Anda di halaman 1dari 6

Nama: __________________________________________________ Tingkatan: _______________________________________________

BAHAGIAN A (Objektif) Jawab semua soalan. 1. Manakah antara berikut bukan satu fenomena semula jadi? A. Pencairan ais C. Penghasilan cip elektronik B. Buah kelapa jatuh ke tanah

D. Tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa 2. Namakan bidang yang mengkaji planet dan bintang. A. Astronomi B. Fizik C. D. Meteorologi Geologi

3. Rajah di bawah menunjukkan satu simbol berbahaya.

Antara berikut, bahan kimia yang manakah mempunyai simbol ini? A. B. Uranium C. Etanol Natrium sianida D. Asid sulfurik pekat

4. Maklumat berikut menunjukkan prosedur satu eksperimen untuk mengkaji bagaimana panjang bandul ringkas mempengaruhi ayunannya. KLMMerekodkan data terkumpul Membuat kesimpulan Membuat pemerhatian

N - Menganalisis dan mentafsirkan data Antara berikut, yang manakah disusun mengikut urutan yang betul? A. L, M, N, K B. M, K, N, L C. D. N, K, L, M K, L, N, M
1

5. Manakah yang berikut merupakan alat yang paling sesuai untuk mengukur diameter bagi tabung didih?

A. J B.

C.

D.

6. Rajah di bawah menunjukkan satu bentuk yang dilukiskan pada sekeping kertas graf?

Apakah anggaran luas bentuk itu? A. B. 21 cm2 22 cm2 C. D.

20 cm2 19 cm2

7. Rajah 1 menunjukkan radas untuk menyukat isipadu cecair.

Berdasarkan rajah di atas, yang manakah antara berikut yang paling sesuai disukat menggunakan radas ini? A. 0.55 ml B. 5.55 ml C. D. 25.55 ml
2

25.50 ml

Apakah alat yang digunakan untuk mengukur arus elektrik? A. Termometer B. Ohmeter C. Ammeter D. Voltmeter

9. Rajah di bawah menunjukkan satu alat pengukuran.

Apakah kegunaan alat tersebut? A. B.

Untuk mengukur luas sesuatu objek Untuk menyukat jisim sesuatu objek

C. Untuk menyukat panjang sesuatu objek D. Untuk menyukat berat sesuatu objek

10. Rajah menunjukkan sehelai daun.

Antara alat pengukuran berikut, yang manakah boleh digunakan untuk mengukur luas permukaan daun? A. B. Opisometer Angkup luar C. D. Seutas benang Sekeping kertas graf

11 Pasangan manakah yang menunjukkan dengan betul kuantiti fizik dan unit S.I? Kuantiti fizik A B C D Jisim Arus elektrik Suhu Masa Unit S.I Newton Voltan Celcius Saat
3

12. Antara berikut, penukaran yang manakah betul? A. B. 5 km = 5000 m 8 kg = 800 g 1 jam = 60 saat 2 cm = 200 m

C. D.

13 Berikut merupakan catatan yang dibuat oleh seorang pelajar semasa mengukur sebuah bikar. Diameter luar = 9.7 cm Diameter dalam = 8.9 cm Berdasarkan data di atas, hitung ketebalan dinding bikar itu. A. 4 mm B. 5 mm C. 8 mm D. 10 mm

14. Rajah 2 menunjukkan empat guli yang serupa dimasukkan ke dalam satu silinder penyukat mengandungi guli P.

Apakah isipadu bagi setiap guli? A. 1.6 cm3 B. 2.0 cm3 C. D.

3.0 cm3 3.6 cm3

15 Sebiji botol yang mempunyai isipadu 30 cm3 berisi 24 cm3 air. Sebiji bebola keluli ke dalam botol supaya paras air memenuhi botol itu. A. 10 B. 20 C. D. 40 100

boleh menyesarkan 0.3 cm3 air. Hitung bilangan bebola keluli yang perlu dimasukkan

16. Jadual di bawah menunjukkan isipadu bagi bebola logam yang bilangannya berbeza menggunakan kaedah sesaran air. Bilangan bebola logam 3 5 Ramalkan jumlah isipadu bagi 9 bebola logam. A. 25 cm3 B. 30 cm3 C. D. 42 cm3 36 cm3 Isipadu (cm3) 12 20

17. Daya graviti yang bertindak ke atas suatu objek dikenali sebagai A. B. Ketumpatan Isipadu

C. Jisim D. Berat

18. Jisim bagi objek X ialah 30 kg di Bumi. Berapakah jisim objek itu di bulan? A. B. 5 kg 30 kg

C. 60 kg D. 180 kg 19. Apakah unit S.I bagi berat? A. B. Newton Kilogram

C. Kg m-3 D. Meter

20. Antara berikut, yang manakah bukan unit untuk panjang? A. B. Ela Kaki

C. Rantai D. Gram

Bahagian B (Subjektif) 1. Rajah di bawah menunjukkan satu kaedah yang digunakan di dalam satu aktiviti.

a) Nyatakan tujuan aktiviti ini. ________________________________________________________________ ( 1 m )

b) Namakan dua alat pengukuran yang digunakan di dalam aktiviti ini. 1. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ (2 m )

c) Di dalam aktiviti ini, tiga bacaan direkodkan seperti berikut : Bacaan 1 2 3 I. Diameter bekas (cm) 3.1 3.0 3.2 Hitungkan diameter purata bekas.

(2 m)