Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENDIDIKAN DAERAH SD NEGERI 46 PAREPARE

Jl. Jend. Sudirman No. 35 telp. (0421) - 24470

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 46 PAREPARE Nomor : 421.2/34/SDN.46/IX/2012 TENTANG JADWAL PIKET KEBERSIHAN Menimbang : Bahwa dalam rangka menunjang program pendidikan lingkungan hidup, peningkatan kepedulian lingkungan serta Program Adiwiyata Sekolah Lingkungan Hidup khususnya di lingkungan SD egeri !" Parepare, dipandang perlu untuk membuat #adwal Piket $ebersihan% Mengingatkan : Hasil rapat &utin 'uru (anggal )* September )*+)

Pertama $edua $etiga $eempat $elima $eenam

E UTUSKAN : Menetapkan #adwal Piket $ebersihan : Menugaskan kepada pegawai yang telah ditunjuk sesuai dengan #adwal yang telah ditetapkan% : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebakan pada anggaran yang sesuai atau telah ditetapkan, : $eputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya : $eputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya%

Mengetahui,gawas ($,SD -il%... $e/%Ba/ukiki H!. INTANG

Ditetapkan di : Parepare Pada (anggal : )* September )*+) $epala Sekolah NURHAEDAH" S.P# ip : +0")+)1+ +02!++ ) +11

L$m%&r$' : Surat $eputusan $epala SD egeri !" Parepare

PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENDIDIKAN DAERAH SD NEGERI 46 PAREPARE


Jl. Jend. Sudirman No. 35 telp. (0421) - 24470

Nomor : !)+%),1!,SD %!",.3,)*+) T$'(($) : )* September )*+) JADWAL PIKET KEBERSIHAN N* 1 HARI S4 . NA A GURU +% Mukrah, S%Pd%SD )% 5udiastuty 1% &isna, S%Pd +% Maria 5uli, S%Pd 2 S4LASA )% Dra% urjannah 1% .swadi, S%Pd +% 5osepina, S%Pd 3 &AB6 )% Andi uhrah, S%Pd 1% Marwah +% 8irman, S%Pd 4 + 6 $AM.S #6MA( SAB(6 )% Asrianty 1% Hasnidar H% Abdullah, S%Pd Semua -arga Sekolah +% Masuriah, S%Pd )% H% Abdullah, S%Pd 1% 9akiah Har:in, A%Ma $elas 7. $elas 7 $elas .7 $elas ... SISWA $elas . dan ..

$epala Sekolah H!. INTANG NURHAEDAH" S.P# ip : +0")+)1+ +02!++ ) +11

PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENDIDIKAN DAERAH SD NEGERI 46 PAREPARE


Jl. Jend. Sudirman No. 35 telp. (0421) - 24470

Anda mungkin juga menyukai