Anda di halaman 1dari 20

KEMENMRIAN PENDIDI(AN NASIONAL DIREKIORAT J ENDERAL

MANAJE\{EN PENDIDI(AN DASAIT DAN MENS\IOAH DTREISORAT PEMBINAAN SEKOIAH MEI\IENOAH

R
tttTtu?wt?fv7lfrk|sos'Lru,
S0lU

OLIMPIADE SAINS NASIONAL SMP TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAIILIN 2OTO

Aqot Tattit&latt

OLIMPIADE SAINS NASIONAL TTNGKAT KAB/KOTA TAIIIJN BTDANGI ILMU PENGETAIIUAN SOSIAL
Waktu

2O1O

Tes : I 50 mflit

Pturjuk mergerjakan rorl

1.

Ke{akan soal pada lmbar jawaban yang lelah disediakan!


Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang A, B. C atau D.

2.
3.

fi)

pada

huruf

Bila ingin mengganti jawaban , berilah unda dua garis datat padajawaban yang baru-

Centoh:

4.
5.

1.f B XD
kalkulator alau alat hihng

Lembafjawaban harus diisi dengan mcnggunakan ballpoinVtinta, tidak boleh menggunakan


pensil. Selama mengerjakan soal tidak diperbolehkan menggunakan lainnya,

SOAL OSN TINCXAT KA3TJ?ATEN

bentuk nulo buni merupaks h6i1 (A) ndogr dd vulkanisne (B) ekrocn d6 v'nkanisne (c) e.dosen dtu eksosen (D) ekxogen dan tldonism

Kerasmo

bentutd dai tenaga.

Pnsmgk tan kqak

bmi

k,ld

tumbul@ lemPng yeg mengh4ilkan peglrlngn be@gk3i

Gdpa ydg le.jadi keena adeya rliivii.s SuungaPi disebul gnpa. ..


(B)

(c) guuns

wlkdir
api

Pela yang

nengguaks skala I : I

000 000 lernduk

jeiis skah ...

(B) sedds

(c) bsu
(D) kadaslr

Globe bemanfet

utuk nrpercleh

(A) menujuLle bai6 silayah ptuviGi sultu regdr

infonnasi g@gEfi vaitu

(Bl nenujukl@ balas *il3rn laut (c) nenujlkl<d! jalu! jalan nYa (D) nn ragsle eal rotasi bDi

Omn le.dapal di ahosfer pada

lddM

(A) hujd penSembun - PsnSlapd pengse (B) PellrlMm PenguPo - Pensemb'lm _ hujd

Udtn peristi{a

siklus hidologi di

bdi

adahn.

(c) pensenbuld-pensuaP&-nule pemeda, (D) pdsuapa - peneembund - penMsd - nuitu

taut dogo l@dalmd laut, jenis tmbunm dm

slah hew

1.500 1.800 n, sind maraidi sudah tidal menapai segat terbats, temsuk jenis laut ....

das

Penssniam

bna

di pedes@

sbagid besd dinmflatkan dtur.-..

l0

pennulino unllmya lclkonsqtoi krena .... (A) tersedieya jalu ta$lodEsi yee baik (B) kedekdan de.ga kehbat ierdckil
Pola

(c)
I

kenudahin

hdenuhi kebutuhn

hidup

(D) keleBedio.

hew

ledentu
.

S@a g@gr.fis, leLl IndoGia dngbubbgk6... (A) sdudP Hindia dd smudn Paitk (B) Smudra Pasifik dm Sdudla Alletil (C) sdlda Anik dm SuudB Paifik (D) Samudn Hindia dm Smudra Alatik
Ptrbatikd
pra di

I2

bawal inil

Bdd6dkd
(B) p&as

pota di a&s

nengEkibd*d Indon6ia nogalami

nun

...

Angka kemalid pada kelodpok unur

5 lahun mncaFai 45 anak

pcNribu pendudul. dallm

( ) ctu.k Bnth Ro'g \CBR)


(B) crude Death

i$ilan kependudukd dhebul. .,


R.ne (.CDRI AEa Spestlic Death Rate (A9DR)

(c)

(D) c@v speyl. reat,

irk

(CSDR
secafa arhmalik terdapar

14

Angk kepadalaD penduduk tertinggi di Indonesia (A) DKI Jakana dan Sunarra Ulara (B) Pruvinsi Bali dm DKI Jakana (c) Polinsi Banten dan Jawa Birat (D) Ja{a Batu dan JaM Tenglh
Perhatikan TabelKualilas Hidup

di ..

l5

linaNeg.n ASEAN berikutl

t9
6,4E

24

l6
39 45

Berdddkan

dara

di alas, kualilas teMdah ditujuLk npadanegaa..

(B) Malarsia

(c) lhailaid
(D) Philipiia

l6

Falror ulMa yang nentebabkan lerjadinyamigrasi penduduk adalah (A) bencma alan yang nelanda di suatud@rah (B) mencdi kehidupan yane lebih baik. (C) dideponA! ddi sualu negaia {D) peQindahsn tugd anrar negsa

17

Danpak pemasalale penduduk lethadaP li.gkune& dan upav! penegsxlangMva


dithjukkan oleb pemyataan be.ikut ini . (A) !aha. yang senaki. senPil djpedesdn dial$idenge intensifikasi (B) Jufrlah pendudlk ydg b*tr diatdidencan pogm Kelueea Bdenana (C) Peryecsuan dipqkotaan diarasidensm penbualai KTPscne ad (D) Pemukimd padal dj kota dialdi dengan membuka lahb bsu
Upay. nenanggulangi pcrmoalalsn pendldul diperkot@ adalan (A) pcnbangrnx. permahan bcrtingkat

18

(c) ftehbul<a

I$d

bdu

19

Cni-cni lingkugan lslari dalam pembmgum berkelmjuld adalan (A) memiliki peentud qilaydh sesui dengrn kebutuha. (B) nmpunyai biaya pembdsune yans menadai (C) smber daya meusia yans bqLaalird (D) linckunga. selm densm daya dlkus wilayah

6i

2A

yug dilalukan utul nclalsual@ kebijakm pnbd.gufu b.rkelMj madabn.... (A) memm*$ kekut r dd kelebiha agr dipuji oleh ba.ssa lain (B) mcrjadi sumber inspnsi bagi nesara laii (C) mocad keuntuean di d!.ia intensioml (D) meningkatkm daya saing Indones ia den8an negara lain
Upaya

2l

Perbatikd gaobe berikut

Cmbar pen@pms delinladg benlut

muka

buni ddald

dan

ddd

laur

yds ditnjut

oleh

hwf
(A) (B) (C) (D)
22

A dan huruf

B adalah....

laur dan b$in pulau dm pu.ggung laur glyot dd lrens benu 8!yo1 de papm benua

cunus

Beo1lnC alam kawdan Asia

Tenggda yMg diimjukku ohh bunf P adalah

(A) (B)

Laut Andamu Teluk sian

2l

Kamkeristk Benua Asia ditunjullln oleh pemyat@ bsikul ini .. (A) Tddapal mn*aian pegunungan Allas. Ru{eMori, Darkensbers, dm caneroon (B) wilayannya neliputi kepulaue dan d@lf yang membenreg dianra dararM smpai
ke Scmcndjung Arabia di bara1.

(C) Tsdapar Bngklian peCljnugah nuda Mcdilorania


lndonesia dan ailipina.

dan Pasifrk yang aklif

teruha di

(D) Bagim timu didoninsi

oleb barisb

plgunDeu smpai Semenanjug lndi. dissktan.

24

Perhalikd infomsi berikul: Merupaka benua lerbess kedu. Ben$k wilalannya menghubbgkd daera! hrtub Secam ecografis wilayai ini dibaci nenjadi tiga kawma. Dentang alam trya culap befleidi nlipuli gurun, sungai. danau. datata. linsgi Berddarkd pemyalan di als, benua yog dioakrud adalah. ...

l. 2

(c)

Aftika ....

25

Masa p6-akram ienua di Indonesia adalah

26

P.myaiad berihd ydg bend adalan .. (A) pirhe@ltropus eEctus hldup padam6a degalit'km (B) nesmthopus pahojavuicus hidup pad" masa neolitilod (C) pilhecmlhrops *ctus hidup Fda masa nesolil,km (D) homosol@nsis bidup padanN paleolirikm
Teori yang dikenulakd oleh F,D Bosch herupakan pemikim vdg didulus oleh lakla

2?

(A) penauulian Sriwija)_a o!.h (ekaislrm Cina (B) pendidm 6rma basi pelajd srisijavavdns (C) pcda8ansd ontara Sriwijata dsngan lndia (D) rddagdgai s wijalad.ied citu

belaj"rdi Indie

28

li rtr aa.rt l. Indot'ia patu db"d r (A) calale pdjalad Mao Polo (B) caralm pdjalmn Ibnu Barutah

\1. pcnddpd

eDLr

ojorr ur8o eh rJh;

rnl d d

(C)

harn nism Sdran Malik

Al saleh

29

Mauknya klam di Korajmn'fidore nlalni koia, (B) Bdten {D) closik

30

Pe6anam alasan kedaraDsar blngsa Po.lueisdd bangsatselandake lndonesia, adahn: (A) unruk menyebdkm agma ymg sana

(B) neiglhmi kckalald peEnsddi spdtol (C) ksuliran meDpdoleh edpah rmpah (D) untuk nengerbugkan * ilaydr

31

Penbubaran vOC lerjadi kNna... (A) kalal besaing dengan pedagmg Pqancis (B) kalan besains densln pedages Madura dm Makassar

(C) langkayarempah Empah diMaluku (D) korupsi dikalangd pesawai

32

Tujue utama penlelengcar@ pendidikan pada tusa KolonialBelddaadalah: (A) Memberantd blra hurul (B) M. mpdoleh tenaga kc i a terdi dik ddgan upah ymg Endah (C) N{elenah*zn pdlaMnan kaun intletiual
(D

) Mcngh il angkan diskrnn inasi dalan nc dpcroleh keseDpatan

belaj

ar

ll

Organhasi peigerakan yang bebifal etnik kcdaerahan adalah: (A) Tri Koro Dhamo

(C) Pqhimpuan lndonsia (D) Pdlli lndon*ia Raya

34

Ncgam negaa yang terlibat secara lanCsung ddd (A) Inceis, swiss, Jeman, Pdancis,dehalia (B) In88ris, ltalia, Jeman, Perocis, da. Rusia (C) Iiseris. Ps.ncis, swiss,lialia, dan Ruia (D) In8ris. Belanda, Petucis, cin4 da Aahia

PeEnC

Doia I dalab

l5

Jepdg padaPsdg Psitk telah nengalankn kekualo negda (A) Amrika Serikal dikalohlm di Kallmanlm (B) Pmncis dapal ditaklukli di Cina (C) Inggris daPal diusir dari Bima

negara besarotara lain.

(D) Bclanda kalah dilndocins

l6

Pen*uan Jepang yang nenpengaruli Lehidupan sosial ekonomi ban8sa lndoncsia pada janan penjajahan adabn.

) (B) (C) (D)

pelaksamm Romusha penbenluke Heiho do PETA meladg pcnsgnnM bahs Belanda pcnbenrukd Jawa Hokokai

l7

L r rrJ pcrr od nel di og{. r \oe\dmo rl. ra (e Rer tddelel ol ad"lah (A) mel ndrngi keduanyrdari pen.ulikan renl@ sckuru (B) hclind ungi Led uanya dari pencul ikan ieni,ia Jepdg (C) mendesal keduanya dari lekean politik iD ) neid$ak ked u anta bskonsentms i mempeN iapkan kenerdelmn

I'l

l3

Langkah

F.g dianbil oleh pcmerinlah

Rclnblik lnd.nesia Serikal untuk menCalai laju innoi

(B) frelakukan penoloqan d&g


(D) mencaiipinhdan bad

l9

Negam yang menjadianc8oh KonisiTiSa Negam (KTN) pili$'n Indo'esia adalah (A) Belgia

(D) Inesris Lrrd belak$g peris vaPemb.basan


rrian

Bsdl adalah

iA)

"' .L'

K."";""-

KLqas0 0n penyelMggaran Pemilu la55 r 'e'nadap PBB o" an fc'. ele'd d' nJsala\ 'done Be andauo,l{ n elraq rrinlranKVB lp.ece \!d,"do

lLl

Bddl
knususnra

iD; Kekcewaan

'P '.aretu tidakdi laariila isi perjoiian KTN olehBelanda le adap Bdll

vdg

medyanskur kian

Pedatikm peta berikut inil

Loksi pmberonrakan (A] I (B) n (cl 0r {D) lv

DIIII tdg diFinpinKaharMekarditrnjukkM

padrdngka...

42

Kronologi penumpasan Crakd l0 S PKI yog benar adaldh. (A) nerebul RRI dm kanlor Telkom pengusun Bandds Halin Perdfla Kusmah Pembesihan wilayah Lubang Buaya (B) penbcsihan hbms Buaya nercbul RRI dfl kdior Telkoa pencsaan Kemalo@ (C) pensuden Bandan Halin Perdda KNumah mftbut RRI de Kmlor Telkom pefrbosihs Luboe Buara (D) penBusen Band*a Kenayord -pe6bosiha. Luba.g Buaya merebul RN dan Kantor

43

Kronologi pesilpan penyelenggamn Konferensi Asid Alrika yang bemr adahL (A) Konfere.si Kolo'nbo KonferensiBogor KAA {B) KonfeEnsiMalitu Konleiensi Kolombo KA-A (C) KonleEisi Paocr Ncgan Konferensi Kolodbo KAA (D) Konferensi Pa.ca NescB Ko.ferensi BoSor KAA

44

Arti penling Konlrensi Asia Afrika bagi Indonesia adabn nndapat duiungan... (A) intendional dalan menBahsi penikdd dengd Malaysia (B) dmia intendiomldald menelesaikm n6ahn hiM Barat L' I PBB oalM tr).lenggda145 A\ ude( di lrdole 'a (D) ddia inlemaioml menyelesaikd dddah Tinor Timu
Konfcrcnsi Asi! Alrjka berhasil merumuske sebuah kesepdalan ymg dikenal dencd sbulan (A) Dda Sila B&dLUrg

45

(B) Sapla Sila Bmdug (C) Calur Sila Bandung (D) Ti Sila banduns

46

Salah slru kcscpakalan

KTT ASEAN diBogorrahun

1995 adalah menjadikan

ASEAN sebogai

(A) pariwnala t$padu

(D) ptrdlgsgan bebas

4?

Dalan kehidupan modcm lciadi inteta(sisosial nelaluikonlakdan konunikasi (A) langsung da. tidak langsun8 (B) bdkelompok do.on kelonpok (C) nesalii dM posirif

s6.ra

..

(D) benaing dd ti.lak bdsaing


4E

Prcses inleretsi sosial

di o6y.Elct yog
saline

kebudaym Etau lebih dd

nenyebabkn lerjadinya pe(mpum d@ benedu serr4 saling nebengrnrhi drmakn....

49

Perhatiltr benruk-bertuk inteEksi sosial di nasyarak t berikul ini !

Benrut interaksi sosial y&s h.nsaEn pad! ptuses

sos'atifditujd

oleh

d8ts...

(A) ldM3 (B) 2de5


(C)

2dd4

@)
50

lde5

Peneerlie sosialissi adala,b.,, , (A) prcs.s mempeltjdi nilai de nom4 dalm kehidupd bemdydalai. agd nercka dapat hidup l.yat nelalui pnahme nilaj-nildi ydg bdlaku (B) pembsia. kaih syos omg tua do agd ss@ads dapat tumbub du be*enbdg 'n'k mmya sesuj dengd tingkat (C) nenbut rnak kuat aed sebagai dak nmuia dryat besaing dalm (D) Denciplake rda kebeB@a4 benghirddi melalui p.nbentuke orgdissi

@ pedNlnd yas

5t

Itrhalike Fmyal@ bedkur! 4. Anlar Ruku Wdga L T.md sebaF

Sekolah L Keluega
2,

5, Melalui F&ebook 6, Li4lop lehrgca


pada

Mcdia sosialis&si

(A)r 2l (B) 2-4-6 (c)3 5 6 (D) 4 5 6


52
Jenis

ydg urd.d

ssMg

an k

ditujutd nonor"

oelalsM noma k suilmralq mengatu ssomg hro bdsikaPd4 di dal;kel@s4ddmsydt.tteds*jenisno@yngbenilitjtunesi ..

berper'laku

5.1

Penyimpanean sosial adllan .. . (A) tingkah latu arau pcrbualan ydg nelangsar atunn dan damn aeama (B) perilaku llne lidak seruai dengan hukln asda vang dianul

.' r'rn-.d|. dlrsrd' fe'oldd)$grrddidi'l I rs araU o peiL. r'a n' ,rfrd LJ da, od' "c$a \dne e/al
'J
DanpaknesFlif d.ri aksi demonstrasi adalah (A) scbaeai wadah pelafrliasa. kekeceNaan {B) menggogeu kest$i la n penen ntahan (C) menaikkm cika bange di dunid inrernasional (D) deruak kepilbadian nsyarakar pad a un udnla

di

m*!r'

\dl

54

t5

penyinFngln sosial Pelajar yang Frdapat di dalm lingkungan keluarga adalah (A) mcrcuri dan melakukan penipuan (B) melatran orang tua dr pulang laru( malan (Cl .rd,,s dan perklahLan Pelalar (D) berbohongdan penyalahgunm. narkotjka
Contoh

Penyebabreriadinta rarwrd yms snng tedadidi kaltursan Felajar adalah

(A) pelaj e sing ne.jadi bsita clevhi (B) ljdak bha frengendalikan enosi

(c)
57

pengharsaan Grhadap para pelajir

h.*urdc

{D) hi!angnya pe$ahabalan anlar pdlalar


Faldor pendor ong ymg nenyebabkan (A) meniliki kebuluhan tans sama

tetadinF hubungd sosialdi m$vllakal illah

iBt ta e.d Le r.pd, ur.o..eL

lC) insin nomemngkan P.sa'nsan


(D) berusaha memPerkaF dni
58

Tljud

rAl frciciDtal<an ekonomi nasvarakal vdg adil dan makdur ier ncrcirastrtar nasla.Laragd'idc(ner'lLkm P'Ditrpdtdr'o Dl dal"i \el duprr oemdlaaral ,i,."".""r- kc.e'al.-r do <crerarumrre-\ind' ddrr p'm'_an'' \Dr krbrrln\cI a Jr'dlal)ar! .'lrera
lcnn'jenis pnnara sosial yang ulda kelu!a inti (A) bapak, ibu. aDak dak danpenbmlu (B) slami. ishi, kakak dan adik (c) ayah. ibu. anak dan saudda (D) ay.rr. ibu, amkdan Psnan

ulama fungsi

prdata

sosial adahn

59

("'Lal,{4'r4)

rerdii dair '

60

penyalun berikd inil L Addya kelngind untuk toengadald perubahd 2. Mcniliki tujuan ya.g jelas dan dapat dicapai L Menpuntai lokoh yang dapat menjadi idoladi msyanta!.
PerhaLikan

4. Puas lkin situsidd kondisi yang adB dilinskungannya 5, Tidak nampu dengardi pernsalahan schidgga nencdi solus i 6 Mnolak senua noma dan nilai ydg mengekang di mdrankat.

Benluk-b.ntuk perubahe sosial budaya yang terjadi dengan cepat di nasyarald dnunjuk oleh

(B)
(D)
6

(c)

2.4, dan 6 l. {, dan5 3,5, dd 6

Faklor faktor pendorong inren yang nenyebabkan

teiadi.ya pelubahai

sosial budaya adalah

(A) k4ubuan (B)


(C)
(D)

kebudayad antar rasyaraklt

lanah, keindahdn lingkuns.n alam. peperahgah, dan penCarun tercafrDuhn

denosrafi. pe'leirancan antarsolongan dalam masr@kar sendiri. penbemntalan atau revolusi, dd penenue baru konlak dcngan kebudayen tuar, sistcm pcndidikan ierDorivdi dari iega6 maju, sikap renehargainasil karya orang lain lolennsilerhadap pdbuald-perbualM yang menyinpeg sisten kekelabun Enutu! du kelonpok masyarakat ymg helerogen
..

62

TiperipeFerilakumdyarakaldidalannenyikapi prubabanadalah.

(^)

(B)

positifdan nesatif menenM dan dan meiolak

(C) lidakpedulida.peduli (D) lerbuka dan rcnurup

63

Perhatikan Fe.nyaldn berikul ini! l. Perubana. mengaiah ke halyug posiiil 2. Penggunaan tehnolosi ,ang cangglh l. Tdbuka untuk kedasama antal banssa 4. Mensdah ke individ@lismc 5. selalu nenerina kitik yanc ncmbangu 6. Berorienhsi kepada masa dcpd

cii'cni

globalisasi

dinnj ohhnoft{.....

(B) l.2,dm6
(D) 4.5 dm 6

64

Berdastrkan konsep homo ekonomikus, mansia menilikikecenderungan n.ngusahakan,,,.. {A) pemenuban keburuhan bagi dtrinta (B) pemenuhan kcbutuhanbagi ordelain (Cl kcscimbansan kebuluhM pribadidm o@C lain (D) kseinbansdr kebutuhan pdbadi dM mayarakal

65

Dala

ilmu ekorcmi, kcgiatm manusla dalan ngka n.nenuhi kebuluhd. biddrya dGebut

(A) nolifekono'ni {B) pinsipekooodi

(c)

dnJak.nekononr
dorongan ckonomi
ian

(D)

66

dsar bedindak dengan penBorbanan (A) sbdri'bsamta u.tuk nendaparkd hasil sebesaFbesamya (B) sekecrl kecilDlauntuk nremperolchhasil sebesar besarny! {Cl redentu Dntuk nenRpal hasil yarg bnentu pula (Lr) selecil keciLnya unluk meocataihsilyms minimal

tenee

nsip ekonofri adaLah

6?

feng6lian konsunsi adalah kcSislan nanuiadalm (A) n cnegunakan hasi 1 prod uksi lntuk ncmenuhi kehutuhdnya (R) mengolah hasil pfoduksi untuk ncnenuhi kebuluhannla (C) nendarlan basi I prcd uks i uduk mem enrh i kebutuhannvd (D) m creicanakan hdi l ls duksi untuk ncm cnuhi ke but uhxmva
lvlanakah di.ntara pemyatad berikul

6s

ydg metuPalan co

oh

lindakd konsumsi?

{A) (B) Alahpergikc dokler untok mengobali peivaulnla


(C) L.pd henganlarkln konn ke rundh (D) lbumcmbu.r kue uduk dijual ke $dMg

PedaganSbsjualanmaktusndi psartradisional

69

Pcngenian produksi ddalah kegiata. hanNra unluk (A) denBgunakan baran8danlda

(B) hemdfaalkln badrg dan rasa (C) mdrchAilkm bmng da. jas (D) mcnanbah jmhh b&'nc danFsa

70

Pengolompoklansumberdayackononidapaldibagidcnjadiemparjenis'vailu (A) alan, tenaga keria modal, ke*m$ahlan (B) loal, modal. kewnauehmn, tnaga koaa (c) kesirausahan . modal, renasa kerja. ncsin (D) alanr, ncsin. keeinusahan . l.naga ke4a
salai satu lenbaga dlslribusi Salahsatu ciliknasnva" lanu

'

?l ,/obr meruP*

,'

(A) renjul alau nembeli bdans atas nma orang lain (B) nenjual deied dnmjuk oleh Fbd6en ydc nenyalurkan hsil

produksi

(c)
12

(D)

nenjual boian8 da8ansan se.ara lanssung kepadr konsumen nenjual barMe deigm haqa yds dilelapkm prcd6en

Man*an di ahtda baras bda.g berikut in' lang nemerlukm saluran distribusi psndek?

(c)
'13

Mobil

Di

(A) (B)

oilra

(C) (D)

p.mrar@n di bawah ini, manakan yag oenjadi cin knas pcruahaan Mensolah su5tu bMs denjadi bdds kin Mengeunakan dara dukLme rmh seblgli fakror produksi urama Mengumpulkan hasil alam Mensolah bahM baku menjadi banm jadi
usaha

eknFkiP

Dibddinglan dcnsan bldd

peneormgd, danakahydg meniadi keunggulan

hadan

(A) Ransia pdusahla. re{anin (B) Kepuluslnbha dimbil dengln lepal dan eFal (C) Keunilngan bisa lebih bear (D) Kelanesunsan badan ueha lebih relamii
75

Conloh rindakan heai f dan inolali I yana meD do6 n3 pen in8 katan k.s cJ ahter.an adalah. (A) Ani nendak dengd menggunakan Esep baru darimaj,lah Femina (B) Ahnad 6ekqF dengd sDnSSuh{ungguh dan kealif (C) Ags melayaii pdangga. denge ramah dan selu (D) Aman nenemukan caanenghcmal bahan bakdbensin untuk sepeda motor

16

Mdla$l.t

di daerah Fsumsan nenbunrhkan dilensmhi olch Lkor .. . kebuluhd

lataid

tebal Hal ini denujukkn bahsa

Pehyalaan beikul ini ydg merupakan p*bedm keinginan dan kebutulran adalan. {A) keinsinan harus dipenuhi, sedangkd kebuluhln tidal hms diPen0ni (B) kebuiuhan hatu dipenuni, *dangkan keingin.n tidak hdus dlpcnuni (c) kebutuhdi dan keinsitu samaiam. harus dipenuhi (D) kcbuluhan dan keinginm tidak hdus selalu dipenuhi
78

Dilihai dad inlensird.ya, kebutuhan pcndiditan

b4i mssvaatat

sekdang nerupakan

1l

79

Manakah di anlrm hal hal beriku ini

ydg nerupakd prd Rman Tmgga Konsmsi?

(A) {B)

(c)

(D)

Penlumbmg faktor produlsi Pemaek faklor produksi Pensguna fahor prcduksi Penaloi faklor prcdukri

(A) Tental benemuya penjual dan penbeli unh* bcrlrdsatsi dm menenlkd hal8a (B) Tenpar pda pedasanc bedualu dan mcnawa,kd bMng dac&sad (C) Poss teaadinya inteFksi aniara pcnjual dan penbeli uluk nencapai tesepalalar h.rsa (D) Ploses teiadinya kspallale ddo nc'enn*an hdsa untuk suatu ba@s

8l

Salah satu tunssi

per

j6a. Ini lemduk

ialah uluk membmgkilkd ninat konsumcn mtuk menbeli bsrdg alau ke ddlan tungsi.,, ,.,

(c)
(D)

pehdann
produksi

82

Peibedmn pajak dengd rehibusi adalah.. . {A) pajak adalah puneutd alau iusn yang dilrkulm kepada pedagdg sedanskan Errib6i .dalan bal6 jasa scda kl8sung (B) pajah .dalah pungurs alau iuran yans nendapalkd balas j.sa secda tidal langsune se&bekln Etribusi secda lsgsung (C) pljak adalah pungutd atau iue yos dikenalm secam periodik sdangkan Elribusi secda tidakFeriodik (D) pajat adalah pugutan lrau ium yMs dilmake sewaktu waklu sedsgkd retribusi dikenakan setiap sul

83

Manakn di mtaB jenis pajak di bawan ini ymg

dapat

(A) Pajakpdghail$ (B) Pajak kendM bemoro' (c) Pajak bmi dd bdgum
(D)
Pajak pedambahan dilai

dibtegorikan Pajak lidak ldgsune?

84

daipada mdya;akal bryenslasilan kusg (A) Fnsendali ekononi kaum hnah (B) peddorong keeialan eko.oni kaw lenEh (C) pensaiu intuk nenciphka. keadile sosial

DeiCd

siftn

pajak

prcgesii ndydaktr berpenghsiln tinggi hau menbavar

lebih

hevak

Hal ihi menceminhan tungsi pajat sebaeai alat"

(D)

pendoronc penunblhai ekonomi

85

Mdnakah di a.tafa pemyalen di bawah inj yan-! menccrninbn pongc idn peminlui? (A) Ke scdidd pen bcl i untuk membel i bedaeai j un hn bdan g prdx berhgai tingkat harca

(B) (C) (D)

Kesediaanpembeliuntukmemboli barang tcrlcnlu pada haiga yangtnennr pula Kesediaanpembeliunlukmcnbcli bc6asai jumlah banngdalm waktutedentu Kesediaan pe m heli unruk ncnbeli bedasai jumlah barang pada belblgai tingknt ha.ga

Junlah barang )angdiminlaberbandins terbalik dengd rirlkat htrga bamn8. Makna dsi

(A) (B) (C) (D)


87

jika

harsa oaikjunlah barans yansdiminh nak jik! harga.aik.jumlah banns yang dimLnh tnrun jikr lm|gatunn..lumlah baBng tangdiminla mungkrniuun jika harga otrm.. unlah baFn3lansdininla nrunskrn narK

Danar Harga. PerminrmD, dan

Pen,{ean

.000.00 .200.00 .100,00

P.*io"lt I ---;;oo

;;;{,

8 000

Dfid
(B)

a pada

ubel dj alas har8a kescimbangan sebesar '

Rp 1.200-00

s8

(Al (R)

MNaklh pcny.r.an beikur ini

y.n 3

erlPakai

ci

i poto k

rri sirlcin c [onor i pasft beb6?

Hak milik perorangandihapuskar Senu0skll!iras perckonomian dnercr*d oleh penreriir'h

(C) Mekanisne leminlan dan pcnAuran bqalad oiomalis (D) Ncga6nemiliki pecnanyarudomnandaamkehidupaiekonoml
Sdah salu

(A)

syar mng ialah

mudah dibagi_bagi

Halinifremilikimxknalescdiadalam..

bobasai pecahan nom'ml ),nC dapatdibagi

(C) junlah

di BNI 16 Ahmad selalu menyirihkan 20 % dai penghatilannva tiap bulan unruk dilabungke disimpd diBmk sehinssa *wakru-Mklu ada kebuiuhan, iadapat mcqrmbilurngntitanC alxr linesi sbdgdi Ahnad memiliki yans dilabLdgkso teaet:ui. Dal,n hal ini

,rs

(A)
(D)

pemenuhan kebuluhan

penimbun kekayaan dari uang adalah .. alal iukardan alal baYd alar tukdan etum hn!.g alai bayd dEn sat@ hituns alal bayd dan penimbun kekay@n

Fungsi

(A) (B)
(C) (D)
92 Uang

6lj

yog diterina olch msyarakal


.

sebagai alal lcmbavaran

,!ng

sah daD dilindlng1 undans

undmg disebut scbaga uang...

9l

Dalan rjdah perbokan, bank yang penda kali adadilndonesia bernamr ' (A) Bank ftiyayi

94

Fungsiulama bdk m.urulUU No 7llhm 1992 adabn penghimPundra msJamlal i (B) lrenElampu ubugan dM pemberlUcdit

\) (()

(D)

penChrmpundrpenvrldrd0mma)arakat penqlxdFunrabungan msyamta' dan pentaLdr[Ed I


sudah kita

Banl Raklal,ndonesia{BRI)}3ng

kcnal sebetulnva temasuk kalegotiBanl

(D)

PskEdilan RakYar
ya.g disediakan bmk adalah mcl'kukln kliring Pengenian kliring

Salah salujasa keuanean

lAr

"e"ju.ln LDr p" 'g rmdr


91

do lconJt n l o, ".tt.j..'- p."u,r"* t'ar oa" de18d lertr ddn*n "\ lr'd " p"*mtr- *"airbs ke\C oan'cpa'13 | | \ ldi ' c

menaerh(dn 5urar uronc Iepada bankaraupihal'la]n

trs drd bd\ diddldn nruDur dr ureser'

adal^h adanl'a polbedan ' Faklor yang nnlebabkat tinbulnva perdag'ngan intmasional

(A) Fn'rapah ie8@

(B) selem teftadap bEans ds jas (C) sMbs daya olan dd smber daya mmN'a (D) p6duk yeg dihdilkd
98

Keutunean Lonpaatif adalah kehmpud sutu negea dalan .

rA'

(B; men;h6lktr;rru

oenen6ilke Drcduk lebih bsyak

prcdukdmsaa bia)a]'rg lbrh muEn

\('
99

lD)

betsdrgda.dn melgh6i Produl'anglebihbmutu melsh$ilkd prcdlk yang lbih befldidi

lr

SyMl bsnM krdil dari l@ negen adalah LA) be4angka penoek, durguyr rerdall ddndalmersikd. isr 'ia; m-s*r. u",j"ngla PanLans dm bu8&va rcnd2h (cJ bsjanskopndek, beMjud rupEh, tidnl oensikat, (0, r'dolmelgikal r-jangka pdjdg debeMlud rupran
Tujum prckksidald konleLs kebijale ekononi i.tenasion'l dnalah 1A) belinduci produt b4sg-bamc eksPr (B) md,ngkalkan jumlanekspor nel'ndincimi6td dolm r.ee-iod p.*Lngmdencd pmdl]( impor

100

ic)

(D) iengura.gi

msuknya bardg'barm8 inpor