Anda di halaman 1dari 56

MINGGU / TARIK H

Minggu 1 1.1.14 2.1.14

TEMA / TAJUK TEMA 1 SEKOLAH


Unit 1: Mari Bekerjasama

STANDARD KANDUNGAN
1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, rasa dan ayat dengan betu!. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, rasa dan ayat daripada pe!bagai sumber dengan sebutan yang betu!. ".2 Menu!is huru , suku kata, perkataan, rasa dan ayat secara mekanis dengan betu! dan kemas. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai da!am pe!bagai situasi dengan betu!.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.# mendengar, memahami dan menyebut rasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betu! dan tepat

PENGISIAN KURIKULUM
Contoh: (istem Bahasa :-kata nama - rasa dan ayat -imbuhan a$a!an dan akhiran -ayat tungga! )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

STANDARD PRESTASI
Cadangan B1/01)1 11.2.#2 Mendengar dan menyebut rasa ayat

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan a$a!an dan berimbuhan akhiran da!am ayat daripada pe!bagai bahan bacaandengan sebutan yang betu! ".2.# Menu!is ayat tungga! dan ayat majmuk secara mekanis dengan betu! dan kemas. 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata terbitan a$a!an be%, me&, te% dan di' dengan betu! da!am pe!bagai situasi.

Minggu 2 5.1.14 9.1.14

MINGGU / TARIK H

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
1

PENGISIAN KURIKULUM

STANDARD PRESTASI

Minggu " 12.1.14 1#.1.14

TEMA 1 SEKOLAH
Unit 2: Bantumembantu 3ma!an Murni

1." Mendengar, memahami dan memberi resp,ns terhadap sesuatu arahan, s,a!an dan pesanan yang didengar dengan betu!.

1.".1 Mendengar, memahami,dan memberikan resp,ns yang sesuai secara !isan atau gerak !aku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betu!. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber dengan menggunakan pe!bagai ayat da!am pe!bagai situasi secara bertatasusi!a. 2.2.2 Membaca dan memahami rasa yang mengandungi di t,ng, +,ka! berganding,digra dan k,ns,nan bergabung da!am perenggan daripada pe!bagai bahan bacaan dengan sebutan yang betu! 2.2." Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pe!bagai bahan bacaan dengan sebutan yang betu!.

1.4 Bertutur, berbua! dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, rasa dan ayat daripada pe!bagai sumber dengan sebutan yang betu!.

(istem Bahasa :- ayat perintah -/i t,ng, +,ka! berganding - 4enj,d,h bi!angan - 5rasa nama - 5rasa kerja - 5rasa adjekti - kata nama am hidup bukan manusia *,sa kata )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

2." Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan dengan !ancar, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!. 2.# Membaca pe!bagai

2.".1 Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan yang mengandungi pe!bagai p,!a ayat dengan !ancar, sebutan dan int,nasi yang betu! dan je!as. 2.#.1 Membaca dan memahami
2

bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. ".2 Menu!is huru , suku kata, perkataan, rasa dan ayat secara mekanis dengan betu! dan kemas. ".5 Mencatat mak!umat yang betu! tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni da!am !agu me!a!ui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan g,!,ngan kata dengan betu! mengikutk,nteks.

pe!bagai bahan kreati yang sesuai untuk menambah k,sa kata umum dan k,sa kata isti!ah. ".2.6 Menu!is rasa dan ayat tungga! secara mekanis da!am bentuk tu!isan berangkai dengan betu! dan kemas. ".5.2 Mencatat mak!umat yang betu! untuk membuat carta a!ir daripada pe!bagai sumber.

4.1.1 Menyebut dan memahami !irik !agu yang mengandungi mesej da!am nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia dan penj,d,h bi!angan dengan betu!. 5.".2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betu! da!am pe!bagai situasi.
3

5." Memahami dan membina ayat yang betu! da!am pe!bagai situasi.

14 !1 14 1' !1 14 MINGGU / TARIK H


Minggu 4 19.1.14 2".1.14

Ma"#$d"% Ra&"# Ha%$ Tha$("&a) TEMA / TAJUK TEMA 1 SEKOLAH


Unit " Mua akat Memba$a Berkat

STANDARD KANDUNGAN
1." Mendengar, memahami dan memberi resp,ns terhadap sesuatu arahan, s,a!an dan pesanan yang didengar dengan betu!. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semu!a dengan tepat menggunakan sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, rasa dan ayat daripada pe!bagai sumber dengan sebutan yang betu!. "." Membina dan menu!is perkataan, rasa dan ayat dengan betu!.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.".2 Mendengar, memahami dan memberikan resp,ns dengan betu! secara !isan terhadap s,a!an yang mengandungi kata tanya 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat , sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu! menggunakan ayat tungga! dan ayat majmuk dengan betu!. 2.2." Membaca dan memahami ayat da!am perenggan daripada pe!bagai bahan bacaan dengan sebutan yang betu!. "."." Membina dan menu!is ja$apan pemahaman berdasarkan s,a!an bertumpu dengan betu!. ".".4 Membina dan menu!is pe!bagai jenis ayat berdasarkan bahan gra ik da!am satu perenggan dengan betu!.
4

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :-kata tanya -ayat seruan -ayat perintah -kata nama khas hidup manusia 3spek seni bahasa )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

STANDARD PRESTASI

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreati semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan g,!,ngan kata dengan betu! mengikut k,nteks.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betu!, int,nasi yang je!as dan susunan idea yang tepat me!a!ui penceritaan secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betu! mengikut k,nteks.

MINGGU / TARIK H
Minggu 5 2#.1.14 "7.1.14

TEMA / TAJUK TEMA * KESELAMA TAN


Unit 4 8aga kese!amatan /iri

STANDARD KANDUNGAN
1." Mendengar, memahami dan memberi resp,ns terhadap sesuatu arahan, s,a!an dan pesanan yang didengar dengan betu!. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, rasa

STANDARD PEMBELAJARAN
1."." Mendengar, memahami dan memberikan resp,ns dengan menyampaikan pesanan dengan betu!.

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :-kata kerja akti tak transiti -digra -k,ns,nan bergabung )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui

STANDARD PRESTASI
B* DL1 E1 +1 , ,Mendengar dan memberikan resp,ns terhadap arahan, s,a!an dan pesanan

2.2.2 Membaca dan memahami


5

dan ayat daripada pe!bagai sumber dengan sebutan yang betu!.

rasa yang mengandungi di t,ng, +,ka! berganding,digra dan k,ns,nan bergabung da!am perenggan daripada pe!bagai bahan bacaan dengan sebutan yang betu! 2.2." Membaca dan memahami ayat da!am perenggan daripada pe!bagai bahan bacaan dengan sebutan yang betu! ".2.# Menu!is ayat tungga! dan ayat majmuk secara mekanis dengan betu! dan kemas. ".5.1 Mencatat mak!umat yang betu! mengikut susunan daripada pe!bagai sumber.

-M*

".2 Menu!is huru , suku kata, perkataan, rasa dan ayat secara mekanis dengan betu! dan kemas. ".5 Mencatat mak!umat yang betu! tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber. 5.1 Memahami dan menggunakan g,!,ngan kata dengan betu! mengikut k,nteks.

B1 DT1 E1 +, * .Menu!is ayat tungga! B1 DT1 E* +, * .Menu!is ayat majmuk

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja akti transiti dan tak transiti dengan betu! mengikut k,nteks.

,1 !1 14 / !1 !* 14 MINGGU

CUTI PERA0AAN TAHUN BARU CINA


TEMA / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
6

PENGISIAN

STANDARD

/ TARIK H
Minggu # 72.72.14 . 7#.72.14

TAJUK TEMA *
KESELAMATA N

KANDUNGAN
1." Mendengar, memahami dan memberi resp,ns terhadap sesuatu arahan, s,a!an dan pesanan yang didengar dengan betu!. 1.".1 Mendengar, memahami,dan memberikan resp,ns yang sesuai secara !isan atau gerak !aku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betu! 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan a$a!an dan berimbuhan akhiran da!am ayat daripada pe!bagai bahan bacaan dengan sebutan yang betu!. 2.".1 Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan yang mengandungi pe!bagai p,!a ayat dengan !ancar, sebutan dan int,nasi yang betu! dan je!as. 2.".2 Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tungga! sususan biasa dan susunan s,ngsang dengan !ancar, sebutan dan int,nasi yang betu! dan je!as. "."." Membina dan menu!is ja$apan pemahaman berdasarkan s,a!an bertumpu dengan betu!.
7

KURIKULUM
(istem Bahasa ayat tanya -kata tanya -imbuhan akhiran -ayat tungga! susunan biasa -ayat tungga! susunan s,ngsang -kata ganti nama 3spek (eni Bahasa )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

PRESTASI

Unit 5
4anduan *ese!amatan

2.2 Membaca dan memahami perkataan, rasa dan ayat daripada pe!bagai sumber dengan sebutan yang betu!.

2." Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan dengan !ancar, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!.

"." Membina dan menu!is perkataan, rasa dan ayat dengan betu!.

".4.1 Menu!is im!ak perkataan berimbuhan dengan tepat. ".4 Menu!is im!ak dengan tepat. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni da!am !agu me!a!ui nyanyian secara didik hibur. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreati semasa bercerita secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan g,!,ngan kata dengan betu! mengikut k,nteks. 5." Memahami dan membina ayat yang betu! da!am pe!bagai situasi. 4.1.1 Menyebut dan memahami !irik !agu yang mengandungi mesej da!am nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betu!, int,nasi yang je!as dan susunan idea yang tepat me!a!ui penceritaan secara didik hibur. 5.1." Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betu! mengikut k,nteks. 5.".1 Memahami dan membina ayat tungga! sususan biasa dan ayat majmuk dengan betu! da!am pe!bagai situasi. 5.".2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betu! da!am pe!bagai situasi. B1 /-2 )1 1".4.12 Menu!is im!ak ayat yang mengandungi perkataan imbuhan

MINGGU / TARIK H

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

STANDARD PRESTASI

Minggu 6 79.2.14 . 1".2.14

TEMA *
KESELAMATA N

Unit # Ber$aspada (e!a!u

1.4 Bertutur, berbua! dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semu!a dengan tepat menggunakan sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!.

1.4.2 Berbua! tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggi!an yang sesuai bagi ka!angan bukan ah!i ke!uarga da!am pe!bagai situasi secara bertatasusi!a. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu! menggunakan ayat tungga! dan ayat majmuk dengan betu!. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu! menggunakan ayat tungga! dan ayat majmuk dengan betu!.

(istem Bahasa:-kata panggi!an -kata kerja akti transiti )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

2." Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan dengan !ancar, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!.

2.".2 Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tungga! sususan biasa dan susunan s,ngsang dengan !ancar, sebutan dan int,nasi yang betu! dan je!as. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan gra ik yang mengandungi ayat dengan betu!.

2.5 Membaca, memahami dan menaaku! untuk Memindahkan mak!umat yang terdapat da!am pe!bagai bahan dengan betu!.

".2 Menu!is huru , suku kata, perkataan, rasa dan ayat secara mekanis dengan betu! dan kemas. ".4 Menu!is im!ak dengan tepat.

".2.# Menu!is ayat tungga! dan ayat majmuk secara mekanis dengan betu! dan kemas.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreati semasa bercerita secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan g,!,ngan kata dengan betu! mengikut k,nteks.

".4.2 Menu!is im!ak rasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betu!, int,nasi yang je!as dan susunan idea yang tepat me!a!ui penceritaan secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betu! mengikut k,nteks. 5.1." Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betu! mengikut k,nteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja akti transiti dan tak transiti dengan betu! mengikut k,nteks.
10

MINGGU / TARIK H
Minggu 9 1#.72.14 27.72.14

TEMA / TAJUK
TEMA , KESIHATAN DAN KEBERSIHA N Unit 6 (ihatkan -ubuh *ita

STANDARD KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbua! dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber dengan menggunakan pe!bagai ayat da!am pe!bagai situasi secara bertatasusi!a 1.4." Berbua! tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri dengan betu! da!am pe!bagai situasi secara bertatasusi!a.

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :-ayat tungga! susunan biasa -ayat tungga! susunan s,ngsang -kata adjekti 3spek (eni Bahasa )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

STANDARD PRESTASI

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semu!a dengan tepat menggunakan sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!. 1.# Berbicara untuk menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber dengan tepat secara bertatasusi!a.

B, DL1 E1+1 4 ,Berk,munikasi menggunakan kata panggi!an dan kata ganti nama diri da!am pe!bagai situasi

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu! menggunakan ayat tungga! dan ayat majmuk dengan betu!. 1.#.1 Berbicara untuk mendapatkan mak!umat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a. 1.#." Berbicara untuk menyampaikan mak!umat dengan tepat tentang
11

Minggu 9 2".72.14 26.7".14 TEMA , KESIHATAN DAN KEBERSIHA N Unit 9

8aga *esihatan /iri

sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi rasa yang sesuai secara bertatasusi!a. 2." Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan dengan !ancar, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!. 2.".2 Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tungga! sususan biasa dan susunan s,ngsang dengan !ancar, sebutan dan int,nasi yang betu! dan je!as. 2.4.1 Membaca dan memahami mak!umat untuk mengena! pasti pertautan idea da!am bahan mu!timedia bagi membuat rama!an dengan tepat. 2.4.2 Membaca dan memahami mak!umat daripada bahan mu!timedia untuk membuat peni!aian dengan betu!. 2.4." Membaca dan memahami mak!umat yang tersirat dengan tepat daripada bahan mu!timedia yang sesuai untuk membuat peni!aian dengan betu!. 2.5 Membaca, memahami dan menaaku! untuk Memindahkan mak!umat yang terdapat da!am 2.5.2 Membaca , memahami dan menaaku! mak!umat da!am bahan gra ik dan bahan bukan gra ik dengan betu!.
12

2.4 Membaca dan memahami mak!umat yang tersurat dan tersirat daripada pe!bagai bahan untuk memberi resp,ns dengan betu!.

pe!bagai bahan denganbetu!. "." Membina dan menu!is perkataan, rasa dan ayat dengan betu!. ".".4 Membina dan menu!is pe!bagai jenis ayat berdasarkan bahan gra ik da!am satu perenggan dengan betu!. ".4.1 Menu!is im!ak perkataan berimbuhan dengan tepat. ".5.2 Mencatat mak!umat yang betu! untuk membuat carta a!ir daripada pe!bagai sumber.

".4 Menu!is im!ak dengan tepat. ".5 Mencatat mak!umat yang betu! tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni da!am !agu me!a!ui nyanyian secara didik hibur. 4." Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreati me!a!ui !ak,nan secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan g,!,ngan kata dengan betu! mengikut k,nteks.

4.1.1 Menyebut dan memahami !irik !agu yang mengandungi mesej da!am nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. 4.".1 Mengujarkan dia!,g dengan sebutan yang betu!, int,nasi yang je!as dan bahasa badan yang sesuai me!a!ui !ak,nan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja akti transiti dan tak transiti dengan betu! mengikut k,nteks.
13

5.1.5 Memahami dan menggunakan pe!bagai jenis kata adjekti dengan betu! mengikut k,nteks.

MINGGU / TARIK H
Minggu 17 72.7".14 7#.7".14

TEMA / TAJUK
TEMA , KESIHATAN DAN KEBERSIHA N Unit 9 Badan (ihat Badan :ergas

STANDARD KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbua! dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semu!a dengan tepat menggunakan sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, rasa dan ayat daripada pe!bagai sumber dengan sebutan yang betu!.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan kata dan ayat yang sesuai tentang sesuatu perkara da!am pe!bagai situasi secara bertatasusi!a. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu! menggunakan ayat tungga! dan ayat majmuk dengan betu!. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan a$a!an dan berimbuhan akhiran da!am ayat daripada pe!bagai bahan bacaan dengan sebutan yang betu!. 2.2.2 Membaca dan memahami rasa yang mengandungi di t,ng, +,ka! berganding,digra dan k,ns,nan bergabung da!am perenggan daripada pe!bagai bahan bacaan dengan sebutan yang betu!.
14

PENGISIAN KURIKULUM
*,sa kata )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

STANDARD PRESTASI
B, DL1 E* +1 4 4Menyatakan permintaan da!am pe!bagai situasi

B, DB1 E1 +* * *-

2.5.1 Membaca dan memahami bahan gra ik yang mengandungi ayat dengan betu!. 2.5 Membaca, memahami dan menaaku! untuk Memindahkan mak!umat yang terdapat da!am pe!bagai bahan denganbetu!. 2.5." Membaca, memahami dan menaaku! bahan gra ik untuk memindahkan mak!umat kepada bentuk bukan gra ik dengan betu!. 2.#.2 Membaca dan memahami pe!bagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat i!mu pengetahuan. "."." Membina dan menu!is ja$apan pemahaman berdasarkan s,a!an bertumpu dengan betu!. ".4.2 Menu!is im!ak rasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. ".6.1 Menghasi!kan penu!isan pe!bagai genre kreati secara berpandu dengan betu!. 4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej me!a!ui penceritaan secara didik hibur.

Membaca dan memahami rasa yang mengandungi di t,ng, +,ka! berganding, digra dan k,ns,nan bergabung da!am perenggan dengan sebutan yang betu!

2.# Membaca pe!bagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. "." Membina dan menu!is perkataan, rasa dan ayat dengan betu!. ".4 Menu!is im!ak dengan tepat.

".6 Menghasi!kan penu!isan kreati da!am pe!bagai genre dengan betu!. 4.2 Mengujarkan bahasa

15

yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreati semasa bercerita secara didik hibur 5." Memahami dan membina ayat yang betu! da!am pe!bagai situasi.

5.".1 Memahami dan membina ayat tungga! sususan biasa dan ayat majmuk dengan betu! da!am pe!bagai situasi.

16

MINGGU / TARIK H
Minggu 11 79.7".14 1".7".14

TEMA / TAJUK
TEMA 4 PERPADUAN Unit 17 ;ubungan ;arm,ni

STANDARD KANDUNGAN
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semu!a dengan tepat menggunakan sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!. 2.4 Membaca dan memahami mak!umat yang tersurat dan tersirat daripada pe!bagai bahan untuk memberi resp,ns dengan betu!. ".2 Menu!is huru , suku kata, perkataan, rasa dan ayat secara mekanis dengan betu! dan kemas. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreati semasa bercerita secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan g,!,ngan kata dengan betu! mengikut k,nteks.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu! menggunakan ayat tungga! dan ayat majmuk dengan betu!. 2.4." Membaca dan memahami mak!umat yang tersirat dengan tepat daripada bahan mu!timedia yang sesuai untuk membuat peni!aian dengan betu!. ".2.# Menu!is ayat tungga! dan ayat majmuk secara mekanis dengan betu! dan kemas.

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :-kata hubung )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

STANDARD PRESTASI
B4 DL1 E1+1 1 1Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!

4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej me!a!ui penceritaan secara didik hibur. 5.1.# Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betu! mengikut k,nteks.

MINGGU / TARIK

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
17

PENGISIAN KURIKULUM

STANDARD PRESTASI

H
Minggu 12 1#.7".14 27.7".14 TEMA 4 PERPADUAN Unit 11 Bert,!ak 3nsur 3ma!an *ita 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semu!a dengan tepat menggunakan sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!. 2.4 Membaca dan memahami mak!umat yang tersurat dan tersirat daripada pe!bagai bahan untuk memberi resp,ns dengan betu!. 2.5 Membaca, memahami dan menaaku! untuk Memindahkan mak!umat yang terdapat da!am pe!bagai bahan dengan betu!. 2.# Membaca pe!bagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. ".5 Mencatat mak!umat yang betu! tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber. ".# Menu!is untuk Menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu! menggunakan ayat tungga! dan ayat majmuk dengan betu!. 2.4.2 Membaca dan memahami mak!umat daripada bahan mu!timedia untuk membuat peni!aian dengan betu!. 2.5.2 Membaca , memahami dan menaaku! mak!umat da!am bahan gra ik dan bahan bukan gra ik dengan betu!. (istem bahasa -kata sendi nama B4 DL1 E* +1 1 *Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!

*,sa kata umum *,sa kata isti!ah 3spek (eni Bahasa )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

2.#.1 Membaca dan memahami pe!bagai bahan kreati yang sesuai untuk menambah k,sa kata umum dan k,sa kata isti!ah. ".5.1 Mencatat mak!umat yang betu! mengikut susunan daripada pe!bagai sumber.

".#.1 Menu!is untuk menyampaikan mak!umat yang betu! menggunakan idea utama dan idea sampingan
18

bahasa yang santun. 4." Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreati me!a!ui !ak,nan secara didik hibur 4.4 Me!a a<kan dan memahami puisi dengan int,nasi yang betu! menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan g,!,ngan kata dengan betu! mengikut k,nteks. M$ngg" 1, *, !, 14 / *' !, 14

dengan bahasa yang santun. 4.".1 Mengujarkan dia!,g dengan sebutan yang betu!, int,nasi yang je!as dan bahasa badan yang sesuai me!a!ui !ak,nan secara didik hibur. 4.4.1 Me!a a<kan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan int,nasi yang betu! dan je!as menggunakan bahas yang indah secara didik hibur 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betu! mengikut k,nteks

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGGU / TARIK H
Minggu 14 "7.7".14 7".74.14

TEMA / TAJUK
TEMA 4 PERPADUAN Unit 12 3ma!an Murni ;idup

STANDARD KANDUNGAN
1.# Berbicara untuk menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber dengan tepat secara bertatasusi!a.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.#.1 Berbicara untuk mendapatkan mak!umat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a.
19

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :-imbuhan a$a!an te%,di -ayat majmuk -ayat tungga! 3spek (eni Bahasa

STANDARD PRESTASI

(ejahtera

1.6 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a.

Minggu 15 7#.74.14 17.74.14

1.6.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan rasa dan ayat yang sesuai daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a. 1.6.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan, rasa dan ayat yang betu! daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a.

)M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

B. DL1 E1 +1 ' 1Berbincang dan menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi kha!ayak secara bertatasusi!a

2.2 Membaca dan memahami perkataan, rasa dan ayat daripada pe!bagai sumber dengan sebutan yang betu!. 2.4 Membaca dan memahami mak!umat yang tersurat dan tersirat daripada pe!bagai bahan untuk memberi resp,ns dengan betu!. 2.5 Membaca, memahami dan menaaku! untuk Memindahkan mak!umat yang terdapat da!am pe!bagai bahan denganbetu!.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan a$a!an dan berimbuhan akhiran da!am ayat daripada pe!bagai bahan bacaan dengan sebutan yang betu! 2.4." Membaca dan memahami mak!umat yang tersirat dengan tepat daripada bahan mu!timedia yang sesuai untuk membuat peni!aian dengan betu!. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan gra ik yang mengandungi ayat dengan betu!. 2.5.2 Membaca , memahami dan menaaku! mak!umat da!am bahan gra ik dan bahan bukan gra ik dengan betu!.
20

B* DB1 E1+* * 1Membaca dan memahami perkataan berimbuhan a$a!an dan berimbuhan akhiran da!am ayat

2.# Membaca pe!bagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. ".2 Menu!is huru , suku kata, perkataan, rasa dan ayat secara mekanis dengan betu! dan kemas. 4." Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreati me!a!ui !ak,nan secara didik hibur 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai da!am pe!bagai situasi dengan betu!.

2.#.2 Membaca dan memahami pe!bagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat i!mu pengetahuan. ".2.# Menu!is ayat tungga! dan ayat majmuk secara mekanis dengan betu! dan kemas.

4.".2 Mengujarkan dia!,g secara sp,ntan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran me!a!ui akti+iti !ak,nan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan *ata -erbitan 3$a!an be% , me&, 4e&, te% dan di... dengan betu! da!am pe!bagai situasi. 5.2." Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betu! da!am pe!bagai situasi.

B4 DB1 E* +* . *Membaca dan memahami bahan bukan sastera serta menyatakan i!mu pengetahuan dengan betu!

MINGGU / TARIK H
Minggu 1#

TEMA / TAJUK
TEMA 1 EKONOMI

STANDARD KANDUNGAN
1.# Berbicara untuk menyampaikan mak!umat

STANDARD PEMBELAJARAN
1.#.2 Berbicara untuk menyampaikan mak!umat tentang
21

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :-tanda baca

STANDARD PRESTASI
B1 DL1 E1 +1 . *Berbicara untuk

KITA 1".74.14 16.74.14 Unit 1" 4embe!i Bijak

tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber dengan tepat secara bertatasusi!a. 2." Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan dengan !ancar, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!.

sesuatu perkara

-ayat tungga! susunan biasa -ayat tungga! susunan s,ngsang -kata ganda penuh *,sa kata umum *,sa kata isti!ah 3spek (eni Bahasa )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

menyampaikan mak!umat yang tersurat dengan tepat

2.".2 Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tungga! sususan biasa dan susunan s,ngsang dengan !ancar, sebutan dan int,nasi yang betu! dan je!as. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan gra ik yang mengandungi ayat dengan betu!.

2.5 Membaca, memahami dan menaaku! untuk Memindahkan mak!umat yang terdapat da!am pe!bagai bahan denganbetu!. 2.# Membaca pe!bagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. ".5 Mencatat mak!umat yang betu! tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber. ".6 Menghasi!kan penu!isan kreati da!am pe!bagai genre dengan betu!. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni da!am !agu me!a!ui nyanyian secara

B1 DB1 E* +* , *Membaca ayat tungga! susunan biasa dan susunan s,ngsang dengan sebutan dan int,nasi yang betu!

2.#.1 Membaca dan memahami pe!bagai bahan kreati yang sesuai untuk menambah k,sa kata umum dan k,sa kata isti!ah. ".5.2 Mencatat mak!umat yang betu! untuk membuat carta a!ir daripada pe!bagai sumber B4 DB1 E1 +* . 1Membaca dan memahami bahan kreati serta menyatakan k,sa kata umum dan k,sa kata isti!ah dengan betu!

".6.1 Menghasi!kan penu!isan pe!bagai genre kreati secara berpandu dengan betu!. 4.1.2 Memahami dan
22

didik hibur. 4." Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreati me!a!ui !ak,nan secara didik hibur 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai da!am pe!bagai situasi dengan betu!.

menghasi!kan !irik !agu yang mengandungi mesej secara terka$a! dan menyampaikan me!a!ui nyanyian secara didik hibur. 4.".1 Mengujarkan dia!,g dengan sebutan yang betu!, int,nasi yang je!as dan bahasa badan yang sesuai me!a!ui !ak,nan secara didik hibur. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama hai$an, makna kesamaan atau keserupaan dengan betu! da!am pe!bagai situasi.

MINGGU / TARIK H
Minggu 16 27.74.14 24.74.14

TEMA / TAJUK
TEMA 1 EKONOMI KITA Unit 14 Berjimat 3ma!an Mu!ia

STANDARD KANDUNGAN
1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, rasa dan ayat dengan betu!. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semu!a dengan tepat menggunakan sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.#Mendengar , memahami dan menyebut rasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betu! dan tepat.

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :- rasa dan ayat -kata hubung gabungan *,sa kata

STANDARD PRESTASI

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu! menggunakan ayat tungga! dan ayat majmuk dengan betu!.
23

)M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

2." Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan dengan !ancar, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!. 2.4 Membaca dan memahami mak!umat yang tersurat dan tersirat daripada pe!bagai bahan untuk memberi resp,ns dengan betu!. 2.5 Membaca, memahami dan menaaku! untuk Memindahkan mak!umat yang terdapat da!am pe!bagai bahan denganbetu!.

2.".1 Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan yang mengandungi pe!bagai p,!a ayat dengan !ancar, sebutan dan int,nasi yang betu! dan je!as. 2.4.1 Membaca dan memahami mak!umat untuk mengena! pasti pertautan idea da!am bahan mu!timedia bagi membuat rama!an dengan tepat 2.5.1 Membaca dan memahami bahan gra ik yang mengandungi ayat dengan Betu!. 2.5.2 Membaca , memahami dan menaaku! mak!umat da!am bahan gra ik dan bahan bukan gra ik dengan betu!. ".5.1 Mencatat mak!umat yang betu! mengikut susunan daripada pe!bagai sumber

".5 Mencatat mak!umat yang betu! tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber. ".# Menu!is untuk Menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. ".6 Menghasi!kan penu!isan kreati da!am pe!bagai genre dengan betu!.

".#.2 Menu!is untuk menyampaikan mak!umat berbentuk pengumuman dengan betu! menggunakan bahasa yang santun ".6.1 Menghasi!kan penu!isan pe!bagai genre kreati secara berpandu dengan betu!.
24

4." Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreati me!a!ui !ak,nan secara didik hibur

".6.2 Menghasi!kan penu!isan kreati berbentuk imaginati+e dan deskripti secara berpandu dengan betu!. 4.".2 Mengujarkan dia!,g secara sp,ntan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran me!a!ui akti+iti !ak,nan secara didik hibur. 5.1.# Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betu! mengikut k,nteks. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama hai$an, makna kesamaan atau keserupaan dengan betu! da!am pe!bagai situasi.

5.1 Memahami dan menggunakan g,!,ngan kata dengan betu! mengikut k,nteks. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai da!am pe!bagai situasi dengan betu!.

MINGGU / TARIK H
Minggu 19 26.74.14 71.75.14

TEMA / TAJUK
TEMA 1 EKONOMI KITA Unit 15 Usaha 8aya

STANDARD KANDUNGAN
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semu!a dengan tepat menggunakan sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!. 1.# Berbicara untuk

STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu! menggunakan ayat tungga! dan ayat majmuk dengan betu! 1.#.2 Berbicara untuk
25

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :-ayat penyata 3spek (eni Bahasa )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

STANDARD PRESTASI

menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber dengan tepat secara bertatasusi!a. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, rasa dan ayat daripada pe!bagai sumber dengan sebutan yang betu!. 2.5 Membaca, memahami dan menaaku! untuk Memindahkan mak!umat yang terdapat da!am pe!bagai bahan dengan betu!. 2.# Membaca pe!bagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. "." Membina dan menu!is perkataan, rasa dan ayat dengan betu!. ".6 Menghasi!kan penu!isan kreati da!am pe!bagai genre dengan betu!. 4." Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreati

menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a.

2.2." Membaca dan memahami ayat da!am perenggan daripada pe!bagai bahan bacaan dengan sebutan yang betu!. 2.5." Membaca, memahami dan menaaku! bahan gra ik untuk memindahkan mak!umat kepada bentuk bukan gra ik dengan betu!. B1 DB1 E1+* 1 ,Membaca dan memindahkan mak!umat daripada bahan gra ik kepada bahan bukan gra ik dengan tepat

2.#.2 Membaca dan memahami pe!bagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat i!mu pengetahuan. "."." Membina dan menu!is ja$apan pemahaman berdasarkan s,a!an bertumpu dengan betu!. ".6.1 Menghasi!kan penu!isan pe!bagai genre kreati secara berpandu dengan betu!. 4.".1 Mengujarkan dia!,g dengan sebutan yang betu!, int,nasi yang
26

B* DT1 E1+, , ,Membina dan menu!is ja$apan pemahaman berdasarkan s,a!an bertumpu

me!a!ui !ak,nan secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan g,!,ngan kata dengan betu! mengikut k,nteks. 5." Memahami dan membina ayat yang betu! da!am pe!bagai situasi.

je!as dan bahasa badan yang sesuai me!a!ui !ak,nan secara didik hibur, 5.1.5 Memahami dan menggunakan pe!bagai jenis kata adjekti dengan betu! mengikut k,nteks. 5.".2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat -anya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betu!da!am pe!bagai situasi.

1 1 14

CUTI HARI PEKERJA TEMA / TAJUK


TEMA . PERTANIAN DAN PENTERNAKA N

MINGGU / TARIK H
Minggu 19 74.75.14 79.75.14

STANDARD KANDUNGAN
1.6 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a. 2." Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan dengan !ancar, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.6.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan, rasa dan ayat yang betu! daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a. 2.".1 Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan yang mengandungi pe!bagai p,!a ayat dengan !ancar, sebutan dan int,nasi yang betu! dan je!as. 2.4."Membaca dan memahami
27

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa - rasa -imbuhan akhiran -ayat majmuk -ayat tungga! *,sa kata )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

STANDARD PRESTASI
B. DL1 E* +1 ' *Berbincang dan menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi kha!ayak secara bertatasusi!a

Unit 1# -anaman ;iasan

2.4 Membaca dan memahami mak!umat yang

B1 DB1 E1+* , 1Membaca pe!bagai p,!a ayat dengan sebutan

tersurat dan tersirat daripada pe!bagai bahan untuk memberi resp,ns dengan betu!. 2.5 Membaca, memahami dan menaaku! untuk Memindahkan mak!umat yang terdapat da!am pe!bagai bahan denganbetu!.

mak!umat yang tersirat dengan tepat daripada bahan mu!timedia yang sesuai untuk membuat peni!aian dengan betu!. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaaku! mak!umat da!am bahan gra ik dan bahan bukan gra ik dengan betu!. 2.5." Membaca, memahami dan menaaku! bahan gra ik untuk memindahkan mak!umat kepada bentuk bukan ga ik dengan betu!. 2.#.1Membaca dan memahami pe!bagai bahan kreati yang sesuai dengan menambah k,sa kata umum dan k,sa kata isti!ah. ".5.2Mencatat mak!umat yang betu! untuk membuat carta a!ir daripada pe!bagai sumber.

yang je!as dan int,nasi yang betu!

2.# Membaca pe!bagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. ".5 Mencatat mak!umat yang betu! tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber. ".# Menu!is untuk Menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.4 Me!a a<kan dan memahami puisi dengan int,nasi yang betu! menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

".#.2Menu!is untuk menyampaikan mak!umat berbentuk pengumuman dengan betu! menggunakan bahasa yang santun. 4.4.2Membina pantun empat kerat secara berpandu dan me!a a<kannya dengan sebutan dan int,nasi yang betu! dan je!as secara didik hibur.
28

5." Memahami dan membina ayat yang betu! da!am pe!bagai situasi.

5.".1Memahami dan membina ayat tungga! susunan biasa dan ayat majmuk dengan betu! da!am pe!bagai situasi

MINGGU / TARIK H
Minggu 27 11.75.14 15.75.14

TEMA / TAJUK
TEMA . PERTANIAN DAN PENTERNAKA N

STANDARD KANDUNGAN
1.# Berbicara untuk menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber dengan tepat secara bertatasusi!a. 2.# Membaca pe!bagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.#."Berbicara untuk menyampaikan mak!umat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandugi rasayang sesuai secara bertatasusi!a. 2.#.1 Membaca dan memahami pe!bagai bahan kreati yang sesuai untuk menambah k,sa kata umum dan k,sa kata isti!ah 2.#.2 Membaca dan memahami pe!bagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat i!mu pengetahuan.

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :-kata majmuk -ayat tungga! *,sa kata umum *,sa kata isti!ah )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

STANDARD PRESTASI

Unit 16 &e!ayan

".2 Menu!is huru , suku kata, perkataan, rasa dan ayat secara mekanis dengan betu! dan kemas. "." Membina dan menu!is perkataan, rasa dan ayat dengan betu!.

".2.# Menu!is ayat tungga! dan ayat majmuk secara mekanis dengan betu! dan kemas.

"."." Membina dan menu!is ja$apan pemahaman berdasarkan s,a!an bertumpu dengan betu!.
29

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai da!am pe!bagai situasi dengan betu!.

5.2." Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betu! da!am pe!bagai situasi.

1, !1 14

CUTI HARI 2ESAK

30

MINGGU / TARIK H
Minggu 21 19.75.14 22.75.14

TEMA / TAJUK
TEMA . PERTANIAN DAN PENTERNAKA N

STANDARD KANDUNGAN
1.# Berbicara untuk menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber dengan tepat secara bertatasusi!a.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.#.1 Berbicara untuk mendapatkan mak!umat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a 1.#.2 Berbicara untuk menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a.

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :-kata seru -tanda baca - rasa kata -kata kerja akti transiti dan tak transiti Menaaku! )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

STANDARD PRESTASI

Unit 19 ;asi! -ani

2.4 Membaca dan memahami mak!umat yang tersurat dan tersirat daripada pe!bagai bahan untuk memberi resp,ns dengan betu!. 2.5 Membaca, memahami dan menaaku! untuk Memindahkan mak!umat yang terdapat da!am pe!bagai bahan denganbetu!.

2.4.2 Membaca dan memahami mak!umat daripada bahan mu!timedia untuk membuat peni!aian dengan betu!

2.5.2 Membaca , memahami dan menaaku! mak!umat da!am bahan gra ik dan bahan bukan gra ik dengan betu!. 2.5." Membaca, memahami dan menaaku! bahan gra ik untuk memindahkan mak!umat kepada bentuk bukan gra ik dengan betu!. ".5.2 Mencatat mak!umat yang betu! untuk membuat carta a!ir daripada pe!bagai sumber.
31

".5 Mencatat mak!umat yang betu! tentang sesuatu

perkara daripada pe!bagai sumber. ".6 Menghasi!kan penu!isan kreati da!am pe!bagai genre dengan betu!. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreati semasa bercerita secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan g,!,ngan kata dengan betu! mengikut k,nteks. ".6.1 Menghasi!kan penu!isan pe!bagai genre kreati secara berpandu dengan betu!. 4.2.1Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betu! ,int,nasi yang je!as dan susunan idea yang tepat me!a!ui penceritaan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja akti transiti dan tak transiti dengan betu! mengikut k,nteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betu! mengikut k,nteks

B. DT1 E1+, ' 1Menghasi!kan penu!isan kreati secara berpandu yang dapat mempengaruhi kha!ayak dengan bertatasusi!a

32

MINGGU / TARIK H
Minggu 22 25.75.14 2#.75.14

TEMA / TAJUK TEMA ' TRADISI KITA


Unit 19 Budaya Bangsa

STANDARD KANDUNGAN
1.6 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, rasa dan ayat daripada pe!bagai sumber dengan sebutan yang betu!. 2.# Membaca pe!bagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. ".6 Menghasi!kan penu!isan kreati da!am pe!bagai genre dengan betu!. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni da!am !agu me!a!ui nyanyian secara didik hibur. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa

STANDARD PEMBELAJARAN
1.6.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan rasa dan ayat yang sesuai daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a. 2.2." Membaca dan memahami ayat da!am perenggan daripada pe!bagai bahan bacaan dengan sebutan yang betu! 2.#.1 Membaca dan memahami pe!bagai bahan kreati yang sesuai untuk menambah k,sa kata umum dan k,sa kata isti!ah ".6.1 Menghasi!kan penu!isan pe!bagai genre kreati secara berpandu dengan betu!. 4.1.2 Memahami dan menghasi!kan !irik !agu yang mengandungi mesej secara terka$a! dan menyampaikan me!a!ui nyanyian secara didik hibur 4.2.1Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betu! ,int,nasi yang
33

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :*,sa kata umum *,sa kata isti!ah 3spek (eni Bahasa )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

STANDARD PRESTASI

badan secara kreati semasa bercerita secara didik hibur Minggu 2" = Minggu 24 26.75.14 14.7#.14 76.7#.14

je!as dan susunan idea yang tepat me!a!ui penceritaan secara didik hibur.

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN TAHUN

HARI KEPUTERAAN SBP 0ANG d$/PETUAN AGUNG

34

MINGGU / TARIK H
Minggu 25 15.7#.14 19.7#.14

TEMA / TAJUK TEMA ' TRADISI KITA


Unit 27 4r,duk (eni

STANDARD KANDUNGAN
1." Mendengar, memahami dan memberi resp,ns terhadap sesuatu arahan, s,a!an dan pesanan yang didengar dengan betu!. 1.6 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a. 2." Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan dengan !ancar, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.".2 Mendengar, memahami dan memberikan resp,ns dengan betu! secara !isan terhadap s,a!an yang mengandungi kata tanya 1.6.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan, rasa dan ayat yang betu! daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a. 2.".2 Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tungga! sususan biasa dan susunan s,ngsang dengan !ancar, sebutan dan int,nasi yang betu! dan je!as. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan gra ik yang mengandungi ayat dengan betu!. 2.5.2 Membaca , memahami dan menaaku! mak!umat da!am bahan gra ik dan bahan bukan gra ik dengan betu! 2.#.1 Membaca dan memahami
35

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :-kata imbuhan -kata majmuk -ayat tungga! susunan biasa -ayat tungga! susunan s,ngsang -kata majmuk *,sa kata umum *,sa kata isti!ah Menaaku! 3spek (eni Bahasa )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

STANDARD PRESTASI

Minggu 2# 22.7#.14 2#.7#.14

2.5 Membaca, memahami dan menaaku! untuk Memindahkan mak!umat yang terdapat da!am pe!bagai bahan denganbetu!.

2.# Membaca pe!bagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

pe!bagai bahan kreati yang sesuai untuk menambah k,sa kata umum dan k,sa kata isti!ah 2.#.2 Membaca dan memahami pe!bagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat i!mu pengetahuan. ".#.2 Menu!is untuk menyampaikan mak!umat berbentuk pengumuman dengan betu! menggunakan bahasa yang santun. ".6.2 Menghasi!kan penu!isan kreati berbentuk imaginati+e dan deskripti secara berpandu dengan betu!. ".9.1 Mengedit dan memurnikan hasi! penu!isan daripada aspek penggunaan kata, imbuhan, kata majmuk dan tanda baca dengan betu!. 4.".1Mengujarkan dia!,g dengan sebutan yang betu! , int,nasi yang je!as dan bahasa badan yang sesuai me!a!ui !ak,nan secara didik hibur. 5.2." Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betu! da!am pe!bagai situasi.
36

".# Menu!is untuk Menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. ".6 Menghasi!kan penu!isan kreati da!am pe!bagai genre dengan betu!. ".9 Mengedit dan memurnikan hasi! penu!isan dengan betu!.

4." Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreati me!a!ui !ak,nan secara didik hibur 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai da!am pe!bagai situasi dengan betu!.

B. DT* E1+, 3 1/, 3 *Mengedit dan memurnikan hasi! penu!isan daripada aspek imbuhan, kata majmuk dan tanda baca yang dapat

mempengaruhi kha!ayak secara bertatasusi!a

MINGGU / TARIK H
Minggu 26 29.7#.14 7".76.14 = Minggu 29 7#.76.14 17.76.14

TEMA / TAJUK TEMA ' TRADISI KITA


Unit 21 /engar!ah :erita

STANDARD KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbua! dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber. 1.# Berbicara untuk menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber dengan tepat secara bertatasusi!a. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, rasa dan ayat daripada pe!bagai sumber dengan sebutan yang betu!. 2.4 Membaca dan memahami mak!umat yang tersurat dan tersirat daripada pe!bagai bahan untuk memberi resp,ns dengan betu!. 2.5 Membaca , memahami dan menaaku! untuk Memindahkan mak!umat

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber dengan menggunakan pe!bagai ayat da!am pe!bagai situasi secara bertatasusi!a 1.#.1 Berbicara untuk mendapatkan mak!umat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a. 2.2." Membaca dan memahami ayat da!am perenggan daripada pe!bagai bahan bacaan dengan sebutan yang betu!. 2.4." Membaca dan memahami mak!umat yang tersirat dengan tepat daripada bahan mu!timedia yang sesuai untuk membuat peni!aian dengan betu!. 2.5." Membaca, memahami dan menaaku! bahan gra ik untuk memindahkan mak!umat kepada bentuk bukan gra ik dengan betu!.
37

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :-kata nama khas hidup bukan manusia -kata kerja transiti dan kata kerja tak transiti - rasa dan ayat -ayat tungga! -ayat majmuk 3spek (eni Bahasa )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

STANDARD PRESTASI

yang terdapat da!am pe!bagai bahan denganbetu!. "." Membina dan menu!is perkataan, rasa dan ayat dengan betu!.

".".4 Membina dan menu!is pe!bagai jenis ayat berdasarkan bahan gra ik da!am satu perenggan dengan betu!. 4.".2 Mengujarkan dia!,g secara sp,ntan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran me!a!ui akti+iti !ak,nan secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betu! mengikut k,nteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja akti transiti dan tak transiti dengan betu! mengikut k,nteks. 5.".1 Memahami dan membina ayat tungga! sususan biasa dan ayat majmuk dengan betu! da!am pe!bagai situasi.

4." Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreati me!a!ui !ak,nan secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan g,!,ngan kata dengan betu! mengikut k,nteks.

B, DT1 E1+, , 4Membina dan menu!is pe!bagai jenis ayat

5." Memahami dan membina ayat yang betu! da!am pe!bagai situasi.

*4 !. 14 MINGGU / TARIK H

A2AL RAMADHAN TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM STANDARD PRESTASI

38

Minggu 29 1".76.14 16.76.14

1.5 Bercerita dan TEMA 3 NEGARAKU menceritakan sesuatu perkara semu!a dengan TERCINTA Unit 22 *ebanggan *ita tepat menggunakan sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang "9ibaca dengan tepat , sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu! menggunakan ayat tungga! dan ayat majmuk dengan betu!. 1.#.2 Berbicara untuk menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a.

(istem Bahasa :-ayat tungga! -ayat majmuk *,sa kata >m!ak rasa dan ayat, perkataan berimbuhan, tanda baca dan ejaan -p,!a ayat )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

1.# Berbicara untuk menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber dengan tepat secara bertatasusi!a. 2." Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan dengan !ancar, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!. 2.4 Membaca dan memahami mak!umat yang tersurat dan tersirat daripada pe!bagai bahan untuk memberi resp,ns dengan betu!. ".4 Menu!is im!ak dengan tepat.

2.".1 Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan yang mengandungi pe!bagai p,!a ayat dengan !ancar, sebutan dan int,nasi yang betu! dan je!as. 2.4.2 Membaca dan memahami mak!umat daripada bahan mu!timedia untuk membuat peni!aian dengan betu!. ".4.2 Menu!is im!ak rasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. 4.2.2 mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej me!a!ui penceritaan secara didik
39

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreati

semasa bercerita secara didik hibur

hibur.

40

MINGGU / TARIK H
Minggu "7 27.76.14 24.76.14

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber dengan menggunakan pe!bagai ayat da!am pe!bagai situasi secara bertatasusi!a 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu! menggunakan ayat tungga! dan ayat majmuk dengan betu!. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang 41ibaca dengan tepat , sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu! menggunakan ayat tungga! dan ayat majmuk dengan betu!.

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :-p,!a ayat 5& ? 53 -ayat tungga! -ayat majmuk -imbuhan a$a!an pe&, -ejaan dan tanda baca -ayat tanya tanpa kata tanya -ayat penyata -perkataan dan rasa *,sa kata umum *,sa kata isti!ah )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

STANDARD PRESTASI

1.4 Bertutur, berbua! dan TEMA 3 NEGARAKU menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara TERCINTA Unit 2" (ejarah &egara *ita 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semu!a dengan tepat menggunakan sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!.

daripada pe!bagai sumber.

Minggu "1 26.76.14 "1.76.14

2.2 Membaca dan memahami perkataan, rasa dan ayat daripada pe!bagai sumber dengan sebutan yang betu!. 2." Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan dengan !ancar, sebutan yang je!as

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan a$a!an dan berimbuhan akhiran da!am ayat daripada pe!bagai bahan bacaan dengan sebutan yang betu!. 2.".1 Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan yang mengandungi pe!bagai p,!a ayat dengan !ancar, sebutan dan int,nasi yang betu! dan je!as.
41

dan int,nasi yang betu!. 2.4 Membaca dan memahami mak!umat yang tersurat dan tersirat daripada pe!bagai bahan untuk memberi resp,ns dengan betu!. 2.# Membaca pe!bagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.4." Membaca dan memahami mak!umat yang tersirat dengan tepat daripada bahan mu!timedia yang sesuai untuk membuat peni!aian dengan betu!. 2.#.1 Membaca dan memahami pe!bagai bahan kreati yang sesuai untuk menambah k,sa kata umum dan k,sa kata isti!ah. 2.#.2 Membaca dan memahami pe!bagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat i!mu pengetahuan. "."." Membina dan menu!is ja$apan pemahaman berdasarkan s,a!an bertumpu dengan betu!.

"." Membina dan menu!is perkataan, rasa dan ayat dengan betu!. 4." Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreati me!a!ui !ak,nan secara didik hibur 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai da!am

4.".1 Mengujarkan dia!,g dengan sebutan yang betu!, int,nasi yang je!as dan bahasa badan yang sesuai me!a!ui !ak,nan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan *ata -erbitan3$a!an be% , me&, 4e&, te% dan di' dengan betu! da!am pe!bagai situasi. 5.".2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat -anya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya,
42

pe!bagai situasi dengan betu!. 5." Memahami dan membina ayat yang betu! da!am pe!bagai situasi. *3 !' 14 / *4 !' 14

ayat seru dan ayat perintah dengan betu!da!am pe!bagai situasi

HARI RA0A PUASA

43

MINGGU / TARIK H
Minggu "2 7".79.14 76.79.14

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu! menggunakan ayat tungga! dan ayat majmuk dengan betu!. 1.#." Berbicara untuk menyampaikan mak!umat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi rasa yang sesuai secara bertatasusi!a. 2.".1 Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan yang mengandungi pe!bagai p,!a ayat dengan !ancar, sebutan dan int,nasi yang betu! dan je!as. 2.4." Membaca dan memahami mak!umat yang tersirat dengan tepat daripada bahan mu!timedia yang sesuai untuk membuat peni!aian dengan betu!. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan gra ik yang mengandungi ayat dengan betu!.

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :-ayat tungga! susunan biasa -ayat majmuk - rasa -ayat penyata -ayat tanya dengan kata tanya -ayat tanya tanpa kata tanya )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

STANDARD PRESTASI

1.5 Bercerita dan TEMA 3 NEGARAKU menceritakan sesuatu perkara semu!a dengan TERCINTA Unit 24 :intai!ah &egara *ita tepat menggunakan sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!.

1.# Berbicara untuk menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber dengan tepat secara bertatasusi!a. Minggu "" 17.79.14 14.79.14 2." Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan dengan !ancar, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!. 2.4 Membaca dan memahami mak!umat yang tersurat dan tersirat daripada pe!bagai bahan untuk memberi resp,ns dengan betu!. 2.5 Membaca, memahami dan menaaku! untuk Memindahkan mak!umat yang terdapat da!am

44

pe!bagai bahan denganbetu!. 2.# Membaca pe!bagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. ".# Menu!is untuk Menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.4 Me!a a<kan dan memahami puisi dengan int,nasi yang betu! menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5." Memahami dan membina ayat yang betu! da!am pe!bagai situasi. 2.#.2 Membaca dan memahami pe!bagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat i!mu pengetahuan. ".#.2 Menu!is untuk menyampaikan mak!umat berbentuk pengumuman dengan betu! menggunakan bahasa yang santun. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan me!a a<kannya dengan sebutan dan int,nasi yang betu! dan je!as secara didik hibur. 5.".1 Memahami dan membina ayat tungga! sususan biasa dan ayat majmuk dengan betu! da!am pe!bagai situasi. 5.".2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat -anya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betu!da!am pe!bagai situasi

MINGGU / TARIK H
Minggu "4

TEMA / TAJUK TEMA 4 ALAM

STANDARD KANDUNGAN
1." Mendengar, memahami dan memberi resp,ns

STANDARD PEMBELAJARAN
1.".1 Mendengar, memahami,dan memberikan resp,ns yang
45

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :-ayat tungga! susunan

STANDARD PRESTASI

16.79.14 21.79.14

CERIA HIDUP SEJAHTER A


Unit 25 Mesra 3!am

terhadap sesuatu arahan, s,a!an dan pesanan yang didengar dengan betu!.

sesuai secara !isan atau gerak !aku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenisayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betu!. 1."." Mendengar, memahami dan memberikan resp,ns dengan menyampaikan pesanan dengan betu!. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu! menggunakan ayat tungga! dan ayat majmuk dengan betu!. 2.".2 Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tungga! sususan biasa dan susunan s,ngsang dengan !ancar, sebutan dan int,nasi yang betu! dan je!as. 2.4.1 Membaca dan memahami mak!umat untuk mengena! pasti pertautan idea da!am bahan mu!timedia bagi membuat rama!an dengan tepat 2.5.1 Membaca dan memahami bahan gra ik yang mengandungi ayat dengan betu!.
46

biasa -ayat tungga! susunan s,ngsang -ayat tungga! -ayat majmuk -ayat perintah jenis ayat permintaan -ayat perintah jenis ayat suruhan Menaaku! )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semu!a dengan tepat menggunakan sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!. 2." Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan dengan !ancar, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!.

2.4 Membaca dan memahami mak!umat yang tersurat dan tersirat daripada pe!bagai bahan untuk memberi resp,ns dengan betu!. 2.5 Membaca, memahami dan menaaku! untuk Memindahkan mak!umat yang terdapat da!am pe!bagai bahan

B. DB1 E1+* 4 1Membaca, memahami dan membuat rama!an daripada bahan yang dibaca secara bertatasusi!a

denganbetu!. ".5 Mencatat mak!umat yang betu! tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber. ".6 Menghasi!kan penu!isan kreati da!am pe!bagai genre dengan betu!. 4." Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreati me!a!ui !ak,nan secara didik hibur ".5.1 Mencatat mak!umat yang betu! mengikut susunan daripada pe!bagai sumber. B4 DT1 E1 + , 1 1Mencatat mak!umat yang betu! mengikut susunan daripada pe!bagai sumber

".6.1 Menghasi!kan penu!isan pe!bagai genre kreati secara berpandu dengan betu!. 4.".2 Mengujarkan dia!,g secara sp,ntan berpandukan bahan rangsangan dengan bahan badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran me!a!ui akti+iti !ak,nan secara didik hibur. 5.".2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat -anya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betu!da!am pe!bagai situasi

5." Memahami dan membina ayat yang betu! da!am pe!bagai situasi.

MINGGU / TARIK H
Minggu "5 24.79.14 -

TEMA / TAJUK TEMA 4 ALAM CERIA HIDUP SEJAHTER

STANDARD KANDUNGAN
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semu!a dengan tepat menggunakan sebutan yang je!as dan

STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu! menggunakan ayat tungga! dan
47

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :-kata nama am hidup bukan manusia -ayat tanya -ayat penyata

STANDARD PRESTASI

29.79.14

A
Unit 2# 4endidikan 3!am (ekitar

int,nasi yang betu!. 1.# Berbicara untuk menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber dengan tepat secara bertatasusi!a. 2.4 Membaca dan memahami mak!umat yang tersurat dan tersirat daripada pe!bagai bahan untuk memberi resp,ns dengan betu!. 2.5 Membaca, memahami dan menaaku! untuk Memindahkan mak!umat yang terdapat da!am pe!bagai bahan denganbetu!. ".2 Menu!is huru , suku kata, perkataan, rasa dan ayat secara mekanis dengan betu! dan kemas. ".5 Mencatat mak!umat yang betu! tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber. 5.1 Memahami dan menggunakan g,!,ngan

ayat majmuk dengan betu!. *,sa kata 1.#." Berbicara untuk menyampaikan mak!umat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi rasa yang sesuai secara bertatasusi!a 2.4." Membaca dan memahami mak!umat yang tersirat dengan tepat daripada bahan mu!timedia yang sesuai untuk membuat peni!aian dengan betu!. 2.5.2 Membaca , memahami dan menaaku! mak!umat da!am bahan gra ik dan bahan bukan gra ik dengan betu!. )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

B. DB1 E* +* 4 ,Membaca dan memahami mak!umat yang tersirat serta membuat peni!aian secara bertatasusi!a

".2.6 Menu!is rasa dan ayat tungga! secara mekanis da!am bentuk tu!isan berangkai dengan betu! dan kemas. ".5.2 Mencatat mak!umat yang betu! untuk membuat carta a!ir daripada pe!bagai sumber.

48

kata dengan betu! mengikut k,nteks. 5." Memahami dan membina ayat yang betu! da!am pe!bagai situasi.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia dan penj,d,h bi!angan dengan betu! mengikut k,nteks. 5.".2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat -anya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betu!da!am pe!bagai situasi

,1 !3 14 MINGGU / TARIK H
Minggu "# 71.79.14 74.79.14 Minggu "6 76.79.14 11.79.14

HARI KEBANGSAAN TEMA / TAJUK TEMA 4 ALAM CERIA HIDUP SEJAHTER A


Unit 26 8aga!ah 3!am *ita

STANDARD KANDUNGAN
1.# Berbicara untuk menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber dengan tepat secara bertatasusi!a. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, rasa dan ayat daripada pe!bagai sumber dengan sebutan yang betu!.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.#.1 Berbicara untuk mendapatkan mak!umat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan a$a!an dan berimbuhan akhiran da!am ayat daripada pe!bagai bahan bacaan dengan sebutan yang betu! 2.2." Membaca dan memahami ayat da!am perenggan daripada pe!bagai bahan bacaan dengan sebutan yang betu!.
49

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :-ayat tungga! -ayat majmuk -imbuhan )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

STANDARD PRESTASI

2.4 Membaca dan memahami mak!umat yang tersurat dan tersirat daripada pe!bagai bahan untuk memberi resp,ns dengan betu!.

2.4.1 Membaca dan memahami mak!umat untuk mengena! pasti pertautan idea da!am bahan mu!timedia bagi membuat rama!an dengan tepat 2.4.2 Membaca dan memahami mak!umat daripada bahan mu!timedia untuk membuat peni!aian dengan betu!. ".2.# Menu!is ayat tungga! dan ayat majmuk secara mekanis dengan betu! dan kemas.

".2 Menu!is huru , suku kata, perkataan, rasa dan ayat secara mekanis dengan betu! dan kemas. "." Membina dan menu!is perkataan, rasa dan ayat dengan betu!. ".# Menu!is untuk Menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. ".6 Menghasi!kan penu!isan kreati da!am pe!bagai genre dengan betu!. 4.2 Mengujarkan bahasa

"."." Membina dan menu!is ja$apan pemahaman berdasarkan s,a!an bertumpu dengan betu!. ".#.2 Menu!is untuk menyampaikan mak!umat berbentuk pengumuman dengan betu! menggunakan bahasa yang santun. ".6.2 Menghasi!kan penu!isan kreati berbentuk imaginati+e dan deskripti secara berpandu dengan betu!. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betu!, int,nasi yang je!as dan susunan idea yang tepat me!a!ui
50

yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreati semasa bercerita secara didik hibur 4." Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreati me!a!ui !ak,nan secara didik hibur 5." Memahami dan membina ayat yang betu! da!am pe!bagai situasi. 1* !4 14 / *! !4 14 1. !4 14

penceritaan secara didik hibur. 4.".2 Mengujarkan dia!,g secara sp,ntan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran me!a!ui akti+iti !ak,nan secara didik hibur. 5.".1 Memahami dan membina ayat tungga! sususan biasa dan ayat majmuk dengan betu! da!am pe!bagai situasi.

CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL * CUTI HARI MALA0SIA


TEMA / TAJUK
TEMA 1! SAINS TEKNOLOGI DAN INO5ASI Unit 29 3kti+iti (ains 2.5 Membaca, memahami dan menaaku! untuk

MINGGU / TARIK H
Minggu "9 21.79.14 25.79.14

STANDARD KANDUNGAN
1.6 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.6.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan rasa dan ayat yang sesuai daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a. 2.5.1 Membaca dan memahami
51

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :-kata hubung gabungan )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

STANDARD PRESTASI

Memindahkan mak!umat yang terdapat da!am pe!bagai bahan denganbetu!.

bahan gra ik yang mengandungi ayat dengan betu!. 2.5." Membaca, memahami dan menaaku! bahan gra ik untuk memindahkan mak!umat kepada bentuk bukan gra ik dengan betu!.

".2 Menu!is huru , suku kata, perkataan, rasa dan ayat secara mekanis dengan betu! dan kemas. 5.1 Memahami dan menggunakan g,!,ngan kata dengan betu! mengikut k,nteks.

".2.# Menu!is ayat tungga! dan ayat majmuk secara mekanis dengan betu! dan kemas. 5.1.5 Memahami dan menggunakan pe!bagai jenis kata adjekti dengan betu! mengikut k,nteks. 5.1.# Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betu! mengikut k,nteks.

52

MINGGU / TARIK H
Minggu 47 29.79.14 72.17.14

TEMA / TAJUK TEMA 4 ALAM CERIA HIDUP SEJAHTER A


Unit 29

STANDARD KANDUNGAN
1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, rasa dan ayat dengan betu!. 1.# Berbicara untuk menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber dengan tepat secara bertatasusi!a. 2." Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan dengan !ancar, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!. 2.4 Membaca dan memahami mak!umat yang tersurat dan tersirat daripada pe!bagai bahan untuk memberi resp,ns dengan betu!. 2.# Membaca pe!bagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.# mendengar, memahami dan menyebut rasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betu! dan tepat

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa -ayat tungga! susunan biasa dan ayat majmuk -ayat penyata -ayat tanya dengan kata tanya -ayat tanya tanpa kata tanya -ayat seruan -ayat perintah -p,!a ayat *,sa kata umum *,sa kata isti!ah 3spek (eni Bahasa!ak,nan )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

STANDARD PRESTASI

Minggu 41 75.17.14 79.17.14

(ains dan -ekn,!,gi

1.#.1 Berbicara untuk mendapatkan mak!umat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a. 2.".1 Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan yang mengandungi pe!bagai p,!a ayat dengan !ancar, sebutan dan int,nasi yang betu! dan je!as. 2.4.1 Membaca dan memahami mak!umat untuk mengena! pasti pertautan idea da!am bahan mu!timedia bagi membuat rama!an dengan tepat 2.#.1 Membaca dan memahami pe!bagai bahan kreati yang sesuai untuk menambah k,sa kata umum dan k,sa kata isti!ah.
53

"." Membina dan menu!is perkataan, rasa dan ayat dengan betu!. ".# Menu!is untuk Menyampaikan mak!umat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4." Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreati me!a!ui !ak,nan secara didik hibur 5." Memahami dan membina ayat yang betu! da!am pe!bagai situasi.

"."." Membina dan menu!is ja$apan pemahaman berdasarkan s,a!an bertumpu dengan betu!. ".#.1 Menu!is untuk menyampaikan mak!umat yang betu! menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun. 4.".1 Mengujarkan dia!,g dengan sebutan yang betu!, int,nasi yang je!as dan bahasa badan yang sesuai me!a!ui !ak,nan secara didik hibur. 5.".1 Memahami dan membina ayat tungga! sususan biasa dan ayat majmuk dengan betu! da!am pe!bagai situasi. 5.".2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat -anya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betu!da!am pe!bagai situasi B1 DT1 E1 +, . 1Menu!is untuk menyampaikan mak!umat dengan tepat menggunakan idea utama dan idea sampingan

MINGGU / TARIK H
Minggu 42 12.17.14

TEMA / TAJUK TEMA 4 ALAM CERIA HIDUP

STANDARD KANDUNGAN
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semu!a dengan tepat menggunakan

STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu! menggunakan ayat tungga! dan
54

PENGISIAN KURIKULUM
(istem Bahasa :-p,!a ayat -kata sendi nama -

STANDARD PRESTASI

1#.17.14

SEJAHTER A
Unit "7

sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!. 1.6 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a.

ayat majmuk dengan betu!. 1.6.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan rasa dan ayat yang sesuai daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a 1.6.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan, rasa dan ayat yang betu! daripada pe!bagai sumber secara bertatasusi!a. )M*: -kreati+iti dan in,+asi-M* .be!ajar me!a!ui -M*

Minggu 4" 19.17.14 2".17.14

>n,+asi dan %eka :ipta

Minggu 44 2#.17.14 "7.17.14

2." Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan dengan !ancar, sebutan yang je!as dan int,nasi yang betu!. 2.4 Membaca dan memahami mak!umat yang tersurat dan tersirat daripada pe!bagai bahan untuk memberi resp,ns dengan betu!. 2.5 Membaca, memahami dan menaaku! untuk Memindahkan mak!umat yang terdapat da!am pe!bagai bahan dengan betu!.

2.".1 Membaca kuat pe!bagai bahan bacaan yang mengandungi pe!bagai p,!a ayat dengan !ancar, sebutan dan int,nasi yang betu! dan je!as. 2.4.2 Membaca dan memahami mak!umat daripada bahan mu!timedia untuk membuat peni!aian dengan betu!.

2.5.1 Membaca dan memahami bahan gra ik yang mengandungi ayat dengan betu!. 2.5.2 Membaca , memahami dan menaaku! mak!umat da!am bahan
55

gra ik dan bahan bukan gra ik dengan betu!. 2.# Membaca pe!bagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. ".6 Menghasi!kan penu!isan kreati da!am pe!bagai genre dengan betu!. 5.1 Memahami dan menggunakan g,!,ngan kata dengan betu! mengikut k,nteks. 2.#.2 Membaca dan memahami pe!bagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat i!mu pengetahuan. ".6.2 Menghasi!kan penu!isan kreati berbentuk imaginati+e dan deskripti secara berpandu dengan betu!. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betu! mengikut k,nteks.

56