Anda di halaman 1dari 23

LAPORAN AMALI LOKASI : KAMPUNG SRI LUKUT, KAHANG, KLUANG, JOHOR

PENGENALAN Bulan yang beredar mengelilingi Bumi ialah ebuah a!eli! emula "adi dan #elima !erbe ar dalam Si !em Suria$ Bulan mem%unyai gari &%u a! '()* #m, iai!u Sambil mengelilingi Bumi, Bulan ber%u!ar a!a %a# inya a!u %erem%a! ai+ Bumi$ Ia ber%u!ar ama$ Ini mengelilingi Bumi dalam ma a ,- hari dari "ara# #e"auhan ')( *** #m a!a %a# i yang ./nd/ng edi#i!$ endiri dengan #ela"uan yang menyebab#an %ermu#aan Bulan yang ama menghada% Bumi$ Per amaan ma a %u!aran Bulan a!a %a# inya dan ma a yang diambilnya mengelilingi Bumi adalah di ebab#an /leh ben!u# Bulan yang !ida# begi!u bula! dan "uga aga# meman"ang$ Tari#an gra0i!i Bumi mem%engaruhi %u!aran Bulan a!a %a# inya dan mema# a %a# i Bulan menyu un elari mengi#u! arahan Bumi&Bulan$ 1i ebab#an %u!arannya mengelilingi Bumi, Bulan en!ia a ber!u#ar #edudu#an berbanding arah Bumi&Ma!ahari$ Oleh yang demi#ian, bahagian .erahnya ber!u#ar berbanding arah Bumi&Bulan$ Ini menyebab#an dalam bulan Lunar, ben!u# Bulan ber!u#ar dalam iri 2a a&2a anya$ Sebagai ./n!/h, bila Bulan be!ul&be!ul berada dian!ara Ma!ahari dan Bumi, bulan !er ebu! !ida# a#an #eliha!an, 2a a ini di%anggil bulan baru$ Sebali#nya %ula, bila Bulan berada diarah ber!en!angan, iai!u Bumi berada dian!ara Ma!ahari dan Bulan, 2a a bulan %urnama a#an !er"adi$

FASA BULAN 3a a bulan meru"u# #e%ada #eadaan ben!u# bulan yang !erang yang da%a! diliha! dari Bumi$ 3a a Bulan berubah mengi#u! #i!arannya a%abila Bulan mengelilingi Bumi, mengi#u! %erubahan #edudu#an Bumi, Bulan dan Ma!ahari$ Se%aruh dari %ermu#aan Bulan en!ia a di!erangi /leh .ahaya Ma!ahari #e.uali #e!i#a berla#u gerhana Bulan$ Ini #erana Bulan !ida# mengeluar#an .ahayanya endiri e%er!i Ma!ahari$ 4ahaya yang #eliha!an %ada Bulan adalah .ahaya Ma!ahari yang di%an!ul#an /leh Bulan #e Bumi$ Bahagian yang !er#ena .ahaya Ma!ahari inilah yang da%a! diliha! %ada 5a#!u malam$$ 3en/mena ini b/leh di 2ahami melalui gambara"ah 6 di ba5ah$

Gambarajah 1 7 Bulan meman!ul#an .ahaya dari Ma!ahari #e Bumi

Un!u# melenga#a%#an a!u iri 2a a Bulan a#an mengambil ma a lebih #urang ,8$9 hari yang mana e!ia% malam ben!u# Bulan yang da%a! diliha! dari Bumi a#an en!ia a berubah&ubah$

Terda%a! em%a! 2a a u!ama Bulan yang bermula dengan ana# Bulan, Bulan e%ara, Bulan Purnama dan Bulan Se%ara Lama e%er!i yang di !un"u##an dalam gambara"ah , di ba5ah$

Bulan Se%ara

Cahaya Matahari

Ana# Bulan

Bulan Purnama

Bulan Se%ara Lama

Gambarajah 2 7 ( 3a a Bulan U!ama 3a a Bulan %enuh adalah bermula dari Ana# bulan, Bulan Sabi!, Bulan Se%ara, Purnama Baru, Bulan Purnama, Purnama Lama, Bulan Se%ara Lama dan Bulan Sabi! Lama$ Gamara"ah di ba5ah adalah ben!u# Bulan mengi#u! 2a a %enuh$ Bulan Se%ara Bulan Sabi!

Purnama Baru

Cahaya Matahari

Ana# Bulan

Bulan Purnama

Bulan Sabi! Lama Purnama Lama Bulan Se%ara Lama Gambarajah 3 7 3a a Bulan Penuh

PENGARUH BULAN

ALAM KEHI UPAN MANUSIA

1engan 5u"udnya Bulan di langi! er!a #i!aran 2a anya !elah men"adi#an Bulan ebagai %engaruh %en!ing dalam #ehidu%an manu ia dan 2en/mena emula "adi Bumi e%er!i %a ang uru! air lau!$ BULAN SEBAGAI !AK"IM KALENDAR ISLAM Kalendar I lam a!au di#enali ebagai !a#5im Hi"rah a!au Ta#5im I lam %ula adalah Kalendar Lunar diguna#an di #ebanya#an negara I lam un!u# menen!u#an hari #ebe aran I lam$ Kalendar ini berda ar#an bulan dan mem%unyai #ira&#ira '9( hari e!ahun$ 1alam !a#5im Hi"rah, ada 6, bulan iai!u Muharam, Sa2ar, Rabiula5al, Rabiula#hir, Jamadila5al, Jamadila#hir, Re"ab, Syaaban, Ramadan, Sya5al, :ul#aedah dan :ulhi"ah$ Se!ia% bulan mengandungi ,8 a!au '* hari, !e!a%i la+imnya !ida# dalam !uru!an yang !e!a%$ Se.ara !radi inya, hari %er!ama e!ia% bulan a#an bermula ele%a ana# bulan ;hilal< #eliha!an #e!i#a ma!ahari !erbenam$ Ji#a hilal !ida# #eliha!an ele%a ,8 hari %ada bulan i!u, ama ada dilindungi a5an a!au langi! di u2u# bara! !erlalu !erang a%abila bulan !erbenam, ma#a, hari i!u di#ira ebagai hari yang #e&'*$ Pen.era%an a!au ru#yah i!u haru lah dila#u#an /leh /rang yang di%er.ayai dan dan menga#uinya di hada%an %emim%in negara$ 1i#a!a#an baha5a /rang yang mula&mula menama#an bulan&bulan ini ialah Kab ibn Murrah, da!u# #elima Ra ullullah SA=$ Peri !i5a #e!i#a %emerin!ahan Khali2ah Umar al&Kha!!ab adalah !i!i# !/la# %erubahan !a#5im hi"rah yang mana Khali2ah Umar mengum%ul#an bebera%a /rang ahaba! %ada hari Rabu ,* Jamadila#hir !ahun 6- Hi"rah bagi menen!u#an !ari#h yang %a!u! diambil ebagai %ermulaan !ahun I lam$ 1alam %erbin.angan i!u, %enda%a! >Ali ibn Abi Talib di!erima dengan mengemu#a#an .adangan u%aya men"adi#an Hi"rah Nabi Muhammad SA= dari Ma##ah #e Madinah ebagai %ermulaan !ahun I lam$ Mere#a "uga ber e!u"u dengan %andangan U!hman men"adi#an Muharam ebagai bulan %er!ama dalam e"arah I lam$ Orang Arab mengangga% %ermulaan hari ialah ele%a "a!uh ma!ahari dan ber!eru an ehingga "a!uh ma!ahari beri#u!nya, /leh i!u malam mendahului iang$ Te!a%i hari menuru! yara# yang diberi de2ini i /leh 2u?aha> dimulai dengan !erbi! 2a"ar adi? ehingga "a!uh ma!ahari$ Pada +aman e#arang,

menuru! /rang @r/%ah, hari dimulai %ada !engah malam dan ber!eru an beri#u!nya$ KALENDAR CINA Kalendar 4ina %ula mengi#u! #alendar luni /lar, iai!u ama "eni

ehingga !engah malam

dengan !a#5im Ibrani dan

#alendar Hindu, yang menggabung#an un ur !a#5im ?amari dengan #alendar /lar$ 1i negara 4hina e#arang, #alendar Greg/rian diguna#an un!u# #ebanya#an #egia!an harian, namun #alendar 4ina ma ih diguna#an un!u# menanda %erayaan /rang 4ina !radi i e%er!i Tahun Baru 4ina, %erayaan 1uan =u dan Perayaan Kuih Bulan$ Se e!engah ma yara#a! 4ina di %embu#aan bangunan baru$ Oleh #erana e!ia% bulan mengi#u!i a!u #i!aran bulan, #alendar ini "uga diguna#an un!u# eluruh dunia %er.aya dalam bidang a !r/l/gi$ Mere#a

mengguna#an #alendar ini un!u# memilih !ari#h e uai melang ung#an %er#ah5inan a!au mera mi#an

menen!u#an 2a a #i!aran bulan$ 1i 4hina, #alendar !radi i/nal ini di#enali ebagai A#alendar %er!anianB mana#ala #alendar Greg/rian di#enali ebagai A#alendar umumB a!au A#alendar Bara!B$

PENGARUH BULAN

ALAM FENOMENA AIR PASANG

Sebenarnya air %a ang uru! !er"adi a#iba! gra0i!i bulan, ma!ahari dan %u!aran bumi$ K/mbina i #e!iga !iga 2a#!/r ini menyebab#an lau! mengalami %a ang dan uru! e!ia% hari$ Ada e e!engah !em%a! mengalami dua #ali air %a ang dan dua #ali air uru!$ Mana#ala !em%a! !em%a! lain mengalami e#ali air %a ang dan uru! aha"a$ Se.ara mudah, %an!ai yang menghada% uma!era mengalami dua #ali %a ang dan uru! dan %an!ai !imur dan b/rne/ mengalami e#ali aha"a$ Mana mana bahagian bumi yang berhada%an dengan bulan a#an mengalami air %a ang$ Ini menyebab#an gra0i!y yang menari# air lau! #e a!a $ Gra0i!i ma!ahari !uru! mem%engaruhi air %a ang, !e!a%i di ebab#an "ara# bumi dan ma!ahari lebih "auh, #e annya lebih #e.il$ =alaubagaimana%un "i#a #edudu#an bulan dan ma!ahari elari, iai!u #e!i#a bulan %enuh dan ana# bulan, air %a ang a#an lebih !inggi$ 3en/mena yang berla#u e!ia% , minggu ini di#enali ebagai %ring !ide$

B#mi B#$a% !ari&a% Gra'iti

Air Pa(a%) K*+i$ Air S#r#t

Air Pa(a%) B*(ar

Para( Air La#t

Gambarajah , 7 3en/mena Air Pa ang Suru!

Gambarajah -7 Jadual air %a ang uru! yang diguna#an /leh nelayan dan %eman.ing$

LAPORAN AMALI PRAK!IKAL 2 . FASA BULAN/ BER ASARKAN PEMERHA!IAN SELAMA 2 MINGGU LOKASI $ KAMPUNG SRI LUKU!0 KAHANG0 KLUANG0 1OHOR2

!ARIKH 3 HARI

GAMBAR 3 BEN!UK BULAN

PENERANGAN

.1/ 42 MAC 241, AHA 41 1ama5i$ A6a$ 1,3-H Fa(a B#$a% 7 Ana# Bulan Ma(a 7 *-$(9 malam C#a+a 7 4erah L7&a(i 7 Arah bara! dari l/#a i rumah

.2/ 43 MAC 241, ISNIN 42 1ama5i$ A6a$ 1,3-H Fa(a B#$a% 7 Bulan Sabi! Baru Ma(a 7 *)$** malam C#a+a 7 4erah L7&a(i 7 Arah bara! dari l/#a i rumah

.3/ 4, MAC 241, SELASA 43 1ama5i$ A6a$ 1,3-H Fa(a B#$a% 7 Bulan Sabi! Baru Ma(a 7 *8$'* malam C#a+a 7 4erah L7&a(i 7 Arah bara! dari l/#a i rumah

!ARIKH 3 HARI

GAMBAR 3 BEN!UK BULAN

PENERANGAN

.,/ 4- MAC 241, RABU 4, 1ama5i$ A6a$ 1,3-H Fa(a B#$a% 7 Bulan Sabi! Baru Ma(a 7 6*$*C malam C#a+a 7 4erah L7&a(i 7 Arah bara! dari l/#a i rumah

.-/ 48 MAC 241, KHAMIS 4- 1ama5i$ A6a$ 1,3-H Fa(a B#$a% 7 Bulan Sabi! Baru Ma(a 7 6*$(9 malam C#a+a 7 4erah L7&a(i 7 Arah bara! dari l/#a i rumah

.8/ 49 MAC 241, 1UMAA! 48 1ama5i$ A6a$ 1,3-H Fa(a B#$a% 7 Bulan Sabi! Baru Ma(a 7 6*$,, malam C#a+a 7 4erah L7&a(i 7 Arah bara! dari l/#a i rumah

.9/ 4: MAC 241, SAB!U 49 1ama5i$ A6a$ 1,3-H Fa(a B#$a% 7 Bulan Se%ara Ma(a 7 6*$,C malam C#a+a 7 4erah L7&a(i 7 Arah bara! dari l/#a i rumah

!ARIKH 3 HARI

GAMBAR 3 BEN!UK BULAN

PENERANGAN

.:/ 4; MAC 241, AHA 4: 1ama5i$ A6a$ 1,3-H Fa(a B#$a% 7 Bulan Se%ara Ma(a 7 6*$96 malam C#a+a 7 4erah L7&a(i 7 Arah bara! dari l/#a i rumah

.;/ 14 MAC 241, ISNIN 4; 1ama5i$ A6a$ 1,3-H

Fa(a B#$a% 7 Bulan Se%ara Ma(a 7 66$*- malam C#a+a 7 4erah L7&a(i 7 Tengah langi! dari l/#a i rumah

.14/ 11 MAC 241, SELASA 14 1ama5i$ A6a$ 1,3-H

Fa(a B#$a% 7 Bulan Se%ara Ma(a 7 66$*- malam C#a+a 7 4erah L7&a(i 7 Tengah langi! dari l/#a i rumah

.11/ 12 MAC 241, RABU 11 1ama5i$ A6a$ 1,3-H

Fa(a B#$a% 7 Bulan Purnama Baru Ma(a 7 *8$96 malam C#a+a 7 4erah L7&a(i 7 Tengah langi! dari l/#a i rumah

!ARIKH 3 HARI

GAMBAR 3 BEN!UK BULAN

PENERANGAN

.12/ 13 MAC 241, KHAMIS 12 1ama5i$ A6a$ 1,3-H

Fa(a B#$a% 7 Bulan Purnama Baru Ma(a 7 6*$'' malam C#a+a 7 4erah L7&a(i 7 Tengah langi! dari l/#a i rumah

.13/ 1, MAC 241, 1UMAA! 13 1ama5i$ A6a$ 1,3-H

Fa(a B#$a% 7 Bulan Purnama Baru Ma(a 7 66$98 malam C#a+a 7 4erah L7&a(i 7 Tengah langi! dari l/#a i rumah

.1,/ 1- MAC 241, SAB!U 1, 1ama5i$ A6a$ 1,3-H

Fa(a B#$a% 7 Bulan Purnama Baru Ma(a 7 6,$** !engah malam C#a+a 7 4erah L7&a(i 7 Tengah langi! dari l/#a i rumah

.1-/ 18 MAC 241, AHA 1- 1ama5i$ A6a$ 1,3-H

Fa(a B#$a% 7 Bulan Purnama Ma(a 7 6*$,( malam C#a+a 7 4erah L7&a(i 7 Tengah langi! dari l/#a i rumah

UN1URAN A<IMU!H

.1/ FASA ANAK BULAN

Bara!

Timur

.2/ FASA BULAN SABI! BARU

Bara!

Timur

.3/ FASA BULAN SABI! BARU

Bara!

Timur

.,/ FASA BULAN SABI! BARU

Bara!

Timur

.-/ FASA BULAN SABI! BARU

Bara!

Timur

.8/ FASA BULAN SABI! BARU

Bara!

Timur

.9/ FASA BULAN SEPARA

Bara!

Timur

.:/ FASA BULAN SEPARA

Bara!

Timur

.;/ FASA BULAN SEPARA

Bara!

Timur

.14/ FASA BULAN SEPARA

Bara!

Timur

.11/ FASA BULAN SEPARA

Bara!

Timur

.12/ FASA PURNAMA BARU

Bara!

Timur

.13/ FASA PURNAMA BARU

Bara!

Timur

.1,/ FASA PURNAMA BARU

Bara!

Timur

.1-/ FASA PURNAMA BARU

Bara!

Timur

.18/ FASA BULAN PURNAMA

Bara!

Timur

KRONOLOGI

AN REFLEKSI AMALI PRAK!IKAL 2

Sebelum memula#an amali %ra#!i#al mengenai 2a a&2a a Bulan ini, aya !erlebih dahulu membua! edi#i! #a"ian dari %elbagai umber bahan ba.aan amada dari bu#u a!au laman 5eb un!u# menge!ahui dan memahami mengenai %ergera##an Bulan dan Bumi yang e!eru nya b/leh mem%engaruhi ben!u# Bulan %ada e!ia% malam yang di nama#an ebagai 2a a&2a a Bulan$ Saya "uga men.ari ma#luma! mengenai !e#ni# dan .ara yang yang e uai un!u# mengambil gambar Bulan agar ben!u# Bulan a#an "ela #eliha!an$ Terda%a! bebera%a 2a#!/r yang mem%engaruhi #uali!i gambar bulan yang mana an!aranya ialah "eni #amera yang diguna#an, 5a#!u yang e uai, .ua.a dan "uga #eadaan langi!$ FAK!OR KAMERA Saya !elah .uba mengguna#an #amera !ele2/n %in!ar yang yang ber ai+ ) mega %iDel, namun begi!u, #uali!i gambarnya aga# menge.e5a#an e%er!i di ba5ah$

Ke!i#a gambar ini diambil, Bulan

edang melalui 2a a Bulan

abi!$ Kuali!i gambar lang ung !ida#

menun"u##an ben!u# Bulan abi! yang ebenar$ Oleh i!u, aya !elah mengguna#an #amera 1SLR Ni#/n 196** dengan len a ber ain 6)mm&,**mm$ 1engan mengguna#an 2/#u dan #uali!i ime" yang e uai, aya !elah da%a! mengambil gambar bulan yang e uai dengan #ehenda# amali ini$

Gambar di a!a adalah gambar yang diambil dengan mengguna#an 1SLR Ni#/n 196**$ Begi!u #e!ara %erbe+aan gambar dengan mengguna#an #amera !ele2/n %in!ar dan #amera 1SLR$ FAK!OR "AK!U Oleh #erana 2a a Bulan yang ingin aya .era% adalah 2a a Bulan di a5al Bulan yang mana "i#a mengi#u! #alendar I lam, a5al bulan Jamadil A5al ber amaan dengan , Ma. ,*6($ Ji#a mengi#u! ba.aan yang !elah aya bua!, ana# Bulan a#an !erbi! di bahagian bara! Bumi$ Oleh i!u, dengan mengguna#an #/m%a , aya !elah menen!u#an arah ma!a angin$ Mengi#u! ma#luma! yang aya ba.a, ana# bulan a#an !erbi! a%abila ma u# 5a#!u Maghrib dan a#an hilang ebelum ma u# 5a#!u I ya#$ Jang#ama a yang %ende# ini %erlu aya guna#an ebai# mung#in agar gambar ana# Bulan da%a! aya ambil$ Namun begi!u, !ernya!a, un!u# mengambil gambar ana# Bulan, #amera 1SLR yang aya guna#an !ida# e uai, begi!u "uga dengan l/#a i aya mengambil gambar !er ebu!$

Tiada %enam%a##an ben!u# Bulan dalam gambar di a!a yang mana "i#a mengi#u! bahan ba.aan, ana# bulan hanya da%a! di liha! dengan mengguna#an !ele #/% di l/#a i&l/#a i yang !er!en!u aha"a ama e%er!i l/#a i meliha! ana# Bulan ema a menen!u#an !ari#h bulan Ramadhan dan !ari#h hari raya /leh JAKIM dan "uga ahli E ahli 2ala# nya$

Se!eru nya, %ada hari #edua, barulah ben!u# Bulan "ang#ama anya "uga !ida# lama$ FAK!OR CUACA AN LANGI!

abi! a#an #eliha!an$ Namun begi!u,

Kebe!ulan, Malay ia mengalami mu im #emarau e"a# dari bulan Januari lagi, "adi .ua.a begini ama! bulan$ Se%an"ang , minggu a!au lebih !e%a! elama 69 hari aya beru aha un!u# men.era% gambar& gambar Bulan ini yang ma a an!ara ma a yang e uai bagi Bulan abi! adalah an!ara dari 5a#!u Maghrib ehingga ebelum I ya# a!au %un an!ara "am -$** malam ehingga )$** malam$ Sele%a i!u bulan a#an hilang$ Sehingga hari #e&- hingga hari #e&6C, 5a#!u yang e uai adalah an!ara "am 8$** malam ehingga "am 6,$** !engah malam bergan!ung %ada #eadaan langi! dan .ua.a$ e uai un!u# aya mengambil gambar Bulan yang mana %ada 5a#!u malamnya langi! #urang bera5an$ 3a#!/r .ua.a dan #eadaan langi! ini "uga an!ara 2a#!/r yang b/leh men"e"a #an #uali!i gambar

A#hirnya, e!elah .u#u% 6C hari, barulah aya da%a! meliha! %erubahan&%erubahan ben!u# Bulan yang di nama#an ebagai 2a a&2a a Bulan$ Perubahan #edudu#an #e!i#a meliha! Bulan "uga mem%engaruhi ben!u# dan ai+ Bulan yang di liha!$ Hal ini di ebab#an /leh 2en/mena Bumi ber%u!ar dan "uga %ergera##an Bulan mengelilingi Bumi$

HARI

BEN!UK BULAN

HARI

BEN!UK BULAN

HARI

14

11

12

BEN!UK BULAN

HARI

13

1,

1-

BEN!UK BULAN

Gambar di a!a adalah gambar 2a a Bulan %ering#a! %er!ama yang !elah aya ambil yang bermula dari , Ma. ,*6( ehingga 6C Ma. ,*6( a!au ber amaa dengan 6 Jamadil A5al 6('9H ehingga 69 Jamadil A5al 6('9H$

BIBLIOGRAFI

;n$d$<$ Re!rie0ed Ma. 3riday, ,*6(, 2r/m 2ala#&/nline7 h!!%7FF555$2ala#& /nline$ne!F%/r!al2ala#F./n!en!F6*F,F,**8F#eadaan&2a a&2a a&bulan ;n$d$<$ Re!rie0ed Ma. 3riday, ,*6(, 2r/m M//n %ha e 2/r J/h/r Bahru, Malay ia7 h!!%7FF555$!imeandda!e$./mF.alendarFm//n%ha e $h!ml Li a Mile , A$ S$ ;,**-<$ Bu#u Leng#a% A !r/n/mi dan Ang#a a $ Kuala Lum%ur7 1e5an Baha a dan Pu !a#a$ Pasang Laut$ ;n$d$<$ Re!rie0ed Ma. 3riday, ,*6(, 2r/m Table Pa ang Suru!7 h!!%7FF555$%a anglau!$./mFa Fmalay iaF#lang S!annard, R$ ;,**'<$ Alam Seme !a Panduan Mengenalinya$ Kuala Lum%ur7 1e5an Baha a dan Pu !a#a$ wikipedia$ ;n$d$<$ Re!rie0ed Ma. 3riday, ,*6(, 2r/m h!!%7FFen$5i#i%edia$/rgF5i#iFA+imu!h wikipedia$ ;n$d$<$ Re!rie0ed Ma. 3riday, ,*6(, 2r/m h!!%7FFm $5i#i%edia$/rgF5i#iFBulanG H,) a!eli!H,8 :ainal, B$ ;,**(<$ Ilmu 3ala# @di i Kedua $ Kuala Lum%ur7 1e5an Bahada dan Pu !a#a$

Anda mungkin juga menyukai