Anda di halaman 1dari 13

SISTEM PENGECAS FUNGSI: Sebaik sahaja enjin dihidupkan sistem pengecas akan mula mengecas bateri iaitu untuk

mengembalikan balik (memenuhkan) kuasa arus bateri yang telah berkurangan semasa menghidupkan enjin. Selain mengecas bateri, sistem pengecas juga berperanan untuk membekalkan arus pada semua peralatan elektrik dan elektr nik yang ada pada kenderaan. Ini bermakna sebaik sahaja enjin hidup, bateri b leh ditanggalkan dari kenderaan dan dipasang semula apabila kenderaan tersebut hendak dihidupkan semula. !"US: !rus terbahagi kepada dua, arus terus dan arus ulang alik. !kan tetapi arus yang digunakan pada kenderaan adalah arus terus dan semua k mp nen elektrik kenderaan termasuk ment l dari arus jenis arus terus. !rus ulang alik b leh ditukar atau dijadikan arus terus dengan menggunakan di d. #i d berperanan untuk menukar arus ulang alik kepada arus terus. $erdapat % k mp nen yang b leh menghasilkan arus dari pergerakan k mp nen tersebut. Generat r dan alternat r. &erbe'aannya generat r menghasilkan arus terus dan alternat r pula menghasilkan arus ulang alik. (ila alternat r digunakan pada kenderaan ia mempunyai di d dimana arus ulang alik yang dihasilkan leh alternat r ditukarkan kepada arus terus sebelum ianya dihantar ke semua peralatan elektrik pada kenderaan dan untuk mengecas bateri. )*NIS SIS$*+ &*NG*,!S: $erdapat dua jenis sistem pengecas yang digunakan pada kenderaan. Sistem &engecas Generat rSistem ini menggunakan generat r yang digerakkan secara mekanikal leh kuasa enjin dan b leh menghasilkan arus. !rus yang dihasilkan adalah arus terus. .elemahan generat r adalah pada kelajuan rendah ia tidak mampu untuk menghasilkan arus yang cukup untuk mengecas bateri. /leh itu jika digunakan juga generat r tersebut mesti dibesarkan atau

dilajukan. Ini bermakna berat enjin akan bertambah dan kuasa enjin akan berkurangan kerana menggerakkan generat r. Sistem &engecas !lternat rSistem ini menggunakan alternat r yang digerakkan secara mekanikal leh kuasa enjin dan b leh menghasilkan arus. !rus yang dihasilkan adalah arus ulang alik. .enderaan hanya memerlukan arusterus, leh itu di alternat r dipasang peralatan elektr nik dipanggil di d yang b leh menukar arus ulang alik kepada arus terus sebelum dihantar untuk mengecas bateri dan kegunaan semua peralatan elektrik kenderaan. .elebihan alternat r adalah, ia mampu menghasilkan arus yang cukup untuk mengecas bateri 0alaupun dalam kelajuan rendah dan sai'nya b leh dikecilkan. !rus yang alternat r hasilkan bukan bergantung kepada sai' atau kelajuan pusingannya akan tetapi bergantung pada peralatan elektr nik (di d) yang dipasang di dalamnya. /leh itu pada hampir ke semua kenderaan sekarang dipasang dengan sistem pengecas alternat r. ./+&/N*N1./+&/N*N SIS$*+ &*NG*,!S )*NIS !2$*"N!$/": 3. %. 4. 5. 6. (ateri. Fius. "egulat r. !lternat r. $ali sa0at alternat r serta unit pelaras.

"*GU2!$/": (er7ungsi untuk menga0al arus yang dihasilkan leh alternat r. !lternat r berkemampuan menghasilkan arus yang jauh lebih tinggi semasa ber perasi. )ika arus ini tidak dika0al dan dibenarkan mengecas bateri dengan arus yang tinggi maka bateri tidak dapat bertahan lama, air bateri cepat kering dan bateri sentiasa mengalami keadaan yang panas lampau. (ukan itu sahaja semua peralatan elektrik akan terbakar atau r sak kerana menerima arus yang berlebihan. (ateri mesti dicas dengan arus yang rendah, pr ses cas perlahan. ./+&/N*N1./+&/N*N U$!+! !2$*"N!$/": 3. #ua pasang kerangka hujung-

Ia biasanya dibuat daripada aluminium al i dan digegaskan di bahagian hadapan pemutar dan juga merupakan pencagak kepada pepasangan pemegun. Ia mencagak dengan galas jenis beb la. &ada kerangka hadapan terdapat satu kipas penyejuk bersama kapi (pulley) yang dihubungkan dengan talisa0at untuk pacuan enjin. %. &epasangan r t r atau pemutarIa merupakan ketulan belitan gegelung da0ai yang dipasangkan ke dalam satu buku b ngk l besi lembut. (elitan dan b ngk l disatukan di antara satu segmen besi lembut yang bersilang dikenali sebagai kutub. &epasangan mempunyai satu teras dan merupakan aci pemutar. 4. &epasangan pemegun atau stat rIa dicagakkan di antara satu kerangka hujung. Ia terdiri daripada belitan da0ai yang dilingkarkan ke lapisan teras lembut. $erdapat tiga atau enam da0ai sambungan luar dan biasanya disambungkan ke pepasangan di d. &emegun biasanya diperbuat dengan tiga belitan berasingan. $erdapat dua jenis penyambungan tiga belitan da0ai iaitu penyambungan star dan delta. 5. Gelang gelincir (slip ring)Ia merupakan tempat berus ditetapkan. Ia disambungkan ke penyambung pemutar. $erdapat dua set gelang gelincir yang diperbuat daripada tembaga dan digegaskan ke hujung belakang pemutar. 6. &epasangan di d atau penerus (magneti'ing di de)#i d adalah peranti elektr nik yang hanya membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Ia bertindak seperti injap. #alam alternat r terdapat banyak di d. $iap1tiap sel terdiri daripada tiga di d p siti7 dan set lainnya terdiri daripada di d negati7. $iap1tiap set disambungkan selari dan dicagakkan ke atas kepingan pengalir haba sebagai empangan haba. &epasangan ini berperanan menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. &epasangan di d dicagakkan ke kerangka hujung belakang. .*N#!2I!N ,!S !2$*"N!$/": .etika Suis Utama #ipasang-

!rus mengalir dari bateri terus ke suis utama dan 7ius. .emudian dibahagikan kepada dua penca0ang. &enca0ang satu ke pengatur tamatan IG kemudian ke gelung pemutar apabila sesentuh (&4, &5) menghubungkan ke tamatan F. Selepas mentenagakan teras pemutar, ia kemudian ke bumi melalui tamatan *. &enca0ang kedua ke lampu isyarat cas, lampu menyala apabila geganti 8 ltan mengadakan sesentuh (&9, &3) kemudian dibumikan. .endalian pada kelajuan rendah!pabila enjin dihidupkan tiga 7asa arus ulang alik diaruhkan ke dalam gelung pemegun dan kemudian diteruskan melalui pepasangan di d. &ada masa bekalan 8 ltan melampaui 8 ltan bateri, bateri dicaskan semula melalui tamatan (. #alam masa yang sama tamatan N dikenakan untuk menekan geglung. !pabila 8 ltan di gegelung tekanannya telah mencapai 8 ltan kendalian maka sesentuh &9 membuat sentuhan dengan &% menyebabkan lampu isyarat padam. .endalian &ada .elajuan Sederhana!pabila kelajuan alternat r dikendalikan pada satu paras tertentu, gegelung 8 ltan ditenagakan. #engan itu sesentuh &4 akan tertarik ke arah &6 dan kedudukan neutral diambil. &ada ketika ini gelung pemutar dan perintang ka0alan yang disambungkan bersiri bagi mengurangkan aliran arus ke dalam gegelung pemutar. Ini menyebabkan daya magnet berputar menjadi lemah dan menyelenggara 8 ltan keluar pada aras malar. .endalian &ada .elajuan $inggi!pabila enjin dikendalikan pada kelajuan tinggi penambahan 8 ltan menarik ke geglung 8 ltan menjadikan sentuhan &4 bersentuh dengan &6. !rus dipaksakan mengalir melalui perintang ka0alan kemudian terus ke bumi. #engan ini arus mengalir ke pemutar lebih rendah daripada kelajuan sederhana dan 8 ltan diselenggara pada satu aras malar.

&*N:*2*NGG!"!!N SIS$*+ &*NG*,!S: .er sakan Sistem &engecas;alaupun sistem pengecas mempunyai dua k mp nen utama tetapi gerak kerja untuk menganlpasti ker sakannya sangat merumitkan sekali. Ini kerana ker sakan k mp nen1k mp nen lain seperti

m t r penghidup yang r sak, bateri yang lemah dan penda0aian yang r sak b leh menyebabkan sistem pengecas gagal ber perasi dengan baik. !ntara tanda yang menunjukkan baha0a sistem pengecas tidak ber perasi termasuk: 3. %. 4. 5. (ateri lemah (engk lan yang lemah atau langsung tiada). (ateri lampau cas (air bateri terpaksa ditambah dari masa ke semasa). +enghasilkan bunyi yang luar biasa. &enunjuk sistem pengecas mennjukkan ada masalah (lampu sistem cas sentiasa menyala atau nilai bacaan meter cas tidak betul). &emeriksaan Secara <isual3. %. 4. 5. (uka h d kenderaan dan perhatikan semua k mp nen yang berkaitan dengan masalah sistem pengecas. &eriksa masalah yang sering berlaku pada bateri seperti kabel bateri yang l nggar, bateri yang luput cas, terminal yang berkarat, paras air bateri yang kurang dan k tak bateri yang pecah. &eriksa masalah dengan talisa0at alternat r pastikan ketegangannya betul, keadaannya masih baik dan tidak dicemari leh gris atau minyak. &eriksa masalah yang berkaiatan dengan penda0aian sistem pengecas. &astikan semua penyambungannya kemas, tidak berkarat, l nggar, tidak mempunyai litar pintas dan sebagainya. 6. (erkenaaan dengan bunyi luar biasa yang dihasilkan leh sistem pengecas, pastikan betul1 betul bunyinya dan dari arah mana. 2angkah1langkah keselamatan semasa bekerja dengan sistem pengecas+esti mematuhi dan melakukan semua kerja dengan betul demi untuk menjaga k mp nen1 k mp nen sistem pengecas dan sistem elektrik dari mengalami ker sakan. 3. Sebelum melakukan gerak kerja dengan sistem pengecas pastikan bateri kenderaan ditanggalkan dahulu. )ika sebarang 0ayar hidup menyentuh bumi, k mp nen1k mp nen elektrik dan elektr nik kenderaan mungkin mengalami ker sakan, jika baterinya tidak ditanggalkan. %. Semasa mengecas bateri di dalam kenderaan, pastikan juga kedua1dua terminal bateri tersebut ditanggalkan. )ika tidak sekiranya berlaku voltage surge atau 8 ltan cas yang tinggi akan mengakibatkan ker sakan pada k mp nen elektr nik yang terlibat di dalam alternat r dan

regulat r serta ker sakan juga pada sistem penyalaan berk mputer, sistem *FI dan sistem ka0alan pencemaran. 4. Semasa mengecas bateri di dalam kenderaan pastikan tidak tersalah polarity. Polarity yang salah b leh mer sakkan k mp nen elektrik dan elektr nik kenderaan seperti di d, kapasit r dan sebagainya. 5. !lternat r tidak b leh digerakkan semasa 0ayar pengeluaran 8 ltannya ditanggalkan. )ika dikendalikan juga 8 ltannya akan menjadi cukup tinggi dan mengakibatkan ker sakan alternat r dan litar elektrik yang lain. 6. =. Semua terminal sistem pengecas tidak b leh dibumikan atau dilitar pintaskan. &erbuatan yang sedemikian b leh mer sakkan k mp nen dan sistem elektrik yang lain. !lternat r tidak b leh dipolarize.

U)I!N SIS$*+ &*NG*,!S: Sebelum melakukan sebarang ujian pada sistem pengecas el klah bateri kenderaan tersebut diperiksa dan diuji dahulu. Seperti yang diketahui bateri akan luput cas jika sistem pengecas tidak ber perasi akan tetapi beteri tersebut juga dengan sendirinya akan luput cas jika bateri tersebut sudah tidak el k dan telah lama digunakan. #alam keadaan diatas ada kemungkinan sistem pengecasnya tidak ber perasi dan ada kemungkinan juga bateri itu sendiri yang telkah r sak. 2akukan ujian beban pada bateri dan ujian jangka tumpat. )ika bateri di dalam keadaan baik barulah ujian sistem pengecas dapat dijalankan. Ujian sistem pengecas mestilah dilakukan apabila terdapat tanda1tanda menunjukkan sistem pengecas tersebut telah r sak atau arus dan 8 ltan pengeluarannya didapati rendah dari n rmal. !ntara ujian yang mesti dijalankan adalah3. Ujian &engeluaran Sistem &engecas. Ia dapat dijalankan dengan menggunakan load tester dan multimeter. Ujian ini dapat menerangkan arus dan 8 ltan pengeluaran sistem pengecas dalam beban maksima. 3.3. #ua kabel load tester disambungkan kepada bateri dan satu 0ayar lagi diklipkan pada kabel negati7 bateri. 3.%. Setkan load tester seperti yang diarahkan leh pembuatnya. Onkan suis penyalaan di dalam kedudukan penyalaan dan baca nilai ampere pada load tester. ,atatkan bacaannya.

3.4. >idupkan enjin dan laras kelajuan melahu sehingga lebih kurang %999 psm. 3.5. 2araskan l ad tester sehingga bacaan arusnya seperti yang dicadang leh pembuatnya tanpa menjatuhkan 8 ltannya ba0ah daripada 3%<. ,atatkan nilai bacaan amperenya. 3.6. !nalisa bacaan1bacaan yang diper lehi. +enganalisa bacaan ujian pengeluaran sistem pengecas. 3.3. ,ampurkan kedua1dua bacaan ampere diatas. )umlahnya adalah merupakan jumlah pengeluaran sistem pengecas tersebut dan bandingkan dengan nilai yang tercatat di dalam buku panduan ser8is. 3.%. )umlah pengeluaran sistem pengecas bergantu pada sai' (rating) alternat r yang digunakan. !da kenderaan yang menggunakan alternat r bersai' 46 amp. .enderaan ini hanya menggunakan sistem elektrik yang sedikit iaitu yang biasa sahaja. (agi kenderaan yang menggunakan litar elektrik tambahan terpaksa menggunakan alternat r yang bersai' lebih besar iaitu 59 amp hingga ?9 amp. 3.4. )ika jumlah pengeluaran sistem pengecas didapati rendah daripada yang sepatutnya, ujian seterusnya mesti dijalankan supaya kita dapat mengetahui sama ada ker sakan tersebut pada alternat r, regulat r atau litar penda0aiannya. %. Ujian "intangan 2itar (,ircuit "esistance $est). Ujian ini dilakukan untuk mengenalpasti ker sakan pada litar pengecas antaranya adalah%.3. &enyambungan yang l nggar. %.%. $erminal yang berkarat. %.4. ;ayar yang terbakar. %.5. .er sakan lain. $erdapat dua cara untuk melakukan ujian rintangan%.3. Insulated circuit resistance test:1 %.3.3. Sambungkan 8 ltmeter pada alternat r satu 0ayarnya pada terminal pengeluaran dan satu lagi pada terminal p siti7 bateri. %.3.%. Sambungkan juga ammeter yang b leh dika0al arusnya pada alternat r. %.3.4. >idupkan enjin pada kelajuan melahu yang deras dan setkan meter ke %9 amp pada 36 <. %.3.5. $utup semua peralatan elektrik. %.3.6. (aca nilai pada 8 ltmeter.

%.3.=. )ika litarnya dalam keadaan baik, bacaan 8 ltmeter tidak b leh melebihi 9.@ < daripada nilat yang sedia ada (9.3 < bagi satu penyambungan elektrik). %.3.@. )ika susutan 8 ltannya melebihi 9.@ < menunjukkan litarnay mempunyai rintangan yang tinggi. Ini menunjukkan terdapat penyambungan yang k t r atau kurang baik. %.%. Gr und ,ircuit "esistance $est:1 %.%.3. Sambungkan 8 ltmeter kepada alternat r. Satu 0ayarnya pada terminal bateri negati7 dan satu lagi pada perumah alternat r. %.%.%. < ltmeter tidak b leh menunjukkan melebih 9.3 < bagi setiap penyambungan elektriknya. %.%.4. )ika bacaan 8 ltmeter terlalu tinggi, menunjukkan ada penyambungan yang l nggar, s ketnya yang terbakar dan lain1lain ker sakan. 4. Ujian < ltmeter pada Sistem &engecas. < ltmeter juga b leh digunakan untuk menguji pengeluaran sistem pengecas. $erdapat tiga peringkat ujian yang mesti dijalankan:1 4.3. Ujian base 8 ltage (ertujuan untuk mengukur 8 ltan bateri semasa enjin tidak hidup. 4.3.3. Sambungkan 8 ltmeter pada kedua1dua terminal bateri. 4.3.%. Untuk bateri 3% < bacaan 8 ltmeter mestilah lebih kurang 3%.= <. .eadaan ini menunjukkan bateri dalam keadaan baik dan cukup cas. 4.3.4. )ika bacaannya ba0ah daripada 33 < menunjukkan bateri itu telah lemah dan ianya mesti dicas. )ika tidak bateri tersebut perlu ditukar dengan yang baru setelah beberapa ujian lagi dilakukan pada bateri tersebut. 4.%. Ujian n l ad 8 ltage (ertujuan untuk mengukur 8 ltan bateri semasa enjin sedang ber perasi dan semua peralatan elektriknya dimatikan. 4.%.3. Sambungan 8 ltmeter tetap sama. 4.%.%. >idupkan enjin dan lajukan enjin sehingga 3699 psm. 4.%.4. +atikan semua peralatan elektrik kenderaan.

4.%.5. (acaan 8 ltmeter mesti lebih, dan tidak b leh melebihi % < dari bacaan base 8 ltage. Sebagai c nt h jika base 8 ltage 3%.= < maka bacaan ujian n l ad 8 ltage mestilah di antara 34 < hingga 35.6 <. )ika kenaikannya melebihi % < hingga 4 < menunjukkan alternat rnya dalam keadaan cas lampau. .eadaan ini menerangkan sama ada 8 ltage regulat rnya atau litarnya yang r sak. 4.%.6. )ika kenaikannya lebih kurang 9.6 < hingga % <, menunjukkan semuanya dalam keadaan baik dan el k. 4.%.=. )ika jarum 8 ltmeter tidak bergerak dari bacaan base 8 ltage menujukkan sistem pengecasnya tidak ber perasi. Ini menerangkan sama ada alternat r, regulat r atau litarnya yang bermasalah atau r sak. #alam keadaan ini, ujian rintangan mesti dijalankan untuk mencari punca ker sakan tersebut. 4.4. Ujian l ad 8 ltage (ertujuan untuk mengukur 8 ltan bateri semasa enjin ber perasi dan semua peralatan elektriknya dipasang. )ika ujian n l ad 8 ltage lulus, ujian l ad 8 ltage mesti juga dijalankan. 4.4.3. Sambungan 8 ltmeter tetap sama. 4.4.%. >idupkan enjin dan lajukan enjin sehingga %999 psm. 4.4.4. &asang semua peralatan elektrik kenderaan seperti lampu, pengelap, bl 0er dan peralatan elektrik yang lain. 4.4.5. (acaan 8 ltmeter mesti melebihi 9.6 < lebih tinggi daripada bacaan base 8 ltage. .eadaan ini menunjukkan sistem pengecas 0alaupun dalam keadaan beban yang tinggi masih mempunyai cas 8 ltan yang cukup untuk mengecas bateri. +*NS*"<IS: 3. +enser8is !lternat r. Setelah ujian1ujian dijalankan didapati alternat rnya tidak ber perasi maka alternat r mesti ditanggalkan, dir mbak, diperiksa dan diuji k mp nen1k mp nenya. )ika perlu diser8is atau diganti. !khir sekali alternat r tersebut dipasang kembali. 3.3 +enanggal alternat r dari kenderaan. 3.3.3 $anggalkan kedua1dua terminal bateri.

3.3.% 2 nggarkan nat pelaras talisa0at kipas pada alternat r. 3.3.4 2 nggarkan semua nat1nat pengikat alternat r. 3.3.5 $ lak alternat r kearah enjin dan keluarkan talisa0at kipas. 3.3.6 $anggalkan semua nat1nat yang dil nggarkan. 3.3.= .eluarkan alternat r dari enjin. 3.% +er mbak !lternat r 3.%.3. Sebelum bahagian1bahagian alternat r dipisahkan lakukan beberapa tanda1tanda yang penting. 3.%.%. #engan menggunakan allen 0rench dan sepana yang sesuai, l nggar dan tanggalkan nat pulley alternat r. 3.%.4. #engan menggunakan puller yang sesuai, tanggalkan pulley alternat r. 3.%.5. 2 nggar dan tanggalkan b lt1b lt pengikat bahagian1bahagian alternat r. 3.%.6. &isahkan bahagian belakang alternat r. 3.%.=. #engan bantuan alat pemateri tanggalkan 0ayar pepasangan di dnya. 3.%.@. $anggalkan pepasangan di d, build1in regulat r dan k mp nenAk mp nen yang bersangkutan. 3.%.?. Setiap kali alternat r dir mbak berus karb nnya mesti ditukar dengan baru. 3.%.B. Semua k mp nen alternat r tidak b leh dicuci dengan s l8ent memadai dengan dilap sahaja. #ibersihkan dengan kain yang kering dan disembur udara mampat. %. +enser8is " t r. %.3. &astikan acinya tidak bengk k, jika bengk k tukar dengan yang baru. %.%. &astikan slip ringnya tidak k t r dan cacat, jika perlu bersihkan dengan menggunakan kertas pasir yang halus. %.4. &erhatikan lilitan 0ayarnya tidak ada yang putus, terbumi atau terbakar. )ika berlaku salah satu di atas maka r t r tersebut perlu ditukar dengan yang baru. %.5. Seterusnya jika keadaan 7i'ikal r t r nampak baik dan el k, lakukan beberapa ujian lagi pada r t r tersebut bagi menentukan ianya ber perasi dengan baik setelah dipasang kembali. %.6. #engan menggunakan hmmeter lakukan ujian terbumi pada r t r. Satu 0ayar hmmeter pada slip ring dan sentuhkan 0ayar yang satu lagi pada aci r t r. )ika hmmeter menunjukkan bacaan in7initi menerangkan keadaan baik tidak terbumi.

%.=. #engan menggunakan hmmeter lakukan ujian litar terbuka. Sentuhkan satu 0ayar hmmeter pada salah satu slipnya dan 0ayar yang satu lagi kepada slip ring yang kedua. )ika bacaan hmmeter lebih kurang % C hingga 5 C ia menunjukkan tidak ada litar yang terputus atau terbuka. %.@. #engan menggunakan bateri kenderaan 3% < dengan sebuah ammeter, lakukan ujian arus m t r. Sambungkan bateri dan ammeter pada kedua slip ringnya. !mmeter mesti menunjukkan bacaan lebih kurang 4 ! hingga = !. %.?. )ika salah satu daripada ketiga1tiga ujian di atas gagal, r t r tersebut mesti diganti dengan yang baru. 4. +enser8is Stat r. 4.3. 2ihat dan pastikan lilitan stat r tidak ada tanda1tanda terbakar. 4.%. Sambungkan hmmeter pada satu bumi iaitu badan stat r dan satu lagi pada terminalnya. )ika bacaannya tinggi atau in7initi menunjukkan tidak ada yang terbumi. )ika bacaannya rendah menunjukkan ada yang terbumi maka stat r tersebut mesti diganti baru. 2akukan yang sama pada kedua1dua terminal stat r yang masih perlu diuji sama ada berbumi atau tidak. 4.4. Seterusnya sambungkan hmmeter di antara kedua1dua terminal stat r dan diubah1ubah, untuk menguji semua terminalnya. )ika bacaan hmmeter tinggi atau in7initi menunjukkan ada lilitannya yang terputus, maka stat r mesti diganti dengan yang baru. 5. +enser8is #i d. Sesebuah alternat r mempunyai lebih daripada satu di d. Ijka ada di dnya yang r sak maka 8 ltan dan arus pengeluarannya akan berkurangan dan alternat r tersebut dianggap tidak ber perasi dengan baik. #i d dipasang di dalam satu pepasangan. )ika salah satu di dnya r sak maka pepasangan di d itu mesti diganti dengan yang baru. .er sakan di d kerap berlaku pada alternat r. /leh itu ia mesti diperiksa dan diuji setiap kali alternat r diser8is. #i d b leh diuji dengan menggunakan hmmeter, lampu uji dan penguji di d yang khas. &enggunaan hmmeter merupakan ujian yang selalu dilakukan. 5.3. #engan menggunakan alat pemateri tanggalkan penyambungan di d di antara satu dengan yang lain. 5.%. Sambungkan hmmeter pada terminal p siti7 dan negati7 di d dan perhatikan jarum hmmeter. 2epas itu terbalikkan sambungan hmmeter pada di d yang sama dan perhatikan jarum hmmeter semula.

5.4. )ika dalam kedua1dua ujian jarum hmmeter bergerak sekali dan ujian yang satu lagi jarumnya tidak bergerak menunjukkan di d tersebut masih el k. 5.5. )ika kedua1dua ujian jarumnya bergerak atau tidak bergerak menunjukkan di dnya telah r sak. 5.6. 2akukan ujian yang sama pada semua di d alternat r. )ika didapati salah satu di dnya r sak maka pepasangan di d tersebut mesti ditukar dengan yang baru. 6. +enser8is Galas !lternat r. Galas alternat r yang kering atau r sak b leh menghasilkan bunyi yang merungsingkan dan tidak dikehendaki semasa alternat r ber perasi. )ika ianya telah l nggar ia b leh menyebabkan r t r bergerak lebih daripada biasa dan keadaan ini akan mengganggu 8 ltan dan arus keluaran alternat r tersebut. Setiap kali alternat r diser8is galasnya mesti diganti baru. 6.3. Untuk mengganti galas hadapannya tanggalkan plat pengadang galas. 2epas itu galas yang lama dikeluarkan dan galas yang baru dipasang. 6.%. Untuk mengganti galas belakangnya, galasnya dikeluarkan dengan cara menukulnya keluar dan galas yang baru ditekan ke dalam perumahnya. =. +enser8is (erus .arb n. (erus karb n yang telah haus atau r sak b leh menggangu 8 ltan dan arus pengeluaran alternat r. &erhatikan keadaan 7i'ikal berus karb n dan ukur panjangnya. )ika ianya masih el k dan masih panjang ianya masih b leh digunakan. !kan tetapi setiap kali alternat r diser8is barus karb nnya mesti diganti dengan yang baru. =.3. +emasang !lternat r seterusnya ke *njin. =.3.3. +ula1mula setkan dan kemaskan pepasangan built1in relgulat r, pepasangan di d, pepasangan berus karb n, galas belakang, terminal dan skru pada perumah belakang alternat r. =.3.%. #engan menggunakan da0ai halus kedua1dua berus karb n dapat disetkan keseluruhannya ke dalam perumahnya supaya pepasangan r t r dapat dilakukan dengan baik dan kemas. =.3.4. ,antumkan bahagian hadapan dan belakang alternat r serta kemaskan b ltnya. =.3.5. !khir sekali pasang semua k mp nen1k mp nen bahagian hadapan yang telah ditanggalkan.

=.3.6. Uji pergerakan alternat r dengan cara memusingkan pulleynya untuk memastikan pusingan licin dan lancar. =.3.=. &asang semula alternat r ke enjin. =.3.@. 2araskan talisa0at. @. +enser8is "egulat r. !pabila didapati regulat r gagal di dalam ujian 8 ltannya maka regulat r tersebut mesti diganti dengan yang baru, ini kerana jarang sekali regulat r diser8is. )ika pelarasan hanya tinggi sedikit sahaja atau rendah maka ianya b leh dilaras, itu pun jika b leh dilaras. )ika tidak regulat r itu mesti diganti dengan yang baru. ?. +enser8is *lectr nic "egulat r. .ebiasaannya electr nik regulat r yang r sak mesti diganti dengan yang baru. Ianya selalu dipasang pada bahagian belakang alternat r atau di dalam alternat r. Setelah yang baru dipasang ianya mesti diuji untuk menentukan ianya b leh ber7ungsi dengan baik dan betul. !da sesetengah regulat r b leh dilaras. (agi jenis ini ia mempunyai lubang di bahagian belakang regulat r tersebut dimana skru pelarasannya ditempatkan. Skru pelarasan tersebut b leh dilaras untuk meninggikan atau mengurangkan 8 ltage pelarasannya. Skru pelarasannya b leh dilaras semasa enjin tersebut sedang ber perasi supaya 8 ltagenya dapat dilaras dengan betul dan tepat. B. +enser8is "egulat r jenis $itik Sesentuh. Ia jarang digunakan kerana ia hanya digunakan pada kenderaan lama sahaja. Ia lebih senang mengalami ker sakan kerana titik sesentuhnya selalu haus, berlubang atau terbakar. )ika lilitannya r sak atau terbakar ianya mesti diganti baru. Ia dilaras hanya bila pengeluarannya tinggi atau rendah daripada sepatutnya. &elarasannya dilakukan semasa enjin ber perasi sama seperti melaras electr nic regulat r.