ledge about action research method in childhood -ducation. 1t discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to !arious types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, (riting an action research report and article and (ays of making action research data public. Kua%!$! Pend!d!# Pra'e#o%ah *Preschool 4eachers &uality)

PRA-))0

-<-F:=

Kur'u' !n! menje%a'#an #on'e #ua%!$! 'eorang end!d!# ra'e#o%ah dan menerang#an #e1e#a an enguru'an. #e1e#a an hu/ungan. enguru'an #e'!ha$an. #e'e%ama$an dan ema#anan* Pene#anan juga d!/er!#an #e ada enguru'an e%a#'anaan rogram ra'e#o%ah. #on'e #e !m !nan dan er2a$a#an. #od e$!#a er%a#uan guru ra'e#o%ah 'er$a !'u+!'u 'ema'a &ang /er#a!$an* 4his course e"plains the concept of a Auality preschool teacher and elaborates on the efficient management, efficient relationship, health, safety and diet management. -mphasis is also gi!en on the management and implementation of preschool programs as (ell as the concept of leaders and characters, the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. PRA-))3 Pen&e%!d!#an T!nda#an II 2 Pe%a#'anaan dan Pe%a oran <0ction @esearch 11 2 1mplementation and @eporting) -<:F-=

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

K -068

Kur'u' !n! mem/er! #emah!ran e%a#anaan dan e%a oran en&e%!d!#an $!nda#an da%am Pend!d!#an Pra'e#o%ah Pend!d!#an Rendah &ang me%!/a$#an e%a#'anaan en&e%!d!#an $!nda#an d! 'e#o%ah dan enu%!'an %a oran. enganjuran 'em!nar. ro'edur endo#umen$a'!an 'er$a ener!/a$an en&e%!d!#an $!nda#an* 4his course pro!ides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. 1t in!ol!es the implementation of action research in school and (riting an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 4:0 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEM(ELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB-):) Pengena%an #e ada Ma'a%ah Pem/e%ajaran <1ntroduction to 3earning %isabilities= -<-F:=

Kur'u' !n! mem/er! endedahan $en$ang er$!m/angan &ang er%u d!/er! erha$!an da%am end!d!#an #ana#+#ana# ma'a%ah em/e%ajaran dan a' e# a#$a erundangan. 1!r!+1!r!. un1a ma'a%ah. rogram+ rogram