Anda di halaman 1dari 5

1. Gambarkan jendela konsumen menurut Abror Inc., dan jelaskan maksud dari masing-masing istilah yang ada.

ATTENTION DON'T WORRY BE HAPPY BRAVO CUT OUR COMMUNICATE

Attention adalah kondisi dimana a a !an" diin"inkan tidak da at di e#oleh B#a$o adalah kondisi dimana da at mem e#oleh a a !an" diin"inkan Don't Wo##! Be Ha ! adalah kondisi dimana tidak mem %n!ai kein"inan dan tidak mem e#olehn!a C%t O%# Comm%ni&ate adalah sat% kondisi dimana mem e#oleh ses%at% !an" tidak diin"inkan 2. Sebutkan dan jelaskan cara mengukur kepuasan konsumen' (' )istem *el%han dan )a#an adalah sistem lan"s%n" dimana kons%men men"%n"ka kan kel%han dan mem+e#ikan sa#an te#hada ela!anan kita +aik se&a#a lisan ma% %n t%lisan' (' ,host )ho in" adalah sistem dimana sat% indi$id% -o#an" dalam e#%sahaan. +e#tindak se+a"ai kons%men dan tidak ada ihak da#i e#%sahaan te#se%t men"etah%in!a sehin""a mem+e#ikan ela!anan se&a#a /a0a# se e#ti dalam keseha#iann!a' (' 1ost C%stome# Anal!sis adalah s%at% ke"iatan melak%kan analisa te#hada +e#k%#an"n!a kons%men den"an mem e#tim+an"kan as ek ela!anan2ke&e atan2keak%#atan dan tin"kat )DM dalam s%at% e#%sahaan (' )%#$ei *e %asan Pelan""an adalah en"%m %lan data da#i elan""an !an" +e#isi hal(hal !an" men!an"k%t ke %asan elan""an te#se+%t' 3. eskipun tidak ada de!inisi mengenai mutu yang diterima secara uni"ersal, namun terdapat beberapa persamaan. Sebutkan elemen-elemen persamaan tersebut. Elemen ( elemen se+a"ai +e#ik%t 3 (' M%t% men&ak% %saha memen%hi ata% mele+ihi ha#a an elan""an' (' M%t% men&ak% #od%k2tena"a ke#0a2 #oses dan lin"k%n"an' (' M%t% me#% akan kondisi !an" selal% +e#%+ah' #. Sebutkan dimensi dari mutu. 4 Pe#5o#ma - e#5o#man&e. 4 *eistime/aan -5eat%#e. 4 *eandalan -#elia+ilit!. 4 *on5o#masi -&on5o#man&e. 4 Da!a tahan-d%#a+ilit!. 4 *emam %an ela!anan-se#$i&e a+ilit!. 4 Estetika 4 *%alitas !an" di#asakan - e#&ei$ed 6%alit!.

$. Sebutkan dan jelaskan e"olusi dari mutu. Ada 7 e$ol%si da#i m%t% 3 (' B%da!a Non M%t% adalah e#iode dimana s%at% e#%sahaan men0alankan %saha tan a adan!a standa# !an" akan di&a ai sehin""a hasiln!a tidak da at sta+il dan kom etiti5 (' Ins eksi M%t% adalah e#iode !an" s%dah men"enal m%t% nam%n masih +el%m men0adikann!a se+a"ai standa# en"e#0aan 0adi han!a k%#an" le+ih se+a"ai +a"ian da#i en"e&ekan sa0a' (' Pen"edalian M%t% adalah e#iode dimana semakin menin"katn!a kesada#an dalam men0a"a m%t% da#i s%at% #od%k den"an m%lai me#en&anakan dan meneta kan m%t% !an" s%dah di0adikan standa#' (' 8aminan M%t% adalah kondisi dimana standa# m%t% s%dah diteta kan dan dilak%kan ses%ai den"an #e"%lasi !an" s%dah ditent%kan oleh e#%sahaan dalam men0a"a standa# m%t% #od%kn!a' (' Mana0emen M%t% Te# ad% adalah #insi mana0emen !an" mem5ok%skan ada enin"katan k%alitas se+a"ai kek%atan endo#on" dalam sem%a +idan" 5%n"sional ada sel%#%h tin"kat o#"anisasi' %. Sebutkan prinsip dari &' . 4 9ok%s ada kons%men' 4 To mana0emen ha#%s men"em+an"kan ke emim inan %nt%k k%alitas' 4 *%alitas adalah is% st#ate"is' 4 *%alitas adalah tan""%n" 0a/a+ sel%#%h ka#!a/an ada sem%a tin"katan o#"anisasi' 4 )em%a 5%n"si o#"anisasi ha#%s 5ok%s ada enin"katan k%alitas se&a#a te#%s mene#%s %nt%k men&a ai t%0%an st#ate"is' 4 Masalah k%alitas di e&ahkan melal%i ke#0asama anta#a ka#!a/an dan mana0emen' 4 Penin"katan k%alitas !an" te#%s mene#%s -Contin%o%s im #o$ement.' 4 1atihan dan endidikan +a"i sem%a ka#!a/an me#% akan dasa# %nt%k menin"katkan k%alitas !an" te#%s mene#%s' (. Salah satu langkah &' adalah diklat untuk top management. Sebutkan alasan mengapa top management harus diberikan diklat)pelatihan)pendidikan terkait &' . Pendidikan te#hada To Mana"ement di e#l%kan a"a# da at melak%kan elatihan m%t% te#hada +a/ahan2men!ia kan #eso%#&es !an" di e#l%kan oleh e#%sahaan2men"em+an"kan $isi2misi2t%0%an dan #insi ( #insi entin" e#%sahaan2akti5 se+a"ai )C2mem+e#ikan en"ak%an ke ada +a/ahan !an" +e# #estasi' *. Sebutkan metode &' menurut +uran.

4 Men&a ai e#+aikan te#st#%kt%# atas dasa# kesinam+%n"an 4 Men"adakan #o"#am elatihan se&a#a l%as 4 Mem+ent%k komitmen dan ke emim inan ada tin"kat mana0emen !an" le+ih tin""i ,. Sebutkan keuntungan penggunaan '-.. 4 P#oses ini da at men"%#an"i /akt% sikl%s -&!&le time.' 4 P#oses ini +e#o#ientasi ada e#+aikan +e#kelan0%tan -&ontin%o%s im #o$ement.' 4 P#oses ini da at men"em+an"kan ke#0asama tim -team +%ildin".'

4 P#oses ini mem+ant% %nt%k en&i taan data+ase !an" k%at da#i emahaman elan""an2e5ekti$itas inte#nal dan kom etiti5 ekste#nal' 4 A likasi :9D da at men"%#an"i +ia!a dan em+o#osan' 4 :9D mendo#on" emakain!a %nt%k selal% men"%k%# kemam %ann!a dan di+andin"kan den"an kom etito#' 1/. Sebutkan de!inisi dan komponen)bagian dari budaya mutu. B%da!a m%t% adalah sistem nilai o#"anisasi !an" men&i takan lin"k%n"an !an" kond%si5 %nt%k ke+e#lan"s%n"an e#+aikan m%t% !an" +e#kesinam+%n"an' B%da!a m%t% te#di#i da#i nilai(nilai2 t#adisi2 #osed%# dan ha#a an tentan" #omosi m%t%' 11. .alam membangun budaya mutu terdapat !ase transisi emosional. Gambarkan !ase tersebut dan jelaskan masing-masing istilah yang ada.

"on&an"an -sho&k.2 enolakan -denial.2 #ealisasi -#eali;ation.2 ene#imaan -a&&e tan&e.2 em+an"%nan kem+ali -#e+%ildin".2 emahaman -%nde#standin".2 en!em+%han -#e&o$e#!.' 8elasin sendi#i !ah2&a ek n"etikn!a'' 12. 0ntuk mem!asilitasi perubahan budaya mutu, salah satu langkahnya yaitu melaksanakan strategi promosi perubahan. Sebutkan strategi tersebut. (' Mene#a kan ola iki# %nt%k mem5asilitasi e#%+ahan den"an mend%k%n" e#%+ahan te#se+%t' (' Memahami kekha/ati#an da#i o#an"(o#an" !an" +e# otensi %nt%k menentan"2 se e#ti3 #asa tak%t2 kehilan"an kendali2 ketidak astian2 dan le+ih +an!ak eke#0aan' (' Melaksanakan st#ate"i #omosi e#%+ahan2 den"an meli+atkan enentan"2 men"hinda#i ke0%tan2 m%lai

melak%kan e#%+ahan se&a#a e#lahan2 m%lai da#i !an" ke&il dan 5leksi+el2 men&i takan lin"k%n"an !an" ositi52 memas%kkan e#%+ahan2 me#es on den"an &e at dan ositi52 +eke#0a den"an a#a 13. Sebutkan de!inisi dari cost o! 1uality. )e"ala +ia!a !an" dikel%a#kan %nt%k memen%hi tin"kat m%t% !an" diin"inkan dan !an" diaki+atkan ka#ena tidak te#&a ain!a tin"kat m%t% !an" diin"inkan' 1#. Sebutkan dimensi dari cost o! 1uality. Ada < dimensi !an" di+a"i men0adi = kelom ok &ost !ait% Con5o#man&e Cost !an" te#di#i da#i P#e$ention Cost dan A #aisal Cost lal% ada Non Co#5oman&e Cost !an" te#di#i da#i Inte#nal 9ail%#e Cost dan E>te#nal 9ail%#e Cost 1$. Sebutkan dan jelaskan kategori dari cost o! 1uality. (' P#e$ention Cost adalah +ia!a dikel%a#kan %nt%k men"hilan"kan %nit !an" #%sak se+el%mdi #od%ksi dise+%t +ia!a en&e"ahan' (' A #aisal Cost adalah +ia!a !an" dikel%a#kan %nt%k men"hilan"kan %nit !an" #%sak se+el%m en"i#iman dise+%t +ia!a enilaian (' Inte#nal 9ail%#e Cost adalah +ia!a !an" dikel%a#kan ketika &a&at?kesalahan ditem%kan se+el%m diki#im?di+e#ikan ke ada elan""an' (' E>te#nal 9ail%#e Costs adalah +ia!a !an" dikel%a#kan ketika elan""an mene#ima #od%k?0asa !an" &a&at 1%. Sebutkan kesimpulan dari de!inisi benchmarking. Ben&hma#kin" me#% akan s%at% #oses +ela0a# !an" +e#lan"s%n" se&a#a sistematik dan te#%s( mene#%s atas #od%k ata% 0asa dan tata&a#a s%at% e#%sahaan di+andin"kan den"an e#%sahaan !an" te#+aik ata% esain" !an" alin" %n""%l2 den"an maks%d men&i takan dan men&a ai sasa#an dan t%0%an den"an #estasi kelas d%nia' 1(. +elaskan perbedaan benchmarking dengan analisis persaingan. 2enchmarking elihat pada proses emeriksa bagaimana sesuatu .apat membandingkan dengan industri lainnya 3enelitian membagi hasil untuk man!aat bersama .apat tidak kompetiti! embagi in!ormasi 4emitraan 4erjasama ) Interdependen .igunakan untuk tujuan perbaikan &ujuan berupa pengetahuan proses -okus pada kebutuhan pelanggan 1*. Sebutkan cara benchmarking (' Riset in(ho%se Analisis 3ersaingan Melihat ada hasil Meme#iksa a a !an" telah te#0adi dan dike#0akan Pe#+andin"an di dalam ind%st#i Penelitian tan a mem+a"i hasil )elal% kom etiti5 Rahasia Te#sendi#i Mandi#i Di"%nakan %nt%k meme#iksa e#sain"an T%0%an +e#% a en"etah%an tentan" ind%st#i 9ok%s ada ke+%t%han e#%sahaan

Dilaksanakan den"an melak%kan enilaian te#hada in5o#masi dalam e#%sahaan sendi#i ma% %n in5o#masi !an" ada di mas!a#akat' (' Riset ihak keti"a Ditem %h den"an 0alan men""%nakan 0asa ihak keti"a dalam en&a#ian data dan in5o#masi !an" s%lit dida at' (' Pe#t%ka#an lan"s%n" Pe#t%ka#an in5o#masi se&a#a lan"s%n" melal%i k%esione#2 s%#$ei melal%i tele on dan se+a"ain!a den"an e#%sahaan !an" di0adikan mit#a dalam +en&hma#kin"' (' *%n0%n"an lan"s%n" Dilaksanakan den"an melak%kan k%n0%n"an ke lokasi mit#a +en&hma#kin" %nt%k salin" t%ka# in5o#masi' 1,. 5itung Absolute Importance dan 6elati"e Importance dari data berikut. CR1 : CR2 : CR3 :

(5 X (9+3+1)) (3 X (3+3+1)) (1 X (1+3+9))

: 65 : 21

: 13 AI : 99 8ika total a+sol%te im o#tan&e da#i sel%#%h te&hni&al #es onse adalah @7AA maka 99 RI : 6,6 150 : % 0 2/. 2erikan komentar)pendapat anda terhadap laporan pengeluaran biaya berikut ini dan jelaskan perbaikan yang dapat dilakukan jika dihubungkan dengan cost o! 1uality. Den"an e#hit%n"an te#lam i#2 enda at sa!a te#hada la o#an en"el%a#an ini adalah te#lal% +esa#n!a #osentase +ia!a di Inte#nal 9ail%#e dan E>te#nal 9ail%#e' (' Inte#nal 9ail%#e te#da at = lot en"el%a#an !ait% )&#a -Pem+atalan. dan Re/o#k -Pen"e#0aan %lan".' *ed%a hal ini se+ena#n!a da at diatasi a a+ila da at men"em+an"kan tindakan ata% +ia!a #e5enti5n!a2 em+atalan dan ke#0a %lan" +iasan!a te#0adi den"an lolosn!a kesalahan ada saat P#e$ention Cost dimana kita da at mem+%at +a#an" &ontoh2sam le en"a0%an2e$al%asi kesalahan dan ke%n""%lan #od%k' A a+ila di P#e$ention Cost te#da at miss maka akan +e#im+as ke ada lan"kah(lan"kah selan0%tn!a se e#ti Inte#nal 9ail%#e ini' Pen"em+an"an da at dilak%kan di +a"ian(+a"ian dimana P#o$ention Cost +e#asal se e#ti R n D dan memastikan te#da at s%m+e# da!a !an" +aik disana a"a# mem%dahkan dan melan&a#kan #oses( #oses selan0%tn!a' (' E>te#nal 9ail%#e !an" +e#% a item #e0e&t se+ena#n!a adalah hal !an" s%dah dian""a l%m#ah dalam #oses %saha nam%n kesalahan se+ena#n!a adalah #edikat l%m#ah te#se+%t' Den"an adan!a en"em+an"an dalam P#e$enti$e dan A #aisal Cost2sa!a !akin +an!ak e>te#nal 5ail%#e !an" da at dikendalikan dan dik%#an"i se e#ti &ontoh en"em+an"an alat dist#i+%si2 en"em+an"an s%m+e# da!a dalam #oses :C dan en"em+an"an k%alitas +ahan +ahan em+ant% demi men"%#an"i adan!a +ia!a e#+aikan +aik ma!o# ma% %n mino#'