Anda di halaman 1dari 18

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.1 Pengenalan

Bab ini meliputi teori struktur konkrit tetulang dan struktur keluli dari segi mendapatkan nilai beban dan jumlah beban, mengetahui kelebihan dan kelemahan struktur dalam pembinaan, penggunaan kod amalan praktis, serta penggunaan formula berkaitan dalam perisian komputer. Langkah-langkah analisis dan reka bentuk di buat dengan menggunakan 2 (dua) perisian yang berbeza. Ini dilakukan mengikut kesesuaian struktur dan membezakan ke epatan masa. !egala keterangan tentang perisian ini, kelebihan dan kelemahan akan ditunjukkan bagi membolehkan kita mengetahui tujuan penggunaan sebenar sesuatu perisian. "nalisis dan reka bentuk ini juga boleh menunjukkan perbezaan saiz bahan yang digunakan di antara kedua-dua struktur ini. #ontoh pembinaan yang di ambil kira adalah melibatkan sekolah empat tingkat. $enentuan masa pembinaan juga melibatkan penggunaan perisian. Ini bertujuan bagi mengetahui keadaan sebenar masa pembinaan di antara penggunaan kedua-dua struktur. %

2.2

Latar Belakang

!ebelum kajian ini dibuat, penyemakan beberapa hasil kajian sebelumnya bagi mengenal pasti segala permasalahan yang &ujud. !eterusnya penambahan hasil kajian dinilaikan mengikut keperluan dan keadaan semasa. 'ajian Perbandingan Kos Antara Pembinaan Sekolah menggunakan Struktur Konkrit dan Keluli oleh (osdi (2))*) melibatkan perbandingan kos pembinaan bagi rasuk dan tiang sahaja. $erbin angan banyak melibatkan reka bentuk, ukur kuantiti dan taksiran dan kos sengaraan. +asil kajian didapati kos pembinaan tiang dan rasuk yang menggunakan struktur konkrit masih lagi menjimatkan. 'ajian ini menggunakan dua kaedah analisis iaitu se ara insani dan penggunaan perisian Esteem Integrated Total Solution Version 5.2. +asil kajian "bdul !atar (,--.) iaitu Perbandingan Kos Antara Struktur Konkrit Tetulang dan Struktur Keluli juga melibatkan bangunan sekolah tiga tingkat. /bjektif kajian ini adalah memperkenalkan pengantian konkrit bertetulang kepada keluli dalam pembinaan sekolah. 0enggunakan pelan dan lukisan perin ian 1'(. $engiraan se ara insani hanya dibuat kepada struktur keluli manakala struktur konkrit menggunakan pelan dan perin ian dari 1'(. $erbandingan kedua-dua struktur ini juga turut di kaji oleh 2amri (2)))) dalam tesis yang bertajuk Penggunaan Keluli Dalam Pembinaan serta mendapatkan perbezaan kos di antara kedua-dua struktur. 'ajian keempat dilaksanakan oleh saudara 3ay +o k !eng (2))*) dalam tajuk Perbandingan Pembinaan Se!ara Kon"ensional dan Sistem A!uan Tunnel # Satu Ka$ian Kes. 'ajian ini dibuat bagi membuktikan penggunaan !istem " uan 3unnel dapat memberi faedah dan menjimatkan kos daripada penggunaan se ara 'on4ensional (5inding Bata dan papak). Isi kandungan kajian ini meliputi kelebihan dan kelemahan sistem, langkah-langkah pemasangan, bahagian-bahagian a uan serta 6 umah Kos endah. 'ajian ini lebih kepada, mengetahui potensi dan kebaikan struktur keluli

ontoh pembinaan !istem " uan 3unnel. $erbandingan masa pembinaan ditunjukkan dengan lebih jelas menggunakan Perisian %i!roso&t Pro$e!t. "nalisis reka bentuk menggunakan perisian Esteem Integrated Total Solution Version 5.2 dan juga sedikit pengiraan insani yang melibatkan dinding ri ih.

5aripada hasil kajian yang telah dibuat, saya memilih untuk menyambung hasil kajian saudara (osdi (2))*) dalam pembinaan sekolah empat tingkat. $enambahan yang akan dilakukan dalam kajian ini adalah membandingkan kelebihan dan kelemahan di antara penggunaan kedua-dua struktur, penambahan pengunaan perisian, membandingkan masa pembinaan struktur seterusnya membandingkan kos pembinaan. "nggapan kos pembinaan yang melibatkan papak, topi eru uk dan eru uk adalah sama bagi pembinaan yang menggunakan struktur konkrit bertetulang dan keluli. $erbandingan masa pembinaan akan melibatkan pengunaan perisian %i!roso&t 'ro$e!t bagi menunjukkan masa penyiapan dengan lebih teperin i. 0emandangkan penggunaan $erisian Esteem Integrated Total Solution Version 5.2 lebih digemari kerana penggunaannya yang mudah dalam pengiraan reka bentuk struktur konkrit bertetulang, saya mengambil adangan penyelia untuk mempelajari penggunaan perisian STAAD.Pro dalam pengiraan reka bentuk keluli. Ini bertujuan untuk memahirkan diri dalam pengunaan kedua-dua perisian dan membolehkan memper epatkan masa saya dalam analisis dan reka bentuk. "pa yang diharapkan disini, hasil kajian ini dapat menampung segala kekurangan yang ada pada kajian lepas dan dapat menambahkan pengetahuan yang sedia ada.

2.3

Teori Struktur Konkrit Bertetulang dan Keluli

!ebelum sesuatu bangunan di bina terlebih dahulu kajian ke atas bangunan di lakukan bagi mengenal pasti keupayaan menanggung beban bagi menentukan bangunan itu selamat, mampu memberikan perkhidmatan sepanjang tempoh rekabentuknya dan ekonomi dari segi bahan, pembinaan dan kos keseluruhannya. !etelah mengambil kira segala maklumat yang diperolehi serta pengiraan dan analisis reka bentuk dibuat maka proses pemilihan saiz struktur yang bersesuaian dapat dilakukan.

2.3.1

Kod Amalan Struktur Konkrit Bertetulang

Berpandukan kod amalan praktik atau pia&aian reka bentuk (S )**+,*-)5 , Stru!tural .se o& /on!rete. 'od yang digunakan adalah70a1 (S )**+ , *-)5 , Stru!tural .se o& /on!rete. Part * , /ode o& Pra!ti!e &or Design and /onstru!tion. Part 2 , /ode &or Pra!ti!e S'e!ial /ir!umstan!es Part 2 , Design /harts &or singl3 rein&or!ed (eam4 doubl3 rein&or!ed beams and re!tangular !olumn 0b1 (S 52-- , *-)6 , Design 7oading &or (uilding Part * , /ode o& Pra!ti!e &or Dead and Im'osed 7oads 0!1 /P 2 , *-82 , /ha'ter V , 7oading Part 2 , 9ind 7oads

2.3.2

Kod Amalan Struktur Keluli

Berpandukan kod amalan praktik atau pia&aian reka bentuk (S 5-5+,2+++ , The Stru!tural .se o& Steel:ork in (uilding sebagai rujukan utama. 'od yang digunakan adalah70d1 (S 5-5+ , 2+++ , The Stru!tural .se o& Steel:ork Part * , /ode o& 'ra!ti!e &or olled and 9elded Se!tions. 0e1 (S 52-- , *-)6 , Design 7oading &or (uilding Part * , /ode o& Pra!ti!e &or Dead and Im'osed 7oads 0&1 /P 2 , *-82 , /ha'ter V , 7oading Part 2 , 9ind 7oads

2.3.3

Pem e anan 8aktor beban reka bentuk yang dikenakan pada struktur keluli adalah sama

dengan beban yang dikenakan pada struktur konkrit tetulang. 8aktor beban yang disarankan adalah seperti berikut7(i) (ii) (iii) Beban 0ati dan Beban 'enaan7 ,.9 gk : ,.% ;k Beban 0ati dan Beban "ngin7 ,.) gk : ,.9 :k Beban 0ati, Beban 'enaan dan Beban "ngin ,.2 gk : ,.2 ;k : ,.2 :k dengan gk 7 Beban tetap. Boleh didapati dalam (S 52-- , Part * ,)

;k :k

7 7

Beban +idup atau beban yang tidak tetap dan sentiasa berubah-rubah. Beban yang dikenakan pada sisi bangunan yang. Boleh dipengaruhi oleh bentuk,ukuran, ketinggian serta kedudukan bangunan. Ini boleh dirujuk dalam /P 2 /ha'ter 5 Part 2.

2.3.!

Pertim angan Reka Bentuk

$roses reka bentuk sama ada se ara insani mahupun pengunaan perisian komputer mestilah melibatkan perkara-perkara berikut7(a) (b) ( ) $emilihan bentuk dan bahan struktur $enentuan beban-beban luar dan beban sendiri yang bertindak ke atas struktur. $engiraan daya paksi (tegangan dan mampatan), daya ri eh, momen lentur, tegasan dan ubah bentuk yang terhasil daripada setiap anggota struktur akibat dari beban luar. !emakan keretakan. (d) $enentuan saiz anggota supaya tegasan dan ubahbentuk yang dialami oleh anngota bagi bahan yang dipilih tidak melebiha had yang dibenarkan. (e) $enyediaan lukisan pandangan dan lukisan perin ian dengan menunjukkan butiran saiz, jenis dan dimensi struktur.

,,

2.3."

Anali#i# Struktur

Bagi mengetahui sesuatu beban yang dikenakan bagi setiap struktur adalah selamat dan bersesuai dengan struktur tersebut, analisis dilakukan bagi memastikan keselamatan struktur tersebut. "nalisis digunakan untuk mendapatkan mendapatkan tindak balas struktur seperti daya momen dan daya ri ih bagi setiap sambungan. $roses ini melibatkan formula-formula yang rumit dan memerlukan tenaga jurutera kejuruteraan a&am yang berpengalaman serta menggunakan peralatan komputer bagi menjimatkan masa analisis. 8ormula-formula di dalam komputer adalah seperti yang terkandung di dalam buku pia&aian British seperti (S )**+,*-.; bagi reka bentuk struktur konkrit dan (S 5-5+,2+++ bagi reka bentuk struktur keluli. $enggunaan analisis reka bentuk berdasarkan komputer memerlukan kemahiran dengan memahami konsep asas dan teori analisis struktur bagi mengelakkan berlaku kesilapan dalam memasukkan data.

2.3.$

Pemili%an Reka entuk

$emilihan struktur yang berbeza dalam pembinaan akan menghasilkan kos yang berbeza. /leh itu struktur direka bentuk dan dianalisis dari bumbung hingga ke eru uk dengan menggunakan dua perisian yang berbeza bagi mendapatkan perin ian.+asil daripada perin ian, kedua-dua struktur ini akan ditaksirkan bagi mendapatkan jumlah kos pembinaan se ara keseluruhan. $emilihan kos sebenar bahan hanya melibatkan tiang dan rasuk. 0anakala reka bentuk dan analisis bagi papak, tetopi eru uk dan eru uk di anggap sama bagi mendapatkan jumlah keseluruhan kos pembinaan menggunakan struktur konkrit ,2

bertetulang dan struktur keluli. Beban maksima di ambil bagi menyamakan saiz papak, tetopi eru uk dan eru uk.

2.3.&

Ra#uk

(asuk merupakan komponen yang melintang dan dapat menanggung beban bumbung, dinding dan papak. 0engalami lenturan, ri eh serta pesongan. (asuk adalah elemen struktur yang menanggung beban sisi seperti papak. 'ebiasaannya mengalami lenturan ri ih dalaman serta pesongan apabila beban dikenakan. "ntara kegunaan rasuk yang utama adalah7i) ii) iii) 0engambil beban dari papak-papak lantai 0engambil beban dari tiang 0engambil beban dari bumbung.

"gihan beban kepada rasuk bergantung kepada jenis papak7i) ii) $apak sehala ialah papak dengan nisbah panjang < lebar, Ly<L= > 2.) $apak dua hala ialan papak dengan panjang < lebar, Ly<L= ? 2.) Beban yang dipindahkan kepada rasuk sebagai beban teragih seragam, teragih trapezium, teragih segi tiga atau beban tumpu. Lihat (ajah 2., diba&ah7-

,*

Ra'a% 2.1 Beban-beban papak di atas rasuk.

2.3.(

Tiang

3iang merupakan komponen menegak yang dapat menampung beban paksi dalam mampatan yang dikenakan oleh rasuk.

,9

2.!

Kele i%an dan Kelema%an Struktur Konkrit Bertetulang

2.!.1

Keta%an La#akan Struktur

0empunyai kekuatan yang tinggi dalam mampatan tetapi lemah dalam tegangan. 'egunaan konkrit tanpa tetulang adalah terhad pada struktur yang mengalami mampatan tinggi dan tiada tegangan. #iri- iri menghalang api yang baik, rintangan terhadap lelasan (abration) dan lain-lain. Ianya juga lemah terhadap lenturan, ri ihan, pesongan dan kilasan. 'egagalan juga mungkin terjadi akibat pengembangan dan penge utan.

2.!.2

)a#a

$roses penyiapan sesebuah bangunan mengambil masa yang lama. Ini disebabkan penyediaan struktur di tapak bina. $enyediaan a uan, pemotongan besi, pemasangan perangkai, dibuat mengikut ukuran yang berbeza. 0asa pengerasan untuk rasuk, tiang dan papak mengambil masa 6 hari hingga 2, hari. 0asa penyambungan diantara rasuk dan tiang tidak dapat dijalankan serentak. 3empoh penyambungan di antara ke duanya di antara ,9 hari hingga 2. hari. 8aktor ua a juga diambil kira dalam pembinaan ini. 'erja-kerja terpaksa dihentikan seketika jika ua a buruk berlaku. Ini bagi menjamin kekuatan struktur yang akan dibina.

,;

2.!.3

Ba%an Binaan

0emerlukan ka&asan yang sesuai untuk penyimpanan bahan binaan seperti simen, kayu, batu baur, besi supaya tidak berlakunya kerosakan serta pengkaratan. $emantauan sentiasa dilakukan bagi mengelakkan berlakunya ke urian bahan. 'erja-kerja memban uh konkrit, pemotongan besi dan kayu akan menyebabkan pen emaran air dan ka&asan binaan sekiranya tidak dika&al.

2.!.!

Buru% dan Jentera

$englibatan buruh dalam pembinaan struktur konkrit bertetulang diperlukan bagi penyediaan a uan, pemotongan besi, menyusun dan mengikat struktur, memban uh simen dan sebagainya. Ini memberlukan tenaga kerja yang ramai. $engunaan mesin pemban uh dapat menjimatkan masa tetapi amat terhad. #ara yang lebih mudah pada masa sekarang adalah memesannya dari pembekal berdekatan.

2.!."

Kualiti Ker'a Pem inaan

Bergantung kepada kemahiran buruh dalam satu-satu kerja yang dijalankan. Buruh yang mahir dapat melakukan kerja-kerja dengan baik berbanding menggunakan perkerja yang kurang mahir menyebabkan kerosakan struktur dan kualiti sesuatu binaan yang rendah.

,%

2."

Kele i%an dan Kelema%an Struktur Keluli

2.".1

Keta%an la#akan Struktur

0empunyai nisbah kekuatan atauberat yang tinggi. Beban sendiri yang rendah membolehkan keluli digunakan dalam pembinaan rentang yang panjang dan pembinaan penapak yang mudah. Lengkukan merupakan iri utama kegagalan keluli. Ini adalah kerana keratan rentas bagi keluli merupakan unsure tipis terutama apabila daya mampatan bertindak keatasnya. 'ekuatan keluli akan berkurangan apabila terdedah pada suhu yang tinggi dan perlu diberi perlindungan kebakaran seperti dengan memasukkan anggota keluli tersebut ke dalam bahan rintangan api umpamanya konkrit. Bahagian anggota struktur keluli yang terdedah perlu di lindungi dengan at atau salutan logam untuk mengelakan berlakunya karatan pada keluli.

2.".2

)a#a

Banyak masa dapat dijimatkan semasa pembinaan bangunan dijalankan. $enyediaan komponen keluli dan penapak boleh dilakukan serentak. " uan tidak diperlukan dan anggota tidak perlu ditunggu sehingga men apai kekuatan tertentu untuk meneruskan kerja pembinaan. 5ari segi ekonomi, masa pembinaan singkat dapat mengurangkan kos projek.

,6

2.".3

Ba%an Binaan

"nggota keluli dibuat dan dipasang dikilang atau bengkel dan dalam keadaan terka&al sebelum di ba&a ke tapak binaan. Ianya dapat menjamin mutu dan keseragaman yang tinggi. !elain daripada itu persekitaran tapak binaan akan menjadi kemas dan bersih serta penggunaan ruang tapak binaan yang maksimum. 'erja-kerja mengubahsuai struktur keluli mudah dijalankan samada &aktu pembinaan ataupun sesudah bangunan siap kerana kerja-kerja sambungan dan pengukuhan anggota mudah dibuat terhadap struktur.

2.".!

Buru% dan Jentera

$enggunaan buruh adalah terhad. Lebih kepada keperluan jentera untuk mengangkat struktur keluli dan buruh hanya memasangkan bolt dan nat.

2."."

Kualiti Ker'a Pem inaan

'ualiti pembinaan keluli adalah terka&al. Ini disebabkan segala proses reka bentuk disiapkan dikilang dan terlindung daripada dedahan menjamin mutu dan keseragaman yang tinggi. ua a. Ini dapat

,.

2.$

Rumu#an Per andingan

!e ara ringkasnya perbandingan diantara struktur konkrit bertetulang dan struktur keluli adalah seperti di dalam 1adual 2., di ba&ah7-

Jadual 2.1 Per andingan 'etahan Lasakan -

$erbandingan !truktur Penggunaan Struktur Keluli bah kekuatan<berat yang tinggi. $eng $e mbinaan rentang yang panjang $e mbinaan penapak yang mudah. Le mah pada suhu yang tinggi. 0u dah berkarat. @is

Penggunaan Struktur Konkrit Bertetulang 'ek uatan tinggi dalam mampatan. halang rintangan api. (int angan terhadap lelasan. Lem ah dalam mampatan Lem ah kepada lenturan, ri ih, pesongan dan kilasan.

0asa 0engambil masa yang lama. Bahan Binaan. 5i buat di tapak bina Buruh dan 1entera Buruh yang ramai 'ualiti $embinaan Bergantung kepada kemahiran

0asa yang singkat 5isiapkan di kilang Buruh kurang dan menggunakan 1entera 3etap. 5itentukan dalam pengilangan

5i antara kedua struktur yang terlibat, didapati penggunaan struktur keluli lebih sesuai dari segi ketahan lasakkan, masa, bahan binaan, penggunaan buruh yang kurang dan juga dari segi aspek kualiti. 'elemahan-kelemahan struktur keluli boleh diatasi dengan menge at struktur bagi mengelakkan pengaratan serta mengadakan perlindungan rintangan api.

,-

Bagi penggunaan struktur konkrit bertetulang, penggunaannya dalam pembinaan sudah tidak asing lagi, malahan terdapat ramai buruh mahir yang mampu memberikah hasil terbaik dalam sesebuah binaan. !etiap jangka masa sesuatu pembinaan sudah boleh di kenal pasti se ara keseluruhan dengan membandingkan pengalaman pembinaan yang lepas. 'etentuan-ketentuan dalam kelemahan struktur sudah lama dikenal pasti dan diketahui ara- ara untuk diatasinya dengan bijak. $emilihan struktur yang sesuai berdasarkan keperluan penting bagi mengelakkan masalah dan kerugian yang akan ditanggung setelah selesainya pembinaan.

2.&

Penggunaan Peri#ian *alam Reka Bentuk

3erdapat pelbagai jenis perisian di pasaran untuk mereka bentuk bangunan seperti 7usas4 <rion4 =astrak, Esteem Integrated Solution Version 5.24 Esteem 2D4 STAAD.Pro dan STAAD III. $emilihan perisian di dalam kajian ini adalah Esteem Integrated Solution Version 5.2 dan STAAD.Pro. !e ara umumnya, Esteem Integrated Solution Version ;.2 merupakan perisian yang hanya boleh mengira struktur konkrit bertetulang mengikut pilihan standard pia&ai seperti (S )**+,*-)5 dan B!.,,)7,--6. 0engunakan sistem grid yang mudah dan boleh difahami dengan epat. 0enggunakan pelan tatatur sebagai rujukan reka bentuk dan analisis. +asil perin ian Esteem boleh diubah ke perisian AAuto!ad untuk di jadikan lukisan perin ian. STAAD.Pro merupakan perisian yang boleh mereka bentuk ketiga-tiga elemen iaitu konkrit bertetulang, keluli dan kayu . 3erdapat beberapa sudut pandangan bagi melihat hasil reka bentuk (* dimensi). $emilihan perisian ini adalah bagi mereka bentuk struktur keluli.

2)

!e ara keseluruhannya penggunaan perisian Esteem Integrated Solution Version ;.2 dan STAAD.Pro dipilih kerana ianya mudah dan epat dan boleh mendapat maklumat analisis, perin ian dah kos bahan se ara serentak. 2.( Ko# Pem inaan

'adar harga yang diambil adalah berdasarkan kepada purata harga pasaran semasa yang diambil e ara on-line di dalam 7embaga Pembangunan Industri Pembinaan %ala3sia 0/ID(1, Kementerian Perdagangan Dalam >egeri dan ?al Eh:al Pengguuna dan sebut harga kontraktor. $urata harga ini melibatkan semua jenis pembinaan bangunan. 1adual 2.2 menunjukkan kos bahan bagi setiap unit, 1adual 2.* menunjukkan kos tenaga buruh dan 1adual 2.9 menunjukkan kos penggunaan jentera. Jadual 2.2 Bil. ,. 2. *. 9. ;. %. 6. .. -. ,). ,,. ,2. ,*. ,9. ,;. ,%. ,6. Akti+iti 'onkrit Bred ,; 'onkrit Bred 2; " uan $apan " uan Besi Besi 3,) Besi 3,2 Besi 3,% Besi 32) Besi 32; Besi B(# ". Besi (% Besi (,) asuk semesta 0.ni"ersal (eam1 Tiang semesta 0.ni"ersal /olumn1 Tetu'ai sesiku 0Angle /leat1 Bolt C @at #eru uk 'onkrit ,;) = ,;) D %m 'os bahan binaan Kadar ,R)-.Unit ,,2..*<m2 ,29.6)<m2 ,%.*)<m2 ;;.))<m2 ,,6;..))<tan ,,6,%.))<tan ,,6,%.))<tan ,,%9..))<tan ,,%9..))<tan ..92.))<m2 ,,6,%.))<tan ,,6,%.))<tan *,,)).))<tan *,,)).))<tan 2,.)).))<tan ,.9)<nos 2).))<m

Enit dan kos buruh untuk kerja eru uk, tetopi, rasuk, papak, dan tiang se ara puratanya ditunjukkan seperti 1adual diba&ah72,

Jadual 2.3 'os 3enaga Buruh Bil. ,. 2. *. 9. ;. %. 6. .. -. ,). ,,. ,2. ,*. ,9. ,;. Akti+iti #eru uk $otong eru uk 3etopi eru uk F konkrit alas dan konkrit 3etopi eru uk F kerja a uan 3etopi eru uk F kerja besi 3iang stump F kerja keluli (asuk bumi F kerja keluli $apak ba&ah F kerja konkrit $apak ba&ah F kerja besi 3iang F kerja keluli (asuk F kerja keluli $apak F kerja konkrit $apak F kerja B(# ". $apak F 'erja " uan $apan $apak F 'erja " uan Besi . Kadar ,R)-.Unit 9.)<m ,;.))<nos ,%.))<m2 ,).6%<m2 9)).))<tan %)).))<tan %)).))<tan ,%.))< m2 9)).))<tan %)).))<tan %)).))<tan ,%.))<m2 ,.,)<m2 ,).6%<m2 ,2.-)<m2

Jadual 2.! Bil. ,. 2. Akti+iti $engorekan dan $enambakan $enggunaan 'ren (kerja- keluli)

$engunaan jentera Kadar ,R)-.hari 2;)<hari ;9)<hari

2./

)a#a Pem inaan.

0asa pembinaan merupakan suatu faktor yang penting dalam menentukan ke epatan pembinaan sama ada menggunakan struktur konkrit bertetulang mahupun struktur keluli.

22

$enggunaan perisian seperti %i!roso&t Pro$e!t dapat mengenal pasti masa pembinaan bagi satu-satu elemen seperti masa pembinaan penapak, tiang dan rasuk. !eperti ontoh 1adual 2.; di ba&ah7Jadual 2."
I* TAJUK , 3iang F kerja besi 2 3iang F 'onkrit * 3iang F #uring

#ontoh 0asa $embinaan 'onkrit Bertetulang


JAN

JAN0KAAN )ULA TA)AT . hari , 1an - 1an , hari - 1an - 1an * hari ,) 1an ,2 1an

2.11

Rumu#an 5aripada teori struktur konkrit bertetulang dan struktur keluli, maklumat kos

bahan binaan, buruh dan jentera serta penggunaan masa perisian yang telah dibin angkan maka analisis dan reka bentuk struktur akan dilakukan di dalam Bab *. pengiraan kuantiti, kos dan masa pembinaan bagi kedua-dua struktur turut di sertakan di dalam bab * sebagai tujuan perbandingan.

2*