Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENDIDIKAN DAERAH SD NEGERI 46 PAREPARE

Jl. Jend. Sudirman No. 35 telp. (0421) - 24470

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 46 PAREPARE Nomor : 421.2/34/SDN.46/IX/2012 Tentan PENANGGUNG!A"A# #ANK SA$PA% TA%UN PELA!ARAN 2012 / 2013 Kepala Sekolah Dasar Negeri 46 Parepare Menimbang : Bahwa untuk melancarkan pelaksanaan program sekolah Adiwi ata di SDN 46 Parepare tahun !"#!$!"#%& maka dipandang perlu menetapkan guru untuk melaksanakan tugas sebagai Penan &n 'a(a) #an* Sam+a,.

Mengingat : 'isi dan Misi SD Negeri 46 Parepare ang telah dire(isi pada tanggal !" September !"#!& melalui keputusan rapat )uru dan Komite SD Negeri 46 Parepare* $E$UTUSKAN Pertama : Memberi tugas kepada Sam-&. sebagai penanggung +awab #an* Sam+a, tahun pela+aran !"#! $ !"#% Kedua : Petugas dalam hal ini telah diberikan tanggung +awab dan akan melaksanakan tugas tersebut setiap hari sekolah* Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkann a dengan ketentuan apabila dikemudian hari tern ata terdapat kekeliruan di dalamn a akan diadakan perbaikan sebagaimana semestin a*

Ditetapkan di : Parepare Pada ,anggal : !" September !"#! Mengetahui&gawas ,K$SD -il*... Kec*Bacukiki %'. INTANG Kepala Sekolah

NUR%AEDA%/ S.P0 Nip : #/6!#!%# #/04## ! #%%

PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENDIDIKAN DAERAH SD NEGERI 46 PAREPARE


Jl. Jend. Sudirman No. 35 telp. (0421) - 24470

Anda mungkin juga menyukai