Anda di halaman 1dari 3

Mata

Pelajaran

dan Sejarah 5 Elit Yang Dipertuan Agong 8.00-8.40 Pagi 4.1 Mengetahui dan memahami alat ke e!aran Yang Dipertuan Agong 4.1.1 Menamakan alat ke e!aran Yang Dipertuan Agong.

Kelas Tema/tajuk Masa Standard Kandungan:

Objektif

4.1." Mengenalpa!ti #ung!i-#ung!i alat ke e!aran. Pada akhir pem elajaran dan pengajaran$ murid akan dapat% i. Menamakan alat ke e!aran Yang Dipertuan Agong. ii. Mengenalpa!ti #ung!i-#ung!i alat ke e!aran.

Aktiviti

iii. Mengetahui #ung!i alat-alat ke e!aran. 1. Men&uruh murid men&an&ikan lagu Selamat 'ari (ahir ". Menerangkan alat-alat ke e!aran Yang Dipertuan Agong. ). *migina!i mengenai ahan maujud &ang di erikan dengan memodelkan Yang Dipertuan Agong dengan mengunakan patung. 4. Mem uat kolaj erda!arkan alam !emulajadi. 5. Men&oal !emula tentang alat-alat ke e!aran Yang Dipertuan Agong. +ilai Murni, Menghargai. -emahiran Pemikiran Sejarah, Elemen a!a! !ejarah. Elemen -e.arganegaraan, Mengenali alat-alat ke e!aran Yang Dipertuan Agong. /M-, -emahiran menggunakan imagina!i dan kreati0iti. !D"E!, Menamakan alat-alat ke e!aran Yang Dipertuan Agong. #D"E$, Mengenalpa!ti #ung!i-#ung!i alat ke e!aran. 1oard$ Alat tuli!$ Pakaian$ Patung$ Alat ke e!aran

Elemen Merentasi Kurikulum (EMK)

Standard (DSP) a%an antu

Prestasi elajar

ST&ATE'( PE)'A*A&A) DA) PEM E+A*A&A) AKT(,(T( Permulaan (. minit) 1. 2uru meminta !emua murid untuk angun. ". Murid-murid diminta untuk men&an&ikan lagu 3SE(AMA/ 'A4* 5AD*6. ). -emudian$ guru menerangkan ra!ional guru men&uruh !emua murid men&an&ikan lagu tadi. EMK -A-ATA)

+ilai murni, 11M , -e!etiaan kepada - Pakaian guru Yang Dipertuan er.arna Agong kuning melam angkan .arna diraja. EM- , -emahiran 1er#ikir, Menjana pro!e! kogniti# murid.

Aktiviti ! (!/ minit) 0 Pengenalan ke1ada alat2alat kebesaran3 EM- , 1. Setelah itu$ guru memanggil !eorang .akil dari !etiap kumpulan. ". 2uru men&ediakan e erapa gam ar alat ke e!aran dan ukan alat ke e!aran. ). Murid ter!e ut perlu mengenal pa!ti alat ke e!aran &ang etul. 4. -emudian$ murid ter!e ut perlu melekatkan pada 71oard Diraja8 5. Setelah akti0iti !ele!ai$ guru menerangkan #ung!i alat-alat ke e!aran diraja. +ilai, Menghargai -eunikan alat ke e!aran diraja. -emahiran 1er#ikir, Menjana idea. 11M , - 2am ar. - 71oard Diraja8

Aktiviti # (!/ minit) 0 Mem4delkan alat kebesaran 5ang Di1ertuan Ag4ng3 1. Setiap kumpulan perlu menghantar !eorang .akil ke hadapan kela!. ". Mereka diminta untuk mengam il ahan maujud &ang telah di!ediakan. ). 2uru akan mem eri arahan tentang akti0iti &ang akan dijalankan. 4. Murid dikehendaki menghia! patung dengan alat ke e!aran menggunakan ahan &ang di!ediakan mengikut kreati0iti ma!ing-ma!ing.

EM-, -reati0iti -1, Menjana idea. Menjela!. .

11M , -

Patung -erta! Alat tuli! -ain 1arang perhia!an

5. Seorang .akil kumpulan perlu menerangkan model &ang diha!ilkan. 9. Model patung &ang paling kreati# akan dikira !e agai pemenang.

Aktiviti $ (!/ minit) 0 Membuat k4laj alat kebesaran menggunakan ba%an alam semulajadi 1. 2uru mem eri arahan kepada murid untuk eratur dalam ari!an untuk melakukan akti0iti di luar kela!. ". 2uru akan mem eri penerangan mengenai akti0iti &ang akal dilakukan. ). Murid menjalankan akti0iti !am il diperhatikan oleh guru.

EM-, -reati0iti -1, Menjana idea. .

11M , - -erta! - 2am - 2unting

Penutu1 ( . minit) 1. 2uru akan men&oal !emula mengenai alat ke e!aran Yang Dipertuan Agong 4e#lek!i +ilai, Menghargai. -e!etiaan. 11M , 1oard

"" orang daripada "5 orang murid telah men:apai o jekti# P;P. Murid &ang telah mengua!ai akan di eri latihan penga&aan. Murid &ang elum mengua!ai akan di eri im ingan. <ontoh , Murid akan mengetahui mengenai alat-alat ke e!aran diraja. -e!eluruhann&a$ murid le ih erminat untuk elajar melalui akti0iti kumpulan &ang telah di!ediakan oleh guru.

Anda mungkin juga menyukai