Anda di halaman 1dari 7

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

1 MENGETAHUI ASAS IDENTITI DIRI,KELUARGA,MASYARAKAT,BUDAYA,KEWARGANEGARAAN DAN CABARAN MASA DEPAN. B1D6 MENGETAHUI MAKSUD KEAMANAN DALAM SEBUAH NEGARA

EVIDENS

B1D6E1 MENYATAKAN MAKSUD KEAMANAN NEGARA.

AKTIVITI

Guru bertanyakepadapelajarbeberapasoalansecararawakmengenaimaksudkeamanan . ( PENTAKSIRAN merujukkepadabukuteks di halaman 126). Contohsoalan:CONTOH ITEM 1. Berikanmaksudkeamanan yang andafaham? 2. Berikancontoh-contohnegara yang amandannegara yang tidakaman?

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

2 MENGETAHUI DAN MEMAHAMI IDENTITI DIRI,KELUARGA,MASYARAKAT,BUDAYA,KEWARGANEGARAAN DAN CABARAN MASA DEPAN. B2D6 MENGETAHUI DAN MEMAHAMAI KEPENTINGAN KEAMANAN NEGARA DAN SEJAGAT

EVIDENS

B2D6E1 MENYENARAIKAN KEPENTINGAN KEAMANAN NEGARA DAN SEJAGAT

AKTIVITI

Guru memperdengarkan/ menayangkanpetikan/sedutanberitakepadapelajartentangisukeamanan Negara PENTAKSIRAN dansejagat. ( merujukkepadabukuteks di halaman 126). Contohsoalan:CONTOH ITEM 1. Berdasarkanpetikan yang diberipelajarmenyenaraikankepentingankeamanan Negara dansejagat.

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

BAND PERNYATAAAN STANDARD

3 MENGETAHUI DAN MEMAHAMI IDENTITIDIRI,KELUARGA,MASYARAKAT,BUDAYA,KEWARGANEGARAAN DAN CABARAN MASA DEPAN SERTA BOLEH MELAKSANAKAN KEMAHIRAN SIVIK DENGAN BAIK. B3D6 MEMAHAMI DAN MENGENAL PASTI ANCAMAN DALAMAN DAN LUARAN TERHADAP NEGARA.

DESKRIPTOR

EVIDENS

B3D6E1 MENJELASKAN JENIS-JENIS ANCAMAN DALAMAN DAN LUARAN.

AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM

Pelajarmelengkapkanjadual/petamindatentangancamandalamandanluaran. ( merujukkepadabukuteks di halaman 129-132). Contohlembarankerja.

ANCAMAN DALAMAN

ANCAMAN LUARAN

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

4 MENGETAHUI, MEMAHAMI DAN MENGAMALKAN KEMAHIRAN SIVIK DENGAN DEDIKASI KE ARAH MEMBENTUK WARGANEGARA YANG BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB, PATRIOTIK DAN BERSATU PADU. B4D6 MENGHARGAI DAN MENGEKALKAN KEAMANAN NEGARA DAN SEJAGAT.

EVIDENS

B4D6E1 MENGHASILKAN KARYA YANG MENUNJUKKAN SOKONGAN TERHADAP KEAMANAN.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Pelajarmelaksanakanaktivitisecaraberkumpulandenganmenghasiikan:-kainrentang - poster - karyakreatif - kaducapan/ suratpenghargaan.

Mengikutkreativitipelajarbertemakankeamanan.

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

BAND PERNYATAAN STANDARD

5 MENGAPLIKASI PENGETAHUAN SERTA MENGAMALKAN KEMAHIRAN DAN NILAI SIVIK SECARA KONSISTEN KE ARAH MELAHIRKAN WARGANEGARA YANG BERSIKAP POSITIF, BERTANGGUNGJAWAB, BERUPAYA MENYELESAIKAN MASALAH DAN BERSEDIA MENGHADAPI CABARAN. B5D6 PRIHATIN TERHADAP KES-KES PENCABULAN HAK ASASI MANUSIA.

DESKRIPTOR

EVIDENS

B5D6E1 MENULIS LAPORAN MENGENAI KES-KES PENCABULAN HAK ASASI MANUSIA.

AKTIVITI

Pelajarmengumpulmaklumattentangsatutajukkespencabulanhakasasikemanusiaan yang dipilihdanmenyiapkandalamkumpulan.(merujukkepadabukuteks di halaman PENTAKSIRAN 157). Pelajarmenulislaporanmengikut format yang disediakanseperti di bawah:- menyatakanisu/masalah - lokasi -punca -cadangan/langkah - bahansokongan Setiapkumpulandiberikantugasanmengikuttajuk-tajuk di bawah:-pemerdaganganmanusia -buruhkanak-kanak -penderaan -isuPalestin

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

BAND PERNYATAAN STANDARD

6 MENGAPLIKASI PENGETAHUAN SERTA MENGAMALKAN KEMAHIRAN DAN NILAI SIVIK SECARA KONSISTEN SEBAGAI WARGANEGARA YANG BERAKHLAAK MULIA, PRIHATIN, BERWAWASAN, BERTANGGUNGJAWAB, PATRIOTIK DAN BERSEDIA MENYUMBANG KE ARAH PEMBANGUNAN DIRI, MASYARAKAT DAN NEGARA SERTA BOLEH DITELADANI. B6D6 MENGEKSPRESI PERASAAN TERHADAP ISU-ISU HAK ASASI MANUSIA.

DESKRIPTOR

EVIDENS

B6D6E1 MEMBENTANGKAN LAPORAN TENTANG KES-KES PENCABULAN HAK ASASI MANUSIA.

AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM

Pelajarmembentangkanlaporan yang dihasilkandalamkumpulan.

Contoh-contohprojek yang bolehdihasilkanolehpelajarialah:- bukuskrap -laporan/brosur -power point.Contohsoalan 1. Berikanmaksudkeamanan yang andafaham? 2. Berikancontoh-contoh Negara yang amandan Negara yang tidakaman?