Anda di halaman 1dari 4

1 BORANG SOAL SELIDIK Kerja Kursus Pengajian Am Borang ini mengandungi 21 soalan.

. Sila berikan penilaian anda berdasarkan skala berikut dengan menandakan (/). Bahagian A : Latar Belakang Responden 1) Alamat : ___________________ 2) Jantina : Lelaki ( ) 3) Bangsa : Melayu ( ) India ( ) Cina ( ) Lain lain ( ) 4) Umur : 20 tahun ke bawah ( ) 21 - 39 tahun ( ) 40 - 60 tahun ( ) 61 tahun ke atas ( ) 5) Pekerjaan : Peniaga ( ) Petani ( ) Nelayan ( ) Kerajaan ( ) Swasta ( ) Tidak bekerja ( ) Lain - lain ( sila nyatakan ) ______________________ 6) Bilangan isi rumah _____ orang. Perempuan ( )

Bahagian B : Kajian Banjir 7) Berapa lamakah anda telah menetap di kawasan ini? i. satu tahun ke bawah ii. 1-3 tahun iii. 3 - 6 tahun iv. 6 - 9 tahun v. 9 tahun ke atas

8) Mengapa kawasan ini dipilih sebagai tempat tinggal anda? 1- Faktor kewangan 2- Faktor ekonomi 3- Faktor perhubungan 4- Faktor kekeluargaan 5- Lain - lain ( sila nyatakan ) ___________

2 9) Adakah kawasan ini pernah dilanda banjir? 1- Ya Tandakan / bagi jawapan yang sesuai. 10) Apakah punca-punca berlakunya banjir di kawasan anda? ( ___ ) Pasang surut ( ___ ) Hujan ( ___ ) Paras tanah yang rendah ( ___ ) Adanya sungai yang berdekatan ( ___ ) Sistem perparitan yang tidak sempurna ( ___ ) Kekurangan kawasan lapang ( ___ ) Lain - lain ( sila nyatakan ) ________________ 11) Berapakah lama masa yang diambil untuk air surut? 1- 3 jam ke bawah ( ) 2- 3 jam - 24 jam 3- 1 hari - 7 hari 12) Bagaimanakah anda boleh mengetahui banjir akan berlaku di kawasan anda? ( ___ ) Iklim / cuaca ( ___ ) Reaksi binatang ( ___ ) Kepercayaan tertentu ( ___ ) Sungai ( ___ ) Media elektronik ( ___ ) Media cetak ( ___ ) Ketua masyarakat / AJKK ( ___ ) Tidak tahu ( ___ ) Lain - lain ( sila nyatakan ) __________________ 4- 1 mingu - 4 minggu 5- 1 bulan ke atas 2- Tidak

13) Siapakah pihak yang sering memberi amaran tentang akan berlakunya banjir? ( ___ ) Polis ( ___ ) Jabatan Pengairan dan Saliran ( ___ ) Jabatan Penerangan ( ___ ) Media cetak ( ___ ) Media elektronik ( ___ ) Ketua masyarakat / AJKK ( ___ ) Tidak ada ( ___ ) Lain - lain ( sila nyatakan ) _____________

3 14) Adakah anda merasakan cara pemberitahuan oleh pihak di atas berkesan? 1- Ya 2- Tidak 3- Tidak pasti

15) a) Semasa banjir yang lepas adakah anda telah dipindahkan? ( terbaru ) 1- Ya 2- Tidak

b) Jika YA, dimanakah anda dipindahkan? 1- Sekolah 2- Dewan serbaguna Tandakan / jawapan yang sesuai 16) Apakah langkah - langkah yang diambil oleh pihak berkuasa untuk menghadapi banjir? ( ___ ) Membina kolam takungan ( ___ ) Mendalamkan dan melebarkan sungai ( ___ ) Membina benteng dan tembok ( ___ ) Membersihkan parit yang tersumbat ( ___ ) Memperbaiki system perparitan ( ___ ) Lain - lain ( sila nyatakan ) ________________ 17) Pada pandangan anda, apakah langkah yang paling berkesan untuk menghadapi masalah banjir? _______________________________________________________________ 18) Semasa berlakunya banjir, apakah kesulitan yang anda hadapi ? ( ___ ) Tidak dapat pergi bekerja ( ___ ) Anak - anak tidak dapat ke sekolah ( ___ ) Tidak dapat berniaga ( ___ ) Pengangkutan dan perhubungan luar terjejas ( ___ ) Aktiviti sosial tergendala ( ___ ) Lain - lain ( sila nyatakan ) ________________ 3- Rumah kebajikan masyarakat 4- Lain- lain ( sila nyatakan )________

4 19) a) Adakah anda mengalami sebarang kerugian akibat kejadian banjir di kawasan anda ? 1- Ya 2- Tidak

b) Jika YA, apakah bentuk kerugian yang anda hadapi ? ( ___ ) Rumah ( ___ ) Kenderaan ( ___ ) Tanaman ( ___ ) Binatang ternakan ( ___ ) Lain - lain ( sila nyatakan ) ________________

Tandakan / jawapan yang sesuai 20) Apakah kesan - kesan banjir ke atas persekitaran dan masyarakat ? ( ___ ) Kerosakan jalan raya ( ___ ) Kerosakan jambatan / titi ( ___ ) Sampah sarap merata - rata ( pencemaran ) ( ___ ) Lain - lain ( sila nyatakan ) ___________________

21) Adakah anda mempunyai rancangan untuk berpindah ke tempat lain ? 1- Akan berpindah 2- Mungkin berpindah 3- Tidak pasti 4- Tetap tinggal di sini

Sekian, terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai